Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - Bureau Beke

beke.nl

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - Bureau Beke

Inzoomen op feiten en achtergronden

Alcohol- en druggebruik

in Hoek van Holland

Jos Kuppens

Henk Ferwerda


Inzoomen op feiten en achtergronden

Alcohol- en druggebruik

in Hoek van Holland

Jos Kuppens

Henk Ferwerda


In opdracht van

Deelgemeente Hoek van Holland

Met speciale dank aan

A. Vreugdenhil, Veiligheidscoördinator deelgemeente Hoek van Holland

W. van Oeffelt, medewerker Welzijn deelgemeente Hoek van Holland

W. Schiethart, politie Rotterdam-Rijnmond

P. van den Hengel, politie Rotterdam-Rijnmond

Statistische analyse

A. Smulders (Advies- en Onderzoeksgroep Beke)

Omslagontwerp

M. Grotens

Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland

Inzoomen op feiten en achtergronden

© Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem, 2006

ISBN-10: 90-75116-29-2

ISBN-13: 978-90-75116-29-8

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

druk, fotokopie, microfi lm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de auteurs.

No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print or other means

without written permission from the authors.


Inhoudsopgave

Samenvatting

1 Achtergrond 1

1.1 Onderzoeksmethode 1

1.2 Leeswijzer 2

2 De enquêtes 3

2.1 Verloop van de enquêtes 3

2.2 Resultaten van de enquêtes 4

2.2.1 Achtergrondkenmerken 4

2.2.2 Uitgaanspatroon 6

2.2.3 Alcoholgebruik 9

2.2.4 Druggebruik 11

2.2.5 Overlastbeperkende maatregelen 13

2.2.6 Veiligheid 13

2.2.7 Slachtofferschap 15

2.2.8 Daderschap 15

2.3 Belangrijkste bevindingen in dit hoofdstuk 16

3 De enquêtes in perspectief 19

3.1 Een beeld van alcoholgebruik 19

3.1.1 Focus op vergelijkbare onderzoeken in gemeenten 20

3.1.2 Focus op jongeren 21

3.2 Een beeld van druggebruik 22

3.2.1 Focus op vergelijkbare onderzoeken in gemeenten 22

3.2.2 Focus op jongeren 23

3.3 Een visie op veiligheid 24

3.4 Slachtofferschap in beweging 24

3.5 Kortom 25

4 De incidentmeting 27

4.1 Incidenten naar wijk 29

4.2 Incidenten naar maand 31

4.3 Inzoomen op incidenten 32

4.4 Belangrijkste bevindingen in dit hoofdstuk 33

5 Conclusies en aanbevelingen 35

5.1 Gecombineerde resultaten 35

5.2 Aanbevelingen 37

5.3 Samenwerkende partijen 39

Literatuurlijst 41

Bijlagen 43


Samenvatting

Voor een onderzoek naar alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland zijn in de zomer

van 2005 en 2006 twee enquêtes afgenomen onder het uitgaanspubliek. De vraagstelling

hierin richt zich hoofdzakelijk op uitgaansgedrag, alcohol- en druggebruik, overlastbeperkende

maatregelen, veiligheidsbeleving en criminaliteit. Ook zijn de door de

politie geregistreerde Hoekse incidenten van de laatste vijf jaar geanalyseerd.

De enquêtes geven een gelijk beeld over beide jaren: ruim 90 procent van de uitgaanders

drinkt alcohol en 28 procent heeft ooit drugs gebruikt. Deze percentages zijn in

vergelijking met andere uitgaansgemeenten niet verontrustend: vooral het druggebruik

ligt lager. Wel verdienen jongeren onder 18 jaar speciale aandacht. Vooral op het

gebied van alcoholgebruik doen zij vaak niet onder voor andere uitgaanders.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de coffeeshop in Hoek van Holland vooral door eigen

inwoners zelf wordt bezocht. Er kan ook niet gesproken worden van een aanzuigende

werking van de coffeeshop vanuit andere gemeenten.

Het aantal incidenten in Hoek van Holland vertoont een dalende lijn in de laatste twee

jaar. De meeste incidenten vinden plaats in het uitgaansgebied en Hoek van Hollanddorp.

Incidenttypen zoals vermogensgerelateerde incidenten, geweld, drugsincidenten

en overlast nemen het laatste jaar ook af. Daarentegen blijft rijden onder invloed in

Hoek van Holland een constant aanwezig probleem, te meer omdat de laatste jaren

steeds minder alcoholcontroles worden uitgevoerd.

Het onderzoek levert de volgende aanbevelingen op:

• alcohol in het verkeer moet worden tegengegaan door middel van alcoholcontroles en mediaaandacht;

• laat jongeren onder 18 jaar intensief volgen en begeleiden door diverse instanties;

• scherp het uitgaansbeleid in de horeca aan met een zwarte lijst en een convenant;

• breid de sluitingstijden van de horeca uit in een proefperiode van een jaar en evalueer dit

met alle betrokkenen.


1 Achtergrond

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 1 -

Monitoring van alcohol- en druggebruik kent een hoge prioriteit in het Nederlandse

alcohol- en drugbeleid (Cruts et al., 2004). Naast landelijke monitoring zijn veel ge-

meenten actief bij het inventariseren van het lokale alcohol- en druggebruik. Mede op

basis van een inventarisatie bepaalt iedere gemeente haar alcohol- en drugbeleid.

In opdracht van deelgemeente Hoek van Holland voert Advies- en Onderzoeksgroep

Beke een onderzoek uit naar alcohol- en druggebruik in en rond horecagelegenheden

in de dorpskern van Hoek van Holland. De aanleiding voor het onderzoek is voor de

deelgemeente gelegen in de invulling die op basis van het onderzoek aan het wijkveiligheidsbeleid

en aan drugspreventie gegeven kan worden. Het gaat dan om het krijgen

van zicht op:

• de aard en omvang van het alcohol- en druggebruik en de veroorzaakte overlast 1 onder de

eigen Hoekse Jeugd;

• de aard en omvang van het alcohol- en druggebruik en de eventuele overlast in relatie tot de

aanwezigheid van recreanten in het zomerseizoen;

• de aanzuigende werking van voorzieningen in Hoek van Holland (nachtzaak en coffeeshop)

op jongeren uit de regio (Westland).

1.1 Onderzoeksmethode

Ten behoeve van het onderzoek wordt via twee kanalen onderzoeksmateriaal verzameld.

Deze zullen achtereenvolgens worden toegelicht:

• het afnemen van twee enquêtes onder het uitgaanspubliek in Hoek van Holland;

• een incidentmeting op basis van door de politie geregistreerde incidenten.

De twee enquêtes

In eerste instantie stonden in 2005 en 2006 drie enquêtes gepland. De reden om hiervoor

te kiezen, heeft betrekking op de effecten van een nachtvergunning in Hoek van

Holland in 2006, zoals verwoord in de derde onderzoeksvraag. Aangezien de nachtvergunning

voor Hotel America definitief is weggevallen, 2 is besloten tot het afnemen van

twee enquêtes. Hiermee vervalt deels ook het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag.

1. Het gaat daarbij vooral om de overlast in het weekend en het zomerseizoen.

2. De tijdelijk ingetrokken nachtvergunning van Hotel America wordt definitief niet meer verleend

door de burgemeester. Het etablissement is verkocht en er zal een grand café/restaurant in

gehuisvest worden.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 2 -

Tijdens uitgaansweekenden in de zomer van 2005 en 2006 heeft een veldwerkteam op

straat en in sommige uitgaansgelegenheden jongeren en ouderen aangesproken met

het verzoek om een aantal vragen te beantwoorden. De vragen hebben betrekking op

een aantal achtergrondkenmerken van de ondervraagde (leeftijd, geslacht, woonplaats,

wijze van vervoer), uitgaansgedrag in Hoek van Holland (frequentie, lengte,

locaties) en alcohol- en druggebruik (aard en mate). Daarnaast is naar meningen over

sluitingstijden en andere maatregelen gevraagd en zijn vragen over het veroorzaken

van overlast en criminaliteit gesteld (voor de enquête, zie bijlage 1).

Binnen de onderzoeksmethode is bewust voor het uitvoeren van twee enquêtes gekozen.

Twee enquêtes dragen namelijk bij aan een consistenter beeld rond het alcoholen

druggebruik in Hoek van Holland. Het beeld van het gebruik is namelijk aannemelijker

als dit door twee enquêtes wordt bevestigd. Daarmee wordt ook enigszins tegemoet

gekomen aan de kans op onder- of overrapportage rond deze items. We

bedoelen hiermee dat sommige respondenten in de enquête bewust zullen aangeven

dat ze meer of juist minder alcohol en/of drugs nuttigen. We komen hier in het enquêtehoofdstuk

nog op terug.

De incidentmeting

Naast de enquêtes vormt de incidentmeting een belangrijke bron van informatie. Het

betreft een analyse van incidenten die betrekking hebben op het onderzoeksgebied en

die door de regiopolitie zijn geregistreerd in haar bedrijfsprocessensysteem (X-POL).

Het gaat om een zogenaamde continumeting waarbij gekeken is naar een aansluitende

periode van juli 2001 tot juli 2006. 3

1.2 Leeswijzer

De bevindingen uit de twee enquêtes komen in hoofdstuk 2 aan bod. Ter introductie

van dat hoofdstuk wordt het verloop van die enquêtes beschreven. Hoofdstuk 3 relateert

de enquêtebevindingen aan enkele landelijke kengetallen en lokale onderzoeken

op het gebied van alcohol- en druggebruik. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de incidentmeting

behandeld, waarna hoofdstuk 5 afsluit met de hoofdlijnen van het onderzoek,

conclusies en beleidsaanbevelingen.

3. Het is niet mogelijk gebleken om de maanden juli en augustus 2006 in dit onderzoek te verweven.

Gezien de meerjarenanalyse over vijf jaar is dit ook niet noodzakelijk.


2 De enquêtes

2.1 Verloop van de enquêtes

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 3 -

De eerste enquête in 2005 is door 305 personen ingevuld op een vrijdag- en zaterdag

in augustus. 4 Voor en in de uitgaansgelegenheden zijn mensen benaderd voor een

enquête. In alle uitgaansgelegenheden, op één na, werd toestemming verleend om

binnen te enquêteren. 5 Om de vragenlijsten zo volledig mogelijk ingevuld te krijgen, is

het enquêteren rond half twee ’s nachts stopgezet.

In de voorbereiding op de enquêteavonden kwamen de in Hoek van Holland bestaande

hangplekken van jongeren ter sprake. Omdat de bezoekers van deze hangplekken een

interessante doelgroep zijn voor het onderzoek, is eveneens besloten de hangplekken

te bezoeken. Op basis van de informatie van deelgemeente Hoek van Holland en een

jongerenwerker van Stichting Dock zijn hiervoor de vijf meest actuele hangplekken

geselecteerd:

• Watersteiger Berghaven;

• Zonnebankje Nieuwlandse Duin;

Hoekse Brink;

• Wijkgebouw De Hoekstee (toegangsdeur);

• Perron oude NS station (Hoek van Holland–Haven).

Op de tweede enquêteavond in 2005 zijn alle hangplekken bezocht, waarbij het Zonnebankje

in het Nieuwlandse Duin en Wijkgebouw de Hoekstee een omweg buiten het

enquêtegebied vereisten. Bij geen van de hangplekken waren jongeren aanwezig.

Niettemin was het voor het totaalbeeld interessant om de hangplekken, met name het

Zonnebankje vanwege de geïsoleerde ligging, te bezoeken.

Voor de enquête in 2006 is besloten om aan te haken bij de Horecanacht van Hoek

van Holland. 6 Dit leverde 302 enquêtes op. Daarbij speelden de gunstige weersomstandigheden

mee, aangezien iedereen zich tot laat in de nacht buiten op straat bevond.

Gezien het ontbreken van jongeren op de hangplekken in 2005 en de drukte

rond de Horecanacht is besloten in 2006 geen bezoek aan de verder afgelegen hangplekken

te brengen.

4. Te weten: vrijdag 12 en zaterdag 20 augustus. De eerste datum is bewust gekozen om aan te

haken bij de drukte vanwege de avondvierdaagse. De tweede datum was oorspronkelijk de uitloopdatum

voor zaterdag 13 augustus die vanwege slechte weersomstandigheden werd afgelast.

5. Bij iedere uitgaansgelegenheid was vooraf toestemming gevraagd om binnen te enquêteren.

6. Deze vond op 28 juli 2006 plaats.


2.2 Resultaten van de enquêtes

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 4 -

De analyses in deze tussenrapportage hebben betrekking op de enquêtes uit 2005 en

2006. 7 We onderscheiden hierbij de volgende deelgebieden:

• achtergrondkenmerken geënquêteerden;

• uitgaanspatroon;

• alcoholgebruik;

druggebruik;

• mening over overlastbeperkende maatregelen;

• veiligheid;

• dader- en slachtofferschap.

