Overzicht standhouders beurs - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Overzicht standhouders beurs - Stad Kortrijk

1)

Overzicht standhouders beurs

Themadag vrijwilligers in de zorg - 30 september 2011 –

OC Heule


Al-Anon Alateen

2) AZ Groeninge VZW

3) Bond Moyson Vrijwilligerswerk

4) Brailleliga vzw

5) Buda

6) Buren voor buren

7) CAW Stimulans

8) Centrum Algemeen Welzijnswerk Piramide vzw

9) Centrum Overleie

10) Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw

11) CM Zuid-West-Vlaanderen

12) De branding WAAK vzw

13) De Stroom vzw

14) Dienst activering, project SUCCES - OCMW Kortrijk

15) Familiezorg West-Vlaanderen vzw

16) Groep Ubuntu

17) Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk

18) Het Vlaamse Kruis VZW

19) HuisvandeMens

20) Liberale Beweging voor Volksontwikkeling

21) Logo Leieland

22) Lokale dienstencentra OCMW Kortrijk

23) Luisterpunt

24) Mindervaliden Vlaanderen

25) MPI De Kindervriend

26) MS-liga Kortrijk

27) Netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen

28) Onafhankelijk ziekenfonds

29) OuderenAdviesRaad

30) OXFAM Wereldwinkel

31) Rode Kruis Groot-Kortrijk

32) Similes Zuid West Vlaanderen Regionaal

33) Sint Vincencius

34) Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

35) Team Samenlevingsopbouw – OCMW Kortrijk

36) Tele-onthaal

37) Vervoer en dagcentrum H.-Hart

38) Vlaamse Reumaliga vzw

39) Vzw De korenbloem

40) Vzw den Achtkanter

41) Vzw Pamele

42) VZW Studio Bloema

43) Vzw Vrijwilligerswerk in Solidariteit

44) Vzw Ziekenzorg CM

45) Woon- en Zorghotel H.-Hart

46) WZC De Pottelberg

47) Woonzorgcentra – OCMW Kortrijk

48) Zonnebloem


1) AL-ANON ALATEEN

AL-ANON: is een zelfhulpgroep voor personen die lijden of geleden hebben onder het

drankmisbruik van iemand uit hun omgeving. (partner, kind, ouder of vriend(in)…

In groepsgesprekken helpen de deelnemers elkaar door:

- het uitwisselen van ervaringen

- inzicht verwerven in de verziekte levenssituatie

Anonimiteit is gewaarborgd.

ALATEEN: Zelfhulpgroep voor kinderen / jongeren die lijden of geleden hebben onder het

drankmisbruik van iemand uit hun omgeving (Kinderen/jongeren vanaf de leeftijd van 8 jaar.

Jonge mensen komen samen om:

- ervaring, kracht en hoop te delen.

- hun moeilijkheden te bespreken.

- te leren op een goede manier met hun problemen om te gaan.

- elkaar moed in te spreken.

Doel: Al-ANON: Familieleden en vrienden van alcoholisten groeien naar een

gezond/evenwichtig leven.

ALATEEN: Kinderen/jongeren groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

2) AZ Groeninge

Wie in het ziekenhuis terecht komt, wordt voor een deel afhankelijk van anderen.

De verpleegkundigen doen er alles aan om de patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en te

omringen.

Maar door de inzet van vrijwilligers kunnen we de patiënten net die extra aandacht geven die ze

nodig hebben: tijd voor die kleine dagelijkse dingen die zo belangrijk kunnen zijn.

Om dit te verwezenlijken werkt AZ Groeninge samen met diverse verenigingen voor

vrijwilligerswerk. Deze worden hieronder opgesomd:

Vlaamse Liga tegen Kanker: Deze vrijwilligers zijn aanwezig op het internistisch/oncologisch

dagziekenhuis van campus LS en campus KL en op de afdeling oncologie op campus LS.

Zij geven informatie, bieden een luisterend oor, ondersteunen en bieden opvang.

Schoonheidsverzorging voor oncologiepatiënten: Een vrijwilliger (opgeleid als

schoonheidsconsulent) verwent de patiënt met schoonheidszorgen.

Vrijwilligerswerking MS-liga: Zij bieden hulp tijdens de dagrevalidatie van MS-patiënten: oa

helpen bij de maaltijd.

Ziekenhuisclowns: Dit zijn professioneel opgeleide personene om de kinderen op pediatrie op te

vrolijken.

