31.08.2013 Views

Stadskrant februari 2012 - Stad Kortrijk

Stadskrant februari 2012 - Stad Kortrijk

Stadskrant februari 2012 - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

StadSkrant

kortrijk

Carl deCaluwe en olivier vanneste

kortrijk

levert tweede

gouverneur

1 | StadSkrant kortrijk

februari 2012

wordt maandelijks gratis verspreid

+ uit in kortrijk

A a l b e k e • B e l l e g e m • B i s s e g e m • H e u l e • K o o i g e m • K o r t r i j k • M a r k e • R o l l e g e m


WWW.KoRTRIjK.BE

In deze Stadskrant:

en verder:

2 | StadSkrant kortrijk

De stadsgenoten Catherine de Zegher en

Lieven Bertels leiden de culturele toppers

down under. Catherine leidt in Australië

de 18th Biënnale in Sydney, Lieven Bertels

stuurt de volgende drie edities van

het Sydney Festival. p. 4-5

Voor de tweede keer wordt een Kortrijkzaan

gouverneur van West-Vlaanderen.

Deze maand stapt Carl Decaluwé in de

sporen van eregouverneur Olivier Vanneste.

De Stadskrant bracht hen bijeen

voor een babbel. p. 7

In het Molenheem in Heule ontmoeten

gebruikers van het dienstverleningscentrum

De Branding en de 50-plussers uit

de omgeving elkaar elke eerste woensdag

van de maand. In De Branding is ook

een pedicuredienst. p. 8

De ex-Olympiërs Inge Coeck en Christel

Fechner hebben allebei een écht kunsthart,

zo bleek bij hun bezoek aan het Broelmuseum.

Als echte waterratten kijken zij al

uit naar de 'generatieswimbattle', in het

kader van Iedereen Olympiër. p. 16-17

Op de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs

zwaaien Academie en Conservatoruim

de deuren wijd open. Stijn Stragier en

Olivier Bulteel verbazen met een project in

de Halletoren op de Grote Markt. p.18

Mieke Vandecandelaere presenteert

straks de tiende editie van Spinrag. Dit

muzikale festival maakt van de krokusvakantie

een echt feest voor de jongeren.

p. 21-22

• Orgaandonatie> 3

• On Stage With…. > 6

• Cultuurparticipatie voor kansarmen > 9

• Intercultureel samenleven: geef jouw mening > 14

• Wielerwedstrijden doen Kortrijk aan > 15

• Uit in Kortrijk > 23

Stadskiekjes > 27

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan

huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Stefaan De Clerck, Damkaai 7, 8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie,

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Foto HOL | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team

Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

Klaar voor een

strenge winter

Nico Clement (46) uit Aalbeke is ploegbaas van Team

Zuid van de dienst Mobiliteit en Infrastructuur, dat mee

instaat voor sneeuw- en ijzelvrije wegen in de winter.

de geboren oost-vlaming is iets meer dan twee jaar aan de

slag bij Stad Kortrijk. Hij had er toen al een loopbaan van 29

jaar in de privésector op zitten. “Als ploegbaas bij Team Zuid,

dat opereert vanuit het stedelijk depot in Rollegem, coach

ik twaalf medewerkers. Zij moesten wennen aan mij, ik heb

mij moeten aanpassen aan het werken voor een lokale overheid.

Maar dat is zonder slag of stoot verlopen en nu voel ik

mij hier als een vis in het water. Een stad werkt tegenwoordig

op een even moderne manier als de privésector, zonder

dat je met commerciële druk te maken hebt. Ik kan mijn ei

kwijt, zowel op menselijk als op technisch-inhoudelijk vlak.

Mijn expertise op het vlak van bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden

komt heel goed van pas, en ik kan niet klagen

over de inspraak die ik heb.”

De dienst Mobiliteit en Infrastructuur stuurt onder meer de

strooiploegen van Team Zuid, Team Noord en Team X de baan

op. Nico Clement: “In de winter van 2010-2011 zijn wij met

drie ploegen vanaf half november twee en een halve maand

continu bezig geweest. We hebben toen bijna 600 ton zout

gestrooid. Nu kennen we een zachte winter, voorlopig toch,

maar we zijn op alles voorbereid en blijven waakzaam.”

Maar het andere werk van Team Zuid blijft niet liggen. Clement:

“In de winter kunnen we meestal niet aan de rijweg

werken, behalve dan dringende reparaties, maar we blijven

wel rioolwerkzaamheden uitvoeren en grachten ruimen.

Het werk dat dit team verzet, is nuttig en zichtbaar, en daar

halen wij onze trots en motivatie uit.”


SAMENlEvINg

registreer als orgaandonor

Stad Kortrijk en de Sleuyter Foundation vereenvoudigen de registratie van orgaandonoren. De registratie kan aan de balie

van de dienst bevolking, maar het formulier is nu ook online beschikbaar.

In Kortrijk zijn er nu 553 mensen die een

verklaring ondertekenden waarin ze hun

uitdrukkelijke toestemming geven om orgaandonor

te zijn. Dat is minder dan 1%

van de Kortrijkse bevolking. De Sleuyter

Foundation wil mensen aanzetten om zich

als donor te registreren.

Tot voor kort moesten Kortrijkzanen zich

persoonlijk bij de balie van de dienst bevolking

aanmelden om zich te registreren. Nu

kan je ook een document van de website

downloaden, invullen en ondertekenen en

vervolgens met een kopie van de identiteitskaart

opsturen naar de dienst burgerzaken.

je hoeft dus niet meer zelf naar het

stadhuis te komen.

Registratie kan nu dus op twee manieren:

• je meldt je aan bij de witte snelbalie van

de dienst bevolking en een document

wordt voorbereid.

• een nieuwe mogelijkheid is om het formulier

te downloaden via www.kortrijk.

be/producten/orgaandonatie. je vult het

document in, dateert en ondertekent het.

Je kan in Kortrijk zowel online als met een

formulier registreren als orgaandonor.

samen met een kopie van de identiteitskaart

(of in het geval -15 jaar de EID van

de vertegenwoordiger) stuur je het document

op naar de dienst burgerzaken stad

Kortrijk, grote Markt 54, 8500 Kortrijk. in

het geval een voogd het formulier invult

en ondertekent, moet ook het bewijs van

de ouderlijke macht bezorgd worden.

In ons land is het systeem van automatisch

donorschap van toepassing. Iedereen is orgaandonor,

tenzij je daar uitdrukkelijk verzet

hebt tegen aangetekend (opt-out). In

de praktijk wordt altijd met de naaste familie

overlegd vóór men organen verwijdert.

Dat is een deontologische richtlijn van de

orde van geneesheren. 20% van de nabestaanden

stemt niet in met donatie. Door je

tijdens je leven als orgaandonor te registreren,

maak je je wens op voorhand duidelijk.

In maart 2011 stonden in België ongeveer

1.300 mensen op de wachtlijst voor een

donororgaan. jaarlijks ondergaan tot 1.000

mensen een transplantatie in België. In ongeveer

de helft van de gevallen gaat het

om niertransplantaties. Daarnaast worden

gemiddeld 200 levers getransplanteerd, 70

harten, 65 longen, 15 pancreata en enkele

dunne darmen. In heel België hebben bijna

97.000 mensen zich als orgaandonor geregistreerd.

De Sleuyter Foundation wil dat

optrekken tot 200.000. Stad Kortrijk steunt

de Foundation en vereenvoudigt de procedure

voor de registratie.

, www.kortrijk.be/producten/orgaandonatie

Met SoroptiMiSt

naar 1.000

op vandaag registreerden zich

slechts 533 Kortrijkzanen als orgaandonor.

De vrouwelijke serviceclub

Soroptimist Club Kortrijk organiseert

een actie om de teller snel

naar 1.000 op te trekken. op zaterdag

11 februari begeleiden zij familie

en vrienden naar het stadhuis om

zich daar te laten registreren.

StadSkrant kortrijk | 3


© Sebastian Kriete

AAN HET WooRD

Kortrijkzanen sturen de

culturele koers van Sydney

Twee stadsgenoten leiden de twee grootste culturele evenementen van Australië in goede banen.

Dit jaar staat Catherine de Zegher, samen met co-directeur Gerald McMaster, aan het roer van de Sydney Biënnale.

In 2013 zorgt Lieven Bertels er voor dat het Sydney Festival kan uitpakken met Europese en Aziatische toppers.

4 | StadSkrant kortrijk

Catherine de Zegher (56) begon haar artistiek

parcours met de oprichting van de

kunststichting Kanaal Art in 1985 in Kortrijk.

Zij liet kunstenaar Kawamata het Begijnhof

verpakken in planken en zette zelf

het project (tentoonstelling en boek) over

vrouwelijke kunstenaars Beguin the Beguine

in Flanders op, dat als cultureel ambassadeur

de wereld rondreisde.

In 1997 werd zij curator van het Belgisch

paviljoen op de Biënnale in venetië en

in 1999 kwam zij aan het hoofd van The

Drawing Center in New York. Haar laatste

grote project was On Line, een overzichtstentoonstelling

over tekenkunst in de 20ste

eeuw in het Moma in New York.

Haar artistiek nomadisch bestaan krijgt nu

een verlengstuk in Sydney. “Ik droom er

nochtans van om ooit in eigen regio een

artistiek project uit te tekenen,” vertelt Catherine

de Zegher. “Maar eerst volgt nu die

Biënnale rond beeldende kunst. Die is, na

venetië en Sao Paulo, de derde oudste in de

wereld. Daarna word ik nog eens curator in

venetië, maar dit keer voor het Australisch

paviljoen. Misschien leiden de wegen dan

terug naar mijn roots.”

“In Sydney focussen wij op het belang van

intermenselijke relaties. Wij zetten de dynamiek

van samenwerken voorop, tussen ouderen,

kinderen, aboriginals, vakmensen…

De kunstenaars werken ook zo veel als mogelijk

met materialen die hier beschikbaar

zijn. Wij zetten ons af tegen hubris, een van

de zeven hoofdzonden, de hoogmoed. Wij

moeten leren luisteren, naar elkaar maar

ook naar de natuur. De Biënnale mikt resoluut

op een groot publiek en dus zeker niet

op een elitair kransje van kunstkenners.”

Catherine de Zegher met co-director Gerald McMaster

uit Canada, voor de fameuze Sydney Harbour Bridge.


Lieven Bertels engageerde zich meteen in Kortrijk, eerst bij

Limelight, later bij Happy New Ears.

Sydney FeStival in 2013

lieven Bertels (41) studeerde musicologie

aan de KU leuven en muziekproductie in

londen. Na een kort verblijf daar keerde hij

terug naar België.

Lieven Bertels: “Ik kwam zo bij het Rits en

de vRT terecht. Een korte tijd werkte ik voor

Canvas, daarna als producer voor Klara. De

weg leidde terug naar West-vlaanderen

toen men mij in 2002 vroeg als eerste directeur

van het Concertgebouw in Brugge.

voor mij was dat bijzonder praktisch, omdat

ik in Heule woon. Al zou dat niet zo lang

duren omdat de Nederlanders mij wegkaapten

als artistiek coördinator voor het

Holland Festival. Dat betekende pendelen

voor mij, omdat Amsterdam niet leuk is

om met kinderen te wonen. veel te weinig

plaats! Ik had er een flatje maar na zeven

jaar was ik in juni 2011 toch blij om een

nieuwe uitdaging aan te gaan.”

“Al die tijd reserveerde ik een dag per week

voor het Rits. Het is leuk om met creatieve,

dynamische jongeren in contact te komen.

Ik blijf nog altijd apetrots als ik hoor dat onze

oud-studenten radio het blijven doen, zoals

bijvoorbeeld Siska en Thomas met Studio

Brussel in het glazen Huis. ook uit de regio

komt er talent: Dieter vandepitte bijvoorbeeld.

En je hoort niet dat het West-vlamingen zijn!”

“In Kortrijk rolde ik geleidelijk aan in cultureel

engagement. via wijlen Willy Malysse

raakte ik bij limelight en vandaar, via joost

Fonteyne, bij Happy New Ears. onderschat

trouwens de internationale reputatie van

joost niet! Het zou mij niet verwonderen

mocht hij ook ooit zijn vleugels openslaan.”

