Havenbedrijf Gent - Mobiel Vlaanderen

mobielvlaanderen.be

Havenbedrijf Gent - Mobiel Vlaanderen

40

NAT.

Naam: HAVENBEDRIJF GENT agh

Rechtsvorm: autonoom gemeentelijk havenbedrijf

JAARREKENING IN EURO

Adres: John F. Kennedylaan Nr: 32 Bus:

Postnummer: 9042 Gemeente: Desteldonk

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Gent

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0218.843.678

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 23-05-2011

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2010 tot 31-12-2010

Vorig boekjaar van 01-01-2009 tot 31-12-2009

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

10-11-2008

VOL 5.1, VOL 5.2.2, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.4, VOL 5.3.5, VOL 5.4.1, VOL 5.4.2, VOL 5.5.1, VOL 5.5.2, VOL

5.14, VOL 5.17.1, VOL 5.17.2, VOL 8

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie

in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

PEETERS Christophe

Zonnestraat 17/201

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 30-09-2009

TERMONT Daniël

Korte Rijakkerstraat 30

9030 Mariakerke (Gent)

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

SCHALCK Daan

Olmstraat 17

24/05/2011

Datum neerlegging

BE 0218.843.678

Nr.

36

Blz.

EUR

D. 11125.00069 VOL 1.1

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

1/36


9030 Mariakerke (Gent)

BELGIË

Begin van het mandaat: 01-06-2009

VAN ROUVEROIJ VAN NIEUWAAL Sas

Losweg 42

9030 Mariakerke (Gent)

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

CODDENS Rudy

Keuzemeers 7

9031 Drongen

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

DECKMYN Johan

Orchideestraat 88

9041 Oostakker

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

DE MEYER Martine

Petrus Hostestraat 3

9041 Oostakker

BELGIË

Begin van het mandaat: 23-06-2009

TEMMERMAN Karin

Kerkstraat 17

9050 Ledeberg (Gent)

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

VAN DEN EYNDE Francis

Fratersplein 3

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

DAMAN Mick

Koning Albertlaan 126

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 30-09-2009

DUA Vera

Lange Violettestraat 241

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

HEUGHEBAERT Marc

Gedelegeerd bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

2/36


St. Theresiastraat 28

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

PLASMAN Cathy

F. Benardstraat 18

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

ROEGIERS Jan

Blaisantvest 83/A 001

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

SOUGUIR Sami

Wallekensstraat 32

9051 Sint-Denijs-Westrem

BELGIË

Begin van het mandaat: 30-09-2009

STEVENS Helga

Victor Braeckmanlaan 62

9040 Sint-Amandsberg

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

VAN LANCKER Anne

Prinses Clementinalaan 134

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

VAN PARYS Tony

Sint-Markoenstraat 18

9032 Wondelgem

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV O.V.V.E. (B00025)

BE 0429.053.863

Berkenlaan 8/b

1831 Diegem

BELGIË

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VAN VLAENDEREN Dirk (A01352)

Bedrijfsrevisor

President Kennedypark 8a

8500 Kortrijk

BELGIË

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Commissaris

3/36


PEHLIVAN Fatma (NVT)

Dennenlaan 2

9032 Wondelgem

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

VAN KERREBROECK Monica (NVT)

Reep 4

9000 Gent

BELGIË

Begin van het mandaat: 02-01-2007

Commissaris

Commissaris

4/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale

beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de

commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,

kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende

boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard

van zijn opdracht.

__________________________________

* Facultatieve vermelding.

5/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VASTE ACTIVA 20/28 317.802.363 317.002.157

