Views
5 years ago

Ambtenaar 2.0 - Evernote

Ambtenaar 2.0 - Evernote

Web 2.0

Web 2.0 heeft niet alleen gevolgen buiten de overheid De gevolgen van web 2.0 voor de overheid liggen op drie terreinen die elkaar beïnvloeden: 1. De relatie tussen burger en overheid (overheid 2.0); 2. De interne organisatie van de overheid (organisatie 2.0); 3. De manier van werken van de ambtenaar (werknemer 2.0). Het project Ambtenaar 2.0 richt zich op alle drie deze onderwerpen. www.geenstijl.nl is een scherp weblog met een rechtse en populistische inslag. GeenStijl is één van de grootste weblogs van Nederland en heeft daardoor en door de directe en confronterende aanpak een invloedrijke positie gekregen in het medialandschap. Social networking: internetsites waar gebruikers lid van kunnen worden, contacten kunnen leggen en groepen kunnen vormen. te gaan werken binnen de overheid en naar buiten toe, maar leveren ook nieuwe bedreigingen en onzekerheden op. Dit alles stelt nieuwe eisen aan het functioneren van de overheid en van elke ambtenaar. Dat levert in eerste instantie veel vragen op. Is de overheid wel goed voorbereid op mogelijke verstoringen door deze ontwikkelingen? Wat zijn de kansen en risico's? Hoe kan de overheid de mogelijkheden van web 2.0 gebruiken om op een omgevingsbewustere, interactievere en efficiëntere manier te werken? Wat betekent dit voor de interne organisatie van de overheid en voor de positie van de ambtenaar? De gevolgen van web 2.0 manifesteren zich op drie terreinen die met elkaar samenhangen: 1. De relatie tussen burger en overheid; 2. De interne organisatie van de overheid; 3. De manier van werken van de ambtenaar. Deze drie onderwerpen zal ik hieronder kort uitwerken. Daarna ga ik er in de komende hoofdstukken dieper op in. 1. De relatie tussen burger en overheid Nederlanders zijn eraan gewend geraakt om hun administratie (bijv. belastingen, bankzaken) digitaal en via internet af te handelen. De overheid investeert veel om administratieve contacten met de overheid steeds meer te digitaliseren. Maar behalve voor administratieve contacten vinden burgers het ook steeds normaler om meningen, kennis en informatie uit te wisselen via internet. Of om online samen te werken in persoonlijke (bijv. Marktplaats) of maatschappelijke (bijv. verenigingswerk) activiteiten. Ook bedrijven, overheden en andere organisaties zien steeds meer mogelijkheden om op die manier klanten, burgers en andere betrokkenen bij hun activiteiten te betrekken. Voor de overheid liggen deze veranderingen op vier terreinen: Het maatschappelijk debat Elke internetgebruiker heeft de mogelijkheid om zijn mening kenbaar te maken via diverse online kanalen en media. Dat biedt kansen in het opvangen van signalen uit de samenleving, maar hoe kunnen waardevolle bijdragen worden gefilterd uit al die megabytes die dagelijks online worden gezet? Daarnaast zijn er nieuwe media in opkomst als www.geenstijl.nl en YouTube en wordt het maatschappelijk debat harder en vluchtiger. De overheid moet nagaan hoe ze omgaat met al die meningen en met deze mediacratie. Communities rond thema’s Web 2.0 heeft een versterkend effect op het platter worden van de samenleving (horizontalisering) en biedt daardoor kansen voor het versterken van de civil society. Daarbij is het ook mogelijk dat burgers of samenwerkingsverbanden taken van de overheid overnemen. Ik noemde al Fixmystreet.com in Groot-Brittannië en Waarneming.nl in Nederland. De overheid moet ook nadenken hoe sociale netwerken slim kunnen worden ingezet voor bijv. verrijking van beleid en publieke informatievoorziening. 37

