AFVALKALENDER 2013 - Gemeente Haaksbergen

haaksbergen.nl

AFVALKALENDER 2013 - Gemeente Haaksbergen

Asbest werd vroeger veel gebruikt

als isolatiemateriaal. Nu is bekend

dat asbest longkanker of stoflongen

kan veroorzaken. Daarom moeten

we er zorgvuldig mee omgaan.

Bitumen wordt terug gewonnen

uit dakafval en opnieuw toegepast

bij de productie van dakrollen.

A A N B I E D R E G E L S

• Asbest dient u dubbel verpakt aan

te leveren in doorzichtig plastic.

Verpakkingsplastic is o.a. te koop

op het afvalbrengpunt.

AFVALKALENDER 2013

A s b est, b i tumen, d a k l e e r

• Asbest: max. 1 m3 gratis aan

te bieden.

• Meer info: www.vrom.nl

• U mag niet meer dan 35 m2 aanbieden, daarboven dient

het door een erkend bedrijf te

worden verwijderd.

• Grind, vervuild met bitumen

moet u ook gescheiden aanbieden.

W A A R N A A R T O E ?

Naar het afvalbrengpunt aan de

Industriestraat.

O u d i j ze r, b o u w - e n s l o o pafva l

e n ove r i g e n

Zoveel mogelijk afval wordt gerecycled.

Een oude fiets gaat verder

als auto, puin wordt granulaat,

en hout krijgt een nieuw leven als

spaanplaat.

W A A R N A A R T O E ?

Naar het afvalbrengpunt aan de

Industriestraat.

Belangrijke n a m e n , a d ressen e n o p e n i n g stijden

A A N B I E D R E G E L S

• Voor alle afvalstromen gelden

andere aanbiedregels. Neem

bij twijfel contact op met het

afvalbrengpunt telefoon

053-5728778.

• U kunt grond alleen onder

bepaalde voorwaarden hergebruiken.

Neem daarvoor contact

op met de gemeente, telefoon:

053-5734567.

N A A M E N A D R E S V O O R : T E L E F O O N / W E B S I T E O P E N I N G S T I J D E N

Afvalbrengpunt Langezaal • Het wegbrengen van afval 053-5728778 ma, wo, vr 13.00-17.00 uur

Industriestraat 20, Haaksbergen b.g.g. 053-5735800 za 9.00-12.00, 13.00-16.00 uur

www.langezaalhaaksbergen.nl

Van Gansewinkel • vragen of klachten over 074-2490413 ma-vr 8.00-17.00 uur

Zirkoonstraat 3, Hengelo het legen van containers www.vangansewinkel.com

Gemeentekantoor • omruilen containers (€ 25,- per container) 053-5734567 ma-vr 8.30-12.30 uur

Gemeente Haaksbergen • aanvragen van een container/chemobox www.haaksbergen.nl di 8.30-19.00 uur

Markt 3, Haaksbergen • aanmelden voor het laten ophalen

(dus niet brengen) van:

- grof afval + grof tuinafval

- elektrische apparaten

Afdeling Openbare werken, • algemene vragen over de inzameling van afval 053-5734567 ma-vr 8.00–16.30 uur

Gemeentewerf • aanvragen van een compostvat www.haaksbergen.nl

Gemeente Haaksbergen • aanmelden voor het laten ophalen van:

Elektrostraat 3, Haaksbergen - klein chemisch afval (buitengebied)

- grof afval + grof tuinafval

- elektrische apparaten


Groente-, fruiten

tuinafval

Van groente-, fruit- en tuinafval

(GFT) wordt compost gemaakt.

Compost dient als bodemver-

beteraar in tuinen en op het land.

Waar naar toe?

• In de groene container. Deze

wordt om de week geleegd en

zomers in de bebouwde kom

wekelijks.

• In de verzamelcontainers, bij

hoogbouw.

