Klik hier - Lne.be

lne.be

Klik hier - Lne.be

RUP ‘GEDEELTELIJKE HERZIENING BPA CENTRUM V’

MEEUWEN-GRUITRODE

April 2013

Onderzoek naar de plan-MER plicht

dossiernummer SCRPL13004


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 2


Colofon.

Grontmij Belgium nv

Herkenrodesingel 101

3500 Hasselt

011/260.870

Planning and design services

Teamleader Katrien Van Den Bergh

011/260.878

Dossiernummer: 110387;12

Projectleider Grontmij: Peter van der Poort

Team

Creemers Els

Laevens Brecht

Boonen Danielle

Contact

Peter.vanderpoort@grontmij.be

011/260.319

NOT01E-110387.12 pag. 3


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 4


A

B

C

E

Naam datum

Screeningsnota

December 2011

Screeningsnota

December 2012

aanpassingen n.a.v. advies dienst BGP

Maart 2013

aanpassingen

instanties

n.a.v. advies aangeschreven April

Naam Handtekening datum

Geverifieerd projectleider Peter van der Poort April 2013

Vrijgegeven afdelingshoofd Peter van der Poort April 2013

NOT01E-110387.12 pag. 5


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 6


INHOUD.

1 Inleiding. ........................................................................................................................................................ 11

1.1 Aanleiding tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. ...................................................................... 11

1.2 Integratie m.e.r.-screening. ......................................................................................................................... 11

1.3 Initiatiefnemer. ............................................................................................................................................ 12

2 Situering. ....................................................................................................................................................... 13

2.1 Het plangebied in zijn macrocontext. .......................................................................................................... 13

2.2 Het plangebied op mesoschaal. .................................................................................................................. 14

3 Planningscontext. ......................................................................................................................................... 15

3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (goedgekeurd d.d. 23/09/1997). ........................................................ 15

3.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg. ............................................................................................. 15

3.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meeuwen-Gruitrode. ....................................................................... 16

3.3.1 Richtinggevend Deel. ......................................................................................................................... 16

3.3.2 Bindend Deel. ..................................................................................................................................... 16

4 Bestaande juridische en feitelijke toestand. ............................................................................................... 17

4.1 Bestaande juridische toestand. ................................................................................................................... 17

4.2 Bestaande feitelijke toestand. ..................................................................................................................... 23

5 Relevante beleidsdocumenten. ................................................................................................................... 27

5.1 BPA Centrum 5 herziening en uitbreiding BD 04/03/2004 .......................................................................... 27

6 Gewenste ruimtelijke structuur. .................................................................................................................. 29

6.1 Globale visie. .............................................................................................................................................. 29

6.2 Doelstellingen. ............................................................................................................................................ 29

6.3 Concepten en inrichtingsprincipes. ............................................................................................................. 31

6.4 Inrichtingsschets. ........................................................................................................................................ 34

6.5 Van concept naar grafisch plan. ................................................................................................................. 35

7 AFTOETSING PLAN-MER-PLICHT VAN RECHTSWEGE. ........................................................................... 37

7.1 Project m.e.r.-plicht. .................................................................................................................................... 37

7.2 Noodzaak tot passende beoordeling........................................................................................................... 37

7.2.1 Speciale beschermingszones. ............................................................................................................ 37

7.2.2 Effecten op de beschermingszones. .................................................................................................. 38

7.3 Conclusie. ................................................................................................................................................... 38

8 Scoping van de milieueffecten. ................................................................................................................... 39

8.1 Discipline “gezondheid en veiligheid van de mens”. ................................................................................... 39

8.1.1 Aspect gezondheid. ............................................................................................................................ 39

8.1.2 Aspect veiligheid. ............................................................................................................................... 41

8.2 Discipline “ruimtelijke ordening”. ................................................................................................................. 44

8.3 Discipline “fauna en flora – biodiversiteit”. .................................................................................................. 45

8.3.1 Biologische waarderingskaart. ........................................................................................................... 46

8.3.2 Habitat- en vogelrichtlijngebieden. ..................................................................................................... 46

NOT01E-110387.12 pag. 7


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

8.3.3 Afbakening Ven-gebieden. ................................................................................................................. 46

8.3.4 Natuurgebieden. ................................................................................................................................. 46

8.3.5 Ramsar-gebieden. .............................................................................................................................. 46

8.3.6 Beschermde duingebieden. ................................................................................................................ 47

8.3.7 Ecologische gebieden volgens bestemmingsplannen. ....................................................................... 47

8.4 Discipline “energie- en grondstoffenvoorraad”. .......................................................................................... 48

8.5 Discipline “bodem”. .................................................................................................................................... 49

8.5.1 Bodemkaart. ....................................................................................................................................... 49

8.5.2 Erosiegevoeligheid. ............................................................................................................................ 49

8.5.3 Landbouwtyperings- en gebruikerskaart. ........................................................................................... 49

8.6 Discipline “water”. ...................................................................................................................................... 50

8.6.1 Watertoets. ......................................................................................................................................... 50

8.6.2 Waterparagraaf. ................................................................................................................................. 51

8.6.3 Watertoetskaarten. ............................................................................................................................. 53

8.7 Discipline “lucht en klimatologische factoren”. ........................................................................................... 57

8.8 Discipline “licht, warmte en stralingen”. ...................................................................................................... 58

8.9 Discipline “geluid”. ...................................................................................................................................... 59

8.10 Discipline “landschap en cultureel erfgoed”. .............................................................................................. 60

8.10.1 Onroerend Erfgoed. ............................................................................................................................ 60

8.10.2 Landschap: aanwezigheid ankerplaatsen en relictzones. .................................................................. 60

8.11 Discipline “mobiliteit”. ................................................................................................................................. 61

8.12 Synthese. ................................................................................................................................................... 62

8.13 Conclusie. .................................................................................................................................................. 63

NOT01E-110387.12 pag. 8


NOT01E-110387.12 pag. 9


01. INLEIDING.

1 INLEIDING.

1.1 AANLEIDING TOT DE OPMAAK VAN HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN.

Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode is al geruime tijd bezig met de herstructurering van de

woonontwikkelingen in het centrum van Meeuwen. Daarbij werd gekeken naar mogelijkheden voor

woondifferentiatie zoals aangepaste woonvormen voor senioren en het bejaardentehuis. Daarnaast is er gewerkt

aan de uitbouw van het voorzieningenniveau van de kern.

In 2003 werd daarom het BPA Centrum 5 wijziging en uitbreiding opgesteld waarbij een visie voor een groot deel

van het centrum werd ontwikkeld. Binnen dit grotere kader van herstructurering van ruimtelijke aspecten van het

centrum werd dan ook besloten om, naast de uitbreiding van het gemeentehuis, ook de bestaande kinderopvang

“De Pagadder” te herlokaliseren. Op deze manier ontstaat er een vacante ruimte die, mits herbestemming van

zone voor openbaar nut naar een woongebied, kan ingezet worden voor woningbouw met het oog op de verdere

verdichting van de kern. Dit is dan ook de aanleiding tot opmaak van dit RUP. In een beweging wordt ook een

update van de stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor gesloten bebouwing langs de Hoogstraat.

Uiteraard vormt het RUP in eerste instantie een vertaling van het ruimtelijk beleid zoals vastgelegd in het

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De gemeente wenst te groeien en te ontwikkelen naar een interessante plek

waar het aangenaam wonen, werken en winkelen is. Het RUP moet het juridisch kader vormen waarbinnen deze

ambitie kan waargemaakt worden.

1.2 INTEGRATIE M.E.R.-SCREENING.

Vanaf 1 juni 2008 dient er bij de opmaak van RUP’s formeel rekening gehouden te worden met het onderzoek van

milieueffecten die de realisatie van de bestemmingen in dit RUP kunnen teweegbrengen. In de praktijk betekent

dit dat voor elk RUP minimal een ‘onderzoek tot m.e.r.’ moet uitgevoerd worden.

De resultaten van het onderzoek tot m.e.r. geven aan of de opmaak van een plan-MER al dan niet noodzakelijk is.

Bijkomend worden de resultaten aangewend om de ruimtelijke keuzes die in het RUP gemaakt worden inhoudelijk

te versterken en te onderbouwen.

Dit document is opgebouwd uit volgende onderdelen:

▪ situering en beschrijving van het plangebied;

beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsgraad van het RUP;

▪ relevante elementen van de ruimtelijke en juridisch-beleidsmatige planningscontext;

▪ aftoetsing plan-MER-plicht van rechtswege;

NOT01E-110387.12 pag. 11


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

▪ screening van de verwachte significante milieueffecten, rekening houdend met de doelstellingen van het plan

en de kwetsbaarheid van de omgeving;

▪ eindconclusie.

1.3 INITIATIEFNEMER.

Gemeente Meeuwen-Gruitrode

Dorpstraat 44

3740 Meeuwen-Gruitrode

Contactpersoon:

Annelies Machiels

NOT01E-110387.12 pag. 12


03. PLANNINGSCONTEXT.

2 SITUERING.

2.1 HET PLANGEBIED IN ZIJN MACROCONTEXT.

EL-EKSEL

PEER

HOUTHALEN-HELCHTEREN

BOCHOLT

MEEUWEN-GRUITRODE

OPGLABBEEK

AS

BREE

MAASEIK

NOT01E-110387.12 pag. 13

KINRO

DILSEN-STOKKEM

Meeuwen-Gruitrode 1 is een zeer landelijke gemeente vrij centraal gelegen op het Kempisch plateau in het noorden

van de provincie Limburg. Meeuwen-Gruitrode grenst in het noorden aan de gemeenten Bocholt en Bree, in het

oosten aan de deelgemeenten Opoeteren en Neeroeteren van Maaseik en in het zuiden aan Opglabbeek. In het

westen ligt de gemeente Houthalen-Helchteren.

