30.08.2013 Views

Beluister Magazine Mijn AOW 2013 (PDF, 21 MB) - Svb

Beluister Magazine Mijn AOW 2013 (PDF, 21 MB) - Svb

Beluister Magazine Mijn AOW 2013 (PDF, 21 MB) - Svb

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mijn

Uitgave van de Sociale Verzekeringsbank januari 2013

AOW

THEA VAN

DER WIELEN >

‘Van wandelen met

Bonnie word ik blij’

BELANGRIJK OM

TE WETEN >

De veranderingen voor

2013 op een rij

GENERATIEGESPREK >

Vader, dochter en kleindochter

Koper over sparen

voor later of nu genieten


Thea van der Wielen (66),

Akersloot

Thea met Bonnie

‘INEENS ZAT IK THUIS

OP DE BANK’

2

“Toen ik met pensioen ging viel ik met

een smak in het beruchte zwarte gat.

Ik voelde me oud en afgedankt. Mijn

man is veertien jaar jonger en werkt

nog, dus samen genieten van de vrije

tijd is er ook niet bij. Ik heb veertig jaar

fulltime gewerkt, waarvan bijna

25 jaar bij de Nederlandse Vereniging

van Banken, het laatst als hoofd Interne

Zaken. Het was een druk leven met ook

nog opgroeiende kinderen, maar ik

voelde me als een vis in het water.

En toen ineens zat ik thuis, op de bank.”

Bonnie de hond

“Door toeval kwam Bonnie, een Shar-

Pei, op mijn pad. Dat is mijn redding

geweest. Een heerlijke hond met een

eigen karakter. Bonnie is mijn kompaan

en psycholoog, hele verhalen heb ik

tegen haar afgestoken toen ik het

moeilijk had. Ik kan helemaal vollopen

als ik naar haar kijk. Iedere dag gaan

we samen op pad, de natuur in. Dan

zie ik prachtige vogels, mooie bomen

en bijzondere planten. Daar word ik

zo ontzettend blij van. Bonnie heeft

‘Ik geniet nu met

volle teugen’

mijn leven weer richting gegeven.

Door haar heb ik ook nieuwe mensen

leren kennen. De mantelpakjes op

zolder waar ik lang geen afstand van

kon doen, omdat ze mijn link met het

werk waren, gaan binnenkort eindelijk

de deur uit. Het heeft even geduurd,

maar ik geniet nu met volle teugen van

mijn pensioen.”


INHOUD

BELANGRIJK OM TE WETEN

Handige informatie vanuit de SVB

4

WAT VERANDERT ER IN 2013?

6

Wetswijzigingen rondom AOWleeftijd

en sociale uitkeringen

GENERATIEGESPREK

8

Vader, dochter en kleindochter

in een goed gesprek over heden,

verleden en de toekomst

5 VRAGEN OVER

SAMENWONEN

12

Wanneer voert iemand een

gezamenlijke huishouding

65 + IN 2013

13

MIJN SVB

14

COLOFON

Dit is een uitgave van de Sociale

Verzekeringsbank. www.svb.nl

Eindverantwoordelijk

Kantoor Centraal/Centrale

Uitvoering & Selfservice en de

afdeling Corporate Communicatie.

Feitjes en weetjes over de

AOW'ers van 2013

Regel al uw AOW-zaken online

Concept en realisatie MediaPartners

LoyaliteitsCommunicatie, Amstelveen

Aan dit nummer werkten mee Pascale Attema,

Menno de Boer, Ria Harmelink, Gerdien van der

Linden, Martijn de Kruijff, Yvonne Rengers, Isis

Torensma.

Een nieuwe start

2013 is net een maand oud. Een nieuw jaar biedt

altijd nieuwe kansen. Eerlijk gezegd ben ik blij dat

de feestdagen achter de rug zijn. En dat we weer een

‘normale’ maand hebben. Januari is voor mij het moment

om nog even kort terug te kijken op het afgelopen jaar.

Maar vooral: om plannen te maken voor het nog verse

jaar. In juni 2012 begon ik als voorzitter van de Raad van

Bestuur van de SVB. Ik nam het stokje over van Erry

Stoové, die u voorheen op deze plek tegenkwam.

Net als iedereen maak ik in januari goede voornemens.

Ik wil graag dat de SVB nog klantvriendelijker wordt.

