Persbericht - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

Persbericht - Stad Sint-Niklaas

Persbericht

Dienst gemeentelijke administratieve sancties

Contactpersoon: Sofie Van Audenhove, sanctionerend ambtenaar

Tel. 03 760 65 79, e-mail: gas@sint-niklaas.be

datum

15-03-2013

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) als instrument

van een integraal veiligheidsbeleid

Het stadsbestuur wil met de gemeentelijke administratieve sancties manifeste of veel

voorkomende overlastproblemen effectief aanpakken. Het gaat evenwel om een

instrument dat deel uitmaakt van een integraal veiligheidsbeleid, waarbij het

stadsbestuur ook permanent inzet op preventie.

Evolutie GAS-inbreuken in Sint-Niklaas

Op 1 mei 2009 ging ook de stad Sint-Niklaas van start met de toepassing van gemeentelijke

administratieve sancties voor overtredingen op het politiereglement. Het aantal vaststellingen stijgt

doorheen de jaren. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de evolutie van het aantal

dossiers.

GAS-inbreuken in Sint-Niklaas

In de volgende grafiek wordt een overzicht gegeven van de top 10 van de meest vastgestelde

inbreuken in Sint-Niklaas. In de grafiek wordt een onderscheid gemaakt tussen de totalen over de

verschillende jaren en het aantal ontvangen dossiers per inbreuk in 2012. De totalen die in de tabel

worden weergegeven hebben betrekking op de situatie op 31-12-2012.

briefwisseling College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1,

9100 Sint-Niklaas website www.sint-niklaas.be e-mail info@sint-niklaas.be


Persbericht

datum

15-03-2013

Het meest vastgestelde fenomeen doorheen de jaren is het verkeerd aanbieden van huisvuil.

Het gaat om reglementaire vuilniszakken die op het verkeerde moment worden aangeboden of

restafval dat in een niet-reglementaire wordt aangeboden. In het totaal gaat het om 207 GASdossiers.

Voor 2012 werden 45 dossiers ontvangen die betrekking hebben op deze inbreuk.

Wildplassen is de tweede meest voorkomende inbreuk. Tot 31-12-2012 werden er 194

wildplassers op heterdaad betrapt. Doorheen de jaren is dit fenomeen steeds in de top 3 van de

meest voorkomende overlastfenomenen terug te vinden. Voor 2012 gaat het om 56 feiten.

Nachtlawaai is eveneens een vaak voorkomende inbreuk op het grondgebied van de stad. Het

betreft een gemengde inbreuk. 172 processen-verbaal worden in eerste instantie aan het parket

toegezonden. In alle gevallen gaf het parket de toelating om GAS toe te passen. In 2012 werden 56

processen-verbaal betreffende nachtlawaai opgesteld.

Het achterlaten van allerhande afval op het openbaar domein (sluikstorten) leidt eveneens vrij

vaak tot een vaststelling die aanleiding kan geven tot een GAS. Het afval wordt hier niet in een

reglementaire zak of op het verkeerde moment naar aanleiding van een omhaling aangeboden. In

2012 werden 56 dossiers aangeleverd naar aanleiding van het aantreffen van een sluikstort. Voor de

voorbije jaren gaat het in totaal om 114 dossiers.

Inbreuken betreffende loslopende dieren vormen de vijfde meest voorkomende inbreuk. In

navolging van de bepalingen van het algemeen politiereglement dienen eigenaars van dieren alle

nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat hun dieren op het openbaar domein terecht

komen. Loslopende dieren vormen een potentieel veiligheidsrisico voor andere weggebruikers. In de

meeste gevallen gaat het om loslopende honden. In 2012 is dit het meest vastgesteld fenomeen

omdat dit een aandachtspunt vormde bij de lokale politie. Er werden 80 dossiers aangeleverd.


Persbericht

datum

15-03-2013

Op de zesde plaats is het veroorzaken van geluidsoverlast terug te vinden. Het gaat hier meer

bepaald over nodeloos en hinderend lawaai overdag. Sinds de start van de toepassing van GAS

werden 87 dossiers betreffende geluidshinder behandeld. Voor 2012 ging het om 20 dossiers.