Oprichtingskosten 5.1 20

Immateriële vaste activa 5.2 21

Materiële vaste activa 5.3 22/27 317.801.198 317.000.992

Terreinen en gebouwen 22 292.837.981 305.117.240

Installaties, machines en uitrusting 23 2.071.504 2.340.364

Meubilair en rollend materieel 24 1.346.454 1.549.611

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 21.545.259 7.993.777

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 1.165 1.165

Verbonden ondernemingen 5.14 280/1

Deelnemingen 280

Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3

Deelnemingen 282

Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 1.165 1.165

Aandelen 284 1.165 1.165

Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 33.227.646 34.008.903

Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Grond- en hulpstoffen 30/31

Goederen in bewerking 32

Gereed product 33

Handelsgoederen 34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35

Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 11.542.850 13.265.494

Handelsvorderingen 40 2.379.152 3.419.490

Overige vorderingen 41 9.163.697 9.846.005

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 21.011.216 19.804.265

Eigen aandelen 50

Overige beleggingen 51/53 21.011.216 19.804.265

Liquide middelen 54/58 392.342 643.551

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 281.239 295.594

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 351.030.009 351.011.061

6/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 2.2

PASSIVA

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

EIGEN VERMOGEN 10/15 307.114.496 298.926.337

Kapitaal 5.7 10 66.182.017 66.182.017

Geplaatst kapitaal 100 66.182.017 66.182.017

Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12 1.583.236 2.359.952

Reserves 13 73.017.487 63.014.903

Wettelijke reserve 130 5.555.119 4.629.252

Onbeschikbare reserves 131 17.749.071 16.972.355

Voor eigen aandelen 1310

Andere 1311 17.749.071 16.972.355

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133 49.713.296 41.413.296

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Kapitaalsubsidies 15 166.331.756 167.369.466

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het

netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 16.273.419 16.997.285

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 16.273.419 16.997.285

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 1.983.110 3.247.485

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 6.590.992 6.312.605

Overige risico's en kosten 5.8 163/5 7.699.317 7.437.195

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 27.642.094 35.087.438

Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 11.298.853 13.993.903

Financiële schulden 170/4 11.298.853 13.993.903

Achtergestelde leningen 170

Niet-achtergestelde obligatieleningen 171

Leasingschulden en soortgelijke schulden 172

Kredietinstellingen 173 11.298.853 13.993.903

Overige leningen 174

Handelsschulden 175

Leveranciers 1750

Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 13.138.799 17.554.991

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar

vervallen 5.9 42 2.893.887 3.353.513

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 8.059.187 11.859.170

Leveranciers 440/4 8.059.187 11.859.170

Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,

bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 767.695 1.041.758

Belastingen 450/3 31.142 71.677

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 736.552 970.081

Overige schulden 47/48 1.418.030 1.300.550

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 3.204.442 3.538.544

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 351.030.009 351.011.061

7/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 3

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 33.589.791 29.821.638

Omzet 5.10 70 30.433.012 26.481.816

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71

Geproduceerde vaste activa 72

Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 3.156.778 3.339.822

Bedrijfskosten 60/64 32.725.309 32.425.061

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

Aankopen 600/8

Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

Diensten en diverse goederen 61 5.831.915 3.541.296

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 12.614.663 12.005.967

Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste

activa 630 13.511.942 12.770.566

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen

in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

(terugnemingen) (+)/(-) 631/4 171.583 154.240

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen

(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7 -723.866 2.716.678

Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 1.319.072 1.236.313

Als herstructureringskosten geactiveerde

bedrijfskosten (-) 649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 864.482 -2.603.423

Financiële opbrengsten 75 8.981.214 8.844.837

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

Opbrengsten uit vlottende activa 751 295.725 709.139

Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 8.685.489 8.135.698

Financiële kosten 5.11 65 590.745 799.046

Kosten van schulden 650 589.204 797.291

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan

voorraden, bestellingen in uitvoering en

handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

(+)/(-) 651

Andere financiële kosten 652/9 1.542 1.755

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór

belasting (+)/(-) 9902 9.254.950 5.442.367

Uitzonderlijke opbrengsten 76 25.975 874.074

Terugneming van afschrijvingen en van

waardeverminderingen op immateriële en materiële

vaste activa 760

Terugneming van waardeverminderingen op financiële

vaste activa 761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke

risico's en kosten 762

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 79 1.450

Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9 25.896 872.624

Uitzonderlijke kosten 66 3.340 88.377

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen

op oprichtingskosten, op immateriële en materiële

vaste activa 660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:

toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 3.340 85.547

Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8 2.829

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke

kosten (-) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

(+)/(-) 9903 9.277.585 6.228.064

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

8/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 3

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 18.908 9.948

Belastingen 670/3 18.908 9.948

Regularisering van belastingen en terugneming van

voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 9.258.677 6.218.117

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-) 9905 9.258.677 6.218.117

9/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 4

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 9.258.677 6.218.117

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 9.258.677 6.218.117

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791

aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 9.225.868 6.191.812

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691

aan de wettelijke reserve 6920 925.868 621.812

aan de overige reserves 6921 8.300.000 5.570.000

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/6 32.809 26.305

Vergoeding van het kapitaal 694

Bestuurders of zaakvoerders 695

Andere rechthebbenden 696 32.809 26.305

10/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.2.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8051P XXXXXXXXXX 991.315

