rapport akoestisch onderzoek.versie 4 - Gemeente Emmen

emmen.nl

rapport akoestisch onderzoek.versie 4 - Gemeente Emmen

AKOESTISCH ONDERZOEK

voor inrichting gelegen aan de

TUINDERSHOF ONG. TE ERICA

In opdracht van: Milieuholding Emmen BV

Capitool 25

7521 PL Enschede

Contactpersonen: dhr. E. Ruhé

053-428 5903

Handtekening opdrachtgever:

Datum ondertekening:

Auteur: E.W.M. Peters

jr. adviseur

5845 ZG Sint Anthonis

Telefoon: 0493 – 59 75 05

Faxnr. 0493 – 59 75 09

Projectnummer: 2708ao0107

Versie: biogasinstallatie

Datum: 21 juli 2009


INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 3

2. BEDRIJFSSITUATIE 4

2.1. Bedrijfsactiviteiten 4

2.2. Representatieve bedrijfssituatie 4

2.3. Incidentele bedrijfssituaties 8

3. GESTELDE EISEN 9

3.1. Toetsingskader 9

3.2. Toetsing berekende waarden 10

4. REKENMETHODE 11

4.1. REKENMETHODE 11

4.2. MODELERING 11

4.3 Rekenparameters 12

4.4 Toegepaste bronvermogens 12

5. RESULTATEN 14

5.1. Aard van het geluid 14

5.2. Rekenpunten 14

5.3. Resultaten 15

5.4. Verruimde reikwijdte 17

6. CONCLUSIES 19

Bijlage 1: Figuren

Bijlage 2: Invoer rekenmodel

Bijlage 3: Resultaten

Bijlage 4: Berekening indirecte hinder

Bijlage 5: Berekening geluidemissie ventilatoren

Bijlage 6: Productinformatie geluidsdemper

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 2


1. INLEIDING

In opdracht van Milieuholding Emmen BV heeft milieuadviesbureau G & O Consult te

De Rips een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het bedrijf gelegen aan de Tuin-

dershof ong. te Erica

Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is de aanvraag om een vergunning

Wet Milieubeheer voor een biogasinstallatie.

Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting op

omliggende geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen van derden en op refe-

rentiepunten op bepaalde afstanden van de inrichtingsgrens, als gevolg van de toe-

komstige bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong.

te Erica. De resultaten zijn vervolgens getoetst aan de gestelde eisen van gemeente

Emmen. Het akoestisch onderzoek vormt een onderdeel van de aanvraag om een

vergunning Wet Milieubeheer.

De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatie zijn beschikbaar

gesteld door de heer J. Schücking, de heer E. Ruhé en diens adviseur, de heer J.

Schellekens van DLV Bouw, Milieu en Techniek BV te Uden. Op basis van deze gege-

vens is een berekening gemaakt van de te verwachten equivalente en maximale ge-

luidsniveaus op de omliggende, bepalende woningen van derden. Daarnaast zijn ge-

luidscontourkaarten opgesteld voor het vaststellen van de geluidsruimte van de in-

richting.

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 3


2. BEDRIJFSSITUATIE

2.1. BEDRIJFSACTIVITEITEN

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever en de aanvraag om een

nieuwe vergunning Wet milieubeheer te hebben bestudeerd, blijkt dat er binnen de

inrichting op een werkdag de in paragraaf 2.2 beschreven bedrijfsactiviteiten plaats-

vinden. Op feest- en zondagen vinden er nagenoeg geen bedrijfsactiviteiten plaats,

uitgezonderd de activiteiten ten behoeve van de biogasinstallatie. Het vullen van de

biogasinstallatie met co-producten, deze bewegingen vinden enkel in de dagperiode

plaats. De biogasinstallatie zelf is continue in bedrijf.

In het onderzoek is vanuit gegaan dat de woning aan de Tuindershof 8 als bedrijfs-

woning wordt aangemerkt. Hierdoor vindt er geen toetsing plaats op de woning

Tuindershof 8.

2.2. REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE

Met de representatieve bedrijfssituatie zijn de activiteiten in het model gevoerd,

overeenkomstig onderstaande opsomming. De bedrijfsactiviteiten onderscheiden

zich in een representatieve bedrijfssituatie en afwijkingen hiervan. De

(meer)wekelijkse en dagelijkse activiteiten zijn gezamenlijk in 1 etmaal gemodel-

leerd (worstcase scenario). Voor de bepaling van de representatieve bedrijfssituatie

zijn de volgende activiteiten meegenomen:

Aanvoer dieselolie

Binnen de inrichting staat een dieseltank opgesteld. Ten hoogste 6 keer per jaar

wordt er diesel aangevoerd. Deze activiteit vindt in de dagperiode plaats. Hiervoor

bezoekt een vrachtwagen in de dagperiode de inrichting (mobiele bron 01). Het los-

sen van diesel duurt ten hoogste 15 minuten, en geschiedt met een stationair draai-

ende motor van de vrachtwagen (puntbron 01).