• Zelf composteren met een com-

postvat. Dit is milieuvriendelijk

omdat het GFT niet vervoerd

hoeft te worden. De gemeente

biedt goedkoop compostvaten

te koop aan (zie achterkant

afvalwijzer). Voor hulp en advies

kunt u terecht bij de compost-

meesters van de gemeente

(telefoon 053-5734567). Of kijk

op www.thuiscomposteren.be

Restafval

W E L K A F VA L W A A R I N C O M P O S T

Aardappelschillen X X

As en koolresten X

Bladeren X X

Bloemen- en plantenresten X X

Botjes X

Brood (oud) X

Doppen van pinda’s en noten X X

Eierschalen X X

Etensresten (gekookt) X

Fruitresten X X

Gras X X

Groenteafval X X

Haren van mens en dier X

Kaaskorsten zonder plastic X

Kattenbakkorrels met Milieukeur X

Kattenbakkorrels X

Kerstbomen X

Restafval is alles wat niet meer

her bruikbaar is. Restafval wordt

verbrand.

Waar naar toe?

• In de grijze container. Deze

wordt om de week geleegd.

• In de verzamelcontainers, bij

hoogbouw.

A A N B I E D R E G E L S

• Minicontainers niet voor 22.00

uur voor de inzameldag buiten

zetten.

• Plaats uw containers voor

7.30 uur aan de weg, met het

handvat / wielen van de straat-

kant af i.v.m. inzamelen met

zijlader.

• Dikwijls zijn er verzamelplaatsen

waar u uw container kunt neer -

zetten (een stoeptegel met een

afbeelding van een contai nertje)

of zo dicht mogelijk in de buurt in

goot of op trottoir op een manier

die zo weinig mogelijk overlast

veroorzaakt. In verband met het

inzamelen met zijlader houdt

30 cm (1 stoeptegel) afstand

tussen de containers en andere

objecten en plaats containers

niet achter elkaar.

• Uw container mag niet zwaarder

zijn dan 70 kilo en het deksel

mag niet openstaan.

• Afval naast de container wordt

niet meegenomen.

• U riskeert een gele of rode kaart

als u uw afval niet goed aanbiedt.

Op die kaart staat wat u verkeerd

gedaan heeft. Bij een rode kaart

wordt uw container niet meer

geleegd.

• Het omruilen van uw container

kost € 25,- behalve binnen drie

maand na een verhuizing.

• Is uw container gestolen, doe

aangifte bij de gemeente (gratis).

• De containers horen bij het huis,

wilt u deze laten staan als u

gaat verhuizen?

• De container na het legen

dezelfde dag binnenhalen.

T I P S

• In de winter kan (GFT-)afval vast-

vriezen. Dit kunt u voor ko men

door een vel krantenpapier op

W E L K A F VA L W A A R I N C O M P O S T

Koffiedik met filter X X

G F T e n resta f va l ; i nfo + a a n b i e d re g e l s

Lucifers X

Luiers X

Oasis (steekschuim) X

Plantenresten X X

GFT-bodemplaten/zakken X

Schelpen(zand) X

Schors X X

Sigarettenpeuken en as X

Stro X X

Theebladeren en –zakjes X X

Uitwerpselen van hond of kat X

Vet (gestold) X

Vet (ongestold) in behouder X

Vlees- en visresten (visgraten) X

Zaagsel van (onbehandeld) hout X X

de bodem te leggen en vochtig

afval eerst te laten drogen. Het

papier kan meegecomposteerd

worden.

• Om stankoverlast en vliegjes of

zelfs maden te voorkomen, volgt

u de volgende tips:

- Zet de container op een koele

plek uit de zon met gesloten

deksel;

- Gooi geen vochtig afval in de

container;

- Verpak snel bedervende

etens resten als vlees en vis in

een vel krantenpapier. Tijdens

warme dagen kunnen ze het

best in de afvalbak die de

gemeente het eerst leegt;

- Maak de container regelmatig

schoon met water en eventueel

groene zeep. Gebruik geen

chloor want dit is schadelijk

voor het composteringsproces;

- Een vel krantenpapier op de

bodem houdt de gft-container

schoon en voorkomt dat er

afval in de bak achterblijft,

dat weer gaat stinken.


Westsingel

Papier heeft zeven levens. Oud

Goorsestraat

O u d papier e n ka r to n

papier wordt gerecycled tot nieuw

papier en karton. Dat bespaart

bomen en energie.