Palliatieve hulpverlening: De vrijwilligers van het Netwerk Palliatieve Zorg worden ingezet op de

palliatieve eenheid ‘Ten Oever’.

Rode Kruis: Verzorgt de ziekenhuisbibliotheek.

Vrijwilligers Present:


Zij doen kleine taken op de verpleegafdeling. Daarnaast zijn er vrijwilligers aangesteld om het

onthaal te verzorgen aan de inkomhal van het ziekenhuis, en worden er ook vrijwilligers ingezet

in het intercampustransport (met de ziekenwagen), om patiënten tijdens het vervoer gezelschap

te geven.

De vrijwilligers krijgen eenvoudige taken toebedeeld om zo aanwezig te kunnen zijn bij de

patiënt. Het contact van mens tot mens staat centraal.

3) Bond Moyson Vrijwilligerswerk

Binnen Bond Moyson zijn er de volgende mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen:

Voluntas en De Rode Mantel willen een aanvulling bieden op de professionele hulpverlening.

Professionele hulpverlening vervullen specifieke en ‘gespecialiseerde’ opdrachten. De noden

van de thuiszorg gaan echter verder. Via het vrijwilligerswerk willen wij hierop inspelen.

Leescontacten; Leesclubs richten zich tot rusthuisbewoners. Vrijwilligers lezen ter plaatse voor

uit dagbladen en bespreken samen berichten over internationale, nationale en streekgebonden

nieuwsfeiten.

Mobilitas is een organisatie waarbij vrijwillige chauffeurs, tegen een onkostenvergoeding, zorgen

voor vervoer (doktersbezoek, familiebezoek, kapper, tandarts,…) van mensen die omwille van

een mobiliteitsprobleem geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer (senioren,

personen met een beperking,…)

4) Brailleliga vzw

De Brailleliga is een nationale instelling met als doel het algemeen welzijn van visueel

gehandicapte personen. Die diensten die onze organisatie aanbiedt aan personen met een

visuele handicap in heel België zijn volledig gratis. Zo bieden wij onder andere sociale hulp,

psychosociale begeleiding, verplaatsingslessen met de witte stok en de geleidehond,

aangepaste kooklessen, beroepsopleiding en beroepsintegratie, een aangepaste spelotheek,

culturele en vrijetijdsactiviteiten aan.

5) BUDA

BUDA verzamelt en sorteert gebruikte kledij en stelt die terug ter beschikking van kansarmen in

een verzorgde winkel.

BUDA wil mensen die het financieel moeilijk hebben aan zeer goedkope kledij helpen.

6) Buren voor buren

“Buren voor Buren “ is een samenwerkingsverband van volgende partners:

seniorenverenigingen,ziekenzorg, decanaat Kortrijk, stad Kortrijk, OCMW Kortrijk

Huisbezoeken nav 75 ste of 80 ste verjaardag. Bij die huisbezoeken word er uitleg

gegeven over bestaande dienstverlening voor ouderen.

Huisbezoeken voor mensen die aangeven dat ze regelmatig een bezoekje willen.

Maandelijkse ontmoetingsnamiddagen , waarbij naast een koffie tafel telkens een

activiteit georganiseerd wordt.

Meldpuntfunctie: bij vragen om informatie, advies of hulp kan men ook altijd vragen voor

een huisbezoek aan de sociaal verpleegkundige van de buurt waar men woont.

Doel: Ervoor zorgen dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen .


7) CAW Stimulans

Vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk Stimulans is een welzijnsorganisatie in het zuiden van

West-Vlaanderen, die zich openstelt voor alle burgers met welzijnsvragen en welzijnsproblemen,

en in het bijzonder voor de meest kwetsbare mensen, gezinnen en groepen.

1. Enerzijds, willen we het welzijn van mensen versterken en hen ondersteunen om hen tot hun

basisrechten te laten komen in hun dagelijkse leefomgeving en in de ruimere samenleving.

2. Anderzijds, willen we de samenleving en haar structuren beïnvloeden in de richting van

gelijke basisrechten en kansen voor iedere burger. Op die manier werkt het centrum mee aan

een sociaal rechtvaardige en welzijnsgerichte samenleving.

8) Centrum Algemeen Welzijn PIRAMIDE vzw.

CAW Piramide is een pluralistische eerstelijnsdienst met een gedifferentieerd

hulpverleningsaanbod voor iedereen uit het bestuurlijk arrondissement Kortrijk maar heel

bijzonder voor mensen die kwetsbaar zijn wegens armoede, thuisloosheid, leeftijd, afkomst,

scholing, . . .

