College van burgemeester en schepenen 11 ... - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

College van burgemeester en schepenen 11 ... - Stad Sint-Niklaas

College van burgemeester en schepenen

Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en

vertrouwelijke informatie)

11 maart 2013

Aanwezig:

De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, de dames Sofie Heyrman en Annemie Charlier, de heer

Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heren Wout De Meester, Carl Hanssens en Mike

Nachtegael, schepenen;

met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris;

met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris.

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt

nr. 1.

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 14 uur.

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 25 februari 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 22 maart 2013: kennisneming

aanvullende agenda

Enig artikel

Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 22 maart

2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting.

2. Overige algemene en ondersteunende diensten: beleidsondersteuning: overkoepelende

projecten ter uitvoering van het witboek: kennisneming 5 nieuwe projectfiches

Enig artikel

Het college gaat principieel akkoord met de 5 nieuwe projectfiches, als bijlage gevoegd bij de notulen van

deze zitting, ter implementatie van de overkoepelende voorstellen uit het witboek.

3. Secretariaat: minibibliotheek voor raadsleden in kantoor voorzitter gemeenteraad:

principe en werkwijze

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de oprichting van een minibibliotheek ten behoeve van de raadsleden in het

kabinet van de voorzitter van de gemeenteraad en geeft opdracht aan het secretariaat om daarvoor een

basispakket van relevante werken aan te kopen.

CBS 11 maart 2013 1


4. Ophalen van huisvuil: huisvuilophaling en basistaken reinigingsdienst vanaf 2014:

principe

Artikel 1

Het college beslist principieel om met ingang van 1 januari 2014 samen te werken met het intergemeentelijk

samenwerkingsverband MIWA voor de ophaling van alle huisvuilfracties die huis-aan-huis worden

opgehaald, met uitzondering van de ophaling van PMD, die in eigen beheer blijft.

Artikel 2

Aan MIWA wordt gevraagd om bij de verdere uitwerking van het dossier volgende vragen in overweging te

nemen:

- is de piste bespreekbaar dat MIWA zelf bepaalde huisvuilfracties ophaalt;

- kan MIWA in de lastenboeken opnemen dat de privéophalers zich moeten houden aan minimale

bepalingen inzake veiligheid en arbeidsomstandigheden, zoals bepaald in het reglement 'werken met

derden' van de stad (of een soortgelijk engagement)?

Aan de vertegenwoordigers van de stad in de raad van bestuur van MIWA wordt gevraagd om deze

vragen aan te brengen vanuit het stadsbestuur Sint-Niklaas.

5. Politieke organen: OCMW: kennisneming ontwerp memorie van antwoord voor Raad

van State

Enig artikel

Het college neemt kennis van het ontwerp van memorie van antwoord, opgesteld door advocatenkantoor

Liedekerke, naar aanleiding van het verzoekschrift dat de heren Frans Wymeersch en Guido Vergult

hebben ingediend bij de Raad van State tegen de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen

voor de provincie Oost-Vlaanderen. De memorie van antwoord moet uiterlijk dinsdag 12 maart 2013

worden ingediend bij de Raad van State.

De memorie van antwoord zal worden ingediend namens de stad.

6. Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap: lidmaatschapsbijdrage 2013: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Het college stelt de factuur nr. VK 201300239 van 8 januari 2013, voor een bedrag van 7.634,10 EUR (vrij

van btw), betaalbaar aan het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse

Gemeenschap, Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel, als lidmaatschapsbijdrage 2013.

7. Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw: lidmaatschapsbijdrage

2013: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Het college stelt de factuur nr. 13010213 van 13 februari 2013, voor een bedrag van 42.849,20 EUR (vrij

van btw), betaalbaar aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 7-9, 1030

Schaarbeek, als lidmaatschapsbijdrage 2013.

CBS 11 maart 2013 2


8. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen:

administratief toezicht: kennisneming notulen kerkfabriek Sint-Jozef

Enig artikel

Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de

werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van

8 februari 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze

zitting.

9. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: kennisneming

informatievergadering rioproject Heistraat/Begijnenstraat

Enig artikel

Het college beslist de informatievergadering over de uitvoering van het rioproject Heistraat/Begijnenstraat

te organiseren op dinsdag 16 april om 19.30 uur in de trouwzaal van het stadhuis.

10. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: kennisneming eerste

spadesteek uitbreiding Clementwijk

Enig artikel

Het college beslist een symbolisch startmoment, eerste spadesteek, van de werken voor de uitbreiding van

de Clementwijk te organiseren op zaterdag 4 mei 2013 om 11 uur, in aanwezigheid van minister Freya

Van den Bossche.

11. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: kennisneming informatievergadering

proefopstelling voor eenrichtingsverkeer in deel Driegaaienstraat

Enig artikel

Het college beslist een informatievergadering te organiseren over de proefopstelling voor de invoering van

eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Driegaaienstraat tussen Pater Segersstraat en Moleken op

dinsdag 26 maart 2013 om 19 uur in de trouwzaal van het stadhuis.

12. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: verdere ontwikkeling geoloket

noodplanning: goedkeuring

Enig artikel

Het college gaat akkoord om een aanpassing aan de software van het geoloket noodplanning te laten

uitvoeren door CEVI nv, Ottergemsesteenweg 459, 9000 Gent, voor een bedrag van 1.662,43 EUR

(inclusief btw).

13. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring

Enig artikel

Het college stelt het eerste kohier vast inzake de belasting op tapperijen en slijterijen van gegiste en

geestrijke dranken, belastingjaar 2012, 320 artikelen voor een bedrag van 67.827,09 EUR, en verklaart dit

uitvoerbaar.

CBS 11 maart 2013 3


14. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële

reclame op het openbaar domein: toelating aan Brouwerij Bosteels voor bevoorraden

horecazaken met oude biertonnenwagen

Enig artikel

Het college verleent toelating aan Brouwerij Bosteels, Kerkstraat 96, 9255 Buggenhout, om op woensdag

5 juni 2013 bepaalde horecazaken te bevoorraden met een oude biertonnenwagen. De wagen mag tijdens

de levering aan de horecazaken tijdelijk worden geplaatst in de voetgangerszone op het Sint-Nicolaasplein,

op voorwaarde dat het advies van de politie strikt wordt nageleefd. De belasting op het maken en verspreiden

van commerciële reclame op het openbaar domein, voor een bedrag van 41 EUR, moet vooraf

worden betaald.

15. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële

reclame op het openbaar domein: geen toelating aan Partners Verzekeringen voor

uitdelen flyers

Enig artikel

Het college verleent geen toelating aan Partners Verzekeringen, Stationsstraat 98, 9100 Sint-Niklaas, om

flyers uit te delen op zaterdag 22 juni 2013 en op zaterdag 7 en zondag 8 september 2013, omdat tijdens

het evenement '500 jaar markt' en de Vredefeesten enkel sponsors promotie mogen voeren.

16. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve

vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen

Enig artikel

Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf

woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college.

Het betreft:

- definitieve vastleggingen: van nr. 3308 tot en met nr. 3469;

- facturen: van nr. 1198 tot en met nr. 1653;

- vastgestelde rechten: van nr. 871 tot en met nr. 950.

17. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone:

dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring

facturen

Enig artikel

Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf

woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college.

Het betreft:

- definitieve vastleggingen: van nr. 235 tot en met nr. 251;

- facturen: van nr. 163 tot en met nr. 169;

- vastgestelde rechten: -.

18. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: betaalbaarstelling tegemoetkoming

voor kerstfeest 2013 voor kinderen brandweerlieden

Enig artikel

Het college beslist, zoals voorgaande jaren, ook voor 2013 voor de organisatie van het kerstfeest voor de

kinderen van de brandweerlieden een tegemoetkoming van 250 EUR betaalbaar te stellen aan de

Vriendenkring van de Stedelijke Gemengde Brandweer, p.a. Nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-Niklaas.

CBS 11 maart 2013 4


19. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: leveren opties voor tankwagen

12.000 l: toewijzing

Artikel 1

In zitting van 11 februari 2013 besliste het college principieel akkoord te gaan met het leveren van de

gevraagde opties voor de tankwagen 12.000 l voor de stedelijke brandweer, ter uitvoering van het

programma 2010, toegewezen door de FOD Binnenlandse Zaken, met 75 % verworven subsidies.

Artikel 2

De gemeenteraad stelde in zitting van 22 februari 2013 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure

na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast. De raming bedraagt 23.285,88 EUR

(inclusief btw).

Artikel 3

In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2 en de bepalingen van de

nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college de levering van de

opties voor de tankwagen 12.000 l voor de stedelijke brandweer toe te wijzen aan Vanassche FFE nv,

Brugsesteenweg 2, 8531 Harelbeke, voor een totaal bedrag van 19.244,53 EUR + 4.041,35 EUR (21 %

btw) = 23.285,88 EUR.

20. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: leveren verf en toebehoren

voor herschilderen rode traphal: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2 en de bepalingen van de

nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het leveren van verf en

toebehoren voor het herschilderen van de rode traphal en de aanpalende toiletten in de stedelijke

academie voor schone kunsten toe te wijzen aan Verfgroothandel Verhelst nv, Gentseweg 361, 9120

Beveren, voor een maximaal bedrag van 2.892,56 EUR + 607,44 EUR (21 % btw) = 3.500 EUR.

Artikel 2

De schilderwerken worden uitgevoerd door eigen personeel. De verf en toebehoren zullen naargelang de

behoeften worden afgehaald.

Artikel 3

De stedelijke academie voor schone kunsten staat in voor de algemene coördinatie teneinde alle partijen

op 1 lijn te krijgen en te houden. Algemeen overleg tussen alle betrokken partijen is noodzakelijk in

verband met de toegankelijkheid en veiligheid.

Artikel 4

Bij de eerstkomende budgetwijziging zullen hiervoor de budgetten (3.500 EUR) worden overgezet van

artikel 7342/125-06 naar 7342/125-02 vermits de schilderwerken worden uitgevoerd door eigen personeel.

21. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstelling kolkenzuiger

nr. 112: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1 en de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr. 20120822 van

21 december 2012, voor een totaal bedrag van 3.121,33 EUR + 655,48 EUR (21 % btw) = 3.776,81 EUR,

betaalbaar aan Kenis Service bvba, Koordekenshof 75, Haven 83, 2030 Antwerpen, voor het herstellen van

de kolkenzuiger nr. 112 van de dienst openbare werken.

