Boek lucht.indb

magix.website.com

Boek lucht.indb

Lucht

Air

2011-2012


Testgaswasser;

TASK INDUSTRIËLE MILIEUTECHNIEKEN

Task Industriële Milieutechnieken investeerde vorig jaar in een

geheel nieuwe pilootinstallatie voor het behandelen van

afgassen. Het betreft een tweetraps gestapelde kolom,

uitgevoerd in polypropyleen, voorzien van de nodige doseerpompen,

pH en redox meet- en regelkringen.

De installatie kan als één- en tweetrapsinstallatie bedreven worden.

Diverse combinaties van zure, alkalische en oxidatieve trappen

kunnen éénvoudig worden bedreven.

De installatie is tevens voorzien van een afgasventilator, opgesteld

na de kolom, zodat een evaluatie van de behandelde

afgassen éénvoudig en goed uitvoerbaar is.

De voornaamste bedrijfsparameters zoals pH’s worden continu

geregistreerd en kunnen vanop afstand draadloos uitgelezen

worden.

De installatie wordt meestal gedurende een 4-tal weken op

huurbasis ter beschikking van de klant gesteld. Task volgt

de installatie tijdens de testperiode mee op, dit zowel ter

plaatse alsook door middel van draadloze communicatie.

Voor het overige kan Task eveneens een basisequipment

voor het nemen van gasmonsters ter beschikking stellen.

Voor wat betreft het uitvoeren van specifi eke bemonsteringen

en bijbehorende analyses doet Task een beroep op gespecialiseerde

bedrijven. Na afl oop van de testen volgt een

evaluatie ter bespreking van de resultaten en, indien relevant,

een full scale projectvoorstel.

Het uitvoeren van dergelijke piloottesten heeft diverse belangrijke

voordelen, dit zowel voor de klant, als voor ons, als voor

een potentiële contractor.

Vele vooraf gestelde vragen worden beantwoord, de testen

geven de klant maar ook onszelf de garantie omtrent het

al of niet behalen van de gewenste resultaten.

Meer informatie op www.task.be of 015/24.21.15

TASK INGÉNIERIE ENVIRONNEMENTALE;

Laveur de gaz pilote

L’année passée Task Ingénierie Environnementale a investi

dans une nouvelle installation pilote pour le traitement des

émissions industrielles. Il s’agit d’une colonne biphase d’unités

superposées, en polypropylène, pourvue de pompes de

dosage et de circuits de mesure et de contrôle du pH

et redox. L’installation est gérable comme unité mono- ou

biphasée. Ceci permet de combiner et de gérer facilement

plusieurs phases acides, alcalines et oxidatives.

L’installation est également équipée d’un ventilateur pour

évacuer les émissions; le ventilateur est installé en aval de la

colonne, permettant d’évaluer de façon correcte et simple les

émissions ainsi traitées.

Les paramètres principaux d’exploitation, tels que les

données de Ph, sont enregistrés continuellement et peuvent

être consultés digitalement à distance. En général, l’installation

est mise à la disposition du client pour une période de

4 semaines et ceci sur base d’un contrat de location.

Pendant cette période de test, Task assiste le client de façon

continue en contrôlant l’installation sur place de même qu’à

distance. Task peut également mettre à votre disposition un

équipement de base pour la prise d’échantillons des

émissions. En ce qui concerne les échantillonages bien spécifi

ques et les analyses y correspondantes, Task fait appel à des

entreprises spécialisées. A l’issue des tests les résultats

sont évalués avec le client; en cas d’une évaluation

positive, Task peut vous faire une proposition pour une installation

adéquate grandeur nature. La mise en oeuvre d’une telle

installation pilote a d’importants avantages pour le client,

de même que pour nous, de même que pour un entrepreneur

potentiel. Des tas de questions trouvent déjà une

réponse au préalable; les tests permettent de garantir

certains résultats pour le client de même que pour nousmêmes.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre

site www.task.be ou contactez-nous au 015/24.21.15

Luchtzuivering - geurbestrijding Afvalwaterzuivering

kruis- en tegenstroomwassers (H 2 S-NH 3 -HCl-SO 2 -RHS-mercaptanenfenolamines-CH

2 O) - NH 3 striptorens-absorbers - geurbestrijding

(oxidati eve stankwassers) - tankwassers - biogasontzwaveling - biofi lters -

tankoverkapping - testwasser - testi nstallati es - meti ngen - internals

(pakkingen, druppelvangers) - onderhoud - revisie - opti malisati e

klimaatswijziging. Hierbij zijn het vrijwaren v

aam gebruik van energie en

VITO

satellietkantoren in Berchem en Oostende.