W A A R N A A R T O E ?

In Haaksbergen:

• via de huis-aan-huis-inzameling

door scholen en verenigingen.

Kijk op de papier-plattegrond en

het rooster voor de inzameling

in uw wijk.

• naar de brengpunten (zie platte-

grond / openingstijden zie Rond

Haaksbergen):

In St. Isidorushoeve naar het

brengpunt van de RK Basisschool

Sint Bonifacius, Beckummerweg 9.

In Buurse naar het brengpunt van

VV Buurse, bij Holters, Munster-

dijk 16a. VV Buurse regelt zelf

ophalen 053-5696425.

A A N B I E D R E G E L S

• Zet oud papier voor 8.30 uur op

de verzamelplaatsen aan de weg.

• Bundel los papier, om wegwaaien

te voorkomen.

• Niet in plasticzakken of ander

plasticmateriaal aanbieden i.v.m.

afkeur van de partij.

T I P S

• Met een sticker tegen onge -

adresseerd reclamedrukwerk

op uw brievenbus, beperkt u

de papierproductie:

- NEE/JA-sticker: geen reclame-

folders/welhuis-aan-huis- bladen.

- NEE/NEE-sticker geen folders/

geen huis-aan-huisbladen.

De stickers zijn verkrijgbaar bij

het gemeentehuis of via telefoon

0900-2025095 (25 ct/ min.).

De sticker wordt dan gratis

toegezonden.

B R E N G P U N T E N PA P I E R I N H A A K S B E R G E N

1

2

3

4

Eibergsestraat

4

Noordsingel

HASSINK BRINK

3 6 Hengelosestraat

WOLFERINK

Industriestraat

DE ZIENESCH

Albert Cuyplaan

Nijverheidsstraat 6

BEDRIJVENTERREIN 'T VARCK

Scholtenhagenweg

Samenwerkingsschool Ho nesch, Hasseltweg 10

RK Basisschool Paus Joannes, Benninkstraat 12

RK Basisschool Pius X, Jordaansingel 20

• Veel papieren en kartonnen

verpakkingen (bijvoorbeeld van

rijst) kunnen bij het oud papier.

• Meer weten over papier?

Kijk op www.papierinfo.nl

Voetbalvereniging HSC21, Brein Scholtenhagenweg 29a

B R E N G P U N T E N PA P I E R I N B U U R S E E N S I N T I S I D O R U S H O E V E

• Zie blad hierboven bij ‘Waar naar toe?’

Lansinkstraat

2

4

DE ELS

Wiedenbroeksingel

1

Rondweg

Veldzichtweg

Grintenbosweg

5DE

VELDMAAT

1 Enschedesestraat

7

GEBIEDSINDELING PAPIER EN KARTON

3

2

Veldmaterstraat

Oude Enschedeseweg

Zoomweg

Buurserstraat

W E L B I J O U D P A P I E R

Cadeaupapier, computeruit-

draaien, eierdozen, enveloppen,

kartonnen verpakkingen, kranten,

papieren verpakkingen, reclame-

drukwerk, schrijfpapier, telefoon-

gidsen, tijdschriften.

H U I S - A A N - H U I S - I N Z A M E L I N G P E R W I J K

N I E T B I J O U D P A P I E R

Behang, carbonpapier, foto's,

frisdrankverpakkingen, geplasti-

ficeerd papier, keukenrollen,

koffiefilters, sanitairpapier,

veront reinigd papier, W.C. papier,

zuivelverpakkingen.

WIJK 1 + 7 WIJK 3 WIJK 4 + 5 WIJK 2 + 6

Bonifatiusschool de Wereld / Scouting Han Theo Scholte-

en Havoc de Holthuizen Jordaan groep school en

en Bon Boys Dr. Ariënsschool

05 jan 12 jan 19 jan 26 jan

02 feb 09 feb 16 feb 23 feb

02 mrt 09 mrt 16 mrt 23 mrt

30 mrt 06 apr 13 apr 20 apr

27 apr 04 mei 11 mei 18 mei

25 mei 01 jun 08 jun 15 jun

22 jun 29 jun 06 jul 13 jul

20 jul 24 aug 31 aug 07 sep

14 sep 21 sep 28 sep 05 okt

12 okt 19 okt 26 okt 02 nov

09 nov 16 nov 23 nov 30 nov

07 dec 14 dec 21 dec 28 dec

G l a s

W A A R N A A R T O E ?