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8021

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8031

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8041

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8051 991.315

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8121P XXXXXXXXXX 991.315

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8071

Teruggenomen 8081

Verworven van derden 8091

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8101

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8111

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8121 991.315

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 210

11/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.3.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

TERREINEN EN GEBOUWEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P XXXXXXXXXX 474.545.523

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171 1.036.311

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8181 1.548.379

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 475.057.591

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P XXXXXXXXXX 21.861.883

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8211

Verworven van derden 8221

Afgeboekt 8231

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8241

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251 21.861.883

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8321P XXXXXXXXXX 191.290.165

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8271 12.930.865

Teruggenomen 8281

Verworven van derden 8291

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8301 139.537

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8311

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8321 204.081.493

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22 292.837.981

12/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.3.2

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 4.428.360

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 4.064

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182 16.090

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 4.440.386

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX 318.126

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8212

Verworven van derden 8222

Afgeboekt 8232 216

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252 317.910

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8322P XXXXXXXXXX 2.406.122

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8272 284.950

Teruggenomen 8282

Verworven van derden 8292

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302 4.280

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8322 2.686.792

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23 2.071.504

13/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.3.3

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 4.796.323

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 375.427

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183 104.141

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 4.525.037

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX 407.223

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8213

Verworven van derden 8223

Afgeboekt 8233 90.812

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253 316.411

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8323P XXXXXXXXXX 3.653.935

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8273 296.127

Teruggenomen 8283

Verworven van derden 8293

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303 455.068

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8323 3.494.994

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24 1.346.454

14/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.3.6

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P XXXXXXXXXX 7.993.777

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8166 15.220.092

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8176

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8186 -1.668.610

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196 21.545.259

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8216

Verworven van derden 8226

Afgeboekt 8236

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8246

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8326P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8276

Teruggenomen 8286

Verworven van derden 8296

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8306

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8316

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het

boekjaar 8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 27 21.545.259

15/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.4.3

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX 1.165

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8363

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393 1.165

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8413

Verworven van derden 8423

Afgeboekt 8433

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8473

Teruggenomen 8483

Verworven van derden 8493

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 1.165

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen 8583

Terugbetalingen 8593

Geboekte waardeverminderingen 8603

Teruggenomen waardeverminderingen 8613

Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623

Overige mutaties (+)/(-) 8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE BOEKJAAR 8653

16/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen 51

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681

Niet-opgevraagd bedrag 8682

Vastrentende effecten 52

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686

meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687

meer dan één jaar 8688

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689 21.011.216 19.804.265

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

4900000 Over te dragen kosten 125.414

4910000 Verkregen opbrengsten fenders 87.100

4910000 Verkregen opbrengsten andere 68.726

17/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 66.182.017

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 66.182.017

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

Codes Bedragen Aantal aandelen

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort

bedrag

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721

Aantal aandelen 8722

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag 8731

Aantal aandelen 8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746

Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen 8761

Daaraan verbonden stemrecht 8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771

Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781

Codes Boekjaar

Codes Boekjaar

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE

KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

18/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG

VOORKOMT

Bergen baggerinspectie 1.774.769

Saneringen 2.725.892

Overige voorzieningen 3.198.656

19/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN

JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Codes Boekjaar

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden 8801 2.893.887

Achtergestelde leningen 8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831

Kredietinstellingen 8841 2.893.887

Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861

Leveranciers 8871

Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891

Overige schulden 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 2.893.887

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Financiële schulden 8802 7.868.313

Achtergestelde leningen 8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832

Kredietinstellingen 8842 7.868.313

Overige leningen 8852

Handelsschulden 8862

Leveranciers 8872

Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892

Overige schulden 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5

jaar 8912 7.868.313

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden 8803 3.430.540

Achtergestelde leningen 8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833

