22.08.2013 Views

Zicht op jongeren en cultuurdeelname - Cultuurnetwerk.nl

Zicht op jongeren en cultuurdeelname - Cultuurnetwerk.nl

Zicht op jongeren en cultuurdeelname - Cultuurnetwerk.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Literatuur<br />

Algeme<strong>en</strong><br />

Cultuurdeelname <strong>en</strong> cultuurbeleving van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> : e<strong>en</strong><br />

literatuurstudie / M. van Hoorn ... [et al.]. - Utrecht :<br />

<strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland, 2004. - 47 p. - In <strong>op</strong>dr. van<br />

de Provincie Gelderland. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Het onderzoek bestaat uit twee del<strong>en</strong>. In het eerste deel<br />

wordt door middel van e<strong>en</strong> literatuurstudie e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong><br />

beeld van <strong>cultuurdeelname</strong> <strong>en</strong> cultuurbeleving van<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong> in de leeftijd van 12-25 jaar geschetst. Het<br />

tweede deel bevat e<strong>en</strong> beschrijving van twaalf praktijkverslag<strong>en</strong><br />

van cultuurproject<strong>en</strong> in Nederland. Deze project<strong>en</strong><br />

richt<strong>en</strong> zich <strong>op</strong> de buit<strong>en</strong>schoolse <strong>cultuurdeelname</strong><br />

van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> in de leeftijd van 12-25 jaar. De<br />

uitkomst<strong>en</strong> van de studie di<strong>en</strong><strong>en</strong> als inspiratie voor het<br />

Gelders provinciaal cultuurbeleid voor de cultuurplanperiode<br />

2005-2008.<br />

Cultuurdeelname in de lev<strong>en</strong>slo<strong>op</strong> : cultural participation<br />

in the life course / I. Nagel. - Utrecht : ICS, 2004. -<br />

195 p. : tab., graf., fig. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - Met<br />

sam<strong>en</strong>v. in het Engels. - Proefschrift Universiteit<br />

Utrecht. - ISBN 90-5170-760-6<br />

In deze studie wordt de vraag beantwoord hoe cultuurparticipatie<br />

zich ontwikkelt over de lev<strong>en</strong>slo<strong>op</strong>, onder<br />

invloed van het ouderlijk milieu <strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> onder invloed<br />

van later verworv<strong>en</strong> statusk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> anderzijds.<br />

De analyses betreff<strong>en</strong> retrospectief gevraagde lev<strong>en</strong>slo<strong>op</strong>gegev<strong>en</strong>s,<br />

niet alle<strong>en</strong> over cultuurparticipatie, maar<br />

ook over onderwijs, beroep, woonplaats <strong>en</strong> partnerrelaties.<br />

De gegev<strong>en</strong>s zijn verzameld volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> uniek<br />

steekproefontwerp, waarbij oud-leerling<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> schol<strong>en</strong><br />

ondervraagd zijn <strong>en</strong> broers <strong>en</strong> zuss<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> gezinn<strong>en</strong>.<br />

Hierdoor is het mogelijk totale effect<strong>en</strong> van ouders<br />

<strong>en</strong> school <strong>op</strong> e<strong>en</strong> adequate manier te vergelijk<strong>en</strong>.<br />

Cultuurminnaars <strong>en</strong> cultuurmijders : tr<strong>en</strong>ds in de<br />

belangstelling voor kunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> cultureel erfgoed / A. van<br />

d<strong>en</strong> Broek, F. Huysmans, J. de Haan. - D<strong>en</strong> Haag : SCP,<br />

2005. - 117 p. : tab. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - ISBN 90-<br />

377-0228-7<br />

Wie wijd<strong>en</strong> zich in Nederland aan cultureel erfgoed <strong>en</strong><br />

podiumkunst<strong>en</strong>, <strong>en</strong> wie mijd<strong>en</strong> deze cultuurvorm<strong>en</strong> liever?<br />

Zijn de groep<strong>en</strong> cultuurminnaars <strong>en</strong> cultuurmijders<br />

17 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

sinds eind jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig van omvang <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stelling<br />

veranderd? Die vrag<strong>en</strong> staan in deze studie c<strong>en</strong>traal.<br />

Niet alle<strong>en</strong> het bezoek aan culturele instelling<strong>en</strong> als<br />

musea <strong>en</strong> concertzal<strong>en</strong> komt aan de orde, ook de<br />

cultuurconsumptie via de media <strong>en</strong> de actieve<br />

<strong>cultuurdeelname</strong> in de vorm van amateurkunstbeoef<strong>en</strong>ing.<br />

Ontwikkeling<strong>en</strong> in de <strong>cultuurdeelname</strong><br />

word<strong>en</strong> gepres<strong>en</strong>teerd teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> achtergrond van<br />

continuïteit <strong>en</strong> verandering<strong>en</strong> in het cultuuraanbod.<br />

Cultuurparticipatie / Ch. Couw<strong>en</strong>bergh,<br />

N. Couw<strong>en</strong>bergh-Soeterboek. - [S.l. : s.n.], 2003. -<br />

119 p. : fig., tab. - Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht,<br />

Vakgroep Algem<strong>en</strong>e Sociale Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>. - Met<br />

sam<strong>en</strong>v., bijl. <strong>en</strong> lit.<strong>op</strong>g.<br />

De scriptie bestaat uit twee del<strong>en</strong>: literatuurscriptie <strong>en</strong><br />

onderzoek naar de cultuurparticipatie van <strong>jonger<strong>en</strong></strong>. Het<br />

eerste deel geeft e<strong>en</strong> historisch overzicht van het kunst<strong>en</strong><br />

cultuurbeleid. Verder wordt het begrip cultuurparticipatie<br />

nader toegelicht <strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> overzicht gegev<strong>en</strong><br />

van het wet<strong>en</strong>schappelijk onderzoek over cultuurparticipatie.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s wordt beschrev<strong>en</strong> welke factor<strong>en</strong><br />

(determinant<strong>en</strong>) van invloed zijn <strong>op</strong> de cultuurparticipatie<br />

<strong>en</strong> wordt aandacht besteed aan de factor etniciteit<br />

als mogelijke determinant van <strong>cultuurdeelname</strong>. In deel<br />

twee staan de volg<strong>en</strong>de onderzoeksvrag<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal:<br />

Welke culturele activiteit<strong>en</strong> ondernem<strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong>?;<br />

Welke factor<strong>en</strong> zijn van invloed <strong>op</strong> het cultureel gedrag<br />

van <strong>jonger<strong>en</strong></strong>?; Is etniciteit e<strong>en</strong> achtergrondk<strong>en</strong>merk dat<br />

<strong>op</strong> <strong>en</strong>igerlei wijze bov<strong>en</strong>staande factor<strong>en</strong> beïnvloedt?; Is<br />

de kwaliteit van de band die <strong>jonger<strong>en</strong></strong> met hun ouders<br />

hebb<strong>en</strong> van invloed <strong>op</strong> de relatie tuss<strong>en</strong> het cultureel<br />

gedrag van ouders <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>? Deze onderzoeksvrag<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> beantwoord door middel van e<strong>en</strong> steekproef<br />

gehoud<strong>en</strong> <strong>op</strong> zes schol<strong>en</strong>: vijf in de stad Utrecht <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

in Tilburg.<br />

Jar<strong>en</strong> van onderscheid : tr<strong>en</strong>ds in <strong>cultuurdeelname</strong> in<br />

Nederland / H.B.G. Ganzeboom (redacteur),<br />

F. Haanstra ... [et al.]. - Utrecht : <strong>Cultuurnetwerk</strong><br />

Nederland, 2003. - 183 p. : tab., graf. - Met lit.<strong>op</strong>g. -<br />

ISBN 90-6997-105-4<br />

Bundel met herzi<strong>en</strong>e bijdrag<strong>en</strong> aan de studiedag 'Jar<strong>en</strong><br />

van onderscheid' gehoud<strong>en</strong> <strong>op</strong> 22 november 2002,


waarbij prof. dr. Harry Ganzeboom afscheid nam als<br />

hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht <strong>en</strong> de<br />

onderzoekschool ICS (het Interuniversitair C<strong>en</strong>trum voor<br />

Sociologie). Inhoud: Van kunstzinnige vorming tot<br />

kunsteducatie (F. Haanstra <strong>en</strong> M-L. Dam<strong>en</strong>); Tr<strong>en</strong>ds in<br />

literatuuronderwijs <strong>en</strong> leesgedrag tuss<strong>en</strong> 1975 <strong>en</strong> 2000<br />

(M. Verboord); Tr<strong>en</strong>ds in de culturele leefstijl van<br />

onderwijsgev<strong>en</strong>d<strong>en</strong> (M. Kalmijn); Cultureel kapitaal <strong>en</strong><br />

sociale reproductie (N.D. de Graaf <strong>en</strong> P.M. de Graaf);<br />

Tr<strong>en</strong>ds in sociale ongelijkheid <strong>en</strong> cultuurparticipatie<br />

(I. Nagel <strong>en</strong> J. de Haan); Verschill<strong>en</strong> in <strong>cultuurdeelname</strong><br />

tuss<strong>en</strong> allochtone <strong>en</strong> autochtone <strong>jonger<strong>en</strong></strong> (W. van<br />

Iper<strong>en</strong>); Jar<strong>en</strong> van onderscheid (H.B.G. Ganzeboom).<br />

Jeugd 2003, cijfers <strong>en</strong> feit<strong>en</strong> / CBS, C<strong>en</strong>traal Bureau<br />

voor de Statistiek. - Voorburg [etc.] : CBS, 2003. -<br />

210 p. : fig., tab.<br />

Overzicht van de leefsituatie van <strong>jonger<strong>en</strong></strong>. Onderwerp<strong>en</strong><br />

als <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> het gezin, gezondheid <strong>en</strong> welzijn,<br />

onderwijs, arbeid <strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>, vrije tijd, veiligheid <strong>en</strong><br />

criminaliteit kom<strong>en</strong> aan de orde.<br />

Jonger<strong>en</strong> 2005 / Qrius. - Amsterdam : Qrius, 2005. -<br />

88 p : tab., fig. - Tot 1997 uitgegev<strong>en</strong> door<br />

VNU/Admedia [etc.] <strong>en</strong> uitgevoerd door Inter/view<br />

Beschrijving <strong>en</strong> analyse van de leefwereld van kinder<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> van 6 t/m 24 jaar in Nederland. Aandachtsgebied<strong>en</strong><br />

zijn tijdschrift<strong>en</strong>, televisie, dagblad<strong>en</strong>, radio,<br />

consumptie van onder andere cosmetica <strong>en</strong> alcohol,<br />

activiteit<strong>en</strong>, interesses <strong>en</strong> inspraak. Inclusief demografische<br />

gegev<strong>en</strong>s.<br />

Kunstzinnige vorming 2003 / CBS, C<strong>en</strong>traal Bureau voor<br />

de Statistiek; De Kunstconnectie. - Voorburg [etc.] :<br />

CBS [etc.], 2005. - 15 p. : tab. - Voortzetting van:<br />

'Kunstzinnige vorming', als onderdeel van de reeks<br />

'Sociaal-culturele bericht<strong>en</strong>'<br />

Deze rapportage k<strong>en</strong>getall<strong>en</strong> Kunstzinnige Vorming<br />

levert om de twee jaar e<strong>en</strong> landelijk cijfermatig beeld<br />

over de omvang, werkzaamhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> bereik van de<br />

C<strong>en</strong>tra voor de Kunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> provinciale instelling<strong>en</strong> voor<br />

kunst & cultuur met kunsteducatie-ondersteun<strong>en</strong>de<br />

activiteit<strong>en</strong>. De cijfers mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vergelijking mogelijk<br />

van deze instelling<strong>en</strong> met landelijke gemiddeld<strong>en</strong>.<br />

18 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

Rapportage jeugd 2002 / E. Zeijl (redacteur),<br />

M. Beker ... [et al.]. - D<strong>en</strong> Haag : SCP, 2003. - 270 p. :<br />

fig., tab., graf. - Met lit.<strong>op</strong>g., bijl. <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>v. in het<br />

Engels. - ISBN 90-377-0111-6<br />

Nagegaan is in hoeverre deelname aan vrijetijdsactiviteit<strong>en</strong><br />

van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> sam<strong>en</strong>hangt met zak<strong>en</strong> zoals<br />

gezondheid, welzijn, delinqu<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> sociale relaties.<br />

Sociaal <strong>en</strong> cultureel rapport 2004 / SCP, Sociaal <strong>en</strong><br />

Cultureel Planbureau. - D<strong>en</strong> Haag : SCP, 2004. -<br />

602 p. : fig., tab. - Verschijnt tweejaarlijks<br />

Het rapport richt zich <strong>op</strong> e<strong>en</strong> groot aantal aspect<strong>en</strong> van<br />

sam<strong>en</strong>leving <strong>en</strong> beleid, zoals demografie, economie,<br />

bestuur, politieke participatie, <strong>op</strong>inieklimaat, gezondheid,<br />

sociale zekerheid, onderwijs <strong>en</strong> vrijetijdsbesteding.<br />

De sociale staat van Nederland 2003 / Sociaal <strong>en</strong><br />

Cultureel Planbureau. - D<strong>en</strong> Haag : SCP, 2003. -<br />

356 p. : fig., tab., graf. - Met lit.<strong>op</strong>g - Verschijnt<br />

tweejaarlijks<br />

De publicatie biedt e<strong>en</strong> systematische beschrijving <strong>en</strong><br />

analyse van de lev<strong>en</strong>somstandighed<strong>en</strong> van de Nederlandse<br />

bevolking. Onderwerp<strong>en</strong> zijn: inkom<strong>en</strong>, arbeid,<br />

onderwijs, gezondheid, huisvesting, veiligheid <strong>en</strong> vrijetijdsbesteding.<br />

De ontwikkeling<strong>en</strong> in de leefsituatie word<strong>en</strong><br />

beschrev<strong>en</strong> aan de hand van kerncijfers over e<strong>en</strong><br />

periode van circa ti<strong>en</strong> jaar. Ook zijn gegev<strong>en</strong>s <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

die betrekking hebb<strong>en</strong> <strong>op</strong> de publieke <strong>op</strong>inie over<br />

het overheidsbeleid.<br />

Statistisch jaarboek 2005 / CBS, C<strong>en</strong>traal Bureau voor<br />

de Statistiek. - 's-Grav<strong>en</strong>hage : SDU/CBS, 2005. -<br />

225 p. : fig., tab. + cd-rom. - Eerder versch<strong>en</strong><strong>en</strong> als<br />

