Views
5 years ago

User Manual - Grundig-dect.com

User Manual - Grundig-dect.com

User Manual -

D160 / D160A D210 / D210A VOORWOORD Geachte klant, U hebt een DECT-telefoon van GRUNDIG DECT aangeschaft en wij danken u hartelijk voor het vertrouwen dat u in ons hebt. Dit product is met de grootste zorg gemaakt. Als u problemen tijdens het gebruik ondervindt, raden wij u aan om de gebruikershandleiding door te nemen. U kunt tevens meer informatie vinden op de site: http://www.grundig-dect.com Voor uw gemak en veiligheid vragen wij u om aandachtig de navolgende paragraaf te lezen: AANBEVELINGEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN D160 / D160A D210 / D210A Plaats uw DECT-telefoon niet in een vochtige omgeving (badkamer, douche, washok, keuken, enzovoort) of op minder dan 1,50 meter afstand van een watervoorziening en plaats uw telefoon ook niet buiten. Gebruik het apparaat bij temperaturen die tussen 5°C en 45°C liggen. Gebruik alleen de voedingsadapter die bij de telefoon is geleverd, sluit het voetstuk van het basisstation aan volgens de installatieaanwijzingen in dit boekje en de aanwijzingen op het identificatielabel van de adapter (spanning, voltage, frequentie). De voedingsadapters zijn beveiligd en zullen spanning van 230 V omzetten. Ze moeten in de nabijheid van het toestel geplaatst worden, en moeten makkelijk toegankelijk zijn. Deze telefoon is bestemd om te worden aangesloten op het openbare telefoonnetwerk. Neem in geval van problemen contact op met de winkel waar u de DECT heeft aangeschaft. Gebruik alleen de bijgeleverde telefoonkabel. Om uw persoonlijke veiligheid te garanderen, plaats uw handset nooit op het basisstation zonder batterij, of zonder de batterijklep, omdat u dan een elektrische schok zou kunnen krijgen. Gebruik alleen een gecertificeerde oplaadbare AAA-batterij NiMH 1,2V 400 mAH om schade aan uw toestel te voorkomen. Gebruik nooit een niet-oplaadbare batterij. Plaats de batterij in het batterijvak van de handset met inachtneming van de polariteit. Aan het einde van zijn levensduur, moet de batterij worden verwijderd volgens de recyclinginstructies in dit boekje. Uw DECT-telefoon heeft een bereik van ongeveer 50 meter binnenshuis en ongeveer 300 meter buitenshuis. De directe aanwezigheid van metalen massa's, een televisie of een elektrisch apparaat kan het bereik verminderen. De werking van bepaalde gevoelige medische apparaten en bepaalde beveiligingsapparaten kan door de radiogolven van de telefoon worden verstoord. Wij raden u aan om altijd de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. In gebieden waar het veelvuldig onweert, raden wij aan om uw telefoonlijn te voorzien van een beveiliging tegen piekspanningen. Dit apparaat werkt niet wanneer de stroom uitvalt: als u in geval van nood moet telefoneren, raden wij u aan om bij een stroomstoring een ander apparaat te gebruiken. Het keurmerk CE bewijst dat het product voldoet aan de eisen van de richtlijn 1999/5/CE van het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende elektrische apparaten en telecommunicatieapparaten, voor de veiligheid en gezondheid van gebruikers, voor elektromagnetische interferentie. Bovendien is bij het apparaat gebruikgemaakt van een frequentiespectrum voor aard- en luchtcommunicatie om schadelijke interferentie te voorkomen. De verklaring van naleving kan worden opgezocht op de www.grundig-dect.com, website, of kan worden opgevraagd op het volgende adres: Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France. 