Aanvoer producten voor digistaat verwerking

Ten hoogste eenmaal per 2 weken worden er producten aangevoerd ten behoeven

van de digistaat verwerking. Deze activiteit vindt in de dagperiode plaats. Hiervoor

bezoekt een vrachtwagen de inrichting, alwaar deze naar de westzijden van de

loods rijdt (mobiele bron 16). Het lossen van deze producten geschied middels een

pomp en neemt ongeveer 30 minuten in beslag (puntbron 41). Tijdens het lossen is

de motor van de vrachtwagen niet in bedrijf.

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 4


Aan- en afvoer olie

Ten hoogste 10 keer per jaar wordt er smeerolie aangevoerd op het bedrijf. Hiervoor

bezoekt en vrachtwagen in de dagperiode de inrichting. Deze rijdt in de loods (mo-

biele bron 42). De vrachtwagen wordt in de loods gelost. Tijdens het lossen is de mo-

tor van de vrachtwagen buiten bedrijf. Daarnaast wordt er ten hoogste 10 keer per

jaar wordt er smeerolie afgevoerd op het bedrijf. Hiervoor bezoekt en vrachtwagen

in de dagperiode de inrichting, deze vrachtwagen rijdt eveneens in de loods (mobie-

le bron 42). De vrachtwagen wordt in de loods geladen. Derhalve zijn er geen ge-

luidsbron voor het laden en lossen van de vrachtwagen ingevoerd. Tijdens het laden

is de motor van de vrachtwagen buiten bedrijf.

Afvoer afval

Ten hoogste één keer per week wordt er afval opgehaald. Deze activiteit vindt uit-

sluitend in de dagperiode plaats. Hiervoor bezoekt een vrachtwagen de inrichting,

alwaar deze naar de westzijde van de loods rijdt (mobiele bron 19). Het laden van

het afval duurt ten hoogste 5 minuten (puntbron 43).

Heftruck

De heftruck is 1 uur in de dagperiode in bedrijf voor het uitvoeren van diverse werk-

zaamheden. Hierbij rijdt de heftruck over het gehele terrein zowel op de paden als

in de sleufsilo`s (puntbron 02 t/m 07).

Personenauto + bestelauto

Nabij de inrit ten westen van de inrichting vinden de vervoersbewegingen met be-

stelbussen en personenauto’s plaats. Er vinden 12 bewegingen met een personenauto

in de dagperiode plaats, 4 bewegingen in de avondperiode en 2 bewegingen in de

nachtperiode (mobiele bron 04). Met een bestelbus vinden enkel 6 bewegingen in de

dagperiode plaats en 2 bewegingen in de avondperiode ten behoeven van het onder-

houd (mobiele bron 05).

Stationaire bronnen

Ten zuiden van de loods is een tafelkoeler aanwezig, deze is in bedrijf indien de

warmte welke wordt opgewekt door de WKK-motoren niet afgezet kan worden, zoals

bij warme zomerdagen. Met het onderzoek is uitgegaan dat de tafelkoeler 8 uur per

dag in bedrijf is (puntbron 05). In de avond en nachtperiode is de koeler niet in be-

drijf, de warmte van de WKK-motoren wordt dan gebufferd in de warm wateropslag-

tank. Dit warme water wordt vervolgens gebruikt om de kassen van warmte te voor-

zien. Omdat de kassen in de avond- nachtperiode het meeste warmte nodig hebben

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 5


hoeft de koeler in de avond en nachtperiode niet te draaien.

Binnen de inrichting zijn op een aantal plaatsen ventilatoren aangebracht ten be-

hoeven van het koelen van de installatie. In het vergistinggebouw zijn in de nok een

tweetal ventilatoren geplaatst die in noodgevallen direct aanspringen. Met het on-

derzoek is uitgegaan dat deze ventilatoren 50% van de tijd in bedrijf zijn (puntbron

21 en 22). Binnen de inrichting zijn een tweetal biogaskoelers aanwezig. Met het on-

derzoek is uitgegaan dat de biogaskoelers continue in bedrijf zijn (puntbron 116 en

117). Tevens zijn op de biogaskoelers ook een 6 tal ventilatoren aanwezig, met een

diameter van 63 centimeter. Met het onderzoek is uitgegaan dat de ventilatoren

continue in bedrijf zijn. Op elke biogaskoelers zijn drie ventilatoren op korte afstand

bij elkaar geplaatst, hier is een enkele puntbron ingevoerd, alwaar het bronvermo-

gen verhoogd is met 4,8 dB(A) (puntbronnen 23 en 24).

De acht vergisters zijn voorzien van een twaalftal roerwerken. Met het onderzoek is

vanuit gegaan dat deze roerwerken continue in bedrijf zijn. (puntbronnen 119 t/m

129). Binnen de inrichting zijn een 4-tal vijzels aanwezig ten behoeven van het vul-

len van de vergister met vast co-producten. Deze vijzels zijn gezamenlijk 8 uur in de

dagperiode in bedrijf 2 uur in de avond en 4 uur in nachtperiode in bedrijf (puntbron

25 t/m 28). In het vergistinggebouw zijn een zestal gasmotoren aanwezig, deze mo-

toren zijn continue in bedrijf. In het onderzoek is uitgegaan dat het geluidsvermogen

van de uitlaat van de gasmotor als maatgevende bron wordt beschouwd. De uitlaat

van de gasmotor zijn op het dak van het WKK gebouw geplaatst. Voor het bronver-

mogen van deze uitlaat is er contact geweest met de leverancier van de gasmotoren

(Deutz te Rotterdam). Hieruit bleek dat ze doormiddel van een uitlaatdemper het

geluidsvermogen van de gasmotor kunnen reduceren tot een geluidsvermogen van

75dB(A). Voor de specificaties van deze uitlaatdemper (Combinatiedemper CD3)

wordt verwezen naar bijlage 5. Deze uitlaatdempers die op deze motoren worden

toegepast worden geproduceerd door Enalco B.V te Maasdijk.

De activiteiten welke in de loods plaatsvinden en overige installaties welke hier

aanwezig zijn, zijn buiten de inrichtingsgrens niet hoorbaar. De loods is dusdanig ge-

ïsoleerd dat de binnen de ruimte opgestelde motoren, pompen en installaties niet

waarneembaar zijn.

Loader

De loader is 3 uur per dag in de dagperiode in bedrijf ten behoeve van het uithalen

en aanvoeren van vaste co-substraten van de sleufsilo`s naar de invoerbunkers in de

vergistingsinstallatie. (puntbronnen 08 t/m 13). Tevens rijdt de loader tweemaal in

de dagperiode over het terrein (mobiele bron 03).

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 6


Inkuilen gras

In de maanden mei tot en met september wordt er op tijden wanneer het weer het

toelaat in de dagperiode gras ingekuild. Het gras wordt in de hiervoor bestemde

sleufsilo`s opgeslagen. Hiervoor bezoeken in de dagperiode 30 tractoren met silage-

wagens de inrichting voor het aanvoeren van gras (mobiele bron 15). Het gras wordt

verdeeld met en loader van derde, hetgeen 4 uur duurt (puntbron 36). Ook hier is

een aan- en afvoerbeweging met een loader ingevoerd (mobiele bron 03).

Transport vergistinginstallatie

Er wordt vergunning gevraagd voor het jaarlijks vergisten van 95.000 ton product.

Een gedeelte van de biomassa wordt opslagen in sleufsilo`s en gesloten tanks binnen

de inrichting. Daarnaast vindt er regelmatig aanvoer plaats van biomassa en afvoer

van verwerkte digistaat. In tabel 2.1 is te zien welke en de hoeveelheid producten er

op jaarbasis worden aangevoerd. Met het onderzoek is uitgegaan dat in een jaar 50

werkweken heeft met daarin 5 werkdagen, waarin deze transporten plaatsvinden.

Dit resulteert in de volgende aantallen transportbewegingen:

Tabel 2.1: aan- en afvoerstromen vergistinginstallatie

25.000 Energie maïs * 1

aantal vrachten à 25 ton per

jaar week dag

1250 800 160

20.000 Pluimveemest 800 16 4

10.000 Runderdrijfmest 400 8 2

17.000 (Natuur) gras * 2

1133 150 30

10.000 Glycerine 400 8 2

10.000 Zetmeelproducten 400 8 2

3.000 Graanresten 120 3 1

4.000 Digistaat *3

160 4 2 *4

*1 Energie mais wordt aangevoerd in de IBS (incidentele bedrijfssituatie, ten hoogste 8 dagen per jaar), het

gaat hierbij om een PIEK aanvoer van mais waarin de aanvoerbewegingen continue plaatsvinden. De aan-

voer vindt plaats met een tractor en silagewagen. Het laadvermogen van de combinatie is 20 ton.

