SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT Kasterlinden ...

vgc.be

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT Kasterlinden ...

§4 De afwezigheidsmotieven worden afgegeven de dag dat de leerling opnieuw op school komt.

Doktersattesten voor langer dan 1 week worden onmiddellijk per post bezorgd.

§5 Problematische afwezigheden zijn afwezigheden die niet gewettigd worden. Leerlingen bij wie zich

problematische afwezigheden manifesteren, maken het voorwerp uit van een bijzonder begeleidingsplan

waarbij zowel de ouders, het CLB, de schoolarts en eventueel gespecialiseerde diensten betrokken

worden. Bij 30 halve lesdagen problematische afwezigheid wordt het probleem officieel aan het

Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gerapporteerd. Het gevolg kan zijn dat de leerling

op het einde van het schooljaar geen enkel attest of diploma behaalt.

Artikel Artikel Artikel 6

6

§1 Bij elke afwezigheid tijdens de examens is een medisch attest vereist. De directeur beslist in

samenspraak met de klassenraad of de niet afgelegde examens ingehaald moeten worden en, zo ja, hoe

en wanneer.

§2 Wie niet aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk deelneemt, kan verplicht worden deze

achteraf in te halen.

Artikel Artikel 7

7

§1 Lichamelijke opvoeding en alle vakonderdelen die tot het leerplan behoren (bv. zwemmen) maken

deel uit van de verplichte basisvorming. Niet deelnemen kan alleen in geval van een daartoe speciaal in te

vullen getuigschrift volgens de desbetreffende reglementering.

§2 Schoolsportdagen, schooluitstappen en meerdaagse geïntegreerde werkperiodes behoren tot de

normale schoolactiviteiten. Niet deelnemen aan deze initiatieven wordt beschouwd als een onwettige

afwezigheid indien geen geldige reden aan de directeur kan worden voorgelegd.

Artikel Artikel Artikel 8

8

§1 Alle leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn.

Leerlingen die gebruik maken van het gratis leerlingenvervoer:

Deze leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn aan de vooropgestelde opstapplaats. Deze informatie wordt aan de

ouders bezorgd zodra de busritten gekend zijn.

Leerlingen die geen gebruik maken van het gratis leerlingenvervoer:

Telaatkomers melden zich in elk geval op het leerlingensecretariaat voor registratie en voor afstempeling

van hun schoolagenda en begeven zich daarna zo spoedig mogelijk naar de leerlingengroep.

De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de leerkracht of directie om

hierover afspraken te maken.

Gebrek aan stiptheid wordt in de bedrijfswereld niet geduld. Omdat wij onze leerlingen op de best

mogelijke wijze op een beroepsactiviteit willen voorbereiden, dulden wij geen te laat komen op school.

Elke leerkracht heeft het recht onverantwoord te laat komen op de meest efficiënte wijze te

sanctioneren.

§2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de

einduren verlaten in zoverre hij op dat ogenblik geen gebruik maakt van het gratis leerlingenvervoer. Dit kan

enkel na toestemming van de directeur.

HOOFDSTUK HOOFDSTUK HOOFDSTUK 4 4 4 – BEPALINGEN BEPALINGEN IN IN VERBAND VERBAND MET MET ONDERWIJS ONDERWIJS AAN AAN HUIS HUIS VOOR VOOR ZIEKE

ZIEKE

LEERLINGEN

LEERLINGEN

Artikel Artikel Artikel 9

9

Een leerling heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis als de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld

zijn:

• De leerling is wegens ziekte of ongeval al een ononderbroken periode van 21 kalenderdagen

afwezig op school. Als een leerling na een periode van onderwijs aan huis de lesbijwoning op

school hervat, maar binnen een termijn van drie maanden opnieuw afwezig is wegens ziekte of

ongeval, heeft hij of zij echter onmiddellijk recht op onderwijs aan huis;

• De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de leerling bedraagt niet meer dan 20

kilometer;

4

More magazines by this user
Similar magazines