31.08.2013 Views

Gedichten over de Guldensporenslag

Gedichten over de Guldensporenslag

Gedichten over de Guldensporenslag

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gedichten</strong> <strong>over</strong> <strong>de</strong> Gul<strong>de</strong>nsporenslag 1<br />

Naar aanleiding van <strong>Gedichten</strong>dag 2011 vestigt www.kortrijk1302.be <strong>de</strong> aandacht op twee<br />

voorbeel<strong>de</strong>n van mid<strong>de</strong>leeuwse literaire activiteiten in verband met 1302. Het gaat niet om<br />

pure geschiedschrijving; <strong>de</strong> teksten dien<strong>de</strong>n veeleer om tijdgenoten te vermaken. Toch<br />

komen <strong>de</strong> ons beken<strong>de</strong> personages als koning Filips IV, Robert d’Artois en Pieter <strong>de</strong> Coninc<br />

erin voor.<br />

De eerste tekst is een spottend Latijns gedicht, vermoe<strong>de</strong>lijk ontstaan kort na juli 1302 in<br />

Brugge in <strong>de</strong> Eeckhoutabdij. De twee<strong>de</strong> is een lied dat in Engeland circuleer<strong>de</strong> en<br />

sympathiseert met <strong>de</strong> eenvoudige Vlamingen die een daverend succes boekten tegen <strong>de</strong><br />

hoogmoedige Fransen. Bei<strong>de</strong> teksten hebben eigen literaire kwaliteiten en weerspiegelen <strong>de</strong><br />

mentaliteit van toen. Dat maakt het extra spannend. Waar lachten <strong>de</strong> mensen toen mee?<br />

Wat von<strong>de</strong>n ze <strong>de</strong> moeite waard om <strong>over</strong> te zingen? Hoe <strong>de</strong><strong>de</strong>n ze dat?<br />

Passio Francorum: Bruggelingen steken <strong>de</strong> draak met <strong>de</strong> Fransen 2<br />

Begin 14 <strong>de</strong> eeuw. Ter gelegenheid van Palmzondag zingt in elke abdij één diaken het<br />

liturgische passie-evangelie in drie toonhoogten. Zo kunnen <strong>de</strong> toehoor<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n<br />

van Christus (“bassa voce”), <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren (“alta voce”) en <strong>de</strong> verhalen<strong>de</strong><br />

teksten van elkaar on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n.<br />

Bij <strong>de</strong> reguliere kanunniken van <strong>de</strong> Eeckhoutabdij van Brugge ontstond vermoe<strong>de</strong>lijk<br />

omstreeks oktober 1302 een “speciale” versie van het passieverhaal. Die refereer<strong>de</strong> op een<br />

directe en humoristische wijze naar <strong>de</strong> gebeurtenissen van <strong>de</strong> Gul<strong>de</strong>nsporenslag eer<strong>de</strong>r dit<br />

jaar in Kortrijk. De tekst van dit spotevangelie kwam per toeval omstreeks 1406 terecht in<br />

<strong>de</strong> kroniek van <strong>de</strong> Engelse schrijver Adam van Usk, op doorreis in Brugge. Daarom is <strong>de</strong><br />

tekst bewaard gebleven. 3 De kanunniken zijn pro-Vlaams en maken het verslagen Franse<br />

leger belachelijk op hun eigen manier. De Passio Francorum of het Passieverhaal van <strong>de</strong><br />

Fransen stelt tevens <strong>de</strong> dapperheid van Pieter <strong>de</strong> Coninc in het licht.<br />

Het gaat om een parodie op door <strong>de</strong> kanunniken zeer goed geken<strong>de</strong> religieuze frasen. De<br />

Passio brengt een 150-tal passages uit <strong>de</strong> bijbel bijeen en vervormt die, zodat ze samen<br />

een min of meer samenhangend verhaal <strong>over</strong> <strong>de</strong> Gul<strong>de</strong>nsporenslag genereren. De<br />

verdraaiingen zijn grappig, dubbelzinnig en schertsend. Zo wor<strong>de</strong>n bijvoorbeeld <strong>de</strong> laatste<br />

woor<strong>de</strong>n van Christus aan het kruis oneerbiedig verdraaid en in <strong>de</strong> mond gelegd van <strong>de</strong><br />

sterven<strong>de</strong> Robert d’Artois, <strong>de</strong> Franse legeraanvoer<strong>de</strong>r in Kortrijk. In plaats van te roepen:<br />