“Het is puur toeval dat Catherine en ik allebei

in Australië aan de slag zijn. Pas toen

ik al in gesprek was met Sydney, vernam ik

dat zij daar de Biënnale leidt. Dat is overigens

een feestelijk vuurwerk van beeldende

kunst, echt de moeite. Het verschil tussen

ons beide? Het Festival biedt vooral podiumkunsten,

de Biënnale focust op beeldende

kunst. Al zijn er wel artistieke raakvlakken."

"Bij de Biënnale gaat het telkens om een

opdracht voor een editie. Het Festival engageert

iemand voor drie of vier edities. Ik

ben dus minstens voor drie edities in Sydney.

Waarom men mij aanzocht? Wellicht

omdat ik iets makkelijker zaken uit Europa,

maar vooral ook uit Azië, naar Sydney kan

halen. In Sydney bevinden zich bijvoorbeeld

15.000 eerste generatiemigranten uit japan.

Dan heb je nog Chinezen, Indonesiërs, Koreanen,

Taiwanezen, Thai, Indiërs… Het is

een heel multiculturele stad. En dat Festival

moet een beetje de spiegel van de stad zijn.”

lieven Bertels maakt nu de laatste editie

van zijn voorgangster mee en werkt aan

zijn eerste editie van het Festival, dat in januari

2013 plaatsvindt.

“Wij nemen nu trouwens al een aanloop

naar de 40ste verjaardag in 2016. Het Festival

moet dan nog grootser zijn dan nu al

het geval is. om een idee te geven: er nemen

jaarlijks ongeveer een miljoen mensen

deel aan het Sydney Festival en soms verkopen

wij tot 60.000 tickets per dag!”

, www.sydneyfestival.org.au

www.biennaleofsydney.com.au

www.kortrijk.be/portretten

AAN HET WooRD

StadSkrant kortrijk | 5


MUZIEK

on Stage With…

De Kreun haalt met On Stage With… enkele iconen in huis die graag hun

ervaring rechtstreeks delen met een beperkt publiek. Op 16 februari komt

Hilke Ros van Amatorski.

Hilke Ros speelt niet alleen in Amatorski, hij

behartigt ook de zakelijke belangen van de

band. Hij verdiept zich al een paar jaar in de

on line mogelijkheden van muziek maken

en promoten en startte de on line service

Musedash, het on line dashboard voor de muzikant,

voor wie door het digitale bos de bomen

niet meer ziet. De afgelopen twee jaren

ondervindt hij met Amatorski aan den lijve

hoe je, om het als jonge band te maken, een

evenwicht moet zoeken tussen de nieuwe,

internetdriven doe-het-zelfaanpak en de rol

van meer traditionele media en platenfirma's.

Hilke vertelt over zijn ervaringen met Amatorski.

jij kan er bij zijn vanop de eerste rij.

Frank Hessens, marketingverantwoordelijke

van De Kreun: “Deze ervaringsoverdracht

tuSSen onS gezegd...

6 | StadSkrant kortrijk

loopt al een tijd bij ons, voor een beperkt

publiek van een 30-tal mensen. Toen wij nog

in de Persijnstraat huisden, was dat letterlijk

met het hele gezelschap op het podium.

vandaar de naam on Stage With trouwens.”

op 22 maart komt reggaespecialist Karel Michiels.

Dit vindt plaats in de Concertstudio

met een afterparty van groove. op 19 april

volgt schrijver Christophe vekeman en op

16 mei is het de beurt aan Wim Reygaert,

frontman van Drums Are For Parades. Maar

wist je ook dat hij het mini horror epos voor

The Calling van Steak Number Eight heeft

geregisseerd? of dat hij de maker is van die

ferme reclameflimpjes voor Music For life.

, Inschrijven kan via www.dekreun.be

Marianne De Candt

Marianne De Candt volgt Carl Decaluwé

op als gemeenteraadslid voor

de CD&V.

Nieuw is deze functie voor haar niet. Zij

zetelde tussen 2000 en 2006 al in de gemeenteraad.

Toen trok zij de kaart voor

personen met een handicap. vooral de

toegankelijkheid van het openbaar domein

en het betaalbaar wonen in een

aangepaste omgeving zijn haar stokpaardjes.

Als ervaringsdeskundige –

Marianne De Candt leeft zelf al 25 jaar

met een ernstige verlamming - weet zij

als geen ander wat de pijnpunten zijn.

“In overleg met de adviesraad voor personen

met een handicap wil ik werken

aan de betere toegankelijkheid van bepaalde

winkels aan de buitenkant van

de K, zoals in de lange Steen-, de Wijngaard-

en de Sint-jansstraat. Sommige

panden hebben een drempel wat het

voor personen met een handicap en

jonge gezinnen met een kinderwagen

moeilijk maakt”. voor haar verplaatsingen

naar het stadhuis kan Marianne

rekenen op haar vertrouwenspersonen

Yann Mertens en luc Scharre.

, www.kortrijk.be

© Foto Hol


© Foto Hol

Er zijn meer gelijkenissen tussen de nieuwe

en de eregouverneur. olivier vanneste was

buitengewoon hoogleraar aan de KUl toen

hij in 1979 benoemd werd tot gouverneur.

Hij komt dus niet uit de politiek.

Gouverneur Carl Decaluwé: “Eigenlijk ben ik

ook geen geboren politicus. Ik ben er door

omstandigheden in gerold en ik zal die wereld

geen seconde missen. Net als de eregouverneur

ben ik meer een dossiervreter

en hou ik van onderbouwd werk. Dat staat

in schril contrast met de politiek, waar je

meegezogen wordt in de waan van de dag.”

Alle twee komen ze ook aan het hoofd van

de provincie in barre economische tijden.

Olivier Vanneste:

“Vlieg eens over

de provincie, je

zal veel leren!”

Eregouverneur Olivier Vanneste: “Toch verschilt

de situatie. Bij mijn aantreden bestond

geen enkele infrastructuur. De provincie

telde welgeteld één industrieterrein,

stel je voor. Alles ressorteerde onder de bevoegdheid

van één federale minister.”

Carl Decaluwé: “De uitdagingen blijven

even groot, al bestaat er nu inderdaad een

veel betere infrastructuur. Wij moeten natuurlijk

inspanningen leveren, maar er bestaat

een mooie toekomst.”

Hij kijkt naar olivier vanneste, die meteen

beaamt dat onze provincie moet inzetten

op onderzoek en ontwikkeling op economisch

vlak, maar ook op de historische

troeven. In Kortrijk wijst de eregouverneur

naar het unieke begijnhof en de nieuwe

gouverneur naar de onze-lieve-vrouwekerk

met de gravenkapel.

Carl Decaluwé werd in het parlement vaak

als mediaspecialist naar voor geschoven.

Maar hij kent, net als de eregouverneur, ook

bijzonder goed enkele economische dossiers.

“Ik ben thuis in de huisvesting maar

ken bijvoorbeeld ook heel goed het dossier

van de haven van Zeebrugge. Bijzondere

aandachtspunten schuif ik zeker niet naar

voor. Ik ben nu het rampenplan aan het lezen

en zal voor alles mijn tijd nemen.”

Olivier Vanneste: “Dat is geen overbodige

luxe. Toen ik gouverneur werd, was het

rampenplan een vodje van 3 pagina’s. Dat

zijn er ondertussen 347 geworden. De gouverneur

staat trouwens in 147 wetten waarin

hij een rol te vervullen heeft!”

en of olivier vanneste nog een goede raad

heeft voor Carl Decaluwé? “Als hij een advies

wenst, mag hij altijd bellen. Mocht ik iets

bemerken, dan bel ik trouwens zelf. Maar zo

weinig mogelijk. Ik wil geen schoonmoeder

spelen. Een tip toch: vlieg eens over de provincie,

je zal veel leren! Ik deed dat af en toe

eens en dat werkt soms verhelderend”.

olivier vanneste moest 18 jaar wachten,

tot zijn ambtsneerlegging in 1997, om zijn

hobby econometrie te hernemen. of dat ook

voor Carl Decaluwé het geval zal zijn, valt af

te wachten. De nieuwe gouverneur droomde

er van om kapitein op de lange omvaart te

worden. Hij heeft nu een nieuwe boot in de

yachthaven van Nieuwpoort. “Ik kon tot nog

toe amper 50 tot 60 uur per jaar varen. Ik

vrees dat dit niet meteen veel zal veranderen.”

de provincie kan er maar wel bij varen en

heeft daarmee de beste stuurman…. aan wal!

, Lees het volledige portret

op www.kortrijk.be/portretten

provinCie

Twee Kortrijkse gouverneurs

Op 1 februari 2012 volgde Carl Decaluwé (51) in Brugge Paul Breyne op. Daarmee levert Kortrijk voor de

tweede keer een gouverneur. Eerder verwierf Olivier Vanneste (81) wereldfaam, door zijn kordate leiding in de

reddingsoperatie na de ramp met de Herald of Free Enterprise in 1987.

StadSkrant kortrijk | 7


SAMENlEvINg

seniorencafé in

het Molenheem

Molenheem, aan de Izegemsestraat in Heule. Daar ontmoeten gebruikers van het dienstverleningscentrum De Branding

voor personen met een handicap en de 50-plussers uit de omgeving elkaar elke eerste woensdag van de maand.

Met dit seniorencafé wil De Branding naar

buiten treden op een manier waarop ook

de buurtbewoners boven de 50 er iets aan

hebben.

“van de 245 gebruikers van De Branding

zijn er zowat 75 ouder dan 50 jaar,” aldus

coördinator dagbesteding Tom glorieux.

“Die groep zal nog verruimen. Sommige

van onze senioren hebben weinig mensen

om op terug te vallen. In ons seniorencafé

kunnen zij contacten leggen met 50-plussers

uit de buurt. Peilingen wijzen uit dat

senioren verlangen naar een vriendenkring

en ‘naar eens kunnen weggaan’. Dat ‘weg-

8 | StadSkrant kortrijk

gaan’ moet niet per se ver zijn. In Molenheem

kunnen beide groepen 50-plussers

een babbeltje slaan, een koffie drinken en

een kaartje leggen.”

“Kijk eens daar: een madamke uit de buurt

dat zich spontaan bij een madamke van bij

ons zet. Zo zie ik het graag,” stelde Ann lagae

tijdens de start in januari. In De Branding (een

zorginstelling van de WAAK) organiseert Ann

520 activiteiten per jaar. “Ik ben geen superwoman,

maar zorg ervoor dat zij voor alle

gebruikers geschikt zijn. Zo hebben wij wandelingen

voor rolstoelgebruikers, voor trage

en snelle stappers. Het seniorencafé is een

activiteit op verplaatsing. Alle 50-plussers

kunnen er zich verder ontplooien.”

“ook de vrijwilligers spelen hun rol. In ons

centrum hebben wij er ruim 140. Ik zie er hier

vijf,” spreekt Eric Deruyter van De Branding.

“Ik jeun mij hier. Ik kan nog iets nuttigs doen

op een eenvoudige wijze, zonder veel omhaal

van woorden,” aldus een vrijwilliger. In

het seniorencentrum zelf, aan de Ringlaan 30

in Heule, is er nu ook een pedicure-aanbod

voor eigen gebruikers én buurtbewoners, in

samenwerking met het oCMW Kortrijk.

, www.debranding-waakvzw.be

© Foto Hol


“Zonder SurPlUS zou mijn zoon weinig of

geen matchen van Kv Kortrijk kunnen bijwonen.

Met mijn klein inkomen kan ik mij niet

permitteren om een voetbalabonnement tegen

de volle pot te betalen. Dankzij SurPlUS

kreeg ik echter vrij vlug 80 procent van de

kostprijs terug. Zo kan mijn zoon zijn hobby

beleven, zonder dat ik er mezelf financieel

pijn mee doe. Ik ben blij dat SurPlUS bestaat.”

Aan het woord is een moeder van twee kinderen

die zorg nodig hebben. “Ik ben werkloos.

Aan een verkeersongeval hield ik een

levenslange handicap over. Deze handicap

vermindert mijn kansen op nieuw werk. Ik

doe echter vrijwilligerswerk in een plaats

waar ik veel steun en warmte krijg, en waar

het net is alsof ik voltijds aan het werk was.

Tom vermeir bracht mij drie jaar geleden

met SurPlUS in contact.”