Statistisch zakboek. - Met reg.<br />

Actuele cijfers over vrijwel alle aspect<strong>en</strong> van de Nederlandse<br />

sam<strong>en</strong>leving: bevolking, onderwijs, cultuur <strong>en</strong><br />

vrijetijdsbesteding, gezondheid <strong>en</strong> maatschappelijk<br />

welzijn etc.<br />

Tijdverschijnsel<strong>en</strong> : impressies van de vrije tijd / J. de<br />

Haan ... [et al.]. - D<strong>en</strong> Haag : SCP, 2003. - 204 p. :<br />

graf., tab. - Met lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-377-0135-3<br />

Bundeling van artikel<strong>en</strong> die eerder in verschill<strong>en</strong>de tijdschrift<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> krant<strong>en</strong> gepubliceerd zijn. Het betreft bijdrag<strong>en</strong><br />

van de SCP-onderzoeksgroep Tijd, Media <strong>en</strong><br />

Cultuur. Aan de orde kom<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> als wat Nederlanders<br />

in hun vrije tijd do<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat in hun lev<strong>en</strong> de rol van


ICT <strong>en</strong> cultuur is. Inhoud: Verander<strong>en</strong>de vrijetijdsbesteding,<br />

Cultuurparticipatie: tr<strong>en</strong>ds <strong>en</strong> vergelijking<strong>en</strong>,<br />

Cultuurparticipatie: achtergrond<strong>en</strong>, Cultuurtoerisme als<br />

sam<strong>en</strong>werkingsproject, Toekomst van de cultuur, Digitalisering<br />

van de leefwereld, Boekbespreking<strong>en</strong>.<br />

Cultuurparticipatie regionaal<br />

Bereik, beleving & betek<strong>en</strong>is van de Culturele Zondag<strong>en</strong><br />

in Utrecht : e<strong>en</strong> evaluatierapport / W. Hassing ... [et<br />

al.]. - Utrecht : Geme<strong>en</strong>te, 2003. - 31 p. : tab. - In<br />

<strong>op</strong>dr. van Di<strong>en</strong>st Muziekc<strong>en</strong>trum Vred<strong>en</strong>burg <strong>en</strong> Di<strong>en</strong>st<br />

Stadsschouwburg<br />

E<strong>en</strong> evaluatierapport over het bereik, de beleving <strong>en</strong> de<br />

betek<strong>en</strong>is van de Culturele Zondag<strong>en</strong> voor het publiek,<br />

de (culturele) instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> de stad Utrecht. Vanaf<br />

2001 organiseert de geme<strong>en</strong>te Utrecht iedere maand<br />

e<strong>en</strong> culturele zondag met muziek, theater, dans, film of<br />

e<strong>en</strong> bepaald thema. De Culturele Zondag<strong>en</strong> zijn gratis of<br />

teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lage <strong>en</strong>treeprijs te bezoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gehoud<strong>en</strong> <strong>op</strong> verschill<strong>en</strong>de Utrechtse binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>locaties.<br />

Enkele conclusies zijn: 71% van de Utrechters<br />

heeft wel e<strong>en</strong>s gehoord van de Culturele Zondag<strong>en</strong>;<br />

21% heeft één of meerdere ker<strong>en</strong> Culturele Zondag<strong>en</strong><br />

bezocht <strong>en</strong> publiek <strong>en</strong> culturele instelling<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

7,6 als rapportcijfer.<br />

Cultuurcheques voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in G<strong>en</strong>t / S. Van<br />

Rouveroij, R. Codd<strong>en</strong>s. - [S.l. : s.n.], 2004. - 13 p. :<br />

tab. - E<strong>en</strong> initiatief van Universiteit G<strong>en</strong>t, Hogeschool<br />

G<strong>en</strong>t, StudioO <strong>en</strong> Stad G<strong>en</strong>t. - Met bijl.<br />

In 2002-2003 is in G<strong>en</strong>t gestart met het aanbied<strong>en</strong> van<br />

cultuurcheques aan stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de G<strong>en</strong>tse Universiteit.<br />

De doelstelling<strong>en</strong> van de cultuurcheques zijn drievoudig:<br />

1) de financiële drempel voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verlag<strong>en</strong>,<br />

2) de cultuurparticipatie van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verhog<strong>en</strong>,<br />

3) de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> G<strong>en</strong>t cultuurstad ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Evaluatie<br />

van deze cultuurcheques over de afgel<strong>op</strong><strong>en</strong> drie<br />

schooljar<strong>en</strong>.<br />

Cultuurmonitor Amsterdam 2002 / P. van der<br />

Ste<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>, E. Jakobs, B. van de Wiel. - Amsterdam :<br />

Geme<strong>en</strong>te, 2003. - 87 p. : ill., tab.<br />

Rapportage over de resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> onderzoek naar<br />

de publieke belangstelling voor kunst <strong>en</strong> cultuur onder<br />

Amsterdammers van 12 jaar <strong>en</strong> ouder. Uit het onder-<br />

19 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

zoek blijkt dat belangstelling voor kunst <strong>en</strong> cultuur hoog<br />

is. Acht van iedere ti<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> ton<strong>en</strong><br />

interesse in kunst <strong>en</strong> cultuur, zoals muziek, theater,<br />

film, musea, t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong>, bibliotheek <strong>en</strong> creatieve<br />

activiteit<strong>en</strong> in de vrije tijd. Het onderzoek is uitgevoerd<br />

in <strong>op</strong>dracht van de Di<strong>en</strong>st Maatschappelijke Ontwikkeling<br />

van de geme<strong>en</strong>te Amsterdam, afdeling Kunst <strong>en</strong> Cultuur.<br />

Cultuurparticipatie in Delft : e<strong>en</strong> onderzoek naar<br />

deelname van Delft<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> aan cultuur / Geme<strong>en</strong>te Delft.<br />

Facilitaire Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing Informatie- <strong>en</strong><br />

Communicatietechnologie Onderzoek & Statistiek. -<br />

Delft : Geme<strong>en</strong>te, 2003. - 24 p. : fig., tab.<br />

De cultuurparticipatie van Delft<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> is in beeld gebracht<br />

aan de hand van de volg<strong>en</strong>de thema's: voorstelling<strong>en</strong>;<br />

bezi<strong>en</strong>swaardighed<strong>en</strong>; uitle<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zoals<br />

de biblio-, fono-, arto- <strong>en</strong> videotheek; voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

activiteit<strong>en</strong> in Delft; Delftse festivals; kunstzinnige activiteit<strong>en</strong>;<br />

feest<strong>en</strong> in informele kring; het gebruik van<br />

media <strong>en</strong> kortingskaart<strong>en</strong>. Daar waar er verschill<strong>en</strong> in<br />

resultat<strong>en</strong> <strong>op</strong>tred<strong>en</strong>, qua leeftijd, herkomst <strong>en</strong> geslacht,<br />

wordt dit vermeld. In het algeme<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> gezegd<br />

dat hoe hoger m<strong>en</strong> is <strong>op</strong>geleid hoe groter het aandeel is<br />

dat participeert aan culturele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

Cultuurparticipatie van Almeerders in 2002 / S.G.<br />

Rijpma, C. de Vries. - Rotterdam : COS, 2003. - 67 p. :<br />

tab., graf., fig. - Met bijl. - In <strong>op</strong>dr. van de geme<strong>en</strong>te<br />

Almere<br />

Het eerste hoofdstuk gaat over het bezoek van inwoners<br />

van Almere aan e<strong>en</strong> breed scala van culturele voorstelling<strong>en</strong>.<br />

Hoofdstuk 2 behandelt het bezoek aan cultureel<br />

erfgoed <strong>en</strong> uitle<strong>en</strong>c<strong>en</strong>tra. In hoofdstuk 3 staat het<br />

bezoek aan diverse culturele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal. Het<br />

bezoek van festivals wordt besprok<strong>en</strong> in hoofdstuk 4.<br />

Hoofdstuk 5 gaat over het bezoek aan feest<strong>en</strong> met<br />

allerlei vorm<strong>en</strong> van live-<strong>op</strong>tred<strong>en</strong>s. De hoofdstukk<strong>en</strong> 6<br />

<strong>en</strong> 7 gaan over het beoef<strong>en</strong><strong>en</strong> van kunstzinnige<br />

activiteit<strong>en</strong> door Almeerders. Hoe m<strong>en</strong> zich informeert<br />

over culturele activiteit<strong>en</strong> wordt in hoofdstuk 8<br />

besprok<strong>en</strong>. Red<strong>en</strong><strong>en</strong> om deel te nem<strong>en</strong> aan culturele<br />

activiteit<strong>en</strong> staan in hoofdstuk 9. T<strong>en</strong> slotte wordt in<br />

hoofdstuk 10 ingegaan <strong>op</strong> de <strong>cultuurdeelname</strong> van<br />

kinder<strong>en</strong> van 6 t/m 12 jaar. Om de <strong>cultuurdeelname</strong> van<br />

Almeerders te peil<strong>en</strong> is gebruik gemaakt van het<br />

zog<strong>en</strong>aamde Richtlijn Cultuurdeelname Onderzoek<br />

(RCO).


De cultuurparticipatie van de Nijmeg<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> in beeld<br />

gebracht : e<strong>en</strong> synthese van de in 2002 verrichte<br />

cultuuronderzoek<strong>en</strong> / O&S Nijmeg<strong>en</strong>. - Nijmeg<strong>en</strong> : O&S<br />

Nijmeg<strong>en</strong>, 2003. - 83 p. : tab., graf.<br />

Synthese van e<strong>en</strong> publieksonderzoek bij zes gesubsidieerde<br />

podia <strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderzoek onder ruim duiz<strong>en</strong>d<br />

Nijmeg<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> naar wie wel <strong>en</strong> wie niet gebruik maakt<br />

van het lokale cultuuraanbod. Inhoud: 1) Sam<strong>en</strong>vatting<br />

<strong>en</strong> conclusies; 2) I<strong>nl</strong>eiding; 3) Verschill<strong>en</strong>de vorm<strong>en</strong> van<br />

cultuurparticipatie; 4) Belemmering<strong>en</strong> voor <strong>cultuurdeelname</strong>;<br />

5) Verbred<strong>en</strong> van <strong>cultuurdeelname</strong>; 6) Profiel<strong>en</strong><br />

van zes gesubsidieerde podia; 7) De belangstelling voor<br />

film <strong>en</strong> (p<strong>op</strong>)muziek.<br />

Cultuurparticipatie van Rotterdammers in 2003 / S.G.<br />

Rijpma, C. de Vries. - Rotterdam : COS, 2004. - 56 p. :<br />

tab., graf., fig. - Met bijl. - In <strong>op</strong>dr. van Bestuursdi<strong>en</strong>st<br />

Rotterdam<br />

In hoofdstuk 1 wordt besprok<strong>en</strong> in welke mate de<br />

Rotterdammers verschill<strong>en</strong>de culturele voorstelling<strong>en</strong><br />

bezoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke Rotterdammers dat meer of juist<br />

minder do<strong>en</strong>. In hoofdstuk 2 wordt <strong>op</strong> dezelfde wijze<br />

ingegaan <strong>op</strong> het bezoek aan 'cultureel erfgoed' <strong>en</strong> uitle<strong>en</strong>instelling<strong>en</strong><br />

van kunst <strong>en</strong> culturele zak<strong>en</strong>. In hoofdstuk<br />

3 wordt het bezoek aan diverse afzonderlijke<br />

culturele instelling<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>. Verder wordt het<br />

bezoek aan festivals <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (hoofdstuk 4), het<br />

bezoek<strong>en</strong> van feest<strong>en</strong> in eig<strong>en</strong> kring met live voorstelling<strong>en</strong><br />

(hoofdstuk 5) <strong>en</strong> de deelname van Rotterdammers<br />

aan kunstzinnige activiteit<strong>en</strong> (hoofdstuk 6)<br />

besprok<strong>en</strong>.<br />

Effectrapport cultuurcheques G<strong>en</strong>t: onderzoek naar<br />

cultuurgedrag van de G<strong>en</strong>tse stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. - [S.l.: s.n.],<br />

2004. - 98 p. : graf., tab. - Stageverslag in <strong>op</strong>dr. van de<br />

Stad G<strong>en</strong>t. - Met bijl.<br />

De Vlaamse stad G<strong>en</strong>t wil het cultuurgedrag van G<strong>en</strong>tse<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>. Speciaal daarvoor stelt zij cultuurcheques<br />

beschikbaar. Met deze cheques krijg<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

korting <strong>op</strong> culturele activiteit<strong>en</strong>. Onderzoek naar het<br />

cultuurgedrag van G<strong>en</strong>tse stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de invloed van<br />

cultuurcheques <strong>op</strong> dat gedrag.<br />

Tijd voor cultuur : onderzoek naar <strong>cultuurdeelname</strong> in<br />

Zeeland 2002 / L.C. Frank<strong>en</strong>. - Middelburg : Sco<strong>op</strong>,<br />

2003. - 71 p. : tab., ill., graf. - Met bijl. - In <strong>op</strong>dr. van<br />

Provincie Zeeland<br />

20 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

Onderzoek naar de <strong>cultuurdeelname</strong> van Zeeuw<strong>en</strong> in de<br />

leeftijd van zesti<strong>en</strong> jaar <strong>en</strong> ouder. Het onderzoek geeft<br />

informatie t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het Zeeuwse cultuurbereik <strong>en</strong><br />

biedt de mogelijkheid e<strong>en</strong> profielschets <strong>op</strong> te stell<strong>en</strong> van<br />

de Zeeuwse cultuurdeelnemer door de relatie met onder<br />

meer leeftijd <strong>en</strong> <strong>op</strong>leidingsniveau na te gaan.<br />

Beleid<br />

Actieplan cultuurbereik welk plan van actie? : vijf<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vergelek<strong>en</strong> <strong>op</strong> hun aanpak van het Actieplan<br />

Cultuurbereik, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> beschouwing over cultuurbeleid <strong>en</strong><br />

de cultuurparticipatie van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> allochton<strong>en</strong> /<br />