Doel: Het CAW wil het welzijn van mensen bevorderen en hen ondersteunen om tot hun recht te

komen in hun dagelijkse leefomgeving en de ruimere samenleving.

9) Centrum Overleie

In Centrum Overleie is er een tweewekelijkse kinderwerking op woensdagnamiddag, een keer

per maand een contactnamiddag voor 75-plussers en regelmatig aandacht voor creativiteit,

beweging, opvoeding en gezonde voeding, feestmomenten en veel meer.

Doel: Een wijkcentrum met bijzondere aandacht voor de senioren en voor wie het iets moeilijker

heeft.

10) Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw

De Zelfmoordlijn is een erkende nooddienst, gratis en anoniem. Vrijwilligers beantwoorden er

oproepen van mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na

zelfdoding. Samen met de oproeper trachten ze de crisis te overbruggen en tot een nieuw

inzicht of uitzicht te komen.

Tweemaal per jaar start er een opleiding.

Doel is preventie van zelfdoding.


11) CM Zuid-West-Vlaanderen

CM is meer dan een verzekeringsinstelling.

Wij bieden ook heel wat diensten en voordelen: maatschappelijk werk, Ziekenzorg, CMkernwerking,

creativiteitswerking (Kreacentrum), seniorenwerking (OKRA), Oppas & Vervoer,

jeugdwerking (Kazou)…

Doel:

CM ijvert voor een toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg.

Hiervoor doen wij onder meer een beroep op vrijwilligers.

Vrijwilligers kunnen bij CM diverse taken:opnemen.

• Oppas & vervoer: chauffeurs, oppassers

• CM-kernwerking: animatie opdrachten

• Ziekenzorg: plaatselijke en regionale Ziekenzorgwerking, begeleiding voor vakanties en

bedevaarten, vorming, ontspanning.

• OKRA: plaatselijke en regionale seniorenwerking, vakanties, vorming, ontspanning.

• KAZOU: jongerenwerking, vakanties, vorming, ontspanning

• JOMBA: vakanties voor jongeren die bijzondere aandacht vragen

12) de branding WAAK vzw

Dienstverlening (wonen en/of dagbesteding) aan volwassenen met een beperking

Doel:individuele dienstverlening en ondersteuning bieden op maat van de mensen met een

beperking

13) De Stroom vzw

Vrije tijd en vorming voor personen met een beperking:

Kinderen: Speelpleinwerking: Kasper Wevelgem - Wasper Kortrijk.

Jeugd: Plan X: namiddagactiviteiten begeleiden vb. bowling,

Volwassenen: Avondactiviteiten begeleiden (uit eten, bowling, snooker,

theater,…), daguitstappen, weekends en reizen (binnen- en

buitenland)

Personen met autisme: Individuele ondersteuning bij vrije tijd- vragen voor personen met

normale begaafdheid en autisme

Vrije tijd op maat Individuele ondersteuning bij vrije tijd- vragen voor

personen met een beperking.

Toegankelijkheid Toegankelijkheidsteward: assistentie bieden op concrete

vragen/noden van personen met een beperking op een

evenement of cultuurvoorstelling

Doel: De Stroom wil samen met de persoon met een beperking op zoek gaan naar een

antwoord op zijn/haar specifieke vrije tijd- of vormingsvraag. Dit antwoord kan binnen het

aanbod van De Stroom vzw liggen, maar even goed in het reguliere vrije tijdcircuit, individueel of

in groep.


14) Dienst activering, project SUCCES –OCMW Kortrijk

De SUCCES medewerkers gaan samen met mensen op zoek naar nieuwe activiteiten, om zo

hun isolement te doorbreken. Dit kan door samen op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk, vrije

tijdsbesteding, activiteiten in de buurt, volgen van vormingen,…

Daarnaast heeft het project SUCCES ook een ‘rijproject’, de bedoeling is om jongvolwassenen

te ondersteunen in het behalen van hun rijbewijs B. Om dit rijproject verder uit te breiden zijn we

op zoek naar ‘rijbegeleiders’

Doel: het behalen van hun rijbewijs B

15) Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Familiezorg West-Vlaanderen vzw biedt oppas en assistentie thuis met vrijwilligers.

Afhankelijk van de concrete situatie kunnen zorgvragers en hun familie een beroep doen op:

- Aanvullende Thuiszorg (ATZ): algemene thuisoppas voor ouderen, langdurig

zieken, verwarde personen, terminaal zieke personen...

