maart PDF

hk.kortenhoef.nl

maart PDF

Actie van week in 's-Graveland

Culturele organisaties

kleden invalidenbus aan

's-GRAVELAND — Alle culturele

verenigingen van de dorpsgemeenten

uit 's-Graveland. zullen zich een week

lang inzetten voor het bijeenbrengen

van tienduizend gulden. liet is het bedrag

dat benodigd is het voor de gehele

regio bestemde invalidenbusje van het

Rode Kruis. De culturele verenigingen

willen het busje aankleden en zullen

dit doen door middel van een loterij en

een manifestatie in De Dobber.

Alle bij de culturele federatie aangesloten

organisaties hebben.zich aangesloten

aan het voorstel in te gaan op

het verzoek van het Rode Kruis, Hilversum,

actie te voeren voor de inrichting

van het busje. Vanuit Loosdrecht

en Hilversum is zoveel geld aange-

, dragen dat het busje zelf kon worden

aangeschaft en er wordt op vertrouwd

dat de 's-Gravelanders de rest doen.

De culturele federatie is in 1974 op

initiatief van het raadslid W. Hilhorst

opgericht en stelt zich ten doel het

coordineren van activiteiten, het zijn

van een gespreksorgaan voor alle aangesloten

organisaties en het gebruik

maken van elkaars kennis. Zo stelt de

federatie regelmatig de culturele

agenda samen om te voorkomen dat

activiteiten van de verenigingen op

dezelfde datum of te dicht. bij elkaar

worden gehouden.

Na het vertrek van de eerste

voorzitter B.Krijger en eveneens van

diens opvolger P. Vroom, heeft de man

die het initiatief tot de oprichting

maakte. Hilhorst, de leiding ervan op

zich genpmen. Vooral met de ook in dit

geval zèer actieve en inventieve se-

cretaris J. Glijn, worat ae actie van de

grond gebracht.

De actieweek begint op zaterdag 15

maart met een mars van de verschillende

fanfarekorpsen door de

dorpen terwijl gelijktijdig de loten aan

de man zullen worden gebracht. Halverwege

de week zal er opnieuw - dit ter

herinnering - fanfaremuziek in de

straten weerklinken en ten slotte zal er

op vrijdagavond 21 maart een manifestatie

in De Dobber worden gehouden

waaraan de bij de federatie aangesloten

verenigingen zullen meewerken.

Ze zullen elk hun eigen inbreng hebben

en uiteraard zullen er enige activiteiten

plaatsvinden. die het de bezoekers

mogelijk maken hun geld via het

kansspel, af te geven aan het Rode

Kruis. Eén van degenen, die belangeloos

hun medeweiking aan de avond

verlenen is Tony Moore van het Cocktail

Trio.


Milieugroep 's - Graveland:

Loodijkbelt pleegt

aanslag op Ankeveen

• 's-GRAVELAND — Milieugroep 's-

Graveland vindt, dat na de komst van

de rioolwaterzuiveringsinstallatie, met

de eventuele heropening van de vuilnisbelt

aan de Loodijk, er een nieuwe

aanslag wordt gepleegd op Ankeveen.

Dit gaat zo blijkt uit een oproep aan de

inwoners van Ankeveen, de milieu-

, groep duidelijk te ver. Zij vraagt de

•Ankeveners morgenavond de

hoorzitting in het Regthhuijs bij te

wonen.

De hoorzitting van morgenavond is

een initiatief van de gemeente 's-

Graveland, die daarmee tevens een

belofte aan Ankeveen -„We komen er

op terug" - inlost. De milieugroep zegt

dat een vuilnishoop, die ongeveer elf

meter hoog gaat worden, in het mooie

laagveengebied (landschappelijk en

natuurwetenschappelijk van grote

waarde) is in te passen. _

Op de hoorzitting van 4 september

1978 heeft het gewest Ankeveen

voorgehouden dat de stort slechts voor

vijf jaar zou zijn en er geen sprake zou

zijn van ongedierte en stank, dat ten

gevolge van het nieuwe vuilverwerkingssysteem.