H. Hartman. - [S.l. : s.n.], 2005. - 88 p. : tab. - Met bijl.<br />

<strong>en</strong> lit.<strong>op</strong>g. - Doctoraalscriptie Universiteit van Tilburg,<br />

Faculteit der Sociale Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>,<br />

Vrijetijdwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

De geme<strong>en</strong>te Breda is één van de deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

aan het Actieplan Cultuurbereik. Bij aanvang<br />

van het beleid ontstond bij de geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> aantal<br />

vrag<strong>en</strong>: Welke aanpak van het Actieplan hebb<strong>en</strong> andere<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong>? Welke aanpak blijkt succesvol?<br />

Welke factor<strong>en</strong> zijn debet aan dit succes? Deze vrag<strong>en</strong><br />

vorm<strong>en</strong> de aa<strong>nl</strong>eiding tot dit verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>de onderzoek. De<br />

c<strong>en</strong>trale vraag van het onderzoek luidt: 'Welke factor<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> invloed <strong>op</strong> het slag<strong>en</strong> of fal<strong>en</strong> van het Actieplan<br />

Cultuurbereik?' In het theoretisch kader komt e<strong>en</strong> aantal<br />

onderwerp<strong>en</strong> aan bod: cultuurbeleid, problem<strong>en</strong> van<br />

overheidsinterv<strong>en</strong>tie <strong>op</strong> cultureel gebied, de cultuurparticipatie<br />

van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> allochton<strong>en</strong>, <strong>en</strong> het evaluer<strong>en</strong><br />

van overheidsbeleid. Vijf geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (Arnhem, D<strong>en</strong><br />

Bosch, Eindhov<strong>en</strong>, Tilburg <strong>en</strong> Almere) word<strong>en</strong> vergelek<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> de vormgeving <strong>en</strong> uitvoering van het Actieplan.<br />

Alles wordt nieuw (stil maar wacht maar) : verslag van<br />

het congres Podiumkunst<strong>en</strong> 2004 gehoud<strong>en</strong> <strong>op</strong> maandag<br />

27 september 2004 in Schouwburg <strong>en</strong> Congresc<strong>en</strong>trum<br />

Orpheus te Apeldoorn / H.O. van d<strong>en</strong> Berg (redacteur),<br />

B. Schans (eindredacteur). - Amsterdam : VSCD,<br />

2005. - 16 p. : ill.<br />

Verslag<strong>en</strong> van i<strong>nl</strong>eiding<strong>en</strong> <strong>en</strong> paneldiscussies. Sprekers:<br />

Medy van der Laan (staatssecretaris van OCW), Paul<br />

Schnabel (directeur SCP), Pieter Tordoir (hoogleraar<br />

economische geografie <strong>en</strong> planologie, directeur beleid<br />

Kamer van Ko<strong>op</strong>handel Amsterdam e.o.) <strong>en</strong> Felix<br />

Rott<strong>en</strong>berg. E<strong>en</strong> van de paneldiscussies ging over het


onderwerp: CKV-bonn<strong>en</strong>: hoe haal je ze (de bonn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong>) binn<strong>en</strong>?, ler<strong>en</strong> van succesverhal<strong>en</strong>.<br />

Diversiteit in cultuur meer ton<strong>en</strong> : evaluatie <strong>en</strong> advies /<br />

K. Schaafsma, R. Zoutman. - Amsterdam : DSP, 2005. -<br />

38 p. : tab. - Met bijl. - In <strong>op</strong>dr. van Geme<strong>en</strong>te<br />

Amsterdam, DMO/Afdeling Kunst <strong>en</strong> Cultuur<br />

De geme<strong>en</strong>te Amsterdam heeft voor 2003 <strong>en</strong> 2004 in<br />

totaal 2 miljo<strong>en</strong> euro gereserveerd om diversiteit in<br />

cultuur in Amsterdam te stimuler<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te wil<br />

hiermee de cultuurparticipatie, met name van (allochtone)<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong>, vergrot<strong>en</strong>. De middel<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> ingezet<br />

onder de noemer 'diversiteit in cultuur meer ton<strong>en</strong>'<br />

(DMT) <strong>en</strong> in belangrijke mate gebruikt om in culturele<br />

buurtaccommodaties/buurttheaters in de stadsdel<strong>en</strong> te<br />

invester<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> andere deel van het geld werd ingezet<br />

om bestaand beleid te versterk<strong>en</strong>, met name <strong>op</strong> het<br />

gebied van cultuurbereik, amateurkunst <strong>en</strong> cultuureducatie.<br />

Deze publicatie bevat e<strong>en</strong> evaluatie van DMT<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> advies over de toekomstige inzet van DMT.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Meer subsidie voor <strong>jonger<strong>en</strong></strong> die actief aan kunst do<strong>en</strong> /<br />

K. Verhoef<br />

In: VNG-magazine. - Vol.59(2005)4(28jan.10)<br />

Kees Verhoef, oud-wethouder van Utrecht <strong>en</strong> Vleut<strong>en</strong>-<br />

De Meern, pleit in dit <strong>op</strong>iniër<strong>en</strong>d artikel voor minder<br />

subsidiegeld voor de passieve cultuurconsum<strong>en</strong>t in<br />

gevestigde cultuurtempels <strong>en</strong> meer geld voor actieve<br />

kunstbeoef<strong>en</strong>ing door <strong>jonger<strong>en</strong></strong>.<br />

Van jonge m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ding<strong>en</strong> die gaan kom<strong>en</strong> :<br />

rapportage over de jar<strong>en</strong> 2001 <strong>en</strong> 2002 door de<br />

visitatiecommissie cultuurbereik : Actieplan<br />

Cultuurbereik 2001-2004 / M. Wester (redacteur),<br />

R. Haks ... [et al.]. - [Zoetermeer : OC<strong>en</strong>W], 2003. -<br />

225 p. : ill. - In <strong>op</strong>dr. van het Ministerie van OC<strong>en</strong>W, het<br />

Interprovinciaal Overleg (IPO) <strong>en</strong> de Ver<strong>en</strong>iging<br />

Nederlandse Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (VNG)<br />

Eind 2002 <strong>en</strong> begin 2003 heeft de visitatiecommissie<br />

cultuurbereik, onder leiding van Rinus Haks, 30 sted<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> 12 provincies bezocht om te zi<strong>en</strong> hoe de voornem<strong>en</strong>s<br />

uit de Actieplann<strong>en</strong> Cultuurbereik in de praktijk hebb<strong>en</strong><br />

uitgepakt. Dit rapport is daar de weerslag van. Naast<br />

e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> deel met bevinding<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanbeveling<strong>en</strong><br />

over proces <strong>en</strong> kwaliteit van het Actieplan Cultuurbereik<br />

bevat het eindrapport deelrapport<strong>en</strong> over de actie-<br />

21 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

programma's van de deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

provincies. De visitatiecommissie komt tot de conclusie<br />

dat het Actieplan Cultuurbereik voortgezet moet word<strong>en</strong>.<br />

Verslag expert meeting musea <strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> 20 juni<br />

2005 / Erfgoed Actueel. - [Amsterdam : Erfgoed<br />

Actueel], 2005. - 8 p. : tab.<br />

Op 20 juni 2005 organiseerde Erfgoed Actueel, in<br />

<strong>op</strong>dracht van het ministerie OCW, e<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> expertmeeting<br />

over Musea <strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong>. Bij deze bije<strong>en</strong>komst<br />

war<strong>en</strong> onder andere verteg<strong>en</strong>woordigers uit musea, het<br />

onderwijs, de museumconsul<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (LCM), de projectgroep<br />

Cultuur <strong>en</strong> School van het Ministerie OCW, de<br />

Nederlandse Museumver<strong>en</strong>iging (NMV) <strong>en</strong> het Cultureel<br />

Jonger<strong>en</strong>paspoort (CJP) aanwezig. Onderwerp was het<br />

achterblijv<strong>en</strong>de museumbezoek van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> in de leeftijd<br />

van 12 tot 18 jaar. Tijd<strong>en</strong>s de meeting is gepraat<br />

over zowel inhoudelijke als praktische zak<strong>en</strong> die e<strong>en</strong><br />

belemmering kunn<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> bezoek aan het<br />

museum.<br />

Werkconfer<strong>en</strong>tie Actieplan Cultuurbereik 2005-2008, 23<br />

juni 2005 / J. van Kran<strong>en</strong>donk (auteur van i<strong>nl</strong>eiding) ...<br />

[et al.]. - [D<strong>en</strong> Haag : OCW], 2005. - Ongepag.<br />

Voor de beleidsmedewerkers van de deelnem<strong>en</strong>de<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> provincies vond <strong>op</strong> 23 juni 2005 de eerste<br />

landelijke bije<strong>en</strong>komst plaats in het kader van het Actieplan<br />

Cultuurbereik 2005-2008. E<strong>en</strong> overzicht van de<br />

verslag<strong>en</strong> van het pl<strong>en</strong>aire programma <strong>en</strong> de verslag<strong>en</strong><br />

van vier worksh<strong>op</strong>s: Komt dat zi<strong>en</strong>! Marketing <strong>en</strong> communicatie<br />

in het Actieplan; De wijk<strong>en</strong> in, de boer <strong>op</strong>.<br />

Actieve cultuurparticipatie in wijk <strong>en</strong> regio; Aantrekkelijk<br />

verled<strong>en</strong>. Meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor publieksbereik van<br />

cultureel erfgoed; Ophef <strong>en</strong> vertier. Met<strong>en</strong> van (buit<strong>en</strong>schools)<br />

bereik van nieuwe groep<strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong>.<br />

Marketing<br />

Ambrassadeurs : over <strong>jonger<strong>en</strong></strong>, cultuur <strong>en</strong><br />

communicatie / F. Devos. - Brussel [etc.] : CultuurNet<br />

Vlaander<strong>en</strong>/CJP/CANON Cultuurcel, 2004. - 95 p. : ill.,<br />

graf. tab. - Gepres<strong>en</strong>teerd tijd<strong>en</strong>s de themadag NO<br />

FAKE! <strong>op</strong> 19 oktober 2004 in de Munt te Brussel. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 9080912026<br />

Over cultuurparticipatie van 15- tot 25-jarig<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong>.<br />

Wat zijn de smaak- <strong>en</strong> mediavoorkeur<strong>en</strong> van


<strong>jonger<strong>en</strong></strong>? Mak<strong>en</strong> ze gebruik van het huidige culturele<br />

aanbod? Wie bepaalt wat ze hip vind<strong>en</strong>? Spel<strong>en</strong> ouders<br />

hierin e<strong>en</strong> rol, de school, jeugdwerk, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>? Via<br />

welke media zijn ze het beste te bereik<strong>en</strong>? Deze <strong>en</strong><br />

andere vrag<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> aan de orde in neg<strong>en</strong> artikel<strong>en</strong><br />

over <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> cultuurparticipatie. Gelardeerd met<br />

internationale <strong>en</strong> Vlaamse praktijkvoorbeeld<strong>en</strong> én met<br />

uitsprak<strong>en</strong> van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> zelf. Geschrev<strong>en</strong> als inspiratieboek<br />

voor iedere<strong>en</strong> die in het onderwijs, de culturele<br />

sector <strong>en</strong> de jeugdsector beleidsmatig, programmatorisch<br />

of marketinggewijs met <strong>jonger<strong>en</strong></strong> te mak<strong>en</strong> heeft.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Ambrassadeurs : over <strong>jonger<strong>en</strong></strong>, cultuur <strong>en</strong><br />

communicatie / F. Devos<br />

In: MMNieuws. - Vol.7(2005)4/5(12-13)<br />

Franky Devos hield tijd<strong>en</strong>s de Publiciteitsbeurs <strong>op</strong> 14<br />

maart 2005 e<strong>en</strong> lezing over <strong>jonger<strong>en</strong></strong>, cultuur <strong>en</strong> communicatie.<br />

Zijn referaat bouwt verder <strong>op</strong> zijn boek<br />

'Ambrassadeurs', dat hij schreef in <strong>op</strong>dracht van<br />

CultuurNet Vlaander<strong>en</strong> <strong>en</strong> CANON Cultuurcel. Dit artikel<br />

bevat e<strong>en</strong> aantal kernpunt<strong>en</strong> uit zijn lezing.<br />

Ambrassadeurs 2 : over <strong>jonger<strong>en</strong></strong>, cultuur <strong>en</strong><br />

communicatie : e<strong>en</strong> duik in de praktijk / D. Van<br />

Camp<strong>en</strong>hout (redacteur). - Brussel [etc.] : CultuurNet<br />

Vlaander<strong>en</strong>/CJP/CANON Cultuurcel, 2005. - 64 p. : ill.,<br />

tab. - ISBN 9080912042<br />

Bundeling van 25 praktijkvoorbeeld<strong>en</strong> over cultuurparticipatie<br />

van 15- tot 25-jarig<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong>. De voorbeeld<strong>en</strong><br />

zijn afkomstig uit het culturele veld, het onderwijs<br />

of het jeugdwerk.<br />

Binn<strong>en</strong>kort verwacht: jonge Paradebezoekers! : e<strong>en</strong><br />

onderzoek om inzicht te krijg<strong>en</strong> in hoe De Parade haar<br />

communicatie <strong>en</strong> programmering kan aanpass<strong>en</strong> <strong>op</strong>dat<br />

er meer <strong>jonger<strong>en</strong></strong> naar De Parade zull<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> /<br />

E. Ghijs<strong>en</strong>, M. Schweitzer. - Amsterdam : [s.n.], 2004. -<br />

87 p. : ill. - In <strong>op</strong>dr. van De Parade/Mobile Arts. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - Scriptie vrijetijdsmanagem<strong>en</strong>t,<br />

Hogeschool INHOLLAND<br />

Dit onderzoek gaat in <strong>op</strong> de mogelijkhed<strong>en</strong> voor De<br />

Parade om meer <strong>jonger<strong>en</strong></strong> te trekk<strong>en</strong>. Om te onderzoek<strong>en</strong><br />

hoe De Parade dat zou kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, zijn het imago,<br />

de programmering <strong>en</strong> de communicatie van De Parade<br />

bekek<strong>en</strong>.<br />

22 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

Effectmeting<strong>en</strong>: snel & efficiënt : stapp<strong>en</strong>plan voor<br />

meting<strong>en</strong> van de effect<strong>en</strong> van Jong & Grijpbaar, het<br />

meerjarige <strong>jonger<strong>en</strong></strong>marketingproject van Bureau<br />