- OEF!: specifieke thuisoppas en assistentie voor kinderen, jongeren en

volwassenen met een beperking / handicap

- Camino: specifieke thuisoppas en assistentie voor personen met dementie

- Zon en Zorg: specifieke ondersteuning van personen die behoefte hebben aan

regelmatig contact met een vrijwilliger

Vrijwilligers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw

- houden gezelschap

- zijn zorgend aanwezig

- bieden praktische ondersteuning bij dagelijkse activiteiten:

o begeleiding bij eten en drinken

o in en uit bed helpen

o toiletbegeleiding

o …

- helpen bij het zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding

Doel:

Partners, ouders en familieleden hebben soms nood aan aflossing in hun zorg. Daarnaast

hebben ook beroepskrachten soms hulp nodig om de zorgcontinuïteit te verzekeren.

Daarom biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw oppas en assistentie thuis met vrijwilligers.

16) Groep UBUNTU, netwerkorganisatie van vzw Regenboog, vzw Feniks en vzw 't

Kruispunt

Wij bieden activiteiten aan op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Doel: Groep UBUNTU wil de mensen met een beperking en hun netwerk ondersteunen in het

vinden van een rol van betekenis in de samenleving en een eigen gewaardeerde plek om

kwaliteitsvol te leven.

17) Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt zowel de organisaties die met

vrijwilligers werken als de (potentiële) vrijwilligers zelf. Zo onderhoudt het Provinciaal Steunpunt,

samen met de Steunpunten van de andere Provincies, een vacaturedatabank

(www.vrijwilligerswerk.be) waar de vrijwilligers en organisaties actief op zoek kunnen gaan naar

elkaar. Dit wordt ondersteund door de jaarlijkse wervings- en promotiecampagne.


Om tegemoet te komen aan de vele vragen rond het statuut van de vrijwilliger, wetgeving,

verzekering, … voorziet het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk ook in een helpdesk (via

mail, telefoon, …). Iedereen met vragen rond vrijwilligerswerk kan bij ons terecht.

Daarnaast worden er ook vormingen aangeboden voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers.

Ook voor wat betreft het waarderen van vrijwilligers(werk) draagt het Provinciaal Steunpunt haar

steentje bij. Zo wordt er een vrijwilligerstrofee uitgereikt en kunnen organisaties gratis

‘dankjewel-kaartjes’ verkrijgen om hun vrijwilligers te bedanken.

Ook heel wat ander bruikbaar (promotie)materiaal en informatieve brochures worden gratis

aangeboden door het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt en promoot de vrijwillige inzet van

230.000 West-Vlamingen en de talloze organisaties waarbinnen zij actief zijn.

18) Het Vlaamse Kruis VZW

EHBO-cursussen, hulpdiensten op evenementen, ziekenvervoer

Doel: We streven er naar om in ieder huisgezin in Vlaanderen 1 persoon op te leiden als

EHBO’er.

19) HuisvandeMens (vroegere benaming: centrum morele dienstverlening)

Morele bijstand en vrijzinnige plechtigheden

Doel: Mensen kunnen bij ons terecht voor morele bijstand

20) Liberale Beweging voor Volksontwikkeling

De beweging staat voor 3 verenigingen:

50 Actief biedt jongeren van boven de 50 in hoofdzaak sociaal-culturele activiteiten voor de

doelgroep waaronder voordrachten, lezingen, diverse uitstappen, presentaties, ...

LBG Kortrijk staat voor Liberale Bond Gepensioneerden, is een sociaal-culturele vereniging die

in hoofdzaak sociaal-culturele activiteiten aanbiedt voor de doelgroep waaronder voordrachten,

lezingen, diverse uitstappen, presentaties en degustaties, ontmoeting, ...

LVSW Kortrijk biedt een aangepast activiteitenaanbod voor langdurig zieken, invaliden,

personen met een handicap en hun ruime omgeving.

