themA: meisjes iN de prOstitUtie - Kerk in Actie

kerkinactie.nl

themA: meisjes iN de prOstitUtie - Kerk in Actie

KiNdereN dereN

iN iN de de KNeL

themA: meisjes iN de prOstitUtie

jAArLijKs ééN miLjOeN NieUWe

KiNdereN sLAChtOFFer

ieder jaar komen zo’n één miljoen kinderen in de

prostitutie en porno-industrie terecht. exacte gegevens

zijn niet bekend, wel dat hun aantal stijgt. door

internet en nieuwe digitale middelen wordt het steeds

eenvoudiger om kinderen voor prostitutie aan te bieden

en om kinderporno te verspreiden. mensen reizen

meer en gemakkelijker, waardoor sekstoerisme en de

handel in vrouwen en meisjes is toegenomen.

Nieuws | nummer 2 | juni 2009 | jaargang 23


mijN mOtivAtie Om dit WerK te dOeN

Nieuws | nummer 2 | juni 2009 | jaargang 23 | 2

iNterNAtiONAAL CONgres tegeN seKsUeLe UitbUitiNg vAN KiNdereN

Eind november 2008 vond in Brazilië het

derde internationale congres plaats tegen

de seksuele uitbuiting van kinderen. Meer

dan drieduizend deelnemers uit honderdveertig

landen (politici, beleidsmakers en

mensen uit de praktijk) hebben samen

prOstitUtie vOOrKOmeN

Soms lijkt het tegengaan van seksuele

uitbuiting van kinderen onbegonnen

werk. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden.

Vliegtuigmaatschappijen tonen

voorlichtingsvideo’s tijdens vluchten naar

risicovolle bestemmingen. In Braziliaanse

hotels hangen waarschuwingen over hoge

straffen voor seks met minderjarigen.

Tijdens het jaarlijkse carnaval in Rio de

Janeiro krijgen toeristen folders uitgereikt

en dragen jongeren t-shirts met dezelfde

waarschuwende teksten. Kerk in Actie

steunt organisaties die meisjes en jonge

vrouwen weerbaar maken.

LAAt je Niet verLeideN dOOr mOOie beLOFteN vAN KiNderhANdeLAreN

bangladesh – shima was 12 jaar toen

haar ouders haar meegaven voor

goedbetaald werk in buurland india. het

bleek om prostitutie te gaan. pA p sA vangt

deze meisjes op in jenaidah. shima krijgt

nu borduurlessen, zodat ze op een andere

manier geld kan verdienen en een nieuw

bestaan kan opbouwen.

Dramaspel in een overvolle ruimte.

Er wordt hard gelachen om de meisjes met

mannenrollen. Toch is het thema lood-

Maria Teresa, Nicaraguaanse psychologe,

werkzaam in Puerto Cabezas:

“Elke dag zien we jonge meisjes rondhangen

op de plekken waar klanten ze

komen oppikken. Je zou bijna vergeten

dat het niet normaal is. Daarom brengen

we dit dagelijks onder de aandacht

bij politici, de bevolking en de klanten.

Wat is het verhaal achter elk meisje

dat op deze manier haar geld verdient?

Die vraag is ons startpunt om samen

te werken aan haar eigenwaarde, de

plannen gemaakt om overheden aan te

sporen actie te ondernemen. Landen

en overheidsinstanties moeten onderling

beter samenwerken en ook meer

samenwerken met organisaties die zich

voor seksueel uitgebuite kinderen inzetten.

zwaar: ouders die hun dochters meegeven

aan mannen die hen mooie banen beloven

in buurland India. Ze belanden in de prostitutie.

Als deze meisjes getraumatiseerd

terugkeren naar huis, worden ze vaak

verstoten door hun ouders. Ze hebben

immers ‘onfatsoenlijke dingen’ gedaan.

Door het ‘vrolijke’ dramaspel van de

meisjes geeft PASA voorlichting aan

ouders en meisjes om zich niet te laten

verleiden door de mooie beloften van

kinderhandelaren. Voorkomen is immers

beter dan genezen. Toch werkt PASA ook

daaraan. 900 meisjes die te lijden hadden

onder misbruik of slachtoffer waren van

kinderhandel, krijgen een vakopleiding:

ze leren schoenen of kleding maken,

borduren, verpakkingsdozen maken of met

computers omgaan.

keuzes die ze maakt en de mogelijkheden

om een andere toekomst te kiezen.