Promotie Podiumkunst<strong>en</strong> / L. Ranshuys<strong>en</strong>. - Rotterdam :<br />

Letty Ranshuys<strong>en</strong>, 2004. - 20 p. : graf., tab. - Met bijl.<br />

Handleiding om de effect<strong>en</strong> te met<strong>en</strong> van het <strong>jonger<strong>en</strong></strong>marketingproject<br />

Jong & Grijpbaar. In dit project hebb<strong>en</strong><br />

elf theaters, gezelschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> festivals nieuwe <strong>jonger<strong>en</strong></strong>marketingmethod<strong>en</strong><br />

uitgetest.<br />

Gezocht: jonge theaterbezoekers : onderzoek naar<br />

succesvolle methodiek<strong>en</strong> voor <strong>jonger<strong>en</strong></strong>marketing in de<br />

podiumkunst<strong>en</strong> / A. Elffers, L. Ranshuys<strong>en</strong>, C. van der<br />

Hoev<strong>en</strong>. - Rotterdam : Letty Ranshuys<strong>en</strong>, 2004. -<br />

62 p. : tab., graf. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl.<br />

Het onderzoek stelt vast dat theaters vooral de al geïnteresseerde<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong> bereik<strong>en</strong>, maar dat effectieve<br />

theatermarketing gericht <strong>op</strong> andere <strong>jonger<strong>en</strong></strong> nauwelijks<br />

van de grond komt. Vrijwel alle <strong>jonger<strong>en</strong></strong> do<strong>en</strong> aan<br />

cultuur: de gevestigde cultuur neemt echter e<strong>en</strong> zeer<br />

bescheid<strong>en</strong> plaats in hun lev<strong>en</strong> in. Door de lev<strong>en</strong>sfase<br />

waarin ze zich bevind<strong>en</strong>, stell<strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> hun eig<strong>en</strong><br />

eis<strong>en</strong> aan kunst- <strong>en</strong> cultuuruiting<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan die eis<strong>en</strong><br />

komt het aanbod in de meeste theaters niet tegemoet.<br />

Hierdoor staat slechts zo'n 10% van de <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>op</strong><strong>en</strong><br />

voor het reguliere theateraanbod. De onderzoekers concluder<strong>en</strong><br />

dat het voor de ontwikkeling van strategieën<br />

waarmee meer <strong>jonger<strong>en</strong></strong> word<strong>en</strong> aangemoedigd om<br />

theaters te bezoek<strong>en</strong> onontbeerlijk is dat de effect<strong>en</strong> van<br />

<strong>op</strong> deze doelgroep gerichte acties beter word<strong>en</strong><br />

gemonitord.<br />

Hier gebeurt het : het internet als schakel tuss<strong>en</strong> musea<br />

voor beeld<strong>en</strong>de kunst <strong>en</strong> e<strong>en</strong> jong-volwass<strong>en</strong> publiek /<br />

M. van Schroj<strong>en</strong>stein Lantman. - Utrecht : [s.n.],<br />

2003. - Ongepag. : tab. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - Scriptie<br />

Universiteit Utrecht, Faculteit Letter<strong>en</strong>,<br />

Kunstgeschied<strong>en</strong>is, Kunstbeleid <strong>en</strong> -managem<strong>en</strong>t<br />

Onderzocht is hoe internet e<strong>en</strong> rol zou kunn<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> bij<br />

het bevorder<strong>en</strong> van museumbezoek onder jonge m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>,<br />

onafhankelijk van ouders of school. Inhoud:<br />

Waarom het belangrijk is dat <strong>jonger<strong>en</strong></strong> naar e<strong>en</strong> kunstmuseum<br />

gaan; Musea <strong>op</strong> internet. De rol van de<br />

Nederlandse overheid; Status quaestionis; Nederlanders<br />

<strong>en</strong> museumbezoek; Jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> internetgebruik; Hoe<br />

pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> de Nederlandse kunstmusea zich <strong>op</strong><br />

internet?; <strong>en</strong> Hoe kan internet e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> bij het


evorder<strong>en</strong> van museumbezoek onder jong<br />

volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>?<br />

Jong & Grijpbaar : evaluatie van de ingezette <strong>jonger<strong>en</strong></strong><br />

marketingmethod<strong>en</strong> / A. Elffers. - Rotterdam : Bureau<br />

Letty Ranshuys<strong>en</strong>, 2005. - 68 p. : tab. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

In het seizo<strong>en</strong> 2004/2005 hebb<strong>en</strong> elf theaters, gezelschapp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> festivals e<strong>en</strong> nieuwe <strong>jonger<strong>en</strong></strong>marketingmethod<strong>en</strong><br />

uitgetest in het kader van het project Jong &<br />

Grijpbaar van Bureau Promotie Podiumkunst<strong>en</strong>.<br />

Evaluatieonderzoek van de effect<strong>en</strong> van deze<br />

marketingmethod<strong>en</strong>.<br />

Jong & Grijpbaar : handboek voor culturele<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong>marketing / F. Devos, R. Giebels. -<br />

Amsterdam : International Theatre & Film Books,<br />

2005. - 82 p. : ill. - Bron van beschr.: omslag. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> trefwoord<strong>en</strong>reg. - In <strong>op</strong>dr. van Bureau<br />

Promotie Podiumkunst<strong>en</strong>. - ISBN 90-6403-68-10<br />

Praktische tips <strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong> om <strong>jonger<strong>en</strong></strong> uit<br />

Nederland <strong>en</strong> Vlaander<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 15 <strong>en</strong> 25 jaar<br />

<strong>en</strong>thousiast te mak<strong>en</strong> voor theater, dans, muziek,<br />

literatuur <strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>de kunst.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Jonger<strong>en</strong> als ambassadeur voor kunst <strong>en</strong> cultuur /<br />

A. Geldermans<br />

In: Bulletin Cultuur & School. - Vol.7(2004)33(jun.<br />

13-17)<br />

Hoe kun je meer <strong>jonger<strong>en</strong></strong> interesser<strong>en</strong> voor kunst <strong>en</strong><br />

cultuur? Dat is e<strong>en</strong> vraag waar veel kunst- <strong>en</strong> cultuurinstelling<strong>en</strong><br />

mee worstel<strong>en</strong>. Steeds vaker schakel<strong>en</strong><br />

instelling<strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> in bij de programmering, organisatie<br />

of marketing van hun voorstelling<strong>en</strong>. Maar onder<br />

de kunstinstelling<strong>en</strong> bestaat ook huiver voor verlies aan<br />

artistieke kwaliteit.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> cultuur in Eur<strong>op</strong>ees perspectief :<br />

congresverslag / A. Elffers<br />

In: MMNieuws. - Vol.7(2005)9/10(14-15)<br />

Congresverslag van e<strong>en</strong> masterclass onder de titel<br />

'Change the rules - young pe<strong>op</strong>le and culture', georganiseerd<br />

door de Audi<strong>en</strong>ces Eur<strong>op</strong>e Network <strong>op</strong> 10 <strong>en</strong> 11<br />

november 2005 in Barcelona. De Audi<strong>en</strong>ces Eur<strong>op</strong>e<br />

Network is e<strong>en</strong> netwerk van Eur<strong>op</strong>ese culturele instelling<strong>en</strong><br />

die zich bezig houd<strong>en</strong> met cultuurmarketing.<br />

23 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

Onderwerp van discussie was het grot<strong>en</strong>deels ontbrek<strong>en</strong><br />

van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> (15-25) in het publiek van de meeste<br />

gevestigde culturele instelling<strong>en</strong>. Deelnemers kwam<strong>en</strong><br />

onder andere uit: Duitsland, Frankrijk, IJsland, Groot-<br />

Brittannië, Spanje, België <strong>en</strong> Nederland.<br />

Jonger<strong>en</strong>marketing / P. de Nijs ... [et al.]<br />

In: MMNieuws. - Vol.5(2003)2(feb.1-22). -<br />

Themanummer<br />

Themanummer over <strong>jonger<strong>en</strong></strong>marketing. Met aandacht<br />

voor activiteit<strong>en</strong> waarmee culturele instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> overhed<strong>en</strong><br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong> prober<strong>en</strong> te bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor verandering<strong>en</strong><br />

in de jeugdcultuur. Het <strong>op</strong><strong>en</strong>ingsartikel volgt de<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> in het jeugdtheater. Verder gesprekk<strong>en</strong><br />

met directeur<strong>en</strong> van CJP Nederland <strong>en</strong> CJP Vlaander<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> overzicht van Nederlandse <strong>en</strong> Vlaamse initiatiev<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> het gebied van <strong>jonger<strong>en</strong></strong>marketing.<br />

Marktonderzoek stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Uitburo / L. Ranshuys<strong>en</strong>. -<br />

Rotterdam : Letty Ranshuys<strong>en</strong>, 2005. - 13 p. : tab.<br />

Rapportage van e<strong>en</strong> uitgebreid <strong>en</strong>quêteonderzoek<br />

gehoud<strong>en</strong> onder stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van twee Rotterdamse hogeschol<strong>en</strong><br />

waar rec<strong>en</strong>t Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Uitburo's zijn ingericht.<br />

Gevraagd is naar het bezoekgedrag aan culturele instelling<strong>en</strong><br />

in Rotterdam, naar het ondernem<strong>en</strong> van actieve<br />

culturele activiteit<strong>en</strong>, naar de bezoekgeschied<strong>en</strong>is van de<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, naar bezoekmotiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> -drempels, naar<br />

uitgav<strong>en</strong> <strong>en</strong> mediagebruik.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

E<strong>en</strong> vloedgolf aan tips om <strong>jonger<strong>en</strong></strong> te bereik<strong>en</strong> /<br />

A. Geldermans<br />

In: Bulletin Cultuur & School. - Vol.9(2006)41(feb.4-5)<br />

Hoe krijg je <strong>jonger<strong>en</strong></strong> naar de podiumkunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe<br />

houd je ze vast? In het traject Jong & Grijpbaar van<br />

Bureau Promotie Podiumkunst<strong>en</strong> is hier onderzoek naar<br />

gedaan. Artikel over de bevinding<strong>en</strong> <strong>en</strong> conclusies van<br />

dit onderzoek.<br />

Buit<strong>en</strong>schools<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

'B-There' vergt lange adem<br />

In: Nieuwskrant. - Vol.(2005)6(dec.12)<br />

Vanaf de zomer van 2005 werk<strong>en</strong> twintig lokale culturele<br />

instelling<strong>en</strong> in D<strong>en</strong> Bosch sam<strong>en</strong> in het project 'B-There',


waarbij het UITpunt <strong>en</strong> Stichting Bosse Nova de kar<br />

trekk<strong>en</strong>. Op vertoon van e<strong>en</strong> gratis B-There-pas kunn<strong>en</strong><br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong> wekelijks - met korting - e<strong>en</strong> geselecteerde<br />

culturele activiteit bezoek<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> terug- <strong>en</strong> vooruitblik<br />

met drie betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Draaiboek Hooi!koorts / C. de Jonge (sam<strong>en</strong>steller),<br />

I. Baric (sam<strong>en</strong>steller). - Middelburg : Sco<strong>op</strong>, 2003. -<br />

22 p. - Sam<strong>en</strong>werkingsverband van geme<strong>en</strong>te Veere <strong>en</strong><br />

Sco<strong>op</strong><br />

De bedoeling van het project 'Hooi!koorts' is het stimuler<strong>en</strong><br />

van actieve <strong>cultuurdeelname</strong> door <strong>jonger<strong>en</strong></strong>.<br />

Educatie <strong>en</strong> de Nederlandse symfonieorkest<strong>en</strong> : e<strong>en</strong><br />

inv<strong>en</strong>tarisatie van educatieve activiteit<strong>en</strong> van de<br />

orkest<strong>en</strong> / Ph. Fruytier. - [S.l. : s.n.], 2005. - 111 p. :<br />

tab. - Met lit.<strong>op</strong>g. - Doctoraalscriptie Universiteit<br />

Utrecht, Muziekwet<strong>en</strong>schap, Kunstbeleid <strong>en</strong> Managem<strong>en</strong>t<br />

Drie vrag<strong>en</strong> staan c<strong>en</strong>traal in deze scriptie: Welke educatieve<br />

activiteit<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de Nederlandse<br />

orkest<strong>en</strong> in de afgel<strong>op</strong><strong>en</strong> jar<strong>en</strong> georganiseerd? Wat zijn<br />

de bestaande theorieën over het bereik<strong>en</strong> van <strong>jonger<strong>en</strong></strong><br />

in het kader van cultuureducatie? Kan e<strong>en</strong> model ontwikkeld<br />

word<strong>en</strong> voor educatieve activiteit<strong>en</strong>, dat aangeeft<br />

welke concept<strong>en</strong> pass<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> bepaalde doelgroep?<br />

Effectmeting tijdelijk project kunstinitiatie : t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

na één werkjaar (2002-2003) / I. Leys (redacteur). -<br />

[S.l. : s.n.], 2003. - 20 p. - Met bijl.<br />

Het tijdelijk project kunstinitiatie vloeit voort uit het<br />

Vlaamse Decreet betreff<strong>en</strong>de Gelijke Onderwijskans<strong>en</strong>.<br />

De bedoeling ervan is kansarme <strong>jonger<strong>en</strong></strong>, zowel allochton<strong>en</strong><br />

als autochton<strong>en</strong>, via aangepaste project<strong>en</strong> in<br />

contact te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met actieve kunstbeleving <strong>en</strong> kunstbeoef<strong>en</strong>ing.<br />

De uiteindelijke (strategische) doelstelling is<br />

de stap naar het deeltijds kunstonderwijs meer vanzelfsprek<strong>en</strong>d<br />

te mak<strong>en</strong> voor de <strong>jonger<strong>en</strong></strong>. Daarbij moet<br />

<strong>op</strong>gemerkt word<strong>en</strong> dat het deeltijds kunstonderwijs in<br />

Vlaander<strong>en</strong> ongeveer gelijk is aan de Nederlandse<br />

kunstbeoef<strong>en</strong>ing aan de c<strong>en</strong>tra voor de kunst<strong>en</strong>.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Kunstb<strong>en</strong>de: meedo<strong>en</strong> is belangrijker dan winn<strong>en</strong> /<br />

L. Huijsmans<br />

In: Dossier k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> media. - Vol. 2(2003)3(84-87)<br />

