jaarverslag van de CBL - Platform Verduurzaming Voedsel

verduurzamingvoedsel.nl

jaarverslag van de CBL - Platform Verduurzaming Voedsel

2010

Jaarverslag


4

CBL jaarverSLag 2010

Supermarkten

bieden gevarieerd en

afwisselend werk aan

260.000 mensen.

De levensmiddelenbranche

in 2010

De Nederlandse supermarkten en food service bedrijven hebben 2010 succesvol afgesloten.

Ondanks de gevolgen van de economische crisis wisten de supermarkten in een tijd van bezuinigingen in

2010 een omzetstijging te behalen. In 2010 bedroeg de omzet in de supermarktbranche € 32,14 miljard. Dit is

een omzetgroei van 2,5% ten opzichte van 2009, toen de omzet € 31,37 miljard was. Naast deze economische

importantie, hebben supermarkten ook een grote sociale functie. Supermarkten bieden gevarieerd en

afwisselend werk aan 260.000 mensen en hebben een spilfunctie in dorpen en wijken. In en om supermarkten

Passie voor Food

Met de website passievoorfood.nl promoot het CBL de

duurzaamheidsinitiatieven van de supermarktbranche

en de CBL duurzaamheidsagenda. Ook de inspanningen

op het gebied van gezondheid vinden op de site een

podium. Met de tweewekelijkse nieuwsbrief “Passie

voor Food Update” wordt het nieuws op de website

onder de aandacht gebracht van consumenten en

stake holders. In 2010 maakten nieuwe abonnees

kans op een gratis Fairtrade boodschappenpakket.

Om deze actie te promoten hebben de leden van

het CBL een flyer verspreid in de winkels. Passie voor

Food is ook op twitter te vinden. Via @PassievoorFood

wordt de twitteraar dagelijks op de hoogte gehouden

van de (duurzaamheids)activiteiten van het CBL en

duurzaamheidsinitiatieven in de supermarktbranche. Het

CBL wil het debat over alles wat voedsel lekker, gezond

en duurzaam maakt verder bevorderen.

is het zeer levendig; ze zijn de wereld in het klein.

Deskundigen verwachten dat het broze economisch herstel dat zich eind 2010 voordeed, in 2011 in een gematigder tempo

doorzet en bovendien omgeven is met grote onzekerheden. Deze onzekerheden hebben

hun weerslag op het consumentenvertrouwen. Hierdoor blijven consumenten gevoelig voor aanbiedingen.

Mede door oplopende voedsel- en energieprijzen wakkert de inflatie in de wereld aan, staan marges

onder druk en wordt de winstgevendheid van supermarkten verder aangetast. Supermarkten en food service bedrijven zijn in

deze tijden extra waakzaam en zuinig en zullen blijven concurreren om de gunst van de consument. Inkoopvoordelen zullen

@PassievoorFood

worden doorgegeven aan de consument. Huismerken blijven onverminderd populair en bedienen

meer en meer het topsegment van de markt.

CBL-voorzitter

Dick Boer

spreekt zijn

jaarrede uit.

CBL jaarverSLag 2010

5


6

Wijziging Drank- en Horecawet

In 2010 zou na acht jaar voorbereiding de Drank- en Horecawet

herzien worden. Belangrijkste punt waar het CBL haar lobby op

inzette, was de versoepeling van het zogenaamde three strikes

out artikel (artikel 19a). Door de val van Balkenende IV is het

wetgevingstraject echter halverwege afgebroken en is pas begin

2011 weer hervat. De nieuwe minister van VWS heeft een aantal

wijzigingen op het wetsvoorstel voorgesteld, waarin zij het advies

van het CBL ter harte heeft genomen door het verplichtende

karakter van artikel 19a te schrappen. In het nieuwe voorstel is het

sluiten van de alcoholafdeling na drie overtredingen niet meer

als verplichting maar als mogelijke sanctie voor de burgemeester

opgenomen. Ook heeft de Minister gehoor gegeven aan de oproep

van het CBL om niet alleen de ondernemer, maar ook de te jonge

koper strafbaar te stellen bij de aankoop van alcohol. Tenslotte

heeft de Minister het experimenteerartikel (dat bepaalde dat een

burgmeester bij wijze van experiment in de gemeente de leeftijd

voor het kopen van zwakalcoholische drank op kon schroeven

naar 18 jaar) uit het wetsvoorstel geschrapt. Dit artikel zou voor

veel praktische problemen gezorgd hebben en verstorend hebben

gewerkt op alle inspanningen van de branche om de leeftijd van

16 jaar tussen de oren van jongeren en hun opvoeders te krijgen.

CBL jaarverSLag 2010

Campagne

“Nog geen 20?”

vol enthousiasme

vervolgd

Sinds 2009 hanteren supermarkten de huisregel dat iedereen

tot 20 jaar die alcohol of tabak wil kopen in de supermarkt zijn

legitimatie moet laten zien. Om te helpen bij de goede naleving

van de leeftijdsgrens heeft het CBL in 2010 de leeftijdschijf

ontwikkeld. Hiermee weten de caissières heel snel bij het zien

van de geboortedatum op het legitimatiebewijs of iemand oud

genoeg is. Dit voorkomt dat caissières toch alcohol verkopen

aan jongeren onder de 16 omdat zij de leeftijd verkeerd

berekenen. Er zijn 30.000 leeftijdschijven verspreid. Ook hebben

de supermarkten vorig jaar het tijdelijke campagnemateriaal

vervangen door permanente winkelmaterialen zoals

schapkaartjes en kassabalkjes met de tekst “Nog geen 20? Laat

je legitimatie zien!”. Uit het tweejaarlijkse Intraval onderzoek van

het ministerie van VWS blijkt dat de inspanningen van zowel het

bedrijfsleven als de overheid al voor de vierde keer op rij heeft

geleid tot een daling van het aantal jongeren onder de 16 dat

alcohol probeert te kopen. In 2009 probeerde nog maar 3% van

de jongeren onder de 16 alcohol in een supermarkt te kopen,

terwijl dit in 2001 nog 13% was. Het CBL verwacht dat wanneer

ook de jongere onder de 16 strafbaar wordt gesteld voor de

aankoop van alcohol, nog minder jongeren zullen proberen

alcohol te kopen.

