College van burgemeester en schepenen 10 juni ... - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

College van burgemeester en schepenen 10 juni ... - Stad Sint-Niklaas

College van burgemeester en schepenen

Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en

vertrouwelijke informatie)

10 juni 2013

Aanwezig:

De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard

Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer

Mike Nachtegael, schepenen;

met de heer Ronan Rotthier, stadssecretaris wd.

Afwezig:

mevrouw Christel Geerts, schepen.

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt

nr. 1.

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 14 uur.

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 27 mei 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 21 juni 2013: kennisneming

aanvullende agenda

Enig artikel

Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 21 juni

2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting.

2. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen:

brandverzekering kerkgebouwen in eigendom stad: principebeslissing

Enig artikel

Het college neemt kennis van de brief van het centraal kerkbestuur van 13 mei 2013 met een aantal

opmerkingen en vragen naar aanleiding van het overleg met het college op 13 maart 2013 en de opmaak

van het meerjarenplan 2014-2019.

Naar aanleiding van de vraag omtrent de brandverzekering voor de kerkgebouwen waarvan de stad

eigenaar is, beslist het college dat de kerkfabrieken de premie van de brandverzekering ten laste nemen

voor de kerkgebouwen die eigendom zijn van de stad:

- Onze-Lieve-Vrouwkerk;

- Sint-Nicolaaskerk;

- kerk HH. Andreas en Ghislenus;

- Sint-Catharinakerk;

- kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos.

CBS 10 juni 2013 1


3. Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:

Gemeentelijke Holding nv in vereffening: algemene vergadering:

volmacht aan de vereffenaars

Enig artikel

De Gemeentelijke Holding nv in vereffening stuurt een uitnodiging voor het bijwonen van de algemene

vergadering van aandeelhouders op woensdag 26 juni 2013 om 14.30 uur in de Financietoren,

Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

Het college neemt er kennis van dat schepen Mike Nachtegael en raadslid Ali Alci, respectievelijk effectief

en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de algemene vergadering van de

Gemeentelijke Holding nv in vereffening, de vergadering van 26 juni 2013 niet kunnen bijwonen.

Het college beslist een volmacht te verlenen aan de vereffenaars en geeft voor de benoeming van de

commissaris volgende steminstructie: onthouding.

4. Overig algemeen bestuur: lidmaatschap verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:

dagvaarding ISWa door advocatenkantoor Bert Beelen: voorstel

afsluiten dading

Enig artikel

Het college stelt voor dat het voorstel van het afsluiten van een dading met advocatenkantoor Bert Beelen

wordt voorgelegd aan de raad van bestuur van ISWa op 12 juni 2013. Via de raadsman van ISWa kan het

voorstel tot dading worden overgemaakt aan advocatenkantoor Bert Beelen. De dading is bedoeld om de

rechtszaak die advocatenkantoor Bert Beelen heeft opgestart ten aanzien van ISWa af te sluiten.

Aangezien de stad ook betrokken partij is in dit dossier wordt voorgesteld dat de dading erin zou bestaan

dat de stad en ISWa elk voor de helft zouden bijdragen in het bedrag (14.742 EUR) dat het advocatenkantoor

Bert Beelen in juli 2012 vorderde als minnelijke regeling, namelijk voor stad en ISWa elk ongeveer

7.500 EUR.

5. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring

Artikel 1

Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het betalend parkeren en het bewonersparkeren,

belastingjaar 2013, 413 artikelen voor een totaal bedrag van 6.195 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar.

Artikel 2

Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het parkeren in een blauwe zone, belastingjaar

2013, 221 artikelen voor een totaal bedrag van 3.315 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar.

8. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve

vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen

Enig artikel

Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf

woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college.

Het betreft:

- definitieve vastleggingen: van nr. 6664 tot en met nr. 7236;

- facturen: van nr. 6178 tot en met nr. 6685;

- vastgestelde rechten: van nr. 2134 tot en met nr. 2280.

CBS 10 juni 2013 2


9. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone:

dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring

facturen

Enig artikel

Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf

woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college.

Het betreft:

- definitieve vastleggingen: van nr. 530 tot en met nr. 565;

- facturen: van nr. 613 tot en met nr. 661;

- vastgestelde rechten: van nr. 219 tot en met nr. 310.

10. Gasvoorziening: leveren van aardgas periode 2014-2016: toewijzing

Artikel 1

De huidige overeenkomst voor het leveren van aardgas voor het stadsbestuur, de politie, De Ster vzw, het

OCMW, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking

Midden-Waasland en de diverse kerkfabrieken binnen de stad, loopt af op 31 december 2013.

Artikel 2

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen

en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996

en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking;

- de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

- alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking, en de hiernavolgende

aanvullingen en wijzigingen,

kan een nieuwe opdracht worden gegund na openbare aanbesteding op Europees niveau.

Artikel 3

Het bestek omvat het leveren van aardgas voor 3 jaar (met ingang van 1 januari 2014) tegen een vaste

prijs.

Artikel 4

Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Bulletin van Aanbestedingen en het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschap op 8 april 2013.

Artikel 5

Het proces-verbaal van opening van de offertes van 5 juni 2013 om 11.30 uur vermeldt dat 3 firma’s een

offerte hebben ingediend, namelijk:

- Electrabel Customer Solutions nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel;

- EDF-Luminus, Regentlaan 47, 1000 Brussel;

- ENI Gas & power nv, Guimardstraat 1 a, 1040 Etterbeek.

Artikel 6

Op basis van de ingediende prijzen werd het gunningsverslag opgemaakt, als bijlage gevoegd bij de

notulen van deze zitting, waaruit blijkt dat EDF-Luminus uit Brussel de voordeligste offerte heeft ingediend.

Artikel 7

Het college beslist, rekening houdend met de gunstige visa van de financieel beheerder van het stadsbestuur

en de financieel beheerder van het OCMW, het leveren van aardgas voor het stadsbestuur, de

politie, De Ster vzw, het OCMW, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, de Opdrachthoudende

Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland en de diverse kerkfabrieken binnen de stad toe te

CBS 10 juni 2013 3


wijzen aan de firma EDF-Luminus, Regentlaan 47, 1000 Brussel, tegen een eenheidsprijs van 29,63 EUR/

MWh (exclusief btw).

Dit zijn bedragen zonder btw, zonder distributiekosten voor Intergem en zonder diverse lasten en taksen.

11. Openbare bibliotheek: leveren lockers en ladeblokken: toewijzing

Artikel 1

Ter uitvoering van:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van lockers en ladeblokken voor de stedelijke

openbare bibliotheek toe te wijzen aan Delta-V Lucas nv, Bosstraat 189, 3930 Hamont-Achel, voor

een totaal bedrag van 4.127,76 EUR + 866,83 EUR (21 % btw) = 4.994,59 EUR, met een toegestane

korting van 9 % (reeds verrekend).

De levering omvat:

- 9 lockers ref. XJ226149 aan 309 EUR per stuk (exclusief btw);

2 lockers ref. XJ226154 aan 429 EUR per stuk (exclusief btw);

- 3 ladeblokken ref. XJ258937 aan 897 EUR per stuk (exclusief btw).

Artikel 2

De bestelling zal door de medewerkers van de bibliotheek gebeuren via de website zodat nog een extra

korting van 2 % wordt bekomen.

12. Openbare bibliotheek: leveren boekfolie: toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes en het gunstig visum van de financieel beheerder, het

leveren van boekfolie op afroep voor de stedelijke openbare bibliotheek toe te wijzen aan King’s House

Products bvba, Ernest Havauxstraat 23, 1040 Etterbeek, voor een totaal bedrag van 6.662,93 EUR +

1.399,21 EUR (21 % btw) = 8.062,14 EUR.

13. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: leveren van houtschors voor de Finse piste

sportcentrum Ter Beke: toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van 80 m³ sylvesterschors (10/20) voor de

dienst sport, voor het aanvullen van de houtschors van de Finse piste aan het sportcentrum Ter Beke te

CBS 10 juni 2013 4


Sinaai, toe te wijzen aan De Witte bvba, Denen 67, 9080 Lochristi, voor een totaal bedrag van 2.240 EUR

+ 134,40 EUR (6 % btw) = 2.374,40 EUR.

14. Kinderopvang: dienst onthaalouders: kennisneming afvoeren van materiaal

Enig artikel

Het college neemt er kennis van dat volgend materiaal van de dienst onthaalouders niet meer voldoet aan

de regelgeving van Kind en Gezin en door de klusjesman van de kinderopvang zal worden afgevoerd naar

het containerpark:

- 8 witte kinderstoelen merk Koelstra;

- 2 bovenstukken van kinderstoelen merk Koelstra;

- 1 babypark;

- 1 vast bed;

- 2 babysits met strepen;

- 4 stoffen reisbedden;

- 14 matrassen.

15. Kinderopvang: dienst onthaalouders: leveren materiaal: toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van materiaal voor de dienst onthaalouders

toe te wijzen, als volgt:

- aan de firma De Kinderplaneet, Betekomstraat 15, 3128 Baal, het leveren van:

- 15 kinderbedjes MIK Bed natuur 60 cm x 120 cm plooibaar: 139 EUR per stuk (exclusief btw);

- 20 matrassen KP Basic Matras sg20 dienst 60 cm x 120 cm: 45,50 EUR per stuk (exclusief btw);

- 20 matrasovertrekken Molton PU 60 cm x 120 cm hoofdeinde ademend: 15,99 EUR per stuk

(exclusief btw),

voor een totaal bedrag van 3.314,80 EUR + 696,11 EUR (21 % btw) = 4.010,91 EUR;

- aan de firma Paradisio (meubelen Staut nv, Grote Baan 36, 9100 Nieuwkerken) het leveren van:

- 6 babysits Pericles boboo navy ref. G195326: 90,08 EUR per stuk (exclusief btw);

- 12 relax inlegkussens Pericles ref. G 195 348: 26,03 EUR per stuk (exclusief btw),

voor een totaal bedrag van 852,84 EUR - 127,92 EUR (15 % korting) = 724,92 EUR + 152,23 EUR

(21 % btw) = 877,15 EUR;

- aan Hageland educatief bvba, Eilandstraat 4, 3294 Molenstede, het leveren van:

- 10 vloertegels ref. TX1236 aan 53,80 EUR per 2 stuks (exclusief btw),

voor een totaal bedrag van 273,10 EUR + 57,35 EUR (21 % btw) = 330,45 EUR (inclusief portkosten).

16. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: consultancy voor implementatie

van nieuwe firewall oplossingen en voorbereiding ICT vernieuwing: toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

CBS 10 juni 2013 5


- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op raamcontract en het gunstig visum van de financieel beheerder, het vastleggen

van 20 dagen consultancy voor de implementatie van de nieuwe firewall oplossingen en de

voorbereiding van de ICT vernieuwing van 2014 voor de dienst ICT toe te wijzen aan RealDolmen nv,

A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, voor een totaal bedrag van 16.000 EUR + 3.360 EUR (21 % btw) =

19.360 EUR.

17. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: onderhoud

plantendecoraties: betaalbaarstelling facturen

Enig artikel

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1;

- gemeenteraad van 28 september 2007 inzake het dagelijks bestuur,

stelt het college volgende facturen voor het onderhoud van plantendecoraties betaalbaar aan ISS

Landscaping nv (Lease Plant International), Steenstraat 20 bus 1, 1800 Vilvoorde:

- factuur nr. 8036005555 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 12,76 EUR + 2,68 EUR (21 %

btw) = 15,44 EUR, voor het onderhoud van 7 plantendecoraties in de stadsschouwburg;

- factuur nr. 8036005553 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 12,76 EUR + 2,68 EUR (21 %

btw) = 15,44 EUR, voor het onderhoud van 7 plantendecoraties voor de dienst reine stad;

- factuur nr. 8036005556 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 20,05 EUR + 4,21 EUR (21 %

btw) = 24,26 EUR, voor het onderhoud van 11 plantendecoraties in het Huis van Kind;

- factuur nr. 8036005557 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 455,82 EUR + 95,72 EUR (21 %

btw) = 551,54 EUR, voor het onderhoud van 250 plantendecoraties in het stadhuis en de deelgemeenten;

- factuur nr. 8036005559 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 41,93 EUR + 8,81 EUR (21 %

btw) = 50,74 EUR, voor het onderhoud van 23 plantendecoraties in de brandweerkazerne;

- factuur nr. 8036005558 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 32,81 EUR + 6,89 EUR (21 %

btw) = 39,70 EUR, voor het onderhoud van 18 plantendecoraties in de stedelijke openbare bibliotheek;

- factuur nr. 8036005561 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 10,93 EUR + 2,30 EUR (21 %

btw) = 13,23 EUR, voor het onderhoud van 6 plantendecoraties voor de dienst toerisme;

- factuur nr. 8036005560 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 23,70 EUR + 4,98 EUR (21 %

btw) = 28,68 EUR, voor het onderhoud van 13 plantendecoraties in het Sinbad;

- factuur nr. 8036005554 van 30 april 2013, voor een totaal bedrag van 41,93 EUR + 8,81 EUR (21 %

btw) = 50,74 EUR, voor het onderhoud van 23 plantendecoraties voor de politiezone.

18. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren van 3 controleplaatjes

begrenzer, 2 controleplaatjes tachograaf en het ijken van een tachograaf:

betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Ter uitvoering van:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- het gemeentedecreet artikels 159 § 1 en § 2 en 160 § 1;

- de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 inzake het dagelijks bestuur,

stelt het college de factuur nr. 2012366 van 28 november 2012, voor een totaal bedrag van 480 EUR +

100,80 EUR (21 % btw) = 580,80 EUR, voor het leveren van 3 controleplaatjes begrenzer, 2 controleplaatjes

tachograaf en het ijken van een tachograaf voor de stadsgarage betaalbaar aan Dupi Engineering

bvba, Europark-Noord 46 a, 9100 Sint-Niklaas.

CBS 10 juni 2013 6


19. Personeelsdienst en vorming: personeelsbeheer: opstarten procedure voor het leveren

van maaltijdcheques

Artikel 1

Het college neemt er kennis van dat op 31 december 2013 de huidige overeenkomst voor het leveren van

maaltijdcheques afloopt.

Artikel 2

Het college neemt er kennis van dat een nieuwe procedure, namelijk algemene offerteaanvraag op

Europees niveau, wordt opgestart in overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten en de daarbij horende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september

1996 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking;

- de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

- CAO 1999-2001 inzake verplichting toekennen maaltijdcheques aan personeel.

Artikel 3

Het dossier zal worden opgestart voor een periode van minimum 3 jaar, met de mogelijkheid om 2 keer te

verlengen met een periode van 1 jaar (3 + 1 + 1). De maximale termijn bedraagt bijgevolg 5 jaar.

In het bestek worden volgende bepalingen opgenomen:

- er worden 2 percelen voorzien, namelijk:

- perceel 1: papieren maaltijdcheques;

- perceel 2: elektronische maaltijdcheques;

de mogelijkheid wordt geboden om een extra korting te geven indien beide percelen aan dezelfde

inschrijver worden gegund;

- volgende gunningscriteria zullen worden opgenomen in het bestek:

- kostprijs: 70 punten;

- overige: veiligheidsaspecten, verzekering en procedure bij verlies cheque/kaart, aangesloten leden,

betalingsmodaliteiten, enzovoort: 30 punten.

20. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: Vredefeesten en Villa Pace 2013: huren

van bureelcontainers met uitrusting en sanitaircontainers: toewijzing

Artikel 1

In zitting van 4 maart 2013 stelde het college het programma en het budget vast voor de Vredefeesten en

Villa Pace 2013.

Artikel 2

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het huren van bureelcontainers met uitrusting en sanitaircontainers

voor de Vredefeesten en Villa Pace 2013 toe te wijzen aan Real Verhuur nv, Kluizenhof 25,

9170 Sint-Gillis-Waas, als volgt:

- 4 bureelunits BEL60 type 652 van ongeveer 6 m x 3 m om te schakelen, inclusief meubilair en buitentrap

voor de Vredefeesten 2013, voor een totaal bedrag van 2.990 EUR + 627,90 EUR (21 % btw) =

3.617,90 EUR (leveren, monteren, demonteren en ophalen containers);

- 5 bureelunits BEL60 type 652 van ongeveer 6 m x 3 m voor Villa Pace 2013 + 2 sanitaircontainers, voor

een totaal bedrag van 3.666 EUR + 769,86 EUR (21 % btw) = 4.435,86 EUR (leveren, plaatsen en

ophalen containers).

CBS 10 juni 2013 7


21. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: Vredefeesten 2013: huren van sanitair:

toewijzing

Artikel 1

In zitting van 4 maart 2013 stelde het college het programma en het budget vast voor de Vredefeesten

2013.

Artikel 2

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het huren van sanitair (2 toiletwagens, 3 chemische

toiletten rolstoelgebruikers en 11 plaszuilen) voor de Vredefeesten 2013 toe te wijzen aan ECO toilet nv,

Ambachtstraat 1, 2390 Malle, voor een totaal bedrag van 2.430 EUR + 510,30 EUR (21 % btw) =

2.940,30 EUR.

22. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: Vredefeesten en Villa Pace 2013: huren

stroomaggregaten en toebehoren: toewijzing

Artikel 1

In zitting van 4 maart 2013 stelde het college het programma en het budget vast voor de Vredefeesten en

Villa Pace 2013.

Artikel 2

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het huren van stroomaggregaten en toebehoren

tijdens de Vredefeesten en Villa Pace 2013 toe te wijzen aan de firma met de voordeligste offerte, namelijk

de firma N.E.N.S. Power, Kouterstraat 155, 9120 Vrasene, als volgt:

- voor Villa Pace: voor een totaal bedrag van 2.757,37 EUR + 579,05 EUR (21 % btw) = 3.336,42 EUR

(inclusief transport) als volgt:

- voor de Castrohof:

- 1 stroomaggregaat 60 kVA (maximaal 40 draaiuren per week), inclusief 1 reservetank van 1.200 l

per stuk; indien het aggregaat meer uren draait dan toegelaten, zullen de overuren worden aangerekend

aan 3,35 EUR per draaiuur (exclusief btw);

- voor de Castrodreef en Hendrik Heymanplein:

- 1 stroomaggregaat 60 kVA (maximaal 40 draaiuren per week), inclusief 1 reservetank van 1.200 l

per stuk; indien het aggregaat meer uren draait dan toegelaten, zullen de overuren worden aangerekend

aan 3,35 EUR per draaiuur (exclusief btw);

- 16 verdeelkasten 63 A;

- 20 verlengkabels 63 A - 25 m;

- 5 stroomaggregaten 40 kVA (maximaal 40 draaiuren per week); indien het aggregaat meer uren

draait dan toegelaten, zullen de overuren worden aangerekend aan 3,02 EUR per draaiuur

(exclusief btw);

- 12 verlengkabels 32 A - 25 m;

- exclusief verbruik brandstof;

- voor de Vredefeesten: voor een totaal bedrag van 1.958 EUR + 411,18 EUR (21 % btw) =

2.369,18 EUR (inclusief transport) als volgt:

- 1 stroomaggregaat 500 kVA (maximaal 60 draaiuren per week), inclusief dubbelwandige brand-

CBS 10 juni 2013 8


stoftank 2.400 l; indien het aggregaat meer uren draait dan toegelaten, zullen de overuren worden

aangerekend aan 14,55 EUR per draaiuur (exclusief btw);

- 1 verdeelkast 500 kVA (1.000 A), inclusief aansluitkabels;

- 2 x 30 m kabel 4 x 120 mm² met aarding en kabeleind powerlock;

- 5 verdeelkasten 63 A;

- 1 verdeelkast 32 A;

- exclusief verbruik brandstof.

Artikel 3

Gelet op het verbruik van brandstof tijdens de Vredefeesten 2012 zal de bestelbon voor de Vredefeesten

2013 worden opgemaakt voor een totaal bedrag van 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) =

5.000 EUR.

23. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: leveren van transportrekken: toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van stapelbakken voor de dienst feestelijkheden

toe te wijzen aan Lenaerts-Blommaert nv, Jan de Malschelaan 9, 9140 Temse, voor een totaal

bedrag van 5.337 EUR + 1.120,77 EUR (21 % btw) = 6.457,77 EUR, als volgt:

- 4 stapelrekken banken;

- 14 stapelrekken kiestafels;

- 4 stapelrekken plankenvloer enkel;

- 4 stapelrekken plankenvloer dubbel.

24. Handel en middenstand: huren van 4 plaszuilen: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met:

- de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn

2011/7/EU);

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 § 2;

- de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het huren (inclusief levering en ophaling + 1 lediging

per week + kostprijs van extra ledigingen op afroep) van 4 plaszuilen 'festivaltype' gedurende de periode

van 15 juni 2013 tot en met 15 september 2013 tijdens de evenementenperiode toe te wijzen aan ECO

toilet nv, Ambachtstraat 1, 2390 Malle, voor een totaal bedrag van 2.964 EUR + 622,44 EUR (21 % btw) =

3.586,44 EUR.

Artikel 2

Er zal in de toewijzingsbrief aan de firma duidelijk worden gemeld dat de extra ledigingen op afroep

correct moeten verlopen. Indien er zich hieromtrent problemen zouden voordoen zal de firma in gebreke

worden gesteld en zal voor de resterende periode de opdracht worden toegewezen aan de op 1 na goedkoopste

offerte.

CBS 10 juni 2013 9


25. Handel en middenstand: deelneming aan 'Gemeenteradar' van UNIZO: kennisneming

Enig artikel

Het college neemt kennis van de inschrijving voor deelneming aan de 'Gemeenteradar' van UNIZO, een

online tool om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers na te gaan.

Deze inschrijving is gratis.

28. Begraafplaatsen: verlenen graf- en columbariumconcessies: lijst mei 2013

Enig artikel

Het college beslist een graf- en columbariumconcessie te verlenen aan de personen vermeld in de lijst van

de maand mei 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting.

29. Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: ingaan op vraag van Holebi9100 vzw

voor aanmaken 6 aankondigingsborden via dienst belettering

Enige artikel

Het college beslist in te gaan op de vraag van de Holebi9100 vzw om op het budget van de kansenwerker,

via de dienst belettering 6 aankondigingsborden aan te maken voor de jaarlijkse barbecue van de vereniging

en deze te laten ophangen in de centrumstad en de deelgemeenten.

