meettechniek voor handhavers (pdf, 2.4MB) - Lne.be

lne.be

meettechniek voor handhavers (pdf, 2.4MB) - Lne.be

Infosessies geluidsnormen muziek

Meettechniek voor handhavers

Koen Mandonx

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Milieu-inspectie


Overzicht van de presentatie

1. Fysisch kader

Het oor

Enkele akoestische begrippen

2. Metingen volgens het “muziek”besluit

De meetapparatuur

De metingen

De meetplaats

Bijkomende maatregelen

3. Metingen volgens Vlarem

4. Maatregelen

Meettechniek voor handhavers 2


Het slakkenhuis

Meettechniek voor handhavers 3


30000

25000

20000

15000

10000

5000

Verband blootstellingstijd - beschadiging

Schade 85 dB over 8 uur

= Schade 90 dB over 2,5 uur

= Schade 105 dB over 3 min

= Schade 130 dB over 1 sec

0

85 90 95 100 105 110 115

0

85 90 95 100 105 110 115

lineair logaritmisch

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

Meettechniek voor handhavers 4

4

3

2

1


Afname van het geluid in het vrije veld

Ideaal geval : afstand

2

enkel voor een puntbron.

reflecties van de grond.

absorptie door de lucht.

= +6 dB

Een luidspreker is geen ideaal geval:

het geluidniveau stijgt per halvering

van afstand met 3 - 5 dB.

Er is een verschil tussen luidspreker:

op een festivalweide (± vrije veld)

in een zaal (→ galmveld)

Meettechniek voor handhavers 5


Afname van het geluid in zaal

Door reflecties ontstaat

een galmveld.

Ideaal geval:

Door absorptie van de

wanden neemt het geluid

af met de afstand.

Hoe meer wanden, hoe

meer absorptie, hoe meer

afname.

Meettechniek voor handhavers 6


De luidheid van muziek.

verdubbeling geluidsterkte ≠ verdubbeling van de luidheid

Als sterkte van het muziekgeluid verdubbelt betekent dit niet

dat de muziek ook tweemaal zo luid klinkt.

basis - 1 dB - 3 dB - 6 dB - 10 dB

Een verschil van 1 dB is nauwelijks hoorbaar

►muziekinstallatie best instellen met sonometer

Vanaf 3 dB wordt het duidelijk merkbaar.

Uit de praktijk blijk dat:

+ 10 dB: verdubbeling luidheid

+ 3 dB: verdubbeling geluidsterkte

> 85 dB: 2X geluidsterkte = 2X risico hoorschade

Meettechniek voor handhavers 7


Overzicht van de presentatie – Deel 2

1. Fysisch kader

2. Metingen volgens het nieuwe besluit

Meetapparatuur

Gebruikte grootheden in de wet

Wanneer stel je PV op

Voorbeelden

De meetplaats

Het geluidsplan

3. Metingen volgens Vlarem

4. Maatregelen

Meettechniek voor handhavers 8


Meettoestellen van de handhaver

VLAREM zegt:

De meetketen moet bestaan uit apparatuur die minstens

voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 1-meetinstrumen-ten

in de IEC-normen.

Vóór elke meting of reeks van metingen moet de meetketen

met behulp van een akoestische ijkbron worden geijkt volgens

de aanwijzingen van de fabrikant.

(Bijlage 4.5.1. Vlarem II)

De nauwkeurigheid bedraagt 1 dB. (volgens ISO 1996)

Meettechniek voor handhavers 9


Voldoet mijn geluidsmeter aan de norm?

Hoe weet je of je meter aan de standaarden voldoet?

Een producent moet zijn meter naar een nationaal

referentielabo sturen om hem te laten testen. Dit lab kan dan

een “Pattern Approval certificate” uitreiken.

In Europa is het befaamdste lab het PTB in Duitsland

(Physikalisch-Technische Bundesanstalt). De kostprijs voor

een dergelijk certificaat is duur. Daarom worden niet alle

meters getest.

Meettechniek voor handhavers 10


De gebruikte eenheden

1. L Aeq,15min & L Aeq,60min

ook meting als voortschrijdend gemiddelde

relevant voor gehoorschade

Laat ruimte voor dynamiek muziek

ook in Nederland 103 dB(A) L Aeq,15min

2. L ASlow,max,

de eenheid uit het KB van ‘77 is behouden.

het maximaal A-gewogen niveau van de geluidsdruk,

gemeten met de trage (1 sec) tijdswegingkarakteristiek S

max ≠ piekwaarde ≠ L Aeq,1sec

3. L A95,5min

dit vervangt L Amin,5min uit KB

Meettechniek voor handhavers 11


dB(A)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

L Aeq, t

tijd (3 min)

L Aeq,3min = 61 dB(A)