VITO

werk s uit er dive e specialismen rs en werkt samen

universiteiten en hogescholen, Europese

neutralisati es - fysisch-chemische zuiveringen - jetbeluchti ng -

roerwerken - polymeer-aanmaak - olieafscheiders - doseerkids -

membraantechnieken - slibverwerking

NV

retang 200 - 2400 MO L

vrijblijvend contact op met

Tel. + 32 14 33 55 53

Fax + 32 14 33 55 99

vito@vito.be – www.vito.be

Van ontwerp tot en met projectrealisati e, turn-key installati es, opti malisati es, renovati es

Task bvba - Kerkhofstraat 33 - 2220 Heist-op-den-Berg - Tel. 015/24.21.15 - Fax 015/24.55.16 - www.task.be - info@task.be

Meer dan 20 jaar expertise in Industriële Milieutechnieken!

Lucht - Air


Lucht - Air

Met de CMS5000 is het mogelijk om VOC’s (Vluchtige Organische

stoffen) te monitoren in lucht en in water.

Het toestel maakt gebruik van een gaschromatograaf zodat

meerdere analyten in één en dezelfde methode kunnen geanalyseerd

worden. Als detector werd gekozen voor een MAID (Micro

Argon Ionisation Detector). Mede daardoor is de detectielimiet

voor heel wat parameters in het ppt-gebied gelegen.

Het toestel wordt geleverd met de nodige geprogrammeerde

analysemethode(n) en met inbegrip van de calibratie-ijklijnen

zodat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken.

Wij geven u graag verdere inlichtingen over welke parameters

en welke bijhorende meetbereiken mogelijk zijn, zodat er kan

nagegaan worden of het toestel een antwoord kan bieden

voor uw specifi eke toepassing(en).

Na installatie vraagt het toestel van de operator weinig onderhoud.

Een interne permeatietube, die dienst doet als checkstandaard

heeft een levensduur van ongeveer 8 jaar. De

CMS5000 is over een lange termijn stabiel. Ook aan het verbruik

van draaggas (Argon) voor de gaschromatograaf is gedacht.

Afhankelijk van de toepassing gaat een 1,6 M argongasfl es ongeveer

een jaar mee.

De analysegegevens kunnen automatisch via FTP-protocol

geüpload worden. De gebruiker kan vanop een afstand de

analysegegevens en een analysemethode selecteren zodat hij

hiervoor niet ter plaatse hoeft te komen. Input/output (I/O), een

wireless communicatiepoort en ethernet zijn allen aanwezig.

Uiteraard worden de meetgegevens ook intern in de CMS5000

bewaard.

Enkele toepassingen:

- Bodemsanering (monitoren van VOC’s in bodemlucht en

grondwater)

- Indoor air quality

- Fenceline monitoring

- Rivier monitoring

- Drinkwater productiecentra

Voor het uitvoeren van luchtanalyses, verdeelt BPI-Instruments,

naast de CMS5000, tevens draagbare GC-MS toestellen (HAP-

SITE) van INFICON, fi jnstofmonitoren van GRIMM en PID- en

gasdetectoren van RAE en QUEST.

PM-monitor

Monitoringsyteem CMS5000 van INFICON

Analyseur CMS5000 d’INFICON

CMS 5000

L’analyseur CMS5000 permet d’analyser les COV’s (Composés

Organiques Volatils) tant dans l’air que dans l’eau. Grâce au

chromatographe gaz qui équipe l’appareil, plusieurs analytes

peuvent être déterminés en une seule méthode. Si un détecteur

à ionisation micro-argon, MAID (Micro Argon Ionisation Detector),

est choisi, la limite de détection de la plupart des paramètres

est de l’ordre du ppt (partie par million).

Pour vous faciliter la vie, l’instrument est livré avec les programmes

des méthodes d’analyses en mémoire, y compris

les courbes de calibration. Nous vous donnons volontiers les

informations utiles des paramètres et gammes d’analyses disponibles

afi n de déterminer avec vous si l’appareil répond à

vos applications.

Une fois installé, le CMS5000 demande peu d’entretien. Un tube

de perméation interne, qui fait aussi offi ce de standard de vérifi

cation, a une durée de vie d’environ 8 ans. Le CMS5000 est

stable très longtemps. Le fabicant a aussi pensé au gaz porteur

(Argon) du chromatographe à gaz ; en fonction des applications,

une bouteille d’Argon de 1,6 M a une durée de vie

d’environ 1 an.

