31.08.2013 Views

Overzicht standhouders beurs - Stad Kortrijk

Overzicht standhouders beurs - Stad Kortrijk

Overzicht standhouders beurs - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1)<br />

<strong>Overzicht</strong> <strong>standhouders</strong> <strong>beurs</strong><br />

Themadag vrijwilligers in de zorg - 30 september 2011 –<br />

OC Heule


Al-Anon Alateen<br />

2) AZ Groeninge VZW<br />

3) Bond Moyson Vrijwilligerswerk<br />

4) Brailleliga vzw<br />

5) Buda<br />

6) Buren voor buren<br />

7) CAW Stimulans<br />

8) Centrum Algemeen Welzijnswerk Piramide vzw<br />

9) Centrum Overleie<br />

10) Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw<br />

11) CM Zuid-West-Vlaanderen<br />

12) De branding WAAK vzw<br />

13) De Stroom vzw<br />

14) Dienst activering, project SUCCES - OCMW <strong>Kortrijk</strong><br />

15) Familiezorg West-Vlaanderen vzw<br />

16) Groep Ubuntu<br />

17) Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk<br />

18) Het Vlaamse Kruis VZW<br />

19) HuisvandeMens<br />

20) Liberale Beweging voor Volksontwikkeling<br />

21) Logo Leieland<br />

22) Lokale dienstencentra OCMW <strong>Kortrijk</strong><br />

23) Luisterpunt<br />

24) Mindervaliden Vlaanderen<br />

25) MPI De Kindervriend<br />

26) MS-liga <strong>Kortrijk</strong><br />

27) Netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen<br />

28) Onafhankelijk ziekenfonds<br />

29) OuderenAdviesRaad<br />

30) OXFAM Wereldwinkel<br />

31) Rode Kruis Groot-<strong>Kortrijk</strong><br />

32) Similes Zuid West Vlaanderen Regionaal<br />

33) Sint Vincencius<br />

34) Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap<br />

35) Team Samenlevingsopbouw – OCMW <strong>Kortrijk</strong><br />

36) Tele-onthaal<br />

37) Vervoer en dagcentrum H.-Hart<br />

38) Vlaamse Reumaliga vzw<br />

39) Vzw De korenbloem<br />

40) Vzw den Achtkanter<br />

41) Vzw Pamele<br />

42) VZW Studio Bloema<br />

43) Vzw Vrijwilligerswerk in Solidariteit<br />

44) Vzw Ziekenzorg CM<br />

45) Woon- en Zorghotel H.-Hart<br />

46) WZC De Pottelberg<br />

47) Woonzorgcentra – OCMW <strong>Kortrijk</strong><br />

48) Zonnebloem


1) AL-ANON ALATEEN<br />

AL-ANON: is een zelfhulpgroep voor personen die lijden of geleden hebben onder het<br />

drankmisbruik van iemand uit hun omgeving. (partner, kind, ouder of vriend(in)…<br />

In groepsgesprekken helpen de deelnemers elkaar door:<br />

- het uitwisselen van ervaringen<br />

- inzicht verwerven in de verziekte levenssituatie<br />

Anonimiteit is gewaarborgd.<br />

ALATEEN: Zelfhulpgroep voor kinderen / jongeren die lijden of geleden hebben onder het<br />

drankmisbruik van iemand uit hun omgeving (Kinderen/jongeren vanaf de leeftijd van 8 jaar.<br />

Jonge mensen komen samen om:<br />

- ervaring, kracht en hoop te delen.<br />

- hun moeilijkheden te bespreken.<br />

- te leren op een goede manier met hun problemen om te gaan.<br />

- elkaar moed in te spreken.<br />

Doel: Al-ANON: Familieleden en vrienden van alcoholisten groeien naar een<br />

gezond/evenwichtig leven.<br />

ALATEEN: Kinderen/jongeren groeien naar een gezond en evenwichtig leven.<br />

2) AZ Groeninge<br />

Wie in het ziekenhuis terecht komt, wordt voor een deel afhankelijk van anderen.<br />

De verpleegkundigen doen er alles aan om de patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en te<br />

omringen.<br />

Maar door de inzet van vrijwilligers kunnen we de patiënten net die extra aandacht geven die ze<br />

nodig hebben: tijd voor die kleine dagelijkse dingen die zo belangrijk kunnen zijn.<br />

Om dit te verwezenlijken werkt AZ Groeninge samen met diverse verenigingen voor<br />

vrijwilligerswerk. Deze worden hieronder opgesomd:<br />

Vlaamse Liga tegen Kanker: Deze vrijwilligers zijn aanwezig op het internistisch/oncologisch<br />

dagziekenhuis van campus LS en campus KL en op de afdeling oncologie op campus LS.<br />

Zij geven informatie, bieden een luisterend oor, ondersteunen en bieden opvang.<br />

