Nieuwsbrief juli 2009 - Crowfile

spheres.crowfile.com

Nieuwsbrief juli 2009 - Crowfile

In het nieuWsD

In deze uitgave:

• 10 speerpunten ter versterking van de Drechtsteden economie

• Gelukkig, eindelijk recessie

• WD-ledenvergadering bij Van Leeuwen Buizen

• Thema: ‘De kracht van samenwerking’

• Drechtsteden beter bereikbaar

De drie W’s:

Werk, Welzijn, Welvaart

In de ledenvergadering van december 2008 werd aangegeven om

pro-actief de politieke partijen te benaderen met datgene wat het

bedrijfsleven van belang vindt voor de regio. Hierbij was dan wel

enige haast geboden. De standpunten van de WD zouden al voor

de zomervakantie gereed moeten zijn, want dan worden door de

partijen hun programma’s geschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen

van 2010.

Het bestuur is daarmee direct aan de slag gegaan. Een werkgroep,

bestaande uit Gert Jongeneel, Bert de Winter en Peter de Waard

Op 19 mei jl. werden we in de namiddag hartelijk ontvangen bij

Van Leeuwen Buizen in het bedrijfsrestaurant. Uiteindelijk waren er

ruim 50 leden aanwezig. Teun Muller wist het verslag van de vorige

ledenvergadering zonder enige opmerking goedgekeurd te krijgen.

Verder meldde hij dat een aantal leden, met meestal een buitenlandse

moederorganisatie, wegens de crisis hun lidmaatschap had opgezegd.

Jammer! Teun vroeg ook aan allen om op de eigen website te vermelden

dat we lid zijn van de WD. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik dat

zelf nog wel moet doen. Maar een goed initiatief. Peter de Waard lichtte

de statements toe ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.

Hij wist er zo snel geen goed Nederlands woord voor zei hij. Stellingen

misschien? Een ieder zal zich in één of meer stellingen kunnen vinden.

Zelf vond ik de plannen aangaande de relatie tussen bedrijfsleven en

het onderwijs erg ambitieus en zeker de moeite waard. De aanpak rond

de stellingen kwam op mij als behoorlijk grondig over. Prima!

Juli 2009

heeft verschillende conceptpunten geformuleerd, die daarna

door het voltallige bestuur zijn aangevuld en geaccordeerd.

Dit resulteerde in 21 statements rond de thema’s:

• Visieontwikkeling en -uitvoering

• Relatie overheid – bedrijfsleven

• Ruimtelijke ontwikkeling

• Kennis en onderwijs

• Arbeidsmark

WD-ledenvergadering bij Van Leeuwen Buizen

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 6


Werk, Welzijn en Welvaart

Dat is de titel van het boekje met de 10 speerpunten dat ik op

17 juni jl. in de Drechtraad officieel heb aangeboden aan de politieke

partijen in onze regio. Speerpunten die door u zijn gekozen

en waarvan u ook de belangrijkheid heeft bepaald. Ons doel is

dat deze speerpunten door de politiek worden opgepakt en weer

terugkomen in hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezing

in het voorjaar van 2010. Het is evident dat wij

wederom aan de politiek en onze bestuurders duidelijk gemaakt

hebben dat wij graag meedenken en –werken in onze regio.

Wat betreft het “meewerken” is de laatste tijd heel veel gedaan

door onze bestuursleden. Vooral de activiteiten die nu in verband

met de crisis actueel zijn, zoals het vormen van een mobiliteitscentrum

om te zorgen dat mensen, die werkloos worden en die

we graag voor onze regio willen behouden, zo snel mogelijk weer

aan het werk kunnen komen. Zo ook onze nimmer aflatende strijd

om te bevorderen dat de scholen die leerlingen leveren waar we

wat aan hebben voor onze regio en te promoten dat leerlingen

een voortgezette opleiding kiezen om nu niet gelijk werkloos te

worden.

Maar we zijn niet alleen bezig met het bestrijden van pijn in

deze crisis, ook onze andere activiteiten blijven actueel, want

na deze crisis komt zeker weer een periode dat we weer iedereen

hard nodig zullen hebben. We moeten dan ook de lange en

middellange termijn niet vergeten en ook stevig doorgaan op

de onderwerpen waarin we in voorgaande periodes actief waren.

Industriedag 5 november

Ook dit jaar zal er op 5 november 2009 weer een Industriedag

plaatsvinden. Een exacte titel voor de Industriedag is nog niet

voorhanden, maar duidelijk is wel dat het zich binnen de kaders

van het thema ‘De kracht van samenwerking’ zal bevinden.

In alle sectoren van de maatschappij en het bedrijfsleven ontstaan

samenwerkingsverbanden tussen, maar ook in organisaties.

Soms gaat dat heel goed, vaak ook niet. Samenwerken is van alle

tijden maar wint dagelijks aan actualiteit. Zeker in een periode

dat het economisch minder gaat, zijn we er vaak van overtuigd dat

samenwerken essentieel is om als organisatie te overleven. Maar

hoe organiseer je dat dan? Want de praktijk leert dat 50% van de

samenwerkingsverbanden niet oplevert wat er in zit. Hoe werken

we strategisch samen aan samenwerken? Laten we ons hierbij

leiden door de traditionele opvattingen of gaan we ons ook buiten

de bestaande denkkaders begeven en laten we de creatieve geest

in ons los. Wat zijn de valkuilen? Graag willen we op deze dag ook

aandacht besteden aan de consequenties van niet samenwerken en

De belangrijkheid van de WD wordt bepaald door de grootte van

onze achterban. Zeker in deze economisch mindere tijden is het

“goed georganiseerd” zijn van groot belang. Het bestuur zal extra

aandacht geven aan het ledenbeleid en ook actief het lidmaatschap

van Werkgevers Drechtsteden promoten.

Ik vraag u om, bijvoorbeeld op uw website, aan te geven dat u lid

bent van de WD. Zodoende bereiken we dat we aan het overige

bedrijfsleven duidelijk onze keus kenbaar maken en hopelijk leidt

ook dit tot een groter ledental.

Tot slot wens ik u, nu de vakanties voor de deur staan, een mooie

zomer toe in de hoop dat we na de vakantieperiode kunnen

zeggen dat het herstel in aantocht is.

Teun Muller

de voordelen en effecten van goed samenwerken zoals bijvoorbeeld

het verminderen van faalkosten en het verbeteren van efficiëncy.

Door samenwerken kan je een beter product leveren en genereer je

uiteindelijk meer omzet. Daarnaast willen we naast de theoretische

context vooral inzoomen op praktijkvoorbeelden. Wat kunnen we

daarvan leren? Het mag u duidelijk zijn, er zijn genoeg ideeën. We

zijn druk bezig om interessante sprekers bij deze items te vinden.

En, ja natuurlijk, zoals u onderhand van mij gewend bent, maak

ik me dit jaar weer zorgen over de sponsoring. Gaat het financieel

lukken om de dag rond te krijgen? Het blijft een uitdaging maar ook

dit jaar ga ik deze weer aan en hoop met uw medewerking een mooie

dag neer te kunnen zetten. Met elkaar samenwerken aan een dag

over samenwerken, is het toppunt van samenwerken, toch?

Barbara Keuzenkamp

secretaris


Vervolg van voorpagina De drie W’s: ‘Werk, Welzijn en Welvaart’

Deze 21 statements zijn via een digitale enquête aan de leden

voorgelegd. Daar is toen zeer goed op gereageerd. Maar liefst 47 leden

(ruim 20%) gaven hun top 10 aan, waarbij een aantal leden nog enkele

suggesties voor aanvullingen deden. Ditzelfde selectieproces is ook

afzonderlijk binnen het bestuur gedaan, waaruit vrijwel dezelfde top 10

naar voren kwam. Hierop besloot het bestuur volledig de ‘top 10 keuze’

van de leden te volgen.

Op de WD-ledenvergadering van 19 mei zijn de gekozen 10 punten intern

gepresenteerd. Vervolgens zijn deze punten gedrukt in een fraai boekwerkje

met als titel Werk, Welzijn en Welvaart. Het eerste exemplaar

daarvan is tijdens de Drechtraadvergadering van woensdag 17 juni jl.

uitgereikt aan de heer Bandell, voorzitter van het Drechtstedenbestuur

en burgemeester van Dordrecht. Inmiddels zullen alle politieke partijen

en de WD-leden een exemplaar van het boekje hebben ontvangen.

Hoewel ieder punt natuurlijk van groot belang is voor de regio (het is

op zich al een selectie), is het toch aardig te weten waar onze leden

het grootste belang aan hechten. Gerangschikt naar de procentuele

stemverdeling vanuit de 47 leden gaat het om de speerpunten in

onderstaand kader:

72%

68%

64%

62%

60%

55%

De Werkgevers Drechtsteden roept de politieke partijen op deze

speerpunten te verwerken in hun programma’s en er de komende jaren

met de colleges ook daadwerkelijk uitvoering aan te doen geven.

De WD werkt daar ook zelf graag aan mee. Dit met als doel de economie

te versterken, de werkgelegenheid te verbeteren en de welvaart in de

Drechtsteden in stand te houden.

Het WD-bestuur heeft dit jaar met een duidelijk pro-actieve benadering

van overheid en politiek een nieuwe weg ingeslagen. Een weg waarbij

we aangeven graag mee te denken over toekomst en vormgeving van

onze regio. Waarbij we ook graag onze expertise willen inbrengen voor

het realiseren van de doelen. Hier willen we mee doorgaan, ondersteund

door meer dan 200 toonaangevende bedrijven in de regio.

Peter de Waard

Bestuurslid WD

Bedrijven moeten bereikbaar zijn

Door goede ontsluitingen en verbetering van het openbaar vervoer, zal de bereikbaarheid van industrieterreinen

moeten worden verbeterd.

Investeer in verbetering infrastructuur

De steeds intensievere kenniseconomie vereist een goede infrastructuur, waarbij uitbreiding van het glasvezelnetwerk

een belangrijke randvoorwaarde is.

Investeer in relatie met bedrijfsleven

Er zijn betere contacten en goede communicatie met het bedrijfsleven nodig, om te komen tot een helder inzicht

tussen vraag en aanbod van arbeid in combinatie met actieve bemiddeling. De vertrouwensrelatie moet worden

hersteld, door niet eenzijdig vanuit het belang van de werkzoekende te redeneren.

Ontwikkelen van economische visie

De overheid zal met de belangrijkste stakeholders moeten gaan nadenken over een reëel economisch toekomstperspectief

voor de Drechtsteden. Een totaalvisie die door een ieder wordt uitgedragen, die de prioriteiten aangeeft

en waar het beleid voor de komende jaren met concrete doelstellingen op wordt afgestemd.

Een actieve Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

Zorg voor uitvoering van de plannen met een gerichte organisatie (zoals in Brabant) die stap voor stap de economie

in de regio kan versterken.

Verbinding onderwijs – bedrijfsleven

Een structureel samenwerkingsverband creëren door aan de verschillende opleidingen de grote en/of toonaangevende

regionale bedrijven te koppelen die in dat kennisgebied werkzaam zijn.

Revitaliseren van bedrijfsterreinen

Met voortvarendheid de verloedering van industriële gebieden en bedrijventerreinen aanpakken, wat de

Drechtsteden niet alleen een goed vestigingsklimaat oplevert, maar de industrie ook in harmonie brengt met een

betere woonomgeving.

Faciliteer ondernemerschap

Heb oog voor de behoeften van startende ondernemingen die de regio diversiteit, innovatie en nieuwe

werkgelegenheid geven.

