31.08.2013 Views

De werknemer en sociale media: hoe sociaal moet je ... - Van Doorne

De werknemer en sociale media: hoe sociaal moet je ... - Van Doorne

De werknemer en sociale media: hoe sociaal moet je ... - Van Doorne

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Workshop “<strong>De</strong> <strong>werknemer</strong> <strong>en</strong> <strong>sociale</strong><br />

<strong>media</strong>: <strong>hoe</strong> <strong>sociaal</strong> <strong>moet</strong> <strong>je</strong> zijn?”<br />

<strong>Van</strong> <strong>Doorne</strong>, 25 november 2010


Programma van vandaag<br />

• Inleiding.<br />

• Sociale <strong>media</strong> & het arbeidsrecht.<br />

• Casus 1: Sociale <strong>media</strong> & sollicitant<strong>en</strong> (vóór het di<strong>en</strong>stverband).<br />

• Casus 2: Sociale <strong>media</strong> & <strong>werknemer</strong>s: disfunctioner<strong>en</strong>.<br />

• Casus 3: Sociale <strong>media</strong> & <strong>werknemer</strong>s: vertrouwelijke<br />

bedrijfsinformatie & negatieve uitlating<strong>en</strong>.<br />

• Casus 4: Sociale <strong>media</strong> & ex-<strong>werknemer</strong>s: concurr<strong>en</strong>tie na einde<br />

di<strong>en</strong>stverband.<br />

Doel is e<strong>en</strong> interactieve workshop: geef uw m<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> stel gerust vrag<strong>en</strong>!<br />

2


<strong>Van</strong> <strong>Doorne</strong><br />

Netherlands Cli<strong>en</strong>t Service Award 2010<br />

Chambers Europe Awards for Excell<strong>en</strong>ce (2010)<br />

<strong>Van</strong> <strong>Doorne</strong><br />

Distinguished B<strong>en</strong>elux Firm 2009<br />

International Legal Alliance Summit & Awards (2009)<br />

<strong>Van</strong> <strong>Doorne</strong><br />

“The firm is comm<strong>en</strong>ded for its strong resources and dilig<strong>en</strong>t<br />

work ethic: “It is always clear that a lot of effort goes into its<br />

work.”<br />

Chambers Europe (2009)<br />

Profiel van <strong>Van</strong> <strong>Doorne</strong><br />

• Onafhankelijk Nederlands multi-service kantoor gevestigd<br />

te Amsterdam.<br />

• Actief in het topsegm<strong>en</strong>t van de zakelijke markt<br />

(bedrijfslev<strong>en</strong>, (semi-) overheid <strong>en</strong> non-profit).<br />

• Circa 140 advocat<strong>en</strong>, notariss<strong>en</strong> <strong>en</strong> fiscalist<strong>en</strong>.<br />

• Sam<strong>en</strong>werkingsverband met <strong>Van</strong>Eps Kunneman<br />

<strong>Van</strong><strong>Doorne</strong> met kantor<strong>en</strong> op Aruba, Bonaire <strong>en</strong> Curaçao.<br />

• Uitstek<strong>en</strong>d wereldwijd netwerk van bevri<strong>en</strong>de<br />

advocat<strong>en</strong>kantor<strong>en</strong>.<br />

• Opgericht in 1930 door Pieter van <strong>Doorne</strong>.<br />

3


Het kantoor: onze juridische expertise<br />

<strong>Van</strong> <strong>Doorne</strong> is e<strong>en</strong> multi-service kantoor met gespecialiseerde praktijkgroep<strong>en</strong>, die<br />

tezam<strong>en</strong> de zakelijke markt in de volle breedte bestrijk<strong>en</strong>.<br />

• Arbeidsrecht <strong>en</strong> P<strong>en</strong>sio<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Bank <strong>en</strong> effect<strong>en</strong>recht<br />

• Europees- <strong>en</strong> mededingingsrecht<br />

• Fiscaal recht<br />

• Herstructurering <strong>en</strong> Insolv<strong>en</strong>tie<br />

• Informatietechnologie<br />

• Intellectuele Eig<strong>en</strong>dom<br />

• Notariaat<br />

• Ondernemingsrecht<br />

• Overheid <strong>en</strong> Vastgoed<br />

• Proces- <strong>en</strong> verzekeringsrecht<br />

4


Het kantoor: onze marktexpertise<br />

Specialist<strong>en</strong> op diverse rechtsgebied<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> geïntegreerd sam<strong>en</strong> in speciale teams<br />

