11 A5a directeur coö uitv dienst.pdf - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

11 A5a directeur coö uitv dienst.pdf - Stad Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas is een moderne centrumstad met meer dan 70.000 inwoners. Met het oog op de invulling van de

huidige vacature organiseren wij aanwervingsproeven voor:

DIRECTEUR

(coördinator

uitvoeringsdiensten)

voltijds contractueel (A5a-A5b)

Wat de job inhoudt

coördinatie en reorganisatie van de stadswerkplaatsen, knelpunten aangeven en verbeteringen uittekenen

Wie we zoeken

De kandidaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden (slagen selectieprocedure uitgezonderd) op

de uiterste registratiedatum (= 31 mei 2011):

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten

3. medisch geschikt zijn voor het uitoefenen van de functie;

4. voldoen aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

toegelaten tot wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt

van onberispelijk gedrag

de burgerlijke en politieke rechten genieten

lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het stadsbestuur)

5. een masterdiploma hebben, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of van het hoger

onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs

6. minimaal 3 jaar relevante beroepservaring hebben

7. slagen voor de selectieprocedure. De selectie omvat:

• interview (50 % vereist): peiling naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein,

nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de

vooropgestelde competenties in het functieprofiel;

• case(s) (50 % vereist): over situaties die verband houden met de dienst, waarbij aan de

kandidaat wordt gevraagd een voorstel of oplossing uit te werken. Op deze manier wordt

nagegaan of de kandidaat verworven kennis in de praktijk kan gebruiken, een probleem kan

analyseren en samenvatten en over probleemoplossend vermogen beschikt en waarbij de

leidinggevende capaciteiten worden getest.

• assessment-test (adviserend) door Jobpunt Vlaanderen

Wat we bieden

Er wordt een reserve aangelegd voor de duur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde

kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van

kracht: de eerstgerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en

hospitalisatieverzekering (enkel bij contract voor onbepaalde duur)

aangepaste vorming en een functionele loopbaan

boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

interessante verlofregeling

contractuele aanstelling: contract van 3 maanden aangeboden, verlengbaar met 3 maanden, mits

gunstige evaluatie, mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur


nuttige relevante ervaring in de privésector kan voor maximaal 12 jaar als geldelijke anciënniteit in

aanmerking worden genomen.

minimum maandloon zonder anciënniteit: € 2.037,82 netto en bruto: € 3.587,16

met 12 jaar anciënniteit: € 2.497,80 netto en bruto: € 4.717,62

Interesse?

Solliciteer schriftelijk met uitgebreid cv (! beschrijving relevante beroepservaring) en kopie van uw

diploma. Uiterlijk op 31 mei 2011 dienen sollicitaties door het secretariaat van het stadhuis

geregistreerd/afgestempeld te worden. Sollicitaties kunnen opgestuurd worden met de post, gericht aan

het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS NIKLAAS of via mail aan

vicky.kisz@sint-niklaas.be.

Voor meer inlichtingen kan u terecht op de personeelsdienst: selectie en organisatie, T 03 760 90 83 of

E vicky.kisz@sint-niklaas.be.


COMPETENTIEPROFIEL

ONDERSTEUNEND LEIDINGGEVENDEN

1. Kerncompetenties

Betrouwbaar zijn (niveau 3)

Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, rekening houdend

met de regels en het beleid van de stad Sint-Niklaas.

Heeft een

duidelijke visie

op normen en

waarden, voert

ze in en past ze

toe.

1. Heeft een duidelijke visie op normen en waarden.

2. Maakt gepast uitzonderingen naargelang de situatie en kan die verantwoorden.

3. Bewaakt de toepassing van richtlijnen, afspraken en procedures .

4. Stuurt bij ingeval van niet-naleving van de richtlijnen, afspraken en procedures.

5. Neemt verantwoordelijkheid op voor de gevolgen van de eigen beslissingen.

Betrokkenheid tonen (niveau 2)

Toont zich verbonden met de stad Sint-Niklaas: met de eigen job, met de organisatie en met het beleid.

Toont

betrokkenheid

ten aanzien

van de hele

organisatie en

werkt actief

mee om de

doelstellingen

van het

stadsbestuur te

realiseren.

1. Neemt actief deel aan taken en projecten die niet tot zijn/haar direct taakgebied

behoren.

2. Denkt constructief mee in aangelegenheden die ruimer gaan dan de eigen

opdracht.

3. Informeert zich over nieuwe tendensen binnen het eigen werkdomein.

4. Kent en respecteert de missie, waarden en doelstellingen van de stad Sint-

Niklaas?

5. Neemt bij acties en beslissingen de voor- en nadelen voor de organisatie in

overweging.

6. Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief

samenhangen.

7. Benut opportuniteiten die de belangen van de organisatie dienen.

8. Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimer beleidskader

(doelen, waarden, cultuur).

Initiatief nemen (niveau 3)

Uit eigen beweging zaken aanpakken en voorstellen formuleren.

Anticipeert op

gebeurtenissen

of problemen en

onderneemt

hiervoor tijdig

actie.