Doel: De doelgroep informeren, sensibiliseren en sociale kontakten stimuleren

21) Logo Leieland

Doel: bundelen en coördineren van de lokale krachten om de Vlaamse

gezondheidsdoelstellingen waar te maken


22) Lokale dienstencentra - OCMW Kortrijk

Vanuit de 8 verschillende woonzorggebieden wenst het OCMW van Kortrijk een belangrijke rol

in de thuiszorg te spelen. Per woonzorggebied, waar het lokaal dienstencentrum een draaischijf

is, staat een woonzorgverlener (sociaal verpleegkundige) klaar om de thuiswonende ouderen te

helpen. Thuiswonende ouderen kunnen er terecht:

Doelen:

• Met alle vragen over thuiszorg en ouder worden. Ofwel helpen we de oudere meteen

ofwel verwijzen we actief door naar de geschikte persoon of dienst;

• Voor allerlei toelagen: o.a. thuiszorgtoelagen, zorgverzekering, verwarmingstoelage;

• Voor een overzicht van alle mogelijkheden in de thuiszorg;

• Voor advies en begeleiding van woningaanpassing;

• Gratis gezondheidsconsultatie (controle bloeddruk, pols,gewicht en algemene

gezondheidsadviezen).

• Diverse vormen van dienstverlening zoals maaltijden (aan huis), haarverzorging,

voetverzorging, nemen van een bad, poetshulp, personenalarmsysteem,

boodschappendienst,….

• Een uitgebreid gamma van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten.

• De lokale (buurt)bewoners zo lang mogelijk zelfredzaam en kwaliteitsvol mogelijk thuis

te laten wonen en

• De sociale integratie in de lokale gemeenschap verhogen.

23) Luisterpunt

Vanuit oprechte aanwezigheid beschikbaar zijn, tijd en aandacht geven voor een open gesprek

aan gelijk wie wil beluisterd worden over om het even wat.

De gesprekken zijn anoniem, gratis en er kan op absolute discretie gerekend worden.

Onze taak bestaat erin uitsluitend te luisteren. We staan niet in voor psychologische begeleiding.

Wel kan er indien nodig doorverwezen worden naar de bevoegde diensten.

Doel: Het Luisterpunt wil een plaats zijn die door haar aanwezigheid vragen oproept in deze

jachtige commerciële wereld.

24) Mindervaliden Vlaanderen

Wij organiseren maandelijkse samenkomsten met een activiteit gevolgd door een gezellig

samenzijn rond een kopje koffie en een hapje.

Doel: Wij proberen personen met een beperkte mobiliteit uit hun isolement te halen door met

leden te praten, naar hen te luisteren; hen te bezoeken bij ziekte; contact te houden met de

andere vrijwilligers van de vereniging; enz.

25) MPI De Kindervriend

De opvoeding van kinderen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking van 3 tot

13 jaar/


26) MS-Liga-Kortrijk

1.ondersteuning bieden aan patiënten bij de behandeling van hun dossier

2.organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten- instaan voor vervoer-helpen bij

wekelijkse revalidatie-dag

3.Organiseren van chocoladeverkoop en andere manieren van fondsen verzamelen.

De MS Liga wil ondersteuning bieden aan patiënten in hun zoektocht naar oplossingen om hen

het leven aangenamer en comfortabeler te maken. Bijstaan in hun zorgen en problemen. Hen

helpen om hen zoveel mogelijk een normaal leven te laten leiden

27) Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw

Vrijwilligerswerking bij palliatieve patiënten in de regio. De voornaamste opdrachten van de

vrijwilliger zijn het nabij zijn bij de patiënt, het luisterend aanwezig zijn, het aandacht geven, zorg

dragen voor het comfort en het creëren van rust.

De ondersteuning gebeurt volgens de nood van de patiënt en binnen de mogelijkheden en

beperkingen van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn een ondersteuning voor de mantelzorg, geen

vervanging van de professionele zorg.

Doel:

Een van de opdrachten van het Netwerk Palliatieve Zorg is het uitbouwen van een kwaliteitsvolle

vrijwilligerswerking voor palliatieve patiënten in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

28) Onafhankelijk ziekenfonds

Vervoer van zorgbehoevende mensen naar dokter/ziekenhuis.

Doel: Ervoor zorgen dat mensen die zorgbehoevend zijn omwille van ouderdom, handicap,

ziekte en zich niet kunnen verplaatsen op een comfortabele manier toch bij hun dokter, in het

ziekenhuis geraken.

29) OuderenAdviesraad

In de OuderenAdviesRaad zijn alle erkende ouderenverenigingen vertegenwoordigd, samen met

enkele niet-georganiseerde ouderen.

Doel: de OuderenAdviesRaad

- behandelt alle kwesties binnen de entiteit Kortrijk, die hetzij rechtstreeks, hetzij

onrechtstreeks de ouderen aanbelangen

- is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het stadsbestuur

en het OCMW advies te verlenen

- bevordert de samenwerking en bewerkstelligt de coördinatie van alle initiatieven die voor

en door ouderen genomen worden


30) Oxfam -Wereldwinkel

Bij Oxfam heb je de keuze tussen heel verschillende verantwoordelijkheden. Je vindt er zeker

één die bij je past, afhankelijk van je eigen talenten en interesses. Welke taak je ook kiest, je

kan steeds rekenen op de nodige informatie, opleiding en begeleiding.