<strong>en</strong> combiner<strong>en</strong> juridische k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> scherpte met actuele marktk<strong>en</strong>nis.<br />

• Aanbesteding<br />

• Commercial Contracting<br />

• Corporate Litigation<br />

• Entertainm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Media<br />

• Familiebedrijf<br />

• Farma<br />

• Financiële Instelling<strong>en</strong><br />

• Food <strong>en</strong> Beverage<br />

• Gezondheidszorg<br />

• Herstructurering <strong>en</strong> Insolv<strong>en</strong>tie<br />

• Mediation<br />

• Onderwijs<br />

• Outsourcing <strong>en</strong> Offshoring<br />

• P<strong>en</strong>sio<strong>en</strong><br />

• Privacy<br />

• Publieke Private Sam<strong>en</strong>werking<br />

• Sport<br />

• Technologie<br />

5


Onze werkwijze<br />

Partneraandacht<br />

Wij werk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperkte leverage. <strong>De</strong> partner neemt niet alle<strong>en</strong><br />

verantwoordelijkheid, maar verricht zelf de key-werkzaamhed<strong>en</strong>. Dit<br />

onderscheidt ons van andere kantor<strong>en</strong>.<br />

Ondernem<strong>en</strong>d<br />

Wij zijn resultaatgedrev<strong>en</strong>, oplossingsgericht <strong>en</strong> pragmatisch. We hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gezonde ambitie om altijd tot de beste <strong>en</strong> meest efficiënte aanpak te kom<strong>en</strong>,<br />

zo nodig door toepassing van out-of-the-box oplossing<strong>en</strong> <strong>en</strong> middels e<strong>en</strong><br />

accountmanagem<strong>en</strong>t aanpak.<br />

‘Plezierig om zak<strong>en</strong> mee te do<strong>en</strong>’<br />

Dat vind<strong>en</strong> wij belangrijk <strong>en</strong> dat is ook wat onze cliënt<strong>en</strong> over ons zegg<strong>en</strong>.<br />

Onze advocat<strong>en</strong> zijn professioneel, no nons<strong>en</strong>se <strong>en</strong> service gericht. Wij lat<strong>en</strong><br />

ons voorstaan op e<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>de bereikbaarheid, korte responstijd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

transparante pro<strong>je</strong>ctplanning <strong>en</strong> facturering.<br />

6


Maatschappelijk ondernem<strong>en</strong><br />

<strong>Van</strong> <strong>Doorne</strong> ondersteunt meerdere organisaties die wij e<strong>en</strong> warm hart<br />

toedrag<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> selectie:<br />

7


“Loyal cli<strong>en</strong>ts… appreciate the team's in-depth knowledge of<br />

Dutch employm<strong>en</strong>t law.”<br />

Chambers Europe (2010)<br />

Labour and employee b<strong>en</strong>efits<br />

“Highly recomm<strong>en</strong>ded.”<br />

PLCWhich Lawyer? (2010)<br />

“This ‘practical and accessible’ four-partner group assists<br />

domestic and international companies with p<strong>en</strong>sions,<br />

outsourcing, cross-border employm<strong>en</strong>t and the employm<strong>en</strong>t<br />

aspects of sports law.”<br />

Chambers Europe (2009)<br />

Wat doet de praktijkgroep<br />

arbeidsrecht?<br />

• <strong>De</strong> praktijkgroep arbeidsrecht van <strong>Van</strong> <strong>Doorne</strong> bestaat uit<br />

3 partners, 8 medewerkers <strong>en</strong> 2 junior medewerkers.<br />

• Wij adviser<strong>en</strong> grote <strong>en</strong> middelgrote bedrijv<strong>en</strong> in binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>land op het gehele, brede gebied van het arbeids- <strong>en</strong><br />

p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>recht.<br />

• In het bijzonder adviser<strong>en</strong> wij bijvoorbeeld over individueel<br />