Adequate informatieverstrekking

Informatie over vergunningen en regels zullen de daarvoor verantwoordelijke gemeenten op duidelijke en

volledige wijze digitaal moeten ontsluiten.

Stimulering technisch onderwijs

De industrie in de Drechtsteden heeft om succesvol te kunnen blijven een continue behoefte aan gekwalificeerd

technisch personeel. Het is voor de bedrijvigheid en welvaart van groot belang dat deelname van jongeren aan

technisch onderwijs actief wordt gestimuleerd.


Gelukkig, eindelijk recessie

Blij zijn met recessie, dalende omzetten en werkloosheid?

Nee, natuurlijk niet. Maar het is ook geen periode om slechts

te wanhopen en in een hoekje te gaan zitten huilen. Juist een

recessie geeft weer nieuwe kansen, want kijk eens naar de

afgelopen jaren. Hoe vaak heeft u toen niet verzucht nergens

tijd voor te hebben? Ook niet voor innovatie. Dat excuus geldt

nu niet meer.

Anticyclisch investeren, praat u er slechts over of doet u het ook?

Gaan we die uitbreiding pas realiseren als de bouwwereld vol zit,

u lang moet wachten en een topprijs betaalt? Of grijpt u nu de

kansen in een slappe markt en aannemers die voor u in de rij staan?

Maar ja, kan ik wel investeren als de omzet zo slecht is? Hoe lang

wilt u dat nieuwe gebouw eigenlijk gebruiken? Enkel voor deze

maanden of zet u het voor 50 jaar neer? Verwacht u werkelijk over

2 jaar nog steeds in een recessie te zitten? Maar wil de bank het wel

financieren? Als u het geld voor 100% moet lenen en dus het risico

geheel bij een ander neerlegt, nee dan waarschijnlijk niet. Natuurlijk

kijken banken kritischer dan voorheen, logisch want de risico’s zijn

in deze omstandigheden veel groter. Maar de financiële wereld

draait nog gewoon door, ook de uitzettingen van banken. Echter

uw blauwe ogen alleen zijn niet voldoende.

Hoe zit het met uw organisatie? Als iedereen druk is, is nauwelijks

aanpassing mogelijk. Dat is vragen om moeilijkheden. Maar juist in

rustige periodes is er de tijd voor bezinning, verbetering en voorbereiden

op de toekomst. Ook die dure consultant zal ongetwijfeld

nu wat aan zijn tarief doen. En we weten allen dat het in crisistijden

eenvoudiger is ieder te overtuigen van het belang van aanpassen.

Of wilt u die broodnodige automatiseringswijziging liever uitvoeren

als iedereen weer tot over zijn oren in het werk zit? Ik wens u dan

veel sterkte toe.

Is uw verkoop nu op volle sterkte? Zijn uw vertegenwoordigers

slechts in staat de orders op te halen bij bestaande relaties, of

kunnen ze ook acquireren en nieuwe klanten werven? Kunnen ze

wel daadwerkelijk verkopen? Niet alleen uw product, maar ook

uw organisatie en de mogelijkheden? Juist in deze periode laat

de concurrentie steken vallen, ontslaan ze medewerkers en komt

hun relatie met afnemers onder druk te staan. Zwak gefinancierde

bedrijven vallen om. Volop kansen voor organisaties die juist extra

investeren in de verkoop.

Denk eens aan de bedrijven waar u nooit binnen kwam. Met inkopers

die u maandenlang met een kluitje in het riet stuurden en hooguit

uw prijzen gebruikten om de huidige leverancier onder druk te

zetten. Jarenlang deden zij niet anders dan slechts bestellen. Maar

om hun baan veilig te stellen en net te doen of ze druk bezig zijn,

starten ze nu allerlei inkoopacties op. Huidige relaties worden tegen

het licht gehouden. Zijn de prijzen wel marktconform, is de kwaliteit

in orde, hoe is de leveringsbetrouwbaarheid, is men in staat mee

te helpen de integrale kostprijs te verlagen? Nu komt u pas echt in

beeld en kan men u niet meer negeren.

Ik herinner me nog goed de laatste recessie van de jaren 2002 -2004.

Een periode waarin ik een technische groothandel leidde. Ook toen

vielen er in onze regio forse klappen in de industrie, vooral de

metaal en scheepsbouw hadden het toen moeilijk. De handel gaat

dan onderuit en daar kan je zelf niets aan doen. Maar juist door me

te richten op de toekomst lukte het de onderneming in die periode te

versterken. Met meer afnemers, betere systemen, een overname en

nieuwe medewerkers. Natuurlijk is dit voor iedere branche en crisis

weer anders. Maar het verbreden van de klantenbasis en verbeteren

van de organisatie, leverde ons bij het weer aantrekken van de

economie enorme groeicijfers op. Waarom zou dat nu anders zijn?

Peter de Waard

Bestuurslid WD


Economische neergang

in de regio en de acties van de Kamer

De van oorsprong Amerikaanse hypothekencrisis, die tot de financiële

crisis in 2008 leidde, is mondiaal geworden en treft ons, ook in

de regio Drechtsteden, als economische crisis nu ook al zo’n klein

jaar. Weliswaar wordt de ene type bedrijvigheid sneller en heviger

getroffen dan de andere (vergelijk de projectontwikkeling en bouw

versus de maritieme industrie) en zijn de directe en indirecte effecten

ook verschillend, we worden er allemaal mee geconfronteerd.

De media en dus ook de publieke opinies spelen hierbij een belangrijke

rol. Diverse keren zijn we als Kamer van Koophandel dan ook

de afgelopen maanden gevraagd te reageren, maar ook te initiëren

en te informeren.

Uiteraard staat sinds het najaar van 2008 op elke agenda van welke

bijeenkomst van de Kamer van Koophandel in de regio Rotterdam

dan ook (van zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur en de diverse

commissies en kringen, dus ook op die van de Kring Drechtstreek)

dit onderwerp vermeld. Het initiatief “10 uitdagingen om het

Ondernemerschap in de regio te stimuleren” van najaar 2008 kon

en kan de Kamer passend benutten om ook een actieve rol te spelen

in tijden van deze economische crisis. En zo hoort het ook.

De Kamer is er (al twee eeuwen) voor het bedrijfsleven; registreren,

stimuleren en informeren zijn de drie kerntaken en dat tegen een

zo’n laag mogelijke prijs. Wat dat laatste betreft gebeurt het natuurlijk

vaak genoeg dat mij, al grappend, door ondernemers de vraag

wordt gesteld “wat we nu zoal krijgen voor onze jaarlijkse bijdrage”.

Terwijl ik, niet alleen na uitleg, doch ook op basis van eigen ervaring

via voorlichting, informatie, bijvoorbeeld ook het reageren op

bestemmingsplannen, raadpleging maar ook belangenbehartiging,

netwerken en zakenborrels, ook andersom dikwijls opmerkingen

krijg dat tegenover de jaarlijkse toch beperkte bijdrage wel veel

goede informatie en voor het bedrijfsleven zinvolle en waardevolle

activiteiten staan.

Terug naar de crisis. Het aantal opheffingen van bedrijven (waarvan

meer dan de helft éénmansbedrijven) en het aantal faillissementen

(waarvan meer dan 50% B.V.’s) in de eerste 5 maanden van 2009 is in

de Drechtsteden aanzienlijk hoger dan de jaren ervoor. Dat we daarbij

tegen het slechte landelijk beeld nog goed afsteken, is een schrale

troost. Ook in de handel merken we als Kamer van Koophandel

Rotterdam dat het de eerste 5 maanden een stuk slechter gaat door

de geringere afgifte van Certificaten van oorsprong.

Uiteraard biedt deze periode ondernemers kansen, doch voor ons als

Kamer is het ook van belang op het juiste moment op de juiste plaats

te staan voor de ondernemers in deze regio en dat doen we ook.

De centrale boodschap van de Kamer: Blijf ondernemerschap

stimuleren!!

Dat wil zeggen dat we de volgende acties blijvend entameren:

• Doorgaan vermindering regeldruk

• Sneller verstrekken van vergunningen aan ondernemers

(de zogenaamde ´lex silencio´; niet op tijd als overheid

gereageerd daarmee wel de vergunning verstrekt!)

• Investeren in de buitenruime (schoon, heel veilig) en de

openbare infrastructuur

• Sneller betalen van facturen van leveranciers (een rapport van

onze Kamer van 2006 bewees dat al en wordt nu door Kamers

en overheden overgenomen; in plaats van na 30 dagen al na 20

dagen de factuur betalen)

• Opknippen aanbestedingen//inkopen in kleinere pakketten

• Opzetten regionale mobiliteitscentra (waartoe ook in de regio

Drechtsteden actie is ondernomen).

Bovendien blijven we als Kamer accenten leggen op onze kerntaak

voorlichting en informatie:

• ‘Ondernemen in zwaar weer’ (seminars waarvan een tweetal

voor onze regio, gerichte intakegesprekken)

• Workshops

• Masterclasses voor overheden en bedrijfsleven

• Accountmanagement voor individuele bedrijven ingevoerd

De Kamer Rotterdam heeft in dit kader bovendien een tiental

stageplekken aangeboden, stelt gratis vergaderruimte ter beschikking

aan benoemende organisaties en er worden marketingpakketten

aangeboden aan winkeliers- en ondernemersverenigingen

(zoals de leden van de Kring Drechtstreek ook hebben ervaren).

Samen met Syntens organiseert de Kamer seminars waarin de

gevolgen van de recessie worden besproken. Inmiddels heeft de

Kamer Rotterdam gekapitaliseerd al meer dan € 100.000,- extra

uitgetrokken voor bovengenoemde activiteiten.

Maar ook voorlichting aan starters en zittende ondernemers blijft

een zeer belangrijke reguliere taak.

Wist u dat in de periode dat veel overheden (en ook bijvoorbeeld

de banken) gesloten waren, zoals bijvoorbeeld vrijdag 1 mei en de

vrijdag na hemelvaart, er vele honderden (startende) ondernemers

te woord zijn gestaan aan de balie van de Kamer van Koophandel

Rotterdam?

Drs M (Theo) Schut,

Voorzitter Kring Drechtstreek en plaatsvervangend Voorzitter

Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam

Advertentie plaatsen in “In het nieuWsD”

Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om een mooie advertentie te plaatsen in “In het nieuWsD” ?

Neem dan contact op met ons secretariaat. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten.

T 078 - 639 00 33


Vervolg van voorpagina ‘WD-ledenvergadering bij Van Leeuwen Buizen’

Daarna vertelde Wico van Helden over de ontwikkelingen op de

regionale arbeidsmarkt: het mobiliteitscentrum in de Drechtsteden.

Hij toonde een site om à la de WD-sphere op een vlotte en efficiënte

wijze vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Naast bedrijven met

vacatures kunnen ook recent werkzoekenden zich presenteren.

Werkgevers kunnen straks zelf allerlei informatie en kandidaten

zoeken. Wico benadrukte nog eens dat het niet de “1000 ste CV-site”

is, maar een hulpmiddel om hier in de regio zaken voor elkaar te

krijgen. Ik ben zelf benieuwd naar het communicatieplan over dit

initiatief. Teun sloot de vergadering nadat er geen rondvraag bleek te

zijn. Een gemakkelijke vergadering!

