'Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart' - Gemeente Duiven

duiven.nl

'Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart' - Gemeente Duiven

‘Ontwerp Openbare

Ruimte Dorpshart’

Gemeente Duiven


Colofon

Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart

Status: Voorlopig ontwerp

Opdrachtgever:

Gemeente Duiven

Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v.

Postbus 37

2990 AA Barendrecht

Barendrecht, mei 2010

O:\0847 Duiven\847_Schetsboek OR Dorpshart_110110\847_Ontwerp OR Dorpshart mei2010.indd

‘Vitaal Centrum Duiven’ 3


4

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


Inhoud

1. Inleiding 7

2. Opbouw van de openbare ruimte dorpshart 9

plankaart

3. Materialisering 14

verharding 14

afwatering 15

verlichting 16

straatmeubilair 17

bomen 18

4. Winkelstraten 20

profiel Pastoriestraat 21

profiel Elshofstrat 22

profiel ‘t Buske 23

profiel Nieuwe Remigiusstraat 24

profiel Van Schaikstraat 25

profiel Rijksstraatweg 26

profiel Voorstraat Lidl 27

profiel Kastanjelaan 28

principedetail hoekoplossing 29

principedetail fietsenstalling 30

5. Bijzondere plekken 32

pastorietuin 33

cultuurplein - pastorietuin 34

remigiusplein 36

kerktuin 40

plein rijksweg 44

wethouder Thijssenplein 46

Bijlagen

‘Vitaal Centrum Duiven’ 5


Stedenbouwkundig plan Vitaal Centrum Duiven

6

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


1. Inleiding

Op 23 april 2008 is in een referendum het plan ‘Een uitnodigend

dorpshart’ door de bevolking van Duiven gekozen. Door de

gemeenteraad is deze keuze bekrachtigd met de opdracht dit plan

verder uit te werken. In de rapportage waarin het plan wordt

toegelicht is onderstaande samenvatting opgenomen:

Het nieuwe dorpshart van Duiven is in de visie van Wissing

stedebouw en ruimtelijke vormgeving een aantrekkelijk

voorzieningen- en woongebied, met een ontspannen

stratenpatroon en aangename routes en pleinen. Basisgedachte is

een natuurlijke inbedding van het dorpshart, passend bij de maat

en schaal van Duiven. Er ontstaat een compact dorpse sfeer die tot

uiting komt in de charme en intimiteit van de openbare ruimte, in

bijzondere plekken en in routes.

De bebouwing is compact en de opbouw is bijzonder divers. Juist

deze diversiteit zal karakteristiek zijn voor de sfeer in het nieuwe

dorpscentrum. Op alle fronten staat dit centraal: zowel in het

aanbod van voorzieningen, de bouwvolumes, de architectonische

uitwerking en de inrichting van het openbare gebied wordt een

compact dorpse sfeer nagestreefd.

De compact dorpse sfeer wordt gecompleteerd met een

parklandschap ten oosten van de Kastanjelaan waarin bestaande

voorzieningen en nieuwe woongebouwen zijn opgenomen.

De groene kwaliteit van dit gebied wordt flink vergroot door

parkeerplaatsen te concentreren, parkruimte toe te voegen en een

subtiele plaatsing van nieuwe woongebouwen.

In dit inrichtingsplan worden de uitgangspunten ten aanzien van de

inrichting van de openbare ruimte beschreven. Er worden uitspraken

gedaan over het sfeerbeeld, het kwaliteitsniveau, de toe te passen

materialen, de maatvoering, detaillering, beplanting en kleurgebruik.

Voor een deel van de inrichtingselementen is gekozen voor eenheid

in het centrum van Duiven, zoals de openbare verlichting en

straatmeubilair. Voor andere inrichtingselementen geld dat zij juist

verschillen per plandeel.