CBS 11 maart 2013 5


22. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren en plaatsen

verkeersbegeleiders op dienstvoertuigen: toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met de Belgische verkeerswetgeving, de wet van 24 december 1993 betreffende de

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2

en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het

college, gelet op de ingediende offertes, het leveren en plaatsen van verkeersbegeleiders met stuurdoos

op 5 dienstwagens van de dienst openbare werken, toe te wijzen aan Garage Dias & Zn nv, Bettestraat 6,

9190 Stekene, voor een totaal bedrag van 3.000 EUR + 630 EUR (21 % btw) = 3.630 EUR.

Het betreft volgende dienstwagens:

nr. soort type nummerplaat bouwjaar

134 lichte vrachtwagen DAF LF 45.130.06 GZR 520 2001

136 lichte vrachtwagen DAF LF 45.130.06 7286 C 2001

142 lichte vrachtwagen DAF LF 45.130.06 F6508 2001

145 bestelwagen Iveco 80E 15/75 789 HF 2000

147 lichte vrachtwagen DAF LF 45.130.06 BDY 433 2001

23. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren pneumatische

montagekit voor meeneemheftruck: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1 en de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr. 12001801 van

11 februari 2013, voor een totaal bedrag van 2.395 EUR + 502,95 EUR (21 % btw) = 2.897,95 EUR,

betaalbaar aan Mabo-Lifting nv, KMO Zone Mallekot, Mallekotstraat 48, 2500 Lier, voor het leveren van

een pneumatische montagekit voor de meeneemheftruck Moffett M4 25.4 van de dienst feestelijkheden.

24. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: leveren

kranten: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1 en de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr. 2012/123 van

31 december 2012, voor een totaal bedrag van 679,70 EUR (vrij van btw), betaalbaar aan Dagbladhandel

Yaro bvba, Vrasenestraat 24, 9100 Nieuwkerken, voor het leveren van kranten tijdens de periode oktobernovember-december

2012.

25. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: uitbreiding checkpoint firewall:

principe

Enig artikel

Het college beslist principieel akkoord te gaan met het uitbreiden van de checkpoint firewall en zal deze

aangelegenheid voorleggen aan de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2013 voor het vaststellen van de

wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur, evenals de raming

(32.482,66 EUR + 6.821,36 EUR (21 % btw) = 39.304,02 EUR) en de voorwaarden.

CBS 11 maart 2013 6


26. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: raamcontract schoonmaakproducten:

wijziging producten voor Sinbad: toewijzing

Artikel 1

Het college neemt er kennis van dat King Belgium nv, rue du Cerf 190/1, 1332 Genval, binnen het

raamcontract voor het leveren van schoonmaakproducten, de aangeboden dagelijkse sanitairreiniger

Kristal Classic (perceel 20a) niet langer kan leveren.

Artikel 2

In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2 en de bepalingen van de

nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college akkoord te gaan met

het aangeboden alternatief, namelijk Kristalin Clean S - 2 x 5.000 ml aan 35,64 EUR + 7,48 EUR (21 %

btw) = 43,12 EUR.

Het veiligheidsinformatieblad van het product moet worden bezorgd.

Artikel 3

Het college beslist akkoord te gaan met het installeren van de aangepaste doseerapparatuur, gelet op de

verhoogde concentratie van het product.

27. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: leveren bureaustoelen en

ander meubilair: principe

Enig artikel

Het college beslist principieel akkoord te gaan met de aankoop van 4 ergonomische bureaustoelen en een

ijskast voor de dienst gebouwen en beslist hiervoor de nodige budgetten (2.240 EUR) over te zetten van

artikel 138/722-60 naar artikel 138/741-51 bij de eerstkomende budgetwijziging.

28. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: jaarlijks onderhoudscontract voor

CAD viewer analyst: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1 en de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr. 5667280 van

1 oktober 2012, voor een totaal bedrag van 2.107,50 EUR + 442,58 EUR (21 % btw) = 2.550,08 EUR,

betaalbaar aan AEG Belgium nv, Biestebroekkaai 300, 1070 Anderlecht, voor het jaarlijks onderhoudscontract

voor een CAD viewer analyst voor de politiezone (periode 1 oktober 2012 tot en met 30 september

2013).

29. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: leveren rolgordijnen voor

korpssecretariaat: toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2 en de bepalingen van de

nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende

offertes, het leveren van rolgordijnen op maat type Lecluyse uit prijsgroep 3 voor het korpssecretariaat

van de politiezone toe te wijzen aan Geens-Flechelle nv, Gasthuishoevestraat 43-49, 2170 Merksem, voor

een maximaal bedrag van 1.371,90 EUR + 288,10 EUR (21 % btw) = 1.660 EUR.

CBS 11 maart 2013 7


30. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: betaalbaarstelling diverse

facturen

Enig artikel

Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1 en de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college volgende facturen van de

politiezone betaalbaar:

- factuur nr. 121075 van 31 december 2012, voor een totaal bedrag van 68,88 EUR + 14,47 EUR (21 %

btw) = 83,35 EUR, aan de firma Bettens-Van Hove, Klapperbeekstraat 148, 9100 Sint-Niklaas, voor een

aantal tankbeurten;

- factuur nr. 2012/267/VKFC van 31 december 2012, voor een totaal bedrag van 25 EUR (zonder btw),

aan het OCMW, Lodewijk de Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, voor het leveren van soep;

- factuur nr. 2012/1230/vkfc van 31 december 2012, voor een totaal bedrag van 364,25 EUR +

21,86 EUR (6 % btw) = 386,11 EUR, aan het OCMW, Lodewijk de Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas,

voor het leveren van broodmaaltijden;

- factuur nr. 110233 van 31 oktober 2011, voor een totaal bedrag van 599 EUR + 125,79 EUR (21 %

btw) = 724,79 EUR, aan de firma Foto Delro, Nieuwstraat 31, 9100 Sint-Niklaas, voor filmrolletjes voor

de mobiliteitspolitie;

- factuur nr. 2012095 van 6 augustus 2012, voor een totaal bedrag van 309 EUR + 64,89 EUR (21 %

btw) = 373,89 EUR, aan Trafficare bvba, Cabergstraat 15, 3740 Mopertingen, voor de levering van een

adaptorkabel;

- factuur nr. 23678 van 3 september 2012, voor een totaal bedrag van 106 EUR + 22,26 EUR (21 %

btw) = 128,26 EUR, aan Syntra West vzw, Escala, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge, voor de opleiding

'ABC ruimtelijke ordening'.

31. Parken en plantsoenen: afsluiten raamcontract voor vervangen kleine machines

groendienst: toewijzing

Artikel 1

Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming

van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2 en de bepalingen van de nieuwe

gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende

offertes en rekening houdend met de voorwaarden in het bestek en het gunstig visum van de financieel

beheerder, het leveren op afroep van kleine machines voor groenonderhoud voor de stedelijke groendienst,

ter vervanging van versleten machines, gedurende een periode van 1 jaar, toe te wijzen tegen

volgende eenheidsprijzen:

- aan de firma Hortima Van der Stock, afdeling van ML-Group nv, Grote Baan 138, 9100 Sint-Niklaas:

- perceel 1: cirkelmaaier met opvang (53 cm breed), urenteller en mulchingkit (in optie):

a) Honda HRH 536 HX pro voor een totaal bedrag van 1.450 EUR + 304,50 EUR (21 % btw) =

1.754,50 EUR;

mulchingkit: 50 EUR + 10,50 EUR (21 % btw) = 60,50 EUR;

b) Kubota W721 HST voor een totaal bedrag van 1.630 EUR + 342,30 EUR (21 % btw) =

1.972,30 EUR;

mulchingkit: 80 EUR + 16,80 EUR (21 % btw) = 96,80 EUR;

c) Sabo 54 k Vario B plus voor een totaal bedrag van 1.440 EUR + 302,40 EUR (21 % btw) =

1.742,40 EUR;

mulchingkit: 110 EUR + 23,10 EUR (21 % btw) = 133,10 EUR;

- aan Van Haute Landbouwmachines bvba, Zwaarveld 27, 9220 Hamme:

- perceel 1: cirkelmaaier met opvang (53 cm breed), urenteller en mulchingkit (in optie):

d) John DHeere 3x90 CB voor een totaal bedrag van 1.420 EUR + 298,20 EUR (21 % btw) =

1.718,20 EUR;

- perceel 2: haagschaar op motor:

b) Stihl HS 81 R-60 cm voor een totaal bedrag van 373,44 EUR + 78,42 EUR (21 % btw) =

451,86 EUR;

CBS 11 maart 2013 8


- perceel 3: haagschaar op motor op stok:

a) Stihl HL 100 135° voor een totaal bedrag van 457,90 EUR + 96,16 EUR (21 % btw) =

554,06 EUR;

b) Stihl HL 100 K 135° voor een totaal bedrag van 445,84 EUR + 93,63 EUR (21 % btw) =

539,47 EUR;

- perceel 4: motorzeis:

- Stihl FS 360 met slagmes en autocut 40-2 voor een totaal bedrag van 549 EUR + 115,29 EUR

(21 % btw) = 664,29 EUR;

- perceel 6: bladblazer op benzine:

a) Stihl BR 500 voor een totaal bedrag van 439,80 EUR + 92,36 EUR (21 % btw) = 532,16 EUR;

c) Stihl BG 86 D voor een totaal bedrag van 231,66 EUR + 48,65 EUR (21 % btw) = 280,31 EUR;

d) Stihl SH 86 D voor een totaal bedrag van 252,78 EUR + 53,08 EUR (21 % btw) = 305,86 EUR;

- perceel 7: kettingzaag op benzine:

a) Stihl MS 201 T 30 cm voor een totaal bedrag van 460,92 EUR + 96,79 EUR (21 % btw) =

557,71 EUR;

- perceel 9: biobrandstof voor tweetaktmotoren in jerrycans van 5 l voor een totaal bedrag van

13,59 EUR + 2,85 EUR (21 % btw) = 16,44 EUR per 5 l;

- aan de firma Tindemans Tuinmachines, Luitenant Van Eepoelstraat 19, 9120 Beveren:

- perceel 2: haagschaar op motor:

a) Husqvarna 226 HD 60 cm voor een totaal bedrag van 400,83 EUR + 84,17 EUR (21 % btw) =

485 EUR;

- perceel 6: bladblazer op benzine:

b) Husqvarna 356 BXT voor een totaal bedrag van 524,79 EUR + 110,21 EUR (21 % btw) =

635 EUR;

- perceel 7: kettingzaag op benzine:

b) Husqvarna 338 XPT 30 cm voor een totaal bedrag van 461,98 EUR + 97,02 EUR (21 % btw) =

559 EUR;

- perceel 8: bio kettingolie in jerrycans van 25 l voor een totaal bedrag van 52,07 EUR + 10,93 EUR

(21 % btw) = 63 EUR per 25 l;

- aan Tuinmachines Heynssens bvba, Eeckelaerthof 13, 9111 Belsele:

- perceel 5: bosmaaier:

- Stihl KM 130R met slagmes en autocut 30-2 voor een totaal bedrag van 476 EUR + 99,96 EUR

(21 % btw) = 575,96 EUR.