Les données d’analyse peuvent être automatiquement téléchargées

via un protocole FTP. L’utilisateur peut consulter à

distance les données d’analyse et sélectionner de la sorte une

méthode d’analyse sans devoir se déplacer ; entrée/sortie (I/O

– Input/Output), port de communication sans fi l (wireless) et

éthernet sont aussi des caractéristiques disponibles. Les données

d’analyse sont bien évidemment également consignées

dans la mémoire interne de l’appareil.

Quelques applications :

- Revalidation de sols (monitoring des COV’s dans l’air et l’eau

intersiticiels)

- Qualité de l’air intérieur

- Surveillance de frontière

- Surveillance de rivières

- Centre de production d’eau potable

A côté du CMS5000, BPI Instruments commericalise aussi pour

la conduite des analyses d’air un chromatographe gazeux,

couplé à un spectro de masse, GC-MS (HAPSITE) de INFI-

CON, des appareils pour la détection et la classifi cation des

particules de l’air de GRIMM et des PID et détecteurs de gaz

de RAE et QUEST.

Draagbare GC-MS

Portable

www.bpiinstruments.be


HAPSITE ER, de draagbare GC-MS

voor het bepalen van VOC’s en SVOC’s

De nieuwe HAPSITE ER van INFICON is de enige draagbare

GC-MS (gaschromatografi e- massaspectrometrie) die gedragen

kan worden door één persoon. Met behulp van dit toestel

kan men, zowel kwalitatief als kwantitatief, van VOC (volatile

organic compounds) en SVOC’s (semi-volatile compunds), in

minder dan 10 minuten, analyses uitvoeren. Het toestel bevat

een probe (voor staalname), GC (voor de scheiding van de

verschillende analyten) en een MS-detector. Gebruik van het

het toestel is eenvoudig en voor een meting (met inbegrip van

staalname) hoeft men slechts op de startknop te drukken.

De detectielimiet ligt in ppm (parts per million) – ppt (parts per

trillion). De GC kolom zorgt voor excellente chromatogrammen

en dankzij de MS-detector kan men eveneens nagaan welke

“onbekende” stoffen in het monster zitten. Tijdens de metingen

wordt op de display weergegeven welke stoffen met bijhorende

concentratie aanwezig zijn. Bovendien heeft men directe toegang

tot de stofeigenschappen en veiligheidsnormen en –voorschriften.

Dit laatste is zeker niet onbelangrijk voor onder meer

decisionmakers en interventiediensten die betrokken zijn bij

een incident of rampsituatie !

De HAPSITE ER kan, met enkele bijhorende tools zoals een

headspacemodule (voor het analyseren van o.m organische

stoffen in water en vaste stoffen zoals bodem), Situ-probe

(voor wateranalyses), service module (voor onderhoud en als

alternatief voor de vacuum pomp) en een SPME-module eveneens

aangesloten worden.

www.bpiinstruments.be

détecteurs de gaz - gasdetectie

PID

GC/MS

analyseurs de poussières - stofmeters

& nano-particules - nanodeeltjes

sonomètres & dosimètres WBGT -

geluidsmeters & dosimeters WBGT

BPI instruments sprl-bvba

Tel. : +32 (0)4 253 57 55 +32 (0)9 234 01 58

E-mail : sales@bpiinstruments.be

HAPSITE ER, le GC-MS portable pour la

détermination des COV’s et des COSV’s

Air - Poussières - Bruit

Lucht- Stof - Geluid

Mesure simutanée des - Simultaan meten van

PM-10, PM-2,5, PM-1 & TC

Agrément - conform

EN12341 et EN14907

Analyse de l’air

Luchtmetingen

Lucht - Air

Le nouveau HAPSITE ER d’INFICON est le seul GC-MS (chromatographe

gaz couplé à un spectromètre de masse) qui

peut être porté par une seule personne. Cet appareil permet

des analyses tant qualitatives que quantitatives de COV’s

(composés organiques volatils) et de COSV’s (composés organiques

semi-volatils) en moins de dix minutes. L’appareil

se compose d’une sonde (pour la prise d’échantillons),

d’un chromatographe gaz (pour la séparation des différents

analytes) et d’un détecteur MS. Rien de plus simple que

l’usage de cet instrument ; pour initier une mesure (y compris

la prise d’échantillon), pressez la touche START.