Het inrichtingsplan biedt een kader voor het beoogde kwaliteitsniveau

in de openbare ruimte en dient tevens als leidraad voor de

bouwplanontwikkeling. Het inrichtingsplan moet worden gezien als

een voorlopig ontwerp. Afhankelijk van de bouwplanontwikkeling is

het voorstelbaar dat het inrichtingsplan moet worden aangepast aan

de architectenplannen voor de woningen en appartementen.

Momenteel is dit inrichtingsplan nog in ontwikkeling. Naast de

benodigde afstemming met bouwplannen voor realisatie zal ook

nog het nodigde overleg gevoerd moeten worden met betrokkenen,

waaronder de verschillende afdelingen van de gemeente, de

begeleidingsgroep, winkeliers en andere eigenaren.

‘Vitaal Centrum Duiven’ 7


Dorpshart

Ontwerpschets Openbare ruimte

8

Woonpark

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


2. Opbouw openbare ruimte dorpshart

Het Stedenbouwkundig plan voor het Vitaal Centrum Duiven kent

twee deelgebieden die wat betreft de ruimtelijke structuur een geheel

eigen karakter hebben: het Dorpshart en het Woonpark. Net zoals de

ruimtelijke structuur onderscheidend is zal ook de openbare ruimte

onderscheidend worden vormgegeven en gematerialiseerd.

Het Dorpshart

Het Dorpshart is het gebied waar voetgangers volop de ruimte hebben.

De verharding is eenvoudig en duurzaam. De afwatering van het

hemelwater wordt met subtiele lijngoten uitgevoerd waarmee tevens

de bestrating wordt verbijzonderd. Op markante punten worden

bomen geplant en gehandhaafd.

Aan de noordzijde van het plangebied wordt het Dorpshart

doorgetrokken over de Rijksweg. Met winkels en woningen wordt het

huidige gat in de straatgevel opgevuld en ontstaat een symmetrisch

profiel rondom een langgerekte pleinruimte. Dit moment in de

Rijksweg wordt benadrukt met accenten in de bebouwing en in de

openbare ruimte. Het profiel wordt omgevormd tot een plein waar

autoverkeer te gast is.

De openbare ruimte wordt begrensd door de gevarieerde gevelwanden

van de winkels. Door subtiele knikjes en verspringingen in de gevellijn

worden accenten gemaakt en ruimtes gevormd.

Het Woonpark

Het Woonpark vormt het groene tegenbeeld van het compacte

winkelgebied. De ruimte is wijds en groen. Het park wordt gevormd

door licht glooiende gazons met solitaire bomen en boomgroepen van

bloesembomen. Ook het Patersbosje en het gemeentehuis worden

in dit parklandschap opgenomen. De parkeerplaats achter het

gemeentehuis wordt ingepast in het park met een dak van bomen en

een haag rondom.Het geheel vormt zo een groen beeld en de auto’s

staan uit het zicht.

De nieuwe bebouwing in het park staat strategisch gepositioneerd

zodat mooie zichtlijnen, routes en ruimten ontstaan. De bebouwing

die wordt toegevoegd vormt onderling een subtiele eenheid. De

architectonische uitstraling is warm en transparant, met metselwerk,

witte geveldelen en glas.

Het stedenbouwkundig plan voor het Woonpark is er op gericht

om één samenhangend parklandschap te realiseren. Gezien het

aanwezige en het geplande programma is het echter niet zo dat er

primair een park wordt gerealiseerd. Naast het aanwezige groen is er

ook bebouwing, parkeerruimte en infrastructuur aanwezig.

‘Vitaal Centrum Duiven’ 9


2. Opbouw openbare ruimte dorpshart

10

Hoofdontsluiting

Het dorpshart dient als één geheel herkenbaar te zijn. De openbare

ruimte vormt de samenbindende factor. De eenheid komt tot uiting

door in het gehele centrum dezelfde principes en materialen te

gebruiken. De openbare inrichting krijgt een sjieke, ingetogen

karakter en vormt een mooi contrast met de diversiteit aan gevels en

geveldetailering.