Maureen van Engelen presenteerde het dit jaar 85-jarige Van

Leeuwen Buizen en lichtte toe dat de crisis ook gevolgen heeft voor

Van Leeuwen Buizen. In hun markten zoals kassenbouw, auto’s en

petrochemie is afname van activiteiten aan de orde. Maureen gaf aan

dat het hectische tijden zijn in rustige markten.

In de presentatie stond centraal dat Van Leeuwen Buizen waarde wil

toevoegen aan haar klanten. Een film over wat Van Leeuwen Buizen

daar wereldwijd onder verstaat was boeiend, leerzaam en indrukwekkend.

Hierna werd de groep in drieën verdeeld om met eigen ogen

te zien wat was gepresenteerd. Gelukkig mochten we voor één keer

zonder veiligheidsschoenen het terrein op.

Bedrijfsbezoek

van WD aan

SITA Recycling Services

in Rotterdam op

28 april 2009

Wel kregen we een op een baseballpet

lijkende storepet op. Eén die nu eens

fatsoenlijk en plezierig te dragen viel.

Ik hoop dat meer bedrijven waar veiligheidshelmen

verplicht zijn deze

aanschaffen. De rondleiding was boeiend en indrukwekkend.

Hoewel ik jaren geleden al eens mocht rondlopen, blijft het

verbazingwekkend hoeveel soorten en maten buizen en verwante

artikelen er zijn.

We kregen een levendige toelichting van onze rondleider op vele

zaken die we onderweg tegenkwamen.

Na de rondleiding nog een goed verzorgde borrel met hapjes en

de gelegenheid nog weer met een aantal mensen bij te praten.

Wat mij betreft een prima combinatie van een korte informatieve

vergadering en een goed georganiseerd bedrijfsbezoek met

toegevoegde waarde. Op deze wijze zijn ledenvergaderingen de

moeite waard. Bedankt.

Frans van Weert

Interesita BV

Na een welkomstwoord door Teun Muller en Paul Valster

(regiodirecteur SITA Recycling Services West), kregen de WD-leden

een presentatie over CO2 en Duurzaamheid door Vincent Mooij

(Business Development Manager SITA NEWS). Daarbij kwamen zelfs

een aantal “eye-openers” naar voren, die nadere discussie tot gevolg

hadden.

SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement.

Zij verzorgt de inzameling, het transport, de scheiding, de verwerking

en/of de recycling van alle soorten afval. Ook heeft SITA diverse

specialismen, bijvoorbeeld op het gebied van het vernietigen van

vertrouwelijke informatie maar ook het onderhouden en reinigen van

riolen. Afvalmanagement gaat veel verder dan het inzamelen van afval.

Het gaat juist ook om de vermindering van afval en verlaging van

afvalkosten. Dat doen ze door betere scheiding aan de bron, door

optimalisatie van verwerkingsprocessen en door recycling. Vervolgens

werden de leden in groepen van ca. 10 rondgeleid over de locatie

te Rotterdam. Deze locatie is Nederlands grootste sorteercentrum

voor bouw- en sloopafvalstoffen. Daarnaast fungeert dit centrum als

ontvangstdepot voor recyclebare goederen, als ontvangst- en sorteerdepot

voor wit- en bruingoed en tevens als vernietigingsbedrijf voor

Douane- en overige goederen. Nadat iedereen weer veilig terug was

in de welkomstzaal, werd er druk (onder het genot van een drankje en

versnapering) genetwerkt.

John Jacobs

Verkoopleider SITA Recycling Services West


Start campagne

‘Wat doe jij na je examen?’

Op donderdag 14 mei jl. deed Michiel van de Vlies, portefeuillehouder

Route 23 in de Drechtsteden, de officiële aftrap voor

de actie ‘Wat doe jij na je examen?’ De campagne richt zich op

jongeren in de Drechtsteden die nog geen 27 jaar oud zijn en dit

jaar eindexamen doen (VMBO t/m HBO). De centrale boodschap

luidt: Leer door (eventueel in combinatie met werken) en kies slim.

Wees klaar voor de toekomst als de arbeidsmarkt weer aantrekt.

Aanleiding voor deze actie is de toenemende jeugdwerkloosheid

in de Drechtsteden. De cijfers van UWV WERKbedrijf laten zien

dat vanaf november 2008 het aantal jongeren met een uitkering

is gestegen; met name onder de jeugd tussen de 23 en 27 jaar.

De campagne is gestart om eindexamenkandidaten extra te

stimuleren na hun opleiding door te leren en te kiezen voor een

vak waarin straks voldoende werk te vinden is.

Tijdens de actie staat de website www.watdoejijnajeexamen.nl

centraal. Op de website kunnen jongeren de eerste antwoorden

op hun vragen vinden door te chatten of te mailen. De jongere zal

van onze actiongirl Xanne een passend antwoord krijgen. Achter

Xanne - voorlopig online tussen 12 uur ’s middags en 12 uur

Businesscase Westelijke

Dordtse Oever…van kans naar

werkelijkheid!

De gemeente Dordrecht krijgt van het Rijk, de provincie Zuid-Holland

en het Havenbedrijf Rotterdam 35 miljoen euro voor de versnelde

ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever. Het gebied is door het

kabinet aangewezen als alternatieve locatie voor het bovenregionale

bedrijventerrein dat oorspronkelijk in de Hoeksche Waard gerealiseerd

zou worden. De overeenkomst vormt de basis voor de uitvoering van

een pakket maatregelen die de vestigingscondities verbeteren op het

gebied van infrastructuur, herstructurering en kwaliteit in de Zeehaven

en Dordtse Kil I t/m IV.

Hoog bezoek

Minister Van de Hoeven van Economische Zaken kwam 20 april jl.

persoonlijk naar Dordrecht om een handtekening te zetten onder het

convenant. De minister vloog samen met wethouder Van den Oever,

de heer Evertse van de Provincie Zuid-Holland en de heer Toet van het

Havenbedrijf Rotterdam in een helikopter over Dordrecht om zo zelf

het betreffende gebied goed te bekijken.

Van claims naar kans

De gemeente Dordrecht heeft vorig jaar zélf het voortouw genomen

om samen met betrokken partijen de businesscase Westelijke Dordtse

Oever te maken en in te dienen bij het Rijk. Hierin is in beeld gebracht

wat nodig is om de locatie te ontwikkelen tot aantrekkelijk alternatief

voor de bovenregionale (havengerelateerde) vraag van de Hoeksche

Waard. De benodigde maatregelen maken het gebied niet alleen

aantrekkelijk voor de bovenregionale markt, maar geven een enorme

kwaliteitsimpuls aan de bestaande terreinen. Een optimale bereikbaarheid

is daarbij essentieel. Om de vervangingsvraag van bedrijven op de

bestaande terreinen zoveel mogelijk te voorkomen, moet bijvoorbeeld

worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de Zeehaven, Kil I en II, zodat

’s nachts - gaat een front office schuil, bemand

door HBO-studenten. De diverse ketenpartners vormen

de back office voor vragen die een specifiek karakter hebben.

De campagne bestaat naast de website, uit posters, flyers,

busreclame, stressballen en zadelhoesjes. Tijdens diverse activiteiten

in de regio wordt de website onder de aandacht gebracht.

De campagne loopt door tot 1 oktober om ook de uitvallers van

vervolgopleidingen in beeld te houden en door te leiden naar een

andere opleiding of, indien nodig, naar een leer-werktraject.

Heeft u vragen over de campagne, dan kunt u contact opnemen

met Route 23: www.route23@drechtsteden.nl of via

telefoonnummer 078-6396288.

voldoende up-to-date vestigingsmilieus beschikbaar zijn en de verplaatsingsbehoefte

van bedrijven zoveel mogelijk wordt gereduceerd.

Van kans naar werkelijkheid

Met het ondertekenen van de overeenkomst verplichten Rijk, provincie

Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht zich in

te spannen om het maatregelenpakket vóór 2020 te realiseren.

De maatregelen omvatten het realiseren van een fly-over N3-A16, een

nieuwe aansluiting op de A16 vanaf Dordtse Kil IV en een verbinding

met de Zeehaven. De ruimte voor bedrijven wordt gecreëerd in het

versneld uitvoeren van het Masterplan Zeehaven, de herstructurering

van DK I en II en het versneld ontwikkelen van DK IV. Een veilige vrachtwagenparkeerplaats

lost de parkeeroverlast op, geeft de verouderde

terreinen een nieuwe kwaliteitsimpuls en voorziet in een belangrijke

vestigingseis van de bovenregionale logistiek.

Paulien Eisma

Projectleider Businesscase Westelijke

Dordtse Oever Gemeente Dordrecht


De kracht van samenwerking

Samenwerken (allianties), een trend of noodzaak?

Deze vraag werd mij laatst gesteld en niet zomaar, het leeft overal,

het is het thema van de Industriedag en ik heb er in mijn werk veel

mee te maken. Samenwerken is van alle tijden, samen jaagden we

op de mammoet en samen bouwen we schepen en gebouwen, dus

een trend is het eigenlijk niet, alleen kunnen de redenen verschillen

waarom je het doet. Er moet een noodzaak zijn om samen te werken

en dat is vaak om samen te concurreren gebaseerd op waardecreatie

en wederzijds vertrouwen. Bij dat laatste vraagt men zich vaak af,

wie zijn mijn vrienden en wie mijn vijanden en dat kan nog wel eens

wisselen tijdens de alliantie.

Kijk ik terug dan zie ik vaak meer allianties die meer waarde vernietigen

dan creëren. Omdat allianties vaak zelden uitgetest worden en

meer fantasie dan werkelijkheid zijn. Het is niet perse de deal die

waarde creëert maar het vermogen van partners om dynamisch en

creatief hun alliantie door veel onzekerheden, veranderende

prioriteiten, organisatorische fricties en concurrentiële verrassingen

te loodsen. Het wordt alliantiebedreigend als na het tekenen van

de samenwerkingsovereenkomst één van de partners alles naar

zich toe trekt, dan mist deze alliantie de dynamiek, samenwerking

en gezamenlijke leer- en groeimogelijkheden van succesvolle

samenwerkingsverbanden.

U moet zich afvragen wie er in uw markt in de race zit voor een

uitdagende samenwerking, wat is voor u de strategische basis voor

een goede alliantie, wat zijn de verwachtingen van iedere partner

in de alliantie, wat voor effect hebben de posities en de ambities

van iedere partner op versterking of verzwakking van de alliantie,

hoe organiseert u de coördinatie van de alliantie, wat zijn de over-

eenkomsten en verschillen tussen de verschillende verwachtingen,

organisatorische culturen, besluitvormingsprocessen en de manier

waarop gewerkt wordt en is iedere partner wel klaar voor een sterke

alliantie?

Drie kernvormen zijn:

1. Samen de markt op (co-optie): verandert concurrenten in “samenwerkende

partners en leveranciers van complementaire goederen en

diensten” om samen nieuwe business te genereren. Potentiële concurrenten

neutraliseren door samen te werken óf door bedrijven met

complementaire producten of diensten die bijdragen in uw zakelijk

netwerk ten gunste van de samenwerking te brengen.

2. Samen specialiseren (co-specialisatie): een synergetische waardecreatie

resulterend in het combineren van hulpbronnen, posities,

processen, systemen, competenties en andere tastbare voordelen die

bijdragen tot het succes van de alliantie.

3. Leren en eigen maken: allianties kunnen ook een route zijn naar

leren en het je eigen maken van nieuwe vaardigheden die collectief

ingebakken zitten in andere organisaties (en dus moeilijk te verkrijgen

zijn via andere middelen). Collectieve kerncompetenties zijn niet te

koop in de markt!