2.2.1 Achtergrondkenmerken

Voor een overzicht naar achtergrondkenmerken van de ondervraagden verwijzen we

naar tabel 2.1:

Tabel 2.1: achtergrondkenmerken van de ondervraagden

Incidenttype

Geslacht

2005 2006

Man 53,3% 49,6%

Vrouw

Leeftijd

46,7% 50,4%

Gemiddeld 22,6 22,6

Minimum 13 14

Maximum 8 Herkomst

58 49

Hoek van Holland 70,8% 61,0%

Westland 13,8% 24,9%

Rotterdam en omstreken 6,9% 7,1%

Elders

Dagbesteding

8,5% 7,0%

Werk 50,7% 53,9%

Opleiding 45,6% 41,7%

Werkloos 3,6% 4,3%

7. De enquêtes van 2005 en 2006 zijn identiek aan elkaar.

8. Hoewel er bij voorkeur gemikt is op deelnemers tussen de 16 en 30 jaar, stemden mensen in

een groep regelmatig pas in met het invullen van een vragenlijst als iedereen van de groep, de

ouderen incluis, er een zou invullen. Daarnaast zijn ook vragenlijsten uitgedeeld om de soms

enigszins agressieve bejegening van enquêteurs te pareren. Een bijkomend voordeel van de opname

van dertig-plussers in het onderzoek is dat wij in het uiteindelijke rapport kunnen beoordelen

of deze leeftijdsgroep beduidend anders denkt over alcohol, drugs en onveiligheid in Hoek van

Holland dan de jongeren.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 5 -

De percentages en leeftijden ontlopen elkaar voor beide enquêtes niet veel: de lichte

minderheid in ondervraagde vrouwen in 2005 is in 2006 verdwenen. De gemiddelde

leeftijd is voor beide jaren exact gelijk. 9 De Hoekse herkomst van de respondenten

vermindert voor 2006 enigszins ten koste van de Westlanders, maar de inwoners uit

Hoek van Holland blijven in de meerderheid. Ten slotte is het aandeel werkende men-

sen licht gestegen in 2006.

Figuur 2.1: opleiding van schoolgaande respondenten (in %)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1

0

VSO

2

6

ROC

31

20

VMBO

11

HAVO

14

7 7

VWO

35 36

MBO

6

18

HBO

1

5

Universiteit

2005

2006

Aan beide enquêtes blijken vooral veel VMBO- en MBO-studenten meegewerkt te heb-

ben. Het aandeel ROC-ers, HBO-ers en universitaire studenten is in 2006 sterker ver-

tegenwoordigd dan in 2005, terwijl de HAVO- en VWO-ers relatief wat afnemen.

9. Voor de tweede enquête bleek het ook gemakkelijker om oudere personen niet te ondervra-

gen, aangezien tijdens de Horecanacht van Hoek van Holland meer individuen op straat benaderd

werden. Bij de eerste enquête waren het vooral groepen in uitgaansgelegenheden die hun mede-

werking alleen gezamenlijk wilden verlenen.


Figuur 2.2: wijze van heen- en terugvervoer (in %)

35

30

25

20

15

10

5

0

3

Bus

1

8

Trein

6

13 12

Auto (meerijden)

21

18

1

7

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 6 -

Aangezien bovenstaande percentages van beide enquêtes elkaar niet veel ontlopen

(zie bijlage 2), zijn deze voor beide enquêtes gemiddeld. 10 De mensen die met de bus,

trein en auto komen, gaan voor een deel terug met behulp van taxi of te voet. De fiet-

sers en scooterrijders gaan veelal op dezelfde wijze naar huis als ze zijn gekomen.

2.2.2 Uitgaanspatroon

Auto (zelf rijden)

Taxi

5

4

Brommer/scooter

32 33

Fiets

18 19

Te voet

Vervoer heen

Vervoer terug

Aan de respondenten is gevraagd in welke gelegenheden ze regelmatig uitgaan. Bij

deze vraag 11 bleek het cafébezoek in beide enquêtes het meest genoemd. De reste-

rende percentages staan in tabel 1 vermeld.

Tabel 2.2: door respondenten regelmatig bezochte uitgaansgelegenheden (in %)

Uitgaansgelegenheid 2005 2006

Discotheek 44 49

Nachtzaak 4 4

Café/kroeg 79 76

Restaurant 12 15

Snackbar/shoarmatent 10 16

Culturele evenementen (concert, theater, schouwburg) 10 12

Bioscoop 15 23

Speelautomatenhal 1 4

Coffeeshop 11 14

De reden dat mensen in Hoek van Holland uitgaan, is in 2005 voor 63 procent van de

ondervraagden gelegen in het feit dat ze er wonen. Verder geeft 14 procent aan dat de

sfeer hen aanstaat, dat ze verder toch niets te doen hebben (10 procent), voor een

10. Daarbij wordt de volgende formule gehanteerd: (n_2005*gemiddelde_2005 +

n_2006*gemiddelde_2006)/n_2005+n_2006.

11. Het invullen van meerdere antwoorden was mogelijk bij deze vraag.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 7 -

specifieke uitgaansgelegenheid te komen (7 procent), vanwege vakantie (3 procent) of

omdat uitgaan in omliggende gemeenten minder leuk is (2 procent). 12

In totaal hebben in 2005 40 en in 2006 23 mensen aangegeven dat ze op vakantie

waren in Hoek van Holland. Gerelateerd aan het totale aantal ondervraagden kan dus

worden geconstateerd dat uitgaan in Hoek van Holland vooral een lokale bezigheid is.

Omdat aan iedereen is gevraagd hoe vaak men per week uitgaat, geeft de volgende

figuur de verschillen tussen de vakantieganger en de rest aan.

Figuur 2.3: aantal dagen uit per week voor (niet-)vakantievierders (in %)

60

50

40

30

20

10

0

16 16

6

4

1

31

2829

33

25 25

11

53

11

22

8

11 11

9

6

5

3 3

1 0 0 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7

Een opvallende uitkomst van de tweede enquête is het aandeel niet-vakantievierders

In beide enquêtes zijn de vrijdag en de zaterdag de voor de hand liggende uitgaans-

Uitgaan

blijkt veelal een gezamenlijke bezigheid. Ongeveer 5 procent van de respon-

denten gaat alleen stappen, de rest gaat met minimaal een persoon samen uit. Figuur

2.4 geeft meer inzicht in de groepsgrootte, zowel voor 2005 als 2006.

9

4

11

5

Vakantie '05

Geen vakantie '05

Vakantie '06

Geen vakantie '06

dat in 2006 twee dagen per week uitgaat, hoewel dit voor 2005 ook het meest voor-

komende antwoord was. Het gros van de respondenten gaat tot drie avonden per

week uit (zie bijlage 3 voor een volledig percentageoverzicht).

dagen. Over beide enquêtes liggen de gemiddelde percentages voor deze dagen op

respectievelijk 58 en 63. Ook geeft gemiddeld 24 procent aan op wisselende dagen uit

te gaan. Eenderde 13 van de respondenten gaat op bepaalde tijdstippen uit, waarvan

grotendeels (gemiddeld 91 procent) voor middernacht.

12. Voor 2006 liggen deze percentages ongeveer overeenkomstig aan 2005 op respectievelijk 58,

13, 14, 5, 4 en 1.

13. In 2005 was dit 33 procent, in 2006 35 procent.


Figuur 2.4: groepsgrootte uitgaanspubliek (in %)

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

7

5

16

15

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 8 -

Voor beide enquêtes wordt het uitgaan met tien personen door betrekkelijk veel men-

sen genoemd. In de eerste tussenrapportage werd al het zogenaamde ‘afrondingsef

geldt voor 2006. 14 Tabel 2.3 specificeert de uitgaanstijden voor de meest

voorkomende

percentages.

11

6

17

16

11

8

9

12

4

Uitgaansgelegenheid

2005 2006

Middernacht 8 5

1 uur ’s nachts 6 10

2 uur ’s nachts 34 36

3 uur ’s nachts 16 21

4 uur ‘s nachts 12 12

5 uur ‘s nachts 10 6

6 uur ‘s nachts 5 3

2

7

6

1

0

14

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10

7

12

2005

2006

fect’ genoemd. Dit effect komt in onderzoeken vaker voor. Sommige respondenten

zullen, in het geval er om een vraag naar aantallen gaat, onder- danwel overrapporte-

ren. In het algemeen compenseert het aantal overrapporteurs het aantal onderrappor-

teurs, zodat de gehele onderzoekspopulatie een goed beeld geeft van de gevraagde

situatie.

Bijna de helft van de bezoekers gaat in 2005 tot rond twee uur ’s nachts naar huis.

Hetzelfde

Tabel 2.3: tijdstip van terugkeer na uitgaan (in %)

14. Hierbij zijn de mensen die tot twaalf uur uitgaan (2 procent) niet meegenomen. Overigens

geven ook enkele respondenten aan tot 8 uur ’s ochtends uit te gaan, zodat tabel 2.3 niet tot 100

procent optelt.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 9 -

De Timeless is voor beide jaren de meest gefrequenteerde uitgaansgelegenheid en

wordt beide keren door minimaal 43 procent van de ondervraagden genoemd. Verder

zijn café Q, Prins Hendrik, coffeeshop The Comic en Back in Time genoemd, hoewel de

percentages voor deze uitgaansgelegenheden altijd onder de 10 procent blijven. Hotel

America, dat in 2005 nog door 4 procent van de ondervraagden genoemd wordt, wordt

in 2006 door slechts 1 procent nog aangehaald.

Als wordt gelet op de coffeeshop als reden om in Hoek van Holland uit te gaan, is het

onderscheid tussen inwoners uit Hoek van Holland, Westlanders en elders wonenden

van belang. Het blijkt dat er in 2005 sprake is van een aanzuigende werking van de

coffeeshop op Westlanders, niet op mensen die uit overige gemeenten komen. 15 Hiervan

is in 2006 echter geen sprake. Er kan dus geen sluitende bevestiging gevonden

worden voor de derde onderzoeksvraag.

2.2.3 Alcoholgebruik

De meeste ondervraagden, voor beide enquêtes meer dan 90 procent, 16 nuttigen alcohol.

Het moment en de gelegenheid van alcoholgebruik in Hoek van Holland verschillen,

zoals uit figuur 2.5 blijkt.

Figuur 2.5: moment van nuttigen alcohol (in %)

Op feestjes en in

het weekend

In het weekend

en door de week

Alleen in het

weekend

Alleen op

feesten

7

9

24

26

15. P=.000.

16. In 2005 94 en in 2006 92 procent. Het blijkt dat minimaal 90 procent van alle leeftijdsklassen

wel eens alcohol gebruikt.

27

32

36

35

0 10 20 30 40

2006

2005


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 10 -

Het blijkt dat vooral jongeren in de jongste leeftijdsklasse (tot 18 jaar) alcohol voor-

namelijk op feesten en in het weekend nuttigen. 17 Verder verschilt het aantal glazen

alcohol dat genuttigd wordt sterk, maar het gemiddeld aantal glazen alcohol over bei-

de enquêtejaren bedraagt 9,5; voor 2006 is dit 9,2 en voor 2005 9,7 glazen, voor in-

drinken bedraagt dit vijf glazen alcohol. 18 Het blijkt dat het gemiddeld alcoholgebruik

tijdens het uitgaan elkaar niet veel ontloopt als gekeken wordt naar leeftijdscategorie-

n: 19

e

Tabel 2.4: gemiddeld aantal glazen per uitgaansavond naar leeftijd (in aantallen)

Leeftijd 2005 2006

12-17 9,0 10,1

18-24 9,4 8,7

25-34 10.8 8,4

35 en ouder 11,4 11,8

Voor 2006 heeft de jongste leeftijdscategorie het op een na hoogste gemiddelde, wat

opvallend genoemd mag worden. Bovendien ontlopen de gemiddelden van alle leef-

tijdsklassen elkaar niet veel. Ten slotte is er bij het gemiddeld aantal van vijf indrink-

glazen sprake van een leeftijdseffect;

vooral jongeren van 12-17 jaar en 18-24 jaar

even aan meestal of altijd in te drinken voordat ze uitgaan. 20

g

17. Mensen in de leeftijdsklassen 18 tot 24 jaar en 25 tot 34 jaar drinken beduidend

(p (2005)=.041 en p (2006)=.021) vaker door de week.

18. In een enkel geval is door respondenten het gebruik van 40, 50 en 60 glazen alcohol inge-

vuld, waardoor de gemiddelden op 11 tegenover 6 uitkwamen. De aantallen hoger dan dertig

glazen zijn echter gehercodeerd naar 30 glazen. Het blijkt dat 75 procent van de respondenten in

2006 maximaal 10 glazen alcohol drinkt. In 2005 is dit 77 procent.

19. Voor een overzicht van gemiddeld alcoholgebruik voor de jongste twee leeftijdscategorieën:

zie bijlage 4.

20. De verschillen zijn significant:

p (2005)=.000 en p (2006)=.027.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 11 -

In onderstaande figuur staat aangegeven wat de mensen zelf denken over de frequentie

van dronkenschap.

Figuur 2.6: frequentie van dronkenschap (in %)

Tenminste één

keer per week

Enkele

keren per

maand

Eén keer

per

maand

Zelden

Nooit

10

12

14

14

14

15

15

16

0 10 20 30 40 50 60

De enquêteresultaten zijn eensluidend voor beide jaren. Het grootste deel van de res-

pondenten is zelden tot nooit dronken. Voor beide jaren is gemiddeld

40 procent mi-

nimaal

eens per maand dronken. Indien we controleren op leeftijd, dan blijkt er geen

sprake van oververtegenwoordiging van een bepaalde leeftijdscategorie. Met andere

woorden: de verschillende frequenties van dronkenschap komt in alle leeftijdscategorieën

voor, dus ook bij de jongste categorie.