Artikel 2

Alle leveringen gebeuren op afroep en volgens noodwendigheid.

Alle nodige wettelijke documenten (CE-markering, EG-conformiteitsverklaring, Nederlandstalige handleiding,

onderhoudsboekje, …) moeten worden aangeleverd samen met de machine. Indienststelling

gebeurt door de preventieadviseur.

32. Musea: heropening Mercatormuseum: leveren kassalicentie en onderhoudscontract:

toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met:

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

- het Cultureel-Erfgoeddecreet (Belgisch staatsblad 4 augustus 2008) afdeling II: toekenning

kwaliteitslabel: artikel 10: voorwaarden voor ontvangen en behoud van kwaliteitslabel 3° de

verzamelfunctie, de behoud- en beheerfunctie, de onderzoeksfunctie en de publieksgerichte functie,

hierna de basisfuncties te noemen, vervullen;

- de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2009: goedkeuring beleidsplan 2009-2014 stedelijke

musea,

CBS 11 maart 2013 9


eslist het college, in functie van het kassasysteem in het vernieuwde Mercatormuseum, het leveren van

een basislicentie ReCreateX, een kassalicentie, een support contract en een dag consultancy/installatie toe

te wijzen aan de firma Syx Automations, Rozendaalstraat 53, 8900 Ieper, tegen volgende voorwaarden:

- basislicentie + kassalicentie ReCreateX voor een totaal bedrag van 880 EUR + 184,80 EUR (21 % btw)

= 1.064,80 EUR;

- software support contract RCX voor een bedrag van 264 EUR + 55,44 EUR (21 % btw) = 319,44 EUR

per jaar;

- een dag consultancy, inclusief voorrijkosten, voor een totaal bedrag van 920 EUR + 193,20 EUR (21 %

btw) = 1.113,20 EUR.

33. Musea: heropening Mercatormuseum: museuminrichting en -exploitatie: diverse

toewijzingen

Artikel 1

Het college neemt kennis van de heropening van het Mercatormuseum op zondag 24 maart 2013 door de

provinciegouverneur Jan Briers en beslist akkoord te gaan met hierna vermelde realisaties, in overeenstemming

met:

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

- het Cultureel-Erfgoeddecreet (Belgisch staatsblad 4 augustus 2008) afdeling II: toekenning

kwaliteitslabel: artikel 10: voorwaarden voor ontvangen en behoud van kwaliteitslabel 3° de

verzamelfunctie, de behoud- en beheerfunctie, de onderzoeksfunctie en de publieksgerichte functie,

hierna de basisfuncties te noemen, vervullen;

- de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2009: goedkeuring beleidsplan 2009-2014 stedelijke

musea.

Artikel 2

Het college gaat akkoord met de realisatie van de tentoonstelling Map-i van Artist in Residence Inge

Panneels in het kader van de heropening, en beslist:

- het transport van de kunstvoorwerpen, gelet op de ingediende offertes, toe te wijzen aan de firma

DVGS, VOF Versaevel-Noerens, Smissenhoek 121, 9620 Erwetegem, voor een bedrag van 2.600 EUR +

546 EUR (21 % btw) = 3.146 EUR. Het college stemt in met de vraag van de transporteur om een

voorschot van 50 % te storten op 12 maart 2013 (uiterlijk 5 dagen voor het transport plaatsvindt);

- deze collectie te verzekeren van 17 maart 2013 tot 31 december 2013 voor een totale waarde van

41.330 EUR. De premie bedraagt 836,93 EUR;

- zijn goedkeuring te verlenen voor de medewerking van de stedelijke musea aan het Map-i: Mercator

Revisited kunstboek van Uitgeverij Snoeck als tentoonstellingspublicatie. De stad Sint-Niklaas heeft

geen financiële inbreng. Het boek wordt wel in de museumshops van de stedelijke musea aangeboden

tegen depotvoorwaarden (30 % voor de stad op elk verkocht boek).

Artikel 3

In afwachting van een mogelijke herziening van de retributies gaat het college akkoord om in het

Mercatormuseum tijdelijk de tariefstructuur van het individueel bezoek van de tentoonstelling Mercator

Digitaal (4 maart 2012 - 26 augustus 2012) over te nemen (beslissing college 24 oktober 2011). Enkel op

het toegangstarief voor leerlingen van scholen uit Sint-Niklaas wordt een uitzondering gemaakt. In de

vaste museumpresentaties genieten zij gratis toegang.

Artikel 4

Ter uitbreiding van het assortiment van de museumshop gaat het college akkoord om samen te werken

met ICOB bv, Ondernemingsweg 46, 2404 HN Alphen aan den Rijn, Nederland.

De dienst publiekswerking selecteerde 10 boeken in verband met cartografie, geografie en geschiedenis.

De boeken worden in consignatie geleverd met een korting van 40 % op de verkoopprijs. Er wordt een

contract met de uitgeverij afgesloten.

CBS 11 maart 2013 10


Artikel 5

Op de heropening van het museum op zondag 24 maart 2013 worden ongeveer 200 personen verwacht.

Het college gaat akkoord om een gratis receptie (rode en witte wijn en fruitsap) aan de genodigden aan te

bieden.

Artikel 6

Het college gaat akkoord met de aankoop van onderhoudsmodules voor de 4 Barco-projectoren en de

adaptatie van de beeldkwaliteit van de film 'Mercator-Europakaart'.

Deze opdracht wordt toegewezen aan de leverancier van de projectoren Maverick ICS bvba, Ezemaalstraat

45, 3300 Tienen, als volgt:

- 6 lampen aan 400 EUR per stuk (exclusief btw);

- 4 filterunits (bestaande uit 2 filters per unit) aan 140 EUR per stuk (exclusief btw);

- 2 interventies van Maverick ICS bvba aan 230 EUR per interventie (exclusief btw);

- adaptatie van de film 'Mercator-Europakaart' aan 1.037,50 EUR (exclusief btw),

voor een totaal bedrag van 4.457,50 EUR + 936,08 EUR (21 % btw) = 5.393,58 EUR.

34. Musea: internationaal exlibriscentrum: internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd:

vormgeving en druk catalogus: toewijzing en vaststelling verkoopprijs

Artikel 1

In overeenstemming met:

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

- het Cultureel-Erfgoeddecreet (Belgisch staatsblad 4 augustus 2008) afdeling II: toekenning

kwaliteitslabel: artikel 10: voorwaarden voor ontvangen en behoud van kwaliteitslabel 3° de

verzamelfunctie, de behoud- en beheerfunctie, de onderzoeksfunctie en de publieksgerichte functie,

hierna de basisfuncties te noemen, vervullen;

- de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2009: goedkeuring beleidsplan 2009-2014 stedelijke

musea,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het drukwerk van de catalogus van de internationale

exlibris- en kleingrafiekwedstrijd toe te wijzen aan Drukkerij Artoos nv, Oudestraat 19, 1910 Kampenhout,

voor een totaal bedrag van 1.673 EUR + 351,33 EUR (21 % btw) = 2.024,33 EUR.

Artikel 2

Het college beslist de vormgeving van de catalogus van de internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd

toe te wijzen aan graficus Sebastiaan Geeraert voor een bedrag van 3.050 EUR (onderneming

onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw niet toepasselijk).

Artikel 3

Het college stelt de verkoopprijs van de catalogus vast op 6 EUR (idem prijszetting als catalogus 2011).

35. Ophalen van huisvuil: leveren huisvuilzakken en gft-labels dienstjaar 2013: opmaken

bestelbon

Artikel 1

Het college neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging

voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Vlyminckxhoek 12, 9100 Sint-Niklaas, van 22 november 2012

waarbij het leveren van huisvuilzakken en dergelijke, in overeenstemming met de wet van 24 december

1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de

bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en alle latere aanvullingen

geldig op datum van bekendmaking, werd toegewezen aan Powerpack nv, Toekomstlaan 18, 2340 Beerse.

CBS 11 maart 2013 11


Artikel 2

In overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli

2005, beslist het college, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, akkoord te gaan met het

opmaken van een bestelbon, voor een totaal bedrag van 200.000 EUR (prijzen vrij van btw), op naam van

de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland voor het leveren op afroep

van diverse huisvuilzakken en gft-labels voor Sint-Niklaas tijdens het dienstjaar 2013. Hierbij zijn volgende

eenheidsprijzen van toepassing (exclusief btw):

- restafvalzak particulier 60 l Sint-Niklaas 0,10372 EUR

- restafvalzak KMO 60 l Sint-Niklaas 0,13260 EUR

- restafvalzak particulier 30 l Sint-Niklaas 0,07439 EUR

- PMD-zak particulier 60 l Sint-Niklaas 0,14900 EUR

- PMD-zak scholen 120 l (bedrukt of onbedrukt) 0,25000 EUR

- EPS zak 6,00000 EUR

- gft-label 40 l 0,01700 EUR

- gft-label 120 l 0,02800 EUR

- gft-label 240 l 0,02800 EUR

36. Handel en middenstand: subsidie voor renovatie van handelspand Stationsstraat 11:

toekenning uitstel van de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie aan Everaert Michiel

bvba

Enig artikel

Het college beslist, in toepassing van het reglement inzake het verkrijgen van een subsidie voor de

gevelrenovatie van handelspanden en/of de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in de

Stationsstraat, principieel een uitstel van de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie voor een periode van

6 maanden toe te kennen aan Everaert Michiel bvba, p.a. Passtraat 272, 9100 Sint-Niklaas, voor de

renovatie van het handelspand gelegen Stationsstraat 11, 9100 Sint-Niklaas.

39. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: wagenpark: herstellen flitswagen

Peugeot 407 na schadegeval: toewijzing

Enig artikel

Op 23 januari 2013 werd de flitswagen Peugeot 407 met nummerplaat FYF481 beschadigd na het

achteruitrijden tegen een dienstvoertuig. Het college beslist de herstelling van dit politievoertuig toe te

wijzen aan de firma met het voordeligste herstellingsbestek, namelijk Carrosserie Meul, Marktstraat 242,

9111 Belsele, voor een bedrag van 474,68 EUR (inclusief btw).

40. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: wagenpark: herstellen politievoertuig

Smart for Two na schadegeval: toewijzing

Enig artikel

Op 10 december 2012 werd het politievoertuig Smart for Two met nummerplaat 1AVT243 beschadigd na

een verkeersongeval.

Het college beslist de herstelling van dit politievoertuig toe te wijzen aan Garage Jacobs, Industriepark-

Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 1.702,92 EUR (inclusief btw) (carrosserieschade) en

287,38 EUR (inclusief btw) (bestickering). Enkel de contractuele vrijstelling van 140,73 EUR blijft ten laste

van de politie.

CBS 11 maart 2013 12


41. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: wagenpark: verzekering mobiele

tekstkar

Enig artikel

Het college beslist de mobiele tektstkar van de politie te verzekeren tegen alle risico’s mits een jaarpremie

van 2.670 EUR.

45. Begraafplaatsen: verlenen graf- en columbariumconcessies: lijst februari 2013

Enig artikel

Het college wijst een graf- en columbariumconcessie toe aan de personen die voorkomen op de lijst van

februari 2013, waarvan een exemplaar is gevoegd bij de notulen van deze zitting.

47. Overige culturele instellingen: gebruik 't Bau-huis voor de modeshow van de stedelijke

academie voor schone kunsten: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Het college beslist de factuur nr. 2012-F-096 van 12 december 2012, voor een bedrag van 4.900 EUR +

1.029 EUR (21 % btw) = 5.929 EUR, betaalbaar te stellen aan AGB 't Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100

Sint-Niklaas, voor de huur van 't Bau-huis van maandag 3 tot en met maandag 10 juni 2013 voor de

modeshow van de stedelijke academie voor schone kunsten.

49. Overige culturele instellingen: gebruik Huis van het Kind door de vereniging Hidaya

Enig artikel

Het college beslist dat de vereniging Hidaya haar aanvraag voor het gebruik van het Huis van het Kind

voor taallessen op zondagvoormiddag voor 1 jaar kan indienen.

Het college beslist aan Hidaya enkel het jeugdtarief (zoals voorgaande jaren toegepast) aan te rekenen,

namelijk 270 EUR.

Het college beslist dat Hidaya op de zondag dat ook de vereniging Alhoda gebruik wil maken van het Huis

van het Kind, het beginuur van de lessen moet aanpassen zodat beide verenigingen in het Huis van het

Kind terecht kunnen.

50. Overige economische zaken: 't Bau-huis: tegemoetkoming voor niet-commerciële

activiteiten aan Oudervereniging voor de Moraal en Huis van de Mens

Enig artikel

Het college beslist aan de Oudervereniging voor de Moraal en het Huis van de Mens een tegemoetkoming

te verlenen van 226,88 EUR (25 % van de huur van 't Bau-huis), voor een fluoflitsfuif op zaterdag

23 maart 2013.

51. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans: organisatie workshop

'soundpainting'

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de organisatie van de workshop 'soundpainting' op zaterdag 27 april 2013.

Er worden 2 sessies en een toonmoment voorzien voor de leerlingen pop/jazz, woord en dans. De heer

Johan Sabbe verzorgt de workshop en ontvangt hiervoor een vergoeding van 400 EUR.

CBS 11 maart 2013 13


De deelname van de leerlingen is gratis.

53. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als

muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Akabe Sint-Johan voor viering van

50 jaar Akabe Sint-Johan

Artikel 1

Het college beslist toelating te verlenen aan Akabe Sint-Johan, p.a. Kwakkelstraat 88, 9190 Stekene, voor

de organisatie van 50 jaar Akabe Sint-Johan op zaterdag 20 april 2013 in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie

(zaal Calfac), Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas.

In toepassing van artikel 6.7.3, §3 van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk

gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden.

Artikel 2

Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd:

- tussen 19 en 1.30 uur:

- moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 dB(A). Als het

maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet wordt overschreden, wordt geacht

hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als

het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

- de bepalingen vermeld in artikel 6.7.4 van Vlarem II zijn niet van toepassing;

- het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis

van Vlarem II;

- op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu

gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van

bijlage 5.32.2.2bis;

- het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt

door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon;

- de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer

wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd.

De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage

5.32.2.2bis van Vlarem II;

- voor 19 uur en na 1.30 uur:

- het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het

LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 dB(A);

- de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II

artikel 6.7.4§1.):

- niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A);

- niet hoger is dan 35 dB(A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);

- niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB(A);

- bijkomende maatregelen:

- de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat

eventueel contact kan worden opgenomen door de politie;

- de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit

door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering;

- indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende

ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie

moeten hierbij de volle medewerking verlenen;

- alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op

voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht;

- voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke

mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd.

CBS 11 maart 2013 14


54. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als

muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Bongito vzw voor spiegeltent

Artikel 1

Het college beslist toelating te verlenen aan Bongito vzw, Burrelstraat 21, 9100 Sint-Niklaas, om diverse

evenementen in een spiegeltent op de Grote Markt te Sint-Niklaas te organiseren van dinsdag 14 tot en

met dinsdag 20 mei 2013.

In toepassing van artikel 6.7.3, §3 van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk

gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden.

Artikel 2

Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd:

- donderdag 16 mei 2013:

- van 21 tot 23 uur moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot

98 dB(A). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax, slow 105 dB(A) niet wordt

overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt

zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

- de bepalingen vermeld in artikel 6.7.4 van Vlarem II zijn niet van toepassing;

- het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis

van Vlarem II;

- op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,15min ofwel de LAmax,slow continu

gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in

artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis van Vlarem II;

- het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage

5.32.2.2bis van Vlarem II;

- het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt

door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon;

- de geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid

gedurende een periode van ten minste 1 maand;

- vrijdag 17 mei 2013:

- van 20 tot 3 uur moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot

95 dB(A). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax, slow 102 dB(A) niet wordt

overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt

zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

- de bepalingen vermeld in artikel 6.7.4 van Vlarem II zijn niet van toepassing;

- het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis

van Vlarem II;

- op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,15min ofwel de LAmax,slow continu

gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in

artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis van Vlarem;

- het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage

5.32.2.2bis van Vlarem II;

- het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt

door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon;

- de geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid

gedurende een periode van ten minste 1 maand;

- zaterdag 18 mei 2013:

- van 20 tot 2 uur moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot

95 dB(A). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax, slow 102 dB(A) niet wordt

overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt

zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

- de bepalingen vermeld in artikel 6.7.4 van Vlarem II zijn niet van toepassing;

- het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis

van Vlarem II;

- op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,15min ofwel de LAmax,slow continu

gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in

artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis van Vlarem;

- het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage

CBS 11 maart 2013 15


5.32.2.2bis van Vlarem II;

- het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt

door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon;

- de geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid

gedurende een periode van ten minste 1 maand;

- zondag 19 mei 2013:

- van 20 tot 23 uur moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot

98 dB(A). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 105 dB(A) niet wordt

overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt

zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

- de bepalingen vermeld in artikel 6.7.4 van Vlarem II zijn niet van toepassing;

- het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis

van Vlarem II;

- op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,15min ofwel de LAmax,slow continu

gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in

artikel 2 van bijlage 5.32.2.2bis van Vlarem II;

- het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage

5.32.2.2bis van Vlarem II;

- het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt

door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon;

- de geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid

gedurende een periode van ten minste 1 maand;

- buiten de hogervermelde tijdsblokken:

- het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het

LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 dB(A);

- de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II

artikel 6.7.4§1.):

- niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A);

- niet hoger is dan 35 dB(A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);

- niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB(A);

- bijkomende maatregelen:

- de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat

eventueel contact kan worden opgenomen door de politie;

- de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj's moeten voor de aanvang van de

muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering;

- indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende

ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie

moeten hierbij de volle medewerking verlenen;

- alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op

voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht;

- voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke

mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd;

- alle meetresultaten van het geluidsniveau moeten uiterlijk op maandag 27 mei 2013 worden

doorgemaild naar de dienst milieu op milieu@sint-niklaas.be.

De organisator moet zich aan volgende afbouwscenario's houden:

- donderdag 16 mei 2013:

- 23.00 uur:muziek binnen de normen + stop verkoop bonnetjes;

- 23.15 uur: stop verkoop drank en muziek zachter;

- 23.30 uur: einde muziek;

- vrijdag 17 mei 2013:

- 03.00 uur:muziek binnen de normen;

- 03.30 uur: stop verkoop bonnetjes;

- 03.45 uur: stop verkoop drank en muziek zachter;

- 04.00 uur: einde muziek;

- zaterdag 18 mei 2013:

- 02.00 uur:muziek binnen de normen + stop verkoop bonnetjes;

- 02.15 uur: stop verkoop drank en muziek zachter;

- 02.30 uur: einde muziek;

CBS 11 maart 2013 16


- zondag 19 mei 2013:

- 23.00 uur:muziek binnen de normen + stop verkoop bonnetjes;

- 23.15 uur: stop verkoop drank en muziek zachter;

- 23.30 uur: einde muziek.

55. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als

muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan KLJ gewest Noord-Waasland en

gewest Beveren voor gewestfuif

Artikel 1

Het college beslist toelating te verlenen aan KLJ gewest Noord-Waasland en gewest Beveren, p.a.

Arnhoutstraat 55, 9111 Belsele, voor de organisatie van de KLJ gewestfuif op vrijdag 22 maart 2013 in

JOC Troelant, Wijnveld 12, 9112 Sinaai.

In toepassing van artikel 6.7.3, §3 van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk

gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden.

Artikel 2

Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd:

- tussen 20.30 en 2.30 uur:

- moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 dB(A). Als het

maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet wordt overschreden, wordt geacht

hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als

het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

- de bepalingen vermeld in artikel 6.7.4 van Vlarem II zijn niet van toepassing;

- het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis

van Vlarem II;

- op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu

gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van

bijlage 5.32.2.2bis;

- het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt

door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon;

- de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer

wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd.

