30.08.2013 Views

Content Catalogus Coflex - Noordhoff Uitgevers

Content Catalogus Coflex - Noordhoff Uitgevers

Content Catalogus Coflex - Noordhoff Uitgevers

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Werken met<br />

CoFlex<br />

mbo | Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra<br />

<strong>Catalogus</strong> 2011<br />

Wegwijzer 2010<br />

Ordening Vakgebied en Thema<br />

Werken volgens Vakgebied en Thema<br />

Vakgebied Bouwdocumentatie<br />

Werken volgens Kerntaak en Werkproces<br />

Vakgebied Bedrijfskunde<br />

Vakgebied Werken met Berekeningen Trefwoorden<br />

Vakgebied Bouwkunde<br />

Vakgebied Infratechniek<br />

Vakgebied Civiele techniek<br />

Vakgebied Verkeer en stedenbouw<br />

Vakgebied Landmeten<br />

Ordening Kerntaak en Werkproces<br />

Kerntaak 1 Werkt initiatief uit<br />

Kerntaak 2 Bereidt projecten voor<br />

Kerntaak 3 Realiseert projecten<br />

Kerntaak 4 Beheert en onderhoudt gebouwde omgeving<br />

Kerntaak 5 Bewerkt, beheert en presenteert data<br />

01-04-10 09:39


Inleiding CoFlex<br />

CoFlex bevat afgerond 1400 leereenheden. Bijna duizend leereenheden hebben betrekking op kennis. De andere leereenheden bevatten de<br />

uitwerking en antwoorden op de vragen en opdrachten. De leereenheden met de uitwerking en antwoorden zijn alleen voor de docent beschikbaar.<br />

Deze leereenheden zijn in CoFlex opgenomen bij de verkenner Boektitels.<br />

De leereenheden voor kennis zijn op twee van elkaar verschillende manieren geordend, te weten:<br />

• Vakgebied en Thema<br />

• Kerntaak en Werkproces<br />

Bij de ordening Vakgebied en Thema zijn de duizend leereenheden van CoFlex gekoppeld aan de verschillende disciplines in de bouw en het jargon<br />

van de bouwsectoren. Deze ordening is tot stand gekomen in samenspraak met zowel het onderwijs als de brancheverenigingen. Met de ordening<br />

van de leereenheden kan de gebruiker vakgericht zoeken.<br />

Bij de ordening Kerntaak en Werkproces zijn de 1000 leereenheden van CoFlex gekoppeld aan de eindtermen en competenties in de bouwsectoren.<br />

Deze ordening is gebaseerd op het vigerende Kwalificatiedossier. Met deze ordening van de leereenheden kan de gebruiker curriculumgericht<br />

zoeken.<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 2


Ordening Vakgebied en Thema<br />

Bij de ordening Vakgebied en Thema’s zijn de bijna 1000 leereenheden van CoFlex gekoppeld aan de verschillende disciplines in de<br />

bouw en het jargon van de bouwsectoren. Deze ordening is<br />

tot stand gekomen in samenspraak met zowel het onderwijs als de brancheverenigingen. Met de ordening van de leereenheden<br />

kan de gebruiker vakgericht zoeken.<br />

BOUWDOCUMENTATIE | Vakgebied Bouwdocumentatie<br />

Het vakgebied Bouwdocumentatie behandelt de meest gebruikte materialen, producten, gereedschappen en machines in de<br />

bouw. In de acht thema’s vind je uitgebreide beschrijvingen en de bijbehorende technische informatie.Het vakgebied Bouwdocumentatie<br />

is verdeeld in acht thema’s.<br />

Thema 1 | Bouwproducten<br />

Het thema Bouwproducten gaat over verschillende belangrijke producten. In de leereenheden<br />

worden bouwproducten beschreven en toegelicht. Je leert bijvoorbeeld welke beton- gips en<br />

houtproducten er zijn en welk hang- en sluitwerk en isolatiemateriaal je toe kunt passen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

11 Ja Nee Nee 25<br />

Thema 2 | Gereedschappen<br />

In het thema Gereedschappen leer je meer over de opbouw, het gebruik, de beveiliging en werking<br />

van veelgebruikte machines, van bovenfreesmachine tot reciprozaagmachine en schiethamer. Ook<br />

vind je in dit thema een kennisdomein over timmergereedschappen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

11 Nee Nee Nee 40<br />

Thema 3 | Materialen<br />

Het thema Materialen behandelt verschillende bouwmaterialen, hun herkomst, eigenschappen en<br />

toepassingen. Daarnaast wordt de samenhang tussen theoretische kennis en praktische vaardigheden<br />

op het gebied van materiaalkeuze uitgelegd. Het beoordelen en technisch kunnen omschrijven<br />

van materialen en producten vormen de basis voor verantwoord en duurzaam materiaalgebruik.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

19 Nee Nee Nee 50<br />

Thema 4 | Materieel<br />

In het thema Materieel leer je alles over materieel in de Bouw en Infra. Van soorten bekistingen en<br />

het bekistingmateriaal met hun toepassing, bewerking en opslag en het rekenen met een<br />

grondbalans, tot het materieel dat wordt gebruikt bij de aanleg van wegen, zoals verdichtingsmaterieel,<br />

de asfaltmenginstallatie en de asfaltspreidmachine.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

8 Nee Nee Nee 15<br />

Thema 5 | Machines<br />

In Machines leer je meer over de werking, opbouw, gebruik en beveiliging van grotere houtbewerkingsmachines,<br />

zoals de cirkelzaagmachine of zaagmachine. Ook vind je in dit thema een<br />

kennisdomein dat gaat over de inrichting van de machinale werkplaats en machinale bewerkingen,<br />

inclusief het veilig werken en de gezondheid van werknemers.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

12 Nee Nee Nee 65<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 3


Thema 6 | Milieu<br />

De activiteiten van de mens hebben een schadelijke invloed op het milieu. Het thema Milieu gaat<br />

over het milieubeleid van Nederland en de Europese Unie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de vervuiler<br />

betaalt en dat je moet streven naar schonere energiebronnen en het scheiden en recyclen van afval.<br />