2.2.4 Druggebruik

De antwoorden op de vraag naar druggebruik zijn voor beide enquêtes consistent: in

2005 geeft 27 procent aan ooit drugs te hebben gebruikt, tegenover 28 procent in

2006. In de volgende tabel staat dit nader gespecificeerd naar drugssoorten:

Tabel 2.5: drugs gebruikt (in % van de totale populatie per jaar)

Soort drug 2005 2006

Hasj/wiet 29 27

Cocaïne/LSD/speed/amfetaminen 15 9

XTC 12 10

Smartdrugs/paddo’s 10 11

Lachgas 6 13

Heroïne 2 2

Lijm (om te snuiven) 1 3

43

48

2006

2005


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 12 -

Als we deze vraag specificeren naar leeftijdscategorieën, dan blijkt er geen enkele

leeftijdsklasse oververtegenwoordigd te zijn bij het gebruik van de meest gebruikte

rugs. 21 d Dit betekent dat ook de jongste leeftijdscategorie, de jongeren tot 18 jaar,

geregeld heeft aangegeven verschillende drugs

te gebruiken. Hierbij gaat het in de

jongste leeftijdscategorie vaak om cannabis. Cocaïne, LSD, speed en amfetamine

blijkt

vooral een zaak van de leeftijdsklassen van 18 tot en met 24 jaar en 25 tot en met 34

jaar. Ter indicatie staan in bijlage 5 het percentage druggebruikers naar leeftijdscate gorie voor de meest voorkomende drugssoorten.

Rond tweederde van de mensen 22 die drugs gebruiken, doet dit wel eens in combinatie

met alcohol en koopt de drugs zelf. Gemiddeld koopt 59 procent de drugs binnen Hoek

van Holland en 36 procent daarbuiten. De rest (5 procent) wisselt Hoek van Holland

als koopplek af met een andere plaats. 23

Figuur 2.7: plaats van drugsaankoop (in gemiddeld % over 2005 en 2006)

9

8

3

66

14

Op straat

In een coffeeshop

In een woonhuis

In de uitgaansgelegenheid

Anders

Uit

bovenstaande figuur blijkt dat drugs in eenderde van de gevallen buiten het legale

circuit om worden aangeschaft. Mogelijk gebeurt dit ook in Hoek van Holland,

maar

gezien het aandeel mensen dat drugs buiten Hoek van Holland koopt, kan dit niet met

zekerheid gesteld worden. Voor 2005 geven jongeren onder 18 jaar aan dat ze drugs

merendeels in een coffeeshop kopen. Ook hier is niet inzichtelijk of dit binnen danwel

buiten Hoek van Holland gebeurt. In 2006 is de straataankoop voor deze groep

even

groot als de aankoop in coffeeshops. Drugs worden meestal t huis, op straat of, in min-

21.

Er komen te weinig druggebruikers van lachgas, heroïne en lijm voor om uitspraken te doen.

22. In 2005 combineert 66 procent en in 2006 63 procent drugs met alcohol. Minimaal 68 procent

koopt drugs zelf.

23. Er ontstaat een diffuus beeld als het gaat om het gebruiksmoment van drugs. Dit kan zowel

in het weekend of door de week zijn, op feesten, maar ook daarbuiten.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 13 -

dere mate, in een uitgaansgelegenheid gebruikt. Van de mensen die drugs gebruiken,

geeft gemiddeld 14 procent aan ook in drugs te handelen. 24

2.2.5 Overlastbeperkende maatregelen

De mensen zijn verdeeld over de overlastbeperkende maatregelen, want deze leveren

zowel sterke voor- als tegenstanders op. Dit resulteert regelmatig in zeer veel 1- ofwel

10-scores.

Tabel 2.6: cijfermatig oordeel over overlastbeperkende maatregelen

Maatregel Gemiddeld

cijfer 2005 25

Gemiddeld

cijfer 2006

Vroegere sluitingstijden 3,0 3,0

Latere sluitingstijden 7,2 7,5

Geen verplichte sluitingstijden 6,4 6,9

Legitimatie bij bestellen alcohol 6,1 6,0

Geen alcohol schenken aan dronken mensen 7,0 6,9

Alcoholinformatie in uitgaansgelegenheden 4,7 4,5

Pendelbus naar huis 6,3 7,1

Barpersoneel belt taxi bij dronkenschap 7,4 7,5

Alcoholblaascontroles na sluitingstijd 4,9 4,9

Legitimeren bij binnenkomst 5,7 6,0

Metaaldetectors in uitgaansgelegenheden 6,9 6,9

Preventief fouilleren bij binnenkomst 5,5 6,4

Preventief fouilleren op straat 4,3 4,8

Meer politie in uniform op straat 5,9 5,8

Zwaarder straffen van crimineel gedrag 7,6 7,3

Cameratoezicht 6,1 6,2

Meer portiers bij ingangen uitgaansgelegenheden 5,9 5,8

Frisdrank goedkoper dan alcohol 6,6 6,7

Toch hebben enkele maatregelen duidelijk de voorkeur boven anderen. Met name late-

re sluitingstijden wordt door het uitgaanspubliek als een adequate overlastbeperke nde

maatregel gezien, vroegere sluitingstijden daarentegen niet. Ook wordt de rol van het

barpersoneel onderkend: zij dienen hun klanten bij voorkeur in een taxi te zetten als

ze dronken zijn. Interessant is ook dat het zwaarder straffen van crimineel gedrag als

een goede maatregel wordt beschouwd.

2.2.6 Veiligheid

Gemiddeld geven de ondervraagden een 7,4 26 als het gaat om de beleving van veilig-

heid in en rond het uitgaanscentrum van Hoek van Holland. Daarbij ontloopt het oor-

deel over de veiligheid bij mannen en vrouwen elkaar nagenoeg niet. 27 Liefst 92

24. In 2005 zijn dit tien en in 2006 elf personen.

25. De schaal loopt van 1 tot en met 10.

26. De schaal loopt

van 1 tot en met 10.

27. Een nadere blik op de onderzoeksjaren afzonderlijk levert niet-significante verschillen tussen

mannen en vrouwen in veiligheidsbeoordeling op.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 14 -

procent van de ondervraagden geeft in 2005 aan veiligheid tijdens het uitgaan (heel of

redelijk) belangrijk te vinden. Voor 2006 ligt dit percentage op 86.

Voor beide onderzoeksjaren voelt driekwart zich zelden of nooit onveilig in Hoek van

olland. Dat betekent dat toch nog een kwart van de mensen zich altijd (gemiddeld 3

s (gemiddeld 16 procent) onveilig voelt. 28

H

procent), vaak (gemiddeld 5 procent) of som

Als we daarin specificeren naar geslacht, dan blijken vooral vrouwen zich beduidend

minder vaak veilig te voelen dan mannen.

ok dat de veiligheid in Hoek van Holland verbeterd moet worden. Hierin

estaat alleen geen verschil tussen mannen en vrouwen.

29 Ruim eenderde van de ondervraagden

vindt dan o

b

De meest gefrequenteerde uitgaansgelegenheden worden in 2005

niet genoemd

onder

de uitgaansgelegenheden

die een deel (14 procen t) van de mensen mijdt vanwege

onveiligheid. Deze mensen noemen voornamelijk (55 procent) Hotel America als de te

vermijden uitgaansgelegenheid. Verder geeft eenzesde deel van de mensen aan dat zij

bepaalde plekken in Hoek van Holland mijden. Daarbij worden voo ral ‘het bos’ en

‘donkere steegjes’ genoemd. In 2006 wordt Hotel America nog maar in een

enkel ge-

val genoemd, terwijl Timeless, The Comic en Prins Hendrik in 42 procent van

de geval-

len wordt aangehaald. Een

uitspraak van een cafébezoeker tijdens de Horecanacht

bevestigt deze verschuiving:

‘De laatste tijd zie je dat gasten die vroeger in The Chevy Bar en Hotel America

zaten nu richting Timeless trekken. Daar wordt dan openlijk drugs gebruikt en

ontstaan de nodige problemen met dat volk.’

Een enkeling (gemiddeld 5 procent) gaat op een bepaalde tijd naar huis vanwege onveiligheidsgevoelens,

waarbij gemiddeld 26 procent binnen deze kleine groep dit al

voor twaalf uur ’s nachts doet. Gemiddeld 91 procent van de ondervraagden draagt

nooit een wapen bij zich, 4 procent zelden, 3 procent soms, 1 procent vaak en 1 procent

altijd. Vaak (50 procent) handelt het om een steekwapen, maar ook om een

slagwapen (20 procent), een vuurwapen (16 procent) of pepperspray (30 procent). 30

28. Mensen die zich altijd onveilig voelen geven de veiligheid in Hoek van Holland het cijfer 3,5.

Voor mensen die ‘vaak onveilig’, ‘soms onveilig’, ‘zelden onveilig’ en ‘nooit onveilig’ hebben ingevuld

bedraagt het cijfer respectievelijk 5,4, 6,6, 7,4 en 8,1. De waardering voor veiligheid in Hoek

van Holland neemt dus toe naarmate mensen zich veiliger voelen.

29. P=.000. Daarentegen voelen jongeren in de leeftijdsklasse 18 tot en met 24 jaar zich in 2005

aanmerkelijk minder onveilig.

30. Het zijn bijna allemaal mannen die steek-,

slag- en vuurwapens dragen. Van de in totaal elf

pepperspraygebruikers in 2005 en 2006 gaat

het om zes vrouwen.


2.2.7 Slachtofferschap

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 15 -

De laatste drie maanden voor het moment dat de enquête in 2005 werd afgenomen, is

een kwart van de ondervraagden slachtoffer geweest van één of meerdere incidenten.

In 2006 is ‘slechts’ eenzesde slachtoffer geworden. In beide jaren zijn fietsendiefstal,

vernielingen van eigendommen, openbaar urineren, gevaarlijk verkeersgedrag, wegwerpen

van rommel, openbare dronkenschap en bedreigingen de meest genoemde

incidentsoorten. In de volgende tabel staan de incidentsoorten uitgesplitst:

Tabel 2.7: slachtoffer in de laatste drie maanden (in %)

Incident % 2005 % 2006

Fietsendiefstal 43 43

Bromfietsendiefstal 6 14

Autodiefstal 1 7

Diefstal uit auto door openbreken 7 14

Diefstal van dingen aan buitenkant auto 3 2

Inbraak 11 17

Vernielingen eigendommen 29 40

Bedreigingen 23 21

Lichte mishandeling, bijvoorbeeld een vechtpartij 9 36

Zware mishandeling, bijvoorbeeld een steekpartij 3 5

Seksuele intimidatie, bijvoorbeeld ongewenste betasting 7 12

Geluidsoverlast 14 38

Openbare dronkenschap 26 40

Openbaar urineren 27 43

Wegwerpen van rommel 21 43

Bedreiging/intimidatie 26 17

Rijden onder invloed 16 24

Gevaarlijk verkeersgedrag 27 48

Hoewel 2006 dus beduidend minder slachtoffers van incidenten oplevert, geven de

slachtoffers wel meerdere incidentsoorten aan. Daardoor zijn bijna alle incidentsoorten

vaker genoemd door slachtoffers. Daarbij springen vooral bromfietsen- en autodiefstal,

lichte

mishandeling, geluidsoverlast, het wegwerpen van rommel en gevaarlijk verkeersgedrag

eruit. Daarentegen neemt het percentage bedreigden in 2006 af.

2.2.8 Daderschap

Het aandeel daders is voor het enquêtejaar 2005 groter dan het aandeel slachtoffers.

Voor 2006 is het juist andersom. In 2005 bedraagt het percentage daders de laatste

drie maanden voorafgaand aan de enquête 27, in 2006 15. Net zoals de daling in

slachtofferschap lijkt dit op het eerste gezicht een gunstige ontwikkeling. Daderschap

ligt voor beide jaren vooral op het terrein van openbaar urineren, wegwerpen van

rommel, openbare dronkenschap, rijden onder

invloed, geluidsoverlast, lichte mishan-

deling en gevaarlijk verkeersgedrag.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 16 -

Tabel 2.8: dader in de laatste drie maanden (in %)

Incident % 2005 % 2006

Fietsendiefstal 12 11

Bromfietsendiefstal 5 14

Autodiefstal 3 11

Diefstal uit auto door openbreken 3 8

Diefstal van dingen aan buitenkant auto 1 3

Inbraak 5 11

Vernielingen eigendommen 12 14

Bedreigingen 7 11

Lichte mishandeling, bijvoorbeeld een vechtpartij 13 22

Zware mishandeling, bijvoorbeeld een steekpartij 3 5

Seksuele intimidatie, bijvoorbeeld ongewenste betasting 5 6

Geluidsoverlast 22 27

Openbare dronkenschap 34 38

Openbaar urineren 62 73

Wegwerpen van rommel 38 59

Bedreiging/intimidatie 4 14

Rijden onder invloed 29 41

Gevaarlijk verkeersgedrag 12 19

Behalve voor fietsendiefstal geldt dezelfde conclusie als bij de incidentsoorten van

slachtoffers: hoewel er in 2006 minder daders van incidenten voorkomen dan in 2005,

zeggen meer daders verantwoordelijk te zijn voor bepaalde incidenten. Enkele belangwekkende

stijgers zijn bromfietsen- en autodiefstal, lichte mishandeling, het wegwerpen

van rommel, rijden onder invloed en gevaarlijk verkeersgedrag.

2.3 Belangrijkste bevindingen in dit hoofdstuk

De enquêtes uit 2005 en 2006 zijn consistent: slechts weinig onderzoeksgegevens in

de enquêtes wijken van elkaar af. Dit geldt zowel voor de achtergrondkenmerken van

de ondervraagden als hun mening over diverse onderwerpen. Er kan dus geconcludeerd

worden dat de enquêtevragen beide jaren ongeveer even serieus zijn ingevuld

door het uitgaanspubliek. Ook is er sprake van eenzelfde patroon in over- en onderrapportages

als het gaat om bijvoorbeeld alcoholconsumptie.