Kredietinstellingen 8843 3.430.540

Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863

Leveranciers 8873

Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893

Overige schulden 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 3.430.540

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921

Achtergestelde leningen 8931

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951

Kredietinstellingen 8961

Overige leningen 8971

Handelsschulden 8981

Leveranciers 8991

Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021

Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op

activa van de onderneming

Financiële schulden 8922

Codes Boekjaar

20/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.9

Codes Boekjaar

Achtergestelde leningen 8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952

Kredietinstellingen 8962

Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982

Leveranciers 8992

Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032

Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk

beloofd op activa van de onderneming 9062

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Codes Boekjaar

Belastingen

Vervallen belastingschulden 9072

Niet-vervallen belastingschulden 9073 31.142

Geraamde belastingschulden 450

Bezoldigingen en sociale lasten

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 736.552

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

49200000 Toe te rekenen kosten 8.839

49300000 Verkregen opbrengsten 3.074.798

49901000 Periodieke verdeling intrestlast 120.806

21/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.10

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen

compenserende bedragen 740 2.273.430 2.632.415

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 165 164

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 159,6 154,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 287.431 267.344

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 8.067.210 7.270.433

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 3.923.451 2.700.447

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 96.819 1.628.822

Andere personeelskosten 623 527.183 406.265

Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635 -1.264.375 2.464.531

Waardeverminderingen

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110

Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen

Geboekt 9112 171.583 154.240

Teruggenomen 9113

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen 9115 4.351.404 6.150.755

Bestedingen en terugnemingen 9116 5.075.270 3.434.077

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 1.286.644 1.229.238

Andere 641/8 32.428 7.076

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde

personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096 1 1

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097 0,1 0,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 165 753

Kosten voor de onderneming 617 3.970 18.660

22/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de

resultatenrekening

Kapitaalsubsidies 9125 8.685.438 8.135.503

Interestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6501

Geactiveerde intercalaire interesten 6503

Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt 6510

Teruggenomen 6511

Andere financiële kosten

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de

verhandeling van vorderingen 653

Voorzieningen met financieel karakter

Toevoegingen 6560

Bestedingen en terugnemingen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Nadelige koersverschillen / afrondingen 88 0

Uitgaven financieel beheer 1.454 0

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Boekjaar

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Terugbetaling kosten fenderstructuur 25.896

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

23/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Codes Boekjaar

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 18.908

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 18.908

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136

Geraamde belastingsupplementen 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt

uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties 9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142

Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN

LASTE VAN DERDEN

Codes Boekjaar

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 5.400.349 5.591.049

Door de onderneming 9146 8.241.336 8.552.330

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing 9147 2.553.924 2.445.006

Roerende voorheffing 9148

24/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149

Waarvan

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming

zijn gewaarborgd 9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de

onderneming

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161

Bedrag van de inschrijving 9171

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa 9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162

Bedrag van de inschrijving 9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa 9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP

RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE

BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen 9213

Verkochte (te leveren) goederen 9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215

Verkochte (te leveren) deviezen 9216

Codes Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF

DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

In lopende geschillen zijn er risico's waarbij voor sommige gedeelten, op heden, de omvang volstrekt niet bepaalpaar is.

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF

25/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.13

OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN

MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

1/ Voor de statutaire personeelsleden moet voor hun pensioenen een reserve gevormd worden.

De regels voor de uitbetaling zijn bepaald in het statuut en zijn identiek als in de andere

openbare besturen.

2/ Voor de contractuele personeelsleden is er, naast het wettelijk pensioen, een tweede pensioenpijler voorzien met

onderstaande modaliteiten :

- Gelijkschakeling van de pensioenen tussen de contractuelen en statutairen binnen het Havenbedrijf Gent.

- Tegemoetkoming voor contractuelen bovenop de ziekteuitkering bij arbeidsongeschiktheid.

- Te rekenen vanaf de oprichting van het autonoom Havenbedrijf op 01/01/2000 voor de contractuelen die in dienst zijn op

01/01/2010 en de toekomstige contractuelen .

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

1/ Pensioenfonds statutair personeel

Actuariële studie uitgevoerd door de pensioenverzekeraar Ethias.