Ook de wetgeving bij saneringswerkzaamheden wordt uitgelegd.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

2 Nee Nee Nee 15<br />

Thema 7 | Transport<br />

In de Bouw en Infra worden voortdurend goederen en personen verplaatst. In het thema Transport<br />

leer je meer over hef- en hijswerktuigen en de veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften en<br />

verplichtingen waaraan deze werktuigen moeten voldoen. Daarnaast komt de logistiek op het<br />

gebied van transport aan de orde.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

13 Ja Nee Ja 25<br />

Thema 8 | Werkzaamheden<br />

In het thema Werkzaamheden leer je alles over veelvoorkomende werkzaamheden zoals lijmen,<br />

metselen, vlechten en voegen. De materialen, gereedschappen en machines die je bij deze<br />

werkzaamheden nodig hebt komen uitgebreid aan bod.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

6 Nee Nee Nee 25<br />

BOUWKENNIS | Vakgebied Bedrijfskunde<br />

De Bedrijfskunde houdt zich bezig met het vormgeven, organiseren en besturen van bedrijven. Binnen de Bouw en Infra richt de<br />

bedrijfskunde zich vanzelfsprekend op bedrijven in de sectoren Bouw en Infra.Het vakgebied Bedrijfskunde is verdeeld in negen<br />

thema’s.<br />

Vakgebied Bedrijfskunde > Thema 1 | Wetten en regels<br />

In de wereld van Bouw en Infra heb je vaak met wet- en regelgeving te maken. In het thema Wetten<br />

en regels leer je wat er allemaal is vastgelegd rond arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.<br />

Verder komen de eisen aan bod waaraan bouwstoffen, producten, diensten, processen of systemen<br />

moeten voldoen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

16 Ja Ja Ja 30<br />

Thema 2 | Beheer<br />

Het thema Beheer gaat over de verantwoordelijkheden bij het beheren van gebouwen en de<br />

planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden binnen verschillende organisaties zoals de<br />

gemeente, het rijk of de woningbouwvereniging. Je krijgt verder informatie over de bijbehorende<br />

financiën, samenwerking en communicatie, toezicht en nazorg.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

19 Ja Ja Ja 40<br />

Thema 3 | Bestek en calculatie<br />

In dit thema leer je wat Bestek en calculatie inhoudt. Een bestek in Bouw en Infra bestaat altijd uit<br />

een geschreven gedeelte en tekeningen. Je leert alles over soorten bestekken, verschillende prijzen,<br />

kostenposten en de berekening en bewaking van die kosten.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

21 Ja Ja Ja 40<br />

Thema 4 | Financiering<br />

In het thema Financiering krijg je informatie over de manieren van aanbesteden in Bouw en Infra,<br />

van het plaatsen van een opdracht tot het uitvoeren van een werk. Verder worden verschillende<br />

betalingsvormen, meer- en minderwerk, verzekeringen en zekerheidsstelling behandeld.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

7 Ja Nee Ja 50<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 4


Thema 5 | Planning<br />

Om het bouwproces beheersbaar te maken kun je het in fasen verdelen. Van die verschillende fasen<br />

wordt een planning gemaakt. In het thema Planning leer je wat een dagboek, een weekrapport en een<br />

termijnstaat zijn. Ook zaken als materieel en personeel moeten worden gepland. Door een werkplan<br />

te gebruiken kun je de aspecten tijd, kosten, kwaliteit, organisatie en informatie beter beheersen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

8 Ja Nee Ja 60<br />

Thema 6 | Logistiek<br />

Logistiek houdt zich bezig met de goederenstroom. In dit thema zie je wat er allemaal komt kijken bij<br />

de inrichting van een bouwplaats en de levering van goederen en bouwmaterialen. Goederen moeten<br />

niet te vroeg of te laat geleverd worden maar precies op tijd. De producent en alle leveranciers die<br />

betrokken zijn bij een bepaald product of project moeten nauw en goed samenwerken.w<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

2 Ja Nee Nee 25<br />

Thema 7 | Organisatie<br />

Het thema Organisatie gaat over organisatievormen binnen Bouw en Infra. Van het organiseren van het<br />

bouwproces zelf en het succesvol samenwerken als team, tot informatie over de vakbonden waarin<br />

werknemers zich georganiseerd hebben. Je krijgt inzicht in het verloop van het bouwproces en verschillende<br />

procesmodellen. Ook worden de organisatiestructuren van de bedrijfstakken Bouw en Infra uitgelegd.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

22 Ja Ja Ja 40<br />

Thema 8 | Kwaliteitsbewaking<br />

Het thema Kwaliteitsbewaking richt zich op arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid en<br />

welzijn tijdens het werk) en wat daarover is vastgelegd in de Arbo-wet. Verder leer je wat een<br />

kwaliteitsplan is, hoe je schade tijdens de uitvoering van een werk kan worden voorkomen en wat<br />

risicoregelingen in de Infra zijn.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

4 Nee Nee Nee 30<br />

Thema 9 | Technische bedrijfskunde<br />

Technische Bedrijfskunde is een combinatie van techniek, mens en organisatie, met de<br />

nadruk op de technische kant van de bedrijfsvoering. In dit thema leer je hoe bedrijfsprocessen<br />

zoals informatieprocessen, personeelsprocessen of logistieke processen verbeterd kunnen<br />

worden.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

13 Nee Nee Nee 100<br />

BOUWKENNIS | Vakgebied Berekeningen<br />

In het vakgebied Berekeningen komen sterkteleer, hout, staal, steen, beton en bouwfysica aan de orde. Verschillende berekeningen<br />

en de belangrijkste formules die hierbij horen, worden uitgelegd. Sterkteleer gaat over de voorwaarden waaraan constructies moeten<br />

voldoen, terwijl bouwfysica zich richt op de fysische aspecten van de gebouwde omgeving: licht, warmte, lucht, vocht en geluid.Het<br />

vakgebied Berekeningen is verdeeld in vier thema’s.<br />

Thema 1 | Sterkteleer<br />

Het thema Sterkteleer gaat over de voorwaarden waaraan constructies moeten voldoen om sterk en<br />

duurzaam te zijn. Sterkteleer is verdeeld in elasticiteitsleer, plasticiteitsleer en breukleer en is belangrijk<br />

bij het ontwerpen van constructies. Je leert alles over krachten, belastingen, weerstand en druk.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