*2 Het (natuur) gras wordt aangevoerd in de RBS (representatieve bedrijfssituatie), aanvoer vindt eveneens

plaats met een tractor en silagewagen. Het laadvermogen van de combinatie is 15 ton.

*3 Het digistaat wordt ingedikt, alwaar de dunne fractie wordt aangewend voor de omliggende tuinderrij-

en. Het overige deel van het digistaat wordt afgevoerd met eenzelfde vrachtwagen waarmee men vaste

co-producten heeft gelost.

*4 Uitgaande van de worstcase scenario wordt het digistaat maximaal 2 maal per dag afgevoerd.

Op basis van bovenstaande verdeling zijn in het model de volgende bewegingen in-

gevoerd:

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 7


Tabel 2.2: aangevraagde transportbewegingen per dag ten behoeve van vergistinginstallatie

transport aantal

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 8

bewegingen

mobiele

bron

loswijze

losduur per

vracht (mi-

vrachtwagen glycerine 2 2 08 verpompen 30 32/33

vrachtwagen aanvoer graanresten 1 1 10 Kiepen 15 47

vrachtwagen aanvoer kippenmest 4 4 06 kiepen 15 34/48

Vrachtwagen aanvoer rundveemest 2 2 08 verpompen 20 30/31

Vrachtwagen aanvoer zetmeelpro-

ducten

nuten)

puntbron

2 2 09 verpompen 20 35

Tractor aanvoer energie maïs 105 105 11 kiepen 4 46

Tractor aanvoer (natuur) gras 30 60 15 kiepen 4 45

Vrachtwagen aanvoer diesel 1 2 01 verpompen 15 01

2.3. INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES

Incidentele bedrijfssituaties zijn bedrijfssituaties welke ten hoogste twaalf keer per

jaar voordoen. Deze bedrijfssituaties komen dermate weinig voor dat deze niet tot

de representatieve bedrijfssituaties kunnen worden gerekend

Inkuilen maïs

Ten hoogste acht keer per jaar in de maand september wordt er tussen 06.00 u en

22.00 u maïs ingekuild in de oostelijk gelegen sleufsilo`s. Per dag bezoeken ten

hoogste 160 tractoren met wagens de inrichting (mobiele bron 11). Met het onder-

zoek is uitgegaan dat het manoeuvreren en het lossen van een tractor met silagewa-

gen 4 minuten in beslag neemt in totaal 10,7 uur (puntbron 46). Voor het verdelen

en aanrijden van de maïs is een loader in totaal 14 uur in bedrijf (puntbron 06). Aan-

gezien de loader van derden betreft, is er in de dag-, avond- en nachtperiode ook

nog een aan- en afvoerbeweging met een loader ingevoerd (mobiele bron 13).

Fakkelinstallatie

Ten hoogste 4 dagen per jaar is de fakkelinstallatie in gebruik. Dit betreffen gevallen

waarin door omstandigheden de WKK-installatie niet in gebruik is, zoals groot onder-

houd of calamiteit. Hierbij wordt al het gas via de fakkelinstallatie verbrandt. De

fakkel verbrandt het gas onder minimale overdruk. Derhalve is geruis als gevolg van

aanzuigende lucht of de feitelijke verbranding minimaal. Met het onderzoek is uitge-

gaan dat de fakkel het gehele etmaal in bedrijf is (puntbron 29).


3. GESTELDE EISEN

3.1. TOETSINGSKADER

Door de gemeente Emmen is aangegeven dat zij de resultaten van het geluidsonder-

zoek zullen toetsen aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Volgens deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden 3 elementen

onderscheiden:

• De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving;

• De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate

hinder zal optreden;

• De ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwe-

gingsproces.

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en

bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij

een eerste toetsing de aanbevolen richtwaarden gehanteerd dienen te worden die,

afhankelijk van de aard van de woonomgeving, kunnen variëren van Letmaal 40 dB(A)

tot 50 dB(A). Overeenkomstig de circulaire Industrielawaai en vergunningverlening

kenmerkt de omgeving van de inrichting zich als rustige woonwijk met weinig ver-

keer. Hiervoor zijn, overeenkomstig de handreiking, de volgende richtwaarden van

toepassing:

Tabel 3.1: richtwaarde landelijke omgeving.

dag avond nacht

Langetijdgemiddeld geluidsniveau LAeq 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het om-

gevingsgeluid. Dit niveau wordt ter plaatse door metingen bepaald (L95-niveau), dan

wel berekend uit de optredende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer.

