22.08.2013 Views

Archeologie van de Tweede Wereld oorlog - Rijksdienst voor het ...

Archeologie van de Tweede Wereld oorlog - Rijksdienst voor het ...

Archeologie van de Tweede Wereld oorlog - Rijksdienst voor het ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Archeologie</strong><br />

211<br />

Rapportage<br />

Archeologische<br />

Monumentenzorg<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

R.S. Kok en W.K. Vos (red.)<br />

met bijdragen <strong>van</strong> J. Bolt, M.K. Dütting,<br />

L.M. Flokstra, T. Hazenberg, I.A. Schute,<br />

H. Timmerman, V. Visser en J.A.T. Wijnen


<strong>Archeologie</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

R.S. Kok en W.K. Vos (red.)<br />

met bijdragen <strong>van</strong> J. Bolt, M.K. Dütting,<br />

L.M. Flokstra, T. Hazenberg, I.A. Schute,<br />

H. Timmerman, V. Visser en J.A.T. Wijnen


Colofon<br />

Rapportage archeologische Monumentenzorg 211<br />

<strong>Archeologie</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

Auteurs: R.S. Kok en W.K. Vos (red.)<br />

met bijdragen <strong>van</strong> J. Bolt, M.K. Dütting, L.M. Flokstra,<br />

T. Hazenberg, I.A. Schute, H. Timmerman, V. Visser en<br />

J.A.T. Wijnen<br />

Illustraties: RAAP, Hazenberg <strong>Archeologie</strong>, tenzij an<strong>de</strong>rs vermeld<br />

Foto omslag: RAAP<br />

Redactie: R.S. Kok & W.K. Vos<br />

Opmaak en productie: uNiek-Design, Almere<br />

ISBN/EAN: 9789057992063<br />

© <strong>Rijksdienst</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013<br />

<strong>Rijksdienst</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Cultureel Erfgoed<br />

Postbus 1600<br />

3800 BP Amersfoort<br />

www.cultureelerfgoed.nl


Voorwoord<br />

De Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong> staat nog steeds volop<br />

in <strong>de</strong> maatschappelijke en wetenschappelijke<br />

belangstelling. Naarmate <strong>de</strong> afstand in tijd toeneemt,<br />

veran<strong>de</strong>rt <strong>het</strong> perspectief op <strong>de</strong>ze gruwelijke<br />

en tegelijkertijd fascineren<strong>de</strong> episo<strong>de</strong> uit<br />

<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse geschie<strong>de</strong>nis. Een geschie<strong>de</strong>nis<br />

die niet los te <strong>de</strong>nken valt <strong>van</strong> zijn internationale<br />

context. Vandaag <strong>de</strong> dag wordt in an<strong>de</strong>re, min<strong>de</strong>r<br />

belaste bewoordingen gesproken over <strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong> en <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n er<strong>van</strong> wor<strong>de</strong>n met an<strong>de</strong>re,<br />

min<strong>de</strong>r oor<strong>de</strong>len<strong>de</strong> en meer naar verklaring zoeken<strong>de</strong><br />

ogen bekeken.<br />

Tussen 2007 en 2010 werd <strong>het</strong> programma<br />

Erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Oorlog <strong>van</strong> <strong>het</strong> ministerie <strong>van</strong><br />

Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd.<br />

Het ministerie stel<strong>de</strong> in totaal ruim 23 miljoen<br />

euro beschikbaar <strong>voor</strong> <strong>het</strong> behoud en <strong>het</strong> toegankelijk<br />

maken <strong>van</strong> <strong>het</strong> belangrijkste erfgoedmateriaal<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>. Maar<br />

liefst 221 projecten ontvingen subsidie. Naast<br />

aandacht <strong>voor</strong> lan<strong>de</strong>lijk beken<strong>de</strong> thema’s, is ook<br />

aandacht besteed aan regionale en lokale gebeurtenissen,<br />

evenals aan tot dusverre on<strong>de</strong>rbelicht<br />

gebleven on<strong>de</strong>rwerpen, echter <strong>het</strong> archeologische<br />

bo<strong>de</strong>marchief bleef binnen dit<br />

programma on<strong>de</strong>rbelicht.<br />

De motivatie <strong>voor</strong> <strong>de</strong>ze forse investering in <strong>het</strong><br />

collectieve geheugen <strong>van</strong> ons land was ‘om ook<br />

in <strong>de</strong> toekomst een actieve omgang met dit verle<strong>de</strong>n<br />

mogelijk te maken’. Dat is belangrijk omdat<br />

<strong>de</strong> on<strong>van</strong>zelfsprekendheid <strong>van</strong> duurzame<br />

vre<strong>de</strong> vergeten dreigt te wor<strong>de</strong>n nu <strong>de</strong> laatste<br />

generatie <strong>van</strong> ooggetuigen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> uitsterft.<br />

Meer dan alleen op <strong>het</strong> vastleggen en ontsluiten<br />

<strong>van</strong> beschikbare informatie richtte dit programma<br />

zich op educatie en beleving. De resultaten<br />

zijn vastgelegd in <strong>het</strong> boek ‘Erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Oorlog.<br />

De oogst <strong>van</strong> <strong>het</strong> programma’ en <strong>de</strong> website<br />

www.twee<strong>de</strong>wereld<strong>oorlog</strong>.nl.<br />

In <strong>de</strong>ze, door externe auteurs geschreven publicatie,<br />

krijgt juist <strong>het</strong> archeologische bo<strong>de</strong>marchief<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong> <strong>de</strong> volle<br />

aandacht, re<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>Rijksdienst</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

Cultureel Erfgoed om dit rapport op te nemen in<br />

<strong>de</strong> reeks Rapportage Archeologische Monumenten<br />

zorg. Het bovengenoem<strong>de</strong> programma<br />

Erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Oorlog heeft vele aanknopingspunten<br />

met <strong>de</strong> recente aandacht <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

archeologie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>.<br />

Met betrekking tot <strong>de</strong> studie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong> spelen eveneens beschikbare<br />

bronnen, nieuwe kennisvorming en <strong>de</strong> belevingsfunctie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> archeologie een pregnante rol.<br />

Daarnaast zoeken <strong>de</strong> auteurs naar verschillen en<br />

parallellen tussen archeologie in <strong>het</strong> algemeen<br />

en die <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>-perio<strong>de</strong> in<br />

<strong>het</strong> bijzon<strong>de</strong>r en komen tot een plausibel maar<br />

<strong>voor</strong>lopig antwoord. Centrale vraag is: wat kan<br />

<strong>de</strong> archeologie wetenschappelijk gezien nog<br />

toevoegen aan <strong>de</strong> kennis die uit tal <strong>van</strong> an<strong>de</strong>re<br />

historische bronnen en nog leven<strong>de</strong> ooggetuigen<br />

bekend is en wordt gevormd? Ligt archeologisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek wetenschappelijk gezien wel <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

hand, gezien <strong>de</strong> veelheid <strong>van</strong> alternatieve, en<br />

soms ook meer efficiënte en goedkope, informatiekanalen?<br />

Heeft <strong>de</strong> archeologie <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze<br />

perio<strong>de</strong> daarom misschien wel een meer specifieke<br />

functie, zoals die <strong>van</strong> verificatie <strong>van</strong> wat<br />

(enigszins) bekend is? Of <strong>van</strong> tastbaar en beleefbaar<br />

maken met opgegraven <strong>voor</strong>werpen wat<br />

zich ergens heeft afgespeeld, dus appelleren aan<br />

<strong>de</strong> ‘historische sensatie’? Of meer algemeen <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> voe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een bewustzijn dat onze leefomgeving<br />

vaak lange wortels heeft in <strong>het</strong> verle<strong>de</strong>n,<br />

en daarmee nieuwsgierigheid opwekken?<br />

Het rapport laat zien dat <strong>de</strong> archeologie uit juist<br />

<strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> niet <strong>het</strong> exclusieve domein is <strong>van</strong><br />

experts, maar <strong>het</strong> terrein moet <strong>de</strong>len met vrijwilligers<br />

en metaal<strong>de</strong>tectorzoekers. Net zoals<br />

el<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> archeologie spelen ook hier economische<br />

wetmatighe<strong>de</strong>n: er bestaat een levendige<br />

han<strong>de</strong>l in militaria <strong>van</strong> allerlei soorten.<br />

Natuurlijk gaat onver<strong>van</strong>gbare informatie verloren<br />

wanneer objecten zon<strong>de</strong>r documentatie uit<br />

hun context wor<strong>de</strong>n verwij<strong>de</strong>rd. Maar <strong>de</strong> auteurs<br />

stellen daar tegenover dat wanneer (enthousiaste)<br />

amateurs volgens een paar basale richtlijnen<br />

tewerk gaan zij een belangrijke workforce<br />

vormen en tevens ambassa<strong>de</strong>urs kunnen zijn<br />

<strong>van</strong> dit nieuwe aandachtsveld in <strong>de</strong> archeologie.<br />

Dit ge<strong>de</strong>gen rapport geschreven door auteurs uit<br />

<strong>het</strong> archeologische werkveld, zon<strong>de</strong>r directe inbreng<br />

<strong>van</strong>uit <strong>de</strong> rijksdienst, roept wel een aantal<br />

cruciale vragen op namelijk: wat is <strong>de</strong> rol <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

(rijks)overheid binnen <strong>de</strong>ze opkomen<strong>de</strong>, vakmatige<br />

belangstelling <strong>van</strong> archeologen <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>? Is sprake <strong>van</strong> een beleidsvacuüm?<br />

Moet <strong>de</strong> handhaving <strong>van</strong> wet- en regelgeving<br />

verbeteren? Ligt er een <strong>voor</strong>lichtingstaak?<br />

Is er behoefte aan protocollen om opgravingen<br />

<strong>van</strong>uit niet-archeologische motieven beter te<br />

3<br />


4<br />

—<br />

regelen? Is een strikte scheiding tussen regiems<br />

<strong>voor</strong> on<strong>de</strong>r- en bovengronds erfgoed wel wenselijk<br />

als <strong>het</strong> om kennis ontwikkeling en beheer<br />

gaat? De auteurs <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze publicatie doen een<br />

aantal suggesties en aanbevelingen hierover en<br />

daarom is alleen al <strong>van</strong>uit een beleidsoogpunt<br />

<strong>de</strong>ze publicatie interessant en rele<strong>van</strong>t.<br />

De <strong>Rijksdienst</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Cultureel Erfgoed heeft<br />

weliswaar geen antwoord op <strong>de</strong> vraagstukken<br />

die in dit rapport wor<strong>de</strong>n opgeworpen, maar wil<br />

zich inspannen om in <strong>de</strong> toekomst <strong>de</strong> archeologie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong> een plaats te<br />

geven in <strong>de</strong> monumentenzorg. Recentelijk is bij<strong>voor</strong>beeld<br />

een bunkercomplex in IJmui<strong>de</strong>n tot<br />

monument verheven. De omgang met <strong>het</strong> bo<strong>de</strong>marchief<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong> is een<br />

thema dat <strong>het</strong> dan ook zou verdienen om te<br />

wor<strong>de</strong>n opgenomen in <strong>de</strong> Nationale On<strong>de</strong>rzoeks<br />

agenda <strong>Archeologie</strong>. Een thema dat<br />

boven dien een raakvlak heeft met <strong>het</strong> onlangs<br />

bij <strong>de</strong> <strong>Rijksdienst</strong> in <strong>het</strong> leven geroepen kennisplatform<br />

‘Ver<strong>de</strong>digingswerken <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twintigste<br />

Eeuw’. De <strong>Rijksdienst</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Cultureel Erfgoed<br />

staat een integrale erfgoedbena<strong>de</strong>ring <strong>voor</strong> <strong>van</strong><br />

archeologie, gebouw<strong>de</strong> monumenten, historische<br />

landschappen en roeren<strong>de</strong> <strong>voor</strong>werpen.<br />

Maar ook <strong>van</strong> tastbaar en immaterieel erfgoed.<br />

Het erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>, waar<strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> archeologische potentie is gepresenteerd<br />

in dit rapport, vormt bij uitstek een gebied om<br />

<strong>de</strong>ze integrale bena<strong>de</strong>ring toe te passen.<br />

<strong>Rijksdienst</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Cultureel Erfgoed


Inhoud<br />

Samenvatting 9<br />

DEEL I Inleiding op <strong>het</strong> project <strong>Archeologie</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong> 11<br />

(W.K. Vos, M.K. Dütting & T. Hazenberg)<br />

1 Introductie 11<br />

1.1 Aanleiding <strong>van</strong> <strong>het</strong> project 11<br />

1.2 Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>het</strong> project 12<br />

1.2.1 Van initiatief tot samenwerkingsverband 12<br />

1.2.2 Bre<strong>de</strong> betrokkenheid en ruimhartige<br />

me<strong>de</strong>werking 12<br />

1.2.3 Financiering 13<br />

1.3 Doelstellingen 13<br />

1.4 Opzet en inka<strong>de</strong>ring 14<br />

1.5 Leeswijzer 15<br />

DEEL II Archeologisch erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>: een inventarisatie <strong>van</strong> kansen<br />

en knelpunten 17<br />

(R.S. Kok met bijdragen <strong>van</strong> L.M. Flokstra, I.A. Schute,<br />

V. Visser en J.A.T. Wijnen)<br />

2 Inleiding 17<br />

2.1 Ka<strong>de</strong>r en doelstelling 17<br />

2.2 Probleemvel<strong>de</strong>n 17<br />

3 Inventarisatie rele<strong>van</strong>te bronnen 19<br />

3.1 Aanpak 19<br />

3.2 Definitie <strong>van</strong> terreinen met <strong>oorlog</strong>ssporen 19<br />

3.3 Bronnen 21<br />

3.3.1 Archeologische kaarten 21<br />

3.3.2 Historische kaarten en luchtfoto’s 22<br />

3.3.3 Overige bronnen 23<br />

3.4 Efficiënt bronnenon<strong>de</strong>rzoek 26<br />

4 Inventarisatie rele<strong>van</strong>te wet- en regelgeving 27<br />

4.1 Aanpak 27<br />

4.2 Inventarisatie regelgeving 27<br />

4.2.1 Stoffelijke resten 27<br />

4.2.2 Wapens en munitie 28<br />

4.2.3 Vliegtuigwrakken 29<br />

4.2.4 Eigendom <strong>oorlog</strong>sresten 29<br />

4.2.5 <strong>Archeologie</strong> 30<br />

4.3 Conflicteren<strong>de</strong> regelgeving 30<br />

4.3.1 On<strong>de</strong>rzoek 30<br />

4.3.2 Eigendom 31<br />

4.3.3 Wapens en munitie 31<br />

4.3.4 Metaal<strong>de</strong>tectie 32<br />

4.4 Gewenste oplossingen 33<br />

4.4.1 Wet- en regelgeving 33<br />

4.4.2 Praktische oplossingen 33<br />

5 Archeologische monumentenzorg 35<br />

5.1 Aanpak 35<br />

5.2 Archeologische monumentenzorg 35<br />

5.2.1 Inleiding 35<br />

5.2.2 Bureauon<strong>de</strong>rzoek 35<br />

5.2.3 Inventariserend veldon<strong>de</strong>rzoek 36<br />

5.2.4 Systematische metaal<strong>de</strong>tectie 37<br />

5.3 Kwaliteitsnorm Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>Archeologie</strong> (KNA) 37<br />

6 Waar<strong>de</strong>ring en selectie 39<br />

6.1 Aanpak 39<br />

6.2 Knelpunten KNA-systematiek 39<br />

6.3 Voorstel <strong>voor</strong> waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed 41<br />

6.3.1 Waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> 41<br />

6.3.2 Waar<strong>de</strong>ring 44<br />

6.3.3 Bezwaren 44<br />

6.4 Evaluatie waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> 45<br />

7 Inventarisatie beheersaspecten 49<br />

7.1 Aanpak 49<br />

7.2 Aandachtspunten <strong>voor</strong> terreinbeheer<strong>de</strong>rs 49<br />

7.2.1 Aandacht <strong>van</strong> terreinbeheer<strong>de</strong>rs 49<br />

7.2.2 Kwetsbaarheid <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen 50<br />

7.2.3 Maatregelen 51<br />

7.3 Mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> visualisaties en<br />

publieks<strong>voor</strong>lichting 53<br />

7.3.1 Cultuurhistorische potentie 53<br />

7.3.2 Gerealiseer<strong>de</strong> visualisaties en<br />

publieks<strong>voor</strong>lichting 53<br />

7.3.3 Museale presentaties 54<br />

7.3.4 Reconstructies 58<br />

DEEL III Pilot study: een Duitse luchtafweerstelling<br />

aan <strong>de</strong> Koningsweg te Arnhem 59<br />

8 Bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

(J. Bolt, H. Timmerman & W.K. Vos) 59<br />

8.1 Inleiding 59<br />

8.1.1 Doel en opzet 59<br />

8.1.2 Tegenwoordig grondgebruik en verwachte<br />

bo<strong>de</strong>mingrepen 60<br />

8.2 Metho<strong>de</strong>n en bronnen 60<br />

8.3 On<strong>de</strong>rzoeksresultaten 61<br />

8.3.1 Geologie en landschap 61<br />

8.3.2 Bewonings- en gebruiksgeschie<strong>de</strong>nis <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong> 62<br />

8.3.3 Bewonings- en gebruiksgeschie<strong>de</strong>nis tij<strong>de</strong>ns<br />

en na <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong> 64<br />

8.3.4 Archeologische waar<strong>de</strong>n en monumenten 72<br />

8.4 Gespecificeer<strong>de</strong> archeologische verwachting 73<br />

8.5 Conclusies en aanbevelingen 73<br />

8.5.1 Conclusies 73<br />

8.5.2 Aanbevelingen 73


9 Veldwerk (R.S. Kok & L.M. Flokstra) 75<br />

9.1 Inleiding en administratieve gegevens 75<br />

9.1.1 Ka<strong>de</strong>r en doelstelling 75<br />

9.1.2 Vraagstelling 75<br />

9.1.3 Verantwoording 75<br />

9.1.4 Administratieve gegevens 76<br />

9.2 Metho<strong>de</strong> 76<br />

9.2.1 Algemeen 76<br />

9.2.2 Opsporen en inmeten <strong>van</strong> structuren 77<br />

9.2.3 Na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> structuren 78<br />

9.2.4 Beschrijven en verzamelen <strong>van</strong> vondstmateriaal 79<br />

9.3 Resultaten: structuren 81<br />

9.3.1 Structuurtype 1: Flak-geschutsopstelling 81<br />

9.3.2 Structuurtype 2: omwal<strong>de</strong> structuren nabij<br />

Flak-geschutsopstelling 82<br />

9.3.3 Structuurtype 3: lijnelementen 84<br />

9.3.4 Structuurtype 4: verhoog<strong>de</strong> structuur 85<br />

9.3.5 Structuurtype 5: rechthoekige hoge heuvels 86<br />

9.3.6 Structuurtype 6: kleine ron<strong>de</strong> structuren in<br />

driehoek 86<br />

9.3.7 Structuurtype 7: lichte banen 87<br />

9.3.8 Structuurtype 8: kleine rechthoekige structuren 87<br />

9.3.9 Structuurtype 9: grote omwal<strong>de</strong> structuren 91<br />

9.3.10 Structuurtype 10: zigzaggen<strong>de</strong> greppelstructuren 93<br />

9.3.11 Structuurtype 11: kleine ron<strong>de</strong> structuren 94<br />

9.3.12 Structuurtype 12: (ondiep) kuilen met<br />

vondstmateriaal 95<br />

9.3.13 Structuurtype 13: zoekerskuilen 95<br />

9.3.14 Structuurtype 14: bomen bij structuren 95<br />

9.3.15 Structuurtype 15: rechthoekige structuur 96<br />

9.3.16 Structuurtype 16: grote ron<strong>de</strong> structuur 96<br />

9.3.17 Structuurtype 17: wal structuur 97<br />

9.4 Resultaten: vondsten 97<br />

9.4.1 Wapens en toebehoren 99<br />

9.4.2 Eet- en drinkgerei 101<br />

9.4.3 Persoonlijke uitrusting 104<br />

9.4.4 Verbindingsmid<strong>de</strong>len 107<br />

9.4.5 Constructiemateriaal 109<br />

9.4.6 Licht en elektra 110<br />

9.4.7 Voertuigon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len 111<br />

9.4.8 Huishou<strong>de</strong>lijke artikelen 113<br />

9.4.9 Kantoorinventaris 115<br />

9.4.10 Vliegtuigon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len 117<br />

9.5 Synthese 117<br />

9.5.1 Algemeen 117<br />

9.5.2 Inrichting <strong>van</strong> <strong>de</strong> stelling 118<br />

9.5.3 Functioneren <strong>van</strong> <strong>de</strong> stelling 119<br />

9.5.4 Na<strong>oorlog</strong>se activiteiten 120<br />

9.5.5 Betekenis <strong>van</strong> <strong>de</strong> resten 121<br />

9.6 Conclusies en aanbevelingen <strong>van</strong> <strong>het</strong> veldwerk 122<br />

9.6.1 Conclusies 122<br />

9.6.2 Aanbevelingen 124<br />

10 Evaluatie pilot study<br />

(W.K. Vos, R.S. Kok & T. Hazenberg) 127<br />

Conclusies over <strong>de</strong> Duitse luchtafweerstelling<br />

aan <strong>de</strong> Koningsweg te Arnhem<br />

10.1 Inleiding 127<br />

10.2 Bureauon<strong>de</strong>rzoek 127<br />

10.3 Veldon<strong>de</strong>rzoek: visuele inspectie en<br />

veldkartering 128<br />

10.4 Evaluatie en conclusie 130<br />

DEEL IV Resumé: <strong>Archeologie</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong> 131<br />

11 Conclusies en aanbevelingen<br />

(W.K. Vos, R.S. Kok & T. Hazenberg) 131<br />

11.1 Inleiding 131<br />

11.2 Conclusies inventarisatie kansen en<br />

knelpunten (<strong>de</strong>el II) 131<br />

11.3 Conclusies pilot study Koningsweg te<br />

Arnhem (<strong>de</strong>el III) 134<br />

11.4 Algemene conclusies 136<br />

11.5 Aanbevelingen 137<br />

Literatuur 139<br />

Bijlagen 143


Samenvatting<br />

Ondanks <strong>het</strong> feit dat <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

ruim zeventig jaar gele<strong>de</strong>n is begonnen, staat<br />

<strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> nog steeds volop in <strong>de</strong> belangstelling<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> publiek en <strong>van</strong> wetenschappers. De<br />

laatste jaren hou<strong>de</strong>n ook archeologen zich<br />

steeds meer bezig met resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren.<br />

Bij <strong>de</strong> bestu<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze relatief recente<br />

resten, lopen archeologen tegen diverse vragen<br />

en knelpunten aan.<br />

Re<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> Hazenberg <strong>Archeologie</strong> om <strong>de</strong>ze<br />

problematiek systematisch in kaart te brengen.<br />

In opdracht <strong>van</strong> <strong>de</strong> provincie Gel<strong>de</strong>rland, <strong>de</strong> gemeenten<br />

Apeldoorn, Arnhem, E<strong>de</strong>, Renkum en<br />

Wageningen, en <strong>het</strong> Gel<strong>de</strong>rsch Landschap is <strong>het</strong><br />

project ‘<strong>Archeologie</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>’<br />

uitgevoerd in samenwerking met RAAP<br />

Archeologisch Adviesbureau. Centrale vraag <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> project is: “Welke bijdrage kan <strong>de</strong> archeologie<br />

en <strong>de</strong> Archeologische Monumentenzorg<br />

leveren aan beheer, on<strong>de</strong>rzoek en presentatie<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> archeologische bo<strong>de</strong>marchief uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>?”<br />

Het project beoogt inzicht te verschaffen in <strong>de</strong><br />

specifieke aspecten wat betreft omgang met en<br />

beheer <strong>van</strong> archeologische resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren.<br />

Het project omvat enerzijds een inventarisatie<br />

<strong>van</strong> rele<strong>van</strong>te wet- en regelgeving en an<strong>de</strong>rzijds<br />

een veldon<strong>de</strong>rzoek. Bij <strong>de</strong> inventarisatie<br />

zijn alle rele<strong>van</strong>te beleidsinformatie, procedures<br />

en betrokken instanties samengebracht op <strong>het</strong><br />

gebied <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Die beschrijving<br />

betreft niet alleen <strong>de</strong> huidige archeologische<br />

on<strong>de</strong>rzoekspraktijk, maar belicht ook<br />

<strong>de</strong> - soms conflicteren<strong>de</strong>- wet- en regelgeving<br />

en <strong>de</strong> daarbij optre<strong>de</strong>n<strong>de</strong> knelpunten. Ook toepassing<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> gangbare systematiek <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>ring<br />

en selecties leidt tot knelpunten. Deze<br />

rapportage presenteert een alternatieve, integrale<br />

waar<strong>de</strong>ringssystematiek <strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed.<br />

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar<br />

objectieve criteria als fysieke kwaliteit en informatiewaar<strong>de</strong>,<br />

maar wor<strong>de</strong>n ook diverse maatschappelijke<br />

betekenissen betrokken, zoals <strong>de</strong><br />

emotionele waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed. Ook<br />

heeft een inventarisatie plaats gevon<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

beheersaspecten en mogelijkhe<strong>de</strong>n tot publieks<strong>voor</strong>lichting.<br />

Om <strong>de</strong> resultaten <strong>van</strong> <strong>de</strong> inventarisatie te toetsen<br />

aan <strong>de</strong> praktijk is als pilot een veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

uitgevoerd op een terrein aan <strong>de</strong> noordkant <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> gemeente Arnhem waar zich <strong>de</strong> restanten bevin<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> een Duitse luchtafweerstelling. De<br />

rapportage bevat <strong>het</strong> verslag <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>voor</strong> dit<br />

terrein uitgevoer<strong>de</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek en veldverkenning.<br />

Het is <strong>de</strong> eerste keer in Ne<strong>de</strong>rland<br />

dat <strong>de</strong> resten <strong>van</strong> een <strong>de</strong>rgelijke stelling systematisch<br />

in kaart zijn gebracht. Ondanks <strong>de</strong> beperkte<br />

opzet <strong>van</strong> <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek heeft <strong>het</strong><br />

inzicht gegeven in <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling en <strong>het</strong> functioneren<br />

<strong>van</strong> een Duitse luchtafweerstelling.<br />

De belangstelling <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

is onvermin<strong>de</strong>rd groot. Niet alleen wil <strong>het</strong> publiek<br />

over <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> lezen, maar ook wil men<br />

<strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> ‘beleven’ waarbij <strong>de</strong> presentatie en<br />

<strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed ook een rol<br />

speelt. Veel <strong>oorlog</strong>ssporen zijn nog steeds zichtbaar<br />

en beleefbaar in <strong>het</strong> landschap, an<strong>de</strong>re resten<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> onttrekken zich<br />

aan <strong>het</strong> oog en kunnen verborgen liggen in <strong>de</strong><br />

bo<strong>de</strong>m. Hier kan archeologie een bijdrage leveren<br />

om die geschie<strong>de</strong>nissen te on<strong>de</strong>rzoeken, in<br />

kaart te brengen en eventueel bloot te leggen en<br />

te presenteren.<br />

Het project heeft <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en beperkingen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> archeologie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

in kaart gebracht en biedt als zodanig <strong>voor</strong><br />

<strong>het</strong> eerst in Ne<strong>de</strong>rland een overzicht <strong>van</strong> dit nog<br />

jonge on<strong>de</strong>rzoeksgebied. De rapportage geeft<br />

niet <strong>voor</strong> alle gesignaleer<strong>de</strong> knelpunten een eenduidige<br />

oplossing. Het beoogt ver<strong>de</strong>r een aanzet<br />

te geven tot een bre<strong>de</strong> discussie over <strong>de</strong> omgang<br />

met archeologische resten uit <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong>. Door<br />

mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze publicatie willen <strong>de</strong> projectpartners<br />

en <strong>de</strong> auteurs <strong>de</strong> huidige stand <strong>van</strong> zaken<br />

breed presenteren en daarmee een bouwsteen<br />

leggen <strong>voor</strong> ver<strong>de</strong>re beleidsontwikkeling en ontwikkeling<br />

<strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoeksmetho<strong>de</strong>n.<br />

9<br />


DEEL I: Inleiding op <strong>het</strong> project ‘<strong>Archeologie</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>’<br />

(W.K. Vos, M.K. Dütting & T. Hazenberg)<br />

1 Introductie<br />

1.1 Aanleiding <strong>van</strong> <strong>het</strong> project<br />

Net zoals an<strong>de</strong>re perio<strong>de</strong>n uit ons verle<strong>de</strong>n heeft<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> sporen nagelaten in<br />

<strong>het</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse bo<strong>de</strong>marchief. Een groot aantal<br />

terreinen in ons land kent sporen uit dit recente<br />

verle<strong>de</strong>n. Het gaat daarbij zowel om zichtbare als<br />

onzichtbare sporen: bomkraters, kazematten, explosieven<br />

en munitie in vele soorten en maten,<br />

stoffelijke resten, kampen, fusilla<strong>de</strong>plaatsen,<br />

ver<strong>de</strong>digingswerken, vliegtuigwrakken. Deze<br />

sporen staan in een toenemen<strong>de</strong> belangstelling<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> cultuurhistorische vakwereld en beleidsmakers.<br />

Een belangrijke re<strong>de</strong>n hier<strong>voor</strong> is <strong>de</strong> blijvend<br />

sterke interesse <strong>van</strong> veel burgers <strong>voor</strong> <strong>de</strong> laatste<br />

<strong>oorlog</strong> in Ne<strong>de</strong>rland. Deze interesse vertaalt zich<br />

ook in <strong>het</strong> overheidsbeleid dat aandacht vraagt<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, zowel in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rwijs<br />

als daarbuiten (besef <strong>van</strong> on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong>mocratie, vrijheid <strong>van</strong> meningsuiting,<br />

en <strong>de</strong>rgelijke).<br />

Daarbij vormt <strong>de</strong> bevolking, en <strong>voor</strong>al dan <strong>de</strong><br />

mensen die <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> hebben meegemaakt, een<br />

bijzon<strong>de</strong>re rol. Zij zijn <strong>de</strong> ooggetuigen <strong>van</strong> gebeurtenissen<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, maar<br />

naarmate <strong>de</strong> jaren <strong>voor</strong>tgaan en <strong>de</strong> ooggetuigen<br />

steeds schaarser wor<strong>de</strong>n, verdwijnen daarmee<br />

ook <strong>de</strong> verhalen uit eerste hand. Juist <strong>de</strong> archeologie<br />

zou een nieuwe bron kunnen vormen <strong>voor</strong><br />

nieuwe kennis.<br />

Het besef <strong>van</strong> <strong>de</strong> mogelijke archeologische<br />

waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

is gegroeid <strong>van</strong>af 1995, met <strong>het</strong> verstrijken <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> in <strong>de</strong> toenmalige Monumentenwet aangehou<strong>de</strong>n<br />

perio<strong>de</strong> <strong>van</strong> vijftig jaar sinds <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

Vanaf dat moment zijn archeologen sporen uit<br />

<strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren steeds vaker gaan zien als meer<br />

dan een recente verstoring. Het heeft echter nog<br />

enkele jaren geduurd <strong>voor</strong>dat archeologen hier<br />

ook daadwerkelijk gevolg aan hebben gegeven.<br />

Uit een inventarisatie <strong>van</strong> archeologische on<strong>de</strong>rzoeken<br />

waarbij sporen of vondsten uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> zijn aangetroffen in <strong>het</strong><br />

ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>het</strong> Odyssee-project Begraven<br />

Oorlogsverle<strong>de</strong>n blijkt dat <strong>van</strong>af 2000 regelmatig<br />

resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> zijn gedocumenteerd<br />

die bij toeval wer<strong>de</strong>n aangetroffen<br />

bij opgravingen naar ou<strong>de</strong>re vindplaatsen.1<br />

Feitelijk gaat <strong>het</strong> hier om sporen en vondsten,<br />

die kunnen wor<strong>de</strong>n aangeduid als bij<strong>van</strong>gst. Het<br />

eerste gerichte on<strong>de</strong>rzoek naar resten uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> in Ne<strong>de</strong>rland is <strong>voor</strong> zover<br />

bekend uitgevoerd in 2002 door <strong>de</strong> gemeentelijk<br />

archeologen <strong>van</strong> Deventer.2 Het heeft vervolgens<br />

zes jaar geduurd, <strong>voor</strong>dat weer een gericht on<strong>de</strong>rzoek<br />

werd uitgevoerd, in 2008 op <strong>de</strong><br />

Grebbeberg te Rhenen.3<br />

Het Platform Bo<strong>de</strong>mon<strong>de</strong>rzoek Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>4,<br />

een initiatief <strong>van</strong> geïnteresseer<strong>de</strong> professionals<br />

en leken, heeft <strong>de</strong> afgelopen jaren getracht<br />

bekendheid te geven aan <strong>het</strong> (historisch)<br />

belang <strong>van</strong> in <strong>het</strong> landschap en in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m bewaard<br />

gebleven resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>.<br />

Door dit platform, en <strong>de</strong> recente archeologische<br />

on<strong>de</strong>rzoeken waarbij sporen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> <strong>het</strong>zij <strong>het</strong> uitgangspunt<br />

vorm<strong>de</strong>n, <strong>het</strong>zij een belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el vorm<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> archeologische on<strong>de</strong>rzoek, is langzaam<br />

<strong>het</strong> besef gekomen dat (fundamentele)<br />

kennis over <strong>de</strong> omgang met <strong>de</strong>ze specifieke<br />

archeologische waar<strong>de</strong>n vrijwel ontbrak bij <strong>de</strong><br />

archeologische beroepsgroep. Wet- en regelgeving<br />

inzake <strong>de</strong> omgang met resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, en <strong>de</strong> bevoegdhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

overhe<strong>de</strong>n en betrokken instanties<br />

bleken niet altijd met elkaar in overeenstemming.<br />

Ditzelf<strong>de</strong> geldt <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>schriften die<br />

<strong>voor</strong>tvloeien uit <strong>de</strong> archeologische wet- en<br />

regel geving.<br />

Kortom, <strong>de</strong> intre<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

in <strong>de</strong> archeologie levert nieuwe vragen op en<br />

nieuwe problemen. Deze publicatie is <strong>het</strong> resultaat<br />

<strong>van</strong> een on<strong>de</strong>rzoeksproject met als doel<br />

<strong>de</strong>ze problemen te <strong>de</strong>finiëren, beter in kaart te<br />

brengen en oplossingsrichtingen te presenteren.<br />

De projectpartners hebben echter niet <strong>de</strong> pretentie<br />

gehad dit nieuwe werkveld <strong>van</strong> <strong>de</strong> archeologische<br />

monumentenzorg alle vragen te beantwoor<strong>de</strong>n<br />

en problemen op te lossen. Wel<br />

hebben ze gehoopt hel<strong>de</strong>rheid te bie<strong>de</strong>n en<br />

daarmee een grote stap <strong>voor</strong>waarts te zetten om<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> <strong>de</strong> archeologische monumentenzorg<br />

te bie<strong>de</strong>n die <strong>de</strong> herinnering eraan<br />

verdient.<br />

11<br />

—<br />

1 Kok & Wijnen 2012.<br />

2 Bartels & Vermeulen 2002.<br />

3 Schute 2009.<br />

4 Het Platform Bo<strong>de</strong>mon<strong>de</strong>rzoek Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> is per maart 2012<br />

opgeheven, zie website<br />

www.bo<strong>de</strong>mon<strong>de</strong>rzoekwo2.nl.


12<br />

—<br />

1.2 Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>het</strong> project<br />

1.2.1 Van initiatief tot<br />

samenwerkingsverband<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>het</strong> project <strong>van</strong>gt aan met<br />

een lokaal initiatief om <strong>het</strong> terrein <strong>van</strong> <strong>de</strong> Flakstelling<br />

aan <strong>de</strong> Koningsweg in kaart te brengen.<br />

Dat initiatief bleek moeilijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> grond te komen<br />

en op verzoek heeft toen Hazenberg<br />

<strong>Archeologie</strong> <strong>het</strong> opgepakt en in een groter ka<strong>de</strong>r<br />

geplaatst. Hiertoe is door <strong>het</strong> bedrijf in eerste<br />

instantie contact gezocht met <strong>de</strong> provincie<br />

Gel<strong>de</strong>rland. Binnen <strong>de</strong> provincie zijn <strong>het</strong> <strong>voor</strong>al<br />

<strong>de</strong> gemeenten Arnhem, Renkum en E<strong>de</strong> die, met<br />

name dankzij <strong>de</strong> Slag om Arnhem (Operation<br />

Market Gar<strong>de</strong>n), over een relatief grote hoeveelheid<br />

aan (archeologische) resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> beschikken. Het ligt daarom <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> hand – en in <strong>de</strong> praktijk zien we dat ook al<br />

hoe langer hoe meer tot stand komen – dat <strong>de</strong><br />

provincie en gemeenten een <strong>voor</strong>trekkersrol<br />

hebben in <strong>de</strong>ze discipline.<br />

Door hun strategische ligging zijn <strong>de</strong>len <strong>van</strong> on<strong>de</strong>r<br />

meer <strong>het</strong> Veluwemassief, <strong>de</strong> Veluwezoom en<br />

<strong>de</strong> Gel<strong>de</strong>rse Vallei in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r tijd gebruikt<br />

<strong>voor</strong> militaire doelein<strong>de</strong>n. Bij <strong>de</strong> omschrijving<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> gebiedsi<strong>de</strong>ntiteiten binnen <strong>het</strong> Belvoirprogramma<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> provincie wordt dit specifieke<br />

gebruik gesignaleerd.<br />

Als eerste stap heeft <strong>de</strong> provincie Gel<strong>de</strong>rland<br />

aan Hazenberg <strong>Archeologie</strong> gevraagd een haalbaarheidson<strong>de</strong>rzoek<br />

uit te voeren. Daaruit<br />

kwam naar voren dat ook bij gemeenten en<br />

terrein beheer<strong>de</strong>rs vragen leef<strong>de</strong>n over <strong>de</strong> omgang<br />

met <strong>de</strong>ze resten. Er bleek voldoen<strong>de</strong><br />

draagvlak en bereidheid om in een groter on<strong>de</strong>rzoeksproject<br />

te participeren. Daartoe is een<br />

samenwerkingsverband opgezet <strong>van</strong> Hazenberg<br />

<strong>Archeologie</strong> met een aantal projectpartners te<br />

weten <strong>de</strong> provincie Gel<strong>de</strong>rland (P.G. Heeren-<br />

Hoff, P. Reijn<strong>de</strong>rs), <strong>de</strong> gemeenten Apeldoorn<br />

(M. Parlevliet), Arnhem (M. Defilet, K. <strong>van</strong> <strong>de</strong>n<br />

Berghe), E<strong>de</strong> (C.H. Peen), Renkum (M. Lassche,<br />

J. Habraken) en Wageningen (P. Schut) en <strong>het</strong><br />

Gel<strong>de</strong>rsch Landschap (C. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Genugten,<br />

B. Oosting).<br />

1.2.2 Bre<strong>de</strong> betrokkenheid en ruimhartige<br />

me<strong>de</strong>werking<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek en <strong>de</strong> rapportage er<strong>van</strong> is een<br />

gezamenlijk product <strong>van</strong> twee bedrijven;<br />

Hazenberg <strong>Archeologie</strong> heeft <strong>het</strong> project opgezet,<br />

gecoördineerd en getrokken, maar zon<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> hulp en expertise <strong>van</strong> RAAP Archeologisch<br />

Adviesbureau b.v. had <strong>het</strong> project niet uitgevoerd<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n, zoals dit thans is verwezenlijkt.<br />

Aan <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek participeer<strong>de</strong>n dus<br />

diverse me<strong>de</strong>werkers <strong>van</strong> RAAP. Projectlei<strong>de</strong>r<br />

was R.S. Kok. Hij werd daarbij on<strong>de</strong>rsteund door<br />

L. Flokstra, J.A.T. Wijnen, L. Boukje Stelwagen en<br />

I.A. Schute.<br />

Vanuit Hazenberg <strong>Archeologie</strong> is <strong>het</strong> archeologische<br />

bureauon<strong>de</strong>rzoek uitgevoerd door<br />

J.Bolt, M.K.Dütting, daarbij inhou<strong>de</strong>lijk on<strong>de</strong>rsteund<br />

door H. Timmerman. Voor <strong>de</strong> projectorganisatie<br />

<strong>van</strong>uit Hazenberg <strong>Archeologie</strong> waren<br />

op verschillen<strong>de</strong> momenten en on<strong>de</strong>r wisselen<strong>de</strong><br />

omstandighe<strong>de</strong>n diverse me<strong>de</strong>werkers verantwoor<strong>de</strong>lijk,<br />

namelijk A. Borsboom,<br />

M.K. Dütting, T. Hazenberg en W.K. Vos.<br />

Naast <strong>de</strong> professionele archeologen is ook een<br />

groot aantal vrijwilligers bij <strong>het</strong> project betrokken:<br />

H. Timmerman (Gel<strong>de</strong>rland bibliotheek,<br />

metaal<strong>de</strong>tectie en expert Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>),<br />

G. Maassen (Gel<strong>de</strong>rs Archief), D. <strong>van</strong> Buggenum<br />

(metaal<strong>de</strong>tectie en expert Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>),<br />

D. Beyer en B. Clabbers (amateur-<br />

archeologen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Archeologische Werkgemeenschap<br />

Ne<strong>de</strong>rland-af<strong>de</strong>ling 17), stagiairs<br />

G. Hordijk en W. <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Berg (Saxion<br />

Hogeschool Deventer) en stu<strong>de</strong>nt V. Visser<br />

(Erfgoedstudies aan <strong>de</strong> Vrije Universiteit te<br />

Amsterdam).<br />

Voor <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> RAAP is tevens welwillend<br />

contact geweest met adjudant G. Jonker<br />

<strong>van</strong> Defensie, Bergings- en I<strong>de</strong>ntificatiedienst<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Koninklijke Landmacht (BIDKL).<br />

Ook is <strong>de</strong> projectgroep ruimhartig ont<strong>van</strong>gen<br />

door Airbornemuseum Hartenstein te<br />

Oosterbeek (A. Hartgers en directeur J. Hovers).<br />

Vanuit <strong>de</strong> <strong>Rijksdienst</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Cultureel Erfgoed<br />

hebben J. Bazelmans en J. Pors bijgedragen aan<br />

<strong>de</strong> publicatie <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek in hun reeks<br />

Rapportage Archeologisch Monumentenzorg<br />

(RAM). G. <strong>de</strong> Bruijn (RCE) heeft <strong>het</strong> juridische


Afb. 1.1 Bijeenkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> projectgroep in mei 2012 in kasteel Zijpendaal te Arnhem: v.l.n.r. Martijn Defilet, Jobbe<br />

Wijnen, Ruurd Kok, Masja Parlevliet, Ciska <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Genugten, Joris Habraken, Petra Heeren, Kasper <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Berghe<br />

en Wouter Vos. Op <strong>de</strong> foto ontbreken <strong>de</strong> projectpartners Charlotte Peen, Peter Schut en fotograaf Tom Hazenberg<br />

(foto Hazenberg <strong>Archeologie</strong>).<br />

<strong>de</strong>el <strong>van</strong> dit rapport <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>vol commentaar<br />

<strong>voor</strong>zien. En niet onvermeld mag blijven dat <strong>het</strong><br />

Gel<strong>de</strong>rsch Landschap en Gel<strong>de</strong>rsche Kasteelen<br />

<strong>het</strong> terrein <strong>voor</strong> <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek ter beschikking<br />

heeft gesteld <strong>voor</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek.<br />

1.2.3 Financiering<br />

Het project is mogelijk gemaakt door <strong>de</strong> financiele<br />

bijdragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> organisaties: <strong>de</strong><br />

provincie Gel<strong>de</strong>rland, Hazenberg <strong>Archeologie</strong>, <strong>de</strong><br />

gemeente Renkum, <strong>de</strong> gemeente Apeldoorn, <strong>de</strong><br />

gemeente E<strong>de</strong>, <strong>de</strong> gemeente Wageningen, <strong>de</strong><br />

gemeente Arnhem en <strong>de</strong> Gel<strong>de</strong>rland Bibliotheek.<br />

De <strong>Rijksdienst</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Cultureel Erfgoed heeft<br />

<strong>het</strong> mogelijk gemaakt dat <strong>de</strong>ze publicatie in <strong>de</strong><br />

vorm <strong>van</strong> een RAM tot stand kwam, en hiermee<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> archeologische vakwereld beschikbaar.<br />

1.3 Doelstellingen<br />

Het project werd opgezet om te on<strong>de</strong>rzoeken<br />

welke bijdrage <strong>de</strong> archeologie en <strong>de</strong><br />

Archeologische Monumentenzorg kan leveren<br />

aan beheer, on<strong>de</strong>rzoek en presentatie <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

archeologisch bo<strong>de</strong>marchief uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Tevens beoog<strong>de</strong> <strong>het</strong> inzicht te<br />

verschaffen in <strong>de</strong> specifieke aspecten die omgang<br />

met en beheer <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze groep <strong>van</strong> archeologische<br />

resten met zich meebrengt. Deze doelstellingen<br />

zou<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> een pilot study<br />

wor<strong>de</strong>n aangepakt. Deze pilot omvatte een terrein<br />

aan <strong>de</strong> noordrand <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente<br />

Arnhem, waar zich <strong>de</strong> resten <strong>van</strong> een Duitse<br />

luchtafweerstelling (Flak) bevin<strong>de</strong>n. Het was<br />

daarbij dus <strong>de</strong> bedoeling om kennis, inzicht en<br />

praktijkervaring op te doen over on<strong>de</strong>rzoek,<br />

waar<strong>de</strong>ring en beheer <strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>-terreinen.<br />

Hoewel <strong>het</strong> niet een oorspronkelijk projectdoel<br />

was, heeft <strong>het</strong> bureau- en veldon<strong>de</strong>rzoek dusdanig<br />

veel informatie opgeleverd dat aan <strong>de</strong><br />

archeologische vindplaats groten<strong>de</strong>els volgens<br />

<strong>de</strong> KNA waar<strong>de</strong>ringssystematiek een waar<strong>de</strong>ring<br />

kon wor<strong>de</strong>n gegeven.<br />

Vooraf is nadrukkelijk gesteld dat <strong>het</strong> niet <strong>de</strong> bedoeling<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> project was om op alle (knel)<br />

punten eenduidige oplossingen te geven. Het<br />

project beoog<strong>de</strong> een aanzet te geven tot <strong>het</strong><br />

ontwikkelen <strong>van</strong> een uitgebreid referentieka<strong>de</strong>r,<br />

en een discussie over <strong>de</strong> omgang met <strong>de</strong> resten<br />

13<br />


14<br />

—<br />

5 Borsboom & Hazenberg 2011.<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze archeologische perio<strong>de</strong>. Door mid<strong>de</strong>l<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> publicatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> vele aspecten die hierbij<br />

komen kijken, willen <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers aan <strong>het</strong> project<br />

<strong>de</strong> kennis hieromtrent breed uitdragen en<br />

daarmee een bouwsteen leggen <strong>voor</strong> ver<strong>de</strong>re<br />

beleidsontwikkeling op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek<br />

en beheer <strong>van</strong> archeologische resten uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

1.4 Opzet en inka<strong>de</strong>ring<br />

Na een serie <strong>van</strong> gesprekken met betrokkenen<br />

en on<strong>de</strong>rzoekspartners, is een projectplan opgesteld.5<br />

Van hieruit zijn twee trajecten (<strong>de</strong>els gelijktijdig)<br />

doorlopen. Traject I betrof <strong>het</strong> inventariseren<br />

<strong>van</strong> alle beleidsinformatie, procedures,<br />

en betrokken instanties op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> en <strong>de</strong> restanten hier<strong>van</strong> in<br />

<strong>het</strong> huidige landschap. Traject II was <strong>de</strong> praktische<br />

uitvoering in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een bureau- en<br />

veldwerkon<strong>de</strong>rzoek aan een Duitse Flak-stelling<br />

op een terrein <strong>van</strong> Gel<strong>de</strong>rsch Landschap en<br />

Gel<strong>de</strong>rsche Kasteelen te Arnhem.<br />

Traject I<br />

1. Een inventarisatie <strong>van</strong> rele<strong>van</strong>t kaartmateriaal<br />

dat inzicht geeft in terreinen met sporen uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, met daarbij:<br />

• <strong>het</strong> opstellen <strong>van</strong> een <strong>de</strong>finitie <strong>van</strong> terreinen<br />

met sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>;<br />

• aangeven of dit kaartmateriaal toereikend<br />

is;<br />

• aangeven of en zo ja welk an<strong>de</strong>r bronmateriaal<br />

geraadpleegd kan/moet wor<strong>de</strong>n;<br />

• (mogelijk) suggesties doen op welke wijze<br />

dit kaartmateriaal – en mogelijk te raadplegen<br />

an<strong>de</strong>r bronmateriaal – gecompleteerd<br />

kan wor<strong>de</strong>n.<br />

2. Een inventarisatie <strong>van</strong> rele<strong>van</strong>te wet- en regelgeving,<br />

met daarbij:<br />

• in kaart brengen op welke punten sprake is<br />

<strong>van</strong> conflicteren<strong>de</strong> regels;<br />

• aangeven hoe daarmee omgegaan kan wor<strong>de</strong>n;<br />

• suggesties over hoe archeologisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

kan aansluiten bij <strong>de</strong> huidige praktijk;<br />

• inventarisatie <strong>van</strong> rele<strong>van</strong>te niet-archeologische<br />

normen en protocollen waarin aandacht<br />

aan archeologie gegeven zou moeten<br />

wor<strong>de</strong>n;<br />

• inventarisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> betrokken partijen (en<br />

overhe<strong>de</strong>n).<br />

3. Een inventarisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> staan<strong>de</strong> archeologische<br />

on<strong>de</strong>rzoekspraktijk, zoals verwoord<br />

in <strong>de</strong> KNA, naar <strong>de</strong> toepasselijkheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> protocollen en werkprocessen <strong>voor</strong><br />

resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. De nadruk<br />

ligt hierbij op <strong>de</strong> protocollen <strong>voor</strong>:<br />

• <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek: signaleren <strong>van</strong> potentieel<br />

waar<strong>de</strong>volle terreinen;<br />

• <strong>het</strong> Inventariserend VeldOn<strong>de</strong>rzoek (IVO):<br />

opsporing <strong>van</strong> resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>;<br />

• <strong>het</strong> Programma <strong>van</strong> Eisen (PvE): mate waarin<br />

aandacht gevestigd kan wor<strong>de</strong>n op dit<br />

type resten.<br />

4. Een inventarisatie <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>rings- en selectiesystematiek:<br />

• hoe waar<strong>de</strong>er je terreinen?<br />

• hoe bepaal je <strong>het</strong> niveau <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>ring en<br />

selectie (gemeentelijk/regionaal, provinciaal,<br />

lan<strong>de</strong>lijk)?<br />

• wat zijn bruikbare selectiecriteria?<br />

• indien dit niet mogelijk blijkt: welk on<strong>de</strong>rzoek<br />

moet uitgevoerd wor<strong>de</strong>n om tot een<br />

on<strong>de</strong>rbouw<strong>de</strong> selectie <strong>van</strong> terreinen en<br />

vindplaatsen te komen?<br />

5. Inventarisatie beheersaspecten:<br />

• lijst met aandachtspunten <strong>voor</strong> terreinbeheer<strong>de</strong>rs;<br />

• inventarisatie <strong>van</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> visualisaties<br />

en publieks<strong>voor</strong>lichting.<br />

Traject II<br />

Een pilot study naar <strong>de</strong> praktische toepassing <strong>van</strong><br />

bovengenoem<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len. Als casus is gekozen<br />

een terrein aan <strong>de</strong> noordrand <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente<br />

Arnhem, waar zich <strong>de</strong> resten bevin<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> een Duitse luchtafweergeschutstelling<br />

(FLAK-stelling) die bij vliegkamp Deelen behoor<strong>de</strong>.<br />

Binnen dit project heeft on<strong>de</strong>rzoek<br />

plaatsgevon<strong>de</strong>n als praktijktoets op <strong>de</strong> toepasbaarheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Kwaliteitsnorm Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

<strong>Archeologie</strong> (KNA). Naast <strong>de</strong> toepasbaarheid<br />

<strong>van</strong> geëigen<strong>de</strong> archeologisch metho<strong>de</strong>n moesten<br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken <strong>de</strong> staat <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein in<br />

kaart brengen, <strong>de</strong> archeologische waar<strong>de</strong>ring<br />

vaststellen en <strong>de</strong> bedreigingen en <strong>de</strong>gradatie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> archeologische resten in kaart brengen.<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek bestond uit :


• een archeologisch bureauon<strong>de</strong>rzoek;<br />

• <strong>de</strong> mogelijkheid tot veldkartering <strong>van</strong> <strong>de</strong> resten<br />

door niet-gravend on<strong>de</strong>rzoek;<br />

1.5 Leeswijzer<br />

Het rapport is opgebouwd uit vier <strong>de</strong>len. Na dit<br />

<strong>de</strong>el, <strong>de</strong> Inleiding, is in <strong>de</strong>el II een inventarisatie<br />

<strong>van</strong> kansen en knelpunten opgesteld. Deel III<br />

behan<strong>de</strong>lt <strong>de</strong> pilot study naar een Duitse luchtafweerstelling<br />

aan <strong>de</strong> Koningsweg te Arnhem, bestaan<strong>de</strong><br />

uit <strong>de</strong> resultaten <strong>van</strong> een bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

uitgevoerd door Hazenberg <strong>Archeologie</strong> en<br />

een veldon<strong>de</strong>rzoek dat in han<strong>de</strong>n was <strong>van</strong> RAAP.<br />

Deel IV bevat <strong>de</strong> conclusies <strong>van</strong> <strong>het</strong> gehele on<strong>de</strong>rzoek<br />

en aanbevelingen <strong>voor</strong> toekomstig beleid<br />

en toekomstig archeologisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

naar resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Van <strong>het</strong><br />

bureauon<strong>de</strong>rzoek en <strong>het</strong> veldwerk naar <strong>de</strong> FLAK-<br />

stelling zijn bij <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> bedrijven afzon<strong>de</strong>rlijke<br />

(interne) rapporten verschenen. Deze rapporten<br />

zijn in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhavige rapportage geïntegreerd.<br />

