1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Intolerantie typerend voor jongeren? 57

Figuur 3: Culturele intolerantie van ouders en hun kinderen; 1991-1997

Culturele intolerantie

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

1991 1994 1997

12-15 jaar

16-20 jaar

21- 24 jaar

Ouders

verwezen naar oorspronkelijke publicaties van het project (Meeus en ’t

Hart, 1993; Raaijmakers, 1993). 2

In figuur 3 zijn de resultaten samengevat. Omdat er tussen de ouders

van de drie leeftijdsgroepen geen verschillen waren, zijn alle ouders samengenomen.

De trend uit de vorige decennia lijkt zich ook in de jaren

negentig voort te zetten, alleen blijkt nu dat deze ontwikkeling zich ook

op individueel niveau voordoet: voor zowel ouders, als voor hun kinderen

geldt dat de culturele intolerantie score tussen 1991 en 1997 significant

is afgenomen (p< .001). Ook tussen 1991 en 1997 zijn jongeren in

het algemeen toleranter dan hun ouders (p< .001) met uitzondering van

de allerjongsten in 1991 (12 tot 15 jaar). Terwijl de onderlinge verschillen

2 Voor dit artikel is gebruik gemaakt van alle items die betrekking hebben op het domein van

de culturele intolerantie (van het oorspronkelijke onderzoek gaat het om de items van de

schalen ‘Acceptatie alternatieve leefvormen’, ‘Ethnocentrisme’ en ‘Sexisme’). Alhoewel in dit

onderzoek niet precies dezelfde schalen zijn gebruikt als in het onderzoek van Middendorp,

gaan we er toch van uit dat hetzelfde concept van culturele intolerantie aan de orde is.

Factor-analyse wees uit dat de scores op deze schalen samen één onderliggende dimensie

representeerden, die we kunnen aanduiden als culturele intolerantie, omdat het ook hier

gaat om de tolerantie ten aanzien van afwijkende gedragingen, personen en groepen.

Nadat eventuele missing item scores waren vervangen door hun relative mean, ishet

gemiddelde van de respectievelijke schaalscores berekend als culturele intolerantie score.

More magazines by this user
Similar magazines