Meettechniek voor handhavers 12


Voortschrijdend gemiddelde L Aeq,15min

Meettechniek voor handhavers 13


L Aeq = 96 dB

L A95 = 91 dB

L Amin = 86 dB

L A95,5min

Solo 060521 Leq 1s A

110

N 19/02/12 00h55m00 97.2 dB N 19/02/12 00h59m59 88.3 dB

105

100

95

90

85

80

00h55 00h56 00h57 00h58 00h59 01h00

Meettechniek voor handhavers 14


30000

25000

20000

15000

10000

5000

Verband L Aeq,t – beschadiging van het oor

L Aeq 85 dB over 8 uur

= L Aeq 90 dB over 2,5 uur

= L Aeq 105 dB over 3 min

= L Aeq 130 dB over 1 sec

0

85 90 95 100 105 110 115

0

85 90 95 100 105 110 115

lineair logaritmisch

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

Meettechniek voor handhavers 15

4

3

2

1


Lopend gemiddelde L Aeq,15min & L Aeq,60 min

Op de huidige meettoestellen ontbreekt een functie om het

maximale niveau van het voortschrijdend gemiddelde op het

scherm te tonen (LAeq,15min ). De wetgeving is nog te recent.

Wat kan je doen:

• Alle toestellen kunnen een LAeq,-waarde over 15 minuten

weergeven. De volgende waarde komt pas 15 min later,

zodat je alle tijd hebt om de meetwaarde te noteren.

• Bij sommige merken laat de software die bij de

geluidsmeter werd geleverd toe om de gegevens te

analyseren op je PC.

• Op website LNE vind je een rekenblad om op basis van

geëxporteerde LAeq,sec. -waarden het LAeq,15min te bepalen.

• Op basis van Laeq,15min kan men ook eenvoudig de Laeq,60 min

.


Meettechniek voor handhavers 16


Wat ga je meten?

“Muziek”: alle vormen van elektronisch versterkte

muziekemissie voortkomend uit blijvende of tijdelijke

geluidsbronnen.

Het geluidsniveau van de activiteit = elektronisch versterkte

muziek + achtergrondgeluid in de inrichting.

Vlarem Norm dB(A) Toetsing dB(A) Wat?

Niet-ingedeeld L Aeq,15min ≤ 85 L Aslow, max ≤ 92 muziek

Klasse 3 L Aeq,15min ≤ 95 L Aslow, max ≤ 102 activiteit

Klasse 2 L Aeq, 60min ≤ 100 L Aeq,15min ≤ 102 activiteit

Meettechniek voor handhavers 17


Norm & Toetsingwaarde

Controleer steeds de toetsingswaarde en de norm wanneer

je de muzieksterkte wenst te controleren.

Beiden moeten zijn overschreden om een PV op te stellen.

Enkel een overschrijding van de toetsingswaarde volstaat

niet.

Vermeld steeds nauwkeurig de plaats waar je gemeten hebt.

Meettechniek voor handhavers 18


Hoe(lang) moet je meten?

De normen en toetsingswaarden en plaats waar ze gelden

liggen vast. De meetomstandigheden niet. De evaluatie van

de norm is een vorm van een beperkt akoestisch onderzoek.

De wetgever geeft de toezichthouder hierin een grote

vrijheid.

Je mag de beide metingen gelijktijdig opstarten. Je kunt de

meting altijd onderbreken als blijkt dat de toetsingswaarde

niet gehaald wordt.

Je mag meten zo lang als je wilt.

Kan je korter dan 15 minuten meten en toch een overtreding

vaststellen? Ja! Hoewel de grootte van de overtreding pas

blijkt na de voorziene evaluatietijd.

Meettechniek voor handhavers 19


dB(A)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

SEL - Sound Exposure Level

tijd (3 min)

L Amax = 78 dB(A)

L Aeq,3min = 61 dB(A)

SEL = 84 dB(A)

dB tijd SEL

85 dB 15 min 114,5 dB

95 dB 15 min 124,5 dB

102 dB 15 min 131,5 dB

100 dB 1 uur 135,6 dB

Meettechniek voor handhavers 20


Controle via SEL

Als het vergunde energiequotum wordt opgebruikt voordat

de evaluatietijd is verstreken, dan is dit hetzelfde alsof het

LAeq,t is overschreden.

Er zijn klasse 1-meters die toelaten om op het scherm de

evolutie van het SEL te volgen (soms aangeduid als LAE). Omdat dB een logaritmische schaal is de SEL-waarde soms

snel bereikt.