Hoofdontsluiting

De hoofdontsluiting van het centrum vindt plaats via de Rijksweg en

de Kastanjelaan. Deze ontsluitingsroutes vormen de hoofdstructuren

van het centrum in duiven en delen het centrum op in de

deelgebieden Dorpshart en het Woonpark. Beide routes krijgen in het

centrum een nieuwe inrichting die past bij de gewenste dorpse sfeer.

Vloer

In de route van de Rijksweg wordt de oversteek van het Dorpshart,

de koppeling van noord en zuid, bijzonder benadrukt doormiddel

van een pleinruimte. Hier doorkruist het doorgaande autoverkeer

het centrum van Duiven en het winkelende publiek. Ook krijgt het

busverkeer hier een halteplaats.

Vloer

Het gehele centrum wordt met hetzelfde materiaal gestraat en krijgt

daarmee een samenbindende vloer

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


2. Opbouw openbare ruimte dorpshart

Plint Bijzondere plekken

Plint

De plint is de overgang van de straat naar de winkels en vormt zo

de entree van de winkels. De plint functioneert als uitstalstrook en

terrasruimte. Voor de winkeliers en horeca is het dus duidelijk tot

waar zij hun uitstalling kunnen plaatsen.

De plinten lopen in een rechte lijn langs de gevels, deze rechte lijn

zorgt voor rust en continuïteit in het straatbeeld. Naar verhouding

van de ruimte in een straat of plein is de breedte van de plint

vastgesteld.

Bijzondere plekken

De bijzondere plekken in het dorpshart zijn: de Pastorietuin, het

Remigiusplein, de Kerktuin, en het Rijkswegplein.

Omdat ze een bijzondere plek hebben in het centrum krijgen

deze ook extra aandacht doormiddel van groen, of een afwijkend

verhardingsmateriaal.

‘Vitaal Centrum Duiven’ 11


2. Opbouw openbare ruimte - PLaNKaaRT

12

t Buske

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


‘Vitaal Centrum Duiven’ 13


3. Materialisering - VERHaRDING

Vloer - Ravenna wienerberger Pleinverharding kasseien Plint - hardsteen

14

De materialen zijn geselecteerd op duurzaamheid en een sjieke

uitstraling en sluiten aan bij de materialen zoals worden gebruikt in

het woonpark.

Verharding

De vloer wordt gestraat in een roodbruine klinkerverharding van

dikformaten. Er is gekozen voor een verlengd keperverband om rust

en schaal in de vloer te brengen.

De plint wordt in hardsteen tegels uitgevoerd. Het formaat is

40x40cm en wordt gestraat in blokverband.

De grotere formaat tegels vormen een mooi contrast met de

klinkerverharding in de vloer en de gevels. De plint wordt opgesloten

door een 50 cm brede band.

Om elk pand toch idee van een eigen stoep te geven wordt er op de

erfgrens haaks op het gebouw een strook kasseien gestraat. Deze

kasseien zijn 10x10 cm en zijn evenals de tegels van hardsteen.

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


3. Materialisering - afWaTERING

Sleufgoot

afwatering

De afwatering vindt op een subtiele manier plaats door gebruik van

cortenstalen sleufgoten. Met de roodbruine kleur van het cortenstaal

en met de minimale breedte van de sleufgoten krijgen ze een

onopvallende plaats in de verharding. Door het interne verval in de

goten hoeven deze niet onder afschot worden aangelegd waardoor

deze de strakke lijnen van de plint moeiteloos volgen. In verband met

het beheer is voor een type sleufgoot gekozen waarbij het vuil niet in

de mond van de sleuf blijft hangen. De lijngoten worden aan beide

zijden begeleid met een strook van straatstenen. Hierin worden

subtiel de benodigde inspectieputjes opgenomen.