24 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

Jaarlijks do<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> mee aan de<br />

regionale voorrondes van Kunstb<strong>en</strong>de. Sinds 1991 strijd<strong>en</strong><br />

zij door middel van dans, toneel, muziek of taal om<br />

e<strong>en</strong> plaats in de landelijke finale. Kunstb<strong>en</strong>de is e<strong>en</strong><br />

wedstrijd, maar wil in de eerste plaats <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong>thousiast<br />

mak<strong>en</strong> voor kunst <strong>en</strong> cultuur. Het artikel geeft de<br />

geschied<strong>en</strong>is, het concept, mogelijke verbetering<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de filosofie van Kunstb<strong>en</strong>de.<br />

'Kunsteducatie in e<strong>en</strong> verander<strong>en</strong>de stad' : congres van<br />

de straat, 9 juni 2004 / S. Tri<strong>en</strong>ek<strong>en</strong>s (auteur van<br />

i<strong>nl</strong>eiding). - Rotterdam : SKVR, 2004. - 16 p. - Met bijl.<br />

Verslag van het congres 'Van de Straat', gehoud<strong>en</strong> in<br />

Rotterdam <strong>op</strong> 9 juni 2004. Op dit congres stond de volg<strong>en</strong>de<br />

vraag c<strong>en</strong>traal: Hoe zet je kunst <strong>en</strong> cultuur in om<br />

met <strong>jonger<strong>en</strong></strong> van de straat andere <strong>jonger<strong>en</strong></strong> van de<br />

straat te bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe verbind je deze straatcultuur<br />

aan de gevestigde culturele instelling<strong>en</strong>? Tijd<strong>en</strong>s het<br />

congres stond<strong>en</strong> vier worksh<strong>op</strong>s c<strong>en</strong>traal: werk<strong>en</strong> met<br />

peereducators, nieuwe methodiek<strong>en</strong>, faciliter<strong>en</strong> van<br />

straatcultuur, lesgev<strong>en</strong> <strong>op</strong> andere locaties. In de bijlage<br />

is de <strong>op</strong><strong>en</strong>ingsspeech <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> van Sandra<br />

Tri<strong>en</strong>ek<strong>en</strong>s.<br />

Respect! Urban culture, community arts <strong>en</strong> sociale<br />

cohesie : monitoring Van de Straat 2003/04 :<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong>project<strong>en</strong> in de deelgeme<strong>en</strong>te Delfshav<strong>en</strong> door<br />

Kunst Onder Andere, wijkinitiatiev<strong>en</strong> van de SKVR /<br />

S. Tri<strong>en</strong>ek<strong>en</strong>s. - [Rotterdam]: Kunst Onder Andere],<br />

2004. - 64 p. : tab., ill. - Onderzoek is begeleid door<br />

Erasmus C<strong>en</strong>trum voor Kunst- <strong>en</strong> Cultuurwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

Rotterdam. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Eindrapportage van het monitoringonderzoek van het<br />

project 'Van de Straat'. 'Van de Straat' omvat <strong>jonger<strong>en</strong></strong>project<strong>en</strong><br />

in deelgeme<strong>en</strong>te Delfshav<strong>en</strong> van Kunst Onder<br />

Andere (KOA), dit is de Sector Wijkinitiatiev<strong>en</strong> van de<br />

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). KOA<br />

probeert moeilijk bereikbare doelgroep<strong>en</strong> bij kunst <strong>en</strong><br />

cultuur te betrekk<strong>en</strong>. Hierbij gaat de aandacht vooral uit<br />

naar kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> in wijk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> sociaaleconomische<br />

achterstand. Naast de evaluatie van de<br />

project<strong>en</strong> 'Van de Straat' wordt in deze publicatie de<br />

relatie tuss<strong>en</strong> de wijk, community arts <strong>en</strong> sociale cohesie<br />

onderzocht. De c<strong>en</strong>trale vraag van het onderzoek luidt:<br />

in hoeverre is e<strong>en</strong> wijkgericht project als 'Van de Straat'<br />

in staat cultuurparticipatie van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> te vergrot<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de sociaal-culturele sam<strong>en</strong>hang in de wijk te versterk<strong>en</strong>?


Respect! 'Urban culture', community arts <strong>en</strong> sociale<br />

cohesie : tuss<strong>en</strong>evaluatie april 2004 : monitoring Kunst<br />

Onder Andere : wijkgerichte project<strong>en</strong>: 'Van de Straat'<br />

2003/04 / S. Tri<strong>en</strong>ek<strong>en</strong>s. - [Rotterdam] : [S.n.], 2004. -<br />

46 p. : tab. - Onderzoek is begeleid door Erasmus<br />

C<strong>en</strong>trum voor Kunst- <strong>en</strong> Cultuurwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g.<br />

Tuss<strong>en</strong>evaluatie <strong>en</strong> monitoring van het project 'Van de<br />

Straat'. Via dit project probeert de Stichting Kunstzinnige<br />

Vorming Rotterdam (SKVR) moeilijk bereikbare<br />

doelgroep<strong>en</strong> bij kunst <strong>en</strong> cultuur te betrekk<strong>en</strong>. Hierbij<br />

gaat de aandacht vooral uit naar kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong><br />

in wijk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> sociaal-economische achterstand.<br />

Naast e<strong>en</strong> evaluatie wordt in deze publicatie de relatie<br />

tuss<strong>en</strong> de wijk, community arts <strong>en</strong> sociale cohesie<br />

onderzocht. De c<strong>en</strong>trale vraag van het onderzoek luidt:<br />

in hoeverre is e<strong>en</strong> wijkgericht project als 'Van de Straat'<br />

in staat cultuurparticipatie van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> te vergrot<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de sociaal-culturele sam<strong>en</strong>hang in de wijk te versterk<strong>en</strong>?<br />

Voortgezet onderwijs<br />

Aantek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> expertmeeting meer ckv vouchers :<br />

dinsdag 20 september 2005 / Y. Melsert, R. Giebels. -<br />

Amsterdam : Bureau Promotie Podiumkunst<strong>en</strong>, 2005. -<br />

3 p.<br />

De vraag <strong>op</strong> de expertmeeting 'Meer CKV vouchers'<br />

luidde: Waar ligg<strong>en</strong> de kans<strong>en</strong> voor de podiumkunst<strong>en</strong><br />

om meer CKV-leerling<strong>en</strong> naar de podia <strong>en</strong> voorstelling<strong>en</strong><br />

te trekk<strong>en</strong>?<br />

Bazar; lez<strong>en</strong> met plezier in het vmbo?! :<br />

praktijkervaring<strong>en</strong> van leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> / J. de<br />

Winter. - Rotterdam : CED Groep, 2003. - 32 p. : fig. -<br />

Met sam<strong>en</strong>v., lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl.<br />

E<strong>en</strong> vervolg <strong>op</strong> de literatuurscriptie getiteld 'Leesbevordering<br />

in het vmbo' (J<strong>en</strong>neke de Winter, Universiteit<br />

Utrecht 2002), waarin onderzocht is of aanbied<strong>en</strong> van<br />

Bazar effect <strong>op</strong> de taalvaardigheid van leerling<strong>en</strong> kan<br />

hebb<strong>en</strong>. Het praktijkonderzoek 'Bazar; lez<strong>en</strong> met plezier<br />

in het vmbo?!' is uitgevoerd om antwoord te gev<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

de vraagstelling 'Ontwikkel<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> die Bazarless<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong> meer plezier in lez<strong>en</strong>, rak<strong>en</strong> zij meer gemotiveerd<br />

om te gaan lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> neemt hun leesfrequ<strong>en</strong>tie toe?'. Het<br />

antwoord <strong>op</strong> deze vrag<strong>en</strong> is geleverd door 115 leerling<strong>en</strong><br />

uit vier eerste <strong>en</strong> twee tweede klass<strong>en</strong>. Door middel van<br />

25 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> is onderzocht of zij, sinds ze Bazarless<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ontwikkeling hebb<strong>en</strong> doorgemaakt in hun<br />

leesplezier, leesmotivatie <strong>en</strong> leesfrequ<strong>en</strong>tie. De onderzoeksresultat<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> positief beeld weer.<br />

Belevingsonderzoek CKV 2004-2005 : e<strong>en</strong> on-line<br />

onderzoek naar de beleving van CKV'ers van CKV & de<br />

rol van CJP / L. Rynja, S. Overbeeke. - Amsterdam :<br />

CJP, 2005. - 37 p. : tab., graf. - Met bijl.<br />

Resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kwantitatief onderzoek onder circa<br />

1700 CKV-leerling<strong>en</strong> naar het bereik van <strong>en</strong> de waardering<br />

voor de CKV-bon, de CKV-doc<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de CJP-pas.<br />

Parallel aan dit onderzoek is e<strong>en</strong> onderzoek uitgevoerd<br />

met de titel 'Kunst & cultuur <strong>op</strong> de sch<strong>op</strong>' naar de kunst<strong>en</strong><br />

cultuurbeleving van ti<strong>en</strong>ers.<br />

CKV-leerling<strong>en</strong>, het publiek van de toekomst! : wat zijn<br />

de factor<strong>en</strong> waar theaters het meest succes mee hebb<strong>en</strong><br />

met betrekking tot het aantrekk<strong>en</strong> van zoveel mogelijk<br />

CKV-leerling<strong>en</strong>? / S. van der Poll. - [S.l. : s.n.], 2005. -<br />

59 p. : tab., fig., ill. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - In <strong>op</strong>dr. van<br />

Bureau Promotie Podiumkunst<strong>en</strong>. - Afstudeerscriptie<br />

Hogeschool INHolland Haarlem, Media <strong>en</strong> Entertainm<strong>en</strong>t<br />

Managem<strong>en</strong>t<br />

Onderzoek naar de succesfactor<strong>en</strong> van theaters met<br />

betrekking tot het aantrekk<strong>en</strong> van CKV-leerling<strong>en</strong>. Van<br />

der Poll heeft onder andere interviews gehoud<strong>en</strong> met 15<br />

theaters. Hieruit zijn 10 goud<strong>en</strong> tips naar vor<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>,<br />

bestemd voor theaters die will<strong>en</strong> dat er méér CKVbonn<strong>en</strong><br />

besteed word<strong>en</strong>.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Didactiek voor stimuler<strong>en</strong>d fictieonderwijs in de<br />

basisvorming / L. van der Bolt<br />

In: Lev<strong>en</strong>de Tal<strong>en</strong>. - Vol.5(2004)1(mrt. 27-37). -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

In de beleving van leerling<strong>en</strong> in het voorgezet onderwijs<br />

gaapt er e<strong>en</strong> kloof tuss<strong>en</strong> het spontaan lez<strong>en</strong> in de vrije<br />

tijd <strong>en</strong> het lez<strong>en</strong> in de literatuurles <strong>op</strong> school. Dit artikel<br />

probeert e<strong>en</strong> brug te slaan tuss<strong>en</strong> het lez<strong>en</strong> voor school<br />

<strong>en</strong> het spontane <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> leesgedrag in de vrije tijd.<br />

Het biedt aankn<strong>op</strong>ingspunt<strong>en</strong> om in de literatuurles te<br />

werk<strong>en</strong> aan behoud van het leesplezier bij de overgang<br />

naar het voortgezet onderwijs.


TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

'Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> beter aansluit<strong>en</strong> bij interesse van<br />

kinder<strong>en</strong>' : interview met Helma van Lier<strong>op</strong>, hoogleraar<br />

jeugdliteratuur / J.J. Herms<strong>en</strong><br />

In: Boekman. - Vol.15(2003)56(jun.64-67)<br />

Uit het nieuwste rapport van het Sociaal Cultureel<br />

Planbureau blijkt dat leerling<strong>en</strong> steeds minder lez<strong>en</strong>. Las<br />

e<strong>en</strong> gemiddelde veerti<strong>en</strong>jarige in 1990 nog twintig<br />

minut<strong>en</strong> per dag, inmiddels is dat gedaald tot vier<br />

minut<strong>en</strong>. Hoewel lerar<strong>en</strong> over het algeme<strong>en</strong> wel m<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

dat zij 'leespleziergericht' te werk gaan, heeft dat niet<br />

tot meer lez<strong>en</strong> geleid. Hoogleraar jeugdliteratuur Helma<br />

van Lier<strong>op</strong> geeft haar visie.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Eindrapportage CKV1-volgonderzoek : invoering van<br />

CKV1 e<strong>en</strong> succes / B. Ros<br />

In: Bulletin Cultuur & School. - Vol.7(2004)31(feb.<br />

10-11)<br />

Het vak CKV1 lo<strong>op</strong>t vier jaar na invoering <strong>op</strong> rolletjes, zo<br />

blijkt uit het rapport 'Mom<strong>en</strong>t<strong>op</strong>names CKV1: eindrapportage<br />

CKV1-Volgproject' van Harry Ganzeboom,<br />

Folkert Haanstra, Marie-Louise Dam<strong>en</strong> <strong>en</strong> Ineke Nagel<br />

(<strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland 2003). Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn <strong>op</strong> e<strong>en</strong><br />

nieuwe manier gaan lesgev<strong>en</strong> <strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> kom<strong>en</strong><br />

daadwerkelijk met cultuur in aanraking. Maar wat het<br />

effect <strong>op</strong> de lange termijn is, blijft nog onduidelijk.<br />

Emotionele betrokk<strong>en</strong>heid bij jeugdliteraire tekst<strong>en</strong> /<br />

I. Guldemond. - Amsterdam : Stichting Lez<strong>en</strong>, 2003. -<br />

122 p. : ill. - In <strong>op</strong>dr. van Stichting Lez<strong>en</strong>. - Met bijl. <strong>en</strong><br />

lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-75870-27-2<br />

E<strong>en</strong> verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>d onderzoek naar het verband tuss<strong>en</strong><br />

leesplezier <strong>en</strong> id<strong>en</strong>tificatiemogelijkhed<strong>en</strong> bij veerti<strong>en</strong>jarig<strong>en</strong><br />

in het vmbo in Nederland <strong>en</strong> tso (technisch<br />

secundair onderwijs) <strong>en</strong> bso (beroeps secundair onderwijs)<br />

in Vlaander<strong>en</strong>.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