Aan het eind van dit hoofdstuk vatten we kort samen welke onderzoeksresultaten de

twee enquêtes hebben opgeleverd. De chronologie van het hoofdstuk wordt daarbij

zoveel mogelijk gevolgd:

• zowel de inwoners uit Hoek van Holland als de vakantievierders gaan regelmatig uit in Hoek

van Holland, hoewel uitgaan vooral een lokale bezigheid van de bewoners zelf is. Eén of twee

avonden uit per week heeft de voorkeur. De vrijdag en zaterdag zijn daarbij de voor de hand

liggende dagen;

• een enkeling gaat alleen uit, maar stappen gaat veelal samen met anderen;

• de meeste mensen gaan rond twee uur ’s nachts naar huis. Ongeveer 40 procent van de

ondervraagden maakt het later dan twee uur;


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 17 -

• de Timeless wordt het meest genoemd als uitgaansgelegenheid. Café Q, Prins Hendrik, cof-

feeshop The Comic en Back in Time volgen op afstand;

• voor 2005 is er hooguit sprake van een aanzuigende werking van coffeeshop The Comic op

Westlanders. Voor mensen uit overige delen van Nederland en voor 2006 geldt dit niet;

• gemiddeld worden negen à tien glazen alcohol tijdens een uitgaansavond gedronken. Er


bestaat daarbij geen aanmerkelijk verschil in leeftijdscategorieën, dus het alcoholgebruik van

jongeren is vergelijkbaar met dat van de ouderen;

jongeren tot 18 jaar drinken alcohol veelal op feesten en in het weekend, niet door de week;

• gemiddeld worden vijf glazen alcoholhoudende drank voorafgaand

aan het uitgaan gedron-

ken. Di t indrinken is vooral een bezigheid van jongeren tot 25 jaar;

• de frequentie van dronkenschap is niet te koppelen aan één leeftijdscategorie. Minimaal 40

procent van

de ondervraagden is minstens één keer per maand dronken;

in totaal geeft 28 procent van de ondervraagden aan ooit drugs te hebben gebruikt;

• hasj en

wiet zijn de meest gebruikte drugs;

• drugs worden door jongeren in alle leeftijdscategorieën geb ruikt;

• bijna zes op de tien mensen koopt drugs in Hoek van Holland zelf. Het gaat dan

in tweederde

van de gevallen om aankopen in een coffeeshop, m aar jongeren onder 18 jaar kopen drugs

in 2006 ook op straat;

• latere sluitingstijden

en barpersoneel dat een taxi belt voor dronken klanten zijn populaire

overlastbeperkende maatregelen, vroegere sluitingstijden de minst popu laire maatregel;

• veiligheid krijgt in Hoek van Holland van de bezoekers het ci jfer 7,4. Veilig

uitgaan wordt

door bijna iedereen belangrijk geacht. Driekwart van de bezoekers voelt zich

in Hoek van

Holland zelden of nooit onveilig, maar vrouwen voelen zich vaker onveilig. Eenderde van alle

ondervraagden vindt dat de veiligheid in Hoek van Holland verbeterd kan worden;

• er lijkt sprake van een verplaatsingseffect van uitgaansgelegenheden die mensen vanwege

een onveiligheidsgevoel mijden;

• 91 procent van de ondervraagden draagt tijdens het uitgaan geen wapen bij zich. De mensen

die dit wel doen, bezitten in de helft van de gevallen een steekwapen;

in vergelijking met 2005 geven minder mensen in 2006 aan slachtoffer van een incident te

zijn geworden. Veelgenoemde

incidentsoorten zijn fietsendiefstal, vernielingen van eigen-

dommen, openbaar urineren, gevaarlijk verkeersgedrag, wegwerpen van rommel, openbare

dronkenschap en bedreigingen. In 2006 zijn de slachtoffers de dupe van meerdere incidenten,

waarbij vooral lichte mishandeling, geluidsoverlast, openbaar urineren en het wegwerpen

van rommel toenemen.

in 2006 daalt het aantal daders ten opzichte van 2005. Veelgenoemde incidentsoorten zijn

openbaar urineren, wegwerpen van rommel, openbare dronkenschap, rijden onder invloed,

geluidsoverlast, lichte mishandeling en

gevaarlijk verkeersgedrag. Daders zijn in 2006 ver-

antwoordelijk voor meer incidenten. Met name zijn de incidentsoorten wegwerpen van rom-

mel, rijden onder invloed, auto- en bromfietsendiefstal en bedreiging meer genoemd.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 18 -


3 De enquêtes in perspectief

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 19 -

Het vorige hoofdstuk is ingegaan op de resultaten van de twee enquêtes uit 2005

en

2006. Mede door de consistentie tussen de twee enquêtes is er een beeld geschetst

van de

situatie rond alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland. De vraag is alleen,

hoe dit beeld zich verhoudt tot algemene kengetallen

rond alcohol- en druggebruik.

Door enkele van deze kengetallen te beschrijven, zetten we het Hoekse alcohol- en

druggebruik in perspectief. Daarbij schenken we tevens aandacht aan het veiligheids-

gevoel en het slachtofferschap

in Hoek van Holland.

3.1 Een beeld van alcoholgebruik

Landelijke cijfers geven aan dat ruim 80 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder

31

wel eens alcohol drinkt. Dat cijfer verandert de

laatste jaren niet. Onder de drinkers

zijn meer mannen dan v rouwen. Van 12 tot en met 17 jaar neemt het percentage

drinkers toe van 10 tot bijna 90. Pas bij zestigplussers neemt dit cijfer geleidelijk af tot

ongeveer 70

procent bij 75-plussers.

Vanaf eind jaren negentig daalt het aandeel zware drinkers onder jonge mannen.

Onder jongens van 12 tot en met 17 jaar is de daling sterker dan onder mannen van

18 tot en met 24 jaar. Onder jongeren van 12–17 jaar is ongeveer een op de twintig

een zware drinker.

Dat er grote verschillen in deze leeftijdscategorie zitten, blijkt wel

uit onderzoek van Van

Laar et al. (2006); 29 procent van de 16-jarige drinkende jon-

gens en 9 procent van de 16-jarige meisjes drinkt op een weekenddag gemiddeld

meer dan tien glazen.

Ook is bijna veertig procent van de mannen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar

een zware drinker. Gemiddeld drinken de mannen in deze leeftijdsgroep

bijna veertien

glazen alcohol per week. Ruim zeventig procent hiervan nuttigen zij in het weekend.

Het aandeel zware drinkers onder vrouwen ligt in 2003/2004 alleen onder de 18- tot

en met 24-jarigen

lager dan in voorgaande jaren. Deze leeftijdscategorie is ook bij de

vrouwen de grootste groep zware drinkers, te weten een op de tien vrouwen. Gemid-

deld drinken zij vijf glazen per week, waarvan tachtig procent in het weekend gebruikt

wordt. In de andere leeftijdsgroepen

onder vrouwen is geen sprake van een daling van

het aantal zware drinkers.

31. Bron:

www.cbs.nl.

32. Volgens het CBS is er sprake van ‘zwaar drinken' zodra één of meer dagen per week minstens

zes

glazen alcohol worden gedronken.

32


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 20 -

In 2004 dronk de Nederlander gemiddeld 7,7 glazen alcohol per week. In 2001 lag het

gemiddelde nog op 8,3 glazen. Deze cijfers zijn niet direct vergelijkbaar met onderhavig

onderzoek in Hoek van Holland, aangezien we ons specifiek richten op uitgaanspubliek.

Regelmatig wordt in gemeenten in Nederland onderzoek naar alcohol- en

druggebruik tijdens het uitgaan uitgevoerd. Alleen loopt de vraagstelling vaak uiteen

of is het onderzoek kwalitatief van aard, waardoor vergelijken lastig is. Zo zijn er nietvergelijkbare

onderzoeken geweest naar alcohol- en druggebruik in Edam-Volendam

(Stoele et al., 2004) en Delft (Van Gelder et al., 2005).

Anderzijds zijn enkele onderzoeken uitgevoerd die, net zoals dit onderzoek, zicht geven

op het alcohol- en druggebruik tijdens het uitgaan in een gemeente. Ter vergelijking

maken we gebruik van onderzoeken in de gemeenten Den Haag, Nijmegen,

Amsterdam en Katwijk. 33

3.1.1 Focus op vergelijkbare onderzoeken in gemeenten

Uit het veertiende Antenneonderzoek, dat in 2005 is uitgevoerd onder cafébezoekers

in Amsterdam, komen goed vergelijkbare cijfers naar voren (Nabben et al., 2005). Er

blijkt geen enkele cafébezoeker te zijn ondervraagd die nog nooit alcohol heeft gedronken.

De meesten zijn rond 14 jaar begonnen met drinken. Een cafébezoeker gaat

gemiddeld 7 keer per maand naar het café. Bijna eenderde drinkt gemiddeld 2,5 glas

alcohol voor het uitgaan. In de uitgaansgelegenheid worden gemiddeld 7 glazen gedronken.

Kijk je naar de hele uitgaansavond, dan worden 8 glazen op een avond gedronken.

34 Het onderzoek naar alcoholgebruik in Nijmegen (Roomer en Akouele, 2006)

is vergelijkbaar met het onderzoek in Amsterdam. Ook in Nijmegen komt de gemiddelde

alcoholconsumptie op 8 glazen, terwijl 91 procent ooit alcohol heeft gedronken.

Onder de uitgaande jongeren in Den Haag is alcoholgebruik eveneens alom vertegenwoordigd

(Van Gelder et al., 2004). Van alle deelnemers aan een schriftelijke enquête

heeft 91% de maand daarvoor alcohol gedronken, terwijl 96% ooit in zijn of haar leven

alcohol dronk. Ter vergelijking: in een onderzoek naar het alcoholgebruik onder

uitgaanders in Katwijk (Van der Vorm en Tielen, 2003) blijkt het gemiddeld aantal

glazen op een dag in het weekend op maar liefst 11,7 glazen te liggen. 35 Het onder-

33. Deze onderzoeken zijn op basis van toevalligheid via internet geselecteerd. Uit de internetsearch

is tevens gebleken dat gemeenten rapportages over alcohol- en druggebruik niet altijd

openbaar maken, wat de zoektocht bemoeilijkte.

34. Bron: www.jellinek.nl.

35. In het Katwijkse onderzoek zijn de aantallen hoger dan 20 op 20 gesteld. Als we deze hercodering

voor ons onderzoek gevolgd hadden, was het gemiddelde lager dan 9,5 glazen alcohol

uitgekomen.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 21 -

zoek legt de nadruk op excessieve drinkers, personen die meer dan 10 glazen alcohol

op een avond drinken. In Katwijk gaat het dan om 37 procent van de uitgaanders.

De Hoekse onderzoeksresultaten liggen wat gemiddeld alcoholgebruik betreft ener-

zijds tussen Nijmegen en Amsterdam en anderzijds Katwijk in, hoewel gesteld kan

worden dat de hoeveelheden in Katwijk erg hoog lijken te liggen. Hoek van Holland

steekt gunstig af bij de Amsterdamse cafébezoekers, die allemaal ooit alcohol hebben

genuttigd. Gezien het Nijmeegse percentage (91 procent) lijkt het alcoholgebruik bij

uitgaanders in Hoek van Holland niet bovengemiddeld. 36 Ook ligt het aandeel exces-

sieve drinkers in Katwijk hoger dan in Hoek van Holland,

met percentages voor 2005

en 2006 van respectievelijk 23 en 25.

3.1.2 Focus op jongeren

Ondanks de stabilisatie in het alcoholgebruik is het drinken van alcohol onder jongeren

de laatste jaren sterk toegenomen. In een onderzoek naar druggebruik onder de

Hoekse jeugd (Ferwerda en Beke, 1993), werd al opgemerkt dat alcoholgebruik een

nagenoeg volledig geaccepteerd verschijnsel

is.

Uit de recente Beleidsbrief Alcohol en Jongeren en de Preventienota blijkt dat de huidi-

ge zorg bij de overheid daarom vooral ook betrekking heeft op de toename van het

alcoholgebruik bij jongeren. Jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd met regelmatig

alcohol drinken. Veel alcohol drinken wordt ook voor meisjes steeds normaler.

kbaarheid van drank en de steeds ‘slimmere’ marketing

e speciaal gericht is op de jeugd (zoals de introductie van zoete mixdrankjes). Daar-

37

De oorzaak van de toename van drankgebruik onder jongeren is een combinatie van

diverse factoren. Zo wordt onder andere gewezen op het hogere bestedingsbudget van

jongeren, de ruimere beschi

di

naast wordt een verklaring gevonden in de behoefte van de jeugd aan ‘timeoutsituaties’

waarbij de regels die het gedrag in het normale leven bepalen, even niet

gelden. De structurele verplichtingen tegenover school en ouders worden ingeruild

voor directe bevrediging van individuele behoeften en situationele invloeden van dat

moment. Drinken met vrienden tijdens uitgaan of vakantie is hiervan een goed voorbeeld.

De risico’s van alcoholgebruik door jongeren hangen sterk samen met het incidenteel

gebruik van overmatig alcohol in een zeer korte tijd (‘binge-drinking’) en door

drinken in situaties waarin men helemaal geen alcohol zou moeten drinken (zoals in

het verkeer).

36. In 2005 en 2006 liggen

de percentages in Hoek van Holland van de mensen die ooit alcohol

hebben gedronken op respectievelijk 94 en 92 procent.