• Naar de (ondergrondse) glasbakken

in de buurt van supermarkten

en winkelcentra.

• Naar het afvalbrengpunt.

Ook voor glas dat niet in de

glasbak past, zoals vlakglas.

A A N B I E D R E G E L S

• Zet glaswerk nooit op of naast

de glasbak.

W A A R N A A R T O E

In de gemeente Haaksbergen is een

groot aantal containers geplaatst.

U herkent ze aan de oranje / groene

kleur en u vindt ze onder meer in de

buurt van de meeste glascontainers

en op het afvalbrengpunt aan de

Industriestraat 20 in Haaksbergen.

A A N B I E D R E G E L S

U kunt alle plastic verpakkingen

inleveren, zoals drankenflesjes,

shampoo- en wasmiddelenflacons,

maar ook brood- en snoepzakken.

Het materiaal mag er ongewassen,

• Kurken, doppen en plastic

verstoren het recycleproces.

Gooi ze niet in de glasbak.

T I P S

Ku n ststof ve r pakkingen

Pa p i e r, ka r to n , g l a s e n ku n ststof ve r pakkingen

• Wanneer de glasbak vol lijkt,

probeer dan eens een andere

opening. Vaak past het dan wel.

• Statiegeldglas bespaart energie.

• Meer weten?

Kijk op www.glasbak.nl

met dop en het liefst ingedeukt in.

Het is wel van belang dat de ver-

pakkingen leeg zijn en dat daaraan

geen papier, karton of aluminium-

folieresten meer zitten. Het gaat

dus alleen om plastic verpakkings-

materiaal. Gooi geen andere plastic

producten, zoals kinderspeelgoed,

tuinmeubelen en dergelijke in de

container, want daarmee wordt

de recyclingmogelijkheid van het

ingezamelde materiaal verstoord.

M E E R I N F O R M AT I E ?

www.plasticheroes.nl


Twe e d e h a n d s g o e d e re n

Spullen die u afdankt zijn vaak

voor een ander nog waardevol.

Haaksbergse verenigingen,

scholen en kerken organiseren

daarom rommelmarkten. Van de

opbrengst betalen zij activiteiten

en materialen.

W A A R N A A R T O E ?

U kunt uw spullen kwijt aan

verschillende organisaties die

rommelmarkten organiseren.

R O M M E L M A R K T E N

W A N N E E R / W I E / W A A R

19 januari Et Cetera,

053-7506617 Irenesingel

26 januari Hoeve - Vooruit,

074-3575537 Beckummerweg 11

23 maart Ariënsschool,

053-5727598 A. Brouwerstraat 4

27 april Keiensleppers,

053-5722264 Industriestraat 75

18 mei Bonifatiusschool,

053-5729222 Lijsterstraat 11

G R O F A F VA L

Grof afval is alles wat niet her-

gebruikt kan worden en wat te

groot is voor de grijze container.

Na uitsortering op herbruikbare

onderdelen wordt dit afval ver -

nietigd in de afvalverbrandings -

installatie.

G R O F T U I N A F VA L

Grof tuinafval bestaat doorgaans uit

gesnoeide takken en stamme tjes.

Grof tuinafval wordt na inzameling

versnipperd.

B L A D A F VA L

Bladafval kunt u van 4 maart

t/m 12 april en van 14 oktober t/m

13 december 2013 gratis wegbren-

gen naar het afvalbrengpunt aan

de Industriestraat 20.

W E G B R E N G E N

Brengen naar het afvalbrengpunt

aan de Industriestraat 20. U kunt

daar de afvalsoorten gescheiden

aanbieden. Openingstijden:

ma, wo, vr 13.00-17.00 uur,

za 9.00-12.00, 13.00-16.00 uur.