„Nu blijkt echter, dat er voor zeven

tot tien jaar of misschien nog wel langer

zal worden gestort, dat gecontroleerd

storten moeilijk te garanderen

is (zie Naarden), dat de Loodijkbelt al

jaren een vervuilende invloed heeft op

de Hollands Ankeveense polder, dat

's-Graveland, dat geen deel uitmaakt'

van het gewest wel weer het vuil van de

hele regio mag verwerken, er nog

steeds geen zekerheid bestaat over de

aanwezigheid van chemisch afval in de

belt en dat er niet alleen bouw- en

sloopafval maar ook niet-composteerbaar

huishoudelijk en bedrijfsafval

wordt gestort", aldus de milieugroep.


Provincie houdt

doorgraven belt

in h2t oog

KORTENIIOEF - Gedeputeerde

staten van Noord-Holland. zo kan

men opmaken uit antwoorden op

vragen van de heer M.Verweij (IY66),

houden alles rondom het doorgraven

van de voormalige vuilnisbelt te

Kortenhoef nauwlettend in het oog.

Het college heeft kennis genomen van

een artikel in dit blad waarbij een

tuinder de vrees uitspreekt opnieuw

schade te zullen lijden van het leggen

van de persleiding door de belt.

Gedeputeerde staten melden dat

verwacht wordt dat de persleiding bestem

voor het vuiltransport naar de

rioolwaterzuiveringsinstallatie in de

Horsterzneerpolder, in 1982 zal kunnen

worden aangelegd. Het zuiveringschap

heeft reeds het aan de doorgraving

verbonden risico onderkend. De technische

rapportering is volgens het college

nog niet geheel afgerond.

Uit het onderzoek is inmiddels gebleken.dat

het, percolatiewater veron-

treinigd is het diepere grondwater

echter niet. Het te onttrekken diepere

grondwater zal zo heeft men zich

voorgenomen, op het oppervlaktewater

worden geloosd. Voor deze lozing

zal het Zuiveringschap aan zichzelf een

lozingsvergunning verlenen waarbinnen

voorschriften zullen worden opgenomen.

De procedure voor het verlenen

van de vergunning zal openbaar ver-

' lopen.

• Het ondiep gelegen sterk verontreinigde

percolatiewater van de vuilstort

zal worden opgevangen en in de

vuilstort worden geretourneerd. Gedeputeerde

staten merken hierbij op

dat in het kader van de provinciale

verordening „Onttrekking grondwater",

een vergunning voor deze werkzaamheden

zal moeten worden aangevraagd.

Aan deze vergunning zullen

voorwaarden worden verbonden. Ook

voor deze werkzaamheden gelden de

normale wettelijke regels ter bescherming

van derden, zo laat het college

ten slotte weten.


Leden gemeentelijke milieucommissie

's-Graveland heeft bijdrage

tot vuilstort wel geleverd

(Van onze verslaggever Jan L. Bos)

's GRAVELAND — „'s Graveland heeft zijn portie wel gele-

, verd", zo ongeveer vertolkte raadslid Luijer gisteravond het

standpunt van de gemeentelijke milieucommissie ten aanzien

van de eventuele heropening van de vuilnisbelt aan de Loodijk.

„Ik heb er 45 jaar tussen gezeten. En als het niet aanwijsbaar is,

dat het laten liggen van de stort in de huidige vorm, kwalijke

gevolgen zal hebben, behoeft ie van mij niet meer open. En als

het toch moet: dan maar dringend opleggen ".

Daarmee vatte Luijer het standpunt

van de vijf leden van de commissie samen,

die b. en w. zullen adviseren hun

visie over te nemen. De milieucommissie

kwam voor de tweede keer bijeen

om zowel het provinciaal plan „Afvalstoffen"

als het gewestelijk plan

„heropening stortplaats Loodijk" te

bespreken.

In de vorige bespreking waren de leden

niet tot een conclusie gekomen,

omdat zij meer informatie van de zijde

van het gewest (rapportages) wensten,

In feite was er niet veel meer bekend

dan de vorige keer, maar de leden besloten

de knoop toch maar door te

hakken. Tevens bleek een eerste informatie

over het resultaat van het peilbuizen

ondermek wel op het raadhuis

te zijn aangekomen maar niet op de

tafel van de milieucommissie te zijn

beland.

Meer haast

Bij de behandeling van het door b. en

w. opgesteld conseptbezwaarsehrift

tegen het provinciaal atvalstoffenplan,

merkte mevrouw Boeve op, dat er bij

de provincie op zou moeten worden

gedrongen meer haast te zetten achter

het systeem van het gescheiden ophalen

van afval

Later stelde zij nog vast dat in het

rapport niets wordt gezegd over plaatsen

waar grof afval als hout en steen

zou kunnen worden verwerkt. Zij zei

het onbegrijpelijk te vinden dat bijvoorbeeld

geen aanwijzing worden gegeven

dat dit grof afval kan worden

gebruikt voor aanleg van wegen en

rijwielpaden en ook voor geluidswallen

zoals in Maartensdiik.

Ook bil de aanleg van Rijksweg VI

naar de Stichtsebrug zou men dit afval

ten nutte kunnen maken. „Alg je puin

nodig hebt kun je er niet aankomen en

wij komen er in om", aldus Rie Boeve.

„Dit is nog altijd beter dan altijd opnieuw

zand te zuigen wat misschien

straks weer over grote afstand moet

worden aangevoerd (Noordzee), hetgeen

een zeer kostbare affaire is".

Nadat voorzitter Lichthart de commissieleden

had gevraagd de belt-

problematiek te benaderen vanuit 's

Graveland („wat zijn de gevolgen van

de heropening voor het milieu") zette

commissie lid Van der Klift (Natuurmonumenten)

commissieleden op

het spaaar van een duidelijk geformuleerd

standpunt: „Wij hebben altijd

gehoord dat de belt zoals deze er nu

bijligt, kwalijke gevolgen heeft voor

het milieu. Dat is echter aangetoond.

Zijn er inderdaad kwalijke gevolgen,

dan moet je de belt saneren en de vervuilende

invloed ondervangen. Dan

kan met grof vuil geschieden. Ik kan

daarmee dan instemmen, echter met

acceptabele hoogten voor het landschap.

Zijn er geen kwalijke gevolgen,

dan moet je de belt met rust laten.


Munniksveen- West

schiet grond uit

KORTENHOEF — Terstond na

de goedkeuringen van het woningbouwplan

Munniksveen-

West, zijn de grondwerkzaamheden

aan de Kerklaan (hoek Kortenhoefsedijk)

aangepakt. Met

een onwaarschijnlijk snel tempo

wroeten de uitvoerders van

grondwerkzaamheden door de

Kortenhoefse aarde om er het

bedje te spreiden voor de huizenbouwers.

Het resultaat zal straks

zijn een nieuw dorp van 75 woningen.

die moeten dienen om

weer een flink stuk van de woningnood

op te lossen. Het gebied

lijkt nu nog even op een niet geheel

in het Vechtplassengebied

passend heuvelland.


Raadslid Rein Wielsma ( PvdA)

„Wie voor principes staat

gaat niet door de knieën"

's-GRASELAND — „Iemand die.

voor z'n principes staat moet niet door•

de knieën gaan", is 't antwoord dat het.

andere deel van de in conflict geraakte

PvdA-fractie, Rein Wielsma, geeft aan

wethouder Co de Kloet. Een conversatie

dus via de krant hoewel de heren

elkaar toch wel aan de (telefoon)lijn

treffen. „Maar", zegt Wielsma er bij,

„denk er om, dit is geen socialistische

reL De woonruimte-adviescommissie

zeven leden in totaal en een groot aantal

raadsleden, verschillen van mening

met burgemeesters en wethouders".

Reins Wielsma vindt dat wethouder

Co de Kloet er dus nu niet meer als

fractiegenoot maar als vertegenwoordiger

van het college van burgemeester

en wethouders, niet geheel een

zuivere voorstelling van zaken geeft.

„En hij begon in de zaak van het vragen

van advies aan de commissie, zo goed.

Er was een gesprek en er werden uitgangspunten

ter beoordeling van kandidaten

vastgesteld. De Kloets eerste

reactie tegenover de commissie was:

„Prima; neem ik zo over. Het ambtelijk

advies luidde eveneens: „Overnemen".

De commissie hoorde drie weken

niets en ten slotte bij geruchten, dat er

toch wijzigingen waren toegepast op de

lijst. Daarop nam de commissie contact

op met de wethouder met de vraag wat

er aan de hand was. De brief met invitatie

tot gesprek van De Kloet kwam

pas daarna," aldus Wielsma.

Het gesprek tussen commissie en De

Kloet geschiedde volgens Wielsma op

de avond voorafgaande aan de dag, die

door b. en w. als deadline was gesteld.

„Dat was de reden van het geïrriteerd

4, Rein Wielsma: Niet door de

knieën gaan.

optrteden van sommige commissieleden.

Zij voelden zich voor het blok gesteld.

B. en w. hadden gesproken en de

wijzigingen waren slechts te accepteren.

Daar kwam bij, dat het college zich

bij de definitieve samenstelling van de

lijst zich had gebaseerd op andere uitgangspunten

dan tussen De Kloet en de

commissie waren overeengekomen."

aldus Wielsma. „De zaak is fout gelopen

doordat De Kloet zich door het

college heeft laten inkapselen. Onze

indruk is, dat hij op een dwaalspoor is

geraakt".

Nadat raadsleden hadden gesproken

met leden van de woonruimte-adviescommissie

was er volgens Wielsma bij

de raadsleden de indruk ontstaan, dat

er door het college onzorgvuldigheden

zijn begaan, procedurefouten zijn ge-

maakt en dat verder wat de kandidaten

betreft, het gelijk aan de kant van de

commissie ligt.

Er zijn ook andere cijfers te hanteren

dan door De Kloet zijn opgevoerd. Volgens

Wielsma hebben b. en w. van de

advieslijst van de commissie negentien

namen afgevoerd en zeven namen er

aan toegevoegd. Onder de zeven die

zijn opgevoerd bevinden zich twee, die

zich niet voor de koop van een premiekoopwoning

hebben gemeld onder wie

een werknemer van de bouwer van de

woningen, Riantbouw.

Verder laat de zoon van de burgemeesters

volgens Wielsma, geen

doorstromingshuis achter daar voor dit

pand een huur van zeshonderd gulden

per maand moet worden betaald. Er is

overigens zo meent hij, ook een kandidaat-koper

terecht door het college

opgevoerd, een ambtenaar. De zoon

van het raadslid over wie eveneens een

en ander te doen is geweest. is door het

college hoewel de man slechts vier

maanden stond ingeschreven, als reserve

op de lijst opgevoerd. Er was

echter alle kans, dat hij door de afvallers,

voor een woning in aanmerking

zou komen. Na de verwarring over de

kandidatenlijst lieten volgens Wielsma,

b. en w. de zoon van het raadslid

weer van de lijst afvoeren.

„B. en w. hebben de schijn niet kunnen

vermijden dat er willekeurig is

gehandeld. Dat de belangen van de

woningzoekenden zijn geschaad," aldus

Wielsma. Morgenavond spreken de

leden van de afdeling van de Partij van

de Arbeid over de affaire.


CO Geblinddoekt achter liet stuur. Martin Hanson reed zaterdag feilloos door

Kortenhoef. (Foto: Stevens)

Geblinddoekt begin

van groot schoolleest

KORTENHOEF — De geblinddoekte

-magiër" Hanson, is zaterdag zonder

mankeren achter het stuur van een

auto door Kortenhoef gereden. Hij ging

achter de muziek aan, reed een behoorlijk

stuk door het dorp en slaagde

er in hoewel af en toe flink rukkend

aan zijn stuur, zonder deuken in zijn

fraaie automobiel bij de feestvierende

Curtevenneschool terug te keren, waar

hij ook was gestart.

Het was de feestelijke opening van

een groot feest C'80- genoemd, dat de

ouders hadden opgezet ter vervanging

van het jaarlijkse lentefeest en bedoeld

als een soort afscheid van het gebouw,

dat onder handen zal worden genomen

en uitgebreid en tegelijk ter viering

van het feit, dat de voorgenomen

plannen na hevige strijd met Haagse

autoriteiten, toch ten uitvoering kunnen

worden gelegd.

Alle lokalen van kleuter- en basisschool

waren ingericht om de

„klanten" te ontvangen en flat waren

er nogal war: 2150. De ouders slaagden

er in behoorlijke deuken te slaan in de

portemonnees van de gasten, want er

bleef na aftrek van de onkosten ten

slotte ruim vijfduizend gulden over,

een bedrag dat zal kunnen worden

aangewend onder andere voor de aankleding

van het nieuwe gebouw.

Het coordinatiecornité, gisteren opnieuw

bijeen om de cijfers eens onder

elkaar te plaatsen en de netto uitkomst

te berekenen, spreekt over een „geweldige

dag".