Les limites de détection sont de l’ordre du ppm (part par million)

ou du ppt (part par trillion). La colonne GC fournit d’excellents

chromatogrammes et, grâce au détecteur MS, l’opérateur peut

aussi contrôler les composants “inconnus” présents dans

l’échantillon. Lors des mesures, l’écran affi che les composés

présents dans l’échantillon, avec leur concentration ; l’utilisateur

a de plus un accès direct à leurs propriétés et normes de sécurité.

Ceci est loin d’être négligeable pour les décideurs et services

d’intervention lors d’incidents et de situations dramatiques

!

Le HAPSITE ER peut aussi être couplé à certains accessoires

comme un module « headspacemodule » (pour les analyses de

matières organiques dans l’eau et les solides, comme les sols),

une sonde « in-situ » (pour les analyses d’eaux), un module

de service (pour l’entretien ou comme alternative à la pompe

à vide) ou un module SPME (Solid Phase MicroExtraction).

© amanti.be


Lucht - Air

SUCCESVOLLE SAMENWERKING

MET AIRPROTECH

AirProtech is gevestigd in het Italiaanse MAGENTA, ten

westen van Milaan. Het moderne bedrijf ontwerpt, bouwt en

installeert technologische installaties voor het zuiveren van

vervuilde luchtemissies.

In de Benelux wordt AirProtech vertegenwoordigd door de

fi rma DTA (Dewaele Technical Agencies) uit Deerlijk waar

Geert De Smeyter verantwoordelijk is voor de technisch

commerciële contacten met de klanten.

Geert De Smeyter :”Reeds 25 jaar zijn de Italianen actief

in deze branche en het ontwerpbureau beschikt dus over

zeer ruime ervaring met het oplossen van allerlei problemen

op het gebied van het zuiveren en neutraliseren van

vervuilende rookgasemissies. Ieder dossier wordt individueel

behandeld zodat voor elke klant de meest effi ciënte technologie

en de meest economische installatie kan voorgesteld

worden. Sinds de start van onze samenwerking met

AirProtech hebben wij reeds enkele installaties geleverd

in verschillende industriële sectoren zoals chemische industrie,

rubberindustrie, chemicaliën opslag ….”

Het ISO9001 gecertifi ceerde bedrijf staat borg voor kwaliteit

van zijn installaties. De installaties worden in de eigen ateliers

bebouwd en geassembleerd. Een goed opgeleid team van

techniekers verzorgt de volledige opbouw van de installaties

bij de klant. In noodgevallen zijn zij ook steeds ter beschikking

voor snelle interventies. DTA heeft zelf ook eigen technici om

een snelle service te kunnen garanderen.

De structuur van het bedrijf AirProtech bestaat uit drie onderdelen:

- Het engineeringbureau staat in directe communicatie met

de commerciële afdeling om het door de klant gestelde

probleem te analyseren en hiervoor een adequate oplossing

voor te stellen.

- Het modern uitgeruste mechanisch atelier staat in voor

een nauwkeurige uitvoering van de door het engineeringbureau

uitgewerkte ontwerp. Alle metalenonderdelen van de

installatie en ook de eventuele stalen draagstructuren worden

hier gebouwd.

- Voor de productie van elementen en onderdelen in

thermoplastische materialen is een speciaal hiervoor uitgerust

kunststoffen atelier ter beschikking.

Het hele AirProtech team is “Customer Oriented” geïnspireerd.

Deze fi losofi e draagt ertoe bij dat ieder dossier voor

iedere klant wordt uitgewerkt met het oog op concrete

oplossingen die volledig voldoen aan de gestelde milieueisen

en met het oog op langdurige samenwerking en

service. Voor ieder probeem bestaat een oplossing waarbij,

naast de investeringskost, vooral ook de werkingskost niet

uit het oog verloren wordt. De geleverde ‘sleutel-op-de-deur’

installaties zijn gekenmerkt door correcte werking en betrouwbaarheid.

De hr. Lauro Gatti, commercieel directeur van AirProtech vindt

het moeilijk de sterke punten van zijn bedrijf samen te vatten en

geeft dan maar een hele waslijst van argumenten:

- De jarenlange ervaring in een brede waaier van verschillende

industriële sectoren vindt hij een groot pluspunt. De zeer uitgebreide

referentielijst is hiervan een duidelijke illustratie.

Driekamer regeneratieve thermische naverbrander (RTO) voor gehalogeneerde VOC.