Daar scoren we nu al een 8, maar ik blijf streven naar

meer. Ook in een tijd dat wij als organisatie meer

moeten doen met minder. Ik heb een passie voor goede

dienstverlening, met een scherp oog voor effectiviteit en

efficiëntie. Als klant heeft u recht op goede informatie

en een passende behandeling. Daar hoort ook bij dat u

steeds meer zelf kunt opzoeken op de momenten dat u

dat wilt. Als ik naar mijn ouders kijk: die kunnen prima

overweg met de iPad. Zijn dus net zo digiwijs als jongere

generaties. Ik vermoed dat veel andere 65-plussers ook

op de laptop, smartphone of tablet hun gegevens bij de

SVB kunnen raadplegen.

Dat willen we hen graag bieden. Maar u moet altijd

goed bij ons terechtkunnen, ook als u minder thuis bent

op de computer of als u een persoonlijke vraag wilt

stellen. Dat kan bij onze medewerkers. Zij voorzien u

graag van advies. Waar het om gaat is dat u prettig en

juist geholpen wordt, op de manier die het beste bij

u past. Deze contacten zorgen er bovendien voor dat

wij goed weten wat er leeft bij onze klanten. En dat is

belangrijk, want goed luisteren hoort bij een optimale

dienstverlening.

Nicoly Vermeulen, voorzitter Raad van Bestuur

Druk Mediacenter,

Rotterdam

© SVB januari 2013

U vindt Mijn AOW

ook op www.svb.nl

Ooit komt iedereen een keer met de SVB in

aanraking. Bij de fijne dingen in het leven

of door de onvermijdelijke dingen van het

leven. Als kind, als ouder, als nabestaande.

Schoolgaand, werkend of gepensioneerd.

Dan keert de SVB uit. Beheert ze, verzorgt

ze. Doelmatig, rechtmatig en geruisloos.

Voor het leven.

3


* BELANGRIJK OM TE WETEN * BELANGRIJK OM TE WETEN * BELANGRIJK OM TE WETEN * BELANGRIJK OM TE WETEN

WIST U DAT …

Meer lezen?

www.svb.nl

> Hoger AOW-pensioen voor

sommige boorplatformmedewerkers

Heeft u ooit gewerkt op een booreiland of een andere vaste installatie op het

Nederlands deel van het continentaal plat? En woonde u in die periode buiten

Nederland? Dan kan het volgende voor u van belang zijn.

Door een uitspraak van het Europese Hof van

Justitie kunt u mogelijk een hoger AOW-pensioen

ontvangen. Ga na of het volgende voor u geldt:

> U heeft een periode gewerkt op het Nederlands

deel van het continentaal plat.

> U woonde in die periode buiten Nederland, maar

wel in een land dat toen al lid was van de EU/EEG.

> U bouwde in die periode geen ouderdomspensioen

op in dat land of in een ander EU-/EEG-land.

> U bouwde in die periode ook geen AOW-

pensioen op in Nederland.

> De SVB kent

18 miljoen mensen

De SVB verzorgt uw AOW, maar wist u dat we nog veel meer

doen? Niet zo zichtbaar maar wel belangrijk: van 18 miljoen

mensen houden we de verzekeringsgegevens bij die nodig zijn

om de volksverzekeringen uit te voeren. Naast de AOW zijn dat de

nabestaandenuitkering, kinderbijslag en AWBZ (voor langdurige

zorg). Heel mooi natuurlijk, maar wat heeft u daar als burger aan?

Twee voorbeelden.

Iedereen die nog geen AOW heeft en

in Nederland woont, bouwt automatisch

AOW-pensioen op. De gegevens

over die AOW-opbouw houden we bij.

Stel, uw vrouw heeft nog geen AOW.

Zij wil graag weten hoeveel AOW-

pensioen zij tot nu toe heeft opge-

4

bouwd. Dan gaat zij met haar DigiD

naar www.mijnsvb.nl. Daar vindt uw

vrouw alles over haar AOW-opbouw.

Als de gegevens volgens uw vrouw

niet kloppen, kan zij bij de SVB een

SVB Pensioenoverzicht aanvragen.

De SVB benadert mensen ook actief.

VOLDOET U AAN

ALLE VIER DE

VOORWAARDEN?

Neemt u dan contact met

ons op, zodat we kunnen

nagaan of u inderdaad in

aanmerking komt voor een

hoger AOW-pensioen.