1. Heeft bij acties en beslissingen steeds de belangen van de stad Sint-Niklaas

voor ogen.

2. Doet voorstellen om bestaande situaties te verbeteren.

3. Introduceert fundamentele verbeteringen in werkaanpak en procedures.

4. Anticipeert op toekomstige vragen, gebeurtenissen en evoluties door vandaag

reeds actie te nemen.

Klantvriendelijk zijn (niveau 3)

Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne klanten (collega’s, andere diensten binnen de

organisatie, …) en externe klanten (burgers, leveranciers, vertegenwoordigers, …) en inspelen op hun

gevoeligheden, behoeften en wensen.


Anticipeert op

de wensen en

noden van

klanten.

2. Functiefamiliecompetenties

1. Ontwikkelt een werkrelatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

2. Gaat de dienstverlening na en zoekt waar verbeteringen mogelijk zijn.

3. Evalueert op regelmatige basis de samenwerking om feedback te krijgen over de

dienstverlening, om nieuwe mogelijkheden en kansen te bespreken, …

Beslissen (niveau 2)

Zich eenduidig uitspreken voor een bepaald standpunt of voor een bepaalde actie, ondanks onvolledige

kennis van de te volgen alternatieven en/of hun risico’s.

Neemt

beslissingen

met een

duidelijk, doch

in te schatten

risico of impact.

1. Heeft een gegronde argumentatie voor het risico-element in de beslissing.

2. Bekijkt de alternatieven.

3. Overweegt de mogelijke gevolgen.

4. Spreekt zich eenduidig uit voor een te nemen actie en/of voorstel voor aanpak.

5. Handhaaft genomen beslissingen bij weerstand en tegendruk.

6. Betrekt anderen in het beslissingsproces, maar houdt de eigen

verantwoordelijkheid voor de beslissing eens ze genomen is.

7. Neemt ingecalculeerde risico’s mee in de beslissing.

Voortgang controleren (niveau 2)

De voortgang van processen en van de gemaakte afspraken systematisch opvolgen.

Houdt rekening

met hindernissen

en anticipeert op

onvoorziene

omstandigheden.

1. Voorziet enige ruimte om onverwachte knelpunten te ondervangen.

2. Bevraagt op regelmatige basis de stand van zaken van andere betrokkenen in

functie van de voortgang van het eigen takenpakket.

3. Heeft oog voor signalen en situaties die aanleiding kunnen geven tot het

bijsturen van deadlines, werkwijze, enz.

4. Ontwerpt en implementeert correctieve actieplannen.

5. Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in.

Resultaatgericht handelen (niveau 2)

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en de

afspraken.

Neemt acties

om de doelen op

een effectieve

wijze te

bereiken.

1. Vertaalt doelen in haalbare en realistische werkzaamheden.

2. Schept de voorwaarden om de doelen te halen.

3. Mobiliseert mensen en middelen, ook wanneer hij/zij hiertoe anderen moet

overtuigen.

4. Maakt concrete afspraken met anderen over wat gerealiseerd moet worden,

door wie en tegen wanneer.

5. Stuurt op regelmatige basis het proces bij, in functie van de doelstellingen.

6. Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven wanneer hij/zij met hindernissen

en tegenslagen te maken krijgt.

7. Integreert en gebruikt feedback van anderen om de performantie te verbeteren.

Coachen en ontwikkelen (niveau 2)

Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun

loopbaankansen.


Ondersteunt en

oriënteert: geeft

feedback,

moedigt aan,

geeft

leerkansen.

1. Geeft heldere en genuanceerde feedback, gericht op ontwikkeling.

2. Helpt anderen om hun inzicht te vergroten in de eigen sterktes en zwaktes.

3. Stimuleert anderen (zodanig dat ze zich verder kunnen ontwikkelen).

4. Praat met de andere over hoe iets kan worden aangepakt, veeleer dan zelf de

oplossing te geven.

5. Biedt concrete situaties aan om te leren (opleiding, opdrachten, meevolgen, ...).

6. Richt zich niet enkel op de taak of het objectief dat moet gerealiseerd worden,

maar ook op de persoon die de taak moet uitvoeren.


STAD SINT-NIKLAAS

DIENST : Departement Infrastructuur - stadswerkplaatsen

FUNCTIEBENAMING : Directeur stadswerkplaatsen

1. Basisdoelstelling van de functie

Van de directeur wordt verwacht dat hij of zij

• de herlocatie van de stadswerkplaatsen en de hiermee gepaard gaande interne reorganisatie

voorbereidt en de uitvoering ervan stuurt en coördineert

• de coördinatie, planning en controle van alle afdelingen van de stadswerkplaatsen integreert,

verbetert en stuurt

• knelpunten aangeeft en verbeteringstrajecten uittekent voor elke afdeling, op alle vlakken

• maatregelen voor meer rendement voorstelt en implementeert

• de samenwerking tussen de diverse afdelingen onderling en de samenwerking met de andere

stadsdepartementen verbetert

• regelmatig en gestructureerd overlegt met en feedback verstrekt aan de diensthoofden en het

personeel van de afdelingen en de politieke en ambtelijk verantwoordelijken.