30. Kinderopvang: kinderdagverblijf Hermelijn: organisatie midzomerfeest in het kader van

ouderparticipatie

Artikel 1

Het college neemt kennis van het programma van het midzomerfeest in het kader van ouderparticipatie op

vrijdag 21 juni 2013 in het kinderdagverblijf Hermelijn.

31. Musea: Dag van den Brei: tentoonstelling over wielersportkleding: bruikleen, verzekering

en vergoeding

Artikel 1

Het college beslist voor de tentoonstelling over wielersportkleding tijdens de Dag van den Brei op zondag

16 juni 2013 volgende bruiklenen af te sluiten en te verzekeren (te verzekeren periode: 7-19 juni 2013):

- 5 historische wielertruien van het Wielermuseum Roeselare, Polenplein 15, 8800 Roeselare, voor een

bedrag van 375 EUR;

- 5 historische wielertruien van het Centrum Ronde van Vlaanderen, Markt 43, 9700 Oudenaarde, voor

een bedrag van 375 EUR.

Artikel 2

Het college beslist aan de heer Stijn Bams, communicatieverantwoordelijke van de firma Bioracer, een

honorarium van 125 EUR + verplaatsingskosten te betalen voor een lezing over de technische evolutie in

wielerkleding.

CBS 10 juni 2013 10


32. Musea: voorstelling posterproject laatstejaarsstudenten 'professionele bachelor leerkracht

middelbaar onderwijs' KaHo Sint-Lieven

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de voorstelling van het posterproject van de laatstejaarsstudenten 'professionele

bachelor leerkracht middelbaar onderwijs' KaHo Sint-Lieven op donderdag 20 juni 2013 in de vaste

collectie van het SteM Zwijgershoek.

Het college verleent zijn akkoord voor gratis toegang voor de docenten, studenten en geïnteresseerden

voor het posterproject.

33. Overige culturele instellingen: gebruik 't Bau-huis voor ontvangst bezoekers

Oudenaarde in het kader van stadsuitwisseling: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Het college beslist de factuur nr. 2013-F-126 van 31 mei 2013, voor een bedrag van 600 EUR + 126 EUR

(21 % btw) = 726 EUR, betaalbaar te stellen aan AGB 't Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas,

voor het gebruik van de foyer met café van ’t Bau-huis op zondag 23 juni 2013 voor de ontvangst van de

bezoekers uit Oudenaarde in het kader van de stadsuitwisseling.

34. Openbare bibliotheek: publiekswerking: organisatie project 'Dichter & Verder'

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de organisatie van het project 'Dichter & Verder', een project rond Anton

van Wilderode en dit van zaterdag 28 september 2013 tot en met donderdag 21 november 2013.

Het programma wordt als volgt vastgesteld:

- een tentoonstelling met dagboekfragmenten, fotomateriaal en kunstwerken uit de privécollectie van de

dichter, … in de Bib van zaterdag 28 september 2013 tot en met donderdag 21 november 2013;

- een stadswandeling die deelnemers langs Sint-Niklase ijkpunten in het leven en werk van Anton van

Wilderode loodst, door studenten van KaHo Sint-Lieven (onder begeleiding van mevrouw Marianne

Vonck) van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober 2013;

- in het kader van Poëzie op zondagmorgen: het cultuurcentrum besteedt aandacht aan het uitgebreide

oeuvre van Anton van Wilderode en aan de figuur als inspiratiebron voor andere grote dichters, op

zondag 6 oktober 2013 om 10.30 uur in de Foyer van de stadsschouwburg;

- in het kader van Zondagskind: het stadsarchief presenteert filmbeelden over Anton van Wilderode op

zondag 10 november 2013 om 10.30 uur in de Bib;

- een lezingenreeks: 4 kenners van het oeuvre van de auteur bieden in evenveel lezingen een verrassende

blik op een deelaspect van een literair nalatenschap:

- donderdag 10 oktober 2013 om 20 uur: 'Hebben (Vlaamse) reuzen het eeuwig leven?' door de heer

Dirk De Geest;

- donderdag 24 oktober 2013 om 20 uur: 'Anton van Wilderode over de grens' door mevrouw Beatrijs

Van Craenenbroeck;

- donderdag 7 november 2013 om 20 uur: 'Anton van Wilderode en het Vlaamse aspect' door de heer

Guido Moons;

- donderdag 21 november 2013 om 20 uur: 'Anton van Wilderode. Reizen op versvoeten.' door

mevrouw Hildegard Coupé;

- bezoek aan het woonhuis van Anton van Wilderode en wandeling langs het Anton van Wilderodepad op

zondag 29 september 2013 om 15 uur. Organisatie van en inschrijven via het Reynaertgenootschap.

Het college beslist dit project in de stedelijke openbare bibliotheek te openen op zaterdag 28 september

2013 om 16 uur.

Sprekers:

- Annemie Charlier, schepen van cultuur;

- Lieven Dehandschutter, burgemeester;

- gastspreker Patrick Lateur, classicus en dichter;

CBS 10 juni 2013 11


- Herman Van Rompuy (via videoboodschap), voorzitter van de Europese Raad;

- Jozef Dauwe (onder voorbehoud van subsidie door de provincie Oost-Vlaanderen), lid van de deputatie,

bevoegd voor cultuur.

Het college verleent ook toelating om na de opening een receptie aan te bieden aan de aanwezigen.

De totale uitgaven voor het project worden geraamd op 5.000 EUR. Hiervoor werden door Bibliotheca

Wasiana vzw subsidies aangevraagd bij verschillende instanties.

Het college stelt in het kader van het cultuurbeleidsplan een subsidie van 2.500 EUR betaalbaar aan

Bibliotheca Wasiana vzw voor het Anton van Wilderode-project.

De uitgaven vanuit de bibliotheek voor het project zullen maximaal 2.000 EUR bedragen, afhankelijk van

het binnenhalen van subsidies.

35. Jeugd: jeugdwerk: beheersstructuur voor ontmoetingscentrum Troelant: principes voor

de ontmoetingscentra in alle deelgemeenten

Artikel 1

Het college gaat akkoord met de algemene principes voor het beheer van ontmoetingscentra in de deelgemeenten:

- de verzelfstandigde vorm van EVA - ACCSI vzw wordt als juridische beheersstructuur, met verzekerde

vertegenwoordiging van het jeugdwerk en vertegenwoordigers uit elke deelgemeente, gebruikt voor

het beheer van de polyvalente ruimtes;

- implementeren van gebruikersflexibiliteit door het oprichten van een gebruikersoverleg en het inschakelen

van een conciërge. Boekingen gebeuren (digitaal) via de dienst cultuur;

- een gebruikersoverleg bepaalt periodiek de agendasetting van de polyvalente ruimtes, waarbij voldoende

ruimte wordt voorbehouden voor jeugdinitiatieven;

- het vrijwaren van een instuifruimte voor de jeugd. Hiervoor wordt een overeenkomst tussen het stadsbestuur

en de jeugdhuiswerking opgemaakt.

Artikel 2

Het college geeft op basis van de algemene principes voor het beheer van ontmoetingscentra in de deelgemeenten

de beleidsondersteunde cel en de jeugddienst de opdracht om in nauw overleg met ACCSI vzw

en samen met alle stakeholders uit Sinaai het beheer van de polyvalente ruimtes in het ontmoetingscentrum

Troelant (onder meer de verhuur, de logistiek en het onderhoud, het gebruikersoverleg en de

conciërgefunctie) verder uit te werken.

Artikel 3

Het college gaat op basis van de algemene principes voor het beheer van ontmoetingscentra in de

deelgemeenten akkoord met de opmaak van een overeenkomst voor het ter beschikking stellen van de

instuifruimte in het ontmoetingscentrum Troelant aan JOC Troelant vzw. Ook voor Speelpleinwerking

Spenoazi wordt een overeenkomst opgemaakt betreffende het gebruik van een vaste materiaalruimte in

het gebouw.

