Garantiebeleid - Philips Lighting

lighting.philips.com

Garantiebeleid - Philips Lighting

06/2010

Garantiebeleid

voor professionele armaturen

Dit document beschrijft het garantiebeleid van de (verkoop)organisatie

van Philips waarvan u (‘Koper’) uw professionele armaturen koopt

(hierna te noemen: ‘Philips’). Dit beleid geldt uitsluitend voor

professionele armaturen van het merk Philips (hierna te noemen:

‘Producten’) die vanaf 03-2010 zijn gekocht in Europa, het Midden-

Oosten en Afrika.

Dit garantiebeleid is onderworpen aan de bepalingen zoals

beschreven in dit document en is onderworpen aan de

algemene voorwaarden die zijn vastgelegd op de website

voor professionele armaturen van Philips of in de bijlage bij

dit document (hierna te noemen: ‘Garantievoorwaarden’).

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing indien ernaar verwezen

wordt in een verkoopovereenkomst tussen Philips en de Koper

en vervangt de standaard garantieclausule die is vastgelegd in de

Algemene Verkoopvoorwaarden van Philips.

A. Garantieperiode

Zoals vastgelegd in de bepalingen van de Garantievoorwaarden en

zoals hieronder is beschreven, ontvangt de Koper de garantie voor de

van toepassing zijnde periode conform onderstaande Tabel 1.

Garantie voor armaturen Buiten Binnen

LED < 25.000 u standaard 1 jaar 1 jaar

verlengd n.v.t. n.v.t.

LED ≥ 25.000 u standaard 3 jaar 3 jaar

verlengd 5 jaar 5 jaar

Conventioneel standaard 1 jaar 1 jaar

verlengd op verzoek op verzoek

Tabel 1: Garantieperiode voor professionele armaturen van Philips.

B. Speciale voorwaarden

• De garantieperiode begint op de factuurdatum.

• De garantieperiode is gebaseerd op een brandgedrag van

maximaal 4000 uren per jaar.

• Standaard ontvangt de Koper de hierboven genoemde

‘standaardgarantie’. Op aanvraag kan een ‘verlengde garantie’

of ‘maatwerk-projectgarantie’ overeengekomen worden na

evaluatie van de specifieke toepassingsomstandigheden.

• Koper kan zich niet beroepen op enige andere informatie of

documentatie.

C. Samenvatting van de Garantievoorwaarden

(niet-uitputtend)

• Deze garantie geldt alleen voor Producten die zijn verkocht in

Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In andere regio’s kunnen

andere voorwaarden gelden.

• De Producten zijn naar behoren geïnstalleerd en zijn gebruikt

volgens de instructies van de fabrikant.

• Er worden relevant gegevens geregistreerd over de

gebruiksgeschiedenis van het betreffende Product en deze zijn

beschikbaar voor inspectie door Philips.

• Een Philips-vertegenwoordiger zal toegang worden verschaft

tot de defecte Producten.

• De Producten zijn rechtstreeks van een Philips-(verkoop)

organisatie gekocht.

• Het aankoopbewijs van de Producten is beschikbaar voor

inspectie door Philips.

• Arbeidskosten voor het (de)-installeren van de Producten

worden niet gedekt door deze garantie.


Garantievoorwaarden

1. Beperkte garantie

De hierin beschreven garantie is alleen van toepassing op de professionele

verlichtingsproducten van het merk Philips die door Philips zijn verkocht in de regio

Europa, het Midden-Oosten en Afrika (hierna te noemen ‘Product’). De garantie is alleen

van toepassing voor de partij die de producten rechtstreeks van Philips heeft gekocht

(hierna te noemen: ‘Koper’).

Philips garandeert dat elk Product vrij is van gebreken in materialen en vakmanschap.

Bovenstaande garantie geldt voor de periode die is vermeld in het van toepassing

zijnde garantiebeleid voor uw Producten, en waarnaar verwezen wordt in uw

verkoopovereenkomst.

2. Bepalingen en voorwaarden

• De door Philips geboden garantie geldt alleen voor de Koper. Indien een Product dat

onder deze garantie valt door de Koper wordt geretourneerd in overeenstemming

met Hoofdstuk 3 binnen de van toepassing zijnde garantieperiode zoals beschreven in

het garantiebeleid en indien Philips tot haar tevredenheid vaststelt dat het betrokken

Product niet voldoet aan deze garantie, zal Philips naar haar keuze het Product of het

defecte onderdeel ervan repareren of vervangen, of de Koper de door hem betaalde

koopprijs restitueren. Onder ‘het Product of het defecte onderdeel repareren of

vervangen’ vallen geen verwijderings- of herinstallatie-activiteiten, -kosten of -uitgaven,

waaronder begrepen, maar niet beperkt tot arbeidskosten of -uitgaven.

• Indien Philips ervoor kiest het Product te vervangen maar dit niet mogelijk is

omdat het niet meer wordt gemaakt of niet voorhanden is, kan Philips de Koper het

aankoopbedrag restitueren of het Product vervangen door een vergelijkbaar product

(dat een geringe afwijking kan hebben in vormgeving en productspecificaties).