31 augustus Ned. Herv. Gemeente,

053-5724379 v. Heijdenstraat

12 oktober Keiensleppers,

053-5722264 Industriestraat 75

A A N B I E D R E G E L S

Elke rommelmarkt kent zijn eigen

aanbiedregels. Wanneer u twijfelt

over innamemogelijkheden of

heeft u andere vragen, neem dan

contact op met de betreffende

organisator.

G rof a f va l e n g rof tuinafva l

L AT E N O P H A L E N

Tijdens de ophaalrondes (6 per jaar).

De data vindt u op de kalender.

Tot vijf werkdagen voor de ophaal-

ronde kunt u zich aanmelden via:

• publieksbalie gemeentehuis

• telefoon 053-5734567

Vervolgens ontvangt u een dag

van te voren bericht over de

exacte haaltijd.

A A N B I E D R E G E L S

• Bundel het afval zoveel moge lijk

als u het laat ophalen.

Dit voorkomt dat er rommel op

straat achterblijft.

• Bundels mogen niet langer dan

1,50 m zijn en niet zwaarder dan

30 kg wegen.

W E G B R E N G TA R I E V E N

Aan het aanbieden van afval bij

het afvalbrengpunt zijn kosten

verbonden. Voor de geldende

tarieven kunt u contact opnemen

met het afvalbrengpunt, telefoon

053-5728778.

E l e kt r i sche a p para te n

Onder elektrische apparaten ver-

staan we alle apparaten met een

stekker eraan of een batterij erin.

Ze worden na inzameling gede-

monteerd en alle afzonderlijke

materiaalcomponenten worden

hergebruikt.

W E G B R E N G E N

• De winkel waar u eenzelfde

apparaat nieuw koopt. De winke-

lier is verplicht om het oude

apparaat in te nemen. De kosten

zijn verwerkt in de verwijde -

ringsbijdrage.

• Het afvalbrengpunt (gratis).

• Apparaten die nog werken, kunt

u ook naar een rommelmarkt

brengen.

O P H A A LTA R I E V E N

G R O F ( T U I N ) A F VA L

Voorrijkosten € 27.50

Eerste m 3 € 7.50

Overige m 3 € 7.00

A A N B I E D R E G E L S

• De container is alleen bedoeld

voor blad.

• Takken en andere vormen van

afval worden niet geaccepteerd.

• Bij misbruik, vernieling of

diefstal wordt de container niet

teruggeplaatst.

De volle containers zullen periodiek

worden opgehaald voor lediging,

waarna ze leeg worden terug-

geplaatst. Na de bladvalperiode

worden ze tot de volgende blad-

valperiode niet teruggeplaatst.

Afhankelijk van wanneer het

meeste blad van de bomen zal

vallen worden de containers vanaf

week 42 geplaatst.

L AT E N O P H A L E N

Tijdens de ophaalrondes (6 per

jaar). De data vindt u op de kalen-

der. Tot vijf werkdagen voor de

ophaalronde kunt u zich aan-

melden via:

• publieksbalie in het gemeente-

Twe e d e h a n d s g o e d e re n , e l e kt r i sche a p para te n , g rof a f va l , g rof tuinafva l e n b l a d a f va l

huis

• telefoon 053-5734567

K O S T E N

Voor het laten ophalen van een

elektrisch apparaat betaalt u

€ 22.50 voorrijkosten.

De verwerking is gratis.

A A N B I E D R E G E L S

De apparaten die u inlevert mogen

niet gedemonteerd zijn.

T I P S

Meer informatie over de verwer -

king van elektrische apparaten

vindt u op www.nietmeernodig.nl


Westsingel

K l e i n C h e m i sch Af va l ( KCA)

Klein Chemisch Afval (KCA)

veroorzaakt problemen als het

in het milieu terecht komt. KCA

bestaat uit verschillende kleine

deelstromen, die allemaal op een

andere wijze worden verwerkt. U

moet ze dus afzonderlijk bewaren

en inleveren.