In <strong>de</strong> inventarisatie (<strong>de</strong>el II hfd 2 t/m 7) en <strong>de</strong><br />

conclusie wordt dikwijls gesproken over <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re<br />

kenmerken <strong>van</strong> <strong>het</strong> archeologische erfgoed<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Ook doet dit<br />

rapport aanbevelingen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> wijze waarop niet<br />

alleen archeologen maar ook an<strong>de</strong>re betrokkenen<br />

zou<strong>de</strong>n kunnen omgaan met dit erfgoed. De<br />

resultaten <strong>van</strong> <strong>de</strong> inventarisatie en <strong>de</strong> aanbevelingen<br />

kunnen <strong>de</strong> indruk wekken dat <strong>de</strong> auteurs<br />

<strong>de</strong>ze specifiek <strong>voor</strong> <strong>de</strong> resten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> laten gel<strong>de</strong>n. De aanleiding <strong>voor</strong><br />

dit project is <strong>de</strong> vraag hoe <strong>de</strong> archeologie moet<br />

wor<strong>de</strong>n ingezet op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, maar veel bevindingen en conclusies<br />

blijken zon<strong>de</strong>r meer ook <strong>van</strong> toepassing op<br />

<strong>de</strong> omgang en on<strong>de</strong>rzoek naar vindplaatsen met<br />

archeologisch resten uit ou<strong>de</strong>re perio<strong>de</strong>n.<br />

15<br />


DEEL II: Archeologisch erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>:<br />

een inventarisatie <strong>van</strong> kansen en knelpunten<br />

(R.S. Kok met bijdragen <strong>van</strong> L.M. Flokstra, I.A. Schute, V. Visser en J.A.T. Wijnen)<br />

2 Inleiding<br />

2.1 Ka<strong>de</strong>r en doelstelling<br />

Het Plan <strong>van</strong> Aanpak dat ter <strong>voor</strong>bereiding <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> project is opgesteld benoemt een aantal<br />

problemen ten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong> archeologie <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Door <strong>de</strong>ze problemen<br />

hel<strong>de</strong>r te omschrijven kunnen we dichter bij <strong>het</strong><br />

antwoord komen of en welke bijdrage <strong>de</strong><br />

archeologie kan leveren aan <strong>het</strong> beheer, on<strong>de</strong>rzoek<br />

en presentatie <strong>van</strong> erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong>.<br />

De problemen zoals die verzameld zijn door<br />

ervarings<strong>de</strong>skundigen zijn samengevoegd in <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> probleemvel<strong>de</strong>n.<br />

2.2 Probleemvel<strong>de</strong>n<br />

A. Kennis over <strong>de</strong> <strong>voor</strong>raad terreinen met<br />

sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

Archeologische Monumentenzorg is <strong>voor</strong> een<br />

niet onbelangrijk <strong>de</strong>el gebaseerd op kaartmateriaal<br />

Archeologische MonumentenKaart (AMK),<br />

Indicatieve Kaart <strong>van</strong> Archeologische Waar<strong>de</strong>n<br />

(IKAW) waarop <strong>de</strong> archeologische waar<strong>de</strong>n en/of<br />

verwachtingen <strong>van</strong> <strong>het</strong> bo<strong>de</strong>marchief zijn aangegeven.<br />

Geeft dit kaartmateriaal (voldoen<strong>de</strong>) inzicht<br />

in <strong>de</strong> (<strong>voor</strong>raad) terreinen waarop sporen<br />

kunnen of zullen wor<strong>de</strong>n aangetroffen met<br />

archeologisch erfgoed uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>?<br />

Of dienen er an<strong>de</strong>re bronnen te wor<strong>de</strong>n<br />

geraadpleegd? Met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n: welke kennis<br />

is er aanwezig en/of te raadplegen die ons<br />

inzicht geeft in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>raad <strong>van</strong> terreinen met<br />

(mogelijke) sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>?<br />

En als die kennis onvoldoen<strong>de</strong> is, is <strong>het</strong> dan mogelijk<br />

die kennis te (laten) genereren? En welke<br />

inspanningen zijn daar <strong>voor</strong> nodig?<br />

Dit probleemveld wordt behan<strong>de</strong>ld in <strong>de</strong>el II,<br />

hoofdstuk 3 Inventarisatie rele<strong>van</strong>te bronnen.<br />

B. Welke partijen zijn betrokken?<br />

Veelal onbekend is welke overheids-, semi-overheids-<br />

en particuliere organisaties een rol spelen<br />

op <strong>het</strong> terrein <strong>van</strong> beheer, on<strong>de</strong>rzoek en presentatie<br />

<strong>van</strong> terreinen met sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Welke partijen zijn dit precies? En<br />

welke specifieke functie vervullen zij? Een inventarisatie<br />

zal breed inzichtelijk moeten maken om<br />

welke organisaties c.q. instellingen <strong>het</strong> gaat, variërend<br />

<strong>van</strong> instellingen die een publieks- of<br />

educatieve functie vervullen tot en met <strong>de</strong> politiek/bestuurlijk<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijken <strong>voor</strong> archeologisch<br />

erfgoed uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

Dit probleemveld wordt behan<strong>de</strong>ld in <strong>de</strong>el II,<br />

hoofdstuk 4 Inventarisatie rele<strong>van</strong>te wet- en regelgeving.<br />

C. Wet- en regelgeving<br />

Is een granaat een explosief of een archeologische<br />

vondst? Of allebei? En welke wet- en<br />

regelgeving geldt dan? Is hier ook <strong>de</strong><br />

Monumentenwet 1988 <strong>van</strong> toepassing of prevaleert<br />

in eerste instantie <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeker?<br />

En wat te <strong>de</strong>nken <strong>van</strong> <strong>de</strong> stoffelijke<br />

resten <strong>van</strong> een soldaat uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>?<br />

Prevaleren hier <strong>de</strong> regels <strong>van</strong> <strong>de</strong> omgang<br />

met een <strong>oorlog</strong>sgraf of <strong>de</strong> archeologische regels<br />

en <strong>voor</strong>schriften met betrekking tot <strong>de</strong> omgang<br />

met fysisch-antropologische resten? Ook hier zal<br />

in eerste instantie misschien <strong>de</strong> neiging zijn <strong>de</strong>rgelijke<br />

stoffelijke resten niet primair als archeologische<br />

vondst te beschouwen; als <strong>het</strong> daarentegen<br />

gaat om <strong>de</strong> er omheen aangetroffen<br />

artefacten (al dan niet <strong>de</strong> persoonlijke bezittingen)<br />

wordt <strong>de</strong> keuze al min<strong>de</strong>r eenduidig.<br />

Om hierop antwoord te kunnen geven dient er<br />

een inventarisatie gemaakt te wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> rele<strong>van</strong>te<br />

wet- en regelgeving en dient te wor<strong>de</strong>n<br />

aangegeven waar <strong>de</strong>ze (wellicht) conflicteren.<br />

Wanneer dat <strong>het</strong> geval is, valt een mogelijke discrepantie<br />

tussen wet- en regelgeving dan op te<br />

lossen? En zo ja, hoe is die te realiseren?<br />

Dit probleemveld wordt behan<strong>de</strong>ld in <strong>de</strong>el II,<br />

hoofdstuk 4, Inventarisatie rele<strong>van</strong>te wet- en<br />

regelgeving.<br />

D. Is <strong>de</strong> werkwijze <strong>van</strong> <strong>de</strong> Archeologische<br />

Monumentenzorg geschikt met <strong>het</strong> oog op<br />

waar<strong>de</strong>ring en selectie, beheer en publieksbereik?<br />

Binnen <strong>de</strong> huidige archeologische monumentenzorg<br />

wordt <strong>de</strong> Kwaliteitsnorm Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

<strong>Archeologie</strong> (KNA) toegepast. Deze bevat een<br />

methodiek <strong>voor</strong> waar<strong>de</strong>ring en selectie <strong>van</strong><br />

archeologische vindplaatsen. Maar is <strong>de</strong>ze methodiek<br />

wel geschikt <strong>voor</strong> <strong>het</strong> waar<strong>de</strong>ren en selecteren<br />

<strong>van</strong> sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>?6<br />

Vrijwel alle vindplaatsen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> lijken op <strong>het</strong> eerste gezicht volgens<br />

<strong>de</strong>ze methodiek snel behou<strong>de</strong>nswaardig te<br />

zijn. Is dat werkelijk <strong>het</strong> geval, en waarom?<br />

Waarin verschillen sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

met sporen uit <strong>de</strong> Romeinse tijd of <strong>de</strong><br />

6 Wanneer in <strong>het</strong> rapport sprake is <strong>van</strong><br />

<strong>oorlog</strong>ssporen, wor<strong>de</strong>n sporen uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> bedoeld.<br />

17<br />


18<br />

—<br />

Mid<strong>de</strong>leeuwen? En moeten ze ook fundamenteel<br />

an<strong>de</strong>rs bena<strong>de</strong>rd en behan<strong>de</strong>ld wor<strong>de</strong>n?<br />

Ook zal inzichtelijk gemaakt moeten wor<strong>de</strong>n wat<br />

<strong>de</strong> bedreigingen zijn <strong>voor</strong> <strong>de</strong>rgelijke terreinen, in<br />

welke mate zij an<strong>de</strong>rs zijn dan <strong>voor</strong> an<strong>de</strong>re<br />

archeologische waar<strong>de</strong>n. En welke (afwijken<strong>de</strong>)<br />

beschermen<strong>de</strong> maatregelen genomen moeten<br />

of kunnen wor<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> aanwezige resten ook<br />

daadwerkelijk te behou<strong>de</strong>n en te beschermen. Is<br />

natuurbeheer en natuurontwikkeling nu wel of<br />

niet goed verenigbaar met bescherming <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>ze waar<strong>de</strong>n? Ook zijn er diverse vragen met<br />

betrekking tot <strong>de</strong> publieke ontsluiting <strong>van</strong> terreinen<br />

met (zichtbare) resten, zoals <strong>de</strong> risico’s<br />

<strong>van</strong> openstelling <strong>voor</strong> publiek (verstoring door<br />

schatgravers).<br />

Dit probleemveld wordt behan<strong>de</strong>ld in <strong>de</strong> laatste<br />

hoofdstukken <strong>van</strong> <strong>de</strong>el II <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze publicatie.<br />

Hoofdstuk 5 (Archeologische Monumentenzorg)<br />

behan<strong>de</strong>lt <strong>de</strong> praktisch uitvoering <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek<br />

in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> AMZ. Hoofdstuk 6 richt<br />

zich specifiek op <strong>de</strong> Waar<strong>de</strong>ring en selectie. En<br />

hoofdstuk 7 (Inventarisatie beheersaspecten)<br />

geeft richtlijnen met betrekking tot <strong>het</strong> beheer<br />

<strong>van</strong> archeologische terreinen met Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>-resten en <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong><br />

publiekspresentaties, zowel op <strong>de</strong> terreinen zelf<br />

als in musea.


3 Inventarisatie<br />

rele<strong>van</strong>te bronnen<br />

3.1 Aanpak<br />

Het is belangrijk <strong>de</strong> <strong>voor</strong>raad <strong>van</strong> terreinen met<br />

sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> te leren kennen.<br />

Daarom is in dit project<strong>de</strong>el <strong>de</strong> vraag gesteld<br />

hoe <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksobject ge<strong>de</strong>finieerd<br />

wordt en an<strong>de</strong>rzijds welke bronnen moeten<br />

wor<strong>de</strong>n gebruikt. Dit hoofdstuk behan<strong>de</strong>lt dan<br />

ook <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> zaken:<br />

• <strong>het</strong> opstellen <strong>van</strong> een <strong>de</strong>finitie <strong>van</strong> terreinen<br />

met sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>;<br />

• <strong>het</strong> aangeven of <strong>de</strong> in <strong>de</strong> KNA geëiste bronnen<br />

toereikend zijn;<br />

• aangeven of en zo ja welk an<strong>de</strong>r bronmateriaal<br />

geraadpleegd kan/moet wor<strong>de</strong>n;<br />

• (mogelijk) suggesties doen op welke wijze dit<br />

kaartmateriaal – en mogelijk te raadplegen<br />

an<strong>de</strong>r bronmateriaal – gecompleteerd kan<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Gezien <strong>de</strong> grote diversiteit aan objecten en<br />

structuren wat betreft oorsprong (Ne<strong>de</strong>rland,<br />

Duits, geallieerd) en functie, is <strong>het</strong> ondoenlijk<br />

<strong>voor</strong> heel Ne<strong>de</strong>rland een overzicht te geven <strong>van</strong><br />

verwachte of aanwezige sporen uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren.<br />

Het is ook ondoenlijk een overzicht te geven<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> bij on<strong>de</strong>rzoek toe te passen kaart-<br />

en bronnenmateriaal. Op basis <strong>van</strong> een<br />

inventarisatie wordt een globale handreiking<br />

opgesteld <strong>voor</strong> te raadplegen historisch bronnenmateriaal.<br />

3.2 Definitie <strong>van</strong> terreinen met<br />

<strong>oorlog</strong>ssporen<br />

De vraag naar <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitie <strong>van</strong> terreinen met<br />

<strong>oorlog</strong>ssporen is op verschillen<strong>de</strong> niveaus te beantwoor<strong>de</strong>n:<br />

juridisch en praktisch.<br />

De juridische basis <strong>voor</strong> on<strong>de</strong>rzoek naar en behoud<br />

<strong>van</strong> archeologische vindplaatsen is vastgelegd<br />

in <strong>de</strong> Monumentenwet 1988. Sinds 1995 zijn<br />

sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> ou<strong>de</strong>r dan<br />

vijftig jaar en kon<strong>de</strong>n ze tot monument wor<strong>de</strong>n<br />

verklaard op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> op dat moment gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

Monumentenwet. Het begrip ‘monument’<br />

werd in <strong>de</strong> Monumentenwet 1988 (Artikel<br />

1b) ge<strong>de</strong>finieerd als: 'Alle vóór tenminste vijftig<br />

jaar vervaardig<strong>de</strong> zaken welke <strong>van</strong> algemeen be-<br />

lang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> wetenschap of hun cultuurhistorische<br />

waar<strong>de</strong>.'<br />

Als gevolg <strong>van</strong> <strong>de</strong> inwerkingtreding <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Mo<strong>de</strong>rnisering Monumentenzorg (MoMo) is <strong>de</strong><br />

Monumentenwet 1988 per 1 januari 2012 gewijzigd,<br />

waarbij <strong>de</strong> zinsne<strong>de</strong> 'alle vóór tenminste<br />

vijftig jaar' is komen te vervallen.7 Vanaf dat moment<br />

wordt een monument dus ge<strong>de</strong>finieerd<br />

als: 'vervaardig<strong>de</strong> zaken welke <strong>van</strong> algemeen belang<br />

zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> wetenschap of hun cultuurhistorische<br />

waar<strong>de</strong>' (Monumentenwet 1988; Artikel 1b).<br />

Schoonheid is zeer persoonlijk en lastig te <strong>de</strong>finiëren;<br />

zo zal niet ie<strong>de</strong>reen <strong>de</strong> schoonheid ervaren<br />

<strong>van</strong> bunkers in <strong>het</strong> landschap. Betekenis<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> wetenschap en cultuurhistorische waar<strong>de</strong><br />

zijn wel te bepalen.8 Over <strong>de</strong> cultuurhistorische<br />

waar<strong>de</strong>, hier opgevat in <strong>de</strong> zin <strong>van</strong> emotionele<br />

en educatieve betekenis, <strong>van</strong> vondsten en<br />

sporen uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> bestaat over <strong>het</strong> algemeen<br />

weinig discussie binnen <strong>de</strong> vakwereld.9 De wetenschappelijke<br />

waar<strong>de</strong> dient na<strong>de</strong>r te wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rbouwd.<br />

In praktische zin kunnen terreinen met <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

eenvoudig wor<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>finieerd als terreinen<br />

met archeologische resten daterend uit<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> (1939-1945), waarbij<br />

<strong>het</strong> zowel kan gaan om grondsporen als om<br />

vondsten. In die zin gaat <strong>het</strong> om een categorie<br />

archeologisch erfgoed die zich alleen qua datering<br />

on<strong>de</strong>rscheidt <strong>van</strong> ou<strong>de</strong>re archeologische<br />

vindplaatsen. De vindplaatsen uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren<br />

hebben <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> kenmerken.<br />

• Over <strong>het</strong> algemeen wordt geen archeologische<br />

waar<strong>de</strong> toegekend aan <strong>de</strong> bouw<strong>voor</strong>, <strong>het</strong> door<br />

(agrarische) grondbewerking geroer<strong>de</strong>, bovenste<br />

ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m. Dit <strong>de</strong>el <strong>van</strong><br />

archeologische vindplaatsen wordt doorgaans<br />

als verstoord beschouwd en komt <strong>de</strong>rhalve<br />

niet in aanmerking <strong>voor</strong> archeologisch on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Daarom wordt dit <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m in<br />

gemeentelijk archeologiebeleid vaak vrijgegeven<br />

door <strong>het</strong> hanteren <strong>van</strong> vrijstellingsgrenzen<br />

<strong>voor</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n tot 0,3 of 0,5 m -Mv. Bij<br />

diverse on<strong>de</strong>rzoeken op terreinen waar strijd<br />

is gevoerd, is door systematische inzet <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

metaal<strong>de</strong>tector vastgesteld, dat zich aan of<br />

vlak on<strong>de</strong>r <strong>het</strong> maaiveld een patroon <strong>van</strong> metaalvondsten<br />

bevindt, zoals granaatscherven<br />

en patroonhulzen, zoals op <strong>de</strong> Grebbeberg<br />

(afb. 3.1).10<br />

19<br />

—<br />

7 Wet <strong>van</strong> 6 juni 2011 tot wijziging <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Monumentenwet 1988 en <strong>de</strong> Wet<br />

algemene bepalingen omgevingsrecht in<br />

verband met <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisering <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

monumentenzorg.<br />

8 Kok 2009.<br />

9 Kok & Wijnen 2012.<br />

10 Schute 2009, 109.


20<br />

—<br />

11 Kok 2008.<br />

12 Kok 2009.<br />

13 Kok & Wijnen 2011.<br />

Afb. 3.1 Oppervlaktevondst <strong>van</strong> een huls op <strong>de</strong><br />

Grebbeberg bij Rhenen; <strong>het</strong> betreft een huls <strong>voor</strong> een<br />

Duitse K98 karabijn (foto RAAP).<br />

Een <strong>de</strong>rgelijk patroon kan informatie opleveren<br />

over <strong>het</strong> verloop <strong>van</strong> <strong>de</strong> strijd.11 Uiteraard<br />

kan <strong>de</strong>ze vondstspreiding door na<strong>oorlog</strong>s<br />

landgebruik in meer of min<strong>de</strong>re mate zijn aangetast.<br />

Deze maaiveld- of bouw<strong>voor</strong>vondsten<br />

op <strong>voor</strong>malige slagvel<strong>de</strong>n vragen om specifieke<br />

aandacht. Concreet betekent dit dat bij<br />

on<strong>de</strong>rzoek op terreinen met <strong>oorlog</strong>ssporen <strong>de</strong><br />

bouw<strong>voor</strong> niet zon<strong>de</strong>r meer kan wor<strong>de</strong>n afgeschreven,<br />

zon<strong>de</strong>r dat is beoor<strong>de</strong>eld of on<strong>de</strong>rzoek<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> vondststrooiing aan <strong>het</strong> maaiveld<br />

een zinvolle bijdrage zou kunnen leveren. In<br />

dit ka<strong>de</strong>r kan wor<strong>de</strong>n gesproken <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

'archeologie <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouw<strong>voor</strong>.' Dit geldt <strong>voor</strong>al<br />

<strong>voor</strong> terreinen waar daadwerkelijk gevochten<br />

is en waar dus letterlijk sprake is <strong>van</strong> slagveldarcheologie.<br />

Hier dient overigens vermeld<br />

dat <strong>de</strong> gesignaleer<strong>de</strong> kwetsbaarheid <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>svindplaatsen<br />

met een strooiing <strong>van</strong> oppervlaktevondsten<br />

vergelijkbaar is met <strong>de</strong><br />

kwetsbaarheid <strong>van</strong> veel ou<strong>de</strong>re oppervlaktevindplaatsen,<br />

waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> vondstlaag door<br />

ploegen aan <strong>de</strong> oppervlakte terecht komt.<br />

Maar men dient ook te be<strong>de</strong>nken dat <strong>de</strong> oorsprong<br />

echter an<strong>de</strong>rs namelijk dat bij bepaal<strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong>svindplaatsen <strong>de</strong> vondstlaag <strong>van</strong><br />

oorsprong al aan <strong>het</strong> maaiveld ligt.<br />

• Het is goed te be<strong>de</strong>nken dat bo<strong>de</strong>mvondsten<br />

uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> vaak <strong>de</strong>el uitmaken <strong>van</strong> een groter<br />

geheel (ensemble) aan relicten, zoals gebouw<strong>de</strong><br />

objecten, sporen in <strong>het</strong> landschap,<br />

scha<strong>de</strong> aan bomen en niet te vergeten een<br />

strooiing aan vondsten die informatie kan geven<br />

over <strong>het</strong> verloop <strong>van</strong> <strong>de</strong> strijd.12 De on<strong>de</strong>r-<br />

en bovengrondse resten zijn onlosmakelijk<br />

met elkaar verbon<strong>de</strong>n. Zo zijn <strong>de</strong> kazematten<br />

in een ver<strong>de</strong>digingslinie bij<strong>voor</strong>beeld verbon<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> tussenliggen<strong>de</strong> loopgraven en<br />

stellingen. Dit is overigens niet uniek <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

archeologie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>,<br />

maar geldt <strong>voor</strong> meer vindplaatsen uit historische<br />

perio<strong>de</strong>n. Bij stadskernon<strong>de</strong>rzoek geldt<br />

ook dat archeologisch on<strong>de</strong>rzoek en bouwhistorisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek vaak letterlijk naadloos in<br />

elkaar overlopen. Door een strikte scheiding<br />

<strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoeksdisciplines komt <strong>het</strong> helaas<br />

vaak <strong>voor</strong> dat <strong>het</strong> gebouw<strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed<br />

volledig los wordt beschreven <strong>van</strong> <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong><br />

sporen in <strong>het</strong> landschap en in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m.<br />

Zowel <strong>voor</strong> on<strong>de</strong>rzoek als <strong>voor</strong> beheer<br />

en behoud is <strong>het</strong> wenselijk <strong>de</strong> diverse on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke ensembles in hun on<strong>de</strong>rlinge<br />

samenhang te bezien. Een goe<strong>de</strong> omgang<br />

met (archeologisch) erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> vraagt dan ook om een<br />

interdisciplinaire aanpak.<br />

• Het on<strong>de</strong>rwerp <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze studie betreft sporen<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, waarbij feitelijk<br />

is gekozen <strong>voor</strong> een chronologische afbakening.<br />

Hierbij mag <strong>het</strong> diachroon perspectief<br />

niet uit <strong>het</strong> oog wor<strong>de</strong>n verloren. In veel gebie<strong>de</strong>n<br />

is door <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> specifieke<br />

topografische kenmerken sprake <strong>van</strong> een opeenstapeling<br />

<strong>van</strong> militair erfgoed uit diverse<br />

perio<strong>de</strong>n. Een <strong>voor</strong>beeld is <strong>de</strong> Grebbeberg<br />

met een stapeling <strong>van</strong> ver<strong>de</strong>digingswerken en<br />

militaire sporen <strong>van</strong> <strong>de</strong> vroege mid<strong>de</strong>leeuwen<br />

tot en met <strong>de</strong> Kou<strong>de</strong> Oorlog.13 In gebie<strong>de</strong>n<br />

waar <strong>de</strong> militaire relicten uit <strong>het</strong> verle<strong>de</strong>n <strong>de</strong>rmate<br />

overheersend zijn dat ze sporen <strong>van</strong> an<strong>de</strong>r<br />

landgebruik in aantal of belang overschaduwen,<br />

wordt ook wel gesproken <strong>van</strong> een<br />

militair – of gemilitariseerd landschap. De<br />

archeologie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> kan<br />

dan ook wor<strong>de</strong>n opgevat als een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> een discipline die in <strong>de</strong> Angelsaksische archeologiebeoefening<br />

wordt aangeduid als<br />

Conflict Archaeology, waarbij sporen <strong>van</strong> conflict<br />

in <strong>de</strong> meest bre<strong>de</strong> zin uit diverse perio<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n bestu<strong>de</strong>erd.


3.3 Bronnen<br />

Archeologische Monumentenzorg is <strong>voor</strong> een<br />

belangrijk <strong>de</strong>el gebaseerd op kaartmateriaal<br />

Archeologische MonumentenKaart (AMK),<br />

Indicatieve Kaart <strong>van</strong> Archeologische Waar<strong>de</strong>n<br />

(IKAW) waarop <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> of te verwachten<br />

archeologische waar<strong>de</strong>n zijn aangegeven. De<br />

vraag is nu of dit kaartmateriaal (voldoen<strong>de</strong>) inzicht<br />

geeft in <strong>de</strong> (<strong>voor</strong>raad) terreinen waarop<br />

sporen kunnen wor<strong>de</strong>n aangetroffen met<br />

archeologisch erfgoed uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>?<br />

Specifiek zijn hier<strong>voor</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> vragen<br />

geformuleerd:<br />

1. Volstaat <strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen <strong>het</strong> reguliere<br />

kaartmateriaal waarop <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> of te verwachten<br />

archeologische waar<strong>de</strong>n zijn aangegeven,<br />

ten behoeve <strong>van</strong> <strong>het</strong> toetsen <strong>van</strong><br />

ruimtelijke plannen?<br />

2. Zo niet: welke kennis is er aanwezig en/of te<br />

raadplegen die inzicht geeft in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>raad<br />

<strong>van</strong> terreinen met (mogelijke) sporen uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>?<br />

3. Indien die kennis onvoldoen<strong>de</strong> is, is <strong>het</strong> dan<br />

mogelijk die kennis te (laten) genereren en<br />

welke inspanningen zijn daar <strong>voor</strong> nodig?<br />

3.3.1 Archeologische kaarten<br />

Beken<strong>de</strong> en verwachte archeologische waar<strong>de</strong>n<br />

staan aangegeven op diverse kaarten, die wor<strong>de</strong>n<br />

vervaardigd op nationaal, provinciaal of gemeentelijk<br />

niveau en zelfs op lokaal niveau <strong>van</strong> een<br />

plangebied of beheereenheid. De diverse kaarten<br />

en bestan<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n hier kort besproken.<br />

Gezien <strong>het</strong> feit dat terreinen met sporen uit <strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong> binnen <strong>de</strong> (juridische) ka<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

archeologische monumentenzorg vallen (§ 3.2),<br />

kunnen ze net als an<strong>de</strong>re vindplaatsen uit <strong>de</strong><br />

Nieuwe Tijd zon<strong>de</strong>r bezwaar wor<strong>de</strong>n opgenomen<br />

op <strong>de</strong> AMK. Feit is dat dit nog nauwelijks<br />

gebeurt. Inci<strong>de</strong>nteel zijn wel terreinen met <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

opgenomen op <strong>de</strong> AMK, zoals <strong>het</strong><br />

terrein op <strong>de</strong> Landschotse Hei<strong>de</strong> bij Eersel (gemeente<br />

Oirschot), waarin resten liggen <strong>van</strong><br />

bootvormige zandlichamen <strong>voor</strong> oefenbombar<strong>de</strong>menten<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Duitse luchtmacht en dat op<br />

<strong>de</strong> AMK staat aangegeven als terrein <strong>van</strong> hoge<br />

archeologische waar<strong>de</strong> (monumentnr. 16788).14<br />

Ook komt <strong>het</strong> <strong>voor</strong> dat in Archis, <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke<br />

archeologische database, een waarneming is opgenomen<br />

als signalering <strong>voor</strong> een terrein met<br />

Afb. 3.2 De bovengrondse resten <strong>van</strong> <strong>het</strong> Duitse radarstation Seeadler bij Weesp die als waarneming in Archis zijn<br />

opgenomen (foto R.S. Kok).<br />

14 Beex 2009.<br />

21<br />


22<br />

—<br />

15 Kok & Wijnen 2012.<br />

16 Respectievelijk Sprangers et al. 2011;<br />

Buesink et al. 2012.<br />

17 Wijnen 2010.<br />

<strong>oorlog</strong>ssporen, zoals <strong>de</strong> resten <strong>van</strong> <strong>het</strong> Duitse<br />

radarstation Seeadler bij Weesp (waarneming<br />

408646) (afb. 3.2).15 Dit zijn <strong>voor</strong>alsnog echter<br />

uitzon<strong>de</strong>ringen en geconstateerd moet wor<strong>de</strong>n<br />

dat <strong>de</strong> AMK volstrekt geen betrouwbaar beeld<br />

geeft <strong>van</strong> terreinen met resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

Het ontbreken <strong>van</strong> terreinen met sporen uit <strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong> op <strong>de</strong> AMK is me<strong>de</strong> <strong>het</strong> gevolg <strong>van</strong> problematische<br />

registratie en ontsluiting <strong>van</strong> vindplaatsen<br />

en vondsten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

in <strong>de</strong> huidige versie <strong>van</strong> Archis.<br />

Voor naam ste oorzaak hier<strong>van</strong> is <strong>het</strong> ontbreken<br />

<strong>van</strong> een beschrijving <strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen in <strong>het</strong><br />

Archeologisch Basis Register (ABR), dat <strong>de</strong> basis<br />

vormt <strong>voor</strong> invoer in Archis. Consequentie hier<strong>van</strong><br />

is <strong>het</strong> gebruik <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> terminologie<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong>zelf<strong>de</strong> fenomeen of gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

terminologie <strong>voor</strong> diverse fenomenen; problematiek<br />

die overigens niet alleen <strong>voor</strong>komt bij on<strong>de</strong>rzoeken<br />

met sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>.<br />

De ontsluiting <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen via<br />

Archis wordt nog bemoeilijkt doordat niet specifiek<br />

kan wor<strong>de</strong>n gezocht op <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 1940-<br />

1945, maar alleen op <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> Nieuwe Tijd C<br />

(NTC): 1850-1950, een perio<strong>de</strong> <strong>van</strong> 100 jaar.<br />

Uiteraard speelt ook mee dat sprake is <strong>van</strong> een<br />

nog jonge on<strong>de</strong>rzoeksdiscipline: hoe langer en<br />

hoe meer on<strong>de</strong>rzoek wordt gedaan naar sporen<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, <strong>de</strong>s te meer zal dit<br />

ook zijn weerslag krijgen in kaarten zoals <strong>de</strong> AMK.<br />

De Indicatieve Kaart Archeologische Waar<strong>de</strong>n<br />

(IKAW) is <strong>voor</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> niet rele<strong>van</strong>t. Zowel gevechtshan<strong>de</strong>lingen<br />

als ver<strong>de</strong>digingswerken hebben een<br />

dui<strong>de</strong>lijke relatie met <strong>de</strong> fysieke mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

en beperkingen die <strong>het</strong> landschap bood. Zo<br />

heeft <strong>het</strong> meren<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> grote grondgevechten<br />

in Ne<strong>de</strong>rland zich afgespeeld op <strong>de</strong> hoger<br />

gelegen zandgron<strong>de</strong>n. Deze relatie wordt echter<br />

door an<strong>de</strong>re factoren bepaald dan <strong>de</strong> relatie tussen<br />

landschap en vestigingsmogelijkhe<strong>de</strong>n die<br />

<strong>de</strong> basis vormt <strong>voor</strong> <strong>de</strong> op <strong>de</strong> IKAW aangeven<br />

trefkans op archeologische waar<strong>de</strong>n.<br />

Geconclu<strong>de</strong>erd kan wor<strong>de</strong>n dat <strong>het</strong> reguliere<br />

kaartmateriaal, zoals <strong>de</strong> AMK en IKAW, zoals dat<br />

ter beschikking is <strong>voor</strong> plantoetsers, niet voldoet<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> verkrijgen inzicht in <strong>de</strong> (verwachte) ligging<br />

<strong>van</strong> terreinen met resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

Diverse gemeenten die <strong>het</strong> belang <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rgronds<br />

<strong>oorlog</strong>serfgoed erkennen, hebben bij <strong>het</strong><br />

opstellen <strong>van</strong> een archeologische verwachtings-<br />

en beleidsadvieskaart <strong>voor</strong> hun grondgebied ook<br />

vindplaatsen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> laten<br />

opnemen, inclusief een beleidsadvies; <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n<br />

zijn Vianen en Rijnwaar<strong>de</strong>n.16 Dergelijk<br />

kaartmateriaal is specifiek gericht op <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

en geeft uiteraard wel een zo correct en<br />

compleet mogelijk beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> (verwachte) ligging<br />

<strong>van</strong> terreinen met resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>, naar<br />

<strong>de</strong> inzichten <strong>van</strong> dat moment. Ook terreineigenaren<br />

gaan steeds vaker over tot <strong>het</strong> opstellen <strong>van</strong><br />

een inventarisatie <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen op hun terrein,<br />

zo heeft Gel<strong>de</strong>rsch Landschap een inventarisatie<br />

laten opstellen <strong>voor</strong> De Sysselt bij E<strong>de</strong>.17<br />

3.3.2 Historische kaarten en luchtfoto's<br />

De vraag is vervolgens welke kennis aanwezig<br />

en/of te raadplegen is die inzicht geeft in <strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong>raad <strong>van</strong> terreinen met (mogelijke) sporen<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>?<br />

Historische kaarten<br />

Voor <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> is een grote hoeveelheid historisch<br />

kaartmateriaal beschikbaar. Het gaat hierbij<br />

niet zozeer om topografische kaarten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren.<br />

Deze geven weliswaar een beeld <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> topografie in die tijd, maar daarop staat geen<br />

specifieke militaire informatie aangegeven. Ten<br />

behoeve <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>svoering wer<strong>de</strong>n diverse<br />

soorten kaarten opgesteld, met verschillen<strong>de</strong><br />

nauwkeurigheid en functie. Militaire kaarten bevatten<br />

over <strong>het</strong> algemeen informatie over opstelling<br />

<strong>van</strong> legereenhe<strong>de</strong>n (inclusief wapens en<br />

veldversterkingen) en ligging <strong>van</strong> ver<strong>de</strong>digingslinies<br />

en militaire <strong>voor</strong>zieningen zoals vliegvel<strong>de</strong>n.<br />

Afhankelijk <strong>van</strong> doel en opsteller <strong>van</strong> <strong>de</strong> kaart<br />

kan on<strong>de</strong>rscheid wor<strong>de</strong>n gemaakt in kaarten<br />

met verschillen<strong>de</strong> soorten informatie:<br />

• <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> situatie; <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n hier<strong>van</strong> zijn<br />

ontwerpen <strong>voor</strong> ver<strong>de</strong>digingswerken;<br />

• <strong>de</strong> daadwerkelijk gerealiseer<strong>de</strong> situatie, <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n<br />

hier<strong>van</strong> zijn opmetingen <strong>van</strong> ver<strong>de</strong>digingswerken;<br />

• <strong>de</strong> door <strong>de</strong> tegenstan<strong>de</strong>r waargenomen situatie,<br />

<strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n hier<strong>van</strong> zijn <strong>de</strong> op basis <strong>van</strong><br />

(luchtfoto)verkenningen en via (<strong>het</strong> verzet) inlichtingen<br />

verkregen informatie opgestel<strong>de</strong><br />

kaarten over <strong>de</strong> ligging <strong>van</strong> vijan<strong>de</strong>lijke ver<strong>de</strong>digingswerken;<br />

hierbij is sprake <strong>van</strong> een momentopname<br />

en <strong>van</strong> een interpretatieslag <strong>van</strong><br />

verzamel<strong>de</strong> gegevens;


• <strong>de</strong> na<strong>oorlog</strong>se situatie, <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n zijn inventarisatie<br />

<strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>sscha<strong>de</strong> en inventarisatie<br />

<strong>van</strong> achtergebleven ver<strong>de</strong>digingswerken<br />

ten behoeve <strong>van</strong> opruimings- en sloopwerkzaamhe<strong>de</strong>n.<br />

De informatie die op <strong>de</strong> kaarten staat aangegeven,<br />

is afhankelijk <strong>van</strong> <strong>het</strong> doel waar<strong>voor</strong> en <strong>de</strong><br />

schaal waarop <strong>de</strong> kaart is vervaardigd. Historisch<br />

kaartmateriaal bevindt zich in archieven in binnen-<br />

en buitenland, afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> opsteller<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> kaart. Ook bibliotheken, documentatiecentra<br />

en musea kunnen beschikken over origineel<br />

kaartmateriaal. In <strong>de</strong> collectie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Gel<strong>de</strong>rland Bibliotheek te Arnhem bevin<strong>de</strong>n zich<br />

enkele door <strong>de</strong> geallieer<strong>de</strong>n gebruikte stafkaarten,<br />

schaal 1:25.000, waaron<strong>de</strong>r een kaart, die is<br />

samengesteld uit vier bla<strong>de</strong>n waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

kaart Arnhem East, waarschijnlijk daterend uit<br />

1944.18 Diverse thematische kaarten <strong>van</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rland in <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren zijn opgenomen in<br />

<strong>de</strong> Grote atlas <strong>van</strong> Ne<strong>de</strong>rland 1930-1950, die ook<br />

<strong>de</strong> Topografische Karte <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>, schaal<br />

1:50.000 bevat, <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> Truppenkarte.19<br />

De eerste na<strong>oorlog</strong>se uitgaven <strong>van</strong> topografische<br />

kaarten (1:25.000) kunnen ook interessant<br />

zijn, omdat daarop nog aanwezige gebouwen en<br />

structuren uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren kunnen zijn aangegeven.<br />

Denk hierbij aan tankgrachten en infrastructuur<br />

<strong>van</strong> bij<strong>voor</strong>beeld vliegvel<strong>de</strong>n.<br />

Luchtfoto's<br />

De door <strong>de</strong> tegenstan<strong>de</strong>r vervaardig<strong>de</strong> kaarten<br />

zijn <strong>voor</strong>al gebaseerd op luchtfoto's, waar<strong>van</strong> er<br />

alleen al <strong>van</strong> Ne<strong>de</strong>rland in <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren miljoenen<br />

zijn gemaakt.20 Deze luchtfoto's kunnen<br />

een ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> momentopname geven <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> gefotografeer<strong>de</strong> gebied. Luchtfoto’s uit <strong>de</strong><br />

perio<strong>de</strong> ‘40-’45 variëren sterk in kwaliteit,<br />

scherpte en <strong>de</strong> hoek waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> foto is gemaakt.<br />

Deze variatie is niet alleen afhankelijk<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> (terrein)kenmerken <strong>van</strong> <strong>het</strong> gefotografeer<strong>de</strong><br />

object, maar ook <strong>van</strong> <strong>de</strong> vlieghoogte en<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> foto is<br />

gemaakt. Daarbij gaat <strong>het</strong> niet alleen om weersomstandighe<strong>de</strong>n,<br />

maar ook om vijan<strong>de</strong>lijk afweervuur.<br />

Luchtfoto's tonen uiteraard alleen objecten en<br />

structuren die <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> lucht aan <strong>het</strong> maaiveld<br />

zichtbaar zijn. Militaire objecten die zijn verborgen<br />

on<strong>de</strong>r bomen of camouflagenetten zijn niet<br />

of nauwelijks zichtbaar. Hetzelf<strong>de</strong> geldt <strong>voor</strong> on<strong>de</strong>rgrondse<br />

objecten die zich niet aan <strong>het</strong> maai-<br />

veld verra<strong>de</strong>n. Zichtbaar op luchtfoto's zijn objecten<br />

en structuren zoals stellingen, loopgraven,<br />

obstakels, versperringen en kraters of an<strong>de</strong>re<br />

beschadigingen aan <strong>het</strong> terrein en bebouwing<br />

die samenhangen met <strong>oorlog</strong>sactiviteiten.<br />

Opgemerkt moet wor<strong>de</strong>n dat een luchtfoto een<br />

momentopname is. In een kort tijdsbestek kunnen<br />

nieuwe structuren aanwezig zijn of zijn bestaan<strong>de</strong><br />

structuren bij<strong>voor</strong>beeld gecamoufleerd.<br />

Daarom is <strong>het</strong> aan te bevelen om <strong>voor</strong> een on<strong>de</strong>rzoek<br />

luchtfoto’s <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> datum <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong>zelf<strong>de</strong> gebied met elkaar te vergelijken.<br />

Van oudsher bevin<strong>de</strong>n zich in Ne<strong>de</strong>rland twee<br />

collecties <strong>van</strong> geallieer<strong>de</strong> luchtfoto's, die <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Wageningen Universiteit en die <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>malige<br />

Topografische Dienst te Emmen, nu<br />

Kadaster in Zwolle. Bei<strong>de</strong> collecties zijn tegenwoordig<br />

digitaal ontsloten.21 Voor<strong>de</strong>el <strong>van</strong> bestu<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> afdrukken zelf is, dat die in veel<br />

gevallen met een stereokijker kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

bekeken, waardoor diepte in <strong>het</strong> beeld ontstaat<br />

en structuren beter herkend kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Welk kaartmateriaal en luchtfotomateriaal rele<strong>van</strong>t<br />

is <strong>voor</strong> archeologisch on<strong>de</strong>rzoek, is volledig<br />

afhankelijk <strong>van</strong> <strong>het</strong> te on<strong>de</strong>rzoeken gebied.<br />

3.3.3 Overige bronnen<br />

Voor <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> is een enorme<br />

hoeveelheid historisch materiaal beschikbaar.<br />

De Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> best gedocumenteer<strong>de</strong><br />

perio<strong>de</strong>n <strong>van</strong> onze geschie<strong>de</strong>nis.<br />

Dat geldt echter niet <strong>voor</strong> ie<strong>de</strong>r aspect <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>. Meest dramatische <strong>voor</strong>beeld zijn <strong>de</strong><br />

vernietigingskampen in Oost-Europa waar<strong>voor</strong><br />

vrijwel geen eigentijdse bronnen beschikbaar<br />

zijn. De schaarse overleven<strong>de</strong>n die vaak hun verhaal<br />

op papier hebben gezet, hebben logischerwijs<br />

slechts een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> die kampen gezien.<br />

Veel bronnen zijn tegenwoordig via internet<br />

ontsloten. Het VWS programma Erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Oorlog (2007-2010) heeft door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> subsidies<br />

een belangrijke bijdrage geleverd aan <strong>het</strong><br />

behoud en <strong>de</strong> ontsluiting <strong>van</strong> erfgoedmateriaal<br />

uit en rond <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Het<br />

Netwerk Oorlogsbronnen bouwt <strong>voor</strong>t op <strong>het</strong><br />

programma Erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Oorlog en streeft<br />

ernaar <strong>het</strong> gebruik <strong>van</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>collecties<br />

te bevor<strong>de</strong>ren door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

gelijknamige website.22 De website<br />

www.twee<strong>de</strong> wereld <strong>oorlog</strong>.nl is tot stand<br />

23<br />

—<br />

18 www.gel<strong>de</strong>rlandinbeeld.nl.<br />

19 De Pater et al., 2005.<br />

20 Staal & Voskuil 1980; Van <strong>de</strong>n Berg et al.<br />

2012.<br />

21 Luchtfoto’s zijn via www.dotkadata.com<br />

in klein formaat te bekijken en kunnen<br />

tegen betaling wor<strong>de</strong>n besteld.<br />

22 www.<strong>oorlog</strong>sbronnen.nl.


24<br />

—<br />

23 War Diary, D Squadron, Gli<strong>de</strong>r Pilot<br />

Regiment; via Airborne Museum<br />

Hartenstein te Oosterbeek.<br />

24 Van <strong>de</strong>n Berghe 2011.<br />

25 Groeneveld 2007; Bopp 2009.<br />

26 www.beeldbankwo2.nl.<br />

gekomen uit een samenwerking <strong>van</strong> musea en<br />

instellingen in Ne<strong>de</strong>rland. om ie<strong>de</strong>reen die geïnteresseerd<br />

is in een aspect <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> via internet snel aan betrouwbare<br />

informatie te kunnen helpen.<br />

Hieron<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n enkele <strong>voor</strong> archeologisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek rele<strong>van</strong>te bronnen kort besproken,<br />

telkens <strong>voor</strong>afgegaan door enkele inlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

opmerkingen.<br />

Gevechtsverslagen<br />

Van elke gevechtsactie werd door <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />

legereenheid op verschillen<strong>de</strong> niveaus een gevechtsverslag<br />

gemaakt als rapportage en verantwoording.<br />

Hierin kan ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> informatie<br />

zijn opgenomen over datum, tijdstip en plaats<br />

<strong>van</strong> bepaal<strong>de</strong> acties en <strong>de</strong> daarbij betrokken<br />

eenhe<strong>de</strong>n. Dit geldt niet alleen <strong>voor</strong> grondtroepen,<br />

maar ook <strong>voor</strong> luchtmachteenhe<strong>de</strong>n die<br />

terugkeer<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een (bombar<strong>de</strong>ments)missie.<br />

Afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> overzichtelijkheid <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

strijdtoneel en <strong>de</strong> situatie waaron<strong>de</strong>r <strong>het</strong> verslag<br />

moest wor<strong>de</strong>n opgesteld, kunnen <strong>de</strong>rgelijke verslagen<br />

ook zeer beperkt zijn. Een treffend <strong>voor</strong>beeld<br />

is <strong>het</strong> gevechtsverslag <strong>van</strong> een eenheid die<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Slag om Arnhem in september 1944 in<br />

Oosterbeek vocht, <strong>het</strong> hele verslag betreft één<br />

zin: ‘17-25 september: heavy fighting in all sectors.’ 23<br />

Een aanzienlijk <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> (lucht)gevechten in<br />

Ne<strong>de</strong>rland is gevoerd door geallieer<strong>de</strong> en Duitse<br />

legereenhe<strong>de</strong>n. Dit heeft inhou<strong>de</strong>lijk als consequentie<br />

dat <strong>voor</strong> <strong>de</strong> plaatsaanduiding vaak gebruikt<br />

werd gemaakt <strong>van</strong> afwijken<strong>de</strong> kaartreferenties<br />

en als praktische consequentie dat veel<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze verslagen zich bevin<strong>de</strong>n in buitenlandse<br />

archieven, <strong>voor</strong> zover ze bewaard zijn gebleven.<br />

Het Ne<strong>de</strong>rlands Instituut <strong>voor</strong> Militaire<br />

Historie in Den Haag beschikt overigens over<br />

collecties met afschriften <strong>van</strong> documenten uit<br />

diverse buitenlandse archieven.<br />

Beeldmateriaal<br />

Voor <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> zijn ook foto's en<br />

films beschikbaar als bron, zelfs in kleur. Ook foto’s<br />

en film geven letterlijk een eenzijdig en vaak<br />

subjectief beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>. Beel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> feitelijke<br />

gevechtshan<strong>de</strong>lingen zijn zeer zeldzaam.<br />

Een uitzon<strong>de</strong>ring hierop zijn (film)beel<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen, waarmee<br />

<strong>de</strong> aanval werd vastgelegd om na<strong>de</strong>rhand<br />

te kunnen bepalen in hoeverre <strong>de</strong> missie was geslaagd.<br />

Het werk <strong>van</strong> meereizen<strong>de</strong> fotografen en<br />

verslaggevers was on<strong>de</strong>rworpen aan censuur of<br />

werd sterk gekleurd door propagandadoelein<strong>de</strong>n.<br />

Succesvolle acties tij<strong>de</strong>ns gevechten wer<strong>de</strong>n<br />

geregeld on<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r gevaarlijke omstandighe<strong>de</strong>n<br />

nog eens overgedaan <strong>voor</strong> fotografen.<br />

Bovendien is lang niet altijd dui<strong>de</strong>lijk wat er nu<br />

precies op een foto te zien is, wat betreft locatie,<br />

gebeurtenissen of afgebeel<strong>de</strong> eenhe<strong>de</strong>n of personen.24<br />

Met name Duitse soldaten wer<strong>de</strong>n <strong>van</strong>uit<br />

propaganda oogpunt gemotiveerd te fotograferen<br />

en fotoalbums aan te leggen.25 De<br />

informatie die <strong>de</strong>ze foto's kunnen opleveren is<br />

niet alleen afhankelijk <strong>van</strong> <strong>het</strong>geen <strong>de</strong> soldaat<br />

fotografeer<strong>de</strong>, maar <strong>voor</strong>al <strong>van</strong> <strong>de</strong> wijze waarop<br />

<strong>de</strong> foto's <strong>van</strong> bijschriften wer<strong>de</strong>n <strong>voor</strong>zien. De<br />

<strong>oorlog</strong>sfoto's <strong>van</strong> diverse Ne<strong>de</strong>rlandse instituten<br />

en <strong>oorlog</strong>s- en verzetsmusea zijn goed digitaal<br />

ontsloten via <strong>de</strong> Beeldbank WO2.26<br />

Ooggetuigen<br />

Veel mensen hebben tij<strong>de</strong>ns of (kort) na <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong><br />

hun <strong>oorlog</strong>servaringen op papier gezet, als<br />

verwerking, als getuigenis of <strong>voor</strong> hun (klein)kin<strong>de</strong>ren.<br />

Hierbij kan <strong>het</strong> zowel gaan om soldaten<br />

als om burgers. Zo hebben veel mensen die <strong>de</strong><br />

Slag om Arnhem hebben meegemaakt hun ervaringen<br />

op papier gezet, zowel aan geallieer<strong>de</strong> als<br />

aan Duitse zij<strong>de</strong> en ook <strong>van</strong> <strong>de</strong> kant <strong>van</strong> burgers.<br />

Het gaat hierbij <strong>de</strong>els om tij<strong>de</strong>ns of kort na <strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong> geschreven verslagen en dagboeken,<br />

<strong>de</strong>els om verslagen die jaren later uit herinnering<br />

zijn geschreven. Een <strong>voor</strong>beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> eerste is<br />

<strong>het</strong> direct na <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> verschenen verslag <strong>van</strong><br />

veteraan McMillan (1945), een <strong>voor</strong>beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

twee<strong>de</strong> is <strong>het</strong> in 1977 opgeschreven verhaal <strong>van</strong><br />

veteraan James Sims, die in september 1944 bij<br />

<strong>de</strong> brug heeft gevochten.<br />

Uiteraard wordt <strong>de</strong> (historische) betrouwbaarheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke verslagen sterk beïnvloed<br />

door <strong>de</strong> beperkingen <strong>van</strong> <strong>het</strong> geheugen, nog afgezien<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> schriftelijke vaardighe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

opsteller. Dagboeken die tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> wer<strong>de</strong>n<br />

bijgehou<strong>de</strong>n, zijn wat dat betreft <strong>het</strong> meest<br />

betrouwbaar. Voor alle ooggetuigenverslagen<br />

geldt dat ze doorgaans zeer subjectief zijn (gekleurd)<br />

en vaak niet <strong>het</strong> <strong>de</strong>tailniveau hebben om<br />

specifieke han<strong>de</strong>lingen te kunnen lokaliseren.<br />

Uitzon<strong>de</strong>ringen zijn verslagen <strong>van</strong> mensen die<br />

alle gebeurtenissen in hun omgeving nauwkeurig<br />

hebben gevolgd en genoteerd. Hierbij moet wel<br />

wor<strong>de</strong>n bedacht, dat <strong>de</strong> bewegingsvrijheid <strong>van</strong><br />

burgers tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren sterk beperkt<br />

was. Veel <strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke egodocumenten zijn al<br />

dan niet integraal gepubliceerd, of bevin<strong>de</strong>n zich


in archieven of collecties <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>s- en verzetsmusea.27<br />

Niet alleen <strong>de</strong> nauwkeurigheid en betrouwbaarheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke verslagen is een<br />

aandachtspunt, maar ook <strong>het</strong> doorzoeken <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

verslagen op <strong>de</strong> <strong>voor</strong> een on<strong>de</strong>rzoek rele<strong>van</strong>te<br />

informatie. Dit geldt zeker <strong>voor</strong> publicaties die<br />

niet digitaal beschikbaar zijn.<br />

Op dit moment zijn nog ooggetuigen in leven,<br />

die over enkele <strong>de</strong>cennia zijn overle<strong>de</strong>n (verdwijnen<strong>de</strong><br />

generatie). Hierdoor verkeren we nu nog<br />

in <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re situatie dat er ooggetuigen te<br />

bena<strong>de</strong>ren zijn, waarbij <strong>de</strong> tachtigers <strong>van</strong> nu toen<br />

tieners waren en <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> ook als zodanig hebben<br />

gezien en ervaren: niet zel<strong>de</strong>n als een spannend<br />

avontuur. Overwogen kan wor<strong>de</strong>n om in<br />

<strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> (veld)on<strong>de</strong>rzoek interviews te hou<strong>de</strong>n<br />

met ooggetuigen. Bij on<strong>de</strong>rzoek tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

berging <strong>van</strong> een B17-bommenwerper in<br />

Apeldoorn bleek <strong>het</strong> zeer zinvol om op basis <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> gegevens <strong>van</strong> <strong>het</strong> veldwerk nog gericht te<br />

spreken met een ooggetuige, wiens verhaal eer<strong>de</strong>r<br />

en enigszins afwijkend was gepubliceerd.28<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse ooggetuigen zijn vaak via (publicaties<br />

<strong>van</strong>) lokale historische verenigingen eenvoudig<br />

te traceren; an<strong>de</strong>rs ligt dit <strong>voor</strong> geallieer<strong>de</strong> en<br />

Duitse ooggetuigen. Bedacht moet wor<strong>de</strong>n dat<br />

spreken met mensen over hun <strong>oorlog</strong>servaringen<br />

veel tijd, aandacht en empathie vraagt. Dit moet<br />

niet wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rschat. Het ministerie <strong>van</strong> VWS<br />

heeft in 2008 in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>het</strong> toenmalige<br />

programma Erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Oorlog (2007-2010)<br />

een handleiding laten opstellen.29 Veel ooggetuigenverhalen<br />

zijn in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> dit programma<br />

Erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Oorlog digitaal ontsloten.30<br />

Afgezien <strong>van</strong> <strong>de</strong> hier<strong>voor</strong> beschreven eigentijdse<br />

bronnen, zijn er ook na<strong>oorlog</strong>se bronnen die rele<strong>van</strong>t<br />

zijn bij <strong>de</strong> (<strong>voor</strong>bereiding <strong>van</strong>) archeologisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek op terreinen met sporen uit<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Deze wor<strong>de</strong>n hieron<strong>de</strong>r<br />

besproken.<br />

Publicaties<br />

De stroom publicaties over <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

is enorm en <strong>voor</strong>alsnog oneindig. Vooral<br />

jubileumjaren en her<strong>de</strong>nkingsmomenten laten<br />

steevast een piek zien aan nieuwe publicaties.<br />

Ook na ruim zestig jaar kan <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> zich nog<br />

steeds verheugen in grote belangstelling <strong>van</strong><br />

historici en on<strong>de</strong>rzoekers. Dat er nog steeds<br />

nieuwe aspecten <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> wor<strong>de</strong>n beschreven,<br />

heeft niet alleen te maken met een gewijzig<strong>de</strong><br />

omgang met <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>,31 maar ook met<br />

<strong>het</strong> openbaar wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> (buitenlandse) archieven.<br />

De publicaties variëren <strong>van</strong> overzichtswerken<br />

<strong>van</strong>uit historische instituten32 tot beschrijvingen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> lokale en regionale<br />

<strong>oorlog</strong>s geschie<strong>de</strong>nis door (amateur)historici.33<br />

Het gebruik en <strong>de</strong> verantwoording <strong>van</strong> bronnenmateriaal<br />

variëren dan ook sterk.<br />

Ook reisgidsen kunnen soms een eerste indruk<br />

geven <strong>van</strong> in een gebied aanwezige (zichtbare)<br />

sporen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>. Dit geldt <strong>voor</strong> enkele lan<strong>de</strong>lijke<br />

gidsen34 en in <strong>het</strong> bijzon<strong>de</strong>r <strong>voor</strong> meer<br />

specifieke Battlefield Gui<strong>de</strong>s.35 Doorgaans wordt in<br />

<strong>de</strong>rgelijke gidsen veel aandacht besteed aan <strong>de</strong><br />

vele <strong>oorlog</strong>smonumenten. Lokale historische<br />

verenigingen geven ook vaak wan<strong>de</strong>l- en fietsroutes<br />

uit rond <strong>het</strong> thema Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

Zeer geschikt als eerste ingang <strong>voor</strong> publicaties<br />

over <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> in Ne<strong>de</strong>rland is <strong>de</strong> bibliotheek<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> NIOD Instituut <strong>voor</strong> Oorlogs-,<br />

Holocaust- en Genoci<strong>de</strong>studies.36 Ook <strong>het</strong><br />

Legermuseum te Delft beschikt over een uitgebrei<strong>de</strong><br />

bibliotheek als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

Collectie Informatie Centrum.37 Voor Gel<strong>de</strong>rland<br />

is <strong>de</strong> Gel<strong>de</strong>rland Bibliotheek te Arnhem een<br />

belangrijke ingang.38<br />

Tot <strong>de</strong> gepubliceer<strong>de</strong> bronnen behoren ook <strong>de</strong><br />

rapportages <strong>van</strong> <strong>voor</strong>on<strong>de</strong>rzoeken die zijn uitgevoerd<br />

in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> opsporing <strong>van</strong> conventionele<br />

explosieven (OCE). Deze on<strong>de</strong>rzoeken<br />

wor<strong>de</strong>n volgens <strong>de</strong> Beoor<strong>de</strong>lingsrichtlijn OCE<br />

(BRL OCE) opgesteld en behan<strong>de</strong>len systematisch<br />

<strong>de</strong> beschikbare bronnen die inzicht geven<br />

op <strong>het</strong> risico dat zich in een on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

niet-gesprongen explosieven bevin<strong>de</strong>n.<br />

Dergelijke on<strong>de</strong>rzoeken vertonen wat betreft<br />

bronnen en aanpak een grote overlap met een<br />

archeologisch bureauon<strong>de</strong>rzoek naar terreinen<br />

met sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. De<br />

aanpak verschilt uiteraard in die zin dat <strong>de</strong> OCErapportages<br />

zich beperken tot die gebeurtenissen<br />

waarbij explosieven in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m kunnen<br />

zijn achtergebleven, zoals bombar<strong>de</strong>menten,<br />

artilleriebeschietingen en grondgevechten en<br />

locaties <strong>van</strong> stellingen. Aspecten als vervolging<br />

en verzet blijven volledig buiten beeld. Dit<br />

neemt niet weg dat <strong>de</strong>rgelijke rapportages een<br />

buitengewoon bruikbare ingang vormen op <strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> een gebied en <strong>de</strong> daarover<br />

beschikbare bronnen.<br />

Tot slot zijn er publicaties op internet in <strong>de</strong> vorm<br />

<strong>van</strong> websites over specifieke thema's die wor<strong>de</strong>n<br />

25<br />

—<br />

27 Zie <strong>voor</strong> Apeldoorn bij<strong>voor</strong>beeld Tijink &<br />

Rouwenhorst 2005.<br />

28 Flokstra & Kok 2011.<br />

29 Henkes 2008. Zie ook <strong>het</strong> internet, te<br />

raadplegen via: http://www.erfgoedwijs.<br />

nl/clientdata/downloads/<br />

handleidinggvversie%20sept08.pdf.<br />

30 http://getuigenverhalen.nl/<br />

31 Van Vree & Van <strong>de</strong>r Laarse 2009.<br />

32 Bij<strong>voor</strong>beeld Klep & Schoenmaker 1995;<br />

Amersfoort & Kamphuis 2005.<br />

33 Bij<strong>voor</strong>beeld Van <strong>de</strong> Weerd, Veldheer &<br />

Crebol<strong>de</strong>r, 1985; Timmerman 2011.<br />

34 Bij<strong>voor</strong>beeld Blessing, Deen & Prins<br />

2005; Wielaert 2005.<br />

35 Bij<strong>voor</strong>beeld Waddy 2001; Steer 2002.<br />

36 www.niod.nl.<br />

37 www.legermuseum.nl.<br />

38 www.biblioarnhem.nl.