Vrijwilligers kunnen komen helpen in de winkel waar ze allerhande taken kunnen uitvoeren zoals

de winkel openhouden, het laden en lossen van de vrachtwagen, het inrichten van de etalage,

flyers bedelen, meehelpen aan de geschenkenbeurs, bestellingen klaarzetten,...

Doel: Oxfam bestaat uit verschillende, onafhankelijke, maar complementaire organisaties die

onrecht bestrijden en zich inzetten voor het uitroeien van armoede.

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een

rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.

Oxfam-Solidariteit voert campagnes, organiseert educatieve activiteiten en oefent druk uit op het

beleid. Met haar tweedehandsactiviteiten kan Oxfam-Solidariteit fondsen inzamelen om haar

projecten in Zuid en Noord te steunen.

31) Rode Kruis Groot-Kortrijk

Werking:

• Bijstand verlenen bij manifestaties en rampomstandigheden

• Opleidingen EHBO geven aan de bevolking

• Secundair ziekenvervoer

• Uitlenen van hulpmiddelen bij ziekte

• Verdeling van boeken (Zorgbib) in klinieken

Doel:

• Verhogen van de eerste -hulpcapaciteit bij de Kortrijkse bevolking

• Een eigen plaats en stem hebben in de rampenbestrijding

• Verdiepen en verbreden van onze zorgactiviteiten

• De voorziening van bloed door vrijwillig donorschap garanderen

• Meer vrijwilligers aantrekken en hen een attractieve omgeving bieden

• Meer impact hebben met onze acties

• Grotere visibiliteit, geloofwaardigheid en erkenning bereiken

• Een referentie worden als kwaliteitsbewuste humanitaire organisatie

• Een duurzame basis en een gezonde financiële structuur behouden

32) SIMILES zuid westt-vlaanderen regionaal

Similes is een Vlaamse pluralistische familievereniging die zich richt naar familieleden van

personen met een psychische problematiek en naar iedereen die zich op de een of andere

manier betrokken voelt bij deze thematiek.

Doel:

Onze werking is gebaseerd op vier pijlers: INFORMATIE, LOTGENOTENCONTACT, VORMING

EN ONTSPANNING.


33) Sint-Vincentius VVO VZW Voorzieningen Voor Ouderenzorg VZW te Kortrijk

Lid van groep GVO

In het woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Kortrijk zijn we geboeid door ouderen en willen we

zorgen voor een warme thuis. Dit doen we door aanacht te hebben voor wonen en leven in een

cultuur van zorgzaamheid.

Doel: Bieden van een aangepaste woon en leefomgeving voor valide als zorgbehoevende

ouderen.

34) Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH).

De SAPH streeft naar een toegankelijk Kortrijk in de breedste zin voor alle mensen.

De SAPH behartigt de belangen van personen met een handicap in Kortrijk.

Doel: Kortrijk, ‘de meest toegankelijke stad van Vlaanderen’.

35) Team Samenlevingsopbouw – OCMW Kortrijk

Het team samenlevingsopbouw heeft vier werkingen:

Het buurtwerk waar de buurtwerker de leefbaarheid van de buurt samen met de bewoners

verbetert en ook het communicatiekanaal is tussen de bewoners en de overheid en andere

instanties.

Het straathoekwerk waar de straathoekwerkers aanspreekpunten zijn voor mensen die het

vertrouwen in alle instanties zijn verloren. Straathoekwerkers zijn professionele vrienden

die op de straat zijn en er staan voor deze mensen.

Het buurtcentrumwerk waar buurtcentrummedewerkers voor alle mensen uit de buurt een

laagdrempelige ontmoetingsplaats (café zonder bier) openhouden.

De infobalie is een laagdrempelige plaats waar mensen terecht kunnen met alle vragen.

De doelstelling van samenlevingsopbouw Kortrijk is de levenskwaliteit van de mens en de

leefbaarheid van de buurt verbeteren en dit op een zo laagdrempelige manier.

36) Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Tele-Onthaal staat mensen bij als ze het op een bepaald moment in hun leven moeilijk hebben.

Oproepers kunnen in vertrouwen en anoniem hun verhaal kwijt aan een deskundige vrijwilliger.

