1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Colofon

Justitiële verkenningen is een gezamenlijke

uitgave van het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatiecentrum van

het ministerie van Justitie en Kluwer. Het

tijdschrift verschijnt negen keer per jaar.

Redactieraad

drs. A.C. Berghuis

prof. dr. W.L. Buitelaar

prof. dr. H.G. van de Bunt

mr. drs. J.M. Nelen

mr. dr. E. Niemeijer

drs. I. Passchier

mr. drs. P.J.J. van Voorst

Redactie

drs. M.A.V. Klein-Meijer

dr. B.A.M. van Stokkom

mr. P.B.A. ter Veer

Redactieadres

Ministerie van Justitie, WODC

Redactie Justitiële verkenningen

Postbus 20301

2500 EH ’s-Gravenhage

fax: 070-370 79 48

tel.: 070-370 71 47

e-mail: pveer@best-dep.minjus.nl

WODC-documentatie

Voor inlichtingen:

Infodesk WODC, 070-370 65 53

e-mail: wodcinfo@wodc.minjust.nl

Internet-adres: www.minjust.nl/wodc

Abonnementen

Justitiële verkenningen wordt gratis

verspreid onder personen en instellingen

die beleidsmatig werkzaam zijn ten

behoeve van het ministerie van justitie.

Degenen die in aanmerking denken te

komen voor een gratis abonnement,

kunnen zich uitsluitend schriftelijk

wenden tot bovenstaand redactieadres.

Andere belangstellenden kunnen zich

tegen betaling abonneren. Zij dienen

zich te wenden tot:

Libresso BV

Postbus 23

7400 GA Deventer

tel.: 0570-63 31 55

Administratie en adreswijzigingen

De abonnementenadministratie wordt

verzorgd door:

Libresso BV

Postbus 23

7400 GA Deventer

tel: 0570-63 31 55

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven

door het adresstrookje toe te

zenden aan Libresso.

Advertentie-exploitatie

Bureau Van Vliet BV

Postbus 20248

7302 HE Apeldoorn

tel.: 055-5 34 21 21, fax: 055-5 34 11 78

Beëindiging abonnement

Betaalde abonnementen kunnen tot

uiterlijk 31 december van het lopende

abonnementsjaar worden opgezegd. Bij

niet-tijdige opzegging wordt het abonnement

automatisch voor een jaar verlengd.

Gratis abonnementen kunnen

desgevraagd te allen tijde beëindigd

worden.

Abonnementsprijs

De abonnementsprijs bedraagt ƒ 130,–

(58,99 euro) per jaar; studenten en AIO's

ƒ 100,– (45,38 euro) (gedurende

maximaal vijf jaar). Betaling geschiedt

bij voorkeur met de te ontvangen acceptgirokaarten.

Nabestellingen

Losse nummers kunnen worden nabesteld

bij Libresso BV. De prijs van losse

nummers bedraagt ƒ 20,– (9,08 euro)

(exclusief verzendkosten).

Ontwerp

Hans Meiboom, Amsterdam

ISSN: 0167-5850

Opname van een artikel in dit tijdschrift

betekent niet dat de inhoud ervan het

standpunt van de minister van justitie

weergeeft.

More magazines by this user
Similar magazines