Opvallend voor de ruimtelijke-economische structuur (van Limburg) is het sterk verband met de

grotelijninfrastructuren: de autosnelwegen en kanalen. De afwezigheid van deze infrastructuren in (de buurt van)

Meeuwen-Gruitrode verklaart tevens de afwezigheid van grootschalige of regionale bedrijventerreinen. Op andere

vlakken heeft de gemeente wel uitgesproken kwaliteiten (de open ruimte, als woongemeente,…).

Meeuwen-Gruitrode heeft geen directe aansluiting op het landelijk autosnelwegennet. Het meest nabij gelegen is

de E314/A2-snelweg op het grondgebied van Genk die bereikbaar is vanuit Meeuwen via de N76 en het op-en

afrittencomplex Genk-West. Vanuit Gruitrode is deze snelweg bereikbaar via de N730, de N75 en het op-en

afrittencomplex Genk-Oost. Belangrijk is tevens de N719 die vanuit Meeuwen de relatie met Houthalen legt waar

dan kan worden aangesloten op de N74.

1 Bron: GRS Meeuwen-Gruitrode Informatief deel.


2.2 HET PLANGEBIED OP MESOSCHAAL.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

In de gemeente vinden we de hoofddorpen Meeuwen en Gruitrode en een aantal verspreid liggende deelkernen

(Wijshagen, Ellikom, Neerglabbeek).

Het RUP is vrij klein qua omvang en is gelegen binnen het centrum van Meeuwen, meer bepaald aan de

Hoekstraat en Dorpsstraat.

Ten westen van het plangebied ligt de groene beekvallei van de Abeek


03. PLANNINGSCONTEXT.

3 PLANNINGSCONTEXT.

3.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (GOEDGEKEURD D.D. 23/09/1997).

De behoefte aan nieuwe typologieën en aangepaste kwalitatieve woonomgevingen wordt steeds groter. Kleinere

woningen en wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen zijn noodzakelijk om aan de wijzigende

behoefte te kunnen voldoen. Hieromtrent zijn goede verplaatsingsmogelijkheden en de nabijheid van

voorzieningen in stedelijke gebieden zeer voorname elementen. Stedelijke gebieden komen bij voorkeur in

aanmerking voor de ontwikkeling van nieuwe (aangepaste) woontypologieën.

De behoefte aan bijkomende woningen wordt in de bestaande kernen opgevangen. Niet anders dan in de

stedelijke gebieden moet de woonfunctie in de kernen attractief zijn, moet worden gestreefd naar een

gedifferentieerde samenstelling van woningvoorraad (naar prijsklasse, grootte en type) en voldoende

woningdichtheid moet worden gecreëerd (met onder meer meergezinswoningen, bejaardenhuisvesting,… ).

Het RSV situeert Meeuwen-Gruitrode en bijgevolg ook het plangebied in het buitengebied. De voorziene

ontwikkelingen passen derhalve binnen de visie van kernvesterking van kernen in het buitengebied.

3.2 PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN LIMBURG.

De deelkern Meeuwen werd geselecteerd als hoofddorp. Hoofddorpen en woonkernen zijn de kernen in het

buitengebied waar de doelstelling van gedeconcentreerde bundeling op het kleinste schaalniveau moet worden

gerealiseerd.

Vertrekkende van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is er een behoefte aan woningen met een verscheiden

typologie. Het betreft hoofdzakelijk studio’s, appartementen en woningen van diverse grootte en typologie. Deze

nieuwe woningen worden bij voorkeur in de stedelijke gebieden, de hoofddorpen en de woonkernen gerealiseerd.

Tussen de Abeek en Soerbeek wordt een Provinciale droge natuurverbinding nr.7 geselecteerd.

NOT01E-110387.12 pag. 15


3.3 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN MEEUWEN-GRUITRODE.

3.3.1 Richtinggevend Deel.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

De globale visie in het structuurplan is het uitbouwen van Meeuwen-Gruitrode als een attractieve woongemeente.

Voor een kwalitatieve woonomgeving is het nodig om op een geïntegreerde wijze aandacht te besteden aan alle

aspecten die het wonen aangenaam kunnen maken zoals een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie, gezellig

winkelen, dicht bij huis werken en tevens in een groen kader aangenaam recreëren. Voor leefbare en

aantrekkelijke woonkernen is een verscheidenheid en een actieve verweving van wonen en werken noodzakelijk. 2

Het woonbeleid moet kerngericht en kernversterkend zijn. De verdere aantasting van de open ruimte moet worden

vermeden. Een kerngericht beleid houdt in dat de aandacht gaat naar invulbouw op lege of verloederde plekken in

het bestaande weefsel. Het betreft structurele inpassingen door middel van centrumversterkende

wooninbreidingsprojecten van een voldoende grote schaal en omvang. Het bestaande weefsel en de

woonstructuur moet men vernieuwen door strategische woonprojecten in combinatie met een renovatiebeleid. 3

3.3.2 Bindend Deel.

Ook in de bindende bepalingen werd specifiek opgenomen dat er gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

worden opgesteld ter verwezenlijking van de opgestelde ruimtelijke visie:

Bindende bepaling 21.

Beslissing 21:

De gemeente gaat als actie voor het realiseren van doelstellingen in het ruimtelijk structuurplan over tot het

herzien van BPA 5 in het centrum van Meeuwen in functie van de inplanting van een rusthuis met aansluitend een

specifiek woningaanbod voor de differentiatie van het woningaanbod binnen de kernen, ter versterking van de

kernvoorzieningen binnen de kern en ter verbetering van de interne ontsluiting van de aanwezige

kernvoorzieningen voor zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer door middel van het verzekeren van

alternatieve ontsluitingsmogelijkheden in aansluiting op een nieuw te ontwikkelen lokaal openbaar

vervoersknooppunt binnen de kern.

2

GRS pg 166 De ‘toekomstvisie’ en basisdoelstellingen voor de gemeente

Meeuwen-Gruitrode.

3

GRS pg.179 gewenste woon- en leefstructuur


04. JURIDISCHE EN FEITELIJKE TOESTAND.

4 BESTAANDE JURIDISCHE EN FEITELIJKE TOESTAND.

4.1 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND.

In dit hoofdstuk worden de planningscontext betreffende de relevante juridische documenten en de ruimtelijke en

sectorale beleidsdocumenten voor het plangebied beschreven. Deze vormen de (al dan niet juridische)

randvoorwaarden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied.

Type Toelichting

Gewestplan Gewestplan Neerpelt-Bree (K.B.22/03/1978).

Het plangebied is aangeduid als “woongebied”.

RUP Geen.

BPA

BPA Centrum 5 herziening en uitbreiding BD 04/03/2004

Het huidige RUP vervangt een klein gedeelte van dit BPA

Atlas van de woonuitbreidingsgebieden Niet van toepassing

Landschapsatlas

Relictzone: Vallei van de boven- en middenloop van de Abeek

Beschermd monumenten, landschappen,

dorps- of stadsgezichten

Traditioneel landschap: Land van Peer-Leeuwen

Niet van toepassing

NOT01E-110387.12 pag. 17


Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Gebieden van het VEN/IVON Niet van toepassing.

Natuurreservaten Niet van toepassing.

Herbevestigd agrarisch gebied Niet van toepassing.

Beschermingszone waterwingebied Niet van toepassing.

Atlas der waterlopen Niet van toepassing.

Voorkooprecht Niet van toepassing.

Verkavelingsvergunningen Niet van toepassing.

Planologisch attest Niet van toepassing.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Vogelrichtlijngebied:

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Habitatrichtlijn:

Het plangebied ligt in de nabijheid van de Abeek met aangrenzende

moerasgebieden

Op de volgende pagina’s worden de juridische elementen op kaarten weergegeven


04. JURIDISCHE EN FEITELIJKE TOESTAND.

GEWEST

NOT01E-110387.12 pag. 19


KADASTER

December 2012

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 20/20


04. JURIDISCHE EN FEITELIJKE TOESTAND.

NOT01E-110387.12 pag. 21


December 2012

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 22/22


04. JURIDISCHE EN FEITELIJKE TOESTAND.

4.2 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND.

Het plangebied ligt in het centrum van Meeuwen langs de Hoogstraat en Hoekstraat. Het plangebied sluit aan bij

de centrum voorzieningen zoals het gemeentehuis, winkelapparaat en voorzieningen. Het plangebied is relatief

beperkt qua oppervlakte. Het plangebied valt in feite uit elkaar in twee delen gescheiden door de Hoekstraat met

ieder een eigen identiteit.

Het gedeelte van het plangebied langs de Hoekstraat bestaat in feite uit een groot perceel waarop momenteel de

kinderopvang ‘De Pagadder’ gehuisvest is. De bebouwing bestaat uit vrijstaande constructies die vrij kleinschalig

qua volume overkomen. De ruimte is niet publiek toegankelijk. Ten noorden van dit perceel vinden we het

gemeentehuis met de bestaande parking en het huidige OCMW gebouw.

De Hoekstraat is een eerder rustige woonstraat en bevat vrijwel geen andere functies buiten het wonen. De

huidige Pagadder is dan ook een omgevormd woonhuis wat nog steeds zichtbaar is in het straatbeeld.Het perceel

heeft een groen karakter met een aantal kleinere bomen in een tuincontext.

Het hoekperceel ten zuiden van de kinderopvang heeft een vrij langwerpige vorm met slechts een residentiële

woning. De huidige achtertuin is vrij diep en grenst voor een redelijke lengte aan de Hoekstraat. Dit perceel wordt

daarom mee bekeken om een goede afwerking van het straatbeeld te kunnen uitwerken.

Het gedeelte dat gericht is naar de Hoogstraat bestaat uit gesloten bebouwing met twee bouwlagen. Hier zien we

duidelijk dat de bebouwing een aantal handelsfuncties omvat op het gelijkvloers gecombineerd met wonen op de

verdieping. De achterzijde van deze bebouwingsstrip doet dienst als toegangszone en toelevering naar de

handelsfuncties. De diepte van deze percelen is eerder beperkt.

Het is belangrijk om hier aan te halen dat het plangebied grenst aan het gemeentehuis (noordzijde). We moeten

hier rekening houden met de geplande uitbreiding van het gemeentehuis en de heraanleg van de publieke ruimte

(zie verder).