OP UW

SPECIFICATIE

VINDT U DE

BETAALDATA EN DE

CONTACTGEGEVENS

VAN UW SVB-

KANTOOR

Stel, uw zoon gaat buiten Nederland

wonen. Zodra hij zich uit Nederland

heeft uitgeschreven, krijgt hij een brief

van de SVB waarin staat dat zijn AOWopbouw

is gestopt en dat hij zich vrijwillig

voor de AOW kan verzekeren. Zo

voorkomt hij dat zijn AOW-pensioen

straks lager uitvalt.

Met andere woorden: voor inzicht in

uw persoonlijke gegevens kunt u zelf

terecht op www.mijnsvb.nl en de SVB

kan u attenderen op zaken die u anders

zelf misschien over het hoofd had

gezien. Een handig hulpmiddel dus

voor die 18 miljoen mensen!


BELANGRIJK OM TE WETEN * BELANGRIJK OM TE WETEN * BELANGRIJK OM TE WETEN * BELANGRIJK OM TE WETEN *

> SVB GAAT

OVER OP IBAN

EN U MERKT ER VRIJWEL NIETS VAN

De SVB gaat dit jaar over op IBAN. Dit internationale

banknummer vervangt uw huidige rekeningnummer.

U merkt hier niets van en u hoeft hier niets voor te doen.

De SVB zet uw rekeningnummer automatisch om in het

nieuwe IBAN.

U hoeft uw bank, bedrijven,

winkels en instanties niet te

informeren; net als de SVB zetten

zij uw rekeningnummer automatisch

om in IBAN. Het enige wat u

merkt van de overstap is dat u

een langer nummer ziet op uw

rekeningen, betalingsoverzichten en

bankafschriften. Op overschrijvings-

en machtigingsformulieren komt

daarbij extra ruimte voor het langere

nummer. Ook uw bankpas wordt

voorzien van uw IBAN. Dit gebeurt

automatisch zodra uw huidige pas

verloopt. U krijgt hier vanzelf bericht

over van uw bank.

Wat is IBAN

IBAN staat voor International

Bank Account Number en wordt al

langer gebruikt voor internationale

betalingen. Wie wel eens geld heeft

Landcode

overgemaakt naar het buitenland,

kent het waarschijnlijk dus al. Nieuw

is dat iedereen het nu ook gaat

gebruiken voor betalingen binnen

Nederland. Uw IBAN staat al jaren

op uw rekeningafschriften. U kunt

het ook vinden via internetbankieren.

Waarom IBAN

De overstap naar IBAN maakt deel

uit van een aantal veranderingen

binnen de Europese regels over

het betalingsverkeer. Hierdoor

gaan landen in Europa ook voor

binnenlandse betalingen over op

het gebruik van het internationale

bankrekeningnummer. Dit is

overal in Europa verplicht per

1 februari 2014. Het uiteindelijke

doel hiervan is een uniforme,

en dus efficiëntere, betaalmarkt

binnen Europa te creëren.

HOE ZIET IBAN ERUIT?

Uw IBAN bestaat uit de

volgende 18 tekens:

> de landcode NL;

> twee cijfers als

controlegetal die

voorkomen dat een

betaling per ongeluk op

een verkeerde rekening

terechtkomt;

> vier letters ter aanduiding

van uw bank (bijvoorbeeld:

ABNA, RABO, INGB);

> tien cijfers: uw huidige

rekeningnummer, met

daarvoor een of meerdere

nullen.

Het rekeningnummer

123456789 van de ING

verandert dus in:

NL13 INGB 0123 4567 89.

>> Meer informatie

Wilt u meer weten over IBAN? Kijk op

www.overopiban.nl

NL99 BANK 0123 5467 89

Controlegetal

Bankcode

Uw huidige rekeningnummer aangevuld met één of meerdere nullen

5


• REGELS RONDOM HUISBEZOEK

• HOGERE BOETES UITKERINGSFRAUDE

AOW-LEEFTIJD VERHOOGD

Wat verandert er

voor u in 2013?

Meer lezen?

www.svb.nl

6

Wet op huisbezoeken

Op 1 januari is een wet in werking

getreden die gevolgen heeft voor

huisbezoeken die de SVB aflegt.

Nieuw is dat als een klant geen

toestemming geeft voor een

huisbezoek, de SVB het AOW-pensioen

kan verlagen of stopzetten.

Wanneer een huisbezoek?

De SVB legt een huisbezoek af

bij steekproefcontroles en als het

vermoeden bestaat dat iemand onjuiste

informatie heeft opgegeven.

Het gaat daarbij om controle op de

leefsituatie: voert een alleenstaande

klant misschien een gezamenlijke

huishouding (zie ook pagina 12)?