19 Ja Ja Nee 150<br />

Thema 2 | Hout, staal en steen<br />

In het thema Hout, staal en steen leer je meer over de basiseisen waaraan houten, stalen en stenen<br />

constructies moeten voldoen. Je leert bijvoorbeeld hoe je de buigsterkte, schuifspanning of<br />

dakbelasting van hout en staal moet berekenen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

12 Ja Ja Ja 150<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 5


Thema 3 | Beton<br />

Het thema Beton gaat over beton en betonberekenen. Je krijgt informatie over het tekenen en berekenen<br />

van betonbewapening en het bepalen van de belasting bij verschillende betonnen constructies,<br />

zoals betonplaten en betonwanden. Verder vind je in dit thema de symbolen, aanduidingen en<br />

betontabellen die in Bouw en Infra gebruikt worden voor de berekening van betonnen constructies.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

11 Ja Ja Ja 100<br />

Thema 4 | Bouwfysica<br />

Bouwfysica richt zich op de fysica van de gebouwde omgeving: licht, warmte, lucht, vocht en<br />

geluid. Die gebouwde omgeving kan een door mensen gemaakte buitenruimte zijn, maar ook de<br />

binnenruimte van een gebouw. Fysische aspecten hebben invloed op de gebouwde omgeving.<br />

Daarover staan in het Nederlands Bouwbesluit regels en normen vastgelegd.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

6 Ja Ja Ja 160<br />

BOUWKENNIS | Vakgebied Bouwkunde<br />

In het vakgebied Bouwkunde vind je alle kennis en techniek die te maken heeft met het bouwproces - van ontwerp tot sloop - van<br />

sterk uiteenlopende bouwwerken zoals woningen, bedrijfspanden, scholen, ziekenhuizen en stations. Bouwkunde gaat dus over<br />

bouwwerken die bedoeld zijn voor de bewoning en huisvesting van mensen, hun werk en andere activiteiten.Het vakgebied<br />

Bouwkunde is verdeeld in de volgende dertien thema’s.<br />

Thema 1 | Architectuur<br />

Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving. Drie<br />

principes zijn daarbij heel belangrijk: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. De architectuur<br />

probeert het perfecte evenwicht tussen deze drie te vinden. Het thema geeft je een overzicht van de<br />

geschiedenis van de bouwkunst en van verschillende bouwstijlen door de eeuwen heen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

27 Ja Nee Nee 150<br />

Thema 2 | Ontwerpen<br />

In het thema Ontwerpen leer je meer over het bedenken en ontwerpen van bouwwerken.<br />

Bouwkundig ontwerpen is meestal het werk van een team, onder leiding van een architect.<br />

Bouwkundige tekenaars werken het ontwerp van de architect verder uit en vertalen het naar een<br />

bestektekening. Je leert hoe het ontwerpproces eruitziet, van schets tot maquettebouw. Ook leer je<br />

alles over tekenmaterialen en kleuren.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

15 Ja Ja Ja 40<br />

Thema 3 | Duurzaam bouwen<br />

Duurzaam bouwen is bouwen vanuit het bewustzijn dat de materialen en de energie die in de aarde<br />

zijn opgeslagen opraken. Bouwen belast het milieu en de bouwsector is één van de grootste<br />

vervuilers van de aarde. We delen een verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met de<br />

natuur. In dit thema leer je hoe je zo bouwt en gebruikmaakt van gebouwen en hun omgeving, dat<br />

de schade voor het milieu in alle fasen, van ontwerp tot sloop, zoveel mogelijk beperkt blijft.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

1 Ja Nee Ja 25<br />

Thema 4 | Bouwmeten<br />

Bouwmeten is één van de belangrijkste handelingen op de bouwplaats. Maatvoering is erg<br />

belangrijk in het bouwproces. Het thema bouwmeten gaat over de methoden en instrumenten die<br />

je kunt gebruiken om nauwkeurig te meten. Van een bouwhaak, prisma, schietlood, meetveer en<br />

waterpasinstrument voor een eenvoudig bouwwerk zoals een garage, tot laser, theodoliet en<br />

positiebepaling met behulp van Global Positioning System.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

12 Ja Nee Nee 100<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 6


Thema 5 | Funderingen<br />

De fundering van een gebouw is de constructie die het eigen gewicht van het gebouw en andere<br />

daarop drukkende krachten op een goede manier aan de ondergrond overbrengt. Ook wegen en<br />

spoorlijnen hebben een fundering. Er zijn verschillende soorten funderingen, afhankelijk van het<br />

type en het gewicht van het te bouwen object en van de samenstelling en draagkracht van de<br />

ondergrond. Daarover gaat dit thema.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

6 Ja Ja Ja 75<br />

Thema 6 | Draagconstructies<br />

Het thema Draagconstructies gaat over de dragende bouwdelen (zoals wanden, kolommen en<br />

vloeren) die voor de stabiliteit van een bouwwerk zorgen. Draagconstructies leiden het gewicht en<br />

andere belastingen naar de fundering van het gebouw en daarmee naar de grond. In dit thema vind<br />

je alles over de materialen en constructiemethoden van verschillende draagconstructies.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

10 Ja Ja Ja 75<br />

Thema 7 | Vloeren<br />

Vloeren hebben als constructief element in gebouwen een dragende, maar ook een geluidsisolerende,<br />

thermische, brandwerende en scheidende functie. Er bestaan verschillende typen vloeren.<br />

Elk type vloer heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen. Aan ieder vloertype worden weer andere<br />

eisen gesteld met betrekking tot het materiaal en de constructie. Daarover gaat dit thema.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

3 Ja Ja Ja 50<br />

Vakgebied Bouwkunde > Thema 8 | Gevels<br />

In gevels vind je informatie over de keuze van het materiaal voor de gevelbekleding. De gevelbekleding<br />

is bepalend voor de uitstraling van een gebouw. Natuursteen, prefab beton, metaal, glas of<br />

kunststof zijn materialen die vaak gebruikt worden. De eisen voor de gevelbekleding hangen af van<br />

het programma van eisen, de functie, de vorm en de ligging van het gebouw. Hierbij moet je denken<br />

aan bouwfysische eisen, zoals warmte en geluid en eisen op het gebied van sterkte en veiligheid.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