Tele-Onthaal is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 106. Omdat

onlinecontact voor sommige mensen makkelijker lukt dan praten, kan men (voornamelijk ’s

avonds) terecht op www.tele-onthaal.be voor een chatgesprek.

Doel:

Praten is de eerste stap! Tele-Onthaal biedt anonieme, laagdrempelige hulp via telefoon en

chat.

Oproepers kunnen hun verhaal brengen, krijgen ondersteuning en informatie en worden indien

nodig verwezen naar andere diensten.

37) Vervoer en dagcentrum H-Hart

• Als dienst vervoer halen onze vrijwillige chauffeurs mensen op aan huis om naar het

dagcentrum te komen en brengen hen veilig terug thuis na een ontspannende dag.

• Als dagcentrum hebben we bij uitstappen en/of speciale activiteiten, vrijwilligers nodig

om dit te kunnen realiseren. Bv; bowling, daguitstap, wandeling, bedevaart, enz….


We zijn een dagcentrum voor bejaarden met als doelstelling zinvolle activiteiten aan te bieden

aan onze bezoekers.

38) Vlaamse Reumaliga vzw

Doel: Een stem zijn voor alle reumapatiënten en informatie verzamelen over reumatische

aandoeningen

39) Vzw De korenbloem

Woon-en zorgcentrum:

- Leef-en zorghuis

- Centrum voor Kortverblijf

- Buurthuis

- Dagverzorgingscentrum

- Serviceresidentie

Verschillende mogelijkheden als vrijwilligerswerk: Animatie, cafetaria, begeleiden van uitstappen

en wandelen

Doel: Dagelijks begeleiden en verzorgen van de bewoners of de bezoekers.

40) Vzw ‘den achtkanter’

Vzw ‘den achtkanter’ begeleidt volwassenen met mentale beperkingen en volwassenen met een

niet aangeboren hersenletsel op het vlak van wonen, werken, vrije tijd en relaties.

Doel:

Vzw ‘den achtkanter’ beschouwt mensen met verstandelijke beperkingen en met een nietaangeboren

hersenletsel als volwaardige personen en houdt rekening met hun wensen, dromen

en verlangens. Het streefdoel is dat zij zich goed voelen in hun vel en dat ze hun draai vinden

in de maatschappij.

Vzw ‘den achtkanter’ opteert voor een persoonlijke aanpak. Een individuele begeleider gaat

samen met elke persoon op zoek naar zijn of haar vragen, noden en interesses. Op basis

daarvan wordt een persoonlijk ondersteuningsplan uitgewerkt dat continu geëvalueerd wordt en

bijgestuurd indien nodig.

41) Vereniging: Vzw Pamele

We bieden een ruime en gevarieerde dagbesteding, zowel met interne als externe activiteiten.

We wagen ons aan een partijtje bowling, plonsen in het badhuis te Menen, gaan paardrijden en

maken graag een wandeling in de natuur. We dagen elkaar graag uit in een gezelschapsspel,

laten onze mondjes verwennen door heerlijk te koken en elke vrijdag is er aperitiefmoment. We

gebruiken onze fantasie en handvaardigheid tijdens de crea- en bloemschiknamiddagen. We

nemen deel aan verschillende culturele activiteiten en jaarlijks laten we ons goed doen op een

midweekvakantie.

We zijn een tehuis voor volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel met een

motorische beperking.

Doel: . We streven naar zoveel mogelijk integratie in de maatschappij. We

vertrekken vanuit de vraag van de cliënten en deze kunnen heel uiteenlopend zijn


Actie: We bieden een ruime en gevarieerde dagbesteding, zowel met interne als externe

activiteiten.

We wagen ons aan een partijtje bowling, plonsen in het badhuis te Menen, gaan paardrijden en

maken graag een wandeling in de natuur. We dagen elkaar graag uit in een gezelschapsspel,

laten onze mondjes verwennen door heerlijk te koken en elke vrijdag is er aperitiefmoment. We

gebruiken onze fantasie en handvaardigheid tijdens de crea- en bloemschiknamiddagen. We

nemen deel aan verschillende culturele activiteiten en jaarlijks laten we ons goed doen op een

midweekvakantie.

42) VZW Studio Bloema Kortrijk

Er zijn 2 werkgroepen

1. Het gesproken boek : Het gesproken boek is een werkgroep die boeken inleest voor

blinden, slechtzienden en allen die problemen hebben met de gebruikelijke vorm van

lezen.