Bij De Korf is Tom vermeir teamcoördinator

van leefgroepen. “Sinds 1 januari 2011 is De

Korf de nieuwe naam van Stella Maris,” aldus

Tom. “In mijn vrije tijd engageer ik mij

in de vzw Kreaktief, waar wij trajecten rond

vrije tijd en kansarmoede ondersteunen.

Met mijn collega johan Dedeurwaerder

zit ik namens Kreaktief in de stuurgroep

van SurPlUS. Allereerst ondersteunen wij

groepsinitiatieven en maken op die manier

activiteiten rond sport, cultuur en vrije

tijd toegankelijk voor die mensen die daar

vroeger om financiële of andere redenen

SAMENlEvINg

Zo horen wij er ook bij

SurPLUS brengt cultuur, sport en vrije tijd dichter bij mensen met een kleiner inkomen. “Zo horen wij er ook bij,”

weet een moeder, die zich dat anders niet kan permitteren.

© Foto Hol

van verstoken bleven. Dankzij SurPlUS is

bijvoorbeeld een uitstap naar Disneyland

voor iedereen betaalbaar. Wie bovendien

een oMNIo-statuut heeft, krijgt 80 procent

terugbetaald, met een maximum van 120

euro per persoon en per jaar.”

“op die manier kunnen gezinnen hun kinderen

bijvoorbeeld. op zomerkamp sturen.

Sommigen hebben dankzij SurPlUS een internetabonnement

sinds zij vanuit De Korf

alleen gingen wonen. Bij SurPlUS zijn het

niet die grote bedragen, maar wel kleine

tegemoetkomingen die ervoor zorgen dat

mensen zich niet langer uitgesloten voelen.”

, SurPLUS: 0473 86 26 95.

gebruik het gratis telefoonnumer om zaken te melden aan de stadsdiensten of informatie

te bekomen over initiatieven en projecten. je kan bijvoorbeeld via 1777 een melding

maken over de nood aan preventief strooien. 1777 verstuurt deze melding naar directie

Mobiliteit die op zijn beurt de strooiwagenchauffeur aanspreekt. Meer info nodig over

orgaandonatie? ook daarbij kan 1777 helpen.

StadSkrant kortrijk | 9


vRoEgER EN NU

10 | StadSkrant kortrijk

en toen was er...

negentienhonderdzevenenzestig

Het Pater vandeputteplein? je weet niet

waar dat ligt? geen nood, je bent de enige

niet. Dit pleintje met de indrukwekkende

treurwilg ligt aan het kruispunt van de Burgemeester

vercruysselaan en de Brugsesteenweg.

Het pleintje kreeg die naam in 1985 omdat

pater jozef vande Putte (algemeen overste

van de Scheutisten) het daglicht zag in de

voormalige boerderij ten oosten van dit

kruispunt. Bij de heraanleg in 1967 lagen

de landbouwgronden, achter de bomenrij,

er nog vrij ongerept bij. Pas op het eind van

de jaren zestig opende de supermarkt gB

er haar deuren.

op dezelfde plaats kwam op 21 juli 1944

tijdens het bombardement op Kortrijk een

Engelse bommenwerper neer. Na de Tweede

Wereldoorlog verrezen op het kleine

pleintje acht noodwoningen, die in 1955

verdwenen.

De Burgemeester vercruysselaan kwam er

op het einde van de 19de eeuw onder impuls

van burgemeester Reynaert. Hij streefde

ernaar om rond Kortrijk een ceinture des

boulevards aan te leggen. De Boulevard de

l’Est of de oostlaan (1895) bestond uit de

huidige Minister liebaertlaan en de Burgemeester

vercruysselaan. In 1930 doopte

het stadsbestuur het stuk tussen de groeningebrug

en de Brugsestraat om tot joris

vercruysselaan, naar de in 1929 overleden

burgemeester joris vercruysse. onder zijn

bewind herstelde de stad van de schade die

de Eerste Wereldoorlog had toegebracht.

tweeduizendentwaalf

De werkzaamheden aan de kleine Ring

rond Kortrijk gingen in april 2010 van start.

In januari 2012 werd het vernieuwde kruispunt

aan de Brugsepoort als sluitstuk van

de werkzaamheden plechtig heropend.

Door de herinrichting is er een betere doorstroming

van het verkeer, in het bijzonder

van het openbaar vervoer. Dit dankzij de

nieuwe vrije busbaan. ook de veiligheid

van de fietsers en voetgangers ging er op

vooruit door de verhoogde fietspaden en

de nieuwe voetpaden.


KNAP PlEKjE

Achter deze gevel schuilt…

Aan de Doorniksewijk 66 maakte het boerderijtje van groentenkweker Georges Vanden Driessche plaats voor

een statig pand, dat ondertussen heel wat gebruikers kende.

In 1909 ontwierp architect jan Robert vanhoenacker

voor Charles van de venne, de rijke

eigenaar van de industriële bloemmolens

in Kapucijnenstraat, dit statig herenhuis,

dat vele gebruikers zal kennen. De Bloemmolens

van Kortrijk, opgericht in een voormalige

olieslagerij in 1884, verdwenen in

1973, maar het huis is nog altijd in gebruik.

De Duitse legerstaf van sectie I, Wijtschate,

maakte graag van dit pand gebruik om hier

luxueus te bivakkeren tijdens de Eerste We-

reldoorlog. De Duitse keizer Willem II bezocht

dit hoofdkwartier tijdens de slag op

de Kemmelberg in 1918. Daarna hield de

vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

er zijn kantoor en nu ontvangt een

advocatenassociatie er zijn klanten.

Het pand geniet sinds 2003 bescherming.

Het neoclassicistische gebouw, met een

hoofdgevel in witte natuursteen, is vooral

een merkwaardige schatkamer van rijkelij-

Kortrijks dialectwoord van de maand: Tert(e)n

(tort-getorten) Stappen, trappen, treden. Het is een r-metathese, dat betekent dat de r

van plaats is veranderd (treden-terten). In ne stront terten : in (honde)poep trappen - En hij

kon opstappen: en ie mochte tertn - Er in trappen: drin terten - Met uw galochen (rubberen

schoenovertrek nvdr.) in de lochting terten.

ke interieurs, zoals de inkom, de traphal en

de zogenaamde vlaamse Zaal. De kenners

zijn weg van de wandbekleding in Mechels

leder maar minder van de architectuurprestatie.

Heel wat opnamen voor het feuilleton De

Rodenburgs werden opgenomen in het

pand en op het terrein naast en achter het

huis. Deze serie gaat over een steenrijke

west-vlaamse familie en werd tot vorig jaar

door vTM uitgezonden.

dit pand is opgenomen in de woningenwandeling

op 18 maart

2012, die in het teken staat van

architect jan robert vanhoenacker.

Meer daarover in de volgende

Stadskrant.

StadSkrant kortrijk | 11


KoRTRIjK KoRT

inFovergadering vliegveld

kortrijk-wevelgeM

De West-vlaamse Intercommunale vliegveld

Kortrijk-Wevelgem organiseert op

maandag 20 februari om 19 uur haar jaarlijkse

infovergadering voor de bevolking

en de overheden. op de agenda staan een

terugblik op de activiteiten en verwezenlijkingen

van 2011 en een uiteenzetting over

de milieuprestaties van het afgelopen jaar

met vooruitblik op 2012. De vergadering

vindt plaats in het luchthavengebouw,

luchthavenstraat in Wevelgem.

, www.kortrijkairport.be

Strikken we jou voor

deelnaMe aan de oxFaM

trailwalker?

oxfam Trailwalker is een unieke teamuitdaging

om armoede en onrecht uit de wereld

te helpen. Het is een wandeltocht van 100

km door de Hoge venen, af te leggen door

teams van vier personen in maximum 30 uur.

op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2012

vindt de vijfde Belgische editie plaats.

vorig jaar verschenen maar liefst 214 teams

of 856 stappers aan de start van de Trailwalker.

81 % van hen bereikte de finish.

Een heuse uitdaging dus, waar we ook jou

voor willen strikken. voor deze vijfde editie

streven de organisatoren namelijk naar

een deelname van maar liefst 250 teams of

1.000 stappers.

Bovenop de sportieve prestatie engageren

de teams zich ook om minstens € 1.500 in

te zamelen voor de projecten van oxfam-

Solidariteit.

12 | StadSkrant kortrijk

Wil je als bestaand team, potentiële deelnemer

of supporter extra info over deze

teamactiviteit? teken dan present op

maandag 23 april om 20 uur in de oxfam

Bookshop. organisatoren en oud-deelnemers

staan er klaar om al je twijfels uit de

weg te ruimen en je aan te moedigen voor

deze (h)eerlijke teamuitdaging tegen armoede

en onrecht.

, De infoavond vindt plaats op maandag 23 april

in de Oxfam Bookshop, Budastraat 21.

Info via Isabel Thys, 0473 53 56 80

isabel@oxfamtrailwalker

www.oxfamtrailwalker.be

kieS jouw kandidaat

voor de kortrijk

perSonality award

voor het derde jaar op rij wil jCI Kortrijk

(jonge Kamer Kortrijk) de persoon bekronen

die recent iets betekend heeft voor de

regio Kortrijk op economisch, maatschappelijk,

sociaal, cultureel, … vlak. Eerder al

kaapten Stefaan De Clerck en Marie-Pascale

Meert deze award weg.

voor de eerste keer gaat jCI Kortrijk ook te

rade bij de Kortrijkse inwoners. Ken jij een

stadsgenoot die aan bovenstaande omschrijving

beantwoordt? Stuur dan zijn/haar

naam, eventuele functie en een motivatie

(maximaal 5 regels) naar kortrijkpersonality@jcikortrijk.be.

Het indienen van een kandidatuur

kan tot 4 maart en je maakt meteen

ook kans op één van de Kortrijk Cadeaubonnen

ter waarde van € 25.

vanaf eind maart worden de drie finalisten

bekend gemaakt. Daarna krijg je de

gelegenheid om op één van hen te stemmen.

Samen met de keuze van de jury en

van de genodigden op het uitreikingsdiner,

zal jouw stem de definitieve winnaar op

26 april aanduiden. Hij of zij ontvangt een

prachtig beeld van de hand van de Kortrijkse

kunstenares Mie Bogaerts.

, Meer info op www.kortrijkpersonality.be

vogelS voeren en

beloeren

op 4 en 5 februari organiseert Natuurpunt

een nationaal telweekend van tuinvogels en

jij kan hier perfect bij helpen. voorzie nu al

een voederplank in je tuin en geef je tuinvogels

gemengd voer en een vetbol. Zo heb je

meer kans dat de dieren vertrouwd zijn met

jouw voederplekje tijdens het telweekend.

Het voederen en een half uurtje tellen, leveren

al genoeg gegevens op om een goed

beeld te vormen van de vogelrijkdom in jouw

tuin. op de website van Natuurpunt vind je

naast het telformulier ook een manier om die

verschillende tuinvogels te herkennen.

, www.natuurpunt.be

© Yves Baptiste


grote verhuis

naar Stadsarchief

van bij de start van het Stadsarchief, rond de

eeuwwisseling, werden gesprekken opgestart

tussen de stad en het Rijksarchief om

de werking in de loop der jaren te optimaliseren.

Deze intense samenwerking resulteerde

uiteindelijk in de recente verhuis van

het modern archief van de fusiestad Kortrijk

(vanaf 1796) naar het Stadsarchief.

In de toekomst zal het door de duidelijke

scheidingslijn voor iedereen veel duidelijker

zijn wat zich waar bevindt. Binnenkort kan

iedere geïnteresseerde in het Stadsarchief

terecht voor raadpleging van historische

stukken zowel van Kortrijk als van de randgemeenten.

Wie bijvoorbeeld het bouwdossier

van zijn eigen huis wil komen inkijken, kan

dat tijdens de openingstijden. We zeggen

echter wel binnenkort. De verhuis van 12.000

archiefdozen vergt immers wel wat tijd. Tijdens

de voorbije weken werden in het Rijks-

archief in de guido gezellestraat alle dozen

ingepakt op meer dan 100 paletten en overgebracht

naar het Stadsarchief in de Kortrijksestraat.