Meettechniek voor handhavers 21


Het beperkt akoestisch onderzoek

“Beperkt akoestisch onderzoek": onderzoek dat enkel de

technische controle omvat, bedoeld in artikel 62, § 4, van

titel I van het VLAREM, en wordt uitgevoerd door of onder de

verantwoordelijkheid van de toezichthoudende ambtenaren;

§ 4. De technische controle op de geluidshinder omvat de

meting ter plaatse van het geluidsniveau en/of van trillingen

onder de volgende voorwaarden:

1° deze metingen geschieden volgens Belgische normen, of

bij ontstentenis daarvan volgens methoden aanvaard door

het bevoegd bestuur; het tijdstip waarop en de

bedrijfsomstandigheden waarbij de meting geschiedt,

worden door de bevoegde ambtenaren bepaald;

Meettechniek voor handhavers 22


Subsidies

Sinds 1993 bestaat er een subsidiebesluit waarbij provincie-

en gemeentebesturen een subsidie kunnen ontvangen bij de

aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen.

Per geluidsmeter of gelijkwaardige meetketen met

bijbehorende ijkbron bedraagt de subsidie 60 % van de

aankoopprijs, waarbij het maximumbedrag van de subsidie

beperkt wordt tot 2500 € (4000 € per toestel).

Meettechniek voor handhavers 23


Inrichtingen tot 85 dB(A) – (niet-ingedeeld)

Maximaal geluidsniveau:

L Aeq,15min ≤ 85 dB(A)

Toetsingswaarde:

LAslow, max ≤ 92 dB(A)

Bijkomende maatregelen:

Geen meetverplichting

Opmerkingen:

Enkel muziekgeluid

Meettechniek voor handhavers 24


Keuze van de meetplaats

De meting kan op gelijk welke plaats in de inrichting waar

zich in normale omstandigheden personen kunnen bevinden.

Meet niet dichter dan 1 m van de geluidsbronnen.

Zeer dicht bij een luidspreker (0,5 – 1,0 m) is de toename

van het geluidsniveau moeilijk exact te voorspellen maar het

geluidsniveau stijgt in ieder geval zeer snel.

Dit betekent uiteraard ook dat de organisator of exploitant er

moet op toezien dat het publiek minstens 1 m afstand houdt

van de geluidsbronnen.

Enkel het geluidsniveau van muziek wordt gemeten bij

controle, niet het achtergrondgeluid.

Meettechniek voor handhavers 25


Voorbeelden

Hier vallen de doorsnee café’s onder,

maar ook kleine semi-akoestisch concerten blijven mogelijk,

Meettechniek voor handhavers 26


Een rustig café

Meettechniek voor handhavers 27


Erasmus

Meettechniek voor handhavers 28


Een vol café…

Meettechniek voor handhavers 29


Amadée

Meettechniek voor handhavers 30


Optreden in kader van Jazz Ora

Meettechniek voor handhavers 31


Meetresultaten

Meettechniek voor handhavers 32


Bespreking van de resultaten

Het meetpunt werd genomen op een hoogte van 3 meter in

het midden van de zaal ter hoogte van het mengpaneel.

Bij het einde van het optreden is een overschrijding van de

norm LAslow, max. De reden hiervoor is het applaus.

Het publiek bevond zich net onder de microfoon.

Het drumstel maakt hier weinig lawaai omdat er “brushes”

werden gebruikt.

Bij optredens is het niet echt aangewezen om doorheen het

publiek te lopen.

De meting werd even onderbroken om de meetduur te

kunnen verlengen.

Meettechniek voor handhavers 33


Inrichting tot 95 dB(A) – Klasse 3

Maximaal geluidsniveau:

L Aeq,15min ≤ 95 dB(A)

Toetsingswaarde:

LAslow, max ≤ 102 dB(A)

Bijkomende maatregelen:

Vaste meetplaats

Geluidsbegrenzer of meettoestel

Geen registratieverplichting

Meettechniek voor handhavers 34


Eisen aan de meetketen exploitant

De meet- en registratieapparatuur moet:

1. voldoen aan de eisen gesteld voor klasse 2meetinstrumenten

in de Belgische normen;

2. niet gemanipuleerd kunnen worden.

Ook de meetmicrofoon: deze moet zo geïnstalleerd worden

dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de

bezoekers worden blootgesteld;

3. de volledige activiteit kunnen meten;

4. te allen tijde gecontroleerd kunnen worden door de

toezichthoudende overheid;

Meettechniek voor handhavers 35


De meetplaats

De meetplaats is wettelijk bepaald. Hier gelden de normen

en dit is dus de plaats waar de controle plaatsvindt.

Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning, voldoet de

meetplaats aan de volgende voorwaarden:

1. Hoogte tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer en op ten

minste 0,5 meter van het plafond en de wanden;

2. Ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel

zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste

luidsprekers bevindt; zo niet, dan bevindt de meetplaats

zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste

luidsprekers;

3. Toegankelijk voor de toezichthoudende overheid.

Meettechniek voor handhavers 36


Meethoogte

te hoog dB:

Reflectie

te laag dB:

gerichte

luidsprekers

OK

0,5 m – 2 m

>publieksvlak

te laag dB :

afscherming

Meettechniek voor handhavers 37


Meethoogte

Minstens 1,5 m: door het meten achter de rug van het

publiek wordt het geluid afgeschermd. Er wordt dan ook

aanbevolen om indien mogelijk een hoogte van ongeveer

0,5 m boven het publieksvlak aan te houden.