'Ik lees nooit in mijn vrije tijd' : lez<strong>en</strong> in de vrije tijd <strong>en</strong><br />

verplicht lez<strong>en</strong> voor school / D. Schram<br />

In: Tsjip/Letter<strong>en</strong>. - Vol.15(2005)2(7-10). - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

I<strong>nl</strong>eiding bij het congres 'Lez<strong>en</strong> in de l<strong>en</strong>gte <strong>en</strong> lez<strong>en</strong> in<br />

de breedte' dat <strong>op</strong> 2 <strong>en</strong> 3 juni 2005 in Amsterdam (Vrije<br />

Universiteit) plaatsvond. Leerling<strong>en</strong> van de Tweede Fase<br />

moet<strong>en</strong> voor school literaire tekst<strong>en</strong> lez<strong>en</strong>; zij krijg<strong>en</strong><br />

daar <strong>op</strong>dracht<strong>en</strong> bij <strong>en</strong> mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> leesverslag. In de<br />

26 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

vrije tijd lez<strong>en</strong> ze, soms, ook boek<strong>en</strong>. Hoe is de relatie<br />

tuss<strong>en</strong> beide vorm<strong>en</strong> van lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> leesgedrag? Enkele<br />

resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>d onderzoek.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Jonger<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> hun m<strong>en</strong>ing over CKV / A. Geldermans<br />

In: Bulletin Cultuur & School. - Vol. 8(2005)39(okt.<br />

12-17)<br />

Acht <strong>jonger<strong>en</strong></strong> blikk<strong>en</strong> terug <strong>op</strong> het vak CKV. De ervaring<strong>en</strong><br />

zijn wissel<strong>en</strong>d. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek<br />

'De kunst- & cultuurbeleving van CKV-<strong>jonger<strong>en</strong></strong>'<br />

(2005), dat Lauri<strong>en</strong> Vogelaar deed in <strong>op</strong>dracht van CJP.<br />

Kunst & cultuur <strong>op</strong> de sch<strong>op</strong> : e<strong>en</strong> kwalitatief onderzoek<br />

naar de kunst- <strong>en</strong> cultuurbeleving van ti<strong>en</strong>ers /<br />

L. Vogelaar, L. Rynja. - Amsterdam : CJP, 2005. -<br />

37 p. : tab. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Kwalitatief onderzoek naar de attitude van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> t<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van de begripp<strong>en</strong> kunst <strong>en</strong> cultuur. Het onderzoek<br />

is uitgezet onder circa 1700 CKV'ers. Parallel aan<br />

dit onderzoek is e<strong>en</strong> kwantitatief onderzoek uitgevoerd<br />

met de titel 'Belevingsonderzoek CKV 2004-2005' over<br />

het bereik van <strong>en</strong> de waardering voor de CKV-bon, de<br />

CKV-doc<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de CJP-pas.<br />

Kunst, cultuur... <strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong>? : CKV-1 <strong>en</strong> de<br />

ontwikkeling van cultuurparticipatie bij <strong>jonger<strong>en</strong></strong> /<br />

I. Bouwhuis. - Zwolle : [s.n.], 2004. - 58 p. : tab., fig. -<br />

Scriptie in <strong>op</strong>dr. van de afdeling Doc<strong>en</strong>t Muziek,<br />

Conservatorium Zwolle. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl.<br />

De c<strong>en</strong>trale vraag in deze scriptie luidt: levert het vak<br />

CKV1 e<strong>en</strong> bijdrage aan e<strong>en</strong> ontwikkeling van e<strong>en</strong> volwaardige<br />

cultuurparticipatie van (jonge) m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan de<br />

sam<strong>en</strong>leving? En zo ja, <strong>op</strong> welke manier? Deze vraag is<br />

voornamelijk beantwoord vanuit het oogpunt van de<br />

leerling<strong>en</strong>. Door leerling<strong>en</strong> van verschill<strong>en</strong>de schol<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>quête in te lat<strong>en</strong> vull<strong>en</strong>, is gekek<strong>en</strong> hoe zij CKV1 ervar<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> wat zij van het vak verwacht<strong>en</strong>. Het eerste<br />

hoofdstuk gaat in <strong>op</strong> de geschied<strong>en</strong>is van de kunstzinnige<br />

vorming vanaf WOII. Daarna volg<strong>en</strong> twee hoofdstukk<strong>en</strong><br />

over het landelijk cultuurbeleid <strong>en</strong> over de geschied<strong>en</strong>is<br />

van het jeugdbeleid. In hoofdstuk vier word<strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong>de CKV-methodes besprok<strong>en</strong>. Daarna<br />

volgt e<strong>en</strong> hoofdstuk waarin de uitkomst<strong>en</strong> staan van het<br />

<strong>en</strong>quête-onderzoek onder leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> in beperkte mate<br />

onder doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.


TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

De less<strong>en</strong> van 'Neverland' : CKV'ers betrokk<strong>en</strong> bij <strong>op</strong>zet<br />

t<strong>en</strong>toonstelling / A. Vangronsveld<br />

In: Museumvisie. - Vol.28(2004)2(jul/aug.39-41)<br />

Het Museum voor Moderne Kunst te Arnhem betrok<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong> bij het bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> realiser<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling.<br />

Tijd<strong>en</strong>s brainstormsessies werd vastgesteld<br />

dat de CKV'ers graag interactieve kunst zi<strong>en</strong>, die hun<br />

e<strong>en</strong> 'andere wereld' toont. Zo ontstond het idee voor de<br />

t<strong>en</strong>toonstelling 'Neverland' <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> kunst<strong>en</strong>aars<br />

b<strong>en</strong>aderd die zich bezighoud<strong>en</strong> met nieuwe media. De<br />

t<strong>en</strong>toonstelling werd gevormd door diverse interactieve<br />

installaties <strong>en</strong> er kwam e<strong>en</strong> catalogus bij. Met uitleg van<br />

de kunst<strong>en</strong>aars <strong>en</strong> gastvrouw<strong>en</strong>/of -her<strong>en</strong> werd de<br />

bezoeker iets over de kunstwerk<strong>en</strong> verteld. Deze gastvrouw<strong>en</strong>/<br />

of -her<strong>en</strong> war<strong>en</strong> de <strong>jonger<strong>en</strong></strong> zelf of suppoost<strong>en</strong>.<br />

Er werd onderzoek gedaan naar de bevinding<strong>en</strong> van<br />

de bezoekers. Het publiek was over het algeme<strong>en</strong> redelijk<br />

<strong>en</strong>thousiast. De CKV-<strong>jonger<strong>en</strong></strong> zelf war<strong>en</strong> niet<br />

extreem positief.<br />

Meeting point [videoband] : gewoon do<strong>en</strong>! / T. Bruin<strong>en</strong><br />

(projectleider), K. Keus (projectleider), A. van Koolwijk<br />

(projectleider). - Amsterdam : ROC Amsterdam, 2003. -<br />

31 min. - Titel <strong>op</strong> omslag: ROC van Amsterdam Meeting<br />

Point 1 april 2003<br />

Meeting Point is e<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong>programma bedoeld voor<br />

leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

mee do<strong>en</strong> aan tal van activiteit<strong>en</strong> onder andere dans,<br />

muziek, theater <strong>en</strong> sport. Deze videoband is e<strong>en</strong> registratie<br />

van e<strong>en</strong> slotdag. Te zi<strong>en</strong> zijn onder andere worksh<strong>op</strong>s,<br />

pres<strong>en</strong>taties, <strong>op</strong>tred<strong>en</strong>s <strong>en</strong> debatt<strong>en</strong>. Meeting<br />

point wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van<br />

'Cultuur <strong>en</strong> School voor BVE' van het ministerie van<br />

OCW <strong>en</strong> ROC Amsterdam.<br />

Mom<strong>en</strong>t<strong>op</strong>names CKV1 : eindrapportage CKV1-<br />

Volgproject / H.B.G. Ganzeboom ... [et al.], M. van<br />

Hoorn (eindredacteur). - Utrecht : <strong>Cultuurnetwerk</strong><br />

Nederland, 2003. - 88 p. : tab., graf. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong><br />

bijl. - ISBN 90-6997-106-2<br />

In het schooljaar 1999-2000 is in de vierde klas van<br />

havo/vwo het vak Culturele <strong>en</strong> Kunstzinnige Vorming 1<br />

(CKV1) ingevoerd. In hetzelfde jaar startte het CKV1-<br />

Volgproject, e<strong>en</strong> drie jaar dur<strong>en</strong>d onderzoek naar de<br />

ervaring<strong>en</strong> met CKV1 in de eerste jar<strong>en</strong> na de invoering.<br />

In deze eindrapportage van het CKV1-Volgtraject wordt<br />

27 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

onder andere aandacht besteed aan: de praktische invulling<br />

<strong>en</strong> uitwerking van het vak CKV1; de ervaring<strong>en</strong><br />

(positief én negatief) van de betrokk<strong>en</strong> leerkracht<strong>en</strong>,<br />

leerling<strong>en</strong>, culturele instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> steunfunctieinstelling<strong>en</strong>;<br />

het korte <strong>en</strong> middellange termijneffect van<br />

het vak <strong>op</strong> de culturele participatie van leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hun houding t<strong>en</strong> <strong>op</strong>zichte van kunst <strong>en</strong> cultuur; <strong>en</strong> de<br />

besteding van CKV-bonn<strong>en</strong>.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Oog in oog met De Nachtwacht : G.R.A.S.-project lokt<br />

vmbo-scholier<strong>en</strong> het museum in / K. Kreukels<br />

In: Contrast. - Vol.11(2004)23(10dec.26-28)<br />

In 2000 startte het G.R.A.S.-project. Dit G.R.A.S.project<br />

is het educatieve sam<strong>en</strong>werkingsproject van het<br />

Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Amsterdams<br />

Historisch Museum <strong>en</strong> het Stedelijk Museum. Met dit<br />

project will<strong>en</strong> de vier grote Amsterdamse musea vmboleerling<strong>en</strong><br />

actief k<strong>en</strong>nis lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met hun cultuurschatt<strong>en</strong>.<br />

Inmiddels hebb<strong>en</strong> bijna tweehonderd klass<strong>en</strong><br />

uit heel Nederland deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aan deze pilot. Het lijkt<br />

er<strong>op</strong> dat G.R.A.S. erin is geslaagd de museumdrempel<br />

voor vmbo'ers te verlag<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> praktijkverslag.<br />

Schoolgaande <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> hun bezoek aan<br />

cultuurpodia : e<strong>en</strong> onderzoek naar de effect<strong>en</strong> van<br />

podiumk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>op</strong> het lokale podiumbezoek van<br />

scholier<strong>en</strong> / N. Suwargana, I. Nagel (begeleider),<br />

F. Haanstra (begeleider). - [S.l. : s.n.], 2005. - 128 p. :<br />

tab. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - Doctoraalscriptie Universiteit<br />

Utrecht, Sociologie<br />

De doelstelling van dit onderzoek is het vergelijk<strong>en</strong> van<br />

cultuurpodia (voor theater, dans <strong>en</strong> muziek) <strong>en</strong> het verklar<strong>en</strong><br />

van verschill<strong>en</strong> in scholier<strong>en</strong>bezoek aan de hand<br />

van k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van podia <strong>en</strong> scholier<strong>en</strong>. Met scholier<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> in het voortgezet onderwijs bedoeld.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Wat drijft scholier<strong>en</strong> tot cultureel gedrag? : de relatie<br />

tuss<strong>en</strong> persoo<strong>nl</strong>ijkheid <strong>en</strong> cultuurparticipatie /<br />

C. Stalpers<br />

In: Tsjip/Letter<strong>en</strong>. - Vol.15(2005)2(25-29). - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Bijdrage aan het congres 'Lez<strong>en</strong> in de l<strong>en</strong>gte <strong>en</strong> lez<strong>en</strong> in<br />

de breedte', dat <strong>op</strong> 2 <strong>en</strong> 3 juni 2005 in Amsterdam (Vrije<br />

Universiteit) plaatsvond. In welke mate zijn scholier<strong>en</strong><br />

geïnteresseerd in cultuur <strong>en</strong> welke variabel<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong> in <strong>cultuurdeelname</strong> voorspell<strong>en</strong>? In dit artikel


wordt de verklaring voor verschill<strong>en</strong> in <strong>cultuurdeelname</strong><br />

in de persoo<strong>nl</strong>ijkheidsleer gezocht, meer specifiek in de<br />

theorievorming over behoefte aan fantasie (fantasy<br />

pron<strong>en</strong>ess) <strong>en</strong> die aan reflectie (need for cognition).<br />

Alvor<strong>en</strong>s deze variabel<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, wordt<br />

eerst de praktische relevantie ervan uite<strong>en</strong>gezet.<br />

Eur<strong>op</strong>a<br />

Being young in Scotland 2005 : young pe<strong>op</strong>le's<br />

participation in youth work, arts, culture and sport /<br />

MORI. - Edinburgh : Scottish Executive Education<br />

Departm<strong>en</strong>t, 2005. - 22 p. : graf., tab. - ISBN 0-7559-<br />

2712-5<br />

The report analyses the t<strong>op</strong> leisure, sport and arts<br />

activities among school childr<strong>en</strong> and young pe<strong>op</strong>le. It<br />

states that wh<strong>en</strong> asked what 11 tot 16 year olds are<br />

most likely to do in their spare time, the t<strong>op</strong> three<br />

activities reported were watching tv/videos/dvds (87%<br />

of respond<strong>en</strong>ts), list<strong>en</strong>ing to music (87%) and going to<br />

fri<strong>en</strong>ds' houses. It notes that this age group is least<br />

likely to go to an art gallery (o<strong>nl</strong>y 4 % of respond<strong>en</strong>ts)<br />

or museum (7%). In terms of the 17 to 25 age group,<br />

most list<strong>en</strong> to music (88%) or use the internet (73%).<br />

In terms of participation in arts activities, the highest<br />

participation levels occur among the 11 to 12 age group<br />

(36%) and desc<strong>en</strong>d rapidly thereafter. 26% of 13 year<br />

olds, 19% of 15 to 16 year olds, 13% of 19 to 20 year<br />

olds and 7% of 25 year olds said they participated in<br />

arts activities. The report also notes that very few young<br />

pe<strong>op</strong>le are regular users of cultural facilities.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Creative community initiatives for young pe<strong>op</strong>le /<br />