P.O. Box 262

2260 AG Leidschendam, The Netherlands

+31 70 337 62 00, info@cbl.nl
On satisfi ed consumers

The role of supermarkets

Dutch Food Retail Association:

centraal bureau

levensmiddelenhandel

Schoonste Supermarkt

van het Jaar

Een schone winkelomgeving gaat verpaupering

van wijken tegen en draagt bij aan de leefbaarheid.

Daarom heeft het CBL de prijs voor de schoonste

supermarkt in het leven geroepen. In de Week van

Nederland Schoon maakte het CBL bekend dat Jumbo

Euroborg in Groningen zich de Schoonste Supermarkt

van Jaar mag noemen. De prijs is de afsluiting van het

CBL-actieplan “SUPER-SCHOON” en maakt onderdeel

uit van de Supermarkt van het Jaarverkiezing.

Het actieplan is gericht op het voorkomen en

opruimen van zwerfafval en helpt ondernemers hun

winkelomgeving nog schoner te houden.

In 2010 zijn alle supermarkten

voorzien van een

nieuwe afvalbak, gemaakt

van gerecyclede PET-flesjes.

Europarlementariër Bové

neemt rapport

‘On satisfied consumers:

The role of supermarkets’

in ontvangst

Over de prijs wordt gecorrespondeerd

In een gesprek met José Bové, de vicevoorzitter van de landbouwcommissie van het

Europees Parlement, vroeg het CBL om de belangen van de consument sterk mee

te laten wegen in het Europese debat over het functioneren van de voedselketen.

Bové maakt zich sterk voor hogere prijzen voor boeren en tuinders en wilde daarom

de Europese mededingingsregels voor boeren versoepelen. Het CBL wees erop dat

een dergelijke stap zou leiden tot hogere voedselprijzen. Bové nam het CBL rapport

‘On satisfied consumers; The role of supermarkets’ in ontvangst. Met deze publicatie

wil het CBL de discussies over vermeende marktmacht, marges en de verwijten aan

het adres van supermarkten door boeren, tuinders en politici over hoge winsten in

een juist perspectief plaatsen. Het CBL wil –binnen de grenzen van haar gedragscode

Mededingingsrecht- bijdragen aan het in stand houden van de vrije markt voor

levensmiddelen zonder overheidsingrijpen en bureaucratische belemmeringen.

CBL jaarverSLag 2010

7


8

Winkeltijdenwet

De Winkeltijdenwet is hét schoolvoorbeeld van de grilligheid van de

politiek. Zowel de gemeenteraads- als de landelijke verkiezingen waren

voor verschillende politieke partijen een podium om te pleiten voor

verruiming van het aantal koopzondagen en het verleggen van de

besluitvorming hierover naar gemeenten. In het regeerakkoord dat

volgde op de verkiezingen waaide echter een minder liberale wind: er

werd handhaving van de status quo op het gebied van de winkeltijden

afgekondigd. Dit resulteerde erin dat er een nieuwe Winkeltijdenwet is

aangenomen die het aantal koopzondagen beperkt en afhankelijk maakt

van het aantal toeristen in een gemeente. Het CBL blijft samen met

Detailhandel Nederland, de Consumentenbond en de VNG aandringen

op besluitvorming op lokaal niveau als het gaat om het openstellen van

winkels op zondag. Inmiddels ligt er in de Tweede Kamer een nieuw

wetsvoorstel van D66 en GroenLinks dat voor deze aanpak pleit. Het CBL

ondersteunt dit voorstel van harte.

CBL jaarverSLag 2010

Maatschappelijke

stage in de

supermarkt

In 2010 hebben de eerste pilots in het kader van

de Maatschappelijke Stage (MaS) in de supermarkt

plaatsgevonden. Thema’s zijn “Alcoholpreventie”, “Schoon”

en “Duurzame Vis”. De stages bestaan uit een uitgebreide

informatiesessie door professionals over het onderwerp

van de stage en de manier waarop de supermarkt met

dit thema omgaat. Vervolgens moeten de scholieren met

deze informatie praktische opdrachten uitvoeren in en

om de supermarkt. Scholieren krijgen behalve kennis over

respectievelijk verantwoorde alcoholconsumptie, een

schone omgeving, en duurzaamheid in de supermarkt

ook inzicht in het reilen en zeilen van een supermarkt en

de mogelijke jobs die een supermarkt voor alle leeftijden

en niveaus biedt. Bovendien worden jongeren betrokken

bij maatschappelijke thema’s en kunnen zij zich hier een

gefundeerde mening over vormen. De pilotstages worden

omgezet in een e-learning programma op supermarkt.nl

zodat zij landelijk kunnen worden aangeboden. De

stages passen in de Passie voor Food aanpak waarin het

voorlichten van consumenten over (gezonde) voeding en

duurzaamheid centraal staat.