NOT01E-110387.12 pag. 23


December 2012

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 24/24


04. JURIDISCHE EN FEITELIJKE TOESTAND.

NOT01E-110387.12 pag. 25


December 2012

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 26/26


05. RELEVANTE BELEIDSDOCUMENTEN.

5 RELEVANTE BELEIDSDOCUMENTEN.

5.1 BPA CENTRUM 5 HERZIENING EN UITBREIDING BD 04/03/2004

Het huidige RUP vervangt een klein gedeelte van voornoemd BPA.

NOT01E-110387.12 pag. 27


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 28


06. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR.

6 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR.

6.1 GLOBALE VISIE.

Het gemeentebestuur heeft een aantal intenties voor de ontwikkeling van de directe omgeving van dit RUP.

Globaal zijn deze intenties uitgewerkt binnen het kader van BPA centrum 5 herziening en uitbreiding van 4 maart

2004.

Concreet moet er rekening gehouden worden met een uitbreiding van het gemeentehuis naar achter toe. Hierbij

worden ook de bestaande gebouwen van het OCMW afgebroken gecombineerd met de heraanleg van de

parkeerplaatsen en een nieuw plein voor de inkom van het gemeentehuis langs de Kapelanijstraat. Dit zijn echter

allemaal ontwikkelingen die buiten het plangebied vallen.

Aangezien het gemeentebestuur een kinderopvang heeft gebouwd op een nieuwe locatie komt het perceel van de

huidige kinderopvang vrij. Gelet op de locatie van het plangebied in het centrum en de geringe afstand tot de

voorzieningen, is deze ruimte uitermate geschikt om een woonproject te voorzien. Dit is momenteel niet mogelijk

gelet op de huidige (na-)bestemming voor openbaar nut.

Om het straatbeeld te vervolledigen en een goede afbouw naar de achtergelegen residentiële woonwijk te

bekomen wordt het hoekperceel in de Hoekstraat ook meegenomen. Door een oordeelkundige inplanting van

nieuwe volumes en de juiste keuze van typologie kan hier een optimaal resultaat bekomen worden.

Voor de bebouwing langs de Hoogstraat is er binnen de huidige voorschriften geen mogelijkheid voorzien om een

meerdiepte op de verdieping te kunnen realiseren. Vandaar dat deze beperkte zone mee opgenomen is in dit RUP.

Hier zal enkel sprake zijn van een beperkte aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften.

6.2 DOELSTELLINGEN.

Het RUP zal het bindend en verordend kader scheppen waarbinnen het nieuwe woonproject kan gerealiseerd

worden. Het plan is in overeenstemming met het ruimtelijk beleid van de gemeente zoals zij werd opgenomen in

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en giet dit in een wettelijk kader. Daarnaast zal het RUP het

toetsingskader zijn voor het vergunningenbeleid.

De globale doelstellingen van onderhavig RUP zijn:

- de ontwikkeling van een woongebied in het centrum van Meeuwen mogelijk maken door het wijziging van de

bestemming;

NOT01E-110387.12 pag. 29


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

- Het creëren van een herkenbare en duidelijk leesbare omgeving met een evenwichtige relatie tussen

bebouwde en niet bebouwde ruimte;

- Het bewerkstelligen van een relatie tussen het bestaande weefsel en de zone ter hoogte van het nieuwe

gemeentehuis met de woonontwikkeling als een opvulling;

- Het behouden en benadrukken van de langzaam verkeer verbinding tussen de Hoekstraat en Kapelanijstraat;

- Het inbouwen van maximale garanties voor een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening, met bijzondere aandacht

een evenwichtige balans tussen privacy en maatschappelijk toezicht (sociale controle);

- Een geslaagde ruimtelijke inpassing realiseren ten opzichte van het bestaande terrein en de omliggende

bebouwde ruimte;

- Duurzaamheid implementeren door de toegepaste typologie, een gunstige zonneoriëntatie, een zuinig

ruimtegebruik, een aangepast beheer,…

NOT01E-110387.12 pag. 30


06. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR.

6.3 CONCEPTEN EN INRICHTINGSPRINCIPES.

Functie

De zone van de kinderopvang moet bekeken worden in functie van het verdwijnen van de publieke functie. Gelet

op de ligging in tweede lijn ten opzichte van de hoofdas doorheen het centrum is een invulling met handel op deze

plaats niet aangewezen. Door het verplaatsen van de kinderopvang vervalt ook de functie voor openbaar nut. De

nieuwe bestemming is dus gericht op wonen. Gelet op de uistekende ligging ten opzichte van de voorzieningen en

de specifieke randvoorwaarden stellen we voor om een zogenaamd strategisch woonproject te voorzien. Hier

gaan we niet uit van de standaard invullingen zoals deze in het oude BPA voorzien waren. Er wordt ruimte gelaten

voor de invulling van vrije beroepen binnen het aangegeven bouwvolume maar er worden geen commerciële

functies aangetrokken. Binnen de zone voor het woonproject worden bijkomende woongelegenheden voorzien.

De hoekstraat wordt verder naar het zuiden afgebouwd en moet aansluiten op de residentiële wijk waardoor hier

een woonfunctie aangewezen is.

De bestaande bebouwing gericht naar de Hoogstraat bevat een mix aan functies met diverse voorzieningen en

handel. Deze toestand is gewenst en wordt bevestigd in dit RUP.

Wandvorming

Aansluitend bij de woonzone wordt zoals gesteld een uitbreiding van het gemeentehuis voorzien. Dit zal er toe

leiden dat het woonveld georganiseerd wordt gericht naar deze uitbreiding. Er dient een front gevormd te worden

als antwoord op het volume van het nieuwe gemeentehuis met een publieke ruimte ertussen. Belanrijk hierbij is dat

de kop van het nieuwe volume aan het (parkeer)plein ondergeschikt is aan het gemeentehuis met het aansluitende

plein.

De bestaande bebouwing gericht naar de Hoogstraat vormt vandaag al een gesloten front en past binnen het

profiel van de vrij ruime publieke ruimte. Deze typologie is wenselijk en wordt in dit RUP bevestigd.

NOT01E-110387.12 pag. 31


Verweving en typologie

De korrelgrootte van nieuwe gebouwen moet worden afgestemd op de korrelgrootte in

de directe omgeving. Aansluitend bij het gemeentehuis en de publieke doorgang wordt

gewerkt met hoofdzakelijk gesloten bebouwing. Eenmaal in de Hoekstraat gaan we

geleidelijk over naar de meer residentiële bebouwing in open en half open bebouwing.

Langs de Hoogstraat bevindt zich vandaag gesloten bebouwing die uiteraard zal

behouden blijven.

Globaal stellen we dat nieuwe bouwvolumes die gepland worden gemiddeld twee

bouwlagen moeten zijn met (afhankelijk van de plaats) platte of hellende daken. De

bebouwing die aansluit op de doorsteek bij de uitbreiding van het gemeentehuis moet

met platte daken uitgevoerd worden om visueel aan te sluiten. Verder van het

gemeentehuis af kan bij de overgang naar de residentiële woonwijk (Hoekstraat) weer

overgegaan worden naar hellende daken. Ook in de Hoogstraat bestaat uit bebouwing

met hoofdzakelijk hellende daken.

Ontsluiting

De ontsluitingsmogelijkheden zijn beperkt gelet op de bestaande publieke ruimte. De

bebouwing aan de Hoekstraat kan uiteraard via de bestaande weg ontsloten worden.

De bebouwing gericht naar de voetgangersdoorsteek kan uiteraard niet via deze weg

met de auto ontsloten worden. Hier is een collectieve oplossing via het plein of de

Hoekstraat noodzakelijk. De voordeur van de woningen moet wel gericht zijn naar de

publieke ruimte zodat een volwaardige gevel zonder garagepoorten onstaat gericht

naar het gemeentehuis.

De open en halfopen bebouwing kan gewoon ontsloten worden via de Hoekstraat.

NOT01E-110387.12 pag. 32

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht


UUR.

Zichtrelatie en openbare ruimte

Ten noorden van het plangebied zijn diverse publieke functies gelegen rond de vrij

aaneengesloten publieke ruimte. Het is belangrijk om de doorgang tussen de

uitbreiding van het gemeentehuis en de woonontwikkeling effectief in te schakelen als

een verbinding voor lanzaam verkeer. De doorgang moet daarom voldoende ruim zijn

en tevens een visuele link hebben met de Hoogstraat. Door het bouwvolume iets te

kantelen is deze relatie zichtbaar en bruikbaar. Het plan voorziet dus een beperkte

ruimte voor het bouwblok dat moet aansluiten op de publieke ruimte.

De bebouwing langs de Hoogstraat is reeds gerealiseerd en heeft een duidelijk relatie

naar het voorloggende openbaar domein.

Orientatie en energieprestatie

Door een vrij gesloten gevel te voorzien naar het noorden zal een groot deel van de

bebouwing uitgevoerd kunnen worden met zuidgerichte private buitenruimte. Op deze

manier wordt er zo veel mogelijk geprobeerd de woningen een aangename

zuidwestelijke of zuidoostelijke bezonning te geven waardoor een maximale

zonnecaptatie mogelijk is. Door het voorzien van energetisch interessantere

woonvormen (gesloten bebouwing) en beperkte bouwdiepte kunnen lage

energiewoningen vrij gemakkelijk gerealiseerd worden. Langs de Hoogstraat is

vandaag al bestaande bebouwing in gesloten vorm aanwezig met een goede

oriëntatie.

NOT01E-110387.12 pag. 33


6.4 INRICHTINGSSCHETS.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 34


06. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR.

6.5 VAN CONCEPT NAAR GRAFISCH PLAN.

De hoger beschreven visie op de gewenste ruimtelijke structuur moet omgezet worden in een ruimtelijk

uitvoeringsplan. In de visie zijn een aantal aspecten beschreven die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren

van de ruimte binnen het plan maar ook de optimale aansluiting op de omgeving.