Voor dit werk heb je een lange adem

nodig. Maar het motiveert me enorm

om te zien hoe de sociaal werkers mijn

adviezen oppakken en hoe we steeds

meer meisjes weten te bereiken.”

Maria Teresa ondersteunt sociaal

werkers van Tesis, een partner van

Kerk in Actie.

Bekijk het filmpje over dit werk op

www.kerkinactie.nl/kinderenindeknel.

Rechters moeten sekstoeristen eenvoudiger

in eigen land kunnen veroordelen.

Daarvoor is goede wetgeving nodig.

Reisorganisaties, hotelketens en internetbedrijven

moeten aangesproken worden

op hun verantwoordelijkheid

docente moshumi Actar (18 jaar): “ik geef deze

meisjes graag les, want ze zijn heel leergierig. ik

vind het belangrijk dat ze zó een beter leven kunnen

krijgen.”

steUN dit WerK

benodigde bijdrage

€ 20.000,- in 2009

Uitvoerende organisatie:

PASA, Jhenaida, Bangladesh

beoogde resultaten:

900 meisjes krijgen een korte

vakopleiding.


NiemANd mAg AAN mij KOmeN ALs iK dAt Niet WiL

Argentinië - in de arme buitenwijken van

buenos Aires in Argentinië komt veel

huiselijk en seksueel geweld voor. dit

heeft een enorme psychische invloed

op het hele gezin. veel meisjes worden

op hun 15e jaar al moeder. huiselijk en

seksueel geweld is één van de risicofactoren,

die meisjes in de prostitutie doet

belanden. door meisjes al jong weerbaar

te maken kun je deze spiraal doorbreken.

Vaak is huiselijk en seksueel geweld

een taboe-onderwerp. De Argentijnse

mensenrechtenorganisatie MEDH leert

vrouwen en meisjes er met elkaar over

te praten. Dan beseffen ze: “Ik ben niet

de enige. Dit is niet normaal. Dit mag mijn

man, mijn (stief)vader, mijn (half)broer of

mijn buurman niet doen.” Het maakt de

meisjes weerbaarder. Ze leren beter voor

zichzelf opkomen.

eeN NieUW LeveN ZONder prOstitUtie

Zuid-Afrika – Lungile was 12 jaar toen

haar moeder haar dwong tot prostitutie.

het Lerato house ondersteunt op een

intensieve manier meisjes van 11 tot

25 jaar, waaronder Lungile. Ze krijgen

opvang, onderwijs, gezondheidsvoorlichting,

gesprekken om hun ervaringen

te verwerken en begeleiding om terug te

keren naar een leven zonder prostitutie.

Lungile: “Mijn moeder had vrienden die

haar thuis bezochten. Ik moest een ‘goed

meisje’ zijn als die ‘ooms’ op bezoek

kwamen, want ze brachten geld mee voor

voedsel. Die ‘oom’ raakte me aan, wilde

seks met mij en stopte niet toen ik dat

Wilna de beer, voorzitster van het Lerato house:

“We leren de meisjes voor zichzelf opkomen. We

geven ze niet alleen zorg en liefde. We onderzoeken

waarom ze op straat belanden, we willen

dit voorkomen, we grijpen in en beschermen hun

rechten.”

Veel getrainde vrouwen en meisjes worden

zelf vertrouwenspersonen, die anderen

voorlichting geven en tot psychische steun

vroeg. Dit ging door totdat ik ziek werd en

niet meer naar school ging. Ik weigerde

naar die kamer met die ‘ooms’ te gaan.

Mijn moeder joeg me weg, ze vond me

ongehoorzaam. Ik ging op straat wonen.

Oudere jongens dwongen me tot seks in

Nieuws | nummer 2 | juni 2009 | jaargang 23 | 3

kunnen zijn. De medewerkers van MEDH

bereiken ook veel kinderen en jongeren via

voorlichting aan leerkrachten, personeel

van gaarkeukens en geestelijken.