36. Jeugd: jeugdwerk: Speelpleinwerkingen Waasland vzw: uitbreiding naar volledagwerking:

verhoging vergoeding vrijwilligers speelpleinwerkingen

Artikel 1

Het college gaat akkoord met de verhoging van de vergoeding voor de vrijwilligers van Speelpleinwerkingen

Waasland vzw, in het kader van de uitbreiding naar volledagwerking.

Artikel 2

Het college beslist aan Speelpleinwerkingen Waasland vzw een bedrag van 2.000 EUR ter beschikking te

stellen voor een jobstudent in het kader van de uitbreiding naar volledagwerking.

CBS 10 juni 2013 12


37. Buitenlandse relaties: tussenkomst in onkosten van transport ex librissen en deelneming

aan ex libris congres in Tábor door Jack van Peer

Artikel 1

Het college geeft toelating aan de heer Jack van Peer om ex librissen uit de collectie van het internationaal

exlibriscentrum te transporteren naar Tábor en terug naar Sint-Niklaas voor een ex libris congres.

Artikel 2

Het college geeft toelating om de collectie Japanse ex librissen, in bezit van een Tsjechische ex libris

vereniging, vanuit Tábor naar Sint-Niklaas te laten transporteren door de heer Jack van Peer, om deze te

kunnen gebruiken voor een geplande tentoonstelling in 2014.

Artikel 3

Het college beslist aan de heer Jack van Peer een voorschot van 600 EUR mee te geven waarmee hij de

volgende kosten ter plaatse kan betalen:

- hotel met ontbijt voor 3 nachten (van vrijdag 20 tot zondag 22 september 2013);

- transportkosten;

- maaltijden van vrijdag 20 tot zondag 22 september 2013.

Bij de afrekening moeten de verantwoordingsstukken worden voorgelegd.

38. Hulp aan het buitenland: subsidies aan buitenlandse partners: realisatie afvalophalingsproject

in Tambacounda: vaststelling eindrapport in het kader van het federaal

vijfjarenprogramma 'gemeentelijke internationale samenwerking'

Enig artikel

Het college stelt het inhoudelijk en financieel eindrapport vast inzake het actieplan 2012 en het gehele

meerjarenprogramma (2008-2012) in het kader van het federaal vijfjarenprogramma 'gemeentelijke

internationale samenwerking' voor de realisatie van het afvalophalingsproject in Tambacounda, als bijlage

gevoegd bij de notulen van deze zitting.

39. Flankerend onderwijsbeleid: organisatie Stadsslinger editie 2014

Enig artikel

Het college keurt de organisatie van de Stadsslinger editie 2014, een dag waarop lokale welzijnsinstellingen

de deuren openzetten voor onderwijspersoneel, op vrijdag 25 april 2014 goed.

41. Feesten en plechtigheden: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan

Friends voor buitenschieting

Enig artikel

Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie

van 100 EUR toe te kennen aan Friends, p.a. Passtraat 7, 9100 Sint-Niklaas, voor de buitenschieting op

2 wippen op zaterdag 24 augustus 2013.

42. Feesten en plechtigheden: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan

Comité K voor buurtfeest

Enig artikel

Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie

van 100 EUR toe te kennen aan het Comité K, p.a. Koutermolenstraat 78, 9111 Belsele, voor het buurt-

CBS 10 juni 2013 13


feest op zaterdag 28 september 2013.

43. Feesten en plechtigheden: foren en kermissen: programma en subsidies kermis Belsele,

Sint-Niklaas en Sinaai

Enig artikel

Het college gaat akkoord met het programma van de kermissen 2013 in Belsele, Sint-Niklaas en Sinaai, de

subsidieregeling en de verdeling ervan en de lijst van de erkende wijkkermissen, zoals vermeld in de

bijlagen gevoegd bij de notulen van deze zitting.

44. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: '500 jaar markt': geluid en licht: toewijzing

Enig artikel

Het college beslist het verzorgen van het geluid en het licht tijdens '500 jaar markt' op de Grote Markt op

zaterdag 22 en zondag 23 juni 2013 toe te wijzen aan D-dream, Koolstraat 26, 9290 Berlare, voor een

totaal bedrag van 2.500 EUR + 525 EUR (21 % btw) = 3.025 EUR.

46. Sport: sportbeleid: verhogen reglementaire subsidie voor rit in Ronde van Oost-

Vlaanderen voor beloften en betaalbaarstelling

Enig artikel

Het college beslist in te stemmen met het verhogen van de reglementaire subsidie van 950 EUR naar

2.600 EUR voor de rit in de Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften op vrijdag 16 augustus 2013 en

deze betaalbaar te stellen aan Stadsbelangen vzw, p.a. Nieuwstraat 195 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

47. Sport: sportbeleid: subsidies voor infrastructuurprojecten: betaalbaarstelling subsidie

aan SK Gerda

Enig artikel

Het college beslist van de eerder toegekende subsidie van 1.085 EUR voor uitvoering van een infrastructuurproject,

een schijf van 497,50 EUR betaalbaar te stellen aan SK Gerda, p.a. August Nobelsstraat 15

bus 9, 9100 Sint-Niklaas.

48. Wegen: toelating aan bouwbedrijf IBO nv voor aanpassen voetpad, boordstenen en

rijbaan aan Vermorgenstraat

Artikel 1

Het college beslist aan bouwbedrijf IBO nv, Steenweg op Blaasveld 56 a, 2801 Heffen, toelating te verlenen

voor het aanpassen van het voetpad, de boordstenen en de rijbaan aan Vermorgenstraat te 9100

Sint-Niklaas.

Tracé van de werken: Vermorgenstraat: verbouwing rijkswachtkazerne - aanpassen voetpaden, boordstenen

en rijbaan (asfalt) over 12 m voor nieuwe op- en uitrit van parkings (boven- en ondergrondse) en

het hellend vlak (rolstoel).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

CBS 10 juni 2013 14


goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de werken uitvoeren volgens detailtekening;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de nutsleidingen vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de opritten aanleggen met betonfundering (ten minste 20 cm) met nieuwe betonklinkers, de

straatboordstenen (afgeschuinde) en de straatgoot met betonfundering (15 cm);

- bijplaatsen en aansluiten van een straatkolk ter hoogte van het laagste punt in de straatgoot;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de kosten van de werken zijn ten laste van de aanvrager;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

49. Watervoorziening: toelating aan De Watergroep voor vervangen loden wateraansluitingen

aan Tabakstraat

Artikel 1

Het college beslist aan De Watergroep, directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent,

toelating te verlenen voor het vervangen van de loden wateraansluitingen aan Tabakstraat te 9100

Sint-Niklaas.

Tracé van de werken: vervangen van 13 loden wateraansluitingen door PE aansluitingen in de voetpaden

aan Tabakstraat (onpare kant) en 7 aansluitingen via onderboring rijbaan en sleuven in de voetpaden

(pare kant).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen - raketten);

- indien blijkt dat de handboringen niet kunnen worden uitgevoerd, moet de technische dienst worden

gecontacteerd om een oplossing te bieden met voorwaarden;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

oorspronkelijke betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde oorspronkelijke

betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

CBS 10 juni 2013 15


- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan De Watergroep aansprakelijk worden

gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van

enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die

in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

50. Watervoorziening: toelating aan De Watergroep voor vervangen loden wateraansluitingen

aan Mercatorstraat

Artikel 1

Het college beslist aan De Watergroep, directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent,

toelating te verlenen voor het vervangen van de loden wateraansluitingen aan Mercatorstraat te 9100

Sint-Niklaas.