7 Ja Ja Ja 45<br />

Thema 9 | Daken<br />

Het doel van een dak is het onderliggende gebouw te beschermen tegen weersinvloeden. De vorm<br />

en uitstraling van een dak bepaalt het uiterlijk en de uitstraling van het gebouw. Grofweg zijn er<br />

twee dakvormen te onderscheiden: plat en hellend. Bij het kiezen en bouwen van een dak spelen<br />

technische, functionele en esthetische aspecten een rol. Daarover leer je alles in het thema Daken.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

16 Ja Ja Ja 65<br />

Thema 10 | Trappen<br />

In het thema Trappen leer je alles over het overbruggen van hoogteverschillen en het verbinden van<br />

verdiepingen. Voor kleine niveauverschillen kun je hellingbanen toepassen. Voor hoge gebouwen<br />

zijn er liften en roltrappen. Toch moeten ook daar gewone trappen aanwezig zijn. Naast vaste<br />

trappen zijn er nog bouwladders, fabrieksladders, klimijzers en brandladders.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

10 Ja Ja Ja 65<br />

Thema 11 | Afbouw<br />

Na de ruwbouwfase moet een gebouw geschikt gemaakt worden voor gebruik, dit noem je Afbouw.<br />

Het gaat hierbij om werkzaamheden van niet-constructieve aard, van het leggen van leidingen en<br />

het afwerken van wanden en vloeren, tot het schilderwerk en de oplevering. In dit thema vind je<br />

informatie over ruwe en fijne afbouw, afwerking en onderhoud.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

10 Ja Ja Ja 40<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 7


Thema 12 | Installaties<br />

In het thema Installaties leer je alles over verschillende technische installaties. Installaties zijn<br />

samenhangende systemen met een bepaald doel, zoals het verwarmen van een gebouw, het aan- of<br />

afvoeren van water, lucht, gas of elektriciteit.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

7 Ja Ja Ja 90<br />

Thema 13 | Slopen<br />

Binnen de Bouw en Infra krijg je regelmatig te maken met het Slopen van gebouwen. Dit thema<br />

gaat over verschillende slooptechnieken, sloopmaterialen, de sortering en recycling van het<br />

afvalmateriaal. Ook leer je alles over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en over<br />

de wet- en regelgeving rondom sloopwerkzaamheden.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

1 Ja Ja Ja 10<br />

BOUWKENNIS | Vakgebied Infratechniek<br />

Het vakgebied Infratechniek gaat over de kennis en techniek die met grond- weg en waterbouw te maken heeft. Het gaat hierbij<br />

om alle door mensen gemaakte constructies, ook wel ‘civiele kunstwerken’ genoemd, boven en onder de grond, behalve gebouwen.<br />

Het vakgebied Infratechniek is verdeeld in zes thema’s.<br />

Thema 1 | Grondwerken<br />

Het thema Grondwerken gaat over alle werkzaamheden waarbij je grond verplaatst of bewerkt. Je<br />

leert alles over verschillende grondsoorten in Nederland en over methoden en technieken die met<br />

grond te maken hebben, zoals baggeren, bodemsaneringsonderzoek en grondwaterreiniging.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

39 Ja Nee Ja 55<br />

Thema 2 | Milieukunde<br />

Schone lucht, zuiver drinkwater en een veilige leefomgeving zijn basisvoorwaarden voor iedereen<br />

die op de aarde leeft en woont. Milieukunde gaat over het milieu en milieubeleid. Je krijgt<br />

informatie over milieuwetgeving, afvalstoffen, grondwater- en bodemverontreiniging en je leert<br />

hoe je milieuproblemen voorkomt en oplost.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

10 Ja Nee Nee 65<br />

Thema 3 | Rioleringen<br />

Rioleringen zijn nodig om huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, lek- en regenwater af te voeren.<br />

De vervuilingsgraad verschilt per soort afvalwater. Het thema Rioleringen gaat over het zuiveren van<br />

afvalwater, verschillende soorten rioleringen en het aanleggen, beheren en onderhouden van rioleringen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

12 Ja Nee Nee 55<br />

Thema 4 | Stedenbouwkunde<br />

Stedenbouwkunde houdt zich bezig met het inrichten en ordenen van bestaande en nieuwe<br />

gebieden, inclusief de openbare ruimte en het verkeer. Dit thema richt zich vooral op verkeerskunde<br />

en gaat over soorten wegen, kruispuntnummering, het verkeerscirculatieplan, verkeerslawaai,<br />

verkeersveiligheid en de wetgeving die daarbij hoort.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

9 Nee Nee Nee 40<br />

Thema 5 | Waterbouwkundige constructies<br />

In het thema Waterbouwkundige constructies leer je alles over het ontwerpen en aanbrengen van<br />

waterbouwkundige voorzieningen zoals duikers, damwanden en keerwanden. Ook worden de belangrijkste<br />

materialen, bevestigings- en verbindingsmiddelen van waterbouwkundige constructies behandeld.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

22 Ja Nee Nee 50<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 8


Thema 6 | Wegenbouwkunde<br />

Wegen zijn een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur. Het thema Wegenbouwkunde gaat<br />

uitgebreid in op de planning, het ontwerp, de uitvoering en het beheer en onderhoud van<br />

(openbare) wegvoorzieningen. Van het aanleggen van een aardebaan tot het plaatsen van<br />

wegmeubilair, je vindt het in dit thema.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