Dit RUP zal enerzijds de juridische basis vormen voor het afleveren van de nodige vergunningen en anderzijds

moet het voldoende flexibel zijn bij de invulling en uitwerking van het woonproject. Dit is noodzakelijk aangezien er

een aantal aspecten op dit punt niet exact gekend zijn en er voldoende ruimte moet zijn voor interpretatie en

uitwerking bij de projectontwikkeling.

Het woonproject wordt daarom opgenomen in een projectzone en de overige gebieden worden opgenomen in

bestemmingszones met daarbij horende voorschriften per zone.

De hoger beschreven visie binnen het woonproject is te beschouwen als een invulling waar toch een aantal

ruimtelijke randvoorwaarden uit kunnen gedestilleerd worden. Deze randvoorwaarden moeten minimaal

opgenomen worden in de voorschriften voor de projectzone. Ze worden beschouwd als de essentiële optie die

moet gerealiseerd worden zonder daarmee afbreuk te doen aan de discretionaire bevoegdheid van het bestuur bij

de beoordeling van een concrete aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in een projectzone. Om het

beoordelen van de interpretatiemarges op een ruimere onafhankelijke basis te laten verlopen, en aan het

vergunningenbeleid een grotere continuïteit te geven, kunnen de aanvragen binnen een projectzone voorgelegd

worden aan een kwaliteitsteam (bv. Werkgroep binnen de GECORO, stadsadministratie en eventuele externe

deskundige).

Specifiek voor het woonproject is het duidelijk dat er toetsbare criteria moeten opgelegd worden. Parameters

betreft dichtheden en bouwvolumes worden plaats per plaats vastgelegd evenals de wenselijke typologieën.

Daarbij is het van primordiaal belang een totaalbeeld voor te leggen alvorens het woonproject eventueel gefaseerd

gerealiseerd kan worden.

Binnen de zone voor het woonproject (SWP op figuur hiernaast) worden bijkomende woningen voorzien.

De overige zones – met name de zone voor gesloten bebouwing langs de Hoogstraat en de achtergelegen zone

voor open en halfopen bebouwing – betreffen reeds bestaande situaties die in het RUP worden bestendigd.

NOT01E-110387.12 pag. 35


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

NOT01E-110387.12 pag. 36


07. AFTOETSING PLAN-MERPLICHT.

7 AFTOETSING PLAN-MER-PLICHT VAN RECHTSWEGE.

7.1 PROJECT M.E.R.-PLICHT.

De project-m.e.r.-plicht wordt afgetoetst op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004

(B.S. 17/02/2005) houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage,

meer bepaald in bijlage I en II.

De activiteiten die binnen het planologisch kader van het RUP “gedeeltelijke herziening BPA centrum V” zullen

kunnen gerealiseerd worden, vallen niet onder bijlage I.

De activiteiten die binnen het RUP mogelijk worden gemaakt, kunnen wel onder bijlage II vallen. Het betreft

immers een stadsontwikkelingsproject. Echter, voor deze activiteiten geldt evenwel:

- ze hebben geen betrekking op de bouw van 1000 of meer woongelegenheden;

- ze betreffen geen handelsruimte van 5000m² brutovloeroppervlakte;

- ze hebben geen verkeersgenererende werking met pieken van 1000 of meer personenautoequivalenten

per tijdsblok van 2 uur.

Het RUP vormt ook mogelijk het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd

in de bijlage bij Omzendbrief LNE 2011/1 - 22 juli 2011, met name voor de rubriek 10b

Stadsontwikkelingsprojecten. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau en is dus

screeningsgerechtigd.

7.2 NOODZAAK TOT PASSENDE BEOORDELING.

7.2.1 Speciale beschermingszones.

Het plangebied ligt aan de rand van het vogelrichtlijngebied “Bochelt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer”

(gebiedscode BE2217310). Het heeft een oppervlakte van 9867ha. (blauw op kaart).

In de onmiddellijke nabijheid ligt een habitatrichtlijngebied. Het gaat om het habitatgebied “Abeek met

aangrenzende moerasgebieden” (gebiedscode BE2200033). Het ligt op een afstand van ongeveer 350m ten

westen van het plangebied. (groen op kaart).

NOT01E-110387.12 pag. 37


7.2.2 Effecten op de beschermingszones.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Verstorend effect

Gezien de aard van de activiteiten (wonen, parkeren, vrije beroepen… ) zal het plan geen verstorend effect hebben

op voornoemde speciale beschermingszones.

Versnipperend effect

Het RUP behelst de inrichting van een binnengebied aansluitend op het centrum van Meeuwen.

Er zal geen versnipperend effect zijn.

Gezien:

- de beperkte grootte van het plangebied

- het om een project van lokaal niveau gaat

- de locatie van het plangebied in het centrum van Meeuwen, aansluitend bij de centrumvoorzieningen;

- de locatie van het plangebied aan de rand van het vogelrichtlijngebied;

- de aard en kenmerken van het plan (woonproject, vrije beroepen, geen commerciële functies, …)

wordt geen negatief effect verwacht op de speciale beschermingszones

Op basis van de kenmerken van het plan en de kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen

beïnvloed worden kan er besloten worden dat er geen impact is.

Daar er geen impact verwacht wordt op SBZ is de opmaak van een passende beoordeling niet relevant.

7.3 CONCLUSIE.

De opmaak van een planMER wordt niet noodzakelijk geacht vanuit de project m.e.r. plicht of de

noodzaak tot een passende beoordeling.

NOT01E-110387.12 pag. 38


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8 SCOPING VAN DE MILIEUEFFECTEN.

8.1 DISCIPLINE “GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE MENS”.

8.1.1 Aspect gezondheid.

“Gezondheid is het gezond zijn, het gevoel dat alles in orde is, zowel in lichamelijk, in geestelijk, als in

maatschappelijk opzicht. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948): Gezondheid is een

toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of

andere lichamelijk gebreken 4 .”

Zoals bovenstaande definitie aangeeft bestaat de discipline gezondheid uit meerdere aspecten.

De discipline gezondheid behandelen via ruimtelijke principes is niet zo voor de hand liggend. Concreet zijn er een

aantal aspecten die de gezondheid kunnen beïnvloeden, maar daarnaast zijn er vooral ruimtelijke maatregelen

wiens consequenties op indirecte wijze bijdragen tot deze discipline: dit zijn vooral maatregelen die het geestelijke

en maatschappelijke aspect bevorderen.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet in een juridisch kader bij de ontwikkeling van een achterliggend binnengebied

naar een woongebied, aangrenzend bij de uitbreiding van het gemeentehuis. Dit wonen wordt als een logische

uitbreiding en ontwikkeling van het bestaande centrum van Meeuwen ontwikkeld. Wonen in dit gebied gebeurt in

een gezonde leefomgeving, in een gebied met voldoende aandacht en ruimte voor kwaliteitsvol groen. Het gebied

wordt gedragen door een groenframe dat voortvloeit uit het aangrenzende open landschap en zich verder zet

binnen dit plangebied. Het groenframe vormt de structurele drager voor ontsluiting, beleving en wonen.

Lichamelijke gezondheid.

De verdichting van een woongebied vanuit de visie op het realiseren en verhogen van zowel omgevings-, woon- en

leefkwaliteit betekent kan geenszins een minwaarde van de lichamelijke gezondheid betekenen.

Niettemin wordt in dit plan getracht een meerwaarde te realiseren voor de lichamelijke gezondheid. Door het

realiseren van een verbinding voor voetgangers en fietsers wordt het gebruik van de auto naar de achtergrond

verschoven en wordt er gestreefd naar het veelvuldig gebruik van de paden, al dan niet met fiets. Het bewegen in

de gezonde buitenlucht wordt gestimuleerd binnen het stedelijk weefsel door paden en doorsteken, onder meer

naar het gemeentehuis, de kerk en pastorie.

Besluit: In dit gebied worden bijgevolg geen functies aangebracht die de gezondheid van de mens negatief kunnen

beïnvloeden. Integendeel, er wordt een laagdrempelige gelegenheid gecreëerd om de lichamelijke gezondheid

van de mens te bevorderen.

4 Bron: http://nl.wikipedia.org

NOT01E-110387.12 pag. 39


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Geestelijke gezondheid.

De geestelijke gezondheid van de mens heeft te maken met het “goed-voelen-van”. Dit aspect kan op

verschillende wijze gestimuleerd worden.

De realisatie van een woongebied met hoge woon-, leef- en omgevingskwaliteit heeft een prioritaire doelstelling:

het behaaglijkheidsgevoel van haar huidige en toekomstige bewoners Indirect wordt hierdoor ook de gezondheid

op positieve wijze benaderd. Woon- en leefkwaliteit richt zich dan specifiek naar de specifieke huisvesting op het

terrein, met aandacht voor oppervlaktes oriëntatie, buitenruimtes,… Omgevingskwaliteit richt zich meer op de

relatie tussen woning en omgeving: voldoende publieke ruimte, kwaliteitsvolle publieke ruimte, de aanwezigheid

van kwaliteitsvol en ‘beleefbaar’ groen, een goede ontsluiting van het gebied, …

De nadruk in dit gebied ligt op een kwaliteitsvol woongebied in een kwalitatieve omgeving: daartoe wordt ook de

auto zoveel mogelijk geweerd uit de woonomgeving en geconcentreerd in de ontsluitingszone. Het weren van de

auto uit een woongebied levert tevens een bevordering op voor de lichamelijke gezondheid van de mens

aangezien dit zowel de veiligheid als de luchtkwaliteit bevordert.

Besluit: Wonen in een omgeving met voldoende aandacht voor woon- en leefkwaliteit werkt bevorderend voor de

gezondheid van de mens.

Maatschappelijke gezondheid.