De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage

5.32.2.2bis van Vlarem II;

- voor 20.30 uur en na 2.30 uur:

- het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het

LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 dB(A);

- de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II

artikel 6.7.4§1.):

- niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A);

- niet hoger is dan 35 dB(A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);

- niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB(A);

- bijkomende maatregelen:

- de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat

eventueel contact kan worden opgenomen door de politie;

- de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj's moeten voor de aanvang van de

muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering;

- indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende

ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie

moeten hierbij de volle medewerking verlenen;

- alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op

voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht;

- voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke

mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd.

CBS 11 maart 2013 17


Artikel 3

Volgend afbouwscenario moet worden nageleefd:

- 2.30 uur: muziek binnen de normen + stop verkoop bonnetjes;

- 2.45 uur: stop verkoop drank en muziek zachter;

- 3.00 uur: einde muziek.

De organisator zal aan de bezoekers duidelijk maken dat er geen sterke drank kan worden geschonken

aan jongeren onder de 18 jaar en geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar.

Aan de organisator wordt gevraagd de buurtbewoners te informeren over hun activiteit.

Toezicht kan gebeuren met eigen vrijwilligers in en buiten de zaal.

56. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als

muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan JC De Galjaar voor voorronde

Lawijtstrijd

Artikel 1

Het college beslist toelating te verlenen aan JC De Galjaar, Kleemstraat 89, 9111 Belsele, voor de

organisatie van de voorronde van de Lawijtstrijd op zaterdag 13 april 2013 in de polyvalente zaal van het

sport- en cultuurcentrum De Klavers, Sint-Andriesstraat 4, 9111 Belsele.

In toepassing van artikel 6.7.3, §3 van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk

gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden.

Artikel 2

Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd:

- tussen 18 en 1 uur:

- moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 dB(A). Als het

maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet wordt overschreden, wordt geacht

hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als

het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

- de bepalingen vermeld in artikel 6.7.4 van Vlarem II zijn niet van toepassing;

- het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis

van Vlarem II;

- op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu

gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van

bijlage 5.32.2.2bis;

- het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt

door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon;

- de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer

wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd.

De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage

5.32.2.2bis van Vlarem II;

- voor 18 uur en na 1 uur:

- het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het

LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 dB(A);

- de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II

artikel 6.7.4§1.):

- niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A);

- niet hoger is dan 35 dB(A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);

- niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB(A);

- bijkomende maatregelen:

- de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat

eventueel contact kan worden opgenomen door de politie;

- de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj's moeten voor de aanvang van de

muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering;

- indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende

ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie

moeten hierbij de volle medewerking verlenen;

CBS 11 maart 2013 18


- alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op

voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht;

- voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke

mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd.

Artikel 3

Volgend afbouwscenario moet worden nageleefd:

- 1.00 uur: muziek binnen de normen;

- 1.30 uur: stop verkoop bonnetjes;

- 1.45 uur: stop verkoop drank en muziek zachter;

- 2.00 uur: einde muziek.

De organisator zal aan de bezoekers duidelijk maken dat er geen sterke drank kan worden geschonken

aan jongeren onder de 18 jaar en geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar.

Aan de organisator wordt gevraagd de buurtbewoners te informeren over hun activiteit.

Toezicht kan gebeuren met eigen vrijwilligers in en buiten de zaal.

57. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar

domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Bongito vzw voor spiegeltent

Artikel 1

Het college beslist toelating te verlenen aan Bongito vzw, p.a. Spoorweglaan 12, 9100 Sint-Niklaas, om

diverse evenementen in een spiegeltent op de Grote Markt te Sint-Niklaas te organiseren van dinsdag

14 tot en met dinsdag 21 mei 2013, op voorwaarde dat de adviezen geformuleerd door de marktleider,

politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid strikt worden nageleefd.

Artikel 2

Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 § 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering

van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen.

Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 3

Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder

sterke dranken.

59. Overige evenementen: eenmalige evenementen: niet ingaan op projectvoorstel Let's

Get Fit

Enig artikel

Het college beslist niet in te gaan op het projectvoorstel Let's Get Fit van VMMTV, Medialaan 1, 1800

Vilvoorde, een televisieprogramma waarin Vlaanderen wordt opgeroepen en gemotiveerd om in een

periode van 8 weken het roer om te gooien en gezonder te gaan leven.

60. Overige evenementen: eenmalige evenementen: niet ingaan op projectvoorstel voor

zomertalkshow met Marcel Vantilt

Enig artikel

Het college beslist niet in te gaan op het projectvoorstel voor een zomertalkshow met Marcel Vantilt van

het productiehuis De Mensen, Wezembeekstraat, 1930 Zaventem.

CBS 11 maart 2013 19


61. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: nieuwjaarsdrink: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Het college stelt de factuur, voor een bedrag van van 5.416.53 EUR + 1.137,47 EUR (21 % btw) =

6.554 EUR, betaalbaar aan Bongito vzw, Spoorweglaan 12, 9100 Sint-Niklaas, voor het verzorgen van de

nieuwjaarsdrink voor de bevolking op zondag 6 januari 2013 op de Grote Markt van Sint-Niklaas.

62. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: ontvangsten: delegatie uit Colmar

Enig artikel

Het college beslist de delegatie uit Colmar die onze stad bezoekt in het weekend van 12, 13 en 14 april

2013 te ontvangen in het stadhuis op vrijdag 12 april 2013 om 17 uur.

De burgemeester houdt een toespraak en aan de aanwezigen wordt een drankje aangeboden.

63. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: ontvangsten: 50-jarigen Nieuwkerken

Enig artikel

Het college beslist de 50-jarigen van Nieuwkerken, p.a. Vlasbloemstraat 14, 9100 Nieuwkerken, op

zaterdag 23 november 2013 om 18 uur te ontvangen in het oud gemeentehuis van Nieuwkerken.

De burgemeester zal een toespraak houden en aan de aanwezigen wordt een drankje aangeboden.

64. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: budget Villa Pace

Enig artikel

Het college keurt de raming van Villa Pace 2013 goed en neemt kennis van de rekening Villa Pace 2012.

Het budget voor de Castrohof is nog onder voorbehoud van verder overleg met De Casino vzw.

Volgende bedragen worden betaalbaar gesteld:

- 15.000 EUR aan JC Den Eglantier, Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas;

- 25.000 EUR aan Feest in de Stad vzw, Kongostraat 78, 9100 Sint-Niklaas.

66. Sport: sportbeleid: betaalbaarstelling werkingssubsidie stedelijke sportraad

Enig artikel

Het college beslist de in het budget 2013 voorziene werkingssubsidie van 2.000 EUR betaalbaar te stellen

aan de stedelijke sportraad, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

67. Toeristische propaganda: deelname aan beurs 'Kortweg' te Sint-Katelijne-Waver

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de deelname aan de toeristische beurs 'Kortweg' te Sint-Katelijne-Waver op

zondag 5 mei 2013 en betaalt hiervoor 50 EUR (waarvan 15 EUR niet terugbetaalbaar en 35 EUR

waarborg) aan de organisator Toerisme Sint-Katelijne-Waver, Midzelen 25 a, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De permanentie wordt voorzien door een vrijwilliger.

CBS 11 maart 2013 20


68. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Dendermondse Steenweg

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Dendermondse Steenweg te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 20 m) vanaf Dendermondse Steenweg 269 (bestaande voetpadkast)

via voetpaden tot nr. 271 (klantaansluiting).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

69. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Dendermondse Steenweg

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Dendermondse Steenweg te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 31 m) vanaf Dendermondse Steenweg 314 (bestaande voetpadkast)

via voetpaden en opritten tot nr. 320 (bestaande voetpadkast).

CBS 11 maart 2013 21


Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en bomenrij vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

70. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Dr. Van Raemdonckstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Dr. Van Raemdonckstraat te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 26 m) vanaf Dr. Van Raemdonckstraat 26 (bestaande voetpadkast)

via voetpaden en opritten tot nr. 26 b (bestaande voetpadkast).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

CBS 11 maart 2013 22


- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en bomenrij vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

71. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Gyselstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Gyselstraat te 9100 Nieuwkerken.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 47 m) vanaf Gyselstraat 15 (bestaande voetpadkast) via voetpaden

en opritten tot nr. 25 (bestaande voetpadkast).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en bomenrij vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

CBS 11 maart 2013 23


- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

72. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Heidebaan

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Heidebaan te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 124 m) vanaf Heidebaan 115 (bestaande voetpadkast) via

voetpaden, opritten, verharde bermen en parkeerstrook tot Brokkelingenstraat 1 (opvoer paal -

luchtnet).

De verslagen van de coördinatievergaderingen met studiebureel Grootmij moeten worden opgevolgd.

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en bomenrij vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de gras- en verharde bermen herstellen in de oorspronkelijke staat;

- een vergunning aanvragen aan het Vlaams Gewest en Fluxys;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

CBS 11 maart 2013 24


- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

73. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Hertenstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Hertenstraat te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 32 m) vanaf Hertenstraat 4 (bestaande voetpadkast) via voetpaden

en opritten tot nr. 12 (bestaande voetpadkast).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en bomenrij vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

CBS 11 maart 2013 25


- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

74. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Langshalsbeekstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Langhalsbeekstraat te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 19 m) vanaf Langhalsbeekstraat 21 (bestaande voetpadkast) via

voetpaden en opritten tot nr. 29 (bestaande voetpadkast).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en bomenrij vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

CBS 11 maart 2013 26


75. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Nauwstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Nauwstraat te 9111 Belsele.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 78 m) vanaf Nauwstraat 41 (bestaande voetpadkast) via voetpaden

en opritten tot nr. 49 (bestaande voetpadkast). Verder een onderboring van de rijbaan van nr. 45 tot

nr. 78 met koppeling op bestaande voetpadkast.

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen);

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

76. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Lamstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Lamstraat te 9100 Sint-Niklaas.