37. Zo blijkt uit informatie op de website

van Stichting Alcoholpreventie: www.stap.nl.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 22 -

De cijfers tonen dat jongeren op steeds vroegere leeftijd alcohol gaan drinken en in

steeds grotere hoeveelheden. Uit een onderzoek naar alcoholgebruik onder jongeren

(Monshouwer et al., 2004) blijkt dat 31 procent van de 12-jarigen en 43 procent van

de 13-jarigen alcohol nuttigt. Op 14-jarige leeftijd heeft 62 procent recent gedronken

en op 15-jarige leeftijd 70 procent. Als gekeken wordt naar het wekelijks alcoholgebruik,

dan liggen de percentages voor de 12-, 13-, 14- en 15-jarigen op respectievelijk,

7, 16, 31 en 52. Vanaf 15 jaar verloopt het drinkproces vaak in grotere

hoeveelheden. Tot die leeftijd gaat het vaak om twee tot vier glazen alcohol, maar

bijna

één op de vijf jongens en één op de tien meisjes van 15 jaar drinkt meer dan

tien glazen. Ook stijgt het aandeel dronken jongeren sterk met de jaren. Van de 12jarigen

is 16 procent ooit dronken geweest, 29 procent van de 13-jarigen, via 49 procent

van de 14-jarigen naar 63 procent van de 15-jarigen (Monshouwer et al., 2004).

De

analyse op basis van de enquêtes in Hoek van Holland heeft opgeleverd dat het

alcoholgebruik van jongeren qua gemiddelde niet onderdoet

voor dat van de oudere

leeftijdscategorieën. Op basis van de onderzoekresultaten kan geconcludeerd worden

dat jongeren vanaf 15 jaar in Hoek van Holland inderdaad volop overgaan tot het consumeren

van alcohol.

3.2 Een beeld van druggebruik

Het CBS geeft aan dat een kwart van de jongeren ooit marihuana of hasj heeft gebruikt

(CBS, 2006). Ongeveer 8 procent heeft ooit XTC gebruikt en 6 procent paddo‘s.

Heroïnegebruik wordt door jongeren nauwelijks gemeld. Meer jonge mannen dan

vrouwen hebben ooit drugs gebruikt. Ruim 30 procent van de mannen heeft ooit marihuana

of hasj gebruikt tegen 18 procent van de vrouwen. XTC en geestverruimende

paddestoelen

zijn ooit gebruikt door 5 en 9 procent van de mannen. Bij vrouwen is dit

6 en 3 procent.

3.2.1 Focus op vergelijkbare onderzoeken in gemeenten

Korf et al. (2006) geven een vergelijking tussen drie verschillende groepen: scholieren

tot 18 jaar, de totale bevolking ouder dan 12 jaar en trendy uitgaanders in Amsterdam.

Tabel 3.1: ooit drugs gebruikt (in %)

Cannabis Cocaïne XTC Amfetamine

Scholieren 12-18 jaar (2003) 18,7 2,2 2,9 2,2

Totale bevolking 12+ jaar (2001) 17,0 2,9 2,9 2,6

Trendy uitgaanders Amsterdam (2003) 82,2 39,4 39,4 6,7

Bronnen: Monshouwer et al. (2004), Abraham et al. (2002) en Korf et al. (2004)


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 23 -

Zoals uit de tabel blijkt, zijn de percentages voor scholieren en de totale bevolking

vergelijkbaar. Voor de trendy uitgaanders liggen de percentages beduidend hoger. Het

veertiende

Antenneonderzoek onder Amsterdamse cafébezoekers in 2005 biedt ook

zicht op druggebruik van uitgaanders (Nabben et al., 2005). Driekwart heeft wel eens

cannabis gebruikt, een derde XTC en een kwart cocaïne. In vergelijking met 2000,

toen de cafébezoekers ook zijn ondervraagd, zijn er vrijwel geen verschillen in het

druggebruik.

Het onderzoek in Nijmegen (Roomer en Akouele, 2006) resulteert in een beduidend

lager cannabisgebruik dan in Amsterdam: 44 procent van de ondervraagden heeft dit

ooit gedaan. Daarnaast zegt minder dan

een kwart ooit een andere drug gebruikt te

hebben,

waarbij XTC dan het meest gebruikte middel is. Zowel amfetamine als cocaïne

zijn vervolgens door een op de

tien ondervraagden ooit gebruikt.

Daarentegen lijkt het cannabisgebruik bij de Haagse uitgaanders (Van Gelder et al.,

2004) weer vergelijkbaar met dat van Amsterdam: de resultaten geven aan dat driekwart

van de uitgaanders ooit gebruikte. Wat het

aandeel XTC en cocaïne betreft, ligt

het

percentage ‘ooitgebruikers’ op respectievelijk 46 en 33.

Het beeld rond druggebruik in Hoek van Holland lijkt in vergelijking met bovenstaande

onderzoeken niet verontrustend: hooguit 28 procent van de bezoekers in

Hoek van Holland geeft aan ooit drugs te hebben gebruikt. Uitgesplitst naar soorten

drugs blijft het gebruik van cannabis in Hoek van Holland ook achter bij andere gemeenten.

Amfetamine en cocaïne zijn in dit onderzoek bij elkaar gezet, dus een exacte

vergelijking is niet mogelijk. Toch is het gebruik hiervan in Hoek van Holland hooguit

vergelijkbaar met het druggebruik in Nijmegen, dat eveneens niet buitensporig is.

3.2.2 Focus op jongeren

Volgens de Nationale Drug Monitor (Van Laar et al., 2006) neemt het gebruik van cannabis

toe met de leeftijd. Maar weinig (2 procent) 12-jarigen hebben in 2003 ervaring

met cannabis. Op 16-jarige leeftijd heeft eenderde van de jongeren ooit wel eens cannabis

gebruikt. Tussen 1996 en 2003 is de startleeftijd van cannabisgebruik gelijk

gebleven, deze ligt op ongeveer 12 jaar. Jongeren van 18 betrekken hun cannabis

meestal (80 procent van de mannen, 56 procent van de vrouwen) via de coffeeshops.

Opmerkelijk is dat de 12- tot en met 15-jarigen (22 procent, zowel jongens als meis-

jes)

en de 16- en 17-jarigen (57 procent van de jongens, 37 procent van de meisjes)

dit ook doen, ondanks het wettelijke verbod hierop. Overigens betrekken jongeren

onder de 18 jaar hun cannabis veelal van vrienden.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 24 -

Het gebruik van cocaïne onder jongeren onder 18 jaar is laag en lijkt te dalen. In 2003

geeft 2 procent aan ooit cocaïne te hebben gebruikt. Voor heroïne geldt hetzelfde (1

procent jongeren die het ooit gebruikt heeft).

Als we deze vraag voor Hoek van Holland specificeren naar leeftijdscategorieën, dan

blijkt er geen enkele leeftijdsklasse oververtegenwoordigd te zijn bij het gebruik van

de meest gebruikte drugs. 38 Dit betekent dat ook de jongste leeftijdscategorie, de

jongeren tot 18 jaar, geregeld heeft aangegeven verschillende drugs te gebruiken.

Bijlage 5 geeft een nadere specificatie van het druggebruik voor de meest voorkomende

soorten in 2005. Wat betreft cannabisgebruik steekt het aandeel ooitgebruikers

onder de 18 jaar (19 procent) gunstig af bij de ervaringen uit de Nationale Drug Monitor

(eenderde ooitgebruikers onder jongeren van 16 jaar). 39

3.3 Een visie op veiligheid

Voor een bredere blik op veiligheidsbeleving vormt de Veiligheidsmonitor Rijk 2006

(VMR) de standaard. 40 In de VMR gaat het om algemene onveiligheidsgevoelens en om

vermijdingsgedrag. Het blijkt dat bijna een kwart (23,7 procent) van de bevolking van

15 jaar en ouder zich wel eens onveilig voelt. In de VMR over 2005 bedroeg het percentage

nog 27 procent. Drie procent van de bevolking voelt zich in 2006 vaak onvei-

41

lig. Dit is een procentpunt minder dan in 2005.

Eenzelfde verhouding valt te constateren bij het uitgaanspubliek in Hoek van Holland.

Ook daar voelt een kwart van de mensen zich altijd, vaak of soms onveilig. We

kunnen dus constateren dat Hoek van Holland niet lijkt af te wijken van het algemeen

gemiddelde beeld in Nederland. Toch steekt Hoek van Holland op het gebied van veiligheidsbeleving

gunstig af bij de omgeving. In politieregio Rotterdam-Rijnmond voelen

bewoners zich namelijk

relatief meer dan gemiddeld onveilig, waardoor Hoek van Hol-

land

er zelfs gunstiger bij af lijkt te steken.

3.4 Slachtofferschap in beweging

De incidentmeting in het volgende hoofdstuk zal dieper ingaan op de wijze waarop

mensen

uit Hoek van Holland het slachtoffer zijn geworden van incidenten. Niettemin

biedt

ook de Veiligheidsindex 2005 van gemeente Rotterdam zicht op de ontwikkelin-

38. Onder jongeren tot 18 jaar is eenvijfde ooitgebrui ker , onder de 18- tot 24-jarigen is dit een

kwart. Er komen te weinig gebruikers van la chgas, heroïne en lij m voor om uits praken te doen.

39. Het ooitgebruik van cocaïne is lastig te vergelijken, aangezien in de vraagstelling in Hoek van

Holland ook lsd, speed en amfetamine is meegenomen. 40. Van der Veen et al., 2006.

41.

De Politiemonitor Bevolking 2005 constateert eveneens dat ongeveer hetzelfde deel van de

bevolking, bijna een kwart van de Nederlander, zich wel eens onveilig voelde.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 25 -

gen rond slachtofferschap. Met name het slachtofferschap van vernieling is in 2004

sterk toegenomen ten opzichte van 2003.

Omdat de enquêtes in 2005 en 2006 gehouden zijn, is er geen directe vergelijking

mogelijk met bovenstaande constatering uit de Veiligheidsindex. 42 Zoals we in hoofdstuk

2 al constateerden, is het aandeel slachtoffers in 2006 gedaald ten opzichte van

2005. Deze gunstige ontwikkeling wordt enigszins teniet gedaan door de omstandig-

heid

dat mensen aangeven van meer incidenten het slachtoffer te zijn geworden.

Ook biedt de VMR zicht op slachtofferschap. In dit onderzoek is gevraagd naar slachtofferschap

in de laatste twaalf maanden, waardoor de procentuele onderzoeksgegevens

van Hoek van Holland niet vergelijkbaar zijn. Toch is in de VMR ook sprake van

verminderd slachtofferschap in 2006 ten opzichte van 2005. utodiefstal, fietsdiefal,

overige vernielingen, overige diefstal en bedreigingen zijn de meest voorkomende

43 A

st

vormen hiervan. 44 In Hoek van Holland vormt slachtofferschap van autodiefstallen

echter een veel kleiner probleem. Daarentegen nemen lichte mishandelingen een prominentere

plaats in.

3.5

Kortom

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland is aanwezig, maar is in vergelijking met

landelijke cijfers en onderzoeken in andere gemeenten niet verontrustend. Wat landelijk

geldt voor jongeren, geldt ook voor jongeren in Hoek van Holland: jongeren vormen

een substantiële groep alcohol- en druggebruikers.

Op het gebied van veiligheidsbeleving scoort Hoek van Holland betrekkelijk goed: in

vergelijking met de landelijke veiligheidsbeleving is Hoek van Holland vergelijkbaar.

Als

de nadruk wordt gelegd op de veiligheidsbeleving in de regio, dan steekt Hoek van

Holland er zelfs gunstig bij af. Het aandeel slachtoffers onder de ondervraagden neemt

in 2006 af ten opzichte van 2005. Toch zijn slachtoffers in 2006 van meer incidenten

de dupe.

Al deze aspecten zullen in het volgende hoofdstuk gelegd worden langs de meetlat van

de incidentmeting. Hieruit valt getalsmatig te herleiden hoe diverse incidentsoorten

zich de laatste vijf jaar in Hoek van Holland hebben ontwikkeld.

42. Bron: Veiligheidsindex 2005, gemeente Rotterdam, Programmabureau

Veilig.

43.

Het betreft 29 procent in 2005 en 27 procent in 2006.

44. De incidentsoorten die het eerst genoemd worden, komen het vaakst voor.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 26 -


4 De incidentmeting

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 27 -

De basis voor dit hoofdstuk ligt bij 2851 incidenten die door de politie van regiopoli-

tiekorps Rotterdam-Rijnmond, district Waterweg-Noord, zijn ingevoerd in het bedrijfsprocessensysteem

(X-POL). 46 Deze hebben betrekking op de periode juni 2001 tot juli

2006. Voordat we dieper ingaan op deze incidenten wordt voor de algemene beeldvorming

het incidentverloop op jaarbasis weergegeven. Daarvoor lopen de jaarperio

des van juli tot en met juni in het daaropvolgende jaar. De reden hiervoor is, dat

zoveel mogelijk recente incidentgegevens voor dit onderzoek gebruikt zijn. Voor een

cijfermatige vergelijking lopen de jaarperiodes daarom van juli tot en met juni.

Figuur 4.1: aantallen incidenten per jaarperiode

800

700

600

500

400

300

200

100

0

446

juli

01-

juni 02

569

juli

02-

juni 03

672

juli

03-

juni 04

643

juli

04-

juni 05

Het aantal incidenten daalt in de laatste twee jaar, na een aanvankelijke stijging in de

eerste drie jaren. Het valt buiten het bestek van dit onderzoek om hiervoor exacte

redenen aan te dragen, maar mogelijk heeft het stopzetten van de activiteiten rond

Hotel America hieraan bijgedragen. De daling van het aantal incidenten in het laatste

onderzoeksjaar

vormt wel een bevestiging van de daling in slachtofferschap in de

enquêtes.