26<br />

—<br />

39 www.4en5mei.nl.<br />

40 www.joodsewerkkampen.nl.<br />

41 www.studiegroeplucht<strong>oorlog</strong>.nl.<br />

42 www.studiegroeplucht<strong>oorlog</strong>.nl.<br />

43 www.werkgroepkriegsmarine.nl.<br />

beheerd door individuen of instanties. De kwaliteit<br />

kan net als bij gedrukte publicaties enorm<br />

verschillen wat betreft gebruik en verantwoording<br />

<strong>van</strong> gebruikte bronnen. Bruikbaar zijn <strong>voor</strong>al<br />

websites <strong>van</strong> professionele instanties of professioneel<br />

opereren<strong>de</strong> werkgroepen die<br />

systematisch aandacht beste<strong>de</strong>n aan een bepaald<br />

thema. In algemene zin betreft dat websites<br />

die bezienswaardighe<strong>de</strong>n presenteren, zoals<br />

<strong>de</strong> website <strong>van</strong> STIWOT (Stichting Informatie<br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> Twee) en bij<strong>voor</strong>beeld www.<strong>oorlog</strong>smusea.nl.<br />

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei<br />

biedt een overzicht <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>smonumenten in<br />

Ne<strong>de</strong>rland die een eerste indruk kunnen geven<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> een bepaald gebied.39<br />

Meer specifieke <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong> website<br />

over joodse werkkampen40 en <strong>de</strong> via <strong>de</strong><br />

website <strong>van</strong> <strong>de</strong> Studiegroep Lucht<strong>oorlog</strong> 1939-<br />

1945 te raadplegen verliesregisters met <strong>de</strong> gegevens<br />

<strong>van</strong> 6059 <strong>oorlog</strong>svliegtuigen (stand november<br />

2010) die op Ne<strong>de</strong>rlands grondgebied zijn<br />

neergestort.41<br />

Specialisten<br />

De Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> kan zich nog steeds<br />

verheugen in een grote belangstelling <strong>van</strong> (amateur)on<strong>de</strong>rzoekers.<br />

Daarbij gaat <strong>het</strong> om professionele<br />

historici die werkzaam zijn bij historische<br />

instituten zoals <strong>het</strong> NIOD Instituut <strong>voor</strong> Oorlogs-,<br />

Holocaust- en Genoci<strong>de</strong>studies te Amsterdam en<br />

<strong>het</strong> Ne<strong>de</strong>rlands Instituut <strong>voor</strong> Militaire Historie<br />

(NIMH) te Den Haag. Ook <strong>oorlog</strong>s- en verzetsmusea<br />

beschikken vaak over uitgebrei<strong>de</strong> collecties<br />

inclusief documentatie over een specifiek<br />

thema of een bepaal<strong>de</strong> regio. Daarnaast doen<br />

zeer veel mensen als hobby historisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

naar (een aspect <strong>van</strong>) <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>,<br />

op individuele basis of in georganiseerd verband.<br />

Er is vrijwel geen aspect <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> dat niet<br />

wordt bestu<strong>de</strong>erd, al kan <strong>de</strong> aandacht sterk varieren<br />

per perio<strong>de</strong> of thema. Voor diverse aspecten<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> zijn er werk- of studiegroepen, zoals<br />

<strong>de</strong> Studiegroep Lucht<strong>oorlog</strong> 1939-194542 en<br />

<strong>de</strong> Werkgroep Kriegsmarine.43 De mate waarin<br />

partijen of personen bereid zijn hun gegevens te<br />

<strong>de</strong>len, varieert sterk. Het is wenselijk <strong>voor</strong>afgaand<br />

aan archeologisch on<strong>de</strong>rzoek naar sporen<br />

uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> specialisten op <strong>het</strong> betreffen<strong>de</strong> ge-<br />

bied te raadplegen, bij<strong>voor</strong>beeld <strong>voor</strong> <strong>het</strong> opstellen<br />

<strong>van</strong> specifieke on<strong>de</strong>rzoeksvragen. In <strong>de</strong> praktijk<br />

zullen publicaties en specialisten een eerste<br />

ingang vormen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> raadplegen <strong>van</strong> historische<br />

bronnen in archieven.<br />

3.4 Efficiënt bronnenon<strong>de</strong>rzoek<br />

We hebben reeds geconclu<strong>de</strong>erd dat <strong>het</strong> reguliere<br />

archeologische kaartmateriaal zoals <strong>de</strong><br />

AMK en IKAW niet zelfstandig volstaat <strong>voor</strong> inzicht<br />

in <strong>de</strong> (verwachte) ligging <strong>van</strong> terreinen met<br />

resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>. Daarbij is <strong>de</strong> ontsluiting <strong>van</strong><br />

eer<strong>de</strong>r uitgevoerd on<strong>de</strong>rzoek naar vindplaatsen<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> blijkt in <strong>de</strong> huidige<br />

versie <strong>van</strong> Archis problematisch. De hoeveelheid<br />

beschikbare kennis en bronnen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> in Ne<strong>de</strong>rland is <strong>de</strong>rmate groot dat<br />

hier<strong>van</strong> geen overzicht valt te geven. Diverse<br />

websites vormen een eerste ingang <strong>voor</strong> te gebruiken<br />

bronnen bij on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

Hier kan wel een handreiking wor<strong>de</strong>n gedaan om<br />

op een efficiënte manier zicht te krijgen op rele<strong>van</strong>te<br />

bronnen <strong>voor</strong> archeologisch on<strong>de</strong>rzoek:<br />

• nagaan of op <strong>de</strong> gemeentelijke archeologische<br />

beleidsadvieskaart aandacht wordt besteed<br />

aan sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>;<br />

• via digitaal te raadplegen bronnen een beeld<br />

vormen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoeksgebied en <strong>de</strong> belangrijkste gebeurtenissen;<br />

• via digitaal te raadplegen bestan<strong>de</strong>n een<br />

beeld vormen <strong>van</strong> <strong>de</strong> beschikbaarheid <strong>van</strong> rele<strong>van</strong>te<br />

bronnen over <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied;<br />

Op basis <strong>van</strong> <strong>het</strong> zo verkregen overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis en <strong>de</strong> daarover beschikbare<br />

bronnen vervolgens:<br />

• gericht literatuuron<strong>de</strong>rzoek uitvoeren;<br />

• als verdieping op literatuuron<strong>de</strong>rzoek gericht<br />

bronnenon<strong>de</strong>rzoek uitvoeren;<br />

• specialisten bena<strong>de</strong>ren met specifieke vragen;<br />

• optioneel: gericht ooggetuigen bena<strong>de</strong>ren<br />

met specifieke vragen.


4 Inventarisatie rele<strong>van</strong>te<br />

wet- en regelgeving<br />

4.1 Aanpak<br />

De praktijk <strong>van</strong> archeologisch on<strong>de</strong>rzoek op terreinen<br />

met resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

betekent werken op <strong>het</strong> raakvlak <strong>van</strong> vele regels<br />

en wetten. Het domein <strong>van</strong> wet- en regelgeving<br />

wordt behan<strong>de</strong>ld in dit hoofdstuk aan <strong>de</strong> hand<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len:<br />

• <strong>het</strong> in kaart brengen op welke punten sprake<br />

is <strong>van</strong> conflicteren<strong>de</strong> regels;<br />

• <strong>het</strong> aangeven hoe daarmee omgegaan kan<br />

wor<strong>de</strong>n;<br />

• suggesties over hoe archeologisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

kan aansluiten bij <strong>de</strong> huidige praktijk;<br />

• inventarisatie <strong>van</strong> rele<strong>van</strong>te niet archeologische<br />

normen en protocollen waarin aandacht<br />

aan archeologie gegeven zou moeten<br />

wor<strong>de</strong>n;<br />

• inventarisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> betrokken partijen (en<br />

overhe<strong>de</strong>n).<br />

De inventarisatie <strong>van</strong> wet- en regelgeving wordt<br />

aangevuld met aandachtspunten <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> praktijkervaringen<br />

<strong>van</strong> RAAP. Op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r-<br />

Afb. 4.1 Twee le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Bergings- en I<strong>de</strong>ntificatie<br />

Dienst bij <strong>het</strong> vrijleggen <strong>van</strong> stoffelijke resten bij<br />

Kapelsche Veer bij Sprang-Capelle (gemeente Waalwijk),<br />

eind 2010 (foto BIDKL).<br />

zoekspraktijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> afgelopen jaren wor<strong>de</strong>n<br />

kansen en knelpunten geïnventariseerd en aandachtspunten<br />

geformuleerd.<br />

4.2 Inventarisatie regelgeving<br />

Op <strong>de</strong> in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m bewaard gebleven resten uit<br />

<strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> is verschillen<strong>de</strong> wet- en regelgeving<br />

<strong>van</strong> toepassing en bij <strong>het</strong> aantreffen of blootleggen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze resten zijn diverse partijen betrokken.<br />

Hieron<strong>de</strong>r volgt een overzicht.<br />

4.2.1 Stoffelijke resten<br />

Het bergen <strong>van</strong> stoffelijke resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> is<br />

een taak <strong>van</strong> <strong>de</strong> Bergings en I<strong>de</strong>ntificatie Dienst<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Koninklijke Landmacht (BIDKL: vaak aangeduid<br />

als <strong>de</strong> 'Gravendienst') (afb. 4.1). De<br />

grondslag <strong>voor</strong> <strong>het</strong> werk <strong>van</strong> <strong>de</strong> BIDKL zijn <strong>de</strong><br />

Verdragen <strong>van</strong> Genève, Artikel 4 <strong>van</strong> 1929 en<br />

Artikel 17 <strong>van</strong> 1949. Daarin wordt omschreven als<br />

Koninkrijkstaak:<br />

“De heerscher over <strong>het</strong> slagveld dient <strong>de</strong> do<strong>de</strong>n op te<br />

zoeken, tegen plun<strong>de</strong>ring te beschermen en ter plaatse<br />

te begraven. De <strong>oorlog</strong>voeren<strong>de</strong>n zullen we<strong>de</strong>rkerig<br />

me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling doen <strong>van</strong> <strong>de</strong> namen <strong>de</strong>r do<strong>de</strong>n, evenals<br />

alle gegevens die ertoe bidragen hen te i<strong>de</strong>ntificeren.<br />

Zy zullen doodsacten opmaken en aan elkaar overdragen.<br />

Zy zullen alle persoonlijke <strong>voor</strong>werpen verzamelen<br />

en uitwisselen, evenals een helft <strong>van</strong> <strong>het</strong> i<strong>de</strong>ntiteitsplaatje.<br />

Zy zullen er<strong>voor</strong> waken dat <strong>de</strong> do<strong>de</strong>n<br />

eervol wor<strong>de</strong>n begraven, en hunne graven gespaard.<br />

Hiertoe zullen zij bij aan<strong>van</strong>g <strong>de</strong>r vyan<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n een<br />

Gravendienst instellen.”<br />

Ne<strong>de</strong>rland heeft hieraan invulling gegeven bij <strong>de</strong><br />

Oprichtingsakte Dienst I<strong>de</strong>ntificatie en Berging,<br />

augustus 1945, publicatieblad Militair Gezag no.<br />

40. Op <strong>het</strong> aantreffen en opsporen <strong>van</strong> stoffelijke<br />

resten is ver<strong>de</strong>r <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> wet- en regelgeving<br />

<strong>van</strong> toepassing.<br />

• Wet op <strong>de</strong> Lijkbezorging, artikel 21: <strong>de</strong> burgemeester<br />

is verantwoor<strong>de</strong>lijk <strong>voor</strong> lijkbezorging<br />

<strong>van</strong> onbeken<strong>de</strong> personen. De burgemeester/<br />

politie roept assistentie <strong>van</strong> <strong>de</strong> BIDKL in.<br />

• Bij <strong>het</strong> stuiten op een veldgraf, is <strong>het</strong> verplicht<br />

om op grond <strong>van</strong> Boek 5, artikel 5, lid 1, on<strong>de</strong>r<br />

27<br />


28<br />

—<br />

44 Voluit: ‘Circulaire bergen <strong>van</strong><br />

vliegtuigwrakken en vermiste<br />

bemanningsle<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>;<br />

opsporen en ruimen <strong>van</strong> an<strong>de</strong>re<br />

explosieven dan geïmproviseer<strong>de</strong>’, zie<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> tekst: www.overheid.nl.<br />

45 Zie <strong>voor</strong> <strong>de</strong> wetstekst: www.overheid.nl.<br />

Een vondst dient te wor<strong>de</strong>n gemeld aan<br />

<strong>de</strong> politie, die <strong>het</strong> aanmeldt bij <strong>de</strong><br />

Explosieven Opruimingsdienst Defensie<br />

(EODD).<br />

Afb. 4.2 De <strong>voor</strong> publiek afgesloten bergingslocatie <strong>van</strong> een Duits jachtvliegtuig <strong>van</strong> <strong>het</strong> type Messerschmitt Bf109<br />

in april 2010 te Wenum-Wiesel bij Apeldoorn (foto R.S. Kok).<br />

a, Burgerlijk Wetboek met bekwame spoed<br />

aangifte te doen <strong>van</strong> <strong>de</strong> vondst bij <strong>de</strong> plaatselijke<br />

overheid (politie/gemeente) en eveneens<br />

<strong>de</strong> zaak in bewaring te geven aan <strong>de</strong> politie/<br />

gemeente die dit vor<strong>de</strong>rt. De politie/gemeente<br />

roept <strong>de</strong> BIDKL ter plaatse.<br />

• De wetgever stelt dat <strong>de</strong>gene die opzettelijk<br />

en we<strong>de</strong>rrechtelijk een lijk opgraaft of wegneemt,<br />

ingevolge artikel 150 Wetboek <strong>van</strong><br />

Strafrecht wordt gestraft met een ge<strong>van</strong>genisstraf<br />

<strong>van</strong> ten hoogste een jaar of een geldboete<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> categorie.<br />

• In verband met eventueel aanwezige vuurwapens,<br />

of munitie, of on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len, of hulpstukken<br />

daar<strong>van</strong> (in <strong>de</strong> zin <strong>van</strong> artikel 2 & 3 Wet<br />

wapens en munitie, zie on<strong>de</strong>r) kan ook <strong>de</strong> Wet<br />

wapens en munitie <strong>van</strong> toepassing zijn op <strong>de</strong><br />

vondst <strong>van</strong> een veldgraf.<br />

Bij vliegtuigbergingen geldt bovendien: 'Om <strong>de</strong><br />

zorgvuldigheid <strong>van</strong> een berging te waarborgen<br />

en invulling te geven aan <strong>de</strong> Verdragen <strong>van</strong><br />

Genève, en rele<strong>van</strong>te overeenkomsten met <strong>de</strong><br />

Verenig<strong>de</strong> Staten, <strong>het</strong> Gemenebest en Duitsland<br />

inzake <strong>de</strong> overdracht <strong>van</strong> stoffelijke resten, is <strong>de</strong><br />

berging en i<strong>de</strong>ntificatie <strong>van</strong> stoffelijke resten uit<br />

WO II bij uitsluiting <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> BIDKL'<br />

(Circulaire Wrakkenberging, Ministers <strong>van</strong><br />

Defensie en Binnenlandse Zaken, 2009).44<br />

Opgemerkt moet wor<strong>de</strong>n, dat in Ne<strong>de</strong>rland in<br />

principe niet actief wordt gezocht naar vermisten.<br />

De BIDKL opereert doorgaans reactief, naar<br />

aanleiding <strong>van</strong> een melding <strong>van</strong> <strong>het</strong> aantreffen<br />

<strong>van</strong> menselijke resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren.<br />

Uitzon<strong>de</strong>ringen zijn situaties waarin <strong>de</strong> dienst <strong>de</strong><br />

beschikking heeft over zeer concrete aanwijzingen<br />

over <strong>de</strong> ligging <strong>van</strong> menselijke resten.<br />

4.2.2 Wapens en munitie<br />

• De Wet wapens en munitie regelt dat <strong>het</strong> verbo<strong>de</strong>n<br />

is een wapen of munitie <strong>van</strong> <strong>de</strong> categorieën<br />

II en III <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze wet <strong>voor</strong>han<strong>de</strong>n te<br />

hebben (Wet wapens en munitie, artikel 26;<br />

<strong>voor</strong> een omschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> categorieën:<br />

artikel 2).45<br />

• Bij <strong>het</strong> aantreffen <strong>van</strong> niet-gesprongen explosieven<br />

is <strong>de</strong> openbare or<strong>de</strong> en veiligheid in <strong>het</strong><br />

geding en dat is conform <strong>de</strong> Gemeentewet een<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

• De opsporing <strong>van</strong> explosieven is sinds 1998<br />

geprivatiseerd. De particuliere opsporingsbedrijven<br />

dienen hun <strong>voor</strong>on<strong>de</strong>rzoek en <strong>het</strong><br />

opsporen en bena<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> niet-gesprongen<br />

explosieven uit te voeren volgens <strong>de</strong> Beoor -


Afb. 4.3 Het bergingsteam bij <strong>de</strong> berging <strong>van</strong> <strong>de</strong> resten <strong>van</strong> een Duitse Junkers 88 jachtbommenwerper in mei 2010<br />

in Utrecht, bestaan<strong>de</strong> uit <strong>de</strong> stafofficier Vliegtuigberging (mid<strong>de</strong>n), luchtmachtpersoneel, twee le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Bergings en I<strong>de</strong>ntificatie Dienst (BIDKL; 1e en 2e <strong>van</strong> rechts), twee gemeentelijk archeologen (3e en 6e <strong>van</strong> rechts);<br />

te mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>het</strong> team staat <strong>de</strong> heer Bax, die <strong>het</strong> toestel op 10 mei 1940 heeft neergeschoten (in blauwe blazer)<br />

(foto Af<strong>de</strong>ling Erfgoed gemeente Utrecht).<br />

<strong>de</strong>lings richtlijn Opsporing Conventionele<br />

Explo sieven (BRL/OCE). Het opsporen, i<strong>de</strong>ntificeren<br />

en bena<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> conventionele explosieven<br />

is <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n aan personeel dat<br />

BRL/OCE gecertificeerd is, minimaal een OCE<br />

Deskundige en een Assistent OCE Deskundige.<br />

Het overige personeel in <strong>het</strong> opsporingsgebied<br />

dient OCE Basis gecertificeerd te zijn.<br />

• Het onscha<strong>de</strong>lijk maken <strong>van</strong> niet-gesprongen<br />

explosieven gebeurt door <strong>de</strong> Explosieven<br />

Opruimingsdienst Defensie (EODD).<br />

• Om ongelukken met explosieven te <strong>voor</strong>komen,<br />

hebben diverse gemeenten uit <strong>het</strong> oogpunt<br />

<strong>van</strong> openbare or<strong>de</strong> en veiligheid een <strong>de</strong>tectorverbod<br />

opgenomen in <strong>de</strong> Algemene<br />

Plaatselijke Veror<strong>de</strong>ning (APV); handhaving<br />

gebeurt door buitengewoon opsporingsambtenaren<br />

(BOA's).<br />

4.2.3 Vliegtuigwrakken<br />

• Op <strong>het</strong> bergen <strong>van</strong> vliegtuigwrakken zijn <strong>de</strong><br />

Circulaire Wrakkenberging (<strong>van</strong> <strong>de</strong> Ministers<br />

<strong>van</strong> Defensie en BZK) en <strong>de</strong> Wet wapens en<br />

munitie <strong>van</strong> toepassing. Bij <strong>het</strong> aantreffen <strong>van</strong><br />

radioactief materiaal, bij<strong>voor</strong>beeld in boordinstrumenten,<br />

is ook <strong>de</strong> Kernenergiewet aan<br />

<strong>de</strong> or<strong>de</strong>.<br />

• Het bergen <strong>van</strong> vliegtuigwrakken is <strong>voor</strong>behou<strong>de</strong>n<br />

aan <strong>de</strong> Bergingsdienst Koninklijke<br />

Luchtmacht (Logistiek Centrum Woensdrecht)<br />

en vindt plaats on<strong>de</strong>r verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Stafofficier Vliegtuigberging (afb. 4.3).46<br />

4.2.4 Eigendom <strong>oorlog</strong>sresten<br />

• Eigendom: Duitse goe<strong>de</strong>ren zijn in Ne<strong>de</strong>rland<br />

vervallen aan <strong>de</strong> Staat.47 Geallieer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>ren<br />

zijn in principe nog eigendom <strong>van</strong> <strong>het</strong> land <strong>van</strong><br />

herkomst, die daar over <strong>het</strong> algemeen afstand<br />

<strong>van</strong> doen. Daarmee vervalt <strong>het</strong> eigendom in<br />

<strong>de</strong> praktijk aan <strong>de</strong> Staat, min. <strong>van</strong> Financien,<br />

Domeinen Roeren<strong>de</strong> Zaken. De Defensie diensten<br />

kunnen over <strong>de</strong>ze goe<strong>de</strong>ren beschikken.<br />

• Persoonlijke <strong>voor</strong>werpen waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> eigenaar<br />

valt te achterhalen zijn in principe <strong>van</strong> die ei-<br />

29<br />

—<br />

46 Circulaire Wrakkenberging 2009.<br />

47 Besluit Vijan<strong>de</strong>lijk Vermogen, Stb. 1944<br />

E133


30<br />

—<br />

48 http://www.<strong>de</strong>tectoramateur.nl/<br />

vereniging/huishou<strong>de</strong>lijk reglement.<br />

html<br />

49 Kok 2009.<br />

genaar. Voorwerpen die zijn aangetroffen bij<br />

stoffelijke resten wor<strong>de</strong>n waar mogelijk door<br />

tussenkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> BIDKL aan <strong>de</strong> diens nabestaan<strong>de</strong>n<br />

geretourneerd.<br />

4.2.5 <strong>Archeologie</strong><br />

• Resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> kunnen ook on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

Monumentenwet 1988 vallen. Het in <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitie<br />

omschreven 'algemeen belang wegens<br />

hun schoonheid, hun betekenis <strong>voor</strong> <strong>de</strong> wetenschap<br />

of hun cultuurhistorische waar<strong>de</strong>'<br />

(Monumentenwet 1988, artikel 1b) is overigens<br />

vatbaar <strong>voor</strong> discussie. Waar <strong>van</strong> ou<strong>de</strong>re<br />

archeologische vindplaatsen <strong>de</strong> betekenis<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> wetenschap of <strong>de</strong> cultuurhistorische<br />

waar<strong>de</strong> vaak als <strong>van</strong>zelfsprekend wordt aangenomen,<br />

blijkt <strong>de</strong>ze <strong>voor</strong> vindplaatsen uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> vaak nog te moeten<br />

wor<strong>de</strong>n aangetoond.<br />

• Monumentenwet 1988, artikel 45: <strong>het</strong> doen<br />

<strong>van</strong> opgravingen zon<strong>de</strong>r of in afwijking <strong>van</strong><br />

een opgravingsvergunning <strong>van</strong> Onze minister<br />

is verbo<strong>de</strong>n; on<strong>de</strong>r <strong>het</strong> doen <strong>van</strong> opgravingen<br />

wordt verstaan: <strong>het</strong> verrichten <strong>van</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

met als doel <strong>het</strong> opsporen of on<strong>de</strong>rzoeken<br />

<strong>van</strong> monumenten, waardoor verstoring<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m optreedt. Het uitvoeren <strong>van</strong><br />

een archeologische opgraving mag alleen<br />

gebeuren door universiteiten, gemeenten en<br />

bedrijven met een opgravingsvergunning. Op<br />

grond hier<strong>van</strong> is <strong>het</strong> particulieren niet toegestaan<br />

naar oudhe<strong>de</strong>n te zoeken met een<br />

metaal<strong>de</strong>tector.<br />

• Het eigendom <strong>van</strong> archeologische vondsten<br />

die zijn gedaan bij opgravingen is geregeld in<br />

<strong>de</strong> Monumentenwet 1988, artikel 50:<br />

Roeren<strong>de</strong> monumenten die zijn gevon<strong>de</strong>n bij<br />

<strong>het</strong> doen <strong>van</strong> opgravingen en waarop niemand<br />

zijn recht <strong>van</strong> eigendom kan bewijzen,<br />

zijn eigendom <strong>van</strong> a. <strong>de</strong> provincie waar zij zijn<br />

gevon<strong>de</strong>n, of b. <strong>de</strong> gemeente waar zij zijn gevon<strong>de</strong>n,<br />

indien die gemeente beschikt over<br />

een aangewezen <strong>de</strong>pot of c. <strong>de</strong> Staat, indien<br />

die monumenten buiten <strong>het</strong> grondgebied <strong>van</strong><br />

enige gemeente zijn gevon<strong>de</strong>n.<br />

• Monumentenwet 1988, artikel 53 regelt <strong>de</strong><br />

meldingsplicht: <strong>de</strong>gene die an<strong>de</strong>rs dan bij <strong>het</strong><br />

doen <strong>van</strong> opgravingen een zaak vindt waar<strong>van</strong><br />

hij weet dan wel re<strong>de</strong>lijkerwijs moet vermoe<strong>de</strong>n<br />

dat <strong>het</strong> een monument is, meldt die zaak<br />

zo spoedig mogelijk bij onze minister. Hoe<br />

<strong>de</strong>ze melding praktisch geregeld is, verschilt<br />

per gemeente en provincie. Doorgaans is contact<br />

met <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> gemeentelijk of regioarcheoloog<br />

aan te ra<strong>de</strong>n.<br />

• Vondsten die niet gedaan wor<strong>de</strong>n bij archeologisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek wor<strong>de</strong>n aangemerkt als<br />

toevalsvondst en daarop is <strong>het</strong> schatvindingsprincipe<br />

uit <strong>het</strong> Burgerlijk wetboek <strong>van</strong> toepassing<br />

(Boek 5, Art 16): <strong>de</strong> helft is <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

vin<strong>de</strong>r, an<strong>de</strong>re helft <strong>voor</strong> <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>igenaar;<br />

uitzon<strong>de</strong>ring vormen vondsten waar<strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

eigenaar nog is te achterhalen.<br />

• In <strong>de</strong> praktijk wordt <strong>het</strong> zoeken met een metaal<strong>de</strong>tector<br />

in veel gemeenten verbo<strong>de</strong>n op<br />

grond <strong>van</strong> een bepaling in <strong>de</strong> Algemeen<br />

Plaatselijke Veror<strong>de</strong>ning (APV), een zogenaamd<br />

<strong>de</strong>tectorverbod (zie boven).<br />

• De vereniging De Detector Amateur hanteert<br />

<strong>voor</strong> haar le<strong>de</strong>n regels die zijn opgenomen in<br />

een huishou<strong>de</strong>lijk reglement.48<br />

4.3 Conflicteren<strong>de</strong> regelgeving<br />

Uit <strong>het</strong> <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> overzicht blijkt dat zich op<br />

een aantal terreinen knelpunten kunnen <strong>voor</strong>doen.<br />

De praktijk wijst uit dat dit ook daadwerkelijk<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> is.<br />

4.3.1 On<strong>de</strong>rzoek<br />

Uit <strong>het</strong> overzicht blijkt dat diverse diensten en<br />

bedrijven graven naar materiaal dat on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

Monumentenwet kan vallen. Deze graafwerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

zijn niet in strijd met <strong>de</strong> Monumenten<br />

wet, aangezien niet wordt gegraven met als<br />

doel opgravingen te doen, maar om munitie en<br />

stoffelijke resten te bergen. Detectorzoekers die<br />

gericht op zoek gaan naar militaria zijn formeel<br />

wel in overtreding <strong>van</strong> <strong>de</strong> Monumentenwet.<br />

Handhaving is ook hier een aandachtspunt (zie<br />

on<strong>de</strong>r).<br />

Voor archeologen met een opgravingsvergunning,<br />

die op grond <strong>van</strong> <strong>de</strong> Monumentenwet opgravingen<br />

mogen doen, is <strong>het</strong> gezien <strong>de</strong> huidige<br />

regels niet toegestaan on<strong>de</strong>rzoek te doen naar<br />

bepaal<strong>de</strong> resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>.49 Archeologen<br />

mogen geen vliegtuigwrak opgraven, hoewel


Afb. 4.4 De bij een archeologische begeleiding <strong>van</strong> explosievenopsporing op <strong>de</strong> Amerongse berg aangetroffen geweergren<strong>de</strong>l<br />

wordt aangemerkt als strategisch schroot en komt in aanmerking om te wor<strong>de</strong>n verschroot (foto RAAP).<br />

een <strong>de</strong>rgelijk on<strong>de</strong>rzoek niet wezenlijk verschilt<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> opgraving <strong>van</strong> een scheepswrak in <strong>de</strong><br />

pol<strong>de</strong>r. In <strong>de</strong> praktijk staat <strong>de</strong> regelgeving op<br />

gebied <strong>van</strong> wrakkenberging boven <strong>de</strong><br />

Monumenten wet. Ook stoffelijke resten uit <strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong> mogen niet door archeologen wor<strong>de</strong>n<br />

blootgelegd, terwijl archeologen met <strong>de</strong> grootste<br />

zorgvuldigheid en <strong>de</strong>skundigheid ou<strong>de</strong>re<br />

skeletresten opgraven en documenteren. Hier<br />

liggen geen inhou<strong>de</strong>lijke motieven aan te grondslag,<br />

maar wet- en regelgeving. Op dit punt is <strong>de</strong><br />

wetgeving hel<strong>de</strong>r, alleen is <strong>de</strong> vraag of <strong>de</strong>ze wetgeving<br />

niet aangepast zou moeten wor<strong>de</strong>n aan<br />

<strong>het</strong> toegenomen maatschappelijk en wetenschappelijk<br />

belang <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek en behoud<br />

<strong>van</strong> (on<strong>de</strong>rgronds) <strong>oorlog</strong>serfgoed.<br />

4.3.2 Eigendom<br />

Wat betreft <strong>het</strong> eigendom <strong>van</strong> bo<strong>de</strong>mvondsten<br />

uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren zijn twee zaken <strong>van</strong> toepassing:<br />

<strong>het</strong> Besluit Vijan<strong>de</strong>lijk Vermogen en <strong>de</strong><br />

Monumentenwet 1988, die <strong>het</strong> eigendom toewijst<br />

aan <strong>de</strong> provincie, gemeente of <strong>de</strong> Staat.<br />

Voor vondsten uit archeologische opgravingen<br />

levert dit (<strong>voor</strong>alsnog) in <strong>de</strong> praktijk geen knel-<br />

punten op: <strong>de</strong>ze wor<strong>de</strong>n beschouwd als archeologische<br />

vondst. Het knelpunt doet zich <strong>voor</strong>al<br />

<strong>voor</strong> bij vondsten die wor<strong>de</strong>n aangetroffen bij<br />

berging <strong>van</strong> vliegtuigwrakken, opsporing <strong>van</strong> explosieven<br />

en in min<strong>de</strong>re mate bij berging <strong>van</strong><br />

stoffelijke resten. Wrak<strong>de</strong>len die bij een vliegtuigberging<br />

wor<strong>de</strong>n aangetroffen vervallen aan<br />

<strong>de</strong> Staat en komt ter beschikking <strong>van</strong> Defensie.<br />

De praktijk leert dat <strong>de</strong> Stafofficier Vliegtuigberging<br />

zon<strong>de</strong>r afstemming met betrokken archeologen<br />

kan bepalen wat er met <strong>de</strong>ze bo<strong>de</strong>mvondsten<br />

gebeurt. In <strong>de</strong>ze situatie prevaleert<br />

kennelijk an<strong>de</strong>re regelgeving boven <strong>de</strong><br />

Monumentenwet. Ondui<strong>de</strong>lijk is welke wetgeving<br />

<strong>van</strong> toepassing is op niet explosief materiaal<br />

of op materiaal dat niet rele<strong>van</strong>t is <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

i<strong>de</strong>ntificatie <strong>van</strong> geborgen stoffelijke resten. Dit<br />

is gezien <strong>het</strong> maatschappelijk en wetenschappelijk<br />

belang <strong>van</strong> (on<strong>de</strong>rgronds) <strong>oorlog</strong>serfgoed<br />

een onwenselijke situatie.<br />

4.3.3 Wapens en munitie<br />

Een <strong>van</strong> <strong>de</strong> belangrijkste knelpunten blijkt in <strong>de</strong><br />

praktijk <strong>de</strong> Wet wapens en munitie. Dit knelpunt<br />

doet zich zowel <strong>voor</strong> bij on<strong>de</strong>rzoek in <strong>het</strong> veld als<br />

31<br />


32<br />

—<br />

50 Kok & Wijnen 2012.<br />

51 Kok & Wijnen 2012.<br />

bij <strong>de</strong>ponering. De praktijk leert dat bij <strong>de</strong> bena<strong>de</strong>ring<br />

(= <strong>het</strong> opsporen) <strong>van</strong> explosieven veel<br />

niet-explosief en mogelijk archeologische interessant<br />

materiaal wordt aangetroffen, dat verdwijnt<br />

als schroot of (via internet) in particuliere<br />

collecties. Een indruk <strong>van</strong> <strong>de</strong> schaal waarop <strong>het</strong><br />

bo<strong>de</strong>marchief wordt vergraven bij explosievenopsporing<br />

wordt verkregen door <strong>het</strong> enorme<br />

verschil in metaalvondsten bij on<strong>de</strong>rzoeken in<br />

Eindhoven die zijn uitgevoerd na <strong>de</strong> opsporingswerkzaamhe<strong>de</strong>n:<br />

hier bedragen <strong>de</strong> metaalvondsten<br />

slechts 30% <strong>van</strong> <strong>het</strong> vondstmateriaal, terwijl<br />

dat percentage el<strong>de</strong>rs rond <strong>de</strong> 80% ligt.50<br />

Desalniettemin begint <strong>de</strong> samenwerking tussen<br />

OCE-werkzaamhe<strong>de</strong>n en archeologisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

steeds vastere vormen aan te nemen zoals<br />

blijkt uit on<strong>de</strong>rzoek in Venlo, Vliegveld Valkenburg<br />

en Park Lingezegen, maar er kan nog veel<br />

wor<strong>de</strong>n gewonnen.<br />

Zo kan bij <strong>de</strong> archeologische begeleiding <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

opsporing <strong>van</strong> explosieven in <strong>het</strong> veld discussie<br />

ontstaan tussen <strong>de</strong> OCE <strong>de</strong>skundige en <strong>de</strong> archeoloog<br />

over <strong>het</strong> materiaal dat door <strong>de</strong> archeoloog<br />

verzameld mag wor<strong>de</strong>n. Dezelf<strong>de</strong> vondst<br />

die <strong>voor</strong> <strong>de</strong> archeoloog rele<strong>van</strong>t is <strong>van</strong>uit <strong>de</strong><br />

vraagstelling <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek, kan <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

OCE <strong>de</strong>skundige in aanmerking komen <strong>voor</strong><br />

vernietiging op grond <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wet wapens en<br />

munitie. Het gaat hierbij niet om daadwerkelijk<br />

gevaarlijke objecten, zoals explosieven, die met<br />

instemming <strong>van</strong> <strong>de</strong> archeoloog wor<strong>de</strong>n afgevoerd.<br />

De discussie betreft <strong>de</strong> in principe ongevaarlijke<br />

vondsten, die <strong>de</strong>sondanks on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

Wet wapens en munitie vallen. Daarbij kan <strong>het</strong><br />

gaan om <strong>het</strong> zogenaam<strong>de</strong> strategisch schroot:<br />

schroot dat <strong>voor</strong> een leek herkenbaar is als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

<strong>van</strong> munitie of wapens. Denk aan een<br />

krom, roestig geweer dat niet meer bruikbaar (te<br />

maken) is, waarmee niet als herkenbaar wapen<br />

kan wor<strong>de</strong>n gedreigd en dat als schroot wordt<br />

afgevoerd, terwijl <strong>het</strong> uit archeologisch oogpunt<br />

een rele<strong>van</strong>te vondst kan zijn (afb. 4.4). In sommige<br />

gevallen wordt dit in goed overleg on<strong>de</strong>rhands<br />

opgelost, maar dit biedt geen structurele<br />

oplossing en kan bovendien bij een latere inspectie<br />

toch <strong>voor</strong> problemen zorgen.<br />

Ook bij <strong>de</strong>ponering speelt dit knelpunt. Materiaal<br />

dat archeologisch rele<strong>van</strong>t is, maar <strong>de</strong>sondanks<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Wet wapens en munitie valt, kan op dit<br />

moment tot frustratie <strong>van</strong> <strong>de</strong>pothou<strong>de</strong>rs niet<br />

formeel ge<strong>de</strong>poneerd wor<strong>de</strong>n. Ontheffingen<br />

<strong>voor</strong> opslag <strong>van</strong> wapens en munitie kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

aangevraagd bij <strong>het</strong> Ministerie <strong>van</strong> Justitie,<br />

maar wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> praktijk niet verleend aan<br />

archeologische <strong>de</strong>pots, zo blijkt uit ervaring.51<br />

Hierover leeft grote frustratie bij <strong>de</strong>potbeheer<strong>de</strong>rs<br />

en <strong>het</strong> leidt tot <strong>de</strong> vraag hoe <strong>de</strong> Wet wapens<br />

en munitie zich verhoudt tot <strong>de</strong> Monumentenwet.<br />

Na<strong>de</strong>re afstemming hierover tussen <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijke<br />

<strong>de</strong>partementen is zeer wenselijk.<br />

4.3.4 Metaal<strong>de</strong>tectie<br />

Tot slot een opmerking over metaal<strong>de</strong>tectie<br />

door particulieren. Naast <strong>de</strong> beroepsmatige<br />

interesse <strong>van</strong> <strong>de</strong> archeologische vakwereld<br />

staat <strong>de</strong> belangstelling <strong>van</strong> particuliere verzamelaars<br />

en metaal<strong>de</strong>tectorzoekers <strong>voor</strong> resten<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Al zeker<br />

sinds <strong>de</strong> jaren zeventig wordt er door particulieren<br />

met metaal<strong>de</strong>tectoren gezocht naar<br />

materiaal uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren, vaak individueel,<br />

soms in georganiseerd verband. Als legitimatie<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong>ze zoekacties wordt vaak aangevoerd<br />

dat archeologen geen belangstelling<br />

zou<strong>de</strong>n hebben <strong>voor</strong> resten uit <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong><br />

en dat <strong>de</strong> vondsten an<strong>de</strong>rs zou<strong>de</strong>n verdwijnen<br />

bij graafwerkzaamhe<strong>de</strong>n. Dit argument gaat<br />

sowieso maar beperkt op, aangezien ook veel<br />

gezocht wordt op plaatsen waar geen bo<strong>de</strong>mingrepen<br />

plaatsvin<strong>de</strong>n. Ook kan wor<strong>de</strong>n afgevraagd<br />

in hoeverre <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> zoeker<br />

bezig is met vragen over <strong>het</strong> veiligstellen <strong>van</strong><br />

<strong>oorlog</strong>serfgoed in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> bo<strong>de</strong>mingrepen.<br />

Afgezien hier<strong>van</strong> kan sinds een aantal<br />

jaar niet meer wor<strong>de</strong>n aangevoerd dat archeologen<br />

geen interesse hebben in <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong>,<br />

al is zeker niet ie<strong>de</strong>re archeoloog overtuigd<br />

<strong>van</strong> nut en noodzaak <strong>van</strong> archeologie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> en <strong>van</strong> <strong>de</strong> bijdrage<br />

die <strong>de</strong> archeologie kan leveren aan onze<br />

kennis over <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong>.<br />

Het graven naar oudhe<strong>de</strong>n in ongeroer<strong>de</strong> grond<br />

door metaal<strong>de</strong>tectorzoekers is ingevolge <strong>de</strong><br />

Monumentenwet verbo<strong>de</strong>n, aangezien <strong>het</strong> gaat<br />

om een opgraving door niet bevoeg<strong>de</strong> personen<br />

(artikel 45, lid 1 en 2). In <strong>de</strong> praktijk wordt<br />

zoeken in geroer<strong>de</strong> grond veelal gedoogd, bij<strong>voor</strong>beeld<br />

in <strong>de</strong> bouw<strong>voor</strong> (bovenste 30 cm).<br />

Diverse gemeenten hebben een <strong>de</strong>tectorverbod<br />

opgenomen in <strong>de</strong> Algemene Plaatselijke<br />

Veror<strong>de</strong>ning (APV), vaak om ongelukken met<br />

niet-gesprongen explosieven te <strong>voor</strong>komen en<br />

soms ook ter bescherming <strong>van</strong> archeologische


terreinen. Handhaving <strong>van</strong> een <strong>de</strong>rgelijke bepaling<br />

vormt <strong>voor</strong> veel gemeenten een aandachtspunt.<br />

Naast <strong>de</strong> har<strong>de</strong> lijn zijn er ook an<strong>de</strong>re<br />

mid<strong>de</strong>len om onverantwoord zoeken met metaal<strong>de</strong>tectors<br />

te beperken. Veel zoekers zijn zich<br />

er niet <strong>van</strong> bewust, dat ze met hun hobby ook<br />

archeologische vindplaatsen kunnen verstoren.52<br />

Voorlichting en samenwerking kan hierbij<br />

mogelijk veel betekenen. Een suggestie is om in<br />

gesprek proberen te komen met particuliere<br />

zoekers en ze te bewegen hun vondsten te mel<strong>de</strong>n<br />

en elkaar ook hierop te wijzen. Tegen<br />

kwaadwillen<strong>de</strong> zoekers, die willens en wetens<br />

wet- en regelgeving negeren, dient uiteraard<br />

hard te wor<strong>de</strong>n opgetre<strong>de</strong>n.<br />

Hoewel <strong>het</strong> zoeken met metaal<strong>de</strong>tectoren dus in<br />

<strong>de</strong> meeste gevallen op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Monumenten wet letterlijk kan wor<strong>de</strong>n veroor<strong>de</strong>eld,<br />

is enige beschei<strong>de</strong>nheid op z'n plaats aangezien<br />

<strong>de</strong> zoekers jarenlang ongestoord hun<br />

gang hebben kunnen gaan. Ook <strong>van</strong>af 1995 toen<br />

sporen en vondsten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren formeel<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Monumentenwet kon<strong>de</strong>n vallen. Wat<br />

dat betreft is veel eer<strong>de</strong>r sprake <strong>van</strong> een gelei<strong>de</strong>lijk<br />

gewijzig<strong>de</strong> situatie en <strong>van</strong> <strong>voor</strong>tschrij<strong>de</strong>nd<br />

inzicht, waarbij <strong>het</strong> <strong>van</strong> belang is metaal<strong>de</strong>tectorzoekers<br />

hier<strong>van</strong> op <strong>de</strong> hoogte te stellen en te<br />

informeren over <strong>de</strong> wet- en regelgeving op <strong>het</strong><br />

gebied <strong>van</strong> hun hobby. Veel zoekers zullen zich<br />

niet bewust zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> ongewenste, scha<strong>de</strong>lijke<br />

bijeffecten <strong>van</strong> hun zoekacties.<br />

4.4 Gewenste oplossingen<br />

Oplossingen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> gesignaleer<strong>de</strong> knelpunten<br />

zijn te vin<strong>de</strong>n op twee niveaus: formeel (wet- en<br />

regelgeving) en praktisch (werkafspraken). Het<br />

is wenselijk bei<strong>de</strong> oplossingsrichtingen naast<br />

elkaar volgen.<br />

Het is goed te beseffen dat <strong>de</strong> archeologie <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> nog volop in ontwikkeling<br />

is. Naast <strong>het</strong> registreren <strong>van</strong> bij toeval (als<br />

bij<strong>van</strong>gst) aangetroffen <strong>oorlog</strong>ssporen, vindt<br />

ook steeds vaker gericht archeologisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

plaats naar vindplaatsen uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren.<br />

Dit betekent dat er in bureauon<strong>de</strong>rzoeken<br />

ook steeds vaker een specifieke verwachting<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> wordt opgenomen en dat bij<br />

eventueel vervolgon<strong>de</strong>rzoek op basis <strong>van</strong> die<br />

verwachting ook specifieke eisen aan <strong>het</strong> veldwerk<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n gesteld. Zo zal <strong>de</strong> archeo-<br />

logie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> gelei<strong>de</strong>lijk<br />

steeds beter wor<strong>de</strong>n geborgd in PvE's. Dit blijven<br />

echter eisen die <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> archeologisch wereld<br />

zelf wor<strong>de</strong>n opgesteld. Van belang is daarnaast<br />

om afspraken te maken met partijen die <strong>van</strong>uit<br />

een an<strong>de</strong>r werkveld on<strong>de</strong>rzoek doen naar resten<br />

uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

4.4.1 Wet- en regelgeving<br />

Het beter op elkaar afstemmen <strong>van</strong> <strong>de</strong> wet- en<br />

regelgeving die betrekking heeft op <strong>oorlog</strong>serfgoed,<br />

is primair <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

betrokken <strong>de</strong>partementen, zoals <strong>de</strong> ministeries<br />

<strong>van</strong> OCW en <strong>van</strong> Defensie, en ook BZK.<br />

Concreet gaat <strong>het</strong> om:<br />

• borging <strong>van</strong> <strong>het</strong> maatschappelijk en wetenschappelijk<br />

belang <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rgronds <strong>oorlog</strong>serfgoed<br />

bij wrakkenberging, munitieopsporing<br />

en bij berging <strong>van</strong> stoffelijke resten;<br />

• dui<strong>de</strong>lijkheid over eigendom <strong>van</strong> materiaal<br />

dat wordt aangetroffen bij wrakkenberging en<br />

munitieopsporing en <strong>van</strong> materiaal dat niet<br />

<strong>van</strong> belang is <strong>voor</strong> i<strong>de</strong>ntificatie bij berging <strong>van</strong><br />

stoffelijke resten;<br />

• afstemming tussen Wet Wapens en munitie<br />

en <strong>de</strong> Monumentenwet wat betreft status <strong>van</strong><br />

(strategisch) schroot.<br />

Naast <strong>het</strong> zoeken <strong>van</strong> afstemming op dit niveau, is<br />

<strong>het</strong> <strong>van</strong> belang praktische oplossingen te vin<strong>de</strong>n.<br />

4.4.2 Praktische oplossingen<br />

Gezien <strong>de</strong> frequentie en <strong>de</strong> om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> opsporingswerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

naar niet-gesprongen<br />

explosieven is <strong>het</strong> wenselijk en urgent om te komen<br />

tot een praktische afstemming tussen <strong>het</strong><br />

werkveld <strong>van</strong> <strong>de</strong> explosievenopsporing en dat<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> archeologie. Het opstellen <strong>van</strong> een praktische<br />

handreiking op dit gebied lijkt een logisch<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> KNA.<br />

Ook <strong>de</strong> uitvoeren<strong>de</strong> partijen in <strong>de</strong> archeologie en<br />

in <strong>de</strong> OCE-branche kunnen hun verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

nemen door in on<strong>de</strong>rling overleg protocollen<br />

te ontwikkelen <strong>voor</strong> een efficiënte afstemming<br />

tussen explosievenopsporing en<br />

archeologie waarbij <strong>de</strong> belangen <strong>van</strong> bei<strong>de</strong> vakgebie<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n geborgd.<br />

Op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> afstemming tussen explosie-<br />

52 Kok 2008.<br />

33<br />


34<br />

—<br />

Afb. 4.5 Archeologische begeleiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> berging <strong>van</strong> vliegtuigwrakresten <strong>van</strong> een Amerikaanse bommenwerper<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> type B17 in <strong>het</strong> Kristalbad te Apeldoorn in november 2010 (foto RAAP).<br />

venopsporing en archeologie kunnen gemeenten<br />

een belangrijke rol spelen, aangezien ze in<br />

veel gevallen zowel verantwoor<strong>de</strong>lijk zijn <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> borging <strong>van</strong> archeologie in ruimtelijke plannen<br />

als <strong>voor</strong> <strong>de</strong> opsporing <strong>van</strong> explosieven (in <strong>het</strong><br />

ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Openbare Or<strong>de</strong> en Veiligheid).<br />

Afstemming tussen bei<strong>de</strong> vakgebie<strong>de</strong>n kan op<br />

verschillen<strong>de</strong> momenten wor<strong>de</strong>n geborgd.<br />

Het wenselijk om in een zo vroeg mogelijk stadium<br />

archeologisch on<strong>de</strong>rzoek en explosievenopsporing<br />

af te stemmen, i<strong>de</strong>aliter door <strong>het</strong> gecombineerd<br />

uitvoeren <strong>van</strong> een bureauon<strong>de</strong>rzoek (cf<br />

KNA) en een <strong>voor</strong>on<strong>de</strong>rzoek (cf BRL-OCE).<br />

Op <strong>het</strong> moment dat al een OCE <strong>voor</strong>on<strong>de</strong>rzoek is<br />

uitgevoerd, is <strong>het</strong> wenselijk dit door een archeoloog<br />

te laten beoor<strong>de</strong>len om te bepalen of verdachte<br />

locaties samenvallen met gebie<strong>de</strong>n met<br />

beken<strong>de</strong> of verwachte archeologische waar<strong>de</strong>n,<br />

zowel <strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen als <strong>voor</strong> ou<strong>de</strong>re vindplaatsen.<br />

Op basis daar<strong>van</strong> kan wor<strong>de</strong>n geadviseerd<br />

of en in welke vorm archeologisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

noodzakelijk is.<br />

In <strong>het</strong> veld betekent <strong>het</strong> dat <strong>de</strong> bena<strong>de</strong>ring<br />

(= explosievenopsporing) archeologisch wordt<br />

begeleid (afb. 4.5), of – wat ook <strong>voor</strong>komt – dat<br />

archeologen on<strong>de</strong>rzoek doen on<strong>de</strong>r begeleiding<br />

<strong>van</strong> een opsporingsbedrijf. Dat kan door <strong>de</strong><br />

betreffen<strong>de</strong> gemeente expliciet als <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong><br />

wor<strong>de</strong>n opgenomen in <strong>de</strong> opdracht aan <strong>het</strong><br />

OCE-bedrijf.<br />

Daarnaast is <strong>het</strong> <strong>van</strong> belang dat in <strong>de</strong> opdracht<br />

aan een OCE bedrijf <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n opgenomen<br />

over <strong>het</strong> eigendom en <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> niet explosief materiaal dat bij <strong>de</strong> opsporing<br />

wordt aangetroffen.<br />

Het is wenselijk met <strong>de</strong> BIDKL afspraken te maken<br />

over <strong>het</strong> betrekken <strong>van</strong> archeologen bij <strong>de</strong><br />

berging <strong>van</strong> stoffelijke resten in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong><br />

bergingsprotocollen. In een <strong>de</strong>rgelijk protocol<br />

kan wor<strong>de</strong>n vastgelegd hoe <strong>de</strong> BIDKL han<strong>de</strong>lt in<br />

<strong>de</strong> situatie dat bij een melding <strong>van</strong> stoffelijke<br />

resten na aankomst op locatie blijkt dat <strong>het</strong> niet<br />

gaat om resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren, maar om<br />

ou<strong>de</strong>re menselijke resten die als archeologische<br />

vondst beschouwd dienen te wor<strong>de</strong>n. Ook kan<br />

in een <strong>de</strong>rgelijk protocol wellicht wor<strong>de</strong>n vastgelegd<br />

op welke wijze archeologen na afloop<br />

<strong>van</strong> een berging aanvullend on<strong>de</strong>rzoek kunnen<br />

doen op <strong>de</strong> bergingslocatie, om bij<strong>voor</strong>beeld<br />

gegevens te documenteren over <strong>de</strong> context <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> stoffelijke resten en <strong>de</strong> relatie met an<strong>de</strong>re<br />

<strong>oorlog</strong>ssporen.