CBS 11 maart 2013 27


Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabels (ongeveer 22 m) vanaf Lamstraat 6 (bestaande voetpadkast) via onderboring

rijbaan en verder via voetpad tot nr. 35 (koppeling gevelnetwerk).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen);

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

77. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Kokkelbeekstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Kokkelbeekstraat te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabels (ongeveer 81 m) vanaf Kokkelbeekstraat 87 (bestaande voetpadkast) via

onderboring rijbaan tot nr. 83; verder via voetpaden en onderboring rijbaan (Hendrik Heymanplein) tot

Monseigneur Stillemansstraat 9 (koppeling gevelnetwerk).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

CBS 11 maart 2013 28


- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- voor aanvang van de werken een schriftelijke bevestiging van synergiewerken door andere

nutsmaatschappijen aan de technische dienst bezorgen;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen);

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

78. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Hertenstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Hertenstraat te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 40 m) vanaf Hertenstraat 75 (bestaande voetpadkast) via

voetpaden en opritten tot nr. 81 (bestaande voetpadkast).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en bomenrij vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

CBS 11 maart 2013 29


- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

79. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Bellestraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Bellestraat te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (ongeveer 58 m) vanaf Bellestraat 44 (bestaande voetpadkast) via voetpaden

en opritten tot nr. 46 (bestaande voetpadkast).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en bomenrij vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

CBS 11 maart 2013 30


- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

80. Communicatievoorzieningen: toelating aan Belgacom voor aanleg telecominfrastructuur

aan Vlasstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Belgacom, Local Planning & Engineering 03cenL05, Lange Nieuwstraat 106, 2000

Antwerpen, toelating te verlenen voor het aanleggen van telecominfrastructuur aan Vlasstraat te 9100

Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- aanleg telecominfrastructuur (circa 625 m) in de verkaveling Daneels naast Vlasstraat 12; vanaf

Vlasstraat tegenover nr. 15 via de pare kant tot nr. 12 en verder in de verkaveling.

De verslagen van de wegenisaannemer moeten worden opgevolgd.

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- voor aanvang van de werken een schriftelijke bevestiging van synergiewerken door andere

nutsmaatschappijen aan de technische dienst bezorgen;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst en de groendienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de groenperken herstellen in oorspronkelijke staat na advies van de groendienst;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

CBS 11 maart 2013 31


- de huisaansluitingen op eenzelfde diepte als de hoofdleiding aanleggen. Indien de voorgevel van de

woning op de rooilijn staat, moet de aansluiting langs de fundering verticaal naar boven komen. Indien

wordt afgeweken van deze werkwijze en de huisaansluiting beschadigd geraakt door wegenwerken,

kan de betrokken aannemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gebeurlijke schade;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van beplantingen (struiken en bomen) de nodige voorzorgsmaatregelen

treffen om de stabiliteit en de gezondheid van de beplantingen te garanderen. De

nutsmaatschappij biedt hiervoor een waarborg van 2 jaar;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Belgacom aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

81. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor plaatsen ondergrondse

bezoekkamer (Pulsarproject) aan Nieuwkerkenstraat

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te

verlenen voor het plaatsen van een ondergrondse bezoekkamer (Pulsarproject) aan Nieuwkerkenstraat te

9100 Nieuwkerken.

Tracé van de werken:

- plaatsen van ondergrondse bezoekkamer (Pulsarproject) met aansluiting op bestaande voetpadkast

(ongeveer 55 m) vanaf Nieuwkerkenstraat 72 (bezoekkamer) via een gestuurde boring onder de rijbaan

(Vlasbloemstraat) en het volledige traject tot bestaande voetpadkast.

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- voor aanvang van de werken een schriftelijke bevestiging van synergiewerken door andere

nutsmaatschappijen aan de technische dienst bezorgen;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

CBS 11 maart 2013 32


- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de rijbaan en het volledig traject uitvoeren door middel van een gestuurde boring (niet-pneumatisch -

bommen);

- voor een definitieve goedkeuring alle gegevens van de boring overmaken (niet-limitatieve lijst):

- boorprofiel (X, Y, Z);

- diameter boring;

- diameter(s) van de te trekken leiding(en);

- opvulling met bentoniet;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

82. Elektriciteitsvoorziening/gasvoorziening/straatverlichting: toelating aan Intergem voor

aanleg KMO-zone Heidebaan fase 1

Artikel 1

Het college beslist aan Intergem, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor de aanleg van

de KMO-zone Heidebaan fase 1 te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- aanleg KMO-zone Heidebaan fase 1:

- middenspanning (ongeveer 623 m) vanaf Heidebaan cabine 537 (DSM keukens) via grasbermen en

onderboring opritten tot koppeling cabine 527 (Gamma); vanaf Heidebaan 11 (Gamma) via

onderboring N70 tot verkaveling en verder tot cabine 005 (werkplan 249037 MS);

- laagspanning (ongeveer 799 m) vanaf Heidebaan cabine 537 (DSM keukens) via traject

middenspanning en kruisen N70 (wachtbuis) tot op de verkaveling en tot cabine 005 en tot

Heidebaan 40 (werkplan 249037 LS);

- gas (ongeveer 531 m) vanaf Heidebaan 10 (koppeling) via grasbermen en onderboring N70 (met

koppeling) en opritten tot nr. 40 (koppeling) en verdere aanleg op de verkaveling (werkplan 249037

gas);

- openbare verlichting (ongeveer 336 m) (werkplan 249037 openbare verlichting).

De verslagen van de coördinatievergaderingen (19 februari 2013) met studiebureel Irtas moeten worden

opgevolgd.

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- voor aanvang van de werken een schriftelijke bevestiging van synergiewerken door andere

nutsmaatschappijen aan de technische dienst bezorgen;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst en de groendienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

CBS 11 maart 2013 33


- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de gras- en verharde bermen herstellen in de oorspronkelijke staat;

- een vergunning aanvragen aan het Vlaams Gewest;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij;

- bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van beplantingen (struiken en bomen) de nodige voorzorgsmaatregelen

treffen om de stabiliteit en de gezondheid van de beplantingen te garanderen. De

nutsmaatschappij biedt hiervoor een waarborg van 2 jaar;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen);

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Eandis aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

83. Watervoorziening: toelating aan De Watergroep voor uitbreiden waterleiding aan

Abingdonstraat/Klokkendreef

Artikel 1

Het college beslist aan De Watergroep, directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent,

toelating te verlenen voor het uitbreiden van de waterleiding aan Abingdonstraat/Klokkendreef te 9100

Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- uitbreiding waterleiding (ongeveer 255 m) vanaf Klokkendreef 1 via voetpaden en opritten langs

nieuwbouwwoningen tot Abingdonstraat en verder tot aansluiting OCMW nieuwbouw;

- plaatsen van de nodige afsluiters en hydranten.

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- voor aanvang van de werken een schriftelijke bevestiging van synergiewerken door andere

nutsmaatschappijen aan de technische dienst bezorgen;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

CBS 11 maart 2013 34


- de technische dienst en de groendienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de gras- en verharde bermen herstellen in de oorspronkelijke staat;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van beplantingen (struiken en bomen) de nodige voorzorgsmaatregelen

treffen om de stabiliteit en de gezondheid van de beplantingen te garanderen. De

nutsmaatschappij biedt hiervoor een waarborg van 2 jaar;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen);

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de

milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan De Watergroep aansprakelijk worden

gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van

enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die

in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

84. Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones: waterlopen: onbevaarbare

waterlopen: lozen van regenwater in waterloop 1.235, lozen van regenwater en

herprofileren van deel van waterloop 51 aan Kerkstraat, Belseledorp, Hof van Belsele,

Kasteeldreef, Hulstendreef en Sint-Andriesstraat te 9111 Belsele: sluiten openbaar

onderzoek en advies aan deputatie

Artikel 1

Het college beslist het openbaar onderzoek te sluiten en gunstig advies te verlenen aan de deputatie, als

bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, betreffende de vraag van het stadsbestuur van

Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het lozen van regenwater in waterloop 1.235 en het

lozen van regenwater en herprofileren van deel van waterloop 51 aan Kerkstraat, Belseledorp, Hof van

Belsele, Kasteeldreef, Hustendreef en Sint-Andriesstraat te 9111 Belsele.

Artikel 2

De voorwaarden opgelegd door de provincie moeten worden opgevolgd.

CBS 11 maart 2013 35


86. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: klasse 3: akteneming

melding

Enig artikel

Ter uitvoering van artikel 4 § 1 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, beslist het college akte te nemen

van volgende melding van klasse 3-inrichting, ingediend door Jatt’s bvba, Driekoningenstraat 223, 9100

Sint-Niklaas, voor het exploiteren van een handcarwash aan Prins Boudewijnlaan 67, 9100 Sint-Niklaas,

met als voorwerp:

- het wassen van meer dan 10 voertuigen per dag (rubriek 15.4.2.);

- het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van een handcarwash met een maximum debiet van 2 m³

per uur (rubriek 3.4.1.a.);

- de opslag van gevaarlijke producten, namelijk wasmiddelen, in kleine verpakkingen met een totale

opslagcapaciteit van 300 l (rubriek 17.4.).

87. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: klasse 1: advies aan

deputatie voor aanvraag Metaco nv

Enig artikel

Het college beslist voor de aanvraag van Metaco nv, Europark-Oost 6, 9100 Sint-Niklaas, voor het

uitbreiden van een metaalverwerkend bedrijf aan Europark-Oost 6, 9100 Sint-Niklaas, gunstig advies te

verlenen, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, tot het einde van de lopende basisvergunning,

namelijk 3 juni 2029, mits wordt voldaan aan de algemene en sectorale voorwaarden en de

bijzondere voorwaarde.

88. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: klasse 2: mededeling

kleine verandering AZ Nikolaas vzw

Enig artikel

Het college beslist voor de aanvraag van AZ Nikolaas vzw, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het

veranderen van een ziekenhuis aan Lodewijk De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, een akteneming

geldend als vergunning te verlenen, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, tot het einde van

de lopende basisvergunning, namelijk 28 september 2025, mits wordt voldaan aan de algemene en

sectorale voorwaarden en de bijzondere voorwaarde.

89. Overige milieubescherming: betaalbaarstelling subsidies duurzaam bouwen

Enig artikel

Het college beslist de subsidies duurzaam bouwen betaalbaar te stellen aan de rechthebbenden, vermeld

in de lijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing,

dakisolatie, wandisolatie, vloerisolatie, zonneboiler, warmtepomp en voor het gebruik van FSCgelabeld

hout.

Het totaal van de uit te betalen subsidies bedraagt 17.319,57 EUR.