Hoe gaat een huisbezoek?

Bij een huisbezoek legitimeren de

Hogere boetes

SVB-medewerkers zich eerst en

geven ze uitleg over het doel

van het bezoek. Ze vragen altijd

toestemming voordat ze binnenkomen

en leggen duidelijk uit wat

de gevolgen zijn als ze niet binnen

mogen komen. Als de SVB-medewerkers

binnen zijn, stellen ze een

aantal vragen over de leefsituatie.

Om meer duidelijkheid te krijgen,

kunnen de SVB-medewerkers

ook de woning bezichtigen. Daar

vragen ze natuurlijk uitdrukkelijk

toestemming voor.

AOW-pensioen aanpassen

Als een klant een huisbezoek

weigert, kan de SVB het AOWpensioen

aanpassen op grond

van de nieuwe regels. Dat wordt

alleen gedaan als er vooraf

al aanwijzingen zijn dat de

leefsituatie die bij de SVB bekend

is niet klopt en als het huisbezoek

de laatste mogelijkheid is om

hierover duidelijkheid te krijgen.

Het kan ook om een steekproef

gaan. Als een klant bij een

steekproef een goede reden heeft

om het huisbezoek te weigeren,

dan kijken we eerst of we een

nieuwe afspraak kunnen maken

of op een andere manier dan met

een huisbezoek duidelijkheid

kunnen krijgen. De SVB zal het

AOW-pensioen alleen aanpassen

als de klant aangeeft geen nieuwe

afspraak te willen maken of

geen duidelijkheid biedt over de

leefsituatie.

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid

SZW-wetgeving. Deze wet houdt in dat er hogere boetes staan op overtredingen

op het gebied van de sociale zekerheid. Hieronder valt bijvoorbeeld het niet

of te laat doorgeven van een wijziging in de persoonlijke leefsituatie. De wet

geldt ook voor regelingen als de AOW en de AIO-aanvulling.

>> Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan binnen vier weken door aan de

SVB. Dat kan via www.mijnsvb.nl, door in te loggen met uw DigiD. Het overzicht

van door te geven wijzigingen vindt u op www.svb.nl/wijzigingen.


Verhoging AOW-leeftijd een feit

Nederlanders leven steeds langer en blijven gelukkig ook langer gezond.

Tegelijkertijd wordt het door de toenemende vergrijzing steeds lastiger om de

AOW betaalbaar te houden. Een deel van de oplossing: langer doorwerken.

Daarom is de AOW-leeftijd op 1 januari 2013 omhooggegaan.

De AOW-leeftijd gaat in 2019 naar 66

jaar en in 2023 naar 67 jaar. Vanaf 2024

wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan

de levensverwachting. Om de overgang

niet al te groot te maken gaat

de verhoging van de AOW-leeftijd in

kleine stapjes. De AOW-leeftijd is per

1 januari van dit jaar met een maand

omhooggegaan.

Geen gevolgen

Even voor de duidelijkheid: voor

iedereen die momenteel een AOWpensioen

ontvangt, heeft de verhoging

van de AOW-leeftijd geen gevolgen.

Mensen die vanaf dit jaar 65 worden,

krijgen er wel mee te maken. Zij

ontvangen hun eerste AOW-pensioen

een maand na hun 65e verjaardag.

Iemand die bijvoorbeeld op 22 maart

65 wordt, krijgt dus vanaf 22 april

een AOW-pensioen. En iemand die op

20 december 65 wordt, krijgt vanaf

20 februari 2014 een AOW-pensioen.

Dat komt doordat de AOW-leeftijd

vanaf 1 januari 2014 65 jaar plús

2 maanden is.

Snellere verhoging

De kans is groot dat de AOW-leeftijd

nog sneller omhooggaat. Het huidige

kabinet wil de AOW-leeftijd al in 2018

verhogen naar 66 jaar en in 2021 naar

67 jaar. Dat scheelt dus respectievelijk

een en twee jaar met de regelgeving

die nu geldt.

>> Op www.svb.nl/aow kunt u de

actuele ontwikkelingen uiteraard op de

voet blijven volgen.

WANNEER RECHT

OP AOW?

Die vraag wordt

concreet beantwoord op

www.svb.nl/aowleeftijd.

U hoeft alleen uw

geboortedatum in te vullen.

Op het scherm verschijnt

dan de AOW-leeftijd die

voor u geldt.