<strong>en</strong> collectief ontslagrecht, medezegg<strong>en</strong>schapsrecht,<br />

overgang van onderneming, outsourcing & offshoring <strong>en</strong><br />

reorganisaties.<br />

• Wij adviser<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> over juridische vraagstukk<strong>en</strong><br />

maar werk<strong>en</strong> ook sam<strong>en</strong> met cliënt<strong>en</strong> bij het ontwikkel<strong>en</strong><br />

van langetermijnstrategieën op het gebied van HR <strong>en</strong><br />

arbeidsrecht.<br />

8


Sociale <strong>media</strong> & het arbeidsrecht<br />

• Voortschrijd<strong>en</strong>de digitalisering leidt tot problem<strong>en</strong> op de werkvloer.<br />

• Ge<strong>en</strong> wettelijk kader voor gebruik e-mail/internet.<br />

• Werkgever mag regels gev<strong>en</strong> voor gebruik (instructiebevoegdheid).<br />

• Literatuur/rechtspraak: beperkt e-mail- <strong>en</strong> internetgebruik op de werkplek is<br />

toegestaan.<br />

• Over <strong>sociale</strong> <strong>media</strong> <strong>en</strong> <strong>werknemer</strong>s <strong>en</strong> het gebruik daarvan op de werkplek is<br />

tot nu toe nauwelijks rechtspraak gewez<strong>en</strong>.<br />

• Welke problem<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> in arbeidsrelaties voor <strong>en</strong> welke recht<strong>en</strong> spel<strong>en</strong><br />

daarbij e<strong>en</strong> rol?<br />

9


Casus 1: <strong>sociale</strong> <strong>media</strong> & de sollicitant<br />

Iemand solliciteert als marketeer bij e<strong>en</strong> sofwarebedrijf. <strong>De</strong> recruiter googled<br />

de sollicitant voorafgaand aan het gesprek <strong>en</strong> vindt met name allerlei<br />

persoonlijke informatie over hem, waaronder het feit dat de man betiteld wordt<br />

als “het drankorgel van Rotterdam”.<br />

Wat mag/<strong>moet</strong> de recruiter met deze informatie do<strong>en</strong>?<br />

10


Sociale <strong>media</strong> & sollicitant<br />

• Uitgangspunt: informatie die op<strong>en</strong>baar op internet toegankelijk is (zoals op<br />

Hyves of Google) mag gebruikt word<strong>en</strong> bij de selectie.<br />

• NVP-sollicitatiecode (door rechters zeld<strong>en</strong> gehanteerd):<br />

- werkgever <strong>moet</strong> zich ervan bewust zijn dat informatie van internet<br />

niet altijd betrouwbaar is;<br />

- de op websites verkreg<strong>en</strong> informatie zal indi<strong>en</strong> relevant (a) aan de<br />

sollicitant word<strong>en</strong> meegedeeld (met bronvermelding); <strong>en</strong> (b) met de<br />

sollicitant word<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>.<br />

• Wet <strong>en</strong> college bescherming persoonsgegev<strong>en</strong>s:<br />

- werkgever <strong>moet</strong> informatie vertrouwelijk <strong>en</strong> zorgvuldig behandel<strong>en</strong>;<br />

- bij niet-aanname <strong>moet</strong><strong>en</strong> alle gegev<strong>en</strong>s binn<strong>en</strong> 4 wek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verwijderd,<br />

t<strong>en</strong>zij de sollitant toestemming geeft (dan 1 jaar).<br />

• CBP Richtsnoer<strong>en</strong>: publicatie van persoonsgegev<strong>en</strong>s op internet.<br />

11


Casus 2: <strong>sociale</strong> <strong>media</strong> &<br />

disfunctioner<strong>en</strong>de <strong>werknemer</strong>s<br />

E<strong>en</strong> <strong>werknemer</strong> meldt zich op vrijdagocht<strong>en</strong>d om 9.00 uur ziek met ernstige<br />

hoofdpijnklacht<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> paar uur later ziet één van haar collega’s op Facebook<br />

het bericht van de <strong>werknemer</strong> in kwestie dat deze lekker op het Amstelveld in<br />

het zonnet<strong>je</strong> zit met e<strong>en</strong> glaas<strong>je</strong> witte wijn met ijs.<br />

