29.08.2013 Views

Functieprofiel informatiespecialist historisch beeld

Functieprofiel informatiespecialist historisch beeld

Functieprofiel informatiespecialist historisch beeld

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Functieprofiel</strong> <strong>informatiespecialist</strong> <strong>historisch</strong> <strong>beeld</strong><br />

Functienaam<br />

Informatiespecialist <strong>historisch</strong> <strong>beeld</strong><br />

Plaats binnen de organisatie<br />

Maakt deel uit van de afdeling informatie en kennis, rapporteert direct aan het afdelingshoofd.<br />

Werkt nauw samen met de <strong>informatiespecialist</strong> bewegend <strong>beeld</strong>.<br />

Doel van de functie<br />

Intellectueel beheer conform vigerende standaarden van de collecties <strong>historisch</strong><br />

<strong>beeld</strong>materiaal en de daarin opgesloten informatie. Tot deze collecties primair te rekenen<br />

fotografische en cartografische documenten, prenten en tekeningen.<br />

Met eigentijdse technieken en media presenteren van <strong>historisch</strong> <strong>beeld</strong>materiaal. De vraag van<br />

het publiek geldt als uitgangspunt. Onderkent en signaleert wensen en trends aan de vraagkant<br />

en doet voorstellen tot realisatie.<br />

Draagt in afstemming met andere <strong>informatiespecialist</strong>en en in het bijzonder de<br />

relatiebeheerders bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het HCO acquisitiebeleid.<br />

Binnen het HCO onderhouden van het specifieke kennisdomein <strong>historisch</strong> <strong>beeld</strong>, ter<br />

ondersteuning van beheer en publieke informatiedienstverlening, daaronder uitdrukkelijk<br />

begrepen de onderwijsgerichte educatieve activiteiten.<br />

Ontwikkelen en onderhouden van een relevant relatienetwerk met publiek- en<br />

privaatrechtelijke instellingen, organisaties en personen.<br />

Binnen de cyclus van planning and control formuleren van beleid en/of verantwoording over<br />

het eigen werkdomein.<br />

Opleiding en kennis<br />

Algemeen werk- en denkniveau.<br />

HBO – academisch<br />

Vakspecialistische opleiding en kennis.


Minimaal HBO-niveau, bijvoor<strong>beeld</strong> Reinwardt Academie of een universitaire studie<br />

Kunstgeschiedenis, bij voorkeur aangevuld met specifieke cursussen op het gevraagde<br />

specialisme en enige jaren relevante werkervaring.<br />

Kennis van de relevante eigentijdse (internationale) standaarden en technieken voor materieel<br />

beheer, intellectueel beheer en publiekspresentatie van <strong>historisch</strong> <strong>beeld</strong>materiaal, nadrukkelijk<br />

daaronder begrepen digitale informatievoorziening en – technologie.<br />

Visie op c.q. affiniteit met de maatschappelijke functie van <strong>beeld</strong>collecties als <strong>historisch</strong><br />

erfgoed en de cultureel georiënteerde missie van het HCO.<br />

Vaardigheid in relevante applicaties voor het administratieve respectievelijk intellectuele<br />

archiefbeheer van <strong>historisch</strong> <strong>beeld</strong>materiaal.<br />

Competenties<br />

Klantgericht. Denkt en handelt vanuit het perspectief van de relaties en speelt in op de wensen<br />

en problemen van de klant. (servicegericht, inspelen op klanten, monitoren en alternatieven<br />

bieden).<br />

Visie. Ontwikkelt op basis van eigen, oorspronkelijke ideeën de koers voor het eigen<br />

werkterrein en draagt deze ideeën op een enthousiaste en actieve manier uit. (uitdragen en<br />

doorzien, ontwikkelen en vertalen, sturing en beïnvloeding eigen organisatieonderdeel).<br />

Reultaatgerichtheid. Stelt zichzelf en anderen uitdagende, maar realistische resultaten en blijft<br />

bij tegenslag of druk resultaatgericht werken totdat het beoogd resultaat bereikt is of ophoudt<br />

redelijkerwijze bereikbaar te zijn. (doelen stellen, plannen en toetsen, doelgericht sturen,<br />

strategische doelen sturen).<br />

Plannen en organiseren. Bepaalt op effectieve wijze doelen, prioriteiten en geeft benodigde<br />

acties, tijd en middelen aan om de bepaalde doelen te bereiken. Onwikkelt zo nodig<br />

procedures voor de uitvoering daarvan. (overzicht en prioritering, afstemmen en trouble<br />

shooting, sturen en ondersteunen, besluitvorming).<br />

Samenwerken. Stimuleert en draagt bij aan het realiseren van een gezamenlijk resultaat om<br />

gemeenschappelijke doelen te breiken, ook wanneer het een onderwerp betreft dat niet direct<br />

persoonlijk van belang is. (helpen en informeren, uitwisselen en inleven, zorgen voor een<br />

gemeenschappelijk doel, randvoorwaarden scheppen).<br />

Communicatie. Maakt ideeën en meningen in begrijpelijke taal mondeling of schriftelijk aan<br />

anderen duidelijk. Pikt belangrijke informatie op uit mondeling en schriftelijke medelingen<br />

van anderen , vraagt door en gaat in op reacties. (luisteren en zich duidelijk uitdrukken, zich<br />

inleven, afstemmen, feedback geven en ontvangen).<br />

Integer. Houdt onder alle omstandigheden de ethiek van het archiefwezen en de integriteit van<br />

de door de organisatie beheerde informatie als uitgangspunt voor het handelen en respecteert<br />

de materiële staat van de dragers van deze informatie. (respectvol handelen t.o.v.<br />

informatiedragers, integer handelen t.o.v. de informatie, anticiperen op risicovolle situaties).


Nauwkeurig. Vertaalt complexe vragen naar gegevens en informatiebestanden binnen- en<br />

buiten het HCO en betrekt daarbij de <strong>historisch</strong>e, administratieve en documentaire context<br />

waarin de gegevens zijn ontstaan en aangetroffen. (onderscheiden in hoofd- en bijzaken,<br />

verbanden leggen en toetsen, alternatieven onderzoeken, overzien en verklaren).<br />

Omgevingsbewust. Is alert op relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen<br />

en vertaalt deze naar de invloed die zij op de organisatie, het specifieke werkterrein en het<br />

eigen handelen hebben. (signaleren en volgen, individueel leren van externe ontwikkelingen,<br />

organisatieleren).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!