januari PDF

hk.kortenhoef.nl

januari PDF

Restauratie van Het Regthuys in Ankeveen vordert goed ■

ANKEVEEN — Met man

en macht wordt er op het

ogenblik gewerkt aan de

binnenrestauratie van het

Regthuys. liet ligt in de

bedoeling om het pand 't

karakter te geven van een

dorpshuis. Er komt een ,

woning voor een beheerder

en een aantal zaaltjes.

In de kelder zal er ruimte

komen voor bijvoorbeeld een °#

filiaal van een bank. De o

restauratie van het exterieur

is al gereed. In de raadsver- 1

gadering van vanavond vragen

B. en W. een aanvullend

krediet voor de interieur-restauratie

van f 12.500.

Voor de samenvoeging van #

Ankeveen met 's-Graveland

is het Regthuys o.a. in ge- $

bruik geweest voor vergade- 1

ringen van de gemeenteraad.

Na de samenvoeging

is het gebouw leeg kornen.te

staan.


s-Gravelandse smid maakt

hek, voor stortplaats

HILVERSUM — Met een blocnote in de hand stond gisteren

een gemeente-opzichter van 's-Graveland de autonummers op te nemen

van vuilniswagens uit Hilversum die hun lading stortten op het voor

hen sinds maandag verboden terrein aan de Curtevenneweg in Kortenhoef.

Tien meter van hem vandaan stond het hoofd van de Hilversumse

vuilnisdienst met de twee landeigenaren te praten. De oude

versperring lag wat zielig aan de kant geschoven.

Het gerucht deed de ronde dat

's-Graveland de toegang tot het terrein

zou afsluiten met een ijzeren hek.

Om half elf waren er al enige mensen

daartoe grond komen opmeten aan het

begin van de oprit naar het sport-

- terrein.

Het hoofd van de Hilversumse

stortingsdienst vroeg de 's-Grave-

Het hek wordt geplaatst.

landse gemeente-opzichter: „Wie is

die smid eigenlijk, die het hek plaatste?"

De aangesprokene haalde de

schouders op, waarop de Hilversummer

gekscherend zei: ,,Jij gebruikt je

tong ook alleen maar om hem tegen

mij uit te steken." De ander bromde

dat hij tenslotte ook zijn consignes

had. Het was duidelijk dat de vertegenwoordigers

van beide gemeenten

wat onwennig tegenover elkaar ston-

„Zonde”

Aan het Zuidereinde inmiddels was

de smid A. Walstra van smederij 't

Aambeeld al begonnen aan het hek

dat vanmiddag geplaatst moet worden.

„Ik heb geen nieuw gemaakt om

daar neer te zetten. ik had nog een

oude staan en die pas ik wat aan. Het

is toch zonde om voor zo'n gekke geschiedenis

een nieuw bek te zetten?"


JU WERENDE ORGANIST(

KREEG ONDERSCFiEIDIN

KORTENHOEF — De beer J. Luijer

vierde gisteren zijn gouden jubileum

als organist der.Nederlands Hervormde

Kerk. Als 12-jarige kreeg de jubilaris

zijn eerste lessen van de heer

Lopik en later van Pierre Brtill, bekend

organist en directeur van het

--'s-Gravelandse mannenkoor.

In 1919 werd Jacob, nadat zijn

voorganger hem had ingewijd in het

geheim van het oude kabinetorgel,

aangesteld op een aanvangssalaris van

f 50 per jaar. En op de eerste zondag

in januari 1919 beklom hij alleen

de oude steile trap naar het orgel om

de kerkdienst onder ds. Van Bruggen

muzikale luister bij te zetten. Op het

oude orgel was zoon Jan hem later

vaak behulpzaam met trappen op de

pedalen voor de toevoer van lucht.

In 1946 werd het oude instrument

vervangen door een elektrisch aangedreven

orgel.

In het zondagse dorpsbeeld was hij

vijftig jaar een vertrouwde figuur als

hij van huis kerkwaarts toog met de

muziek onder de arm.

Met zijn veertigjarig jubileum werd

hij gehuldigd en kreeg hij de koninklijke

onderscheiding in brons opgespeld,

verbonden aan de: Orde van

Oranje-Nassau. Tijdens de gisteren

gehouden kerkdienst speelde de heer

Luijer niet als organist, De voorste

bank was voor hem en zijn familie;

gereserveerd. Na de dienst sprak ds.

De Groot hem toe en daarna speldde

3mo-burgemeeste• Enciendijk .met

toepasselijke woorden hem de eremedaille

in-zilver op de borst.

Van dewkerkelijke gerfie,efte ch de

kerkvoogdij kreeg hij een t.v.-toestel

aangeboden, waarbij kerkvoogd

Schouten de wens uitsprak hem bij

zijn 60-jarig jubileum — en Luijer

- hoopt ook dat te beleven — een kleuren-t.v.

te kunnen aanbieden.

Na afloop dankte Luijer zelf voor alle

medeleven bij dit heuglijke feit,

waarna er gelegenheid was de jubilaris

te feliciteren.


t

Ter nagedachtenis aan

CATi--.1,RINA MARIA LEURS

echtgenote van

BA=THOLOMEUS HAGEN

Zij werd geporen te Ankeyeen 19 augustus 1894.

Zij werd co: i- God tot haar eeuwige bestemming

geroepen. ra een kort maar ernstig lijden, na net

ontvangen, de Sacramenten der zieken. op

9 januari 1969, `ya een plechtige ELcnaristie-viering

hebben wi'. -aar lichaam ter ruste gelegd op het

Sint MartinLa Kerkhof van haar geboorteplaats.

ln het docip-e•;ister van de Martinus parochie te

Ankeveen vermeld dat cp 26 juli 1694 een

baby gedooc: werd: Barthoiomeus Hagen. Vlak

daaronder C.:". "9 augustus van datzelfde jaar werd

opgetekend 7.et doopsel van een andere baby:

Catharina Ma Ha Leurs. In de daarvoor bestemde

kolom van nel toopboek is door een ander handschrift

vastgelid het huwelijk van deze twee

babies op 14 acril 1920.

Zo staan in oe zoeken van de mensen de geschiedenissen

van r.iti mensen vastgelegd. Zij begonnen

een huwelijk< er Catharina Maria Leurs werd de

goede vrome Hoeder van veie kinderen en die

kinderen zijn 1-aar glorie en haar verhaal bij God.

Wij bidden Heer:

dat zij leven: zi, U

mag waken oker ons.

Dat zij onze .00rspraak

ons gebed maz zijn bij U.

Dat zij U onze ramen in herinnering mag brengen

zonder cri:hou:en

zoals Jezus Cri- stus doet

een mens naar.. IJ

in al Uw eeuw gr.eid. Amen.


Het elftal van 's-Graveland dat dit seizoen, hoge ogen gooit naar de titel in de 4e

klasse G en a.s. zondag op eigen terrein hopelijk op succesvolle wijze de aanval

óp haar tweede plaats door het Amersfoortse KVV A weet te weerstaan.

I.


Raad s-GRAVELANI) heeft

bezwaar tegen Kerkelanden

's-GRAVELAND — Onder voorzitterschap

van loco-burgemeester De

Kwant, die de zieke burgemeester

Jansen verVing, werd gisteravond

in de raad besloten een bezwaarschrift

in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan

Kerkelanden

van Hilversum. Met name was men

van oordeel dat de bebouwing te dicht

tegen 's-Graveland aan zou liggen.

Een groenstrook van tenminste

350 meter achtten de meeste raadsleden

noodzakelijk- De heer Herrnsen

van Binding Rechts stelde zelfs

,een .nog bredere strook voor: „Dab

kun "jee Wijd -nog atzakkenn.,x I:'?

wOok -met .de -,gitmondingen bp de

Vreglandseweg kou de raad zich :niet

verenigen. Die ultmondigen' zinden

te gevaarlijk zijn, zeker met het oog

op de in de toekomst aan te leggen

provinciale weg. Besloten werd de

beslissing omtrent de bestemmingsplannen

„Moleneind", " „Oud-Kortenhoef",

„Kerklaan", „Van Nes van

Meerkerk" en „'s-Graveland 1968"

met drie maanden te' verdagen, gezien

het grote aantal bezwaarschriften.

Hiermee toonde de raad zich niet

gelukkig. De heer Vroom (Korten-

hoefs Belani), vroeg zich af of het

niet mogelijk zou zijn het „Plan-Moleneind"

hiervan';los te maken, en

wel te-behandelen in de eerstvolgende

vergadering. 1De heer Fokke

(VVD) diende een motie in, die later

door het college werd overgenomen.

In deze motie wordt aangedrongen

op een spoedige realisatie van *de

benodigde spórtyelden. '

7

Hearing

Loco burgemeesterDe 'Kwant zei,

,,,mband , spraké 'et, al te

veel le'. ktinri fl ,. ' atat eg r. :

de .tocIi,,,thét--"i hei .jaar

1960 een g6 r',t,Y0'

in

'S-Gravelánd :I'Van

Bentum


Enige kennisgeving

In de hope des eeuwigen levens is rustig en kalm

van ons heengegaan, onze lieve zorgzame moeder,

behuwd-, groot- en overgrootmoeder

WIJNTJE VAN KEULEN

weduwe van Pieter Bos

in de ouderdom van 82 jaar.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Kortenhoef, 19 januari 1969

Oranjeweg 118

Liever geen bezoek. Geen bloemen

De begrafenis zal plaatskebben woensdag 22 januari

a.s. om 2.30 uur op de Algemene Begraafplaats

te Kortenhoef. Vertrek 2 uur van het

sterfhuis.


B-Mol dankt

's-Graveland

met optocht

'S-GRAVELAND — De muziekvereniging

B-Mol gaat donderdagavond

26 juni om half acht de bevolking van

's-Graveland bedanken voor de gel-

- delljke steun, die in maart aan deze

muziekvereniging is gegeven.

Op 29 maart vierde B-Mol haar zeventigjarig

jubileum met een feestconcert

in Gooiland te Hilversum,

waarbij de vereniging een enveloppe

met negenhonderd gulden werd overhandigd.

Dit bedrag was door 's-Gravelanders

bijeengebracht.

Donderdagavond betuigt B-Mol z'n

dank door een uitgebreide mars door

het dorp te maken. Daaraan werken

de drumband, B-Mol zelf en de drum-1

band en hoornblazers van de Oranjeharmonie

uit Hilversum mee. Het be- 1

looft een groots muzikaal festijn te '

worden, maar het bestuur ván B-Mol

vindt dit alleszins terecht om het flinke

bedrag navenant met muziek te

honoreren.


Kanarie, autoband en

schooltas gevonden

's-GRAVELAND — Bij de Rijkspolitie

van de groep 's-Graveland

wordt regelmatig aangifte gedaan

van gevonden en verloren. voorwerpen.

De lijst voorwerpen eermeldt

naast de gebruikelijke sleutels,

brillen en kledingstukken

ook een, aantal merkwaardige

attributen, die de verliezer zeer

kan duperen. In de maand juni

heeft iemand zijn schooltas met

boeken verloren. Het is gemakkelijk

voor te stellen dat de verliezer

dit eerder als een opluchting

beschouwd, voor de ouders is het

in ieder geval een strop. Het is

soms ook moeilijk in . te denken

hoe sommige dingen kunnen worden

verloren. De autoband, die op

de lijst voorkomt, rolt niet uit je

broekzak. Dat een gele kanarie

de vrijheid kiest, is begrijpelijk.

Het beestje is terecht, - maar de

eigenaar nog niet.

Aangifte van verloren voorwerpen

is onder meer gedaan van

Phoenix meisjesfiets, een doublé

horloge met zwart bandje, een

goudkleurig dameshorloge en een

damesbadpak. Dat hier drama's

achter schuilen is duidelijk, vooral

omdat het voornamelijk dames

betreft.


Onvoldoende daglicht

Noodschool in

wachtkamer

a gekeurd

'sGRAVELAND -- Het noodlokaal van

,de openbare lager school, een wachtkamer

van het wijkgebouw van het

Groene Kruis, is door de Volksgezonsheld

afgekeurd. Uiterlijk met ingang

van het nieuwe schooljaar zal een andere

voorziening moeten zijn getroffen.

Een en ander is medegedeeld aan

het oudercomité van deze school, nadat

dit een brief had gezonden aan

het ministerie van sociale zaken en

volksgezondheid. De staatssecretaris.

dr. R. Kruisinga, die de klacht heeft

behandeld, liet de geneeskundig inspecteur

van Volksgèzonsheid in

Noord-Holland een onderzoek instellen.

Deze heeft over de zaak een rapport

aan het ministerie uitgebracht,

nadat hij op 17 december een bezoek

aan het noodlokaal had gebracht.

Hij trof daar de tweede klasse (22

leerlingen) in de ;,wachtkamer" aan,

een vertrek van 7 bij 10 meter. Naar

zijn mening was het onvoldoende verwarmd,

er was onvoldoende daglicht,

er waren geen voldoende hygiënische

voorzieningen, de ventilatie was niet

behoorlijk (benzinedampen van 'n nabijgelegen

gerage stroomden binnen),

er ontbrak een speelplaats, men moest

daarvoor een weg oversteken, met

alle gevaar van dien.

Het geheel voldeed derhalve niet

aan de huidige eisen. Uit praktische

overwegingen kon de inspecteur er

zich mee verenigen om het vertrek

nog tot uiterlijk de zomervakantie te

gebruiken. 2 q_ f Q 69


Na een langdurig geduldig

gedragen• lijden

overleed, .na gesterkt' te

zijn door het H. Sacra-2

ment der Zieken, mijn

lieve man, onze zorgzame

vader en grootvader

. • •

• ARNOLDUS

ADRIANUS -DIJKMAN

op de leeftijd van 61 jaar

Kortenhoef,

Dijkman-

.. . •-- 'Schouten

Almelo, - • •

C. O. , M. Groen-

Dijkman

L. G. Groen

Hilversum,

C. B. M. Overhage-

Dij koran

H. Overhage

Marc

Kortenhoef, 26 jan. 1969.

Oranjeweg 34.

Thuis geen bezoek.

De overledene is opgebaard

in de rouwkapel

van het r.-k. Ziekenhuis,

Koningsstraat 21 (ingang

Eikbosserpad) te Hilversum.'

Gebeden voor de overledene

aldaar: dinsdag en

woensdag om 19.30 uur,

waarna gelegenheid tot

condoleren.

De H. Eucharistieviering

zal gehouden worden

donderdag 30 januari

a.s. om 14 uur in de parochiekerk

van de H.

Antonius van Padua te

Kortenhoef, waarna de

begrafenis plaatsvindt

op het r.-k. kerkhof aldaar.


Heden ging plotseling van ons heen onze lieve

zuster. schoonzuster. tante en oudtante

HELENA BEUKER

weduwe van ds..1. van Bruggen

OP ruim 90-jarige leeftijd.

Het licht schijnt in de duisternis

en de duisternis heeft het niet begrepen

Johannes 1 5

A. de Kloet-Beuker

J. 1-1. Vlietstra-Beuker

G. Vlietstra

en verdere familie

Hilversum. 28 januari 1969

Burgemeester Lambooylaan 12

Bezoek uitsluitend 's avonds van 7 tot 9 uur

De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 1 februari

a.s. op de Noorderbegraafplaats te Hilversum.

Aanvang van de roukvdienst in de aula

van de begraafplaats te 11 uur.


3Ievr. Van Bruggen

overleden

KORTENHOEF Gisteren-'over-

leed in een Hilversums ziekenhuis

mevr. 11. van Bruggen-Beuker op

,pp. ,,ruim .9071.járige- leeftijd, rdervrt

Van Bruggen werd in, 1878 in Am-

_ sterdam geboren, studeerdl ,daar

voor onderwijzeres 'én was als 'zodanig

werkzaam te 's-Graveland.

In 1902 trouwde zij met de

hervormde predikant J. van Bruggen

en trok in de Kortenhoefse pastorie.

Zij richtte de zondagsschool op.

De luisterrijke kerstvieringen trokken

steeds veel belangstelling. Ze

stond bekend als een zeer gastvrije

predikantsvrouw. Toen ' ds. Van

Bruggen door toenemende doofheid

gekweld werd, werd zij een onmisba-i

re assistente van , haar man. De conversatie

ging met lippen- en vingertaal.

Bij de catechesaties was ze

steeds als bijzitster tegenwoordig en

in de kerk bevestigde zij met een

hoofdknikje het einde van het orgelspel•

In 1929 verkre,e! ds. Van Bruggen

emeritaat en vestigde het echtpaar

zich aan het Ministerpark te

Hilversum. Dominee Van Bruggen

overleed in 1950. mevrouw Van Bruggen

wordt zaterdagmorgen om

elf "uur op de Noorderbegraafplaats

in Hilversum begraven.

More magazines by this user
Similar magazines