Inspectieputje

‘Vitaal Centrum Duiven’ 15


3. Materialisering - VERLICHTING

16

Verlichting

Het belangrijkste uitgangspunt is het doelmatig verlichten van de

openbare ruimte. In hiërarchie zijn in het centrum verschillende

ruimten en profielen te onderscheiden. Het is evenwel de bedoeling

om in het gehele centrum, woonpark en dorpshart, armaturen toe te

passen uit één serie of familie. Gekozen is voor de Metronomisserie

van Phillips. Met de kleurstelling wordt aangesloten bij de

grafietgrijze kleur van het overige meubilair.

De hoofdstructuren in het centrum worden gevormd door

de Rijksweg en de Kastanjelaan. Langs deze routes worden

pendelarmaturen toegepast (type Bordeaux 4) op een 6 meter hoge

conische mast. De armaturen hangen aan uithouders van ca. 1.20 m.

Bordeaux (4) (Metronomis) Bordeaux (4) (Metronomis)

Cambridge (Metronomis) Verlichting Remigiusplein Cambridge (Metronomis) Banieren

Om de hoofdroutes naar het centrum te accentueren worden er

banieren aan de masten bevestigd.

In de winkelstraten van het dorpshart worden de armaturen

opgehangen aan spankabels tussen de gevels of als pendelarmatuur

aan de gevels (type Bordeaux). Hierdoor wordt de vloer vrijgehouden

van obstakels.

Op het cultuurplein en op de parkeerplaatsen worden

paaltoparmaturen geplaatst (type Cambridge) op een 4 meter

hoge conische mast, die worden opgenomen in de structuur van de

boombeplanting. Alle Metronomisarmaturen worden uitgevoerd

met helder glas. Een lichtberekening moet uitwijzen wat voor type

lamp, diffuser of reflector nodig is.

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


3. Materialisering - MEuBILaIR

Boomrooster type Dommel (Anae) Afvalbak type Spencer (Metalco)

Het Remigiusplein vormt een uitzondering in het verlichtingsplan.

Hier worden 8 meter hoge conische masten geplaatst. Aan de

masten worden verschillende spots bevestigd die het gehele plein

gericht kunnen aanlichten. Hierdoor kunnen bepaalde delen meer

of minder intensief worden aangelicht en ontstaat een sfeervol plein

als huiskamer van het dorp. De kleur van de masten sluit evenwel

aan bij de grafietgrijze kleurstelling van het meubilair.

Straatmeubilair

Voor ruimtelijke objecten als, paaltjes, banken en prullenbakken

wordt gekozen voor een eenduidige insteek in het gehele centrum.

Om te voorkomen dat er een allegaartje ontstaat aan obstakels in de

Bank type Big Harris (Metalco)

Afzethekwerk type Genesis (Metalco) Afzetpalen type cylinder (Metalco) Infobord type Master (Metalco)

openbare ruimte is een familie samengesteld. Passend bij de ingeto-

gen inrichting van de openbare ruimte is gekozen voor terughouden-

de, maar sjiek en klassiek vormgegeven elementen. Metaal in een

grafietgrijze kleur vormt de basis van het meubilair. Het meubilair

krijgt een klassieke uitstraling doordat de kleur doet denken aan het

vroeger veel toegepaste gietijzer. De banken zijn vanwege het zit-

comfort in hout uitgevoerd.

Vanzelfsprekend zijn de gekozen elementen duurzaam en eenvoudig

te onderhouden.

Bij de toepassing moet zoveel mogelijk worden vermeden dat er on-

nodige objecten worden geplaatst.

Fietsaanleunpaal type Beta (Samson)

‘Vitaal Centrum Duiven’ 17


3. Materialisering - BOMEN

18

Bestaande bomenrijen Rijksweg doortrekken tot aan het Dorpshart.