OPEN

Gezondere

productsamenstelling

In de taskforce Verantwoorde

Vetzuurstelling en de taskforce

Zout wordt door fabrikanten

gewerkt aan verbetering van

de vetzuursamenstelling van

producten en de vermindering

van zout in producten. Het CBL

heeft zich bij beide taskforces

aangesloten.

Het aantal producten met een

gezondheidslogo groeit gestaag.

Inmiddels hebben zo’n 6600

producten dit logo. Duizenden

producten dus waarin tonnen

minder verzadigd vet, suiker

en zout is verwerkt en die meer

vezels bevatten. Ook belangrijk

hierin is de rol van de food

servicebedrijven die via de

horeca en catering ervoor

zorgen dat de consument volop

kan kiezen voor gezondere

producten.

Convenant Gezond Gewicht

In 2010 werd het Convenant Overgewicht voortgezet in de nieuwe opzet Convenant

Gezond Gewicht. Het speerpunt van dit Convenant is het programma JOGG

(Jongeren Op Gezond Gewicht). Deze aanpak richt zich volledig op het gezonder

maken van de jeugd door op lokaal niveau met verschillende partijen samen te

werken. Uiteraard is het CBL hierin één van de partners. De supermarkt vervult een

belangrijke rol in een wijk of gemeente en is bij uitstek de plek om consumenten,

jong en oud, te informeren over gezond en lekker eten en hen te stimuleren een

gezonde leefstijl aan te meten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het stijgend aantal

gezondheidslogo’s op producten, volledige en duidelijke informatie op het etiket en

(voor de kleine consument) SuperShopper speurtochten door de supermarkt. Ook

stimuleren supermarkten consumenten om gezond te leven door bijvoorbeeld de

lokale voetbalclub te sponsoren, sportdagen te organiseren of op scholen informatie

te geven over gezonde voeding.

Energiebesparing

in de supermarkt

De branche heeft grote stappen gezet op het gebied

van energiebesparing en het verminderen van CO - 2

uitstoot. Efficiëntere manieren om te koelen, verlichten

en verwarmen zijn belangrijke aandachtspunten in

de bedrijfsvoering. Op verschillende plaatsen in het

land openen zeer duurzame, groene of energiezuinige

supermarkten, waarbij innovatief omgegaan wordt

met hergebruik van warmte die vrijkomt bij het koelen,

duurzame energie wordt ingezet en ook het personeel

wordt geïnstrueerd over omgaan met energie in de winkels.

Het CBL-Klimaatplan biedt alle ruimte aan ondernemers

om naar eigen inzicht te werken aan de verbetering van

de energie efficiency. Alle ketens hebben die handschoen

opgepakt en zijn met dit branche-initiatief aan de slag

gegaan.

CBL jaarverSLag 2010

9


10

CBL jaarverSLag 2010

Nederlandse

supermarkten stellen

alsmaar hogere eisen,

waardoor veel producten

duurzamer zijn dan een

paar jaar geleden.

Overhandiging

CBL Zichtboek

Duurzaamheid’

aan de Vaste

Kamercommissie

van EL&I.

Consumentenzaken

en Kwaliteit

Supermarkten leggen lat voor duurzaamheid steeds hoger

Supermarkten, consumenten en alle andere partijen in de keten delen de verantwoordelijkheid om te werken aan

duurzaamheid. Nederlandse supermarkten stellen alsmaar hogere eisen, waardoor veel producten duurzamer zijn

dan een paar jaar geleden. Ook in en buiten de winkels worden allerlei maatregelen genomen om bijvoorbeeld het

energieverbruik te verminderen. Om te laten zien welke initiatieven het CBL en de supermarktorganisaties nemen, heeft

het CBL het CBL Zichtboek Duurzaamheid met bijbehorende film uitgebracht. In een bijlage bij de gratis krant Metro

is het thema duurzaamheid in de gehele keten uitgebreid onder de aandacht gebracht van 1,7 miljoen lezers. Via de

website passievoorfood.nl brengt het CBL duurzaamheid in de supermarkt onder de aandacht van een breed publiek.

Postbus 262

2260 AG Leidschendam

Tel.: 070 337 62 00

Fax: 070 317 68 87

E-mail: info@cbl.nl

www.cbl.nl

De Nederlandse foodretail- en foodservicebedrijven nemen

hun verantwoordelijkheid om de CO -uitstoot van de

2

levensmiddelenketen te verminderen. Door de unieke positie

van onze branche in de keten zijn wij in staat om door middel

van verbeteringen in eigen activiteiten (directe invloed), ook

andere ketenpartijen en onze klanten (indirecte invloed) te

helpen bij het reduceren van de klimaatbelasting. Het CBL

heeft hiervoor het CBL-Klimaatplan opgesteld. Dit klimaatplan

is gebaseerd op drie pijlers: winkels/distributiecentra,

CBL zichtboek

Duurzaamheid

CBL_763_omslag zichtboek.indd 1 06-01-11 11:24

CBL-Klimaatplan

Postbus 262

2260 AG Leidschendam

Tel.: 070 337 62 00

Fax: 070 317 68 87

E-mail: info@cbl.nl

www.cbl.nl

CBL zichtboek

Duurzaamheid

CBL_763_omslag zichtboek.indd 1 06-01-11 11:24

logistiek en consumptie. Naast het terugdringen van het

gebruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen,

valt ook het terugdringen van voedselverspilling binnen

de scope van het plan. Om tot een klimaatvriendelijke

branche te komen, zijn ambities en beleid geformuleerd.