46 Ja Nee Nee 75<br />

BOUWKENNIS | Vakgebied Civiele techniek<br />

Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving. In het vakgebied Civiele techniek vind je alle kennis en techniek<br />

die te maken heeft met het bouwen van bouw- en kunstwerken die vastzitten in de grond, zoals bruggen, sluizen, tunnels en<br />

zeeweringen. Ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek.Het vakgebied Civiele techniek is verdeeld in tien<br />

thema’s.<br />

Thema 1 | Bruggen<br />

Het thema Bruggen behandelt verschillende soorten bruggen, bruggenbouw en –onderhoud. Ook<br />

leer je hoe en wanneer je voor een betonnen houten of stalen brug kiest. In ‘krachtoverdracht’<br />

krijg je informatie over de manier waarop de belasting van een brug op de ondergrond wordt<br />

overgedragen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

15 Ja Nee Nee 60<br />

Thema 2 | Dijken<br />

Dijken hebben verschillende functies, maar de belangrijkste is het keren van water. In Nederland<br />

spelen dijken een belangrijke rol. In dit thema leer je alles over kennis van de ondergrond, het<br />

ontwerp, de aanleg en het onderhoud van dijken en taluds.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

13 Nee Nee Nee 50<br />

Thema 3 | Havens<br />

Een haven is een aanlegplaats voor schepen, maar ook de plek waar goederen worden verscheept en<br />

gelost. In het thema Havens krijg je inzicht in verschillende constructies die je in de haven<br />

tegenkomt, zoals steigers, kademuren en havendammen. Verder is er aandacht voor verschillende<br />

scheepstypen en hun kenmerken.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

17 Ja Nee Nee 40<br />

Thema 4 | Kanalen<br />

Een kanaal is een gegraven waterweg. In het thema Kanalen leer je alles over soorten kanalen<br />

en de bijbehorende typen scheepvaart. Je leert hoe je een kanaal ontwerpt, uitvoert en<br />

onderhoudt. Ook de waterbeweging bij kanalen, waterverlies en zwaaikommen worden<br />

uitgebreid toegelicht.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

11 Nee Nee Nee 30<br />

Thema 5 | Oevers<br />

In het thema Oevers wordt het ontwerp en de uitvoering van oevers toegelicht. Er bestaan harde<br />

oeverconstructies en zachte natuurvriendelijke oevers. Verder leer je alles over hydraulische<br />

aspecten zoals stroming, golfaanval, golfhoogte, opwaaiing, afwaaiing en waterdruk.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

7 Nee Nee Nee 30<br />

Thema 6 | Rivieren<br />

Een rivier is een natuurlijke waterloop, gevormd door lozing van water uit een ander<br />

gebied. Het thema Rivieren gaat over de kringloop van het water, bochtverbetering,<br />

vaarbaanverbreding, kanalisatie van rivieren, het ontwerpen van rivierdijken en<br />

rivieroevers.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

15 Nee Nee Nee 30<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 9


Thema 7 | Sluizen<br />

Een sluis of waterkering is een waterbouwkundig kunstwerk dat water moet keren en schepen<br />

moet doorlaten. In het thema Sluizen krijg je informatie over ontwerp, bouw en onderhoud van<br />

verschillende typen sluizen, van een eenvoudige kleine sluis tot een grote stormvloedkering.<br />

Verder zie je<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

30 Ja Nee Nee 45<br />

Thema 8 | Stuwen<br />

Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk dat water in een loop, beek of rivier opstuwt. In het<br />

thema stuwen leer je hoe je verschillende soorten stuwen aanbrengt, maar ook hoe je een vistrap<br />

bouwt, die dient om stroomopwaarts zwemmende vissen de gelegenheid te geven een stuw te<br />

passeren.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

5 Ja Nee Nee 40<br />

Thema 9 | Tunnels<br />

In het thema Tunnels krijg je uitleg over de uitvoeringsmethode van tunnels en<br />

ondergrondse bouwwerken. Bij het uitvoeren van ondergrondse constructies kun je voor<br />

een open of gesloten bouwwijze kiezen. Ook komen de verschillende installaties in<br />

tunnels aan bod.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

2 Ja Nee Nee 15<br />

Thema 10 | Zeeweringen<br />

In Nederland hebben we vaak te maken met hoge waterstanden. Een zeewering is een barrière die<br />

voorkomt dat de zee lager gelegen land of een zoetwaterbekken binnenstroomt. Het thema<br />

Zeeweringen behandelt de kenmerken en uitvoering van verschillende zeeweringen. Daarnaast<br />

krijg je uitgebreide informatie over geologie, getij, golven, stranden en kusten.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

19 Nee Nee Nee 70<br />

BOUWKENNIS | Vakgebied Verkeer en stedenbouw<br />

Het vakgebied Verkeer en stedenbouw heeft het thema Verkeerskunde.<br />

Thema 1 | Verkeerskunde<br />

Verkeerskunde houdt zich bezig met het inrichten en ordenen van het verkeer. In dit thema<br />

leer je alles over soorten wegen, kruispuntnummering, verkeersregelinstallaties, het<br />

verkeerscirculatieplan, verkeerslawaai, verkeersveiligheid en de wetgeving die daarbij hoort.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

11 Nee Nee Nee 40<br />

BOUWKENNIS | Vakgebied Landmeten<br />

In het vakgebied Landmeten vind je alle kennis en techniek die te maken heeft met maatvoering en het nauwkeurig kunnen maken<br />

van berekeningen.Het vakgebied Landmeten is verdeeld in vijf thema’s.<br />

Thema 1 | Berekeningen<br />

Maatvoering en het nauwkeurig kunnen maken van berekeningen zijn essentieel in de Bouw en<br />

Infra. In het thema Berekeningen leer je alles over maatvoering, voor- en achterwaartse insnijding<br />

en de automatisering van meet- en uitzetgegevens.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

10 Ja Nee Nee 80<br />

Thema 2 | Meten<br />

Waarmee moet je meten? Daarover gaat het thema Meten. Je krijgt informatie over hulpmiddelen<br />

en apparatuur voor het doen van lengtemetingen, meten met hindernissen, het meten van bogen<br />

en het doen van metingen langs de kust en op het water.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

9 Nee Nee Nee 70<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 10


Thema 3 | Methoden<br />

Hoe moet je meten? In het thema Methoden worden verschillende meetmethoden belicht, van meten<br />

met een waterpas tot meten met GPS Het bepalen van hoogtematen doe je met de waterpasmethode,<br />

terwijl de methoden voor het bepalen van lengte, diepte of oppervlakte weer heel anders zijn.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