Tracé van de werken: vervangen van 29 loden wateraansluitingen door PE aansluitingen in de voetpaden

aan Mercatorstraat (pare kant) en 19 aansluitingen via onderboring rijbaan en sleuven in de voetpaden

(onpare kant).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen - raketten);

- indien blijkt dat de handboringen niet kunnen worden uitgevoerd, moet de technische dienst worden

gecontacteerd om een oplossing te bieden met voorwaarden;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

oorspronkelijke betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde oorspronkelijke

betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan De Watergroep aansprakelijk worden

gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van

enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die

in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

CBS 10 juni 2013 16


51. Watervoorziening: toelating aan De Watergroep voor vervangen loden wateraansluitingen

aan Oude Molenstraat

Artikel 1

Het college beslist aan De Watergroep, directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent,

toelating te verlenen voor het vervangen van de loden wateraansluitingen aan Oude Molenstraat te 9100

Sint-Niklaas.

Tracé van de werken: vervangen van 22 loden wateraansluitingen door PE aansluitingen aan Oude Molenstraat

(pare kant) en 14 aansluitingen in de voetpaden (onpare kant).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en diverse nutsvoorzieningen vrijwaren van werken en/of

beschadigingen;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen - raketten);

- indien blijkt dat de handboringen niet kunnen worden uitgevoerd, moet de technische dienst worden

gecontacteerd om een oplossing te bieden met voorwaarden;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

oorspronkelijke betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde oorspronkelijke

betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan De Watergroep aansprakelijk worden

gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van

enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die

in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

52. Watervoorziening: toelating aan De Watergroep voor vervangen loden wateraansluitingen

aan Collegestraat

Artikel 1

Het college beslist aan De Watergroep, directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46,9000 Gent,

toelating te verlenen voor het vervangen van de loden wateraansluitingen aan Collegestraat te 9100

Sint-Niklaas.

Tracé van de werken: vervangen van 8 loden wateraansluitingen door PE aansluitingen in de voetpaden

aan Collegestraat (pare kant) en 4 aansluitingen via onderboring rijbaan en sleuven in de voetpaden

(onpare kant).

CBS 10 juni 2013 17


Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden, straatriolering en diverse nutsvoorzieningen vrijwaren van werken en/of

beschadigingen;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen - raketten);

- indien blijkt dat de handboringen niet kunnen worden uitgevoerd, moet de technische dienst worden

gecontacteerd om een oplossing te bieden met voorwaarden;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

oorspronkelijke betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde oorspronkelijke

betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan De Watergroep aansprakelijk worden

gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van

enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die

in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

53. Gasvoorziening: toelating aan Intergem voor saneren gasleiding aan Tereken

Artikel 1

Het college beslist aan Intergem, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het saneren

van de gasleiding aan Tereken te 9100 Sint-Niklaas.

Tracé van de werken:

- saneren gas (ongeveer 235 m) en plaatsen wachtbuis (ongeveer 117 m) aan Tereken;

- gasleiding (PE diameter 200 mm) vanaf Tereken 174 via voetpaden en opritten tot nr. 108 (koppeling);

- wachtbuis (PE diameter 50 mm) vanaf Tereken 178 via onderboring rijbaan (Kapelstraat) en verder via

voetpaden en opritten tot nr. 150 met onderboring rijbaan (Tereken) tot nr. 117;

- overkoppelen van 25 huisaansluitingen;

- opbraak en verwijderen van verlaten stalen gasbuizen (ongeveer 230 m).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- voor aanvang van de werken een schriftelijke bevestiging van synergiewerken door andere

nutsmaatschappijen aan de technische dienst bezorgen;

CBS 10 juni 2013 18


- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf schriftelijk verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen);

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de huisaansluitingen op eenzelfde diepte als de hoofdleiding aanleggen. Indien de voorgevel van de

woning op de rooilijn staat, moet de aansluiting langs de fundering verticaal naar boven komen. Indien

wordt afgeweken van deze werkwijze en de huisaansluiting beschadigd geraakt door wegenwerken,

kan de betrokken aannemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gebeurlijke schade;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet 4.1.28;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de milieudienst;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Eandis aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

54. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan

Sinaaidorp

Artikel 1

Het college beslist aan Telenet nv, Netaanleg, Deinsesteenweg 110 b, 9031 Drongen, toelating te verlenen

voor het vervangen van een defecte kabel aan Sinaaidorp te 9112 Sinaai.

Tracé van de werken: vervangen defecte kabel (ongeveer 61 m) vanaf Sinaaidorp 72 (bestaande paddenstoel)

via voetpaden en opritten tot nr. 80 (bestaande paddenstoel).

Artikel 2

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

CBS 10 juni 2013 19


- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand

III.6.2.2., waarbij enkel materiaal 6.1.1 is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand),

machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden

ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

55. Overige algemene en ondersteunende diensten: onroerende rechten: Rolliersstraat:

betaling verwarmingskosten voor klaslokalen stedelijke academie voor muziek, woord

en dans

Enig artikel

Het college beslist aan Immo De Poortere bvba, Kasteelstraat 18, 9100 Sint-Niklaas, een bedrag van

18.608,17 EUR (inclusief btw) betaalbaar te stellen voor de verwarmingskosten van de klaslokalen in de

vroegere Bisschoppelijke Normaalschool in de Rolliersstraat te 9100 Sint-Niklaas, ten behoeve van de

stedelijke academie voor muziek, woord en dans. De kosten hebben betrekking op de periode van 23 mei

2009 tot 1 januari 2013.

59. Straatverlichting: Weimanstraat: geen bijkomende verlichting langs nieuw fietspad

Enig artikel

Het college beslist principieel geen bijkomende verlichting te plaatsen langs het nieuwe fietspad in de

Weimanstraat gezien het negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos, de milieudienst, de

Gemeentelijke Begeleidingscommissie en de technische dienst.

60. Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones: waterlopen: interne staatshervorming:

overdracht beheersbevoegdheid: herbevestiging standpunt college

Enig artikel

Het college bevestigt zijn standpunt van 1 oktober 2012 inzake de herinschaling van de waterlopen. Het

beheer van de waterlopen van 3de categorie buiten de polder wordt niet overgedragen naar het provinciebestuur.

CBS 10 juni 2013 20


61. Stads- en plattelandsontwikkeling: inbreidingsproject Beenaertwijk: trage ontsluiting

ten behoeve van de woningen Plezantstraat 355-383: standpunt college

Artikel 1

Het college beslist principieel akkoord te gaan met het realiseren van een trage ontsluiting voor fietsers en

voetgangers ten behoeve van de woningen, gelegen Plezantstraat 355 tot 383, via het inbreidingsproject

Beenaertwijk. Deze ontsluiting zal worden gerealiseerd door middel van een erfdienstbaarheid van doorgang

over een breedte van 1,5 m.

De voorwaarden van de erfdienstbaarheid moeten mee worden opgenomen in de verkoopaktes van de

Waasse Landmaatschappij.

Artikel 2

De stad zal instaan voor het aanleggen van de weg in steenslagverharding, het plaatsen van een brugje

over waterloop 27 en het plaatsen van openbare verlichting. De kosten worden geraamd op 25.000 EUR.

Artikel 3

Het college neemt kennis van de brief van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting van 4 maart

2013 betreffende het akkoord voor het aanleggen van de weg op eigendom van de maatschappij, op

voorwaarde dat de stad instaat voor de aanleg en het verder onderhoud.

