Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden - Flamco

flamcogroup.com

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden - Flamco

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle

offertes en overeenkomsten van Flamco, met uitzondering van servicecontracten.

Afwijking van deze voorwaarden dient schriftelijk te worden vastgelegd. Tenzij

uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt verwijzing door

opdrachtgever naar eigen voorwaarden niet door Flamco aanvaard.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Flamco: Flamco B.V., een groepsonderneming of een onderneming aan wie

een opdracht is uitbesteed.

• Opdrachtgever: Diegene waar een offerte tot gericht is of waarmee Flamco een

overeenkomst heeft gesloten.

• Product(en): Elk product, elke dienst of elke uitvoering van werkzaamheden.

2. Offertes

2.1 Alle offertes of aanbiedingen van Flamco zijn vrijblijvend en herroepbaar.

2.2 Van in de offerte vermelde gegevens, zoals, maar niet limitatieve, technische

specificaties, maten en gewichten, kan worden afgeweken totdat de opdracht

door Flamco schriftelijk bevestigd is.

3. Documentatie

3.1 De in catalogi, prijslijsten, offertes, circulaires, afbeeldingen, tekeningen,

schema’s en andere bescheiden van Flamco vermelde gegevens met betrekking

tot maten, gewichten en andere hoedanigheden van producten zijn niet bindend.

Flamco behoudt zich het recht voor zijn producten zonder voorafgaand bericht

te wijzigen, ook indien de opdrachtgever deze reeds heeft besteld.

3.2 Flamco behoudt zich haar auteursrechten op bovengenoemde publicaties

voor. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Flamco mogen deze publicaties

niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage

worden gegeven.

4. Prijzen

4.1 Prijzen zijn vrijblijvend. Indien kostprijsverhogende factoren optreden, zoals,

maar niet limitatief, stijging van materiaalprijzen, lonen, sociale of fiscale lasten

(waaronder invoerrechten en omzetbelasting), nadat een overeenkomst tot stand

is gekomen, is Flamco gerechtigd de overeengekomen prijs hieraan aan te

passen, ongeacht of een kostprijsverhogende factor voorzienbaar was.

4.2 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de gewijzigde prijs

indien niet binnen acht (8) dagen na verzending door Flamco van de mededeling

van de prijswijziging aan de opdrachtgever, deze opdrachtgever schriftelijk te

kennen geeft niet akkoord te gaan met de gewijzigde prijs.

4.3 De verkochte producten worden noch teruggenomen, noch verwisseld.

4.4 Flamco behoudt zich het recht voor om verpakkingen tegen kostprijs in

rekening te brengen.

5. Levering

5.1 Levering geschiedt conform de individueel gemaakte leveringsafspraken.

5.2 Indien geen specifieke leveringsafspraken gemaakt zijn, geschiedt de

levering “Af Fabriek” (EXW, zoals uitgelegd volgende de INCOTERMS).

5.3 Bij levering “Af Fabriek” is het leveringsrisico voor de opdrachtgever, zelfs

indien voor zendingen door de vervoerder de verklaring op de vrachtbrieven

wordt gevorderd dat alle schade gedurende het transport voor rekening van de

afzender is.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, zijn deelleveringen toegestaan. In dat geval

is Flamco gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering,

betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

5.5 De overeengekomen levertijd gaat in: nadat de opdracht schriftelijk door

Flamco bevestigd is, nadat alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang van

de werkzaamheden zijn vervuld en nadat de afnemer, de naar het oordeel van

Flamco, voor levering van het product vereiste gegevens ter beschikking heeft

gesteld. Is vooruitbetaling overeengekomen, dan gaat de levertijd niet eerder in

dan na betaling en nadat aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan.

5.6 Een product wordt als geleverd beschouwd als zij voor verzending aan de

afnemer gereed staat. Indien Flamco voorziet dat zij niet binnen de overeengekomen

levertijd zal kunnen leveren, stelt Flamco de opdrachtgever hiervan

schriftelijk op de hoogte, met opgave van, zo mogelijk, de datum waarop levering

kan worden verwacht. Voor eventuele schade als gevolg van niet tijdige levering

is Flamco niet aansprakelijk, tenzij Flamco de opdrachtgever niet binnen de

overeengekomen levertijd heeft bericht dat tijdige levering niet zou plaatsvinden,

in welk geval de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van de voor hem

optredende bijkomende kosten, die hij had kunnen vermijden indien hij de

kennisgeving had ontvangen.

5.7 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Flamco geeft overschrijding

van de overeengekomen levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of

gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd

– door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder

rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter

uitvoering van de overeenkomst.

5.8 Flamco is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade

van welke aard ook die het gevolg is van niet tijdige levering door Flamco. Dit is

alleen anders in het geval dat Flamco bij het verstrijken van de nieuw te kennen

gegeven levertijd (zoals weergegeven in art. 5.6) nog niet heeft geleverd, in welk

geval opdrachtgever recht heeft op een vaste schadevergoeding vanaf die dag.

Deze vaste schadevergoeding bedraagt 0,5% van de koopprijs voor elke volle

week overschrijding van de levertijd, met een maximum van 7,5%.