<strong>De</strong>ze informatie bereikt de leidinggev<strong>en</strong>de van de spijbel<strong>en</strong>de <strong>werknemer</strong>. Die<br />

is woed<strong>en</strong>d. Wat kan de werkgever do<strong>en</strong>?<br />

12


Sociale <strong>media</strong> & disfunctioner<strong>en</strong>de<br />

<strong>werknemer</strong>s<br />

A. Mag de werkgever de informatie van Facebook überhaupt gebruik<strong>en</strong>?<br />

Let op onderscheid privé <strong>en</strong> publiek domein.<br />

B. Acties?<br />

- Spoedcontrole bedrijfsarts;<br />

- Vri<strong>je</strong> dag opnem<strong>en</strong>;<br />

- Mondelinge/schriftelijke waarschuwing;<br />

- Loon stopzett<strong>en</strong>;<br />

- Schorsing;<br />

- Beëindiging di<strong>en</strong>stverband (UWV/kantonrechter/wederzijds<br />

goedvind<strong>en</strong>);<br />

- Ontslag op staande voet.<br />

13


Casus 3: <strong>sociale</strong> <strong>media</strong> & vertrouwelijke<br />

informatie <strong>en</strong> negatieve uitlating<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> <strong>werknemer</strong> zet e<strong>en</strong> bericht op zijn weblog waarin hij (a) vertrouwelijke<br />

bedrijfsinformatie bek<strong>en</strong>dmaakt; <strong>en</strong> (b) zich negatief uitlaat over zijn<br />

werkgever.<br />

Wat kan de werkgever hierteg<strong>en</strong> do<strong>en</strong>?<br />

14


Sociale <strong>media</strong> & vertrouwelijke<br />

informatie<br />

Spanningsveld:<br />

(i) grondrecht<strong>en</strong> privacy & vrijheid van m<strong>en</strong>ingsuiting;<br />

(ii) geheimhoudingsplicht;<br />

(iii) ondergeschiktheid (instructierecht werkgever);<br />

(iv) bescherming persoonsgegev<strong>en</strong>s;<br />

(v) goed <strong>werknemer</strong>schap.<br />

15


Sociale <strong>media</strong> & vertrouwelijke<br />

informatie<br />

A Sch<strong>en</strong>ding geheimhoudingsplicht<br />

• Over het algeme<strong>en</strong>: bescherming belang<strong>en</strong> werkgever t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van<br />

vetrouwelijke informatie prevaleert bov<strong>en</strong> vrijheid van m<strong>en</strong>ingsuiting<br />

<strong>werknemer</strong>.<br />

• Hoe kan vertrouwelijke informatie word<strong>en</strong> beschermd?<br />

- geheimhoudingsbeding (met boetebeding) in arbeidsovere<strong>en</strong>komst;<br />

- beleid/richtlijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> sancties ingeval van overtreding;<br />

- indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> van beide: onrechtmatige daad of strijd met goed<br />

<strong>werknemer</strong>schap (art. 7:611 BW).<br />

16


Microsoft gebruikt Apple computers<br />

17


Sociale <strong>media</strong> & negatieve uitlating<strong>en</strong><br />

B. Negatieve uitlating<strong>en</strong> <strong>werknemer</strong>/imagoschade werkgever <strong>en</strong> sancties<br />

• Over het algeme<strong>en</strong>: bescherming belang vrijheid van m<strong>en</strong>ingsuiting<br />

prevaleert bov<strong>en</strong> belang werkgever bij imagobehoud. Niet onbeperkt;<br />

gr<strong>en</strong>s echter niet snel bereikt.<br />

• Hoe toch bescherming creër<strong>en</strong>?<br />

- Beleid/richtlijn<strong>en</strong> over externe communicatie & het gebruik<br />

van <strong>sociale</strong> <strong>media</strong>;<br />

- Zo niet, onrechtmatige daad <strong>en</strong>/of goed <strong>werknemer</strong>schap.<br />

18


Casus 4: <strong>sociale</strong> <strong>media</strong> & ex<strong>werknemer</strong>s<br />

E<strong>en</strong> <strong>werknemer</strong> is in di<strong>en</strong>st als makelaar bij e<strong>en</strong> vastgoedbedrijf. In zijn<br />

arbeidsovere<strong>en</strong>komst is e<strong>en</strong> relatiebeding opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> waarin staat dat hij<br />

gedur<strong>en</strong>de 1 jaar na het einde van het di<strong>en</strong>stverband ge<strong>en</strong> (voormalige)<br />

klant<strong>en</strong>/zakelijke relaties van zijn werkgever mag b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong> waarmee hij<br />

tijd<strong>en</strong>s zijn di<strong>en</strong>stverband in contact is geweest.<br />