Daar moet het huzarenwerk nog

afgerond worden door alles een vaste plaats

in de rekken toe te kennen. De medewerkers

van het Stadsarchief slaagden er al in om

alle informatie van de randgemeenten (aalbeke,

Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem,

Marke en Rollegem) een plaats te geven. De

volgende weken zou dit ook moeten lukken

voor het archief van de oude stad Kortrijk.

Enkel de oudere Kortrijkse documenten, die

dateren van vóór 1796, blijven bewaard in het

Rijksarchief. voor het Rijksarchief betekent dit

een belangrijke ruimtewinst. Zo zullen de op

til zijnde verbouwingswerken in het Rijksarchief

vlotter kunnen verlopen en kan er de

volgende jaren nieuw archief binnengehaald

worden. Deze verbouwingswerken zullen

STADSARCHIEF

Wil jij binnenkort grasduinen in de Kortrijkse archieven, maak dan eerst een momentje vrij om onderstaande info

te lezen. Kortrijk heeft een Stadsarchief in de Kortrijksestraat 388A en een Rijksarchief in de Guido Gezellestraat 1.

ook gevolgen hebben voor de reguliere werking

binnen het Rijksarchief en het Erfgoedhuis.

Zo zal later dit jaar de grote vergaderzaal

van het Erfgoedhuis tijdelijk gebruikt worden

als leeszaal voor het Rijksarchief.

De verhuis van het modern archief is echt

een win-winsituatie voor beide archieven.

In het Rijksarchief zal de bezoeker na de

werken (voorzien eind 2012) in een totaal

vernieuwde site terecht kunnen om de oude

Kortrijkse archieven en andere oude en hedendaagse

archieven van de streek te consulteren.

Het Stadsarchief kan zich vanaf nu toeleggen

op het modern stadsarchief. Een mooie,

duidelijke en efficiënte taakverdeling.

, Meer info via www.kortrijk.be/stadsarchief

stadsarchief@kortrijk.be - 056 27 88 00

StadSkrant kortrijk | 13


SAMENlEvINg

Eind oktober organiseerde de Raad voor Intercultureel Samenleven een vijfde open forum. Kortrijk wil de

integratie en het intercultureel samenleven bevorderen. Zopas werden de conclusies getrokken.

Integratieambtenaar Ann Van Damme: “Het

open forum van 22 oktober bundelde vier

thema’s: cultuur, ondernemen, tewerkstelling

en politiek. Elk thema werd ingeleid

door een gastspreker. Per discussie werden

drie conclusies getrokken, aanbevelingen

zo je wil. op het open forum kwamen een

80-tal mensen af, de helft allochtonen en

de helft autochtonen.”

vermits de onderwerpen elk open forum

veranderen, komen ook telkens nieuwe

conclusies uit de bus. Al blijven enkele zaken

steeds weerkeren.

Ann Van Damme: “Het taalprobleem roept

de vraag op naar meer persoonlijke ontmoetingen.

Daar maakt Stad Kortrijk alvast

14 | StadSkrant kortrijk

werk van. Heel wat allochtonen hopen dat

het nultolerantiebeleid snel vruchten afwerpt

want zij willen van hun slecht imago

af dat andere allochtonen hen bezorgen.

Wij krijgen vaak ook het sein dat er veel onuitgesproken

racisme bestaat. In verband

met huisvesting en tewerkstelling blijkt

telkens dat een vreemde naam dikwijls een

barrière vormt.”

Rond dezelfde thematiek organiseert de

stad in februari een bevraging om na te

gaan hoe de Kortrijkse burgers de diversiteit

in de stad ervaren. Studenten van Katho–Ipsoc

doen een bevraging op straat en

tegelijk is er ook een on line enquête. Met

de antwoorden uit de bevraging gaat de

stad aan de slag om nieuwe acties en een

Het open forum stimuleert de dialoog over interculturaliteit.

“jouw mening doet er toe”

nieuw diversiteitsplan vorm te geven. De

organisatoren vragen daarom 10 minuutjes

tijd om mee te werken aan de bevraging.

Eventueel als je aangesproken wordt op

straat door de studenten of door de on line

vragenlijst in te vullen. Dit kan via volgende

link: west-vlaanderen.socratos.net/direct/

vragenlijst diversiteit 2012 .

Wie de vragenlijst helemaal invult én

zijn e-mailadres meegeeft,

maakt kans op één van de

25 Cadeaubonnen Kortrijk

van € 10 of de Cadeaubon

Kortrijk van € 50.

WIN


Kortrijkse finale van

Kuurne-Brussel-Kuurne

Met twee plaatselijke rondes in Kortrijk betwisten de renners op

26 februari de finale van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne.

De juniores dienen zich aan voor één passage

omstreeks 14.50 uur. De elite passeert een

uurtje later, omstreeks 15.52 uur, voor twee

plaatselijke rondes van 16 km. Zeven zenders

zullen de live-beelden rechtstreeks uitzenden.

Parcours: Brugsesteenweg - rechts

Meensestraat - links Noordstraat - brug over de

Leie - Beheerstraat - links H. Consciencestraat

- Rijselsestraat - rechts Grote Markt - Doorniksestraat

- tunnel - links Wandelweg - rond

punt - links Zwevegemsestraat - Twaalfapostelenstraat

- Romeinselaan - Gentsestraat -

verkeerslichten - rechts Gentsesteenweg - N 43

- vluchtheuvel - dwarsen Ringlaan R 8.

o’dorney

o ja, o’Dorney is géén Ierse organisatie. Het

zijn de mensen die instaan voor Kuurne-

Brussel-Kuurne voor wielertoeristen op

zaterdag 25 oktober. Zelf reden zij een keer

te veel verkeerd, wat in het West-vlaams

vele keren de kreet Ol doar nie! opleverde.

vandaar de naam WTC o’Dorney. Zij zorgen

voor ritten van 33, 55 en 85 km en voor een

heuse ladies Fun Ride met alle voorzieningen

voor dames. Raadpleeg de website

voor alle details.

, www.kuurne-brussel-kuurne.be

sport

Ook Driedaagse

van West-Vlaanderen

in Kortrijk

Op vrijdag 2 maart start de eerste

Belgische meerdagenwedstrijd in

Middelkerke met een proloog. KSV

Bellegem verzorgt de organisatie

van de eerste rit in lijn, Brugge-Kortrijk-Bellegem

op zaterdag 3 maart.

via oostkamp, Ruddervoorde, Zwevezele,

Ardooie, Izegem en gullegem

komt het peloton kort na halftwee

naar Kortrijk via Heule, dat kandidaat is

voor Dorp van de Ronde 2014. van de

Bellegemnaren een extra steun in het

Heulse strijdplan! via de Noordstraat

en Rijselsestraat slingert het peloton

naar het centrum van de stad om via

de Doorniksestraat richting Bellegem

te rijden voor een eerste passage aan

de aankomstlijn rond 14 uur. Daarna

gaat het naar Tiegemberg en vandaar

naar Spiere. De Beiaardhelling krijgen

de renners vier keer te zien en dat betekent

ook vier passages op Bellegemplaats.

Tegen 16.40 uur verwachten de

supporters de eindsprint op Bellegemplaats.

Misschien wel met bloemen

voor de Amerikaan Tyler Farrar?

om 14.15 uur wordt op Bellegemplaats

een afwachtingswedstrijd voor Nieuwelingen

verreden als 2de grote Prijs Stefaan

Bral. Daarna rijden 40 leerlingen uit

de Kortrijkse basischolen (5de leerjaar)

hun johan Museeuw Kid’s Classic.

, www.3dwvl.be en www.ksvbellegem.be

Hou rekening met plaatselijk parkeerverbod.

De organisatoren danken

voor het begrip.

StadSkrant kortrijk | 15


KUNSTHART IEDEREEN olYMPIER

vAN EEN KAMPIoEN

“Kunst is een grotere

passie dan sport!”

Christel Fechner (47) heeft écht een kunsthart. Zij koos voor het schilderij Allegorie

van het water van Jozef-Benedictus Suvee (°Brugge 1743 - +Rome 1807).

De finaliste in het zwemmen 400 m wisselslag

op de olympische spelen in Moskou

1980 is dagelijks bezig met mode, design

en kunst, als stiliste van bedrijfskledij, onder

meer voor de medische wereld. “Ik ben

ook puur artistiek bezig en wou dat ik daar

wat meer tijd voor had. Wat mijn keuze bepaalde?

Ik hou van kunstenaars die mooi

het lichaam kunnen weergeven. Handen en

voeten zijn hier bijzonder mooi geschilderd.

Kijk ook naar de stof van haar kleed, dat is

een sterk staaltje schilderkunst! Ik ben geobsedeerd

door anatomie, bewegingskracht,

proporties en harmonie. Er is een link tussen

kunst en sport, maar je moet er over nagedacht

hebben. Als actieve sporter kan dat

natuurlijk niet, je moet volledig in de actie

zitten. Sport is nodig om gezond te leven

maar kunst is meer een passie voor mij. Ik

kreeg na mijn sportcarrière een goeie bagage

mee. Ik volgde in Parijs drie jaar mode

en werkte er daarna voor een firma die een

productie had in Marokko. Zo werkte ik halftijds

in Parijs en halftijds in Casablanca. op

16 | StadSkrant kortrijk

tien handdoeken

KUNSTHART

VAN EEN

KAMPIOEN

mijn 25ste vond ik een job in Toulouse, maar

dat bleek een vervelend iets en dat zette mij

aan om met een vriend naar india te trekken.

In Bombay kreeg ik een ongelooflijke

cultuurshock, het was als de hel van Dante!

Maar er is ook pracht en praal. India blijft

door mijn leven lopen, mijn kinderen hebben

trouwens Indisch bloed. Ik kon er drie

maanden reizen en rijke stoffen kopen, zijde

en brokaat, noem maar op. Ik kwam geruïneerd

terug en vond per toeval een job in

Italië. Nu woon ik in Kortrijk omdat mijn kinderen

hier de beste opvoeding krijgen. Maar

ik hoop dat zij later ook hun vleugels zullen

uitslaan. Milan is bezig met waterpolo en

juno is een echte dancing girl. Maar zij zijn

beiden ook artistiek bezig. Zelf wil ik artistiek

vooral beleving uitdrukken en dat is technisch

verre van perfect. Het gaat meer om

vreemde associaties en passies met water.”

, De filmopname met de keuze van Christel

Fechner is vanaf 5 maart te bekijken in het

Broelmuseum.

WIN

De Stadskrant maakt tien mensen gelukkig

met een Iedereen olympiërhanddoek. Stuur

een mailtje naar stadskrant@kortrijk.be met vermelding

Handdoek. De winnaars worden per e-mail verwittigd.

Strijd tussen

generaties

in het water

In de stedelijke zwembaden Mimosa,

lagae en Magdalena vindt een heuse

swimbattle plaats. Die sportieve strijd

loopt tot eind juni en loopt parallel

met de campagne Iedereen olympiër.

vijf leeftijdscategorieën nemen

het tegen elkaar op om het meest

zwembeurten te verzamelen.

Elke zwembeurt geeft recht op een

stempel op jouw spaarkaart. In de

zwembaden zelf zie je elke week

op de swimwall de tussenstand bij

deze onderlinge competitie. Elke watersporter

maakt bovendie kans op

een leuke prijs.

Maandelijks 20 winnaars

Elke maand worden 20 exemplaren

van de Iedereen olympiërhanddoek

uitgereikt. Met een volle spaarkaart

kan je meteen meedoen aan de

maandelijkse trekking, die 10 winnaars

oplevert, en maak je kans op

een olympische handdoek. Diezelfde

volle spaarkaart bezorgt je bovendien

een puzzelstuk waardoor je ook

al kans maakt op een duoticket voor

een tweedaagse naar londen. Een

volledige puzzel bestaat uit zes puzzelstukken.

Maandelijks zijn er ook 10 extra winnaars

van een handdoek uit de generatie

die het klassement aanvoert.

drie duotickets

voor ParalyMPics

op het slotevenement van Iedereen

olympiër, op 7 juli, worden er nog drie

extra winnaars van een duoticket voor

de Paralympics in londen uitgeloot.

• Eén winnaar komt uit alle deelnameformulieren

van Puzzel je naar

londen.

• Eén winnaar uit alle deelnemers

van de swimbattle.