“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” klinkt het bij Robert d’Artois ”Mijn<br />

paard, mijn paard, waarom hebt gij u aan mij onttrokken?” De geestelijken vermaakten<br />

zich met <strong>de</strong>rgelijke spitsvondighe<strong>de</strong>n. Enkel wie goed vertrouwd was met bijbelse teksten<br />

kon <strong>de</strong> vele toespelingen begrijpen.<br />

Moe<strong>de</strong>rschoot<br />

De verdraaiingen waarmee <strong>de</strong> Bruggelingen zich amuseer<strong>de</strong>n zijn soms heel subtiel.<br />

Wanneer ze het - in <strong>over</strong>drijving - hebben <strong>over</strong> <strong>de</strong> bedoeling van <strong>de</strong> Fransen om alle<br />

Vlamingen te vermoor<strong>de</strong>n, verwoor<strong>de</strong>n ze dit in het Latijn als “a bymatri et infra” wat<br />

1 Het is natuurlijk zo dat <strong>de</strong> eigentijdse kronieken <strong>over</strong> <strong>de</strong> Gul<strong>de</strong>nsporenslag (vb. <strong>de</strong> Annales<br />

Gan<strong>de</strong>nses, <strong>de</strong> kroniek van Lo<strong>de</strong>wijk van Velthem, die van Giovanni Villani, enz.) allemaal op rijm<br />

geschreven zijn en daarom ook als “gedichten” bekeken kunnen wor<strong>de</strong>n. Maar daar gaat het hier niet<br />

<strong>over</strong>. Lees vooral ver<strong>de</strong>r!<br />

2 Bespreking en tekstuitgave zie J.M. DE SMET. Passio Francorum secundus Flemyngos. Het Brugse<br />

spotevangelie op <strong>de</strong> ne<strong>de</strong>rlaag van <strong>de</strong> Fransen te Kortrijk (11 juli 1302) In De Leiegouw, 1977,<br />

p.289-317.<br />

3 Het gaat om het handschrift Ms. STOWE 67. “Cronica…”, uitgegeven door E.M. Thompson in 1904.<br />

http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts/HITS0001.ASP?VPath=html/21808.htm&Search='adam+of<br />

+usk'&Highlight=T


etekent: “van in <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rschoot en jonger nog”. Dat slaat qua betekenis nergens op.<br />

Het is een lichte variant op <strong>de</strong> bijbelse woor<strong>de</strong>n “a bimatu et intra” (Matt. 2:16) die staan<br />

voor “alle jongetjes van twee jaar en jonger”. Die kin<strong>de</strong>ren moesten in opdracht van koning<br />

Herodus wor<strong>de</strong>n omgebracht op 28 <strong>de</strong>cember, <strong>de</strong> dag van <strong>de</strong> onschuldige kin<strong>de</strong>ren. Deze<br />

kostelijke verspreking kon enkel door bijbelkenners begrepen en gesmaakt wor<strong>de</strong>n.<br />

OK voor God?<br />

Humor is dikwijls gebaseerd op tegengestel<strong>de</strong>n. Het is grappig als je praat <strong>over</strong> zwart als<br />

het wit moet zijn of als je “nee” antwoordt als ie<strong>de</strong>reen “ja” verwacht. Dat pasten <strong>de</strong><br />

kanunniken ook toe in een verdraaiing. Ze beschrijven hoe <strong>de</strong> Fransen Vlaan<strong>de</strong>ren willen<br />

innemen en er <strong>de</strong> wetten zullen stellen. God zal zien dat het (niet!) goed is. Het evangelie<br />

van Matteüs verwoordt dat laatste als “ligatum et in caelis” (Matt. 16:19) wat we begrijpen<br />

als “wat (= <strong>de</strong> wetten) je op aar<strong>de</strong> bindt, zal ook in <strong>de</strong> hemel gebon<strong>de</strong>n zijn”. In het<br />

spotevangelie staat echter: “erit ingratum Deo celi” en dat is net het omgekeer<strong>de</strong>: “<strong>de</strong><br />

bin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> wet (…) zal aan <strong>de</strong> God <strong>de</strong>s hemels onwelgevallig zijn”.<br />