5 Archeo logische<br />

monumentenzorg<br />

5.1 Aanpak<br />

Binnen <strong>de</strong> huidige archeologische monumentenzorg<br />

wordt <strong>de</strong> Kwaliteitsnorm Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

<strong>Archeologie</strong> (KNA) toegepast. Deze bevat een<br />

methodiek <strong>voor</strong> waar<strong>de</strong>ring en selectie <strong>van</strong><br />

archeologische vindplaatsen. Maar is <strong>de</strong>ze methodiek<br />

wel geschikt <strong>voor</strong> <strong>het</strong> waar<strong>de</strong>ren en selecteren<br />

<strong>van</strong> sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>?<br />

Dit projecton<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el betreft een<br />

inventarisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> staan<strong>de</strong> archeologische<br />

on<strong>de</strong>rzoekspraktijk, zoals verwoord in <strong>de</strong> KNA,<br />

naar <strong>de</strong> toepasselijkheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> protocollen en<br />

werkprocessen <strong>voor</strong> resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. De nadruk ligt hierbij op <strong>de</strong> protocollen<br />

<strong>voor</strong>:<br />

• <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek: signaleren <strong>van</strong> potentieel<br />

waar<strong>de</strong>volle terreinen;<br />

• <strong>het</strong> Inventariserend Veldon<strong>de</strong>rzoek (IVO):<br />

opsporing <strong>van</strong> resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>;<br />

• <strong>het</strong> Programma <strong>van</strong> Eisen (PvE): mate waarin<br />

aandacht gevestigd kan wor<strong>de</strong>n op dit type<br />

resten.<br />

In feite sluit dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el aan bij <strong>de</strong> inventarisatie<br />

<strong>van</strong> wet- en regelgeving <strong>van</strong> hoofdstuk 4; hier<br />

betreft <strong>het</strong> <strong>de</strong> normen en richtlijnen zoals opgesteld<br />

door <strong>de</strong> archeologische beroepsgroep. Op<br />

basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoekspraktijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> afgelopen<br />

jaren wor<strong>de</strong>n kansen en knelpunten geïnventariseerd<br />

en aandachtspunten geformuleerd.<br />

Binnen <strong>het</strong> project <strong>Archeologie</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> is er<strong>voor</strong> gekozen <strong>de</strong>ze theoretische<br />

inventarisatie in <strong>de</strong> praktijk te toetsen. In<br />

<strong>de</strong>el III hoofdstuk 10 <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze publicatie staan<br />

<strong>de</strong> bevindingen hier<strong>van</strong>.<br />

5.2 Archeologische monumentenzorg<br />

5.2.1 Inleiding<br />

De doelstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> Archeologische monumentenzorg<br />

(AMZ) is <strong>het</strong> vaststellen of sprake is<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> behoudwaardige vindplaatsen<br />

in een plangebied. Dit wordt vastgesteld<br />

in een aantal on<strong>de</strong>rzoeksstappen die naar<br />

<strong>het</strong> cyclische karakter er<strong>van</strong> wor<strong>de</strong>n aangeduid<br />

als <strong>de</strong> AMZ-cyclus. De vraag is of <strong>de</strong>ze cyclus ook<br />

toepasbaar is <strong>voor</strong> archeologisch on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong><br />

terreinen met (verwachte) vindplaatsen uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> en welke mogelijke knelpunten<br />

zich daarbij <strong>voor</strong>doen. Ook wordt bekeken<br />

in hoeverre daarbij kan wor<strong>de</strong>n gewerkt volgens<br />

<strong>de</strong> Kwaliteitsnorm Ne<strong>de</strong>rlandse Archeo logie<br />

(KNA).<br />

Bedacht moet wor<strong>de</strong>n dat net als bij ou<strong>de</strong>re<br />

vindplaatsen ook gericht archeologisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

wordt uitgevoerd dat formeel buiten <strong>de</strong><br />

AMZ-cyclus valt, bij<strong>voor</strong>beeld omdat er geen<br />

sprake is <strong>van</strong> een ruimtelijke planprocedure. Ook<br />

in die gevallen dient <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek overigens<br />

volgens <strong>de</strong> KNA te wor<strong>de</strong>n uitgevoerd.<br />

5.2.2 Bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

Bij <strong>de</strong> stappen in <strong>de</strong> KNA is <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

geen probleem bij on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> vindplaatsen<br />

uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren, met die kanttekening dat er<br />

an<strong>de</strong>re bronnen gebruikt dienen te wor<strong>de</strong>n dan<br />

bij ou<strong>de</strong>re vindplaatsen. Wel is er een haast onuitputtelijke<br />

hoeveelheid bronnen beschikbaar<br />

en vereist dit “archiefon<strong>de</strong>rzoek” een an<strong>de</strong>re<br />

aanpak dan in een gebruikelijk archeologisch bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

meestal aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> komt (zie<br />

ver<strong>de</strong>r ook hoofdstuk 3, 10 en 11).<br />

Omdat bij vindplaatsen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

relatief vaak sprake is <strong>van</strong> aan <strong>het</strong> maaiveld<br />

zichtbare sporen is <strong>het</strong> sterk aan te ra<strong>de</strong>n in<br />

<strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek standaard een<br />

visuele inspectie op te nemen om te kijken of en<br />

in welke mate in een on<strong>de</strong>rzoekgebied sprake is<br />

<strong>van</strong> zichtbare sporen.<br />

Vooral bij grotere on<strong>de</strong>rzoeksgebie<strong>de</strong>n is <strong>het</strong><br />

wenselijk inventarisaties meer in te richten als<br />

een cyclisch proces, waarbij optimaal wordt ingezet<br />

op <strong>de</strong> wisselwerking tussen bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

en visuele inspectie. Zo zou na een eerste,<br />

globale luchtfotoanalyse een eerste globale inspectie<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n uitgevoerd, waarna gericht<br />

luchtfoto-on<strong>de</strong>rzoek kan wor<strong>de</strong>n gedaan,<br />

afgerond door een visuele inspectie. Dit cyclische<br />

proces wordt <strong>voor</strong>al ingegeven door <strong>de</strong> beschikbaarheid<br />

<strong>van</strong> historische bronnen.<br />

Het uitvoeren <strong>van</strong> vraagstellingsgericht (bureau)<br />

on<strong>de</strong>rzoek kan wor<strong>de</strong>n gestimuleerd door <strong>het</strong><br />

opnemen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> in gemeentelijke,<br />

provinciale of nationale on<strong>de</strong>rzoeksagenda's.53<br />

Hierin kan <strong>voor</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

53 Kok & Wijnen 2012.<br />

35<br />


36<br />

—<br />

54 De jongste perio<strong>de</strong> in <strong>de</strong> NOaA is <strong>de</strong><br />

vroegmo<strong>de</strong>rne tijd; hoofdstukken over<br />

<strong>de</strong> Nieuwe Tijd ontbreken. Ook<br />

genoem<strong>de</strong> thema’s ontbreken in <strong>de</strong><br />

NOaA.<br />

thema's <strong>de</strong> stand <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek wor<strong>de</strong>n beschreven<br />

en kunnen kennislacunes wor<strong>de</strong>n benoemd.<br />

Dergelijke on<strong>de</strong>rzoeksagenda's kunnen<br />

ook een rol spelen bij selectiebeleid, niet alleen<br />

<strong>van</strong> vindplaatsen, maar mogelijk ook <strong>van</strong> opgegraven<br />

materiaal. Bovendien wordt <strong>de</strong> aandacht<br />

<strong>voor</strong> sporen en vondsten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> zo min<strong>de</strong>r<br />

afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> belangstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> betrokken<br />

uitvoerend of adviserend archeoloog.<br />

Zolang <strong>de</strong> Nationale On<strong>de</strong>rzoeksagenda <strong>Archeologie</strong><br />

hier<strong>voor</strong> geen ka<strong>de</strong>r biedt,54 ligt <strong>het</strong> initiatief<br />

op dit vlak bij lokale en regionale overhe<strong>de</strong>n<br />

die <strong>het</strong> belang <strong>van</strong> <strong>de</strong> (regionale) <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis<br />

reeds erkennen.<br />

Vanwege <strong>het</strong> ruime bronnenmateriaal zal reeds<br />

geduren<strong>de</strong> <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong> kennis over<br />

een plangebied heel erg groot zijn. Dit leidt dan<br />

direct tot een zeer specifiek verwachtingsmo<strong>de</strong>l.<br />

De kans bestaat zelfs dat <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

met een veldinspectie al groten<strong>de</strong>els een waar<strong>de</strong>ring<br />

tot gevolg heeft. In ie<strong>de</strong>r geval zal <strong>het</strong><br />

specifieke verwachtingsmo<strong>de</strong>l ook zeer specifieke<br />

adviezen <strong>voor</strong> vervolgon<strong>de</strong>rzoek kunnen<br />

meegeven.<br />

Tenslotte lijkt <strong>het</strong> opportuun om in een bureau-<br />

on<strong>de</strong>rzoek, dat een plangebied met evi<strong>de</strong>nte militaire<br />

resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> specifiek<br />

aandacht geeft aan beperkingen door<br />

niet-gesprongen explosieven en an<strong>de</strong>re zaken uit<br />

<strong>de</strong>ze inventarisatie, namelijk <strong>de</strong> conflicteren<strong>de</strong><br />

wet- en regelgeving en problemen bij <strong>de</strong>ponering.<br />

5.2.3 Inventariserend veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

Als eerste stap <strong>van</strong> <strong>het</strong> inventariserend veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

kan een verkennen<strong>de</strong> fase wor<strong>de</strong>n uitgevoerd.<br />

Deze is geoarcheologisch <strong>van</strong> karakter<br />

en heeft als doel te komen tot <strong>het</strong> afbakenen<br />

<strong>van</strong> specifieke verwachtingszones. Pas bij <strong>de</strong><br />

karteren<strong>de</strong> fase wor<strong>de</strong>n daadwerkelijk vindplaatsen<br />

opgespoord. Bij on<strong>de</strong>rzoek naar vindplaatsen<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> is er vaak<br />

na <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek al <strong>de</strong>rmate veel informatie<br />

beschikbaar dat <strong>het</strong> dui<strong>de</strong>lijke aanwijzingen<br />

oplevert <strong>voor</strong> <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> archeologische<br />

vindplaatsen, zeker als er in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek een visuele inspectie<br />

is uitgevoerd.<br />

De karteren<strong>de</strong> fase <strong>van</strong> <strong>het</strong> inventariseren<strong>de</strong><br />

veldon<strong>de</strong>rzoek veran<strong>de</strong>rt daarmee <strong>van</strong> karakter<br />

Afb. 5.1 Systematische metaal<strong>de</strong>tectie op <strong>de</strong> Grebbeberg bij Rhenen, januari 2012 (foto RAAP).


en zal in <strong>de</strong>rgelijke gevallen niet zozeer tot doel<br />

hebben vindplaatsen op te sporen als wel <strong>de</strong><br />

aanwezigheid <strong>van</strong> vindplaatsen te bevestigen.<br />

Daarbij kan bij <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek ook al gericht<br />

informatie wor<strong>de</strong>n verzameld over <strong>de</strong> aard, ou<strong>de</strong>rdom<br />

en functie <strong>van</strong> <strong>de</strong> vindplaats. Feitelijk<br />

zijn dit vragen die aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> komen in <strong>de</strong><br />

waar<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> fase <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Geconstateerd wordt dus dat <strong>de</strong> fase <strong>van</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

en <strong>de</strong> karteren<strong>de</strong> en waar<strong>de</strong>ren<strong>de</strong><br />

fase <strong>van</strong> <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek feitelijk in elkaar<br />

kunnen schuiven door <strong>de</strong> hoeveelheid beschikbare<br />

informatie uit historische bronnen.<br />

Aandachtspunt is dat bij <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong> doelen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> fasen goed in <strong>de</strong> gaten<br />

moeten wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n. Het is daarbij <strong>van</strong><br />

belang dat bij <strong>het</strong> beschrijven <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksopzet<br />

in een Plan <strong>van</strong> Aanpak dui<strong>de</strong>lijk<br />

wordt aangegeven wat <strong>het</strong> doel is <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek<br />

en wat <strong>de</strong> plaats is <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek in<br />

<strong>de</strong> AMZ-cyclus.<br />

Het eindresultaat <strong>van</strong> <strong>het</strong> inventariserend veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

is een oor<strong>de</strong>el over <strong>de</strong> behou<strong>de</strong>nswaardigheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> aangetroffen vindplaats. De<br />

ervaring leert echter dat <strong>het</strong> proces <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>ring<br />

en selectie volgens <strong>de</strong> KNA <strong>voor</strong> vindplaatsen<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> problemen met<br />

zich meebrengt. Dit komt aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> in hoofdstuk<br />

6.<br />

5.2.4 Systematische metaal<strong>de</strong>tectie<br />

De vraag is waar systematische metaal<strong>de</strong>tectie in<br />

<strong>de</strong> AMZ cyclus kan wor<strong>de</strong>n geplaatst (afb. 5.1).<br />

Zoals opgemerkt, kan <strong>het</strong> bij specifieke vindplaatsen<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> <strong>van</strong> belang<br />

zijn systematisch aandacht te beste<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong><br />

(metaal)vondsten direct aan <strong>het</strong> maaiveld. Dit<br />

geldt met name <strong>voor</strong> <strong>de</strong> strooiing <strong>van</strong> metaalvondsten<br />

die achterblijft op plaatsen waar daadwerkelijk<br />

gevochten is, <strong>de</strong> slagvel<strong>de</strong>n in strikte<br />

zin. Ook systematisch on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> <strong>de</strong> strooiing<br />

<strong>van</strong> kleinere wrak<strong>de</strong>eltjes op vliegtuigcrashlocaties<br />

blijkt inzicht te kunnen geven in <strong>de</strong> toedracht<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> crash.55 An<strong>de</strong>rs dan bij ou<strong>de</strong>re<br />

archeologische vindplaatsen zijn <strong>de</strong>ze oppervlaktevondsten<br />

geen indicator <strong>voor</strong> een dieper liggen<strong>de</strong>,<br />

aangeploeg<strong>de</strong> of an<strong>de</strong>rszins aangetaste<br />

vindplaats, maar is <strong>de</strong>ze strooiing <strong>de</strong> vindplaats.<br />

Metaal<strong>de</strong>tectie heeft in dit geval dus geen karterend<br />

of waar<strong>de</strong>rend doel, maar dient gelijk <strong>voor</strong><br />

<strong>het</strong> verzamelen en documenteren <strong>van</strong> (een selectie)<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze vondststrooiing. De metho<strong>de</strong> is<br />

<strong>de</strong>structief en lijkt ook wat betreft <strong>het</strong> doel dus<br />

eer<strong>de</strong>r op <strong>het</strong> opgraven: <strong>het</strong> documenteren <strong>van</strong><br />

alle <strong>voor</strong> <strong>de</strong> vraagstelling rele<strong>van</strong>te vondsten en<br />

sporen, met dat verschil dat er bij een vondststrooiing<br />

aan <strong>het</strong> maaiveld geen sprake zal zijn<br />

<strong>van</strong> sporen. Als beheersmaatregel op een terrein<br />

dat zeer kwetsbaar is <strong>voor</strong> activiteiten <strong>van</strong> particuliere<br />

metaal<strong>de</strong>tectorzoekers, kan zelfs wor<strong>de</strong>n<br />

overwogen om metaal<strong>de</strong>tectie in te zetten als<br />

preventieve metho<strong>de</strong>, om te <strong>voor</strong>komen dat<br />

vondsten ongedocumenteerd verdwijnen en informatie<br />

over <strong>de</strong> vindplaats verloren gaat.<br />

Gezien <strong>het</strong> experimentele karakter <strong>van</strong> dit type<br />

on<strong>de</strong>rzoek, betreft <strong>het</strong> <strong>voor</strong>alsnog een categorie<br />

die buiten <strong>de</strong> AMZ-cyclus valt. Als <strong>de</strong> systematische<br />

metaal<strong>de</strong>tectie <strong>van</strong> vondststrooiingen<br />

moet wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rgebracht in <strong>de</strong> AMZ-cyclus,<br />

dan lijkt hier dus strikt genomen sprake <strong>van</strong> een<br />

opgraving. Gezien <strong>het</strong> feit dat <strong>de</strong> bouw<strong>voor</strong> vrijwel<br />

altijd wordt vrijgegeven op basis <strong>van</strong> gemeentelijk<br />

archeologiebeleid is hier formeel<br />

echter geen sprake <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> AMZ-cyclus. Dit neemt niet weg dat <strong>het</strong><br />

aanbeveling verdient om <strong>de</strong>rgelijk on<strong>de</strong>rzoek<br />

zoveel mogelijk KNA-conform uit te voeren wat<br />

betreft documentatie en registratie <strong>van</strong> <strong>de</strong> vondsten.<br />

Het is wenselijk <strong>de</strong> positie <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze vorm<br />

<strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek na<strong>de</strong>r uit te werken.<br />

Voor <strong>de</strong> volledigheid wordt hier opgemerkt dat<br />

<strong>het</strong> <strong>van</strong> belang is dat een metaal<strong>de</strong>tectieon<strong>de</strong>rzoek<br />

wordt uitgevoerd door een ervaren <strong>de</strong>tectiespecialist<br />

met kennis <strong>van</strong> <strong>het</strong> vondstmateriaal uit<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> en in bezit <strong>van</strong> een basiscertificaat<br />

BRL-OCE. Het aantreffen <strong>van</strong> munitieartikelen<br />

kan immers niet wor<strong>de</strong>n uitgesloten,<br />

ook al wordt <strong>de</strong> metaal<strong>de</strong>tectie uitgevoerd in een<br />

vrijgegeven <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein. Daarom is <strong>het</strong> uit<br />

veiligheidsoogpunt <strong>van</strong> belang dat eventueel aanwezige<br />

munitieartikelen tijdig wor<strong>de</strong>n herkend,<br />

zodat <strong>de</strong> juiste procedure kan wor<strong>de</strong>n gevolgd.<br />

5.3 Kwaliteitsnorm Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

<strong>Archeologie</strong> (KNA)<br />

Archeologisch on<strong>de</strong>rzoek naar vindplaatsen uit<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> blijkt, met enkele besproken<br />

afwijkingen, in principe goed uitvoerbaar<br />

volgens <strong>de</strong> KNA. Het Programma <strong>van</strong> Eisen<br />

55 Van <strong>de</strong>r Kamp & Hendriksen 2010;<br />

Flokstra & Kok 2011.<br />

37<br />


38<br />

—<br />

56 Kok & Wijnen 2012.<br />

is <strong>de</strong> plaats om afwijkingen <strong>van</strong> gebruikelijke<br />

procedures of metho<strong>de</strong>n te beschrijven en toe te<br />

lichten en ook in <strong>de</strong> rapportage kunnen <strong>de</strong>ze<br />

keuzes wor<strong>de</strong>n verantwoord.<br />

Het enige principiële knelpunt doet zich <strong>voor</strong> bij<br />

<strong>de</strong> uitwerking en <strong>de</strong>ponering <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Tussen <strong>de</strong> vondsten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

zitten typen vondsten en (combinaties <strong>van</strong>) materiaalcategorieën,<br />

waarbij <strong>de</strong> in <strong>de</strong> archeologie<br />

gebruikelijke beschrijving volgens <strong>het</strong> Archeologisch<br />

Basis Register (ABR) tekort schiet.<br />

Hoewel verreweg <strong>de</strong> meeste vondsten metaalvondsten<br />

zijn (ook gelet op structurele inzet <strong>van</strong><br />

metaal<strong>de</strong>tectie), zijn een tube tandpasta, of<br />

plastic en dakteer of <strong>de</strong> combinatie hout met<br />

spijker lastig in ABR-co<strong>de</strong>ringen te <strong>van</strong>gen. Voor<br />

een correcte invoer <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>svondsten is <strong>het</strong><br />

dan ook <strong>van</strong> groot belang dat <strong>het</strong> ABR op dit<br />

punt wordt aangepast en aangevuld.<br />

Het grootste knelpunt betreft echter <strong>de</strong> <strong>de</strong>ponering.<br />

Het KNA Protocol <strong>voor</strong> selectie <strong>van</strong><br />

vondsten (OS13) geeft aan dat verzamel<strong>de</strong> vondsten<br />

een basisbehan<strong>de</strong>ling moeten hebben on<strong>de</strong>rgaan.<br />

Voor vindplaatsen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> vormen metaalvondsten <strong>de</strong><br />

grootste materiaalcategorie <strong>van</strong> gemid<strong>de</strong>ld omstreeks<br />

80%.56 Dit leidt tot hoge kosten <strong>voor</strong> een<br />

<strong>de</strong>rgelijk basisbehan<strong>de</strong>ling. Vervolgens dient <strong>het</strong><br />

vondstmateriaal ge<strong>de</strong>poneerd te wor<strong>de</strong>n. Het<br />

aanleveren <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>svondsten volgens <strong>de</strong><br />

aanleveringseisen <strong>van</strong> <strong>de</strong> diverse <strong>de</strong>pots heeft<br />

dan grote gevolgen. Metaalvondsten dienen in<br />

principe geconserveerd, of minstens gestabiliseerd,<br />

te wor<strong>de</strong>n aangeleverd. Dit brengt hoge<br />

kosten met zich mee, waarbij <strong>het</strong> <strong>de</strong> vraag is in<br />

hoeverre <strong>het</strong> zinvol en re<strong>de</strong>lijk is <strong>de</strong> <strong>de</strong>poneringseisen<br />

toe te passen op <strong>oorlog</strong>svondsten.<br />

Voor dit probleem zijn verschillen<strong>de</strong> oplossingen<br />

mogelijk die ook vallen binnen <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> KNA-Protocol <strong>voor</strong> selectie <strong>van</strong> vondsten<br />

(OS13):<br />

• <strong>voor</strong>afgaand aan <strong>het</strong> veldwerk dui<strong>de</strong>lijk vaststellen<br />

in welke mate metaalvondsten wor<strong>de</strong>n<br />

verzameld; steekproefsgewijs verzamelen (re-<br />

presentatieve sampling) kan als optie wor<strong>de</strong>n<br />

overwogen (OS13); <strong>de</strong> selectie dient in <strong>het</strong> PvE<br />

te wor<strong>de</strong>n aangegeven en gemotiveerd;<br />

• <strong>de</strong> selectie in <strong>het</strong> veld (in <strong>de</strong> KNA staat hierover<br />

al een expliciete regel met betrekking tot<br />

bouwmateriaal); in combinatie hiermee registratie<br />

in <strong>het</strong> veld (fotograferen <strong>van</strong> niet verzamel<strong>de</strong><br />

vondsten);<br />

• <strong>voor</strong>af afspraken maken met eigenaar <strong>van</strong><br />

vondsten (provincie/gemeente) op welke wijze<br />

vondsten wor<strong>de</strong>n aangeleverd en in welke gevallen<br />

kan wor<strong>de</strong>n afgeweken <strong>van</strong> aanleveringseisen.<br />

• Selectie maken bij uitwerking, in relatie tot<br />

(her)interpretatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> vindplaats (OS13); <strong>de</strong><br />

selectie dient in <strong>het</strong> PvE te wor<strong>de</strong>n aangegeven<br />

en gemotiveerd.<br />

Juist <strong>het</strong> feit dat <strong>het</strong> bij <strong>oorlog</strong>svondsten in veel<br />

gevallen gaat om (resten <strong>van</strong>) op grote schaal,<br />

industrieel vervaardig<strong>de</strong> <strong>voor</strong>werpen, biedt goe<strong>de</strong><br />

uitgangspunten <strong>voor</strong> <strong>de</strong> selectie. Gedacht kan<br />

wor<strong>de</strong>n aan <strong>het</strong> <strong>de</strong>poneren <strong>van</strong> een selectie <strong>van</strong><br />

vondsten <strong>van</strong> een specifiek, bekend type.<br />

Uitzon<strong>de</strong>ring daarbij zou<strong>de</strong>n die vondsten moeten<br />

zijn die een bijzon<strong>de</strong>re, emotionele, dan wel<br />

symbolische betekenis hebben door <strong>de</strong> vindplaats<br />

of <strong>de</strong> relatie met een persoon. Scherpe<br />

munitie komt niet in aanmerking <strong>voor</strong> <strong>de</strong>ponering.<br />

Hetzelf<strong>de</strong> geldt <strong>voor</strong> persoonlijke <strong>voor</strong>werpen<br />

waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> eigenaar of nabestaan<strong>de</strong>n is te<br />

achterhalen. Wat betreft <strong>het</strong> bepalen <strong>van</strong> <strong>de</strong> potentie<br />

<strong>van</strong> vondstmateriaal <strong>voor</strong> publiekspresentaties<br />

is <strong>het</strong> wenselijk dat hierbij ook <strong>oorlog</strong>s- en<br />

verzetsmusea wor<strong>de</strong>n betrokken.<br />

Net als bij afwijkingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> normen<br />

en richtlijnen bij veldon<strong>de</strong>rzoek, is <strong>het</strong> ook hier<br />

<strong>van</strong> belang om in een PvE zorgvuldig en dui<strong>de</strong>lijk<br />

aan te geven welke keuzes wor<strong>de</strong>n gemaakt.<br />

Daarbij komt nog <strong>het</strong> probleem <strong>van</strong> vondsten<br />

die formeel on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Wet wapens en munitie<br />

vallen (zie hoofdstuk 4). In verband met <strong>de</strong> Wet<br />

wapens en munitie is een transportvergunning<br />

nodig <strong>voor</strong> <strong>het</strong> verplaatsen <strong>van</strong> munitie-gerelateerd<br />

materiaal zoals hulzen en on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong><br />

wapens.


6 Waar<strong>de</strong>ring en selectie<br />

6.1 Aanpak<br />

Dit projecton<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el een inventarisatie <strong>van</strong><br />

waar<strong>de</strong>ring- en selectiesystematiek. Vragen die<br />

hierbij aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> komen zijn:<br />

• hoe wor<strong>de</strong>n terreinen met <strong>oorlog</strong>ssporen gewaar<strong>de</strong>erd?<br />

• hoe wordt <strong>het</strong> niveau <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>ring bepaald<br />

en een selectie gemaakt (gemeentelijk/regionaal,<br />

provinciaal, lan<strong>de</strong>lijk)?<br />

• wat zijn bruikbare selectiecriteria?<br />

• indien dit niet mogelijk blijkt: welk on<strong>de</strong>rzoek<br />

moet uitgevoerd wor<strong>de</strong>n om tot een on<strong>de</strong>rbouw<strong>de</strong><br />

selectie <strong>van</strong> terreinen en vindplaatsen<br />

te komen?<br />

Het toepassen <strong>van</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringsystematiek<br />

volgens <strong>de</strong> KNA op terreinen met sporen uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> leidt <strong>van</strong>af <strong>de</strong> eerste<br />

RAAP-on<strong>de</strong>rzoeken op dit gebied tot knelpunten.<br />

Deze zijn in diverse rapporten verwoord. Op<br />

initiatief <strong>van</strong> RAAP en met subsidie <strong>van</strong> <strong>de</strong> provincie<br />

Utrecht heeft RAAP een <strong>voor</strong>stel gedaan<br />

<strong>voor</strong> een nieuwe waar<strong>de</strong>ringsystematiek <strong>van</strong><br />

<strong>oorlog</strong>serfgoed.57 Dit hoofdstuk is dan ook groten<strong>de</strong>els<br />

gebaseerd op die rapportage.<br />

Deze systematiek is inmid<strong>de</strong>ls bij enkele RAAPprojecten<br />

getoetst, maar dient in <strong>de</strong> praktijk ver<strong>de</strong>r<br />

getoetst en eventueel aangepast te wor<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> dit project is een toetsing uitgevoerd<br />

met <strong>de</strong> projectpartners bij een expertmeeting<br />

die op 29 maart 2012 gehou<strong>de</strong>n is in <strong>het</strong><br />

Airborne Museum te Oosterbeek. Hierbij is <strong>de</strong><br />

metho<strong>de</strong> kort toegelicht en vervolgens is <strong>de</strong><br />

door <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers een toelichting gegeven op<br />

<strong>de</strong> toepassing <strong>van</strong> <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> op een <strong>voor</strong>beeld<br />

uit hun eigen werkpraktijk. Vervolgens is geïnventariseerd<br />

wat <strong>de</strong> eventuele beperkingen zijn<br />

en hoe <strong>de</strong>ze aangepast kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

6.2 Knelpunten KNA-systematiek<br />

De in 2008 bij <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek op <strong>de</strong> Grebbeberg<br />

aangetroffen sporen zijn als behou<strong>de</strong>nswaardig<br />

aangemerkt.58 Dit is <strong>voor</strong>al gebaseerd op <strong>het</strong> feit<br />

dat <strong>de</strong> vindplaats positief scoort op belevingsaspecten,<br />

die volgens <strong>de</strong> KNA-waar<strong>de</strong>rings-<br />

Afb. 6.1 De bij een visuele inspectie op <strong>de</strong> Grebbeberg aangetroffen resten <strong>van</strong> een Duitse loopgraaf die is aangelegd<br />

in <strong>de</strong> winter <strong>van</strong> 1944/1945 (foto RAAP).<br />

57 Kok & Wijnen 2011.<br />

58 Schute 2009.<br />

39<br />


40<br />

—<br />

59 Schute 2009, 100.<br />

systematiek wor<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>finieerd als 'schoonheid'<br />

en 'herinneringswaar<strong>de</strong>'. Daarbij is<br />

opgemerkt: 'Kortom, <strong>het</strong> systeem <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>ren<br />

en beschermen is wel toepasbaar op resten<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, maar of <strong>het</strong> resultaat<br />

ook is wat <strong>het</strong> doel beoogt?’59 De toepassing<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze waar<strong>de</strong>ringssystematiek gaat feitelijk<br />

op <strong>voor</strong>hand al mank, omdat <strong>de</strong> metho<strong>de</strong><br />

is ontwikkeld <strong>voor</strong> archeologische vindplaatsen<br />

en wordt toegepast op <strong>oorlog</strong>serfgoed dat veel<br />

meer omvat dan alleen archeologische resten.<br />

Daarbij komt dat <strong>het</strong> resten betreft die <strong>de</strong> neerslag<br />

zijn <strong>van</strong> gebeurtenissen die nog niet vervaagd<br />

zijn in <strong>de</strong> (collectieve) herinnering, <strong>het</strong> is<br />

een 'archeologie <strong>van</strong> <strong>de</strong> leven<strong>de</strong> herinnering'. Bij<br />

toepassing <strong>van</strong> <strong>de</strong> in <strong>de</strong> archeologie gangbare<br />

waar<strong>de</strong>ringssystematiek op <strong>oorlog</strong>ssporen zijn<br />

<strong>voor</strong>al <strong>de</strong> criteria schoonheid (zichtbaarheid) en<br />

herinneringswaar<strong>de</strong> problematisch, omdat <strong>de</strong>ze<br />

criteria <strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen vaak niet on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>nd<br />

zijn.<br />

Er zijn niet alleen kanttekeningen te plaatsen bij<br />

<strong>de</strong> belevingsaspecten <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen, maar<br />

ook bij <strong>de</strong> fysieke waar<strong>de</strong>ringscriteria, zoals<br />

gaafheid en conservering. Gaafheid heeft betrekking<br />

op <strong>de</strong> mate <strong>van</strong> niet verstoord zijn <strong>van</strong><br />

archeologische vindplaatsen. Oorlogssporen bestaan<br />

echter niet alleen uit archeologische resten<br />

in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m, maar <strong>voor</strong> een aanzienlijk <strong>de</strong>el ook<br />

uit in <strong>het</strong> landschap zichtbare sporen en uit (resten<br />

<strong>van</strong>) bouwwerken zoals <strong>de</strong> kazematten (afb.<br />

6.1). Constructies en (bouw)werken uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong><br />

zijn door <strong>oorlog</strong>shan<strong>de</strong>lingen vaak beschadigd<br />

en/of na <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> bewust opgeruimd en gesloopt,<br />

<strong>de</strong>nk aan <strong>de</strong> opgeblazen kazematten. De<br />

gaafheid <strong>van</strong> objecten en structuren is daardoor<br />

vaak (zeer) beperkt: een opgeblazen kazemat<br />

scoort lager op gaafheid dan een intact exemplaar<br />

(afb. 6.2).<br />

Ook conservering is een moeizaam waar<strong>de</strong>ringscriterium<br />

<strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen. Aangezien bij <strong>oorlog</strong>svoering<br />

veel zwaar materieel wordt ingezet,<br />

hebben veel <strong>oorlog</strong>shan<strong>de</strong>lingen zich afgespeeld<br />

op <strong>de</strong> zandgron<strong>de</strong>n, zoals enkele grote bevrijdingsoperaties.<br />

De materiële neerslag <strong>van</strong> veel<br />

krijgshan<strong>de</strong>lingen bestaat <strong>voor</strong> een groot <strong>de</strong>el<br />

uit metaal, terwijl juist op <strong>de</strong> zandgron<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

conserveringsomstandighe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> metalen<br />

zeer slecht zijn. Bij ou<strong>de</strong>re archeologische vindplaatsen<br />

speelt dit ook en wordt <strong>het</strong> verschil in<br />

conserveringsomstandighe<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r<strong>van</strong>gen<br />

door bij <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring vindplaatsen uit <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

archeoregio te betrekken. Voor een referentie-<br />

Afb. 6.2 De resten <strong>van</strong> een opgeblazen gietstalenkoepelkazemat (G16) op <strong>de</strong> Grebbeberg bij Rhenen (foto RAAP).


ka<strong>de</strong>r bij <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen moet<br />

waarschijnlijk wor<strong>de</strong>n gekeken naar een an<strong>de</strong>r<br />

type landschappelijke regio, aangezien <strong>oorlog</strong>shan<strong>de</strong>lingen<br />

op een an<strong>de</strong>re manier door landschappelijke<br />

factoren wor<strong>de</strong>n beïnvloed dan <strong>de</strong><br />

locatiekeuze <strong>voor</strong> (pre)historische bewoning en<br />

landgebruik.<br />

Een an<strong>de</strong>r knelpunt is dat <strong>de</strong> KNA-waar<strong>de</strong>ringssystematiek<br />

onvoldoen<strong>de</strong> rekening houdt met<br />

<strong>het</strong> feit dat <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen veel<br />

ver<strong>de</strong>r gaat dan <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> die sporen<br />

<strong>voor</strong> archeologisch on<strong>de</strong>rzoek. De sporen kunnen<br />

en mogen niet alleen wor<strong>de</strong>n gezien als on<strong>de</strong>rzoeksobject.<br />

Aan (plekken met) <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

kunnen naast een wetenschappelijke<br />

betekenis ook een educatieve/recreatieve, symbolische<br />

of emotionele betekenis wor<strong>de</strong>n toegekend.<br />

De verschillen<strong>de</strong> betekenissen sluiten elkaar<br />

niet uit en zijn zelfs vaak verwant aan<br />

elkaar. Voor <strong>het</strong> geven <strong>van</strong> een waar<strong>de</strong>ring aan<br />

<strong>oorlog</strong>ssporen, is <strong>het</strong> wenselijk een relatie te<br />

leggen tussen <strong>de</strong> aangetroffen sporen en <strong>de</strong> betekenissen<br />

die aan een plek wor<strong>de</strong>n gegeven.<br />

Samengevat kunnen <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> knelpunten<br />

wor<strong>de</strong>n benoemd bij <strong>de</strong> reguliere KNAwaar<strong>de</strong>ringssystematiek:<br />

• scoren <strong>van</strong> beleving (schoonheid en herinneringswaar<strong>de</strong>):<br />

direct behou<strong>de</strong>nswaardig;<br />

• scoren <strong>van</strong> gaafheid: veel <strong>oorlog</strong>ssporen juist<br />

verstoord door <strong>oorlog</strong>shan<strong>de</strong>lingen;<br />

• scoren <strong>van</strong> conservering: veel metaal op zandgrond:<br />

hierbij scoren <strong>de</strong> vondsten doorgaans<br />

laag;<br />

• proces: beoor<strong>de</strong>ling gebeurt door <strong>de</strong> expert<br />

en gaat <strong>voor</strong>bij aan maatschappelijke betekenissen<br />

<strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed.<br />

6.3 Voorstel <strong>voor</strong> waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong><br />

<strong>oorlog</strong>serfgoed<br />

6.3.1 Waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong><br />

In <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>het</strong> door RAAP uitgevoer<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoek<br />

naar een waar<strong>de</strong>ringsystematiek <strong>voor</strong><br />

<strong>oorlog</strong>serfgoed zijn ook vier waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong>n<br />

uit an<strong>de</strong>re cultuurhistorische disciplines beschreven<br />

en geëvalueerd.60 Geen <strong>van</strong> <strong>de</strong> vier beschreven<br />

waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong>n biedt echter<br />

een direct toepasbaar alternatief dat tegemoet<br />

komt aan <strong>de</strong> geconstateer<strong>de</strong> bezwaren bij <strong>de</strong><br />

KNA-waar<strong>de</strong>ringssystematiek. De beschreven<br />

metho<strong>de</strong>n bie<strong>de</strong>n wel bruikbare uitgangspunten<br />

<strong>voor</strong> een waar<strong>de</strong>ringssystematiek <strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen.<br />

Voorgesteld wordt <strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen een<br />

waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> te hanteren die zowel<br />

recht doet aan <strong>de</strong> diverse maatschappelijke betekenissen<br />

als aan <strong>de</strong> inhou<strong>de</strong>lijke, wetenschappelijke,<br />

(krijgs)historische betekenis <strong>van</strong> <strong>de</strong> sporen.<br />

De essentie <strong>van</strong> <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> is dat een<br />

relatie wordt gelegd tussen <strong>de</strong> aangetroffen, te<br />

waar<strong>de</strong>ren sporen en <strong>de</strong> betekenissen die aan<br />

een plek wor<strong>de</strong>n gegeven. Er wordt bewust gesproken<br />

<strong>van</strong> 'sporen' om <strong>het</strong> hele spectrum aan<br />

in <strong>het</strong> landschap aanwezige sporen te kunnen<br />

beslaan, zowel on<strong>de</strong>r- als bovengronds: <strong>van</strong><br />

archeologische vindplaatsen, zichtbare landschapselementen,<br />

(resten <strong>van</strong>) bouwwerken en<br />

constructies tot <strong>oorlog</strong>sscha<strong>de</strong> op bomen of<br />

bouwwerken. De <strong>voor</strong>gestel<strong>de</strong>, aangepaste metho<strong>de</strong><br />

(zie bijlage I) kan wor<strong>de</strong>n gezien als een<br />

verdieping <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringssystematiek,<br />

om tegemoet te komen aan <strong>de</strong> hier<strong>voor</strong><br />

geconstateer<strong>de</strong> beperkingen.<br />

Betekenis<br />

De wijze waarop <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> een <strong>oorlog</strong>sspoor<br />

wordt bepaald, is gebaseerd op <strong>de</strong> diverse<br />

betekenissen die aan <strong>de</strong>ze sporen kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

gegeven. Voor <strong>de</strong> operationalisatie is gezocht<br />

naar een praktische bena<strong>de</strong>ring om te bepalen<br />

welke betekenis aan een object of<br />

structuur wordt gegeven. Voorgesteld wordt <strong>de</strong><br />

waar<strong>de</strong>ring te baseren op die zaken, die a) vrij<br />

eenvoudig in beeld zijn te brengen en b) erop<br />

wijzen dat sprake is <strong>van</strong> <strong>de</strong> toekenning <strong>van</strong> een<br />

bepaal<strong>de</strong> betekenis.<br />

Betekenissen kunnen wor<strong>de</strong>n toegekend door<br />

een gemeenschap, op lokaal, nationaal of internationaal<br />

niveau. Ter illustratie: <strong>de</strong> evacuatie<br />

<strong>van</strong> Rhenen heeft <strong>voor</strong>al lokale betekenis <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> geëvacueer<strong>de</strong> gemeenschap en <strong>voor</strong> <strong>de</strong> gemeenschap<br />

die gastvrijheid bood aan <strong>de</strong> geëvacueer<strong>de</strong>n;<br />

<strong>de</strong> Slag om <strong>de</strong> Grebbeberg heeft een<br />

lan<strong>de</strong>lijke betekenis en <strong>de</strong> Slag om Arnhem een<br />

internationale. De schaal waarop een betekenis<br />

wordt gegeven aan een gebeurtenis, kan bij<strong>voor</strong>beeld<br />

wor<strong>de</strong>n afgeleid uit <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> een<br />

monument op <strong>de</strong> plek <strong>van</strong> die gebeurtenis<br />

(<strong>de</strong>nk aan <strong>de</strong> term Nationaal Monument), maar<br />

ook uit <strong>het</strong> oprichten <strong>van</strong> monumenten el<strong>de</strong>rs<br />

(afb. 6.3). Het bepalen <strong>van</strong> <strong>het</strong> schaalniveau<br />

60 Kok & Wijnen 2011.<br />

41<br />


42<br />

—<br />

Afb. 6.3 Het Nationale Legermonument bij <strong>het</strong> Militair Ereveld Grebbeberg is een uitdrukking <strong>van</strong> <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong><br />

dit <strong>voor</strong>malig slagveld (foto RAAP).<br />

waarop <strong>de</strong> betekenis wordt gegeven, is <strong>van</strong> belang<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> bepalen <strong>van</strong> <strong>de</strong> omgang met <strong>het</strong><br />

<strong>oorlog</strong>serfgoed.<br />

Inhou<strong>de</strong>lijke kwaliteit<br />

Voor <strong>het</strong> bepalen <strong>van</strong> <strong>de</strong> inhou<strong>de</strong>lijke kwaliteit<br />

wordt <strong>voor</strong>gesteld drie criteria uit <strong>de</strong> KNAsystematiek<br />

te hanteren: informatiewaar<strong>de</strong>,<br />

ensemblewaar<strong>de</strong> en zeldzaamheid. De informatiewaar<strong>de</strong><br />

is ge<strong>de</strong>finieerd als <strong>de</strong> kans dat<br />

archeologisch on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

nieuwe informatie oplevert. Dit is zeker <strong>het</strong> geval<br />

in <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> twee situaties. Wanneer een<br />

locatie in <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> intensief is gebruikt bij<br />

krijgshan<strong>de</strong>lingen of an<strong>de</strong>re aan <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> gerelateer<strong>de</strong><br />

gebeurtenissen (vervolging, verzet)<br />

zal dat gebruik naar verwachting veel sporen<br />

hebben nagelaten en zal op die plek ook veel<br />

materiaal in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m terecht zijn gekomen.<br />

De kans dat archeologisch on<strong>de</strong>rzoek hier nieuwe<br />

gegevens oplevert, is groter dan op een plek<br />

waar<strong>van</strong> bekend is dat die in <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> niet of<br />

nauwelijks is gebruikt. De twee<strong>de</strong> situatie betreft<br />

sporen <strong>van</strong> gebeurtenissen waar<strong>voor</strong> niet<br />

of nauwelijks historische bronnen beschikbaar<br />

zijn, of die (in publicaties) niet of nauwelijks<br />

aandacht krijgen. Van <strong>de</strong>ze <strong>oorlog</strong>ssporen mag<br />

wor<strong>de</strong>n verwacht dat na<strong>de</strong>r (archeologisch) on<strong>de</strong>rzoek<br />

<strong>van</strong> die sporen relatief nieuwe gegevens<br />

zal opleveren.<br />

Voorgesteld wordt <strong>de</strong> ensemblewaar<strong>de</strong> op twee<br />

manieren te bepalen: in een historische context<br />

en in een ruimtelijke context. On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> historische<br />

context wordt in dit verband verstaan <strong>de</strong><br />

relatie tussen <strong>de</strong> aangetroffen sporen met nog<br />

aanwezige, vergelijkbare ou<strong>de</strong>re of jongere objecten<br />

of structuren. On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ruimtelijke context<br />

wordt in dit verband verstaan <strong>de</strong> relatie tussen<br />

nog aanwezige, gelijktijdige objecten of<br />

structuren. Hierbij gaat <strong>het</strong> nadrukkelijk ook om<br />

<strong>het</strong> in beeld brengen <strong>van</strong> <strong>de</strong> relatie tussen <strong>de</strong> diverse<br />

soorten sporen, zoals bo<strong>de</strong>marchief, sporen<br />

in <strong>het</strong> landschap, gebouwd erfgoed en <strong>oorlog</strong>sscha<strong>de</strong><br />

op bomen en bouwwerken. De<br />

ruimtelijke context <strong>van</strong> een spoor kan op verschillen<strong>de</strong><br />

schaalniveaus wor<strong>de</strong>n geanalyseerd<br />

en beschreven, in termen <strong>van</strong> element, structuur<br />

en ensemble:<br />

• functioneel niveau: relatie tussen loopgraaf en<br />

commandopost (relatie tussen elementen<br />

binnen een structuur);<br />

• tactisch/organisatorisch niveau: organisatori-


Afb. 6.4 Bij <strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong> een Duitse ver<strong>de</strong>digingslinie op <strong>de</strong> Grebbeberg is gebruik gemaakt <strong>van</strong> <strong>de</strong> buitenste gracht<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>leeuwse walburg: <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> droge gracht (<strong>voor</strong>grond) voert een loopgraaf (mid<strong>de</strong>n rechts) naar een<br />

mitrailleurnest op <strong>de</strong> rand <strong>van</strong> <strong>de</strong> stuwwal (achtergrond mid<strong>de</strong>n) (foto RAAP).<br />

sche eenheid waar<strong>van</strong> loopgraaf <strong>de</strong>el uitmaakte,<br />

bij<strong>voor</strong>beeld <strong>het</strong> vak <strong>van</strong> een bepaal<strong>de</strong><br />

eenheid (relatie <strong>van</strong> structuren binnen een<br />

ensemble);<br />

• strategisch niveau: loopgraaf als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> een stelling/linie (niveau <strong>van</strong> ensembles).<br />

Afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

wordt <strong>het</strong> niveau vastgesteld waarop<br />

wordt bepaald of <strong>de</strong> ruimtelijke context <strong>van</strong> een<br />

aangetroffen spoor/aangetroffen sporen herkenbaar<br />

is/zijn.<br />

Zoals gezegd is <strong>het</strong> bepalen <strong>van</strong> zeldzaamheid<br />

door <strong>het</strong> ontbreken <strong>van</strong> referentiemateriaal<br />

<strong>voor</strong>alsnog lastig. Omdat er nog weinig gericht<br />

on<strong>de</strong>rzoek wordt gedaan naar vindplaatsen uit<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, is <strong>het</strong> lastig vast te<br />

stellen wat <strong>het</strong> <strong>voor</strong>komen <strong>van</strong> een aangetroffen<br />

type vindplaats is. Een uitzon<strong>de</strong>ring vormen<br />

(bouw)werken waar<strong>voor</strong> typologieën bekend<br />

zijn, aan <strong>de</strong> hand waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> zeldzaamheid <strong>van</strong><br />

een spoor/object kan wor<strong>de</strong>n bepaald.<br />

Bij <strong>het</strong> bepalen <strong>van</strong> <strong>de</strong> inhou<strong>de</strong>lijke kwaliteit<br />

spelen <strong>de</strong> historische en ruimtelijke context <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> sporen een belangrijke rol (afb. 6.4). Dit is<br />

niet an<strong>de</strong>rs dan bij ou<strong>de</strong>re archeologische vindplaatsen.<br />

Bij <strong>oorlog</strong>ssporen is echter vaak geen<br />

sprake <strong>van</strong> een gericht (bureau)on<strong>de</strong>rzoek,<br />

waardoor <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> informatie ontbreekt.<br />

Voor <strong>het</strong> bepalen <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze contexten is <strong>het</strong> <strong>van</strong><br />

belang niet alleen <strong>de</strong> sporen, maar ook <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis<br />

<strong>van</strong> een plek te beschrijven.<br />

Om <strong>de</strong> ensemblewaar<strong>de</strong> te kunnen bepalen,<br />

dient <strong>de</strong> historische en ruimtelijke context <strong>van</strong><br />

een spoor bekend te zijn. Hoe vollediger <strong>de</strong> beschrijving<br />

<strong>van</strong> een spoor, <strong>de</strong>s te beter <strong>het</strong> kan<br />

wor<strong>de</strong>n gewaar<strong>de</strong>erd. Een volledige beschrijving<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> spoor betreft i<strong>de</strong>aliter <strong>de</strong> hele ontwikkeling<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> object/<strong>de</strong> structuur waar<strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> spoor is aangetroffen. De volgen<strong>de</strong> (gebruiks)fasen<br />

kunnen daarbij wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n:<br />

• plan/ontwerp: wanneer en door wie?<br />

• aanleg: wanneer en door wie?<br />

• gebruik: wanneer en door wie?<br />

• vernielen/opruimen: wanneer en door wie?<br />

• na<strong>oorlog</strong>se omgang: wanneer en door wie?<br />

Dit zijn on<strong>de</strong>rzoeksvragen die aan bod kunnen<br />

komen in een bureauon<strong>de</strong>rzoek of in een PvE<br />

<strong>voor</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek.<br />

43<br />


44<br />

—<br />

Samengevat komt <strong>de</strong> <strong>voor</strong>gestel<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringssystematiek<br />

<strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen op <strong>het</strong> volgen<strong>de</strong><br />

neer:<br />

• essentie: relatie tussen sporen en <strong>de</strong> betekenis<br />

die aan een <strong>de</strong>rgelijke plek wordt gegeven;<br />

• uitkomst: bepalen <strong>van</strong>uit welk aspect <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

vragen om zorgvuldige omgang en wie<br />

hierbij betrokken moeten zijn;<br />

• nodig: beschrijving <strong>van</strong> sporen en kennis <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> context.<br />

Interessant is dat <strong>de</strong> hier <strong>voor</strong>gestel<strong>de</strong> omgang<br />

met <strong>oorlog</strong>serfgoed ook <strong>van</strong> toepassing kan zijn<br />

op ou<strong>de</strong>re archeologische vindplaatsen. Denk<br />

aan <strong>de</strong> wijze waarop <strong>het</strong> publiek wordt betrokken<br />

bij on<strong>de</strong>rzoek en hoe <strong>de</strong> beleving <strong>van</strong> zichtbare<br />

vindplaatsen wordt bepaald.<br />

6.3.2 Waar<strong>de</strong>ring<br />

De metho<strong>de</strong> wordt geoperationaliseerd aan <strong>de</strong><br />

hand <strong>van</strong> concrete vragen (bijlage I). Als een <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> vragen uit <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringstabel met ‘ja’ kan<br />

wor<strong>de</strong>n beantwoord, vragen <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong>ssporen om een zorgvuldige omgang op<br />

dat specifieke punt. Deze zorgvuldige omgang is<br />

afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>de</strong> sporen en <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

aard <strong>van</strong> <strong>de</strong> aangetoon<strong>de</strong> betekenis. Bij <strong>het</strong> analyseren<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> betekenissen die aan <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

wor<strong>de</strong>n gegeven, maken <strong>de</strong> <strong>de</strong>elvragen <strong>het</strong><br />

mogelijk gradaties aan te brengen in <strong>de</strong> betekenisgeving.<br />

Zo kan afhankelijk <strong>van</strong> <strong>het</strong> aantal<br />

<strong>de</strong>elvragen dat positief wordt beantwoord, een<br />

on<strong>de</strong>rscheid wor<strong>de</strong>n gemaakt in: geringe betekenis<br />

(bij 0 positieve antwoor<strong>de</strong>n), betekenis (bij<br />

1), grote betekenis (bij 2), zeer grote betekenis<br />

(bij 3).<br />

De uitkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring is an<strong>de</strong>rs dan bij<br />

<strong>de</strong> regulier KNA-waar<strong>de</strong>ringssystematiek geen<br />

eenduidig oor<strong>de</strong>el over <strong>de</strong> behou<strong>de</strong>nswaardigheid<br />

<strong>van</strong> een vindplaats. De <strong>voor</strong>gestel<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed leidt tot<br />

een analyse <strong>van</strong> <strong>de</strong> betekenissen die aantoonbaar<br />

aan dat erfgoed wor<strong>de</strong>n gegeven. Uit <strong>de</strong>ze<br />

analyse <strong>van</strong> maatschappelijk en/of inhou<strong>de</strong>lijke<br />

betekenissen volgt <strong>de</strong> wijze waarop met <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />

vindplaats dient te wor<strong>de</strong>n omgegaan.<br />

Er is echter nog weinig referentiemateriaal zodat<br />

een beoor<strong>de</strong>ling of waar<strong>de</strong>ring vaak moeilijk is<br />

te geven of kan wor<strong>de</strong>n uitgevoerd. Dat geldt in<br />

<strong>het</strong> bijzon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken waarbij in <strong>het</strong> bu-<br />

reauon<strong>de</strong>rzoek geen archeologische verwachting<br />

is opgenomen en waarbij Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>sporen<br />

bij toeval wor<strong>de</strong>n aangetroffen.<br />

Een zorgvuldige omgang is dus bre<strong>de</strong>r dan <strong>de</strong><br />

waar<strong>de</strong>ring behou<strong>de</strong>nswaardig, die in <strong>de</strong><br />

archeologie feitelijk synoniem is <strong>voor</strong> on<strong>de</strong>rzoekswaardig<br />

(aangezien wordt aangenomen<br />

dat toekomstig on<strong>de</strong>rzoek meer informatie zal<br />

opleveren). Hierbij moet wor<strong>de</strong>n opgemerkt<br />

dat <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek niet alleen een mid<strong>de</strong>l is om<br />

sporen te documenteren (dus in <strong>het</strong> rationele<br />

domein), maar ook een belangrijke rol kan spelen<br />

bij <strong>de</strong> beleving <strong>van</strong> <strong>de</strong> plek (zie ook hoofdstuk<br />