Schoonheidsverzorging voor oncologiepatiënten: Een vrijwilliger (opgeleid als<br />

schoonheidsconsulent) verwent de patiënt met schoonheidszorgen.<br />

Vrijwilligerswerking MS-liga: Zij bieden hulp tijdens de dagrevalidatie van MS-patiënten: oa<br />

helpen bij de maaltijd.<br />

Ziekenhuisclowns: Dit zijn professioneel opgeleide personene om de kinderen op pediatrie op te<br />

vrolijken.<br />

Palliatieve hulpverlening: De vrijwilligers van het Netwerk Palliatieve Zorg worden ingezet op de<br />

palliatieve eenheid ‘Ten Oever’.<br />

Rode Kruis: Verzorgt de ziekenhuisbibliotheek.<br />

Vrijwilligers Present:


Zij doen kleine taken op de verpleegafdeling. Daarnaast zijn er vrijwilligers aangesteld om het<br />

onthaal te verzorgen aan de inkomhal van het ziekenhuis, en worden er ook vrijwilligers ingezet<br />

in het intercampustransport (met de ziekenwagen), om patiënten tijdens het vervoer gezelschap<br />

te geven.<br />

De vrijwilligers krijgen eenvoudige taken toebedeeld om zo aanwezig te kunnen zijn bij de<br />

patiënt. Het contact van mens tot mens staat centraal.<br />

3) Bond Moyson Vrijwilligerswerk<br />

Binnen Bond Moyson zijn er de volgende mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen:<br />

Voluntas en De Rode Mantel willen een aanvulling bieden op de professionele hulpverlening.<br />

Professionele hulpverlening vervullen specifieke en ‘gespecialiseerde’ opdrachten. De noden<br />

van de thuiszorg gaan echter verder. Via het vrijwilligerswerk willen wij hierop inspelen.<br />

Leescontacten; Leesclubs richten zich tot rusthuisbewoners. Vrijwilligers lezen ter plaatse voor<br />

uit dagbladen en bespreken samen berichten over internationale, nationale en streekgebonden<br />

nieuwsfeiten.<br />

Mobilitas is een organisatie waarbij vrijwillige chauffeurs, tegen een onkostenvergoeding, zorgen<br />

voor vervoer (doktersbezoek, familiebezoek, kapper, tandarts,…) van mensen die omwille van<br />

een mobiliteitsprobleem geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer (senioren,<br />

personen met een beperking,…)<br />

4) Brailleliga vzw<br />

De Brailleliga is een nationale instelling met als doel het algemeen welzijn van visueel<br />

gehandicapte personen. Die diensten die onze organisatie aanbiedt aan personen met een<br />

visuele handicap in heel België zijn volledig gratis. Zo bieden wij onder andere sociale hulp,<br />

psychosociale begeleiding, verplaatsingslessen met de witte stok en de geleidehond,<br />

aangepaste kooklessen, beroepsopleiding en beroepsintegratie, een aangepaste spelotheek,<br />

culturele en vrijetijdsactiviteiten aan.<br />

5) BUDA<br />

BUDA verzamelt en sorteert gebruikte kledij en stelt die terug ter beschikking van kansarmen in<br />

een verzorgde winkel.<br />

BUDA wil mensen die het financieel moeilijk hebben aan zeer goedkope kledij helpen.<br />

6) Buren voor buren<br />

“Buren voor Buren “ is een samenwerkingsverband van volgende partners:<br />

seniorenverenigingen,ziekenzorg, decanaat <strong>Kortrijk</strong>, stad <strong>Kortrijk</strong>, OCMW <strong>Kortrijk</strong><br />

Huisbezoeken nav 75 ste of 80 ste verjaardag. Bij die huisbezoeken word er uitleg<br />

gegeven over bestaande dienstverlening voor ouderen.<br />

Huisbezoeken voor mensen die aangeven dat ze regelmatig een bezoekje willen.<br />

Maandelijkse ontmoetingsnamiddagen , waarbij naast een koffie tafel telkens een<br />

activiteit georganiseerd wordt.<br />

Meldpuntfunctie: bij vragen om informatie, advies of hulp kan men ook altijd vragen voor<br />

een huisbezoek aan de sociaal verpleegkundige van de buurt waar men woont.<br />

Doel: Ervoor zorgen dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen .


7) CAW Stimulans<br />

Vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk Stimulans is een welzijnsorganisatie in het zuiden van<br />

West-Vlaanderen, die zich openstelt voor alle burgers met welzijnsvragen en welzijnsproblemen,<br />

en in het bijzonder voor de meest kwetsbare mensen, gezinnen en groepen.<br />

1. Enerzijds, willen we het welzijn van mensen versterken en hen ondersteunen om hen tot hun<br />

basisrechten te laten komen in hun dagelijkse leefomgeving en in de ruimere samenleving.<br />