• Geen enkele vertegenwoordiger, distributeur of dealer is bevoegd om namens Philips

de bepalingen van de beperkte garantie op welk punt dan ook te vervangen, wijzigen of

verruimen.

• Deze beperkte garantie geldt alleen als het Product correct bedraad en geïnstalleerd

is en gefunctioneerd heeft binnen de gegeven elektrische waarden, bedrijfsgrenzen en

omgevingsomstandigheden die zijn verstrekt in de specificaties, toepassingsrichtlijnen,

IEC-normen of enig ander document dat met de Producten is meegeleverd. Indien een

Product defect blijkt, dient de Koper Philips hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

• Door Philips verkochte producten van derden vallen niet onder deze garantie, behalve

zoals aangegeven in Hoofdstuk 5.

• Deze garantie geldt niet voor schade of niet-presteren als gevolg van overmacht dan

wel verkeerd gebruik, oneigenlijk gebruik, afwijkend gebruik of gebruik dat in strijd is

met toepasselijke normen, voorschriften of gebruiksaanwijzingen, waaronder begrepen,

maar niet beperkt tot die welke zijn opgenomen in de meest recente veiligheids-,

bedrijfstak- en/of elektriciteitsnormen voor de relevante regio(’s).

• Deze garantie is niet geldig ingeval zonder schriftelijke toestemming van Philips

reparaties of veranderingen aan het Product worden uitgevoerd door wie dan ook.

De fabricagedatum van het Product dient duidelijk leesbaar te zijn. Philips behoudt

zich het recht voor om de definitieve beslissing te nemen over de geldigheid van enige

garantieaanspraak.

• Indien dit door Philips wordt verlangd, worden de defecte Producten eigendom van

Philips zodra deze vervangen zijn.

3. Garantieaanspraken

Alle genoemde garantieperiodes worden beoordeeld door een vertegenwoordiger

van Philips die toegang heeft tot het defecte product of systeem met het doel het te

controleren op niet-nakoming. Garantieaanspraken dienen binnen 30 dagen na ontdekking

te worden ingediend onder retournering van het Product bij een vestiging van Philips,

onder vermelding van ten minste de volgende informatie (er kan om aanvullende

informatie worden verzocht):

• De defecte Producten, en in geval van garanties op een systeem ook andere gebruikte

onderdelen vermelden;

• installatie- en factuurdatum;

• gedetailleerde beschrijving van het probleem, aantal en percentage defecten,

datumcode van de fout;

• toepassing, branduren en schakelcycli;

• indien een garantieaanspraak door Philips gerechtvaardigd is bevonden, betaalt Philips

de transportkosten. Voor geretourneerde Producten die niet defect blijken te zijn

of die wel aan de specificaties blijken te voldoen, kan Philips bij de Koper kosten in

rekening brengen, samen met de daarmee samenhangende kosten van transport, testen

en handling.

4. Geen stilzwijgende of andere garanties

• De garantie en remedies in de bepalingen van de beperkte garantie zijn de enige

garanties die Philips verstrekt met betrekking tot de Producten, en worden verstrekt

in plaats van alle andere garanties, hetzij uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, waaronder

begrepen, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor

een bepaald gebruiksdoel, welke garanties hierbij worden afgewezen.

• Deze algemene voorwaarden vermelden de volledige aansprakelijkheid en verplichting

van Philips jegens de Koper en de enige remedie van de Koper in verband met defecte

of niet-conforme Producten die door Philips aan de Koper zijn geleverd, ongeacht

of de schade is gebaseerd op een garantie die niet expliciet wordt genoemd in deze

voorwaarden, een onrechtmatige daad, een contract of een andere rechtstheorie, zelfs

al is Philips ingelicht over of is Philips zich bewust van deze defecten.

5. Beperkingen en voorwaarden

• Dit is een beperkte garantie, die onder andere het installeren, het verlenen

van toegang tot producten (steigers, liften enz.) en bijzondere, bijkomende en

vervolgschade (zoals inkomsten-/winstderving, schade aan eigendommen of andere

ruimere kosten dan eerder genoemd) uitsluit, en waarvoor verder de beperkingen

en voorwaarden gelden zoals vermeld in het desbetreffende garantiebeleid en deze

algemene voorwaarden.

Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden met betrekking tot

de stroomtoevoer, waaronder stroompieken, over-/onderspanning en rimpelstromen

op besturingssystemen die de gespecificeerde grenzen van de producten overschrijden

en waarvoor relevante voedingsnormen gelden (bijv. EN 50160-normen).

• Met betrekking tot producten die door Philips aan de Koper zijn verkocht maar niet

de naam Philips of één van de andere Philips merken dragen, verstrekt Philips geen

enkele garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, waaronder begrepen, maar niet beperkt

tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel,

maar stelt Philips op verzoek de garanties van de fabrikant van het relevante product

beschikbaar aan de Koper, doch uitsluitend in zoverre de wet en relevante contracten

dit toestaan.

More magazines by this user
Similar magazines