S. Gre<strong>en</strong>halgh<br />

In: JEM, Journal of education in museums. -<br />

Vol.(2003)24(24-29). - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

The pilot phase of the On Common Ground (OCG) project,<br />

facilitated through the education departm<strong>en</strong>t of the<br />

National Museum & Galleries of Wales (NMGW) has be<strong>en</strong><br />

completed. The 15th month project was dedicated to<br />

working with young pe<strong>op</strong>le, mostly from disadvantaged<br />

backgrounds, within a community setting. This paper<br />

looks at the background of this project. It offers a brief<br />

outline of all the project work undertak<strong>en</strong> and the research<br />

information gathered. It also includes extracts<br />

28 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

from an indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t evaluation. The On Common<br />

Ground project aims to discover why young pe<strong>op</strong>le do<br />

not visit museums and to devel<strong>op</strong> means of making<br />

museums more attractive and relevant to young pe<strong>op</strong>le.<br />

It also aims to devel<strong>op</strong> community partnership <strong>op</strong>portunities<br />

for NMGW.<br />

Cultuurparticipatie gewikt <strong>en</strong> gewog<strong>en</strong> : basisgegev<strong>en</strong>s<br />

van de survey 'Cultuurparticipatie in Vlaander<strong>en</strong> 2003-<br />

2004' / J. Liev<strong>en</strong>s, H. Waege, H. De Meulemeester. -<br />

Antwerp<strong>en</strong> : De Boeck, 2006. - 310 p. : tab. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-455-1636-5<br />

Uitgebreid onderzoek naar cultuurparticipatie in Vlaander<strong>en</strong>.<br />

In e<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tatieve steekproef van 2849<br />

Vlaamse gezinn<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> alle led<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 14 <strong>en</strong> 85<br />

jaar gevraagd naar hun deelname aan het culturele<br />

lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun houding t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van cultuur.<br />

Cultuurparticipatie in breedbeeld: eerste analyses van<br />

survey 'Cultuurparticipatie in Vlaander<strong>en</strong> 2003-2004' /<br />

J. Liev<strong>en</strong>s ... [et al.], H. Waege (redacteur). -<br />

Antwerp<strong>en</strong> : De Boeck, 2005. - 264 p. : tab., graf., fig. -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - In <strong>op</strong>dr. van de Administratie<br />

Cultuur van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap. - ISBN 90-455-<br />

1637-3<br />

Uitgebreid onderzoek naar cultuurparticipatie in Vlaander<strong>en</strong>.<br />

In e<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tatieve steekproef van 2849<br />

Vlaamse gezinn<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> alle led<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 14 <strong>en</strong> 85<br />

jaar gevraagd naar hun deelname aan het culturele<br />

lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun houding t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van cultuur.<br />

Expert<strong>en</strong> in eig<strong>en</strong>er Sache : Kulturelle Bildung als<br />

Partizipation<br />

In: Infodi<strong>en</strong>st Kulturpädagogische Nachricht<strong>en</strong>. -<br />

Vol.(2004)73(Okt.10-126)<br />

Vielerorts nehm<strong>en</strong> Kinder und Jug<strong>en</strong>dliche das Heft<br />

selbst in die Hand und organisier<strong>en</strong> Kulturfestivals, realisier<strong>en</strong><br />

Ausstellung<strong>en</strong> usw. Mit sein<strong>en</strong> 284 Bewerbungsprojekt<strong>en</strong><br />

ist der Jug<strong>en</strong>dkulturpreis NRW 2004 eine<br />

Fundgrube für gelung<strong>en</strong>e Partizipation. Beispiele aus<br />

dem ganz<strong>en</strong> Bundesgebiet unterstreich<strong>en</strong>: In Projekt<strong>en</strong><br />

der kulturell<strong>en</strong> Bildung sind Kinder und jug<strong>en</strong>dliche Expert<strong>en</strong><br />

in eig<strong>en</strong>er Sache. Inhalt: Position<strong>en</strong>; Konzepte;<br />

Projekte: Erfahrung<strong>en</strong> aus der Praxis; Jug<strong>en</strong>dkulturpreis<br />

NRW 2004: 284 Bewerbungsprojekt<strong>en</strong>.


Expressing themselves : national youth consulting on<br />

the arts by Young Scot on behalf of the Scottish Arts<br />

Council : July - November 2004 / Young Scot. -<br />

Edinburgh : Scottish Arts Council/Young Scot, 2004. -<br />

51 p. : graf., tab. - Met bijl.<br />

In this report 1200 young pe<strong>op</strong>le across Scotland<br />

express their views on the arts. The results of the<br />

consultation clearly show that 'the arts' is an issue that<br />

young pe<strong>op</strong>le feel strongly about.<br />

Je b<strong>en</strong>t jong <strong>en</strong> je wilt niets??? : over <strong>jonger<strong>en</strong></strong> &<br />

participatie in Nederland <strong>en</strong> Eur<strong>op</strong>a / E. Geurs<strong>en</strong>,<br />

J. Plemp, L. Rynja. - Amsterdam : CJP, 2006. - 18 p. -<br />

Geschrev<strong>en</strong> in het kader van Youth Builds Eur<strong>op</strong>e<br />

Kort verslag van e<strong>en</strong> vergelijk<strong>en</strong>d kwalitatief onderzoek<br />

in 13 Eur<strong>op</strong>ese land<strong>en</strong> naar de mate waarin <strong>en</strong> de<br />

manier waar<strong>op</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> will<strong>en</strong> participer<strong>en</strong> in maatschappelijke<br />

activiteit<strong>en</strong>. In totaal hebb<strong>en</strong> 400 Eur<strong>op</strong>ese<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong> in de leeftijd van 16 tot 24 jaar aan het onderzoek<br />

meegewerkt.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Jonger<strong>en</strong> & musea / CANON, Cultuurcel Departem<strong>en</strong>t<br />

Onderwijs<br />

In: T<strong>en</strong>to. - Vol.(2005)4(okt/nov/dec.1-15)<br />

In dit themanummer wordt ingegaan <strong>op</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong><br />

musea in Vlaander<strong>en</strong>. Er word<strong>en</strong> tips <strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong><br />

gegev<strong>en</strong> om <strong>jonger<strong>en</strong></strong> voor e<strong>en</strong> museumbezoek te<br />

<strong>en</strong>thousiasmer<strong>en</strong>.<br />

De kliksons voorbijgeklikt : reflecties van <strong>op</strong> de zijlijn /<br />

L. De Rycke ... [et al.]. - Antwerp<strong>en</strong> [etc.] : Garant,<br />

2005. - 178 p. + cd-rom : ill., graf., tab. - Met lit.<strong>op</strong>g. -<br />

ISBN 90-441-1837-4<br />

Begin 2004 werd in Vlaander<strong>en</strong> het 'Kliksonsonderzoek'<br />

uitgevoerd waarbij ruim 35.000 kinder<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 10 <strong>en</strong><br />

16 jaar on line werd<strong>en</strong> gevraagd naar hun behoeft<strong>en</strong> aan<br />

vrijetijdsbesteding in hun eig<strong>en</strong> buurt. In de publicatie<br />

staan de resultat<strong>en</strong> van dit onderzoek c<strong>en</strong>traal. Daarnaast<br />

gaan verschill<strong>en</strong>de experts in <strong>op</strong> thema's als<br />

kinder<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking, kansarme <strong>jonger<strong>en</strong></strong>, de<br />

eig<strong>en</strong>heid van e<strong>en</strong> vrijetijdsaanbod voor meisjes <strong>en</strong> de<br />

grootstedelijke uitdaging. De bijbehor<strong>en</strong>de cd-rom bevat<br />

de Kliksonsvrag<strong>en</strong>lijst, individuele standpunt<strong>en</strong> van de<br />

koepel- <strong>en</strong> midd<strong>en</strong>veldorganisaties, platformtekst<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

discussies <strong>en</strong> reacties van de bevoegde ministers.<br />

29 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

Maatschappelijke participatie van <strong>jonger<strong>en</strong></strong> : beweg<strong>en</strong> in<br />

de sociale, vrijetijds- <strong>en</strong> culturele ruimte : sam<strong>en</strong>vatting<br />

<strong>en</strong> beleidsaanbeveling<strong>en</strong> / W. Smits, F. Stev<strong>en</strong>s<br />

(medewerker). - G<strong>en</strong>t : Re-CreatiefVlaander<strong>en</strong>, 2005. -<br />

75 p. : tab. - Met lit.<strong>op</strong>g. - Sam<strong>en</strong>v. van het eindverslag<br />

van het Programma Beleidsgericht Onderzoek<br />

'Maatschappelijke participatie van <strong>jonger<strong>en</strong></strong>' in <strong>op</strong>dr. van<br />

de Administratie Cultuur, afdeling Jeugd <strong>en</strong> Sport van de<br />

Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

Onderzoek naar maatschappelijke participatie van<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong> tuss<strong>en</strong> de veerti<strong>en</strong> <strong>en</strong> achtti<strong>en</strong> jaar in Vlaander<strong>en</strong>.<br />

Dit onderzoek had drie doelstelling<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> eerste<br />

werd er gekek<strong>en</strong> naar participatie <strong>op</strong> school, in het<br />

gezin, in formele <strong>en</strong> informele sociale netwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> in<br />

het culturele veld. Daarbij werd onderzoek gedaan naar<br />

sam<strong>en</strong>hang of structur<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de contact<strong>en</strong> die<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong> hebb<strong>en</strong>, onderscheid<strong>en</strong> naar vrijetijdsruimte,<br />

de sociale ruimte <strong>en</strong> de culturele ruimte. T<strong>en</strong> tweede is<br />

e<strong>en</strong> beeld geschetst van welke <strong>jonger<strong>en</strong></strong> e<strong>en</strong> bepaalde<br />

positie innem<strong>en</strong> in die drie ruimtes. T<strong>en</strong> slotte is<br />

onderzocht <strong>op</strong> welke manier de positionering in de<br />

verschill<strong>en</strong>de ruimtes onderling sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>, bijvoorbeeld:<br />

zitt<strong>en</strong> <strong>jonger<strong>en</strong></strong> die zich in de vrije tijd met<br />

cultuur bezighoud<strong>en</strong> zich beter in hun vel dan <strong>jonger<strong>en</strong></strong><br />

die hun vrije tijd invull<strong>en</strong> met informele contact<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

commerciële activiteit<strong>en</strong>.<br />

Over (cultuur)participatie / M. Leye (redacteur),<br />

B. Caron ... [et al.]. - Brussel : Kunst <strong>en</strong> Democratie,<br />

2006. - 260 p. : fig., tab. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

De verschill<strong>en</strong>de stelling<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van cultuurparticipatie<br />

<strong>en</strong> de consequ<strong>en</strong>ties ervan word<strong>en</strong> toegelicht.<br />

Daarnaast is het de bedoeling om <strong>op</strong> basis van de aangehaalde<br />

argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> het participatiedebat te stimuler<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> te blijv<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>. Hierbij staat de participatie van<br />

maatschappelijk kwetsbare groep<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal. Bedoeld<br />

voor betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> uit de culturele <strong>en</strong> sociale sector,<br />

zowel makers, bemiddelaars als lokale <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>lokale<br />

beleidsinstanties.<br />

The participation of young pe<strong>op</strong>le in the arts in Ireland :<br />

a pr<strong>op</strong>osed policy and action plan for the period of the<br />

Third Plan / M. Coughlan. - Dublin : The Arts Council,<br />

2004. - 32 p.<br />

The aim of this report is to examine the practice in<br />

Ireland of all artforms in which young pe<strong>op</strong>le in the 12<br />

to 25 year age range take part as active participants or


as consumer/audi<strong>en</strong>ce members and to examine, review<br />

and id<strong>en</strong>tify the needs of that sector. Recomm<strong>en</strong>dations<br />

are giv<strong>en</strong>.<br />

Practical partnerships : involving young pe<strong>op</strong>le in<br />

heritage / Heritage Lottery Fund. - London : HLF,<br />

2004. - 31 p. : ill. - Met bijl.<br />

This publication is designed to share ideas about involving<br />

young pe<strong>op</strong>le aged 13-25 in heritage projects. The<br />

book promotes discussion of the relevance of heritage to<br />

young pe<strong>op</strong>le and the barriers to their involvem<strong>en</strong>t,<br />

reports on some HLF (Heritage Lottery Fund) projects,<br />

outlines the key elem<strong>en</strong>ts of good practice in working<br />

with young pe<strong>op</strong>le and the importance of partnerships.<br />

Smakers : <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> cultuur 2004 / S. Burm<br />

(coördinator). - Brussel : CJP/Ministerie van de Vlaamse<br />

Geme<strong>en</strong>schap, 2005. - 144 p. : ill., tab.<br />

Bevat verhal<strong>en</strong>, getuig<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> <strong>en</strong> feit<strong>en</strong> over <strong>jonger<strong>en</strong></strong><br />

<strong>en</strong> cultuur anno 2004 in Vlaander<strong>en</strong>. Het boek is e<strong>en</strong><br />

mom<strong>en</strong>t<strong>op</strong>name, gemaakt aan de hand van diverse<br />

foto's, schrijfstijl<strong>en</strong>, thema's <strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> van jong <strong>en</strong><br />

oud. Het boek k<strong>en</strong>t drie hoofdthema's: de ideal<strong>en</strong> van<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong>, de t<strong>op</strong> vijf waarin <strong>jonger<strong>en</strong></strong> onder andere hun<br />

favoriete boek <strong>en</strong> film aangev<strong>en</strong> <strong>en</strong> t<strong>en</strong> slotte de resultat<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> aantal rec<strong>en</strong>te wet<strong>en</strong>schappelijke onderzoek<strong>en</strong><br />

naar <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> cultuur.<br />

Time use of adolesc<strong>en</strong>ts : Belgium and the Netherlands /<br />

F. Stev<strong>en</strong>s, J. Vandeweyer, A. Van d<strong>en</strong> Broek. - G<strong>en</strong>t :<br />

Re-CreatiefVlaander<strong>en</strong>, 2003. - 18 p. : tab. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

This paper compares the time use of adolesc<strong>en</strong>ts in<br />

Belgium and the Netherlands. Comparisons are made<br />

betwe<strong>en</strong> boys and girls and weekdays and week<strong>en</strong>ds.<br />

Belgian adolesc<strong>en</strong>ts sp<strong>en</strong>d more time watching television<br />

and sp<strong>en</strong>d more time on cultural activities whereas<br />

Dutch adolesc<strong>en</strong>ts sp<strong>en</strong>d more time at personal needs<br />