23 Nee Nee Nee 60<br />

Thema 4 | Situaties<br />

Het thema Situaties geeft een overzicht van de geschiedenis van het landmeten en uitleg over het<br />

gebruik van coördinaten om de ligging van bepaalde punten te bepalen. Je leert wat de methode<br />

driehoeksmeting bij het opmeten van een groot terrein inhoudt, krijgt informatie over het gebruik<br />

van (digitale) kaarten en het werken met het Normaal Amsterdams Peil (NAP), dat aansluit op het<br />

in Duitsland gehanteerde Normal Null (NN).<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

8 Nee Nee Nee 25<br />

Thema 5 | Uitzetten<br />

Om een bouw- of kunstwerk te kunnen maken moet je in het terrein aangeven waar en op welke hoogte<br />

gewerkt moet worden. Dat aangeven van richting en hoogte noemt je het uitzetten van het werk. In het<br />

thema Uitzetten leer je alles over de methoden, technieken en hulpmiddelen voor het uitzetten van<br />

bouw- en kunstwerken, van het uitzetten van een bouwput tot het uitzetten van een weg of waterloop.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

20 Nee Nee Nee 40<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 11


Ordening Kerntaak en Werkproces<br />

Bij de ordening Kerntaak en Werkprocessen zijn de bijna 1000 leereenheden van CoFlex gekoppeld aan het Kwalificatiedossier<br />

Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra 2010/2011.<br />

De kerntaken 1, 2, 3 en 4 zijn generiek voor Bouwkunde en Infratechniek. Kerntaak 5 is specifiek voor Infratechniek. Met deze<br />

ordening van de leereenheden kan de gebruiker onderwijsgericht zoeken.<br />

KERNTAAK 1 WERKT INITIATIEF UIT<br />

Je werkt initiatief uit: je werkt ontwerpen en deelconstructies uit, kiest materialen en maakt een kostenraming.<br />

De werkprocessen bij deze kerntaak hebben te maken met de eerste stappen in het bouwproces zoals het uitwerken van het idee,<br />

documenten raadplegen, programma’s van eisen opstellen, maar ook materiaalkeuzes, tekeningen en kostenramingen horen<br />

daarbij. Elk werkproces binnen deze kerntaak bevat één of meer leereenheden.<br />

Werkproces 1.1 | Verzamelt en verwerkt situatiegegevens<br />

Je onderzoekt welke gegevens beschikbaar moeten zijn en verzamelt ontbrekende gegevens of schakelt daarvoor externe deskundigen in. Je verwerkt en registreert de<br />

gegevens, bijvoorbeeld voor het maken van tekeningen. Je overlegt met de gebruikers van de gegevens of de juiste informatie aanwezig is.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

73 Ja Nee Nee 185<br />

Werkproces 1.2 | Werkt ontwerpen uit<br />

Je werkt delen van (schets)ontwerpen uit. Daarbij gebruik je het programma van eisen, ontwerpcriteria en wettelijke eisen. Bij het uitwerken gebruik je computerprogramma’s.<br />

Daarmee signaleer je (on)mogelijkheden en overleg je met interne en externe medewerkers. In de verschillende stadia worden tekeningen en presentaties gemaakt. Je<br />

voegt de tekeningen toe aan het projectdossier. Op verzoek van gebouweigenaren adviseer en informeer je over onderhoud, herstel<br />

en (on)mogelijkheden voor vergunningen en subsidies. Je plant de werkzaamheden voor het tijdig verkrijgen van de vergunningen en mogelijke subsidies. Je zoekt uit welke<br />

vergunningen nodig zijn en welke subsidies aangevraagd kunnen worden. Je informeert betrokkenen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

240 Ja Ja Ja 600<br />

Werkproces 1.3 | Maakt (bestek)tekeningen<br />

Als middenkaderfunctionaris maak je bestektekeningen, basistekeningen en plankaarten. Je gebruikt daarbij ontwerptekeningen en geautomatiseerde systemen om de<br />

gemaakte tekeningen te koppelen aan besteksprogramma’s. Je controleert of de informatie toereikend is. Je stemt af met intern verantwoordelijken en (externe) bestekschrijvers.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

3 Ja Ja Ja 10<br />

Werkproces 1.4 | Werkt (deel)constructies uit<br />

Je werkt (deel)constructies uit op basis van projectinformatie. Je vergelijkt de informatie onderling. Je stemt de constructies volgens afspraak af met de toegewezen<br />

deskundigen en je legt de wijzigingen vast.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

61 Ja Ja Ja 145<br />

Werkproces 1.5 | Kiest materialen en producten<br />

Als middenkaderfunctionaris Bouw en Infra kies je in de in initiatieffase in overleg de benodigde producten. Je inventariseert en stemt met partijen af om tot een selectie te<br />

komen. Je stelt alternatieven voor.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

3 Nee Nee Nee 10<br />

Werkproces 1.6 | Maakt bestek<br />

Je maakt het bestek of delen daarvan. Daarbij gebruik je projectinformatie en raadpleeg je deskundigen. Je signaleert knelpunten of vragen en overlegt en legt vast volgens<br />

afspraak. Je maakt gebruik van digitale ondersteuning en van bestekteksten.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

7 Ja Ja Ja 25<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 12


Werkproces 1.7 | Maakt kostenraming<br />

Je maakt een raming van de realisatiekosten, die als referentie voor aanbesteding dient. Je maakt de totale kosten en de kosten per post of cluster van posten inzichtelijk. Je<br />

overlegt, onderhandelt en realiseert een goede prijs-kwaliteitverhouding. Je legt gemaakte afspraken vast.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