• Eén extra winnaar uit de sterkste

swimgeneratie

de winnaars van elke maand vind je

op www.iedereenolympier.be


KUNSTHART

VAN EEN

KAMPIOEN

“of ik zelf artistiek bezig ben? Ik maak hier

en daar nog een etalage. Ik ben nogal creatief

in visual merchandising, maar dat is dus

wel altijd functioneel. Maar ik genoot wel

een artistieke opleiding, ik volgde kunstonderwijs

in het Atheneum. Als jong meisje

droomde ik er van om mode-ontwerpster

te worden en praatte daarover met griet

vandewiele. Zij vertelde mij dat dit ook topsport

was. op dat moment stond ik al vrij

ver in mijn sporttak en drong een keuze

zich op. vandaar dat ik naar Brugge trok

voor een tweejarige opleiding tot etalagiste.

Een sportdokter zei ooit: ‘jij zal nooit

een topper worden!’ Maar gelukkig ben ik

heel gedreven en lukte het toch. Na mijn

topsportcarrière ging ik als etalagiste aan

de slag. Heel wat Kortrijkse handelaars heb

ik kunnen helpen. Zij mij ook trouwens,

omdat ik tussen twee olympiades door

part-time kon werken, waardoor ik werk en

sport kon combineren. Rijk ben ik er niet

door geworden maar het leverde mij een

geweldig doorzettingsvermogen op.”

“Wat mijn keuze bepaalde in het Broelmuseum?

Ik vind enkele klassieke schilderijen

heel mooi, maar mijn hart ligt meer bij de

beeldende kunst. Hoewel ik een voorliefde

heb voor een minimalistisch interieur, kan

die atleet daar perfect in passen. Het is een

mooi lichaam, het is een atleet die werkte

aan zijn lichaam. En ik zie nu eenmaal graag

een mooi lichaam. Bij mij thuis stond heel

lang de venus van Kortrijk die ik ontving

als trofee van sportverdienste. Niet alleen

omwille van de erkenning, ook voor het

wandeling van de Maand

Neerbeek wandelroute

Deze wandeling (6km) brengt je in de Neerbeekvallei

(Bissegem, Rietput). veel groen gegarandeerd! Aan de

maandelijkse wandeling koppelt Toerisme Kortrijk een wedstrijd.

voor meer info, surf naar www.iedereenolympier.be.

je maakt kans op een geschenkenpakket van de stad.

IEDEREEN olYMPIER

“Ik wilde mode-ontwerpster worden”

Inge Coeck (46) was er in de K4 (1.500m) bij in Los Angeles (’84) en in Seoul (‘88). Ook zij heeft een passie voor

kunst. In het Broelmuseum koos zij voor De atleet, een brons van Adelin Salle (°Luik 1884 en + Tilff 1952).

esthetische. Tijdens mijn carrière was er

heel weinig tijd om van kunst te genieten.

Maar in Aukland vond ik ooit een prachtig

banksculptuur uit wortelhout. ook zag ik

daar een prachtige poort in een stadspark:

helemaal in keien, die een prachtige boog

vormden. verder nog een mooi Maoribeeld

in de buurt van Ruturoa.

, De filmopname met de keuze van Inge

Coeck is vanaf 15 februari te bekijken in het

Broelmuseum.

WIN

StadSkrant kortrijk | 17


BIB KUNST

academie en

Conservatorium

bekennen kleur

Op zaterdag 11 februari 2012 zwaaien de Koninklijke Academie voor Schone

Kunsten en het Stedelijk Conservatorium de deuren open voor de jaarlijkse

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs. Het thema is dit keer Kleur bekennen.

voor een opmerkelijk project zorgen alvast

Stijn Stragier (35), architect en derdejaarsstudent

fotografie, en olivier Bulteel (38),

drukker en zesdejaarsstudent monumentale

kunsten, allebei aan de Kortrijkse Academie.

Stijn Stragier: “Het was directrice Petra Flamand

die ons bijeenbracht. Zij mikte op een

samenwerking van studenten uit verschillende

disciplines. Daarvoor kenden wij elkaar

niet. Eigenlijk is het proces van werken even

belangrijk als het eindproduct dat wij straks

presenteren in het Belfort op de grote Markt.

Het belfort staat zelf centraal in het gebeuren.

Aan de hand van bewerkte foto’s zorgen

wij voor een vervreemding. De huizen rond

het Belfort, maar ook groen en wilde dieren

zullen voor een vreemde gewaarwording

zorgen. Wij verplaatsen het gebouw als het

ware naar een soort oertijd, waarbij stad en

natuur in elkaar verweven zijn op een plaats

waar je dat allerminst verwacht.”

In het Conservatorium lopen van 9 tot

17 uur open lessen. van 9 tot 12 uur leidt

een leuke zoektocht je er naar initiatielessen

koper, audities viool en piano,

verbale vorming, toneel en literaire creatie.

In de Concertstudio vinden vanaf 9

uur initiatielessen en optredens plaats.

vanaf 12 uur spelen in het Track-café de

jazzcombo’s van het Kortrijks Conserva-

18 | StadSkrant kortrijk

Olivier Bulteel: “Het wordt een heel suggestief

gebeuren, met vrij expliciete beelden.

Dit moet een apart gevoel oproepen, een

absolute vervreemding eigenlijk. Wij proberen

dit nog te accentueren door het gebruik

van geluid. Daarvoor wenden wij ons

tot de vrienden van het Conservatorium.”

De bewerking van de beelden gebeurt in 3D.

Stijn Stragier: “Dat is nog een stap verder

dan Photoshop en ja, er komt heel veel

werk bij kijken.”

Olivier Bulteel: “Bovendien hebben wij nog

het plan opgevat om een auditief spoor

naar de Academie te trekken, waar het verhaal

een conceptueel vervolg krijgt. Het is

wat moeilijk te omschrijven maar toch richt

dit zich naar een breed publiek. Het werk

is een speurtocht, een onderzoek. En ons

onderzoek is nooit af, het is een permanent

gegeven, dat wellicht meer vragen oproept

dan er antwoorden komen.”

torium. om 14 uur kan je genieten van een

pianorecital door Stephane vande ginste.

De toegang is gratis.

om 19.30 uur volgt Carnaval des Animaux,

een wervelend spektakel van de leerlingen

in een kunstzinnige omlijsting van leerlingen

van de Academie.

Kaarten te verkrijgen in het Conservatorium,

tel. 056 27 78 80.

Olivier Bulteel (l.) en Stijn Stragier (r.) projecteren een

bevreemdende, virtuele wereld in het Kortrijkse Belfort.

Carnaval des Animaux

In de Academie, aan de Houtmarkt 5, zijn

van 10 tot 12 uur alle zaterdaglessen toegankelijk

voor het publiek. In de afdeling

fotografie kan je gratis een kleurrijk portret

laten maken. Er is ook een initiatieklas

beeld en muziek, waar men piñata’s

zal vervaardigen. Kinderen tussen 4 en

12 jaar kunnen daar vanaf 11 uur allerlei

lekkers uit krijgen.


denniS vanderMeerSch

Deze onderwaterfotograaf won zopas de European

Wildlife Photographer 2011 met een

beeld van een duikende aalscholver. Hij werkt

als zelfstandig kinesitherapeut in Heule.

”op mijn 11de begon ik al met duiken. Enkele

jaren later mocht ik vaders onderwatercamera

gebruiken. Dat was toen nog met filmrolletjes.

Zodra de eerste digitale toestellen op

de markt kwamen, werd mijn interesse nog

groter. In 2000 nam ik voor het eerst aan een

wedstrijd deel. Sindsdien won ik zowat overal

ter wereld prijzen. Ik blijf nog evolueren. In

mijn vrije tijd probeer ik altijd iets nieuws op

fotografisch vlak. Ik maak deel uit van de Roeselaarse

duikersclub. In Kortrijk ben ik lid van

de reddersclub. Ik train met hen mee en maak

er ook een gewoonte van om deze toffe,

jonge sportievelingen af en toe onderwater

te fotograferen. Zo won ik ook de Kortrijkse

sportfotograaf van het jaar-prijs, in 2010.”

, users.telenet.be/kdk/

hannelore

vanelverdinghe

Het werd stil toen Chiro Tandem (Rollegem)

aan het glazen Huis 225 euro overhandigde

voor Music For life. Het waren

de spaarcenten van Hannelore vanelverdinghe,

die op 9 december 2010, pas 15,

overleed in haar slaap. Mama Nathalie vantroys,

lid van de Kookploeg: “Chiro Tandem

en haar vrienden zorgen er voor dat Hannelore

nog altijd bij ons is. Zij ontwierpen

een Hannelore-smiley die prijkt op elke

Chirorok of -short. Een jaar later gaven wij

de vrienden ook stickers met dit symbool,

die je nu overal ziet waar Hannelore bij ons

is: op de bus, op de kerstmarkt, op school,

in Merchtem van waar zij afkomstig is…

De foto’s met stickers worden via Facebook

gedeeld. Zo proberen wij haar een virtueel

leven te geven. op haar graf is een is een

plaats waar we samen bij haar kunnen zijn.

Daarom plaatsten wij er een bankje. Iedereen

kan er even met haar babbelen.”

Merel gruwez

Sinds kort is Merel gruwez (25) uit Marke

de nieuwe voorzitter van de jeugdraad. Zij

volgt er Tjalle groen op.

“Ik ben of was niet zelf actief in een

jeugdvereniging. Wel werk ik actief als

vrijwilliger in De Stroom, de vrijetijds- en

vormingsdienst voor personen met een

beperking. Ik studeerde vijf jaar geleden

af afgestudeerd en vond een job als trajectbegeleider

bij groep Intro Kortrijk.

Daar begeleid ik jongeren in een Persoonlijk

ontwikkelings Traject. Het is in het

kader van mijn job dat ik al een hele tijd

de jeugdraad volg. of ik aan speciale aandachtspunten

wil werken? Dat wordt altijd

samen met het dagelijks bestuur beslist.

Die aandachtspunten kan iedereen terugvinden

in ons jaar Actie Plan van 2012. We

proberen vooral bezig te zijn met wat telkens

in het heden leeft bij de jeugd.”

, www.jeugdraadkortrijk.be

Ken je stad!

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur een kaartje met de oplossing naar:

Stadskrant Wedstrijd, grote Markt 54, 8500 Kortrijk of

mail naar stadskrant@kortrijk.be en win een leuk prijsje.

Tien winnaars herkenden vorige maand de Warandekapel in Heule. Er wacht

hen een lentebloeier (afhalen in het historisch stadhuis): Greta Ducatteeuw –

GH Dekeyrel – Mimi Geudens – Mia Soens – Annie Vlieghe – Charles Provoost

– Anne-Marie Dubaere – Ann Ottevaere – Anna Breva en Jean-Pierre Coppens.

DE MENSEN

WIN

StadSkrant kortrijk | 19


BIB

vlot lezen met Daisy

Wie aan dyslexie lijdt of met een visuele beperking kampt, hoeft niet op zijn literaire honger te blijven zitten.

De Kortrijkse bibliotheek introduceerde onder het motto Iedereen kan lezen de Daisyboeken.

Deze luisterboeken met een extraatje bezorgen

personen met een visuele beperking

uren leesplezier. om deze handige

boeken te promoten, staat er een luisterzuil

in de inkom van de bib.

Daisy is de naam van het standaardformaat

voor luisterboeken op cd-rom en staat voor

Digital Accesible Information System. “Dit type

boeken heeft een navigatiesysteem waardoor

je door het boek kan bladeren, van zin naar

zin, van bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk

naar hoofdstuk. Zo kan je opnieuw bepaalde

fragmenten beluisteren. je kan ook het

geluid en de snelheid regelen. Een gewoon

luisterboek heeft deze troeven niet”, legt stafmedewerkster

Melinda Carette uit.

20 | StadSkrant kortrijk

luisterpunt, de bibliotheek voor personen

met een leesbeperking, beschikt over

14.000 daisyboeken. Een deel hiervan vind

je in de Kortrijkse bib.

“Het grote voordeel van de collectie is dat

ze recente titels bevat. Kinderen kunnen er

boeken van onder andere Harry Potter en

geronimo Stilton lezen. ook volwassenen

hebben de keuze uit actueel leesvoer. Zowel

de jeugd- als de volwassenenafdeling

bieden elk een 100-tal titels in alle soorten

en genres aan”, aldus pr-verantwoordelijke

vincent Coomans.

