24.08.2013 Views

Fair Play in je club

Fair Play in je club

Fair Play in je club

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong> <strong>in</strong> <strong>je</strong> <strong>club</strong><br />

Steven Martens<br />

VTV-Congres, 9/12/2006


Waarom <strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>?<br />

Een beet<strong>je</strong> geschiedenis…


Waarom <strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>?<br />

Een beet<strong>je</strong> geschiedenis…


Waarom <strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>?<br />

“Excuse Excuse me please” please<br />

• Tennis: voorbeeldsport zijn & blijven<br />

• Plezier van tennissport niet bederven


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong> en de <strong>club</strong><br />

• ‘<strong>Fair</strong>e <strong>club</strong>’ = juiste sfeer = positief <strong>club</strong>imago<br />

• Ondersteun<strong>in</strong>g door VTV & Delta Lloyd


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>…<br />

waar hebben we het over?


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>… waar hebben we<br />

het over?<br />

• Omgang met regels<br />

– reglementen kennen = problemen voorkomen<br />

(= geschreven reglementen)<br />

• Omgang met anderen<br />

– gedrag & respect<br />

(= ongeschreven reglementen)


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>… waar hebben we<br />

het over?<br />

• Omgang met regels<br />

– Coach<strong>in</strong>g: wat is toegelaten, wat niet?<br />

– Tim<strong>in</strong>gs respecteren (op tijd aanwezig zijn,<br />

opwarm<strong>in</strong>g, kantwissel,…)<br />

– Club: max. aantal <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>gen aanvaarden i.f.v.<br />

aantal beschikbare terre<strong>in</strong>en<br />

– Speler: beperkt aantal tornooi-<strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>gen per week<br />

– …


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>… waar hebben we<br />

het over?<br />

Vraag<strong>je</strong> …<br />

De opwarm<strong>in</strong>gstijd is zowel <strong>in</strong>door<br />

als outdoor beperkt tot maximum 8<br />

m<strong>in</strong>.<br />

Juist<br />

Fout


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>… waar hebben we<br />

het over?<br />

Vraag<strong>je</strong> …<br />

Coach<strong>in</strong>g door de ouders tijdens<br />

een tornooimatch is toegelaten<br />

zolang dit alleen gebeurt tijdens de<br />

kantwissel.<br />

Juist<br />

Fout


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>… waar hebben we<br />

het over?<br />

• Omgang met anderen<br />

– ‘fijne’ ontvangst van <strong>in</strong>ter<strong>club</strong>ploegen<br />

– eigen supporters aanmanen tot <strong>Fair</strong> <strong>Play</strong><br />

– speler/ploeg feliciteren bij goed spel (ongeacht w<strong>in</strong>st of<br />

verlies)<br />

– applaudisseren voor mooi tennis (ongeacht<br />

speler/ploeg)<br />

– op een waardige manier omgaan met verlies<br />

– voorbeeldfunctie van wedstrijdleiders, scheidsrechters,<br />

ouders, tra<strong>in</strong>ers, …<br />

– …


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>… waar hebben we<br />

het over?<br />

Vraag<strong>je</strong> …<br />

Tijdens een <strong>in</strong>ter<strong>club</strong>match kan een<br />

speler door de scheidsrechter<br />

gesanctioneerd worden als zijn<br />

supporters onsportief zijn t.o.v. zijn<br />

tegenstander.<br />

Juist<br />

Fout


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>… waar hebben we<br />

het over?<br />

Vraag<strong>je</strong> …<br />

Het net overschrijden om een<br />

balafdruk te controleren wordt<br />

volgens de gedragscode bestraft<br />

als onsportief gedrag.<br />

Juist<br />

Fout


Samen aan de slag voor<br />

<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong>


Samen aan de slag voor<br />

<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong><br />

Spelers<br />

Ouders Tra<strong>in</strong>ers<br />

Supporters<br />

Officials<br />

VTV<br />

Clubs


Samen aan de slag voor<br />

<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong><br />

• Ondersteun<strong>in</strong>g door VTV en Delta Lloyd<br />

– Affiches<br />

– Flyers<br />

– Biervilt<strong>je</strong>s<br />

– Tip van de week op VTV-website<br />

– Specifieke acties op VTV-evenementen<br />

– Sensibilisatie officials<br />

– Gedragscode voor ouders en tra<strong>in</strong>ers<br />

– Advertenties <strong>in</strong> diverse media<br />

– Clubactie<br />

• Suggesties vanuit <strong>club</strong>s steeds welkom!