7).<br />

6.3.3 Bezwaren<br />

De <strong>voor</strong>gestel<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> heeft een<br />

tij<strong>de</strong>lijk karakter. Voorgesteld wordt <strong>de</strong> bepaling<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> fysieke waar<strong>de</strong> <strong>voor</strong>lopig achterwege te<br />

laten, omdat dit pas zin heeft zodra voldoen<strong>de</strong><br />

referentiemateriaal en gegevens over conserveringsomstandighe<strong>de</strong>n<br />

beschikbaar zijn. Ook op<br />

langere termijn dient <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> bijgesteld te<br />

wor<strong>de</strong>n. Met <strong>het</strong> verdwijnen <strong>van</strong> <strong>de</strong> generatie<br />

<strong>van</strong> direct betrokkenen wordt hun invloed op <strong>de</strong><br />

waar<strong>de</strong>ring min<strong>de</strong>r. Hiermee zal <strong>de</strong> betekenis<br />

<strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed op langere termijn veran<strong>de</strong>ren<br />

en waarschijnlijk ook op an<strong>de</strong>re wijze bepaald<br />

moeten wor<strong>de</strong>n. Overigens geldt ook <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> reguliere waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> vindplaatsen volgens<br />

<strong>de</strong> KNA dat die waar<strong>de</strong>ring een momentopname<br />

is, afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> stand <strong>van</strong> kennis<br />

op dat moment.<br />

Een zorgvuldige omgang met <strong>oorlog</strong>ssporen in<br />

een gebied is alleen maar mogelijk door te weten<br />

wat in dat gebied (naar verwachting) aanwezig<br />

is aan sporen. Het verdient aanbeveling <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

op te nemen op archeologische<br />

verwachtings- en beleidskaarten. Daarnaast is<br />

<strong>het</strong> <strong>van</strong> belang dat gegevens <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek naar<br />

<strong>oorlog</strong>ssporen centraal geregistreerd en beheerd<br />

wor<strong>de</strong>n, bij <strong>voor</strong>keur als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> Archis,<br />

<strong>het</strong> lan<strong>de</strong>lijke vindplaatsregistratiesysteem. Pas<br />

wanneer er voldoen<strong>de</strong> referentiemateriaal is,<br />

kan na<strong>de</strong>re invulling wor<strong>de</strong>n gegeven aan <strong>het</strong><br />

waar<strong>de</strong>ringscriterium zeldzaamheid.<br />

Er is nog nauwelijks iets bekend over <strong>de</strong> conserveringscondities<br />

<strong>van</strong> specifieke materiaalcategorieën<br />

die veel <strong>voor</strong>komen op vindplaatsen uit <strong>de</strong>


Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, zoals perspex, bakeliet,<br />

aluminium en an<strong>de</strong>re metaallegeringen, al dan<br />

niet <strong>voor</strong>zien <strong>van</strong> verf of coating. Om invulling te<br />

kunnen geven aan waar<strong>de</strong>ringscriteria als gaafheid<br />

en conservering is <strong>het</strong> <strong>van</strong> essentieel belang<br />

meer zicht te krijgen op <strong>de</strong>gradatieprocessen<br />

<strong>van</strong> vondstmateriaal uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>.<br />

Een praktisch bezwaar bij <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> kan ook<br />

zijn dat <strong>voor</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring gegevens nodig zijn<br />

die niet standaard wor<strong>de</strong>n verzameld bij regulier<br />

archeologisch on<strong>de</strong>rzoek, bij<strong>voor</strong>beeld om <strong>de</strong><br />

relatie vast te kunnen leggen tussen <strong>de</strong> aangetroffen<br />

sporen en recreatieve routes of <strong>oorlog</strong>smonumenten.<br />

Hier<strong>voor</strong> is feitelijk een gericht<br />

bureauon<strong>de</strong>rzoek nodig. Overigens geldt ook bij<br />

<strong>de</strong> reguliere waar<strong>de</strong>ring volgens <strong>de</strong> KNA dat<br />

aanvullen<strong>de</strong> gegevens verzameld moeten wor<strong>de</strong>n<br />

om aspecten als zeldzaamheid of ensemblewaar<strong>de</strong><br />

te kunnen bepalen. Dit lijkt dus geen<br />

principieel bezwaar, maar eer<strong>de</strong>r een praktisch<br />

aandachtspunt.<br />

Een kritiekpunt kan zijn dat <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> niet<br />

leidt tot een eenduidig selectieadvies over <strong>de</strong><br />

behou<strong>de</strong>nswaardigheid <strong>van</strong> een vindplaats,<br />

maar tot een advies over <strong>de</strong> omgang met <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />

sporen. Hierbij kan <strong>het</strong> advies overigens<br />

ook zijn dat geen na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek of<br />

maatregelen noodzakelijk wor<strong>de</strong>n geacht.<br />

Interessant is in dit ka<strong>de</strong>r dat bij <strong>de</strong> systematische<br />

inventarisatie <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen in <strong>de</strong> provincie<br />

Drenthe in 1998 (!) ook geen selectie werd<br />

toegepast. Uitein<strong>de</strong>lijk is daarbij bewust afgezien<br />

<strong>van</strong> een waar<strong>de</strong>ring per object,61 omdat <strong>de</strong><br />

initiatiefnemers <strong>de</strong>stijds:<br />

• geen zicht had<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> zeldzaamheid en uniciteit<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> diverse sporen;<br />

• meer belang hechtten aan <strong>het</strong> verhaal dat met<br />

<strong>de</strong> sporen werd verteld dan aan <strong>de</strong> precieze<br />

conditie <strong>van</strong> <strong>de</strong> objecten;<br />

• constateer<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> sporen zo zeldzaam zijn<br />

dat ze eigenlijk allemaal intact zou<strong>de</strong>n moeten<br />

blijven.<br />

De metho<strong>de</strong> is ook toegepast op <strong>de</strong> resultaten<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bij een visuele inspectie aangetroffen<br />

<strong>oorlog</strong>ssporen op <strong>de</strong> Grebbeberg. Hierin schuilt<br />

echter <strong>het</strong> risico op een cirkelre<strong>de</strong>nering, aangezien<br />

<strong>de</strong> metho<strong>de</strong> ook is ontwikkeld op basis <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> daar aangetroffen sporen. Door toepassing<br />

op an<strong>de</strong>re locaties moet blijken in hoeverre <strong>de</strong><br />

metho<strong>de</strong> in <strong>de</strong> praktijk werkbaar is en op welke<br />

punten bijstelling wenselijk is.<br />

Samengevat zijn <strong>de</strong> (mogelijke) bezwaren:<br />

• conservering en zeldzaamheid is niet of nauwelijks<br />

te scoren door <strong>het</strong> vrijwel ontbreken<br />

<strong>van</strong> een referentieka<strong>de</strong>r;<br />

• emotionele waar<strong>de</strong>ring verschuift door <strong>het</strong><br />

wegvallen <strong>van</strong> ooggetuigen/veteranen en an<strong>de</strong>re<br />

direct betrokkenen; waarbij moet opgemerkt<br />

dat elke waar<strong>de</strong>ring een zeer subjectieve<br />

momentopname is;<br />

• <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> leidt niet tot een eenduidig selectieadvies,<br />

maar tot een advies over omgang<br />

met <strong>oorlog</strong>ssporen;<br />

• <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> is ontwikkeld en toegepast op <strong>de</strong><br />

Grebbeberg; <strong>de</strong> vraag is waar <strong>de</strong> haken en<br />

ogen zitten en of <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> ook werkt in <strong>de</strong><br />

praktijk.<br />

6.4 Evaluatie waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong><br />

Na <strong>de</strong> publicatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> is<br />

die een paar keer toegepast bij advisering over<br />

omgang met <strong>oorlog</strong>serfgoed. In <strong>het</strong> ene geval<br />

betrof <strong>het</strong> een advies over <strong>de</strong> omgang met <strong>de</strong><br />

resten <strong>van</strong> een Amerikaanse kustbatterij op<br />

Curaçao en in <strong>het</strong> an<strong>de</strong>re een advies hoe om te<br />

gaan met een bij werkzaamhe<strong>de</strong>n aangetroffen<br />

Duitse geschutsstelling te Moordrecht.62 Bij<br />

Curaçao was feitelijk sprake <strong>van</strong> een advies op<br />

basis <strong>van</strong> een bureauon<strong>de</strong>rzoek. Dit leidt tot <strong>de</strong><br />

vraag in hoeverre een uitspraak over waar<strong>de</strong>ring<br />

mogelijk is op basis <strong>van</strong> een bureauon<strong>de</strong>rzoek.<br />

Als er voldoen<strong>de</strong> gegevens beschikbaar zijn, zou<br />

dit in principe mogelijk moeten zijn. Alleen informatie<br />

over <strong>de</strong> fysieke toestand en situatie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

te waar<strong>de</strong>ren sporen zal vaak uit veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

verkregen moeten wor<strong>de</strong>n. Bij <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

die zich (<strong>de</strong>els) aan <strong>het</strong> maaiveld bevin<strong>de</strong>n, zijn<br />

<strong>de</strong>ze gegevens vaak ook al beschikbaar na bureauon<strong>de</strong>rzoek.<br />

Voorafgaand aan <strong>de</strong> toetsing <strong>van</strong> <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> bij<br />

<strong>de</strong> expertmeeting met <strong>de</strong> projectpartners is nog<br />

een aantal zaken opgemerkt. De vraag is of een<br />

archeoloog zich niet zou moeten beperken tot<br />

zuiver archeologische argumenten bij <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen. Kan/mag een archeoloog<br />

bij <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring uitgaan <strong>van</strong> argumenten<br />

die betrekking hebben op betekenis? Daarbij<br />

komt <strong>de</strong> vraag of dit niet een subjectieve laag<br />

toevoegt. Hierbij is <strong>het</strong> goed <strong>voor</strong> ogen te hou<strong>de</strong>n<br />

dat elke waar<strong>de</strong>ring subjectief is, ook al is<br />

61 Kok & Wijnen 2011, 85.<br />

62 Respectievelijk Kok 2011 en Wijnen &<br />

Kok 2011.<br />

45<br />


46<br />

—<br />

Tabel 6.1 Overzicht toepasbaarheid waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed op basis <strong>van</strong> expertmeeting.<br />

Plaats On<strong>de</strong>rzoek Sporen/vondsten Betekenis Inhou<strong>de</strong>lijke kwaliteit Oor<strong>de</strong>el<br />

Oosterbeek Begeleiding uitbaggeren<br />

aantal beken (zie afb. 6.5 en<br />

6.6)<br />

Bennekom Archeologische opgraving<br />

(Late Prehistorie)<br />

63 De sessie over militair erfgoed op <strong>de</strong><br />

Reuvensdagen 2012 heeft hier een<br />

positieve aanzet gegeven om naast<br />

militair erfgoed over <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

ook dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> Romeinse tijd en<br />

<strong>de</strong> Tachtig-jarige Oorlog te betrekken.<br />

Diverse vondsten uit WOII Scoort positief Toepasbaar als sporen en<br />

vondsten samengaan<br />

O.a. loopgraven 1-2 vragen niet beantwoord,<br />

door gebrek aan kennis <strong>van</strong><br />

(alle) lokale bronnen (bijv.<br />

film, foto’s)<br />

Lent Dijkteruglegging O.a. schuttersputjes Goed te waar<strong>de</strong>ren: <strong>het</strong> is<br />

een beken<strong>de</strong> plaats<br />

Apeldoorn Begeleiding sanering<br />

munitie<strong>de</strong>pot<br />

sprake <strong>van</strong> expert judgement op basis <strong>van</strong> archeologische<br />

gegevens. In <strong>de</strong> <strong>voor</strong>gestel<strong>de</strong> metho<strong>de</strong><br />

is getracht <strong>de</strong> betekenisaspecten zoveel mogelijk<br />

objectief meet- of toetsbaar te maken. Er kan<br />

immers wor<strong>de</strong>n vastgesteld of een locatie met<br />

<strong>oorlog</strong>ssporen is opgenomen in een recreatieve<br />

route en of er op/bij <strong>de</strong> locatie <strong>oorlog</strong>smonumenten<br />

zijn opgericht. Overigens zijn in <strong>de</strong> reguliere<br />

waar<strong>de</strong>ringssystematiek volgens <strong>de</strong> KNA<br />

ook meer subjectieve aspecten opgenomen zoals<br />

'schoonheid' en 'herinneringswaar<strong>de</strong>'. Dat in<br />

<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> <strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed<br />

nadrukkelijk meer aandacht wordt besteed aan<br />

<strong>de</strong> diverse maatschappelijke betekenissen <strong>van</strong><br />

<strong>oorlog</strong>serfgoed, is gebaseerd op <strong>het</strong> uitgangspunt<br />

dat <strong>de</strong>ze betekenissen niet kunnen/mogen<br />

genegeerd bij wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong><br />

dat erfgoed. Geconstateerd kan ver<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n<br />

dat <strong>het</strong> publiek vrijwel altijd geïnteresseerd is in<br />

(on<strong>de</strong>rzoek naar) <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

Bij <strong>de</strong> expertmeeting is <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> getoetst aan<br />

een aantal on<strong>de</strong>rzoeken (tabel 6.1). Hierbij is<br />

<strong>voor</strong>al gekeken naar <strong>de</strong> toepasbaarheid <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

metho<strong>de</strong> en niet naar <strong>de</strong> specifieke waar<strong>de</strong>ring<br />

per <strong>de</strong>elaspect.<br />

Bij <strong>de</strong> toepasbaarheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> kan een<br />

aantal opmerkingen wor<strong>de</strong>n gemaakt:<br />

• Bij <strong>de</strong> diverse betekenissen wordt gekeken<br />

naar <strong>de</strong> betekenissen waar<strong>van</strong> geconstateerd<br />

kan wor<strong>de</strong>n dat die nu daadwerkelijk al aan <strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong>ssporen wor<strong>de</strong>n gegeven. Het gaat dus<br />

niet om <strong>de</strong> betekenissen die aan <strong>de</strong> sporen<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n gegeven, dan is sprake <strong>van</strong><br />

een potentie.<br />

• In <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringstabel ontbreekt <strong>de</strong> expliciete<br />

vraag wat <strong>de</strong> meerwaar<strong>de</strong> is <strong>van</strong> archeologie<br />

op dit terrein. Voorgesteld wordt een extra<br />

1-2 vragen niet beantwoord,<br />

door ontbreken<br />

referentieka<strong>de</strong>r (bijv.<br />

zeldzaamheid)<br />

Ook: ensemblewaar<strong>de</strong><br />

context door ou<strong>de</strong>r fort<br />

Diverse vondsten uit WOII Emotioneel gevoelig Weinig bekend (verzwegen<br />

geschie<strong>de</strong>nis)<br />

Metho<strong>de</strong> toepasbaar<br />

Metho<strong>de</strong> toepasbaar door<br />

specialisten of na uitgebrei<strong>de</strong><br />

kennisvergaring<br />

Metho<strong>de</strong> toepasbaar<br />

Metho<strong>de</strong> toepasbaar<br />

vraag op te nemen: ‘voegt archeologie (naar<br />

verwachting) iets toe aan <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> historische<br />

bronnen? Als <strong>het</strong> hierop scoort: gelijk<br />

door met on<strong>de</strong>rzoek.<br />

• De metho<strong>de</strong> werkt alleen als er voldoen<strong>de</strong><br />

gegevens beschikbaar zijn. Indien er geen<br />

bureauon<strong>de</strong>rzoek is uitgevoerd naar <strong>oorlog</strong>ssporen,<br />

kan overwogen wor<strong>de</strong>n ten behoeve<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aangetroffen sporen<br />

alsnog een gericht, aanvullend bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

uit te voeren. Feitelijk was dit ook <strong>de</strong><br />

situatie bij <strong>de</strong> advisering over <strong>de</strong> bij werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

aangetroffen geschutsstelling te<br />

Moordrecht.<br />

• De waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> leidt tot een advies,<br />

<strong>de</strong> keuze <strong>voor</strong> daadwerkelijk behoud <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

wordt ergens an<strong>de</strong>rs gemaakt (selectiebesluit<br />

= politiek). Dit geldt ook <strong>voor</strong> ou<strong>de</strong>re,<br />

archeologische vindplaatsen en is niet<br />

specifiek een probleem bij waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong><br />

sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Het feit<br />

dat <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> niet leidt tot een eenduidig<br />

selectieadvies, maar tot een advies over omgang<br />

met <strong>oorlog</strong>serfgoed, zal zeer goed moeten<br />

wor<strong>de</strong>n toegelicht en gemotiveerd.<br />

• Het zou zinvol zijn <strong>de</strong>ze tabel ook toe te passen<br />

op an<strong>de</strong>r <strong>oorlog</strong>serfgoed, bij<strong>voor</strong>beeld uit<br />

<strong>de</strong> Kou<strong>de</strong> Oorlog etc.63 Dat is in principe zeker<br />

mogelijk, maar valt buiten <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> dit<br />

project.<br />

Geconstateerd kan wor<strong>de</strong>n dat een waar<strong>de</strong>ring<br />

die <strong>voor</strong>al gericht is op <strong>de</strong> inhou<strong>de</strong>lijke kwaliteit<br />

leidt tot een inhou<strong>de</strong>lijk, wetenschappelijk oor<strong>de</strong>el<br />

over <strong>de</strong> behou<strong>de</strong>nswaardigheid <strong>van</strong> een<br />

vindplaats, uit oogpunt <strong>van</strong> <strong>de</strong> wetenschappelijke,<br />

cultuurhistorische waar<strong>de</strong>. Er zou kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n opgemerkt dat <strong>de</strong> archeoloog zich tot


Afb. 6.5 Duikers bergen een Duitse steelhandgranaat bij <strong>het</strong> uitbaggeren <strong>van</strong> sloten, vijvers en beken te Oosterbeek<br />

(foto Diachron UvA bv).<br />

dit oor<strong>de</strong>el dient te beperken. Een waar<strong>de</strong>ring<br />

die <strong>voor</strong>al gericht is op <strong>de</strong> analyse <strong>van</strong> betekenissen<br />

leidt tot een min<strong>de</strong>r eenduidig waar<strong>de</strong>oor<strong>de</strong>el,<br />

maar biedt een handreiking <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

zorgvuldige omgang met <strong>het</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed, uit<br />

Afb. 6.6 Engelse anti-tankgranaat gevon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> Fonteinallee<br />

te Oosterbeek (foto Diachron UvA bv).<br />

oogpunt <strong>van</strong> <strong>de</strong> educatieve/recreatieve, emotionele<br />

en/of symbolische betekenis die aan <strong>de</strong> plek<br />

wordt gegeven. Hiermee tre<strong>de</strong>n we in <strong>de</strong> maatschappelijke<br />

betekenis <strong>van</strong> een plek die veel bre<strong>de</strong>r<br />

is dan <strong>het</strong> archeologisch belang. Het risico<br />

<strong>van</strong> een strikte scheiding tussen <strong>de</strong> inhou<strong>de</strong>lijke<br />

kwaliteit en <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen is<br />

dat <strong>de</strong> maatschappelijke omgang met <strong>oorlog</strong>serfgoed<br />

(in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> her<strong>de</strong>nkingen en publieksbeleving)<br />

volledig los komt te staan <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek en behoud <strong>van</strong> dat erfgoed.<br />

Concreet: <strong>het</strong> oprichten <strong>van</strong> een monument <strong>voor</strong><br />

een gebeurtenis, terwijl <strong>de</strong> fysieke sporen <strong>van</strong><br />

die gebeurtenis ongezien verdwijnen. Het is <strong>de</strong><br />

taak <strong>van</strong> <strong>de</strong> archeoloog om vast te stellen in<br />

hoeverre archeologisch on<strong>de</strong>rzoek iets kan toevoegen<br />

wat betreft <strong>de</strong> wetenschappelijke en/of<br />

maatschappelijke betekenis <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen.<br />

De hier <strong>voor</strong>gestel<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> kan<br />

daarbij als instrument dienen.<br />

Geconclu<strong>de</strong>erd kan wor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> toepassing<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>gestel<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringsmetho<strong>de</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>oorlog</strong>serfgoed niet leidt tot grote knelpunten<br />

en op enkele op- en aanmerkingen na is <strong>het</strong> een<br />

goed uitgangspunt. In bijlage I is een aangepaste<br />

waar<strong>de</strong>ringstabel opgenomen.<br />

47<br />


7 Inventarisatie beheersaspecten<br />

7.1 Aanpak<br />

Het laatste on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> inventarisatie betreft<br />

<strong>het</strong> beheer en <strong>de</strong> publieks<strong>voor</strong>lichting. In<br />

diverse RAAP-rapporten zijn aanbevelingen gedaan<br />

over <strong>de</strong>ze aspecten. Vanuit <strong>de</strong> archeologie<br />

(aanbodkant) is er al re<strong>de</strong>lijk zicht op <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Het is echter <strong>de</strong> vraag of <strong>de</strong>ze potenties<br />

ook wor<strong>de</strong>n gezien en benut door <strong>de</strong> beheer<strong>de</strong>rs,<br />

respectievelijk instellingen die <strong>het</strong><br />

<strong>oorlog</strong>sverhaal presenteren aan <strong>het</strong> publiek<br />

(vraagkant). In twee parallelle gesprekken is op<br />

29 maart 2012 een selectie <strong>van</strong> <strong>de</strong> beschikbare<br />

aanbevelingen en suggesties besproken met C.<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Genugten (Senior Beleidsme<strong>de</strong>werker<br />

Cultuurhistorie en Landschap, Gel<strong>de</strong>rsch Landschap)<br />

en met J. Hovers (directeur Airborne<br />

Museum) met als aandachtspunten <strong>de</strong> haalbaarheid<br />

en praktische uitvoering. De gesprekken<br />

hebben geresulteerd in een lijst met aandachtspunten<br />

<strong>voor</strong> terreinbeheer<strong>de</strong>rs, respectievelijk<br />

een overzicht <strong>van</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> visualisaties<br />

en publieks<strong>voor</strong>lichting.<br />

Concrete aandachtspunten en aanbevelingen<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen zijn opgenomen<br />

in bijlage II. Het betreft praktische adviezen<br />

<strong>voor</strong> beheer<strong>de</strong>rs en terreineigenaren gericht op<br />

<strong>het</strong> in stand hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> archeologische resten<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

In bijlage III zijn enkele constateringen en aanbevelingen<br />

opgenomen op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> museale<br />

presentaties en reconstructies <strong>van</strong> archeologische<br />

resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, in<br />

<strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een factsheet <strong>voor</strong> publieksinstellingen<br />

op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis.<br />

7.2 Aandachtspunten <strong>voor</strong><br />

terreinbeheer<strong>de</strong>rs<br />

7.2.1 Terreinbeheer<strong>de</strong>rs en <strong>de</strong> resten uit<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

Afgelopen jaren kan wor<strong>de</strong>n geconstateerd dat<br />

terreinbeheer<strong>de</strong>rs steeds meer aandacht krijgen<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> op<br />

hun terrein.64 In natuurvisies wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>rgelijke<br />

relicten in toenemen<strong>de</strong> mate vermeld. Ook <strong>de</strong><br />

Archeologische Monumentenwacht neemt <strong>de</strong><br />

hun beken<strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen ook op in basisbeschrijvingen,<br />

monitors en beheeradviezen.65<br />

Deze toenemen<strong>de</strong> aandacht is <strong>het</strong> gevolg <strong>van</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> factoren. Om te beginnen is sprake<br />

<strong>van</strong> een toegenomen aandacht <strong>voor</strong> inventarisatie<br />

<strong>van</strong> cultuurhistorische elementen in <strong>het</strong> algemeen.<br />

Daarbij krijgt ook <strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> historische<br />

landschapselementen <strong>de</strong> laatste jaren<br />

steeds meer aandacht. Zo zijn bij<strong>voor</strong>beeld verschillen<strong>de</strong><br />

beheerstrategieën opgesteld <strong>voor</strong> historische<br />

boselementen, waaron<strong>de</strong>r zich ook sporen<br />

uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> kunnen bevin<strong>de</strong>n.66<br />

Daarnaast komt <strong>de</strong> aandacht <strong>voor</strong>t <strong>van</strong>uit een<br />

zorg om mogelijk negatieve gevolgen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

aanwezigheid <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen. Hierbij gaat<br />

<strong>het</strong> <strong>voor</strong>al om <strong>de</strong> aandacht die <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

trekken <strong>van</strong> metaal<strong>de</strong>tectorzoekers in combinatie<br />

met <strong>het</strong> risico op <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> nietgesprongen<br />

explosieven. Graafactiviteiten <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>tectorzoekers kunnen lei<strong>de</strong>n tot verstoring<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m en <strong>van</strong> natuurwaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een<br />

terrein en tot <strong>het</strong> achterlaten <strong>van</strong> materiaal aan<br />

<strong>het</strong> maaiveld. Daarbij komt <strong>het</strong> veiligheidsrisico<br />

dat beheer<strong>de</strong>rs en bezoekers kunnen lopen door<br />

<strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> niet-gesprongen explosieven.<br />

Om maatregelen te kunnen nemen tegen<br />

<strong>de</strong>tectorzoekers en zicht te hebben op dit veiligheidsrisico,<br />

is <strong>het</strong> <strong>voor</strong> terreinbeheer<strong>de</strong>rs <strong>van</strong><br />

belang te weten wat er aan <strong>oorlog</strong>ssporen op<br />

hun terrein ligt.<br />

Tot slot zijn steeds meer beheer<strong>de</strong>rs zich bewust<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> cultuurhistorische waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

en <strong>van</strong> hun potentie <strong>voor</strong> <strong>het</strong> presenteren<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>het</strong> betreffen<strong>de</strong><br />

gebied. Aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> zichtbare sporen<br />

kan een verhaal wor<strong>de</strong>n verteld over <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis<br />

<strong>van</strong> een gebied. Dit voegt een extra<br />

dimensie toe aan <strong>de</strong> beleving <strong>van</strong> een gebied en<br />

kan zelfs <strong>voor</strong> bezoekers een re<strong>de</strong>n zijn <strong>voor</strong> een<br />

bezoek. Kansen zijn <strong>voor</strong>al aanwezig op die<br />

plekken waar <strong>oorlog</strong>serfgoed en natuur goed<br />

samen gaan. Zo heeft Gel<strong>de</strong>rsch Landschap in<br />

2009 <strong>voor</strong> haar terrein Marienborn in kaart laten<br />

brengen wat zich er tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> heeft afgespeeld<br />

en hoe <strong>de</strong>ze gebeurtenissen beter beleefbaar<br />

gemaakt zou<strong>de</strong>n kunnen wor<strong>de</strong>n.67 Uit<br />

oogpunt <strong>van</strong> een verantwoord beheer <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

heeft Gel<strong>de</strong>rsch Landschap vervolgens<br />

ook <strong>voor</strong> De Sysselt bij E<strong>de</strong> een inventarisatie<br />

laten opstellen (afb. 7.1).68 Een <strong>voor</strong>beeld <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> benutten <strong>van</strong> aanwezige <strong>oorlog</strong>ssporen is<br />

49<br />

—<br />

64 Zie bij<strong>voor</strong>beeld Purmer 2009; Rugers &<br />

Van <strong>de</strong>r Vel<strong>de</strong> 2009; Wijnen 2010.<br />

65 Persoonlijke me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling Rob Datema<br />

(adviseur Fysiek behoud, Archeologische<br />

Monumentenwacht), per mail 8 mei<br />

2012.<br />

66 Jansen & Van Benthem 2005.<br />

67 Rugers & Van <strong>de</strong>r Vel<strong>de</strong> 2009.<br />

68 Wijnen 2010.


50<br />

—<br />

69 Zie http://www.natuurmonumenten.nl/<br />

content/slot-haamste<strong>de</strong>-0.<br />

70 Persoonlijke me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling Rob Datema<br />

(adviseur Fysiek behoud, Archeologische<br />

Monumentenwacht), per mail 8 mei<br />

2012.<br />

Afb. 7.1 Bij <strong>de</strong> inventarisatie <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen in De Sysselt bij E<strong>de</strong> aangetroffen bomkrater op <strong>de</strong> Ginkelse Hei<strong>de</strong><br />

(foto J.A.T. Wijnen).<br />

<strong>het</strong> Slotbos op Haamste<strong>de</strong> op <strong>het</strong> Zeeuwse eiland<br />

Schouwen-Duiveland waar Natuur monumenten<br />

in <strong>de</strong> natuurvisie <strong>de</strong> aanwezige bunkers<br />

nadrukkelijk heeft opgenomen en in <strong>het</strong> bijzon<strong>de</strong>r<br />

aandacht besteed aan <strong>het</strong> opslagvrij maken<br />

en inrichten <strong>van</strong> een bunker tot uitzichtpunt.69<br />

7.2.2 Kwetsbaarheid <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

Archeologische sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

verschillen in principe niet <strong>van</strong> ou<strong>de</strong>re<br />

archeologische vindplaatsen. Beheer- en behoudsmaatregelen<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong>ze relicten wijken dan<br />

ook niet af <strong>van</strong> die <strong>voor</strong> ou<strong>de</strong>re vindplaatsen en<br />

dienen eenzelf<strong>de</strong> doel: behoud <strong>van</strong> sporen/informatie,<br />

<strong>van</strong> structuur en aanleg en behoud/<br />

verbetering <strong>van</strong> belevingswaar<strong>de</strong>.70 Globaal<br />

wordt dit bereikt door <strong>het</strong> ontzien <strong>van</strong> sporen bij<br />

terreinon<strong>de</strong>rhoud en aanplant, <strong>het</strong> vrijhou<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> sporen <strong>van</strong> houtige begroeiing en <strong>het</strong><br />

<strong>voor</strong>komen dat snoeihout wordt gedumpt op/in<br />

<strong>de</strong> sporen.<br />

Hierbij kunnen echter drie kanttekeningen wor<strong>de</strong>n<br />

gemaakt. Ten eerste zijn sporen uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong><br />

relatief vaak zichtbaar aan <strong>het</strong> maaiveld. Dit<br />

heeft enerzijds te maken met <strong>de</strong> oorsprong <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> sporen: <strong>het</strong> gaat vaak om ingegraven stellin-<br />

gen, ver<strong>de</strong>digingswerken of versperringen, al<br />

dan niet <strong>voor</strong>zien <strong>van</strong> opgeworpen omwallingen.<br />

An<strong>de</strong>rzijds heeft <strong>de</strong> tand <strong>de</strong>s tijds nog relatief<br />

weinig invloed gehad op <strong>de</strong>ze ingravingen,<br />

zodat ze nog relatief weinig door erosie en an<strong>de</strong>re<br />

natuurlijke processen zijn aangetast. Bij <strong>de</strong><br />

sporen aan <strong>het</strong> maaiveld gaat <strong>het</strong> zowel om ingravingen<br />

als om ophogingen. Vooral in hei<strong>de</strong>terreinen<br />

en bosgebie<strong>de</strong>n zijn veel <strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke<br />

sporen zeer goed bewaard gebleven. Het veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

aan <strong>de</strong> Koningsweg in Arnhem heeft<br />

laten zien dat zelfs sleuven <strong>voor</strong> kabels nog herkenbaar<br />

zijn in <strong>het</strong> terrein (zie hoofdstuk 9).<br />

Een twee<strong>de</strong> verschil is dat vindplaatsen uit <strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong> over <strong>het</strong> algemeen een zeer grote component<br />

metaalvondsten bevatten en daarmee zeer<br />

kwetsbaar zijn <strong>voor</strong> metaal<strong>de</strong>tectie (afb. 7.2 en<br />

7.3). Het zoeken met een metaal<strong>de</strong>tector door<br />

particulieren is in veel gevallen niet toegestaan<br />

volgens <strong>de</strong> Monumentenwet (zie hoofdstuk 4.3.4<br />

en 5.2.3). In veel gemeenten waar in <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong><br />

zwaar is gevochten, is een <strong>de</strong>tectorverbod opgenomen<br />

in <strong>de</strong> Algemeen Plaatselijke Veror<strong>de</strong>ning<br />

(APV) <strong>van</strong>wege <strong>het</strong> risico op aantreffen <strong>van</strong> nietgesprongen<br />

explosieven. Handhaving is vaak een<br />

probleem. Omdat <strong>het</strong> zoeken kan lei<strong>de</strong>n tot<br />

scha<strong>de</strong> aan terreinen, verlenen veel eigenaren en<br />

beheer<strong>de</strong>rs geen toestemming aan particulieren<br />

om te zoeken en tre<strong>de</strong>n ze ook op tegen zoekers


Afb. 7.2 Door metaal<strong>de</strong>tectorzoeker gegraven gat op terrein aan <strong>de</strong> Koningsweg te Arnhem, <strong>de</strong> aangetroffen<br />

geëmailleer<strong>de</strong> teil is achtergelaten (foto RAAP).<br />

die dit negeren. Sommige terreineigenaren en<br />

beheer<strong>de</strong>rs zijn <strong>van</strong>wege ongewenste bezoekers<br />

bewust zeer terughou<strong>de</strong>nd in <strong>het</strong> openbaar maken<br />

<strong>van</strong> informatie over <strong>oorlog</strong>ssporen op hun<br />

terrein. An<strong>de</strong>re eigenaren en beheer<strong>de</strong>rs zien <strong>het</strong><br />

zoeken niet direct als een probleem, maar juist<br />

als een mogelijkheid om meer te weten te komen<br />

over hun terrein.<br />

Een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> en laatste verschil is dat bij ontwikkelingen<br />

op terreinen met sporen uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>, op<br />

die sporen niet alleen <strong>de</strong> archeologische wet- en<br />

regelgeving <strong>van</strong> kracht is, maar ook wet- en regelgeving<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> kan zijn op gebied <strong>van</strong><br />

niet-gesprongen explosieven.<br />

De hier<strong>voor</strong> genoem<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n hebben<br />

als consequentie dat <strong>oorlog</strong>ssporen ten opzichte<br />

<strong>van</strong> ou<strong>de</strong>re archeologische verschijnselen relatief<br />

vaker doelwit zijn <strong>van</strong> metaal<strong>de</strong>tectie en<br />

specifiek daaruit <strong>voor</strong>tvloeien<strong>de</strong> verstoring <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> maaiveld. Bij verstoring <strong>van</strong> <strong>het</strong> maaiveld<br />

moet niet alleen wor<strong>de</strong>n gedacht aan natuurontwikkeling<br />

en on<strong>de</strong>rhoudswerkzaamhe<strong>de</strong>n,<br />

maar ook aan verstoring door dieren.71 Zo blijken<br />

<strong>de</strong> grote grazers, Galloway-run<strong>de</strong>ren, die<br />

sinds 2001 vrij rondlopen over <strong>de</strong> Grebbeberg,<br />

op diverse plaatsen nog zichtbare sporen <strong>van</strong><br />

loopgraven te hebben vertrapt.72 Van wil<strong>de</strong> zwijnen<br />

is bekend dat zij, meer nog dan <strong>de</strong> run<strong>de</strong>ren,<br />

door wroeten grote beschadigingen aan <strong>de</strong> bovenste<br />

laag <strong>van</strong> <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m kunnen toebrengen.73<br />

De kwetsbaarheid <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen leidt tot<br />

specifieke aandachtspunten <strong>voor</strong> een verantwoord<br />

beheer <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze sporen.<br />

7.2.3 Maatregelen<br />

Veel <strong>oorlog</strong>ssporen zijn bewaard gebleven in<br />

natuurgebie<strong>de</strong>n. Hier kan niet alleen natuurontwikkeling,<br />

maar ook regulier (bos)beheer een<br />

bedreiging vormen. Onbekendheid bij terreineigenaren<br />

en beheer<strong>de</strong>rs is hier me<strong>de</strong> <strong>de</strong>bet aan.<br />

Beheer<strong>de</strong>rs zijn over <strong>het</strong> algemeen bekend met<br />

<strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> eventuele sporen uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, maar zijn niet altijd op <strong>de</strong><br />

hoogte <strong>van</strong> <strong>de</strong> ligging <strong>van</strong> diverse objecten en<br />

structuren. Dit heeft als gevolg dat bij <strong>het</strong> beheer<br />

niet op objectniveau rekening kan wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> cultuurhistorische<br />

resten uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

De inventarisatie <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen op <strong>de</strong><br />

Grebbe berg bij Rhenen was me<strong>de</strong> ingegeven<br />

<strong>van</strong>uit <strong>de</strong> wens om een overzicht te hebben <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> aanwezige sporen in <strong>het</strong> terrein.74 Een beheer<strong>de</strong>r<br />

die niet bekend is met <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong><br />

cultuurhistorische sporen kan niet wor<strong>de</strong>n ver-<br />

71 An<strong>de</strong>re vindplaatsen hebben dikwijls<br />

meer te lij<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r factoren als<br />

verstuiving, erosie en ontwatering.<br />

72 Kok & Wijnen 2011.<br />

73 Wijnen 2010.<br />

74 Kok & Wijnen 2011.<br />

51<br />


52<br />

—<br />

75 Bull & Panton 2001.<br />

76 De tekst <strong>van</strong> <strong>de</strong> verklaring is te<br />

raadplegen via <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Amerikaanse National Park Service:<br />

http://www.nps.gov/hps/hli/currents/<br />

earthworks/downloads/charter_draft5.<br />

doc.<br />

77 http://icofort.icomos.org/home.<br />

Afb. 7.3 Door metaal<strong>de</strong>tectorzoekers opgegraven en achtergelaten materiaal op <strong>de</strong> vuilstort <strong>van</strong> Kamp Westerbork<br />

(foto RAAP).<br />

weten dat bij <strong>het</strong> beheer geen rekening wordt<br />

gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong>ze sporen. Net als grafheuvels<br />

en an<strong>de</strong>r archeologische elementen zou<strong>de</strong>n ook<br />

geschutsstellingen en an<strong>de</strong>re <strong>oorlog</strong>srelicten<br />

moeten wor<strong>de</strong>n opgenomen in beheerplannen<br />

<strong>van</strong> terreineigenaren.<br />

Bij in <strong>het</strong> landschap zichtbare sporen kan <strong>de</strong><br />

zorgvuldige omgang bestaan uit passief beheer<br />

('niets doen'), dan wel actief beheer om behoud<br />

en zichtbaarheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> sporen te waarborgen.<br />

Het is <strong>van</strong> belang scenario's <strong>voor</strong> beheer <strong>van</strong><br />

<strong>oorlog</strong>ssporen te ontwikkelen. Dit is in veel gevallen<br />

maatwerk, waarbij <strong>de</strong> beheer<strong>de</strong>r binnen<br />

<strong>voor</strong>af gestel<strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs een afweging maakt tussen<br />

<strong>de</strong> diverse aanwezige waar<strong>de</strong>n in een terrein.<br />

In algemene zin kunnen er echter wel aandachtspunten<br />

wor<strong>de</strong>n geformuleerd <strong>voor</strong> een<br />

verantwoor<strong>de</strong> omgang met sporen uit <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> (bijlage II). Het is aan te<br />

bevelen dat <strong>de</strong>ze aandachtspunten na uitwerking<br />

en toetsing door natuurbeheer<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n<br />

opgenomen in <strong>de</strong> ‘gedragsco<strong>de</strong> zorgvuldig natuurbeheer’<br />

en ‘<strong>de</strong> ‘gedragsco<strong>de</strong> bosbeheer’. Dit<br />

zijn twee co<strong>de</strong>s waaraan beheer<strong>de</strong>rs zich committeren,<br />

dus als <strong>het</strong> daarin is opgenomen, heeft<br />

<strong>het</strong> ook uitwerking op uitvoeringsniveau.<br />

Ter toelichting op <strong>de</strong> aandachtspunten volgen<br />

nog enkele opmerkingen. Opmerkelijk is dat al in<br />

2000 door een internationale werkgroep richtlijnen<br />

zijn opgesteld <strong>voor</strong> bescherming, beheer en<br />

presentatie <strong>van</strong> slagvel<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> Vimy Declaration<br />

for Conservation of Historic Battlefield Terrain.75 De<br />

verklaring is genoemd naar <strong>de</strong> plaats <strong>van</strong> een<br />

slagveld uit <strong>de</strong> Eerste <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> in Noord<br />

Frankrijk.76 De laatste versie <strong>van</strong> <strong>het</strong> document<br />

dateert <strong>van</strong> oktober 2009 en is me<strong>de</strong> opgesteld<br />

door ICOFORT, <strong>de</strong> in 2005 opgerichte ICOMOS<br />

International Scientific Committee on Fortifications and<br />

Military Heritage.77 De Vimy Declaration is in<br />

Ne<strong>de</strong>rland vrijwel niet bekend, terwijl <strong>het</strong> ook<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse situatie een aantal zeer rele<strong>van</strong>te<br />

richtlijnen bevat <strong>voor</strong> <strong>het</strong> beheer <strong>van</strong><br />

slagvel<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> meest ruime zin. Zo dienen beheersmaatregelen<br />

gebaseerd te zijn op on<strong>de</strong>rzoek<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> sporen (Artikel 11). Deze<br />

koppeling <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek en beheer, <strong>van</strong> <strong>de</strong> vertaling<br />

<strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoeksresultaten naar beheermaatregelen<br />

klinkt logisch, maar vraagt in <strong>de</strong><br />

dagelijkse praktijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse archeologische<br />

monumentenzorg wel nadrukkelijk <strong>de</strong><br />

aandacht. Opdrachtgever <strong>voor</strong> een archeologisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek is niet noodzakelijkerwijs ook


<strong>de</strong> eigenaar of beheer<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een terrein.<br />

Aanbevelingen op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksresultaten<br />

wor<strong>de</strong>n opgenomen in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksrapportage,<br />

maar behoren vaak niet tot <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> opdrachtgever <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoek. Dit vraagt om <strong>het</strong> zorgvuldig formuleren<br />

en <strong>voor</strong>al adresseren <strong>van</strong> beheeradviezen.<br />

Metaal<strong>de</strong>tectie is een specifiek probleem dat om<br />

een gerichte aanpak vraagt. Een eerste stap is om<br />

bij beheer<strong>de</strong>rs draagvlak te creëren <strong>voor</strong> <strong>het</strong> besef<br />

dat <strong>oorlog</strong>serfgoed kwetsbaar is <strong>voor</strong> metaal<strong>de</strong>tectie<br />

en wat <strong>voor</strong> dat erfgoed <strong>de</strong> gevolgen zijn<br />

<strong>van</strong> onverantwoord zoeken. Vervolgens dient<br />

<strong>van</strong> geval tot geval bekeken te wor<strong>de</strong>n welke<br />

maatregelen wenselijk en mogelijk zijn om metaal<strong>de</strong>tectie<br />

te ontmoedigen. Enkele aandachtspunten<br />

zijn opgenomen in bijlage II. Een lastig<br />

punt is wat er dient te gebeuren met materiaal<br />

dat door <strong>de</strong>tectorzoekers in een terrein wordt<br />

achtergelaten. De praktijk laat zien dat veel zoekers<br />

alleen <strong>het</strong> materiaal meenemen dat <strong>van</strong> hun<br />

gading is en <strong>de</strong> rest laten liggen. Dit kan om grote<br />

hoeveelhe<strong>de</strong>n gaan, die <strong>de</strong> aandacht kunnen<br />

trekken <strong>van</strong> an<strong>de</strong>re zoekers. Vanuit die optiek is<br />

<strong>het</strong> dan ook wenselijk dit materiaal op te ruimen<br />

en mee te nemen. De vraag is wat er vervolgens<br />

mee dient te gebeuren. Feitelijk kan <strong>het</strong> materiaal<br />

beschouwd wor<strong>de</strong>n als oppervlaktevondsten,<br />

die weliswaar niet meer in situ liggen, maar wel<br />

een beeld kunnen geven <strong>van</strong> (<strong>de</strong> verstoring <strong>van</strong>)<br />

een vindplaats. Het aanmerken <strong>van</strong> <strong>de</strong> achtergelaten<br />

<strong>voor</strong>werpen als archeologische vondst<br />

heeft echter grote consequenties. In <strong>de</strong>rgelijke<br />

gevallen is <strong>het</strong> dan ook wenselijk dat een beheer<strong>de</strong>r,<br />

in overleg met <strong>de</strong> bevoeg<strong>de</strong> (gemeentelijk)<br />

archeoloog, bepaalt hoe <strong>de</strong>rgelijk materiaal dient<br />

te wor<strong>de</strong>n behan<strong>de</strong>ld en in welke mate <strong>het</strong> bewaard<br />

dient te wor<strong>de</strong>n.<br />

Tot slot nog een opmerking over <strong>de</strong> wijze waarop<br />

<strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen kan wor<strong>de</strong>n<br />

uitgevoerd. De grote belangstelling <strong>van</strong> <strong>het</strong> publiek<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> biedt ook<br />

kansen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> betrekken <strong>van</strong> particulieren bij<br />

beheer en behoud <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen. De<br />

Archeologische Monumentenwacht is een project<br />

gestart om vrijwilligers te werven en op te<br />

lei<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> archeologische monumenten,<br />

in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een zogenaam<strong>de</strong><br />

<strong>Archeologie</strong>wacht.78 Ook in <strong>het</strong> natuurbeheer<br />

wordt veel werk gedaan door vrijwilligers, zoals<br />

<strong>de</strong> vele knotgroepen. Het zou interessant zijn<br />

<strong>de</strong>rgelijke initiatieven ook te ontwikkelen <strong>voor</strong><br />

<strong>het</strong> beheer <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>serfgoed en bij<strong>voor</strong>beeld<br />

(met een pilot-project) te on<strong>de</strong>rzoeken in hoeverre<br />

regelmatige bezoekers <strong>van</strong> een terrein bereid<br />

zijn verstoringen <strong>van</strong> sporen te mel<strong>de</strong>n bij<br />

<strong>de</strong> beheer<strong>de</strong>r.<br />

7.3 Mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> visualisaties en<br />

publieks<strong>voor</strong>lichting<br />

7.3.1 Cultuurhistorische potentie<br />

In tegenstelling tot <strong>de</strong> wetenschappelijk potentie<br />

staat <strong>de</strong> cultuurhistorische potentie <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>svondsten<br />

zel<strong>de</strong>n ter discussie.79 Zo wordt<br />

over <strong>oorlog</strong>smateriaal bij<strong>voor</strong>beeld <strong>het</strong> volgen<strong>de</strong><br />

opgemerkt in On<strong>de</strong>r onze voeten: 'juist doordat<br />

ze dateren uit een verle<strong>de</strong>n waar<strong>van</strong> nog een<br />

collectieve herinnering verbon<strong>de</strong>n is […] hebben<br />

recente vondsten vaak een hoge herkennings-<br />

en belevingswaar<strong>de</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> vin<strong>de</strong>rs en <strong>het</strong> publiek'.80<br />

De emotionele betekenis <strong>van</strong> bo<strong>de</strong>mvondsten<br />

geldt zeer sterk <strong>voor</strong> persoonlijke<br />

<strong>voor</strong>werpen die zijn te koppelen aan soldaten<br />

die op Ne<strong>de</strong>rlandse bo<strong>de</strong>m hebben gevochten.<br />

Naarmate <strong>het</strong> aantal ooggetuigen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> min<strong>de</strong>r wordt, lijkt bovendien<br />

<strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> stille getuigen toe te<br />

nemen.<br />

7.3.2 Gerealiseer<strong>de</strong> visualisaties en<br />

publieks<strong>voor</strong>lichting<br />

De provincie Gel<strong>de</strong>rland is zwaar getroffen tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. In september<br />

1944 speel<strong>de</strong> een <strong>van</strong> <strong>de</strong> grootste luchtlandingsoperaties<br />

uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>, operatie Market Gar<strong>de</strong>n,<br />

zich <strong>voor</strong> een groot <strong>de</strong>el af op Gel<strong>de</strong>rs grondgebied.<br />

Ook <strong>de</strong> laatste fase <strong>van</strong> <strong>de</strong> bevrijding <strong>van</strong><br />

West-Europa werd in februari 1945 <strong>van</strong>uit<br />

Gel<strong>de</strong>rland ingezet met <strong>de</strong> operatie Veritable. Dit<br />

<strong>oorlog</strong>sverle<strong>de</strong>n leeft sterk in <strong>de</strong> regio. De toeristisch/recreatieve<br />

potentie <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>oorlog</strong>sverle<strong>de</strong>n<br />

blijkt on<strong>de</strong>r meer uit <strong>de</strong> ‘Lonely Planet (editie<br />

2004)’, die <strong>voor</strong> Gel<strong>de</strong>rland naast <strong>de</strong> Hoge<br />

Veluwe en <strong>de</strong> Vierdaagse <strong>van</strong> Nijmegen als <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

highlight vermeldt: ‘paying your respect to the liberators<br />

of the Dutch in Gel<strong>de</strong>rland's war cemeteries and<br />

53<br />

—<br />

78 http://www.archeomw.nl/nl/projecten/<br />

archeologiewacht.<br />

79 Kok & Wijnen 2012.<br />

80 Van Ginkel & Verhart 2009, 306.


54<br />

—<br />

81 www.liberationroute.com.<br />

82 Waddy 2001; Steer 2002.<br />

83 Zie: http://www.betweendutch<strong>de</strong>utsch.<br />

nl/battlefieldtours.htm.<br />

Afb. 7.4 Boog <strong>voor</strong> <strong>de</strong> jaarlijkse Airborne Wan<strong>de</strong>ltocht over <strong>de</strong> Utrechtseweg in Oosterbeek ter hoogte <strong>van</strong> <strong>het</strong> Airborne<br />

Museum (foto R.S. Kok).<br />

memorials’. De regio Arnhem-Nijmegen staat in<strong>de</strong>rdaad<br />

vol ge<strong>de</strong>nktekens ter nagedachtenis aan<br />

<strong>de</strong> velen die tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> hun leven lieten.<br />

Behalve monumenten wordt er ook volop aandacht<br />

besteed aan <strong>de</strong> historische plekken. Als<br />

sinds 1947 voert <strong>de</strong> Airborne wan<strong>de</strong>l tocht, <strong>de</strong><br />

grootste eendaagse wan<strong>de</strong>ltocht <strong>van</strong> Europa,<br />

jaarlijks langs <strong>de</strong> plaatsen waar is gevochten (afb.<br />

7.4). Een kleine greep uit meer recente initiatieven<br />

in Arnhem en omgeving: men kan <strong>de</strong> Freedom<br />

Trail lopen, 'langs markante Arnhemse locaties uit<br />

1940-1945.' De route komt ook langs <strong>het</strong> in september<br />

2007 geopen<strong>de</strong> Informatiecentrum Slag<br />

om Arnhem waar 52 getuigen in beeld, geluid en<br />

tekst vertellen wat zij in september 1944 hebben<br />

gezien, gehoord en meegemaakt. De in 2008 geinitieer<strong>de</strong><br />

Liberation Route bestaat uit een netwerk<br />

<strong>van</strong> inmid<strong>de</strong>ls 75 met een zogenaam<strong>de</strong> luisterkei<br />

gemarkeer<strong>de</strong> historische plekken in <strong>de</strong> regio<br />

Arnhem-Nijmegen en op <strong>de</strong> Veluwe (afb. 7.5).81<br />

Het publiek kan in <strong>het</strong> voetspoor <strong>van</strong> <strong>de</strong> bevrij<strong>de</strong>rs<br />

een eigen route volgen en luisteren naar<br />

ooggetuigenverslagen. De route wordt nog<br />

steeds uitgebreid: in februari 2012 is <strong>de</strong> Liberation<br />

Route Brabant gepresenteerd. Naast <strong>de</strong> routes<br />

zijn er ook <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r genoem<strong>de</strong> gidsen of<br />

Battlefield Gui<strong>de</strong>s.82<br />

Recent komt er ook meer aandacht <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

Duitse kant <strong>van</strong> <strong>het</strong> verhaal. Zo kan in Oosterbeek<br />

een belevenistour wor<strong>de</strong>n gedaan met als<br />

thema <strong>de</strong> Slag om Arnhem <strong>van</strong>uit Duits perspectief.83<br />

In <strong>de</strong> regio Arnhem en op <strong>de</strong> Veluwe zijn er al<br />

veel initiatieven <strong>voor</strong> <strong>het</strong> zichtbaar en beleefbaar<br />

maken <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis <strong>voor</strong> <strong>het</strong> publiek.<br />

Wat in veel gevallen min<strong>de</strong>r aandacht<br />

krijgt is <strong>de</strong> omgang met <strong>de</strong> authentieke resten:<br />

<strong>de</strong> vondsten en <strong>de</strong> sporen. Hierin valt nog een<br />

slag te maken en kunnen gerichte aanbevelingen<br />

wor<strong>de</strong>n gedaan (bijlage III).<br />

7.3.3 Museale presentaties<br />

Het verhaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> wordt<br />

in Ne<strong>de</strong>rland <strong>voor</strong> een belangrijk <strong>de</strong>el vertelt<br />

door <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>s- en verzetsmusea. Deze variëren<br />

sterk qua om<strong>van</strong>g en opzet, <strong>van</strong> grote musea<br />

met betaal<strong>de</strong> krachten, zoals <strong>het</strong> Airborne<br />

Museum te Oosterbeek, tot kleine musea die<br />

<strong>voor</strong>tkomen uit een particuliere collectie, zoals<br />

Collectie '40-'45 te Beekbergen. Geconstateerd


Afb. 7.5 Zogenaam<strong>de</strong> luisterkei als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Liberation Route op <strong>het</strong> Polenplein in Driel; in <strong>de</strong> achtergrond<br />

<strong>het</strong> Nationaal Monument <strong>voor</strong> <strong>de</strong> 1ste Onafhankelijke<br />

Poolse Parachutisten Briga<strong>de</strong> met daar<strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

monument <strong>voor</strong> generaal-majoor Sosabowski, situatie<br />

in januari 2009 (foto R.S. Kok).<br />

moet wor<strong>de</strong>n dat er ondanks <strong>de</strong> toegenomen<br />

aandacht <strong>voor</strong> <strong>de</strong> archeologie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> nog weinig contact is tussen archeologen<br />

en <strong>oorlog</strong>s- en verzetsmusea.<br />

Archeologen lijken <strong>de</strong> musea zeker wat te bie<strong>de</strong>n<br />

te hebben: verhalen en vondsten. De meerwaar<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> samenwerking is overigens in belang <strong>van</strong><br />

bei<strong>de</strong> partijen: musea hebben archeologen kennis<br />

te bie<strong>de</strong>n en (achtergrond)informatie bij <strong>de</strong><br />

vondsten.<br />

Diverse recente <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> gericht on<strong>de</strong>rzoek<br />

naar vindplaatsen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

laten zien dat er verhalen ontsloten kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n. Met een simpele archeologische<br />

inspectie op <strong>de</strong> Grebbeberg werd bij<strong>voor</strong>beeld<br />

dui<strong>de</strong>lijk hoe kazematten zijn gebouwd, kon licht<br />

wor<strong>de</strong>n geworpen op <strong>het</strong> gebruik er<strong>van</strong> tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> meidagen <strong>van</strong> 1940 en kon <strong>het</strong> ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kazematten in <strong>de</strong>tail wor<strong>de</strong>n gesc<strong>het</strong>st, <strong>de</strong> explosie<br />

en uitein<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> ‘ruiming’ door <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs.84 Deze potentie <strong>van</strong> archeologisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek kan ook in een museale context wor-<br />