Maximum meethoogte 3 m: dit voorkomt dat men te ver

boven het publiek gaat meten. Een positie waarbij de

microfoon meer dan 2 m boven het publieksvlak zweeft, is

niet gewenst. Luidsprekers zijn in het hoogfrequente domein

tamelijk directief en gericht naar het publiek. Mocht men te

hoog boven het publiek meten, dan is er kans dat men te

lage geluidsniveaus registreert, in het bijzonder in de hogere

frequenties. Dit geldt zeker bij het gebruik van array

luidsprekers die bijzonder directief kunnen zijn.

Meettechniek voor handhavers 38


Meethoogte

Minstens 0,5 m van het plafond: om invloeden van reflectie

en dergelijke te vermijden. Hierbij is rekening gehouden met

de kleinere zalen met betrekkelijk laag plafond. In het ideale

geval zou, wanneer men de microfoon afhangt van het

plafond, de afhanghoogte minimaal 1 m moeten zijn en bij

hogere zalen minimaal 2 m. Een te korte afstand geeft

mogelijk een vertekend beeld omdat net aan het oppervlak

van een wand het geluidsniveau snel stijgt.

Meettechniek voor handhavers 39


Meetplaats

Meettechniek voor handhavers 40


Aanvullingen bij de keuze van de meetplaats

Toelichting uit de technische handleiding:

Wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting

verspreiden, bevindt de meetplaats zich bij voorkeur op deze

as:

Bij openluchtoptredens: op 2/3 van de afstand tussen het

podium en het verste punt van de publieksruimte met een

maximum van 70 m.

Bij zaaloptredens: op 1/3 tot 1/2 van de afstand tussen het

podium en het verste punt van de publieksruimte.

Wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende

richtingen over de publieksruimte verspreiden, bevindt de

meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de

kruising van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers,

Meettechniek voor handhavers 41


Voorbeelden

Meettechniek voor handhavers 42


Danscafé

Meettechniek voor handhavers 43


Meetresultaten

Meettechniek voor handhavers 44


Bespreking van de resultaten

1. Danscafé met DJ. Voornamelijk een iets oudere cliënteel.

2. Meting gebeurde na voorafgaande verwittiging.

3. Moeilijk om een goede meetplaats te vinden. Er werd

gekozen voor een meetpunt bij de draaitafel aan de toog.

Voor de toog stonden twee boxen. Wanneer er veel volk

aanwezig is

4. Het meetpunt lag op een hoogte van 2 meter en minder 50

cm van de wand. Dit gaf waarschijnlijk een verhoging van

de meetwaarden.

5. De meting gebeurde vroeg op de avond (23:00). Later in

de nacht wordt het geluidsvolume verhoogd. Een klassiek

scenario: de oren van de klanten raken verdoofd waardoor

ze het geluid als zwakker ervaren. Om de klanten te

behouden moeten ze opnieuw “geprikkeld” worden.

Meettechniek voor handhavers 45


Danscafé

Meettechniek voor handhavers 46


Meetresultaten

Meettechniek voor handhavers 47


Bespreking

1. Danscafé met DJ.

2. Meting gebeurde na voorafgaande verwittiging.

3. Moeilijk om een goede meetplaats te vinden. Er werd

gekozen voor een meetpunt bij de draaitafel aan de toog.

De dansvloer was net voor de toog. Het meetpunt lag

voldoende hoog.

4. Het meetpunt lag te dicht tegen de wand vol flessen wat

een verhoging gaf van de meetwaarden.

5. Er is tijdelijk een lichte overschrijding van de LAeq,15 min

maar dit valt binnen de afwijkingen van de meter.

Meettechniek voor handhavers 48


Inrichting tot 100 dB(A) – Klasse 2

Maximaal geluidsniveau:

L Aeq, 60 min ≤ 100 dB(A)

Toetsingswaarde:

LAeq,15 min ≤ 102 dB(A)

Bijkomende maatregelen:

Geluidsbegrenzer of

Meettoestel op vaste meetplaats en

Meetgegevens ter beschikking houden

Geluidsplan opstellen, enkel bij vaste installaties

Gratis oordopjes ter beschikking stellen

Meettechniek voor handhavers 49


Geluidsplan

Het geluidsplan bevat minstens de volgende gegevens:

1. de optimale opstelling en keuze van de luidsprekers

2. de meetplaats;

3. het geluidsniveau ter hoogte van de meetplaats en

ten minste vier andere beoordelingsplaatsen;

4. de plaats waar het geluidsniveau geregeld wordt;

5. de plattegrond van de publiek toegankelijke ruimte

Het geluidsplan wordt opgemaakt door een milieudeskundige

die erkend is in de discipline geluid en trillingen.