3. Druk op . - Kies "wissen" om het gekozen nummer te wissen. - Kies "alles wissen " om alle nummers uit de lijst te wissen. 4. U moet uw keuze bevestigen. 5. Via het toetsen van de handset: - als u de opdracht nummers verwijderen wilt annuleren, drukt u op de toets . - als u de opdracht nummers verwijderen wilt bevestigen, drukt u op de toets . TELEFOONBOEK U kunt maximaal 80 items (bestaande uit 24 cijfers en 12 lettertekens) opslaan. Een geregistreerd nummer kiezen 1. Druk op om het telefoonboek te openen. 2. Druk op of om de items van het telefoonboek te lezen. 3. Als het juiste nummer geselecteerd is, druk op . Een item aanmaken/opslaan 1. Ga naar het menu "telefoonboek" / "nwe gegevens" 2. Voer de naam in van het aan te maken item. Druk op de toets . 3. Voer het nummer in. Druk op om te bevestige. Een item wijzigen 1. Ga naar het menu "telefoonboek" / "bewerk gegev ". 2. Selecteer het te wijzigen item met behulp van of . Druk op de toets . 3. Het invoerscherm van de naam verschijnt met de cursor aan het einde van de regel: - Als de weergegeven informatie klopt, drukt u op de toets . - Als de weergegeven naam niet klopt, drukt u op de toets om de lettertekens te wissen. - Voer de nieuwe naam in en druk op de toets . 4. Het invoerscherm van het nummer verschijnt met de cursor aan het einde van de regel: - Als de weergegeven informatie klopt, drukt u op de toets . - Als het weergegeven nummer niet klopt, drukt u op de toets om de cijfers te wissen. 5. Voer het nieuwe nummer in en druk op de toets. Een item / het hele telefoonboek verwijderen 1. Ga naar het menu "telefoonboek" / "wissen " (of "ALLES wissen " als u het hele telefoonboek wilt verwijderen). 2. Selecteer het te verwijderen item met behulp van of . Druk op de toets : - als u de opdracht voor het verwijderen van het item wilt annuleren, drukt u op de toets . - als u de verwijdering van het item bevestigt, drukt u op . 1 7 D160 / D160A D210 / D210A SNELLE INSTALLATIE Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende items niet ontbreken: een basisstation, een volledige handset, een batterijenvakje, een telefoonkabel, een volledig voedingsblok, handset batterij, de onderhavige gebruikershandleiding. In geval u een DUO of TRIO pakket koopt, treft u voor elke handset de volgende items aan: bureaulade met eigen voedingsblok, een batterijenvakje, handset batterij. De telefoon installeren + _ _ + Oplaadbare batterijen 2 Lokalisatietoets kort indrukken: - Handsets zoeken lang indrukken (minimaal 4 seconden) - Handsets registreren. Telefoonaansluiting Netaansluiting 1. Installeer de batterijen een voor een met de polen in de juiste richting zoals aangegeven in het batterijenvakje. 2. Plaats het dekplaatje terug. « SEARCHING...» verschijnt op het scherm. 3. Sluit het voedingsblok aan op het stopcontact en vervolgens op het basisstation. 4. Een welkomsttekst in alle ondersteunende talen verschijnt op het scherm, druk op *. 5. Kies een land aan de hand van de toesten of en kies . 6. U moet uw keuze bevestigen. Kies U hoort een bevestigingsignaal. . 7. Plaats de handset op het basisstation om hem te laden. Als u de telefoon niet goed oplaadt, zal de batterij minder goed werken. 8. Druk op zodra de batterijen opgeladen zijn. U hoort normaal een toon. * : Volgens land D160 / D160A D210 / D210A Snel kiezen Via deze functie kunt u twee nummers instellen op de toetsen en van het toestenbord. 1. Ga naar het menu "telefoonboek" / "dir. geheugen ". 