A A N B I E D R E G E L S

• Zet de chemobox niet aan de

straat, maar geef hem persoon-

lijk af (of laat dit doen).

• Zorg dat alle stoffen in goed

afgesloten potten, flessen of

verpakkingen zitten.

• Lever TL-buizen onverpakt in.

L AT E N O P H A L E N

Nadat u uw KCA heeft verzameld

in uw chemobox, kunt u het laten

ophalen door de chemokar:

Goorsestraat

• In de bebouwde kom rijdt de

chemokar vier keer per jaar

W E L

Kleding, schoenen, gordijnen,

vitra ge, lakens, dekens, dekbed-

den, handdoe ken, theedoeken,

tafellakens.

een vaste route. U vindt het

inzamel rooster hieronder.

• In het buitengebied komt de

chemokar periodiek op afroep.

Buurse en St. Isidorushoeve zijn wijk 9

Voor een afspraak kunt u vooraf

bellen naar telefoon 053–5734567.

W E G B R E N G E N

• Brengen bij het KCA-depot

op het afvalbrengpunt aan de

Industriestraat 20.

Openingstijden:

ma, wo, vr 13.00-17.00 uur,

za 9.00-12.00, 13.00-16.00 uur.

• Lege batterijen kunt u bij veel

winkels inleveren.

• Oude medicijnen kunt u bij de

apotheker afgeven.

T I P S

• Spoel blikken en flessen niet

om, want het beetje dat achter-

blijft, kan geen kwaad bij de

verbranding.

meer info: zie gemeentenieuws of www.haaksbergen.nl

N I E T

Vloerbedekking, zwaar vervuilde

kleding en schoenen, natte kle ding

en schoenen, vodden, frituurvet

(gestold bij BFT, ongestold bij rest).

• Vrijwel alle KCA-producten zijn

te herkennen aan een speciaal

logo op de verpakking.

• Op producten die al jaren in huis

staan, staat dit logo wellicht

nog niet. Lever deze bij twijfel

toch gescheiden in.

• Het gaat om de inhoud, niet om

de verpakking. Lege verfblikken,

lege flessen van bijvoorbeeld

wasbenzine of lege spuitbussen

mogen gewoon bij het restafval.

• Meer weten over KCA?

Informatie over batterijen is

te vinden op www.stibat.nl

Informatie over onder andere

huishoudelijk chemisch afval op

www.milieucentraal.nl en op

www.vrom.nl

WIJK 1 WIJK 2 WIJK 3 WIJK 4 WIJK 5 WIJK 6 WIJK 7 WIJK 8 WIJK 9

04 mrt 05 mrt 06 mrt 07 mrt 08 mrt 11 mrt 12 mrt 13 mrt 14 mrt 15 mrt

27 mei 28 mei 29 mei 30 mei 31 mei 03 jun 04 jun 05 jun 06 jun 07 jun

02 sep 03 sep 04 sep 05 sep 06 sep 09 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 sep

02 dec 03 dec 04 dec 05 dec 06 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 dec

6

WOLFERINK

5

Nijverheidsstraat

BEDRIJVENTERREIN

'T VARCK

Industriestraat

Eibergsestraat

8

DE ZIENESCH

Albert Cuyplaan

Scholtenhagenweg

Noordsingel

HASSINK BRINK

4

Lansinkstraat

Hengelosestraat

DE ELS

7 1

Wiedenbroeksingel

Rondweg

GEBIEDSINDELING KCA

Veldzichtweg

DE VELDMAAT

2

3

Veldmaterstraat

Grintenbosweg

Enschedesestraat

Oude Enschedeseweg

Zoomweg

Buurserstraat

KCA-logo

K l e d i n g , schoenen e n tex t i e l

Afgedankte kleding en schoenen

zijn vaak nog goed bruikbaar.

Charitatieve instellingen en

kringloopwinkels verkopen ze in

hun winkels of brengen het naar

ontwikkelingslanden. Niet meer

te dragen textiel (vodden) wordt

gebruikt in de textielindustrie.

W A A R N A A R T O E ?

• Naar de textielcontainers en/of

schoenenboxen bij winkelcentra.