7 Ja Ja Ja 20<br />

KERNTAAK 2 BEREIDT PROJECTEN VOOR<br />

Je bereidt projecten voor: je maakt werktekeningen, bereidt de uitvoering voor en adviseert de klant. De werkprocessen bij deze<br />

kerntaak vormen de overgang van planvorming aan het bureau naar de uitvoering op de bouwplaats. Je ziet dan ook in de werkprocessen<br />

het begin van de managementcyclus, plannen en begroten, terug. Elk werkproces binnen deze kerntaak bevat één of meer<br />

leereenheden.<br />

Werkproces 2.1 | Maakt werktekeningen<br />

Je werkt bestektekeningen uit in werktekeningen. Je werkt de basistekeningen uit in planwerktekeningen en deelplankaarten. De middenkaderfunctionarissen raadplegen<br />

het bestek en projectspecifieke informatie. Ze overleggen met de leidinggevende en/of uitvoering over de inhoud van de werktekening en de mate van detaillering. Je stemt<br />

af en communiceert.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

301 Ja Ja Ja 750<br />

Werkproces 2.2 | Bepaalt hoeveelheden<br />

De middenkaderfunctionaris Bouw en Infra stel je de hoeveelheden vast die nodig zijn om het product te<br />

realiseren. Je rubriceert de hoeveelheden in aantallen en eenheden materiaal, materieel en personeel met waar nodig specificatie. Indien nodig maak je per fase of project<br />

een splitsing. De resultaten bespreek je en daarna rapporteer je.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

5 Ja Ja Ja 15<br />

Werkproces 2.3 | Maakt begrotingen<br />

Je maakt een koppeling van besteksposten of activiteiten met uren, middelen en materieel. Deze inschrijfbegroting zet je om in de werkbegroting. In overleg met leidinggevende<br />

en vereiste deskundigen hanteer je inkoopgegevens en tarieven en leg je keuzen vast. Je realiseert de koppelingen, afhankelijk van bedrijfs- of projectorganisatie,<br />

(deels) met geautomatiseerde systemen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

6 Ja Ja Ja 20<br />

Werkproces 2.4 | Bereidt projectuitvoering voor<br />

Na gunning van een project bereid je de uitvoering voor. Je bepaalt in overleg de fasering, uitvoeringsvolgorde, inzet en afroep van materieel, materiaal, mensen en middelen<br />

en je geeft deze in overzichten weer. Daarover heb je overleg. Je maakt de planningen volgens voorgeschreven format.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

43 Ja Nee Ja 105<br />

Werkproces 2.5 | Adviseert klant en uitvoering<br />

Je overlegt bij de voorbereiding van realisatie en bij wijzigingen tijdens realisatie en je stemt af met opdrachtgever/klant en uitvoering. Je structureert de informatie-uitwisseling<br />

en overdracht, waarbij de consequenties voor tijd, geld en kwaliteit duidelijk vastgelegd zijn voor betrokken partijen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

1 Ja Nee Nee 3<br />

Werkproces 2.6 | Bewaakt voortgang project<br />

Als middenkaderfunctionaris Bouw en Infra ontvang je voortgangsgegevens en projectadministratie. Je signaleert afwijkingen in planningen en past deze aan, overlegt deze<br />

en legt ze vast. Je gebruikt de daaruit voortvloeiende informatie voor sturing of informatieverstrekking.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

2 Ja Nee Nee 6<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 13


KERNTAAK 3 REALISEERT PROJECTEN<br />

Je realiseert projecten: je bewaakt de begroting, coördineert het werk en stuurt personeel aan. De werkprocessen bij deze<br />

kerntaak sluiten aan op kerntaak 2 en hebben betrekking op de uitvoering op de bouwplaats. Je ziet dan ook in de werkprocessen<br />

het tweede en derde deel van de managementcyclus, uitvoeren en controleren, terug. Elk werkproces binnen deze kerntaak bevat<br />

één of meer leereenheden.<br />

Werkproces 3.1 | Stuurt bouwplaatspersoneel aan<br />

Je controleert of het personeel op de bouwplaats dat onder jouw verantwoordelijkheid valt functioneert en op de hoogte is van rollen en taken. Je informeert en geeft sturing<br />

aan het projectafhankelijke wisselende personeel. Je maakt afspraken over communicatie en rapportage en legt die vast.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

241 Ja Ja Ja 600<br />

Werkproces 3.2 | Verzorgt maatvoering en stelwerk<br />

Als middenkaderfunctionaris geef je de plaats van projectonderdelen aan en je stelt onderdelen. Je betrekt de gegevens uit informatie, en maakt maatvoering zichtbaar of<br />

waarneembaar door markeringsvormen en registratie. Je gebruikt daarvoor meetapparatuur. Bij complexe of grote objecten zet je een specialist in.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

12 Ja Ja Ja 25<br />

Werkproces 3.3 | Bewaakt planning<br />

Je houdt tijdens de realisatie van een project de actuele status van de projectplanning bij en vergelijkt die met<br />

de geplande voortgang. Je onderneemt actie als de actuele bouwlijn en planning onderling afwijken. Je zoekt waar mogelijk naar alternatieven of oplossingen. Omstandigheden<br />

die afwijkingen veroorzaken registreer en handel je af. Afwijkingen geeft je weer in de betreffende schema’s en beoordeel je op gevolg. De consequenties van de<br />

aangepaste planning effectueer en communiceer je.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

1 Ja Nee Nee 3<br />

Werkproces 3.4 | Bewaakt begroting<br />

Je verwerkt de facturen en rekeningen van een project. Je controleert bedragen, prestaties en leveranties en overlegt bij kostenoverschrijdingen met leiding of werkvoorbereiding.<br />

Je doet zelf voorstellen en suggesties of beslist zelf over te nemen acties. Je inventariseert meer- en minderwerk en verrekenbare hoeveelheden en stemt dat af met<br />

de opdrachtgever zodat termijnen tijdig ingediend kunnen worden.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

7 Ja Nee Ja 15<br />

Werkproces 3.5 | Bewaakt bestek<br />

Je ziet er voortdurend op toe dat bij de realisatie van een project volgens contract (bestek), regelgeving, procedure of afspraken gewerkt wordt. Je stuurt aan als daarvan<br />

afgeweken wordt. Daarnaast registreer je dat aan normen, regelgeving en kwaliteitseisen is voldaan en legt dat vast volgens regelgeving en contractafspraken.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

2 Ja Ja Ja 6<br />

Werkproces 3.6 | Voert kwaliteitscontroles uit<br />

Als middenkaderfunctionaris controleer je materialen en producten en de verwerking daarvan. Na de verwerking keur je of het eindresultaat voldoet aan de contractverplichting.<br />