Petrus<br />

In het passieverhaal van Christus komt een passage voor waarbij <strong>de</strong> apostel Petrus beweert<br />

niets te maken te hebben met Christus. Hij houdt dit tot drie maal toe vol tegen een<br />

dienster die hem nochtans herkend heeft. Bij het kraaien van <strong>de</strong> haan komt Petrus tot<br />

inkeer. De naam Petrus wordt in het spotevangelie toegepast op <strong>de</strong> Franse kanselier Pierre<br />

Flote. Hij wou zich graag onttrekken aan <strong>de</strong> verplichte trouw aan <strong>de</strong> Franse koning, maar<br />

kon er niet tussenuit muizen.<br />

In dit fragment vervangen mid<strong>de</strong>leeuwse personages <strong>de</strong> bijbelse figuren: “Pieter <strong>de</strong> Coninc<br />

(…) zag (…) Pierre Flote, die leerling namelijk dien God verwaarloosd had (…) en sprak tot<br />

hem: “Waarachtig, ook gij zijt één van hen”. Hij begon dit echter af te strij<strong>de</strong>n en te<br />

zweren dat hij die man niet ken<strong>de</strong>. En plotseling was er geen Franse haan meer die nog<br />

kraai<strong>de</strong>.” De apostel was gered door het kraaien van <strong>de</strong> haan, voor <strong>de</strong> kanselier kwam die<br />

verlossing er niet. Pierre Flote komt veelvuldig voor in het Brugse evangelie en er wordt<br />

voortdurend om hem gelachen. Hij sneuvel<strong>de</strong> in Kortrijk op 11 juli 1302.<br />

Eén oog<br />

Aan Vlaamse kant wor<strong>de</strong>n alleen Pieter <strong>de</strong> Coninc (= Petrus Canyng) en <strong>de</strong> Vlamingen (=<br />

Flemyngi) vermeld. De Bruggeling zou zelfs eigenhandig Robert d’Artois vermoord hebben.<br />

In veel mid<strong>de</strong>leeuwse kronieken wordt Pieter <strong>de</strong> Coninc als een man met één oog<br />

voorgesteld. In <strong>de</strong> Passio bezit echter Pierre Flote <strong>de</strong>ze eigenschap (= monoculus homo).<br />

De tekst geeft <strong>de</strong> neerbuigen<strong>de</strong> verklaring dat God <strong>de</strong>ze “leerling” wel erg verwaarloosd<br />

had door hem maar één oog te schenken. Wellicht leid<strong>de</strong> een foutieve lezing van <strong>de</strong> Passio<br />

– een verwisseling van <strong>de</strong> twee Pieters – tot <strong>de</strong> latere beschrijving van Pieter <strong>de</strong> Coninc als<br />

man met één oog, in plaats van <strong>de</strong> Franse kanselier Pierre Flote. 4<br />

Rots<br />

Wanneer het goed uitkomt, vergelijken <strong>de</strong> geestelijken Petrus liever met Pieter <strong>de</strong> Coninc,<br />

<strong>de</strong> Brugse held van 1302. De apostel Petrus is <strong>de</strong> rots op wie Christus zijn kerk bouw<strong>de</strong>, in<br />

het Latijn “edificabo ecclesiam meam”. (Matt. 16:18). Het spotevangelie legt <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n<br />

vervormd in <strong>de</strong> mond van Robert d’Artois die zegt: “Gij zijt Pieter, en tegen u zal ik mijn<br />

zwaard trekken”. In het Latijn zit er een klein verschil met het vorige: “evaginabo gladium<br />

meum”. Bij het zingen moeten <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n zeer gelijkend geklonken hebben, maar <strong>de</strong><br />

toehoor<strong>de</strong>rs wisten wel beter.<br />

Drie koningen<br />

4 V. LAMBERT. Over carrière, promotie, <strong>de</strong>gradatie en rehabilitatie: 700 jaar Jan Brey<strong>de</strong>l en Pieter <strong>de</strong> Coninck. In<br />