De textielcontainers staan op

de volgende locaties:

Dr. Prinsstraat, hoek Wheeme -

steeg / Rembrandtlaan, hoek

F. Bolstraat / Veld ma ten straat 170,

tegenover supermarkt Plus /

Dr. Prinsstraat, bij bushalte /

Sterre boschstraat, parkeerplaats

Dirk v.d. Broek / Mr. Eenhuis -

straat, Parkplaats Albert Heijn /

Stationsstraat, parkeerplaats

supermarkt Jumbo.

OP AFROEP

BUITENGEBIED

K C A - L I J S T

H U I S H O U D E L I J K E

P R O D U C T E N

Batterijen, spaarlampen en

energiezuinige lampen, tl-buizen ,

vloeibare gootsteenontstopper,

lampenolie, petroleum, bestrij -

dingsmiddelen/insecti ciden.

U I T H E T M E D I C I J N K A S TJ E

Medicijnen, kwikthermometers,

injectienaalden.

V E R V O E R

Accu’s, benzinemotorolie, afge -

werkte olie, remolie, oliefilters.

D O E - H E T-Z E L F P R O D U C T E N

Verf, lak, beits, houtverduur -

zamingsmiddelen, verfproducten

als terpentine, thinner, afbijtmid-

del, verfverdunner, kwastreiniger,

kwast ontharder en wasbenzine,

kwikschakelaars (bijvoorbeeld

niet-digitale verwarmingsther-

mostaten).

H O B B Y

Fotofixeermiddel, foto-ontwik -

kelaar, etsvloeistoffen als

salpeterzuur en zwavelzuur,

zoutzuur.

• Naar charitatieve instellingen

die huis-aan-huis inzamelen.

De exacte data en gegevens

vindt u op de gemeentepagina

in Rond Haaksbergen en op

www.haaksbergen.nl

• Naar een rommelmarkt of

kringloopwinkel.

A A N B I E D R E G E L S

• Doe textiel altijd (droog) in een

goed afgesloten plastic zak, ook

wanneer u de textielcontainer

gebruikt. Vocht tast textiel aan

waardoor het onbruikbaar wordt.

• Maak schoenen met hun veters

aan elkaar vast, of doe een

touwtje om de schoenen, zodat

de paren bij elkaar blijven.

KCA , k l e d i n g , schoenen e n tex t i e l + n a m e n , a d ressen e n o p e n i n g stijden

T I P S

Meer weten over textiel?

www.textielrecycling.nl


M

gemeentegrens

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

I n d e l i n g resta f va l ( Ka a r t A)

SINT ISIDORUSHOEVE

MAANDAG

EVEN WK

J a n u a r i

7

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6

13

J u n i

4

Goorsestraat

Holthuizerstraat

Westsingel

14

15

16

17

18

19

20

1 2 3

Richter straat

WOENSDAG

EVEN WK

Nijverheidsstraat

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

22 23 24 25 26

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

44 45 46 47 48

Industriestraat

Industriestr

Albert Cuyplaan

BEDRIJVENTERREIN 'T VARCK

AFVALBRENGPUNT

21

22

23

24

25

26

27

4

11 18 25

WOENSDAG

ONEVEN WK

Eibergsestraat

28

29

30

31

5

Scholtenhagenweg

Noordsingel

DONDERDAG

ONEVEN WK

M

D

W

D

V

Z

Z

HASSINK BRINK

Lansinkstraat

Hengelosestraat

Wiedenbroeksingel

Veldzichtweg

DE ELS LS DINSDAG

ONEVEN WK

DE PAS

VRIJDAG

ONEVEN WK

DONDERDAG

EVEN WK

HAAKSBERGEN

DINSDAG

EVEN WK

DE VELDMAAT

Rondweg

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

5 6 7 8 9

J u l i

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

27 28 29 30 31

N ove m b e r D e ce m b e r

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Fe b r u a r i

2 9 16 23 30

3 10 17 24

31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

48 49 50 51 52 1

Veldma V terstraat

Grintenbosweg

MAANDAG

ONEVEN WK

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Enschedesestraat

Zoomweg

M a a r t

Au g u stus

Buurserstraat

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

9 10 11 12 13

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

31 32 33 34 35

Restafval

Oranje wijken

Blauwe wijken

Rode wijken

Groene wijken

Paarse wijken

Oude Enschedeseweg

Donkergroene wijken

Gele wijken

Bruine wijken

Grijze wijken

Roze wijken

M

D

W

D

V

Z

Z

VRIJDAG

EVEN WK

A p r i l

gemeentegrens

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

14 15 16 17 18

Septe m b e r

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

35 36 37 38 39 40

Haaksbergerweg

BUURSE

LET OP!:

Om de leesbaarheid te vergroten

is voor GFT- en restafval een

aparte kaart gemaakt.

M

D

W

D

V

Z

Z

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

18 19 20 21 22

O kto b e r

Grof afval voor àlle wijken

Elektrische apparaten voor àlle wijken

Grof tuinafval voor àlle wijken

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

40 41 42 43 44

Vragen over de lediging van uw container(s)?

Bel Van Gansewinkel: 074–2490413

O p h a a l d a g e n resta f va l ( ka a r t A) , g rof a f va l , e l e kt r i sche a p para te n e n g rof tuinafva l

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

M e i

Alsteedseweg


M

gemeentegrens

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

I n d e l i n g G F T-a f va l ( Ka a r t B)

SINT ISIDORUSHOEVE

VRIJDAG

EVEN WK

J a n u a r i

J u n i *

Goorsestraat

Westsingel

DINSDAG

ONEVEN WK

'T WOLFERINK

Nijverheidsstraat

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

22 23 24 25 26

N ove m b e r

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

44 45 46 47 48

Industriestraat

Albert Cuyplaan

BEDRIJVENTERREIN 'T VARCK

AFVALBRENGPUNT

Eibergsestraat

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

1 2 3 4 5

DE ZIENESCH

Scholtenhagenweg

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Noordsingel

HASSINK BRINK

Lansinkstraat

J u l i *

Hengelosestraat

DE PAS

Fe b r u a r i

DE ELS

Wiedenbroeksingel

WOENSDAG

ONEVEN WK

VRIJDAG

EVEN WK

HAAKSBERGEN

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

5 6 7 8 9

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

27 28 29 30 31

D e ce m b e r

Veldzichtweg

DE VELDMAAT

Rondweg

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

48 49 50 51 52 1

Veldmaterstraat

Grintenbosweg

MAANDAG

ONEVEN WK

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Enschedesestraat

Zoomweg

M a a r t

Au g u stus*

5

6

7

1 8

2 9

3 10

4 11

31 32

Buurserstraat

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

9 10 11 12 13

GFT-afval

12 19 26

13 20 27

14 21 28

15 22 29

16 23 30

17 24 31

18 25

33 34 35

Oranje wijken

Blauwe wijken

Rode wijken

Groene wijken

Paarse wijken

gemeentegrens

DONDERDAG

ONEVEN WK

Oude Enschedeseweg

M

D

W

D

V

Z

Z

A p r i l

Septe m b e r *

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

35 36 37 38 39 40

Haaksbergerweg

LET OP!:

Om de leesbaarheid te vergroten

is voor GFT- en restafval een

aparte kaart gemaakt.

M

D

W

D

V

Z

Z

O kto b e r *

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

40 41 42 43 44

Grof afval voor àlle wijken

Elektrische apparaten voor àlle wijken

Grof tuinafval voor àlle wijken

BUURSE

Alsteedseweg

* De wekelijkse inzameling van GFT van mei t/m oktober geldt alleen

binnen de bebouwde kom van Haaksbergen, Buurse en St. Isodorushoeve.

Vragen over de lediging van uw container(s)?

Bel Van Gansewinkel: 074–2490413

O p h a a l d a g e n G F T-a f va l ( ka a r t B) , g rof a f va l , e l e kt r i sche a p para te n e n g rof tuinafva l

M

D

W

D

V

Z

Z

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

14 15 16 17 18

M

D

W

D

V

Z

Z

M e i *

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

18 19 20 21 22

More magazines by this user
Similar magazines