1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Gezag van de politie 77

hun installatie signaleren de medewerkers het volgende beeld van de

Indische buurt:

– vele bewoners zijn langdurig werkloos, zij leven van een uitkering en er

zijn langdurige schulden. Wel is er sprake van veel werk in het grijze en

zwarte circuit;

– de woningen zijn van slechte kwaliteit;

– kinderen uit de buurt groeien op in een cultuur die weinig waarde

hecht aan onderwijs;

– vele bewoners gebruiken bovenmatig alcoholische dranken en ook het

gebruik van medicijnen is hoog;

– er bestaat in de buurt geen verenigingsleven. Bestaande Zwolse verenigingen

wantrouwen inwoners uit de Indische buurt;

het buurthuis is een ontmoetingsplaats voor vrouwen en kinderen;

voor jongeren en mannen bestaan in de buurt geen voorzieningen;

– bewoners wantrouwen de wereld buiten de buurt, er is sprake van

clanvorming;

– repressieve contacten met politie en justitie werken statusverhogend.

Bij elk optreden van de politie in de buurt heeft zij te maken met algemeen

verzet.

Hes constateert dat er kan worden gesproken van een ‘wijk onder druk’.

In de praktijk is gebleken dat het BITZ een aantrekkingskracht op bewoners

van de Indische buurt uitoefent. De bewoners lijken aan te voelen

dat een combinatie van wijkagent, opbouwwerker en medewerker

van een woningcorporatie hen wat heeft te bieden. Het BITZ staat namelijk

garant voor het serieus nemen van opvattingen van bewoners. Zij zijn

dat niet gewend. Een veel gehoorde reactie is: ‘Dat jullie al die moeite

voor ons nemen!’ Dergelijke vormen van vertrouwen van buurtbewoners

kunnen snel het gevoel oproepen dit vertrouwen hoe dan ook waar te

moeten maken. En dit waarmaken kan al gauw uitmonden in het voor

bewoners oplossen van problemen. En daarin schuilt een valkuil: buurtbewoners

dragen dan namelijk niet zelf bij aan het vinden van oplossingen.

De valkuil zit er in dat de werkers van het BITZ te snel zelf hun

macht gebruiken in plaats van bewoners te activeren. Bewoners leren

van zelfstandig werken. Zelfstandig werken bevordert de ‘macht’ van

bewoners: zij krijgen het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op hun

directe omgeving. Het is gebleken, dat de meest lastige opgave voor de

werkers van het BITZ bestaat uit het vermijden dat zij zelf problemen

oplossen voor bewoners. De werkers van het BITZ hebben daarbij niet in

de hand of tussen bewoners en relevante instellingen constructieve relaties

ontstaan. Zij kunnen hooguit hiervoor goede condities scheppen. Zij

zijn machteloos om zelf deze constructieve relaties daadwerkelijk af te

dwingen. De werkwijze is vooral: ‘probeer het eerst zelf en kom vertellen

hoe het is gegaan’. Vervolgens benadert het BITZ de betrokken instelling

of dienst met de mededeling dat een persoon of een groep uit een buurt

contact zal zoeken.

More magazines by this user
Similar magazines