2. Anderzijds, willen we de samenleving en haar structuren beïnvloeden in de richting van<br />

gelijke basisrechten en kansen voor iedere burger. Op die manier werkt het centrum mee aan<br />

een sociaal rechtvaardige en welzijnsgerichte samenleving.<br />

8) Centrum Algemeen Welzijn PIRAMIDE vzw.<br />

CAW Piramide is een pluralistische eerstelijnsdienst met een gedifferentieerd<br />

hulpverleningsaanbod voor iedereen uit het bestuurlijk arrondissement <strong>Kortrijk</strong> maar heel<br />

bijzonder voor mensen die kwetsbaar zijn wegens armoede, thuisloosheid, leeftijd, afkomst,<br />

scholing, . . .<br />

Doel: Het CAW wil het welzijn van mensen bevorderen en hen ondersteunen om tot hun recht te<br />

komen in hun dagelijkse leefomgeving en de ruimere samenleving.<br />

9) Centrum Overleie<br />

In Centrum Overleie is er een tweewekelijkse kinderwerking op woensdagnamiddag, een keer<br />

per maand een contactnamiddag voor 75-plussers en regelmatig aandacht voor creativiteit,<br />

beweging, opvoeding en gezonde voeding, feestmomenten en veel meer.<br />

Doel: Een wijkcentrum met bijzondere aandacht voor de senioren en voor wie het iets moeilijker<br />

heeft.<br />

10) Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw<br />

De Zelfmoordlijn is een erkende nooddienst, gratis en anoniem. Vrijwilligers beantwoorden er<br />

oproepen van mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na<br />

zelfdoding. Samen met de oproeper trachten ze de crisis te overbruggen en tot een nieuw<br />

inzicht of uitzicht te komen.<br />

Tweemaal per jaar start er een opleiding.<br />

Doel is preventie van zelfdoding.


11) CM Zuid-West-Vlaanderen<br />

CM is meer dan een verzekeringsinstelling.<br />

Wij bieden ook heel wat diensten en voordelen: maatschappelijk werk, Ziekenzorg, CMkernwerking,<br />

creativiteitswerking (Kreacentrum), seniorenwerking (OKRA), Oppas & Vervoer,<br />

jeugdwerking (Kazou)…<br />

Doel:<br />

CM ijvert voor een toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg.<br />

Hiervoor doen wij onder meer een beroep op vrijwilligers.<br />

Vrijwilligers kunnen bij CM diverse taken:opnemen.<br />

• Oppas & vervoer: chauffeurs, oppassers<br />

• CM-kernwerking: animatie opdrachten<br />

• Ziekenzorg: plaatselijke en regionale Ziekenzorgwerking, begeleiding voor vakanties en<br />

bedevaarten, vorming, ontspanning.<br />

• OKRA: plaatselijke en regionale seniorenwerking, vakanties, vorming, ontspanning.<br />

• KAZOU: jongerenwerking, vakanties, vorming, ontspanning<br />

• JOMBA: vakanties voor jongeren die bijzondere aandacht vragen<br />

12) de branding WAAK vzw<br />

Dienstverlening (wonen en/of dagbesteding) aan volwassenen met een beperking<br />

Doel:individuele dienstverlening en ondersteuning bieden op maat van de mensen met een<br />

beperking<br />

13) De Stroom vzw<br />

Vrije tijd en vorming voor personen met een beperking:<br />

Kinderen: Speelpleinwerking: Kasper Wevelgem - Wasper <strong>Kortrijk</strong>.<br />

Jeugd: Plan X: namiddagactiviteiten begeleiden vb. bowling,<br />

Volwassenen: Avondactiviteiten begeleiden (uit eten, bowling, snooker,<br />

theater,…), daguitstappen, weekends en reizen (binnen- en<br />

buitenland)<br />

Personen met autisme: Individuele ondersteuning bij vrije tijd- vragen voor personen met<br />

normale begaafdheid en autisme<br />

Vrije tijd op maat Individuele ondersteuning bij vrije tijd- vragen voor<br />

personen met een beperking.<br />

Toegankelijkheid Toegankelijkheidsteward: assistentie bieden op concrete<br />

vragen/noden van personen met een beperking op een<br />

evenement of cultuurvoorstelling<br />

Doel: De Stroom wil samen met de persoon met een beperking op zoek gaan naar een<br />

antwoord op zijn/haar specifieke vrije tijd- of vormingsvraag. Dit antwoord kan binnen het<br />

aanbod van De Stroom vzw liggen, maar even goed in het reguliere vrije tijdcircuit, individueel of<br />

in groep.


14) Dienst activering, project SUCCES –OCMW <strong>Kortrijk</strong><br />

De SUCCES medewerkers gaan samen met mensen op zoek naar nieuwe activiteiten, om zo<br />

hun isolement te doorbreken. Dit kan door samen op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk, vrije<br />

tijdsbesteding, activiteiten in de buurt, volgen van vormingen,…<br />

Daarnaast heeft het project SUCCES ook een ‘rijproject’, de bedoeling is om jongvolwassenen<br />

te ondersteunen in het behalen van hun rijbewijs B. Om dit rijproject verder uit te breiden zijn we<br />

op zoek naar ‘rijbegeleiders’<br />

Doel: het behalen van hun rijbewijs B<br />

15) Familiezorg West-Vlaanderen vzw<br />

Familiezorg West-Vlaanderen vzw biedt oppas en assistentie thuis met vrijwilligers.<br />

Afhankelijk van de concrete situatie kunnen zorgvragers en hun familie een beroep doen op:<br />

- Aanvullende Thuiszorg (ATZ): algemene thuisoppas voor ouderen, langdurig<br />

zieken, verwarde personen, terminaal zieke personen...<br />

- OEF!: specifieke thuisoppas en assistentie voor kinderen, jongeren en<br />

volwassenen met een beperking / handicap<br />

- Camino: specifieke thuisoppas en assistentie voor personen met dementie<br />

- Zon en Zorg: specifieke ondersteuning van personen die behoefte hebben aan<br />

regelmatig contact met een vrijwilliger<br />

Vrijwilligers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw<br />

- houden gezelschap<br />

- zijn zorgend aanwezig<br />

- bieden praktische ondersteuning bij dagelijkse activiteiten:<br />

o begeleiding bij eten en drinken<br />

o in en uit bed helpen<br />

o toiletbegeleiding<br />

o …<br />

- helpen bij het zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding<br />

Doel:<br />

Partners, ouders en familieleden hebben soms nood aan aflossing in hun zorg. Daarnaast<br />

hebben ook beroepskrachten soms hulp nodig om de zorgcontinuïteit te verzekeren.<br />

Daarom biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw oppas en assistentie thuis met vrijwilligers.<br />

16) Groep UBUNTU, netwerkorganisatie van vzw Regenboog, vzw Feniks en vzw 't<br />

Kruispunt<br />

Wij bieden activiteiten aan op vlak van wonen, werken en vrije tijd.<br />

Doel: Groep UBUNTU wil de mensen met een beperking en hun netwerk ondersteunen in het<br />

vinden van een rol van betekenis in de samenleving en een eigen gewaardeerde plek om<br />

kwaliteitsvol te leven.<br />

17) Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk<br />

Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt zowel de organisaties die met<br />

vrijwilligers werken als de (potentiële) vrijwilligers zelf. Zo onderhoudt het Provinciaal Steunpunt,<br />

samen met de Steunpunten van de andere Provincies, een vacaturedatabank<br />

(www.vrijwilligerswerk.be) waar de vrijwilligers en organisaties actief op zoek kunnen gaan naar<br />

elkaar. Dit wordt ondersteund door de jaarlijkse wervings- en promotiecampagne.


Om tegemoet te komen aan de vele vragen rond het statuut van de vrijwilliger, wetgeving,<br />

verzekering, … voorziet het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk ook in een helpdesk (via<br />

mail, telefoon, …). Iedereen met vragen rond vrijwilligerswerk kan bij ons terecht.<br />

Daarnaast worden er ook vormingen aangeboden voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers.<br />

Ook voor wat betreft het waarderen van vrijwilligers(werk) draagt het Provinciaal Steunpunt haar<br />

steentje bij. Zo wordt er een vrijwilligerstrofee uitgereikt en kunnen organisaties gratis<br />

‘dankjewel-kaartjes’ verkrijgen om hun vrijwilligers te bedanken.<br />

Ook heel wat ander bruikbaar (promotie)materiaal en informatieve brochures worden gratis<br />

aangeboden door het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk.<br />

Het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt en promoot de vrijwillige inzet van<br />

230.000 West-Vlamingen en de talloze organisaties waarbinnen zij actief zijn.<br />

18) Het Vlaamse Kruis VZW<br />

EHBO-cursussen, hulpdiensten op evenementen, ziekenvervoer<br />

Doel: We streven er naar om in ieder huisgezin in Vlaanderen 1 persoon op te leiden als<br />

EHBO’er.<br />

19) HuisvandeMens (vroegere benaming: centrum morele dienstverlening)<br />

Morele bijstand en vrijzinnige plechtigheden<br />

Doel: Mensen kunnen bij ons terecht voor morele bijstand<br />

20) Liberale Beweging voor Volksontwikkeling<br />

De beweging staat voor 3 verenigingen:<br />

50 Actief biedt jongeren van boven de 50 in hoofdzaak sociaal-culturele activiteiten voor de<br />

doelgroep waaronder voordrachten, lezingen, diverse uitstappen, presentaties, ...<br />

LBG <strong>Kortrijk</strong> staat voor Liberale Bond Gepensioneerden, is een sociaal-culturele vereniging die<br />

in hoofdzaak sociaal-culturele activiteiten aanbiedt voor de doelgroep waaronder voordrachten,<br />

lezingen, diverse uitstappen, presentaties en degustaties, ontmoeting, ...<br />

LVSW <strong>Kortrijk</strong> biedt een aangepast activiteitenaanbod voor langdurig zieken, invaliden,<br />

personen met een handicap en hun ruime omgeving.<br />

Doel: De doelgroep informeren, sensibiliseren en sociale kontakten stimuleren<br />