Juanita weet nu: “Ik beslis over mijn eigen

lichaam. Niemand mag aan mij komen als

ik dat niet wil!”

steUN dit WerK

benodigde bijdrage

€ 15.000,- in 2009

Uitvoerende organisatie:

MEDH (Movimiento Ecuménico por

los Derechos Humanos), Buenos

Aires, Argentin

beoogde resultaten:

steun aan 40 zelfhulpgroepen van

zeven meisjes en vrouwen.

bij het Lerato house zijn meisjes veilig als in een sterke boom

steUN dit WerK

benodigde bijdrage

€ 20.000,- in 2009

Uitvoerende organisatie:

Lerato House, Pretoria, Zuid-Afrika

beoogde resultaten:

intensieve 24-uurs-opvang voor 80

meisjes.

ruil voor bescherming op straat. Nu doe ik

mee aan een programma van Lerato House

en probeer ik een normaal leven te leiden.

Ik ga weer naar school en ze zorgen ook

voor andere belangrijke dingen die nodig

zijn”. zijn”

Bekijk een filmpje over dit werk op onze website:

www.kerkinactie.nl/kinderenindeknel.


WereLdWijde eCONOmisChe Crisis

Veel van onze relaties maken spontaan

giften over. Sommigen gebruiken daarvoor

de acceptgiro die ze van ons ontvangen.

Al deze losse giften betekenen veel voor

Kinderen in de Knel. Hartelijk dank!


KerK iN ACtie

Geïnspireerd door het evangelie uit de

Bijbel steunt Kerk in Actie wereldwijd

honderden kerken en organisaties om

mensen tot hun recht te laten komen en

toekomstperspectief te geven. Want ieder

mens verdient respect en een menswaar-

FisCAAL vrieNdeLijK geveN

Kerk in Actie valt onder de groepsbeschikking

van de Protestantse Kerk in Nederland

en is daarmee een ‘ANBI’ (Algemeen

Nut Beogende Instelling). U kunt dus alle

giften aan Kerk in Actie van de inkomsten-

of vennootschapsbelasting aftrekken.

KOsteN FONdseNWerviNg

Kerk in Actie blijft ruim onder de norm

van 25 procent met nog geen 12 procent

Het zou ons nog meer helpen als u een

machtiging afgeeft. Met meer structurele

inkomsten kunnen we meer bereiken. In

deze tijd van economische crisis is het

belangrijk te weten op welke inkomsten

dig bestaan. Kerk in Actie is het zendingswerk

en het diaconale werk in binnen- en

buitenland van de Protestantse Kerk in

Nederland. Delen van dit werk worden uitgevoerd

mede namens tien oecumenisch

georiënteerde kerken en organisaties in

kosten voor Fondsenwerving. Daardoor

mag Kerk in Actie het CBF-keur dragen.

jA, iK steUN KiNdereN iN de KNeL dONAte ONAte ONA UrsKAArt

Ik steun het werk van Kinderen in de Knel structureel met t E 5 E 7 E 10 Anders E per maand

Banknummer: -

-* Wij streven naar een minimumbijdrage van E 5 per maand. Maar natuurlijk is elke mogelijke bijdrage van harte welkom.- -

Nieuws | nummer 2 | juni 2009 | jaargang 23 | 4

we kunnen rekenen voor de voortgang van

onze projecten.

Wilt u ons steunen met bijvoorbeeld vijf

euro per maand? Vul dan de antwoordkaart

in en stuur hem terug. Hartelijk dank!U kunt dit kaartje in een envelop sturen aan Kerk in Actie, t.a.v. de donateursadministratie, antwoordnummer 4056, 3500 VB Utrecht

Nederland. Giften en collectes gaan naar

betrouwbare partnerorganisaties van Kerk

in Actie, die geworteld zijn in het land zelf.

Met liefde en overtuiging richten wij ons

op kwetsbare groepen, zoals vrouwen,

kinderen en minderheden.

2009509

COLOFON

Jaargang 23, nummer 2

Kinderen in de Knel is een programma

van Kerk in Actie en een gezamenlijke

activiteit van de volgende kerken en

groeperingen: de Protestantse Kerk in

Nederland, de Algemene Doopsgezinde

Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de

Remonstrantse Broederschap, de Unie

van Baptistengemeenten, de Bond van

Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland,

de YMCA Nederland, het Leger des

Heils, de Zevende Dags Adventisten, het

Genootschap der Vrienden (Quakers) en

de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Redactie: Thilly de Boer, Henk Lubberts,

Florette Koning

Fotoverantwoording: Kerk in Actie, ICCO,

cover ANP Photo.

E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Internet: www.kerkinactie.nl

Opmaak en druk: De Groot Drukkerij,

Goudriaan