Aan welke verwachtingen voldoet uw samenwerking en wat steekt

u ervan op? Wilt u met kapitaalsintensieve projecten de faalkosten

drukken? Dan is samenwerken van belang, zowel intern als extern,

met de focus op goed communiceren!

Robert Phillippo

Robus & Partners


Werkgevers hechten groot belang aan samenwerken

Is samenwerken een modekreet of ziet u daadwerkelijk mogelijkheden? Die vraag legden we voor aan een viertal

werkgevers. Zonder uitzondering gaven ze aan samenwerking bepaald geen loze kreet te vinden, maar belangrijk

genoeg om er in de praktijk van de eigen onderneming ook het nodige mee te doen.

Jan van Wingerden, directeur van Klimaatservice Holland in Hardinxveld-Giessendam:

,,Het zal van branche tot branche verschillen, maar voor onze onderneming is samenwerken essentieel. En dat is

altijd zo geweest. Als installatiebedrijf zijn we vooral afhankelijk van ondernemers uit de bouwtechnische praktijk.

We moeten het met elkaar doen. Het werkt over het algemeen goed, maar ik geef toe dat er op dit gebied nog veel te

winnen valt. Op je eigen eilandje blijven zitten is geen optie. Kortweg gezegd: samenwerken is zeker geen modekreet.”

Marco de Korte, directeur van Deltametaal Barendrecht:

,,Plannen maken is nodig, maar er in de praktijk mee aan de slag gaan is nog veel belangrijker. De hand aan de

ploeg slaan noem ik dat. Wij werken samen met 28 metaalbedrijven in de regio en dan gaat het met name om het

inlenen van technisch personeel. Ook met het onderwijs wordt samengewerkt met onder meer als doel het inzetten

van stagiaires. De contacten zijn nog wel voor verbetering vatbaar als het erover gaat hoe jongeren kunnen worden

bereikt en geanimeerd tot het kiezen voor techniek.”

André Boer, directeur van Krohne Altometer, gevestigd in Dordrecht:

,,Voor mij is samenwerken zeker geen modekreet. Het is iets van alle tijden. En in deze periode van economische

recessie speelt het nog veel meer. Creativiteit, doortastendheid en inzet tonen zijn enkele van de zaken die je

met elkaar kunt ondernemen om straks, als het economisch weer beter gaat, goed voorbereid te zijn. Wat ons

eigen product betreft, de flowmeter, gebruikt op tal van gebieden, kunnen we niet zonder samenwerking met

anderen. Ik noem alleen maar de mensen die ons de software leveren. Zonder getallen kunnen wij ons product niet

maken. Anderen hebben we gewoon nodig.”

Klaas Bakker, psychiater en voorzitter van de Raad van Bestuur van De Grote Rivieren voor

geestelijke gezondheidszorg:

,,We doen niet anders om patiënten in het Drechtstedengebied kwalitatief zo optimaal mogelijke zorg te bieden.

Daarnaast worden we wel tot samenwerking gedwongen door de marktwerking en de concurrentie. Dat laatste is,

naar mijn mening, een volstrekt verkeerde weg. Het huidige stelsel, waarbij het er alleen maar om gaat de kosten

te drukken, biedt heel veel nadelen.

De feitelijke samenwerking, gericht op de zorg voor een gezonde regio, heeft mooie dingen opgeleverd. Zoals het

project met de subregio Gorinchem. Er zijn enkele scholen geadopteerd in het kader van aandacht voor kinderen

met overgewicht. Ook is er een project, samen met huisartsen, medisch specialisten en Trias, gericht op mensen

met onverklaarbare lichamelijke klachten. Er wordt ook samengewerkt met woningbouwcorporaties omdat we

maatschappelijk onze verantwoordelijkheid willen nemen.”

Nel van den Berg

Oud-journaliste Dagblad De Dordtenaar


Doorwerken na de pensioenleeftijd

Doorwerken nadat de pensioengerechtigde leeftijd is

bereikt, is de laatste jaren een veelgehoorde opmerking.

De tijd lijkt dan ook rijp voor een verruiming van de mogelijkheden

voor werknemers om ook na hun vijfenzestigste

levensjaar betaald werk te kunnen blijven verrichten.

De politiek pleit voor het wettelijk recht van werknemers

van 65 jaar en ouder om na hun 65-ste door te blijven

werken. Nu nog een wettelijk kader voor aanvullende

voorzieningen ten behoeve van de werkgevers in het geval

deze werknemers niet meer in staat zijn om te werken.

Bij de meeste werknemers eindigt de arbeidsovereenkomst

bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd of eerder als tussen

partijen een andere pensioenleeftijd is overeengekomen.

De wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid

geeft expliciet aan dat ontslag wegens het bereiken van de

AOW-gerechtigde leeftijd een uitzondering vormt op het

algemene verbod op leeftijdsdiscriminatie. Uitgangspunt is

dus in de meeste gevallen dat de arbeidsovereenkomst in

ieder geval eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd

van de werknemer. Vervolgens kunnen de werkgever en de

werknemer wel weer een nieuwe arbeidsovereenkomst

aangaan waarop echter alle bepalingen van onder meer het

Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Dit geldt dus ook

voor de regels die in werking treden als een werknemer

die na zijn pensioengerechtigde leeftijd werkzaam is, arbeidsongeschikt

wordt en blijft.

11

De algemene tendens is voor een verruiming van de mogelijkheden

voor werknemers om ook na hun vijfenzestigste levensjaar

betaald werk te blijven verrichten waarbij van werkgevers dan

wordt verwacht dat zij deze werknemers ook aan het werk houden.

Daar zou echter tegenover behoren te staan dat indien juist

deze werknemers niet meer in staat zijn tot het verrichten van

hun werkzaamheden, de werkgever de arbeidsovereenkomst

met deze werknemer makkelijker moet kunnen beëindigen terwijl

de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte zou moeten worden

beperkt. Immers, deze werknemers ontvangen al een AOW

danwel een aanvullend pensioen. De huidige wettelijke bepalingen

geven de werkgever echter nog niet deze mogelijkheid.

In een recent advies heeft de Sociaal Economische Raad (SER) al

geadviseerd dat bij het doorwerken na de pensioengerechtigde

leeftijd, de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte tot maximaal

één jaar zou moeten moet worden beperkt, hetgeen bij

wet kan worden vastgelegd. Immers, het voorkomen van een

eventueel beroep op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- wat één van de doelstellingen is van de loondoorbetalingsverplichting

van twee jaar - speelt volgens de SER niet bij

pensioengerechtigden vanwege het feit dat zij toch niet meer

in aanmerking komen voor een Ziektewet- of WIA-uitkering.

Daarnaast pleit de SER ook voor een verlicht ontslagbeschermingsregime

bij werknemers die na hun pensioen blijven werken.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd door in de wet

te bepalen dat vanaf de pensioengerechtigde leeftijd onbeperkt

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden

aangegaan, waardoor ontslagbescherming alleen nog geldt bij

tussentijds ontslag en een arbeidsovereenkomst steeds na het

einde van de termijn van rechtswege eindigt. Indien nodig zou

ook nog kunnen worden bepaald dat in een geval van een

tussentijdse beëindiging geen recht bestaat op een ontslagvergoeding

vanwege de omstandigheid dat er al recht bestaat

op een AOW-uitkering alsmede een eventueel aanvullend

pensioen of een beperkte ontslagvergoeding, bijvoorbeeld

door alleen de jaren na het pensioen mee te tellen.

In een aantal uitspraken van kantonrechters wordt ook reeds

geanticipeerd op een verlichte ontslagbescherming en loon-

doorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid. Nu er

echter nog niets is vastgelegd in wettelijke bepalingen, blijft

het in loondienst nemen van pensioengerechtigde werknemers

op dit moment een zeker risico inhouden voor de werkgever.

J.R. van Manen

Jongeneel cs Advocaten


Drechtsteden beter bereikbaar

Bedrijfsleven neemt initiatief tot mobiliteitsmanagementmaatregelen

Inleiding

In het kader van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement

(TFMM) onder leiding van Lodewijk de Waal zijn in een zestal

zogenoemde voorbeeldregio´s waaronder Rotterdam, Den Haag en

Amsterdam initiatieven ontplooid om (meer) mobiliteitsmanagementmaatregelen

te realiseren. De doelstelling is te komen tot een

reductie van ten minste 5% in de spits van het autoverkeer.

Voorbeelden van maatregelen zijn regelingen die openbaar

vervoer gebruik stimuleren, thuis- en flexwerken mogelijk maken,

collectief vervoer, inzet van elektrische fietsen etc. De TFMM

heeft een budget van €40 miljoen beschikbaar aan subsidie voor

mobiliteitsprojecten, waarvan een bedrag van €15 miljoen voor de

zes voorbeeldregio’s, €10 miljoen voor landelijke activiteiten en

€15 miljoen voor nieuwe regio’s zoals mogelijk de Drechtsteden.

Lastig, maar volop mogelijkheden

Het is in de zes voorbeeldregio’s geen eenvoudige opgave

gebleken om werkgevers met mobiliteitsmanagement aan de

slag te laten gaan. Afhankelijk van de locatie (centrum, perifere

ligging, OV-aanbod, fietspaden, etc.) en het profiel van het bedrijf

(zakelijke dienstverlener, industrieel, logistiek, etc.) verschillen de

mogelijkheden. Daarnaast heeft mobiliteitsmanagement voor veel

werkgevers niet altijd prioriteit en vereist uitvoering van het project

veel specifieke expertise als managementvaardigheden, logistieke

en financiële kennis en veel inzet in uren.

Er zijn wel degelijk goede mogelijkheden om de bereikbaarheid

te verbeteren en ook om als werkgever kosten te besparen, maar

uit de ervaringen in de andere regio’s is gebleken dat sprake moet

zijn van een gedegen plan van aanpak met regionaal draagvlak

van zowel werkgevers als overheden. Daarnaast moet sprake zijn

van een breed samengesteld projectteam met voldoende tijd en

expertise om zaken van de grond te trekken en te coördineren.

In de Drechtsteden zijn de komende jaren vele infrastructurele

projecten in uitvoering zoals de N3/A15, N3/A16, Hoogwaardig

Openbaar Vervoer Drechtsteden en de MerwedeLingeLijn die de

noodzaak tot mobiliteitsmanagementmaatregelen onderstrepen.

Bij bijeenkomsten met bedrijven is een voedingsbodem geconstateerd

dit initiatief ook in de Drechtsteden vorm te geven.

Handen uit de mouwen

Op initiatief van Werkgevers Drechtsteden, VCC Zuid-HollandZuid

en de Kamer van Koophandel Rotterdam is de regio Drechtsteden

benaderd om vast te stellen of er draagvlak is om als bedrijfsleven

samen met de overheden de handen ineen te slaan om mobiliteits-

managementmaatregelen in de Drechtsteden een impuls te geven.

12

Namens de Werkgevers Drechtsteden levert bestuurslid Jeroen

Sorbi een zeer actieve bijdrage aan het geformeerde projectteam.

De partijen hebben diverse keren uitgebreid met elkaar gediscussieerd

hetgeen heeft geresulteerd in een plan van aanpak waar

zowel de Werkgevers Drechtsteden als de Kamer van Koophandel

zich aan wil committeren, mits ook de overheden bereid zijn hun

verantwoordelijkheid te nemen.