Bomen Rijkswegplein, 2e grootte, informele open kroon geeft uiting aan de informele inrichting

van het Rijkswegplein. Voorstel: Ginkgo biloba ‘Fastigiata’

Solitaire boom 1e grootte, rustieke boom, gesloten kroon minimaal 10m breed. Vult het gat

op tussen plein en begraafplaats en maakt daardoor onderdeel uit van de wand van het

plein. Voorstel: Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’

Bomenrij Remigiusplein, 2e grootte, formele halfopen kroon, deze “groene wand” verzacht

stenige uiterlijk van het plein. Voorstel: Gleditsia triacanthos ‘Imperial’

Solitaire boom pastoriestraat, 1e grootte, informele kroon. accentueerd kruising, verbijzonderd

de plek, ontstaan van intieme sfeer. Voorstel: Platanus acerifolia

Bomen parkeerplaatsen, 1e grootte, zelfde soort als parkeerplaatsen woonpark, groene kamer.

Voorstel: Platanus acerifolia

Bomenring rond pastorie, 2e grootte, formele halfopen kroon, versterken de eigen plek van

de pastorie. Voorstel: Gleditsia triacanthos ‘Imperial’

Bomen Kerktuin, 2e grootte, informele halfopen kroon. Voorstel: Platanus acerifolia - Fraxinus

angustifolia ‘Raywood’

Bomen Kastanjelaan, Aesculus Hippocastunum ‘Baumannii’

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


3. Materialisering - VOORSTEL BOOMSOORTEN

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii

Platanus Acerifolia

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’

Bomen

De bomen vertegenwoordigen het meeste groen in het dorpshart

en vervullen verschillende functies. De bomen worden geplaatst ter

versterking van de structuur bijvoorbeeld als scheiding tussen de

begraafplaats en het Remigiusplein. Tegelijk zorgen ze er voor dat het

stenige uiterlijk van het dorpshart enigszins wordt verzacht.

Gleditsia triacanthos ‘Imperial’

Ginkgo biloba ‘Fastigiata’

‘Vitaal Centrum Duiven’ 19


4. WINKELSTRaTEN

20

Impressie

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


4. Winkelstraten - PaSTORIESTRaaT

1.

2.10 7.00 2.10

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

plint loper plint

sleufgoot

band blauw hardsteen

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

11.20

‘Vitaal Centrum Duiven’ 21

sleufgoot

band blauw hardsteen

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

A3

1:100


4. Winkelstraten - NIEuWE ELSHOfSTRaaT

22

4.

1.30

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

sleufgoot

band blauw hardsteen

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

var.

loper

variabel

band blauw hardsteen

sleufgoot

1.30

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

A3

1:100

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


4. Winkelstraten - ‘T BuSKE

7.

2.10

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

sleufgoot

band blauw hardsteen

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

4.40

loper

10.10

band blauw hardsteen

sleufgoot

3.60

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

t.p.v. fietsrekken

tegel 10 x 10

blokverband

‘Vitaal Centrum Duiven’ 23

A3

1:100


4. Winkelstraten - NIEuWE REMIGIuSSTRaaT

24

8.

2.10 4.30 2.10

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

plint loper plint

sleufgoot

band blauw hardsteen

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

8.50

sleufgoot

band blauw hardsteen

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

A3

1:100

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


4. Winkelstraten - VaN SCHaIKSTRaaT

9.

4.10 6.10 1.70

plint loper plint

stoep

tegel 40 x 40

blokverband

blauw hardsteen

t.p.v. fietsrekken

tegel 10 x 10

blokverband

sleufgoot

band blauw hardsteen

11.90

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

‘Vitaal Centrum Duiven’ 25

band blauw hardsteen

sleufgoot

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

A3

1:100


4. Winkelstraten - RIjKSWEG

26

10.