Het vervolg van dit hoofdstuk is uitgesplitst in drie delen. Allereerst volgt de rapportage

van de incidentmeting nadat deze uitgesplitst zijn over vier

onderzoeksgebieden

binnen

Hoek van Holland. Het betreft dan de volgende gebieden:

45. Hierin zijn meldingen niet inbegrepen. Er is geregistreerd of aangifte is gedaan,

maar gezien

de aantallen levert de analyse hiervan geen bruikbare resultaten

voor het onderzoek.

46. Voor een overzicht van incidentsoorten en de bijbehorende codes verwijzen we

naar bijlage 6.

521

juli

05-

juni 06

45


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 28 -

• de kern van Hoek van Holland, met de Rietdijkstraat, de Prins Hendrikstraat, de Harmonie-

straat, de Concordiastraat, de Eerste Scheepvaartstraat en de Hoekse Brink als voornaamste

straten; 47

Hoek van Holland-dorp (exclusief De Kern);

• Strand en Duin;

• Rijnpoort.

De incidentanalyse richt zich voornamelijk op de verschillen tussen De Kern en de rest

van Hoek van Holland, zoals illustratief is weergegeven in onderstaand figuur:

Figuur 4.2: nadruk op De Kern

Het tweede deel van dit hoofdstuk richt zich op de ontwikkeling van incidenten binnen

ieder seizoen, waarbij de vraag centraal staat of er identieke seizoenspatronen door de

jaren heen op te merken zijn. Het derde deel van dit hoofdstuk is gericht op geïsoleer-

de incidenten, waarbij we ons enerzijds richten op incidenten die het meest voorko-

men en we anderzijds een nadere specificatie van geweldsincidenten in De Kern

geven.

47. In het vervolg van dit rapport noemen we dit gebied ‘De Kern’.


4.1 Incidenten naar wijk

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 29 -

Het merendeel van de incidenten (80 procent) vindt in De Kern en Hoek van Holland-

dorp plaats. Het aantal incidenten in Rijnpoort is verwaarloosbaar klein.

Figuur 4.3: incidenten per gebied, onderverdeeld naar jaren (in aantallen) 48

350

300

250

200

150

100

50

0

In De Kern daalt het aantal incidenten tijdens het laatste jaar, terwijl dit voor Hoek

van Holland-dorp het jaar daarvoor ook al optrad. Het weergeven van geclusterde

incidenttypen zou kunnen verbloemen dat er in de breedte wel degelijk sprake kan zijn

van een toename in aantallen van een bepaald type incident in een bepaald gebied.

Hierbij is het voor Hoek van Holland met name interessant om te focussen op de inci

dentontwikkelingen in De Kern. Vandaar dat deze wijk de basis voor de hiernavolgende

• overlast;

De Kern

vernieling/openbare orde;

HvHdorp

Strand

en Duin

figuur vormt. Hiervoor onderscheiden we de volgende incidenttypen: 49

• vermogen;

• geweld met en zonder gevolgen;

• wapens;

• drugs;

• zeden;


• rijden onder invloed;

• controle.

Rijnpoort

juli 01-juni 02

juli 02-juni 03

juli 03-juni 04

juli 04-juni 05

juli 05-juni 06

48. In totaal zijn dit 2849 incidenten, twee minder dan de oorspronkelijke 2851. Van deze twee

incidenten is namelijk geen wijk bekend.

49. Zie bijlage 7 voor een opdeling naar incidenten naar incidenttypen en hun bijbehorende inci-

dentomvang. De incidenttypen wapens en zeden zijn vanwege hun geringe omvang uit de analy-

se van figuur 4.3 gelaten.


Figuur 4.4: ontwikkeling incidenten in De Kern (in aantallen)

140

120

100

80

60

40

20

0

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 30 -

De meeste incidenttypen dalen enigszins tot sterk, met name in het laatste incidentjaar.

Twee typen incidenten stijgen: vernieling/openbare orde en rijden onder invloed.

Opmerkelijk is hierbij de relatief sterke stijging van rijden onder invloed in het laatste

jaar; deze incidenten verdubbelen hierin naar 36 incidenten. Dit laatste vormt een

bevestiging van de enquêtes, want ook daarin neemt het dader- en slachtofferschap

van rijden onder invloed in 2006 toe.

Het is interessant om het rijden onder invloed te relateren aan het aantal alcoholcontroles

in Hoek van Holland.

Figuur 4.5: rijden onder invloed en alcoholcontroles in Hoek van Holland (in aantallen)

120

100

80

60

40

20

0

juli 01

juni 02

juli 01juni

02

juli 02

juni 03

juli 02juni

03

juli 03

juni 04

juli 03juni

04

juli 04juni

05

juli 04juni

05

juli 05juni

06

juli 05juni

06

Vermogen

Geweld met gevolgen

Geweld zonder gevolgen

Drugs

Overlast

Vernieling/openbare orde

Rijden onder invloed

Alcoholcontroles

Rijden onder invloed


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 31 -

De ontwikkeling in de verhouding alcoholincidenten en –controles is opmerkelijk: ter-

wijl het rijden onder invloed in het laatste jaar met 99 incidenten zijn hoogtepunt heeft

bereikt, neemt het aantal alcoholcontroles af tot 11. Het is natuurlijk onduidelijk

of het

een

met het ander te maken heeft, maar een toename in alcoholcontroles zou ook in

Hoek van Holland een preventieve werking kunnen hebben op rijden onder invloed.

4.2 Incidenten naar maand

Een nadere maandinspectie levert op dat de meeste incidenten in de maanden mei

en

augustus plaatsvonden, zoals uit onderstaande figuur blijkt.

Figuur 4.6: aantallen incidenten per maand

350

300

250

200

150

100

50

0

275

juli

322

augustus

247

september

225

oktober

213

november

schikt iedere maand over een minimumaantal aan incidenten. Daarom is het interes-

sant

om te kijken of bepaalde incidenttypen vooral in bepaalde maanden voorkomen.

Uit

de nadere analyse komen vooral de grote verschillen in overlast en vermogen naar

voren. Het verschil tussen de maand met de minste registraties op overlast en vermo-

gen (december)

is maar liefst 130 incidenten met de maand met de meeste registra-

ties

op dat vlak (augustus). Dit aantal incidenten verklaart ook bijna het verschil (167

cidenten) tussen de totale aantallen incidenten van beide maanden. 50

in

159

december

186

januari

Het lijkt logisch dat de meeste incidenten in het voorjaar en de zomer voorkomen,

gezien de omstandigheid dat mensen zich dan meer buitenshuis bevinden. Toch be-

50. In de volgende paragraaf zoomen we in op de meest voorkomende incidenten per incidentty-

pe.

209

februari

221

maart

234

april

330

mei

230

juni


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 32 -

Figuur 4.7: aantallen overlast-

en vermogensincidenten per maand

250

200

150

100

50

0

166

juli

209

augustus

164

september

147

oktober

128

november

belen. In een dergelijk geval zouden bijvoorbeeld vermogensincidenten

bijna geheel

De kleine aantallen van wapen-, drugs-

en zedenincidenten daargelaten ontstaat grof-

weg

het beeld van zowel gelijkblijvende als afnemende incidentsoorten door de jaren

blijven constante factoren als

het gaat om incidenten in Hoek van Holland. Ook vor-

men

ruzies, geluidsoverlast door horeca(bezoekers) en het rijden onder invloed een

Daarentegen zijn de fietsen- en autodiefstallen de laatste jaren aanzienlijk gedaald.

Hetzelfde geldt voor overlast die jeugd veroorzaakt en het bezit van harddrugs, dat

het laatste jaar in nog maar een enkel geval is geregistreerd.

Het beeld dat we hiervoor beschrijven, is niet volledig op het enquêtebeeld te l eggen.

De enquêtes beschrijven namelijk een momentopname in een betrekkelijk kort tijds-

bestek, terwijl in tabel 4.1 een meerjarenontwikkeling wordt gegeven. In de enquêt es

zijn bepaalde items, zoals fietsendiefstal, vechtpartijen en rijden onder invloed, door

slachtoffers regelmatig genoemd. Op grond van de totalen in de tabel komen deze

items wel terug in de incidentmeting.

79

december

4.3 Inzoomen op incidenten

106

januari

Het indelen van incidenten naar typen kan het zicht op losstaande incidenten vertroe-

toewijsbaar kunnen zijn aan enkele incidentsoorten. Vandaar dat deze paragraaf zich

richt op losstaande incidenten die het meest voorkomen. Dit is met name interessant

omdat in de enquêtes de vraag is opgenomen over slachtoffer- en daderschap op di-

verse terreinen. Zie hiervoor tabel 4.1 op de volgende pagina.

heen. Vooral het stelen van zaken aan en uit een auto en eenvoudige mishandeling

bron van incidenten. Vooralsnog neigen juist deze drie incidentsoorten naar een recen-

te toename, waardoor extra aandacht voor de toekomst van belang is.

99

februari

112

maart

125

april

151

mei

128

juni


Tabel 4.1: meest voorkomende incidenten (in aantallen)

Incidenttype

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 33 -

Juli 01- Juli 02- Juli 03- Juli 04- Juli 05- 51

juni 02 juni 03 juni 04 juni 05 juni 06 Totaal

Vermogen 1076

Diefstal/braak uit/vanaf auto 137 74 80 63 73 427

Diefstal van fiets 87 146 114 117 56 520

Diefstal van auto 13 18 32 11 6 80

Geweld met gevolgen 217

Eenvoudige mishandeling 24 38 35 29 28 154

Geweld zonder gevolgen 342

Ruzie/twist (zonder gevolgen) 48 43 43 76 77 287

Vechtpartij (zonder gevolgen) 6 15 13 11 7 52

Wapens 13

Bezit overige wapens 1 1 1 1 2 6

Bezit vuurwapens 2 1 1 1 2 7

Drugs 70

Bezit harddrugs 2 3 7 7 1 20

Aantreffen drugs (geen verdachte) 1 2 3 1 3 10

Vervaardigen softdrugs 2 2 8 5 4 21

Zeden 45

Aanranding 2 3 1 0 3 9

Openbare schennis der eerbaarheid 5 5 3 11 4 28

Verkrachting 1 1 1 0 1 4

Overlast 649

Geluidsoverlast horeca(bezoekers) 10 26 17 18 25 96

Overlast jeugd 29 99 167 161 88 544

Vernieling/openbare orde 76

Geweldpleging tegen goederen 4 2 8 0 2 16

Overige delicten openbare orde 7 15 10 12 16 60

Rijden onder invloed 362

Rijden onder invloed alcohol 38 52 93 80 99 361

4.4 Belangrijkste bevindingen in dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk eindigt met een opsomming van de onderzoeksresultaten uit de inci-

dentmeting.

• de incidentmeting beslaat een periode van vijf jaar. Aanvankelijk vertoont het aantal inciden-

ten per jaar een stijging, maar de laatste twee jaar dalen deze;

in De Kern en Hoek van Holland-dorp samen komen de meeste incidenten voor, 80 procent

van het totaal. In deze twee wijken vertoont het aantal incidenten eveneens eerst een stij-

ging en vervolgens een daling;

in De Kern laat ook de omvang per incidenttype (vermogen, geweld met en zonder gevolgen,

drugs en overlast) in met name het laatste jaar een daling zien;

51. De afzonderlijke incidenten tellen niet op tot het totaal aantal aangezien de incidenten die

minder

voorkomen zijn weggelaten.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 34 -

• rijden onder invloed is het laatste jaar verdubbeld in De Kern. Deze incidentsoort staat overi-

gens voor geheel Hoek van Holland in het laatste incidentjaar op grote hoogte, terwijl

alco-

holcontroles juist afnemen. Mogelijk kunnen meer alcoholcontroles een preventieve werking

op het gebruik van alcohol in het verkeer hebben.

in mei en augustus komen de meeste incidenten voor. December is een betrekkelijk rustige

maand, hoewel er een zekere ondergrens aan incidenten lijkt te zitten. Overlast- en vermo-

gensincidenten dragen substantieel bij aan de incidentomvang;

• de incidenttypen neigen naar stabilisatie of daling. Vooral de geregistreerde fietsen- en auto-

diefstallen, overlast van jeugd en het bezit van harddrugs zijn afgenomen. Daarentegen

verdienen ruzies, geluidsoverlast door (horeca)bezoekers en het rijden onder invloed extra

aandacht vanwege niet aflatende incidentstromen.


5 Conclusies en aanbevelingen

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 35 -

Gedurende twee zomers is onderzoek verri cht naar alcohol- en druggebruik in Hoek

van Holland. Dit onderzoek volgt op een perio de waarin in de horeca enkele verschui vingen hebben plaatsgevonden. Zo is geen

sprake meer van een nachtvergunning voor

H otel America en is de exploitatie van The Chevy Bar beëindi gd.

Dit rapport is een weer gave van het onderz oek. Op basis van twee enquêtes i n de

z omer van 2005 en 2006 en een incidentmeting over een per iode van vijf jaar wordt

de stand van zaken rond alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland gegeven. Deze

resultaten kunnen voor de bij het uitgaan i n Hoek van Holland betrokken instanties

e en basis vormen voor eventueel aanvullende maatregelen. Hieronder verstaan we

zowel v ertegenwoordigers van deelgemeente Hoek van Holland, de politie, de horeca

en

andere instanties. 52

Het algemene beeld dat uit de 2006-en quête on tstaat, vormt een ondersteuning van

de enquête uit 2005; logischerwijs fluc tueren de uitslagen, m aar dit gebeurt niet ri-

goureus. Ook hebben de geregistreerde incidenten bijgedragen aan een nadere bl ik op

bepaalde incidenttypen en speci fieke incidenten. Vanwege redenen van overzichtelijk heid zijn de enquêtes tot nog toe slechts sum mier aan de incidentmeting gekoppeld.