Het geluidsplan is aanwezig in de inrichting en ligt ter inzage

van de toezichthoudende overheid.

Enkel verplicht bij vaste installaties. In categorie tot 100 dB.

Meettechniek voor handhavers 50


De meetgegevens van de exploitant

Het geluidsniveau is continu zichtbaar voor en wordt bewaakt

door de exploitant of zijn vertegenwoordiger.

► NIET voor publiek.

De geregistreerde gegevens, gemeten als L Aeq,60min, moeten

gedurende minstens een maand ter beschikking gehouden

worden van de toezichthoudende overheid.

Meetgegevens zijn GEEN basis voor een PV:

Certificering van klasse 2-meters is niet gegarandeerd.

De kalibratie is niet verplicht.

Meetresultaten zijn niet beveiligd opgeslagen.

De gegevens zijn wel bruikbaar door de toezichthoudende

overheid voor de opvolging van de muziekactiviteiten.

De meting start vanaf het moment dat de muziekactiviteit

toegankelijk is voor het publiek. Achtergrondmuziek en

soundcheck worden mee gemeten.

Meettechniek voor handhavers 51


Geluidsbegrenzer

“Geluidsbegrenzer”: een toestel dat ontworpen is om elke

overschrijding van een vooraf ingesteld maximaal

geluidsniveau te corrigeren, hetzij door een volledige

stopzetting van de muziekproductie, hetzij door het

geleidelijk aftoppen van het geluidsniveau.

In het verre verleden waren dergelijke toestellen niet erg

geliefd bij publiek of exploitanten. Maar ook hier heeft een

technische evolutie plaatsgevonden.

Meettechniek voor handhavers 52


Geluidsbegrenzers evolueren

Nieuwe toestellen met geavanceerde eigenschappen:

Dynamische verzwakking van het geluid bij overschrijding.

Geavanceerde correctiemechanismen waarbij zowel

muziekgeluid als zaalgeluid afzonderlijk kunnen beoordeeld

worden.

Logging van incidenten en sabotage:

- Stroom onderbroken

- Microfoon afgeschermd

- Externe geluidsbron

Opslag van data naar een beveiligde centrale server.

Controle en aanpassing van de geluidslimieten op afstand.

Begrenzing op niveau van de frequentiebanden zodat de

limiter kan inspelen op de akoestische eigenschappen van

de muren van de aanpalende panden.

Meettechniek voor handhavers 53


Aankopen of huren van toestellen

Het is voor organisatoren en exploitanten niet altijd nodig om

zelf een geluidsmeter aan te kopen. Dergelijke apparatuur

kan worden gehuurd, bijvoorbeeld bij de verhuurfirma van de

geluidsapparatuur of de gemeentelijke of provinciale

uitleendienst.

Meettechniek voor handhavers 54


Voorbeelden

Deze voorbeelden zijn afkomstig uit de studie uitgevoerd in

opdracht van de Vlaamse Overheid door het bouwfysisch

ingenieursbureau “Daidalos Peutz”.

Meettechniek voor handhavers 55


Jeugdhuis Club 9 – Koersel-Beringen

Meettechniek voor handhavers 56


Grondplan met meetpunt

Meettechniek voor handhavers 57


Meetresultaten

Meettechniek voor handhavers 58


Bespreking van de resultaten

Door de kleine ruimte met beperkte geluidabsorptie zijn de

geluidniveaus hoog: LAeq,15 min ≅ 100 - 102 dB(A).

Door de kleine vloeroppervlakte en de beperkte

geluidabsorptie varieert het geluidniveau over de

publiekszone met 6 dB(A).

In deze zeer kleine ruimte is het moeilijk een goede positie

voor de meetmicrofoon te vinden: is ofwel dicht bij publiek,

ofwel dicht bij wanden/plafond van de ruimte.

Er is geen mengpaneel in de zaal, maar naast het podium,

wat de beheersing van het geluid bemoeilijkt.

Meettechniek voor handhavers 59


Jeugdhuis “Kroenkel”

Meettechniek voor handhavers 60


Grondplan met meetpunt

Meettechniek voor handhavers 61


Meetresultaten

Meettechniek voor handhavers 62


Jeugdhuis Paddenstoel – Groot Bijgaarden

Meettechniek voor handhavers 63


Grondplan met meetpunt

Meettechniek voor handhavers 64


Meetresultaten

Meettechniek voor handhavers 65


Bespreking van de resultaten

Het geluidniveau bedraagt LAeq,15 min ≅ 101 - 105 dB(A). Dit

hangt deels samen met het muziekgenre (metal), deels met

de beperkte afmetingen van de ruimte.

Een niet versterkte drumsolo is reeds opvallend luid, met

maxima tot 105 dB(A).