Met het delen van best practices waardoor verbeteringen

worden gerealiseerd, laat de branche zien aan de overheid,

ketenpartijen en consumenten dat CO reductie door de

2

branche serieus wordt opgepakt.

CBL jaarverSLag 2010

11


12

Samen werken aan

een duurzamere wereld

Verduurzamen kun je niet

alleen. Samen met organisaties

van producenten, verwerkers

en verkopers van voedsel,

werkt het CBL in het Platform

Verduurzaming Voedsel aan

verduurzaming aan de hand van

negen thema’s: watergebruik,

energiegebruik, CO 2 -

reductie, transportreductie,

afvalpreventie, duurzame teelt,

dierwelzijn, betrokkenheid

medewerkers en eerlijke

handel. Parallel hieraan

is het CBL actief in het

Convenant Verduurzaming

Dierlijke Producten

(tussensegment) waar de

focus ligt op het verhogen van

het dierwelzijn. Deze unieke

samenwerkingsverbanden

wordt gefaciliteerd door het

ministerie van Economische

Zaken, Landbouw en Innovatie.

Ook werken supermarkten

met leveranciers samen

in het Initiatief Duurzame

Handel om actief de mondiale

grondstofstromen te

verduurzamen.

CBL jaarverSLag 2010

Einde gratis hemdtasjes na de kassa

De supermarkten hebben afgesproken om in 2011 geleidelijk te stoppen met

het gratis weggeven van hemdtasjes na de kassa. Bij benadering gaat het om

500.000 kilo plastic dat hierdoor jaarlijks kan worden bespaard. Wageningen

Universiteit heeft uitgerekend dat de hoeveelheid energie gelijk is aan het

energiegebruik van zo’n 3500 huishoudens per jaar. Dit nieuwe speerpunt

maakt deel uit van het CBL-Klimaatplan dat tot doel heeft winkels en DC’s,

het logistieke proces en het assortiment klimaatvriendelijker te maken.

Meer en meer producten herkenbaar

met duurzaamheidslogo

Ook in 2010 was de opmars van duurzamere producten niet te stuiten.

Het CBL constateert dat duurzaamheid op alle fronten business as usual is

geworden voor de retail. Uit de Monitor Duurzaam Voedsel van het ministerie

van EL&I blijkt dat de groei van producten met een duurzaamheidskenmerk

groot is. Dit zijn producten herkenbaar aan logo’s als het Beter Levenkenmerk,

Eko, MSC, Max Havelaar, Fair Trade, Milieukeur, Scharrelvlees,

UTZ Certified, Rainforest Alliance en Vrije uitloop. In 2010 werd door de

consument maar liefst 29,4% meer besteed aan duurzamere producten

dan in 2009. Het CBL zet zich ervoor in om deze groei de komende jaren

voort te zetten. Maar ook ‘reguliere’ producten (zonder logo) worden steeds

duurzamer.

Duurzaamheid over de grens

Bij duurzaamheid kijken supermarkten over de grens heen. Want veel van

de producten die in de schappen liggen, vinden hun oorsprong ver weg.

Meer en meer zijn supermarkten ook actief in de zorg voor het milieu en

biodiversiteit, het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de derde

wereld en het verduurzamen van mondiale grondstofstromen zoals cacao,

palmolie en soja. Supermarkten hebben aangegeven dat gestreefd wordt

naar duurzame soja en palmolie in 2015 en duurzame cacao in 2020.

Supermarkten hebben zich hierbij gecommitteerd aan de criteria die

zijn opgesteld in de Round Table on Responsible Soy, de Round Table on

Sustainable Palmoil en de Intentieverklaring Duurzame Cacaoconsumptie

en -productie. Om voor de boeren en tuinders uit ontwikkelingslanden

fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te borgen is BSCI (Business Social

Compliance Initiative) een geschikt instrument. Samen met andere partijen

in de voedselketen en de overheid voert het CBL projecten uit om ervaring

op te doen met BSCI.

Duaal gezondheidslogo

Het CBL is trots dat Nederland als eerste land in Europa

een breed gedragen duaal gezondheidslogo heeft.

Met de invoering van het duale systeem – gezondere

keuze voor basisproducten en bewuste keuze voor niet

basisproducten – is het nieuwe logo duidelijker voor

de consument en is invulling gegeven aan de wensen

van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

en het advies van de Gezondheidsraad. Bovendien

stimuleert het logo producenten om hun producten

steeds gezonder samen te stellen. Op advies van de

Gezondheidsraad hebben wetenschappers een degelijke

lijst met criteria opgesteld waaraan producten moeten

voldoen om in aanmerking te komen voor het logo.

Doordat het Ik Kies Bewust logo en het Keuze Klavertje

samengaan in één nieuw voedselkeuzelogo wordt het

voor de consument nog makkelijker om te kiezen voor

een gezonder eetpatroon. Met een aanbod van zo’n 6600

producten –waaronder ook veel huismerkproducten -

met het nieuwe logo, eet de consument door bewuster

te kiezen minder zout, suiker en vet, zonder dat zijn

eetpatroon ingrijpend hoeft te veranderen.

Wetenschap van

terugdringen van

voedselverspilling

Het CBL en de FNLI zijn trekker van het

onderdeel Food Chain Sustainability and

Dynamics van het onderzoekprogramma

Top Institute Food and Nutrition van

de Wageningen Universiteit. Het CBL

en de FNLI investeren in toegepast

wetenschappelijk onderzoek naar

terugdringen van de voedselverspilling in

de keten door onder andere te kijken naar

betere verpakkingsconcepten, verkorting

van ketens en efficiëntere benutting

van grondstoffen en reststromen in de

voedselketen. Het programma loopt van

2010 tot en met 2014.