3.70

plint

stoep

tegel 40 x 40

blokverband

blauw hardsteen

t.p.v. fietsrekken

tegel 10 x 10

blokverband

band blauw hardsteen

2.95

loper

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

molgoot 30x20x100

fietsstrook:

dikformaat

halfsteensverband

roodbruin,

gebakken

16.75

7.00

rijksweg

rijbaan:

dikformaat

keperverband

roodbruin gebakken

markering fietsstrook met strek hardsteen

fietsstrook:

dikformaat

halfsteensverband

roodbruin,

gebakken

molgoot 30x20x100

3.10

trottoir

trottoir

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

A3

1:100

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’

10.


4. Winkelstraten - VOORSTRaaT LIDL

12.

1.30

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

sleufgoot

band blauw hardsteen

3.00

loper

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

trottoirband 30x20x100

rijbaan:

dikformaat

keperverband

roodbruin gebakken

11.80

4.50

rijbaan

‘Vitaal Centrum Duiven’ 27

trottoirband 30x20x100

loper

klinker

dikformaat

verlengd

keperverband

roodbruin

genuanceerd

3.00

loper

band blauw hardsteen

sleufgoot

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

A3

1:100

12.


1.

4. Winkelstraten - KaSTaNjELaaN

28

1.30

plint

stoep

tegel 40 x 40

blokverband

blauw hardsteen

t.p.v. fietsrekken

tegel 10 x 10

blokverband

band blauw hardsteen

var. minimaal 1.50

loper

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

band 28/30x20x100

2.50

groenstrook

groenstrook:

gazon

Aesculus hippocastanum

'Baumannii'

1.50

fietsstrook

var. minimaal 12.00

band 28/30x20x100

fietsstrook:

dikformaat

halfsteensverband

roodbruin,

gebakken

4.00

rijbaan

rijbaan:

dikformaat

keperverband

roodbruin gebakken

markering fietsstrook met strek hardsteen

1.50

fietsstrook

fietsstrook:

dikformaat

halfsteensverband,

roodbruin

gebakken

band 28/30x20x100

woonpark

Woonpark:

gazon

Aesculus hippocastanum

'Baumannii'

A3

1:100

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’

1.


4. Profielen en details - PRINCIPE DETaILS HOEKOPLOSSING

‘Vitaal Centrum Duiven’ 29


4. Profielen en details - PRINCIPE DETaIL fIETSENSTaLLING

30

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


‘Vitaal Centrum Duiven’ 31


5. Bijzondere plekken

32

Impressie

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


5. Bijzondere plekken - PaSTORIETuIN

Momenteel staat de oude pastorie wat verloren midden op het

Cultuurplein. Dit prachtige historische gebouw verdient een eigen

plek te krijgen. Deze is vormgegeven door een mooie tuin rondom

het gebouw met als afscheiding tussen plein en tuin een mooi

spijlenhekwerk passend bij de historische sfeer.

De tuin ligt in een ovale vorm rond de pastorie en ligt daardoor als

neutraal element op het plein. Zitgelegenheid wordt geïntegreerd door

het hekwerk een brede voet te geven waarop houten delen worden

gemonteerd als zitplaats.

‘Vitaal Centrum Duiven’ 33


5.

5. Bijzondere plekken - CuLTuuRPLEIN/PaSTORIESTuIN

34

3.30

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

sleufgoot

band blauw hardsteen

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

var.

plein keermuur 50cm

keermuur 50 cm

pastorietuin voetpad

klinker dikformaat

halfsteensverband

roodbruin

genuanceerd

opsluitband 10x10x100

pastoriestraat 1

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’

variabel


var.

Pastoriestraat 1 keermuur 50cm

voetpad

klinker dikformaat

halfsteensverband

roodbruin

genuanceerd

opsluitband 10x10x100

pastorietuin

‘Vitaal Centrum Duiven’ 35

keermuur 50 cm

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

var.

plein

A3

1:100

band blauw hardsteen

1.30

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

5.