7


MANDY KOPER

kwaliteitslaborante

bij Mondial

THEO KOPER

gepensioneerd

stratenmaker

‘Ik hoef

iedere dag


TECLA

JANSEN-KOPER

receptioniste

bij ProRail

niet

biefstuk’

Vader, dochter en kleindochter. Drie generaties zitten in de huiskamer

van vader Theo Koper aan tafel om te praten over de AOW. Wat zijn hun

verwachtingen? Hoe ga je om met je leven na je pensioen? Is de AOW

voldoende om van rond te komen of moet je nu al geld opzijzetten om het

later financieel goed te hebben?

GENERATIEGESPREK


De 76-jarige stratenmaker Theo

Koper is al een aantal jaren met

pensioen en dat bevalt hem goed.

“Ik heb mijn leven lang hard gewerkt

en geniet nu van mijn vrije tijd. Ik ga

heerlijk iedere middag naar de soos

om te biljarten of een kaartje te leggen

en een biertje te drinken.”

Voor dochter Tecla Jansen-Koper (48),

fanatiek amateurtoneelspeler in haar

vrije tijd, duurt het nog wel even voor

zij met pensioen gaat. “Ik zou er ook

nog niet aan moeten denken. Ik werk

fulltime als receptioniste bij ProRail

en daar heb ik het reuze naar mijn zin.

Maar als ik het niet meer leuk vind,

stop ik er onmiddellijk mee. Dan maar

wat minder pensioen, ik hoef niet

Theo Koper (76):

‘Ik had er ook wel

eerder uit gewild.

Mijn lijf is versleten’

iedere dag biefstuk hoor.”

Mandy Koper (23) – kleindochter van

Theo en nichtje van Tecla – werkt sinds

2010 als kwaliteitslaborante bij Mondial,

waar ze beoordeelt of make-up voor

die in productie gaat, voldoet aan de

gestelde specificaties. Met pensioen gaan

is nog ver weg voor Mandy. “Eigenlijk

denk ik daar nog niet echt over na.”

Geen vetpot

Theo Koper begon al vroeg met

werken. “Vanaf mijn veertiende heb

ik altijd gewerkt. Eerst als smelter bij

de Hoogovens, later ben ik als stratenmaker

in dienst gekomen bij de gemeente

Uitgeest. Daar heb ik 27 jaar

gewerkt. Heerlijk werk. Als ik nu door

Uitgeest loop denk ik: dat straatje heb

ik gelegd en dat daar, en die straat ook

nog. Daar ben ik trots op.”

Bij de Kopertjes thuis was het geen

vetpot. “We hadden een groot gezin,

zeven kinderen. Mijn vrouw zorgde

voor de kinderen en ik voor het inkomen.

Hoewel ik een goed salaris had,

heb ik er altijd extra bij gewerkt om

rond te kunnen komen en wat opzij te

kunnen leggen. Bijna ieder weekend

was ik in de horeca aan het werk als

uitsmijter of kelner.” Dochter Tecla:

“Daardoor was je toch een beetje de

‘man die op zondag het vlees sneed’.

Maar we kwamen nooit iets tekort

hoor. We kregen wat we nodig hadden

en wilden we meer, dan moesten

we daar zelf voor werken. Op mijn

dertiende zat ik in de zomervakantie

dan ook al loempia’s te vouwen en later

ben ik in de horeca gaan werken.” Ook

kleindochter Mandy werkte al vroeg

naast haar school. “Ik vouwde doosjes en

vanaf mijn zestiende heb ik in de super-

markt gewerkt voor wat extra geld.”

Handen uit de mouwen

Theo Koper: “Wij zijn een gezin dat

de handen uit de mouwen steekt. Er

is niets mis met hard en lang werken.

Hoewel ik wel vind dat de AOW

Tecla Jansen-Koper (48):

‘Ik wil nu leven en genieten, maar

heb de zaken voor later goed geregeld’


onderscheid moet maken tussen zware

en lichte beroepen. Stratenmaker, mijn

vak, is een zwaar beroep. Ik heb twee

nieuwe heupen en mijn lijf is versleten.

Mensen die lichamelijk veel inspanning

leveren moeten eerder met pensioen

kunnen gaan. Want dat is toch echt wat

anders dan administratief werk doen. Ik

had er ook wel eerder uit gewild.”

Buffer

Alles wat Theo Koper extra verdiende,

gaf hij aan zijn vrouw. “Zij was de

financieel directeur hier in huis. Ze

zorgde goed voor ons en spaarde ook.

