1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Onveiligheid in de stad 31

Besluit

In het voorgaande zijn activiteiten die aanleiding kunnen geven tot gevoelens

van onveiligheid bekeken vanuit drie verschillende aspecten die

kenmerkend zijn voor grote steden: de openbare sfeer, het principe van

draagvlak en de aanwezigheid van achterstandsbuurten en -wijken. Aan

het eind gekomen van deze beschouwing is het verleidelijk een poging te

wagen een aanduiding te geven van mogelijk relevante toekomstige ontwikkelingen

in dit opzicht.

Wat de openbare ruimte in steden betreft kan de verwachting uitgesproken

worden dat, als gevolg van toegenomen mobiliteit en een

groeiende aantrekkingskracht van steden, stadsbewoners en -bezoekers

te maken zullen krijgen met meer ‘vreemde’ mensen: niet alleen in de

betekenis van onbekend, maar ook van ‘afwijkend’. Dat kan op zichzelf al

gevoelens van onveiligheid of ongeborgenheid oproepen of versterken.

Maar ook zal groeiende mobiliteit meer gelegenheidscriminaliteit genereren.

Zowel daders als slachtoffers worden mobieler. Daar staan technologische

ontwikkelingen tegenover die remmend kunnen werken. In toenemende

mate zal openbare ruimte via videobewaking in het oog

gehouden worden, een verdere uitbreiding van het surveillancemechanisme

waar Foucault aandacht aan heeft besteed.

Het draagvlakprincipe is minder duidelijk in te schatten als het gaat

om toekomstige ontwikkelingen. Aan de ene kant zouden ontwikkelingen

in de sfeer dan de telematica ervoor kunnen zorgen dat het principe

van draagvlak een andere, minder ruimtelijk gewortelde invulling krijgt.

Dat zou kunnen betekenen dat bepaalde bezoekersstromen – bijvoorbeeld

forensen en andere werkgeoriënteerde bezoekers – afnemen. De

noodzaak tot het betreden van de openbare, stedelijke ruimte wordt

minder sterk. Aan de andere kant zijn veel stedelijke voorzieningen niet

te ‘ontgeografiseren’ (Burgers, 1988), dat geldt in het bijzonder de sectoren

waar zinnelijk genot en lust tot opwinding een centrale rol spelen: de

horeca, koffieshops, sportmanifestaties en andere grootschalige evenementen.

Daar zullen, door een toename van mobiliteit van mensen en

informatie steeds meer bezoekers op af komen. Daarmee verbonden gevoelens

van onveiligheid van stadsbezoekers en -bewoners zullen dan

recht evenredig daarmee toenemen.

Wat de achterstandswijken betreft, is er een daling van deviante en

criminele activiteiten te verwachten als gevolg van verdere integratie en

vooral economische emancipatie van (kinderen van) migranten. De minderheden

zijn op dit moment bezig aan een snelle inhaalbeweging op de

arbeidsmarkt. Sociaal-economische achterstand zal als factor achter

overlast en criminaliteit minder belangrijk worden. Daar staat tegenover

dat er ongetwijfeld weer nieuwe migrantenstromen naar de geavanceerde

economische landen zullen komen, vooral ook gezien de snel toenemende

structurele krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook de asielzoekersproblematiek

zal tot voortgaande lange afstandsmigratie leiden.

More magazines by this user
Similar magazines