(LAr, LT – 10dB(A)). De hoogste van de beide waarden is maatgevend voor het referen-

tieniveau van het omgevingsgeluid. Er zijn in de directe omgeving geen drukke ver-

keerswegen, industrieterreinen of andere bestemmingen aanwezig waardoor het re-

ferentieniveau van het omgevingsgeluid hoger wordt verwacht dan de richtwaarde.

Behalve aan de grenswaarden voor het langetijdgemiddelde beoordelingsniveau

moeten beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau LA,

MAX, gemeten in de meterstand “fast”. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen

van incidentele verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het

equivalente niveau over de betreffende periode. Lagere maximale geluidsniveaus

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 9


worden, gezien de van nature aanwezige geluiden, niet als hinderlijk beschouwd. In

die gevallen waarbij niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen op basis

van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale

geluidsniveaus worden vergund. Echter, op basis van de beschikbare kennis omtrent

hinder door maximale geluidsniveaus wordt echter sterk aanbevolen de maximale

geluidsniveaus voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65

dB(A) en 60 dB(A) niet te overschrijden.

3.2. TOETSING BEREKENDE WAARDEN

Toetsing van het langetijdgemiddelde beoordelingniveau zal primair plaatsvinden

aan de hand van de richtwaarde van het omgevingsgeluid overeenkomstig de hand-

reiking industrielawaai en milieuvergunning, hetgeen overeenkomt met een etmaal-

waarde van 45 dB(A). Echter indien blijkt dat de inrichting hier niet aan kan voldoen,

zal, in overeenstemming met het gestelde van de handreiking industrielawaai en

vergunningvoorschriften, bekeken worden in welke mate er aansluiting kan worden

gezocht bij het verlenen van een hogere waarde dan deze richtwaarde. Hierbij kan

worden gekeken naar de reeds vergunde activiteiten als wel het referentieniveau

van het omgevingsgeluid.

Gelet op de aard van de inrichting, agrarische activiteiten, wordt voor het maximale

geluidsniveau getoetst aan de in de Handreiking aanbevolen grenswaarde van 70

dB(A) etmaalwaarde.

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 10


4. REKENMETHODE

4.1. REKENMETHODE

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige ge-

luidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd overeen-

komstig de voorschriften van de ”Handleiding meten en rekenen industrielawaai”

uitgave 1999 (HMRI-II).

4.2. MODELERING

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruikma-

king van het computerprogramma Geomilieu v.1.10 van dgmr raadgevende ingeni-

eurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren conform de

voorschriften van de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industriela-

waai, uitgave 1999. In het model zijn met de overdrachtberekeningen meegerekend:

• Geometrische uitbreiding (afstand);

• Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels;

• Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en

absorptie van de bodem.

• Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;

• Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht.

De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethoden HMRI zullen

altijd in gelijke of hogere immisiewaarden resulteren dan de werkelijke (gemeten)

imissieniveaus.

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een “mobiele

bron”. Een mobiele bron is opgedeeld in een aantal puntbronnen, wat afhankelijk is

van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De be-

drijfsduurcorrectie wordt vervolgens berekend door de snelheid en het aantal bewe-

gingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule:

Cb = -10 log

Waarin: l = routelengte (m)

l x n

v x T x N

n = aantal bewegingen

v = snelheid (m/s)

T = tijdsduur beoordelingsperiode (s)

N = aantal puntbronnen

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 11


Met het onderzoek is uitgegaan dat alle rijbewegingen worden uitgevoerd met een

gemiddelde snelheid van 10 km/uur.

4.3 REKENPARAMETERS

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:

Modelgrenzen: (256.000 , 524.000) – (259.000 ; 527.000)

Standaard bodemfactor: 1,0 (akoestisch volledig zacht)

Meteorologische correctie: Standaardcorrectie

Standaardwaarde: HRMI – II.8

Luchtabsorptie:

frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

absorptie (dB/km): 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40

4.4 TOEGEPASTE BRONVERMOGENS

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van het meetarchief van G & O Con-

sult. Deze geluidsbronnen zijn elders onder specifieke bedrijfsomstandigheden ge-

meten.