2. kiest u de toets waar u een nummer wil instellen ( of ) 3. Druk dan op , "geen nummer" verschijnt op het scherm. 4. Druk op de toets . 5. "bewerk nr." verschijt op het scherm, druk op de toets . 6. Het invoerscherm voor de naam wordt geopend. Voer de naam in. Druk op de toets . 7. Het invoerscherm voor het nummer wordt geopend. Voer het nummer in. Druk op de toets U hoort een bevestigingssignaal. . Om een opgeslagen (snel kiezen) nummer te bellen via een van de toetsen, Houd de toets waar het nummer werd ingesteld ingedrukt ( of ). Een pauze inlassen (bij het nummer kiezen) U kunt een pauze inlassen in de nummering van een telefoonnummer als u wilt dat er bepaalde tijd wordt gewacht totdat de telefoonlijn is geopend. Houdt ingedrukt om een pauze in te lassen bij het invoeren van het nummer.’’P’’ verschijnt op het scherm. FUNCTIES VOOR MEERDERE HANDSETS De functies voor meerdere handsets zijn mogelijk als er minstens twee handsets zijn geregistreerd in hetzelfde basisstation. Interne oproep/Intercom 1. Zorg ervoor dat de handset in stand-by modus staat. 2. Druk op de toets van de handset. - Als uw installatie bestaat uit twee handsets, wordt de tweede handset rechtstreeks opgeroepen; "handset " gevolgd door het nummer van de handset verschijnt op het scherm. - Als uw installatie meer dan twee handsets telt, knippert het pictogram INT op het scherm en worden de nummers van alle andere geregistreerde handsets weergegeven. - Voer het nummer in van de handset die u wilt oproepen of druk op de toets handsets op te roepen. De handset(s) gaat/gaan over. om alle Een interne oproep ontvangen 1. Interne en externe oproepen onderscheiden zich door hun verschillend belsignalen. Het pictogram " " knippert op het scherm. “ handset ” verschijnt gevolgd door het nummer van de oproepende handset. 2. Druk op om op te nemen. Het pictogram " " houdt op met knipperen. 3. Als u een interne oproep wilt beëindigen, drukt u op . 8 D160 / D160A D210 / D210A Toetsen van de handset Scherm OK-toets Selecteren/bevestigen Groene toets Opnemen Handsfree * Menu-/ bevestigingstoets Opnieuw oproepen/ flash-functie Naar de voicemail (lang indrukken) ** Toetsenbord vergrendelen / ontgrendelen (lang indrukken) De microfoon activeren - uitschakelen Microfoon 3 Luidspreker Navigatietoets boven / Log van ontvangen oproepen openen Corrigeren / Annuleren / Schermbeveiliging wijzigen (lang indrukken) Ophangen / De handset aan / uitschakelen Naar telefoonboek / Navigatietoets onder Log uitgaande oproepen openen het belsignaal van de handset uitschakelen (lang indrukken) Intercomtoets * Enkel D210 en 210A ** Het nummer van de voicemail kan worden gewijzigd (zie paragraaf "Snel kiezen" pagina 8). Pictogrammen van de handset Kracht van het signaal (knippert wanneer er geen signaal wordt ontvangen vanaf het basisstation of als het te zwak is). In gesprek (flikkert wanneer u in gesprek bent). Berichtenaanduiding (afhankelijk van de provider). Bel signaal van de handset is uitgeschakeld. Gemiste en niet geraadpleegde oproep (verschijnt wanneer u een oproep ontvangt). Antwoordapparaat geactiveerd. Telefoonboek. D160 / D160A D210 / D210A Laadstatus pictogram ( : geladen ; + flikkert (zonder oplader) leeg ; knippert tijdens het laden). Een externe oproep en een interne oproep Een externe oproep doorverbinden 1. Wanneer u in gesprek bent, drukt u op geplaatst. . De externe oproep wordt in de wachtstand 2. Voer het nummer in van de handset waarnaar u de oproep wilt doorverbinden. Wanneer de gebruiker antwoordt, kunt u hem/haar doorverbinden. 