5. Bijzondere plekken - REMIGIuSPLEIN

36

I mpressie

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


5. Bijzondere plekken - REMIGIuSPLEIN

Het Remigiusplein wordt de plek waar de mensen op zoek gaan

naar gezelligheid ontspanning en vermaak. Na het winkelen kan

men neerstrijken op één van de terrassen. Ook vindt op dinsdag de

wekelijkse markt plaats wat een gezellige drukte met zich meebrengt.

Het plein wordt omsloten door een diversiteit van verschillende gevels

van o.a. de winkels, de woningen, de kerk en bomen. Het uitgangspunt

is dan ook om het plein rustig en ingetogen in te richten.

De profielopbouw van het plein bestaat uit: de plint aan de gebouwen,

de loper en de pleinvloer. Om de loper langs de winkels vrij te houden

voor het winkelend publiek komen de terrassen op de pleinvloer te

staan.

Om de hardheid van de wanden van het plein te verzachten wordt

er aan de oostzijde van het plein een bomenrij geplant. Onder deze

bomen komen zitplaatsen waar men in de zomer in de schaduw kan

zitten, de banken krijgen geen rugleuning waardoor men zelf kan

bepalen welke kant men wil uitkijken.

Hoogteverschil

Vanouds werd de kerk op het hoogste punt gebouwd. Dit historische

hoogteverschil is nog steeds aanwezig en wordt ook in de toekomst

behouden. De vloer van het plein loopt geleidelijk op naar de kerk

(ca. 2%), hierdoor blijft het historische hoogteverschil zichtbaar.

Het niveauverschil tussen het cultuurplein en Remigiusplein wordt

overbrugd door een luie trap met daarnaast een hellingbaan voor

minder validen, kinderwagens e.d. De hellingbaan maakt onderdeel

uit van de plint.

Materialen

De pleinvloer wordt herkenbaar in hetzelfde materiaal en verband

gestraat zoals op het huidige plein aanwezig. De huidige kasseien

worden, zo mogelijk, hergebruikt en gestraat in het wel bekende

schubbenpatroon. De pleinverharding wordt evenals de plint

opgesloten door een 50 cm brede verzonken band.

‘Vitaal Centrum Duiven’ 37


3.

5. Bijzondere plekken - REMIGIuSPLEIN Profiel

38

1.30

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

sleufgoot

band blauw hardsteen

2.10

loper

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

molgoot blauw hardsteen

plein

hergebruik bestaande kassei

schubbenverband

blauw-grijs

16.00 - 30.00

plein

variabel

A3

1:100

2.10

loper

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’

band blauw hardsteen

sleufgoot

1.30

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

3.


5. Bijzondere plekken - REMIGIuSPLEIN Plantekening

‘Vitaal Centrum Duiven’ 39


5. Bijzondere plekken - KERKTuIN

40

Impressie

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


5. Bijzondere plekken - KERKTuIN

De kerktuin is een plek waar rust en sereniteit van uitgaat. Hier kan

men de drukte van het centrum achter zich laten en even in alle rust

“bijkomen”.

Uitgangspunt is dat een kerk in een dorp in het groen staat. Door

toepassing van een mooie combinatie van strak geschoren hagen

afgewisseld met strakke borders met sierbeplanting krijgt de kerk een

groene voet.

Het historische hoogteverschil blijft ook hier zichtbaar door de tuin

ten opzichte van de vloer verhoogd aan te leggen. Het hoogteverschil

wordt opgevangen door een brede hardstenen band die zich al

slingerend door de ruimte beweegt. Tussen de bogen van de band

ontstaan intieme plekken waar men op de banken geïntegreerd rond

de bomen kan plaatsnemen.

A3

1:100

‘Vitaal Centrum Duiven’ 41

6.

1.30

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

sleufgoot

band blauw hardsteen

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

6.10

plein

variabel

band blauw hardsteen

var.