De opdrachtgever verliest zijn recht op de vaste schadevergoeding indien hij er

niet schriftelijk aanspraak op maakt binnen zes (6) maanden na de dag waarop

de levering had moeten plaatsvinden.

5.9 De opdrachtgever dient binnen tien (10) werkdagen eventuele afwijkingen,

zoals: verkeerde producten, afwijkende aantallen of schades aan leveringen

schriftelijk te melden aan Flamco. Flamco verplicht zich om binnen vijf (5)

werkdagen hierop schriftelijk te reageren.

6. Risico en eigendomsoverdracht

6.1 Direct na levering in de zin van artikel 5.6, draagt de afnemer het risico

voor alle directe of indirecte schade welke aan of door deze goederen, voor

opdrachtgever of voor derden, mocht ontstaan.

6.2 Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in artikel 5.6, gaat de eigendom

van de goederen niet eerder over dan wanneer de opdrachtgever al zijn prestaties

voortvloeiende uit deze overeenkomst, met inbegrip van betaling van eventuele

renten en kosten, heeft verricht. Het staat de opdrachtgever niet vrij om

voordien de producten te bezwaren, te vervreemden, teniet te laten gaan of door

natrekking bestanddeel te laten worden van een andere zaak waarvan Flamco

niet de eigenaar is.

6.3 Indien facturen van Flamco onbetaald gelaten worden door de opdrachtgever,

dan worden de in het magazijn van de opdrachtgever aanwezige

voorraden van door Flamco geleverde artikelen geacht daarop betrekking te

hebben.

7. Garantie

7.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Flamco in voor

zowel de deugdelijkheid van de door Flamco geleverde producten als voor

de kwaliteit van het daarvoor door ons geleverde en gebruikte materiaal. De

opdrachtnemer moet binnen een per product vastgesteld tijdsbestek eventuele

gebreken aan de geleverde producten bewijzen. De garantie gaat in op de dag

dat de installatie in bedrijf is gesteld, indien dit niet schriftelijk vastgelegd is door

de installateur geldt de productiedatum, welke via een code is vastgelegd in het

product, als uitgangspunt. Uitsluitend door Flamco ontworpen producten die als

gevolg van een ondeugdelijke constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van

slecht materiaal gebreken vertonen, worden door Flamco kosteloos vervangen.

7.2 De opdrachtgever dient de defecte goederen franco aan Flamco retour te

sturen. Flamco is niet verplicht eventuele gebreken ter plaatse te herstellen.

Enige garantieverplichting ten aanzien van een bepaald door Flamco geleverd

product vervalt indien en zodra de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden

aan het product hebben verricht zonder schriftelijke toestemming van Flamco.

7.3 Indien Flamco ter voldoening aan haar garantieverplichting producten

door nieuwe moet vervangen, zal Flamco deze kosteloos, onder dezelfde

voorwaarden als gelden voor het te vervangen product, leveren. De producten

die vervangen worden door nieuwe, worden eigendom van Flamco.

7.4 De garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift

met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Lakwerk en chroomwerk zijn uitgesloten van garantie, tenzij de beschadigingen

daarvan het gevolg zijn van gebreken van andere delen.

7.5 Er kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op deze garantievoorwaarden

indien het product conform de door Flamco verstrekte installatievoorschriften is

gemonteerd en onderhouden.

7.6 Schade veroorzaakt door vervuiling, door het toevoegen van additieven

anders dan door Flamco goedgekeurd of door water met een PH waarde lager

dan 5.0 of hoger dan 9.0 valt niet onder de garantie.

7.7 Tegen uiterlijk zichtbare gebreken moet schriftelijk binnen acht (8) werkdagen

nadat de opdrachtgever de goederen heeft ontvangen bezwaar worden

gemaakt, bij gebreke waarvan Flamco’s garantieverplichting ten aanzien van die

gebreken vervalt.

7.8 Niet nakomen door Flamco van deze garantieverplichting ontheft de

opdrachtgever niet van de verplichtingen welke uit deze of uit enige andere

overeenkomst voortvloeien.


7.9 Deze garantievoorwaarden vervallen indien de opdrachtgever niet, niet

behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of

uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht

voortvloeien, zoals, maar niet limitatief installatie- en onderhoudsvoorschriften.

7.10 De aansprakelijkheid van Flamco is beperkt tot de garantieverplichting. Flamco

is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de werking of niet-werking

van het door Flamco geleverde of bewerkte product, waaronder, maar niet

limitatief, productieverlies, gederfde winst, vermindering van gebruiks mogelijkheden,

commerciële schade of welke gevolgschade of indirecte schade dan ook.

7.11 Bijkomende kosten zoals, transport, speciale verpakkingseisen, arbeid,

reis- en verblijfskosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.12 Schade veroorzaakt door explosies, brand, natuurrampen, zoals orkanen

en aardbevingen, vallen niet onder garantie van Flamco.

7.13 Wanneer, door bijvoorbeeld, in- en/of uitvoerverboden, stakingen of andere

niet te voorziene omstandigheden de garantieverplichtingen niet kunnen worden

nagekomen, worden deze opgeschort.