3. Druk op om de oproep door te verbinden. Als u wilt omschakelen tussen gesprekspartners, houdt u de toets ingedrukt, totdat u een geluidsignaal hoort. Als de opgeroepen handset niet antwoordt, drukt u nemen. Conferentiegesprek (met 3 deelnemers) om de oproep terug te U kunt een conferentiegesprek voeren tussen een gesprekspartner en twee andere handsets die zijn geregistreerd in het basisstation. Ga als volgt te werk voor een conferentiegesprek met een externe oproepexterne : 1. Druk op de toets . De externe oproep wordt in de wachtstand geplaatst. 2. Voer het nummer in van een handset. Wacht totdat de gebruiker de handset opneemt. 3. Houdt de toets ingedrukt om het conferentiegesprek met drie gesprekspartners te starten. "conferentie" verschijnt op het scherm van de handsets. Twee externe oproepen U ontvangt een tweede oproep terwijl u al in gesprek bent Tijdens het gesprek hoort u het piepsignaal van uw telecombedrijf om u te informeren dat er een tweede oproep wachtende is. Op het scherm worden de gegevens van de wachtende oproeper weergegeven. Drukt u op en vervolgens op de toets om deze nieuwe oproep te beantwoorden. Uw eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst en u kunt spreken met de tweede gesprekspartner. Een tweede oproep plaatsen terwijl u al in gesprek bent Terwijl u in gesprek bent, drukt u op en vervolgens kiest u het nummer dat u wilt bellen. De huidige oproep wordt dan in de wachtstand geplaatst en u wordt verbonden met de tweede oproep. Omschakelen tussen de oproepen U kunt omschakelen tussen de oproepen met een druk op en vervolgens op de toets . De huidige oproep wordt dan in de wachtstand geplaatst en u wordt verbonden met de tweede oproep. Een van de twee oproepen beëindigen Als u een oproep wilt beëindigen en verder wilt gaan met de andere drukt u op en vervolgens op de toets . De huidige oproep wordt dan definitief beëindigd en u gaar verder met de tweede oproep. Als u een conferentiegesprek wilt voeren met 3 deelnemers (de 2 oproepen en uzelf) Terwijl u in gesprek bent, drukt u op en vervolgens op de toets . U kunt dan tegelijkertijd spreken met de 2 gesprekspartners. Als u het conferentiegesprek met 3 deelnemers wilt beëindigen, drukt u op rood . 9 D160 / D160A D210 / D210A Vervangen van de batterij Zorg ervoor dat de telefoon UIT staat voordat u de batterij vervangt. 1. Open het dekplaatje van de batterijen. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment 2. Ontkoppel de contactbus van het batterijpak en verwijder dan de batterij uit de handset. 3. Plaats het nieuwe batterijpak en sluit het snoer van links aan in de contactbus in de handset. 4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug. 5. Plaats de handset in het basisstation om op te laden. MENU OVERZICHT Overzicht telefoonboek nwe gegevens geavanc. inst verander pin bellijst registrering bewerk gegev afmelden wissen land alles wissen resetten dir. geheugen Voork. nr. flashduur pers. instel HANDSETNAAM kiesmodus melodie TAAL 1ste beltoon aut. ophang Antw. APP.* aFSPELEN AlleS WISSEN klok & alarm datum/tijd Antw.aan/UIT formaat inst UITG.BDS.OPN alarm antw. modus alarmmelodie INSTELLINGEN * Enkel D160 A / D210 A Navigatie Om te navigeren in de menu’s, gebruikt u de toetsen: , of (of ), en . Voorbeeld : Om de beltoon van de hoorn te wijzigen, Ga naar het menu pers. instel / MELODIE / BELTONEN. Hiervoor: 1. Druk op de toets . Kies " pers. instel " met behulp van de toetsen of druk op de toets . 