De maatschappelijke gezondheid richt zich op het aspect “maatschappij”: dit is een belangrijk aspect voor zowel de

huidige omwonenden van het gebied als de toekomstige bewoners van het binnengebied. De invulling van dit

achtergelegen gebied dient enerzijds te fungeren als volwaardig stadsdeel en anderzijds bij te dragen tot het

maatschappelijke zelfbeeld van de gemeente Meeuwen. Concreet wil dit zeggen dat de invulling moet bijdragen tot

de identiteit van het gebied op schaal van de buurt, zonder daarbij een ‘stempel’ te dragen. De invulling van het

woongebied gebeurt op zulke wijze dat zij een evidentie lijkt in het bestaande bebouwingspatroon.

Om deze logica te stimuleren wordt de realisatie van diverse woontypologieën gestimuleerd ten einde een zo

divers mogelijk publiek aan te trekken. Het aantrekken van verschillende bewonersgroepen zoals ouderen,

gezinnen met kinderen, alleenstaanden, jonge tweeverdieners, specifieke doelgroepen, … bevordert zowel de

interne als externe beleving van het gebied. Deze verscheidenheid in bewonersgroepen zal zich ook doorzetten in

het gebruikspatroon, waardoor er zich ook een verscheidenheid in ruimtegebruik en beleving zal voordoen. Dit

betekent wederom een bijdrage voor de maatschappelijke gezondheid in en rond dit gebied.

Besluit: Maatschappelijke gezondheid wordt in twee deelgebieden verdeeld: enerzijds zijn er de omwonenden van

het gebied, anderzijds zijn er de inwoners. Voor beide doelgroepen dient de visie achter de invulling van het gebied

een stimulans te vormen voor hun maatschappelijke gezondheid.

NOT01E-110387.12 pag. 40


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8.1.2 Aspect veiligheid.

Stap 2: Aandachtsgebied

in RUP

Stap 4: Seveso-inrichting op

minder dan 2 km van het

aandachtsgebied

nee

nee

Geen RVR nodig

Stap 2

Stap 4

ja

nee

nee

ja

ja

Stap 1

Stap 3

Stap 5

ja

Stap 1: Seveso-inrichting

aanwezig of mogelijk in RUP

nee

RVR nodig

Geen RVR

of RVR

of voorschriften

Geen RVR nodig

Stap 3: aandachtsgebied op

minder dan 2 km van de

Seveso-inrichting

Stap 5: Risico’s gekend bij de

dienst RVR

De SEVESO-wetgeving behelst hoofdzakelijk de implementatie van de Europese Richtlijnen 82/501/EEG en

96/82/EG, respectievelijk de SEVESO I en SEVESO II-Richtlijn. Voor Vlaanderen wordt de implementatie van de

SEVESO-wetgeving inzonderheid verzekerd door het Milieuvergunningsdecreet, het Decreet Milieubeleid, het

MER/VR-Decreet, Vlarem I en Vlarem II. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het

Samenwerkingsakkoord van 19 juni 1999 tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij

gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Zowel de SEVESO II-richtlijn als het Samenwerkingsakkoord leggen een aantal

eisen op met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Via het Decreet Milieubeleid en het D.R.O. werden op het

Vlaamse niveau eisen uitgevaardigd met betrekking tot de ruimtelijke planning en het grondgebruik.

NOT01E-110387.12 pag. 41


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

De ruimtelijke veiligheidsrapportage is een vorm van rapportering die handelt over ruimtelijke uitvoeringsplannen

(op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau). De criteria op basis waarvan de Vlaamse Overheid beslist of

een ruimtelijk veiligheidsrapport al dan niet vereist is, zijn eveneens vastgelegd. Een ruimtelijk veiligheidsrapport is

een openbaar document waarin, van een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en van de redelijkerwijze in

beschouwing te nemen alternatieven, een wetenschappelijke beoordeling wordt gegeven van de geplande

ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe of bestaande inrichtingen en hun omgeving, wanneer de plaats van

vestiging ervan of de ontwikkelingen zelf het risico op een zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen ervan

ernstiger kunnen maken. Veiligheidsrapportering is erop gericht risico’s voor zware ongevallen te identificeren,

zware ongevallen te voorkomen en gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken en het risico zo laag mogelijk

te houden. De Vlaamse Regering bepaalt de datum vanaf wanneer een deskundige voor het opstellen van

ruimtelijke veiligheidsrapporten over een erkenning moet beschikken.

Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het risico van zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen

van zware ongevallen niet ernstiger kunnen worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde

aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden die bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere aandacht

vragen:

ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, druk bezochte gebouwen,

belangrijke transportassen,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van een zwaar ongeval ernstiger

kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers;

ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden,…. Dit zijn

aandachtsgebieden omdat ze de milieuschade mogelijk verhogen;

ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: externe gevarenbronnen. Dit zijn

aandachtsgebieden omdat ze de kans op een zwaar ongeval, en aldus ook het risico van een zwaar ongeval,

vergroten.

De procedure die moet worden gevolgd, is ook ingeschreven in de VCRO, in de respectieve delen over de

ruimtelijke uitvoeringsplannen van de verschillende niveaus.

Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van ruimtelijke plannen sindsdien ter advies aan de dienst

Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te worden, en dit ten laatste 21 dagen voor de plenaire vergadering.

Voorts wordt het ruimtelijk veiligheidsrapport samen met het plan in openbaar onderzoek gelegd.

De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen bestaande en/of geplande Sevesoinrichtingen

enerzijds en bestaande en/of geplande aandachtsgebieden anderzijds moet bestuderen teneinde

mogelijke onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te sporen en er op gepaste wijze op te

reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst aandachtsgebieden te dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant

worden (maar ook omgekeerd) waardoor mens of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen zouden

blootgesteld worden. De ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het

industriële veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In het

ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden worden met de resultaten van het ruimtelijk

NOT01E-110387.12 pag. 42


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten bijgestuurd of

aangepast worden.

Het RUP voorziet niet dat Seveso inrichtingen zich in het plangebied kunnen vestigen. Er zijn geen

Seveso-inrichtingen op minder dan 2 kilometer van het aandachtsgebied gepland. De opmaak van een

RVR is bijgevolg niet noodzakelijk.

Besluit: Binnen dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden er diverse maatregelen genomen met betrekking tot de

ruimtelijke ordening die bevorderend werken voor de verschillende aspecten van de discipline gezondheid en

veiligheid van de mens.

NOT01E-110387.12 pag. 43


8.2 DISCIPLINE “RUIMTELIJKE ORDENING”.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

De aanleiding tot de opmaak van dit plan berust op de intentie om – met het oog op de verdere verdichting van de

kern – een achtergelegen her in te richten met een kwalitatief woonproject. Dit in een evenwichtige relatie met de

bestaande bebouwde ruimte, waarbij er grote aandacht uitgaat naar de omgevings-, woon- en leefkwaliteit die in

dit binnengebied bewerkstelligd wordt. In een beweging wordt ook een update doorgevoerd van de

stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor gesloten bebouwing langs de Hoogstraat.

Het verdichten van het binnengebied vertrekt vanuit een aantal concepten die de krachtlijnen van de bestaande

ruimtelijke context kracht bijzetten en in de voorgrond plaatsen. Daarbij zijn de gegevens die de cultuur en identiteit

van dit gebied dragen zeer belangrijk, alsook de relatie tussen het bestaande weefsel en de nieuwe

woonontwikkeling.

De ontwikkeling gaat gepaard met een duidelijke visie ten aanzien van leef- en woonkwaliteit: aan iedere

ontwikkeling zullen eisen gesteld worden ten aanzien van de kwaliteiten die het comfort en de kwaliteit van de

woning en het gebied bevorderen.

Iedere invulling op zich die hier gepland wordt, zal niet los kunnen gezien worden van het groter geheel en het

ruimtelijk functioneren van het gebied in zijn geheel en in relatie tot het bestaande weefsel: iedere invulling moet

zich verhouden in een stelsel van doorgangen en trage wegen die het langzaam verkeer n het centrum voorzien en

stimuleren.

Al deze aandachtspunten die gerelateerd worden aan de verdichting van de binnengebieden worden doorvertaald

naar de stedenbouwkundige voorschriften ten einde de kwaliteitseisen ook hier door te trekken en juridische

draagwijdte te geven.

Besluit: De discipline ruimtelijke ordening wordt hier uit elkaar gezet in een aantal aspecten: uiteraard zijn er nog

meerdere factoren, maar de hier aangehaalde factoren worden binnen dit ruimtelijk uitvoeringsplan gezien als de

belangrijkste factoren voor het bekomen van een goede ruimtelijke ordening. Het zullen ook deze factoren zijn die

in de stedenbouwkundige voorschriften behandeld worden en vertaald worden naar juridisch vastgelegde

richtlijnen.

Voor de discipline “ruimtelijke ordening” zijn er geen significante effecten te verwachten door de realisatie van dit

RUP.

NOT01E-110387.12 pag. 44


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8.3 DISCIPLINE “FAUNA EN FLORA – BIODIVERSITEIT”.

In het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan

milieueffectrapportage wordt aangegeven wat er verstaan wordt onder “bijzonder beschermde gebieden”:

De speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het

natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gebieden aangeduid overeenkomstig de Conventie van Ramsar inzake watergebieden van internationale

betekenis;

Beschermde duingebieden of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied zoals aangegeven ter uitvoering

van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van kustduinen;

Natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare gebieden,

aangewezen op de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke

ordening;

Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, overstromingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch

belang of ecologische waarde en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de

ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening;

Beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten, monumenten of archeologische zones;

Waterwingebieden en bijhorende beschermingszones type I en II vastgesteld ter uitvoering van het decreet

van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

Het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het

natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Een volgens een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld erfgoedlandschap.

NOT01E-110387.12 pag. 45


8.3.1 Biologische waarderingskaart.

8.3.2 Habitat- en vogelrichtlijngebieden.

8.3.3 Afbakening Ven-gebieden.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Betreffende het plangebied, zijn er geen aanduidingen gebeurd op

de biologische waarderingskaart. Het gebied wordt aangeduid als

biologisch minder waardevol. Doch het waardevolle valleigebied van

de Abeek ligt nabij het centrum.

Binnen de afbakening van het plangebied is er een

vogelrichtlijngebied van kracht met name “Bochelt, Hechtel-Eksel,

Meeuwen-Gruitrode en Peer”. Het plangebied ligt hier op de rand

van.