Maak <strong>Fair</strong> <strong>Play</strong> levend<br />

<strong>in</strong> <strong>je</strong> <strong>club</strong>


Clubactie 2006<br />

• TC Kortemark<br />

• TC ‘t Sas<br />

• TC Wehzel<br />

• TC Forest Hills<br />

• TC Oudenaarde<br />

• TC Bloemenhof<br />

• TC Ichtegem<br />

• TC De Alk


Proficiat<br />

TC Kortemark


Maak <strong>Fair</strong> <strong>Play</strong> levend<br />

<strong>in</strong> <strong>je</strong> <strong>club</strong><br />

• Start <strong>in</strong>tern bij bestuur, tra<strong>in</strong>ers,<br />

verantwoordelijken, commissies, …<br />

– vergader<strong>in</strong>gen<br />

– <strong>in</strong>terne tra<strong>in</strong>ersopleid<strong>in</strong>gen<br />

– zelf het goede voorbeeld geven<br />

– taakbeschrijv<strong>in</strong>gen / contracten<br />

– niet voor bepaalde periode maar cont<strong>in</strong>u


Maak <strong>Fair</strong> <strong>Play</strong> levend<br />

<strong>in</strong> <strong>je</strong> <strong>club</strong><br />

• Onderneem acties <strong>in</strong> <strong>je</strong> eigen <strong>club</strong> naar<br />

leden, ouders, supporters, …<br />

– aandacht <strong>in</strong> <strong>club</strong>blad, website, flyer, mail<strong>in</strong>g: tekst met<br />

ev. eigen <strong>club</strong>regels<br />

– <strong>Fair</strong><strong>Play</strong> affiches, flyers en biervilt<strong>je</strong>s op zichtbare<br />

plaatsen (prikbord, WC, toog, …)<br />

– tra<strong>in</strong>ers wijzen k<strong>in</strong>deren steeds op <strong>Fair</strong><strong>Play</strong> (tijdens<br />

lessen, tornooibegeleid<strong>in</strong>g, …)


Maak <strong>Fair</strong> <strong>Play</strong> levend<br />

<strong>in</strong> <strong>je</strong> <strong>club</strong><br />

• Onderneem acties <strong>in</strong> <strong>je</strong> eigen <strong>club</strong> naar<br />

leden, ouders, supporters, …<br />

– <strong>club</strong>kampioenschap of <strong>je</strong>ugdstage: prijs voor meest<br />

faire speler<br />

– Miss & Mister <strong>Fair</strong><strong>Play</strong>: alle <strong>club</strong>leden beoordelen<br />

elkaar en kiezen w<strong>in</strong>naar<br />

– <strong>in</strong>ter<strong>club</strong>vergader<strong>in</strong>g voor ouders en spelers


Maak <strong>Fair</strong> <strong>Play</strong> levend<br />

<strong>in</strong> <strong>je</strong> <strong>club</strong><br />

• Overtuig ook andere spelers,<br />

tornooideelnemers, <strong>in</strong>ter<strong>club</strong>spelers, …<br />

– charter ondertekenen voor aanvang 1e wedstrijd<br />

– wedstrijdleider wijst spelers op <strong>Fair</strong><strong>Play</strong><br />

– consequente toepass<strong>in</strong>g van de gedragsregels door<br />

de scheidsrechters<br />

– gedrag tegenstrever beoordelen d.m.v. formulier<br />

– extra controle door wedstrijdleider langs terre<strong>in</strong>en<br />

– prijs voor beste <strong>Fair</strong><strong>Play</strong> speler tijdens tornooi


Besluit<br />

Ik, jij, wij of zij…<br />

<strong>Fair</strong> play hebben we<br />

allemaal nodig


<strong>Fair</strong> <strong>Play</strong><br />

Part of the game


Koffiepauze

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!