29.08.2013 Views

Wat betekent de naam Zwolle? - Historisch Centrum Overijssel

Wat betekent de naam Zwolle? - Historisch Centrum Overijssel

Wat betekent de naam Zwolle? - Historisch Centrum Overijssel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Wat</strong> <strong>betekent</strong> <strong>de</strong> <strong>naam</strong> <strong>Zwolle</strong>?<br />

door dr. M. Gysseling<br />

De streek van <strong>Zwolle</strong> en me<strong>de</strong> <strong>de</strong> gehele Vechtstreek vertoont een opvallen<strong>de</strong><br />

eoncentratie van prehistorische namen. Met prehistorische namen<br />

wor<strong>de</strong>n hier bedoeld namen ontstaan vanaf <strong>de</strong> indo-europeanisering (<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

millennium vóór Christus; hoger kunnen wij niet opklimmen) doch vóór <strong>de</strong><br />

germanisering, welke een aanvang neemt in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> eeuw vóór Christus.<br />

Ook in onze gewesten zijn <strong>de</strong> oudste namen doorgaans waternamen.<br />

Praktisch elke waterloop, en in vele gevallen zelfs elk opvallend ge<strong>de</strong>elte<br />

van een waterloop, droeg in het eerste millennium vóór Christus een eigen<br />

<strong>naam</strong>. De grotere waterlopen, <strong>de</strong> rivieren, hebben doorgaans hun ou<strong>de</strong><br />

<strong>naam</strong> bewaard, bijvoorbeeld <strong>de</strong> IJsel (uit Eislà, bij Indo-europees eis-<br />

'heftig, onstuimig', dus '<strong>de</strong> onstuimige rivier') of <strong>de</strong> Vecht (<strong>de</strong>nkelijk, evenals<br />

<strong>de</strong> Utrechtse Vecht, uit Pekitis, bij pek- 'lieflijk', dus '<strong>de</strong> lieflijke rivier').<br />

Kleinere waterlopen daarentegen hebben meestal in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r mid<strong>de</strong>leeuwen<br />

hun ou<strong>de</strong> <strong>naam</strong> geruild voor een jongere, vaak banale <strong>naam</strong>. Aldus<br />

heet <strong>de</strong> waterloop die door <strong>Zwolle</strong> stroomt tenminste reeds in <strong>de</strong> 14e eeuw<br />

<strong>de</strong> A, hetgeen een Germaans woord ( ahwö) met <strong>de</strong> doodgewone betekenis<br />

'water' is. De bene<strong>de</strong>nloop ervan heet, <strong>de</strong>nkelijk aanvankelijk slechts bij<br />

Zwartsluis, Zwartewater, welke <strong>naam</strong> pas achteraf kan uitgebreid zijn tot<br />

aan <strong>Zwolle</strong>.<br />

Toch is zeer vaak <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> water<strong>naam</strong>, vooraleer te verdwijnen, overgegaan<br />

op een aan die waterloop gelegen ne<strong>de</strong>rzetting. Waar <strong>de</strong> water<strong>naam</strong> in<br />

ongewijzig<strong>de</strong> vorm tevens <strong>de</strong> <strong>naam</strong> van <strong>de</strong> ne<strong>de</strong>rzetting gewor<strong>de</strong>n is, is <strong>de</strong>ze<br />

<strong>naam</strong>soverdracht doorgaans eerst in <strong>de</strong> vroege mid<strong>de</strong>leeuwen gebeurd.<br />

Waar daarentegen <strong>de</strong> tot ne<strong>de</strong>rzettings<strong>naam</strong> gewor<strong>de</strong>n water<strong>naam</strong> voorzien


is van een bijkomend suffix ofwel van een meervoudsuitgang (en in dit laatste<br />

geval duid<strong>de</strong> <strong>de</strong> ne<strong>de</strong>rzettings<strong>naam</strong> primair <strong>de</strong> bewoners van die ne<strong>de</strong>rzetting<br />

aan), is <strong>de</strong>ze <strong>naam</strong>overdracht meestal nog in prehistorische tijd of<br />

ten allerlaatste in vroeg-merovingische tijd (Se-6e eeuw) gebeurd. Een voorbeeld<br />

nabij <strong>Zwolle</strong> van een <strong>de</strong>rgelijk meervoud (namelijk datief meervoud)<br />

is <strong>de</strong> plaats<strong>naam</strong> Wijthem ([1212-1216]: Widmen) die in zijn vroegste<br />

vorm primair <strong>de</strong> bewoners aanduid<strong>de</strong> van een ne<strong>de</strong>rzetting gelegen aan <strong>de</strong><br />

beek genoemd Weidamà, bij Indo-europees weid- 'draaien, buigen', dus '<strong>de</strong><br />

bochtige beek': het dorp ligt in een opvallen<strong>de</strong> bocht van een beek.<br />