Onlangs is mijn vrouw overleden,

maar we hebben nog een aantal jaren

samen kunnen genieten. We gingen

regelmatig samen op stap naar Duitsland,

dan maakten we bijvoorbeeld

een Rijnreis. Van haar spaarzin pluk ik

ook nu nog de vruchten. Ik red me op

zich prima met mijn AOW en aanvullende

pensioen, maar het is fijn dat er

een buffertje is. Je weet maar nooit.”

Met een buffer heeft Tecla niet zo veel,

ook al moet ze langer doorwerken.

“Eerst maar eens zien dat ik zo oud

word en niet voor die tijd al bij de

pastoor in het tuintje lig. Ik denk er

niet al te veel over na. Voor mijn gevoel

hebben mijn man en ik alles goed

geregeld, dus ik ga geen extra potjes

maken om het later breder te hebben.

Ik hoef niet zo nodig op vakantie naar

Amerika als ik straks met pensioen

ben, ik wil nu leven en genieten. Je kunt

je geld toch niet meenemen. En wat is

wat je nu spaart, straks nog waard?

Ik kreeg bijvoorbeeld van mijn ouders

Mandy Koper (23):

‘Het boeit me nog niet zo,

het is nog zo ver weg’

een overlijdenspolis van honderd gulden

die zij afgesloten hadden. Dat was toen

veel, maar stelt nu niets meer voor …

Dus waarom zo ver vooruitkijken? Van

mijn moeder heb ik meegekregen om

de zaken goed te regelen voor later,

maar voor de rest leef ik er lekker van.”

Nieuwe bank

Mandy denkt soms na over hoe het

later financieel moet als ze niet meer

werkt. “Maar niet heel veel. Het boeit

me nog niet zo, dat is nog zo ver weg.

GENERATIEGESPREK

Ik ben pas 23. Ik werk net anderhalf

jaar en sinds kort woon ik op mezelf,

ik ben nog druk bezig met het inrichten

van mijn huis. Ik wil heel graag

een nieuwe bank, dat kost ook geld.”

Tecla: “Dan moet je er wat bij gaan

doen naast je werk.” En dat wil Mandy

ook: “Ik ben al aan het rondkijken of

er thuiswerk is. Nu ben ik nog alleen,

maar als ik eenmaal gesetteld ben met

een man en kinderen wil ik wel sparen

voor later als ik met pensioen ben.

Want ik wil wél naar Amerika, haha.”

11


Meer lezen?

www.svb.nl

12

5 vragen

GEZAMENLIJKE HUISHOUDING

over

samenwonen

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, maar woont

u wel samen met een andere volwassene? En deelt u de

kosten van de huishouding of zorgt u voor elkaar? Dan

ziet de SVB u als samenwonend. Voor de AOW betekent

dit: u heeft een gezamenlijke huishouding met een ander.

Maar wanneer is daar sprake van? Vijf veelgestelde vragen.

1Wanneer heb ik een

gezamenlijke huishouding?

Die heeft u als u samen met een ander

meer dan de helft van de tijd in een woning

doorbrengt en de kosten van de

huishouding deelt of voor elkaar zorgt.

De reden waarom u samenwoont, doet

er niet toe. Het kan om vriendschap of

liefde gaan, maar ook om praktische of

economische redenen.

2 Heb ik een gezamenlijke

huishouding als ik een

latrelatie heb?

Bij een duidelijke latrelatie (living apart

together) heeft u geen gezamenlijke

huishouding en houdt u het AOW-

pensioen voor iemand die alleen

woont. Maar als u de meeste tijd

samen in een woning doorbrengt en

de kosten van de huishouding deelt

of voor elkaar zorgt, kan de latrelatie

veranderen in een gezamenlijke

huishouding. Dat heeft gevolgen voor

uw AOW-pensioen. Dat beide partners

een eigen woning aanhouden, maakt

niet uit.

3 Heb ik een gezamenlijke

huishouding als ik met mijn

kind woon?

Nee. U heeft geen gezamenlijke

huishouding als u samen met uw kind,

vader of moeder in één huis woont.

4 Waarom wil de SVB

weten of ik een gezamenlijke

huishouding heb?

Omdat het van invloed is op de hoogte

van het AOW-pensioen. De AOW kent

verschillende pensioenbedragen. Als u

alleen woont, krijgt u een ander bedrag

dan wanneer u niet alleen woont. Daarom

is het zo belangrijk dat u een verandering

in uw leefsituatie altijd doorgeeft

aan de SVB. Zo voorkomt u dat u te veel

of te weinig AOW-pensioen ontvangt.