Er is geen Ven-gebied aanwezig binnen de afbakening of de directe omgeving van het plangebied.

8.3.4 Natuurgebieden.

Er is geen natuurgebied aanwezig binnen de afbakening of de directe omgeving van het plangebied.

8.3.5 Ramsar-gebieden.

Er is geen ramsargebied aanwezig binnen de afbakening of de directe omgeving van het plangebied.

NOT01E-110387.12 pag. 46


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8.3.6 Beschermde duingebieden.

Er is geen duingebied aanwezig binnen de afbakening of de directe omgeving van het plangebied.

8.3.7 Ecologische gebieden volgens bestemmingsplannen.

Er is geen ecologisch gebied aanwezig binnen de afbakening of de directe omgeving van het plangebied.

Besluit: Voor de discipline ‘Fauna en flora – biodiversiteit’ zijn er geen significante effecten te verwachten.

NOT01E-110387.12 pag. 47


8.4 DISCIPLINE “ENERGIE- EN GRONDSTOFFENVOORRAAD”.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Voor de verdichting en realisatie van een bestaand binnengebied zullen er geen bijzondere (hoeveelheden)

energie- en grondstoffenvoorraden aangesneden moeten worden.

Besluit:

Voor de discipline “energie- grondstoffenvoorraden” worden geen significante milieu-effecten verwacht.

NOT01E-110387.12 pag. 48


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8.5 DISCIPLINE “BODEM”.

8.5.1 Bodemkaart.

Binnen de afbakening van het plangebied worden enkel antropogene gronden aangeduid.

8.5.2 Erosiegevoeligheid.

Binnen de afbakening van het plangebied worden geen erosiegevoelige zones aangeduid.

8.5.3 Landbouwtyperings- en gebruikerskaart.

Het plangebied kent een zeer lage waardering op de landbouwtyperingskaart.

Het plangebied kent geen karteringen op de landbouwgebruikerskaart.

Besluit: Voor de discipline ‘bodem’ worden er geen significante effecten verwacht.

NOT01E-110387.12 pag. 49


8.6 DISCIPLINE “WATER”.

8.6.1 Watertoets.

8.6.1.1 Decreet IWB.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) legt in hoofdstuk III, afdeling I,

bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. De watertoets geeft uitvoering aan het principe

van de integratie van integraal waterbeleid bij de opmaak van plannen, programma’s en vergunningen, waarin

wordt gesteld dat er bij eender welk nieuw initiatief geen schadelijk effect mag ontstaan of dat dit schadelijk effect

zoveel mogelijk wordt beperkt en indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de

gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het

watersysteem, gecompenseerd. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen de beslissende

overheden te onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan

dat vermijdbaar is.

De watertoets kan, met andere woorden, omschreven worden als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren,

afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma’s of

vergunningsbesluiten op het watersysteem. Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een vroeg stadium het

watersysteem mee te nemen in de afweging.

Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een

verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een

menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de

vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het

duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het

landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen".

NOT01E-110387.12 pag. 50


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een milieuvergunning of een

andere) en elk plan of programma, moet vóór de goedkeuring aan de watertoets onderworpen worden. Alleen

wanneer er in geen geval schadelijke effecten voor water te verwachten zijn, zoals bij een jachtvergunning, dan

zegt het gezond verstand dat de watertoets zonder voorwerp is.

Toont de watertoets aan dat het initiatief significante schade kan veroorzaken, dan moet men op zoek naar

alternatieven of compenserende maatregelen. De beslissende overheid legt in de eerste plaats voorwaarden op

om de schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Als dat niet kan, zal de beslissende overheid de

maatregelen richten op herstellen van de schade. Voor schade in de categorie "infiltratie van hemelwater" of

"ruimte voor water", bestaat een noodoplossing: waar herstel onmogelijk is, kan compensatie eventueel nog een

oplossing bieden. Is er - in uitzonderlijke gevallen - geen aanvaardbaar alternatief of remedie mogelijk, dan zit er

niets anders op dan de vergunning of de goedkeuring voor het plan of programma te weigeren.

8.6.2 Waterparagraaf.

Voor het plangebied werd het watertoetsinstrument op www.watertoets.be doorlopen. Dit instrument stelt ons in

staat te onderzoeken of een project de watertoets doorstaat, dan wel of er zich mogelijk schadelijke effecten

kunnen voordoen en een advies van de waterbeheerders aangewezen is. Het watertoetsinstrument werd

gekoppeld aan het watertoets geoloket voor het raadplegen van de overeenkomstige watertoetskaarten. Het

geoloket, ontwikkeld door het AGIV (www.gisvlaanderen.be), is op dit ogenblik nog in ontwikkeling. Het is dus

mogelijk dat bepaalde watertoetskaarten nog niet correct getoond worden. De uitvoering van deze watertoets

gebeurde dan ook op basis van de (project)gegevens zoals deze tot op heden beschikbaar zijn.

De verschillende watertoetskaarten zijn ter informatie weergegeven in de volgende paragraaf. Hieronder worden

de belangrijkste vaststellingen en conclusies voor het plangebied weergegeven.

Richtlijn gewijzigd overstromingsregime

Er zijn geen waterlopen die het plangebied doorkruisen. Geheel ten westen vinden we de Abeek met een noordzuid

oriëntatie. Het zuidelijk deel van het plangebied is van nature niet overstroombaar.

Binnen het plangebied zullen gronden worden verkaveld, zowel met boven- als ondergrondse constructies.

Verhardingen zullen tevens aangelegd worden ten behoeve van ontsluiting, perceelsinrichting, publiek domein, ….

Een positieve uitspraak over de vergunningsaanvraag is mogelijk indien de gewestelijke stedenbouwkundige

verordening hemelwater wordt nageleefd. Binnen de voorschriften wordt bepaald dat het hemelwater binnen het

plangebied opgevangen dient te worden. Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de

doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.

NOT01E-110387.12 pag. 51


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Gewijzigd grondwaterstromingspatroon

In het plangebied kunnen ondergrondse constructies worden gerealiseerd. Het plangebied werd gekarteerd als

type 2 ‘Matig gevoelig voor grondwaterstroming’: een positieve uitspraak is mogelijk.

Gezien de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater” van toepassing is, waarbij getracht wordt

om geen bijkomend afvoerdebiet te laten ontstaan door het omzetten van onverharde oppervlakte in verharde

ondoordringbare oppervlakten door middel van het voorzien van de nodige ruimte voor waterinfiltratie en/of

waterberging, kan gesteld worden dat de afstromingshoeveelheid slechts beperkt zal wijzigen.

Gewijzigde infiltratie naar het grondwater

Het plangebied wordt gekarteerd als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) en infiltratiegevoelig.

Dat wil zeggen dat er bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet nagegaan worden wat de

dimensies van de ondergrondse constructies zijn. Indien deze dieper dan 5.00 m gelegen zijn en een horizontale

lengte van meer dan 100 m hebben, dient advies ingewonnen te worden.

Buffering en infiltratie van water

Het plangebied is gelegen in infiltratiegevoelig gebied. Dit wil zeggen dat de bodem, bestaande uit antropogene

gronden, het water goed laat infiltreren.

Zoals reeds gesteld, zal er een beperkt aandeel bijkomende oppervlakte verharding en bebouwing in het

plangebied opgenomen worden en zal er dus advies moeten ingewonnen worden bij de bevoegde instanties.

Conclusie

▪ Gezien er geen kartering als ROG of overstromingsgevoeligheid plaats vond binnen de afbakening van het

plangebied (enkel zone ten noorden van het plangebied);

▪ Gezien een toename van de verharde oppervlakte ten gevolge van bebouwing en ontsluiting;

▪ Gezien de ligging in een matig gevoelig gebied voor wat betreft grondwaterstromingsgevoeligheid;

▪ Gezien de richtlijnen van de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater” van

toepassing is;

kan gesteld worden dat er geen significante schadelijke effecten ten aanzien van het verlies van

waterbergend vermogen zullen zijn. Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient echter toch het

advies van de bevoegde instanties aangevraagd te worden mocht dit noodzakelijk zijn volgens de watertoets

(verordening).

NOT01E-110387.12 pag. 52


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8.6.3 Watertoetskaarten.

NOG: van Nature Overstroombare Gebieden

De van nature overstroombare gronden zijn

afgebakend op basis van de bestaande digitale

bodemkaart. Daaruit kan worden afgeleid op welke

gronden er zich in het verleden sedimenten hebben

afgezet als gevolg van overstromingen.

We spreken hier van een indicatie vermits deze kaart

niet noodzakelijk het actueel overstromingsrisico

weergeeft.

Het plangebied is niet van nature overstroombaar

ROG: Recent Overstroomde Gebieden

De ROG-kaart is een weergave van de gekende

overstromingen die zich daadwerkelijk hebben

voorgedaan in de periode 1988-2003. De ROG-kaart

dient te worden beschouwd als een degelijke indicatie

van de omvang van de overstromingsproblematiek in

een bepaalde zone.

Hierbij zien we dat aan de noordelijk grens van het

plangebied ter hoogte van het kruispunt

Kapelanijstraat en de Hoogstraat zich dergelijke

indicatie aandient.

Risicozone: Op basis van de Hydrografische atlas

2003 (NOG, ROG en MOG-gemodelleerde

overstroomde gebieden) en de topografische kaart

zijn door de afdeling Water (AMINAL) de risicozones

voor overstroming aangeduid. In het decreet worden

risicozones omschreven als plaatsen die aan

terugkerende en belangrijke overstromingen

blootgesteld werden of kunnen worden.

Ook hier werd voornoemde locatie – ten noorden van

het plangebied – gekarteerd.

NOT01E-110387.12 pag. 53


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Deze risicozones zijn eerder indicatief, waardoor de grenzen niet als een scherpe lokale grens beschouwd mogen

worden en dus niet bruikbaar zijn tot op perceelsniveau. In het voorliggend stadium zijn de risicozones, die enkel

de overstromingskansen op basis van de huidige toestand beschrijven, te onvolledig om een vergunningsbeleid op

te baseren.