P. TRIO, D. HEIRBAUT en D. VAN DEN AUWEELE. Omtrent 1302. Leuven, 2002, p. 207-228.<br />

2


Na hun bezoek aan <strong>de</strong> pasgeboren Christus keer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Drie Koningen terug naar huis. Uit<br />

vrees voor <strong>de</strong> handlangers van koning Hero<strong>de</strong>s volg<strong>de</strong>n ze echter een an<strong>de</strong>re weg dan<br />

voorzien (Matt. 2:12). Dit wordt toegepast op <strong>de</strong> Franse koning, die eind september 1302<br />

uit schrik voor <strong>de</strong> Vlamingen een stille aftocht blaast uit Vitry. Het luidt dan: “En, na <strong>de</strong><br />

raad te hebben gekregen niet terug te keren naar <strong>de</strong> Vlamingen, die klaar ston<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong><br />

strijd, is hij langs een an<strong>de</strong>re weg naar zijn eigen land teruggekeerd”. Meteen is dit een<br />

aanwijzing voor <strong>de</strong> datum waarop <strong>de</strong> tekst gemaakt werd, want hier stopt het<br />

spotevangelie. Het is dus aannemelijk dat het kort na september 1302 in Brugge werd<br />

geschreven of gezongen. De reguliere kanunniken van <strong>de</strong> Eeckhoutabdij vier<strong>de</strong>n elk jaar in<br />

<strong>de</strong> maand oktober het feest van hun or<strong>de</strong>patroon Sint-Augustinus én het hoogfeest van <strong>de</strong><br />

huispatroon, Sint-Bartholomeus. In <strong>de</strong>ze feeststemming kunnen <strong>de</strong> herinneringen aan <strong>de</strong><br />

voorbije strijd tot het opstellen van <strong>de</strong> Passio Francorum geleid hebben.<br />

Engels lied: <strong>de</strong> rijken krijgen ervan langs! 5<br />

Het Engels lied <strong>over</strong> Kortrijk 1302 is samen met an<strong>de</strong>re teksten neergeschreven in het<br />

handschrift ms. Harley 2253, f°73v van <strong>de</strong> British Library, ook bekend als The Harley<br />

Lyrics. Specialist Carter Revard meent dat <strong>de</strong> bun<strong>de</strong>l ontstaan is in Ludlow, Shropshire<br />

tussen 1314 en 1349. 6 In <strong>de</strong> Monumenta Germaniae Historica wordt <strong>de</strong> monnik Mathei<br />

Westmonasteriensis als auteur aangeduid. Hij zou <strong>de</strong> tekst voor 1307 op perkament gezet<br />

hebben. 7 Nog an<strong>de</strong>ren menen dat <strong>de</strong> auteur in <strong>de</strong> abdij van Leominster, Herefordshire<br />

moet gezocht wor<strong>de</strong>n en dateert van voor 1304. 8<br />

Wat er ook van zij, in <strong>de</strong> eerste helft van <strong>de</strong> 14 <strong>de</strong> eeuw kwam in Engeland The song of the<br />

Flemish insurrection of het lied van <strong>de</strong> Vlaamse volksopstand in omloop. De hel<strong>de</strong>nmoed<br />

van Pieter <strong>de</strong> Coninc alias Peter Conyng staat centraal. Hij is uitgeroepen tot <strong>de</strong> Vlaamse<br />

koning (=kyng) en kapitein (= cheventeyn).<br />

Alle kenmerken van het gedicht wijzen op een volkse oorsprong. De indruk die <strong>de</strong><br />