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 12


Tabel 4.1: toegepaste bronvermogens

omschrijving

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 13

Lw

dB(A)

Lmax

dB(A)

piekverhoging

(ΔL)

bestelbus 92 96 +4

dichtslaan portier bestelauto 98 102 +4

fakkelinstallatie, brander 84 -- --

heftruck 97 104 +7

tafelkoeler *1 80 -- --

biogaskoeler *1 78 -- --

roerwerk *1 73 -- --

laden lossen mest 100 -- --

loader 102 107 +5

Ventilator EMI DLV 4-450 76 -- --

HCFT/6-630/H 89 -- --

Vijzels 80 -- --

Uitlaat WKK *2 75 -- --

zuurpomp 75 -- --

Lossen zuur 100 -- --

personenauto 91 96 +5

Personenauto dichtslaan portier (PIEK) 102 -- --

tractor 105 110 +5

Co-producten laden/ lossen 103 -- --

vrachtwagen 103 108 +5

vrachtwagen stationair lossen diesel 96 -- --

*1 Het bronvermogen van deze geluidsbronnen zijn op een vergelijkbaar bedrijf met vergelijkbare appara-

tuur gemeten de resultaten van deze berekening zijn te vinden in bijlage 7.

*2 De 6 uitlaten van de WWK motoren worden voorzien van geluidsdempers dit om te kunnen voldoen aan

de geluid richtwaarde. Hierover is contact geweest met Deutz Rotterdam (de leverancier van de motoren)

de geluidsdempers worden geproduceerd door Enalco B.V te Maasdijk . De leveranciers van de motoren

c.q geluidsdempers dienen garant te staan dat het geluidsniveau van 75 dB(A) gehaald zal worden.


5. RESULTATEN

5.1. AARD VAN HET GELUID

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de be-

oordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met

een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Ook wordt niet verwacht dat er

sprake zal zijn van trillinghinder of laagfrequent geluid.

Binnen de inrichting en in de bezoekende voertuigen zijn geen audioapparatuur of

omroepinstallaties aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen zullen zijn.

5.2. REKENPUNTEN

De rekenpunten zij geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten. De re-

kenhoogte is op geluidsgevoelige objecten op 1,5 m + maaiveld in de dagperiode

aangehouden en op 3,5 m of 5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode dit is

afhankelijk van het type woning (bungalow type 3,5 meter).

Daarnaast zijn er met behulp van een raster met rekenpunten geluidscontourkaarten

gemaakt. Het raster is geprojecteerd op een hoogte van 5 meter boven het maai-

veld. Van zowel de dag-, avond-, als nachtperiode zijn van de representatieve be-

drijfssituatie geluidscontouren berekend. De geluidscontourkaarten zijn in bijlage 4

opgenomen.

Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is een separate groep binnen het

model gemodelleerd, welke de voor de bronkenmerkende piekverhoging (ΔL, over-

eenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie is ingevoerd (dit heeft het gevolg dat

de piekverhoging bij het bronvermogen wordt opgeteld). Vervolgens is hiervan het

immissieniveau bepaald en verminderd voor de opgetreden meteocorrectieterm

(Cm). De afwijking van de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfs-

situaties zijn cumulatief met de representatieve bedrijfssituatie beoordeeld.

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 14


5.3. RESULTATEN

Tabel 5.1: resultatentabel representatieve bedrijfssituatie

rekenpunt

L Ar, LT

dB(A)

dag avond nacht L etmaal

L A, MAX

dB(A)

L Ar, LT

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 15

dB(A)

L A, MAX

dB(A)

L Ar, LT

dB(A)

L A, MAX

Tuindershof 1 42 51 32 38 32 37 42

Tuindershof 3 42 51 32 39 32 38 42

Tuindershof 5 44 64 35 55 35 52 45

Tuindershof 7 39 62 34 51 34 51 44

Tuindershof 12 30 42 24 29 24 29 34

Tuindershof 13 32 41 30 29 30 29 40

Tuindershof 15 31 40 28 28 28 28 38

Verlende vaart Zuid zijde 9 28 43 23 23 23 22 33

Verlende vaart Zuid zijde 10 34 50 31 31 31 31 41

Verlende vaart Zuid zijde 13 35 48 27 25 27 25 37

Verlende vaart Zuid zijde 15 35 48 27 27 27 25 37

50 meter Noord 47 65 41 39 41 39 51

50 meter Oost 52 62 35 32 35 32 52

50 meter Zuid 47 60 35 48 35 46 47

50 meter West 46 55 44 43 44 43 46

dB(A)

dB(A)


Tabel 5.2: resultatentabel incidentele bedrijfssituaties

rekenpunt

Aanvoer maïs Aanvoer maïs Aanvoer maïs

dag avond nacht

L Ar, LT

dB(A)

L A, MAX

dB(A)

L Ar, LT

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 16

dB(A)

L A, MAX

dB(A)