Het geluid voortgebracht in voertuigen kan de openbare rust verstoren. In dat geval hebben we te

maken met de zogenaamde “boemcars”. In het totaal werd lastens 72 chauffeurs een procesverbaal

opgesteld omdat de muziek in hun wagen de openbare rust kon verstoren. Voor 2012 ging

het om 31 vaststellingen.

Overlast vanwege blaffende honden staat, met 64 dossiers, op de achtste plaats van de meest

vastgestelde inbreuken op het grondgebied van de stad. Het dient hier echter wel te gaan om

aanhoudend en storend geblaf. Voor 2012 gaat het om 18 dossiers.

De bevoegde dienst heeft in totaal 40 dossiers opgesteld aangaande het niet vermelden van de

huurprijs bij panden die te huur worden aangeboden. Deze verplichting is vervat in artikel 1716

van het Burgerlijk Wetboek waarvoor de wetgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat inbreuken hierop

met een administratieve geldboete kunnen gesanctioneerd worden. In 2012 werden 19 dossiers in

dit verband ontvangen.

Zwerfvuil tenslotte vervolledigt de top tien van de meest voorkomende GAS-inbreuken. Het betreft

hier doorgaans klein verpakkingsmateriaal dat op het openbaar domein wordt achtergelaten. Ook

het deponeren van huishoudelijk afval in de publieke vuilnisbakken wordt hieronder gecategoriseerd.

Voor 2012 gaat het om 14 inbreuken. In het totaal werden 35 dossiers betreffende zwerfvuil

ontvangen.

Wie stelt vast?

Naast de lokale politie, kunnen eveneens gemachtigde ambtenaren vaststellingen maken die

aanleiding kunnen geven tot een GAS. De ambtenaren die gemachtigd zijn om vaststellingen te

doen zijn werkzaam op verschillende diensten. In de praktijk echter werd de overgrote meerderheid

van dossiers (87 %) in 2012 door de politiediensten aangeleverd.

Sancties

Inbreuken op de bepalingen van het algemeen politiereglement kunnen aanleiding geven tot een

administratieve geldboete. Voor meerderjarigen kan die oplopen tot 250 EUR. Voor minderjarigen

bedraagt de geldboete maximum 125 EUR. Naast een geldboete zijn er nog andere administratieve

sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de stad afleverde of de

sluiting van een instelling.

De wetgever heeft eveneens in de bemiddelingsprocedure voorzien. In geval van minderjarigen is

het bemiddelingsaanbod verplicht, ingeval van meerderjarigen gaat het om een facultatieve

bemiddeling.


Persbericht

datum

15-03-2013

Voor een aantal inbreuken (beschadigingen, nachtlawaai, graffiti, …) blijft het parket van de

procureur des Konings nog steeds in eerste instantie bevoegd. Pas wanneer er geen strafrechtelijke

vervolging wordt ingesteld, kan de procedure tot het opleggen van een gemeentelijke

administratieve sancties worden opgestart.

GAS en minderjarigen

Minderjarigen hebben steeds een zeer klein aandeel in het totaal aantal dossiers.

in 2009 gaat het om een aandeel van 4%, in 2010 bedroeg dit 2.5%, in 2011 bijna 3% en in 2012

tenslotte had iets meer dan 3% van de dossiers betrekking op minderjarigen. Onderstaande tabel

geeft een overzicht van de absolute cijfers.

2009 2010 2011 2012

Aantal dossiers lastens minderjarigen 7 8 11 15

Ingeval dossiers betrekking hebben op minderjarigen, dient er een bemiddelingsaanbod te

gebeuren. Het aanbod is verplicht maar men is niet verplicht om aan de bemiddeling deel te nemen.

Bemiddeling

Artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet voorziet in een verplichte bemiddeling voor

minderjarigen maar ook voor meerderjarigen is het mogelijk om een bemiddelingsaanbod te

voorzien.

De bemiddelingen worden begeleid door een arrondissementeel bemiddelaar. In 2012 werden

naast de bemiddelingen voor minderjarigen (hierboven beschreven) ook 48 dossiers betreffende

meerderjarigen aan de bemiddelaar overgemaakt.

More magazines by this user
Similar magazines