In

dit hoofdstuk worden de overeenkomstige onderzoeksbevindinge n aan de

hand van

thema’s beschreven, waarbij g ekeken wordt in hoeverre de incidentcijfers de bevindin gen uit de enquêtes ondersteunen, en vice versa. Vervolgens worden enkele

voorstel-

len

voor toekomstig beleid uitgewerkt.

5.1 Gecombineerde resultaten

Alcoholgebruik

Onder het uitgaanspubliek is het gemiddeld alcoholgebruik, 9,5 glas per uitgaans-

avond, vergelijkbaar met het alcoholgebruik van uitgaanders in

andere gemeenten.

Zoals ook overal in Nederland geldt, vormen jongeren in Hoek van Holland een kwets-

bare gr oep alcoholconsumenten. De incidentmeting biedt geen alcoholgerelateerde

verdieping, het rijden onder invloed

uitgezonderd: dit blijft gedurende de meetperiode

van vijf jaar prominent aanwezig. De enquêtes bieden nog nader zicht op daders en

slachtoffers van openbare dronkenschap. In 2006 geeft ongeveer

40 procent van zo-

wel de daders als de slachtoffers aan dat openbare dronkenschap heeft meegespeeld.

52. Bijvoorbeeld de Dosaregisseur en de lokale zorgnetcoördinator.


Druggebruik

Het

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 36 -

aantal drugsincidenten in Hoek van Holland ligt niet hoog: zowel het bezit van

harddrugs

als het vervaardigen van softdrugs neemt in de laatste jaarperiode af naar

slechts enkele incidenten. De enquêtes leveren het

beeld op dat het druggebruik met

28 procent ooitgebruikers in Hoek van Holland zeker niet bovengemiddeld is als verge-

leken

wordt met andere uitgaansgemeenten. Druggebruik is ook onder de Hoekse

jongeren aanwezig, maar ook het aandeel jonge ooitgebruikers

blijft in vergelijking

met landelijke cijfers binnen de perken. Toch blijken jongeren onder 18 jaar betrekke-

lijk gemakkelijk aan drugs te komen, al dan niet via de coffeeshop of op straat. Hoewel

veel uitgaanders bij de coffeeshop hun inkopen doen, blijkt dat er geen sprake is van

een regio-overschrijdende aanzuigende werking: buiten

Hoek van Holland is de coffeeshop

hooguit in trek bij Westlanders.

Overlast

Uit de incidentmeting komt naar voren dat overlast, vooral die onder de jeugd, daalt.

Geluidsoverlast van (horeca)bezoekers blijft een aandachtspunt, maar het kan natuurlijk

zo zijn dat er ooit een bepaalde ondergrens in overlast bereikt zal worden. Als de

uitgaansgelegenheden sluiten, komt een stroom aan bezoekers naar buiten die voor

een geluidstoename zorgen. Dit is voor een deel inherent aan het uitgaan in Hoek van

Holland.

Rijden onder invloed

Het aantal incidenten door rijden onder invloed blijft hoog, met zelfs de meeste registraties

in het laatste incidentjaar. De alcoholcontroles zijn daarentegen steeds minder

frequent geworden in Hoek van Holland. Als we in de enquêtes kijken naar de slachtoffers

dan zijn de percentages bij rijden onder invloed betrekkelijk hoog. Zelfs een groter

deel van de daders geeft aan onder invloed te hebben gereden. In dit kader is de

betrekkelijk hoge waardering voor een pendelbus naar omringende gemeenten rond

Hoek van Holland ook interessant.

Geweld

Op basis van de enquêtes lijkt de lichtere vorm van geweld, bijvoorbeeld een vechtpartij

in 2006 vaker te zijn voorgekomen dan in 2005. Een groter deel van zowel daders

als slachtoffers geeft aan dat dit op hen van toepassing is. Deze stijging is niet te

herleiden uit de incidentmeting, zowel niet voor Hoek van Holland als geheel als De

Kern in het bijzonder. Toch blijft de eenvoudige mishandeling en vooral de ruzie zonder

verdere gevolgen stabiel aanwezig in de incidentmeting.

Volgens Van der Linden en Knibbe (2005) vindt uitgaansgeweld vooral buiten plaats,

merendeels na sluitingstijd van cafés. Daarbij is meestal sprake van excessief drank-


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 37 -

gebruik. Men zou verwachten dat dit vooral voor daders geldt, maar dronkenschap

verhoogt ook de kans om tot slachtoffer te worden gekozen.

Mensen die eerder op de

avond bij

een café zijn geweigerd of getuige waren van agressie, zullen zelf eerder

agressief worden. Opmerkelijk is de bevinding dat indien politie opvallend aanwezig is,

dit juist eerder een gespannen sfeer oproept. Ook de houding van uitsmijters is bepalend

voor de sfeer.

5. 2 Aanbevelingen

Aanbeveling 1 – Stimuleer en propageer dat alcohol en verkeer niet samengaan

De ontwikkeling in de verhouding alcoholincidenten en –controles is opmerkelijk: terwijl

het rijden onder invloed in het laatste jaar met 99 incidenten zijn hoogtepunt heeft

bereikt, neemt het aantal alcoholcontroles af tot 11. Het is natuurlijk onduidelijk of het

een met het ander te maken heeft, maar een toename in alcoholcontroles in Hoek van

Holland kan mogelijk een preventieve

werking hebben op rijden onder invloed. De

politie

moet regelmatig alcoholcontroles uitvoeren, zodat het uitgaanspubliek weet dat

alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. Een effectieve methode hiervoor kan het

controleren in de vooravond zijn, als signaal dat alcoholcontroles serieus worden genomen

door de politie. Ook kunnen meer vormen van alcoholcontroles ingezet worden,

zoals verkeerscontroles, maar ook ambulante controles op pleinen en dergelijke. Het

standpunt over het terugdringen van alcohol in het verkeer moet duidelijk gemaakt

worden door middel van een lokale mediacampagne, zodat iedereen hiervan op de

hoogte is.

Aanbeveling 2 – Creëer specifieke aanpak

voor jongeren onder 18 jaar

Allerlei

onderzoeken geven aan dat jongeren onder 18 jaar een kwetsbare groep vor-

men als het gaat om alcohol- en drugmisbruik.

Ook het combigebruik van alcohol- en

druggebruik

door jongeren verdient de nodige aandacht. De kans bestaat dat het alco-

hol- en druggebruik

op jonge leeftijd wordt doorgezet in onaangepast gedrag op latere

leeftijd. Om dit tegen te gaan, moeten jongeren door de politie en maatschappelijke

instanties actief in beeld gebracht en gevolgd worden. 53 Hiermee moet niet gewacht

worden totdat de jongeren uitgaan; een actief begeleidingstraject van 12- en 13jarigen

die bijvoorbeeld worden doorverwezen naar Halt heeft dan de voorkeur. 54 De

buurtagent kan vervolgens in samenspraak met de GGD en andere partners de vinger

aan de pols houden. Deze samenwerking dient periodiek te worden geëvalueerd, om

53. Zo bestaat er een Shortlist Groepscriminaliteit, een instrument om problematische jeugdgroepen

in beeld te brengen (Ferwerda en Kloosterman, 2004). Mogelijk kan Hoek van Holland

hierbij aansluiten bij de Directie Veiligheid (voorheen Programmabureau Veilig) van Rotterdam,

alwaar de shortlist gebruikt wordt onder de noemer ‘Groepsaanpak’.

54. Het Dosa-traject kan hiervoor als leidraad gelden.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 38 -

zo tot de meest effectieve benaderingsstrategie van overlastgevende jongeren te ko-

men.

In het geval van overmatige dronkenschap of druggebruik van jongeren kan het verplicht

doorvoeren van de Leerstraf Middelen en Delict een optie zijn. Dit is een leerstraf

voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een delict gepleegd hebben waarbij sprake

was van alcohol- of druggebruik. Jongeren wordt daarmee een kans geboden om, als

het om het eerste delict gaat, een strafblad te vermijden. De leerstraf omvat een bijeenkomst

voor de ouders en zes bijeenkomsten voor de jongeren. In de bijeenkomsten

wordt informatie over drugs gegeven en gesproken over het mogelijke verband

tussen het middelengebruik en het delict. Vervolgens worden concrete veranderplannen

met de jongeren gemaakt. 55

Aanbeveling 3 – Het uitgaansbeleid in de horeca moet worden aangescherpt met een

convenant waarin een zwarte lijst is opgenomen

Het schenken van alcohol aan dronken personen moet vermeden worden. Daartoe

dient horecabreed te worden uitgevent dat dronken personen niet gewenst zijn, ook

omdat dronkenschap vaak leidt tot overlast en criminaliteit. Horecapersoneel zou getraind

moeten worden op het herkennen van dronkenschap en zij moeten eerder drank

weigeren.

In het verlengde hiervan

moet aan jongeren van wie vermoed wordt dat ze jonger dan

16 jaar zijn legitimatie gevraagd worden. Eventuele portiers aan de deur hebben hierin

een belangrijke signaleringsfunctie, zowel wat leeftijd als mate van dronkenschap betreft.

Ervan uitgaande dat iedereen tegenwoordig een legitimatiebewijs bij zich dient te

dragen, kan een portier hiernaar vragen in het geval van twijfel over de leeftijd. Het

gevaar bestaat wel, dat bij de deur geweigerde jongeren door de buurt gaan zwerven

en voor overlast gaan zorgen.

Ook

kan de horeca een zwarte lijst van personen die als notoire overlastpleger te boek

staan aanleggen,

zodat deze in alle horecagelegenheden in Hoek van Holland gewei-

gerd kunnen worden. Denk hierbij aan personen die wapens met zich meedragen of

drugs gebruiken. Inmiddels zijn er ook diverse gemeenten waarbij de gemeente, politie

en horecaondernemers samenwerken in een convenant. 56 Een horeca-eigenaar

dient daarin de politie, de burgemeester en de overige exploitanten in kennis te stellen

van de persoonsgegevens van de overlastpleger. Deze wordt vervolgens (voor een

55. Bron: www.tactus.nl.

56. Zie bijvoorbeeld het convenant Veilig uitgaan in Zevenaar 2006. Ook zijn er plannen voor een

dergelijk convenant in Groningen en Noordwijk.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 39 -

bepaalde periode) nergens meer toegelaten in de uitgaansgelegenheden van Hoek van

Holland. Een dergelijke nauwe samenwerking tussen horeca, gemeente en politie kan

ook sterk veiligheidsbevorderend werken.

Aanbeveling 4 – De sluitingstijd dient te worden aangepast in een pilotproject

Uit de enquêtes komt een groot draagvlak naar voren voor de aanpassing van de slui-

tingstijden

van de horeca. Om de mening van alle partijen, ook omwonenden, hierover

te horen en te evalueren, dient de uitbreiding

van sluitingstijden een seizoen lang te

worden

gepilot. Onze voorkeur gaat uit naar een pilot gedurende de gehele zomer van

2007. Daarmee wordt een dubbel doel beoogd: enerzijds resteert nog voldoende

tijd

voor eventuele voorbereidingen van het pilotproject. Anderzijds wordt door een pilotproject

het signaal afgegeven dat er op basis van een gedegen evaluatie een definitieve

keus gemaakt kan worden. Aan de pilot kan een incidentmeting worden gekoppeld,

analoog aan de meting die in dit onderzoek is uitgevoerd. Dit onderzoek kan dan dienen

als nulmeting, zodat de meting in 2007 kan worden beschouwd als effectmeting

na het verruimen van de sluitingstijd.

Gezien de ontwikkelingen in de verschuiving van uitgaanstijden van jongeren lijkt het

niet zinvol om de horecagelegenheden een uur extra open te laten; dit verschuift de

overlast alleen maar met een uur. De voorkeur gaat uit naar een zogenaamd 1-2-3systeem,

n toegelaten. Drie kwartier voor de gewenste sluitingstijd wordt de muziekeuze

aangepast (rustige muziek) en bij voorkeur alcoholarme drank geschonken. Na

t om een kwar-

57 met sluitingstijden tot maximaal vier uur ’s nachts. Het systeem houdt in

dat na bijvoorbeeld een uur ’s nachts geen nieuwe gasten meer tot de horecagelegenheid

worde

k

een kwartier wordt de drankverstrekking en de muziek geheel gestaak

tier voor de gewenste sluitingstijd het ontruimingslicht aan te doen. Met het hanteren

van het 1-2-3-systeem wordt voorkomen dat de horecabezoekers allen gelijktijdig de

horecagelegenheid verlaten. Daardoor kunnen mogelijke ruzies en daaraan gekoppeld

geweld tussen groepen voorkomen worden. De horecaondernemer kan zelf bepalen

hoe laat zijn horecagelegenheid dicht gaat.

Om de overlast te verlagen en daarmee het gevoel van veiligheid te verhogen, kan

aan het verlengen van de sluitingstijden een taxisysteem gekoppeld worden. Door

bijvoorbeeld op het Brinkplein te voorzien in voldoende taxi’s kunnen uitgaanders sneller

bij de horecagelegenheden weggevoerd worden. Dit voorkomt het samenscholen na

het uitgaan.

57. Ook wel eenrichtingsverkeer genoemd.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 40 -

Voor ervaringen met het verlengen van sluitingstijden kan gebruik gemaakt worden

van de ervaringen die zijn opgedaan in bijvoorbeeld Leiden en Katwijk. Een vereiste is

dan

wel, dat mensen die na een bepaald tijdstip eenmaal uit de horecagelegenheid zijn

vertrokken niet meer naar binnen komen. Daarvoor moet er een horecabreed deurbeleid

komen, waarbij bezoekers ook geweigerd worden als zij dronken zijn en na een

bepaald tijdstip naar binnen willen. Het eerdervermelde convenant kan hierbij uitkomst

bieden.