<strong>over</strong>winning van <strong>de</strong> Vlaamse boeren op <strong>de</strong> Franse e<strong>de</strong>llie<strong>de</strong>n <strong>over</strong>al maakte, was enorm. In<br />

navolging van Brugge eisten vertegenwoordigers van <strong>de</strong> ambachten her en <strong>de</strong>r hun plaats<br />

op in <strong>de</strong> stadsbesturen. 9<br />

Ook in Engeland vereenzelvig<strong>de</strong>n horigen en werklie<strong>de</strong>n zich graag met <strong>de</strong> Vlaamse wevers<br />

en vol<strong>de</strong>rs (= the webbes ant the fullaris), want ze le<strong>de</strong>n ook on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> druk van <strong>de</strong><br />

bezitten<strong>de</strong> klasse en had<strong>de</strong>n met sommigen maar wat graag willen afrekenen.<br />

Zowel <strong>de</strong> gevangenschap van <strong>de</strong> Vlaamse graaf, <strong>de</strong> opstand in Brugge met <strong>de</strong> vlucht van<br />

Jacques <strong>de</strong> Châtillon als <strong>de</strong> slag bij Kortrijk wor<strong>de</strong>n in het lied behan<strong>de</strong>ld.<br />

De tekst is erg levendig en kleurrijk, met <strong>de</strong> bedoeling <strong>de</strong> toehoor<strong>de</strong>rs aan het lachen te<br />

brengen en vooral hun aandacht niet te verliezen. Het gebruikte Engels is jong en pril. Het<br />

zou nog bijna halve eeuw duren vooraleer Geoffrey Chaucer met zijn Canterbury Tales het<br />

eerste grote meesterwerk in <strong>de</strong>ze Europese taal aflever<strong>de</strong>.<br />

5<br />

Bespreking en tekstuitgave zie J. VAN BOSSELE. Een oud Engels liedje <strong>over</strong> <strong>de</strong> Gul<strong>de</strong>nsporenslag. In<br />

De Gids. Tijdschrift van <strong>de</strong> West-Vlaamse gidsenkring Kortrijk-Menen vzw, nr. 92, nov-<strong>de</strong>c 2002,<br />

p.181-186.<br />

6<br />

C. REVARD. Richard Hurd and MS Harley 2253, Notes and queries, 26 (1970), p.199-202. Ver<strong>de</strong>re<br />

info op http://www.lancs.ac.uk/staff/haywardp/hist422/seminars/Harley2253.htm<br />

7<br />

Monumenta Germaniae historica, scriptores, dl. XXVIII. Te vin<strong>de</strong>n bij MGH online op “ex floribus<br />

historiarum qui Mathei Westmonasteriensis dicuntur” p.496-499.<br />

http://bsbdmgh.bsblrz.-muenchen.<strong>de</strong>/dmgh_new/app/web?action=loadBook&bookId=00000862<br />

8<br />

J. FIEUWS. Een Engels volkslied <strong>over</strong> <strong>de</strong> slag <strong>de</strong>r gul<strong>de</strong>n sporen. In Brugs Ommeland, 1977/2,<br />

p.186-195.<br />

9<br />

M. DE BRUIJN en Ch. BROER. Volc te voet. Gevolgen van <strong>de</strong> Gul<strong>de</strong>nsporenslag voor <strong>de</strong> opkomst van<br />

<strong>de</strong> burgerij in <strong>de</strong> Noor<strong>de</strong>lijke Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n. Utrecht, 2002.<br />

3


Het lied telt 17 strofen van telkens acht regels op rijm (aaab cccb). Het begint met<br />

“Lustreth, Lordinges, bothe yonge ant ol<strong>de</strong>” of: Luister, heren, jong en oud. De auteur sluit<br />

<strong>de</strong> tekst ook mooi af met “ik bezong voor u hoe <strong>de</strong> slag begon”, hoe Frankrijk en<br />