Kansen pakken

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het geven van een

(forse) impuls aan mobiliteitsmanagement in de regio Drechtsteden

de volgende mogelijkheden biedt:

• Een duidelijke bijdrage aan een beter bereikbare én duurzame

regio Drechtsteden en een vermindering van de verkeersoverlast

tijdens de uitvoer van belangrijke infrastructurele projecten.

Minder autokilometers betekent naast een verbeterde bereikbaarheid

ook minder uitstoot van schadelijke stoffen als stikstofdioxide

en fijnstof en levert daarmee een bijdrage aan een gezonder

woon- en leefklimaat.

• Mogelijkheden om kosten van de regionale mobiliteitsprojecten

tot 50% gefinancierd te krijgen uit het budget van de TFMM van

15 miljoen. Als de Drechtsteden als “niet grootstedelijk gebied”

een voorbeeldfunctie pakken en goede voorstellen indienen,

bestaan er goede kansen op forse subsidiebedragen.

Het is nu aan de lokale en regionale overheden om de handschoen

op te pakken en gezamenlijk met het bedrijfsleven de kansen

te verzilveren.

Martin Luijendijk

Kamer van Koophandel Rotterdam


En mijn debiteuren?

In deze tijd van gestage neergang vraag je je af hoe het verder

zal gaan. Welnu, een van de hoofdaandachtspunten moet

zijn of uw leveringen of diensten worden betaald. Het eerste

trimester van het jaar heeft al laten zien dat er veel meer faillissementen

zijn uitgesproken. Daaruit volgt veelal geen betaling.

Hoe kunt u deze risico’s voorkomen?

• Voordat u zaken doet, is het belangrijk dat u nagaat met wie

u zaken doet. Onderzoek dat.

• Als u zaken doet, is het goed om bij voorkeur contante betaling

te verlangen.

• Als hetgeen u levert meer tijd nodig heeft, dan kunt u vragen

om vooruit betaald te krijgen. Daarmee dekt u het risico af dat

u achteraf geen betaling krijgt.

• Indien u ten behoeve van een ander iets produceert of

repareert, kunt u afgifte daarvan tegenhouden door

een beroep te doen op het recht van retentie. In het geval

u niet wordt betaald, kunt u de teruggehouden zaak, overigens

niet zonder rompslomp, verkopen en u op de opbrengst verhalen.

• Als u uw leveringsvoorwaarden van toepassing laat zijn op

hetgeen u bent overeengekomen, kunt u een eigendomsvoorbehoud

inbouwen. Met een uitgebreid eigendomsvoorbehoud

kunt u in een aantal gevallen, zelfs bij faillissement, uw

eigendom terughalen.

• Als u net hebt geleverd, waarbij gedacht moet worden aan een

paar weken terug, kunt u zelfs het recht van reclame inroepen.

U kunt uw levering dan terugeisen. U moet er echter wel snel

bij zijn. De termijn waarop u dus betaling verlangt, mag

daarom niet te lang zijn.

• U kunt persoonlijke garanties van de koper of zakelijke

zekerheidsrechten verlangen. U kunt een pandrecht vestigen

op de zaken die u levert, zodat u zich op deze zaken kunt

verhalen als niet wordt betaald. Dit kost wat meer moeite,

maar leidt zeker tot resultaten.

Het gemeentehuis is weer terug op het Raadhuisplein.

Woensdag 8 april 2009 heeft de Commissaris van de Koningin

Jan Franssen in Zuid-Holland de officiële opening verricht.

Bijna drie jaar was het gemeentehuis gevestigd aan de

Stationsweg. In die periode is het oude raadhuis geheel

gerestaureerd en is een nieuw gemeentehuis verrezen.

Beide gebouwen worden door middel van een glazen loopbrug

met elkaar verbonden.

Oud en nieuw in perfecte harmonie

Het oude raadhuis, één van de weinige monumenten van Zwijndrecht,

is in ere hersteld. En in de directe omgeving van dat raadhuis staat nu

een nieuw gebouw, dat aan alle hedendaagse voorwaarden voldoet.

75 jaar na het gereedkomen van het oude raadhuis heeft Zwijndrecht

nu een bestuurlijk knooppunt dat zeker weer 75 jaar mee kan.

De gebouwen zijn een prachtige balans van monumentale bouwkunst

en eigentijdse architectuur. Het nieuwe gebouw is een gedurfd

1

Al deze zaken kunt u zelf regelen en wel bij het aangaan van de

overeenkomst. Daarnaast kan het zijn dat degene die bij u gekocht

heeft, een ander heeft die zich daarvoor garant heeft gesteld.

Denk aan een moedermaatschappij die een daartoe strekkende

403-verklaring heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De moedermaatschappij is dan hoofdelijk aansprakelijk voor de

nakoming van de verplichtingen.

Als van al het vorenstaande geen sprake is, is altijd nog beslag te

leggen onder degene die u geld schuldig is. Door het beslag kan het

vermogen van de debiteur niet verdwijnen voor zover het er is. Als

dat wel gebeurt, is dat een strafrechtelijk vergrijp. Tegen opheffing

van het beslag zal een bankgarantie moeten worden verstrekt.

Daarmee hebt u zekerheid.

Als u een vordering hebt op iemand maar u bent diegene zelf ook

nog geld verschuldigd, dan kunt u door verrekening een stuk van

de zekerheid krijgen voor uw betaling. Als de wederpartij u derhalve

diensten verstrekt, kan dat ook worden gezien als een vorm van

betaling.

Tenslotte geldt dat een faillissementsaanvraag het laatste redmiddel

zal zijn. Als u niet wordt betaald en de wederpartij gaat failliet, dan

had u waarschijnlijk nooit betaling gekregen en is het maar goed dat

u het gelijk weet. Als u niet wordt betaald en de wederpartij wil niet

failliet, dan zult u snel geld ontvangen.

In beide gevallen komt u uit de onzekerheid en dat is precies wat u in

deze tijden wilt.

Mr. V.J. (Vincent) Groot

Ten Holter Advocaten

Gemeentehuis van Zwijndrecht terug op Raadhuisplein

en officieel geopend

ontwerp van architect Victor De Leeuw, dat stijlvol harmonieert met het

klassieke ontwerp uit 1933 van Pieter Verhagen.

Een glazen loopbrug op de eerste verdieping zorgt voor de verbinding

tussen beide gebouwen. Burgemeester en wethouders maken gebruik

van het oude raadhuis.

De gemeenteraad zetelt in het nieuwe gebouw direct boven de ingang.

Alle bezoekers worden ontvangen in de hal van het nieuwe gemeentehuis.

De buitenruimte met het plein moet een ontmoetingsplek worden

voor alle inwoners. Het oorlogsmonument heeft er weer een plek,

een grote vijver met daarin een carillon is beeldbepalend voor het

Raadhuisplein. Koninginnedag en ook de dodenherdenking hebben

op het plein plaats gevonden. Het is de bedoeling dat meer soorten

evenementen op het plein worden georganiseerd. Het plein heeft een

oppervlakte van meer dan 15.000 m 2 .

Afdeling Communicatie,

Gemeente Zwijndrecht


Bestuurders akkoord over voorwaarden containertransferium

Tijdens de bestuursconferentie van 30 maart jl. is overeenstemming

bereikt over een pakket aan maatregelen en

randvoorwaarden waarbinnen een containertransferium op

bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam aanvaardbaar is.

Het containertransferium richt zich op de overslag van jaarlijks

maximaal 200.000 TEU (containers) van vrachtwagens naar

binnenvaart, waardoor circa 180.000 vrachtwagenbewegingen

bij Rotterdam worden vervangen door een binnenvaartshuttle

vanaf Alblasserdam naar de zeeterminals op de Maasvlaktes.

De bestuurders van de Drechtsteden, Gemeente Rotterdam, Provincie

Zuid-Holland, samen met vertegenwoordigers van het Havenbedrijf

Rotterdam, het private Consortium en het Ministerie van Verkeer

en Waterstaat maakten een keuze uit twee voorliggende locaties:

Dordrecht Zeehaven en Alblasserdam-Nieuwland.

Onder leiding van R.J.G. Bandell, voorzitter Drechtstedenbestuur, is

op 30 maart besproken aan welke eisen een containertransferium

moet voldoen in Alblasserdam. Daarbij zijn ook de moties aan de orde

gesteld die in de gemeenteraden van Alblasserdam en Papendrecht

waren aangenomen.

Op de bestuursconferentie is overeenstemming bereikt over een pakket

aan maatregelen en randvoorwaarden waarbinnen een containertransferium

in Alblasserdam aanvaardbaar is. Onder meer over een duurzame

plusvariant voor de inrichting van het containertransferium en aanpassingen

van de lokale wegen en kruispunten met het oog op de veiligheid

van fietsers en het tegengaan van sluipverkeer.

Rijkswaterstaat gaat een verkennende studie uitvoeren die moet

uitwijzen of de planstudie voor verbreding van de A15 opnieuw moet

Wie zijn zakelijk

vermogen slimmer

inzet, heeft het privé

nog wat breder.

Door de financiële ruimte uit uw zaak beter te

benutten, kunt u als ondernemer privé vaak veel

meer dan u denkt. Uw zakelijk vermogen kunt u

bijvoorbeeld gebruiken om groter te wonen. U kunt

het laten werken voor uw pensioen. Of u kunt gaan

beleggen, waardoor het meer rendement op kan

leveren. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn?

Dan is een afspraak met een accountmanager

Private Banking wel zo slim. Hij laat u graag zien

hoe u privé meer voordeel van uw zaak kunt hebben.

Kijk op rabobank.nl/privatebanking

Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming

zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

1

worden opgepakt en of een geluidscherm bij Alblasserdam noodzakelijk

is. Ook zal, nu de locatiekeuze van het containertransferium gemaakt

is, het kruispunt A-15/N3/N214 worden verbeterd. Vanwege de

nabijheid van het woningbouwproject Noordoevers is afgesproken

dat de keuze van de inrichting van het containertransferium zo

min mogelijk overlast veroorzaakt door geluid, zicht en licht (een

“beter-dan-wettelijke-inpassing”).

De aanwezigen hebben zich gecommitteerd om de conclusies van de

conferentie met een positief advies voor te leggen aan hun besturen.

Eind juni zal de Drechtraad de conclusies bespreken. Voorafgaand

daaraan zijn de gemeenteraden in de Drechtsteden in de gelegenheid

om zich over de conclusies uit te spreken. Voor eind juni zullen de private

partijen een investeringsbeslissing nemen. Het Havenbedrijf Rotterdam

zal optreden als verhuurder en onderhandelt met de grondeigenaar

over aankoop van de benodigde gronden. Het containertransferium is

een project van Randstad Urgent. Met Randstad Urgent zetten kabinet,

provincies, gemeenten en stadsregio’s samen de schouders eronder om

de problemen in de Randstad aan te pakken. Knopen doorhakken en

besluiten nemen, daar gaat het om. Zo moet de Randstad weer internationaal

een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk

is om te wonen, te werken en te leven.

Het project staat onder leiding van een bestuurlijk duo: Wethouder

Dominic Schrijer van de Gemeente Rotterdam en Staatssecretaris

J.C. Huizinga – Heringa van Verkeer en Waterstaat.

Wim van der Linden

Projectleider Container transferium Gemeente Dordrecht

Haal privé meer voordeel uit uw zaak.

Private Banking voor ondernemers.

Breder Huis A5_Li_kl_Mag.indd 1 06-09-2007 12:11:17


Glasvezel, nuttig alternatief of noodzakelijke vooruitgang?