5 Waar kan ik hierover

meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op

www.svb.nl/aow. Daar kunt u ook

de brochure ‘AOW en gezamenlijke

huishouding’ downloaden.


SOMMIGE MENSEN

KRIJGEN MAAR GEEN

GENOEG VAN HUN BAAN.

• In 2009 was een 76-jarige lobby

assistant de oudste medewerker

van Dorint Hotel Amsterdam

Airport.

• In 2011 overleed de oudste

vakkenvuller van Nederland.

Hij werd 100 jaar!

• De oudste praktiserende huisarts

van Nederland is 88 jaar.

• In 2010 was de oudste taxi-

chauffeur van Nederland 90 jaar.

Van de geregistreerde

auto’s stonden op 1 januari

2012 1,3 MILJOEN op

naam van een 65-plusser.

in2013

65PROGNOSE CBS

65-PLUSSERS

VEROVEREN INTERNET!

Van de 65- tot 75-jarigen zijn

bijna 6 op de 10 online, 94%

daarvan zelfs dagelijks of

wekelijks.

In het 3e kwartaal van

2012 telde Nederland

2.798.520 mannen en

vrouwen met een AOW-

NOORD-HOLLAND

pensioen. Buiten Neder- 430.110

land woonden nog eens

300 duizend Nederlanders

met een AOW-pensioen.

ZUID-HOLLAND

569.260

ZEELAND

77.570 NOORD-BRABANT

425.260

GROEIEND AANTAL

65-PLUSSERS PER

GEMEENTE

In Nederland neemt tot 2040 het aantal

65-plussers toe van 2,7 miljoen naar

4,6 miljoen. Op regionaal niveau neemt

vooral in de Randstad, Flevoland, Oostelijk

Noord-Brabant en West-Friesland het aandeel

65-plussers fors toe.

Op gemeentelijk niveau is de grootste stijging,

een verdrievoudiging, te verwachten

in Almere. De kleinste procen-

tuele toename van het aantal

65-plussers is weggelegd voor Sluis in

Zeeuws-Vlaanderen, de Groningse

gemeente Haren en Maastricht.

UTRECHT

182.080

FRIESLAND

118.080

FLEVOLAND

42.910

GELDERLAND

346.450

LIMBURG

221.320

GRONINGEN

99.100

DRENTHE

95.900

OVERIJSSEL

189.910

VAN DE INWONERS

VAN EEN EU-LAND

WERDEN IN 2011 DE

SPANJAARDEN HET

OUDST: 82,5 jaar

(gemiddeld).

Bron: CBS, www.pewinternet.org, missethoreca, ad, taximagazine, wikipedia, SVB


MIJN SVB

HET GEMAK VAN DIGITAAL

> Uw persoonlijke gegevens raadplegen of wijzigingen doorgeven? Dat gaat heel

eenvoudig via Mijn SVB. En het archiveren en beheren van uw SVB-correspondentie

of andere overheidspost kan heel eenvoudig via de Berichtenbox. U kunt zich daarvoor

aanmelden op mijn.overheid.nl.

Jaaropgave

en specificatie

Mijn SVB biedt u veel gemak. Zo vindt u er al uw

AOW-gegevens overzichtelijk bij elkaar. Ook uw

jaaropgave en specificatie. Via Mijn SVB is de

jaaropgave al vanaf begin januari beschikbaar.

Maar Mijn SVB biedt u nog meer. U kunt er op

elk gewenst moment online uw maandelijkse

AOW-specificaties inzien en downloaden.

Daarnaast kunt u via Mijn SVB ook snel en

gemakkelijk uw persoonlijke gegevens raadplegen

en wijzigingen doorgeven. Uiteraard gebeurt

dat op een veilige manier dankzij DigiD, uw

persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord

voor al uw zaken met de Nederlandse overheid.

Meer lezen?

www.svb.nl

14

> DigiD inloggen en machtigen

DigiD is uw persoonlijke legitimatie op internet

om overheidszaken digitaal te regelen. Zo

weten overheidsinstellingen dat zij met u te

maken hebben. Vindt u het prettig dat iemand

anders uw zaken regelt? Dan kunt u gebruikmaken

van DigiD Machtigen.

Inloggen met DigiD

Met uw persoonlijke DigiD logt u veilig in

op websites om overheidszaken te regelen.

Van uw AOW-gegevens inzien en wijzigen

op Mijn SVB, het aanvragen van gemeentevergunningen

tot het doen van belastingaangifte.