2. Kies "MELODIE" met behulp van de toetsen of druk op de toets . 3. Kies " BELtONEN" met behulp van de toetsen of druk op de toets . 4. Druk op . 10 beltonen kunnen geselecteerd worden : "MELODIE1"… "MELODIE 10". Selecteer de beltoon die u wenst met behulp van de toetsen of . 5. Druk op om uw keuze te bevestigen. D160 / D160A D210 / D210A DE TELEFOON INSTELLEN 4 Naam van de handset De standaard naam van de handset is "handset N" waarbij N het nummer is dat werd toegewezen aan deze geregistreerde handset. 1. Ga naar het menu "pers. instel" / "HANDSETNAAM". 2. Voer de naam in van de handset met behulp van het toetsenbord (maximaal 10 lettertekens). Gebruik de toets om de naam letterteken na letterteken te wissen. Druk op de toets . Het volume wijzigen van het belsignaal van de handset 1. Ga naar het menu "pers. instel" / "MELODIE" / "BEL VOLUME". 2. Stel met behulp van de toetsen of het gewenste volume in, Kies het gewenste volumeniveau en druk vervolgens op de toets Het belsignaal van de handset wijzigen . 1. Ga naar het menu "pers. instel" / "MELODIE" / "BELtONEN". Er zijn 10 melodieën beschikbaar: "melodie 1"… "melodie 10". 2. Kies een belsignaal via de toetsen of , kies een melodie en druk vervolgens op de toets . Het aanslaggeluid van de toetsen activeren/uitschakelen 1. Ga naar het menu "pers. instel" / "MELODIE" / "TOON OPSLAAN". Er verschijnt een scherm dat u informeert over de huidige status. Gebruik de toetsen of om de status te wijzigen. 2. Druk op om uw instelling te bevestigen. De taal van de handset wijzigen 1. Ga naar het menu "pers. instel" / "taal". 2. Kies een taal in de lijst van beschikbare talen met behulp van de toetsen of . Druk op . Automatisch opnemen Via de functie automatisch ophangen, zal de verbinding automatisch verboken worden nadat u de handset op het basisstation geplaatst hebt. 1. Ga naar het menu "pers. instel" / "aut. OPHANG". De huidige status wordt meegedeeld op het scherm. Gebruik de toetsen of om deze te wijzigen. 2. Druk op . Toetsvergrendeling 1. Houdt de toets 1 seconde ingedrukt. Een schermmelding informeert u dat de 2. toetsvergrendeling actief is. Om de toetsen te deblokkeren houdt u de toets ingedrukt gedurende 1 tweede. 10 D160 / D160A D210 / D210A OPROEPEN Handsfree bellen (Enkel D210 / D210A) Kunt u tijdens een gesprek de luidspreker van de handset activeren. 1. Druk op om de luidspreker van de handset te activeren. 2. Druk nogmaals op om de luidspreker terug uit te schakelen. Bellen Controleer of de handset voeding heeft. 1. Druk op . U hoort de kiestoon en het pictogram verschijnt. 2. Voer een telefoonnummer in. Het nummer wordt gekozen. - OF - Voer een telefoonnummer in en druk op . Oproepen beantwoorden Wanneer de telefoon rinkelt, druk op om op te nemen. De oproep beëindigen U kunt het volume van de handset op elk moment regelen met een druk op de toets of . Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de rode toets . De microfoon uitschakelen - Als u de microfoon wilt uitschakelen: drukt u op de toets "geluid UIT" verschijnt op het scherm. . oproep in uitvoering. De melding - Als u de microfoon wilt activeren: drukt u op de toets hervatten. . om de oproep in uitvoering te Antwoordapparaat (volgens operator) Met deze functie kunt u oproepen ontvangen als u afwezig bent op een antwoordapparaat van het telefoonnetwerk. Het pictogram en het bericht "ANTWOORDAPPARAAT" worden op het scherm weergegeven om u op de hoogte te stellen van nieuwe berichten. Het nummer van uw antwoordapparaat wordt niet in de fabriek ingesteld. 