Besluit 01: Het plangebied is niet overstromingsgevoelig.. Er werd een risicogebied gekarteerd ten noorden van het

plangebied

8.6.3.1 Grondwaterstromingsgevoelige bodems.

Het plangebied werd gekarteerd als matig gevoelig voor grondwaterstroming .

8.6.3.2 Hellingenkaart.

Het plangebied is grotendeels vrij vlak gelegen met hellingspercentages tussen 0.5-5%. Aan de oostzijde van het

plangebied is er zelfs een helling waarneembaar van kleiner dan 0,5%.

8.6.3.3 Infiltratiegevoelige bodems.

Het plangebied is gekarteerd als infiltratiegevoelig gebied.

8.6.3.4 Erosiegevoelige gebieden

Het plangebied is niet erosiegevoelig.

NOT01E-110387.12 pag. 54


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8.6.3.5 Overstromingsgevoelige gebieden.

Het plangebied zelf is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Doch in de nabijheid (noord) is er een effectief

overstromingsgevoelig gebied aangeduid. Er is geen invloed op het overstromingsregime door realisatie van het

plan.

8.6.3.6 Winterbeddingskaart.

Er is geen winterbedding in het plangebied aanwezig.

NOT01E-110387.12 pag. 55


8.6.3.7 Zoneringsplan 5 .

centraal gebied (oranje gearceerd)

collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd)

collectief te optimaliseren buitengebied (groen) aansluitingsplicht

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Het plangebied is gelegen in centraal gebied: er is een afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een

operationele waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied is men verplicht het afvalwater aan te sluiten op de

afvalwaterriool.

Besluit 02: Het plangebied is in infiltratie- en matig grondwaterstromingsgevoelig gebied gelegen.

Voor de discipline ‘water’ zijn er geen significante effecten te verwachten.

5 Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de

gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008.

NOT01E-110387.12 pag. 56


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8.7 DISCIPLINE “LUCHT EN KLIMATOLOGISCHE FACTOREN”.

De discipline 'lucht' bestudeert de effecten van emissies op de kwaliteit van de omgevingslucht, de kleinschalige en

grootschalige transporten van polluenten in de lucht, de invloed van verontreiniging op de chemische

samenstelling van de deposities (zowel van droge als natte deposities), de effecten van deze deposities en de

effecten van het transport van stof en zwevende deeltjes. Geurhinder en fotochemische verontreiniging worden

eveneens bestudeerd in deze discipline.

Het ontwikkelen van een binnengebied dat heden reeds sterk door bebouwing in functie van wonen omringd is,

heeft geen uitgesproken invloed op de lucht of klimatologische factoren. Een woongebied genereert wel steeds

een aantal bijkomende verkeersbewegingen, maar deze moeten in de juiste context bekeken worden. Aangezien

het te ontwikkelen binnengebied zich in het centrum van Meeuwen bevindt, zullen de bijkomende

verkeersbewegingen ten gevolge van de bewoning geen noemenswaardig verschil maken voor de luchtvervuiling.

Het aandeel bijkomende verplaatsingen in en naar dit gebied ten gevolge van de woonfunctie dient dus in zijn

juiste context bekeken te worden. Het ontwikkelen van een woongebied nabij een bestaand centrum, in de

nabijheid van een aantal grote ontsluitingswegen zal geen grote gevolgen hebben op de luchtkwaliteit.

Helaas zal er steeds een kwantitatieve toename zijn van verplaatsingen. Niettemin worden binnen dit plan andere

opties gestimuleerd in en in de directe omgeving van het plangebied. Gemotoriseerd verkeer wordt maximaal uit

het binnengebied geweerd.

Daartegenover staat het doorwaadbaar maken van de binnengebied voor het langzaam verkeer door gebruik te

maken van een en paden die het geheel op wandelafstand met de centrumvoorzieningen verbinden. Binnen de

perimeter van het centrum wordt het langzaam verkeer zo veel mogelijk gestimuleerd.

Daarenboven zal er in het gebied ook een bijkomende aanplant van bomen en groen gebeuren in het kader van de

aanleg van het openbaar domein, welke een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit.

Luchtvervuiling door de bouw van nieuwe woningen en de daaraan verbonden uitstoot wordt tot een minimum

beperkt door de bestaande wetgeving die maximale normen vastlegt. Deze wetgeving is vanzelfsprekend van

toepassing voor de geplande ontwikkelingen.

Besluit: Er zijn geen significante effecten inzake de discipline ‘Lucht en klimatologische factoren’.

NOT01E-110387.12 pag. 57


8.8 DISCIPLINE “LICHT, WARMTE EN STRALINGEN”.

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

De ontwikkeling van een binnengebied kan niet gebeuren zonder bijhorende verlichting van onder meer het publiek

domein. Aangezien de ontwikkeling plaats vindt in het centrum van Meeuwen; is de impact van verlichting

nuanceerbaar.

De verlichting van de binnengebieden gebeurt op schaal van de omgeving en kan zoals in de bestaande

omringende wijken op een heel bescheiden en beperkte manier gebeuren, zodanig dat eventuele lichtvervuiling

ten aanzien van de aanliggende bebouwing tot een minimum beperkt wordt.

Het aspect ‘warmte en stralingen’ is niet van toepassing voor dit RUP.

Besluit: Er worden geen significante effecten verwacht voor de discipline “Licht, Warmte en Stralingen”.

NOT01E-110387.12 pag. 58


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8.9 DISCIPLINE “GELUID”.

Bij de bespreking van deze disclipine wordt er uitgegaan van twee soorten geluid: er is enerzijds geluid dat het

gevolg is bij de realisatie van de doelstellingen van het RUP en anderzijds geluid dat het gevolg is van de

gerealiseerde doelstellingen van het RUP.

Bij de realisatie van infrastructuurwerken zoals de aanleg van wegenis of de bouw van woningen worden vaak

zware machines en voertuigen ingezet die voor aanzienlijke geluidsoverlast kunnen zorgen. De impact hiervan

wordt bepaald op basis van types en aantallen van de ingeschakelde machines en voertuigen. De geluidshinder

wordt ook veroorzaakt door aan- en afvoer van (bouw)materialen langs toegangswegen naar de desbetreffende

werven.

Dit gaat allemaal over tijdelijke geluidshinder. Hier kan op dit ogenblik moeilijk een inschatting van gemaakt

worden.

Naast de tijdelijke geluidsoverlast, is er de geluidsoverlast wanneer het RUP gerealiseerd is. Geluidsoverlast na

realisatie van het RUP kan afkomstig zijn van verkeer dat zich van en naar het binnengebied begeeft, en is een

mogelijke optie ten gevolge van de dichtere bewoning van het gebied.

Geluidstoename ten gevolge van de woonactiviteit is mogelijk te verwachten, echter dit is slechts bezwaarlijk als

overlast te aanschouwen. De geluidstoename zal niet van die aard zijn dat dit storend is voor de omliggende

woongebieden, te meer omdat deze binnengebieden ten midden van een centrum ontwikkeld wordt.

Geluidstoename door de woonactiviteit zal dus niet van die aard zijn dat het storend is voor de aanliggende

gebieden.

Geluidstoename ten gevolge van de ontsluiting van het binnengebied is reëel maar verwaarloosbaar. De

ontsluiting van de bewoning in het binnengebied gebeurt via de achtergelegen rand en wordt ook duidelijk tot daar

beperkt. De verdere ontsluiting vindt plaats via de bestaande ontsluitingsstructuur.

Een toename van het geluid is bijgevolg onvermijdelijk doch verwaarloosbaar daar het hier gaat om de realisatie

van een zeer beperkt aantal stadswoningen. Aangezien de ontsluiting van het nieuwe gebied maximaal

aangesloten wordt op de bestaande ontsluitingsroute, is deze toename van het geluid te nuanceren.

Echter, een beperkte toename blijft een feit maar door de ligging van de gebieden nabij het centrum is een

geluidstoename te verwaarlozen en moet deze in de juiste context gezien worden.

Besluit:

In de aanlegfase zal er ten gevolge van het realiseren van infrastructuur (bebouwing) een toename zijn van het

geluidsniveau in de omgeving. Dit zal tijdelijke geluidsoverlast zijn.

Voor wat betreft de gerealiseerde fase kan gesteld worden dat er ten opzichte van de huidige situatie slechts

weinig bijkomende geluidseffecten gegenereerd worden. Een beperkte bijkomende ‘hoeveelheid geluid’ ten

gevolge van een woonzone op wandelafstand van een centrum is echter verwaarloosbaar.

NOT01E-110387.12 pag. 59


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Er zijn inzake de discipline “geluid” een aantal effecten te verwachten bij de aanlegfase ervan. Voor de

gerealiseerde fase wordt verwacht dat deze effecten niet veel groter worden ten opzichte van de huidige toestand.

Er worden geen significante effecten verwacht voor de discipline “Geluid”.

8.10 DISCIPLINE “LANDSCHAP EN CULTUREEL ERFGOED”.

8.10.1 Onroerend Erfgoed.

Binnen de afbakening van het plangebied gebeurden er geen aanduidingen.

Niet van toepassing: beschermd stads- of dorpsgezicht.

8.10.2 Landschap: aanwezigheid ankerplaatsen en relictzones.

Relictzone: Vallei van de boven- en middenloop van de Abeek

Traditioneel landschap: Land van Peer-Leeuwen

Niet van toepassing: ankerplaatsen, lijnrelicten, puntrelicten en beschermd stads- of dorpsgezicht.

