Views
5 years ago

1 1. Referentietermen 2. Raadgeving - Favv

1 1. Referentietermen 2. Raadgeving - Favv

1 1. Referentietermen 2. Raadgeving -

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN VOORLOPIGE SPOEDRAADGEVING 37-2009 Betreft : Aanbevelingen met betrekking tot Q-koorts bij kleine herkauwers in België (dossier Sci Com 2009/37) Voorlopige spoedraadgeving gegeven door het Wetenschappelijk Comité op 11 december 2009 1. Referentietermen Gezien de epidemie van Q-koorts in geitenbedrijven in Nederland, gezien de gevallen bij de mens in Nederland (met sterfte) en in België (36 gevallen sinds 2009, zonder sterfte), en gezien de recente beslissing van de Nederlandse regering om alle drachtige geiten van positieve bedrijven op te ruimen, werd er, op datum van 10 december 2009, gevraagd aan het Wetenschappelijk Comité zich dringend uit te spreken over de volgende vragen : 1. Hoe kunnen de schapen- en geitenbedrijven, die een risico vormen voor de volksgezondheid (excretie van de kiem diagnose via PCR) worden opgespoord ? Vanaf welk ogenblik kan een bedrijf als positief worden beschouwd ? 2. Welke maatregelen moeten er getroffen worden in de positieve schapen- en geitenbedrijven ? Gezien het overleg van de werkgroep tijdens de vergadering van 11 december 2009 en de plenaire zitting van het Wetenschappelijk Comité van 11 december 2009, 2. Raadgeving 2.1. Inleiding brengt het Wetenschappelijk Comité volgende voorlopige spoedraadgeving uit : Het is gekend dat Coxiella burnetii, het agens dat verantwoordelijk is voor Q-koorts, voorkomt in België bij kleine herkauwers. Bij een serologisch onderzoek werd een individuele prevalentie vastgesteld op dierniveau van 6% bij schapen in België (geen at random studie), vooral in Vlaanderen (NRL CODA, persoonlijke mededeling, 2008), en het wordt verondersteld dat een hoog percentage bedrijven van kleine herkauwers seropositief is voor Q-koorts. Bijgevolg, is de doelstelling van dit advies om vooral aanbevelingen uit te brengen uit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid. De belangrijkste 1

(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
1/3 ADVIES 46-2005 : Herevaluatie van de —Gids voor ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
19.03.2004 - Favv
10.09.1981 - Favv
ADVIES 25-2010 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
cfr. bijlage 1 - Favv
1 GEZONDHEIDSTATUS VAN AQUACULTUURBEDRIJVEN ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
1 Overzicht ter attentie van de Politiediensten in verband met ... - Favv
Advies 14-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
1/7 Huishoudelijk reglement - Favv
Advies 06-2007 - Favv
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant ...
ADVIES 34-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV