juli PDF

hk.kortenhoef.nl

juli PDF

In memoriam

Jonkheer P.J.Six,

R.M.W.O., 1895-

1986, oud-reserve

Kolonel, oud-

voorziter en

oprichter van de

VOC, pagina 6 en

volgende

`17 (4 (0.41t yci.../ we

-1;042‘


in memoriam

Jonkheer Pieter Jacob Six

oud reserve-kolonel titulair der Cavalerie

Ridder der Militaire Willems-Orde 4e Klasse

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ereridder der Johanniter Orde in Nederland begiftigd met de Legion of

Merit, The King's teledal for Courage in the Cause of Freedom en vele

andere Nederlandse en buitenlandse onderscheidingen, .

mede oprichter, oud-voorzitter en ere-lid der vereniging.

Op 27 april 1986 overleed op Jagtlust te 's-Gravelend,

91 jaar oud, de Kolonel Six. Aan niemand

is onze vereniging zoveel dank verschuldigd

als aan hem, die onze vereniging maakte

en haar het karakter, de eenheid en het aanzien

gaf, welke haar kenmerkt.

Zeer vele leden begeleidden hem dan ook op 2

mei naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats

Zorgvlied te Amsterdam, alwaar hij met

militaire eer, zoals een ridder der Militaire Willems-Orde

toekomt, begraven werd.

Voorafgegaan door het Trompetterkorps der

Cavalerie, gekleed in attila, en een militair escorte,

geheel bestaande uit huzaren van het Regiment

Huzaren van Sytzama onder commando

van de ritmeester S.M.M. van Hoof, werd de

lijkkist op een speciaal hiervoor door H.M. de

Koningin ter beschikking gestelde break, bespannen

met twee paarden, naar de begraafplaats

gereden. De kist was gedekt met de Nederlandse

driekleur, waarop lagen: een kussen

met zijn onderscheidingstekenen, zijn kolbak en

zijn sabel. Naast de aanspanning liepen als slippendragers

vier ridders der Militaire Willems-

Orde, twee aan elke zijde, te weten: de generaal-majoor

der Infanterie b.d. C. Knuist, Kanselier

der Nederlandse Orden, voorzitter van het

kapittel der Militaire Willems-Orde, de Commandeur

der Koninklijke Marine b.d. J.F. van

Duim, voorzitter der koninklijke vereniging van

ridders der Militaire Willems-Orde, de kolonel

der Cavalerie b.d. G.A. van Borssum Buisman

en de oud verzetsstrijder L Scheepstra.

Achter de aanspanning reden de auto's met de

familie en rinodigden. Voor de aula stond ter

weerszijden van de toegangsweg een erehaag

van 50 cavalerie-officieren, waaronder 7 generaals,

gekleed in attila met model-decoraties,

sabel en sabeltas, die bij het passeren van de

stoet een eregroet brachten.

Nadat de kist, (gedekt met de vlag, waarop de

ordetekenen, kolbak en sabel) en omgeven door

bloemstukken - waaronder een krans van ZKH

Prins Bernard en een krans van onze vereniging

- in de aula was geplaatst en de vier ridders der

Militaire Willems-Orde zich daar omheen had-

den opgesteld, volgde de rouwdienst bijgewoond

door de bijna voltallige - en zeer talrijke

- familie Six en honderden belangstellenden, die

deels binnen, deels buiten door luidsprekers het

gebeuren konden volgen.

De chef-de-familie, Jonkheer Jan Six van Hillegom,

leidde de sprekers in, te beginnen met de

commandeur van Dulm, die overeenkomstig het

protocol bij begravenissen van ridders der Militaire

Willems-Orde de mulatie voorlas van het

Koninklijk Besluit van 24 augustus 1946 no. 4,

waarbij de Kolonel Six benoemd werd tot ridder

der Militaire Willems-Orde, 4e klasse., luidende

als volgt:

"Heeft zich in den binnenlandsch opgezetten

strijd door het bedrijven van uitstekende daden

van moed, beleid en trouw onderscheiden door

•het onder doorlopend risico voor zijn persoon:

in Juni 1941, als Chef van den Staf van het Gewest

Amsterdam van den ordedienst op te treden

en een overwegend aandeel te hebben in

den opbouw van dit Gewest; van Augustus

1942 onafgebroken op buitengewoon moedige

bijzonder bekwame en zorgvuldige wijze behouden

en tot een hechte militaire organisatie

opbouwen van den geheelen ordedienst, welke


door vele arrestaties gedeeltelijk of zelfs geheel

dreigde te niet te gaan, waarbij het vooral aan

zijn uitnemend beleid is te danken geweest, dat

van het oogenblik, dat hij de leiding op zich

nam, het aantal slachtoffers van den Ordedienst,

ondanks toenemend levensgevaar tot

een minimum bleef beperkt:

in September 1944 bij het vormen van de Binnenlandsche

Strijdkrachten geven van een uitstekend

voorbeeld van loyale samenwerking,

daarbij optredend als een belangelooze, moedige

en onmisbare steun van zijn Commandant,

ook als Commandant van de Bewakingstroepen;

in April 1945 voeren van besprekingen met hooge

vijandelijke instanties en bereiken, dat onderwaterzettingen,

verdere vernielingen en

massa-executies geen voortgang vonden. -

Vervolgens sprak de oud reserve-ritmeester Mr

F.Th. Dijckmeester namens de voormalige Ordedienst

de navolgende rede uit:

Als men denkt of praat over de 00, dan komt

meteen de naam Six naar voren. Andersom is

dat óók zo: tot in zijn diepste wezen voelde hij

zich met de OD verbonden. Zo'n wisselwerking

bestond er ook tussen hem en zijn familie, waarme

hij zuil; een sterke band had. Vooral met

zijn twee zusters, met wie hij zo vele jaren op

Jagtlust niet alleen heeft gewoond, maar met

wie hij dat historische huis ook met zorg in stand

hield, om het door te geven aan volgende generaties.

Onze gevoelens van heel hartelijke deelneming

gaan dan ook in het bijzonder uit naar

beide zusters, die de leegte op Jagtlust het

diepst zullen ervaren. Het sprak vanzelf, dat een

man als Six na de capitulatie in '40 de strijd niet

opgaf, maar voortzette. Want hij was een onverzettelijke

en strijdbare man.

Bij het prille begin van de Ordedienst was be-

trokken. En toen in de loop van 1941 de leidende

figuren van de OD achtereenvolgens tot drie

maal toe werden gearresteerd en geëxecuteerd,

was het bijna vanzelfsprekend, dat hij die

opengevallen plaats ging innemen. Hij heeft de

positie van Chef Staf van de OD niet gezocht.

Dat lag allerminst in zijn aard. Maar hij heeft

zich gemanifesteerd als de man, die op die

plaats als geen ander thuishoorde.

Zijn buitengewoon grote gaven van hart en verstand

heeft hij zonder enige restrictie ter beschikking

gesteld.

Zo werd hij de ziel en de verpersoonlijking van

die brede, wijdvertakte - uit de militaire hoek

voortgekomen - verzetsorganisatie, tot welke

de 00 zich gaandeweg heeft ontwikkeld. Hij

werd een van de meest vooraanstaande en nobele

figuren in het Nederlandse verzet.

Moedig was hij, en tegelijk bescheiden.

Constuctief, zonder een zweem van gewichtigheid

en zonder overdreven geheimzinnigdoenerij.

Evenwichtig, een man uit één stuk.

Hij was een man, die verbeten en onverzettelijk

vasthield aan zijn koers, nadat hij die had uitgezet;

dat is trouwens eeneigenschap, die onontbeerlijk

is, als er werkelijk resultaten moeten

worden bereikt. Maar ook ontbrak het hem niet

aan begrip en gevoel voor wisselende situaties.

Ook in de hachelijkste periodes vleef zij zichzelf.

Met grote eenvoud, maar tegelijk met grote

verzekerdheid en onwankelbare trouw aan de

taak die op zijn schouders rustte. Nooit heb ik

hem in paniek, of van zijn stuk gebracht gezien,

ook niet in de hevigste crisis-situaties.

Er ging dan ook een zeer groot gezag van hem

uit. -

Opvallend was - en daarin toonde hij een andere

kant van zijn karakter - dat hij een grote mild-

7


heid en bezorgdheid koesterde jegens zijn medestanders.

Als een van de moedigste, meest bezonnen en

trouwste strijders in het verzet tegen de nazi-tirannie

heeft hij zijn land in die barre oorlogsjaren

onschatbare diensten bewezen. De OD gedenkt

hem met de allergrootste eerbied en genegenheid.

Maar niet alléén de OD. Héél het

Nederlandse volk mag dankbaar zijn voor wat

Six voor ons allemaal heeft gedaan.

Deze waarachtige strijder voor de goede zaak

ruste in vrede.

Als derde sprak ik namens onze vereniging de

navolgende woorden:

"Ik zweer trouw aan de Koningin,

gehoorzaamheid aan de wetten,

en onderwerping aan de krijgstucht.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Dat waren de woorden die Jonkheer Piets Jacob

Six sprak, in 1916, toen hij beëdigd werd

als reserve tweede luitenant bij het Eerste regiment

Huzaren ... en dat hij zijn belofte heeft

waargemaakt blijkt op overtuigende wijze uit de

zojuist voorgedragen mutatie, op grond waarvan

hem de hoogste dapperheidsonderscheid;..g

werd verleend, welke Nederland kent.

De officiers-eed kan worden samengevat in één

woord: trouw, zoals ook het diepste wezen van

de Kolonel Six kan worden weergegeven met

datzelfde, ééne woord: trouw. -

Het is een woord dat in spraakgebruik overwoekerd

en verbasterd is. Wij spreken niet meer van

trouw, maar van: vertrouwen en betrouwbaarheid,

van goede trouw en kwade trouw. Maar

het Engels kan ons nog helpen de betekenis

ervan terug te vinden. Is een "true friend" nog

een trouwe vriend, "true gold" is echt goud en

als wij vragen: "Is it true?" dan bedoelen wij:

is het waar? De Kolonel Six heeft voor ons aanschouwelijk

gemaakt wat trouw werkelijk betekent:

geen laagje verguld, geen loze schijn,

maar door en door, uit één stuk, echt. •

Zo was hij trouw aan zijn konigin en zijn land;


aan het oude geslacht, waarvan hij een waardige

telg was; aan zijn familie en aan zijn zusters,

die zelf hem zo trouw verzorgden;

trouw ook aan zijn vrienden, die hij nooit in de

steek liet en tot wie hij zich altijd weer met zoveel

plezier begaf; trouw ook aan zijn Wapen, de Cavalerie.

Toen ik veertien dagen geleden bij hem was zei

hij mij: "Ik ben. er trots op bij de Cavalerie te

hebben mogen dienen." Maar ik zeg hier: Wij

zijn trots dat hij ons wapen heeft gediend. Want

zijn toewijding was onbegrensd:

Hij was het die de Vereniging Officieren Cavalerie

hielp oprichten; het oprichtings-comité

leidde, de statuten ontwierp, zijn grote vriend

van Weede, die ouder was dan hij, aanzocht als

eerste voorzitter, om hem later op te volgen en

tenslotte als erelid de vereniging trouw te blijven:

in de eerste 50 jaar miste hij geen enkele

bestuursvergadering!

Trots zijn wij, dat wij hem bij het 50-jarig bestaan

der VOC in 1984 mochten huldigen, waarbij de

prachtige bronzen kop, welke Thérèse de Groot

van hem maakte, werd onthuld.

Met het heengaan van de Kolonel Six wordt een

tijdperk afgesloten.Daarom zijn wij nog éénmaal

in zijn geest bijeen, gekleed in de attila,

die hem zo lief was en nu wordt - neen: nu is

afgeschaft.

Wij gedenken hem met eerbied, met bewondering,

met genegenheid en bovenal: met dankbaarheid.

God hebbe zijn ziel.

Als laatste sprak de heer Six van Hillegom zelf,

de positie schetsend welke de overledene bij

zijn zusters en zijn vele neven en nichten, achterneven

en achternichten innam.

Vervolgens namen 8 opper-wachtmeesters van

het Regiment Huzaren van Sytzama de kist op

hun schouders en droegen deze onder de tonen

van het trompetterkorps naar het graf, voorafgegaan

door huzaren met de bloemen en de

kransen en gevolgd door de familie en de vele

vrienden. Daar aangekomen werd de vlag afgenomen,

werd de kist in de groeve neergelaten


Jhr.Six bij zijn en sprak de dominee het gebed uit eindigend

opkomst in 1915 met het Onze Vader. Een trompetter blies de "

last post" en er viel een eerbiedige stilte Dan

klonk een commando; het vuurpeloton legde

aan en een salvo daverde over de begraafplaats.

Tot slot speelde het trompetterkorps het

Wilhelmus, door allen meegezongen.

Nadat de heer Six van Hillegom allen had bedankt

voor hun aanwezigheid wierp de Commandeur

van Dulm namens de vrienden van de

Willems-Orde een tak orchieeën in het graf; de

familie nam afscheid, staande voor het graf,

waarna de vele vrienden, waaronder talloze leden

onzer vereniging, langs het graf defileerden.

Met het condoleren van de familie eindigde de

indrukwekkende begrafenisplechtigheid, welke

de aanwezigen nog lang in het geheugen zal

blijven.

Een woord van dank is hier op zijn plaats aan

al degenen die er toe hebben bijgedragen, dat

op zo korte termijn de plechtigheid kon worden

georganiseerd en kon worden uitgevoerd op

een wijze ons Wapen waardig en in de stijl van

de Kolonel Six.

Van Lynden

.............. 7.

SIX, Jhr. Pieter Jacob

Tijdelijk reserve-Kolonel van

het wapen der Cavalerie

Geboren te Amsterdam op 5 april 1895. Op 15

augustus 1914 als vrijwilliger in dienst getreden

bij het eerste Regiment Huzaren. Opgeleid tot

officier bij het 1e Regiment Huzaren. Bij K.B.

van 8 juli 1916, No. 62, benoemd tot reservetweede

luitenant bij het Wapen der Cavalerie.

Bij K.B. van 11 december 1948, No. 24, benoemd

tot reserve-kolonel titulair bij het Wapen

der Cavalerie.

Bij K.B. van 13 december 1955, No.11, op 1

januari 1956 eervol ontslagen uit de militaire

dienst.


• De oude wasserij aan het Zuidereinde in 's-Graveland moet plaats

maken voor zes woningen. (Foto: Ton Kastermans)

Oude wasserij maakt

plaats voor woningen

's-GRAVELAND — In weerwil van

de verwachte aanwijzing tan 's-

Graveland tot beschermd dorpsgezicht,

staat een van de schaarse herinnéringen

aan 's-Gravelands nijvere , verleden

als wasserijdorp op het unt te

verdwijnen. Het zal niet lang m r du-

ren of langgerekte, pretentieloze pand

waar sinds 's-Gravelands heugenis

wasserij Aan 't Vlot gevestigd was,

maakt plaats voor zes gegoede burgermanswoningen.

„De belangstelling is opmerkelijk

groot," kon de makelaar, die de

vooralsnog papieren plannen te koop

aanbiedt, gisteren nog meedelen. Een

half jaar geleden is de gemeente om een

bouwvergunning gevraagd, maar veel

verder dan een goedkeurend stempel

van de welstandscommissie is het nog

niet gekomen. „De planologische

procedure moet nog beginnen," liet

men op het gemeentehuis weten. Daar

werd bij gezegd dat de verwachting is

dat verheffing van 's-Graveland tot

beschermd, dorpsgezicht geen invloed

op de plannen zou hebben.

Kenners van 's-Gravelands geschiedenis

zijn verdeeld over de sociaal-

en cultuurhistorische waarde

van Zuidereinde 74. Maar wel schijnt

vast te staan dat met de plannen om de

oegere; wasserij plaats te laten maken

voor zes woningen de oorspronke-

Vjke situatie m ere wordt herstel& De

V.asserij van toen ontstond door een

andvol arbeiderswoningen door te

reken.

ti


AROS zoekt nieuwe studio-accommodatie

s-Gravelandse ra

tegen kerst op kabel

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — De eerstkomende maanden zal er nog geen

sprake zijn van uitzendingen van de 's-Gravelandse kabelomroep

Algemene Radio Omroep 's-Graveland AROS. Dit heeft

bestuurslid en mede-oprichter Henk Veldboer gisteren verklaard.

De minister van wvc heeft de lokale omroep weliswaar de

afgelopen maand de kabel-zendmachtiging toegekend, waar zo

lang naar is uitgekeken, maar voor er sprake kan zijn van zenden

moeten nog de nodige administratieve en organisatorische

hobbels genomen worden.

„In augustus, als ièdereen van vakantie

terug is, houden we eerst een

bestuursvergadering. We zullen tenlotte

eerst moeten vaststellen wat wij

willen, wat we moeten gaan doen, en

wat ons staat te gebeuren, en met de

emeente gaan praten. Het is de beoeling

dat wij laten zien wie wij als

okale radio zijn tijdens de presentatie

van de centrale antenne in De Dobber,”

aldus Veldboer.

De komende maanden moet ook nog

een ander, bijzonder nijpend probleem

voor alle betrokken bevredigend worden

opgelost. De omroep is op zoek naar

passende studio-ruimte. AROS is zijn

bestaan begonnen als ziekenomroep,

met als belangrijkste afnemer het ver-

zorgingscentrum Oudergaard aan de

Parklaan. Van rechtstreekse uitzendingen

was geen sprake, en in die periode

kon worden volstaan met een

minimale, zij het functionele accommodatie

aan het Noordereinde. In die

daar gevestigde studio konden de uit

zendbanden geheel naar wens vervaardigd

worden.

Gehorig

Ontwikkelingen binnen de familie

Veldboer en de vlucht dié de AROS

lijkt te zullen gaan nemen, veroorzaken

het acute huisvestingsprobleem. In

het pand aan het Noordereinde, tegenover

de hervormde kerk, is sinds enige

maanden de koffieshop van het zusje

van Henk Veldboer gevestigd. Een radiostudio

in een koffieshop is wel gezellig,

maar ook gehorig, en daar komt

bij dat het vooruitzicht op actuele radiouitzendingen

voor een groot publiek

een grotere en nog doelmatiger studioruimte

eisen.

Henk Veldboer:,;Wij zijn bij het gemeentebestuur

geweest, en de wethouders

hebben ons alle mogelijk steun

toegezegd. Maar er moet natuurlijk wel

iets voorhanden zijn. We zullen in ieder

geval moeten wachten tot er meer bekend

is over het gemeentelijke aceommodatieplan.

In de loop van_augustus

of september, is ons gezegd."

De verhuizing ' naar een nieuwe

studio en de tijdspanne die nodig is om

een programmabeleid en een

programmastaf op poten te zetten, betekenen

dat de AROS er al niet meer op

rekent voor de laatste maand van het

jaar met vaste uitzendingen op de kabel

te zitten. Tegen die tijd zal ook de

laatste hand aan het gemeentelijk kabelnet

gelegd zijn. De tussenliggende

periode wordt gebruikt om de onvermijdelijke

grote groep vrijwilligers

enthousiast te maken voor de lokale

omroep.


emee nte verrast over tgas q) actie

ietsen voor

(Van onze verslaggever

Evert van Fijn)

's-GRAVELAND — Fietspaden kun-

'tien zich in 's-Graveland verheugen in

de niet aflatende belangstelling van

-vrijwel alle in de raad vertegenwoordigde

politieke partijen. Iedere

zichzelf respecterende partij heeft de

spoedige verwezenlijking van alle

vrome fietspadwensen die binnen de

gemeente maar te koesteren zijn zowel

prominent in het partijprogramma als

hoog in het vaandel staan.

Het enige fietspad dat er de afgelopen

twintig jaar in slaagde voldoende

prioriteit te verwerven, is echter het

-fietspad langs de Ankevéense Herenweg,

tussen Kwakel en de afslag naar

de Middenweg En dan nog heeft een

groepje burgers de gemeente laten weten

voor de voltooiing van dit fietspad

geen halve vierkante meter grond te

willen afstaan. , •

Het gaat om het weggetje dat

"Arend" heet én dat over een afstand

van ettelijke tientallen' Meters naast

et het begin van de Herenweg ligt,

r het abrupf dood loopt. -In de"tijd

flat het gemeentebestuur dog mocht

M,.

....... .... ... . .... ,

,"Oe. " ■: \ ...■...... .S . S•,. \ \: ' '. . . • . : . ‘ \\\ . '1

‘N '''''''''''

•• .,, • , '`.e." :',. \\ ''

• \''' k.:.,,. 1. . ' ‘• ,:••••• ,..... ,,, \ .z. ,•.„, ‘ >, ..,

.

• '`' . ''''‘"

' 4''''‘ ‘ ''• . ' '

.

\\. .... < .\\"‘'\.\\ .4.\ .

:'` \ '`‘,.. . , .,,... •\ \\\\.

s

\ .

'• ‘` .:‘ . , 'CS'' , ''' ••• \\•

'`,,,,. \ .. ,. \ ‘ -, •••••

C \ ' s

hopen dat ook een fietspad tussen

:" . "Kwakel en - Klapbrug binnen bereik

lag, is overname van de huidige eigen

weg door de gemeente wel eens in' de

raad aan de orde geweest. De afgelopen

week hebben de beide wethouders

Torsing (CDA) en De Kloet (Dorpsbe-

langen) van de kant van de bewoners

, V echter te verstaan gekregen • dat de

Arend geen fietspad zal kunnen wor-

Binnen de gemeente werd de Mededeling

voor kennisgeving aangenomen.

Op het ogenblik ziet het er niet naar uit

dat binneri afzienbare termijn aan

welk onderdeel van het totale fietspadenplan

dan ook begonnen kan worden.

Maar ook los daarván gaat de

aandacht van de plaatselijke politiek in

de eerste plaats uit naar het Zuidereinde

en het Noordereinde.

na hoopt

voldoende

schikken om ,tussenpré

een

e-J.7We°

fietspad aan te lOgerkgp 4 •• Degen •

ile ts

waar tiu nog een stoot Nopt.(fo

Kasterrnans)

Ton


Loodijk/Franse Kampweg en de

Vreelandseweg op het gewestelijk toe-

ristisch-recreatief . fietspadenplan

, heeft gezet. •


SlOOt

r Maar ook in andere opzichten komen

'de mededelingen van de eigenaren van

'de Arend wat uit de lucht. vallen. Aan-

: genomen wordt dat de dames en heren

. "wat ongerust Zijn geworden na de

aanleg van parkeerhavens in de berm

van de Herenweg ter hoogte van de

Arend. De gedachte is kennelijk geweest

dat het fietspad daardoor wel Op

de Arend moest terecht komen. '

De gemeente koestert evenwel een

andere wens, waarvoor overleg nodig

is met het waterschap Drecht en Vecht.

De hoop is de sloot langs de Herenweg,

die ondermeer dient om in die uithoek

van de Kortenhoefse_polder water uit

de 's-Gravelandse vaart binnen te latei,

door een duiker te mogen vervangen.

Op die betonnen buis kan vervolgens

liet voor met >±name voor de

scholieren van AnkéVeéri en Neder

In de eerste plaats omdat die wegen

als het meert , gevaarlijk ervaren worden,

en ten tweede omdat er een kans

lijkt te zijn op een aanzienlijke rijkssubsidie

voor het doórgaande fietspad

door _het dorp 'S,Graypland. Daarbij

'sj;ëeit

een rol dat íet gewest Goói en

''Vechtstreek hét fietspad ' - horst den Berg zo belangrijke:fietspad

'itiSsen - komen te liggen


Vanavond en morgen kabelinformatie in Pluto

(Van onze medewerker

Maarten Steinkamp)

voorzie

het Noordere

. inde. Middels 16 opgestelde

televisietoestellen en enkele radio's

kunnen belangstellenden een in-

's-GRAVELAND — Nog dit jaar

hoopt de gemeente 's-Graveland haar

gebied volledig bekabeld te hebben.

Momenteel worden de graafwerk-

( zaamheden aan het Noordereinde afgerond

terwijl deze op het Zuidereinde

net begonnen zijn. Door aansluiting op

de kabel kunnen de. inwoners van de.

gemeente niet alleen Duitse, Engelse

en Belgische kanalen ' óntvangtin maar ,

'ook de programma's van Europe T.V. ,

Music . , druk krijgen wat, na aansluiting, het

aanbod is. Tevens is er alle gelegenheid

tot, het stellen van vragen over de tarieven

en de aansluitprocedure. De,

eerste informatie-avonden in Ankeveen

werden redelijk goed bezocht en

een enquête heeft uitgewezen dat in dit

dorp ruim 80% van de bewoners

voornemens is een aansluiting te nemen,

Een percentage wat overeenkomt

Box en Sky. Channel. Ook zal met de verwachtingen van de gemeen-

men van radio en t.v. uitzendingen van te.

de lokale omroep kunnen genieten.

KOSTELOOS ,

Vanavond en morgenavond zal ae

tweede informatiesessie plaatsvinden Na het graafwerk begint de fase van

in het gebouw van jeugdsoos Pluto aan de technische montage. ,Elke woning

krijgt een individuele aansluiting. De

firma Hirschmann legt tot elk huis, ter

hoogte van het huisnummerbordje, een

kabel waarna deze doorgetrokken kan

worden tot de muur welke zich het

dichtst aan de straatzijde bevindt. Al

deze kabeltjes komen uit in een zoge-

naamde „ hoofdkast " welke op de hoek

van de straat wordt geplaatst. De aan-

sluiting is in principe kosteloos tenzij

de bewoners aparte wensen hebben ten

aanzien van het plaatsen van het aan-

sluitkastje. Deze voorkeur kan men

kenbaar maken door het enquêtefor-

mulier uit het inmiddels bezorgde in-

formatieboekje op te sturen naar de

gemeente.

Eind augustus zullen er 'twee

zijn in het'dorpshuis „ ,

De Dobber " terwijl ook overwogen

wordt om een aparte avond te beleggen

voor de bewoners van bejaardehuis de

• Oudergaard. Woordvoerder van de gemeente

P. van Enk : „ Al met al liggen

we prima op schema. Er hebben zich

nog geen problemen voor gedaan ". Wel

werd vorige week voor vele tienduizenden

guldens aan kabelmateriaal

gestolen. Vanavond en morgen kan

men tussen 19.00 uur en 21.00 uur in

Pluto terecht.


\\N

Sinunie Kramer: ;;Ik geloof dat iedere leeftijd zijn eigen problemen heeft (n dat kinderboeken schrijven dus net zo

oeilijk is als het schrijven voor volwassenen." (Foto: Ton Kastermans)


Op weg naar een nieuw leven heeft onze lieve

moeder en omie

STEINTJE VONK-GROEN

op de leeftijd van 75 jaar haar lichaam verlaten.

Loosdrecht, 4 juli 1986.

Correspondentie-adres:

Emmaweg 65,

1241 LJ Kortenhoef.

Geertje Vos-Vonk

Hans Vos

Florentijn

Haar stoffelijk lichaam is op 8 juli in alle

stilte op de Algemene Begraafplaats te

Nieuw-Loosdrecht ter aarde besteld.

DANKBETUIGING

Voor alle lieve zorgen en geduld voor mijn

moeder, mevrouw

S. VONK-GROEN

wil ik leiding en personeel van De Emtinckhof

te Loosdrecht hartelijk danken.

Geertje Vos


(Van onze medewerker

Maarten Steinkamp)

's-GRAVELAND — De informatieavond

in jeugdsoos Pluto over de 's-

Gravelandse kabel had gisteren over

belangstelling niet te klagen. Enkele

honderden mensen grepen deze gelegenheid

aan om de nodige wagen te

stellen over de aansluitprocedure en

het aanvraagformulier. De meeste

wagen konden door de voorlichters

direct beantwoord worden, andere

zullen nog enig onderzoek vergen.

De in de grote zaal opgestelde televisietoestellen

en radiosets vormden een

leuk decor maar mochten zich op een

matige belangstelling verheugen. Veel

meer aandacht had men voor de

voorlichters van de gemeente en de

firma Hirschmann. Deze konden met

name het eerste uur het spervuur van

vragen nauwelijks verwerken. Veel

bezoekers hadden tal van vragen over

het aanvraagforinulier, dat door sommigen

beschouwd was als een enquête.

Anderen wilden het naadje van de kous

weten over de aansluitprocedure. Dit

leverde nog enkele verhitte discussies

men daar voor moeten betalen. Tal van

huizen, zoals in de J. Stadelaarstraat en

Nes van Meerkerklaan, blijken echter

precies omgekeerd gebouwd te zijn

waardoor de keuken of toiletruimte

aan de straatzijde ligt. „Dat zou bete-

, kenen dat ik voor een aansluiting in

mijn woonkamer veel meer zou moeten

op. ' betalen. Ik kan toch geen televisie

kijken op de W.C.," aldus een veron-

truste bezoeker.

Deze mensen kregen te horen dat

Behang yoor elk probleém getracht zal worden

.een passende oplossing te vinden.

Woordvoerder P. van Enk: „Natuurlijk

Het huis-aan-huis bezorgde infor- is het ondoenlijk iedereen op zijn wenmatieboe

je vermeldt dat de kabel ken te bedienen maar we proberen ze

door de uur, die zich het dichtst aan allemaal zo goed mogelijk van dienst te

de straatzijde bevindt, zal worden in- zijn".

gevoerd. Mocht er door de bewoners Eén dame maakte zich nogal zorgen

„meer lengte" gewenst worden dan zal over het aanbrengen van het aansluit- -;


Enige en algemene kennisgeving.

'rot onze grote droefenis is het aardse leven

geëindigd ti

ANNÈTJE SCHAAP-SCHOENMAKER

geboren 15 september 1916

Nuenen: Mevrouw M. J. de dier-

Schoenmaker

Kortenhoef: Mejuffrouw J. J. Schoenmaker

Rotterdam: Mevrouw G. L. Ot-Schaap

Kortenhoef, 11 juli 1986.

Correspondentie-adres:

E. Mooylattfi 67,

1241 BB Kortenhoef.

Zij ligt tipgieblá.td in het Uitvaartcentrum

vah de Hooisi he Uitvaart Verzorging „Den

Hull", Inreahtseweg 11 te Hilversum. Bezoek

aldaar maandag 14 juli van 18.30 tot 19.30

uur.

De teraardebestelling zal plaatshebben op

dinsdag 15 juli om 11.00 uur op de Noorder-

begraafplaats, Laan 1940-1945 te Hilversum.

Met leedwezen namen wij kennis dat, na een

kortstondig ziekbed, is overleden mevrouw

A. SCHAAP-SCHOENMAKER

Moge haar ziel rusten in vrede.

Kortenhoef, 11 juli 1986.

Directie en medewerkers

Acc.kantoor H. W. Stuyver


msterdamers

en s-

Kooplui op buitenplaatsen dichie bij natuur'

door BERT HERBEN

Ten westen van Hilversum, aan de

rand van de Gooise zandgronden,

ligt het dorp 's-Graveland. Het oudste

deel van deze Plaats ligt aan een

mooie drie kilometer lange weg. Aan

de Hilversumse kant van die weg

bevinden zich een aantal buitenplaatsen

met prachtige tuinen, weilanden

en bos.

-

's-Graveland dankt zijn ontstaan

aan een plan van Amsterdamse burgers.

Rond 1600 was het gebied nog

een woest terrein met zandgrond en

een strook veen dat 'door de Graven

van Holland als jachtgebied werd

gebruikt. In 1625 richtte een aantal

rijke bewoners van Amsterdam een

verzoek tot de Staten van Holland.

Zij vroegen toestemming bm de

gronden te ontginnen. Dit werd toegestaan

en onmiddellijk daarna

'verd begonnen met het afgraven

van het zand. Dat zand werd aan de

stad Amsterdam verkocht en daar

gebruikt bij de aanleg van de grachten.

Zo verdienden de ontginners .een

deel van het bedrag terug dat zij

voor het gebied hadden moeten betalen.

's-Graveland werd bewoonbaar

en de ondernemende Amsterdammers

kregen het bestuur over

het nieuwe gebied dat zij onder elkaar

mochten verdelen. Ieder kreeg

een of meer kavels. Deze kavels zijn

gescheiden door sloten en liggen allemaal

met hun korte kant naar de

weg.

Op de kavels bouwde men buitenhuizen.

Men hield ervan om zich in

de zomermaanden terug te trekken

op het platteland om zo dichter bij

de natuur te zijn. Daarom werden

de huizen vaak ook wat verder van

de weg af neergezet. Een grote tuin

om de woning heen kon dan de landelijke

rust nog meer verhogen.

Maar wie rijk was en de eenzaamheid

zocht, had in die tijd natuurlijk

personeel nodig, dat ook weer ergens

ondergebracht moest worden. Tegenover

de buitens, op een smalle

'strook and tussei e weg en de 's-

Gravelndse Vaart Werden daarom

woningen gebotiwd. ".Zd ontstond

languinèrhand een echte dorpsgemeenschap.

De Nederlands-Hervormde

Kerk, die er nog steeds

staat, werd ook al in de zeventiende

eeuw gebouwd. Het houten torentje

en de voorgevel zonder ramen zijn

typerend voor die tijd.

In de achttiende eeuw werd 's-Graï7eland

als Vakantieoord ontdekt.

Behalve de eigenaars van de buitenplaatsen

gingen nu ook andere Amsterdammers

de zomer op het land

doorbrengen. Een aantal van de

buitenS werd verkocht en er kwamen

hotels en pensions. In de negentiende

eeuw werden enkele huizen

verbouwd zodat er nu nog maar

weinig in de oorspronkelijke staat

zijn. Vrijwel alle woningen zijn eigendom

van de Vereniging tot Behoud

van Natuurmonumenten. De

terreinen van de buitenplaatsen

zijn alleen toegankelijk voor leden

van deze vereniging, die zelf gevestigd

is in het buiten Schaep en

Burg.

Mythologie

Maar ook vanaf de weg door 's-Gra•

veland heeft men een aardig zich

op een aantal van de huizen. Verde]

lopen - gr :enkele - wegen evenwijai

aan de lange kant van de kavels zo

dat men 'ook vanaf de zijkanten d<

huizen en tuinen kan bekijken. Aar

de achterzijde van de buitenplaat

sen ligt nog een pad langs de ronder

van het Corversbos en het Span•

derswoud, twee wandelgebieden di(

op zich ook' al zeer de moeite Waar(

Vin'

.en yan de opmerkelijkste 'huize/

“It

\gr -

die vang de weg • goed te zien zijn,

wel Trornpenburgh dat in de tweedi

helft van de zeventiende eeuw werc

gebouwd door Cornelis Maartens2

Tromp, de zoon van Maarten Har

4,


pertsz. Tromp, die het net als zijn

vader tot hoge functies bij de marine

wist te brengen. Het huis ligt met

de achterzijde naar de weg gekeerd

zodat men een goed uitzicht heeft op

de prachtige koepelzaal. Het gebouw

is helemaal omringd door een

gracht.

Vlak boven de waterspiegel zijn in

nissen enkele beeldhouwwerken geplaatst

die figuren uit de klassieke

mythologie voorstellen. Er wordt

wel beweerd dat men aan het huis

kon zien dat de bewoner een zeevaarder

was. Er is een dakterras

gebouwd dat met zijn balustraden

een beetje doet denken aan de kampanje

(een hoog achterdek) van een

zeilschip. Maar of Tromp daarom

voor-deze bouwwijze heeft gekozen,

is in werkelijkheid helemaal niet zeker.

Er zijn immers nog wel meer

buitenhuizen te vinden die min of

meer deze vorm hebben. Hoe dan

ook, Trompenburgh is een prachtig

buitenhuis waarin de rijke zeventiende-eeuwer

zich uitstekend kon

terugtrekken, voorzien van alle gemakken

en met voldoende andere

`eenzame' zielen in de buurt.

Gebruikte literatuur: De buitenplaatsen

van 's-Graveland; een verkenning,

door H. Tromp en J. Six.

Zeist, 1975


Bouwcommissie begeleidt ,operatie"

ovatie

De Dobber

dit jaar klaar

(Van onze medewerker Maarten Steinkamp)

's-GRAVELAND — De voorbereiding van het renovatieplan

voor het dorpshuis De Dobber te Kortenhoef is bijna klaar, zodat

in de komende maanden de uitvoering ter hand kan worden

genomen. Nog vóór het einde van dit jaar hoopt het bestuur deze

ingrijpende operatie te hebben afgerond en hiermee de „gebruiksvriendelijkheid"

te hebben verbeterd.

In april van dit jaar presenteerde het

)estuur van het dorpshuis het college

jan b. en w. een uitgebreid renovatie-

Aan, waarin tal van aanpassingen van

Iet tien jaar oude gebouw voorgesteld

werden. Kosten: een kleine f 300.000,-.

Vlet deze nota verzochten de opstellers

le gemeente om garant te staan voor

fit bedrag. Reeds in de raadsvergade-

• ng van mei passeerde dit verzoek

vrijwel Probleemlooá de groene tafel en

con de bouwcommissie, die de hele reiovatie

begeleidt, aan de slag.

In de wekelijkse bijeenkomsten

werden allererst de prioritieten vast-

;esteld. Hoog op de lijst staan de aan-

›assingen in de foyer. Binnen niet al te

lange tijd zal hier een hoefijzervormige

bar verschijnen, waardoor de bezoekers

ruimer zitten en sneller bediend

kunnen worden. De huidige bar zal

straks verplaatst worden naar „het

uitgifteluik" bij de grote zaal, waardoor

de keuken niet meer in het zicht

valt. Ook zal het Kortenhoefse praathuis

voorzien worden van een nieuwe

vloerbedekking en andere verlichting.

Deze ingreep kost ongeveer f 25.000,-.

Kantoortje

De ingang van het dorpshuis zal

verrijkt worden met elektrische

schuifdeuren, welke aangebracht on-

der de uit te bouwen overkapping een

heel ander aangezicht zullen geven.

Eenmaal binnen zal men een ruimere

garderobe en een heus 'kantoortje

kunnen ontwaren. Dit laáste brengt

wel met zich mee, dat het invalidentoilet

iets kleiner wordt. Tezamen met de

aanpassingen in de foyer zal deze eerste

fase vóór 20 augustus zijn afgerond.

Hierna zal men een begin maken met

onder andere het opknappen van de

kleedkamers, het toegankelijk maken

van de toiletgroep achter het toneel en

het creëren van bergruimte onder het

toneel.

Opmerkelijk in de ,destijds gepresenteerde

nota is het voorstel tot

aanschaf van een semi-mobiele tribune

voor de grote taal. De inschuifbare

verhogingen zouden plaats bieden aan

honderd mensen. - pe kosten • van dit

technische hoogstandje "Korden geraamd

op f 66.000.-, maar inmiddels is

de komst van deze tribune lang niet zo


De bouwcommissie van „De Dobber" vergadert elke week om de renovatie in

(Foto: Ton Kasternians)

zeker meer. De bouwcommissie, gevormd

door bestuursleden én medewerkers

van het dorpshuis, stelde vast

dat dit stukje renovatie wel erg zwaar

op hét beschikbare bedrag drukt en dat

de capaciteit van de tribune in feite te

kort schiet. Momenteel is men Volop

bezig om andere constructies te onderzoeken:

;Naást alle voortvarendheid waarmee

*de zaken verlopen, wordt de botivircommissie

geplaagd door enkele 'orivoorziene

problemen. Met name de post

elektriciteititoneelverlichting kost de

nodige hoofdbrekens. Het geraamde

bedrag van f 40.000 Is bij lange na niet

voldoende en zal waarschijnlijk met

••

vele duizenden guldens overschreden

worden. „Misschien hebben we Ons

daar wel een beetje op verkeken maar

we komen er wel weer uit", aldus penningmeeáter

Memic; van den Brand.

Offertes

'Decommissie, onder leiding van

voorzitter Harry Hesp, héeft getracht

de, opciraChten zoveel mogelijk dan

plaatselijke' bedrijven te verstrekken.

Steeds 'werden verscheidene offertes

garaagd, maar immer heeft men de

lokale adspirant-tilt - Voerders ; een

voorkeursbehandeling gegeven. Zo zal

het bouwtechnische, gedeelte uitgé-

• , •


goede banen te leiden.

woerd worden door aannemersbedrijf

Koelink uit Ankeveen.

Ten slotte roemt de commissie de

' goede samenwerking met de gemeente.

Bert Looman: „Het is echt fantastisch,

;zoals ze meewerken aan de zaak. Dat

motiveert ons nog meer op er lekker

tegenaan te gaan, ook in de vakantie".

In december bestaat „De Dobber", tien

jaar en ziet men deze renovatie als een

prima start' voor het volgende decenium.

„Het zijden draadje, waar volgens

sommigen „De Dobber” wel eens

aan gehangen heeft, is weer een grote

dikke staalkabel. Neem dat maar van

mij aan", aldus Menno van den Brand. '


Door wijziging Wet Ruimtelijke Ordening

Vertraging aanleg

sportvelden Ankeveen

(Van onze verslaggever manier vertraging is ontstaan. Het

Bert-Jan Klein)

uitstel betekent weliswaar niet, dat GS

ANKEVEEN – De aanleg van een uiteindelijk geen toestemming zullen

voetbalveld en twee tennisbanen op het geven, maar houdt de aanleg wel op. De

gemeentelijk sportcomplex aan t aanvraag moet nu opnieuw de hele

Stichtse End is enige tijd vertraagd. procedure doorlopen.

Het provinciaal bestuur heeft gewei- De woordvoerder zegt dat Ben W wel

gerd toestemming te geven voor de ge- zullen proberen zo snel mogelijk toch

meentelijke plannen. De weigering de gewenste goedkeuring. Er zal beroep

houdt verband met een wijziging van worden aangetekend bij GS. á-

de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Graveland is namelijk van mening dat

De gemeente had aanvankelijk de GS voldoende tijd hebben gehad om

bedoeling om nog dit jaar met de zich een oordeel te vormen. De aan-

werkzaamheden te beginnen. Een vraag dateert van 19 december van het

woordvoerder zegt dat het door, de vorig jaar.

weigering van de provincie echter erg Het voetbalveld is gepland aan t

moeilijk wordt deze aanvangsdatum Stichtse End tegenover het huidige ge-

nog te halen. Bovendien is er nog een meentelijke sportcomplex. Van het

aantal bezwaarschriften tegen de aan- veld zal gebruik worden gemaakt door

leg van de velden ingediend.

de voetbalvereniging HSV. De twee

.. De provincie Noord-Holland heeft, tennisbanen worden aangelegd xipor de

zich ,nog niet' uitgesproken over d tennisvereniging ARTV

a Voor- en nadelen van het — • -

hr

< plan. De weigering is ingegeven door

een verandering van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening die op 1 juli inging.

Hierdoor krijgen onder andere

bestemmingsplanwijzigingen een andere

behandeling.

' Eind vorige maand kreeg de gemeente

á-Gravelanci bericht dat alle

aanvragen die niet voor 1 juli behandeld

konden worden als geweigerd beschouwd

moesten worden. Gedeputeerde

Staten konden de aanvraag voor

de aanleg van de sportaccommodaties

niet op tijd klaar hebben, omdat de

Planologische Dienst nog een advies

moest maken.

;De gemeente á-Graveland is erg te-

: leurgesteld dat er nu op een dergelijke


t

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat

hem verder lijden bespaard bleef, geven wij u

kennis dat na gesterkt te zijn door het H.

Sacrament der Zieken rustig van ons is heengegaan,

mijn lieve man, onze zorgzame vader

en opa

CHRISTIAAN VAN OUWERKERK

op de leeftijd van 70 jaar.

Kortenhoe

. f: M. H. van Ouwerkerk-Hagen

Willy en Wil Voogtvan

Ouwerkerk

Angelique. Raymond

Eemnes: Elly en Wil Willenborgvan

Ouwerkerk

Robbert, Arthur, Krista

Hilversum: Koen van Ouwerkerk

18 juli 1986.

Anton Smeerdijkgaarde 40,

1241 AV K


• in huize Brugchelén in 's-Grivèland

hebben Jacoba en Willeth Koek

gisteren hun 65-jarig huwelijksfeest

gevierd. Burgetheester, P.J.M. van

tde Walle en zijn echtgenote kwanien

het paar feliciteren (zie foto). :Van

het gemeentebestuur kregen bruid

en bruidegom een grote fruitmand.

Mevrouw Koek-Kret wordt binnenkort

90 jaar en haar man wordt

over enkele weken 91. Hij was aanvankelijk

effectenman, maar na de

beruchte beinekrach 1n 1929 moest

hij ander werk zoeken: Koek- trad in

dienst bij de gemeente ,Hilversum en

deed sociaal werk.. Hij ..is erelid van

de Nederlandse KOrlbalbónd.

Het echtpaar Koek heeft drie kin-

aar getrouwd

deren, een dochter en. twee zoons.

Een zoon is inmiddels overleden.

Broer en zus Koek wonen in Amerika.

De ,zoon was voor het bruiloftsfeest

overgekomen uit Chicago

Blij was , hèt paar Met het gelukstelegram

van koningin Beatrix. Willem

Leendert Paul Marie Koek is

zelf vernoemd naar de toenmalige

koningin Wilhemina (Helena Pauline

Maria). In de tijd van Willem III

mocht de zevende zoon gratis studeren.

Koek was de benjamin in, een

gezin met zeven jongens. Hij had

nog wel zo gehoopt, dat hij ook door

kon leren, maar de regeling werd

jammergenoeg • afgeschaft (Foto:

Ton Kastermans)


Diep bedroefd en nog niet begrijpend wat er

gebeurd is delen wij u mede dat na een

ernstig ongeval is overleden mijn dierbare

vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

PETRONELLA CORNELIA VONCK-BAAS

op de leeftijd van 61 jaar.

A. A. G. J. Vonck

A. A. G. J. Vonck jr.

C. Vonck-Schellingerhout

Senta

Debbie

H. W. Flink-Vonck

H. Flink

Dennis

Jef

19 juli 1986. 2//,

Kromme Rade 16,

1241 LK Kortenhoef.

//4/‘..-6

De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum

van de Gooische Uitvaart Verzorging

„Den Hull", Utrechtseweg 11 te Hilversum.

Bezoek aldaar van 18.30-19.30 uur.

De teraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdag

26 juli om 11.00 uur op de Algemene

Begraafplaats ,Zuiderhor aan de Kolhornseweg

te Hilversum, waarna er gelegenheid is

de familie te condoleren.


Superarm •

plots in'.de problemen

(Van onze nieuwsdienst)

KORTENHOEF — Niet de gedOodverfde

kandidaat Peter —

;,poef -7- Kingma werd zaterdagavond

„Superarm: In een `adembenemend

gevecht maakte .de

24—jarige Rortenhoefse veehouder

Henk Brouwer resoluut een

einde aan illusies van de

sterke brandweérman.` En daarmee

werd Kortenhoefse Henkie

onverwacht de sterkste armworsielaar

van Nederland.

, • -

Maar Veronica, de organisator,

van het arniworstelfestijn, -laat

Henk niet echt denieten van zijn

. _

succes. • Morgen moet hij reeds op

het vliegtuig: om zijn geWonnen

hoofdprijs — 1 . een vliegreis. naar

Las Vegas bOsteden: gil paspoort

is niet ldig meer, •een vi-

. sum ontbreekt nog en zijn vrien-

dm mag mee, maar op

eigen kosten. Als het organisato-

risch lukt; tenminste.

Gisteren was het dus geen feest

bij Henk in Kortenhoef. ";,Er is

eerdeï sprake van een panieksituátie;

omdat er nog zoveel geregeld

meet worden in een paar uur tijd,

verzucht de jonge boer

De vreugde Was:na de onverwachte

Zege, zaterdag van korte

duur toen hij vetnam, dat hij dins:=

dag reeds moest vertrekken. 'Al-'

leen. „Ik heb maar 'één ticket` gekregen:,

Of Jolanda mee kan? Ik

heil geen idee. Dat ga ik maandag

uitzoeken. We moeten het in ieder

geVal zelf betalen. Maar er zijn

poemeér 'Problemen: m'n .paspoort

is verldien; ik heb geen`reisverze-_

kering en ik moet nog een visum

aanvragen." « .

Hij heeft WelisWaar nog vaken:'

:tie. Maar echt zonnig is het humeur

van Shperarm niet. „Wat

moet ik nou in Las Vegas doen als

Jolanaa niet meemag?" vraagt hij

zich sciOer af.

,..;;Niemanci" yan Veronica heeft

me ';trouwens kunnen uitleggen

waarom ik lials-overLkop moet vertrekken

< naar Las Vegas. Nou ja,

we zullen wel zien hoe het afloopt.


Op de leeftijd van bijna 75 jaar is heden van

ons heengegaan mijn beste man, onze vader,

schoonvader, opa, broer, zwager en oom

KRIJN SCHOUTEN

Kortenhoefsedijk 112a,

1241 LV Kortenhoef.

Th. Schouten-Wolfers

Kinderen

Kleinkinderen

en k- verdere

Geen bezoek aan huis.

De overledene is opgebaard in de rouwkamer

,Van Vuure" aan het Noordereinde 55 te

's-Graveland. Gelegenheid tot condoleance-be-

- Zoek aldaar dinsdag 29 juli van 19.00 tot

--20.00 uur.

De begrafenis zal plaatshebben woensdag 30

juli a.s. tegen 14.30 uur op de Algemene

Begraafplaats gelegen naast de Ned. Herv.

kerk aan de Kortenhoefsedijk te Kortenhoef.

Vertrek vanaf voornoemde . rouwkamer „Van

Vuure" om 14.15 uur.

More magazines by this user
Similar magazines