CBL jaarverSLag 2010

13


14

CBL presenteert CBL-Hygiënecode

De nieuwe CBL-Hygiënecode is een feit. Afgelopen jaar heeft het CBL hard gewerkt

om overeenstemming te krijgen met de nVWA over de inhoud van de CBL-

Hygiënecode 2011. Met de door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

goedgekeurde versies uit 1996 en 2002 is inmiddels ruim 14 jaar praktijkervaring

opgedaan. Bovendien is er op het gebied van HACCP veel veranderd en tot

helderheid gekomen. De praktijkervaring en de evaluatie van de oude code zijn

met hulp van de deskundigen van de CBL-leden verwerkt in de nieuwe CBL-

Hygiënecode. Het CBL heeft een e-learningmodule “Voedselveiligheid heb je zelf in

de hand” ontwikkeld, die medewerkers kunnen volgen via www.supermarkt.nl De

training over voedselveilig werken en de CBL-Hygiënecode wordt afgesloten met

centraal bureau

levensmiddelenhandel

Postbus 262

een persoonlijk certificaat bij succesvol afronden van de bijbehorende 2260 AG Leidschendam toets.

Terugdringen

antibiotica-

resistentie

via voedsel

In de veehouderij wordt antibiotica

gebruikt om de dieren gezond

te houden. Het hoge gebruik

van antibiotica in de veehouderij

heeft echter zijn weerslag op

de volksgezondheid. Artsen

constateren een toename van de

resistentievormende bacterie ESBL

op producten, waardoor antibiotica

in de humane gezondheidszorg

minder goed werkten. Het CBL

heeft de veehouderijsector en

vleesleveranciers opgeroepen het

antibioticagebruik in de veehouderij

drastisch terug te brengen. Tevens

pleit het CBL er voor dat het

ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport het voortouw

neemt als er discussies zijn over

voedselveiligheid in de keten.

Overigens hoeven gezonde

consumenten zich geen zorgen

te maken en raadt het RIVM aan

vlees goed te doorbakken en de

gebruikelijke keukenhygiëne in

acht te nemen.

www.cbl.nl

www.diversey.com
CBL-Hygiënecode

centraal bureau

levensmiddelenhandel

2011

www.supermarkt.nl

omslag v3.indd 1 09-03-11 10:59

Minder semi-overheidscontroles

vanaf 2010

Distributiecentra die geëtiketteerde voorverpakte biologische

producten (merk en eigen merk) aan eigen winkels leveren,

worden niet langer meer gecontroleerd door Skal, omdat

verwisseling van producten aantoonbaar niet aan de orde is.

Voor eigen merkhouders zal Skal jaarlijks op de hoofdkantoren

een controle uitvoeren op voornamelijk de recepturen en een

borgingssysteem. Hetzelfde gaat op voor de controles van eieren

door het Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE).

Het CPE zal in de winkels alleen nog controleren op basis van

een klacht.

Database gezondheidsclaims

De Europese Voedsel en Waren Autoriteit (EFSA) stelt voor 4500 generieke

gezondheidsclaims die op verpakkingen vermeld worden een advies op.

Wanneer claims goedgekeurd zijn, zijn de bewoordingen van deze claims

flexibel; producenten mogen hun eigen variant bedenken. De strekking van

de claim mag echter niet veranderd worden en moet de geclaimde ”oorzaak

– effect” relatie beschrijven. Om dit in Nederland goed te kunnen reguleren

wordt samen met andere stakeholders een database opgezet met hierin

toegestane en niet-toegestane voorbeelden (bewoordingen en/of uitingen)

van claims. Naast het CBL zijn onder andere ook de FNLI, de VWA, Stichting

Reclame Code en KOAG/KAG betrokken.

GlobalGAP verder

dan voedselveiligheid

De criteria waaraan boeren en tuinders

moeten voldoen in de nieuwe GlobalGAPmodules

hebben niet meer alleen betrekking

op voedselveiligheid. Steeds meer criteria

hebben ook betrekking op bijvoorbeeld

dierwelzijn, milieu en biodiversiteit. In de

veehouderijmodules heeft 44% betrekking

op voedselveiligheid en 26% op dierwelzijn.

De overige criteria hebben betrekking op

traceerbaarheid, arbeidomstandigheden,

milieu en biodiversiteit. Bij de viskweekmodules

ligt de focus naast voedselveiligheid met

28% voornamelijk op dierwelzijn en milieu

en biodiversiteit. De criteria in de plantaardig

modules blijft met 62% voedselveiligheid

bestrijken.

Voedselveiligheid blijft topprioriteit

In 2010 is er een aantal incidenten geweest met dioxine. In mei werd bij bemonstering door de nieuwe

Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) een te hoog gehalte aan dioxine aangetroffen bij biologische

eieren. De oorzaak hiervan was vervuilde biologische maïs uit de Oekraïne. De gevonden gehalten

bleken geen gevaar voor de volksgezondheid op te leveren. Ook bleek dat wild gevangen paling uit de

Nederlandse rivieren en de Biesbosch te veel dioxines bevatten. In de Nederlandse supermarkten wordt

vrijwel geen paling meer verkocht en als er paling wordt verkocht dan is het voornamelijk kweekpaling.