L Ar, LT

Tuindershof 1 46 53 44 54 37 54

Tuindershof 3 46 55 45 57 37 57

Tuindershof 5 48 65 46 67 37 67

Tuindershof 7 44 64 43 66 35 66

Tuindershof 12 34 42 31 42 26 42

Tuindershof 13 35 45 34 46 31 46

Tuindershof 15 34 45 33 46 29 46

Verlende vaart Zuid zijde 9 35 41 37 43 29 43

Verlende vaart Zuid zijde 10 41 50 42 52 34 52

Verlende vaart Zuid zijde 13 40 49 40 50 32 50

Verlende vaart Zuid zijde 15 40 48 40 50 31 50

50 meter Noord 54 66 52 66 43 66

50 meter Oost 56 62 52 62 43 62

50 meter Zuid 50 61 47 61 39 61

dB(A)

L A, MAX

50 meter West 51 54 49 54 45 54

dB(A)


Tabel 5.3: resultatentabel incidentele bedrijfssituaties

rekenpunt

fakkel

fakkel

fakkel

installatie installatie installatie

dag avond nacht

L Ar, LT

dB(A)

L A, MAX

dB(A)

L Ar, LT

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 17

dB(A)

L A, MAX

dB(A)

L Ar, LT

Tuindershof 1 42 53 34 54 34 54

Tuindershof 3 42 55 34 57 34 57

Tuindershof 5 44 65 35 67 35 67

Tuindershof 7 39 64 34 66 34 66

Tuindershof 12 30 42 25 42 25 42

Tuindershof 13 32 45 30 46 30 46

Tuindershof 15 31 45 28 46 28 46

Verlende vaart Zuid zijde 9 28 41 23 43 23 43

Verlende vaart Zuid zijde 10 34 50 31 52 31 52

Verlende vaart Zuid zijde 13 35 49 28 50 28 50

Verlende vaart Zuid zijde 15 36 48 27 50 27 50

50 meter Noord 47 66 41 66 41 66

50 meter Oost 53 62 37 62 37 62

50 meter Zuid 47 61 37 61 37 61

50 meter West 46 54 44 54 44 54

5.4. VERRUIMDE REIKWIJDTE

dB(A)

L A, MAX

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten ge-

volge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een beoordeling van

de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband

heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de inrichting gelegen aan Tuindershof

ong. te Erica. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder weg-

verkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister van VROM,

Stscr. 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoordeeld te worden op basis

van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan

de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk geacht na bestuurlijke

afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A).

dB(A)


De inrichting ontsluit zich richting aan de Tuindershof, met het onderzoek is van uit-

gegaan dat het verkeer de inrichting in westelijke richting verlaat, richting de Tuin-

derslaan. Met de berekening is er van uitgegaan dat al het verkeer de woning Tuin-

dershof 5 passeert (kortst op de weg gelegen). De berekeningen zijn uitgevoerd

overeenkomstig het Meet- en rekenvoorschrift Wegverkeerslawaai 2006, rekenme-

thode I. Uitgegaan is van een representatieve bedrijfssituatie.

Tabel 5.3: aantallen vervoersbewegingen passerend langs woning Tuindershof 5 te Erica

Activiteit

bewegingen per periode

dag avond nacht

opmerking

bestelauto 6 2 0

personenauto 12 4 2

tractor/landbouwvoertuigen 64 0 0 1*

vrachtwagen 22 0 0

lichte motorvoertuigen (lmv) 18 6 2 totaal

middelzware motorvoertuigen (mv) 0 0 0 totaal

zware motorvoertuigen (zmv) 22 0 0

zware motorvoertuigen langzaam (zmv) 64 0 0 totaal

aantal lmv per uur 1,50 1,50 0,25

aantal mv per uur 0,00 0,00 0,00

aantal zmv per uur 1,83 0,00 0,00

aantal zmvL per uur 5,33 0,00 0,00

* 1 : exclusief tractoren / loader IBS

Met de berekening is uitgegaan dat al het verkeer met een snelheid van 30 of 80 km

per uur de woning passeert, afhankelijk van het voertuigtype. Er is gerekend met het

wegdektype 1: referentieasfalt. De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter +

maaiveld gesteld en in de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.

Tabel 5.4: resultatentabel indirecte hinder

rekenpunt

dag avond nacht Etmaalwaarde

L Ar, LT

dB(A)

L Ar, LT

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 18

dB(A)

L Ar, LT

dB(A)

L etmaal

Tuindershof 5 47 35 27 47

dB(A)


6. CONCLUSIES

Door G & O Consult te De Rips is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gelui-

duitstraling van het bedrijf van Schücking Energieprojecten aan de Tuindershof ong.

te Erica. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de gewenste nieuwbouw

van een biogasinstallatie en de hiermee in verband houdende aanvraag om een ver-

gunning Wet milieubeheer.