"kerktuin"

"kerktuin

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd


5. Bijzondere plekken - KERKTuIN Plantekening

42

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


5. Bijzondere plekken - PLEIN RIjKSWEG

Het plein is een verkeersknooppunt waar verschillende

verkeersstromen bij elkaar komen. Het verkeer dat over de Rijksweg

rijdt, kruist met de voetgangers die naar of van het centrum lopen.

Om deze verkeerstromen in goede banen te leiden is gekozen voor

een plein met een meervoudig ruimtegebruik ook wel “Shared Space”

genoemd. Door over de hele ruimte dezelfde verhardingsmateriaal

te gebruiken is er geen duidelijke scheiding tussen de rijbaan en

voetgangersgebied, de automobilist krijgt het gevoel dat hij te gast

is. Door bomen willekeurig in de pleinverharding te plaatsen wordt

dit gevoel nog versterkt. Om de automobilist toch enige houvast en

richting te geven wordt deze op een subtiele manier over het plein

begeleid doormiddel van lijngoten aan beide zijden van de “rijbaan”.

Op het plein zijn zitaanleidingen geïntegreerd in de rand van de

plantenbakken om de mensen gelegenheid te geven elkaar te

ontmoeten, te wachten op de bus, of even uit te rusten.

Om de veiligheid van de voetgangers op het plein te waarborgen

is het belangrijk dat de automobilisten “voorbereid” worden op de

nadering van het plein. Vanuit westelijke richting gebeurt dit door

de verandering van het profiel van de Rijksweg. Waar aanvankelijk

de weg en fietspad gescheiden worden door een groenstrook, worden

deze bij nadering van het plein samengevoegd. Ook de bomenrijen aan

beide zijden van de rijbaan stoppen ter hoogte van het cultuurplein

waardoor er een ruimtelijke verandering optreedt waardoor de

automobilist alerter wordt op zijn omgeving. Vanuit de oostelijke

richting komt men vanaf een drukke kruising waar de automobilist al

geremd wordt voordat men het plein oprijdt.

‘Vitaal Centrum Duiven’ 43


5. Bijzondere plekken - PLEIN RIjKSWEG

11.

44

1.30

plint

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

sleufgoot

band blauw hardsteen

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

5.50

loper

band blauw hardsteen

Rijkswegplein

kasseien: zelfde materiaal als op Remigiusplein

schubbenverband

blauw-grijs

sleufgoten tussen strek kasseien

10.00

rijkswegplein

23.60

band blauw hardsteen

loper

klinker dikformaat

verlengd keperverband

roodbruin genuanceerd

5.50

loper

band blauw hardsteen

sleufgoot

A3

1.30

plint

1:100

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen

11.

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’

1.3

plin

stoep

tegel 40 x40

blokverband

blauw hardsteen


5. Bijzondere plekken - PLEIN RIjKSWEG Plantekening

‘Vitaal Centrum Duiven’ 45


5. Bijzondere plekken - WETHOuDER THIjSSENPLEIN

46

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


5. Bijzondere plekken -WETHOuDER THIjSSENPLEIN

Wethouder Thijssenplein krijgt dezelfde opbouw als het Remigiusplein

en Rijkswegplein, plint-loper-pleinverharding. Ook hier komen de

terrassen op de pleinverharding waarbij de loper langs de winkels vrij

blijft voor passanten. Mensen die naar de Elshofpassage lopen worden

op deze manier langs de winkels aan de rand van het plein geleid. De

leilinden rond de pleinverharding zorgen ervoor dat het plein duidelijk

vorm krijgt en verzachten tegelijk het stenige uiterlijk.

‘Vitaal Centrum Duiven’ 47


Bijlagen

Plankaart: OR 084701-7003-12_01

Profielenblad: blad 1: 084701-P002-12_01

48

blad 2: 084701-P002-12_02

‘Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart’


‘Vitaal Centrum Duiven’ 49

More magazines by this user
Similar magazines