Eind 2010 kwam een groot dioxineschandaal aan het licht in Duitsland. Het CBL had zeer nauw contact

met de nVWA over de ontwikkelingen. De betrokkenheid van Nederland bleek zeer beperkt en het

risico voor de volksgezondheid was minimaal.

CBL jaarverSLag 2010

CBL jaarverSLag 2010 15


16

CBL jaarverSLag 2010

Voor vmbo’ers,

mbo’ers en hbo’ers

met ambitie liggen

er in de supermarkt

volop mogelijkheden

en kansen.

Medewerkers

en Veiligheid

Voedselveiligheid

heb je zelf in de hand! Een certificaat behalen

waar en wanneer je dat wilt

De CBL-Hygiënecode is vernieuwd:

haal je CBL-certificaat

op www.supermarkt.nl

Supermarkten bieden aantrekkelijke loopbaan

De supermarkt biedt volop kansen voor medewerkers. Voor vmbo’ers, mbo’ers en hbo’ers met ambitie liggen

er volop mogelijkheden. Het aantal medewerkers in de supermarkt groeit. Ook het aantal medewerkers met

een hbo-opleiding neemt nog steeds toe. Niet alleen voor de functie van supermarktmanager of zelfstandig

ondernemer is een hbo-opleiding vereist; het hele managementteam van de winkel bestaat uit hbo’ers. In 2010

zijn nieuwe convenanten in het hbo afgesloten. Op hbo-niveau neemt de 2-jarige Associate Degree in het CBL

Opleidingenhuis een vlucht. Door het succes van dit nieuwe niveau 5 in het CBL Opleidingenhuis neemt het

aantal aanbieders van deze verkorte hbo-opleiding snel toe. In 2010 zijn daarom nieuwe convenanten afgesloten

om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van CBL-opleidingen in het hbo.

centraal bureau

levensmiddelenhandel

E-learning neemt een flinke vlucht in de supermarkt-branche. Voordat je

kunt starten met werken in de supermarkt is een aantal basale opleidingen

noodzakelijk. Iedere caissière moet de regels van de campagne “Nog geen 20?“

kennen. Iedere versmedewerker moet de HACCP-beginselen over hygiëne

en temperatuur kennen. Veel supermarkten vragen nieuwe medewerkers bij

aanvang of in de proeftijd certificaten te halen die nodig zijn voor zijn / haar

nieuwe functie.

CBL jaarverSLag 2010

17


18

Supermanagerworden.nl

Om de boodschap van Passie voor Food bij jongeren

te brengen, heeft het CBL de imagocampagne

Supermanagerworden.nl gestart op de havo en in het

mbo. Op de website www.supermanagerworden.nl

krijgen leerlingen van het 4e jaar havo en 3e jaar mbo

praktijkgericht onderwijs in hoe marketing, personeelsbeleid

en logistiek in de supermarkt werken. Leerlingen

kijken in een korte film over de schouder mee van een

supermanager van een supermarkt. Vervolgens krijgen de

leerlingen van de docent een lesbrief en werkblad om de

lesstof te behandelen. Ook een bezoek aan een supermarkt

in de buurt van de school is via Supermanagerworden.nl

mogelijk. Scholen reageren enthousiast op de campagne.

In meer dan een derde van alle havo’s en op meer dan

de helft van alle mbo-opleidingen wordt Supermanager

ingezet in de lessen.

CBL jaarverSLag 2010

Opleiding drogist

en assistent drogist

Consumenten kopen graag hun zelfzorggeneesmiddelen

(geneesmiddelen zonder recept) in de supermarkt. Voor

de verkoop van bepaalde zelfzorggeneesmiddelen zijn

wettelijke eisen gesteld. Onder meer dat de winkel over een

drogist beschikt en dat gedurende de gehele verkooptijd

een (assistent) drogist aanwezig is om klanten te adviseren.

Jarenlang was er slechts één exameninstituut voor de

(assistent) drogistopleiding. Het CBL pleitte voor een breder

aanbod van opleidingen en examens. Gezonde marktwerking

leidt tot betere prijs-kwaliteitverhouding en stimuleert

verbetering en innovatie. In 2010 heeft de Minister van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot groot genoegen van

het CBL een tweede exameninstituut erkend.

Passie voor Food

op de scholen

De supermarktbranche beschikt over een uniek netwerk

van foodambassadeurs in het beroepsonderwijs. Zowel

ROC- als hbo-docenten worden door het CBL op de

hoogte gehouden over laatste trends en nieuws in

de branche. Hiervoor biedt het CBL workshops en

bijeenkomsten. Iedere eerste donderdag van november

vindt de jaarlijkse Nationale CBL-Fooddag plaats. In 2010

waren de foodambassadeurs te gast bij Lidl. Onder grote

belangstelling vertelden managers van Lidl over de groei

en het unieke karakter van

hun formule en de wijze

waarop Lidl personeels- en

opleidingenbeleid uitvoert. In

een Lidl supermarkt zagen de

foodambassadeurs dit in de

praktijk.

Nationale Week van de Veiligheid

In 2010 is de branche erin geslaagd de jaarlijkse stijging van het aantal

overvallen te doorbreken. Samen met de politie en justitie is het gelukt om

het aantal overvallen te laten dalen met 14% tot 184. Deze daling is mede

te danken aan de structurele aandacht voor veiligheid die jaarlijks wordt

georganiseerd in de Week van de Veiligheid. In week 41 zijn medewerkers

massaal geïnstrueerd over de veiligheidsafspraken in hun supermarkt en

hun rol daarin. Het CBL heeft ter ondersteuning 130.000 brochures “Ken jij

jouw rol” verspreid, om medewerkers te instrueren over hun bijdrage aan een

veilige winkel. Het initiatief van het CBL heeft navolging gekregen in andere

branches en is geprezen binnen en buiten de branche. De Week van de

Veiligheid is als good practice aangemerkt door politie en justitie en heeft

een nominatie gekregen voor de Hein Roethofprijs 2010.

