Beleidslijnen voor de horeca in de deelgemeente IJsselmonde

rotterdam.nl

Beleidslijnen voor de horeca in de deelgemeente IJsselmonde

Inleiding

Beleidslijnen voor de horeca in de deelgemeente IJsselmonde 2008-2011

Op 15 maart 2007 heeft de Rotterdamse Gemeenteraad de Horecanota Rotterdam 2007-2011 vastgesteld.

De Horecanota wordt eens in de vijf jaar geëvalueerd en aangepast. In de Horecanota is het

Rotterdamse beleid opgenomen over de vestiging van nieuwe bedrijven, openingstijden, terrassen, het

vergunningsverleningstraject etc.

De Horecanota Rotterdam 2007-2011 staat in het teken van lastenverlichting, duidelijke regelgeving,

voldoende groei en adequate handhaving.

De Horecanota geeft niet aan wat de vestigingsmogelijkheden in een bepaald gebied zijn (afgezien van

het stadscentrum en centraal bestuurde gebieden). Of op een bepaalde locatie een horecavoorziening

kan worden gevestigd, wordt in de eerste plaats bepaald door het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan

is de resultante van een integrale ruimtelijke afweging van de gewenste functies in een bepaald

gebied. Bestemmingsplannen zijn in zekere mate dynamisch en flexibel.

Dynamisch, omdat bestemmingsplannen van tijd tot tijd worden herzien. Flexibel, omdat van in het plan

gegeven bestemmingen door middel van vrijstellingen kan worden afgeweken.

Reeds hierom is het wenselijk dat bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen of bij het beslissen

op het al dan niet verlenen van vrijstelling kan worden teruggegrepen op een beleidskader dat aangeeft

welke ontwikkelingen in bepaalde gebieden wenselijk zijn. Enerzijds dient hiertoe het gebiedsgerichte

beleid. Daarnaast dient het gebiedsgerichte beleid als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen

om exploitatievergunningen. De burgemeester is ter zake beslissingsbevoegd. In de Horecanota Rotterdam

2007-2011 heeft de burgemeester de deelgemeenten de ruimte gelaten om voor het deelgemeentelijk

gebied aan te geven welk beleid van toepassing is. De burgemeester toetst de aanvragen om exploitatievergunningen

aan het gebiedsgerichte beleid.

De voorliggende nota “Beleidslijnen voor de horeca in de deelgemeente IJsselmonde 2008-2011”, voorziet

in het gebiedsgerichte beleid.

De Horecanota Rotterdam 2007-2011 geeft de kaders aan waarbinnen de deelgemeenten het gebiedsgerichte

beleid kunnen formuleren. Voor een goed begrip van het gebiedsgerichte beleid in deze nota is

het daarom zaak kennis te hebben van de Horecanota Rotterdam 2007-2011. In hoofdstuk I zal daarom

in het kort beschreven worden welke de visie, doelstellingen en beleidskaders zijn uit de gemeentebreed

geldende nota. Daarnaast wordt kort ingegaan op gemeentelijke regelgeving die is voortgevloeid uit de

Horecanota.

In hoofdstuk II vindt een korte evaluatie plaats van het voorgaande gebiedsgerichte beleid, waarbij eveneens

inzicht wordt gegeven over de aard en omvang van de IJsselmondse horeca.

In het derde hoofdstuk is het gebiedsgerichte beleid voor de deelgemeente IJsselmonde tot en met 2011

beschreven.

5

More magazines by this user
Similar magazines