21) Logo Leieland<br />

Doel: bundelen en coördineren van de lokale krachten om de Vlaamse<br />

gezondheidsdoelstellingen waar te maken


22) Lokale dienstencentra - OCMW <strong>Kortrijk</strong><br />

Vanuit de 8 verschillende woonzorggebieden wenst het OCMW van <strong>Kortrijk</strong> een belangrijke rol<br />

in de thuiszorg te spelen. Per woonzorggebied, waar het lokaal dienstencentrum een draaischijf<br />

is, staat een woonzorgverlener (sociaal verpleegkundige) klaar om de thuiswonende ouderen te<br />

helpen. Thuiswonende ouderen kunnen er terecht:<br />

Doelen:<br />

• Met alle vragen over thuiszorg en ouder worden. Ofwel helpen we de oudere meteen<br />

ofwel verwijzen we actief door naar de geschikte persoon of dienst;<br />

• Voor allerlei toelagen: o.a. thuiszorgtoelagen, zorgverzekering, verwarmingstoelage;<br />

• Voor een overzicht van alle mogelijkheden in de thuiszorg;<br />

• Voor advies en begeleiding van woningaanpassing;<br />

• Gratis gezondheidsconsultatie (controle bloeddruk, pols,gewicht en algemene<br />

gezondheidsadviezen).<br />

• Diverse vormen van dienstverlening zoals maaltijden (aan huis), haarverzorging,<br />

voetverzorging, nemen van een bad, poetshulp, personenalarmsysteem,<br />

boodschappendienst,….<br />

• Een uitgebreid gamma van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten.<br />

• De lokale (buurt)bewoners zo lang mogelijk zelfredzaam en kwaliteitsvol mogelijk thuis<br />

te laten wonen en<br />

• De sociale integratie in de lokale gemeenschap verhogen.<br />

23) Luisterpunt<br />

Vanuit oprechte aanwezigheid beschikbaar zijn, tijd en aandacht geven voor een open gesprek<br />

aan gelijk wie wil beluisterd worden over om het even wat.<br />

De gesprekken zijn anoniem, gratis en er kan op absolute discretie gerekend worden.<br />

Onze taak bestaat erin uitsluitend te luisteren. We staan niet in voor psychologische begeleiding.<br />

Wel kan er indien nodig doorverwezen worden naar de bevoegde diensten.<br />

Doel: Het Luisterpunt wil een plaats zijn die door haar aanwezigheid vragen oproept in deze<br />

jachtige commerciële wereld.<br />

24) Mindervaliden Vlaanderen<br />

Wij organiseren maandelijkse samenkomsten met een activiteit gevolgd door een gezellig<br />

samenzijn rond een kopje koffie en een hapje.<br />

Doel: Wij proberen personen met een beperkte mobiliteit uit hun isolement te halen door met<br />

leden te praten, naar hen te luisteren; hen te bezoeken bij ziekte; contact te houden met de<br />

andere vrijwilligers van de vereniging; enz.<br />

25) MPI De Kindervriend<br />

De opvoeding van kinderen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking van 3 tot<br />

13 jaar/


26) MS-Liga-<strong>Kortrijk</strong><br />

1.ondersteuning bieden aan patiënten bij de behandeling van hun dossier<br />

2.organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten- instaan voor vervoer-helpen bij<br />

wekelijkse revalidatie-dag<br />

3.Organiseren van chocoladeverkoop en andere manieren van fondsen verzamelen.<br />

De MS Liga wil ondersteuning bieden aan patiënten in hun zoektocht naar oplossingen om hen<br />

het leven aangenamer en comfortabeler te maken. Bijstaan in hun zorgen en problemen. Hen<br />

helpen om hen zoveel mogelijk een normaal leven te laten leiden<br />

27) Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw<br />

Vrijwilligerswerking bij palliatieve patiënten in de regio. De voornaamste opdrachten van de<br />

vrijwilliger zijn het nabij zijn bij de patiënt, het luisterend aanwezig zijn, het aandacht geven, zorg<br />

dragen voor het comfort en het creëren van rust.<br />

De ondersteuning gebeurt volgens de nood van de patiënt en binnen de mogelijkheden en<br />

beperkingen van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn een ondersteuning voor de mantelzorg, geen<br />

vervanging van de professionele zorg.<br />

Doel:<br />

Een van de opdrachten van het Netwerk Palliatieve Zorg is het uitbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

vrijwilligerswerking voor palliatieve patiënten in de regio Zuid-West-Vlaanderen.<br />

28) Onafhankelijk ziekenfonds<br />

Vervoer van zorgbehoevende mensen naar dokter/ziekenhuis.<br />

Doel: Ervoor zorgen dat mensen die zorgbehoevend zijn omwille van ouderdom, handicap,<br />

ziekte en zich niet kunnen verplaatsen op een comfortabele manier toch bij hun dokter, in het<br />

ziekenhuis geraken.<br />

29) OuderenAdviesraad<br />

In de OuderenAdviesRaad zijn alle erkende ouderenverenigingen vertegenwoordigd, samen met<br />

enkele niet-georganiseerde ouderen.<br />

Doel: de OuderenAdviesRaad<br />

- behandelt alle kwesties binnen de entiteit <strong>Kortrijk</strong>, die hetzij rechtstreeks, hetzij<br />

onrechtstreeks de ouderen aanbelangen<br />

- is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het stadsbestuur<br />

en het OCMW advies te verlenen<br />

- bevordert de samenwerking en bewerkstelligt de coördinatie van alle initiatieven die voor<br />

en door ouderen genomen worden


30) Oxfam -Wereldwinkel<br />

Bij Oxfam heb je de keuze tussen heel verschillende verantwoordelijkheden. Je vindt er zeker<br />