Liever pin dan contant

Betalen met pin in de supermarkt is gemakkelijker, sneller en

veiliger. In 2010 heeft de supermarktbranche daarom massaal

pinbetaling aan de kassa gestimuleerd. De supermarkten hebben

ook ervaring opgedaan met kassa’s waar alleen nog kan worden

betaald met pin. Gebleken is dat veel klanten het gemak en de

snelheid daarvan positief ervaren. Voorwaarde voor succes is wel

dat voor alle klanten duidelijk is bij welke kassa’s niet contant kan

worden afgerekend. Hiervoor zijn uniforme winkelmaterialen

ontwikkeld die door alle winkels kunnen worden ingezet.

Staatssecretaris

Teeven van Veiligheid

en Justitie neemt

brochure ‘Ken jij jouw

rol’ in ontvangst.

Stuurgroep CAO Winkels

In 2010 heeft het CBL een nieuwe Stuurgroep CAO Winkels

opgericht. De stuurgroep bereidt de onderhandelingen

voor over de VGL-CAO en de CAO Levensmiddelenbedrijf in

het Georganiseerd Overleg Levensmiddelen. De Stuurgroep

is het klankbord voor de onderhandelingsdelegatie van

werkgevers in de CAO-besprekingen en bespreekt alle

aan de CAO gerelateerde onderwerpen. In 2010 is met de

vakbonden een nieuwe CAO overeengekomen waarin naast

een loonsverhoging afspraken zijn gemaakt over de naleving

van de CAO. Het resultaat van deze afspraak is dat op 1 januari

2011 een CAO Nalevingsinstrument Supermarkten op internet

online is gegaan. Wanneer werknemers na het doorlopen van

de eigen interne procedures van het bedrijf overtuigd blijven

dat de CAO niet correct wordt nageleefd, dan kunnen zij bij

het Nalevingsinstrument hierover een melding doen. Een

onafhankelijke commissie van het Nalevingsinstrument zal dan

uitspraak doen.

CBL jaarverSLag 2010

19


20

CBL jaarverSLag 2010

Elke dag moeten

de schappen van de

supermarkten en

food service bedrijven

gevuld worden

met producten uit

alle hoeken van de

wereld.

Logistiek /

supply chain

Optimalisatie CBL-versfustpool

Ketenoptimalisatie door meer regie, kratregistratie en een efficiëntere inzet van het krattenpark is de doelstelling

van de Stichting Versfust, een samenwerkingsverband van het CBL met de industrie. Het zwarte CBL-versfust is niet

meer weg te denken van de winkelvloer. Sinds de invoering van het gestandaardiseerde versfust zijn er maar liefst

23 miljoen exemplaren in omloop. Voor handel en industrie is een registratiesysteem beschikbaar. Hiermee wordt

voorkomen dat bij distributiecentra grote hoeveelheden fust achterblijven, free ridership plaatsvindt en onnodig

kratten worden getransporteerd. Versfust kan nu weer een aantal jaren uit de voeten. De CBL-versfustpool is de

snelst roulerende binnen Europa. Met de invoering van het nieuwe systeem kan de stichting incourante kratmaten

uit de pool verwijderen en recyclen tot een nieuwe variant. In 2010 is een digitale marktplaats opgezet waar

gebruikers van het versfust kratten kunnen (uit)lenen.

CBL jaarversLag 2010

21


22

Digitalisering van de

levensmiddelenketen

Een goede samenwerking tussen de verschillende

ketenpartijen zorgt voor efficiëntie en daardoor

lagere kosten over de gehele levensmiddelenketen.

Binnen het platform GS1 Nederland werken handel

en industrie samen aan verdere digitalisering en

standaardisering van het berichtenverkeer in de

foodbranche. In 2010 is de ambitie uitgesproken

dat eind 2012 het uitwisselen van logistieke

artikelgegevens via de databank, waarin leveranciers

artikelgegevens plaatsen, papierloos is. Een

randvoorwaarde voor het papierloos uitwisselen is

dat de datakwaliteit 100 procent is. Uit steekproeven

blijkt dat nog steeds te veel artikelgegevens

incorrect zijn. Dit betekent dat artikelen nog in het

distributiecentrum gecontroleerd moeten worden.

Op het moment dat de datakwaliteit correct is kan

gekeken worden naar het uitwisselen van aanvullende

artikelgegevens, bijvoorbeeld ingrediënten. In

2010 zijn branchestandaarden verder uitgebreid en

gecompleteerd. De komende jaren ligt de aandacht

op volledige EDI-implementatie binnen de bedrijven.

Tevens wordt er gesproken over de nieuwe barcode:

de GS1 DataBar. Deze nieuwe barcode kan worden

ingezet om bijvoorbeeld te voorkomen dat producten

buiten de houdbaarheidsdatum worden verkocht.

Deze code zal de komende jaren worden ingevoerd.