Vlaan<strong>de</strong>ren vijan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Dat is volgens <strong>de</strong> tekst omdat <strong>de</strong> Fransen <strong>de</strong> Vlaamse graaf<br />

opgesloten had<strong>de</strong>n.<br />

Aanschouwelijk voorgesteld<br />

De woordkeuze verraadt dat <strong>de</strong> auteur met bei<strong>de</strong> voeten op <strong>de</strong> grond staat. De intenties<br />

van <strong>de</strong> Franse vijan<strong>de</strong>n zijn erg concreet. Ze willen <strong>de</strong> Vlamingen “hun hoof<strong>de</strong>n afslaan in<br />

<strong>de</strong> wei en (ze) in het moeras gooien”! Wanneer ze Pieter <strong>de</strong> Coninc te pakken krijgen zullen<br />

ze “hem villen en zijn len<strong>de</strong>n roosteren (…) en hem lijkbleek doen wor<strong>de</strong>n”.<br />

De tekst bevat levendige vergelijkingen. De Vlamingen slaan hard en verpletterend, “zoals<br />

een steen doet met glas” (= as ston doth the glas). De Fransen zijn “zo rap als een haas”<br />

(= so liht so the hare) maar ze zitten gevangen “als vogels in een strik” (= so bryd is in<br />

snare). Hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n Franse ruiters liggen geveld, “gekeeld als varkens” (= ystyked ase<br />

swyn). De verliezers kunnen haast niet meer vluchten. Ze hebben “lamme voeten” (= fot<br />

lome).<br />

Leedvermaak<br />

Het feit dat <strong>de</strong> Vlamingen hun tegenstan<strong>de</strong>rs brutaal vermoor<strong>de</strong>n, wordt hen niet<br />

aangerekend. Het zijn <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren die in <strong>de</strong> fout gegaan zijn.<br />

Het hele conflict is door <strong>de</strong> schuld van <strong>de</strong> Frans koning begonnen, want hij liet <strong>de</strong> graaf van<br />

Vlaan<strong>de</strong>ren gevangen nemen “met vals verraad” (= with tresoum untrewe). Ook had<strong>de</strong>n ze<br />

maar “thuis in hun land” (= at home in huere lon<strong>de</strong>) moeten blijven, dan was hen veel<br />

onheil gespaard gebleven. Bovendien maakten ze “nieuwe wetten” (= statuz newe) en<br />

lokten ze daardoor zelf het verzet uit. Nu is het te laat. “Groot is het verdriet en het<br />

geween” (= muche was the sorewe ant the wepinge) in Frankrijk. Dat neemt niet weg dat<br />

<strong>de</strong> Vlamingen “veel plezier” (= god game) vin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>over</strong>winning.<br />

Schan<strong>de</strong>lijk<br />

De ne<strong>de</strong>rlaag van <strong>de</strong> Fransen is een blaam die elk van hen pijnlijk treft. Jacob van Saint-Pol<br />

of Jacques <strong>de</strong> Châtillon (= Sir Jakes) vlucht op een zeer onwaardige manier weg na <strong>de</strong><br />

Brugse Metten. Hij ontsnapt namelijk via het achter<strong>de</strong>urtje van een wijnkroeg.<br />

Legeraanvoer<strong>de</strong>r Robert d’Artois smeekt om zijn leven met <strong>de</strong> kruiperige aanspreking: “Ik<br />

geef mij <strong>over</strong> aan U, Pieter <strong>de</strong> Coninc genaamd, U bent machtig en vrij …” Om <strong>de</strong> beslissing<br />

te nemen haalt Pieter er een slachter (= bocher; Jan Brei<strong>de</strong>l?) bij om <strong>over</strong> het lot van <strong>de</strong><br />

Franse graaf te oor<strong>de</strong>len. D’Artois wordt gedood, nog liever dan hem op te sluiten in <strong>de</strong><br />

gevangenis van Brugge, want daar zou hij nog brood te eten moeten krijgen… (= thou<br />

wol<strong>de</strong>st spene bred).<br />

Kortom, het dwaze Frankrijk (= thou seli Fraunce) was met een groot leger van<br />

zestigduizend man (= sixti thousenst) toch nog zo dom zich door een handvol vol<strong>de</strong>rs tam<br />

te laten maken (= ane fewe fullaris maketh ou so tame).<br />

Greet Verschatse<br />

15 januari 2011<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!