- Hij gaat er prat op dat zijn bedrijf in de branche gekend is voor

de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde installaties.

- De gediversifi eerde commerciële structuur met agenten in de

meeste Europese landen en daarbuiten zorgt voor een variëteit

aan opdrachten.

- Voor testopstellingen beschikt AirProtech over pilootinstallaties

die op huurbasis bij de klant kunnen opgesteld worden

en waarmee de effi ciëntie van de voorgestelde oplossing kan

aangetoond worden.

- De fi rma AirProtech beschikt over een uitgebreid instrumentarium

om zonodig zelf metingen uit te voeren op de uitlaat van

de productieprocessen van onze klanten.

- Tot besluit stelt Gatti dat de gepersonaliseerde aanpak van

ieder project en de zorgzame opvolging van het project die

hand in hand gaat met een prima service, het bedrijf zeker geen

windeieren heeft gelegd.

Een overzicht van de verschillende systemen waarover

AirProtech beschikt om de luchtzuiveringsproblematiek aan te

pakken:

• Recuperatieve thermische verbrander

• Regeneratieve thermische verbrander

Tweekamersysteem met compensatiekamer

(honingraat, ceramische elementen)

Driekamersysteem

Driekamersysteem voor gehalogeneerde VOC

• Katalytische naverbrander met zeer performante platina en

palladium katalysatoren

Korrelige en monolithische (honingraat) katalysatoren

voor het neutraliseren van VOC en C.O.-emissies

Ring katalysator types voor installaties op basis van

regeneratieve katalytische oxidatie.


• Rotorconcentrator op basis van zeolieten voor het

adsorberen en concentreren van VOC.

• Adsorptie van organische componenten op actief

kool en regeneratie on site.

VOC adsorptie met actief kool (af te voeren voor

regeneratie)

Regeneratie van actief kool on site :

- Door directe stoombehandling

- Met inert gas of warme lucht

- Door indirecte verwarming en vacuum

stripping

• Chemische en fysische absorptie van anorganische en organische

componenten

Installaties voor het neerslaan (gaswasser) aan de

hand van chemisch - fysische absorptie :

- Gaswasser met geperforeerde platen

- Gaswasser met gepakte kolom

- Bubble cup gaswasser

- Gaswasser met special gepakte kolom

• Droge en natte ontstoffi ngssystemen

Venturi scrubber

Geperforeerde platen wasser

Ontstoffers

• Statische en roterende naverbranders

• Piping en tanks

Op de overzichtelijke, meertalige website www.airprotech.eu

is heel wat technische informtie in PDF-formaat ter beschikking.

Verder heeft de fi rma DTA nog een ruim assortiment

pompen en roerwerken in haar programma.

Naast gebruik in allerlei industriële toepassingen en in de

voedingsindustrie, zijn een aantal van de aangeboden types

uitemate geschikt voor toepassingen in bijvoorbeeld waterzuivering.

Voor meer informatie kan U terecht bij :