, www.luisterpuntbibliotheek.be

ontdek de Muziek

van de kreun

je wil een optreden meepikken van

de Kreun, maar je bent niet zo vertrouwd

met de geprogrammeerde

muziek? geen nood, in de muziekafdeling

van de Kortrijkse bib, aan de

leiestraat, staat een luisterpaal die

je introduceert in de muziekwereld

van de Kreun.

De paal bevat 10 cd’s van groepen

die binnenkort in de Kreun concerteren.

© Saskia Boets


Spinrag begon ooit kleinschalig, met zes voorstellingen

die meteen uitverkocht waren. Nu zet het festival de

toon in Vlaanderen. (Foto HOL)

Een krokusvakantie kan ook rustig,

zonder beat en zelfs poëtisch.

Vraag het maar aan de ouders

die ooit met hun kinderen naar

Spinrag trokken.

Projectverantwoordelijke Mieke vandecandelaere

is aan haar tiende editie toe.

“Het begon allemaal in het oC van Marke,

waar ik toen cultuurfunctionaris was. Als

musicologe wilde ik een festivalletje voor

kinderen opzetten. Rond klassiek, maar

als aanvulling op wat er al was. Wij begonnen

met zes voorstellingen. Spinrag stelde

een educatief luik samen speciaal voor

scholen, om kinderen te leren omgaan

met klank en muziek. Alle workshops en

voorstellingen waren meteen uitverkocht.

iedereen vond toen Mélodie Théâtre met

Concert d’Eau een absolute topper.”

Het Markse oC had daar vrij zwaar in geinvesteerd

en zo kon het festival groeien.

Na zes edities volgde een sabbatjaar. “Het

was ofwel in Marke blijven, met beperkte

mogelijkheden, ofwel kiezen voor Kortrijk,

met meer mogelijkheden en verschillende

locaties. Het werd uiteindelijk dat laatste.

Momenteel lokken wij om en bij de 3.500

kijkers. Apart dit jaar is bijvoorbeeld Vertellen

op d’Hofstee in het jezuëtengoed

in Aalbeke. leuk is ook dat de jongeren

van het Marks Amateur Toneel en de Mu-

SPINRAg

spinrag zet de toon in vlaanderen

ziekvereniging Sint-jan voor een aparte

Assepoester zorgen. Zij mogen eerst optreden

in de Stadsschouwburg en in april

zelfs in de Bronks in Brussel! Zij repeteren

en werken daar al aan sinds oktober 2011.

Spinrag is echt een web van podiumkunsten

waar je graag in verstrikt geraakt.

Wat kleinschalig begon, zet nu de toon in

vlaanderen.”

Wie er wil van genieten, moet snel inschrijven

via de website, waar je ook alle info vindt.

, www.spinrag.be

gratiS naar

cinéMatique

WIN

Tien lezers kunnen gratis naar Cinématique

van Adrien M., op zondag

19 februari om 17 uur. Mail op 8 februari

naar schouwburg@kortrijk.be.

de gratis tickets gaan naar de eerste

mails die binnenlopen. De winnaars

worden per e-mail verwittigd.

StadSkrant kortrijk | 21


SPINRAg

Evelyne, Pieter en de kinderen Cato (7), Menno (5) en Eppo (3)

kijken elk jaar reikhalzend uit naar Spinrag. (Foto HOL)

dit zie je niet op tv

of in de bioscoop!

Evelyne Corneillie (34), Pieter Vankeirsbilck (38) en de kinderen Cato (7), Menno (5) en Eppo (3) kijken elk jaar

reikhalzend uit naar Spinrag. Dit keer hebben zij keuze zat tijdens de krokusvakantie.

Evelyne Corneillie: “Ik vermoed dat we de

eerste keer ergens iets hadden gelezen en

daarom naar Marke trokken. Het was een

van de eerste edities en een weekend waarin

je spotgoedkoop enkele leuke voorstellingen

kon meepikken. Spinrag begon toen als

een charmant en kleinschalig festival, met

veel vrijwilligers en een leuke, gemoedelijke

sfeer. later, in Kortrijk, werd het professioneler,

met meer bekende producties. vroeger

probeerden we letterlijk alles, nu maken

we meer overwogen keuzes. De eerste keer

was dat nog met Cato alleen en zij reageerde

meteen enthousiast. Menno en Eppo waren

er later elke keer bij en beleven dit als een

leuke traditie. Ze trekken heel graag naar de

22 | StadSkrant kortrijk

schouwburg, maar hebben toch al uiteenlopende

smaken. Cato houdt van toneel met

tekst en een verhaal, Menno heeft het meer

voor muziek en Eppo vindt voorlopig alles

leuk, als er maar klank, kleur en beweging in

zit. Daarom splitsen we nu soms op.”

omdat Pieter moet werken tijdens de week,

ga ik af en toe alleen met de kinderen. En

soms splitsen we op naar leeftijd van de

kinderen of interesse.”

voorstellingen die blijven klijven voor hen

waren: De koning zonder schoenen van 4

Hoog, laika met Het takkenkind, De gelaarsde

kat van De Maan in Aalbeke, Kleine Sofie

van HetPaleis, Froe en laika, De Nietjesfa-

briek met Derwazeens, Echoa van Compagnie

arcosm en Armandus de zoveelste van

HetPaleis. Dit keer willen wij naar Walpurgis

en overwegen om ook De kolonie MT met

lap en de première van Pommeliere, van

Pantalone en Nat gras, mee te pikken. Kapitein

Winokio is ook een aanrader, maar dat

hebben wij al gezien. Ik voer alweer promotie

bij mijn collega's met kinderen. omdat

het echt leuk is, omdat het programma heel

goed gekozen is en helemaal iets anders

dan wat je op tv of in de bioscoop ziet. En

ook omdat kinderen leren kijken en luisteren

en respect hebben.”

, www.spinrag.be


uit in KoRTRIjK

woenSdag 1 Februari

WANDELEN EN FIETSEN | iedereen olyMpiër |

Toerisme Kortrijk brengt 6 wandelingen extra onder de aandacht.

De Neerbeekwandeling in Bissegem is de 2de in de rij

(start- einde parking Rietput), 6 km zie kaart 'Neerbeek Wandelroute'

| tem 14 juli | gratis | Toerisme Kortrijk | 056 27 78 40 |

www.iedereenolympier.be

DANS | while thingS can change

| Koen De Preter,Maria Ibarretxe | deze 2 choreografen maken

een intieme doe-het-zelfmusical met verwijzing naar bekende

en minder bekende musicals, dans- en andere films | 20u15

| € 11/6 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

WANDELING | paddenStoelen in StadSgroen

Marionetten - joSeph iSerbyt |

De diversiteit aan bomen, struiken, de hooilandjes met kruidachtige

planten in dit jonge gebied evolueert snel en biedt reeds

in de winter een verscheidenheid aan paddenstoelen | parking

Bosstraat | 13u30 | gratis | 056 21 23 13 | www.zwvlkoepel.be

donderdag 2 Februari

MUZIEK | theatertour welkenraedt -

yevgueni | 20u15 | € 21/19/16 en 18/16/13 (-26) |

De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

VOORDRACHT | "ik ben niet van giSteren"

- herMan koningS | Trendwatcher Herman Konings

geeft regelmatig adviesrondes en spreekbeurten over

socio-culturele verschuivingen, trendobservaties en toekomstverwachtingen.

| 20u | € 4/3 (vvk) | OC Marke | 056 24 08 20

| www.marke.be

THEATER | verzilverd (wijkproject) | ook op

3, 4, 5, 9, 10 en 11 feb | 20u15 | € 10/8/5 | Theater Antigone | 056

24 08 87 | www.antigone.be

MUZIEK | houSe grand cru Met oa SoloMun,

MaxiM lany, nathaniel | Deephouse

party | 23u | € 13 (add)8 (vvk)/5 (Kreuncard, 4x4 enkel

online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

agenda van 1 tot 29 Februari 2012

VOORDRACHT | het voorMalige joego-

Slavië nu - korneel de rynck | Historicus

en schrijver Korneel De Rynck blikt met zijn boek ‘De tuin van

Tito’ terug naar wat er toen gebeurd is en sindsdien is veranderd

| 19u30 | € 8 | Vormingplus, Wandelweg 11 | 056 26 06 00 |

www.vormingplusmzw.be

vrijdag 3 Februari

(FAMILIE)MUSICAL | twiSt (6+) | Kopergietery &

Nie |19u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIEK | willeM verMandere | ook op 4 feb |

20u15 | € 18 | OC Rollegem | UITVERKOCHT

DANS | vivat la danSe: ‘danSeS libreS’ +

‘bal nègre’ | Met de bus naar een voorstelling van Cecilia

Bengolea en het slotfeest van Mark Tompkins op het festival ‘Vivat la

danse’ in Armentiers (FR) | vertrek 19u | € 13 | Conservatoriumplein |

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

zaterdag 4 Februari

THEATER | en toen waren ze nog Met...

(oorSpronkelijk: 10 kleine negertjeS)

- koninklijk toneelgezelSchap

taal en kunSt kortrijk | thriller van Agatha

Christie; regie Eric Meirhaeghe | 20u15 | € 10 | De Kortrijkse

Schouwburg | 056 23 98 55 | www.taalenkunst.be

MUZIEK | concert euterpe | Sven Van De Voorde,

Ilia Laporev (jr) en Mathias Coppens brengen muziek van G.

Fauré, M. Coppens (creatie van een nieuw werk), R. Schumann

en J. Brahms. Presentatie Greet Samyn (Klara) | 20u |

€ 17 (add)/15 (vvk) en 6/5 (-24) | Concertstudio Kortrijk |

056 21 79 66 | www.euterpevzw.be

MUZIEK | eMika | Emika is de laatste ontdekking van het

nog steeds relevante Ninja Tune label | 20u | € 15 (add) / 12 (vvk)

/ 9 (Kreuncard, 4x4, CJP enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44

| www.dekreun.be

zondag 5 Februari

FILM | ontbijtFilM: de krekel (vanaF 3

jr) & Mijn opa de bankrover (vanaF

8 jr) | 9u (ontbijt) – 10u (film) | € 7.5/6/5.5/4 (film) + €

5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

WORKSHOP | FocuS op hanS van den

broeck |. Samen met de deelnemers tasten we de grenzen

van fictie en realiteit af en exploreren we de mogelijkheden om

tot een persoonlijke compositie te komen. | 14u | € 5 | De Kortrijkse

Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIEK | kaSteelconcert Met enSeMble

'echo' (harp en Fluit) | Echo ontstond uit

de intensieve samenwerking tussen Sarah Vermeyen, fluitiste en

de harpiste Aurélie Guerreiro-Viegas. Deze specifieke bezetting

leidde bijna vanzelfsprekend tot een specialisatie in het meer hedendaagse

repertoire. | 11u | € 7 (incl. drankje) | 't Kasteel Heule |

056 24 06 20 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

VOORDRACHT | het penhuiS: Marc de keSel

| Vanuit zijn interesse voor continentale filosofie publiceert Marc

De Kesel over kunst, cultuur, psychoanalyse, politieke theorie

en religie. Vorig jaar publiceerde hij 'Goden breken. Essays over

monotheïsme'. In dialoog met een rijke traditie van denkers laat

hij zien dat het monotheïsme zelf de elementen van de moderne

godsdienstkritiek in zich draagt. | 10u30 | € 8/7 (add) | Oranjerie

Broelmuseum | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheek

SPORT | volleybal: vbc Marke-webiS –

Mendo booiSchot | 17u | S.C. Olympiadeplein

Marke | 056 27 80 35

Maandag 6 Februari

THEATER | nikS oF nikS - jan decorte/

bloet/cie MariuS | 20u15 | € 15/12 (-26) | De Kortrijkse

Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

VOORDRACHT | SyMboliek in onze tijd - hilde

cauwenbergh | zingeving aan traditionele waarden

over wijdingsdiensten zoals doop, vormsel, stervenbegeleiding,..zijn

er alternatieven? | 19u30 | € 5 | Erfgoedhuis | guy.maes@howest.be

woenSdag 8 Februari

UIT IN KoRTRIjK

HUMOR | koñec - de nieuwe Snaar | ook op 9 feb

| Eén van de opmerkelijkste acts die rondloopt in de Lage Landen,

het mooiste orkest van de wereld met een duizelingwekkend instrumentarium

is toe aan zijn laatste ronde. Nog één ultieme keer droogkomisch

variété vol absurdisme en visuele grappen en dan krijgt De

Nieuwe Snaar een welverdiende plaats in de annalen van Vlaanderen

en Nederland. | 20u15 | € 25/21/18 en 22/18/15 (-26) | De Kortrijkse

Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

StadSkrant kortrijk | 23


UIT IN KoRTRIjK

donderdag 9 Februari

MUZIEK | caFé chantant: Spooneye en

the iMaginary FriendS | 20u15 en 21u30 |

gratis | OC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.be

MUZIEK | jazz jaMS – FolkjaM | 20u30 | gratis |

Muziekcafé Track* | www.muziekcentrumtrack.be

vrijdag 10 Februari

HUMOR | piv huvluv | 20u15 | € 13/10 (-26) | OC Kooigem

| UITVERKOCHT

zaterdag 11 Februari

DANS | FocuS op hanS van den broeck:

MeSSiah run! | Hans Van den Broeck / Compagnie

S.O.I.T. | 20u15 | € 15/12 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

SPORT | handbal: apolloon 2 de nationale

daMeS - p. korteSSeM | 17u | S.C. Lange Munte |

0498 54 24 71 | secretariaat@apolloon.be

SPORT | handbal: apolloon heren Super

liga- Sporting nelo | 20u30 | S.C. Lange

Munte | 0498 54 24 71 | secretariaat@apolloon.be

SPORT | voetbal: kvk 1Ste kl. vS bergen |

20u | Guldensporenstadion | 056 3746 55 | www.kvk.be

SPORT | baSketbal: k.kortrijk Sport

cb - bakery SolutionS ereMbodegeM

3 de nat.heren a | 20u30 | Jan Carreerhal | info@kortrijksportcb.be

MUZIEK | une Soirée belge | Met Une Soirée Belge

mogen wij een avond boordevol Belgisch talent op de planken

verwachten, maar boven alles heel wat muzikale gezelligheid. |

OC Marke | www.marke.be

zondag 12 Februari

THEATER | door de boMen het boS (12+) -

ultiMa thule &hetpaleiS | 17u | € 11/6 (-26)

| De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

24 | StadSkrant kortrijk

THEATER | vlaStheater- de Figuranten |

15u | € 5 | Buurthuis Sente | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

Maandag 13 Februari

“De kerk: wie gelooft

(haar) nog?”

Roepingen zijn schaars, praktiserend geloof loopt terug

en christelijke waarden staan al een poosje niet

meer in het vanzelfsprekende brandpunt van onze veranderende

cultuur. Bovendien zorgden de pedofilieschandalen

in de kerk voor een duidelijk negativisme.

De kerk is in crisis en is op zoek naar een nieuw gezicht.

De komst van een nieuwe (conservatieve) paus, de

storm van verontwaardiging na de uitlatingen van

kardinaal Léonard en monseigneur Van Gheluwe versterken

zonder meer de roep om een duidelijk signaal.

Hoe moet het nu verder met de kerk in onze contreien?

Hoe bepaalt ze haar toekomstige standpunten in ethische

kwesties en bovenal hoe vindt ze opnieuw een

aanknopingspunt met de komende generaties? Mark

Van de Voorde, raadgever en tekstschrijver voor ontslagnemend

premier Leterme en ontslagnemend minister

van Buitenlandse Zaken Vanackere, is voormalig

hoofdredacteur van 'Kerk en Leven' en publiceerde veel

over geloof en kerk en probeert een antwoord te geven

op enkele van bovenstaande vragen.

, Boterhammen in de bib | Bibliotheek

Kortrijk | 12u15 | € 5/2,5(CJP) | 056 27

75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

woenSdag 15 Februari

THEATER | liFe: reSet chronique d'une

ville épuiSée - théâtre national,

theater antigone, MaiSon de la culture

de tournai, FeStival de liège

|.ook op 16 en 17 feb | Straf woordeloos theater van de jonge

regisseur. Fabrice Murgia, combineert emotie met beeld en computertechniek

zoals men dat zelden ziet. Doet u balanceren op

de rand van reële en virtuele werelden, pakt u vast en laat u -

ook lang na de voorstelling - niet meer los. | 20u15 | € 10/8/5 |

Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

donderdag 16 Februari

MUZIEK | pop up: on Stage with... hilke

roS (aMatorSki) | behartigt de zakelijke belangen

van de band, startte de online service 'Musedash', het online

dashboard voor de muzikant, voor wie door het digitale bos de

bomen niet meer ziet. | 20u | gratis | De Kreun | 056 37 06 44 |

www,dekreun.be

MUZIEK | concert anton walgrave |

Deze beloftevolle Leuvense bard/singer/songwriter van Lost

Soul brengt een uniek soloconcert (enkel gitaar, stompbox en

looppedal | 21u | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 |

www.muziekcentrumtrack.be

FILM | de autobiograFie van nicolae

ceauSeScu - andrei ujica | ook op 21 feb |

Verrassende documentaire en archiefbeelden over de megalomane

Roemeense dictator | 20u15 | € 7,5/6/5,5/4 | Budascoop |

www.budakortrijk.be

VOORDRACHT | wetenSchapScaFé - joël

de ceulaer | Zin/onzin van sociale media. Moleculaire

meccano. Hoe nieuwe materialen ons leven veranderen... In

een informele sfeer, zonder barrières, kan je met wetenschappers

in discussie... | 19u45 | V.C. Mozaiek | 056 26 06 00 |

www.vormingplusmzw.be

vrijdag 17 Februari

THEATER | Spinrag: klinke (8+) - Milo &

olivia (it) | zie p. 21 | 19u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg

Spinrag: Julie nioche / a.i.M.e.,

BuDa & le ViVat: leS SySiphe

De Franse danseres, choreografe en osteopate Julie

Nioche maakt voorstellingen die tonen hoe lichamen

gebruikt worden binnen de dans, maar bijvoorbeeld

ook in de medische wereld. Muziek speelt daarbij een

belangrijke rol. Op Spinrag wordt Les Sysiphe gedanst

door een 50-tal kinderen uit Kortrijk (3de en 4de leerjaar

De Levensboom Marke o.l.v. juffen Trui & Annemie)

en Armentières (Ecole Renan Buisson Armentières o.l.v.

juf Clothilde). Het is een dans- en springvoorstelling op

‘This is the end’ van The Doors. Tot de uitputting nabij is,

en de lichamen zich verzetten en instinctief zoeken hoe

ze zich zo snel mogelijk kunnen ‘herstellen’.

Les Sysiphe wordt gecreëerd en gepresenteerd in het

kader van Trottoirs, een Europees project waarbij het

Kortrijkse kunstencentrum BUDA en Le Vivat in Armentières

(FR) kunstenaars laten werken buiten de

muren van de theaterzaal, in de openbare ruimte en

vaak ook samen met bewoners van de regio.

, 13u30 | gratis | Concertstudio

MUZIEK | Spinrag- wereld tournee - kapitein

winokio | 19u | € 8 | De Kortrijkse Schouwburg


zaterdag 18 Februari

MUZIEK | the hickey underworld,

deadSetS | Een gloednieuwe plaat: I’m Under The House.

I’m Dying. | 20u | € 16 (add)13 (vvk)/10 (Kreuncard, 4x4, CJP

enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

SPORT | handbal: apolloon 2de nationale

daMeS - denderMonde | 17u |

S.C. Lange Munte | 0498 54 24 71 | secretariaat@apolloon.be

FILM | Spinrag: de krekel (3+) - zdenek

Miller + orla de kikkerSlikker (5+)

- peter dodd | tem 25 feb | 14u | € 4 | Budascoop |

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MUZIEK | Spinrag - er waS eenS...- villanella,

laika en detheaterMaker (2+)

| 14u en 15u30 | € 6 | Arenatheater

DIVERS | Spinrag - vertellen op

d'hoFStee (6+) | Een eeuwenoude hoeve, herbergt

vele verhalen. Snuif de geur op van de stallen, hoor de stilte in

de kapel, voel je thuiskomen op ons erf en keer met een warm

gevoel huiswaarts. | 13u30 en 16u | € 3 | Jezuïetengoed Aalbeke

THEATER | Spinrag: rooMvlekpieternel

(6+) - Fool on the hill/elS trio | ook op 19

feb om 16u in OC Aalbeke | 19u | € 6 | Arenatheater

THEATER | Spinrag: twee vrienden (7+) -

de rooverS | 14u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg

zondag 19 Februari

THEATER | Spinrag: cinéMatique (8+) -

adrien M. | 17u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg

WANDELING | boMen en Struiken in hun

blootje gezet... - piet MiSSiaen | 9u30 |

Bezoekerscentrum Hof te Coucx, Canaertstraat | 056 20 05 10 |

www.natuurpuntkortrijk.be

DIVERS | Spinrag: brunch – kinderkookkaFFee

| Schuif aan het buffet aan en smul van tal

van lekkernijen. Combineer dit met een voorstelling in de voor-

of namiddag. | 12u | € 10(+12)/6(-12) | Foyer

THEATER | Spinrag: baignade interdite

(3+) - coMpagnie oSteorock |13u30 en 16u

| € 6 | De Kortrijkse Schouwburg

THEATER | Spinrag: tetriS (7+) - de dan-

SerS | 15u | € 6 | Concertstudio Kortrijk

THEATER | Spinrag:- vrolijke verhalen

over dode StadSvogelS (8+) - janne

deSMet en het huiS van bourgondië

| 11u en 14u | € 6 | Benedengalerie

MUZIEK | Spinrag: kidSjaM | Wil je ook graag eens op

het podium staan om jouw ding te doen? Alleen of in groep? Breng

je instrument en/of stem mee en laat je muzikale talenten aan ons

horen. Toeschouwers moeten niet reserveren, deelnemers wel.

10 minuten per groepje | 16u | gratis | Muziekcafé Track*

Maandag 20 Februari

THEATER | Spinrag: lap (4+) - de kolonie

Mt | 15u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg

THEATER | Spinrag: Mooi? (7+) - coMpagnie

Monica/Sarah boStoen | 17u |€ 6 | De

Kortrijkse Schouwburg

DIVERS | Spinrag: zoek je boekje

(atelier 4-5 jaar) – bib & caSa blanca

| 10-12u | Muziekcentrum Track* | UITVERKOCHT

DIVERS | Spinrag: achter de ScherMen

(atelier 6-9 jaar) – caSa blanca | 10-16u |

Muziekcentrum Track* | UITVERKOCHT

dinSdag 21 Februari

THEATER | Spinrag: wind in de wilgen

(8+) - toneelgezelSchap luxeMburg

| 17u | € 6 | Arenatheater

THEATER | Spinrag: in de neSten (6+) - Stella

den haag | 15u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg

FILM | gnoMeo en juliet | 14u | € 4/3 | OC Aalbeke

| 056 40 18 92

MUZIEK | dirty beacheS | Deze eenmansformatie is

het werk van de Taiwaneese Canadees Alex Zhang Hungtai, een

man die zijn roots niet lijkt te vinden en een hoofdzakelijk zwervend

bestaan leidt | 20u | € 13 (add)/10(vvk)/7 (Kreuncard, 4x4,

CJP enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

(KINDER)FILM | tekenFilM de SMurFen | 14u |

€ 4 (incl.drankje) | OC De Vonke Heule | 056 24 06 20

woenSdag 22 Februari

THEATER | Spinrag: prinSeS turandot

(4+) - walpurgiS & hetpaleiS | 15u en 17u |

€ 6 | De Kortrijkse Schouwburg

DIVERS | Spinrag: popup (5+) - belinda

annaloro |14u | € 6 | Arenatheater

donderdag 23 Februari

theater ZuiDpool: MacBeth

MuZiek Mauro pawlowSki

1606. William Shakespeare schrijft Macbeth, één

van zijn kortste en bloedigste teksten over hoe

macht waanzinnige proporties kan aannemen.