Economisch : salarisschalen; indexatie 2% per jaar; rendementshypothese 4%

Sociale : constant kader; basis leeftijd op ruststelling 60 jaar

behalve voor ouder dan 60 (=65jaar)

Rustpensioen = n/60*W5; overlevingspensioen : wet Mainil; id. na pensionering :

66,6% overdraagbaar

Technische : EDM/EDF (evolutie sterfte); MR/FR (berekening verbintenissen)

Huidige waarde verbintenissen verleden loopbaan : 26.578.646

Gepensioneerden : 15

Verbintenissen totaal : 32.779.769,00

Reserve 31/12/2009 : 28.536.067,78

Ontvangen bijdragen : 1.187.218,22

Aandelen wet 65 : 1.332,27

Bijdragen RVP : 30.916,32

Saldo andere bewegingen : 1.533.858,72

Intresten : 935.119,39

Ingehouden beheerskosten : -34.957,64

Inhouding op pensioenen : 1.470,56

Uitbetaalde pensioenen : -316.690,41

Totale reserve 2010 : 31.874.335,21

2/ Tweede pensioenpijler contractueel personeel.

In 2008 is er een bijdrage door het havenbedrijf gestort voor de tweede pensioenpijler van

het contractueel personeel.

Verbintenissen totaal : 802.872,47

Reserve per 31/12/2009 : 3.155.475,82

Ontvangen bijdragen : 38.540,00

Intresten : 122.367,81

Ingehouden beheerskosten : - 3.690,38

Totale reserve 2010 : 3.312.693,25

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Code Boekjaar

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de

openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de

vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden

vermeld:

26/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.15

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE

ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN

ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening

toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk

betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders 9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Codes Boekjaar

Codes Boekjaar

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 13.000

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd

binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95061

Belastingadviesopdrachten 95062

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd

binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten 95081

Belastingadviesopdrachten 95082

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

27/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 5.16

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE

Bedragen

SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE

VAN DE OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN

Intrest SWAP ING Bank NPV 31/12/2010 -182.604

28/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 6

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 30102

Staat van de tewerkgestelde personen

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige

boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of

totaal in voltijdse

equivalenten

(VTE)

3P. Totaal (T) of

totaal in

voltijdse

equivalenten

(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 140,2 25,9 159,6 VTE 154,9 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde

uren 101 251.815 35.616 287.431 T 267.344 T

Personeelskosten 102 11.051.564 1.563.099 12.614.663 T 12.005.967 T

Bedrag van de voordelen bovenop

het loon 103 XXXXXXX XXXXXXX T T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse

equivalenten

Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 105 139 26 158,4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 132 25 150,9

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 2 2

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113 5 1 5,5

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 111 10 118,1

lager onderwijs 1200 34 5 38

secundair onderwijs 1201 30 5 33,1

hoger niet-universitair onderwijs 1202 29 29

universitair onderwijs 1203 18 18

Vrouwen 121 28 16 40,3

lager onderwijs 1210 2 3 4,4

secundair onderwijs 1211 9 6 13,3

hoger niet-universitair onderwijs 1212 8 4 11,2

universitair onderwijs 1213 9 3 11,4

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130 6 6

Bedienden 134 95 19 109,3

Arbeiders 132 38 7 43,1

Andere 133

29/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 6

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter

beschikking

van de

onderneming

gestelde

personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150 0,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151 165

Kosten voor de onderneming 152 3.970

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse

equivalenten

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het

personeelsregister werden ingeschreven 205 14 14

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 8 8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211 6 6

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212

Vervangingsovereenkomst 213

Uitgetreden

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse

equivalenten

Aantal werknemers met een in het personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het

boekjaar een einde nam 305 11 1 11,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 6 1 6,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311 5 5

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312

Vervangingsovereenkomst 313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen 340 3 1 3,8

Brugpensioen 341

Afdanking 342

Andere reden 343 8 8

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten

minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen

aan de onderneming 350

30/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 6

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten

laste van de werkgever

Codes Mannen Codes Vrouwen

Aantal betrokken werknemers 5801 118 5811 44

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 3.874 5812 2.262

Nettokosten voor de onderneming 5803 177.286 5813 87.858

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 177.286 58131 87.858

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette

beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 110 5831 40

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5.948 5832 3.018

Nettokosten voor de onderneming 5823 200.751 5833 93.389

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de onderneming 5843 5853

31/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 7

WAARDERINGSREGELS

De jaarrekening van het Havenbedrijf Gent agh wordt opgesteld in overeenstemming met de

wetgeving op de jaarrekening.