De prehistorische waternamen zijn bijna altijd afleidingen: aan een betekenisdragen<strong>de</strong><br />

stam (bv. eis-, pek-, weid-) wordt een suffix (bv. -anà, -ila)<br />

toegevoegd.<br />

De plaats<strong>naam</strong> <strong>Zwolle</strong> gaat ongetwijfeld op een prehistorische water<strong>naam</strong><br />

terug. Als eerste stap in <strong>de</strong> <strong>naam</strong>reconstructie mogen wij Swolna aannemen,<br />

waarin vervolgens In tot /I geassimileerd (gelijkgemaakt) is. Het meest<br />

voor <strong>de</strong> hand liggend is een nog ou<strong>de</strong>r Swalanà, waarin al, zoals vaker<br />

voorkomt in prehistorische namen, tot ol gewor<strong>de</strong>n is. Dit is een afleiding<br />

van een in waternamen meermaals optre<strong>de</strong>nd Indo-europees woord swel-,<br />

dat 'buigen, draaien' beteken<strong>de</strong>. Dit woord schuilt bijvoorbeeld ook in<br />

Zwalm, uit Swaliaïmà, bijrivier van <strong>de</strong> Maas in Limburg, waaraan, in een<br />

opvallen<strong>de</strong> bocht, het dorp Zwalmen ligt. '<br />

Op grond van <strong>de</strong> oudste vormen van <strong>de</strong> <strong>naam</strong> <strong>Zwolle</strong> kan men moeilijk<br />

bepalen wanneer <strong>de</strong>ze ne<strong>de</strong>rzettings<strong>naam</strong> uit <strong>de</strong> water<strong>naam</strong> is ontstaan: hetzij<br />

pas in <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>leeuwen, hetzij reeds in <strong>de</strong> prehistorische of op zijn<br />

laatst vroeg-merovingische perio<strong>de</strong>, dus niet later dan <strong>de</strong> Se à 6e eeuw.<br />

Min<strong>de</strong>r waarschijnlijk is bij <strong>de</strong> <strong>naam</strong> <strong>Zwolle</strong> een afleiding van een Indoeuropees<br />

woord sal-, variant sôl, dat 'goed, geschikt' beteken<strong>de</strong> (dus Salanà<br />

resp. Sôlanà '<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>, geschikte beek'), een woord dat ook bijvoorbeeld<br />

schuilt in <strong>de</strong> volks<strong>naam</strong> Salii '<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>n', waarnaar Salland genoemd is.<br />

Dit Sôlanà kan dan via Suolana (Se eeuw) tot Swolana met Friese klankevolutie<br />

(stijgen<strong>de</strong> diftong, Ile-12e eeuw) gewor<strong>de</strong>n zijn. Een zo jonge Friese<br />

klankevolutie bevreemdt echter te <strong>Zwolle</strong>.<br />

De waterloop waaraan <strong>Zwolle</strong> zijn <strong>naam</strong> ontleent, heette ver<strong>de</strong>r stroomopwaarts<br />

<strong>de</strong>nkelijk Karikà '<strong>de</strong> grijze', gegermaniseerd als Harikô, Want<br />

daarop wijzen zowel Hareulo = 'bos aan <strong>de</strong> Harika' als Herksen, ne<strong>de</strong>rzettings<strong>naam</strong><br />

afgeleid van een water<strong>naam</strong> Karikisà.<br />

Zoals IJselmui<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> monding van <strong>de</strong> IJsel ligt, zo ligt Genemui<strong>de</strong>n<br />

aan <strong>de</strong> monding van een waterloop die oorspronkelijk <strong>de</strong>nkelijk Ghanià<br />

heette, bij Indo-europees ghan-, variant van kan- 'hel<strong>de</strong>r', dus '<strong>de</strong> hel<strong>de</strong>re<br />

waterloop', Dezelf<strong>de</strong> <strong>naam</strong> Ghanià leid<strong>de</strong> tot Germe, <strong>naam</strong> van een ne<strong>de</strong>rzetting<br />

aan <strong>de</strong> samenvloeiing van Vecht en Zwartewater. Er lijkt dus oorspronkelijk<br />

een namenoppositie te zijn geweest tussen <strong>de</strong> hel<strong>de</strong>re waterloop<br />

stroomopwaarts, bij Hasselt, en <strong>de</strong> donkere waterloop stroomafwaarts in<br />

het moerassige gebied bij Zwartsluis.<br />

2


Eveneens op prehistorische waternamen gaan, steeds in <strong>de</strong> buurt van<br />

<strong>Zwolle</strong>, <strong>de</strong> namen Schelle en Dieze terug: Schelle (1385 Scheine), uit Skalinä,<br />

bij skal- 'grijs', dus '<strong>de</strong> grijze beek'; Dieze, <strong>de</strong>nkelijk te vergelijken met<br />

<strong>de</strong> Dieze in Noordbrabant, uit Dheusà, bij dhewes-, dheus- 'blazen, a<strong>de</strong>men'<br />

(bijvoorbeeld in Galloromaans dùsius '<strong>de</strong>mon', Litauws dvasas 'a<strong>de</strong>m,<br />

geest', Mid<strong>de</strong>lhoogduits getwàs 'spook'), dus een beek bewoond door geesten.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!