www.politieonderzoeken.nl probeert net als het televisieprogramma Opsporing Verzocht gebruik te maken van de kennis van burgers over een misdaad of verdwijning. De politie is erg actief op het gebied van web 2.0 en zet verschillende sites en middelen in om efficiënter en effectiever haar werk te kunnen doen. 38 Massasamenwerking Het betrekken van burgers bij de taken en processen van de overheid biedt veel perspectieven, bijv. bij beleidsvorming, toezicht en handhaving, maar ook om ideeën uit de samenleving te oogsten, bijv. door gebruik te maken van open innovatie. Web 2.0 biedt de kans om interactiever en omgevingsgerichter te werken. Een voorbeeld is de inzet van wiki's bij de plannenmakerij voor een woonwijk in Smallingerland of www.politieonderzoeken.nl, dat burgers vraagt mee te werken aan ... politieonderzoek. Hoe kunnen we als overheid web 2.0 benutten om verantwoordelijkheid te delen of zelfs taken uit te besteden? Open Overheid Om burgers de mogelijkheid te geven om te participeren in of mee te werken aan de taken van de overheid is het nodig om inzicht te geven in de processen van de overheid en is behoefte aan kennis en informatie. Door meer informatie (documenten, databanken, etc.) openbaar te maken ontstaan nieuwe initiatieven in de samenleving (bijv. het reeds genoemde Ikregeer.nl) en het transparant maken van processen geeft burgers de mogelijkheid om op het juiste moment aan te sluiten. Datzelfde geldt overigens nog sterker voor transparantie binnen de organisatie. Aan de andere kant is informatie soms lastig te beveiligen en de waarborg van veiligheid, betrouwbaarheid en privacy is dan ook een voorwaarde om hiermee aan de slag te gaan. 2. De interne organisatie van de overheid Om als overheid in te kunnen spelen op al deze ontwikkelingen, erop te reageren en de mogelijkheden in te zetten om beter je werk te doen, zal ook de interne organisatie moeten veranderen. Niet alleen om aansluiting met de samenleving te houden, maar ook omdat nieuwe, jonge werknemers hun opwachting maken bij de overheid. Zij zijn opgegroeid met een andere manier van werken, samenwerken en communiceren. Welke instelling en houding hebben managers en medewerkers nodig voor ´het nieuwe werken´ (een term die ook wel gebruikt wordt)? Welke randvoorwaarden moeten ontwikkeld worden om ruimte te bieden aan deze 2.0-ontwikkelingen? Ruimte aan medewerkers De wijze van besturen en leiding geven in de ambtenarij is nog sterk industrieel ingericht, met afgebakende taken en managers die zichtbaar controle willen uitoefenen. Kenniswerkers, aan wie je niet afziet of, waar en hoe ze aan het werk zijn, hebben ruimte en vertrouwen nodig om hun werk te kunnen doen. De huidige werkwijze van de ambtenaar is nog veelal one size fits all. De organisatie moet keuzemogelijkheden aanbieden zodat medewerkers zelf een persoonlijker en gebruikersgerichte werkomgeving kunnen richten. Medewerkers worden ondernemers, managers worden ondersteuners die het kader en de verwachte resultaten aangeven waarop de medewerker afgerekend wordt. Werken in netwerken Ambtenaren maken deel uit van afdelingen en directies, maar hebben in hun werk vaak een nauwere relatie met mensen in hun netwerk die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Dat kunnen collega's zijn van andere directies of ministeries, maar dat kunnen ook vertegenwoordigers zijn van maatschappelijke organisaties of actieve en betrokken bur

boekje "Platteland 2.0" (1928 kb)
eVaardigheden en eAwareness van Nederlandse ambtenaren
Aan de slag met Het Nieuwe Werken (pdf)
Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
Resultaten van de ATLAS - (www.projectatlas.org).
DE PUBLIEKE DIMENSIE VAN KENNIS - Oapen
open data | van ideaal naar realiteit - Nederlandse Commissie voor ...
Magazine KSI-2012 - suzan bosch
Anders werken in plaats van nieuwbouw FMM jaarboek - AT Osborne
MEE Drenthe zet zich op de kaart MEE Drenthe zet zich op de kaart
Plannen voor de nieuwe Generatie - Vrouwenraad
download MUG Werkt! zomer 2013 - MUGweb
Iedere ambtenaar zijn eigen milieubeleid - Vno Ncw
Re-integratieladder met 7-mijlslaarzen! Nieuwe ... - WSD-Groep
ZorgMagazine 2012 - Zorgselect
Coalitieakkoord Tilburg 2010 - 2014 - PvdA Tilburg