1. Voer het nummer van het antwoordapparaat van uw operator in. 2. Wanneer u geen nieuwe berichten hebt, verdwijnt de omslag . D160 / D160A D210 / D210A TIJD / WEKFUNCTIE INSTELLEN Tijd en datum 5 Na een elektriciteitsstoring dient de tijd opnieuw worden ingesteld. 1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "DATUM/TIJD ". De huidige datum wordt weergegeven. - Om te bewaren, druk op . - Om te wijzigen, voer de datum in in de opmaak 20YY/MM/JJ. - Om een positie terug te gaan druk op . 2. Druk op . De huidige tijd wordt weergegeven. - Om te bewaren, druk op . - Om te wijzigen, voer de tijd in in de opmaak HH : MM. (als de modus 12H staat ingesteld, druk na de invoer dan op om over te schakelen naar de aM-modus, druk voor de pM-modus). - Om een positie terug te gaan, druk op . 3. Druk op de toets . Opmaak tijd 1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "formaat inst " / "Tijdsformaat ". De huidige opmaak wordt weegegeven, gebruik of om deze te wijzigen. 2. Druk op de toets . Opmaak datum 1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "formaat inst " / "DATUMformaat ". De huidige opmaak wordt weergegeven. Om te wijzigen, duk of . 2. Druk op de toets . Wekfunctie 1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "ALARM". Als u de wekfunctie voor een enkele keer wilt activeren, kiest u "dagel. aan". Als u het weksignaal elke dag op het geprogrammeerde tijdstip wilt laten afgaan, kiest u "eenmalig aan". Als u de wekfunctie wilt uitschakelen, kiest u "UIT". 2. Maak uw keuze en druk op Voer de alarmtijd in: "HH – mm ". . (als de modus 12H staat ingesteld, kunt u deze via omzetten naar aM en via naar pM). 3. Druk op de toets . Het signaal van de wekfunctie wijzigen 1. Ga naar het menu "KLOK & ALARM" / "ALARMMELODIE". U kunt kiezen uit 3 melodieën: "MELODIE 1", " MELODIE 2" en "melodie 3". 2. Kies de gewenste melodie en druk op U hoort een bevestigingssignaal. om uw keuze te bevestigen. 11 D160 / D160A D210 / D210A OPROEPENLOGBOEK Nummerweergave (CLIP) Deze telefoon registreert de nummers van mensen die u proberen te bereiken en geeft deze weer. U moet u echter eerst abonneren op de service Nummerweergave alvorens deze functie te kunnen gebruiken. Als u niet bent geabonneerd op deze service of het nummer wordt gemaskeerd, zal het nummer worden gepresenteerd als onbekend. Niet beschikbare nummers : - Niet besch. : u bevindt zicht niet in dezelfde zone als uw gesprekspartner. - Verb. nummer : uw gesprekspartner wil zijn nummer niet bekend maken. Logboek van ontvangen oproepen De lijst bevat de nummers van de 10 laatste personen die u hebben opgeroepen. 1. Druk op , verschijnt het pictogram . 2. Het nummer of de naam van de laatste oproep wordt weergegeven, al naargelang de naam in uw telefoonboek staat of niet. 3. Druk op om datum en tijd van de geselecteerde ontvangen oproep weer te geven. 4. Druk op of het overzicht te doorlopen. Het scherm kan het nummer van uw gesprekspartner volledig weergeven indien het niet meer dan 12 cijfers bevat. Druk op om de volgende cijfers te zien. Logboek van uitgaande oproepen De uitgaande oproepen worden geregistreerd in het logboek van uitgaande oproepen.(max. 5 laatst gekozen nummers). Om deze lijst te raadplegen: 1. Druk kort op . 2. Het meest recent ingetoetste nummer verschijnt. Druk op of om de lijst met de 5 laatst ingetoetste nummers te raadplegen. Lemand opnieuw bellen 1. Druk op of . 