62. Vermindering van de milieuverontreiniging: saneren van gronden aan Prinses Marie-

Joséstraat 10 bus 2: kennisneming conformverklaring bodemsaneringsproject door

OVAM

Enig artikel

Het college neemt kennis van de beslissing van OVAM op 23 mei 2013 om het beperkt bodemsaneringsproject

opgemaakt door OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, voor het saneren van gronden aan

Prinses Marie-Joséstraat 10 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, conform te verklaren.

63. Overige milieubescherming: betaalbaarstelling subsidies duurzaam bouwen

Enig artikel

Het college beslist de subsidies duurzaam bouwen betaalbaar te stellen aan de rechthebbenden, vermeld

in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing,

dakisolatie, wandisolatie, vloerisolatie, zonneboiler en voor het gebruik van FSC-gelabeld hout.

Het totaal van de uit te betalen subsidies bedraagt 8.104,25 EUR.

64. Overige milieubescherming: 'Juni compostmaand': betaalbaarstelling consumpties

Enig artikel

De Kringloopfietstocht naar aanleiding van 'Juni compostmaand' op zaterdag 1 juni 2013 werd afgesloten

met een barbecue, waarbij de deelnemers, compostmeesters en tuinders een gratis consumptie ontvingen

van het stadsbestuur. Het college beslist het bedrag van de gratis consumpties (84 EUR) contant uit te

betalen aan de verantwoordelijke van de kantine van de Volkstuinders van de Lindenstraat.

65. Overige milieubescherming: instappen in pilootproject 'Duurzaam bouwadvies voor alle

Oost-Vlamingen'

Enig artikel

Het college beslist in te stappen in het pilootproject 'Duurzaam bouwadvies voor alle Oost-Vlamingenen

CBS 10 juni 2013 21


ondertekent de engagementsverklaring 'Duurzaam bouwadvies - september-december 2013'.

66. Overige milieubescherming: opmaak van een CO2-nulmeting van het grondgebied

Sint-Niklaas in het kader van het 'Burgemeestersconvenant' (Convenant of Mayors)

Enig artikel

Het college beslist in het kader van een eventuele toekomstige ondertekening van het 'Burgemeestersconvenant'

van de Europese Commissie (Convenant of Mayors) (actieplan 27 van het witboek) een CO2-nulmeting

van het grondgebied Sint-Niklaas te laten uitvoeren en keurt hiervoor het bestek voor de opmaak

van een CO2-nulmeting in het kader van de burgemeestersconvenant principieel goed.

Voor de opmaak van de CO2-nulmeting wordt bij budgetwijziging een budget van 30.000 EUR voorzien.

68. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: jurybezoek en prijsuitreiking

Entente Florale 2013: delegatie

Artikel 1

Het college neemt kennis van het programma van het jurybezoek Entente Florale op dinsdag 23 juli 2013,

waarbij burgemeester Lieven Dehandschutter instaat voor de ontvangst van de jury in het stadhuis en

schepen Wout De Meester daarna de verdere begeleiding en bespreking met de jury op zich neemt.

Artikel 2

Het college beslist dat burgemeester Lieven Dehandschutter, schepenen Peter Buysrogge, Marijke Henne

en Wout De Meester, en een aantal medewerkers van de betrokken stadsdiensten mogen deelnemen aan

de avondactiviteit met formeel diner op dinsdag 23 juli 2013, gehouden voor de juryleden van Entente

Florale.

Artikel 3

Het college vaardigt volgende delegatie af voor de prijsuitreiking van de internationale leefmilieuwedstrijd

Entente Florale op vrijdag 27 september 2013:

- schepen Christel Geerts;

- mevrouw Bernadette Pieters, diensthoofd groendienst;

- enkele medewerkers van het stadsbestuur.

69. Overig afvalbeheer: deelneming aan wedstrijd Bebat vzw 'Een speelplein voor uw dorp!'

Enig artikel

Het college beslist deel te nemen aan de door Bebat vzw georganiseerde wedstrijd 'Een speelplein voor uw

dorp!', waarbij de gemeente die tussen 15 augustus 2013 en 15 september 2013 de meeste kilo’s batterijen

heeft ingezameld, een milieuvriendelijke speeltuin wint.

70. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: tijdelijke politieverordening op het

verkeer naar aanleiding van '500 jaar markt' op de Grote Markt op 22 en 23 juni 2013

Artikel 1

Het college beslist een tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van het

evenement '500 jaar markt' op het marktplein aan de Grote Markt op zaterdag 22 juni 2013 en zondag

23 juni 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting.

Artikel 2

Overtredingen van deze politieverordening zullen worden bestraft met politiestraffen voor zover door

CBS 10 juni 2013 22


wetten, besluiten en politieverordeningen geen zwaardere straffen zijn voorzien.

Artikel 3

Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de politierechtbank en

de griffier van de rechtbank van eerste aanleg.

71. Ruimtelijke planning: planning: onderzoek tot milieueffectenrapportage rup Afbakening

kernwinkelgebied - 1ste wijziging: opstart procedure

Enig artikel

Het college neemt kennis van de screeningsnota (onderzoek tot milieueffectenrapportage) opgemaakt in

het kader van de opmaak van het rup Afbakening kernwinkelgebied - 1ste wijziging en beslist hiervoor de

procedure op te starten.

72. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtigingen: verlenen

vergunning aan Lambefimmo nv

Enig artikel

Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een

stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan:

- Lambefimmo nv, Oostjachtpark 7, 9100 Sint-Niklaas, voor het bouwen van een kantoorgebouw en

luifel, voornoemd adres, sectie C nr. 1276/48 (2013/121).

74. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: bpa/rup/verkaveling: verlenen

afwijking in toepassing van artikel 4.4.1 aan Microtherm nv

Enig artikel

Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een

stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan:

- Microtherm nv, Industriepark-Noord 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het aanleggen van een parking en

groenzone, voornoemd adres, sectie C nr. 771 r (2013/182).

79. Sociale huisvesting: betaalbaarstelling sociale verhuursubsidie 1ste kwartaal 2013 aan

Sociaal Verhuurkantoor Waasland

Enig artikel

Het college stelt de stedelijke sociale verhuursubsidie voor het 1ste kwartaal 2013, voor een bedrag van

4.210 EUR, betaalbaar aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100

Sint-Niklaas, zoals vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting.

80. Sociale huisvesting: betaalbaarstelling sociale installatiepremie aan Sociaal Verhuurkantoor

Waasland

Enig artikel

Het college stelt de stedelijke sociale installatiepremie van 1.000 EUR voor de woning Kazernestraat 113,

9100 Sint-Niklaas, betaalbaar aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 3,

9100 Sint-Niklaas.

CBS 10 juni 2013 23


81. Overig woonbeleid: principieel toekennen premie aan de Sint-Niklase Maatschappij voor

de Huisvesting voor werken aan appartement Reynaertpark 152 ten behoeve van een

persoon met een beperking

Enig artikel

Het college beslist aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, Reynaertpark 207, 9100

Sint-Niklaas, principieel een premie toe te kennen voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan het

appartement Reynaertpark 152, 9100 Sint-Niklaas, ten behoeve van een persoon met een beperking

(plaatsen 2 beugels in toilet).

82. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: rioproject Begijnenstraat-Heistraat:

uitvoeren proeven: toewijzing

Enig artikel

De gemeenteraad stelde in zitting van 29 augustus 2012 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast (via

onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur) voor de inspectie van de riolering met camera, de

uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken in het kader van het

rioproject Begijnenstraat-Heistraat.