Het geluidniveau varieert over de ruimte, met ongeveer

10 dB(A): de zone aan de bar, achter een hoek, deels

afgeschermd van het directe geluid, zorgt voor deze variatie.

Meettechniek voor handhavers 66


Jeugdhuis Kavka - Antwerpen

Meettechniek voor handhavers 67


Grondplan met meetpunt

Meettechniek voor handhavers 68


Meetresultaten

Meettechniek voor handhavers 69


Jeugdhuis Kaddish - Schoten

Meettechniek voor handhavers 70


Grondplan met meetpunt

Meettechniek voor handhavers 71


Jeugdhuis

Meettechniek voor handhavers 72


Bespreking van de resultaten

Er is een duidelijk verschil volgens het muziekgenre:

LAeq,15 min ≅ 93 dB(A) voor een rustige groep

LAeq,15 min ≅ 99 dB(A) voor luidere groepen

Er is een duidelijk verschil volgens de regeltechnicus:

LAeq,15 min ≅ 99 dB(A): technicus van de (huur) installatie

LAeq,15 min ≅ 102 dB(A): technicus van de band zelf

Het geluidniveau varieert sterk over de ruimte.

Geluidsverschil bedraagt meer dan 10 dB(A),

door de lage ruimte met een goed geluidsabsorberend plafond.

Meettechniek voor handhavers 73


Overzicht van de presentatie – Deel 3

1. Fysisch kader

2. Meting in de inrichting

3. Meting in de omgeving

Metingen binnenshuis

Metingen in open lucht

4. Maatregelen

Meettechniek voor handhavers 74


Meting volgens VLAREM binnenshuis

NIET voor die inrichtingen die een toelating hebben van

het gemeentebestuur voor “maximaal 12 gelegenheden

per jaar”.

Niet-ingedeelde inrichtingen

omzetting KB

Klasse 2 & Klasse 3

de bestemming op het gewestplan

het tijdstip van de exploitatie

Meettechniek voor handhavers 75


Uitzonderingen op de emissiemetingen

Dit kan wanneer er vooraf toestemming werd aangevraagd

bij en verleend door het college van burgemeester en

schepenen;

Die toelating kan evenwel alleen gegeven worden indien de

muziekactiviteit:

1) plaats vindt tussen 12:00 en 00:00 uur en maximaal 3 uur

duurt; (niet bij laagste categorie tot 85 dB) of

2) gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid en plaats-

vindt in een feestzaal of lokaal waarin aan beide volgende

criteria wordt voldaan:

maximaal 12 gelegenheden per jaar;

maximaal 2 gelegenheden per maand;

Indien punt 2 van kracht is gelden de Vlarem-emissienormen

voor de omgeving niet.

Meettechniek voor handhavers 76


Niet ingedeelde inrichtingen

Beoordeling naar analogie met het vroegere KB.

L Aslow, max gemeten in de buurt, mag een norm op basis van het

achtergrondgeluidsniveau niet overschrijden.

buurt = alle in de onmiddellijke omgeving gelegen lokalen of

gebouwen, waarin zich personen bevinden.

achtergrondgeluidsniveau = het geluidsniveau, gemeten als

L A95,5min, bij uitschakeling van alle muziekbronnen.

(in het vroegere KB was dit L Amin,5min)

De metingen worden uitgevoerd overeenkomstig de Vlarembepalingen

voor metingen binnenshuis.

(artikel 2, §3 en artikel 3 van bijlage 4.5.1. van Vlarem)

Meettechniek voor handhavers 77


50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Referentiewaarde voor L Aslow, max

LA95,5min + 5 dB 35 dB

LA95,5min 0

20 25 30 35 40 45

Meettechniek voor handhavers 78


Meetvoorwaarden – Vlarem

De geluidsmetingen binnenshuis vinden plaats op een

hoogte boven de vloer begrepen tussen 1,2 m en 1,5 m en,

zo mogelijk, op minstens 1,5 m van de wanden en de

vensters.

De deuren en vensters van de vertrekken waarin de

geluidsmetingen gebeuren zijn gesloten tijdens de metingen.

Er worden geen bijkomende maatregelen getroffen die de

geluidsoverdracht kunnen beïnvloeden.

Meettechniek voor handhavers 79


Klasse 2 & 3 – Meting binnenshuis

Nieuw of

Verandering

Ja Nee

≤ RW - 3

≅ RW

Meettechniek voor handhavers 80


Nieuwe of bestaande inrichting

Inrichting is bestaand als ze op 31 december 2012:

1. NIET ingedeeld was en de stedenbouwkundige vergunning

is verleend vóór 1 juli 2012;

2. ingedeeld was en in uitbating en de stedenbouwkundige

vergunning is verleend vóór 1 januari 1999;

3. ingedeeld was in de derde klasse en in uitbating en

waarvoor vóór 1 september 2012 een

milieuvergunningsaanvraag werd ingediend;”

Meettechniek voor handhavers 81


Richtwaarden voor geluid binnenshuis

Ter beoordeling van het geluid van inrichtingen die een gemene

muur en/of vloer hebben met bewoonde vertrekken gelden de

aangegeven waarden in dB(A) als richtwaarden voor binnenshuis

waaraan het specifieke geluid van een inrichting wordt getoetst.