Krachtens artikel 15 van het K.B.van 8 oktober 1976 worden de waarderingsregels opgesteld met

naleving van de vereisten getrouw beeld, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de onderneming.

Voor hetgeen de wet aanvullend regelt en in de gevallen waar zij een keuze laat aan de onderneming,

heeft de Raad van Bestuur volgende waarderingsregels bepaald.

Specifieke waarderingsregels.

Immateriële vaste activa :

- Onder de immateriële vaste activa werd het in regie geprogrammeerde informaticasysteem voor

begeleiding van de zeevaart (Enigma geboekt). Deze activa wordt afgeschreven

over een periode van 5 jaar.

Materiële vaste activa :

-Onder de materiële vaste activa worden duurzame , tastbare bedrijfsmiddelen met een gebruiksduur

van meer dan een boekjaar, waarvan de initiële aanschaffingswaarde

groter of gelijk is aan 2.500 EUR, geactiveerd.

De waardering gebeurt aan aanschaffingsprijs of aan vervaardigingsprijs zoals bepaald in

artikel 21 en 22 van het K.B., eventuele bijkomende kosten kunnen in het jaar van aanschaf

volledig ten laste van het resultaat worden gebracht.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven volgens onderstaande afschrijvingspercentages.

In het jaar van aanschaf wordt er pro rata temporis afgeschreven, d.w.z. in verhouding tot

het aantal dagen dat men het actief werkelijk in bezit heeft.

-Herwaarderingen : het niet gesubsidieerde gedeelte van de afschrijfbare materiële vaste activa

werd jaarlijks geherwaardeerd overeenkomstig de omzendbrieven van de Administratie van

Regionale en lokale besturen.

Vanaf 1/1/2003 gebeurt er ingevolge de onderrichtingen van het

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap geen herwaardering meer.

- Afschrijvingen : de afschrijvingen worden jaarlijks berekend op basis van de geherwaardeerde aanschaffingswaarde

van de investeringen volgens onderstaande afschrijvingspercentages :

- Terreinen :worden niet afgeschreven

- Magazijnen en sanitaire paviljoen :33 jaar

- Uitgravingen en kaaien :33 jaar

- Kaaibevloeringen :20 jaar

- Wegen :20 jaar

- Openbare verlichting :10 jaar

- Nutsleidingen :33 jaar

- Machines en uitrusting algemeen :10 jaar

- Telecommunicatie : 5jaar

- Camerasysteem : 5 jaar

- Bluswatervijver :33 jaar

- Kraansporen :20 jaar

- Afsluitingen :20 jaar

- Keukeninstallaties : 5 jaar

- Weerkundig station : 5 jaar

- Meubilair :10 jaar

- Bureaumachines en informaticamateriaal:3 jaar

- Rollend materieel : 5 jaar

- Werfcontainers :10 jaar

- Fenderconstructies :10 jaar

- Projectiemateriaal : 5 jaar

- Varend materieel - stadjacht :20 jaar

- andere :10 jaar

- Het gedeelte waarvoor derden in tussenkomen wordt onmiddellijk volledig afgeschreven.

- Gronden en terreinen ingebracht op 1 januari 2000, werden globaal gewaardeerd

op basis van de eindbalans van het gemeentebedrijf per 31 december 1999.

- Activa in aanbouw worden overgeboekt naar de materiële vaste activa op datum van de

voorlopige oplevering der werken.

- Op de activa in aanbouw worden geen afschrijvingen toegepast.

Erop betrekkinghebbende kapitaalsubsidies worden evenmin in resultaat genomen.

Vorderingen op lange of korte termijn.

- Vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde.

Een waardevermindering wordt in rekening genomen voor de nog onbetaalde of

twijfelachtige schuldvorderingen, uitgezonderd op deze met voldoende zakelijke waarborg.

De waardevermindering bedraagt 100% van zodra de vordering 12 maand vervallen is.

- Indien blijkt dat een vordering oninbaar of dubieus is en de vordering nog geen 12 maand vervallen

wordt deze eveneens voor 100% afgeboekt.