De DigiD is uw persoonlijke

inlogcode van de overheid en bestaat uit een

zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Eventueel kunt u uw DigiD aanvullen met een

sms-functie voor een hogere beveiliging.

U vraagt een DigiD en/of sms-functie eenvoudig

aan via www.digid.nl.

DigiD Machtigen

Regelt u niet zelf uw overheidszaken, maar

doet een ander dat voor u? Zoals een familielid

of administratiekantoor? Dan biedt DigiD

Machtigen uitkomst. U machtigt dan een

ander om uw zaken digitaal af te handelen.

Hiervoor gebruikt degene die u machtigt zijn

of haar DigiD. Dus u geeft uw eigen DigiD-

gebruikersnaam en wachtwoord niet af. Ook

kan degene die uw zaken verzorgt, zelf een

machtiging aanvragen. Wilt u een ander machtigen

of een machtiging aanvragen? Kijk op

www.digid.nl/machtigen.


Handig:

Mijnpensioenoverzicht.nl

Gaat u binnenkort met pensioen of heeft u een partner

die nog geen AOW heeft? En is uw partner benieuwd

hoe het er qua pensioen voor staat? Op de website

www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u in een oogopslag

hoeveel pensioen u naast uw AOW krijgt en van welke

pensioenuitvoerder. Ook vindt u er antwoorden op

veelgestelde vragen als: ik zie niet al mijn pensioenbedragen,

wat moet ik doen, mijn pensioenbedragen zijn

niet juist, wat moet ik doen, moet ik zelf mijn pensioen

aanvragen en bewaart www.mijnpensioenoverzicht.nl

mijn gegevens?

AOW en pensioen dat u momenteel al ontvangt en

alles wat u eventueel zelf voor uw eigen oude dag

heeft geregeld, worden op deze website overigens niet

getoond. Op mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw

DigiD (zie ook pagina 14).

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting

Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is

opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en

alle Nederlandse pensioenuitvoerders.

> Berichtenbox: uw SVB-post digitaal

Wilt u altijd een actueel

overzicht van uw SVB-post

en wilt u uw brieven van de

SVB overal kunnen inzien,

downloaden en uitprinten?

Dan kunt u gebruikmaken

van de digitale brievenbus

bij de overheid, de Berichtenbox.

Dit is uw eigen

beveiligde postbus op

mijn.overheid.nl voor het

ontvangen van digitale post

van overheidsinstanties,

zoals: SVB, UWV, RDW, de

Belastingdienst (in de loop

van 2013) en steeds meer

gemeenten.

Persoonlijk archief

Uw persoonlijke Berichtenbox

in gebruik nemen

is erg eenvoudig. Via Mijn

Overheid maakt u met uw

DigiD een account aan.

Daarna kunt u digitaal post

ontvangen van de aangesloten

overheidsinstanties.

Denk aan uw SVB-post, de

aangiftebrief inkomsten-

belasting, herinnering apk-

keuring en het verlengen

van uw rijbewijs. Welke

overheidsinstanties u online

post sturen, bepaalt u natuurlijk

helemaal zelf. Kiest

u voor digitaal berichten

ontvangen? Dan krijgt u

van de SVB in de meeste

gevallen geen papieren

post meer. Zodra u een

bericht in uw Berichtenbox

heeft, wordt u per e-mail

automatisch geïnformeerd.

Prettige bijkomstigheid van

digitale post is dat berich-

ten onbeperkt bewaard

blijven en de Berichtenbox

als uw persoonlijke archief

kan dienen.

Steeds meer overheids-

instanties gaan de komende

jaren de Berichtenbox

gebruiken om digitaal post

te verzenden. Want elektronisch

berichten versturen

gaat niet alleen sneller, maar

is ook veiliger, gebruiksvriendelijker,

goedkoper en

beter voor het milieu.

15


Wilma Rob Anneke, Vito & Milou

Mijn SVB

De SVB is van Wilma, Rob, Anneke,

Vito, Milou, Henriette, Koos,

Hildemarij, Ronald, Willem, Nelly,

Sonja, Bert en Tineke.

De SVB is van ons allemaal.

Dus ook van u.

Alles over uw AOW

overzichtelijk op Mijn SVB.

Leer Wilma en de anderen beter

kennen en ga naar www.svb.nl/mijnaow.

Henriette Koos

Hildemarij Ronald Willem & Nelly

Sonja Bert Tineke

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!