2009. Zuidpool herleest deze tekst en ontdekt een

ongelooflijke muzikaliteit, ritme en klank. Zeker

in de originele Engelse taal. Voor hun concertante

versie nodigen ze muzikant Mauro Pawlowksi

(o.a. dEUS) uit om muziek te componeren, die hij

samen met collega Tijs Delbeke live uitvoert. Zuidpool

is een theatercollectief van 4 theatermakers:

Jan Bijvoet, Jorgen Cassier, Sofie Decleir en Koen

van Kaam.

, 20u15 | € 15 (add)/ 13 (vvk)/ 6 (-26)

De Kreun | 056 23 98 55

www.cultuurcentrumkortrijk.be

Win 5 tickets als je het antwoord weet

op volgende vraag: "Hoe heette

de eerste band waar Mauro

frontman/zanger was ?

Mail voor 8 februari naar

schouwburg@kortrijk.be.

WIN

THEATER | Spinrag: vader, Moeder, ik en

wij (6+)- lod & hetpaleiS | 15u | € 6 | De Kortrijkse

Schouwburg

DIVERS | Spinrag: partituur (7+) - ivana

Muller | 14u, 15u en 16u30 | € 6 | Benedengalerie

THEATER | vlaStheater- de Figuranten |

14u30 | € 5 | OC De Bissegem | 056 23 98 55 | www.bissegem.be

DANS | untitled 4: alain platel + jonathan

burrowS | Christine De Smedt | 2 danssolo’s

op basis van interviews met toonaangevende choreografen

| 19u | € 10 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

vrijdag 24 Februari

HUMOR | helden in de Sport – karel

vannieuwkerke & leS SupappeS | 20u15

| € 18 | OC De Wervel Bellegem | UITVERKOCHT

DANS | Spinrag: poMMeliere (2+) - pantalone,

nat graS | 15u en17u | € 6 | Arenatheater

THEATER | Spinrag: aSSepoeSter (6+) -

MarkS aMateurtoneel en Muziekvereniging

Sint-jan | 19u | € 6 | De Kortrijkse

Schouwburg

DANS | Spinrag: bodyScan (8+) -

keSki.e.Space | 14u en 16u en 18u | € 6 | ex Sint-

Niklaasziekenhuis, Houtmarkt

zaterdag 25 Februari

UIT IN KoRTRIjK

MUZIEK | baMboerock | Bamboerock geeft bands

een podiumkans en is geen vrijblijvend festival. Hierdoor willen

zij zich onderscheiden van de reguliere festivals, op zoek

naar muzikale ontdekkingen. | OC Marke | 056 24 08 22 |

www.bamboerock.be

MUZIEK | concert ledz connect | 22u | gratis

| Muziekcafé Track* | www.muziekcentrumtrack.be

DANS | untitled 4: alain platel + jonathan

burrowS + eSzter SalaMon

+ xavier leroy | Christine De Smedt | 4 danssolo’s op

basis van interviews met toonaangevende choreografen | 17u |

€ 15 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

SPORT | voetbal: kvk 1 ste kl. - lokeren |

20u | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be

StadSkrant kortrijk | 25


UIT IN KoRTRIjK

zondag 26 Februari

(FAMILIE)THEATER | een bed op Straat (6+)

- Figurentheater | 15u | € 6 | OC Bellegem |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

(FAMILIE)CIRCUS | Spinrag: klinke (8+) -

Milo & olivia | 19u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg

SPORT | wielrennen: kuurne-bruSSelkuurne

| zie p. 15 | 15u45 | www.kuurne-brussel-kuurne.be

SPORT | volleybal: vbc Marke-webiS –

jtv brigand berlare-zele | 17u | S.C. Olympiadeplein

Marke | 056 27 80 09

dinSdag 28 Februari

THEATER | bloed & rozen. het lied van

jeanne en gilleS - toneelhuiS/guy

caSSierS | 20u15 | € 17/14 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg

| 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

woenSdag 29 Februari

HUMOR | intereSting tiMeS - alex agnew

| ook op 1 maart | Gegarandeerd een donkere show, waarin Alex

zijn mening over onze Big Brother-wereld ventileert. | 20u15 |

€ 15/12 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIEK | jaMSeSSie | Zowel rock, pop, soul, blues, ...

komen aan bod | 21u | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00

| www.muziekcentrumkortrijk.be

THEATER | woeSte hoogten - theater

antigone & theater arteMiS | ook op 1 en

2 maart | Floor Huygen en Jeroen Olyslaegers pakten een van de

meest gelezen Engelse klassiekers aan en goten het in een krachtig

theaterstuk voor vele leeftijden | € 10/8/5 | Theater Antigone |

056 24 08 87 | www.antigone.be

zondag 4 Maart

kunStBenDe 13

Klinken namen als Brahim, Steak Number 8, Balthazar

en Hannelore Bedert bekend in je oren? Zij, en nog

30.000 andere jongeren, waagden ooit hun eerste

kansen bij Kunstbende, een wedstrijd voor jongeren

van 13 tot 19 jaar waarbij alle denkbare vormen van

kunst zijn toegestaan. Dans , mode , foto, DJ , film , performance,

muziek, TXT , beeldend zijn de 9 categorieën

waarvoor ingeschreven kan worden. Op 11 verschillende

plaatsen in Vlaanderen vinden voorrondes plaats.

, Voorronde in Kortrijk vindt plaats op zondag

4 maart om 13u in de Kortrijkse Schouwburg

€ 3 | UiT in Kortrijk | 056 23 98 55

26 | StadSkrant kortrijk

EXPO

zondag 5 Februari

EXPO | MuzeuM zondagen | Broelmuseum trakteert

met bezoek aan de nieuwe opstelling ‘Fluisterende Wolken’

/ kijken en luisteren naar het Kunsthart van de Kampioen / uittesten

van het WAAROM-koffertje. | 11-17u | gratis | Broelmuseum

| 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

teM 11 Februari

EXPO | FocuS op hanS van den broeck

| Als inspiratiebron vertrekt hij van ‘free drawing’, een procédé

van associatief tekenen waarbij zich minisituaties of kleine storyboards

ontwikkelen. Dit proces voedt zijn werkmethode, waarin

het onderbewuste, associatief visuele, irrationele en intuïtieve

een belangrijke rol spelen. | gratis | Foyer Kortrijkse Schouwburg

| 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

van 11 teM 26 Februari

BEELDENDE KUNST | kleur en beeld - rita

craeyneSt en eduard pannecoucke

| ma-zo:14-17u | gratis | Erfgoedhuis | 056 27 74 24 |

www.kortrijk.be/tentoonstellingen

van 18 teM 26 Februari

krokuSkrieBelS 2012

Gezinnen mét hun grootouders kunnen een plezierige

voor- of namiddag beleven. Kortrijk 1302 doet het hele

gezin een duik nemen in het verleden, recht naar het

jaar 1302. Het Broelmuseum pakt uit met het WAAR-

OM-koffertje.. De koffer reikt je een fonkelnieuwe tool

aan om het museum met een frisse blik te bezoeken.

, di-zo: 10-17u Broelmuseum & Kortrijk

1302 | gratis (< 13), korting leden

Gezinsbond | www.broelmuseum.be &

www.kortrijk1302.be

teM 31 juli

EXPO | het kunSthart van de kaMpioen

| kadert in het stadsproject ‘Iedereen Olympiër’ Het Broelmuseum

nodigde alle Kortrijkse topatleten die ooit deelnamen

aan de Olympische Spelen uit om hun favoriete kunstwerk uit

de museumcollectie te kiezen. Hun motivering en keuze leggen

we vast op film. Judoka Gella Vandecaveye bijt de spits af. | di-vrij

10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u | gratis | Broelmuseum | 056 27

77 80 | www.broelmuseum.be

jouw activiteit ook in de nieuwe uit in kortrijk ? slechts één Manier !

UiT is overal en dé informatiebron voor je vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders

en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!

Deadline invoer: editie april: 29 februari, editie mei: 27 maart, edtie juni: 25 april

teM 21 deceMber

EXPO | FluiSterende wolken | zie p. 21 | di-vrij

10-12u en 14-17u, za-zo11-17u | € 3/2/1/gratis (-12) | Broelmuseum

| 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

Beleef een nieuw groen

elan op tuinXpo

Tuinliefhebbers kunnen niet anders dan een bezoekje

brengen aan Tuinxpo, van vrijdag 2 tot en met maandag

5 maart 2012 in Kortrijk Xpo. Daar presenteren

de deelnemers alle mogelijke materialen, producten

en ideeën voor de tuin, zodat je volop inspiratie kan

opdoen. Tuinxpo vormt de ideale gelegenheid om

aan kleur, tuinfeestjes, zwembaden, poolhouses, gezellig

klassiek of integendeel nagelnieuw design te

denken. Tijdens de editie 2012 speelt de organisatie

nog verder in op de wensen van het publiek. Tuinxpo

breidt uit tot 4 hallen en wordt 17.000 m² groot. Met

nieuwe projecten illustreert de vernieuwde tuinhappening

dat ze de ambitie heeft om de grootste indoor

tuinbeurs te worden.

De directie Leefmilieu legt in samenwerking met het

Team Jeugd, Velt-Kortrijk en de Groene Brigade een

duurzame tuin aan. Al wandelend door de groene

tuin ontdekt men hoe een tuin ecologisch kan worden

ingericht. En wie de handige tips weet terug te

vinden, maakt kans op een leuke attentie.

, Xpo Kortrijk | vrij: 13-21u, za-zo-ma: 10-18u

056 24 11 11 | www.tuinxpo.be

WIN een gratis ticket en

stuur een mailtje naar

stadskrant@kortrijk.be

met vermelding Tuinxpo

en volledige naam en

adres. 10 winnaars worden

per mail verwittigd.

WIN

Meer uit-tiPs kan je vinden oP:

www.kortrijk.be

www.uitinregiokortrijk.be

www.uitinvlaanderen.be


iSSegeMSe perSoonlijkheid

van het jaar

Willy Delbecque (79) (tweede van links)

mag zich de Bissegemse persoonlijkheid

van het jaar noemen. Hij mocht deze onderscheiding

in ontvangst nemen tijdens

de kerstboomverbranding én de nieuwjaarsreceptie

in Bissegem. De trotse Bissegemnaar

heeft deze titel te danken aan zijn

engagement voor de volkstuin Bissegem.

Willy is er al 20 jaar bestuurslid. Daarenboven

bezorgt hij de Bissegemnaren graag de

dorpskrant ’t Minneke.

varken op de

Sint-antoniuSFeeSten

Tijdens het weekend van 15 januari stond

Rollegem in het teken van de 19de Sint-Antoniusfeesten.

De feestelijkheden begonnen

traditiegetrouw met een ommegang

met het Sint-Antoniusvarken. De vormelingen

van dit jaar liepen in stoet rond de kerk,

met het varken in hun midden. De harmonie

Sint-Cecilia en de drumband begeleidden

de ommegang. Een niet-alledaags

schouwspel.

FlaShMob kleurt

nieuwjaarSreceptie

Stadskrant zoekt leuke foto’s

© Foto Hol

© Foto Hol

© Henk Deleu

STADSKIEKjES

Duizenden inwoners zetten op 7 januari

feestelijk het nieuwe jaar in tijdens de nieuwjaarsreceptie

op het Schouwburgplein. Het

gezellig samenzijn met een hapje en drankje

stond in het teken van Iedereen Olympiër.

omdat de olympische zomerspelen in het

nabije londen plaatsvinden, wil Kortrijk de

bewoners aansporen om aan sport te doen.

vandaar dat er een olympische vlam werd

ontstoken. leerlingen van Spes Nostra (Heule),

leieschool groeningekant Kortrijk en

dansschool Topform (gullegem) trakteerden

de talrijke aanwezigen op een flashmob.

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de

aanslag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je je kiekjes wel op deze pagina. Niet alleen de

Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

StadSkrant kortrijk | 27


STADSKIEKjES

vrijwilligers genieten

van gratis concert

De bevlogen vrijwilligers die tijdens het weekend van 13 januari de straat optrokken voor vredeseilanden, konden in het Muziekcentrum o.m.

genieten van warme chocolademelk en smaakvolle pannenkoeken. Het gezellig samenzijn kreeg een muzikaal tintje door het gratis optreden

van leki. Pieter Theys: "Het record van vorig jaar werd verpulverd. In de regio Kortrijk ging de opbrengst van 49.000 naar 55.800 euro."

28 | StadSkrant kortrijk

© Foto Hol

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!