LUCHTZUIVERING: Geert De Smeyter

Tel +32 (0)56/73.56.71

GSM +32 (0)475/76.39.41

geertdesmeyter@dta-industrial.be

POMPEN & ROERWERKEN: Bart Vandendriessche

Tel +32 (0)56/73.56.80

GSM +32 (0)478/38.24.90

bartvandendriessche@dta-industrial.be

Lucht - Air


Lucht/Air

5.1 ADVIES- EN INGENIEURSBUREAUS - BUREAUX DE CONSEILS

ET BUREAUX D’ETUDES

advies- en ingenieursbureaus

bureaux de conseils et bureaux d'etudes

ARCADIS B-2600 Berchem +32 (0)3 328 62 86

ARCADIS B-9000 Gent +32 (0)9 241 77 00

ARION Consult B-8800 Roeselare +32 (0)51 25 27 07

IBEVE vzw B-3001 Heverlee +32 (0)16 39 04 90

Voxdale B-2060 Antwerpen +32 (0)3 226 83 10

luchtbehandeling, advies

traitement de l'air, conseils

BPI Instruments B-4000 Luik/Liège +32 (0)4 253 57 55

ARCADIS B-2600 Berchem +32 (0)3 328 62 86

ARCADIS B-9000 Gent +32 (0)9 241 77 00

ATHEX B-2240 Zandhoven +32 (0)3 653 21 82

MENERGA B-3200 Aarschot +32 (0)16 31 42 00

TASK B-2220 Heist o/d Berg +32 (0)15 24 21 15

Trevi B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 220 05 77

Ubbink B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 237 11 21

monsternames

prélèvement d'échantillons

ATHEX B-2240 Zandhoven +32 (0)3 653 21 82

IBEVE vzw B-3001 Heverlee +32 (0)16 39 04 90

Kelma B-2845 Niel +32 (0)3 844 23 42

5.2 LUCHTLABORATORIA - LABORATOIRES D’AIR

luchtlaboratoria

laboratoires d'air

IBEVE vzw B-3001 Heverlee +32 (0)16 39 04 90

VITO B-2400 Mol +32 (0)14 33 55 11

5.3 APPARATUUR EN MATERIAAL TER VOORKOMING OF BEPER-

KING VAN LUCHTVERONTREINIGING - APPAREILS ET MATERIELS

POUR PREVENIR OU LIMITER LA POLLUTION DE L’AIR

algemeen

en général

BPI Instruments B-4000 Luik/Liège +32 (0)4 253 57 55

Alcan B-9041 Oostakker +32 (0)9 218 71 83

ATHEX B-2240 Zandhoven +32 (0)3 653 21 82

Ecostream B-9090 Maldegem +32 (0)50 71 51 01

Envitec B-9820 Merelbeke +32 (0)9 232 02 03

Lhoist B-1300 Waver +32 (0)10 23 38 04

Lhoist NL-6716 AE Ede +32 (0)318 754166

VINK B-2220 Heist-op-den-Berg +32 (0)15 25 98 10

Voxdale B-2060 Antwerpen +32 (0)3 226 83 10

ontploffi ngsinstallaties

dépoussiéreurs

Alcan B-9041 Oostakker +32 (0)9 218 71 83

DTA B-8540 Deerlijk +32 (0)56 73 56 73

internals voor gaswassers (druppelvangers, pakkingen)

internes pour laveurs de gaz (corps de remplissage)

ATHEX B-2240 Zandhoven +32 (0)3 653 21 82

TASK B-2220 Heist o/d Berg +32 (0)15 24 21 15

gaswassers

laveurs de gaz

DTA B-8540 Deerlijk +32 (0)56 73 56 73

PCA B-9300 Aalst +32 (0)53 21 33 55

TASK B-2220 Heist o/d Berg +32 (0)15 24 21 15

Trevi B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 220 05 77


luchtfi lters

fi ltres d’air

Alcan B-9041 Oostakker +32 (0)9 218 71 83

ATHEX bvba B-2240 Zandhoven +32 (0)3 653 21 82

DTA B-8540 Deerlijk +32 (0)56 73 56 73

luchtzuiveringsinstallaties

installations de traitement de gaz

DTA B-8540 Deerlijk +32 (0)56 73 56 73

ENPROTECH B-3110 Rotselaar +32 (0)16 61 72 50

TASK B-2220 Heist o/d Berg +32 (0)15 24 21 15

Trevi B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 220 05 77

meettoestellen voor lucht en gassen

appareils de mesures pour air et gaz

ATHEX B-2240 Zandhoven +32 (0)3 653 21 82

Envitec B-9820 Merelbeke +32 (0)9 232 02 03

Kelma B-2845 Niel +32 (0)3 844 23 42

Optimus Instruments B-9140 Steendorp +32 (0)3 744 02 37

elektrofi ltratie

fi ltration elektro

DTA B-8540 Deerlijk +32 (0)56 73 56 73

katlystische oxidatie

oxidation cathalystiques

DTA B-8540 Deerlijk +32 (0)56 73 56 73

katalysatoren

EHC Teknik B-2150 Borsbeek +32 (0)3 366 39 36

uitlaatgaszuiveringsinstallaties

neutralisation d’odeurs

EHC Teknik B-2150 Borsbeek +32 (0)3 366 39 36

TASK B-2220 Heist o/d Berg +32 (0)15 24 21 15

5.4 GEURBESTRIJDING - DESODORISATION

VEOLIA B-3300 Tienen +32 (0)16 78 16 20

geurbestrijding

désodorisation

TASK B-2220 Heist o/d Berg +32 (0)15 24 21 15

Trevi B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 220 05 77

Waterleau Group B-3020 Herent +32 (0)16 65 06 57

5.5 GEURHINDERBESTRIJDING - NEUTRALISATION D’ODEURS

geurhinderbestrijding

TASK B-2220 Heist o/d Berg +32 (0)15 24 21 15

meer info / plus d’info www.milieugids.be www.guidedelenvironnement.be

More magazines by this user
Similar magazines