Licht door een kabeltje. Hoe kan dat, hoe werkt het en wat kan je

er mee? Maar meer nog, hoe ver is het met het glasvezelnetwerk

in de Drechtsteden? Wellicht vragen te over en daar zijn we binnen

de WD mee aan de slag gegaan. Om de onbekendheid met dit

fenomeen wat te verminderen alvast wat informatie.

Glasvezel is een dunne draad van glas. Zeker niet nieuw, want sinds

de uitvinding in 1970 wordt glasvezel al toegepast. De onderzeekabels

die voor het dataverkeer continenten aan elkaar verbinden, zijn

nagenoeg allemaal van glasvezel. Het is sterk, buigzaam, betrouwbaar

en vooral razendsnel. Letterlijk de snelheid van het licht.

Alle andere verbindingen zoals koperkabel, coax en radiogolven

zijn beperkter. Kortom, glasvezel is top.

Waarom is het dan pas de laatste jaren zo in opkomst? Uiteraard

is de prijs een belangrijke factor. Maar daarnaast zijn het vooral

de toepassingen die bepalen of een bepaalde technologie een

succes wordt. Juist vanwege die toepassingen in combinatie met

de enorme prijsdaling van glasvezel en met name de componenten

neemt het nu een grote vlucht. In Nederland zijn diverse plaatsen

volledig ‘verglaasd’; in Noord-Brabant is zelfs een gemeente

volledig van glasvezel voorzien (Nuenen, nabij Eindhoven).

Het is wel duidelijk dat glasvezel meer is dan het nuttige alternatief

voor netwerken en dat het een noodzakelijke technologische

oplossing is om ontwikkelingen het hoofd te bieden. Dat is geen

Het Financieele Dagblad kopte op 4 maart 2009 met bovenstaande

titel. In de eerste alinea wordt het krantenartikel vervolgd met: “Van

de Grijp Buizen, toeleverancier voor de baggerindustrie, legt zich niet

neer bij een uitspraak van het gerechtshof Den Haag.” Conny Fritse van

Uilhoorn & Fritse Advocaten, die Van de Grijp Buizen – lid van de WD –

bijstaat, schetst in het kort de achtergronden.

Mocht een gerechtelijke procedure leiden tot een onwelvallige uitkomst

dan bestaat in bepaalde zaken de mogelijkheid van hoger

beroep. In zeer uitzonderlijke gevallen besluit één van beide partijen

om daarna nog in cassatie te gaan en de zaak voor te leggen aan het

hoogste rechtscollege in Nederland; de Hoge Raad. Achterliggende

reden kan zijn om met een uitspraak van de Hoge Raad een richtinggevende

uitspraak te verkrijgen waarmee de discussie in de literatuur

en aan uiteenlopende uitspraken van andere, lagere rechters voorlopig

een einde komt.

Van de Grijp Buizen heeft gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid

om na twee jaar ziekte een ontslagvergunning aan te vragen

voor een werknemer. De arbeidsovereenkomst is opgezegd waarna

de werknemer een kennelijk onredelijke ontslagprocedure is gestart.

De werknemer is van mening dat zijn ontslag in plaats van ‘ziekte’ een

bedrijfseconomische grondslag heeft en doet een beroep op het

sociaal plan dat geldt bij Van de Grijp Buizen. Doel van deze werknemer

is om een vergoeding te krijgen. In eerste aanleg heeft de Rechtbank,

sector kanton, een uitspraak gedaan waarbij aan de werknemer geen

vergoeding is toegekend. De werknemer is daarop in hoger beroep

gegaan.

Het gerechtshof te Den Haag heeft aan de werknemer wel een vergoeding

toegekend omdat het hof van oordeel is dat de werknemer een

beroep toekomt op het sociaal plan. De vergoeding is wel lager dan

door de werknemer is gevorderd. Bijzonder hierbij is dat het hof de

toekomstmuziek, maar het hier en nu van vandaag. Natuurlijk

vertellen wij u daar graag meer over. Over de kosten, de laatste

stand van zaken van de techniek, wat ons nog te wachten staat

en welke toepassingen er zijn. Want die zijn er al legio en een

nieuwe generatie hard- en software is in ontwikkeling. Denkt u

aan worldwide gaming, maar ook aan – meer zakelijk gezien –

videoconferencing tussen locaties, zodanig perfect dat u als het

ware naast elkaar aan tafel zit, software die als een service wordt

aangeboden, integratie van data en spraak, domoticatoepassingen

via uw mobiele telefoon, etc.

Mooi, prachtig allemaal, maar dan moet het glasvezelnetwerk

(ook wel breedbandnet genoemd) wel gereed zijn. Helaas is dat niet

altijd het geval en moeten er nog wel wat hobbels worden genomen.

Om u over de toepassingen van glasvezel en beschikbaarheid

van het netwerk op de hoogte te stellen, zal na de zomervakantie

in samenwerking met de Stichting Breedband Drechtsteden een

bijeenkomst van onze ICT-werkgroep D@T daar volledig aan gewijd

zijn. Bent u al lid van D@T, dan profiteert u daar automatisch van.

Nog geen lid, meld u dan alsnog vanaf het 2e halfjaar aan. Meer info

daarover via het secretariaat of wd-ict@navyx.nl.

Peter de Graaf

Voorzitter D@T

“Uitspraak hoogste gerechtsorgaan kan volgens experts

leiden tot fors hogere vergoedingen bij ontslag”

1

kantonrechtersformule heeft gehanteerd en een korting van 30 % heeft

toegepast. In de wet is bepaald dat mocht sprake zijn van een kennelijk

onredelijk ontslag een

schadevergoeding kan

worden toegekend.

Het hierbij hanteren

van de kantonrechtersformule

- die wordt

gebruikt bij andere

zaken, nl. voor ontbinding

van de arbeidsovereenkomst

- staat in de

juridische literatuur ter

discussie. Er zijn namelijk

veel rechtbanken en

rechthoven die deze formule

niet toepassen bij

een kennelijk onredelijk

ontslagprocedure. Het

gerechtshof Den Haag

heeft bovendien met het

toepassen van een korting

van 30% de discussie

verder verlevendigd

ook omdat de achtergrond en keuze voor dit percentage onduidelijk

is. In het belang van de rechtsontwikkeling en vanuit maatschappelijk

oogpunt heeft Van de Grijp Buizen voor de uitzonderlijke weg van cassatie

gekozen. Het is nu aan de Hoge Raad om te oordelen of in dit geval

sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Bovendien zal duidelijk

worden of de keuze voor ontslag via UWV WERKbedrijf (voorheen CWI)

altijd zal leiden tot een ‘fors hogere’ vergoeding, en op welke wijze dit

berekend moet worden. De uitspraak wordt in het najaar 2009 verwacht.


Mijmeringen vanuit

Het is een ongelooflijk beeld waar je heel stil van wordt. Honderden zuilen om je heen, met beige rood gestreepte bogen waar je ook kijkt.

Een architectonische schoonheid die eeuwenlang werd bewonderd.

Wat is dit bijzondere monument van Córdoba: een moskee of een kerk? Gevestigd op de fundamenten van een Romeinse tempel werd ooit

een Visigotische basiliek gebouwd. Na de komst van de Moren ontstond er een moskee, die na een drietal uitbreidingen plaats bood aan meer

dan 15.000 gelovigen tussen de 1.200 zuilen. Om vervolgens na de reconquista in 1236 weer een christelijke kerk te worden. Uiteindelijk werd

in 1523 middenin deze ruimte een barokke kathedraal gebouwd, waar maar liefst 400 zuilen voor moesten wijken. Dat alles omgeven door een

oude Joodse wijk. Is dit nu de ultieme vorm van samenwerken…….?

Al deze wijzigingen gingen gepaard met veel ellende. Keer op

keer kwamen na veel strijd nieuwe heersers. Zij verdreven hun

voorgangers en legden de bevolking hun wil op. Men bood

geen ruimte voor alternatieven, de maatschappij werd naar hun

zienswijze ingericht. De historische bouwwerken werden voor

eigen doeleinden aangepast.

Je kan dan ook hooguit spreken van het samensmelten van

verschillende activiteiten die tot dit unieke monument hebben

geleid. Maar van samenwerken was geen sprake.

Het woord samenwerken wordt vaak in de mond genomen.

Samenwerken is nodig om de afnemer uiteindelijk een beter

product te leveren. Een meer geavanceerd schip, een krachtiger

machine, een beter gebouw. Of een goedkoper product. Vooral

de leverancier van de onderdelen moet daarbij meedenken in

besparingen, zodat het uiteindelijke object tegen gunstiger

voorwaarden kan worden aangeboden.

Hier is niets mis mee. Constante innovatie en kostenbesparingen

zijn absoluut nodig. Maar samenwerken in de keten is lastig

omdat niet ieder hetzelfde belang heeft. Vooral als de moeizame

besparing bij de één slechts leidt tot extra winst bij de ander.

16

De afhankelijkheid in de keten maakt het lastig om vol overtuiging

er samen de schouders onder te zetten.

Nee, dan echte samenwerking zoals in de ontwikkeling van de

Senseo. Een koffiehandelaar en een machineproducent die

samen een nieuw product op de markt zetten. De een verkoopt

daarbij aan de consument de machine, de ander de koffiepads.

Samen optrekken, maar ook ieder zijn eigen omzet en winst.

Dat is pas samenwerking.

Maar zeg nu eens eerlijk. Kunt u buiten de Senseo nog meer voorbeelden

noemen? Is samenwerking geen modewoord, waarbij

we uiteindelijk maar één successtory te melden hebben? Zijn we

in het bedrijfsleven niet veroordeeld tot een leven vol onderling

wantrouwen en van elkaar profiteren. Kan een schitterend

gebouw als de Mezquita slechts ontstaan door het van elkaar af

te pakken? Wat een somber beeld. Want dat zou betekenen dat

werkelijke vooruitgang slechts langzaam tot stand kan komen.

Een ieder angstvallig zijn eigen belangen en dus ook zijn kennis

beschermt. Wat een verspilling van kansen. Hoeveel meer zou niet

te bereiken zijn als we daadwerkelijk samen op zouden kunnen

trekken en met elkaar een optimaal product kunnen leveren?


een Moorse moskee

Toen ik hierover nadacht besefte ik opeens zelf 20 jaar boven

op een bepaalde vorm van samenwerking te hebben gezeten.

Het aloude verbond van de accountants van KPMG en de belastingadviseurs

van Meyburg. Samen in één gebouw, gebruikmakend

van elkaars werk, volledige toegang tot de financiële gegevens.

Een optimale vorm van dienstverlening naar de klant, maar wel

met gescheiden verantwoordelijkheden en financiën. Kortom nog

een Senseo, maar dan al vele decennia oud.

Door deze vormen te analyseren kom je vanzelf tot de noodzakelijke

ingrediënten voor samenwerking. Zo moet je elkaar natuurlijk

echt goed kennen. Weten wat je aan elkaar kan hebben, welke

bijzondere vaardigheden de ander heeft. Je gaat namelijk je eigen

reputatie verbinden aan het functioneren van de ander.

Je moet ook beseffen hoe je elkaar praktisch kan aanvullen.

Door samen op te trekken en te ondersteunen, moet er een

duidelijke meerwaarde ontstaan. Een 1+1=3 situatie. In het

product of de dienst voor de afnemer, maar wellicht ook in de

gezamenlijke aanpak, het delen van de kosten of risico’s. Denk

bijvoorbeeld eens aan een gecombineerde logistieke aanpak.