één die bij je past, afhankelijk van je eigen talenten en interesses. Welke taak je ook kiest, je<br />

kan steeds rekenen op de nodige informatie, opleiding en begeleiding.<br />

Vrijwilligers kunnen komen helpen in de winkel waar ze allerhande taken kunnen uitvoeren zoals<br />

de winkel openhouden, het laden en lossen van de vrachtwagen, het inrichten van de etalage,<br />

flyers bedelen, meehelpen aan de geschenken<strong>beurs</strong>, bestellingen klaarzetten,...<br />

Doel: Oxfam bestaat uit verschillende, onafhankelijke, maar complementaire organisaties die<br />

onrecht bestrijden en zich inzetten voor het uitroeien van armoede.<br />

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een<br />

rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.<br />

Oxfam-Solidariteit voert campagnes, organiseert educatieve activiteiten en oefent druk uit op het<br />

beleid. Met haar tweedehandsactiviteiten kan Oxfam-Solidariteit fondsen inzamelen om haar<br />

projecten in Zuid en Noord te steunen.<br />

31) Rode Kruis Groot-<strong>Kortrijk</strong><br />

Werking:<br />

• Bijstand verlenen bij manifestaties en rampomstandigheden<br />

• Opleidingen EHBO geven aan de bevolking<br />

• Secundair ziekenvervoer<br />

• Uitlenen van hulpmiddelen bij ziekte<br />

• Verdeling van boeken (Zorgbib) in klinieken<br />

Doel:<br />

• Verhogen van de eerste -hulpcapaciteit bij de <strong>Kortrijk</strong>se bevolking<br />

• Een eigen plaats en stem hebben in de rampenbestrijding<br />

• Verdiepen en verbreden van onze zorgactiviteiten<br />

• De voorziening van bloed door vrijwillig donorschap garanderen<br />

• Meer vrijwilligers aantrekken en hen een attractieve omgeving bieden<br />

• Meer impact hebben met onze acties<br />

• Grotere visibiliteit, geloofwaardigheid en erkenning bereiken<br />

• Een referentie worden als kwaliteitsbewuste humanitaire organisatie<br />

• Een duurzame basis en een gezonde financiële structuur behouden<br />

32) SIMILES zuid westt-vlaanderen regionaal<br />

Similes is een Vlaamse pluralistische familievereniging die zich richt naar familieleden van<br />

personen met een psychische problematiek en naar iedereen die zich op de een of andere<br />

manier betrokken voelt bij deze thematiek.<br />

Doel:<br />

Onze werking is gebaseerd op vier pijlers: INFORMATIE, LOTGENOTENCONTACT, VORMING<br />

EN ONTSPANNING.


33) Sint-Vincentius VVO VZW Voorzieningen Voor Ouderenzorg VZW te <strong>Kortrijk</strong><br />

Lid van groep GVO<br />

In het woonzorgcentrum Sint-Vincentius te <strong>Kortrijk</strong> zijn we geboeid door ouderen en willen we<br />

zorgen voor een warme thuis. Dit doen we door aanacht te hebben voor wonen en leven in een<br />

cultuur van zorgzaamheid.<br />

Doel: Bieden van een aangepaste woon en leefomgeving voor valide als zorgbehoevende<br />

ouderen.<br />

34) Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH).<br />

De SAPH streeft naar een toegankelijk <strong>Kortrijk</strong> in de breedste zin voor alle mensen.<br />

De SAPH behartigt de belangen van personen met een handicap in <strong>Kortrijk</strong>.<br />

Doel: <strong>Kortrijk</strong>, ‘de meest toegankelijke stad van Vlaanderen’.<br />

35) Team Samenlevingsopbouw – OCMW <strong>Kortrijk</strong><br />

Het team samenlevingsopbouw heeft vier werkingen:<br />

Het buurtwerk waar de buurtwerker de leefbaarheid van de buurt samen met de bewoners<br />

verbetert en ook het communicatiekanaal is tussen de bewoners en de overheid en andere<br />

instanties.<br />

Het straathoekwerk waar de straathoekwerkers aanspreekpunten zijn voor mensen die het<br />

vertrouwen in alle instanties zijn verloren. Straathoekwerkers zijn professionele vrienden<br />

die op de straat zijn en er staan voor deze mensen.<br />

Het buurtcentrumwerk waar buurtcentrummedewerkers voor alle mensen uit de buurt een<br />

laagdrempelige ontmoetingsplaats (café zonder bier) openhouden.<br />

De infobalie is een laagdrempelige plaats waar mensen terecht kunnen met alle vragen.<br />

De doelstelling van samenlevingsopbouw <strong>Kortrijk</strong> is de levenskwaliteit van de mens en de<br />

leefbaarheid van de buurt verbeteren en dit op een zo laagdrempelige manier.<br />