30 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME<br />

(sleep and personal care), social leisure, hobbies and<br />

use the computer more frequ<strong>en</strong>tly. This paper shows<br />

that time use is institutionally embedded. Policy making<br />

concerning education and labour market affect the<br />

amount of free time of adolesc<strong>en</strong>ts. Indirectly policy<br />

making but also cultural institutional settings (such as<br />

g<strong>en</strong>der) have consequ<strong>en</strong>ces for cultural participation.<br />

Tijd voor vrije tijd? : Vrijetijdsparticipatie in Vlaander<strong>en</strong>:<br />

sport, cultuur, media, sociale participatie <strong>en</strong> recreatie /<br />

Ministerie van de Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap. Administratie<br />

Planning & Statistiek. - Brussel : Ministerie van de<br />

Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap, 2004. - 87 p. : tab., fig. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g.<br />

In kaart wordt gebracht de vrijetijdsbesteding van de<br />

Vlaming uitgesplitst in sport, cultuur, media- consumptie<br />

<strong>en</strong> participatie, sociale participatie <strong>en</strong> participatie in<br />

andere recreatieve vrijetijdsactiviteit<strong>en</strong>.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKEL<br />

Young pe<strong>op</strong>le's music in and out of school /<br />

A. Lamont ... [et al.]<br />

In: British journal of music education. - Vol. 20(2004)<br />

3(Nov.229-241)<br />

This article examines the perceived and docum<strong>en</strong>ted<br />

problems of school music, particularly at secondary level<br />

(aged 8-14 years), in England. Four issues are explored:<br />

teachers' approaches to music in school; pupils' levels of<br />

<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t in musical activities in and out of school;<br />

pupils' attitudes to music in and out of school; pupils'<br />

aspirations in music. In contrast to earlier research both<br />

teachers and pupils demonstrated very positive attitudes<br />

towards music. Music list<strong>en</strong>ing formed an important part<br />

of pupils' lives, but music making was more promin<strong>en</strong>t<br />

than suggested by previous research. Commitm<strong>en</strong>t to<br />

musical activity seemed more robust out of school than<br />

in school.


Websites<br />

Beleid<br />

www.cultuurbereik.<strong>nl</strong><br />

In het kader van het Actieplan Cultuurbereik word<strong>en</strong> vele project<strong>en</strong> <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> ontwikkeld, onder<br />

andere voor <strong>jonger<strong>en</strong></strong>. Op deze website is veel informatie te vind<strong>en</strong> over de kaderregeling <strong>en</strong><br />

activiteit<strong>en</strong>.<br />

Onderzoek<br />

www.cbs.<strong>nl</strong><br />

Het C<strong>en</strong>traal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamel<strong>en</strong>, bewerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> publicer<strong>en</strong><br />

van statistiek<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van praktijk, beleid <strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schap. Het CBS is verantwoordelijk voor de<br />

nationale (officiële) statistiek<strong>en</strong>. Via de Statline databank (http://statline.cbs.<strong>nl</strong>) zijn vele gegev<strong>en</strong>s<br />

on line <strong>op</strong>vraagbaar.<br />

www.qrius.<strong>nl</strong><br />

Qrius verzamelt marktinformatie over kinder<strong>en</strong>, <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> jonge volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> voor bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

instelling<strong>en</strong>. Dit onderzoeksbureau is verantwoordelijk voor onder andere 'Het Jonger<strong>en</strong>-onderzoek',<br />

e<strong>en</strong> fusie van het Nationaal Onderzoek Jonger<strong>en</strong>blad<strong>en</strong> (NOJ) <strong>en</strong> het onderzoek 'Jeugd' uitgevoerd<br />

door het onderzoekbureau Inter/View.<br />

www.scp.<strong>nl</strong><br />

Het Sociaal <strong>en</strong> Cultureel Planbureau (SCP) is e<strong>en</strong> belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse<br />

regering. Het Planbureau onderzoekt ontwikkeling<strong>en</strong> in de sam<strong>en</strong>leving. Sinds 1975 wordt de<br />

tijdbesteding van de Nederlandse bevolking in kaart gebracht.<br />

Culturele activiteit<strong>en</strong><br />

www.bekijkt.<strong>nl</strong><br />

Bekijk ’t organiseert project<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorstelling<strong>en</strong> voor CKV-leerling<strong>en</strong>, zoals onder andere e<strong>en</strong> CKVtournee<br />

met theater, film, interactieve animaties <strong>en</strong> computergames. Ook verzorgt Bekijk 't<br />

worksh<strong>op</strong>s rondom voorstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt deze organisatie <strong>jonger<strong>en</strong></strong> in contact met de makers van<br />

kunst. In het gratis blad Sp!ts verzorgt Bekijk 't e<strong>en</strong> wekelijkse rubriek, met de m<strong>en</strong>ing van de<br />

<strong>jonger<strong>en</strong></strong>redactie over onder andere over de nieuwste theatervoorstelling<strong>en</strong>, concert<strong>en</strong>, films, boek<strong>en</strong>,<br />

cd's.<br />

www.cjp.<strong>nl</strong><br />

De website van het Cultureel Jonger<strong>en</strong> Paspoort (CJP) geeft actuele <strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong>de cultuurtips die<br />

voor <strong>en</strong> door <strong>jonger<strong>en</strong></strong> gemaakt zijn.<br />

www.CKplus.<strong>nl</strong><br />

Deze website is e<strong>en</strong> zeer uitgebreide verzamelplaats voor activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanbod <strong>op</strong> het gebied van<br />

kunst <strong>en</strong> cultuur in Nederland. Er zijn speciale onderdel<strong>en</strong> voor onderwijs, voor doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor<br />

CKV.<br />

31 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME


www.kunstb<strong>en</strong>de.<strong>nl</strong><br />

De Kunstb<strong>en</strong>de is e<strong>en</strong> jaarlijkse wedstrijd voor <strong>jonger<strong>en</strong></strong> van 13 tot <strong>en</strong> met 18 jaar die hun creatieve<br />

tal<strong>en</strong>t will<strong>en</strong> ton<strong>en</strong>. In 15 regio’s verspreid over heel Nederland word<strong>en</strong> voorrondes gehoud<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de<br />

winnaars van deze voorrondes gaan naar de nationale finale. Stichting de Kunstb<strong>en</strong>de richt zich <strong>op</strong><br />

álle <strong>jonger<strong>en</strong></strong> met e<strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tiële interesse in kunst <strong>en</strong> cultuur. De stichting biedt worksh<strong>op</strong>s, coaching<br />

<strong>en</strong> tal<strong>en</strong>tontwikkelingstraject<strong>en</strong> aan <strong>en</strong> verwijst door naar andere initiatiev<strong>en</strong>.<br />

www.kunst<strong>op</strong>hetweb.<strong>nl</strong><br />

Uitgebreide linklijst speciaal voor CKV, CKV1, CKV2,3, cultuureducatie <strong>en</strong> kunsteducatie.<br />

www.podia.<strong>nl</strong><br />

Website met informatie <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ag<strong>en</strong>da van alle podia <strong>en</strong> discothek<strong>en</strong> van Nederland.<br />

32 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME


Studiec<strong>en</strong>trum <strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland<br />

Voor iedere<strong>en</strong> die vanuit zijn studie of beroep te mak<strong>en</strong> heeft met kunst- <strong>en</strong> cultuureducatie is het<br />

studiec<strong>en</strong>trum van <strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland van belang. In het c<strong>en</strong>trum van Utrecht, vindt u e<strong>en</strong><br />

uitgebreide <strong>en</strong> unieke collectie publicaties over kunst- <strong>en</strong> cultuureducatie.<br />

Collectie<br />

Naast talloze monografieën bevat de collectie circa 175 binn<strong>en</strong>landse <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse<br />

(vak)tijdschrift<strong>en</strong>, vele lesmethod<strong>en</strong>, les- <strong>en</strong> projectmaterial<strong>en</strong> voor zowel basis- als voortgezet<br />

onderwijs, handboek<strong>en</strong>, naslagwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderzoeksrapport<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aparte collectie is de instelling<strong>en</strong>docum<strong>en</strong>tatie<br />

van c<strong>en</strong>tra voor de kunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> van landelijke onderwijs- <strong>en</strong> culturele instelling<strong>en</strong>.<br />

Deze omvat naast jaarverslag<strong>en</strong> <strong>en</strong> beleidsplann<strong>en</strong> ook nota's van landelijke, provinciale <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijke<br />

overhed<strong>en</strong>. Material<strong>en</strong> uit de instelling<strong>en</strong>docum<strong>en</strong>tatie zijn ter plekke te raadpleg<strong>en</strong>, maar zijn<br />

niet te le<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong>ingstijd<strong>en</strong><br />

Het studiec<strong>en</strong>trum is voor publiek ge<strong>op</strong><strong>en</strong>d <strong>op</strong> maandag van 13.30 tot 17.00 uur <strong>en</strong> van dinsdag tot<br />

<strong>en</strong> met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Raadpleeg de website van <strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland,<br />

www.cultuurnetwerk.org, of bel, 030-236 12 00 voor afwijk<strong>en</strong>de <strong>op</strong><strong>en</strong>ingstijd<strong>en</strong> in verband met<br />

feestdag<strong>en</strong> <strong>en</strong> vakantieperiod<strong>en</strong>.<br />

Catalogus on line: www.cultuurnetwerk.org > ga naar product<strong>en</strong> > bibliotheek<br />

De catalogus van het studiec<strong>en</strong>trum is <strong>op</strong> internet te raadpleg<strong>en</strong>. Publicaties zijn <strong>op</strong> verschill<strong>en</strong>de wijz<strong>en</strong><br />

te vind<strong>en</strong> in de catalogus. Ook geeft de catalogus on line informatie of e<strong>en</strong> publicatie aanwezig is<br />

of uitgele<strong>en</strong>d.<br />

L<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

De meeste material<strong>en</strong> zijn te le<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> per post aan u toegestuurd word<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> u wilt l<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

moet u ingeschrev<strong>en</strong> zijn bij het studiec<strong>en</strong>trum. Voor het inschrijv<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> id<strong>en</strong>titeitsbewijs (paspoort,<br />

rijbewijs, Eur<strong>op</strong>ees id<strong>en</strong>titeitsbewijs) alsmede e<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>t afschrift van uw giro- of bankrek<strong>en</strong>ing<br />

(vanwege de adresgegev<strong>en</strong>s) noodzakelijk. Aanmelding als lid is ook schriftelijk mogelijk.<br />

Stuur met uw aanmelding e<strong>en</strong> k<strong>op</strong>ie van uw id<strong>en</strong>titeitsbewijs <strong>en</strong> van e<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>t giro- of bankafschrift<br />

mee.<br />

Led<strong>en</strong><br />

Person<strong>en</strong> <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> lid word<strong>en</strong> van het studiec<strong>en</strong>trum. Led<strong>en</strong> betal<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> le<strong>en</strong>geld voor<br />

material<strong>en</strong> <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> 50 proc<strong>en</strong>t korting <strong>op</strong> literatuurselecties. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> led<strong>en</strong> gratis<br />

<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... .<br />

E<strong>en</strong> lidmaatschap kost voor particulier<strong>en</strong> € 20,50 per jaar <strong>en</strong> voor instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong> € 34,50 per<br />

jaar. E<strong>en</strong> lidmaatschap kan <strong>op</strong> elk mom<strong>en</strong>t ingaan <strong>en</strong> wordt jaarlijks stilzwijg<strong>en</strong>d verl<strong>en</strong>gd. Opzegging<strong>en</strong><br />

(alle<strong>en</strong> schriftelijk) di<strong>en</strong><strong>en</strong> voor 1 december van het nieuwe kal<strong>en</strong>derjaar in het bezit te zijn<br />

van <strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland.<br />

33 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME


34 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME


Colofon<br />

<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... <strong>jonger<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> <strong>cultuurdeelname</strong> is e<strong>en</strong> uitgave in de serie <strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... van <strong>Cultuurnetwerk</strong><br />

Nederland.<br />

Hoofdredactie: Marie-José Kommers<br />

I<strong>nl</strong>eid<strong>en</strong>d artikel: Marie-José Kommers <strong>en</strong> Josefi<strong>en</strong>e Poll<br />

Selectie literatuur <strong>en</strong> websites: Di<strong>en</strong>st Informatie & Docum<strong>en</strong>tatie<br />

Productie<br />

<strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland, Utrecht<br />

Drukwerk<br />

&producties bv<br />

<strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland<br />

Ganz<strong>en</strong>markt 6<br />

Postbus 61<br />

3500 AB Utrecht<br />

Telefoon 030-236 12 00<br />

Fax 030-236 12 90<br />

E-mail info@cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

Internet www.cultuurnetwerk.org<br />

<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... is gratis voor led<strong>en</strong> van het studiec<strong>en</strong>trum van <strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland. Deze uitgave is<br />

in pdf-formaat kosteloos beschikbaar <strong>op</strong> www.cultuurnetwerk.org. Geïnteresseerd<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ook<br />

teg<strong>en</strong> betaling van de verz<strong>en</strong>d- <strong>en</strong> administratiekost<strong>en</strong> e<strong>en</strong> exemplaar bij <strong>Cultuurnetwerk</strong> <strong>op</strong>vrag<strong>en</strong>,<br />

zolang de voorraad strekt.<br />

Eerdere nummers van <strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... <strong>op</strong> www.cultuurnetwerk.org (e<strong>en</strong> selectie):<br />

Het nieuwe ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> cultuureducatie<br />

Geme<strong>en</strong>telijk <strong>en</strong> provinciaal cultuureducatiebeleid<br />

Literatuureducatie <strong>en</strong> leesbevordering<br />

Media-educatie <strong>en</strong> mediawijsheid<br />

Amateurkunst<br />

Cultuureducatie in de nieuwe onderbouw<br />

Sociale cohesie <strong>en</strong> cultuureducatie<br />

C<strong>en</strong>tra voor de kunst<strong>en</strong><br />

Cultuureducatie <strong>en</strong> basisonderwijs: beleid <strong>en</strong> praktijk<br />

© <strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland, Utrecht, 2006<br />

35 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME


36 ZICHT OP... JONGEREN EN CULTUURDEELNAME

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!