2. Seniorencafé :Seniorencafé is een werkgroep die een veertiendaags

seniorenradioprogramma maakt speciaal voor senioren in de rusthuizen van West-

Vlaanderen

Inlezen boeken

hulp bij aanverwante projecten – bijvoorbeeld project Taalrugzak (OCMW Kortrijk)

aanmaken specifiek radioprogramma – opstellen – opmaak/regie- opname -

verdeling/copywerk CD

seniorennamiddag voor luisteraars Seniorencafé

43) vzw Vrijwilligerswerk in Solidariteit

Oppashulp bij zorgbehoevende personen aan huis

Doel: Via oppashulp ondersteuning bieden aan de professionele hulpverlening en mantelzorg

zodat zorgbehoevende personen zolang mogelijk thuis kunnen blijven

44) vzw Ziekenzorg CM

- Plaatselijke werking; ontmoeting, infomomenten, huisbezoek

- Organisatie Blijven reizen; aangepaste vakanties met zorgondersteuning

- Ariadne; activiteiten voor jongere zieken (cursussen, infomomenten, lotgenotencontact)

- Mantelzorginitiatieven; ondersteuning, waardering, belangenbehartiging mantelzorgers

- Info aan een breed publiek via het magazine maczima

Doel:

- Chronisch zieke personen en hun omgeving ondersteunen in een leven met zorg

- Contact met buitenwereld behouden en versterken

45) Woon en zorghotel H-Hart

1. Vrijwilligerwerking op de units

• Hulp en ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten die voor onze bewoners

georganiseerd worden. Een bezoekje aan de markt, samen bakken of koken,

hobbynamiddag met bloemschikken,… Elke woensdag vindt er een grote activiteit

plaats in onze ontmoetingszaal ‘de lounge’.

• Geduldige hulp bij het maaltijdgebeuren


• Een kamerbezoekje brengen aan bewoners die niet wensen deel te nemen aan de

activiteiten

2. Cafetaria bediening

• We vinden het fijn dat onze bewoners kunnen rekenen op een vriendelijke bediening

zodat ze op hun gemak een glaasje kunnen nuttigen in onze cafetaria.

3. Pastorale vrijwilligers

• Het brengen van bewoners naar de wekelijks eucharistie in de huiskapel.

• Dagelijkse communiebedeling

• Een kaars ontsteken,…

• Begeleiden van de bedevaarten

4. Serviceflats- en appartementen

• Maandelijks activiteiten Dit kan gaan van een kaartje leggen tot een grootste barbecue.

• Dagelijks is er ook cafetariawerking!

Doel: We zijn een Woon - en Zorghotel die instaat om warme zorg te bieden aan onze bejaarden

en jong volwassenen met een specifieke nood door hun ziektebeeld.

46) WZC De Pottelberg

- bediening van de cafetaria in het rusthuis

- samen met bejaarden gaan wandelen

47) Woonzorgcentra – OCMW Kortrijk

Ons woonzorgcentrum wil een kwalitatieve woon –en zorgomgeving aanbieden voor ouderen

met dementie en/of met ouderen met lichamelijke beperkingen.. Daarin streven we ernaar

iedere bewoner voldoende kansen te geven om zijn zelfstandigheid en persoonlijke levensstijl te

kunnen behouden. Het zich goed en ‘thuis’ voelen van bewoners is onze grootste zorg.

Ons grote aanbod op een rij:

- bediening in de cafetaria

- een (rolwagen gebonden) bewoner, individueel of in groep, begeleiden tijdens een

wandeling of uitstap

- kamerbezoeken afleggen

- maaltijdbegeleiding opnemen

- hulp bieden bij animatie-activiteiten en feesten

- kleine herstellingen van kledij van bewoners verrichten

- rol van ‘huisfotograaf’ op zich nemen

Doel:

De dienstverlening aan onze bewoners een extra, onbetaalbare dimensie geven. In onze WZC

is ook de animatie een belangrijke schakel in het geheel waar de vrijwilliger een noodzakelijke

rol speelt. Zonder de steun van vrijwilligers zou ons aanbod slechts een beperkt aantal

bewoners de kans geven aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Daarnaast genieten de

bewoners van de individuele aandacht die de vrijwilliger hem geeft.

48) Zonnebloem vzw

Een semi-internaat en een kortverblijf voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en

meervoudige beperking.

Doel: Organiseren van medische, pedagogische en ontwikkelingsgerichte werking en opvangen

leefgroepen.

More magazines by this user
Similar magazines