<strong>De</strong> <strong>werknemer</strong> zegt zijn di<strong>en</strong>stverband op <strong>en</strong> begint voor zichzelf. Hij verandert<br />

zijn profiel op LinkedIn als zodanig. Nu de <strong>werknemer</strong> “gelinked” is aan e<strong>en</strong><br />

groot aantal klant<strong>en</strong>/zakelijke relaties van zijn ex-werkgever, is het resultaat<br />

daarvan dat al die klant<strong>en</strong>/zakelijke relaties e<strong>en</strong> e-mail ontvang<strong>en</strong> waarin staat<br />

dat zijn profiel is gewijzigd <strong>en</strong> dat hij voor zichzelf is begonn<strong>en</strong>.<br />

Overtreedt de <strong>werknemer</strong> hiermee zijn relatiebeding?<br />

19


Sociale <strong>media</strong> & ex- <strong>werknemer</strong>s<br />

Het non-concurr<strong>en</strong>tiebeding<br />

• Er zijn verschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> beding<strong>en</strong>: anti-wervingsbeding, relatiebeding<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> non-concurr<strong>en</strong>tiebeding.<br />

• Vereist<strong>en</strong> voor het rechtsgeldig overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dergelijk beding:<br />

– schriftelijk;<br />

– tuss<strong>en</strong> werkgever <strong>en</strong> <strong>werknemer</strong>;<br />

– meerderjarige <strong>werknemer</strong>;<br />

– gelijkblijv<strong>en</strong>de omstandighed<strong>en</strong>.<br />

20


Sociale <strong>media</strong> & ex- <strong>werknemer</strong>s<br />

Naleving/afdwingbaarheid non-concurr<strong>en</strong>tiebeding<br />

• E<strong>en</strong> geldig beding <strong>moet</strong> word<strong>en</strong> nageleefd.<br />

• Toetsing door rechter (doorgaans op vordering van <strong>werknemer</strong>).<br />

• Toetsing aan doel van het beding <strong>en</strong> omstandighed<strong>en</strong>.<br />

• Belang<strong>en</strong>afweging.<br />

21


Sociale <strong>media</strong> & ex- <strong>werknemer</strong>s<br />

Ge<strong>en</strong> beding: onrechtmatige concurr<strong>en</strong>tie?<br />

• Wat is onrechtmatige concurr<strong>en</strong>tie?<br />

• Wanneer kan e<strong>en</strong> werkgever beroep do<strong>en</strong> op onrechtmatige concurr<strong>en</strong>tie?<br />

• Kan e<strong>en</strong> werkgever e<strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>t aansprek<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> ex-<strong>werknemer</strong><br />

onrechtmatig laat concurrer<strong>en</strong>?<br />

22


Tips & tricks<br />

• Inv<strong>en</strong>tariseer <strong>en</strong> beoordeel interne richtlijn<strong>en</strong> op het gebied van:<br />

- e-mail <strong>en</strong> internet;<br />

- gedragscode;<br />

- het gebruik van <strong>sociale</strong> <strong>media</strong> door <strong>werknemer</strong>s;<br />

- klokk<strong>en</strong>luid<strong>en</strong>.<br />

• Ge<strong>en</strong> interne regels aanwezig? Stel e<strong>en</strong> richtlijn op!<br />

• <strong>De</strong>nk aan recht<strong>en</strong> ondernemingsraad.<br />

• Kom e<strong>en</strong> geheimhoudings- <strong>en</strong> non-concurr<strong>en</strong>tiebeding (met e<strong>en</strong><br />

boetebeding!) met <strong>je</strong> <strong>werknemer</strong>s overe<strong>en</strong>.<br />

23


Contact?<br />

Marjolijn Lips<br />

Partner<br />

Arbeidsrecht<br />

t +31 (0)20 6789 504<br />

f +31 (0)20 7954 504<br />

lips@vandoorne.com<br />

<strong>Van</strong> <strong>Doorne</strong> N.V.<br />

Jachthav<strong>en</strong>weg 121<br />

1081 KM Amsterdam<br />

Postbus 75265<br />

1070 AG Amsterdam<br />

t +31 (0)20 6789 123<br />

f +31 (0)20 6789 589<br />

e info@vandoorne.com<br />

w www.vandoorne.com 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!