Beschikbare waarden.

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien zij in vreemde valuta worden aangehouden worden de

waarden omgerekend tegen de koers op balansdatum.

Vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs.

Meerwaarden op beleggingsprodukten worden pas in resultaat genomen bij realisatie van de titels.

Beginwaarde.

Bij oprichting van het Havenbedrijf werd een beginbalans opgesteld.

De beginbalans waarin de beginwaarde werd bepaald werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur

van 1 december 2000. Op hetzelfde ogenblik werd het verslag van de bedrijfsrevisor

met betrekking tot de ingangsbalans goedgekeurd.

Reservevormingen.

- De wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks 10% van het batig saldo van het boekjaar

toe te wijzen.

- De herwaarderingsmeerwaarde die in navolging van de reglementering ter zake jaarlijks

wordt berekend, wordt bij sloping en afschrijving van het onderliggende activabestanddeel

overgeboekt naar de onbeschikbare reserve.

Kapitaalsubsidies.

Kapitaalsubsidies met betrekking tot de afschrijfbare vaste activa worden in de balans opgenomen

nadat aan de contractuële verplichtingen voortvloeiend uit de vaste belofte is voldaan.

Zij worden geleidelijk als financiële opbrengst getoond in de resultatenrekening volgens

hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de activa waarvoor zij werden toegekend.

- Toegezegde subsidies 2010 : 12.603.087,80 EUR

- Afschrijving subsidies 2010 : 8.685.437,54 EUR

- Nog te ontvangen subsidies 31/12/2010 : 6.874.444,94 EUR

Voorzieningen voor risico's en kosten.

-Pensioenen en soortgelijke verplichtingen.

Het Havenbedrijf Gent agh heeft de pensioenverplichtingen voor haar personeel dat in het bedrijf

met pensioen gaat voor verleden diensttijd overgenomen op 1 januari van de Stad Gent.

Ieder jaar wordt een actuariële berekening gemaakt om een accurate weergave te verkrijgen

in verband met de verplichtingen ten opzichte van de statutaire personeels- en directieleden die op

1 januari 2000 bij het bedrijf gestart zijn of daarna als statutair in dienst traden.

Voor statutaire personeels- en directieleden die voor 31 december 2004 terugkeren naar de Stad Gent

worden enkel de actieve dienstjaren binnen het Havenbedrijf Gent agh als pensioenverplichting aangenomen.

Ter gedeeltelijke dekking van het verschil tussen de actuele waarde van de totale verbintenissen en

de opgebouwde reserves, kan de raad van bestuur jaarlijks beslissen een voorziening aan te leggen

ten laste van de resultaten van het boekjaar.

- Grote herstellings- en onderhoudswerken.

32/36


Nr. BE 0218.843.678 VOL 7

De toekomstige kosten voor grote herstellingen of van periodiek onderhoud kunnen op

technische basis worden geraamd.

De voorzieningen die geboekt worden, beantwoorden aan de kosten die in de loop van de

volgende jaren zullen ontstaan.

- Hangende geschillen.

Op basis van de stand van zaken die opgemaakt wordt aan de hand van informatie van de advokaten

en de juridische dienst van het bedrijf, worden voorzieningen aangelegd om rekening te houden

met de mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit hangende gerechtszaken.

- Milieurisico's.

Indien belangrijke milieurisico's geïndividualiseerd worden, wordt een voorziening aangelegd

à rato van de potentiële schade of saneringskosten.

Schulden.

De schulden worden opgenomen aan nominale waarde.

Overlopende rekeningen

De overlopende rekeningen aan actief- en passiefzijde worden gebruikt voor de

correcte toewijzing van kosten en opbrengsten aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Winstverdeling.

Een bedrag van 925.867,69 EUR wordt toegewezen aan de wettelijke reserve.

Een bedrag van 8.300.000 EUR wordt toegewezen aan de beschikbare reserves.

Een bedrag van 32.809,21 EUR wordt toegewezen aan het "VZW Sociale Dienst voor het personeel van het Havenbedrijf Gent agh" waarvan de

statuten in 2003 door de Raad van Bestuur werden goedgekeurd.

33/36


34/36


35/36


36/36

More magazines by this user
Similar magazines