Maar pas je ook wel bij elkaar? Kun je samen een team vormen,

1

zodat die beoogde meerwaarde ook daadwerkelijk ontstaat?

Kunnen daarbij de verschillende karakters wel samen door

één deur? Net als in een huwelijk is het een kwestie van geven

en nemen, maar je moet natuurlijk wel bij elkaar passen.

Een belangrijk ingrediënt is het onderlinge vertrouwen. Zonder

dit is het vrijwel gedoemd tot mislukken. Er zijn goede afspraken

nodig over de samenwerking, de inbreng, de verdeling van de

baten, enz. Samenwerken moet uiteindelijk voordelig zijn voor

beiden. Een eenzijdig voordeel zal nooit lang stand houden.

Het is daarbij van belang los te komen van het directe eigen

belang, zonder dit echter uit het oog te verliezen.

Een onderwerp om de komende zomermaanden nog eens goed te

overdenken. Wellicht dat uw vakantie u dan naar Andalusië voert.

Bezoek dan vooral de Mezquita en bewonder in deze katholieke

kathedraal de schitterende Mihrab, de nis die de richting naar

Mekka aangeeft. Prachtig versierd met mozaïeken, een geschenk

van de Byzantijnse keizer aan de Moorse kalief.

(PdW)


Nieuws

van de leden

Het effect van de begeleiding

van Reaplus opnieuw

wetenschappelijk aangetoond

Zieke, vermoeide cliënten binnen 18 weken weer energiek aan

het werk

Dat de aanpak van Reaplus werkt, is in 2007 al eens wetenschappelijk

aangetoond door het Coronel Instituut, die een studie* heeft

gedaan naar het effect van de begeleiding. Hierin is aangetoond dat

cliënten, na begeleiding door Reaplus, van de 100% contracturen

er maar weer liefst 96% werkzaam zijn. Ze verzuimden, op het

moment van aanmelding, al gemiddeld 42 weken.

Dit jaar heeft het Coronel Instituut opnieuw een studie gepubliceerd.

Deze studie toont zelfs aan dat 88% van de deelnemers hun

toegenomen arbeidsparticipatie, geheel of gedeeltelijk, toeschrijft

aan het programma dat zij volgden bij Reaplus. Hun functioneren in

het dagelijks leven en hun arbeidsparticipatie zijn sterk verbeterd.

Deelnemers geven aan dat ze door het programma meer inzicht

hebben gekregen in hun eigen beperkingen en mogelijkheden. Ze

hebben geleerd grenzen aan te geven en zijn fysiek sterker geworden.

Onderscheidend

Het programma dat Reaplus biedt, onderscheidt zich door de

specifieke combinatie van hun professionals en de structurele

afstemming met de opdrachtgever. Deze wordt intensief betrokken

bij het formuleren van doelstellingen en het herstelproces van de

zieke medewerkers. Het pakket van Reaplus bevat diensten voor

fysieke training, coaching op mentale aspecten en begeleiding

terug naar het werk. Daarbij staat de mens in de relatie tot werk,

privé, gezondheid en vitaliteit altijd centraal. Indien nodig is de

begeleiding onconventioneel en confronterend. Het geeft inzicht

in het ‘waarom’; de gedragsmatige componenten van het ontstaan

en het in stand houden van de vermoeidheidsklachten.

*Studie uitgevoerd door het Coronel Instituut voor Arbeid en

Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Evaluatie

van Arbobegeleidingsprogramma’s voor mensen met aanhoudende

vermoeidheidsklachten, projectnummer 54-228.

IOB groeit

IOB is zich verder aan het uitbreiden. Zo heeft IOB sinds 1 april

jl. een nieuwe vestiging, genaamd EMEM IOB in Rotterdam.

In Hellevoetsluis is, ook per 1 april, Beheer & Onderhoud IOB

opgericht. Invecon IOB heeft per 18 mei jl. zijn intrek genomen

in de vestiging van IOB te Dordrecht.

De vestiging EMEM IOB in Rotterdam richt zich op het

uitwerken van vergunnings- , contract- en werktekeningen voor

ontwerpen van Erick van Egeraat en andere toparchitecten.

Beheer & Onderhoud IOB, voorheen een afdeling bij

Ingenieursburo IOB, te Hellevoetsluis, zal als onafhankelijke,

zelfstandige organisatie zich beter kunnen profileren naar

(potentiële) opdrachtgevers.

1

Marcel Swijnenburg, directeur Reaplus.

“Wij zijn er trots op dat wederom wetenschappelijk is aangetoond dat

je met medewerkers die langdurig verzuimen, meetbaar resultaat kan

realiseren. Naast de toename van productiviteit voor de opdrachtgever

vinden wij het heel belangrijk dat de clienten de toegevoegde

waarde van onze begeleiding zo hoog inschatten.”

Reaplus biedt een multidisciplinair pakket aan diensten, inzetbaar bij

langdurig verzuim. Wij bieden een aanpak van persoonlijke zorg en

aandacht voor onze cliënten in combinatie met het optimaliseren van

rendement voor de opdrachtgever. Gericht op duurzaam resultaat.

Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht op www.reaplus.nl of

bellen met 078-6305466. Vraagt u naar Marcel Swijnenburg.

Marcel Swijnenburg

Reaplus

In Dordrecht is de vestiging van IOB verder uitgebreid met

Invecon IOB. Invecon is al 20 jaar een begrip in de regio

Drechtsteden en richt zich met name op de constructieadviezen

in woning- en utiliteitsbouw. De directie van IOB heeft overeenstemming

bereikt over de overname van de aandelen van

Ingenieursbureau Invecon. De vestigingsmanager van Invecon

IOB is de heer Jan Ruitenberg.

Jan Ruitenberg

Invecon IOB B.V.

Jan Ruitenberg,

Vestigingmanager Ingenieursburo IOB

te Dordrecht en Invecon IOB


Goede of slechte

pensioenen bestaan niet

Het zijn roerige tijden in pensioenland, niet alleen omdat er

steeds meer mensen met pensioen gaan, maar ook omdat

werknemers steeds meer vragen hebben omtrent het door hun

opgebouwde pensioenvermogen. Er heerst onzekerheid op

vele fronten en dat trekt een wissel op veel werkgevers.

Wat eens een zekerheid was – je legt iedere maand geld apart en

krijgt daar bij pensionering een vaststaand bedrag voor terug – is

niet zo zeker meer. De opbouw blijkt vaak onvoldoende, er zijn

zelfs pensioenwoekerpolissen in omloop, de crisis heerst en er is

discussie over de indexering. Dit draagt natuurlijk weinig bij aan

een gevoel van financiële veiligheid. Bovendien zijn veel zorgen

terecht. Zo vrezen heel wat mensen dat ze de opbouw van zeventig

procent van hun eindsalaris niet halen en in het overgrote deel van de

gevallen is dat ook zo. Het is maar één van de vele kwesties waarmee

werknemers worden geconfronteerd. En al hun vragen sijpelen

door naar de werkgever die vaak ook de specifieke kennis ontbeert.

Werkgevers zullen dan ook meer en meer met moeilijke vragen

worden geconfronteerd. In de praktijk zijn zij immers het eerste

aanspreekpunt voor een werknemer. Bovendien hebben ze vanuit

het oogpunt van goed werkgeverschap wel degelijk een verantwoordelijkheid

op dit gebied.

Keuzes

Het is hoog tijd dat de waas van onduidelijkheid omtrent pensioenen

optrekt. Een pensioen is niet meer dan een zak geld en die moet verstandig

worden besteed om er meer van te maken. ‘Ook werkgevers

moeten zich daarbij afvragen wat ze willen en kunnen. Vroeger

kende een ondernemer bijvoorbeeld niet alleen zijn medewerker,

maar ook zijn partner. Het lag voor de hand om een partnerpensioen

te bieden. In deze tijd van kostenbeheersing is de vraag gerechtvaardigd

hoe je hier in wilt staan. Het gaat om het maken van keuzes.

Wat wil ik mijn mensen bieden als het gaat om deze secundaire

arbeidsvoorwaarden? En als je dan je keuzes hebt gemaakt, moet

De Verkerk Groep is een toonaangevend bedrijf in de elektrotechnische

dienstverlening.

Begin jaren ’80 kwamen er geluiden vanuit de zorgmarkt dat de toenmalige

verpleegsystemen niet voldeden aan de wensen en verwachtingen

van de gebruikers. Daarop werd besloten om in eigen beheer

een verpleeg-/oproepsysteem te ontwikkelen dat zou moeten voldoen

aan de gestelde verwachtingen. En met succes! Met een

vertegenwoordiging in inmiddels meer dan 800 zorginstellingen in

heel Nederland kunnen wij met recht spreken van een leiderschapspositie

in de zorgsector.

‘Innovatie met visie’ is onze nieuwe bedrijfsslogan die onze kijk op

ondernemen perfect weerspiegelt. De recente introductie van maar

liefst drie nieuwe toevoegingen aan ons assortiment op zorggebied

getuigt daar zeker ook van.

1

je deze duidelijk communiceren met je personeel. Er bestaat in

deze zin niet zoiets als een goed of slecht pensioen. En net zoals

een werkgever keuzes moet maken, moet een werknemer dat ook.

Koopjes bestaan niet. Wil je veel pensioen aan het einde van de rit,

dan moet je veel investeren. Wil je veel zekerheid, bijvoorbeeld op

het gebied van arbeidsongeschiktheid, dan kost dat geld. Is dat

voor iedereen duidelijk, dan is er in principe geen probleem.’

Marnix de Vries

Lukassen & Boer BV

Verkerk, leiderschapspositie in de zorgsector

Stephan Jongbloed

Verkerk Groep

VSS • SPT

De nieuwe veelzijdige touch screen service unit

met huisautomatisering (domotica). Toepasbaar op

bestaande verpleeg-/oproepsystemen van Verkerk en

voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in de zorgmarkt

zoals het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier).

VSS • PCT

Screen to screen zorgoplossing via de PC. Zeer

geschikt voor de extramurale zorg, het gemak van

huisautomatisering, de veiligheid van een zorgoproepsysteem

en met behoud van de normale gebruiksfuncties

van een PC zoals internet en tekstverwerkingsprogramma’s

als Word.

VSS knoppenlijn (Oproep Units) via SAN

De nieuwe Oproep Unit is uitstekend integreerbaar

binnen bestaand schakelmateriaal, makkelijk te

reinigen en biedt de mogelijkheid voor een plug-in.


COOKS Incorporated is een bureau met passie. Een bureau,

dat werkt op basis van een eenvoudige gedachte: Dat wat

een restaurant een toprestaurant maakt…, maakt een

bureau een topbureau. Passie is daarom misschien wel het

belangrijkste kenmerk van de mensen van COOKS. Passie

voor ons communicatievak. Wij willen verrassen, zoeken

het onderscheid, hechten aan scherpte en niet in de laatste

plaats aan ongeëvenaarde gastvrijheid. Werken met

COOKS staat voor een ‘brand new experience’: de COOKS

experience. Neem alvast een voorproefje op cooks-inc.com.

Of bel voor een afspraak 078 613 30 00.