<strong>de</strong>n benut door <strong>het</strong> tonen <strong>van</strong> beel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

archeologisch on<strong>de</strong>rzoek op <strong>de</strong> locatie. Daarbij<br />

kan ook <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek op zichzelf als verhaal<br />

wor<strong>de</strong>n gepresenteerd. Daarnaast zou<strong>de</strong>n <strong>van</strong>uit<br />

musea ook initiatieven ontwikkeld kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>het</strong> bezoeken <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzochte<br />

locaties, zodat een relatie kan wor<strong>de</strong>n gelegd<br />

tussen in <strong>het</strong> museum getoon<strong>de</strong> <strong>voor</strong>werpen en<br />

hun oorspronkelijke vindplaats. Dit sluit aan bij<br />

een trend on<strong>de</strong>r musea om meer naar buiten te<br />

tre<strong>de</strong>n en (tij<strong>de</strong>lijke) presentaties op locatie te<br />

organiseren (outreach).<br />

Bij archeologische on<strong>de</strong>rzoeken wor<strong>de</strong>n vondsten<br />

gedaan die een bijzon<strong>de</strong>re zeggingskracht<br />

hebben, wellicht meer dan een mooi opgepoetst<br />

geweer of een uniform in een museum.<br />

Vastgesteld kan wor<strong>de</strong>n dat <strong>het</strong> authentieke verhaal<br />

in <strong>de</strong> meeste musea tegenwoordig als belangrijker<br />

wordt ervaren dan <strong>de</strong> staat <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

object.85 Zo toont <strong>het</strong> Airborne Museum al veel<br />

objecten met dui<strong>de</strong>lijke sporen <strong>van</strong> hun herkomst<br />

uit <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m. Het museum is <strong>van</strong> plan <strong>de</strong><br />

prominente wapenvitrine te herzien waarbij <strong>de</strong><br />

‘opgepoetste’ wapens zoveel mogelijk ver<strong>van</strong>gen<br />

wor<strong>de</strong>n door wapens die <strong>de</strong> fysieke sporen<br />

<strong>van</strong> hun geschie<strong>de</strong>nis vertonen. Juist bo<strong>de</strong>mvondsten<br />

tonen vaak gebruikssporen (patina)<br />

die een beleving <strong>van</strong> authenticiteit kunnen oproepen.<br />

De zeggingskracht <strong>van</strong> bo<strong>de</strong>mvondsten komt<br />

niet alleen <strong>voor</strong>t uit hun patina, maar <strong>voor</strong>al ook<br />

uit <strong>de</strong> context waarin vondsten wor<strong>de</strong>n aangetroffen.<br />

De contextuele waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> bij<strong>voor</strong>beeld<br />

<strong>de</strong> tan<strong>de</strong>nborstel die op <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m <strong>van</strong> een<br />

loopgraaf op <strong>de</strong> Grebbeberg werd gevon<strong>de</strong>n, is<br />

bijzon<strong>de</strong>r groot en roept om die re<strong>de</strong>n directe<br />

emotie op.86 Hetzelf<strong>de</strong> geldt <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>werpen<br />

die tot een persoon zijn te herlei<strong>de</strong>n, zoals <strong>de</strong><br />

messtin <strong>van</strong> een Cana<strong>de</strong>se soldaat die bij Mook<br />

is gevon<strong>de</strong>n.87 Juist in een tijd waarin veel aandacht<br />

wordt besteed aan (virtuele) beleving, is<br />

<strong>het</strong> <strong>van</strong> belang <strong>de</strong> zeggingskracht <strong>van</strong> <strong>het</strong> authentieke<br />

<strong>voor</strong>werp te benutten. Dit geldt <strong>voor</strong>al<br />

<strong>voor</strong> persoonlijke <strong>voor</strong>werpen. Vondsten <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vuilstort <strong>van</strong> Kamp Westerbork wer<strong>de</strong>n door een<br />

overleven<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> kamp direct gelijkgesteld<br />

met <strong>de</strong> afgevoer<strong>de</strong> ge<strong>van</strong>genen, met <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n:<br />

'Ik ken <strong>de</strong>ze mensen niet'.88 Authenticiteit<br />

en <strong>het</strong> kunnen terugvoeren tot persoonlijk niveau<br />

dragen bij aan <strong>de</strong> invoelbaarheid <strong>van</strong> een<br />

verhaal en daarmee aan grotere informatiewaar<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> dat verhaal (afb. 7.6).<br />

Veel routes en publiekspresentaties beste<strong>de</strong>n<br />

84 Schute 2010.<br />

85 Persoonlijke me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling J. Hovers<br />

(directeur Airborne Museum,<br />

Oosterbeek), per mail 16 mei 2012.<br />

86 Schute 2009.<br />

87 Van Willigen 2009.<br />

88 Schute 2012.<br />

55<br />


56<br />

—<br />

89 Zoals <strong>de</strong> ‘Belevenistour in Oosterbeek:<br />

Slag om Arnhem <strong>van</strong>uit Duits<br />

perspectief’, zie:<br />

http://www.betweendutch<strong>de</strong>utsch.nl/<br />

battlefieldtours.htm.<br />

90 Kok & Wijnen 2012.<br />

91 Schute 2009.<br />

92 Kok & Wijnen 2012.<br />

Afb. 7.6 Een <strong>van</strong> <strong>de</strong> rondleidingen bij <strong>het</strong> archeologisch on<strong>de</strong>rzoek in <strong>de</strong> tuin <strong>van</strong> <strong>de</strong> villa <strong>van</strong> <strong>de</strong> commandant <strong>van</strong><br />

Kamp Westerbork, <strong>de</strong>cember 2012 (foto RAAP).<br />

aandacht aan <strong>de</strong> grote, <strong>de</strong>els breed beken<strong>de</strong><br />

<strong>oorlog</strong>sverhalen. Zo gaat in <strong>de</strong> regio veel aandacht<br />

uit naar <strong>de</strong> Slag om Arnhem en zal men<br />

meer moeite moeten doen om <strong>het</strong> verhaal te<br />

vin<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Duitse inval in <strong>de</strong> meidagen <strong>van</strong><br />

1940 die in <strong>de</strong> regio ook zijn sporen heeft nagelaten.<br />

Ook <strong>de</strong> Duitse zij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Slag om<br />

Arnhem blijft vaak on<strong>de</strong>rbelicht, al krijgt die recent<br />

meer aandacht.89 Archeologische vondsten<br />

hebben <strong>de</strong> potentie tot <strong>het</strong> bijstellen <strong>van</strong> <strong>het</strong> beken<strong>de</strong><br />

beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis aan <strong>de</strong><br />

hand <strong>van</strong> tastbare, herkenbare <strong>voor</strong>werpen.90<br />

Bo<strong>de</strong>mvondsten in <strong>de</strong> collectie <strong>van</strong> Nationaal<br />

Monument Kamp Amersfoort geven bij<strong>voor</strong>beeld<br />

een an<strong>de</strong>r beeld <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein dan <strong>het</strong><br />

traditionele beeld <strong>van</strong> <strong>het</strong> kamp. Zo is een groot<br />

<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> vondsten <strong>van</strong> militaire aard is, zoals<br />

clips met munitie of flesjes Hautentgiftungmittel<br />

tegen gasaanvallen<br />

De potentie <strong>van</strong> bo<strong>de</strong>mvondsten om een authentiek,<br />

persoonlijk verhaal te presenteren en<br />

om ook <strong>de</strong> (vrijwel) onbeken<strong>de</strong> kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sgeschie<strong>de</strong>nis<br />

te belichten, vraagt om een<br />

archeologisch verantwoor<strong>de</strong> wijze <strong>van</strong> verzamelen<br />

en documenteren <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze vondsten. De<br />

tan<strong>de</strong>nborstel op <strong>de</strong> Grebbeberg kon alleen in<br />

verband wor<strong>de</strong>n gebracht met een Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

geweerschutter door <strong>het</strong> zorgvuldig vastleggen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> context: op <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m <strong>van</strong> een<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse loopgraaf waarop ook Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

geweerhulzen wer<strong>de</strong>n gevon<strong>de</strong>n.91 Het op<br />

archeologisch verantwoor<strong>de</strong> wijze verzamelen<br />

en documenteren <strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke vondsten,<br />

waarborgt dat <strong>het</strong> verhaal achter <strong>de</strong>ze <strong>voor</strong>werpen<br />

op een juiste wijze kan wor<strong>de</strong>n gepresenteerd.<br />

Hoe exacter <strong>de</strong> duiding <strong>van</strong> vondst en<br />

vondstomstandighe<strong>de</strong>n, hoe groter <strong>de</strong> cultuurhistorische<br />

betekenis <strong>van</strong> <strong>de</strong> vondst.92<br />

De volgen<strong>de</strong> kanttekening dient hier echter bij<br />

gemaakt te wor<strong>de</strong>n t.a.v. <strong>de</strong> duiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> juiste<br />

vondstomstandighe<strong>de</strong>n in relatie tot metaal<strong>de</strong>tectie.<br />

Het publiek dient goed te wor<strong>de</strong>n geïnformeerd<br />

over <strong>de</strong> scha<strong>de</strong>lijke effecten <strong>van</strong> metaal<strong>de</strong>tectie.<br />

Minstens zo zorgwekkend als <strong>het</strong><br />

onvermin<strong>de</strong>rd zoeken naar resten uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong><br />

door particuliere zoekers is namelijk <strong>de</strong> meer of<br />

min<strong>de</strong>r expliciete waar<strong>de</strong>ring <strong>voor</strong> hun inzet bij<br />

<strong>het</strong> publiek. Zoekers kunnen ongestoord hun<br />

vondsten schenken of zelfs verkopen aan lokale<br />

(<strong>oorlog</strong>s)musea, of te koop aanbie<strong>de</strong>n op militariabeurzen<br />

zon<strong>de</strong>r dui<strong>de</strong>lijke vondstomstandighe<strong>de</strong>n<br />

te vermel<strong>de</strong>n. Menig <strong>oorlog</strong>s- en verzetsmuseum<br />

heeft bo<strong>de</strong>mvondsten in <strong>de</strong> collectie<br />

die afkomstig zijn <strong>van</strong> zoekers. Hier moeten we<br />

– professionals die zich bezig hou<strong>de</strong>n met oor-


Afb. 7.7 Reconstructie <strong>van</strong> <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> Stoplijn op <strong>de</strong> Grebbeberg ter hoogte <strong>van</strong> <strong>de</strong> Heimersteinselaan, kijkend<br />

in zui<strong>de</strong>lijke richting (foto RAAP).<br />

Afb. 7.8 Opgraving <strong>van</strong> <strong>de</strong> resten <strong>van</strong> een gietstalenkoepelkazemat (G18) op <strong>de</strong> Grebbeberg ten behoeve <strong>van</strong> visualisatie<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> publiek in maart 2010 (foto R.S. Kok).<br />

logserfgoed – ook <strong>de</strong> hand in eigen boezem steken:<br />

<strong>het</strong> is immers onvoldoen<strong>de</strong> bekend welke<br />

scha<strong>de</strong> door dit soort acties kan wor<strong>de</strong>n aangericht<br />

aan <strong>het</strong> archeologisch bo<strong>de</strong>marchief. Wet-<br />

57<br />


58<br />

—<br />

93 Schute 2010.<br />

94 Schute 2011.<br />

Afb. 7.9 Het <strong>voor</strong> <strong>het</strong> publiek zichtbaar gemaakte ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> gietstalenkoepelkazemat (G18) (foto RAAP).<br />

en regelgeving is zeker <strong>van</strong> belang om illegale<br />

zoekers aan te pakken, maar is niet voldoen<strong>de</strong><br />

om bewustzijn te creëren <strong>voor</strong> een zorgvuldige<br />

omgang met ons <strong>oorlog</strong>serfgoed, inclusief <strong>de</strong><br />

sporen in <strong>het</strong> landschap en in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m.<br />

7.3.4 Reconstructies<br />

Een bijzon<strong>de</strong>re vorm <strong>van</strong> publiekspresentatie is<br />

<strong>de</strong> reconstructie <strong>van</strong> historische plekken. Zo zijn<br />

in april 2008 op <strong>de</strong> Veluwe <strong>de</strong> contouren <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

on<strong>de</strong>rduikershol bij Drie met palen gemarkeerd<br />

en <strong>voor</strong>zien <strong>van</strong> informatie. Op <strong>de</strong> Grebbeberg<br />

bij Rhenen zijn ook enkele loopgraven gereconstrueerd<br />

(afb. 7.7). Bedacht moet wor<strong>de</strong>n dat bij<br />

<strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong> een reconstructie op <strong>de</strong> locatie<br />

<strong>van</strong> authentieke sporen, die sporen juist verloren<br />

kunnen gaan. Dit geldt niet alleen <strong>voor</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen,<br />

maar <strong>voor</strong> elke archeologische vindplaats<br />

waar op <strong>de</strong> plek <strong>van</strong> <strong>de</strong> authentieke resten<br />

een reconstructie wordt aangelegd. Om die<br />

re<strong>de</strong>n verdient <strong>het</strong> aanbeveling bij reconstructieplannen<br />

een zorgvuldige afweging te maken of<br />

reconstructie op <strong>de</strong> oorspronkelijke locatie wenselijk<br />

is. Indien <strong>voor</strong> die oorspronkelijk locatie<br />

wordt gekozen, dient te wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong>komen dat<br />

<strong>de</strong> authentieke sporen door <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

ongezien wor<strong>de</strong>n vergraven. Om <strong>de</strong>ze re<strong>de</strong>n<br />

heeft Stichting De Greb in 2010 <strong>het</strong> uitgraven <strong>van</strong><br />

een kazemat op <strong>de</strong> Grebbeberg laten uitvoeren<br />

door archeologen (afb. 7.8).93 Ook <strong>voor</strong>afgaand<br />

aan reconstructiewerkzaamhe<strong>de</strong>n in Kamp<br />

Amersfoort is archeologisch on<strong>de</strong>rzoek uitgevoerd.94<br />

Aandachtspunt hierbij is dat <strong>de</strong> opgravingsresultaten<br />

ook daadwerkelijk wor<strong>de</strong>n gebruikt<br />

bij <strong>het</strong> opstellen of eventueel aanpassen<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> plan. Een valkuil is dat <strong>de</strong> reconstructie<br />

wordt gebaseerd op historische bronnen, terwijl<br />

archeologisch on<strong>de</strong>rzoek uitwijst dat <strong>de</strong> daadwerkelijk<br />

uitvoering afweek <strong>van</strong> <strong>de</strong> uit historische<br />

bronnen beken<strong>de</strong> gegevens.<br />

Bij reconstructiewerkzaamhe<strong>de</strong>n is <strong>het</strong> goed nog<br />

twee punten in acht te nemen. Reconstructie- en<br />

restauratiewerkzaamhe<strong>de</strong>n lei<strong>de</strong>n bij erfgoed uit<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> in tegenstelling tot <strong>de</strong><br />

doelstelling <strong>van</strong> die werkzaamhe<strong>de</strong>n, vaak tot<br />

een afname <strong>van</strong> <strong>de</strong> beleef<strong>de</strong> authenticiteit <strong>van</strong><br />

een locatie. Dit effect <strong>van</strong> reconstructie en restauratie<br />

op <strong>de</strong>ze zogenaam<strong>de</strong> ‘sense of place’<br />

wordt nog weinig on<strong>de</strong>rkend. Ver<strong>de</strong>r is <strong>het</strong> wenselijk<br />

bij reconstructiewerkzaamhe<strong>de</strong>n dui<strong>de</strong>lijk<br />

aan te geven welke <strong>de</strong>len authentiek zijn en welke<br />

reconstructie. Dit niet alleen uit oogpunt <strong>van</strong><br />

toekomstig on<strong>de</strong>rzoek op een <strong>de</strong>rgelijke locatie,<br />

maar <strong>voor</strong>al om <strong>het</strong> publiek op een correcte wijze<br />

te informeren (afb. 7.9).


DEEL III Pilot study: een Duitse luchtafweerstelling aan <strong>de</strong> Koningsweg te Arnhem<br />

8 Bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

(J. Bolt, H. Timmerman & W.K. Vos)<br />

8.1 Inleiding<br />

Dit bureauon<strong>de</strong>rzoek vormt on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> een<br />

pilot study naar <strong>de</strong> omgang met archeologische<br />

waar<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Na <strong>het</strong><br />

bureauon<strong>de</strong>rzoek heeft een niet ingrijpend veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

<strong>van</strong> RAAP plaatsgevon<strong>de</strong>n, waarover<br />

in <strong>het</strong> volgen<strong>de</strong> hoofdstuk wordt gerapporteerd.<br />

Voor <strong>de</strong>ze pilot study is gekozen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> terrein<br />

rond <strong>de</strong> Koningsweg in <strong>de</strong> gemeente Arnhem<br />

dat in eigendom is <strong>van</strong> <strong>het</strong> Gel<strong>de</strong>rsch Landschap.<br />

Het plangebied betreft <strong>het</strong> <strong>voor</strong>malige Flakterrein<br />

aan <strong>de</strong> Koningsweg. Het on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

ligt ten noordwesten <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad Arnhem,<br />

aan <strong>de</strong> noordkant <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Arnhem en<br />

ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Nationaal Park De Hoge Veluwe.<br />

Dit terrein is uitgekozen om meer<strong>de</strong>re re<strong>de</strong>nen:<br />

Ten eerste bevin<strong>de</strong>n zich diverse soorten sporen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>; ten twee<strong>de</strong> is er al<br />

veel archiefon<strong>de</strong>rzoek naar <strong>het</strong> terrein verricht.<br />

Het terrein is namelijk tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> door <strong>de</strong> Duitsers ingericht als<br />

luchtdoelartilleriestelling ter ver<strong>de</strong>diging <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

Duitse militaire vliegveld Deelen. In <strong>de</strong> stelling<br />

ston<strong>de</strong>n meer<strong>de</strong>re luchtafweerkanonnen, door<br />

<strong>de</strong> Duitsers Fliegerabwehrkanone ook wel Flugabwehr<br />

kanone (Flak) genoemd. Ten slotte is <strong>het</strong><br />

terrein gekozen omdat <strong>de</strong> problematiek zoals in<br />

<strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> hoofdstukken gesc<strong>het</strong>st hier actueel<br />

is, aangezien <strong>de</strong> site bedreigd wordt door activiteiten<br />

<strong>van</strong> metaal<strong>de</strong>tectoramateurs.<br />

8.1.1 Doel en opzet<br />

Afb. 8.1 Globale aanduiding <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied (Bron: Google Maps 2011).<br />

Doel <strong>van</strong> dit bureauon<strong>de</strong>rzoek is <strong>het</strong> verwerven<br />

<strong>van</strong> informatie, over beken<strong>de</strong> en/of te verwachten<br />

archeologische waar<strong>de</strong>n. Dit gebeurt aan <strong>de</strong><br />

hand <strong>van</strong> bestaan<strong>de</strong> bronnen. Het omvat <strong>de</strong><br />

aan- of afwezigheid <strong>van</strong> archeologische waar<strong>de</strong>n,<br />

<strong>het</strong> karakter, <strong>de</strong> om<strong>van</strong>g, datering, gaafheid,<br />

conservering en <strong>de</strong> relatieve kwaliteit er<strong>van</strong>,<br />

en bovendien aardwetenschappelijke<br />

gegevens.<br />

Het resultaat <strong>van</strong> <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek is een<br />

gespecificeer<strong>de</strong> archeologische verwachting<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> gebied, waarin uitgesproken wordt óf,<br />

waar en wat <strong>voor</strong> archeologische resten in <strong>het</strong><br />

gebied verwacht wor<strong>de</strong>n. Tevens wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> mogelijke<br />

gevolgen <strong>van</strong> <strong>voor</strong>genomen bo<strong>de</strong>mverstoren<strong>de</strong><br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n geïnventariseerd. Op<br />

basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> gespecificeer<strong>de</strong> archeologische verwachting<br />

kan bepaald wor<strong>de</strong>n of en zo ja welk<br />

vervolgon<strong>de</strong>rzoek nodig is.<br />

Het bureauon<strong>de</strong>rzoek wordt uitgevoerd door <strong>het</strong><br />

inventariseren <strong>van</strong> bestaan<strong>de</strong> rele<strong>van</strong>te archeologische<br />

en aardkundige informatie. Het bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

is zo veel mogelijk opgezet conform<br />

richtlijnen in <strong>het</strong> protocol bureauon<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> KNA 3.2 en is in 2011 uitgevoerd door J. Bolt<br />

(Hazenberg <strong>Archeologie</strong>) in samenwerking met<br />

<strong>de</strong> H. Timmerman (specialist Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

en metaal<strong>de</strong>tectie, werkzaam bij <strong>de</strong><br />

59<br />


60<br />

—<br />

Gel<strong>de</strong>rland Bibliotheek, on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong><br />

De Bibliotheek, Arnhem).<br />

Het bureauon<strong>de</strong>rzoek beoogt <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoeksvragen te beantwoor<strong>de</strong>n:<br />

• Zijn er binnen <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>het</strong> plangebied<br />

(beken<strong>de</strong>) archeologische resten bekend? Zo<br />

ja, is bekend wat <strong>de</strong> aard, om<strong>van</strong>g, ligging en<br />

datering <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze resten is?<br />

• Wor<strong>de</strong>n binnen <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>het</strong> plangebied<br />

archeologische resten verwacht? Zo ja,<br />

wat is <strong>de</strong> om<strong>van</strong>g, ligging, aard en datering<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze verwachte resten?<br />

• In hoeverre hebben (sub)recente ingrepen<br />

binnen <strong>het</strong> plangebied eventueel aanwezige<br />

archeologische waar<strong>de</strong>n aangetast?<br />

• Is vervolgon<strong>de</strong>rzoek noodzakelijk om <strong>de</strong><br />

eventueel aanwezige resten op te sporen of<br />

om <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> er<strong>van</strong> te bepalen?<br />

8.1.2 Tegenwoordig grondgebruik en<br />

verwachte bo<strong>de</strong>mingrepen<br />

Op <strong>het</strong> plangebied staat al <strong>de</strong>cennialang een<br />

loof- en <strong>de</strong>nnenbos. Het is sinds 2006 eigendom<br />

<strong>van</strong> Gel<strong>de</strong>rsch Landschap, dat <strong>het</strong> terrein heeft<br />

overgenomen <strong>van</strong> mevrouw M.H. Eerligh-<strong>van</strong><br />

Aar<strong>de</strong>nne, <strong>de</strong> weduwe <strong>van</strong> <strong>voor</strong>malig minister<br />

<strong>van</strong> Economische Zaken G.M. <strong>van</strong> Aar<strong>de</strong>nne.<br />

Gel<strong>de</strong>rsch Landschap is momenteel bezig met<br />

<strong>het</strong> on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein waarbij bomen<br />

geselecteerd wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> kap. Hierbij rij<strong>de</strong>n<br />

zware machines over <strong>het</strong> terrein. Gel<strong>de</strong>rsch<br />

Landschap heeft geen bo<strong>de</strong>mingrepen gepland<br />

staan.<br />

Het terrein is niet afgesloten. Hierdoor hebben<br />

metaal<strong>de</strong>tectoramateurs <strong>de</strong> afgelopen jaren <strong>het</strong><br />

terrein vrijelijk kunnen betre<strong>de</strong>n. De terreinbeheer<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> Gel<strong>de</strong>rsch Landschap is bevoegd illegale<br />

gravers te beboeten.<br />

8.2 Metho<strong>de</strong> en bronnen<br />

Het bureauon<strong>de</strong>rzoek is uitgevoerd volgens <strong>de</strong><br />

richtlijnen in <strong>de</strong> Kwaliteitsnorm Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

<strong>Archeologie</strong> (KNA, versie 3.2). De werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

beston<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re uit <strong>het</strong> verzamelen<br />

en interpreteren <strong>van</strong> aardwetenschappelijke informatie<br />

(uit geologische, geomorfologische en<br />

bo<strong>de</strong>mkundige kaarten en bronnen), <strong>van</strong><br />

archeologische informatie, en <strong>het</strong> bestu<strong>de</strong>ren<br />

<strong>van</strong> historische en historisch- geografische bronnen<br />

(historische en topografische kaarten).<br />

Daarnaast is overige rele<strong>van</strong>te informatie verzameld<br />

over <strong>de</strong> plannen en <strong>het</strong> plangebied.<br />

De volgen<strong>de</strong> bronnen zijn hiertoe geraadpleegd:<br />

• Lan<strong>de</strong>lijke archeologische database Archis II<br />

Archis II is een programma waarbij meer<strong>de</strong>re<br />

kaartlagen te raadplegen zijn. De kaartlagen<br />

zijn gekoppeld aan een database waarbij<br />

vondstmeldingen, on<strong>de</strong>rzoeksmeldingen en<br />

monumenten regelmatig wor<strong>de</strong>n toegevoegd<br />

en bijgehou<strong>de</strong>n.<br />

• Indicatieve Kaart Archeologische Waar<strong>de</strong>n IKAW<br />

De IKAW laat een verwachting zien <strong>van</strong> aanwezige<br />

archeologische resten. De kaart is geraadpleegd<br />

via Archis II.<br />

• Algemeen Hoogtebestand Ne<strong>de</strong>rland (AHN)<br />

De AHN geeft hoogteverschillen aan in <strong>het</strong><br />

landschap.<br />

• Archeologische Monumentenkaart AMK<br />

De AMK geeft <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> archeologische monumenten<br />

aan.<br />

• Bo<strong>de</strong>mkaart 1:50.000<br />

De bo<strong>de</strong>mkaart <strong>van</strong> Alterra geeft <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

bo<strong>de</strong>msoorten aan. De kaart is geraadpleegd<br />

via Archis II.<br />

• Geomorfologische kaart 1:50.000<br />

De geomorfologische kaart <strong>van</strong> Alterra geeft<br />

<strong>de</strong> landschapsvormen aan, zoals dalen, glooiingen,<br />

duinen en terpen. De kaart is geraadpleegd<br />

via Archis II.<br />

• Historische kaarten<br />

Op watwaswaar.nl zijn alle historische kaarten<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied te raadplegen.<br />

Door <strong>de</strong> kaarten met elkaar te vergelijken, is<br />

<strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>het</strong> gebied goed waarneembaar.<br />

Daarnaast bezit <strong>de</strong> Gel<strong>de</strong>rland<br />

Bibliotheek in Arnhem een kaart <strong>van</strong> een <strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Veluwezoom uit 1944, waarop door <strong>de</strong><br />

geallieer<strong>de</strong>n Duitse militaire objecten zijn gedrukt,<br />

waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> te on<strong>de</strong>rzoeken Flakstelling.<br />

Deze kaart is tevens te vin<strong>de</strong>n op<br />

www.gel<strong>de</strong>rlandinbeeld.nl.<br />

• Luchtfoto’s on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

Voor dit bureauon<strong>de</strong>rzoek is <strong>van</strong> meer<strong>de</strong>re<br />

luchtfoto’s gebruik gemaakt. De Royal Air<br />

Force (RAF) voer<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

een aantal fotovluchten uit boven ons<br />

land om in kaart te brengen waar <strong>de</strong> Duitsers<br />

militaire acties uitvoer<strong>de</strong>n en waar ze gestati-


Afb. 8.2 Bezoek <strong>van</strong> (een <strong>de</strong>el <strong>van</strong>) <strong>de</strong> projectgroep in mei 2012 aan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoekslocatie (foto Hazenberg <strong>Archeologie</strong>).<br />

oneerd waren. J.A.T. Wijnen (RAAP), me<strong>de</strong>oprichter<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> Platform Bo<strong>de</strong>mon<strong>de</strong>rzoek<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>, heeft on<strong>de</strong>rzoek<br />

naar <strong>de</strong> luchtfoto’s <strong>van</strong> RAF <strong>van</strong> <strong>het</strong> Flakterrein<br />

uitgevoerd met assistentie <strong>van</strong> H.<br />

Timmerman.<br />

De topografische dienst is in <strong>het</strong> bezit <strong>van</strong><br />

luchtfoto’s uit 1949 <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein. Voor <strong>de</strong><br />

huidige situatie is Google Maps 2011 gebruikt.<br />

• Verzetsrapporten<br />

Het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> verzetsgroep Groep<br />

Albrecht, aanwezig bij <strong>het</strong> Ne<strong>de</strong>rlands<br />

Instituut <strong>voor</strong> Oorlogsdocumentatie te<br />

Amsterdam, bevat gegevens over Duitse militaire<br />

objecten e.d. in heel Ne<strong>de</strong>rland. H.<br />

Timmerman heeft dit archief geraadpleegd<br />

<strong>voor</strong> zijn on<strong>de</strong>rzoek naar Flak-stellingen rondom<br />

vliegveld Deelen.<br />

• Duitse Flak-eenhe<strong>de</strong>n<br />

Voor gegevens over <strong>de</strong> Duitse Flak-eenhe<strong>de</strong>n<br />

die bij Deelen zijn ingezet heeft H.<br />

Timmerman on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re gebruik gemaakt<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> website The Luftwaffe, 1933-1945.95<br />

• Rele<strong>van</strong>te literatuur<br />

Voor <strong>de</strong> historische achtergron<strong>de</strong>n en <strong>de</strong><br />

archeologische verwachting is diverse literatuur<br />

geraadpleegd (zie literatuurlijst).<br />

• Visuele inspectie<br />

De locatie is eenmaal in maart 2011 door M.<br />

Dütting en J. Bolt en meer<strong>de</strong>re malen door H.<br />

Timmerman bezocht. Hierbij is gekeken naar<br />

<strong>de</strong> nog aanwezige (sporen <strong>van</strong>) bouwwerken.<br />

Ver<strong>de</strong>r heeft vrijwel <strong>de</strong> gehele projectgroep in<br />

mei 2012 een uitgebrei<strong>de</strong> excursie over <strong>het</strong><br />

terrein gemaakt (afb. 8.2). Daarbij zijn vele<br />

sporen <strong>van</strong> zichtbare bebouwing en bouwresten<br />

getraceerd, evenals een groot aantal<br />

vondsten, maar daarbij is helaas ook geconstateerd<br />

dat zoekers nog steeds actief zijn binnen<br />

<strong>het</strong> gebied.<br />

8.3 On<strong>de</strong>rzoeksresultaten<br />

8.3.1 Geologie en landschap<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>voor</strong>laatste ijstijd (Saalien; 250.000<br />

– 130.000 jaar gele<strong>de</strong>n) kwam <strong>het</strong> landijs tot in<br />

Ne<strong>de</strong>rland. Door <strong>de</strong> krachtige druk <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze ijstongen<br />

ontstond op <strong>de</strong> lijn Haarlem-Nijmegen<br />

reliëf in <strong>het</strong> landschap in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> stuwwallen<br />

(bij<strong>voor</strong>beeld <strong>de</strong> Utrechtse Heuvelrug en <strong>het</strong><br />

95 www.ww2.dk.<br />

61<br />


62<br />

—<br />

Afb. 8.3 Kaart met landschappelijke eenhe<strong>de</strong>n in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied en omgeving (bron BAAC / gemeente Arnhem).<br />

Veluwemassief) en dalen (glaciale bekkens). De<br />

Gel<strong>de</strong>rse Vallei is een glaciaal bekken en ligt tussen<br />

<strong>het</strong> Veluwemassief en <strong>de</strong> Utrechtse Heuvelrug<br />

in. Het on<strong>de</strong>rzoeksgebied ligt in <strong>het</strong> zui<strong>de</strong>lijke<br />

<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong> Veluwemassief.<br />

De ijstongen transporteer<strong>de</strong>n grote hoeveelhe<strong>de</strong>n<br />

zand en grind die ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

Veluwemassief in grote (puin)waaiers, zogenaam<strong>de</strong><br />

sandrs, zijn afgezet. Het lichtere materiaal<br />

(klei en leem) is ver<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> stuwwallen<br />

afgezet. Deze glaciofluviatiele afzettingen wor<strong>de</strong>n<br />

gerekend tot <strong>de</strong> Formatie <strong>van</strong> Drenthe,<br />

Laagpakket <strong>van</strong> Schaarsbergen. Tussen <strong>het</strong><br />

Saalien en <strong>de</strong> laatste ijstijd, <strong>het</strong> Weichselien<br />

(110.000 – 10.000 jaar gele<strong>de</strong>n), was er een warme<br />

perio<strong>de</strong>, <strong>het</strong> Eem (130.000 – 110.000 jaar gele<strong>de</strong>n).<br />

In <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> ontston<strong>de</strong>n bossen op <strong>de</strong><br />

stuwwal. Tij<strong>de</strong>ns <strong>het</strong> Weichselien wer<strong>de</strong>n fluvioperiglaciale<br />

afzettingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Formatie <strong>van</strong><br />

Boxtel afgezet en ontston<strong>de</strong>n er door <strong>het</strong> smeltwater<br />

dalen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ijstongen. Aan <strong>de</strong> ran<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> stuwwallen ontston<strong>de</strong>n zogenaam<strong>de</strong><br />

daluitspoelingswaaiers. Stuifzand werd door<br />

wind afgezet tegen en achter <strong>de</strong> stuwwal in<br />

windluwe gebie<strong>de</strong>n. Rondom <strong>de</strong> stuwwallen<br />

ontstond zo een gor<strong>de</strong>l <strong>van</strong> <strong>de</strong>kzand. Deze <strong>de</strong>kzan<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n daarom <strong>de</strong> gor<strong>de</strong>l<strong>de</strong>kzan<strong>de</strong>n genoemd.<br />

Na <strong>de</strong> laatste ijstijd, tij<strong>de</strong>ns <strong>het</strong> Holoceen<br />

(<strong>van</strong> 10.000 jaar gele<strong>de</strong>n tot nu) werd <strong>het</strong><br />

klimaat warmer en ontwikkel<strong>de</strong>n zich bo<strong>de</strong>ms<br />

bovenop <strong>de</strong> stuwwallen. De hogere droge gron<strong>de</strong>n<br />

beston<strong>de</strong>n <strong>voor</strong>namelijk uit podzolgron<strong>de</strong>n<br />

door <strong>het</strong> grove en arme moe<strong>de</strong>rmateriaal. Deze<br />

gron<strong>de</strong>n hebben een bo<strong>de</strong>m die is gevormd in<br />

zure, zandige afzetting on<strong>de</strong>r een inspoelingslaag<br />

<strong>van</strong> humus en ijzerverbindingen.<br />

De bo<strong>de</strong>m <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied is een<br />

<strong>de</strong>rgelijke, in <strong>het</strong> Holoceen gevorm<strong>de</strong> haarpodzolgrond<br />

(co<strong>de</strong> Hd30). De grond is goed ontwaterd<br />

door <strong>de</strong> hoge ligging en doordat <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m<br />

grofzandig en grindhou<strong>de</strong>nd is. De grondwatertrap<br />

is VII.<br />

Op <strong>de</strong> landschappelijke eenhe<strong>de</strong>nkaart is te zien<br />

dat er in <strong>het</strong> noordwesten <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

een lage duin (geel) ligt (afb. 8.3). In <strong>het</strong><br />

zui<strong>de</strong>n ligt een erosiedal (groen). Deze elementen<br />

liggen in een smeltwaterwaaier (roze).<br />

Conclusie geologie en landschap<br />

Conclu<strong>de</strong>rend ligt <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied op <strong>het</strong><br />

zui<strong>de</strong>lijke <strong>de</strong>el <strong>van</strong> een stuwwal <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

Veluwemassief. Door <strong>de</strong> ijstij<strong>de</strong>n in <strong>het</strong> Saalien<br />

en <strong>het</strong> Weichselien zijn smeltwaterwaaiers,<br />

glooiingen en dalen in <strong>het</strong> landschap ontstaan.<br />

De bo<strong>de</strong>m in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied bestaat uit<br />

een haarpodzolgrond.<br />

8.3.2 Bewonings- en gebruiksgeschie<strong>de</strong>nis<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

De eerste archeologische vondsten op <strong>de</strong> Veluwe<br />

zijn die <strong>van</strong> <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rthalers uit <strong>het</strong> Mid<strong>de</strong>n-<br />

Paleolithicum. De vele tientallen losse vondsten<br />

uit <strong>het</strong> Laat-Paleolithicum, Mesolithicum en<br />

Neolithicum wijzen op <strong>de</strong> wisselen<strong>de</strong> aanwezigheid<br />

<strong>van</strong> mensen in <strong>het</strong> gebied. Voor <strong>de</strong> jagers<br />

was <strong>de</strong> Veluwe gezien zijn hoge ligging een gunstige<br />

locatie om te wonen en te jagen. Vanaf<br />

3400 v.Chr. begonnen mensen naast <strong>de</strong> jacht ook<br />

gebruik te maken <strong>van</strong> landbouw. In <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong><br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> eerste grafheuvels gebouwd waaron-


<strong>de</strong>r <strong>het</strong> do<strong>de</strong> lichaam begraven werd.<br />

Uit <strong>de</strong> Vroege Bronstijd komen <strong>de</strong> eerste resten<br />

<strong>van</strong> boer<strong>de</strong>rijen op <strong>de</strong> Veluwe. Vanaf <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong><br />

is <strong>de</strong> Veluwe continu bewoond geweest. In<br />

<strong>de</strong> Bronstijd gaan <strong>de</strong> grafheuvelbouwers over op<br />

crematie. De crematieresten wor<strong>de</strong>n in een urn<br />

gedaan en veelal bijgezet in bestaan<strong>de</strong> grafheuvels.<br />

Aan <strong>het</strong> ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Bronstijd gaan <strong>de</strong><br />

mensen over op urnenvel<strong>de</strong>n. De crematieresten<br />

wor<strong>de</strong>n los of in een urn in een speciaal urnenveld<br />

(omgeven door randstructuren) geplaatst.<br />

Uit <strong>de</strong> Late Bronstijd – Vroege IJzertijd stammen<br />

<strong>de</strong> Celtic Fields, landbouwcomplexen <strong>van</strong> kleine,<br />

omwal<strong>de</strong> akkertjes. Er wordt aangenomen dat in<br />

<strong>de</strong> IJzertijd op <strong>de</strong> Veluwe sprake is <strong>van</strong> een bevolkingstoename,<br />

weerspiegeld in <strong>het</strong> grote<br />

aantal vindplaatsen <strong>van</strong> Celtic Fields en urnenvel<strong>de</strong>n.<br />

Door <strong>de</strong> akkerbouw kon uitputting <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

bo<strong>de</strong>m optre<strong>de</strong>n, met hei<strong>de</strong>gebie<strong>de</strong>n en zandverstuivingen<br />

tot gevolg.<br />

Vanaf <strong>de</strong> IJzertijd begonnen <strong>de</strong> bewoners <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Veluwe met ijzerwinning. Door <strong>de</strong> grote hoeveelhe<strong>de</strong>n<br />

ijzererts in <strong>de</strong> grond en door <strong>de</strong> aanwezigheid<br />

<strong>van</strong> voldoen<strong>de</strong> bomen die verwerkt<br />

kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n tot brandstof (nodig <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

winning <strong>van</strong> ijzer), was <strong>de</strong> Veluwe een gunstig<br />

gebied <strong>voor</strong> ijzerwinning.<br />

In <strong>de</strong> Romeinse tijd liep <strong>van</strong> west naar oost <strong>de</strong><br />

Romeinse rijksgrens langs <strong>de</strong> Rijn. In Gel<strong>de</strong>rland<br />

lag een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> grens ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Arnhem.<br />

Tabel 8.1 Kaarten <strong>van</strong> <strong>het</strong> gebied geraadpleegd op watwaswaar.nl<br />

In <strong>de</strong> omgeving <strong>van</strong> E<strong>de</strong> en Wageningen is veel<br />

on<strong>de</strong>rzoek verricht naar <strong>de</strong> interactie en relatie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> lokale bewoners met <strong>het</strong> Romeinse Rijk.96<br />

Ook ten noor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> rijksgrens vin<strong>de</strong>n archeologen<br />

Romeinse fenomenen terug. Zo lag er<br />

bij Ermelo een Romeins mars- of oefenkamp.<br />

Kennis over bewoning tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Romeinse tijd<br />

is schaars, er zijn in <strong>het</strong> zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Veluwe<br />

weinig vindplaatsen uit <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> bekend.<br />

Vanaf <strong>de</strong> 6<strong>de</strong> eeuw n.Chr. zijn er meer ne<strong>de</strong>rzettingen<br />

en grafheuvels bekend en lijkt, op basis<br />

daar<strong>van</strong>, <strong>de</strong> bevolking te groeien.<br />

In <strong>de</strong> Vroege Mid<strong>de</strong>leeuwen groei<strong>de</strong> <strong>de</strong> ijzerindustrie<br />

flink. Archeologen vin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> Veluwe<br />

<strong>voor</strong>namelijk ijzerslakken terug, <strong>het</strong> afval <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

ijzerproductie. Vooral in <strong>de</strong> omgeving <strong>van</strong><br />

Kootwijk speel<strong>de</strong> <strong>de</strong> ijzerindustrie op grote<br />

schaal <strong>van</strong>af <strong>de</strong> Vroege tot in <strong>de</strong> Late Mid<strong>de</strong>leeuwen<br />

een belangrijke rol in <strong>de</strong> economie <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Veluwe. De producten wer<strong>de</strong>n waarschijnlijk<br />

verhan<strong>de</strong>ld naar an<strong>de</strong>re gebie<strong>de</strong>n. Door <strong>de</strong><br />

grootschalige houtkap die nodig was <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

ijzerwinning, werd <strong>het</strong> gebied ontbost en kregen<br />

zandverstuivingen vrij spel.<br />

Vanaf <strong>de</strong> 9<strong>de</strong> eeuw is informatie over <strong>de</strong> Veluwe<br />

in steeds grotere mate afkomstig uit toponiemen<br />

en an<strong>de</strong>re schriftelijke bronnen waaruit blijkt dat<br />

grote <strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> Veluwe reeds bewoond waren.<br />

Ne<strong>de</strong>rzettingen beston<strong>de</strong>n uit enkele bij elkaar<br />

liggen<strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rijen met eromheen <strong>de</strong> ak-<br />

Kaart jaartal kaartnr grondgebruik opmerkingen<br />

Topografische kaart 1990 40A bos<br />

Topografische kaart 1985 40A bos, hei<strong>de</strong> bos met in <strong>het</strong> mid<strong>de</strong>n een stuk hei<strong>de</strong><br />

Topografische kaart 1978 40A bos<br />

Topografische kaart 1972 40A bos, hei<strong>de</strong> groten<strong>de</strong>els bos en kleine stukken hei<strong>de</strong><br />

Topografische kaart 1966 40A bos, hei<strong>de</strong> groten<strong>de</strong>els bos en kleine stukken hei<strong>de</strong><br />

Topografische kaart 1957 40A hei<strong>de</strong><br />

Topografische militaire kaart 1931 469 hei<strong>de</strong><br />

Topografische militaire kaart 1912 469 bos<br />

Topografische militaire kaart 1906 469 bos<br />

Topografische militaire kaart 1900 469 hei<strong>de</strong><br />

Topografische militaire kaart 1894 469 hei<strong>de</strong><br />

Topografische militaire kaart 1890 469 hei<strong>de</strong><br />

Topografische militaire kaart 1874 469 hei<strong>de</strong><br />

Kadasterkaart 1811-1832 stuifzand? veel wegen op <strong>de</strong> kaart, nauwelijks bewoning<br />

96 Taayke et al. 2012.<br />

63<br />


64<br />

—<br />

kerlan<strong>de</strong>n. Door bevolkingsgroei werd <strong>het</strong><br />

noodzakelijk steeds meer woeste gron<strong>de</strong>n te<br />

ontginnen. Door intensief gebruik raakten <strong>de</strong> akkers<br />

uitgeput. Die wer<strong>de</strong>n verlaten en zo kreeg<br />

<strong>de</strong> wind vrij spel op <strong>het</strong> zand en wer<strong>de</strong>n zandverstuivingen<br />

een echt probleem. De akkers wer<strong>de</strong>n<br />

vruchtbaar<strong>de</strong>r gemaakt door plaggenbemesting.<br />

In <strong>de</strong> Mid<strong>de</strong>leeuwen ontston<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> Veluwe<br />

<strong>de</strong> eerste dorpen met kerken en ambachtslie<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>de</strong> Late Mid<strong>de</strong>leeuwen kwamen <strong>de</strong> eerste<br />

ste<strong>de</strong>n op en wer<strong>de</strong>n kastelen gebouwd.<br />

Vanaf <strong>het</strong> begin <strong>van</strong> <strong>de</strong> 17<strong>de</strong> eeuw wordt er ook<br />

gebruik gemaakt <strong>van</strong> hessenwegen. Dit zijn han<strong>de</strong>lswegen<br />

die door <strong>de</strong> bossen en hei<strong>de</strong>vel<strong>de</strong>n<br />

oost-west lopen. De hessenwegen waren bedoeld<br />

<strong>voor</strong> speciale hessenkarren uit Mid<strong>de</strong>n-<br />

Duitsland, die bre<strong>de</strong>r waren dan <strong>de</strong> gangbare<br />

karren. De hessenwegen verme<strong>de</strong>n daardoor<br />

dorpen en ste<strong>de</strong>n. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> nieuwe tijd wer<strong>de</strong>n<br />

landgoe<strong>de</strong>ren aangelegd. Grote hei<strong>de</strong>- en zandgebie<strong>de</strong>n<br />

wer<strong>de</strong>n in die perio<strong>de</strong> bebost. Langs<br />

beken en sprengen wer<strong>de</strong>n watermolens gebouwd<br />

die <strong>voor</strong>namelijk gebruikt wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong><br />

industriële activiteiten.<br />

De eerste kaarten <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

verschijnen in <strong>de</strong> 19<strong>de</strong> eeuw. De kaarten uit <strong>de</strong><br />

19<strong>de</strong> en 20ste eeuw laten geen bebouwing zien,<br />

maar een afwisseling <strong>van</strong> bosbouw en hei<strong>de</strong>.<br />

Ook Wijnen spreekt in zijn on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong><br />

archeologische waar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>het</strong> nabijgelegen<br />

De Sysselt over bosbouw en een grote behoefte<br />

aan hout in <strong>het</strong> begin <strong>van</strong> <strong>de</strong> 20ste eeuw. Op <strong>de</strong><br />

luchtfoto’s die tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied zijn gemaakt, is ook<br />

een bijna kaal terrein te zien. Wellicht is <strong>het</strong> terrein<br />

al <strong>voor</strong> 1931 gekapt en zijn er in <strong>de</strong> tussentijd<br />

geen nieuwe bomen aangeplant (tabel 8.1). Na<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> zijn tussen 1957 en<br />

1966 wel weer bomen aangeplant.<br />

8.3.3 Bewonings- en gebruiksgeschie<strong>de</strong>nis<br />

tij<strong>de</strong>ns en na <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

De on<strong>de</strong>rzoekslocatie is in <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong><br />

door <strong>het</strong> Duitse leger in gebruik genomen<br />

om <strong>het</strong> nabijgelegen vliegveld Deelen te kunnen<br />

beschermen. De <strong>voor</strong>ganger <strong>van</strong> vliegveld<br />

Deelen, vliegveld Kemperhei<strong>de</strong>, werd in 1913 gebouwd<br />

als hulpvliegveld <strong>voor</strong> <strong>het</strong> handhaven<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> neutraliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse landsgrenzen.<br />

Later werd <strong>het</strong> gebruikt <strong>voor</strong> <strong>het</strong> geven<br />

<strong>van</strong> vlieg<strong>de</strong>monstraties en <strong>het</strong> maken <strong>van</strong> rondvluchten.<br />

Vlak na <strong>de</strong> Duitse inval in mei 1940,<br />

bezetten <strong>de</strong> Duitsers <strong>het</strong> vliegveld.<br />

Al in juni 1940 begonnen <strong>de</strong> Duitsers met <strong>de</strong><br />

aanleg <strong>van</strong> een militair vliegveld op <strong>het</strong> kleinschalige<br />

vliegveld Kemperhei<strong>de</strong> bij Schaarsbergen.<br />

De Duitsers doopten <strong>het</strong> vliegveld om<br />

tot Fliegerhorst Deelen. In <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> maand kondig<strong>de</strong><br />

Generalfeldmarschall <strong>de</strong>r Luftwaffe Hermann<br />

Göring in Den Haag <strong>de</strong> oprichting <strong>van</strong> een<br />

Nachtjagddivision aan. Het eerste Nachtjagdgeschwa<strong>de</strong>r<br />

(NJG 1) werd in Ne<strong>de</strong>rland gestationeerd<br />

en kreeg Deelen als thuisbasis. De<br />

Nachtjagd vorm<strong>de</strong> <strong>het</strong> Duitse antwoord op <strong>de</strong><br />

nachtelijke Britse bombar<strong>de</strong>mentsvluchten op<br />

Duitsland, waarbij Duitse jagers ’s nachts <strong>de</strong><br />

Britse bommenwerpers aanvielen.<br />

De opbouw <strong>van</strong> Fliegerhorst Deelen werd <strong>voor</strong>tvarend<br />

aangepakt. De eerste twee betonnen<br />

startbanen waren eind 1940 gereed, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

volg<strong>de</strong> in februari 1941. In <strong>de</strong> winter <strong>van</strong><br />

1940/1941, maar ook in <strong>de</strong> jaren erna, wer<strong>de</strong>n<br />

rond <strong>het</strong> vliegveld luchtafweerstellingen gebouwd<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>diging tegen luchtaanvallen.<br />

Vanaf <strong>het</strong> vliegveld wer<strong>de</strong>n zowel nachtjagers,<br />

dagjagers als bommenwerpers ingezet. Het<br />

hoofdkwartier <strong>van</strong> <strong>het</strong> NJG 1 werd begin 1941 gevestigd<br />

in <strong>het</strong> kazernecomplex Klein Hei<strong>de</strong>lager<br />

aan <strong>de</strong> zuidoostzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> vliegveld Deelen.<br />

In <strong>de</strong> zomer <strong>van</strong> dat jaar werd op <strong>het</strong> terrein <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> Divisionsdorf aan <strong>de</strong> Koningsweg in Schaarsbergen<br />

begonnen met <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> een Gefechtsstand<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> Nachtjagddivision. In dit commandocentrum<br />

wer<strong>de</strong>n tactieken en procedures <strong>voor</strong><br />

<strong>de</strong> centrale bevelvoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> divisie getest.<br />

Het centrum dien<strong>de</strong> een jaar later als <strong>voor</strong>beeld<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> vlakbij gesitueer<strong>de</strong> bunker Diogenes aan<br />

<strong>de</strong> Koningsweg, die in 1943 gereed kwam.<br />

Diogenes fungeer<strong>de</strong> als verbindingscentrum tussen<br />

alle Duitse vliegvel<strong>de</strong>n en grond stations zoals<br />

<strong>de</strong> Radar- und Jägerleitstellungen in Ne<strong>de</strong>rland,<br />

België en <strong>het</strong> Ruhrgebied. De bunker had bovendien<br />

een rechtstreekse verbinding met <strong>het</strong><br />

hoofdkwartier <strong>van</strong> <strong>de</strong> Luftwaffe in Berlijn. Zo<br />

speel<strong>de</strong> Deelen <strong>van</strong>af <strong>voor</strong>jaar 1941 een cruciale<br />

rol in <strong>de</strong> strijd tegen <strong>de</strong> geallieer<strong>de</strong> lucht<strong>oorlog</strong>.<br />

Vanwege <strong>de</strong> ligging <strong>van</strong> Ne<strong>de</strong>rland halverwege<br />

<strong>de</strong> kortste route tussen Engeland en Duitsland,<br />

vorm<strong>de</strong> ons luchtruim <strong>de</strong> wieg <strong>van</strong> <strong>het</strong> ‘nacht-


Afb. 8.4 en 8.5 8,8 cm Flak-18 kanon (bron Wikimedia commons; Ebay.DE).<br />

jachtwapen’ en werd een <strong>van</strong> <strong>de</strong> eerste zenuwcentra<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> Nachtjagd in Ne<strong>de</strong>rland gevestigd.<br />

In <strong>het</strong> eerste <strong>oorlog</strong>sjaar richtten <strong>de</strong> bombar<strong>de</strong>menten<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Britse Royal Air Force (RAF) zich<br />

<strong>voor</strong>al op <strong>de</strong> Duitse <strong>oorlog</strong>sindustrie en infrastructuur,<br />

maar ook op militaire doelen. Door<br />

zware verliezen en tegenvallen<strong>de</strong> resultaten <strong>van</strong><br />

nachtelijke precisieaanvallen, besloot <strong>de</strong> RAF in<br />

februari 1941 tot een radicale wijziging <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

strategie: <strong>voor</strong>taan wer<strong>de</strong>n stadscentra tot doel<br />

gekozen. Dit zogenaam<strong>de</strong> area bombing zou door<br />

<strong>het</strong> RAF Bomber Command tot een allesverwoesten<strong>de</strong><br />

perfectie wor<strong>de</strong>n ontwikkeld. Bedoeling<br />

was <strong>de</strong> Duitse moraal te breken door zoveel mogelijk<br />

burgerslachtoffers te maken. Om <strong>de</strong>ze aanvallen<br />

te on<strong>de</strong>rsteunen en <strong>de</strong> Duitse luchtmacht<br />

te storen wer<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze aanvallen allerlei<br />

an<strong>de</strong>re doelen, zoals vliegvel<strong>de</strong>n, aan gevallen.<br />

Voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>diging <strong>van</strong> <strong>het</strong> vliegveld Deelen<br />

begonnen <strong>de</strong> Duitsers al <strong>van</strong>af 1940 met <strong>de</strong> aanleg<br />

<strong>van</strong> een aantal ver<strong>de</strong>digingsstellingen. In<br />

<strong>de</strong>ze luchtdoelartilleriestellingen wer<strong>de</strong>n luchtdoelkanonnen<br />

geplaatst die door <strong>de</strong> Duitsers<br />

Flak (Fliegerabwehrkanone ook wel<br />

Flugabwehrkanone) genoemd wer<strong>de</strong>n. Naarmate<br />

<strong>het</strong> vliegveld ver<strong>de</strong>r werd uitgebouwd, er diverse<br />

vliegen<strong>de</strong> eenhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Luftwaffe wer<strong>de</strong>n<br />

gestationeerd en <strong>de</strong> geallieer<strong>de</strong> aanvallen toenamen,<br />

werd ook <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>diging met luchtdoelartillerie<br />

steeds belangrijker.<br />

Rondom <strong>het</strong> vliegveld wer<strong>de</strong>n vier Flakstellingen<br />

met zware luchtdoelartillerie aangelegd:<br />

- noord: ten westen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Hoen<strong>de</strong>rloseweg<br />

- oost: ten oosten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Hooilaan<br />

- zuid: ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Koningsweg<br />

- west: ten oosten <strong>van</strong> Oud-Reemst<br />

Deze Flak-stellingen met zware luchtdoelartillerie<br />

waren bedoeld om <strong>de</strong> geallieer<strong>de</strong><br />

bommen werpers op grote hoogte (circa 10 km)<br />

neer te kunnen schieten. Daarnaast bouw<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