Het college beslist de proeven op de riolering, fundering, betonverharding en lijnvormige elementen toe te

wijzen aan Servaco nv, Tramstraat 2, 8560 Wevelgem, voor een bedrag van 30.190,40 EUR +

6.339,98 EUR (21 % btw) = 36.530,38 EUR.

83. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: Parklaan: renovatie riolering: publicatie

aanbesteding: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Door De Bouwkroniek, Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Jette, werd een aankondiging

gepubliceerd voor de aanbesteding van de renovatie van de riolering in een deel van de Parklaan.

Het college beslist de factuur goed te keuren en een bedrag van 455,91 EUR + 95,74 EUR (21 % btw) =

551,65 EUR betaalbaar te stellen aan De Bouwkroniek.

84. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: afkoppelen gebouwen VTS Breedstraat:

principebeslissing

Enig artikel

Het college neemt kennis van de vraag van de VTS Breedstraat naar bijkomende financiering en gaat

principieel akkoord om de kosten voor de aanleg van een extra leiding afvalwater, voor een geraamd

bedrag van 14.330 EUR + 3.009,30 EUR (21 % btw) = 17.339,30 EUR, ten laste van de stad te nemen.

85. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: dringende herstelling verzakte inspectieput

aan Dries: toewijzing

Enig artikel

In zitting van 2 mei 2012 besliste het college het uitvoeren van dringende herstellingswerken aan de

riolering toe te wijzen aan Beernaert’s Werken bvba, Grote Baan 68, 9100 Nieuwkerken, en geval per

geval via een aparte toewijzing aan het college voor te leggen.

Het college gaat akkoord met de dringende herstelling van de verzakte inspectieput aan de Dries te Sinaai

links van het gemeentehuis.

Na uitvoering zal de factuur betaalbaar worden gesteld door het college.

CBS 10 juni 2013 24


86. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: parking Grote Markt: liften:

wegwerken opmerkingen keuringsverslag: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Door Schindler nv, Bronstraat 15, 1060 Sint-Gillis, werden de noodzakelijke veiligheidsaanpassingen aan

de liften van de ondergrondse parking op de Grote Markt uitgevoerd.

Het college beslist de ingediende factuur goed te keuren en een bedrag van 1.780,78 EUR (btw te voldoen

door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer.

87. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: Politiehuis: leveren en

plaatsen deur en raam in bijgebouw C: betaalbaarstelling factuur en voorlopige

aanvaarding

Enig artikel

Door Verberckmoes G. bvba, Cadzandstraat 8, 9112 Sinaai, werd het leveren en plaatsen van een deur en

een raam in het bijgebouw C van het Politiehuis uitgevoerd.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en een bedrag van 4.865 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de

aannemer. De btw, voor een bedrag van 1.021,65 EUR, wordt aan de Belgische Staat betaald.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

De helft van de borgsom, namelijk 125 EUR, die werd gesteld door Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000

Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

88. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: stadhuis: stookplaatsrenovatie:

aanstelling veiligheidscoördinator: vastlegging kredieten

Enig artikel

Het college beslist voor de stookplaatsrenovatie van het stadhuis een overeenkomst af te sluiten met VETO

& Partners, Houtemstraat 25, 9860 Oosterzele, voor de veiligheidscoördinatie (fase verwezenlijking) en

hiervoor kredieten vast te leggen voor een bedrag van 786,95 EUR + 165,26 EUR (21 % btw) =

952,21 EUR.

89. Wegen: gemeentewegen: heraanleg Stationsstraat: aansluiten van elektriciteitsmeter

aan nr. 19: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Door Intergem, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, werd het aansluiten en plaatsen van gevelkastjes, stopcontacten

en kabel voor de kerstverlichting en andere in de Stationsstraat uitgevoerd.

Het college beslist de ingediende factuur voor het aansluiten van de elektriciteitsmeter aan Stationsstraat

19 goed te keuren en een bedrag van enerzijds 1.364,70 EUR (btw te voldoen door medecontractant) en

anderzijds 1.361,84 EUR + 285,99 EUR (21 % btw) = 1.647,83 EUR betaalbaar te stellen aan Intergem.

90. Wegen: gemeentewegen: Uilenstraat (deel tussen spoorweg en Zonnestraat): aanleg

uitwijkstroken en plaatsen palen: aankoop materiaal: toewijzing

Enig artikel

De gemeenteraad stelde in zitting van 24 mei 2013 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast voor de aanleg

van uitwijkstroken en het plaatsen van palen in de Uilenstraat (deel tussen spoorweg en Zonnestraat) door

eigen diensten.

CBS 10 juni 2013 25


Het college beslist de aankoop van materialen toe te wijzen aan de volgende leveranciers:

- 180 m2 grasdallen (60 cm x 40 cm x 10 cm) voor een bedrag van 2.250 EUR + 472,50 EUR (21 %

btw) = 2.722,50 EUR, bij bouwmaterialen De Rycke bvba, Vesten 57-59, 9120 Beveren;

- 180 m2 geotextiel voor een bedrag van 115,20 EUR + 24,19 EUR (21 % btw) = 139,39 EUR, bij

Bouwmaterialen Van Den Broeck bvba, Theet 45 a, 9220 Hamme;

- 43 ton gebroken mengpuin 0/40 copro voor een bedrag van 108 EUR + 22,68 EUR (21 % btw) =

130,68 EUR bij Vagaetrans bvba, Pontweg 15, 9140 Temse;

- 9 ton Terra Viva legbedsubstraat voor een bedrag van 892,80 EUR + 187,49 EUR (21 % btw) =

1.080,29 EUR, bij Intergrow nv, Venecolaan 7, 9880 Aalter;

- afvoeren van grond voor een bedrag van 1.123,20 EUR + 235,87 EUR (21 % btw) = 1.359,07 EUR, bij

Bremcon nv, Kruibeeksesteenweg 154, 2070 Zwijndrecht (Burcht);

- 60 stuks treinbiels 2,6 m (klasse I) voor een bedrag van 900 EUR + 189 EUR (21 % btw) = 1.089 EUR,

bij De Bock-Ost nv, Nijverheidslaan 170, 9250 Waasmunster;

- 240 reflectoren voor een bedrag van 960 EUR + 201,60 EUR (21 % btw) = 1.161,60 EUR, bij Janssens

nv, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren.

91. Wegen: gemeentewegen: uitbreiding Populierenwijk: aanpassen boordstenen ter

hoogte van aansluitingen voet- en fietspad

Enig artikel

Door Van den Berghe Gebr. nv, Aven Ackers 7, 9130 Verrebroek, wordt de wegeninfrastructuur voor de

uitbreiding van de Populierenwijk aangelegd.

Het college gaat principieel akkoord met het aanpassen van de boordstenen ter hoogte van de aansluitingen

aan het voet- en fietspad, voor een geraamd bedrag van 3.552,60 EUR + 746,05 EUR (21 % btw)

= 4.298,65 EUR.

92. Wegen: signalisatie: vernieuwen thermoplastische wegmarkeringen: definitieve

aanvaarding

Enig artikel

Door Callier nv, Drapstraat 33, 9810 Nazareth, werd het vernieuwen van de thermoplastische wegmarkeringen

op diverse plaatsen uitgevoerd (dienstjaar 2008).

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te

keuren en de werken definitief te aanvaarden.

Het restant van de borgsom, namelijk 415 EUR, die werd gestort in de Deposito- en Consignatiekas te

Brussel mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

Waarna de zitting wordt gesloten om 17.40 uur.

Sint-Niklaas, 10 juni 2013

Namens het college van burgemeester en schepenen:

In opdracht:

CBS 10 juni 2013 26


Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter

stadssecretaris wd. burgemeester-voorzitter

CBS 10 juni 2013 27

More magazines by this user
Similar magazines