Gebied dag avond nacht

1° landelijke gebieden en gebieden voor

verblijfsrecreatie

2° industriegebieden,

dienstverleningsgebieden, gebieden voor

gemeenschapsvoorzieningen en openbare

nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden

tijdens de ontginning

3° woongebieden en alle andere gebieden

uitgezonderd deze sub 1° en sub 2°

30 25 25

36 31 31

33 28 28

Meettechniek voor handhavers 82


Meting volgens VLAREM in open lucht

NIET voor die inrichtingen die een toelating hebben van

het gemeentebestuur voor “maximaal 12 gelegenheden

per jaar”.

NIET voor niet-ingedeelde inrichtingen

Het specifiek geluid van de inrichting moet voldoen aan

een norm die afhangt van:

de bestemming op het gewestplan

het tijdstip van de exploitatie.

Meettechniek voor handhavers 83


Invloed van gewestplan op geluidsnorm

Gebied

MILIEUKWALITEITSNORMEN IN dB(A) IN OPEN

LUCHT

OVERDAG 'S AVONDS 'S NACHTS

1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie. 40 35 30

2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m

gelegen van industriegebieden of van gebieden voor

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nut

3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m

gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en

KMO ondernemingen, van dienstverleningsgebieden

50 45 45

50 45 40

4° Woongebieden 45 40 35

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor

openbare nutsvoorzieningen

60 55 55

5bis° Agrarische gebieden 45 40 35

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor

verblijfsrecreatie

50 45 40

7° Alle andere gebieden 45 40 35

8° Bufferzones 55 50 50

9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m

gelegen van ontginningsgebieden tijdens de ontginning

55 50 45

Meettechniek voor handhavers 84


Invloed van gewestplan op geluidsnorm

Opgelet: Als een gebied valt onder twee

of meer punten van de tabel dan is in dat

gebied de hoogste richtwaarde van

toepassing.

Meettechniek voor handhavers 85


Overzicht van de presentatie – Deel 4

1. Fysisch kader

2. Metingen volgens het “muziek”-besluit

3. Metingen volgens Vlarem

4. Maatregelen

Meettechniek voor handhavers 86


Administratief ingrijpen

1. Raadgevingen en aanmaningen

Geen administratieve rechtshandeling – niet afdwingbaar

Bestuurshandeling – Beginsel behoorlijk bestuur

Schriftelijk of mondeling

Raadgeving = preventief (zonder PV)

Aanmaning = curatief

2. Bestuurlijke maatregel

Bestuurshandeling en administratieve rechtshandeling

Afdwingbaar

Schriftelijk of mondeling

Kan verschillende vormen aan nemen

- Regularisatiebevel

- Stopzettingsbevel

- Bestuursdwang

Meettechniek voor handhavers 87


Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen waarbij de

personen, vermeld in artikel 16.4.6, alle handelingen kunnen

stellen of opleggen die zij onder de gegeven

omstandigheden nodig achten om een aanzienlijk risico voor

mens of milieu uit te schakelen, tot een aanvaardbaar niveau

in te perken of te stabiliseren.

1. GEEN strafrechterlijke of bestuurlijke handhaving.

2. WEL administratieve rechtshandeling → AFDWINGBAAR

3. Alle maatregelen die noodzakelijk zijn

4. Kosten vallen ten laste van exploitant

5. Mondeling of schriftelijk

Meettechniek voor handhavers 88


Aanpassing vergunningsvoorwaarden

Na gemotiveerd advies kan het college van burgemeester en

schepenen per dossier strengere normen en bijkomende

maatregelen opleggen bij de toelating, bij de melding of het

verlenen van een milieuvergunning.

Een, herhaaldelijke, overschrijding van de norm LAeq, t is niet

enkel een overtreding van de norm, het geeft ook aan dat de

inrichting in de verkeerde Vlarem-klasse is ingedeeld.

Meettechniek voor handhavers 89


Meting en beoordeling in jeugdhuizen

studie bij jeugdhuizen door het

ingenieursbureau Daidalos

Peutz (november 2011)

Voor meer informatie:

Het rapport is terug te vinden

op de website LNE

Meettechniek voor handhavers 90


Technische ingrepen in zaal

Voornaamste aanbevelingen bij de studie bij jeugdhuizen

door het ingenieursbureau Daidalos Peutz:

1. Bewustzijn dat het muziekgenre impact heeft op de hoogte

van het geluidsniveau.