Toelichting relictzone ‘Vallei van de boven- en middenloop van de Abeek’:

Lijnrelictenassociaties:

Abeek (L70001)

Puntrelictenassociaties:

Berenheidemolen, Achterstemolen, Slagmolen (P70133), Berenheidehoeve (P70134), Luythegge hoeve (P70135),

O.L.V. Van Rustkapel (P70145), Kapel 'De Drie Gezusters' (P70149), De Pastorie (P70139), Schoolhuis (P70151),

Dorpsmolen (Dorpermolen) (P70140), St.-Antoniuskapel (P70158), St.-Willibrorduskerk (P70087), Cuppensmolen,

Molen van Lenaerts, Schaffersmolen (P70091), Hoogmolen (P70125), H.Mariakapel (P70122), Neermolen

(P70117)

Het gedeelte van de Abeek op het Kempens plateau, dit is van bron tot Reppel is een ondiepe vallei met verlaten

hooilanden, moerassen en aanplantingen van populier.

Historische waarde:

Bijzonder rijk gebied op het vlak van archeologie met oa. Celtic fields, Steentijdsites, Metaaltijdsites (oa

grafheuvels), Cultusplaats uit de Romeinse periode, Middeleeuwse grafvelden, ... De Abeekvallei zelf heeft een

belangrijke concentratie watermolens over haar middenloop, heeft een kleinschalig bodemgebruik van hooilanden,

moerassen en populier en meerdere schansen. Bij vergelijking van de Ferrariskaart, Vandermaelenkaart met de

NOT01E-110387.12 pag. 60


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

huidige situatie valt op dat het gaat om een complex van gave oude landbouwlandschappen op plaggenbodems,

met typische percelering, bijhorend bouwkundig erfgoed en dit alles geënt op de vallei van de Abeek die als

ruggegraat door de relictzone loopt in noordelijke en noordoostelijke richting. Voorbeelden van oude

landbouwlandschappen zijn : -Erpekom (Ercpekom) en Berenheide (Bernheyde) met historisch stabiele percelering

en van elkaar gescheiden door de zeer smalle Gielisbeek - Ellikom (Eelicum) : relatief gaaf akkercomplex ten

oosten van het dorp (Ferrariskaart = bodemkaart) - Honsem met plaggencomplex gelegen in de oksel van de

Abeek en een zijbeek, met verschillende kapellen - De langgerekte communautaire akker ten oosten van Meeuwen

op de Ferrariskaart komt exact overeen met het plaggenbodemcomplex volgens de bodemkaart, het akkercomplex

is echter sterk verstedelijkt. Een van de uniekste voorbeelden is Plockroy : typisch straatgehucht langsheen de

Abeekvallei met langgevelhoeven kops op de straat, met een historisch stabiele opstrekkende percelering dwars

op de weg, op plaggenbodems begrensd door historisch stabiel bos. Naast deze oude landbouwlandschapen

werden in de relictzone opgenomen : - Nieuwdorp, een 19e eeuws straatgehucht (heide op Ferrariskaart) met

historisch stabiele percelering - De bossen tussen Meeuwen en Wijshagen (aangeplant na 1850) omwille van de

archeologische betekenis van dit gebied - Donderslag : op Vandermaelenkaart herkenbaar landschap met oa

historisch stabiel bos - Meeuwen centrum : rijke concentratie bouwkundig erfgoed.

Verstoring:

Verstedelijking te Meeuwen.

Besluit: De afbakening van het RUP¨is in zijn geheel gelegen in de relictzone ‘Vallei van de boven- en middenloop

van de Abeek’. Het plangebied beslaat echter maar een zeer klein deel van deze relictzone waardoor er geen

significante effecten te verwachten zijn voor de discipline ‘Landschap en cultureel erfgoed’.

Er zijn geen significante effecten te verwachten zijn voor de discipline ‘Landschap en cultureel erfgoed”.

8.11 DISCIPLINE “MOBILITEIT”.

De verdichting van het binnengebied in het centrum van Meeuwen houdt geen expliciete ontwikkelingen in met

betrekking tot mobiliteit. De ontwikkelingen van woongebieden kunnen echter niet los gezien worden van dit

aspect.

De inrichting van het binnengebied betreft de voorziening van enkele stadswoningen binnen het centrum. Hier

wordt de specifieke ontwikkeling van wonen en open ruimte voorzien, met een (semi-)publiek karakter, vooral aan

de voorzijde van de woningen.

Binnen de contour van het nieuwe bouwblok wordt er geen bijkomende wegenis voorzien: immers, de ontsluiting

van de nieuwe ontwikkeling wordt beperkt tot en georiënteerd op de bestaand rand van het bouwblok.

Gemotoriseerd verkeer tussen de uitbreiding van het gemeentehuis en de bouwblok is niet mogelijk, tenzij voor

diensten en noodgevallen.

Het parkeren van voertuigen kan gebeuren op de te voorziene parking binnen het plangebied ofwel stalling aan de

achterzijde op het eigen perceel

NOT01E-110387.12 pag. 61


April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

Er kan probleemloos aanspraak gemaakt worden op het bestaande ontsluitingsnet voor het centrum.

Het langzaam verkeer wordt maximaal gestimuleerd. Er wordt een doorsteek voorzien zodat de bestaande

woonwijk (ten zuiden gelegen van het plangebied) via de bestaande voetweg in verbinding wordt gesteld met de

directe gemeenschapsvoorzieningen zoals het gemeentehuis, kerk, maar tevens met de iets noordelijker gelegen

school. Dit netwerk van langzame routes kan zowel door de voetganger als de fietser gebruikt worden.

Besluit

De maatregelen die in dit RUP genomen worden inzake mobiliteit zorgen ervoor dat:

de ontsluiting op een vlotte manier kan verlopen via de bestaande ontsluitingswegen;

doorgaand verkeer onmogelijk gemaakt wordt;

parkeren zoveel mogelijk op de te voorzien parking of eigen terrein voorzien wordt;

Er zijn geen significante effecten te verwachten voor de discipline ‘mobiliteit’.

8.12 SYNTHESE.

Het plangebied en de nabije omgeving vertonen geen relevante bijzondere kwetsbaarheden die mogelijk

onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke milieu-effecten. Een verdere disciplinegewijze uitwerking heeft bijgevolg

geen toegevoegde waarde.

Wel komen uit deze scoping een aantal aandachtspunten naar voor om mee te nemen bij de verdere uitwerking

van het RUP’ gedeeltelijke herzieningen BPA centrum V’:

Het plangebied is aangeduid als infiltratiegevoelig;

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming;

Het plangebied ligt in de onmiddellijke nabijheid van een overstroombaar gebied;

Het plangebied maakt deel uit van een relictzone.

NOT01E-110387.12 pag. 62


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

8.13 CONCLUSIE.

Voor de activiteiten die binnen het planologisch kader van het RUP zullen kunnen gerealiseerd worden is er van

rechtswege geen planMER-plicht.

Er zijn ook geen aanzienlijke milieu-effecten te verwachten want:

De impact van de ontwikkeling van dit woonuitbreidingsgebied die in dit planologisch kader kan worden

gerealiseerd heeft geen potentiële significante impact op de milieu-effecten;

Er zijn geen beschermingen in het plangebied of in de nabijheid aanwezig die bijzondere aandacht vergen:

Er zijn geen bijzondere kwetsbaarheden die de te verwachten milieu-impact zwaarder zullen doen doorwegen.

Er dient bijgevolg geen planMER opgemaakt te worden voor het RUP “gedeeltelijke herziening BPA centrum V te

Meeuwen”.

NOT01E-110387.12 pag. 63


9 /BIJLAGE: RESULTATEN VAN DE ADVIESRONDE

April 2013

110387.12 RUP gedeeltelijke herziening BPA centrum V

Onderzoek naar de planMER-plicht

In het kader van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd deze screeningsnota opgesteld

om een inschatting te maken van de implicaties van het plan op het leefmilieu.

Voorafgaand aan de eigenlijke adviesronde werd een advies gevraagd aan de dienst Begeleiding Gebiedsgerichte

Planprocessen en werd er een lijst van aan te schrijven adviesinstanties opgevraagd.

De screening werd op 05/03/2013 bezorgd aan de diverse adviesinstanties. Onderstaand worden de verschillende

adviezen besproken en samengevat waarna een overweging wordt weergegeven met betrekking tot de gemaakte

opmerkingen.

Samengevat advies Overweging

Ruimte Vlaanderen Limburg

dd 18/03/2013

De screeningsnota maakt een voldoende inschatting van

de milieueffecten voor de ruimtelijke ordening en wordt

gunstig geadviseerd.

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar stelt zich

wel de vraag of het niet opportuun is om het BPA

“Centrum V” volledig te herzien gelet op een aantal

geplande ingrepen in het centrum van Meeuwen. Zo blijft

er een totaalvisie voor het centrum behouden en moeten

eventuele juridische problemen niet met zakdoek-RUP’s

worden aangepakt.

Provinciebestuur Limburg

dd 29/03/2013

Het GRS stelt dat er naar een globale dichtheid van 15

woningen per hectare gestreefd wordt en indien mogelijk

en gewenst plaatselijk zelfs hoger. Verder kunnen er

Ook een voldoende hoge woondichtheid is een

duurzaamheidsaspect. Dit zal worden meegenomen bij

het RUP en er zal gekeken worden of er door compact

NOT01E-110387.12 pag. 64


8. SCREENING VAN DE MILIEU-EFFECTEN.

Samengevat advies Overweging

aspecten van duurzaamheid in een centrumgerichte

omgeving worden meegenomen zoals meervoudig

ruimte gebruik, bereikbare fietsstallingen, behoud van

bomen,….

ANB Limburg

Dd 02/04/2013

Ten gevolge van het plan worden geen aanzienlijke

milieueffecten verwacht.

Onroerend Erfgoed Limburg

Dd 3/04/2013

Geen opmerkingen.

bouwen een hogere woondichtheid kan worden

gerealiseerd. Dit is aanvaardbaar en wenselijk gelet op

de ligging in het centrum. Verder maken we melding

van het feit dat bij de uitbreiding van het gemeentehuis

ook het plein zal worden herbekeken waarbij ruimte

voor fietsenstalling wordt voorzien evenals het behoud

van de bestaande hoogstammige bomen. Deze liggen

echter buiten het plangebied van het RUP.

NOT01E-110387.12 pag. 65

More magazines by this user
Similar magazines