90. Parkeren: kennisneming stijging tarieven B-Parking

Enig artikel

Het college neemt kennis van de prijsstijging in de abonnementen van B-Parking voor de stationsparking.

Deze prijsstijging heeft een invloed op de tussenkomst van de stad in de abonnementen. Bij de budgetwijziging

van oktober 2013 zal worden geëvalueerd of er nog bijkomend krediet moet worden voorzien.

CBS 11 maart 2013 36


91. Ruimtelijke planning: wedstrijd voor invulbouw, renovatie en duurzaam bouwen 2012:

kennisneming juryverslag

Artikel 1

Het college neemt kennis van het juryverslag en van de winnaars van de wedstrijd voor invulbouw,

renovatie en duurzaam bouwen 2012.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst ruimtelijke ordening om de deelnemers in kennis te stellen van

de resultaten van de wedstrijd en aan de laureaten te vragen om hun woning open te stellen voor het

publiek gedurende 2 namiddagen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst communicatie om de winnende projecten kenbaar te maken voor

het publiek en publiciteit te maken door een uitzending op stadstelevisie.

92. Ruimtelijke planning: planning: bufferbekken Clementwijk: aankoop grond: aanvraag

schattingsverslag

Enig artikel

Het college beslist een schattingsverslag aan te vragen voor het perceel kadastraal bekend 1ste afdeling,

sectie A, nr. 379, groot 6.630 m², in functie van de uitbreiding van het bufferbekken Clementwijk en

beslist hiervoor opdracht te geven aan de firma Koppen & Cie bvba.

93. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtigingen: verlenen

vergunning aan Capeau bvba, Reformation bvba, Smet Aannemingen bvba (2),

Codrimex nv

Enig artikel

Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een

vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan:

- Capeau bvba, Stationsstraat 29, 9100 Sint-Niklaas, voor het verbouwen van de voorgevel, voornoemd

adres, sectie E nr. 375 w (2012/668);

- Reformation bvba, Regentiestraat 44 bus 1, 9100 Sint-Nklaas, voor het verbouwen en wijzigen van

bestemming van magazijn naar loft, Mercatorstraat 63/65 te Sint-Niklaas, sectie B nr. 466 l²

(2012/702);

- Smet Aannemingen bvba, Kreek 108, 9130 Kieldrecht, voor het slopen van 2 woningen en bijgebouwen,

Damstraat 97/99 te Sint-Niklaas, sectie C nrs. 986 l en 986 r (2013/11);

- Smet Aannemingen bvba, Kreek 108, 9130 Kieldrecht, voor het slopen van 3 woningen en bijgebouwen,

Galgstraat 28/32/34 te Sint-Niklaas, sectie C nr. 1087 l, m, p, r en s (2013/12);

- Codrimex nv, Schalmei 60, 2970 ’s Gravenwezel, voor het vellen van bomen, Driegaaienstraat 131 te

Sint-Niklaas, sectie D nr. 155 s (2013/17);

96. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: Clementwijk fase 1: berekening

bankwaarborg

Enig artikel

Het college neemt kennis van de berekening door de adviseur technische dienst van de bankwaarborg ten

behoeve van Matexi Project nv, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem, voor haar aandeel in de

aanleg van wegenis en rioleringswerken in het project Clementwijk fase 1 te Sint-Niklaas.

CBS 11 maart 2013 37


98. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: weerleggen bezwaren en verlenen

vergunning aan Houtwerf bvba

Enig artikel

Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een

stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan Houtwerf bvba,

Pittemstraat 56, 8760 Meulebeke, voor het bouwen van 49 woongelegenheden en een parkzone,

Truweelstraat/Van Naemenstraat te Sint-Niklaas, sectie B nrs. 489B, 490D, 490E, 491D, 496A 4, 496K 2,

496L 2, 496T 3, 496W 3, 496Z 3 en 497B 2 (2012/639).

99. Ruimtelijke planning: handhaving: vaststelling prioriteitenlijst voor behandeling

stedenbouwkundige overtredingen

Enig artikel

Het college stelt de prioriteitenlijst voor de behandeling van stedenbouwkundige overtredingen als volgt

vast:

- weigeringen van regularisaties;

- voorwaarden/uitvoering van stedenbouwkundige vergunningen, inclusief regularisaties;

- recente overtredingen op reclame;

- recente overtredingen op verhardingen, bij nieuwe wijken, nieuwe projecten en recente verhardingen

(rekening houdend met ligging, groen/grasdallen);

- constructies in voortuinstrook en in de bouwvrije zijdelingse stroken;

- functiewijzigingen die hinderlijk zijn en strijdig met de verordeningen voor functiewijzigingen,

huisvesting;

- opdelen van panden (wijzigingen van aantal woongelegenheden);

- handelingen met effect op de waterhuishouding (bijvoorbeeld reliëfwijzigingen);

- rooien bomen (gezien het witboek);

- beschermde panden, stads- en dorpsgezichten;

- overige overtredingen die niet in aanmerking komen voor vergunning.

100. Stads- en plattelandsontwikkeling: schattingsverslag site 'Paterskerk'

Enig artikel

Het college beslist een opgesplitst schattingsverslag van de site 'Paterskerk' aan te vragen bij de ontvanger

van het registratiekantoor Sint-Niklaas.

101. Wegen: gemeentewegen: onderhoudscontracten aan bitumineuze verhardingen:

raamcontract: betaalbaarstelling vorderingsstaten

Enig artikel

Door Emeric D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene, worden onderhoudswerken aan de bitumeuze

verhardingen uitgevoerd.

Aan het college wordt gevraagd de volgende vorderingsstaten, samen met de bijbehorende processenverbaal

van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de stedelijke ontwerpendienst,

goed te keuren en betaalbaar te stellen aan de aannemer:

- verkeersdrempel Valk en fietspad Mechelen-Terneuzen (april 2012), voor een bedrag van

19.412,57 EUR (btw te voldoen door medecontractant). De btw, voor een bedrag van 4.076,64 EUR,

wordt aan de Belgische staat betaald;

- Truweelstraat (augustus 2012), voor een bedrag van 17.291,73 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

De btw, voor een bedrag van 3.631,26 EUR, wordt aan de Belgische staat betaald;

- Nieuwe Molenstraat (augustus 2012), voor een bedrag van 108.478,72 EUR (btw te voldoen door

medecontractant). De btw, voor een bedrag van 22.780,53 EUR, wordt aan de Belgische staat betaald;

CBS 11 maart 2013 38


- Onze-Lieve-Vrouwstraat (augustus 2012), voor een bedrag van 27.107,51 EUR, (btw te voldoen door

medecontractant). De btw, voor een bedrag van 5.692,58 EUR, wordt aan de Belgische staat betaald;

- Siniscoop (augustus 2012), voor een bedrag van 5.617,57 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

De btw, voor een bedrag van 1.179,69 EUR, wordt aan de Belgische staat betaald;

- Damstraat (oktober 2012), voor een bedrag van 90.494,75 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

De btw, voor een bedrag van 19.003,90 EUR, wordt aan de Belgische staat betaald;

- Jacob Van Arteveldestraat, Jan Breydelstraat, Rode Kruisstraat, Passtraat, Meesterstraat en

Hemelsbreedte (oktober 2012), voor een bedrag van 121.617,11 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

De btw, voor een bedrag van 25.539,59 EUR, wordt aan de Belgische staat betaald;

- Valk - Hoge Bokstraat (oktober 2012), voor een bedrag van 80.074,98 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

De btw, voor een bedrag van 16.815,75 EUR, wordt aan de Belgische staat betaald;

- Tuinlaan (oktober 2012) voor een bedrag van 57.837,34 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

De btw, voor een bedrag van 12.145,84 EUR, wordt aan de Belgische staat betaald;

- Europark-Zuid (oktober 2012), voor een bedrag van 3.472,75 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

De btw, voor een bedrag van 729,28 EUR, wordt aan de Belgische staat betaald.

De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening.

102. Wegen: gemeentewegen: heraanleg Stationsstraat: aansluiten van elektriciteitsmeter

aan nr. 75: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Door Intergem, AC Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, werd in het kader van de heraanleg van

de Stationsstraat een extra elektriciteitsmeter geplaatst in de Stationsstraat ter hoogte van nr. 75.

Het college beslist de ingediende factuur, voor een bedrag van 1.364,70 EUR (btw te voldoen door

medecontractant) en 1.361,84 EUR + 285,99 EUR (21 % btw) = 1.647,83 EUR, of in totaal samen

3.012,53 EUR, betaalbaar te stellen aan Intergem.

103. Wegen: gemeentewegen: Nieuwe Baan/Hulstendreef: heraanleg voetpaden: uitvoeren

werken in synergie met Belgacom: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Door de aannemer van Belgacom nv werd de heraanleg van de voetpaden aan de Nieuwe Baan en in de

Hulstendreef uitgevoerd.

Het college beslist de ingediende factuur goed te keuren en een bedrag van 10.055,70 EUR (btw te

voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan Belgacom nv, Koning Albert II-laan 27, 1030

Schaarbeek.

104. Wegen: gemeentewegen: Hoogkamerstraat: plaatselijk herleggen van de keienverharding:

betaalbaarstelling enige vorderingsstaat en voorlopige aanvaarding

Enig artikel

Door Verbruggen bvba, Doornstraat 54, 9140 Temse, werd het plaatselijk herleggen van de keienverharding

in de Hoogkamerstraat uitgevoerd.

Het college beslist de enige vorderingsstaat, samen met het proces-verbaal van voor betaling in

aanmerking te nemen werken opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en een bedrag van

14.303,97 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan Verbruggen bvba uit

Temse.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

De helft van de borgsom, namelijk 335 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te

Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

CBS 11 maart 2013 39


105. Wegen: gemeentewegen: uitbreiding Populierenwijk: aanleg wegeninfrastructuur:

betaalbaarstelling vorderingsstaten nrs. 7 en 8

Enig artikel

Door Van den Berghe Gebr. nv, Aven Ackers 7, 9130 Verrebroek, wordt de aanleg van wegeninfrastructuur

voor de uitbreiding van de Populierenwijk uitgevoerd.

Het college beslist de vorderingsstaten nrs. 7 en 8, samen met de bijbehorende processen-verbaal van

voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door het studiebureau Irtas, goed te keuren en

de respectieve bedragen van 103.280,59 EUR + 21.688,92 EUR (21 % btw) = 124.969,51 EUR en

54.431,80 EUR + 11.430,68 EUR (21 % btw) = 65.862,48 EUR, betaalbaar te stellen aan de aannemer. De

betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening.