CBL jaarverSLag 2010

Samenwerken

in de AGF-keten

Om bestaande en toekomstige knelpunten bij het vervoer van levensmiddelen

het hoofd te bieden voert het CBL overleg met de ketenpartijen in het Platform

Agro-logistiek. Agro-logistiek zet in op het ontwikkelen en realiseren van

innovatieve logistieke concepten. Verder is het CBL actief met het invoeren van

elektronische gegevensuitwisseling tussen de schakels in de AGF-keten, zoals

het teeltbericht. Door het invoeren van standaarden kunnen de supermarkten

informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld logistiek en

kwaliteitsverbetering.

Radio Frequency

Identification (RFID)

De toepassingsmogelijkheden van RFID zijn

ongekend: tracking en tracing, diefstalbeveiliging,

opslag productinformatie en zelfscanning.

Bovendien kan RFID worden gebruikt om te voldoen

aan de klantenwens naar meer informatie over de

samenstelling en herkomst van een product. Voor

grootschalig gebruik in de supermarktbranche

moet de huidige prijs van de RFID chip nog flink

dalen. De supermarktbranche wil ervaring opdoen

in de logistiek: kratten, pallets en rolcontainers. Voor

het CBL-versfust ligt een implementatieplan op

de plank. Zodra voldoende ervaring is opgedaan

en de techniek betaalbaar is geworden, zullen in

de toekomst ook consumenteneenheden worden

voorzien van een RFID-tag.

Distributie

grenzeloos

Elke dag moeten de

schappen van de

Nederlandse supermarkten

en foodservice bedrijven

gevuld worden met

producten afkomstig uit

alle hoeken van de wereld.

Efficiënte distributie is

van belang om de kwaliteit

en prijs van producten te

waarborgen. Het CBL is actief

binnen Eurocommerce,

het Europese platform

van retailers, om invloed

uit te oefenen op nieuwe

Europese richtlijnen en

wetgeving. In 2010 heeft

het CBL met afgevaardigden

van de Europese Commissie

gesproken over de logistieke

Best Practices in de

levensmiddelenketen. Tevens

heeft het CBL nauw contact

met ECR Europe en het

Consumer Goods Forum.

Bereikbaarheid

Doelstelling van de CBL werkgroep dagranddistributie is met

gemeenten afspraken te maken over vroege ochtend en late

avondleveringen. Voor deze tijdstippen zetten CBL-leden stil en

schoon transport in. Dit is niet alleen efficiënt en kostenbesparend,

het leidt ook tot een vermindering van druk op milieu en verkeer.

Het CBL coördineert voor de leden de afspraken met gemeenten

en werkt samen met externe partijen zoals de EVO. In 2010 heeft

het CBL zich vooral gericht op het structureel in de markt zetten

van dagranddistributie. Afgelopen jaar is met een fors aantal

gemeenten gesproken over het bevoorraden van de winkels tussen

19.00 en 7.00 uur. Dit heeft er toe geleid dat 40 gemeenten hebben

aangegeven bereid te zijn om mee te werken

aan dagranddistributie. Met de gemeente

Utrecht heeft het CBL de intentieverklaring

dagranddistributie getekend. Aankomend jaar

gaat het CBL vergelijkbare intentieverklaringen

met andere gemeenten afsluiten om zo

dagranddistributie met stil en schoon transport

voor de toekomst te waarborgen.

welkom

19.00 - 7.00 uur

Hergebruik kunststof verpakkingen

Twee jaar geleden is Nederland gestart met de inzameling van kunststof

verpakkingen via de Plastic Heroes bakken en zakken. Nu al wordt 38% van de

kunststof verpakkingen hergebruikt, waar de overheid mikte op 32% hergebruik.

De inzameling loopt dus als een trein. Het CBL zet zich samen met de Federatie

Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Nedvang in om het inzamelen

van kunststof verpakkingen nog succesvoller te maken. Goede samenwerking

tussen verpakkend bedrijfsleven, overheid en burger is hiervoor een vereiste.

Staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft het

verpakkend bedrijfsleven in een brief aan de Tweede Kamer gecomplimenteerd

met de prestaties op het gebied van hergebruik van verpakkingen. 2011 wordt een

belangrijk jaar waarin het CBL met de overheid wil komen tot één inzamelstructuur

voor kunststof verpakkingen waarmee veel milieuwinst te halen is. Inclusief grote

PET-flessen, die nu nog met statiegeld door de winkels ingezameld worden. Het

statiegeldsysteem is duur en kost drie keer zo veel als het Plastic Heroes systeem.

CBL jaarverSLag 2010

23


24

CBL jaarverSLag 2010

Blauw Ral 5002 pms 288 c

Geel Ral 1018 pms process yellow c

CBL jaarverSLag 2010

25


Dr. Albert Heijn, 1927 - 2011

Op 13 januari 2011 nam het CBL met droefenis kennis van het overlijden van

haar ere-voorzitter dr. A. Heijn.

De heer Heijn gaf van 1970 tot 1992 leiding aan het CBL. Hij was de vader van de

Nederlandse kruideniers. Zijn liefde voor de consument stond centraal, net als zijn

liefde voor het supermarktvak. Bij het CBL deelde hij op innemende wijze zijn

grote kennis van het vak met zijn collega’s, de Nederlandse kruideniers. En heeft hij aan de

wieg gestaan van ontwikkelingen als de introductie van de streepjescode. Hij was warm

voorstander van samenwerking binnen de levensmiddelenketen.

Hoezeer de heer Heijn geliefd was bij zijn collega’s bleek bij zijn afscheid als

CBL-voorzitter in een vol Beatrixtheater in Utrecht. Door dragers werden toen de vaandels

van alle supermarktketens in Nederland onder luid applaus

binnengedragen als eerbetoon.

More magazines by this user
Similar magazines