Duitsers Flak-stellingen <strong>voor</strong> licht luchtdoelgeschut<br />

ter ver<strong>de</strong>diging <strong>van</strong> <strong>de</strong> start- en landingsbanen,<br />

taxibanen, munitie<strong>de</strong>pots, werkplaatsen<br />

en an<strong>de</strong>re dichter bij <strong>het</strong> vliegveld<br />

gelegen belangrijke objecten. Daarmee kon<strong>de</strong>n<br />

zij <strong>de</strong> geallieer<strong>de</strong> jachtvliegtuigen, die <strong>voor</strong>al<br />

laag vlogen, bestrij<strong>de</strong>n.<br />

Het on<strong>de</strong>rzoeksgebied betreft <strong>de</strong> zui<strong>de</strong>lijke<br />

stelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> vier Flak-stellingen met zwaar<br />

geschut ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Koningsweg. Hier<br />

plaatsten <strong>de</strong> Duitsers een zogenaam<strong>de</strong> ‘schwere<br />

Batterie’ bestaan<strong>de</strong> uit zes zware kanonnen met<br />

een kaliber <strong>van</strong> 8,8 cm om op vliegtuigen op<br />

grote hoogte (circa 10 km) te schieten, een leichte<br />

Flaktrupp met drie stukken licht luchtdoelgeschut<br />

<strong>van</strong> waarschijnlijk 2 cm en mogelijk ook<br />

nog drie luchtdoelmitrailleurs. De 2 cm kanonnen<br />

en luchtdoelmitrailleurs had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> functie<br />

om <strong>de</strong> zware kanonnen in <strong>de</strong> stelling te ver-<br />

65<br />


66<br />

—<br />

Afb. 8.6 Luchtfoto <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied <strong>van</strong> 12 september 1944 (bron WO2 / RAF luchtfoto’s Bibliotheek<br />

Wageningen UR).<br />

<strong>de</strong>digen tegen mogelijke aanvallen <strong>van</strong> geallieer<strong>de</strong><br />

jachtvliegtuigen.<br />

De stelling aan <strong>de</strong> Koningsweg was dag en nacht<br />

<strong>voor</strong>zien <strong>van</strong> militair personeel dat <strong>het</strong> geschut<br />

bedien<strong>de</strong>. In totaal was er zeker 150 man permanent<br />

in <strong>de</strong> stelling aanwezig. Zij verbleven in <strong>de</strong><br />

barakken waar zij ook sliepen. Daarnaast moesten<br />

ze <strong>voor</strong>zien wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> eten en drinken.<br />

Daarom stond er niet alleen geschut op <strong>het</strong> terrein,<br />

maar waren er ook gebouwen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> opslag<br />

<strong>van</strong> munitie, <strong>voor</strong> sanitair, on<strong>de</strong>rkomens en<br />

bij<strong>voor</strong>beeld een kantine.<br />

De zware luchtdoelkanonnen in <strong>de</strong> stelling wer<strong>de</strong>n<br />

aangestuurd door een vuurleidingapparaat<br />

(Kommandogerät), waarmee <strong>de</strong> kanonnen centraal<br />

kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n ingesteld en afgevuurd. De lichte<br />

luchtdoelartillerie in <strong>de</strong> batterij maakte geen<br />

gebruik <strong>van</strong> een vuurleidingapparaat, maar werd<br />

afzon<strong>de</strong>rlijk bediend.<br />

Ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Koningsweg leg<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

Duitsers <strong>de</strong> eerste snelweg <strong>van</strong> Ne<strong>de</strong>rland aan,<br />

<strong>de</strong> A12. Deze rijkssnelweg, die <strong>van</strong> Den Haag tot<br />

aan Zevenaar loopt, was <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Duitsers een<br />

belangrijke verbinding met Duitsland.<br />

De gebouwen op <strong>het</strong> terrein Koningsweg zijn <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong>: op <strong>het</strong> terrein stond een zware batterij<br />

die bestond uit zes zware kanonnen, met ten zui<strong>de</strong>n<br />

er<strong>van</strong> drie bijbehoren<strong>de</strong> ver<strong>de</strong>digingskanonnen,<br />

in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> licht luchtdoelgeschut met<br />

een kaliber <strong>van</strong> waarschijnlijk 2 cm, en mogelijk<br />

drie luchtdoelmitrailleurs. De vuurleiding <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

zes zware kanonnen werd uitgevoerd via <strong>het</strong><br />

Kommandogerät (Befehlsstelle I) dat op ongeveer 60<br />

tot 100 meter <strong>van</strong> <strong>de</strong> zware kanonnen was geplaatst.<br />

Wanneer dit apparaat uitviel werd <strong>de</strong><br />

vuurleiding overgenomen door <strong>het</strong> Kommando -<br />

hilfsgerät (Befehlsstelle II) dat in <strong>het</strong> mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

zes zware kanonnen stond opgesteld.<br />

De hiernavolgen<strong>de</strong> afbeeldingen laten <strong>het</strong> terrein<br />

met alle luchtdoelkanonnen zien.<br />

Afbeelding 8.6 is een luchtfoto <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein


Afb. 8.7 Engelse militaire kaart uit 1943 met daarop <strong>de</strong> tactische tekens <strong>voor</strong> zwaar en licht luchtdoelgeschut in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied,<br />

zoals die op 11 september 1944 wer<strong>de</strong>n waargenomen (bron Ginkel 1:25.000, eerste druk 1943).<br />

<strong>van</strong> september 1944. De RAF probeer<strong>de</strong> <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>diging<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> vijand in kaart te brengen door<br />

luchtfoto’s te maken <strong>van</strong> <strong>het</strong> gebied. In 1944 zijn<br />

er meer<strong>de</strong>re fotovluchten boven Gel<strong>de</strong>rland geweest<br />

en <strong>de</strong>ze hebben ook <strong>de</strong> Flak-stelling rond<br />

Deelen en dus ook die in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

kunnen vastleggen. Bovenstaan<strong>de</strong> luchtfoto laat<br />

alle gebouwen en an<strong>de</strong>r reliëf zien, veroorzaakt<br />

door <strong>de</strong> Nazi’s. Op <strong>de</strong> foto zijn naast bomen en<br />

wegen ook vierkante, rechthoekige en ron<strong>de</strong><br />

structuren waarneembaar. De vierkante en<br />

rechthoekige structuren kunnen refereren aan<br />

gebouwen of stellingen waarop kanonnen of<br />

mitrailleurs geplaatst wer<strong>de</strong>n.<br />

Afbeelding 8.7 is een Engelse kaart uit 1943, aangevuld<br />

met informatie <strong>van</strong> 11 september 1944,<br />

die <strong>de</strong> Britten hebben gemaakt aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> luchtfoto’s. Op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze luchtfoto’s<br />

hebben ze <strong>de</strong> zware en lichte stukken geschut<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Flak-stelling in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

kunnen lokaliseren. De bovenste cirkel is groter<br />

dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re drie, wat aangeeft dat dit zware<br />

kanonnen zijn. De drie cirkels eron<strong>de</strong>r wijzen op<br />

stellingen met luchtdoelkanonnen met een kaliber<br />

kleiner dan 5,0 cm.<br />

Op afbeelding 8.8 zijn in vier kleuren <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

stellingen te zien. Roze gekleurd zijn <strong>de</strong><br />

posities <strong>voor</strong> <strong>het</strong> zware geschut, waarbij <strong>de</strong> kanonnen<br />

met een kaliber <strong>van</strong> 8,8 cm in een cirkel<br />

zijn geplaatst. In <strong>het</strong> mid<strong>de</strong>n daar<strong>van</strong> stond <strong>het</strong><br />

Kommandohilfsgerät. Op die locatie was on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

ook <strong>de</strong> Verteilerkasten te vin<strong>de</strong>n. Vanaf <strong>het</strong><br />

ver<strong>de</strong>r weg gelegen Kommandogerät liep een dikke<br />

verbindingskabel naar <strong>de</strong> Verteilerkasten, waarna<br />

<strong>de</strong> kabel zich opsplitste in zes afzon<strong>de</strong>rlijke<br />

kabels, die vervolgens naar <strong>de</strong> kanonnen toeliepen.<br />

Via <strong>de</strong>ze kabels wer<strong>de</strong>n gegevens over <strong>de</strong><br />

elevatie, schietrichting en schiethoogte <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

Kommandogerät naar <strong>de</strong> kanonnen doorgegeven.<br />

Om <strong>de</strong> kanonnen heen wer<strong>de</strong>n muren <strong>van</strong> zogenaam<strong>de</strong><br />

Formsteine geplaatst, met daar tegenaan<br />

aar<strong>de</strong>n wallen. Deze geven <strong>de</strong> rechthoekige<br />

vorm <strong>van</strong> <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijk stellingen op <strong>de</strong> luchtfoto.<br />

De muren met aar<strong>de</strong>n wallen waren bedoeld<br />

om <strong>de</strong> stukken geschut en <strong>het</strong> bedienend<br />

personeel te beschermen tegen drukgolven en/<br />

of scherfwerking bij eventuele luchtaanvallen.<br />

Ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> zware stelling zijn drie kleinere<br />

groepjes te zien (groen, rood en blauw). Dit<br />

zijn <strong>de</strong> stellingen met licht luchtdoelgeschut en<br />

mogelijk luchtdoelmitrailleurs. De meest oostelijke<br />

stelling (in blauw op <strong>de</strong> afbeelding) is al<br />

zichtbaar op <strong>de</strong> eerste luchtfoto <strong>van</strong> april 1943<br />

(afb. 8.9), terwijl <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gebouwen, structuren<br />

en stellingen niet op <strong>de</strong>ze foto te zien zijn.<br />

67<br />


68<br />

—<br />

Afb. 8.8 Luchtfoto bewerkt door J.A.T. Wijnen (RAAP). Op <strong>de</strong> luchtfoto <strong>van</strong> 19 september 1944 zijn <strong>de</strong> zware en lichte<br />

stellingen ingekleurd (bron luchtfoto WO2 / RAF luchtfoto’s Bibliotheek Wageningen UR).<br />

Afb. 8.9 Luchtfoto <strong>van</strong> 17 april 1943. Het on<strong>de</strong>rzoeksgebied is nog niet bebouwd. Alleen in <strong>het</strong> zuidoosten zijn<br />

structuren waarneembaar (bron WO2 / RAF luchtfoto’s Bibliotheek Wageningen UR).


Afb. 8.10 Ingegraven barak met Splitterschutz muur, ter<br />

bescherming tegen scherfwerking <strong>van</strong> bommen en<br />

granaten, bij radiopeilstation Teerose bij Arnhem<br />

(bron Tiemens 1986).<br />

Deze drie kanonnen (blauw) waren vermoe<strong>de</strong>lijk<br />

geplaatst ter bescherming <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong><br />

rijksweg 12. In hoeverre <strong>de</strong>ze stelling met <strong>de</strong> later<br />

gebouw<strong>de</strong> grote Flak-stelling in verband<br />

heeft gestaan, is hierdoor ondui<strong>de</strong>lijk.<br />

De mid<strong>de</strong>lste stelling met licht luchtdoelgeschut<br />

(rood op afb. 8.8) hoort zeker tot <strong>de</strong> batterij <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Flak-stelling en bestond uit drie aar<strong>de</strong>n heuvels<br />

waarboven op of bovenin <strong>het</strong> geschut werd<br />

geplaatst. Het uiterlijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> westelijke stelling<br />

(groen op afb. 8.8 is dui<strong>de</strong>lijk kleiner dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

posities <strong>voor</strong> licht luchtdoelgeschut. Ook op<br />

<strong>de</strong> Engelse kaart uit 1943/1944 (afb. 8.8) zijn <strong>de</strong><br />

strepen in <strong>het</strong> symbool die <strong>de</strong> stelling aandui<strong>de</strong>n<br />

kleiner dan <strong>de</strong> strepen in <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re stellingen.<br />

Hier hebben vermoe<strong>de</strong>lijk geen 2 cm-kanonnen<br />

gestaan maar luchtdoelmitrailleurs die ook<br />

dien<strong>de</strong>n ter ver<strong>de</strong>diging <strong>van</strong> <strong>de</strong> Flak-stelling.<br />

In en buiten <strong>de</strong> stellingen wer<strong>de</strong>n bouwwerken<br />

gerealiseerd <strong>voor</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rbrengen <strong>van</strong> <strong>de</strong> bedienen<strong>de</strong><br />

manschappen, <strong>voor</strong> apparatuur zoals<br />

zoeklichten (Flak Scheinwerfer), luister- en radarapparatuur<br />

om vliegtuigen mee op te sporen (Horch-<br />

und Funkmessgeräte) en diverse zend- en radioapparatuur<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> Flugmel<strong>de</strong>netz, <strong>het</strong><br />

verbindingsnet waarmee <strong>de</strong> komst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geallieer<strong>de</strong><br />

vliegtuigen vroegtijdig kon wor<strong>de</strong>n aangekondigd.<br />

Naast <strong>de</strong> militaire gebouwen moesten<br />

er <strong>voor</strong> <strong>de</strong> vele militairen ook <strong>voor</strong> zieningen wor<strong>de</strong>n<br />

getroffen, zoals barakken om in te slapen,<br />

sanitaire gebouwen, een kantine met keuken en<br />

ook een EHBO-post. Bij <strong>de</strong> stelling in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

ging <strong>het</strong> om een stelling <strong>van</strong> permanente<br />

aard. Dit blijkt uit <strong>de</strong> vele gebouwen opge-<br />

Afb. 8.11 Jonge mannen in dienst <strong>van</strong> <strong>de</strong> Luftwaffe bedienen<br />

een licht geschut met een kaliber <strong>van</strong> 2 cm (bron<br />

Wikimedia commons).<br />

trokken uit steen, beton en bouwstenen<br />

(Formsteine) die in <strong>de</strong> stelling te vin<strong>de</strong>n waren.<br />

Volgens een rapport <strong>van</strong> <strong>de</strong> verzetsgroep<br />

Albrecht <strong>van</strong> eind 1943, waren bij elke Flakstelling<br />

verschillen<strong>de</strong> gecamoufleer<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrondse<br />

houten barakken, bedoeld <strong>voor</strong> <strong>het</strong> personeel,<br />

te vin<strong>de</strong>n. Op afbeelding 8.10 staat zo’n<br />

gebouw afgebeeld, bij een <strong>van</strong> <strong>de</strong> radiopeilstations<br />

bij vliegveld Deelen.<br />

In maart 1944 meld<strong>de</strong> Albrecht: ‘Toestand 2 maart<br />

1944. Flak: Volgens me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling <strong>van</strong> burgers staat er<br />

tusschen <strong>de</strong> startbanen lichte flak en zeer veel flak langs<br />

<strong>de</strong> beboste ran<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>het</strong> veld. Hier<strong>van</strong> is persoonlijk<br />

waargenomen, dat gelegen zijn 5 stukken 8,8 cm met<br />

een luisterapparaat, zuid <strong>van</strong> <strong>de</strong> Koningsweg….’ Met<br />

‘zuid <strong>van</strong> <strong>de</strong> Koningsweg’ werd <strong>de</strong> stelling in <strong>het</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoeksgebied bedoeld.<br />

Vanaf augustus 1943 wer<strong>de</strong>n luchtdoelbatterijen<br />

opgesteld, bemand door af<strong>de</strong>lingen <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Reichsarbeitsdienst (RAD). De RAD was oorspronkelijk<br />

opgezet als werkverschaffingsorganisatie.<br />

Le<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n ingezet bij diverse civiele<br />

en agrarische projecten. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> werd <strong>de</strong> RAD ook <strong>voor</strong> militaire<br />

doelein<strong>de</strong>n ingezet, zoals <strong>voor</strong> <strong>de</strong> versterking<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Duitse luchtver<strong>de</strong>diging. Tactisch wer<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> RAD-batterijen on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Luftwaffe Flak-Abteilungen, waarin ze on<strong>de</strong>rgebracht<br />

wer<strong>de</strong>n. De uniformen en rangen die <strong>de</strong><br />

bedienen<strong>de</strong> manschappen droegen, bleven<br />

echter die <strong>van</strong> <strong>de</strong> RAD, zon<strong>de</strong>r toevoegingen.<br />

Naast personeel <strong>van</strong> <strong>de</strong> Reichsarbeitsdienst dat<br />

<strong>het</strong> geschut bedien<strong>de</strong>, wer<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> an<strong>de</strong>re<br />

taken, zoals <strong>de</strong> vuurleiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> kanonnen,<br />

waarschijnlijk ook militairen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Luftwaffe<br />

ingezet.<br />

69<br />


70<br />

—<br />

In <strong>de</strong> Flak-stelling in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied is<br />

zeer waarschijnlijk een batterij <strong>van</strong> <strong>de</strong> zware<br />

Flak-Abteilung 428 actief geweest. Deze af<strong>de</strong>ling<br />

werd in <strong>de</strong> zomer <strong>van</strong> 1942 in Duitsland opgericht<br />

en bestond uit vier batterijen luchtdoelgeschut<br />

met kanonnen <strong>van</strong> <strong>het</strong> kaliber 8,8 cm en 2 cm.<br />

De 4<strong>de</strong> batterij <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze eenheid werd <strong>van</strong>af februari<br />

1943 bij vliegveld Deelen ingezet. Deze<br />

batterij bestond uit personeel <strong>van</strong> <strong>de</strong> 2. Abteilung<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> RAD-Gruppe 73 (4./schw.Flak-Abt.428<br />

RAD 2./73). Deze en an<strong>de</strong>re batterijen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

zware Flak-Abteilung 428, die gevormd waren uit<br />

personeel <strong>van</strong> <strong>de</strong> Reichsarbeitsdienst, wer<strong>de</strong>n in<br />

1943/1944 ingezet in <strong>de</strong> vier genoem<strong>de</strong> stellingen<br />

<strong>voor</strong> zwaar geschut bij vliegveld Deelen,<br />

waaron<strong>de</strong>r die in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied.<br />

Volgens een rapport <strong>van</strong> <strong>de</strong> verzetsgroep<br />

Albrecht uit 1943 was <strong>de</strong> Abteilungskomman<strong>de</strong>ur<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze eenheid Oberstleutnant Stenn. De manschappen<br />

waren <strong>de</strong>els <strong>van</strong> Oostenrijkse afkomst.<br />

De staf was on<strong>de</strong>rgebracht op <strong>de</strong> Kop <strong>van</strong><br />

Deelen in <strong>het</strong> gebouw naast <strong>de</strong> Wetterwarte, <strong>de</strong><br />

meteorologische dienst <strong>van</strong> <strong>het</strong> vliegveld. In<br />

Ne<strong>de</strong>rland was <strong>de</strong> 19.Flak-Briga<strong>de</strong> gestationeerd<br />

met drie regimenten. Eén <strong>van</strong> die regimenten<br />

was <strong>het</strong> Flak-Regiment 111 Amsterdam. De af<strong>de</strong>lingen<br />

die op Deelen actief waren, behoor<strong>de</strong>n<br />

tot dit regiment.<br />

Afb. 8.13 Manschappen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Reichsarbeitsdienst zoals<br />

<strong>de</strong>ze in <strong>de</strong> stelling in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied wer<strong>de</strong>n<br />

ingezet (collectie H. Timmerman, Arnhem).<br />

Vermoe<strong>de</strong>lijk is <strong>de</strong> zware stelling in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

tot <strong>het</strong> moment dat <strong>de</strong>ze verlaten<br />

werd permanent bezet geweest. Op 15 augustus<br />

1944 werd vliegveld Deelen gebombar<strong>de</strong>erd door<br />

<strong>de</strong> geallieer<strong>de</strong>n. De Duitsers ruim<strong>de</strong>n <strong>het</strong> terrein<br />

Afb. 8.12 Jongens <strong>van</strong> <strong>de</strong> Reichsarbeitsdienst bij hun 2 cm Flak-kanon in Wester<strong>voor</strong>t (collectie H. Timmerman, Arnhem).


Afb. 8.14 Luchtfoto <strong>van</strong> <strong>de</strong> topografische dienst uit 1949 (bron Kadaster).<br />

op en repareer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> start- en landingsbanen,<br />

maar op 3 september werd <strong>het</strong> vliegveld opnieuw<br />

gebombar<strong>de</strong>erd. De gebombar<strong>de</strong>er<strong>de</strong><br />

start- en landingsbanen zijn toen niet meer hersteld.<br />

Door <strong>de</strong>ze bombar<strong>de</strong>menten en <strong>het</strong> steeds<br />

dichterbij komen <strong>van</strong> <strong>het</strong> front besloten <strong>de</strong><br />

Duitsers <strong>het</strong> vliegveld te verlaten. Er was geen<br />

re<strong>de</strong>n meer om <strong>het</strong> vliegveld nog langer zo zwaar<br />

te ver<strong>de</strong>digen. Zeer waarschijnlijk wer<strong>de</strong>n <strong>voor</strong>al<br />

<strong>de</strong> zware Flak-stellingen bij Deelen hierna verlaten<br />

en ontmanteld. Op 17 september, <strong>de</strong> eerste<br />

dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Slag om Arnhem, land<strong>de</strong> een groot<br />

<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> 1st British Airborne Divison bij Wolfheze.<br />

Kort daar<strong>voor</strong> wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> diverse Flak-stellingen<br />

waaron<strong>de</strong>r die ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Koningsweg<br />

gebombar<strong>de</strong>erd. Of <strong>de</strong> stelling daadwerkelijk<br />

werd getroffen en eventueel aanwezige kanonnen<br />

zijn uitgeschakeld, is niet bekend.<br />

Na <strong>de</strong> Slag om Arnhem werd aan <strong>de</strong> oost-, zuid-<br />

en westzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> stelling aan <strong>de</strong> Koningsweg<br />

een enorme loopgraaf in zigzagvorm aangelegd.<br />

Blijkbaar werd <strong>de</strong> stelling nog gebruikt, maar<br />

<strong>voor</strong> welk doel is niet bekend. Mogelijk werd <strong>de</strong><br />

stelling opgenomen in <strong>het</strong> geheel <strong>van</strong> Duitse<br />

stellingen die na <strong>de</strong> Slag om Arnhem wer<strong>de</strong>n<br />

aangelegd in <strong>de</strong> Veluwezoom ter ver<strong>de</strong>digen <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> front langs <strong>de</strong> Rijn.<br />

Een luchtfoto uit 1949 laat zien dat <strong>de</strong> gebouwen<br />

al <strong>voor</strong> <strong>het</strong> nemen <strong>van</strong> <strong>de</strong> foto verwij<strong>de</strong>rd zijn<br />

(afb. 8.14). Ze zijn niet meer aanwezig in <strong>het</strong><br />

landschap. Enkele structuren (heuvels en betonnen<br />

platen) staan nog op <strong>het</strong> terrein, maar <strong>het</strong><br />

gros is gesloopt en verwij<strong>de</strong>rd. Te zien op <strong>de</strong> foto<br />

zijn witte vlekken. Waarschijnlijk zijn dit zandplekken<br />

op <strong>de</strong> locaties waar <strong>de</strong> gebouwen zijn<br />

verwij<strong>de</strong>rd. Ook zijn <strong>de</strong> oostelijke loopgraven op<br />

<strong>de</strong>ze luchtfoto te zien.<br />

Conclu<strong>de</strong>rend hebben <strong>van</strong>af <strong>het</strong> Paleolithicum<br />

mensen over <strong>de</strong> Veluwe gelopen en er kampen<br />

opgeslagen. Ook in <strong>het</strong> Meso- en Neolithicum is<br />

<strong>het</strong> gebied door <strong>de</strong> mens in gebruik geweest. Uit<br />

<strong>de</strong> Bronstijd zijn <strong>de</strong> eerste bewoningssporen gevon<strong>de</strong>n.<br />

De mensen begroeven lange tijd hun<br />

do<strong>de</strong>n in grafheuvels. In <strong>de</strong> IJzertijd is <strong>het</strong> gebied<br />

ook bewoond geweest. Uit <strong>de</strong> Romeinse tijd is<br />

weinig teruggevon<strong>de</strong>n. De Veluwse economie<br />

groeit in <strong>de</strong> Mid<strong>de</strong>leeuwen door <strong>de</strong> ijzerproductie.<br />

In <strong>de</strong> Late Mid<strong>de</strong>leeuwen wordt <strong>de</strong> Veluwe<br />

geteisterd door zandverstuivingen. Deze wor<strong>de</strong>n<br />

in <strong>de</strong> Nieuwe Tijd systematisch aangepakt. Vanaf<br />

<strong>de</strong> 17<strong>de</strong> eeuw lopen er han<strong>de</strong>lsroutes over <strong>de</strong><br />

hessenwegen.<br />

Over <strong>de</strong> gebruikshistorie <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

vóór <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> is nauwelijks<br />

wat bekend. De eerste kaarten <strong>van</strong> <strong>het</strong> gebied<br />

wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> 19<strong>de</strong> eeuw gemaakt. De kaarten<br />

laten niet veel meer dan een afwisseling <strong>van</strong> hei<strong>de</strong><br />

en bosbouw zien.<br />

Het on<strong>de</strong>rzoeksgebied is tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

<strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> intensief in gebruik geweest.<br />

71<br />


72<br />

—<br />

Afb. 8.15 Archeologische verwachtingskaart <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied en omgeving (bron BAAC / gemeente Arnhem).<br />

Van 1943 tot september 1944 was personeel <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Reichsarbeitsdienst en <strong>de</strong> Luftwaffe hier gestationeerd<br />

<strong>voor</strong> <strong>de</strong> luchtver<strong>de</strong>diging <strong>van</strong> <strong>het</strong> nabijgelegen<br />

vliegveld Deelen.<br />

8.3.4 Archeologische waar<strong>de</strong>n en<br />

monumenten<br />

Het on<strong>de</strong>rzoeksgebied ligt volgens <strong>de</strong> Archeologische<br />

verwachtingskaart Arnhem-Noord in een<br />

gebied <strong>van</strong> een lage en mid<strong>de</strong>lhoge verwachting<br />

op <strong>het</strong> vin<strong>de</strong>n <strong>van</strong> archeologische waar<strong>de</strong>n (afb.<br />

8.15). Voor een groot <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong> gebied geldt<br />

een kans op <strong>het</strong> aantreffen <strong>van</strong> grafheuvels.<br />

De bo<strong>de</strong>m <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied bestaat uit<br />

haardpodzolgron<strong>de</strong>n. Haarpodzolgron<strong>de</strong>n zijn<br />

arm <strong>van</strong> aard. Door <strong>de</strong> grote korrels hou<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

gron<strong>de</strong>n weinig vocht vast en daarom zijn ze niet<br />

aantrekkelijk <strong>voor</strong> landbouw. Ook om die re<strong>de</strong>n<br />

heeft <strong>het</strong> meren<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

een lage trefkans op archeologie.<br />

Binnen een straal <strong>van</strong> 1 km buiten <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

zijn in Archis II geen archeologische<br />

monumenten, vondstmeldingen en waarnemingen<br />

bekend. Het mag niet onvermeld blijven dat<br />

<strong>de</strong> IKAW is opgesteld <strong>voor</strong>dat resten <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> tot archeologisch erfgoed<br />

gerekend wer<strong>de</strong>n. Het <strong>voor</strong>komen <strong>van</strong> vindplaatsen<br />

uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> is daarom<br />

niet meegenomen in <strong>de</strong> IKAW.<br />

Van <strong>het</strong> terrein is wel bekend dat er vondstmateriaal<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> is meegenomen<br />

door metaal<strong>de</strong>tectoramateurs, maar <strong>de</strong>ze<br />

zijn nooit bij Archis II gemeld. In oktober 2002<br />

bracht R.S. Kok een bezoek aan <strong>het</strong> terrein. Het<br />

toen aangetroffen vondstmateriaal naast <strong>de</strong><br />

zoekersgaten en <strong>de</strong> activiteiten <strong>van</strong> zoekers<br />

vorm<strong>de</strong>n <strong>de</strong> directe aanleiding <strong>voor</strong> <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek.<br />

De gemeente Arnhem zag dit belang en<br />

is bezig gegaan met <strong>de</strong> aanwijzing <strong>van</strong> gemeentelijk<br />

monumenten op terrein <strong>van</strong> <strong>voor</strong>malige<br />

Fliegerhorst Deelen, wat <strong>het</strong> belang on<strong>de</strong>rstreept<br />

dat gemeente hecht aan <strong>oorlog</strong>serfgoed<br />

dat gerelateerd is aan dit vliegveld.<br />

Het archeologisch bureau ARC heeft in 2010 ten<br />

noordwesten <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied een bureau-<br />

en verkennend booron<strong>de</strong>rzoek uitgevoerd<br />

aan <strong>de</strong> Har<strong>de</strong>rwijkerweg 37 (CIS- co<strong>de</strong> 38.746). Een<br />

<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein aan <strong>de</strong> Har<strong>de</strong>rwijkerweg heeft<br />

een mid<strong>de</strong>lhoge kans <strong>voor</strong> <strong>het</strong> aantreffen <strong>van</strong><br />

archeologische resten. Dit gebied heeft in <strong>de</strong> IKAW<br />

een mid<strong>de</strong>lhoge trefkans gekregen door <strong>het</strong> <strong>voor</strong>komen<br />

<strong>van</strong> holtpodzolgron<strong>de</strong>n, die rijk aan water<br />

zijn, wat goed is <strong>voor</strong> landbouw. Bij <strong>het</strong> verkennend<br />

booron<strong>de</strong>rzoek zijn echter geen archeologische indicatoren<br />

aangetroffen. De auteurs <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek<br />

stellen wel dat <strong>de</strong> kans op <strong>het</strong> <strong>voor</strong>komen <strong>van</strong><br />

resten <strong>van</strong> grafheuvels en vlakgraven nog steeds<br />

bestaat. Doordat <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m onverstoord was, is er<br />

ook een kans dat er resten uit <strong>het</strong> Neolithicum -<br />

Bronstijd in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m aanwezig zijn.<br />

De conclusie met betrekking tot <strong>de</strong> archeologische<br />

waar<strong>de</strong>n en waarnemingen is als volgt:<br />

bij Archis II zijn geen vondstmeldingen en waarnemingen<br />

bekend, noch binnen <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

noch binnen een straal <strong>van</strong> 1 km. Voor<br />

<strong>het</strong> gebied geldt volgens <strong>de</strong> IKAW een lage verwachting<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> vin<strong>de</strong>n <strong>van</strong> archeologische<br />

resten. De IKAW betreft alleen <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>van</strong><br />

vóór <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Uit historische


onnen, luchtfoto’s en kaartmateriaal blijkt dat<br />

er resten <strong>van</strong> een Duitse ver<strong>de</strong>digingsstelling op<br />

<strong>het</strong> terrein te vin<strong>de</strong>n zijn.<br />

8.4 Gespecificeer<strong>de</strong> archeologische<br />

verwachting<br />

Er is in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied een lage tot mid<strong>de</strong>lhoge<br />

verwachting op archeologische resten<br />

tot april 1943. Daarnaast geldt <strong>voor</strong> een groot<br />

<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied een kans op<br />

aantreffen <strong>van</strong> grafheuvels.<br />

Alleen in <strong>het</strong> zuidoosten <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein zijn op<br />

<strong>de</strong> luchtfoto <strong>van</strong> 17 april 1943 structuren zichtbaar<br />

en kan op basis <strong>van</strong> die foto’s zelfs wor<strong>de</strong>n<br />

vastgesteld welk soort geschut waar heeft gestaan.<br />

Hierna zijn <strong>de</strong> Duitsers begonnen met <strong>de</strong><br />

aanleg <strong>van</strong> <strong>de</strong> Flak-stelling <strong>voor</strong> een zogenaam<strong>de</strong><br />

‘schwere Batterie’. Die bouwwerken zijn on<strong>de</strong>rtussen<br />

verdwenen. In <strong>het</strong> landschap zijn nog wel<br />

verhogingen (waarop waarschijnlijk licht luchtdoelgeschut<br />

heeft gestaan), resten <strong>van</strong> bouwwerken<br />

en kuilen aanwezig waar gebouwen ingegraven<br />

zijn geweest.<br />

8.5 Conclusies en aanbevelingen<br />

8.5.1 Conclusies<br />

In <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied is een lage tot mid<strong>de</strong>lhoge<br />

verwachting op archeologische resten tot<br />

<strong>het</strong> gebruik <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein in april 1943. Vanaf<br />

1940 bouw<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Duitse bezettingstroepen <strong>het</strong><br />

nabijgelegen vliegveldje Kemperhei<strong>de</strong> uit tot <strong>het</strong><br />

grote militaire vliegveld Deelen. Om <strong>het</strong> vliegveld<br />

te kunnen ver<strong>de</strong>digen tegen aanvallen <strong>van</strong> <strong>de</strong> geallieer<strong>de</strong>n,<br />

zijn in <strong>de</strong> eerste <strong>oorlog</strong>sjaren rondom<br />

<strong>het</strong> vliegveld vier permanente ver<strong>de</strong>digingstellingen<br />

<strong>voor</strong> zware luchtdoelartillerie en diverse<br />

stellingen <strong>voor</strong> licht luchtdoelgeschut gebouwd.<br />

Eén <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze permanente stellingen <strong>voor</strong> zwaar<br />

luchtdoelgeschut lag in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied.<br />

Op <strong>de</strong> luchtfoto <strong>van</strong> 17 april 1943 zijn alleen in<br />

<strong>het</strong> zuidoosten <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein structuren herkenbaar<br />

die dui<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong><br />

licht doelgeschut. Deze stelling, met drie stuks<br />

licht luchtdoelgeschut, bevond zich langs <strong>de</strong><br />

huidige A12 en dien<strong>de</strong> vermoe<strong>de</strong>lijk ter be-<br />

scherming <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong> <strong>de</strong> rijksweg.<br />

Na april 1943 zijn <strong>de</strong> Duitsers begonnen met <strong>de</strong><br />

aanleg <strong>van</strong> <strong>de</strong> Flak-stelling <strong>voor</strong> een zogenaam<strong>de</strong><br />

‘schwere Batterie’. Die bestond uit zes stukken<br />

zware luchtdoelartillerie, en drie stuks licht geschut<br />

en mogelijk drie luchtdoelmitrailleurs. De<br />

stukken geschut wer<strong>de</strong>n bediend door een groot<br />

aantal mensen (zeker 150 man) in dienst <strong>van</strong><br />

<strong>voor</strong>al <strong>de</strong> Reichsarbeitsdienst en daarnaast <strong>de</strong><br />

Luftwaffe. Voor <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zieningen <strong>voor</strong> <strong>de</strong>ze mensen<br />

is een aantal gebouwen op <strong>het</strong> terrein gezet,<br />

die verdiept in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m geplaatst waren.<br />

Mogelijk heeft <strong>het</strong> lichte luchtdoelgeschut bij <strong>de</strong><br />

A12 ook een rol gespeeld bij <strong>de</strong> later aangeleg<strong>de</strong><br />

Flak-stelling <strong>voor</strong> zwaar luchtdoelgeschut, maar<br />

dat is niet zeker.<br />

In augustus en begin september 1944 is vliegveld<br />

Deelen gebombar<strong>de</strong>erd. Na <strong>het</strong> laatste bombar<strong>de</strong>ment<br />

is <strong>het</strong> vliegveld niet hersteld, maar werd<br />

<strong>het</strong> terrein door <strong>de</strong> eenhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Luftwaffe<br />

verlaten. Er was daarom geen re<strong>de</strong>n meer om<br />

<strong>het</strong> vliegveld met behulp <strong>van</strong> <strong>de</strong> zware luchtdoelartillerie<br />

te ver<strong>de</strong>digen. Toch is <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

daarna nog in gebruik geweest.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Slag om Arnhem werd <strong>het</strong> gebombar<strong>de</strong>erd,<br />

en zijn er daarna loopgraven gegraven.<br />

Tussen 1957 en 1963 is er bos aangeplant. In <strong>het</strong><br />

landschap zijn nog verhogingen - waar waarschijnlijk<br />

licht doelgeschut op heeft gestaan -<br />

en kuilen aanwezig waar gebouwen waren<br />

ingegraven.<br />

8.5.2 Aanbevelingen<br />

De aanbevelingen zijn als volgt te formuleren:<br />

in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied ligt een vindplaats uit<br />

<strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>. Er zijn drie re<strong>de</strong>nen<br />

om vervolg on<strong>de</strong>rzoek te adviseren. De aard,<br />

ou<strong>de</strong>rdom en <strong>de</strong> om<strong>van</strong>g is groten<strong>de</strong>els bekend<br />

op grond <strong>van</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek. Details<br />

over <strong>de</strong> fysieke kwaliteit ontbreken echter groten<strong>de</strong>els.<br />

Een verdiepend on<strong>de</strong>rzoek in <strong>het</strong> veld<br />

kan veel informatie hierover opleveren. Ten<br />

wordt <strong>de</strong> vindplaats bedreigd door een drietal<br />

factoren. Boomwortels <strong>van</strong> <strong>de</strong> bosaanplanting<br />

na <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong> tasten waarschijnlijk<br />

<strong>de</strong> resten in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m aan. Daarbij wordt<br />

<strong>de</strong> vindplaats bedreigd door <strong>de</strong>tectoramateurs<br />

die illegaal putjes graven en archeologisch<br />

vondstmateriaal meenemen. En tenslotte rij<strong>de</strong>n<br />

zware terreinwagens door <strong>het</strong> gebied om <strong>het</strong><br />

73<br />


os te on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n. Door <strong>het</strong> gewicht <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>ze wagens kan <strong>de</strong> grond verzakken. Om <strong>de</strong>ze<br />

bedreigingen <strong>het</strong> hoofd te bie<strong>de</strong>n als blijkt dat<br />

<strong>de</strong> vindplaats een behou<strong>de</strong>nswaardige vindplaats<br />

is, kunnen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgegevens een<br />

bijdrage leveren aan <strong>de</strong> te nemen maatregelen.<br />

Een laatste uitein<strong>de</strong>lijk re<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> vervolgon<strong>de</strong>rzoek<br />

is <strong>het</strong> inzicht verschaffen in dagelijkse<br />

werk- en leefomstandighe<strong>de</strong>n rondom <strong>de</strong>ze<br />

Flak-stelling. Het archeologisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

biedt een verdieping op <strong>het</strong> beeld dat al bekend<br />

is uit historisch on<strong>de</strong>rzoek. Aangezien <strong>het</strong><br />

vervolgon<strong>de</strong>rzoek slechts een inventariserend<br />

karakter heeft zal <strong>de</strong>ze vorm <strong>van</strong> kenniswinst<br />

beperkt zijn.<br />

I<strong>de</strong>aliter zou een uitgebreid waar<strong>de</strong>rend on<strong>de</strong>rzoek<br />

moeten wor<strong>de</strong>n uitgevoerd. Echter, <strong>de</strong><br />

aanwezigheid <strong>van</strong> explosieven op <strong>het</strong> terrein, <strong>de</strong><br />

moeilijke toegankelijkheid en <strong>het</strong> gebrek aan<br />

financiële mid<strong>de</strong>len verhin<strong>de</strong>ren dat. Daarom<br />

wordt <strong>voor</strong>lopig een zo’n uitgebreid mogelijk<br />

survey en inspectie geadviseerd waarmee bovenstaan<strong>de</strong><br />

doelen waarschijnlijk wor<strong>de</strong>n bereikt.<br />

Bij <strong>het</strong> schrijven <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze aanbeveling was reeds<br />

bekend dat <strong>het</strong> geadviseer<strong>de</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

zou volgen op dit bureauon<strong>de</strong>rzoek. De resultaten<br />

daar<strong>van</strong> zijn in <strong>het</strong> volgen<strong>de</strong> hoofdstuk<br />

beschreven.


9 Veldwerk<br />

(R.S. Kok & L.M. Flokstra)<br />

9.1 Inleiding en administratieve gegevens<br />

9.1.1 Ka<strong>de</strong>r en doelstelling<br />

Het veldon<strong>de</strong>rzoek in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied aan<br />

<strong>de</strong> Koningsweg te Schaarsbergen, gemeente<br />

Arnhem, maakt <strong>de</strong>el uit <strong>van</strong> een door Hazenberg<br />

<strong>Archeologie</strong> opgezet projectplan Archeologisch<br />

Erfgoed <strong>van</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>.97 Hierin<br />

staat beschreven <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek naar welke bijdrage<br />

<strong>de</strong> archeologie c.q. <strong>de</strong> archeologische monumentenzorg<br />

kan leveren aan <strong>het</strong> beheer, on<strong>de</strong>rzoek<br />

en presentatie <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze resten en<br />

locaties. Ter concretisering omvat <strong>het</strong> project<br />

een pilot study naar een terrein met resten <strong>van</strong><br />

een Duitse luchtafweerstelling, naar <strong>de</strong> Duitse<br />

term ook aangeduid als Flak (Fliegerabwehrkanone,<br />

ook wel Flugabwehrkanone). Aan <strong>de</strong> hand<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze casus kan kennis, inzicht en praktijkervaring<br />

wor<strong>de</strong>n opgedaan ten behoeve <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek,<br />

waar<strong>de</strong>ring en beheer <strong>van</strong> terreinen<br />

met sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong> <strong>oorlog</strong>.<br />

Doelstelling <strong>van</strong> <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek is om door<br />

mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> inventarisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> in <strong>het</strong> terrein<br />

zichtbare structuren te komen tot uitspraken<br />

over bouw, inrichting, gebruik en verlaten <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

luchtafweerstelling.98 Tevens is <strong>het</strong> doel om inzicht<br />

te verkrijgen in <strong>de</strong> (on)mogelijkhe<strong>de</strong>n, specifieke<br />

eisen en aandachtspunten bij <strong>het</strong> veldkarteren<br />

<strong>van</strong> dit type archeologische terreinen<br />

en sporen.<br />

9.1.2 Vraagstelling<br />

In <strong>het</strong> Plan <strong>van</strong> Aanpak99 zijn <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksvragen<br />

geformuleerd:<br />

• Welke structuren zijn nog aanwezig in <strong>het</strong><br />

veld?<br />

• Welk type structuren zijn herkenbaar?<br />

• Wat was <strong>de</strong> functie <strong>van</strong> <strong>de</strong> diverse gebouwen<br />

en structuren?<br />

• Waar stond welk type geschut opgesteld<br />

(kaliber)?<br />

• Zijn er op basis <strong>van</strong> vondsten uitspraken te<br />

doen over welke eenhe<strong>de</strong>n actief zijn geweest<br />

in <strong>de</strong> stelling (Luftwaffe / Reichsarbeitsdienst)?<br />

• Hoe zag <strong>het</strong> dagelijks leven <strong>van</strong> <strong>de</strong> manschappen<br />

eruit?<br />

• Zijn er aanwijzingen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> manier waarop<br />

<strong>de</strong> stelling is verlaten?<br />

Daarnaast beoogt <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek ook <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

methodische vragen te beantwoor<strong>de</strong>n:<br />

• Is <strong>de</strong> verworven informatie afwijkend <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

beeld dat ontstaan was uit<br />

archiefon<strong>de</strong>rzoek?<br />

• Zijn <strong>de</strong> sporen en structuren gemid<strong>de</strong>ld zichtbaar<br />

op luchtfoto’s en/of <strong>het</strong> AHN?<br />

• Zijn <strong>de</strong> structuren ook functioneel te herkennen<br />

op remote sensing beel<strong>de</strong>n?<br />

• Is <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> Flak stelling herkenbaar<br />

in <strong>de</strong> boor? Zijn <strong>de</strong>rgelijke terreinen<br />

naar verwachting ook op te sporen door mid<strong>de</strong>l<br />

<strong>van</strong> booron<strong>de</strong>rzoek?<br />

• Is <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> vondsten en grondsporen<br />

zichtbaar te maken door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong><br />

grondradar on<strong>de</strong>rzoek? Zijn ook an<strong>de</strong>re geofysische<br />

opsporingstechnieken geschikt als<br />

opsporingsmetho<strong>de</strong>?<br />

In overleg met <strong>de</strong> projectlei<strong>de</strong>r <strong>van</strong>uit Hazenberg<br />

<strong>Archeologie</strong> (<strong>de</strong>stijds M. Dütting), is afgesproken<br />

dat <strong>de</strong> laatste drie methodische vragen buiten<br />

<strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> dit on<strong>de</strong>rzoek vallen.<br />

9.1.3 Verantwoording<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek is opgezet in nauw overleg met<br />

A. Borsboom en <strong>van</strong>af januari 2011 M.K. Dütting,<br />

bei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Hazenberg <strong>Archeologie</strong>. Afronding<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek is uitgevoerd in overleg met<br />

W.K. Vos <strong>van</strong> Hazenberg <strong>Archeologie</strong>. Als projectlei<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong>uit RAAP trad op R.S. Kok. De dagelijkse<br />

leiding <strong>van</strong> <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek was in<br />

han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> L. Flokstra (RAAP). Het veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

is ver<strong>de</strong>r uitgevoerd door J.A.T. Wijnen<br />

(RAAP) en G. Hordijk (stagiair <strong>van</strong> Saxion Next bij<br />

Hazenberg <strong>Archeologie</strong>). Assistentie bij <strong>de</strong> metaal<strong>de</strong>tectie<br />

is verleend door D. <strong>van</strong> Buggenum<br />

en H. Timmerman (bei<strong>de</strong>n te Arnhem). De kaarten<br />

zijn vervaardigd door L. Boukje Stelwagen,<br />

GIS-specialist bij RAAP-Oost. De wetenschappelijke<br />

begeleiding was in han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> I.A. Schute.<br />

Het veldon<strong>de</strong>rzoek is uitgevoerd tussen 2 en 13<br />

mei 2011.<br />

75<br />

—<br />

97 Borsboom & Hazenberg 2010 (eindversie<br />

mei 2011).<br />

98 Voorafgaand aan <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek is<br />

een bureauon<strong>de</strong>rzoek uitgevoerd; zie<br />

hoofdstuk 8 en Bolt & Timmerman 2011.<br />

99 Borsboom & Hazenberg 2010 (eindversie<br />

mei 2011).


76<br />

—<br />

9.1.4 Administratieve gegevens<br />

Gemeente Arnhem<br />

Plaats Schaarsbergen<br />

On<strong>de</strong>rzoeksgebied Koningsweg<br />

Centrumcoördinaten 186.000/449.150<br />

ARCHIS-vondstmeldingsnummers niet <strong>van</strong> toepassing<br />

ARCHIS-waarnemingsnummers niet <strong>van</strong> toepassing<br />

ARCHIS-on<strong>de</strong>rzoeksmeldingsnummer 46489<br />

RAAP vindplaatsnummer niet <strong>van</strong> toepassing<br />

RAAP objectnummer(s) niet <strong>van</strong> toepassing<br />

9.2 Metho<strong>de</strong><br />

9.2.1 Algemeen<br />

Het on<strong>de</strong>rzoeksgebied is in eigendom bij <strong>het</strong><br />

Gel<strong>de</strong>rsch Landschap en ligt aan <strong>de</strong> noordkant<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Arnhem (zie afb. 8.1). Het<br />

wordt in <strong>het</strong> zui<strong>de</strong>n begrensd door <strong>de</strong> snelweg<br />

A12 en in <strong>het</strong> noor<strong>de</strong>n en westen door <strong>de</strong><br />

Koningsweg (respectievelijk N311 en N310). Aan<br />

<strong>de</strong> oostzij<strong>de</strong> valt <strong>de</strong> grens samen met <strong>de</strong> eigendomsgrens<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> Gel<strong>de</strong>rsch Landschap. In<br />

praktijk is <strong>de</strong> oostelijke loopgraaf aangehou<strong>de</strong>n<br />

als grens <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied. De om<strong>van</strong>g<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein waarbinnen zich <strong>oorlog</strong>ssporen<br />

bevin<strong>de</strong>n, is op <strong>voor</strong>hand niet goed bekend,<br />

maar wordt globaal geschat op ca. 8 à 10 ha. Het<br />

gebied is volledig bebost en opengesteld <strong>voor</strong><br />

<strong>het</strong> publiek.<br />

De sporen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Flak-stelling bestaan uit tientallen<br />

zichtbare structuren <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

vorm en afmeting: kunstmatig opgeworpen<br />

heuvels, fun<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> bouwwerken, kuilen<br />

met puin, schuttersputten en loopgraven.<br />

Daarnaast is in <strong>het</strong> terrein een grote hoeveelheid<br />

vondstmateriaal aanwezig, achtergelaten door<br />

metaal<strong>de</strong>tectorzoekers. Naast <strong>voor</strong>werpen met<br />

een militair karakter bevindt zich tussen <strong>de</strong> achtergelaten<br />

vondsten opvallend veel huisraad zoals<br />

flessen, keukengerei en scherven <strong>van</strong> bor<strong>de</strong>n,<br />

kopjes en an<strong>de</strong>r drinkgerei. De stelling lag direct<br />

aan <strong>het</strong> in <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> opgeworpen zandlichaam<br />

<strong>voor</strong> Rijksweg 12. Door na<strong>oorlog</strong>se verbreding is<br />

een strook in <strong>het</strong> zui<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> stelling<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> snelweg verdwenen. Aangenomen<br />

mag wor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> sporen <strong>van</strong> <strong>de</strong> stelling op<br />

<strong>de</strong>ze plaats zijn verstoord.<br />

Het veldon<strong>de</strong>rzoek is een pilot-study om kennis,<br />

inzicht en praktijkervaring op te doen ten behoeve<br />

<strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek, waar<strong>de</strong>ring en beheer <strong>van</strong><br />

terreinen met sporen uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> <strong>Wereld</strong><strong>oorlog</strong>.<br />

Overeenkomstig <strong>het</strong> Plan <strong>van</strong> Aanpak<br />

<strong>van</strong> Hazenberg <strong>Archeologie</strong> bestaat <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

in eerste instantie uit <strong>het</strong> inventariseren<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> aan <strong>het</strong> oppervlakte zichtbare structuren<br />

en <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanwezige vondsten (kartering). Voor<br />

zover mogelijk zullen ook <strong>de</strong> door metaal<strong>de</strong>tectorzoekers<br />

achtergelaten <strong>voor</strong>werpen wor<strong>de</strong>n<br />

bekeken. In overleg met Hazenberg <strong>Archeologie</strong><br />

is op <strong>voor</strong>hand afgesproken af te zien <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

uitvoeren <strong>van</strong> aanvullend on<strong>de</strong>rzoek in <strong>de</strong> vorm<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> zetten <strong>van</strong> boringen en graven <strong>van</strong> enkele<br />

proefputten of proefsleuven. Wel zijn enkele<br />

structuren handmatig vrij gelegd ten behoeve<br />

<strong>van</strong> inmeten en documenteren. Selectief<br />

is ook metaal<strong>de</strong>tectie ingezet <strong>voor</strong> <strong>het</strong> bepalen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>de</strong> aangetroffen sporen. Het is<br />

<strong>de</strong> eerste keer dat op <strong>het</strong> terrein systematisch<br />

archeologisch on<strong>de</strong>rzoek is uitgevoerd.<br />

Voorafgaand aan <strong>het</strong> veldwerk zijn een luchtfoto<br />

en een AHN-analyse uitgevoerd. Hier<strong>voor</strong> zijn<br />

RAF- luchtfoto’s en kaartmateriaal gegeorefereerd<br />

en geprojecteerd op <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne topografie.<br />

Hierbij moet wor<strong>de</strong>n opgemerkt dat een<br />

luchtfoto een momentopname is. In een kort<br />

tijdsbestek kunnen nieuwe structuren aanwezig<br />

zijn of zijn bestaan<strong>de</strong> structuren bij<strong>voor</strong>beeld<br />

gecamoufleerd. De op <strong>de</strong> RAF-luchtfoto(s) zichtbare<br />

gebouwen en structuren zijn gedigitaliseerd<br />

in Mapinfo. Aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> een werkkaart zijn<br />

<strong>de</strong> in <strong>het</strong> terrein aanwezige sporen en structuren<br />

in kaart gebracht. De uitgevoer<strong>de</strong> AHN-analyse<br />

bleek <strong>voor</strong> dit gebied weinig bruikbare informatie<br />

op te leveren. De grote heuvelachtige structuren<br />

zijn zichtbaar, maar <strong>de</strong> vele an<strong>de</strong>re, kleine<br />

hoogteverschillen zijn door <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong><br />

bos niet goed te zien.<br />

De aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein bracht een aantal beperkingen<br />

met zich mee bij <strong>de</strong> uitvoering <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Vanwege <strong>de</strong> dichte begroeiing waren <strong>de</strong><br />

ont<strong>van</strong>gstmogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een 06-GPS ontoereikend.<br />

Ook <strong>het</strong> gebruik <strong>van</strong> een Robotic Total<br />

Station (RTS) was niet mogelijk <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> hoge<br />

plantdichtheid <strong>van</strong> <strong>het</strong> bos. De begroeiing hin<strong>de</strong>rt<br />

ook <strong>de</strong> oriëntatie in <strong>het</strong> terrein. Bovendien zijn


naast <strong>de</strong> nog bestaan<strong>de</strong> bospa<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren,<br />

nieuwe bospa<strong>de</strong>n gecreëerd of zijn bestaan<strong>de</strong><br />

pa<strong>de</strong>n verlegd of verbreed. Ook hierdoor<br />

wordt <strong>de</strong> oriëntatie bemoeilijkt. Het <strong>voor</strong>af inlezen<br />

<strong>van</strong> structuren in een hand-GPS bleek essentieel<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> lokaliseren <strong>van</strong> <strong>de</strong> bij <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek<br />

geïnventariseer<strong>de</strong> sporen. Hier<strong>voor</strong> is<br />

een Garmin GPS 60CSX gebruikt met een nauwkeurigheid<br />

<strong>van</strong> 1-2 m.<br />

Door boswerkzaamhe<strong>de</strong>n is <strong>het</strong> terrein plaatselijk<br />

zodanig geëgaliseerd en bewerkt dat <strong>de</strong> leesbaarheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> sporen in sommige gevallen minimaal<br />

is. Voorafgaand aan <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek was<br />

een groot terreinge<strong>de</strong>elte aan <strong>de</strong> zuidwestzij<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied gedund (bijlage IV).<br />

Hierdoor zijn diepe wielsporen aan <strong>het</strong> oppervlak<br />

zichtbaar en zijn losse takken achtergebleven<br />

als een <strong>de</strong>ken over <strong>het</strong> terrein. Het herkennen<br />

<strong>van</strong> <strong>voor</strong>al kleine structuren zoals<br />

schuttersputten werd hierdoor sterk bemoeilijkt.<br />

Ook <strong>het</strong> uitvoeren <strong>van</strong> metaal<strong>de</strong>tectieon<strong>de</strong>rzoek<br />

kon hierdoor in <strong>de</strong>ze zone slechts beperkt wor<strong>de</strong>n<br />

uitgevoerd.<br />

In <strong>het</strong> zui<strong>de</strong>lijk ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein is een<br />

bewoon<strong>de</strong> dassenburcht aanwezig. In overleg<br />

met <strong>de</strong> terreinbeheer<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Gel<strong>de</strong>rsch<br />