Waar nodig laat je aanvullende acties ondernemen of treed je in direct contact of indirect via je eigen organisatie met contractpartijen om oplossingen te<br />

bespreken en af te handelen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

2 Nee Nee Nee 6<br />

Werkproces 3.7 | Verricht projectadministratie<br />

Je registreert bij de projectrealisatie per dag, week en termijn welke kosten of posten toebedeeld zijn aan<br />

het project of projectposten. Je verwerkt de projectadministratie. Bijzonderheden, nieuwe posten en de gemaakte afspraken legt je vast en rapporteer je. Als er sprake is van<br />

overschrijdingen informeer je de betrokkenen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

15 Ja Nee Ja 35<br />

Werkproces 3.8 | Levert werk op<br />

Je stelt de termijnstaat op in overleg en afstemming met de opdrachtgever of klant. Per termijn stelt je vast wat er gerealiseerd is. Je registreert de overeengekomen<br />

termijnomvang en de bijbehorende afspraken. Je overlegt als zaken je bevoegdheid te boven gaan. De uit de termijnvaststelling voortvloeiende afspraken controleer en<br />

communiceer je met betrokkenen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

1 Ja Nee Nee 3<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 14


Werkproces 3.9 | Coördineert uitvoering<br />

Je neemt aan de hand van rapportages over tijd, kwaliteit en geld of bij onvoorziene omstandigheden beslissingen over aanpassingen van processen of procedures. Je schakelt<br />

daarbij mensen en middelen in. Je coördineert en stemt activiteiten van verschillende uitvoerende partijen op elkaar af. Je communiceert daarover met betrokkenen en<br />

stimuleert hen tot optimale inzet. Je benadert betrokkenen om alternatieven op mogelijkheden te kunnen beoordelen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

1 Ja Nee Nee 3<br />

KERNTAAK 4 BEHEERT EN ONDERHOUDT GEBOUWDE OMGEVING<br />

Je beheert en onderhoudt de gebouwde omgeving: je inspecteert objecten en behandelt klachten. De werkprocessen bij deze<br />

kerntaak sluiten aan op kerntaak 3 en hebben betrekking op de uitvoering op de bouwplaats. Je ziet dan ook in de werkprocessen<br />

het tweede en derde deel van de managementcyclus, uitvoeren en controleren, terug. Elk werkproces binnen deze kerntaak bevat<br />

één of meer leereenheden.<br />

Werkproces 4.1 | Zet beheerssystematiek op<br />

Als middenkaderfunctionaris zet je voor onderdelen van de gebouwde omgeving een beheersystematiek op. Daarvoor verzamel je de kwaliteitseisen, garanties, levensduur,<br />

onderhoudsinformatie en uitvoeringsbeperkingen en voorwaarden. Deze informatie koppel je aan uitvoeringsschema’s en begrote kosten. Je communiceert daarover met<br />

verschillende partijen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

131 Ja Ja Ja 325<br />

Werkproces 4.2 | Inspecteert objecten<br />

Je voert inspecties uit, of laat inspecties uitvoeren om de kwaliteit van delen van de gebouwde omgeving vast te stellen. Je inspecteert daarbij ten behoeve van onderhoudaspecten<br />

voor preventief en curatief onderhoud. Bij geconstateerde schade achterhaal je mogelijke oorzaken. Je rapporteert de gevolgen en doet voorstellen of geeft adviezen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

11 Ja Nee Ja 30<br />

KERNTAAK 5 BEWERKT, BEHEERT EN PRESENTEERT DATA<br />

De vijfde kerntaak heeft te maken met het verzamelen, verwerken en presenteren van gegevens en informatie. Deze kerntaak is<br />

specifiek voor het profiel Infratechniek.<br />

Werkproces 5.1 | Verzorgt voorbereiding en voorbewerking<br />

Je bewerkt onderling te koppelen bestanden voor een (geografisch) informatiesysteem volgens de normen. Je gaat mogelijke onvolkomenheden na en traceert aanvullende<br />

informatie. Je maakt een inschatting van de omvang van aanvullingen en bepaalt de effecten voor planning en voortgang. Je overlegt met leverancier of gebruiker van data in<br />

geval van twijfel over classificatie, traceerbaarheid, juistheid en volledigheid.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

29 Ja Nee Ja 70<br />

Werkproces 5.2 | Verwerkt en koppelt gegevens<br />

Als middenkaderfunctionaris verwerk je datasets en koppel je bestandsgegevens. Bij onzekerheid daarover overleg je. Daarbij schat je mogelijke effecten in. Je hanteert de<br />

voorgeschreven procedures.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

30 Ja Nee Ja 75<br />

Werkproces 5.3 | Maakt presentaties<br />

Je stelt volgens opdracht of specificatie aan relationele databases een zoekvraag (query) die als resultaat lijsten, grafieken, beeld, digitale tekeningen, rapporten of<br />

combinaties daarvan genereert. Je stelt van (een deel van) een project een mondelinge of gevisualiseerde presentatie op of bepaalt een presentatievorm. Daarbij pas je<br />

presentatie-eisen toe, variërend van cartografische tot specifiek technische of opmaakeisen. Je bereidt de presentaties voor. Bij twijfel overleg je met leidinggevenden of<br />

afgesproken deskundigen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

10 Ja Ja Nee 25<br />

Werkproces 5.4 | Beheert datastromen en systemen<br />

Je verwerkt, beheert en presenteert gegevens en je beheert informatiesystemen. Je lost problemen op die het gevolg zijn van keuzen in beheer. Je stelt oplossingen voor aan<br />

je leidinggevende en stemt ook extern af. Je houdt bij het plannen van beheeractiviteiten rekening met activiteiten en werkzaamheden van gebruikers van bestanden en<br />

systemen.<br />

leereenheden opgaven en uitwerkingen praktijkvoorbeelden animaties en externe bronnen sbu’s<br />

4 Nee Nee Nee 15<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 15


Colofon<br />

© 2011 <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv, Groningen/Houten<br />

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in<br />

een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,<br />

opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische<br />

verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen<br />

te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze<br />

uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting<br />

Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).<br />

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic,<br />

mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher.<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!