36) Tele-Onthaal West-Vlaanderen<br />

Tele-Onthaal staat mensen bij als ze het op een bepaald moment in hun leven moeilijk hebben.<br />

Oproepers kunnen in vertrouwen en anoniem hun verhaal kwijt aan een deskundige vrijwilliger.<br />

Tele-Onthaal is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 106. Omdat<br />

onlinecontact voor sommige mensen makkelijker lukt dan praten, kan men (voornamelijk ’s<br />

avonds) terecht op www.tele-onthaal.be voor een chatgesprek.<br />

Doel:<br />

Praten is de eerste stap! Tele-Onthaal biedt anonieme, laagdrempelige hulp via telefoon en<br />

chat.<br />

Oproepers kunnen hun verhaal brengen, krijgen ondersteuning en informatie en worden indien<br />

nodig verwezen naar andere diensten.<br />

37) Vervoer en dagcentrum H-Hart<br />

• Als dienst vervoer halen onze vrijwillige chauffeurs mensen op aan huis om naar het<br />

dagcentrum te komen en brengen hen veilig terug thuis na een ontspannende dag.<br />

• Als dagcentrum hebben we bij uitstappen en/of speciale activiteiten, vrijwilligers nodig<br />

om dit te kunnen realiseren. Bv; bowling, daguitstap, wandeling, bedevaart, enz….


We zijn een dagcentrum voor bejaarden met als doelstelling zinvolle activiteiten aan te bieden<br />

aan onze bezoekers.<br />

38) Vlaamse Reumaliga vzw<br />

Doel: Een stem zijn voor alle reumapatiënten en informatie verzamelen over reumatische<br />

aandoeningen<br />

39) Vzw De korenbloem<br />

Woon-en zorgcentrum:<br />

- Leef-en zorghuis<br />

- Centrum voor Kortverblijf<br />

- Buurthuis<br />

- Dagverzorgingscentrum<br />

- Serviceresidentie<br />

Verschillende mogelijkheden als vrijwilligerswerk: Animatie, cafetaria, begeleiden van uitstappen<br />

en wandelen<br />

Doel: Dagelijks begeleiden en verzorgen van de bewoners of de bezoekers.<br />

40) Vzw ‘den achtkanter’<br />

Vzw ‘den achtkanter’ begeleidt volwassenen met mentale beperkingen en volwassenen met een<br />

niet aangeboren hersenletsel op het vlak van wonen, werken, vrije tijd en relaties.<br />

Doel:<br />

Vzw ‘den achtkanter’ beschouwt mensen met verstandelijke beperkingen en met een nietaangeboren<br />

hersenletsel als volwaardige personen en houdt rekening met hun wensen, dromen<br />

en verlangens. Het streefdoel is dat zij zich goed voelen in hun vel en dat ze hun draai vinden<br />

in de maatschappij.<br />

Vzw ‘den achtkanter’ opteert voor een persoonlijke aanpak. Een individuele begeleider gaat<br />

samen met elke persoon op zoek naar zijn of haar vragen, noden en interesses. Op basis<br />

daarvan wordt een persoonlijk ondersteuningsplan uitgewerkt dat continu geëvalueerd wordt en<br />

bijgestuurd indien nodig.<br />

41) Vereniging: Vzw Pamele<br />

We bieden een ruime en gevarieerde dagbesteding, zowel met interne als externe activiteiten.<br />

We wagen ons aan een partijtje bowling, plonsen in het badhuis te Menen, gaan paardrijden en<br />

maken graag een wandeling in de natuur. We dagen elkaar graag uit in een gezelschapsspel,<br />

laten onze mondjes verwennen door heerlijk te koken en elke vrijdag is er aperitiefmoment. We<br />

gebruiken onze fantasie en handvaardigheid tijdens de crea- en bloemschiknamiddagen. We<br />

nemen deel aan verschillende culturele activiteiten en jaarlijks laten we ons goed doen op een<br />

midweekvakantie.<br />

We zijn een tehuis voor volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel met een<br />

motorische beperking.<br />

Doel: . We streven naar zoveel mogelijk integratie in de maatschappij. We<br />

vertrekken vanuit de vraag van de cliënten en deze kunnen heel uiteenlopend zijn


Actie: We bieden een ruime en gevarieerde dagbesteding, zowel met interne als externe<br />

activiteiten.<br />

We wagen ons aan een partijtje bowling, plonsen in het badhuis te Menen, gaan paardrijden en<br />

maken graag een wandeling in de natuur. We dagen elkaar graag uit in een gezelschapsspel,<br />

laten onze mondjes verwennen door heerlijk te koken en elke vrijdag is er aperitiefmoment. We<br />

gebruiken onze fantasie en handvaardigheid tijdens de crea- en bloemschiknamiddagen. We<br />

nemen deel aan verschillende culturele activiteiten en jaarlijks laten we ons goed doen op een<br />

midweekvakantie.<br />

42) VZW Studio Bloema <strong>Kortrijk</strong><br />

Er zijn 2 werkgroepen<br />

1. Het gesproken boek : Het gesproken boek is een werkgroep die boeken inleest voor<br />

blinden, slechtzienden en allen die problemen hebben met de gebruikelijke vorm van<br />

lezen.<br />

2. Seniorencafé :Seniorencafé is een werkgroep die een veertiendaags<br />

seniorenradioprogramma maakt speciaal voor senioren in de rusthuizen van West-<br />