5.3 Samenwerkende partijen

Om de aanbevelingen te implementeren, verdient het de voorkeur om diverse partijen

bij de voorbereiding en uitvoering daarvan te betrekken. Enerzijds vergt dit het leggen

van nieuwe contacten, anderzijds kan geput worden uit al bestaande samenwerkings-

verbanden,

zoals die met het horecaplatform. Onderstaande tabel geeft een invulling

aan de maatregelen.

Tabel 5.1: matrix van aanbevelingen en daarbijbehorende actoren

Stimuleer en propageer dat alcohol en verkeer niet samengaan

- Uitvoeren van alcoholcontroles in het verkeer

- Uitvoeren van ambulante alcoholcontroles

- (Media-)aandacht geven aan extra controles

Creëer specifieke aanpak voor jongeren onder 18 jaar

- Begeleiden van 12- en 13-jarigen na een Haltstraf

- Aanbieden van de Leerstraf Middelen en Delict

Scherp het uitgaansbeleid aan

- Stopzetten van het schenken van alcohol aan dronken personen

- Trainen van horecapersoneel voor het omgaan met dronken personen

- Verplichte legitimatie van jongeren die eventueel jonger zijn dan 16 jaar

- Zwarte lijst van notoire overlastplegers in de horeca aanleggen

- Toegangsverbod opleggen aan overlastpleger

- Horecaconvenant opstellen tussen deelgemeente, politie en horeca

Pas de sluitingstijd aan in een pilot

- Sluitingstijden aanpassen gedurende het gehele jaar 2007

- Opstellen van een deurbeleid

- Doorvoeren van een taxisysteem

- Evalueren van de pilot onder alle betrokkenen

Deelgemeente

Politie

Horeca

GGZ

Openbaar Ministerie

Omwonenden


Literatuurlijst

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 41 -

Abraham, M.D., Kaal, H.L. en Cohen, P.D.A. Licit and illicit drug use in the Nether-

lands.

Amsterdam: CEDRO/Mets en Schilt, 2002.

Cruts, A.A.N., Lempens, A.L.F., Ketelaars, A.P.M., Laar, M.W. van, dr. H. van de

Mheen. Monitoring van alcohol en drugs onder de loep. Een onderzoek naar opbrengst

en lacunes van informatiesystemen op het gebied van alcohol en drugs. Utrecht: Trimbos-instituut,

2004.

Ferwerda, H. en Beke, B. Drugs en de Hoekse jeugd. Feiten, achtergronden en beleidsaanbevelingen.

Arnhem: Advies- en Onderzoeksgroep Beke, 1993.

Ferwerda, H. en Kloosterman, A. Jeugdgroepen in beeld. Stappenplan en randvoorwaarden

voor de shortlistmethodiek. Politiekunde nr. 6, programma Politie en Wetenschap.

Zeist: Kerkebosch bv, 2004.

Gelder, P. van, Janson, M., Reinerie, P. en Smitz, M. Uit (je dak) in Delft, 2005. Een

Quick-scan van het genotmiddelengebruik in drie jongerenscenes. Den Haag: afdeling

Preventie, Parnassia, 2005.

Gelder, P. van, Reinerie, P., Smitz, M., Burger, I. en Hendriks, V.M. Alcohol- en druggebruik

in het Haagse uitgaanscircuit. Gegevens over 2003 en aanbevelingen voor

preventie. In: Epidemiologisch bulletin. Jaargang 39, nummer 4, 2005.

Gelder, P. van, Reinerie, P., Smitz, M., Burger, I. en Hendriks, V.M. Uit (je dak) in Den

Haag, 2003. Uitgaande jongeren en genotmiddelengebruik. Den Haag: Parnassia &

GGD, 2004.

Gemeente Rotterdam. Veiligheidsindex 2005.

Rotterdam: Programmabureau Veilig,

2005.

Korf, D.J., Nabben, T. en Benschop, A. Antenne 2003. Trends in alcohol, tabak en

drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenburg, 2004.

Laar, M.W. van

(red.), Cruts, A.A.N. (red.), Verdurmen, J.E.E. (red.), Ooyen-Houben,

M.M.J.

van (red.), Meijer, R.F. (red.) Nationale Drugmonitor: jaarbericht NDM 2005

Utrecht/Den Haag: Trimbos-instituut/WODC, 2006.


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 42 -

Linden, J. van der en Knibbe, R. Daders en slachtoffers aan het woord; een exploratief

onderzoek naar uitgaansgeweld. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2005.

Monshouwer, K., Dorsselaer, S. van, Gorter, A., Verdurmen, J., Vollebergh, W. Jeugd

en riskant gedrag: kerngegevens uit het peilstationsonderzoek 2003. Roken, drinken,

drugsgebruik en gokken onder scholieren vanaf tien jaar. Utrecht: Trimbos-instituut,

2004.

Nabben, T., Benschop, A., Korf, D.J. (2005). Antenne 2004: Trends in alcohol, tabak

en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2005.

Roomer, A. en Akouele, T. Alcohol, Drugs & Verkeer. Een onderzoek onder bezoekers

van coffeeshops en grootschalige discotheken in de regio Nijmegen (Nederland)-Kleve

(Duitsland). Arnhem: De Grift, 2006.

Stoele, M., Verdurmen, J. en Maalsté, N. Edam-Volendam ontnuchtert.

Een kwalitatief

onderzoek naar uitgaansleven en middelengebruik in Edam-Volendam. Rotterdam/Utrecht:

Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving en Trimbos

instituut, 2004.

Veen, G. van der, Holtslag, J.W. en Demmink, J. Veiligheidsmonitor Rijk 2006.

Lande-

lijke rapportage. Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2006.

Vorm, M.T.P. van der en Tielen, J.T. Rapportage Alcohol Meetkeet. Katwijk: Platform

Verslavingszorg, 2003.

Geraadpleegde internetsites

www.cbs.nl

www.jellinek.nl

www.tactus.nl

www.stap.nl

www.unimaas.nl


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 43 -

Bijlage 1: gebruikte enquête in 2005 en 2006


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 44 -


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 45 -


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 46 -


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 47 -


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 48 -


Bijlage 2: heen- en terugvervoer (in %)

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 49 -

Heen Terug

Vervoersoort 2005 2006 2005 2006

Bus 3,1 2,1 1,8 1,0

Trein 6,2 9,2 5,3 6,2

Auto (meerijden) 13,8 12,8 11,0 13,3

Auto (zelf rijden) 22,2 20,5 20,2 16,4

Taxi 1,8 1,0 6,6 7,2

Brommer/scooter 3,6 5,6 3,9 3,6

Fiets 30,2 32,8 30,3 35,4

Te voet 19,1 15,9 21,1 16,9

Bijlage 3: uitgaansavonden (niet-)vakantievierders (in %)

Wel vakantie Geen vakantie

Aantal avonden per week 2005 2006 2005 2006

0 15,6 - 4,3 1,4

1 15,6 5,6 31,2 29,2

2 25,0 27,8 33,3 52,9

3 25,0 11,1 10,6 8,3

4 6,3 22,2 8,5 1,4

5 0,0 11,1 4,8 -

6 3,1 11,1 2,7 1,4

7 9,4 11,1 4,3 4,8

Bijlage 4: gemiddeld alcoholgebruik naar leeftijd (in %)

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2005

2006


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 50 -

Bijlage 5: gebruikte drugs in 2005 naar leeftijd

Hasj/wiet

(in aantallen en % van leeftijdsklasse)

Frequentie Tot 18 jaar

(N=74)

18-24 jaar

(N=149)

25-34 jaar

(N=60)

n % n % n %

Een paar keer in mijn leven 2 3 3 2 2 3

Eén keer per maand 2 3 5 3 3 5

Meerdere keren per maand 10 14 28 19 5 8

Totaal ooitgebruik 14 19 36 24 10 17

Cocaïne/LSD/speed/amfetamine

Frequentie Tot 18 jaar

(N=74)

18-24 jaar

(N=149)

25-34 jaar

(N=60)

n % n % n %

Een paar keer in mijn leven 2 3 14 9 5 8

Eén keer per maand 0 0 4 3 5 8

Meerdere keren per maand 1 1 6 4 1 2

Totaal ooitgebruik 3 4 24 16 11 18

Smartdrugs/paddo’s

Frequentie Tot 18 jaar

(N=74)

18-24 jaar

(N=149)

25-34 jaar

(N=60)

n % n % n %

Een paar keer in mijn leven 2 3 14 9 6 10

Eén keer per maand 1 1 0 0 1 2

Meerdere keren per maand 0 0 1 1 0 0

Totaal ooitgebruik 3 4 15 10 7 12


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 51 -

Bijlage 6: X-POLcodes en bijbehorende omschrijving

A1

A10

A7

A70

A71

A72

A73

B6

B60

B61

B63

X-POLcode Omschrijving Diefstallen uit/vanaf vervoermiddelen Diefstal (ook braak) uit/vanaf personen auto

Diefstallen van vervoermiddelen

Diefstal van personenauto

Diefstal van motor

Diefstal van fiets

Diefstal van bromfiets/snorfiets

Diefstallen van vervoermiddelen met geweld

Diefstal van personenauto met geweld Diefstal van motor met geweld

B62 Diefstal van fiets met geweld

D2

Diefstal van bromfiets/snorfiets met geweld

D20

Rijden

onder invloed drugs/medicijnen

D21

D22

D23

D24

D25

D50

E1

E10

E11

E15

Rijden onder invloed

Rijden

onder invloed

alcohol

Weigeren voorlopig onderzoek

Weigeren ademanalyse Weigeren bloedproef

Weigeren verv angend (urine)onderzoek

Joyriding

Ruzie/geweld (zonder gevolgen)

Schietpartij (zonder

gevolgen)

Vechtpartij (zonder gev olgen)

Steekpartij (zonder gevolgen)

E16 Ruzie/twist (zonder gevolgen)

E322

E35

E38

F1

F10

F11

F12

F4

F40

F41

F42

F43

F44

F45

F46

F47

F52

F520

F521

Geluidsoverlast horeca(bezoekers)

Melding overlast jeugd

Overlast in verband met drugs

Verstoringen openbare orde; verzet; wederspannigheid

Overige delicten openbare orde

Openlijke geweldpleging tegen goederen

Openlijke geweldpleging tegen personen

Drugs

Bezit harddrugs (lijst 1)

Bezit softdrugs (lijst 2)

Handel en dergelijke harddrugs (lijst 1)

Handel en dergelijke softdrugs (lijst 2)

Vervaardigen harddrugs (lijst 1)

Vervaardigen softdrugs (lijst 2)

Aantreffen drugs (geen verdachte)

Overige drugsdelicten

Zedenmisdrijven

Openbare schennis der eerbaarheid

Verkrachting


Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 52 -

X-POLcode Omschrijving

F522

Aanranding

F523

Overige zedenmisdrijven

F550

Eenvoudige mishandeling

F551

Zware mishandeling

F552

Overigen mishandeling F7

Wapens en munitie

F70

Bezit

vuurwapens

F71

Handel vuurwapens

F72

Bezit

overige wapens

F73

Handel overige wapens I300

Alcoholcontrole

I33 Controle wapenwetgeving

I35

Controle opiumwet

P1 Control es alcohol

R1

Onderzoek wapens

R102

Project

veilig uitga an

R104

Project overlast jeugd


Bijlage 7: Incidenten naar type

Alcohol- en druggebruik in Hoek van Holland - 53 -

Incidenttype en omschrijving Aantal

%

Vermogen 1091 100,0

Diefstal (ook braak) uit/vanaf personenauto 435 39,9

Diefstal van bromfiets/snorfiets 41 3,8

Diefstal van fiets 526 48,2

Diefstal van motor 6 ,5

Diefstal van personenauto 81 7,4

Joyriding 2 ,2

Geweld met gevolgen 226 100,0

Eenvoudige mishandeling 161 71,2

Openlijke geweldpleging tegen personen

26 11,5

Overigen mishandeling 13 5,8

Zware mishandeling 26 11,5

Geweld zonder gevolgen 350 100,0

Ruzie/twist (zonder gevolgen) 293 83,7

Schietpartij (zonder gevolgen) 1 ,3

Steekpartij (zonder gevolgen) 2 ,6

Vechtpartij (zonder gevolgen) 54 15,4

Wapens 13 100,0

Bezit overige wapens 6 46,2

Bezit vuurwapens 7 53,8

Drugs 74 100,0

Aantreffen drugs (geen verdachte) 12 16,2

Bezit harddrugs (lijst 1) 20 27,0

Bezit softdrugs (lijst 2) 6 8,1

Handel en dergelijke harddrugs (lijst 1)

4 5,4

Overige drugsdelicten 8 10,8

Vervaardigen harddrugs (lijst 1)

1 1,4

Vervaardigen softdrugs ( lijst 2)

23 31,1

Zeden 57 100,0

Aanranding 9 15,8

Openbare schennis der eerbaarheid 38 66,7

Overige zedenmisdrijven 6 10,5

Verkrachting 4 7,0

Overlast 656 100,0

Geluidsoverlast horeca(bezoekers) 97 14,8

Melding overlast jeugd 550 83,8

Overlast in verband met drugs

9 1,4

Vernieling/openbare orde 79 100,0

Openlijke geweldpleging tegen goederen

16 20,3

Overige delicten openbare orde

63 79,7

Rijden onder invloed 364 100,0

Rijden onder invloed alcohol 363 99,7

Rijden onder invloed drugs/medicijnen 1 ,3

Controle 63 100,0

Alcoholcontrole 63 100,0

More magazines by this user
Similar magazines