2. Plaats in de organisatie

• Ressorteert onder de burgerlijk ingenieur-architect

• Maakt deel uit van het managementteam

3. FUNCTIEPROFIEL

3.1. De ideale directeur stadswerkplaatsen:

• heeft voldoende technische bagage om de workflow in de diverse afdelingen te kunnen begrijpen,

te overzien en te herdenken, aan te sturen en te controleren

• beschikt over ruime managementervaring in diverse domeinen (strategisch, financieel, organisatie,

kwaliteit, veiligheid). Het succesvol kunnen doorvoeren van veranderingsprocessen is een cruciale

competentie.

• focust en stimuleert zichzelf en anderen om doelstellingen, budgetten en resultaten te behalen en

om het werktempo en het algemeen rendement te verhogen.

• is een goede planner, kan goed delegeren en communiceren en respecteert de bevoegdheden.

• moet innovatief kunnen denken, kan op vlotte, actieve manier inspelen op situaties en moet snel

kunnen omschakelen naar afwijking van dagelijkse werkwijzen.

• is assertief, direct en kan overtuigen.

• werkt sturend en dirigerend, en hierbij vormen discipline en terechtwijzing geen probleem

• kan rekening houden met meningen van anderen maar durft na afweging kiezen voor onpopulaire

maatregelen en kan met weerstanden omgaan.

• draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van de stadswerkplaatsen maar houdt hierbij

rekening met de krijtlijnen uitgezet en beslissingen genomen door het bestuur.

3.2. Kennis

• Kennis van het werkveld (technische bagage)

• Grondige kennis van managementtechnieken

• Basiskennis van de werking en de organisatie van het bestuur

• Kennis van de belangrijkste PC-applicaties

• Kennis van de veiligheidsvoorschriften

3.3. Vaardigheden

• Werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken

• Stipt en correct de noodzakelijke opdrachten kunnen afwerken binnen de gemaakte afspraken

• Zelfstandig kunnen werken


• Probleemoplossend kunnen denken en handelen

• Communicatieve vaardigheden: sociaal, assertief, belang hechten aan interne communicatie

• Synthetisch en analytisch kunnen denken

• Vergadertechnieken beheersen

• Besluitvaardig

• Stressbestendig kunnen werken

• Leiding kunnen geven: een team van medewerkers kunnen motiveren en ondersteunen

• Een projectmatige aanpak kunnen opzetten en begeleiden

• Overtuigingskracht hebben

3.4 Attitudes- houdingen

• Loyaliteit tegenover collega’ s, medewerkers en bestuur

• Hoge flexibiliteit, wat dienstuurregeling en opdrachten betreft

• Verzorgd voorkomen

• Respect voor de menselijke persoon, de vrijheid van opvatting en de levensbeschouwing

• Zin voor initiatief

• Bereid tot bijscholing

• Verantwoordelijkheidszin

• Luisterbereid en discreet

• Zin voor orde en netheid

• Betrokken bij het werk

• Kritisch ingesteld en alert

• Tactvol en objectief

• Enthousiast

3.5 Andere persoonskenmerken

• Fysiek geschikt om de functie uit te oefenen

4. Functiewaarderingsniveau

Statuut: contractueel

Niveau: A

Weddenschaal: A5a – A5b


Geachte mevrouw burgemeester,

Dames en heren schepenen,

College van burgemeester en schepenen

Grote Markt 1

9100 SINT-NIKLAAS

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor deelneming aan de aanwervingsproeven voor de functie

van voltijds contractueel directeur (coördinator uitvoeringsdiensten) m/v:

0 M

0 V

NAAM (in drukletters) en voornaam: ................................................................ ……………………

Straat : .............................................................................. ……….Nr. ............. …………………...

Postnummer : …………………Woonplaats : ........................................................ ……………………

Telefoonnummer/GSM:……………………………….…………………………………………………………….

Mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum en -plaats : ........................................................................... …………………..

Rijksregisternummer:…………………………………………………………………………………………………

Nationaliteit : ................................................................................................ …………………….

Burgerlijke staat : ........................................................................................... …………………….

Rijbewijs* : neen / ja : A B C D E

Diploma: ....................................................................................................... ……………………

(masterdiploma vereist)

3 jaar nuttige relevante ervaring: ..................................................................... …………………….

..................................................................................................................... …………………….

Huidige werksituatie: ...................................................................................... …………………….

(handtekening en datum)

Ik heb deze vacature vernomen via* vrienden/familie – affiche – advertentie – website – automatisch toegestuurd - andere

................................................

Stuur dit formulier met uitgebreid cv en kopie van diploma op of geef het vóór 16 uur af aan de dienst

personeel of het secretariaat in het stadhuis. Uw kandidatuur dient uiterlijk op 31 mei 2011 door het

secretariaat geregistreerd/afgestempeld te worden.

More magazines by this user
Similar magazines