Vlaanderen<br />

Inlezen boeken<br />

hulp bij aanverwante projecten – bijvoorbeeld project Taalrugzak (OCMW <strong>Kortrijk</strong>)<br />

aanmaken specifiek radioprogramma – opstellen – opmaak/regie- opname -<br />

verdeling/copywerk CD<br />

seniorennamiddag voor luisteraars Seniorencafé<br />

43) vzw Vrijwilligerswerk in Solidariteit<br />

Oppashulp bij zorgbehoevende personen aan huis<br />

Doel: Via oppashulp ondersteuning bieden aan de professionele hulpverlening en mantelzorg<br />

zodat zorgbehoevende personen zolang mogelijk thuis kunnen blijven<br />

44) vzw Ziekenzorg CM<br />

- Plaatselijke werking; ontmoeting, infomomenten, huisbezoek<br />

- Organisatie Blijven reizen; aangepaste vakanties met zorgondersteuning<br />

- Ariadne; activiteiten voor jongere zieken (cursussen, infomomenten, lotgenotencontact)<br />

- Mantelzorginitiatieven; ondersteuning, waardering, belangenbehartiging mantelzorgers<br />

- Info aan een breed publiek via het magazine maczima<br />

Doel:<br />

- Chronisch zieke personen en hun omgeving ondersteunen in een leven met zorg<br />

- Contact met buitenwereld behouden en versterken<br />

45) Woon en zorghotel H-Hart<br />

1. Vrijwilligerwerking op de units<br />

• Hulp en ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten die voor onze bewoners<br />

georganiseerd worden. Een bezoekje aan de markt, samen bakken of koken,<br />

hobbynamiddag met bloemschikken,… Elke woensdag vindt er een grote activiteit<br />

plaats in onze ontmoetingszaal ‘de lounge’.<br />

• Geduldige hulp bij het maaltijdgebeuren


• Een kamerbezoekje brengen aan bewoners die niet wensen deel te nemen aan de<br />

activiteiten<br />

2. Cafetaria bediening<br />

• We vinden het fijn dat onze bewoners kunnen rekenen op een vriendelijke bediening<br />

zodat ze op hun gemak een glaasje kunnen nuttigen in onze cafetaria.<br />

3. Pastorale vrijwilligers<br />

• Het brengen van bewoners naar de wekelijks eucharistie in de huiskapel.<br />

• Dagelijkse communiebedeling<br />

• Een kaars ontsteken,…<br />

• Begeleiden van de bedevaarten<br />

4. Serviceflats- en appartementen<br />

• Maandelijks activiteiten Dit kan gaan van een kaartje leggen tot een grootste barbecue.<br />

• Dagelijks is er ook cafetariawerking!<br />

Doel: We zijn een Woon - en Zorghotel die instaat om warme zorg te bieden aan onze bejaarden<br />

en jong volwassenen met een specifieke nood door hun ziektebeeld.<br />

46) WZC De Pottelberg<br />

- bediening van de cafetaria in het rusthuis<br />

- samen met bejaarden gaan wandelen<br />

47) Woonzorgcentra – OCMW <strong>Kortrijk</strong><br />

Ons woonzorgcentrum wil een kwalitatieve woon –en zorgomgeving aanbieden voor ouderen<br />

met dementie en/of met ouderen met lichamelijke beperkingen.. Daarin streven we ernaar<br />

iedere bewoner voldoende kansen te geven om zijn zelfstandigheid en persoonlijke levensstijl te<br />

kunnen behouden. Het zich goed en ‘thuis’ voelen van bewoners is onze grootste zorg.<br />

Ons grote aanbod op een rij:<br />

- bediening in de cafetaria<br />

- een (rolwagen gebonden) bewoner, individueel of in groep, begeleiden tijdens een<br />

wandeling of uitstap<br />

- kamerbezoeken afleggen<br />

- maaltijdbegeleiding opnemen<br />

- hulp bieden bij animatie-activiteiten en feesten<br />

- kleine herstellingen van kledij van bewoners verrichten<br />

- rol van ‘huisfotograaf’ op zich nemen<br />

Doel:<br />

De dienstverlening aan onze bewoners een extra, onbetaalbare dimensie geven. In onze WZC<br />

is ook de animatie een belangrijke schakel in het geheel waar de vrijwilliger een noodzakelijke<br />

rol speelt. Zonder de steun van vrijwilligers zou ons aanbod slechts een beperkt aantal<br />

bewoners de kans geven aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Daarnaast genieten de<br />

bewoners van de individuele aandacht die de vrijwilliger hem geeft.<br />

48) Zonnebloem vzw<br />

Een semi-internaat en een kortverblijf voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en<br />

meervoudige beperking.<br />

Doel: Organiseren van medische, pedagogische en ontwikkelingsgerichte werking en opvangen<br />

leefgroepen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!