106. Wegen: gemeentewegen: uitbreiding Clementwijk: aanleg wegen, riolering en

omgeving: aanleg infrastructuur Telenet: toewijzing

Enig artikel

De gemeenteraad stelde in zitting van 25 mei 2012 onder andere de gunningsvoorwaarden en -wijze vast

(via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur) voor de eventuele verplaatsing en/of aanpassing

van nutsleidingen in het kader van de uitbreiding van de Clementwijk.

Het college beslist op basis van deze gemeenteraadsbeslissing de uitbreidingswerken van het infrastructuurnet

van Telenet in de Clementwijk fase 1 toe te wijzen aan Telenet, Netaanleg Private Verkavelingen,

Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, voor een geraamd bedrag van 8.480,67 EUR (vrij van btw).

107. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: herstellingswerken aan riolering 2012:

dringende herstelling riolering aan Koningin Fabiolapark blok 5: betaalbaarstelling

factuur

Enig artikel

In zitting van 2 mei 2012 besliste het college de uitvoering van dringende herstellingswerken aan de

rioleringen toe te wijzen aan Beernaert’s Werken bvba, Grote Baan 68, 9100 Sint-Niklaas.

In zitting van 26 november 2012 ging het college akkoord met de dringende herstelling van de riolering

aan Koningin Fabiolapark blok 5.

Het college beslist de ingediende factuur, samen met het proces-verbaal van voor betaling in aanmerking

te nemen werken, goed te keuren en een bedrag van 9.435,61 EUR (btw te voldoen door medecontractant)

betaalbaar te stellen aan de aannemer.

108. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: heraanleg Walburgstraat: betaalbaarstelling

vorderingsstaat nr. 6 (eindstaat)

Enig artikel

Door De Roeck-Teugels bvba, Samelstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas, werd de heraanleg van de wegenis

en het uitvoeren van rioleringswerken aan de Walburgstraat uitgevoerd.

Aan het college wordt gevraagd om de vorderingsstaat nr. 6 (eindstaat), samen met het bijbehorend

proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de stedelijke

ontwerpendienst, goed te keuren en een bedrag van 2.592,49 EUR (btw te voldoen door medecontractant),

betaalbaar te stellen aan de aannemer. De btw, voor een bedrag van 136,11 EUR, wordt aan de

Belgische staat betaald. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening.

CBS 11 maart 2013 40


109. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Hulstbaan (deel): vernieuwen riolering:

toewijzing

Enig artikel

De gemeenteraad stelde in zitting van 23 november 2013 het definitief ontwerp vast voor het vernieuwen

van de riolering in een deel van de Hulstbaan, met een gunning via openbare aanbesteding.

Het college beslist, op basis van de uitslag van de aanbesteding, deze werken toe te wijzen aan Van Den

Bogerd Gebr. bvba, Lage Rooy 15, 2328 Meerle, voor een bedrag van 67.052,75 EUR (btw te voldoen door

medecontractant). De btw, voor een bedrag van 14.081,08 EUR, wordt rechtstreeks aan de Belgische staat

betaald.

110. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: RioAct takenpakket 2012: indienstname

rioolpompinstallaties 2012: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (thans De Watergroep), Vooruitgangstraat 189, 1030

Schaarbeek, werd in de gemeenteraad van 23 maart 2012 een RioAct voor het onderhoud van het

rioleringsnet afgesloten.

Het college beslist de ingediende factuur, voor de indienstname van rioolpompinstallaties in 2012, goed te

keuren en een bedrag van 27.250 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan

De Watergroep.

111. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: RioAct takenpakket 2012: uitbouw en

beheer van het gemeentelijk rioleringsnet (exploitatie hydraulische structuren):

betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (thans De Watergroep), Vooruitgangstraat 189, 1030

Schaarbeek, werd in de gemeenteraad van 23 maart 2012 een RioAct voor het onderhoud van het

rioleringsnet afgesloten.

Het college beslist de ingediende factuur voor de exploitatie van hydraulische structuren, periode oktober

en november 2012, goed te keuren en een bedrag van 17.742,25 EUR (btw te voldoen door medecontractant)

betaalbaar te stellen aan De Watergroep.

112. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: RioAct takenpakket 2012: uitbouw en

beheer van het gemeentelijk rioleringsnet (exploitatie hydraulische structuren):

betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (thans De Watergroep), Vooruitgangstraat 189, 1030

Schaarbeek, werd in de gemeenteraad van 23 maart 2012 een RioAct voor het onderhoud van het

rioleringsnet afgesloten.

Het college beslist de ingediende factuur voor de exploitatie van hydraulische structuren, periode

december 2012, goed te keuren en een bedrag van 9.037,16 EUR (btw te voldoen door medecontractant)

betaalbaar te stellen aan De Watergroep.

CBS 11 maart 2013 41


113. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Kerkstraat: grondmechanisch

onderzoek en onderzoek naar teerhoudend asfalt: bijkomend onderzoek: toewijzing

Enig artikel

Het college gaat akkoord met het uitvoeren van bijkomend onderzoek in het kader van het rioproject

Kerkstraat en beslist dit toe te wijzen aan GMA nv, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, voor een

bedrag van 1.400 EUR + 294 EUR (21 % btw) = 1.694 EUR.

114. Monumentenzorg: conciërgewoning kasteel Walburg: restauratie: betaalbaarstelling

ereloonnota ontwerper

Enig artikel

In zitting van 6 november 2006 werd het architectenbureau Van Severen bvba, Lodewijk Dosfelstraat 80,

9200 Dendermonde, door het college aangesteld als ontwerper voor de restauratie van de conciërgewoning

van kasteel Walburg.

Door de ontwerper wordt een ereloonnota ingediend die het honorarium in rekening brengt voor de fase

definitief ontwerp.

Aan het college wordt gevraagd deze ereloonnota goed te keuren en een bedrag van 20.959,68 EUR +

4.401,53 EUR (21 % btw) = 25.361,21 EUR betaalbaar te stellen aan de ontwerper.

115. Parken en plantsoenen: renovatie voetbalterreinen na seizoen 2010-2011: voorlopige

en definitieve aanvaarding

Enig artikel

Door Hebbelinck Filip bvba, Hillarestraat 47, 9160 Lokeren, werd de renovatie van 31 voetbalterreinen na

het seizoen 2010-2011 uitgevoerd.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de groendienst, goed te keuren en

de werken voorlopig en definitief te aanvaarden.

De volledige borgsom, namelijk 1.640 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel,

mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

116. Parken en plantsoenen: renovatie voetbalterreinen na seizoen 2011-2012: voorlopige

en definitieve aanvaarding

Enig artikel

Door De Ceuster nv, Fortsesteenweg 30, 2860 Sint-Katelijne-Waver, werd de renovatie van voetbalterreinen

na het seizoen 2011-2012 uitgevoerd.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de groendienst, goed te keuren en

de werken voorlopig en definitief te aanvaarden.

De volledige borgsom, namelijk 1.320 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te Brussel,

mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

117. Parken en plantsoenen: groendienst: huren hoogwerker voor snoeiwerken: betaalbaarstelling

factuur

Enig artikel

Door de groendienst werd bij TVH Rental Equipment nv, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, een

hoogwerker gehuurd voor het uitvoeren van snoeiwerken.

Het college beslist de ingediende factuur goed te keuren en een bedrag van 1.690,70 EUR + 355,05 EUR

(21 % btw) = 2.045,75 EUR betaalbaar te stellen aan TVH Rental Equipment nv.

CBS 11 maart 2013 42


118. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans/academie voor schone

kunsten: aanpassen centrale verwarmingsinstallatie en verwijderen asbest: betaalbaarstelling

vorderingsstaten nrs. 11 en 11 bis

Enig artikel

Door Devis nv, Herentalseweg 48, 2440 Geel, werd het aanpassen van de centrale verwarmingsinstallatie

en het verwijderen van asbest in de stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de stedelijke

academie voor schone kunsten uitgevoerd.

Het college beslist de vorderingsstaten nrs. 11 en 11 bis, samen met het bijbehorend proces-verbaal van

voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door het studiebureau Botec nv, goed te

keuren en de respectieve bedragen van 15.098,54 EUR en 5.736,84 EUR (btw te voldoen door medecontractant)

betaalbaar te stellen aan de aannemer. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in

afwachting van een lening. De btw, voor een bedrag van 4.375,43 EUR, wordt rechtstreeks aan de

Belgische staat betaald.

119. Gemeenschapscentrum: Troelant: bijkomende werken: wapening betonkolommen in

inox: goedkeuring

Enig artikel

Door VMG-De Cock nv, Industriepark-West 55, 9100 Sint-Niklaas, wordt het gemeenschapscentrum

Troelant gebouwd.

Het college gaat akkoord met de bijkomende werken voor het uitvoeren van de wapening van 3 betonkolommen

in gladde inox 304 en beslist deze werken toe te wijzen aan de aannemer, voor een bedrag van

780 EUR (btw te voldoen door medecontractant). Het college keurt de termijnverlenging van 1 dag goed.

120. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: renovatie voetbalterreinen na het seizoen

2012-2013: vaststelling gunningsvoorwaarden en -wijze

Artikel 1

Het college gaat principieel akkoord met het uitvoeren van renovatiewerken aan de voetbalterreinen na

het seizoen 2012-2013 en stelt de gunningsvoorwaarden en -wijze vast, zoals zij werden opgemaakt door

de stedelijke groendienst en waaruit onder andere blijkt dat de uitvoering van deze werken mag worden

geraamd op 26.000 EUR (btw te voldoen door medecontractant).

Artikel 2

Het college beslist de werken te gunnen via onderhandelingsprocedure na raadpleging.

Artikel 3

Het college beslist de uitgaven te verrekenen op artikels 7641/124-06 en 764/124-06 van het budget

2013.

Waarna de zitting wordt gesloten om 18 uur.

Sint-Niklaas, 11 maart 2013

Namens het college van burgemeester en schepenen:

CBS 11 maart 2013 43


In opdracht:

Marie-Louise Chalmet Lieven Dehandschutter

stadssecretaris burgemeester-voorzitter

CBS 11 maart 2013 44

More magazines by this user
Similar magazines