COOKS Incorporated Marketing & Communication, Laan der Verenigde Naties 40, Postbus 100, 3300 AC Dordrecht, T. 078 613 30 00, www.cooks-inc.com

7173_COOKS_Adv_180x120.indd 1 12-06-2008 17:37:19

20


De uitdaging: sterker worden door tegenslag

De kredietcrisis en recessie zetten ondernemers op scherp. De tijd dat het als vanzelf ging, is voorbij en dat maakt

de ondernemer in je weer wakker. De ondernemer van nu richt zich op new business, geeft bestaande klanten extra

aandacht en checkt-dubbelcheckt zijn producten/diensten op kwaliteit. Natuurlijk kun je proberen om je niets van

de economische tegenwind aan te trekken. Maar ik stel u een nog grotere uitdaging voor: kom sterker uit de crisis!

Hoe dan? Hieronder een paar bruikbare tips:

1.

Zoek je klanten weer eens op

Ga eens langs of bel. Tijden veranderen, klanten ook. Zijn ze nog

steeds tevreden? Zorg dat je in gesprek blijft met je klant. Geef

ze extra aandacht en zorg dat je een relatie met ze opbouwt en

onderhoudt. Een klant die niets om je geeft, is zo weg.

2. Versterk je netwerk en breid het uit

Er zijn mogelijkheden genoeg; borrels, workshops, bijeenkomsten,

als je wilt kun je elke dag wel netwerken. Oriënteer en

maak keuzes. Ga naar de bijeenkomsten waarvan je weet dat

jouw doelgroep zich daar bevindt.

3.

Houd contact met leveranciers

Laat de relatie met je leveranciers niet verslappen. Het kan

zijn dat je bij een aantal van je leveranciers nu niets afneemt.

Probeer toch contact te houden, binnen afzienbare tijd trekt

de markt aan en maak je weer gebruik van zijn/haar diensten

of producten. Laat de relatie dus niet verwateren, want uit het

oog is vaak uit het hart.

4. Bestudeer je uitgaven/kosten

Welke kosten zijn noodzakelijk, over welke kan onderhandeld

worden en welke kunnen geschrapt worden? Vraag eens een

second opinion aan, laat een schaduwofferte maken. Je zult

versteld staan van wat dat oplevert. Let wel op dat dit niet ten

koste gaat van de kwaliteit.

Wees zichtbaar

Stilstand is achteruitgang. Zorg dus dat je ‘gezien’ wordt. Juist

nu is het belangrijk om je te richten op new business. In deze

tijd is het eenvoudig je concurrent voorbij te streven, die houdt

namelijk de hand op de knip.

Blijf positief!

Tijdelijk niets te doen? Geniet ervan en neem eens een dagje

vrij. Neem de tijd om eens kritisch naar je bedrijf te kijken, lees

vakliteratuur of doe gewoon eens een middagje helemaal niets.

Hoe lang is dat geleden?

Ik wens iedereen een mooie en succesvolle zomer toe!

Edwin Bax

EdMedia

Advertentie plaatsen in “In het nieuWsD”

Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om een mooie advertentie te plaatsen in “In het nieuWsD” ?

Neem dan contact op met ons secretariaat. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten.

T 078 - 639 00 33

21

5.

6.


Nieuwe

leden

Olympia Uitzendbureau

Wij zijn Mellanie (25) & Mark Snoeren (28), gedreven en ambitieus

en sinds 2 maart jongsleden de nieuwe franchisenemers van Olympia

Uitzendbureau Dordrecht & Zwijndrecht. Wij komen uit de uitzendbranche

en werkten reeds voor Olympia Uitzendbureau. Dit bleef niet

onopgemerkt en zodoende kwam de vraag of wij interesse hadden in

een Olympia vestiging. Na een lang en intensief selectietraject mogen

wij ons franchiseondernemer noemen.

Olympia Uitzendbureau is in Nederland qua grootte een top 5 uitzender.

Heeft 107 vestigingen in Nederland en daarnaast vestigingen in

Duitsland, Spanje, Italië, Polen, Portugal en Zwitserland.

Onze markt is lokaal in Dordrecht en Zwijndrecht. In ons vak is het

belangrijk dat je de mensen en de bedrijven waarvoor je werkt,

goed kent. Als klant is het belangrijk om echt gehoord en begrepen

te worden. Dat is precies wat wij als franchiseondernemer zowel

de uitzendkrachten als bedrijven zullen bieden en waarom wij lid

geworden zijn van deze mooie club!

E: m.snoeren@olympia.nl

I: www.olympia.nl

Van Dalen BTI

Van Dalen BTI is gespecialiseerd in het uitvoeren van industriële

thermische en akoestische isolatie. Wij zijn betrokken bij nieuwbouwprojecten

en bij industrieel onderhoudswerk. Niet alleen op

uitvoerend niveau, maar ook in de stappen die daar vóór gezet

moeten worden. We hebben 35 jaar ervaring in ons vakgebied

en die expertise zetten we graag in voor onze klanten. Want door

met elkaar mee te denken, kom je tot het beste resultaat. Naast

de isolatiewerkzaamheden houden wij ons ook bezig met het

installeren van elektrische tracing en het verrichten van metingen.

Brandpreventie is ons derde specialisme. Veiligheid en dus ook

brandveiligheid zullen altijd belangrijke onderwerpen blijven, dus

doen we er alles aan om op dit gebied het beste van het beste te

leveren. Door ruime ervaring en vakmanschap hebben wij een gede-

ConPackSys

ConPackSys is een middelgroot, flexibel en gedreven ingenieursbureau.

De naam ConPackSys staat voor “Consultants and

Contractors for Packaging and System Integration”. ConPackSys is dé

specialist in complexe compressorinstallaties voor de olie- & gas- en

procesindustrie. ConPackSys heeft nationale en internationale

opdrachtgevers, zowel on- als off-shore en is ISO 9001 gecertificeerd.

Over de jaren heen heeft ConPackSys compressor packages

ontworpen en gebouwd tot wel 40 MW vermogen en 600 bar (g) druk.

ConPackSys was het eerste bedrijf in Nederland dat in de jaren 90

compressoren leverde voor ondergrondse gasopslag (t.b.v. de NAM).

In 2003 werd de eerste injectiecompressor opgeleverd voor Co 2

opslag op het K12-b platform van Gaz de France. Een overzicht van

recente projecten (o.a. in Oman) is te vinden op de website

www.conpacksys.com.

22

DORDRECHT ZWIJNDRECHT

Vriesestraat 24 Passage 8

3311 NR DORDRECHT 3331 CM ZWIJNDRECHT

T:078 648 91 09 T: 078-612 35 74

F:078 648 91 07 F: 078-619 63 06

gen technische kennis opgebouwd. Van Dalen BTI staat borg voor

een goede begeleiding vanaf de start tot aan de oplevering,

waarbij de prioriteit natuurlijk ligt bij een klantgerichte aanpak.

Van Dalen b.t.i. projecten B.V.

Anthon van Dalen

Sikkelstraat 14

3319 LJ Dordrecht

T. 06 531 77 975

F. 078 631 82 65

E. apdalen@telfort.nl

I. www.vandalenbtiprojecten.nl

ConPackSys

Jeroen van Meel

Burgemeester De Raadtsingel 61,

3311 JG Dordrecht

T. +31 78 6391 111

E. jeroen.vanmeel@conpacksys.nl


De kracht van service...

Voice IT is een jonge organisatie die gehuisvest is in een gloednieuw

kantoor op het bedrijventerrein ‘Vinkenwaard’ in Alblasserdam.

In 2007 startte Voice IT met het aanbieden van oplossingen op het

gebied van telecommunicatie en ICT-diensten. Als bedrijf staat Voice IT

met vier vaste werknemers voor daadkracht in oplossen! Bart van

Bezooijen: “Dat doen we door kennis, ervaring en een klantgerichte

visie te combineren. Concreet betekent het dat je enorm goed moet

kunnen luisteren en in nauwe samenwerking moet nagaan wat het

beste past bij de vragen of problemen van de opdrachtgever.” Als

uitgangspunt hanteert Voice IT het veiligstellen van de bedrijfscontinuïteit

van de opdrachtgever. Hierbij draait het om het gedegen

opzetten, structureren, organiseren en onderhouden van telecommunicatie

en ICT-projecten. De oplossingen van Voice IT leiden ertoe dat

telecommunicatie en ICT-omgevingen beheersbaar zijn, kosten laag

blijven en de bedrijfsefficiency wordt verhoogd. Voice IT streeft naar

100% tevredenheid bij haar opdrachtgevers en heeft service en het te

allen tijde klaarstaan voor klanten dan ook hoog in het vaandel.

Voice IT Telecommunicatie en ICT-diensten

Kelvinring 27c

2952 BG Alblasserdam

T. 078 - 6141581 (algemeen)

T. 078 – 6147158 (helpdesk)

Voice IT…

Denken en doen…


E. info@voiceit.nl

I. www.voiceit.nl

Contactpersoon:

Margot Semeyn, Operationeel Manager

Maak vandaag nog een afspraak en laat een

analyse door onze specialisten maken.

Voice IT

2

Bart van Bezooijen, Mark van Ammelrooy, Willem van der Weijden

en Margot Semeyn

Voice Solutions

IT Solutions

Voice IT Serviceswww.voiceit.nl


Beste leden van de WD,

Sommigen van jullie heb ik al mogen ontmoeten of telefonisch gesproken.

Ik ben Wieske Welbedacht en sinds 1 april jl. als assistente werkzaam voor Barbara Keuzenkamp.

Na 15 jaar “in” verzekeringen en hypotheken gewerkt te hebben en alle cursussen en

opleidingen op dat gebied te hebben gevolgd, werd het door teruglopende werkzaamheden

bij het bedrijf waar ik werkte tijd voor iets nieuws. Bij een andere intermediair, bank of

verzekeringsmaatschappij zag ik even niet zo zitten; ik had zin om totaal iets anders te doen,

maar het moest wel met veel afwisseling, uitdaging en gezelligheid zijn. Toen kwamen Barbara

en ik met elkaar in gesprek en ben ik bijna direct voor 2,5 dag in de week voor haar begonnen.

Zo heb ik ook nog tijd voor mijn lieve dochter van 3 en mijn man, die ook een eigen bedrijf heeft.

Misschien tot gauw op één van de bijeenkomsten!

Met vriendelijke groeten,

Wieske

WD logo op uw bedrijfssite

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u het WD logo op

uw eigen bedrijfssite zou willen plaatsen onder vermelding dat u

aangesloten bent bij de Werkgevers Drechtsteden. Wij zijn er trots

op dat u lid bent en wij zouden het op prijs stellen als u dit lidmaatschap

ook naar buiten toe kenbaar wilt maken. Samen zijn we een

sterke vereniging en dat willen we ook in onze uitingen naar buiten

toe uitdragen. Een plaatsing van het logo op uw website kan hieraan

bijdragen. Om het logo op uw website te plaatsen, ga naar

www.drechtsteden.nl en kopieer deze button naar uw website.

Colofon

Werkgevers Drechtsteden

Noordendijk 268

Postbus 931, 3300 AX Dordrecht

T: (078) 639 00 33

F: (078) 639 03 34

E: Info@werkgeversdrechtsteden.nl

www.werkgeversdrechtsteden.nl

Lay-out: COOKS Incorporated Marketing & Communication

Druk: Drukkerij Dekkers

2

Activiteitenoverzicht:

Maandag 14 september Dinnerdate

Donderdag 1 oktober WD café bij Van Lanschot

Donderdag 5 november Industriedag

Dinsdag 15 december Ledenvergadering Heerema

Donderdag 8 april Culturele avond Kunstmin,

Groot Niet Te Vermijden

Kopij voor de volgende

nieuwsbrief van oktober

ontvangen wij graag

voor week 36

More magazines by this user
Similar magazines