7.14 Voor de garantievoorwaarden zijn de producten van Flamco onderverdeeld

in de volgende productgroepen:

Productgroep 1:

• Expansie vaten

- Flexcon expansievaten 5 jaar garantie

- Airfix A en D expansievaten 3 jaar garantie

- B en C merk expansievaten 2 jaar garantie

- eigen merk expansievaten

afhankelijk klant, minimaal 1 jaar garantie

- Airfix P expansievaten 2 jaar garantie

- Flexcon VSV en VB voorschakelvaten 3 jaar garantie

Flamco toebehoren

- veiligheidsventielen, aansluitgroepen 3 jaar garantie

- ontluchting, lucht- en vuilafscheiders 3 jaar garantie

- eigen merk producten

afhankelijk klant, minimaal 1 jaar garantie

- T-plus 3 jaar garantie

• Montage materiaal

- al het Flamco montage materiaal 3 jaar garantie

Indien binnen de vermelde garantie periode een product defect raakt en dit

defect veroorzaakt wordt door een productie- of materiaalfout en de installatie

conform onze algemene voorwaarden is aangelegd en functioneert, verplicht

Flamco zich zonder verdere kosten de defecte producten te vervangen.

Productgroep 2:

- Flamco compressor expansieautomaten

- Flamco pompautomaten

- Flexcon M expansievaten

- Flexcon PRO expansievaten

- Airfix DE, DEL en DEB expansievaten

- Flamco watersuppletie- en ontluchtingsautomaten ENA

- Flamco navulautomaten

- Flamco warmwaterbereiders en voorraadvaten

5 jaar garantie op het van binnen uit doorroesten van de vaten.

3 jaar garantie, afbouwend op de onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn

zoals pompen, membranen en meetvoeten. Het eerste jaar wordt 100%, tweede

jaar 70% en derde jaar 35% vergoed van de materiaalkosten (in de Benelux

en landen met een eigen service organisatie worden materiaal, arbeid en km’s

vergoed. Daarbuiten alleen het vervangende onderdeel).

1 jaar garantie op alle elektrische onderdelen, zoals besturing.

Het product moet door Flamco of een erkend installatiebedrijf conform de

meegeleverde installatievoorschriften in bedrijf zijn gesteld.

Periodiek moet er onderhoud aan deze producten zijn verricht door Flamco of

door een erkend installatiebedrijf.

Indien binnen de vermelde garantie periode een product defect raakt en dit

defect veroorzaakt is door een productie- of materiaalfout en de installatie

conform onze algemene voorwaarden is verricht en functioneert, verplicht

Flamco zich zonder verdere kosten het defecte product te vervangen.

De storing moet altijd schriftelijk binnen acht (8) werkdagen gemeld worden aan

Flamco organisatie in het desbetreffende land.

Indien terplekke geconstateerd wordt dat de storing buiten de

garantievoorwaarden valt, worden de kosten van de service (materiaal, arbeid

reis- en verblijfkosten) doorbelast aan de opdrachtgever.

Service werkzaamheden uitgevoerd door Flamco worden gegarandeerd voor 1 jaar.

Productgroep 3:

Met elke OEM klant worden afzonderlijke garantievoorwaarden per product

afgesproken.

8. Betaling

8.1 Indien niet anders overeen is gekomen, worden betalingen binnen 30 dagen

na factuurdatum verricht.

8.2 Elke overeenkomst wordt door Flamco aangegaan onder de opschortende

voorwaarde dat uit door Flamco in te winnen informatie genoeglijk de

kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt.

8.3 Flamco is te allen tijde gerechtigd, ook nadat een overeenkomst geheel of

gedeeltelijk is nagekomen, alvorens verder te leveren, van de opdrachtgever te

eisen dat hij zekerheid stelt voor zijn betalingsverplichtingen.

8.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de

vervaldatum, zonder dat ingebrekestelling vereist is, gehouden een rente te

betalen van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag. Alle gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten die Flamco moet maken ter inning van het door de

opdrachtgever verschuldigde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Flamco

is bevoegd, indien de opdrachtgever in verzuim is, de overeenkomst buiten

rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.5 In afwijking van het gestelde artikel 8.1 kan Flamco, in door Flamco te

bepalen gevallen, eisen dat betaling uitsluitend geschiedt tegen directe contante

betaling of door verzending onder rembours, ook wanneer in de overeenkomst

anders is bepaald.

8.6 Bij niet tijdige nakoming, worden alle vorderingen direct opeisbaar.

8.7 Flamco behoudt zich te allen tijde het recht van verrekening voor.

Verrekening door opdrachtgever is uitgesloten.

9. Beperking aansprakelijkheid

9.1 Indien Flamco aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, is de

omvang van de schadevergoeding, onverminderd de overige bepalingen van

deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, beperkt tot het verzekerd

bedrag dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Flamco voor

uitkering in aanmerking komt.

10. Forum beding

10.1 Voor beslechting van eventuele geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten

is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Flamco B.V.

Januari 2012

More magazines by this user
Similar magazines