De berekende langetijdgemiddelde geluidsniveaus met de representatieve bedrijfssi-

tuatie voldoen wat betreft de geluidsgevoelige bestemmingen aan de richtwaarde

voor het omgevingsgeluid (45 dB(A) etmaal). Wat betreft het geluidsniveaus op 50

meter vanaf de inrichtingsgrens wordt de grenswaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde

op enkele punten overschreden. Echter deze rekenpunten betreffen feitelijk geen

geluidgevoelige objecten. Derhalve worden de berekende overschrijdingen niet be-

zwaarlijk geacht.

De berekende maximale geluidsniveaus op de omliggende rekenpunten voldoen aan

de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde.

Indien er maïs wordt ingekuild, treden er overschrijdingen op met het langetijdge-

middelde geluidsniveau op de omliggende woningen. Echter deze activiteit komt ten

hoogste 12 keer per jaar voor en kunnen derhalve als incidenteel worden beschouwd.

Het is middels jurisprudentie regelmatig geaccepteerd activiteiten welke niet tot de

representatieve bedrijfssituatie kunnen worden gerekend, tot een maximum van 12

etmalen per jaar vergunbaar worden geacht middels gebruikmaking van het 12-

dagencriterium. Derhalve wordt voor ten hoogste 8 etmalen per jaar ontheffing aan-

gevraagd voor het inkuilen van maïs. Eveneens wordt er voor ten hoogste 4 etmalen

per jaar een ontheffing aangevraagd voor het gebruik van de fakkelinstallatie. Deze

twee activiteiten vallen onder de incidentele bedrijfssituatie.

De indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de inrich-

ting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaal.

Gelet op de inhoud van dit onderzoek en bovenstaande afwegingen, wordt de aange-

vraagde situatie vanuit akoestisch perspectief vergunbaar geacht.

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 19


Bijlage 1: Figuren

1.1 Topografische ligging onderzoekslocatie

1.2 Situatieschets

1.3 Ligging objecten

1.4 Ligging geluidsbronnen (gegroepeerd)

1.5 Ligging rekenpunten

Bijlage 2: Invoer rekenmodel

2.1 Objecten

2.2 Geluidsbronnen

2.3 Rekenpunten

Bijlage 3: Resultaten

3.1 Resultaten langetijdgemiddeld geluidsniveaus representatieve bedrijfssituatie

3.2 Resultaten maximaal geluidsniveaus

3.3 Geluidscontourkaarten representatieve bedrijfssituatie

Bijlage 4: Berekening indirecte hinder

Bijlage 5: Productinformatie geluidsdemper

Bijlage 6: Meetresultaten (afkomstig van een vergelijkbaar bedrijf)

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 20


Bijlage 1: Figuren

1.1 Topografische ligging onderzoekslocatie

1.2 Situatieschets

1.3 Ligging objecten

1.4 Ligging geluidsbronnen (gegroepeerd)

1.5 Ligging rekenpunten

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 21


Bijlage 2: Invoer rekenmodel

2.1 Objecten

2.2 Geluidsbronnen

2.3 Rekenpunten

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 22


Bijlage 3: Resultaten

3.1 Resultaten langetijdgemiddeld geluidsniveau

representatieve bedrijfssituatie

3.2 Resultaten maximaal geluidsniveau

3.3 Geluidscontourkaarten representatieve

bedrijfssituatie

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 23


Bijlage 4: Berekening indirecte hinder

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 24


Bijlage 5: Productinformatie geluidsdemper

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 25


Bijlage 6: Meetresultaten (afkomstig van een vergelijkbaar bedrijf)

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 26


Bijlage 6: Meetresultaten (afkomstig van een vergelijkbaar bedrijf)

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 26


Bijlage 6: Meetresultaten (afkomstig van een vergelijkbaar bedrijf)

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 26


Bijlage 6: Meetresultaten (afkomstig van een vergelijkbaar bedrijf)

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 26


Bijlage 6: Meetresultaten (afkomstig van een vergelijkbaar bedrijf)

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 26


Bijlage 6: Meetresultaten (afkomstig van een vergelijkbaar bedrijf)

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 26


Bijlage 6: Meetresultaten (afkomstig van een vergelijkbaar bedrijf)

Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Tuindershof ong. te Erica 26


ïs
Berekening SRM-I --- 21-7-2009


Berekening SRM-I --- 21-7-2009


Berekening SRM-I --- 21-7-2009


Berekening SRM-I --- 21-7-2009

More magazines by this user
Similar magazines