2. Regel geluid af met hulp sonometer ipv op het gehoor.

3. Vermijd zeer korte afstand tussen publiek en luidsprekers.

4. Scherm de luidste natuurlijke geluidsbron af: het drumstel.

5. Gesofisticeerde geluidversterking (array luidsprekers)

heeft in kleine, lage ruimten meestal geen zin.

6. Plaats bijkomende geluidabsorptie in de ruimte.

7. Gecombineerd effect van maatregelen

Meettechniek voor handhavers 91


Keuze van de muziekgroepen

Verschillende groepen, van een ander muziekgenre, maar in

dezelfde zaal en gemixt door dezelfde personen, leiden tot

een verschil tot 5 dB(A).

Bij de luidste muziekgenres werden waarden gemeten tot

LAeq, 60 min = 103 dB(A). Het is het duidelijk dat er ook genres

zijn die nooit boven de grens van 100 dB(A) komen, ook niet

in kleine jeugdhuizen, dichter bij het podium.

Meettechniek voor handhavers 92


Plaatsing van bijkomende geluidsabsorptie

Met bijkomende geluidabsorptie kan het geluidniveau dalen

met 1 - 4 dB(A). De grootste daling verkrijgt men in ruimten

met weinig of geen geluidsabsorberende afwerkingen.

In ruimten waar reeds geluidsabsorberende afwerking is, in

het bijzonder in ruimten met een volledig geluidsabsorberend

plafond, is de daling van het geluidniveau door bijkomende

absorptie niet hoger dan 2 dB(A).

Kostprijs geluidsabsorberende afwerking:

plafondafwerking 100 €/m².

wanden 150 - 250 €/m².

Meettechniek voor handhavers 93


Geluidsniveau regelen met sonometer

Verschillende groepen, binnen hetzelfde muziekgenre, in

dezelfde zaal, maar gemixt door verschillende personen,

leiden tot een verschil van 1 - 3 dB(A), Dit hangt samen met

de persoonlijke voorkeur van de geluidstechnicus en/of de

band.

Tijdens een concert moet de geluidstechnicus permanent het

geluidniveau kunnen aflezen. Door het volume niet op het

gehoor in te regelen, maar met behulp van een sonometer

bedraagt de mogelijke winst 1 - 3 dB(A).

Kostprijs geluidmeter:

1000 - 1.200 € (exclusief btw, klasse 2).

Meettechniek voor handhavers 94


Afstand tussen publiek en luidsprekers

Houd het publiek op voldoende afstand

van de hoofdluidsprekers. Op korte

afstand van luidsprekers wordt men snel

aan hogere tot zeer hoge geluidniveaus

blootgesteld.

Richt het podium zo in dat het publiek de

luidsprekers onmogelijk dichter kan

naderen dan 1 m, en bij voorkeur op

1.5 - 2 m van de luidsprekers blijft.

Zorg voor een permanente voorziening,

een herinrichting van het podium met een

vaste plaats voor de luidsprekers,

afgeschermd van het publiek.

Kostprijs: 2.500 €.

Meettechniek voor handhavers 95


Gesofisticeerde geluidversterking

1. Middelen voor een betere

geluidversterking

Meerdere luidsprekers

Gerichte luidsprekers

Array luidsprekers

2. Geluidversterking met zeer gesofisticeerde

luidsprekers- systemen heeft voor

jeugdhuizen, doordat het ruimten zijn met

een beperkte oppervlakte en meestal

kleine hoogte, weinig zin. Er is geen

systematisch aantoonbare winst in de

vorm van een meer gelijkmatig gespreid

geluidniveau in alle jeugdhuizen.

Meettechniek voor handhavers 96


Afschermen van de luidste bron

De luidste natuurlijke geluidsbron bij een concert is het

drumstel.

Door op het podium het drumstel te omringen met een

geluidscherm, bij voorkeur aangevuld door

geluidsabsorberende panelen in de rug van de drummer,

tegen de achterwand, kan men het geluidniveau laten dalen

met 3 - 5 dB(A).

De kostprijs:

Aankoop: 3000 - 4000 €,

Verhuur: 50 - 100 €.

Meettechniek voor handhavers 97


BBT

Inzake BBT bepaalt artikel 4.1.2.1. §2 weliswaar dat de

naleving van de voorwaarden in Vlarem II en/of de

milieuvergunning wordt geacht overeen te stemmen met de

BBT verplichting. In bepaalde sectoren leidt dit ertoe dat met

name voor betreft de geluidshinder, de vergunning wordt

gezien als een vrijbrief. Met name wat betreft geluidsoverlast

door muziek wordt hierbij door exploitanten vaak een voor de

hand liggende BBT, namelijk de volumeknop, uit het oog

verloren.

Mondelinge opmerking van Luc LAVRYSEN tijdens de voorstelling

van het jaarboek milieurecht, Leuven, 30 maart 2000.

Meettechniek voor handhavers 98

More magazines by this user
Similar magazines