Landschap is afgesproken dit terreinge<strong>de</strong>elte tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek te ontzien om verstoring<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> dassen te <strong>voor</strong>komen. Deze niet-on<strong>de</strong>rzochte<br />

zone is aangeven op bijlage IV.<br />

Het is <strong>van</strong> belang enkele kanttekeningen te<br />

plaatsen bij <strong>het</strong> herkennen <strong>van</strong> <strong>oorlog</strong>ssporen.<br />

Kuilen die door natuurlijke oorzaken zijn ontstaan,<br />

kunnen soms wor<strong>de</strong>n aangezien <strong>voor</strong><br />

<strong>oorlog</strong>ssporen, zo kunnen zogenaam<strong>de</strong> boomvallen<br />

soms lijken op gegraven schuttersputten.<br />

Perceleringsgreppels kunnen gemakkelijk wor<strong>de</strong>n<br />

verward met dichtgegooi<strong>de</strong> smalle loopgraven<br />

of kabelsleuven. Ook kunnen an<strong>de</strong>re historische<br />

elementen in een terrein aanwezig zijn. Als<br />

gericht on<strong>de</strong>rzoek wordt gedaan naar <strong>oorlog</strong>ssporen,<br />

moet er<strong>voor</strong> wor<strong>de</strong>n gewaakt niet alle<br />

aangetroffen sporen direct tot <strong>de</strong>ze categorie te<br />

rekenen.<br />

Door <strong>het</strong> ontmantelen/<strong>de</strong>militariseren <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

stelling moet bovendien rekening wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> mogelijkheid dat <strong>de</strong> oorspronkelijke<br />

vorm <strong>van</strong> sporen is veran<strong>de</strong>rd. Structuren kunnen<br />

groter en dieper uitgegraven zijn. Bouwpuin kan<br />

zijn gestort op plaatsen waar oorspronkelijk geen<br />

bouwwerk lag. Daarnaast kunnen kuilen aanwezig<br />

zijn die geheel met materiaal uit <strong>de</strong> omgeving<br />

zijn opgevuld. Hierdoor kan sprake zijn <strong>van</strong> verspreiding<br />

<strong>van</strong> vondstmateriaal.<br />

Daarnaast gaat <strong>het</strong> om een terrein dat al jaren<br />

bekend is bij <strong>de</strong>tectorzoekers, waardoor er <strong>van</strong>af<br />

ongeveer 2000 regelmatig is gezocht in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied.<br />

Hierbij zijn diverse opgegraven<br />

vondsten in <strong>het</strong> terrein achtergelaten.<br />

Verzamelwaardige objecten zijn meegenomen.<br />

Dit geeft een incompleet beeld <strong>van</strong> <strong>het</strong> (oorspronkelijk)<br />

aanwezige vondstmateriaal, waarbij<br />

niet bekend is welk <strong>de</strong>el ontbreekt. Hierdoor<br />

kunnen verkeer<strong>de</strong> conclusies wor<strong>de</strong>n getrokken.<br />

Ook is <strong>het</strong> niet dui<strong>de</strong>lijk of <strong>het</strong> vondstmateriaal<br />

<strong>van</strong> el<strong>de</strong>rs afkomstig is. Bij uitgegraven zoekerskuilen<br />

kan dikwijls <strong>de</strong> oorspronkelijke vorm <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> kuil niet meer herkend wor<strong>de</strong>n, zodat bij<strong>voor</strong>beeld<br />

niet meer valt vast te stellen of <strong>het</strong><br />

gaat om een dichtgestorte schuttersput of om<br />

een an<strong>de</strong>re (afval)kuil.<br />

9.2.2 Opsporen en inmeten <strong>van</strong> structuren<br />

Het rechtstreeks inmeten met een RTS of 06-<br />

GPS was nauwelijks mogelijk door <strong>de</strong> beperkte<br />

ont<strong>van</strong>gstmogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> aanwezige<br />

dichte begroeiing. Er is geen gebruik gemaakt<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> in 2006 door landmeters <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente<br />

Arnhem uitgezette meetsysteem, omdat<br />

een groot <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> piketpaaltjes was verdwenen<br />

en <strong>het</strong> bovendien <strong>de</strong> vraag was in hoeverre<br />

<strong>de</strong> meetpunten nog nauwkeurig genoeg waren.<br />

Het opnieuw uitzetten <strong>van</strong> een uitgebreid meetsysteem<br />

is ingeschat als te tijdrovend en dus te<br />

kostbaar, waarbij bovendien <strong>de</strong> vraag is in hoeverre<br />

<strong>de</strong>ze inspanning zich zou lonen, gezien <strong>de</strong><br />

beperkingen <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein. Binnen dit project<br />

zijn achtereenvolgens <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

uitgevoerd, gericht op <strong>het</strong> zo nauwkeurig<br />

mogelijk inmeten en beschrijven <strong>van</strong> alle zichtbare<br />

structuren.<br />

• Maken <strong>van</strong> een beeldoverlay. Georefereren<br />

<strong>van</strong> een ou<strong>de</strong> luchtfoto (nr. 193-13-4059 <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> WUR) met <strong>de</strong> huidige topografische kaart,<br />

waarbij <strong>de</strong> herkenbare punten in <strong>het</strong> veld zo<br />

nauwkeurig mogelijk zijn gegeorefereerd (rekening<br />

hou<strong>de</strong>nd met schaduwwerking, afwijking<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> cameralens en nauwkeurigheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong> kaart etc.).<br />

• Digitaliseren <strong>van</strong> <strong>de</strong> herken<strong>de</strong> structuren en<br />

<strong>de</strong>ze benoemen (labelen).<br />

77<br />


78<br />

—<br />

Afb. 9.1 Beschrijven en inmeten <strong>van</strong> een structuur (spoor 41) (foto RAAP).<br />

• Inlezen <strong>van</strong> gedigitaliseer<strong>de</strong> punten in een<br />

hand-GPS (met topografie) om <strong>de</strong> structuren<br />

op een snelle manier terug te kunnen vin<strong>de</strong>n<br />

in <strong>het</strong> terrein. Het gebruik <strong>van</strong> een hand-GPS<br />

bleek onmisbaar <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> beperkte oriëntatie<br />

in een dichtbegroeid bos. Om <strong>de</strong> leesbaarheid<br />

en <strong>de</strong> exacte locatie <strong>van</strong> sporen te<br />

bepalen, is <strong>het</strong> ondanks <strong>het</strong> gebruik <strong>van</strong> een<br />

GPS noodzakelijk om <strong>de</strong> aanwezige structuur<br />

uit verschillen<strong>de</strong> richtingen te bena<strong>de</strong>ren.<br />

• Beschrijven <strong>van</strong> gevon<strong>de</strong>n structuren, fotograferen<br />

en inmeten met een meetlint (lengte x<br />

breedte x hoogte). Daarnaast is per structuur<br />

een puntlocatie bepaald door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong><br />

06-GPS-apparatuur en met een hand-GPS.<br />

• Inmeten <strong>van</strong> sporen met een 06-GPS: sommige<br />

terreinge<strong>de</strong>eltes hebben wel ont<strong>van</strong>gst<br />

(al bleek dit lastig in <strong>de</strong> praktijk). Om een zo<br />

nauwkeurig mogelijke meting te verkrijgen is<br />

besloten <strong>de</strong> GPS <strong>voor</strong> zover mogelijk toch in te<br />

zetten.<br />

• Kaartvervaardiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> ingemeten structuren,<br />

waarbij te grillig ingemeten structuren als<br />

gevolg <strong>van</strong> wegvallen<strong>de</strong> ont<strong>van</strong>gst handmatig<br />

zijn 'gesmootht' om een realistisch kaartbeeld<br />

te krijgen.<br />

• Met <strong>de</strong> aangepaste kaart en hand-GPS <strong>de</strong> geregistreer<strong>de</strong><br />

structuren opnieuw bezoeken om<br />

ingemeten contouren zo nodig handmatig aan<br />

te passen op <strong>de</strong> kaart.<br />

• Digitaliseren <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitieve kaart.<br />

9.2.3 Na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> structuren<br />

Nadat alle structuren in <strong>het</strong> veld kaart waren gebracht,<br />

zijn 17 verschillen<strong>de</strong> structuurtypen on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n.<br />

Deze type-in<strong>de</strong>ling is gebaseerd op<br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> aspecten: vorm en ligging op <strong>de</strong><br />

luchtfoto, vorm en ligging in <strong>het</strong> veld, afmetingen<br />

en <strong>voor</strong>komen <strong>van</strong> vondsten. Enkele structuurtypen<br />

zijn alleen gebaseerd op waarnemingen<br />

in <strong>het</strong> veld (structuurtypen 12, 13 en 14). Ook<br />

hebben enkele opvallen<strong>de</strong>, afwijken<strong>de</strong> structuren<br />

een eigen typenummer gekregen: structuurtypen<br />

15, 16 en 17. De omschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> structuurtypen<br />

is gebaseerd op <strong>het</strong> <strong>voor</strong>komen op <strong>de</strong><br />

luchtfoto's en is zo neutraal mogelijk gehou<strong>de</strong>n.<br />

De interpretatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> functie <strong>van</strong> <strong>de</strong> structuren<br />

is immers doel <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek en wordt beschreven<br />

bij <strong>de</strong> resultaten (hoofdstuk 9.3).<br />

Per structuurtype is een aantal structuren verspreid<br />

over <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied geselecteerd<br />

om na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzocht te wor<strong>de</strong>n. Bij <strong>de</strong> selectie<br />

is gekozen <strong>voor</strong> structuurtypen waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> verwachting<br />

was dat na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek aanvullen<strong>de</strong><br />

informatie zou kunnen opleveren over functie<br />

en/of gebruik. Om die re<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong> dui<strong>de</strong>lijk als<br />

zodanig herkenbare loopgraven niet na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzocht,<br />

hoe interessant dat wellicht ook zou<br />

zijn. De geselecteer<strong>de</strong> structuren zijn beschreven<br />

(vorm, kenmerken), gefotografeerd en op-


Tabel 9.1 Overzicht na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzochte<br />

sporen.<br />

structuurtype spoor omschrijving<br />

2 10 grote kuil<br />

3 bij 32 greppels/kabelsleuven<br />

5 38 Flak-heuvel<br />

8 41 klein bouwwerk<br />

9 17 grote kuil<br />

gemeten. Vijf structuren zijn extra on<strong>de</strong>rzocht<br />

of oppervlakkig blootgelegd om voldoen<strong>de</strong><br />

waarnemingsmogelijkhe<strong>de</strong>n te creëren (tabel<br />

9.1; afb.9.1).<br />

Bij geselecteer<strong>de</strong> structuren verspreid over <strong>het</strong><br />

gehele terrein heeft een metaal<strong>de</strong>tectieon<strong>de</strong>rzoek<br />

(oppervlakte<strong>de</strong>tectie) plaatsgevon<strong>de</strong>n om<br />

vondstmateriaal te verzamelen dat informatie<br />

zou kunnen opleveren over functie of gebruik<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> structuur (tabel 9.2).<br />

Geselecteerd zijn enkele na<strong>de</strong>r beschreven structuren<br />

(tabel 9.1), enkele opvallen<strong>de</strong> of afwijken<strong>de</strong><br />

structuren en <strong>de</strong> locaties <strong>van</strong> drie structuren<br />

waar<strong>van</strong> in <strong>het</strong> veld geen sporen zijn waargenomen.<br />

De omgeving <strong>van</strong> <strong>de</strong> geselecteer<strong>de</strong> structuren<br />

is mid<strong>de</strong>ls oppervlakte<strong>de</strong>tectie nauwkeurig<br />

on<strong>de</strong>rzocht binnen 12 <strong>voor</strong>af globaal<br />

uitgezette rechthoekige vakken (bijlage IV, genummerd<br />

I t/m XII). Daarnaast zijn drie typen<br />

lijnelementen on<strong>de</strong>rzocht: pa<strong>de</strong>n, loopgraven en<br />

kabelsleuven. Bij <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek is gebruik gemaakt<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> typen metaal<strong>de</strong>tectoren:<br />

White Classic III analoge metaal<strong>de</strong>tector (met<br />

concentrische Bluemax 950 zoekschijf), een<br />

C-Scope CS990XD en een Whites m6. Daarnaast<br />

is gezocht met een Forster 4015-2 bomblocator,<br />

waarmee on<strong>de</strong>r bepaal<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n 3 tot<br />

6 m diep kan wor<strong>de</strong>n gemeten. Alle aangetroffen<br />

metalen objecten zijn ingemeten, verzameld<br />

en beschreven. Mid<strong>de</strong>ls een hand-GPS zijn <strong>de</strong><br />

x- en y-coördinaten bepaald. Door <strong>het</strong> verzamelen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> metalen objecten, in combinatie met<br />

<strong>de</strong> structuurbeschrijving en luchtfoto-interpretatie,<br />

kan mogelijk een functie <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong><br />

structuur wor<strong>de</strong>n bepaald.<br />

Ook zijn in <strong>het</strong> terrein aanwezige kuilen in kaart<br />

gebracht die zijn gegraven door <strong>de</strong>tectorzoekers<br />

(structuurtype 13). Deze zogenaam<strong>de</strong> zoekerskuilen<br />

zijn te herkennen aan <strong>het</strong> vele vondstmateriaal<br />

dat rondom een kuil ligt. Ook een scherpe<br />

Tabel 9.2 Overzicht met metaal<strong>de</strong>tectie on<strong>de</strong>rzochte sporen.<br />

vak structuurtype spoor omschrijving<br />

I 1 niet zichtbaar locatie geschutsopstelling Flak 88.5<br />

II 4 32 Verteilerkasten/Kommandohilfsgerät<br />

III 1 niet zichtbaar locatie geschutsopstelling Flak 88.2<br />

IV 2 10 grote kuil<br />

V 5 38 Flak-heuvel<br />

VI 8 41 klein bouwwerk<br />

VII 8 45 klein bouwwerk<br />

VIII 9 18 grote kuil<br />

IX 9 19 grote kuil<br />

X 16 26 ron<strong>de</strong> kuil<br />

XI 11 niet zichtbaar puntlocaties 20 mm Flak<br />

XII 9 2 grote kuil<br />

ingraving verraadt vaak een recente zoekerskuil;<br />

ou<strong>de</strong> kuilen zijn doorgaans opgevuld, begroeid<br />

en hebben geen scherpe ingravingen. De zoekerskuilen<br />

zijn om twee re<strong>de</strong>nen in kaart gebracht.<br />

In <strong>de</strong> eerste plaats vormen <strong>de</strong> kuilen een<br />

verstoring, waardoor <strong>het</strong> in kaart brengen <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>ze kuilen een beeld geeft <strong>van</strong> <strong>de</strong> mate waarin<br />

<strong>het</strong> terrein door <strong>de</strong>tectorzoekers is verstoord.<br />

Daarnaast geven <strong>de</strong> kuilen locaties aan waar<br />

door zoekers (concentraties <strong>van</strong>) metaalvondsten<br />

zijn aangetroffen, zodat een (globaal) beeld<br />

ontstaat <strong>van</strong> <strong>de</strong> spreiding <strong>van</strong> dit vondstmateriaal,<br />

ook al is een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze vondsten verdwenen.<br />

Door systematisch <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

af te lopen zijn met een hand-GPS<br />

puntlocaties <strong>van</strong> 16 kuilen bepaald.<br />

Daarnaast zijn enkele opmerkelijke bomen ingemeten<br />

die in <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren al aanwezig waren<br />

en mogelijk verband hou<strong>de</strong>n met een structuur.<br />

9.2.4 Beschrijven en verzamelen <strong>van</strong><br />

vondstmateriaal<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>het</strong> veldwerk zijn 12 functiegroepen<br />

opgesteld <strong>voor</strong> <strong>het</strong> beschrijven <strong>van</strong> zowel <strong>de</strong> <strong>de</strong>tectievondsten<br />

als <strong>de</strong> achtergelaten zoekersvondsten.<br />

Het i<strong>de</strong>e om met functiegroepen te<br />

werken is afkomstig <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> afvalkuilen<br />

in concentratiekampen. In 2006 is on<strong>de</strong>r leiding<br />

<strong>van</strong> professor Claudia Theune (Institut für<br />

Ur- und Frühgeschichte, Universität Wien) in<br />

79<br />


80<br />

—<br />

100 Theune 2010.<br />

concentratiekamp Sachsenhausen een grote afvalkuil<br />

opgegraven, wat 5556,3 kilo aan artefacten<br />

heeft opgeleverd.100 Uit dit on<strong>de</strong>rzoek, maar<br />

ook uit on<strong>de</strong>rzoek in Buchenwald blijkt dat <strong>de</strong> in<br />

<strong>de</strong> (Ne<strong>de</strong>rlandse) archeologie gangbare documentatie<br />

en registratie <strong>van</strong> vondsten beperkingen<br />

kent, doordat <strong>de</strong> klassieke - op materiaal en<br />

functie gerichte - in<strong>de</strong>ling (bij<strong>voor</strong>beeld glas en<br />

fles) niet alle informatie ontsluit waarnaar in <strong>het</strong><br />

ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke on<strong>de</strong>rzoeken gevraagd<br />

wordt. Theune hanteert bij<strong>voor</strong>beeld een in<strong>de</strong>ling<br />

naar functiegroepen als militaria, toiletbenodigdhe<strong>de</strong>n,<br />

huishou<strong>de</strong>lijke artikelen etc. (in al<br />

<strong>de</strong>ze groepen kan glas <strong>voor</strong>komen).<br />

Aangezien bij <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong> functie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

aanwezige structuren een <strong>van</strong> <strong>de</strong> belangrijkste<br />

on<strong>de</strong>rzoeksvragen is, is ook hier gekozen <strong>voor</strong><br />

een beschrijving <strong>van</strong> <strong>het</strong> vondstmateriaal naar<br />

functiegroepen. Voor dit on<strong>de</strong>rzoek is een on<strong>de</strong>rscheid<br />

gemaakt in 12 functiegroepen, die zo<br />

zijn gekozen dat ze aansluiten bij <strong>de</strong> in <strong>het</strong> terrein<br />

verwachte functies en dus een beeld zou<strong>de</strong>n<br />

moeten kunnen geven <strong>van</strong> activiteiten die in of<br />

bij een bepaal<strong>de</strong> structuur zijn uitgevoerd. De<br />

gekozen categorieën zijn:<br />

• wapens & toebehoren;<br />

• eet- & drinkgerei;<br />

• constructiemateriaal;<br />

• huishou<strong>de</strong>lijke artikelen;<br />

• persoonlijke uitrusting;<br />

• verbindingsmid<strong>de</strong>len;<br />

• licht & elektra;<br />

• voertuigon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len;<br />

• vliegtuigon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len;<br />

• gereedschap;<br />

• medisch;<br />

• overig.<br />

Over <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling is discussie mogelijk: zo behoor<strong>de</strong>n<br />

wapens tot <strong>de</strong> persoonlijke uitrusting:<br />

elke soldaat had een karabijn en er waren ook<br />

pistolen <strong>van</strong> (on<strong>de</strong>r)officieren in <strong>de</strong> stelling aanwezig.<br />

Om een on<strong>de</strong>rscheid te kunnen maken<br />

tussen wapens en an<strong>de</strong>re uitrustingstukken is<br />

toch <strong>voor</strong> twee aparte categorieën gekozen.<br />

Huishou<strong>de</strong>lijke artikelen zou<strong>de</strong>n kunnen wijzen<br />

op manschappenverblijven, resten <strong>van</strong> grootkaliber<br />

wapens en hun toebehoren juist op geschutslocaties.<br />

Door gereedschap en medische artikelen<br />

zou<strong>de</strong>n een eventueel aanwezige werkplaats<br />

of een ziekenverblijf (Kranken Revier of Revier für<br />

Kranken) zichtbaar kunnen wor<strong>de</strong>n. Voor vlieg-<br />

tuigon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len is gekozen, omdat <strong>de</strong>ze bij eer<strong>de</strong>re<br />

bezoeken aan <strong>het</strong> terrein zijn waargenomen.<br />

Het betrof materiaal afkomstig <strong>van</strong> een<br />

Britse gli<strong>de</strong>r (zweefvliegtuig), dat <strong>van</strong>af een <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> luchtlandingsterreinen in <strong>de</strong> omgeving moet<br />

zijn aangevoerd. Aanwezigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijk materiaal<br />

duidt op activiteit in <strong>de</strong> stelling na <strong>de</strong><br />

luchtlandingen <strong>van</strong> 17 september 1944.<br />

Behalve <strong>het</strong> inmeten <strong>van</strong> <strong>de</strong> zoekerskuilen is er<br />

ook <strong>voor</strong> gekozen <strong>het</strong> bij <strong>de</strong> kuilen achtergaten<br />

materiaal te beschrijven. Omdat bij <strong>de</strong> metaal<strong>de</strong>tectie<br />

alleen metaalvondsten zijn verzameld<br />

en er ver<strong>de</strong>r niet is gegraven, kan <strong>het</strong> achtergelaten<br />

materiaal een aanvullend beeld geven <strong>van</strong><br />

an<strong>de</strong>re materiaalcategorieën. De achtergelaten<br />

vondsten kunnen mogelijk een bijdrage leveren<br />

aan beantwoording <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksvragen<br />

over functie en gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanwezige structuren.<br />

Weliswaar betreft <strong>het</strong> achtergelaten materiaal<br />

een selectie <strong>van</strong> door zoekers aangetroffen<br />

vondsten. Aangenomen mag wor<strong>de</strong>n dat<br />

verzamelwaardige <strong>voor</strong>werpen door zoekers zijn<br />

meegenomen. Hierbij kan wor<strong>de</strong>n gedacht aan<br />

metaalvondsten die bijzon<strong>de</strong>r zijn wat betreft<br />

type en/of gaafheid, daarnaast zullen ook an<strong>de</strong>re<br />

complete, herkenbare <strong>voor</strong>werpen zijn verzameld,<br />

evenals fragmenten <strong>van</strong> <strong>voor</strong>werpen<br />

met teksten of nazi-symbolen, zoals een hakenkruis<br />

of Luftwaffe-a<strong>de</strong>laar. In <strong>het</strong> terrein zijn <strong>de</strong>sondanks<br />

nog grote hoeveelhe<strong>de</strong>n herkenbaar<br />

vondstmateriaal <strong>van</strong> diverse materiaalcategorieën<br />

aanwezig. Het feit dat <strong>voor</strong>al veel burgerlijk<br />

(niet-militair) materiaal is achtergelaten, kan<br />

wor<strong>de</strong>n verklaard uit <strong>het</strong> feit dat <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

zoeker militaire objecten verzamelt en geen objecten<br />

<strong>van</strong> burgers die mogelijk door militairen<br />

zijn gebruikt.<br />

Al <strong>het</strong> vondstmateriaal dat rondom een zoekerskuil<br />

aanwezig was, is gefotografeerd en beschreven<br />

volgens een speciaal <strong>voor</strong> dit on<strong>de</strong>rzoek<br />

ontwikkeld <strong>de</strong>terminatieformulier met <strong>de</strong> 12<br />

functiegroepen. Daarnaast is geprobeerd vast te<br />

stellen of <strong>het</strong> materiaal uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> dateert en<br />

<strong>van</strong> welke nationaliteit <strong>het</strong> is (Duits of geallieerd).<br />

In <strong>de</strong> praktijk bleken <strong>de</strong> formulieren re<strong>de</strong>lijk<br />

werkbaar, waarbij <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> kanttekeningen<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n gemaakt. Het bleek lastig<br />

om vondstmateriaal rechtstreeks te koppelen<br />

aan een nationaliteit. Vanwege <strong>het</strong> gefragmenteer<strong>de</strong><br />

karakter <strong>van</strong> <strong>het</strong> vondstmateriaal was <strong>het</strong><br />

vaak niet dui<strong>de</strong>lijk in welke functiegroep een


vondst kon wor<strong>de</strong>n inge<strong>de</strong>eld. Wat betreft aantallen<br />

moest kritisch wor<strong>de</strong>n gekeken: 10 scherven<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> fles betekent niet dat er 10 flessen<br />

hebben gelegen. Bovendien bleken er teveel<br />

vondsten te zijn die niet in een <strong>voor</strong>af bepaal<strong>de</strong><br />

categorie pasten.<br />

Een selectie <strong>van</strong> <strong>het</strong> materiaal is verzameld,<br />

waarbij gestreefd is om een representatieve<br />

steekproef te verzamelen <strong>van</strong> <strong>de</strong> in <strong>het</strong> terrein<br />

waargenomen <strong>voor</strong>werpen en materiaalcategorieën.<br />

Hierbij zijn ook praktische keuzes gemaakt.<br />

Zo zijn <strong>de</strong> veelvuldig waargenomen<br />

bouwmaterialen, zoals Formsteine (<strong>voor</strong>gevorm<strong>de</strong>,<br />

betonnen bouwelementen) wel opgemeten,<br />

maar niet verzameld. Het was ondoenlijk om al<br />

<strong>het</strong> materiaal te verzamelen. Afgezien <strong>van</strong> logistieke<br />

bezwaren <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> grote aantallen<br />

vondsten en <strong>het</strong> <strong>voor</strong>komen <strong>van</strong> grote en zware<br />

objecten, werd <strong>het</strong> ook niet zinvol geacht alles te<br />

verzamelen. Aangezien een onbekend <strong>de</strong>el ontbreekt,<br />

geeft <strong>het</strong> achtergelaten materiaal geen<br />

compleet beeld <strong>van</strong> wat daadwerkelijk is aangetroffen.<br />

Het verzamel<strong>de</strong> materiaal levert dan ook<br />

niet meer dan een beperkt en een in onbeken<strong>de</strong><br />

mate vertekend beeld <strong>van</strong> <strong>het</strong> aanwezige<br />

vondstmateriaal.<br />

Ook buiten <strong>de</strong> zoekerskuilen zijn oppervlaktevondsten<br />

aangetroffen die door zoekers zijn<br />

weggegooid of die door boswerkzaamhe<strong>de</strong>n in<br />

<strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied verspreid zijn geraakt.<br />

Deze puntlocaties zijn <strong>het</strong>zelf<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ld als<br />

zoekerskuilen. Naar verwachting zijn <strong>de</strong>ze vondsten<br />

afkomstig uit <strong>de</strong> directe omgeving <strong>van</strong> waar<br />

ze zijn aangetroffen.<br />

9.3 Resultaten: structuren<br />

In <strong>het</strong> terrein blijken <strong>de</strong> meeste structuren nog<br />

verrassend goed herkenbaar te zijn. Vooral diepe<br />

kuilen vormen <strong>de</strong> zichtbare relicten <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>oorlog</strong>sverle<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein. Ook schuttersputten,<br />

loopgraven en an<strong>de</strong>re lijnstructuren zijn<br />

goed herkenbaar. Voor een geoefend oog zijn<br />

aan <strong>het</strong> oppervlak zelfs nog <strong>voor</strong>malige pa<strong>de</strong>n<br />

en geschutsopstellingen te herkennen. In <strong>het</strong><br />

zui<strong>de</strong>lijk ge<strong>de</strong>elte zijn bovengrondse structuren<br />

aanwezig in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> kunstmatige verhogingen<br />

en een wal. Rondom <strong>de</strong> structuren zijn dikwijls<br />

puinrestanten aanwezig in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> beton<br />

en baksteen.<br />

Vooral in <strong>het</strong> noor<strong>de</strong>lijk en westelijk ge<strong>de</strong>elte<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied zijn dui<strong>de</strong>lijke zichtbare<br />

structuren aanwezig in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> diepe<br />

kuilen, maar er zijn daarentegen ook locaties<br />

waar een ten opzichte <strong>van</strong> <strong>de</strong> omgeving afwijken<strong>de</strong><br />

begroeiing (brandnetels en grassen) <strong>de</strong><br />

ligging <strong>van</strong> structuren verraadt. Op plaatsen<br />

waar bos is herplant, zijn <strong>de</strong> structuren nauwelijks<br />

meer te herkennen door egalisatie <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

terrein. In totaal kon<strong>de</strong>n 17 structuurtypen wor<strong>de</strong>n<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n. Deze wor<strong>de</strong>n hieron<strong>de</strong>r beschreven,<br />

waarbij als aanduiding <strong>het</strong> <strong>voor</strong>komen<br />

op <strong>de</strong> luchtfoto’s is aangehou<strong>de</strong>n. De luchtfoto’s<br />

vorm<strong>de</strong>n immers <strong>het</strong> uitgangspunt <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

veldon<strong>de</strong>rzoek. Een overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> ingemeten<br />

sporen is opgenomen in bijlage IV.<br />

Wat betreft <strong>de</strong> beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> structuren is<br />

<strong>het</strong> goed een korte toelichting te geven op <strong>de</strong><br />

Duitse termen <strong>voor</strong> een <strong>de</strong>rgelijke stelling. Bij<br />

Duitse luchtafweereenhe<strong>de</strong>n gaat <strong>het</strong> om<br />

Abteilungen die bestaan uit Batterien. Een schwere<br />

Batterie bestaat doorgaans uit zes zware kanonnen<br />

en een eenheid lichte kanonnen (leichte<br />

Flaktrupp). De leichte Flaktrupp, bestond (meestal)<br />

uit drie 2 cm kanonnen, die on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el vorm<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Batterie. De term schwere Batterie had dus<br />

zowel betrekking op <strong>de</strong> 6 zware kanonnen als op<br />

<strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> lichte kanonnen.101<br />

9.3.1 Structuurtype 1: Flakgeschutsopstelling<br />

Op luchtfoto’s zijn zes vergelijkbare structuren<br />

zichtbaar in een zeshoek nabij <strong>de</strong> kruising <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

twee <strong>voor</strong>naamste pa<strong>de</strong>n die door <strong>de</strong> stelling<br />

lopen. Het gaat om rechthoekige, omwal<strong>de</strong><br />

structuren. Bij <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek zijn <strong>de</strong>ze<br />

structuren geïnterpreteerd als een opstelling <strong>van</strong><br />

zwaar luchtafweergeschut, bestaan<strong>de</strong> uit zes<br />

kannonen <strong>van</strong> waarschijnlijk kaliber 8,8 cm.102<br />

Op <strong>de</strong> luchtfoto’s zijn ook dui<strong>de</strong>lijk bre<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n<br />

te zien, die naar <strong>de</strong>ze geschutsstellingen voeren.<br />

Deze structuren waren tij<strong>de</strong>ns <strong>het</strong> veldon<strong>de</strong>rzoek<br />

niet of nauwelijks zichtbaar in <strong>het</strong> terrein. Het<br />

enige dat kon wor<strong>de</strong>n vastgesteld, was een iets<br />

onregelmatig oppervlak of een flauwe kuil. De<br />

posities zijn op basis <strong>van</strong> luchtfoto’s bepaald en<br />

op <strong>de</strong> overzichtskaart aangegeven als flak88.1<br />

t/m flak88.6 (bijlage IV). De geschutsstellingen<br />

omsluiten een terrein <strong>van</strong> ca. 75 x 85 m.<br />

Hoogstwaarschijnlijk hebben afzon<strong>de</strong>rlijke<br />

81<br />

—<br />

101 Persoonlijke me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling H. Timmerman<br />

(Arnhem).<br />

102 Zie hoofdstuk 8; Bolt & Timmerman<br />

2011.


82<br />

—<br />

Afb. 9.2 Een diepe kuil (spoor 9) op <strong>de</strong> locatie <strong>van</strong> een <strong>van</strong> oorsprong omwal<strong>de</strong> structuur (structuurtype 2) (foto RAAP).<br />

geschutsopstellingen een afmeting gehad <strong>van</strong><br />

maximaal 18 m x 18 m. Dit is bepaald aan <strong>de</strong><br />

hand <strong>van</strong> <strong>de</strong> spreiding <strong>van</strong> vondstmateriaal, onregelmatig<br />

oppervlak <strong>van</strong> <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m en door bestu<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> ou<strong>de</strong> luchtfoto’s. Aan <strong>het</strong> oppervlak<br />

waren hier en daar betonbrokken aanwezig.<br />

Ondui<strong>de</strong>lijk is of <strong>de</strong>ze oorspronkelijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

waren <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze structuren of <strong>van</strong> el<strong>de</strong>rs afkomstig<br />

zijn. Daarnaast stond op <strong>de</strong>ze locaties begroeiing<br />

in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> kleine berken, <strong>de</strong>nnen of<br />

zogenaam<strong>de</strong> bospest (vogelkers). Relatief jong<br />

opschot kan dui<strong>de</strong>n op latere, na<strong>oorlog</strong>se bewerking<br />

(egalisatie) <strong>van</strong> <strong>het</strong> terrein. Ondui<strong>de</strong>lijk is in<br />

hoeverre <strong>de</strong>ze structuren oorspronkelijk boven-<br />

of (ge<strong>de</strong>eltelijk) on<strong>de</strong>rgronds waren. De locaties<br />

<strong>van</strong> geschutsstellingen FLAK88.2 en 88.5 zijn met<br />

<strong>de</strong> metaal<strong>de</strong>tector afgezocht.<br />

9.3.2 Structuurtype 2: omwal<strong>de</strong> structuren<br />

nabij Flak-geschutsopstelling<br />

Op <strong>de</strong> luchtfoto’s zijn in <strong>de</strong> directe nabijheid <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> geschutsopstellingen grote, rechthoekige<br />

omwal<strong>de</strong> structuren zichtbaar, die qua ligging<br />

een relatie lijken te hebben met <strong>de</strong> geschutsop-<br />

stellingen (afb. 9.2). In <strong>het</strong> veld blijkt <strong>het</strong> te gaan<br />

om zes zeer diepe ovale kuilen met veel betonpuin,<br />

gelegen in <strong>de</strong> directe nabijheid, aan <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Flak-geschutsopstellingen<br />

(structuurtype 1). De kuilen hebben afmetingen<br />

variërend <strong>van</strong> 12-15 tot 9-14 m. Er moet rekening<br />

mee wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> kuilen oorspronkelijk<br />

min<strong>de</strong>r groot en diep zijn geweest. De kuilen<br />

zijn diep uitgegraven (0,3 -1,4 m –Mv) en<br />

doorgaans opgevuld met betonpuin, waarschijnlijk<br />

door ontmanteling <strong>van</strong> oorspronkelijk aanwezige<br />

bouwwerken. Een aanwijzing <strong>voor</strong> ontmanteling<br />

is <strong>het</strong> feit dat rondom <strong>de</strong> kuilen in <strong>de</strong><br />

meeste gevallen geen omwalling meer zichtbaar<br />

is in <strong>het</strong> veld, terwijl op <strong>de</strong> luchtfoto’s te zien is<br />

dat oorspronkelijk wel een omwalling aanwezig<br />

was. De kuilen komen wat betreft vorm en afmeting<br />

overeen met die <strong>van</strong> structuurtype 9.<br />

Van <strong>de</strong>ze kuilen is spoor 10 opgemeten en met<br />

een metaal<strong>de</strong>tector afgezocht. On<strong>de</strong>rin <strong>de</strong> kuil<br />

werd een zogenaam<strong>de</strong> Formstein aangetroffen,<br />

een open, vierkant bouwelement met zij<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

50 x 50 cm, een hoogte <strong>van</strong> 25 cm en wanddikte<br />

<strong>van</strong> 9 cm (afb. 9.3). In <strong>het</strong> blok lag een leeg blik<br />

<strong>voor</strong> een gevechtsrantsoen, dat volgens opschrift<br />

400 gram hutspot met klapstuk <strong>van</strong> Struik heeft


Afb. 9.3 Verplaatste Formstein met recent blik <strong>voor</strong> gevechtsrantsoen in spoor 10 (foto RAAP).<br />

bevat. Verwarmingssporen op <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzij<strong>de</strong> geven<br />

aan dat <strong>het</strong> blik is opgewarmd. Het geheel<br />

wijst erop dat dit ter plaatse is gebeurd: on<strong>de</strong>rin<br />

<strong>de</strong> kuil uit <strong>de</strong> wind en wellicht bewust ook uit <strong>het</strong><br />

zicht. Dit doet vermoe<strong>de</strong>n dat <strong>het</strong> bouwelement<br />

hierheen is gesleept en dus waarschijnlijk niet<br />

afkomstig is <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze locatie. Dat op <strong>de</strong>ze plaats<br />

waarschijnlijk wel een bouwwerk heeft gestaan,<br />

blijkt uit <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> vondst.<br />

Aan <strong>de</strong> noordzij<strong>de</strong> in <strong>de</strong> kuil werd na een signaal<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>tector een stuk muurwerk zichtbaar<br />

waaron<strong>de</strong>r een Flak-huls lag (afb. 9.4). Het metselwerk<br />

ligt op <strong>het</strong> niveau <strong>van</strong> <strong>de</strong> huidige bo<strong>de</strong>m<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> kuil langs <strong>de</strong> noor<strong>de</strong>lijke lange zij<strong>de</strong>. De<br />

diepte is niet gemeten, maar wordt geschat op<br />

ca. 1 m –Mv. Het is slechts beperkt vrijgemaakt<br />

om <strong>de</strong> huls te kunnen bergen. De lengte <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

vrijgemaakte <strong>de</strong>el is ca. 1,5 m (uitgezon<strong>de</strong>rd een<br />

<strong>de</strong>el in <strong>het</strong> mid<strong>de</strong>n waar een boompje groeit), <strong>de</strong><br />

hoogte ca. 12,5 cm en <strong>de</strong> breedte (NZ) 55 cm. Het<br />

geheel is opgebouwd uit drie lagen: een laag cement<br />

on<strong>de</strong>rop, een laag bakstenen daarboven,<br />

met een vlak afgestreken laag cement als toplaag.<br />

Westelijk <strong>van</strong> <strong>het</strong> boompje lijkt <strong>de</strong> toplaag<br />

nog compleet: <strong>de</strong> laag is in een horizontaal vlak<br />

afgesmeerd en er zijn sporen donkere verf zichtbaar.<br />

Het horizontale vlak loopt aan <strong>de</strong> noord-<br />

zij<strong>de</strong> iets op, waardoor <strong>het</strong> i<strong>de</strong>e ontstaat <strong>van</strong> een<br />

soort bak of goot, aflopend naar <strong>het</strong> mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> kuil. Aan <strong>het</strong> oostelijke <strong>de</strong>el, rechts <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

boompje, is <strong>de</strong> bovenste laag weggebroken en<br />

zijn slechts restanten cement zichtbaar.<br />

Aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> muurwerk is <strong>de</strong> gelaag<strong>de</strong><br />

opbouw goed zichtbaar en ook dat <strong>de</strong><br />

ro<strong>de</strong> bakstenen op hun kant zijn gemetseld als<br />

rollaag. Het zijn ro<strong>de</strong> stenen met een dikte <strong>van</strong> 5<br />

cm en een breedte <strong>van</strong> 10 cm. Het profiel <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

metselwerk is aan <strong>de</strong> zuidzij<strong>de</strong> vlak afgestreken<br />

en oogt intact, wat een aanwijzing kan zijn dat<br />

<strong>het</strong> fundament in situ aanwezig is. On<strong>de</strong>r <strong>het</strong><br />

metselwerk lijkt een laagje licht zand als fun<strong>de</strong>ring<br />

te zijn aangebracht, dat een lichtere kleur<br />

heeft dan <strong>de</strong> natuurlijke zandbo<strong>de</strong>m el<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong><br />

kuil. Ook dit zandlaagje kan wor<strong>de</strong>n gezien als<br />

aanwijzing dat <strong>het</strong> metselwerk op <strong>de</strong> oorspronkelijke<br />

plaats ligt. De vlak afgestreken bovenzij<strong>de</strong><br />

wekt <strong>de</strong> indruk dat <strong>het</strong> geen fundament is, maar<br />

een soort (werk)vloer.<br />

In <strong>het</strong> lichtere fun<strong>de</strong>ringszand, enkele centimeters<br />

on<strong>de</strong>r <strong>het</strong> fundament stekend, lag één stalen<br />

huls <strong>van</strong> <strong>het</strong> type 3,7 x 26,4 cm (afb. 9.5).<br />

Deze hulzen wer<strong>de</strong>n gebruikt <strong>voor</strong> luchtafweerkanonnen<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> type 3,7 cm Flak-18 en Flak-36.<br />

83<br />


84<br />

—<br />

103 Als gevolg <strong>van</strong> <strong>de</strong> onnauwkeurigheid <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> GPS-metingen is <strong>de</strong> richting <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

ingemeten greppels niet geheel correct,<br />

zo blijkt uit vergelijking met <strong>de</strong><br />

luchtfoto’s.<br />

Afb. 9.4 Muurwerk on<strong>de</strong>rin spoor 10 (foto RAAP).<br />

De vreem<strong>de</strong> ligging <strong>van</strong> <strong>de</strong> vondst is niet goed te<br />

verklaren, gezien <strong>het</strong> feit dat <strong>het</strong> metselwerk op<br />

z’n oorspronkelijke plaats lijkt te liggen. Dat betekent<br />

dat <strong>de</strong> huls daar terecht moet zijn gekomen<br />

<strong>voor</strong>afgaand aan aanleg <strong>van</strong> <strong>het</strong> metselwerk,<br />

ofwel daar terecht is gekomen bij <strong>de</strong> sloop<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> structuur waar <strong>het</strong> metselwerk <strong>de</strong>el <strong>van</strong><br />

uitmaakte.<br />

9.3.3 Structuurtype 3: lijnelementen<br />

In <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied zijn diverse ondiepe<br />

greppels zichtbaar die zich in eerste instantie laten<br />

interpreteren als perceelscheidingen (afb.<br />

9.6). In totaal zijn er negen ingemeten.103 Bij bestu<strong>de</strong>ring<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> luchtfoto’s blijkt dat enkele <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>ze lijnelementen reeds in <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong> aanwezig<br />

waren en <strong>de</strong> verbinding vormen tussen verschillen<strong>de</strong><br />

structuurtypen. De lijnelementen kunnen<br />

geïnterpreteerd wor<strong>de</strong>n als zogenaam<strong>de</strong> kabelsleuven<br />

waarin verbindingskabels hebben gelegen,<br />

bij<strong>voor</strong>beeld <strong>voor</strong> communicatie tussen <strong>de</strong><br />

zware kanonnen en <strong>het</strong> apparaat waarmee <strong>de</strong><br />

instellingen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> kanonnen wer<strong>de</strong>n doorgegeven,<br />

<strong>het</strong> zogenaam<strong>de</strong> Kommandogerät of<br />

Befehlstelle I (BI). Doordat alle geschutsopstellin-<br />

Afb. 9.5 Stalen huls <strong>van</strong> <strong>het</strong> type 3,7 x 26,4 cm on<strong>de</strong>r <strong>het</strong><br />

muurwerk in spoor 10 (foto RAAP).<br />

gen met elkaar in verbinding ston<strong>de</strong>n, kon <strong>het</strong><br />

geschut effectiever en gelijktijdig wor<strong>de</strong>n afgevuurd.<br />

Kabelsleuven die rechtsreeks naar <strong>de</strong> geschutsopstellingen<br />

lopen, wor<strong>de</strong>n daarom geïnterpreteerd<br />

als communicatielijnen <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

vuurleiding <strong>van</strong> <strong>het</strong> geschut.<br />

De kabelsleuven nabij spoor 32 zijn na<strong>de</strong>r opgemeten:<br />

ze hebben een diepte <strong>van</strong> ongeveer 40<br />

cm -Mv (2 schopsteken diep) en een breedte <strong>van</strong><br />

ongeveer 30-40 cm. De kabelsleuven rond <strong>de</strong><br />

Flak-geschutsopstelling (structuurtype 1) zijn<br />

met een metaal<strong>de</strong>tector afgezocht, metalen leidingen<br />

bleken niet meer aanwezig te zijn.


Afb. 9.6 Ondiepe greppel <strong>van</strong> <strong>het</strong> type dat op luchtfoto’s<br />

zichtbaar is als lijnvormige elementen (structuurtype 3)<br />

(foto RAAP).<br />

Ook el<strong>de</strong>rs in <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied zijn lange<br />

ondiepe greppels aangetroffen. Zowel in <strong>het</strong><br />

noor<strong>de</strong>lijk als in <strong>het</strong> zui<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong>el zijn lijnelementen<br />

ingemeten met een lengte <strong>van</strong> ca. 100<br />

m. Het gaat om parallelle greppels op ongeveer<br />

5 m uit elkaar. Op <strong>de</strong> bestu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> luchtfoto’s<br />

zijn ze niet herkend. De greppels hebben <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

oriëntatie als een oorspronkelijk in dit <strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> hei<strong>de</strong> aanwezig pad.104 Dit wijst op greppels<br />

die verband hou<strong>de</strong>n met <strong>het</strong> in cultuur<br />

brengen <strong>van</strong> <strong>de</strong> hei<strong>de</strong>. Hoewel <strong>de</strong> greppels niet<br />

zichtbaar zijn op <strong>de</strong> luchtfoto’s, valt echter niet<br />

volledig uit te sluiten dat <strong>het</strong> greppels uit <strong>de</strong> <strong>oorlog</strong>sjaren<br />

zijn. In <strong>het</strong> zuidoostelijke <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoeksgebied is een lijnelement waargenomen<br />

<strong>van</strong> circa 125 meter lengte. Gezien <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

bosaanplant aan weerszij<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>ze structuur lijkt <strong>het</strong> hier te gaan om een percelerings-<br />

of ontginningsgreppel.<br />

Afb. 9.7 Rechthoekige, verhoog<strong>de</strong> structuur in <strong>het</strong><br />

mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> geschutsposities, waarschijnlijk <strong>de</strong> locatie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Verteilerkasten en <strong>het</strong> Kommandohilfsgerät<br />

(structuurtype 3) (foto RAAP).<br />

9.3.4 Structuurtype 4: verhoog<strong>de</strong> structuur<br />

Ongeveer in <strong>het</strong> mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> geschutslocaties<br />

is op <strong>de</strong> luchtfoto’s een rechthoekige structuur<br />

te zien, die <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> kabelsleuven<br />

waarschijnlijk plaats bood aan <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong><br />

Verteilerkasten, die <strong>de</strong> kabel die <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

Kommandogerät kwam, ver<strong>de</strong>el<strong>de</strong> in zes kabels<br />

die naar <strong>de</strong> kanonnen liepen. Mid<strong>de</strong>n tussen <strong>de</strong><br />

zes kanonnen stond ook <strong>het</strong> zogenaam<strong>de</strong><br />

Kommandohilfsgerät of Befehlstelle II (BII), die werd<br />

ingezet als <strong>de</strong> BI uitviel.<br />

In <strong>het</strong> terrein is op <strong>de</strong>ze locatie <strong>voor</strong> <strong>het</strong> geoefen<strong>de</strong><br />

oog een verhoog<strong>de</strong> structuur (ca. 30 cm<br />

hoogte) zichtbaar met <strong>de</strong> afmeting <strong>van</strong> circa 27 x<br />

16 m (afb. 9.7). Rondom <strong>de</strong>ze structuur loopt een<br />

lijnelement <strong>van</strong> 12 x 15 m (spoor 32). Vanaf <strong>de</strong><br />

noordoostzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze structuur lopen lijnelementen<br />

(structuurtype 3). De structuur is afgezocht<br />

met een metaal<strong>de</strong>tector, waarbij <strong>voor</strong>al<br />

vondsten zijn gedaan in <strong>de</strong> categorie 'wapens en<br />

toebehoren'.<br />

85<br />

—<br />

104 Als gevolg <strong>van</strong> <strong>de</strong> onnauwkeurigheid <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> GPS-metingen lopen <strong>de</strong> greppels op<br />

kaartbijlage 1 niet volledig parallel.


86<br />

—<br />

Afb. 9.8 Rechthoekige hoge heuvel (spoor 36) <strong>voor</strong> opstelling <strong>van</strong> luchtafweergeschut (structuurtype 5) (foto RAAP).<br />

9.3.5 Structuurtype 5: rechthoekige hoge<br />

heuvels<br />

In <strong>het</strong> zui<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

zijn drie opvallen<strong>de</strong> verhogingen aanwezig, die<br />

ten opzichte <strong>van</strong> elkaar in een driehoek liggen.<br />

Met name spoor 38 blijkt groten<strong>de</strong>els intact te<br />

zijn. De an<strong>de</strong>re twee heuvels zijn aangetast door<br />

na<strong>oorlog</strong>se (ontmantelings)werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

waardoor <strong>de</strong> oorspronkelijke vorm niet goed behou<strong>de</strong>n<br />

is gebleven. Deze rechthoekige, trapeziumvormige<br />

verhogingen bestaan uit opgeworpen<br />

grond (afb. 9.8). De basis heeft een afmeting<br />

<strong>van</strong> ongeveer 15 m x 18 m, <strong>de</strong> bovenzij<strong>de</strong> ongeveer<br />

8 x12 m. Aan <strong>de</strong> basis <strong>van</strong> elke heuvel zijn<br />

aan <strong>de</strong> zuidoost zij<strong>de</strong> twee walletjes aanwezig<br />

<strong>van</strong> 3 m lengte met een on<strong>de</strong>rlinge tussenruimte<br />

<strong>van</strong> 3,7 m. Ondui<strong>de</strong>lijk is <strong>de</strong> functie hier<strong>van</strong>.<br />

Mogelijk gaat <strong>het</strong> hier om een scherfvrije opslagplaats,<br />

bij<strong>voor</strong>beeld <strong>voor</strong> munitie. Een munitiewagen<br />

(bij<strong>voor</strong>beeld een aanhanger) kon tussen<br />

<strong>de</strong>ze walletjes wor<strong>de</strong>n geparkeerd.<br />

Spoor 38 is na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzocht, waarbij op <strong>de</strong> top<br />

enkele bouwelementen zijn vrij gelegd om ze in<br />

te kunnen meten (afb. 9.9). In <strong>de</strong> heuvel zijn<br />

rondom gestapel<strong>de</strong> betonnen bouwelementen<br />

(Formsteine) geplaatst waardoor aan <strong>de</strong> ran<strong>de</strong>n<br />

een verdiept loopge<strong>de</strong>elte of gang werd gecreeerd<br />

<strong>voor</strong> bescherming <strong>van</strong> <strong>de</strong> bemanning en<br />

<strong>voor</strong> opslag <strong>van</strong> munitie. Vastgesteld is dat tenminste<br />

vijf blokken op elkaar zijn gestapeld (totale<br />

hoogte ca. 175 cm). Aan <strong>de</strong> basis hier<strong>van</strong> is<br />

gebroken puin aanwezig; ondui<strong>de</strong>lijk is of <strong>de</strong>ze<br />

puinlaag bewust is aangebracht <strong>voor</strong> een stabiele<br />

on<strong>de</strong>rgrond. Mid<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> heuvel stond<br />

licht luchtafweergeschut <strong>van</strong> waarschijnlijk 2 cm<br />

op een betonnen on<strong>de</strong>rgrond. Hierbij is gebruik<br />

gemaakt <strong>van</strong> gewapend beton. De in verband<br />

gestapel<strong>de</strong> segmentblokken (LxBxH: 75 x 50 x 25<br />

cm) hebben een wanddikte <strong>van</strong> 8 cm en <strong>de</strong> na<strong>de</strong>n<br />

zijn aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong> afgesmeerd met<br />

betonmortel.<br />

9.3.6 Structuurtype 6: kleine ron<strong>de</strong><br />

structuren in driehoek<br />

In <strong>het</strong> zuidwesten <strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied is<br />

op luchtfoto’s een structuur te zien <strong>van</strong> drie ron<strong>de</strong>,<br />

in een driehoek gelegen kuilen. De structuur<br />

is bij <strong>het</strong> bureauon<strong>de</strong>rzoek geïnterpreteerd als<br />

een eenheid licht luchtafweergeschut, die in<br />

Duitse instructieboeken wel wordt aangeduid als


Afb. 9.9 Muurwerk <strong>van</strong> Formsteine in <strong>de</strong> top <strong>van</strong> een <strong>van</strong> <strong>de</strong> Flak-heuvels (spoor 38) (foto RAAP).<br />

leichte Flaktrupp.105 In veel gevallen wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze<br />

geschutsopstellingen ten opzichte <strong>van</strong> elkaar in<br />

een driehoek geplaatst <strong>voor</strong> <strong>het</strong> creëren <strong>van</strong> een<br />

effectief schootsbereik in alle windrichtingen. In<br />

<strong>het</strong> algemeen zijn <strong>de</strong>rgelijke geschutsopstellingen<br />

op luchtfoto’s goed te herkennen. In <strong>het</strong><br />

veld is <strong>de</strong> structuur echter niet meer te herkennen.<br />

Mogelijk zijn <strong>de</strong> sporen door egalisatiewerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

geheel verdwenen. De leesbaarheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> structuren in dit terreinge<strong>de</strong>elte<br />

was niet optimaal <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong><br />

takken en boomstammen door dunningswerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

(bijlage IV). De structuur is met een<br />

metaal<strong>de</strong>tector afgezocht, <strong>de</strong> aanwezige takkenlaag<br />

vorm<strong>de</strong> hierbij een beperking.<br />

9.3.7 Structuurtype 7: lichte banen<br />

Op <strong>de</strong> luchtfoto’s zijn diverse lichte banen waarneembaar<br />

die naar structuren lopen. In <strong>het</strong> veld<br />

blijken <strong>de</strong>ze lichte banen onverhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n te<br />

zijn. Het is aannemelijk dat er een relatie is tussen<br />

<strong>de</strong> mate <strong>van</strong> zichtbaarheid op luchtfoto's en<br />

<strong>de</strong> intensiteit <strong>van</strong> <strong>het</strong> gebruik. In <strong>de</strong> praktijk zijn<br />

<strong>de</strong>ze pa<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> een geoefend nog goed waar te<br />

nemen als smalle ‘uitgesleten’ banen met een<br />

breedte <strong>van</strong> ongeveer 2 tot 5 m. Vier <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze<br />

pa<strong>de</strong>n zijn ingemeten. In <strong>het</strong> noor<strong>de</strong>lijke <strong>de</strong>el<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgebied blijkt <strong>van</strong>af een diepe<br />

kuil (spoor 19) een pad te lopen in zuidoostelijke<br />

richting over een lengte <strong>van</strong> ca. 40 m. De in kaart<br />

gebrachte pa<strong>de</strong>n zijn uitsluitend aangetroffen bij<br />

<strong>de</strong> grote kuilen <strong>van</strong> structuurtype 9. Ook naar<br />

spoor 7 loopt een onverhard pad. Het is opvallend<br />

te noemen dat zelfs dit microreliëf nog te<br />

herkennen is, ondanks <strong>de</strong> latere bosaanplant in<br />

<strong>het</strong> gebied. Het noor<strong>de</strong>lijke pad (naar spoor 19)<br />

is afgezocht met een metaal<strong>de</strong>tector. Daarnaast<br />

is <strong>het</strong> noordwest-zuidoost georiënteerd bospad<br />

extensief afgezocht. Het pad bij structuurtype 6<b