2. Druk op of het overzicht te doorlopen. 3. Druk op . Een nieuw item aanmaken in het telefoonboek met behulp van het overzicht van oproepen 1. Druk op of . 2. Gebruik de toetsen of om een nummer te selecteren. 3. Druk op de toets , kies vervolgens "nr opslaan". 4. Voer de naam van het nieuwe item in. Druk op . Een gekozen of ontvangen nummer verwijderen 1. Druk op of . 2. Druk opof een opgeslagen nummer te selecteren. D160 / D160A D210 / D210A GEAVANCEERDE INSTELLINGEN 6 Pincode van het basisstation De code van het basisstation (standaard 0000) is noodzakelijk om toegang te hebben tot bepaalde functies. De code moet 4 cijfers en een maximum van 8 cijfers. 1. Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "VERANdER pin ". 2. Voer eerst uw huidige pincode in. Bij elk cijfer dat wordt ingevoerd, Druk op de toets . 3. Voer uw nieuwe pincode in, wordt het teken "_" vervangen door het teken «*». Bevestigen door de nieuwe pincode in te voeren en druk op de toets bevestigingssignaal. U hoort een Noteer goed de code van het basisstation. Deze moet u nog invoeren om bepaalde instellingen te wijzigen. Het basisstation koppelen aan een handset 1. Houdt de toets van het basisstation 5 seconden ingedrukt (als de registratieprocedure niet 2. wordt gestart met de handset, schakelt het basisstation weer terug naar de standby-functie na een minuut). Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "REGISTRERING ". 3. Voer de code van het basisstation in (standaard code: 0000). Druk op . 4. Na de registratie, hoort u een geluidsignaal. De handset springt automatisch terug in stand-by. 5. Het nummer dat door het basisstation automatisch aan de handset werd toegewezen verschijnt nu op het scherm. Een handset verwijderen 1. Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "AFMELDEN ". 2. Voer de pincode van het basisstation in (standaard code: 0000). Druk op de toets . 3. Selecteer de handset te verwijderen met behulp van of . Druk op de toets . U hoort een bevestigingssignaal (In de standby-functie verschijnt de melding "hands aanmld" op de handset). Het land wijzigen 1. Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "land". 2. Voer de pincode van het basisstation in (standaard code: 0000). Druk op . 3. Kies het land waar u de telefoon zult gebruiken aan de hand van de toetsen of . Druk op . 4. Uw keuze wordt bevestigd, druk op de toets . De boodschap "Wacht..." verschijnt op het scherm. U hoort een bevestigingssignaal. Standaard instellingen van de handset en van het basisstation 1. Ga naar het menu "GEAVanc. INST" / "RESETten ". Er verschijnt een scherm waar u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen. 2. Druk op de toets . 12

USER MANUAL - Variphone webshop
Regulators user manual - Scubapro
Regulators user manual - Scubapro
User manual Vodafone Smart II
GSD-802PS Users Manual - Planet
Handleiding Mode d'emploi Users Manual ... - J.E. StorkAir
User Manual - Gembird.cn
Gebruikershandleiding User Manual - Ibrido
User Manual_SRD-852D, 1652D_DUTCH_Web.indb - Samsung ...
Design Dect-telefoon met 2 handsets Handleiding - Medion
DP 01/ DP 01S DECT Phone Gebruikershandleiding - Punkt.
HydroCool Manual DUTCH - De Utrechtse PC Klusjesman
OPC6012/6015 User Manual EN V1.0 - ads-tec
Handleiding Mode d'emploi Users manual ... - J.E. StorkAir
X-TEK Line Manual - Scubapro
AP20500-3M - NL User Manual - Belkin
Color&design; manual 2006_NL.indd - Balmain Hair
DGX-630 YPG-635 Owner's Manual - Clavis Piano's