Totdat Kroon heeft beslist

o uer bestemmingsplan

Q Oude, onbewoonbare schepen en

nog in gebruik' zijnde recreatie-

schepen liggen dwars door elkaar

heen. -(Foto: Stevens)

Recreatie-wild groei in hoek

ijele lik blijft voorlopig

's-GRAVELAND — Er komt voorlopig

geen verandering in de wildgroei

van schepen en caravans in het hoekje

van de Wijde Blik langs de Vreelandseweg

op de grens van 's-Graveland en

Vreeland.

Het bestemmingsplan de Wijde Blik,

nog net op 's-Gravelands grondgebied,

die de huidige situatie moet legaliseren,

is goedgekeurd door de provincie en

ligt nu bij de Kroon. Voordat de hoogste

instantie over het plan heeft

geoordeeld, zal er in ieder geval niet

ingegrepen worden.

Het 's-Gravelands bestemmingsplan

geeft aan dat ter plekke een woonschepen

haven moet komen, maar de

precieze uitwerking daarvan moet nog

gemaakt worden en dat gebeurt pas als

ook de Kroon haar fiat heeft gegeven.

Over financiering, opzet, beheersvorm

en dergelijke valt dan ook nog niets te

zeggen.

Al een aantal jaren liggen in deze

hoek recreatieschepen en boten die

vrijwel slooprijk zijn. Inmiddels zijn er

caravans en enkele kleine recreatieve

voorzieningen bijgekomen. Het geheel

maakt op dit moment dan ook een

chaotische en niet zo nette indruk.

Tevens wonen er thans een paar

mensen permanent op een woonboot.

De gemeente Loenen heeft in het

verleden protest aangetekend tegen de

's-Gravelandse plannen zo vlak tegen

de grens met Vreeland aan en heeft ook

nog vorig jaar een brief geschreven

waarin wordt aangedrongen op maatregelen.

Dat gaat voorlopig dus nog niet gebeuren

en ook nieuwe schepen zullen

niet worden verwijderd.

Een woordvoerder van de gemeente ,

's-Graveland wijst erop dat het verwijderen

van schepen een provinciale

aangelegenheid, is waar de gemeente

zich niet mee bemoeit.

De provincie Noord-Holland deelt

desgevraagd mede dat het in de bedoeling

ligt om binnen afzienbare tijd één

half gezonken boot af te voeren. maar

verder zal ook de provincie de situatie

zo laten totdat de Kroon een uitspraak

heeft gedaan.


Na een arbeidzaam leven, waarvan hij de laatste

jaren het zonnelicht heeft moeten ontberen, ging

rustig van ons heen onze zorgzame man, vader en

grootvader

ARIE VAN EKRIS

(Harry)

Geboren te Vreeland, 15 november 1896.

Overleden te 's-Graveland, 24 maart 1980.

Hilversum: D. van Ekris-Oldenburg

Laren N-H: H. van Ekris

E. Crebas

Hilversum: D. Kloek-van Ekris

J. W,.Kloek

Hilversum: R. H. Kloek

K. M. Kloek

Koningsstraat 157

1211 NN Hilversum

In 1970 heeft hij besloten zijn stoffelijk overschot

ter beschikking te stellen van het Anatomisch-

Embryologisch Laboratorium van de Universiteit

van Amsterdam.


Rode Kruisbus nu aangekleed

• 's-GRAVELAND — 's-Graveland,

Ankeveen en Kortenhoef hebben de

invalidenbus van het Rode Kruis aangekleed.

Een bedrag van elfduizend

gulden en misschien volgt er nog meer,

is reeds symbolisch door de voorzitter

van de culturele federatie, W. Hilhorst,

het Rode Kruis afdeling Hilversum

overhandigd. Het was het resultaat van

de actie, die de federatie een week lang,

door middel van onder andere lotenverkoop,

voerde.

De federatie was gevraagd een bijdrage

in de aanschaf van de bus te

verlenen, nadat uit Hilversum en

Loosrecht reeds zoveel was binnengebracht,

dat de bus kon worden gekocht.

Er werd een actie georganiseerd wa

alle plaatselijke verenigingen deelnamen.

Het resulteerde in een slotavond

in De Dobber, welk gebouw geheel met

belangstellenden volliep.

Tijdens de avond waarop Tony

Moore, die belangeloos zijn medewerking

verleende, grote bewondering

oogstte voor zijn show van een uur, kon

W. Hilhorst het resultaat bekend maken:

elfduizend gulden terwijl het

streefbedrag duizend gulden lager lag.

Op het extra bedrag was gehoopt, omdat

daardoor ook een aantal extra

voorzieningen in de bus kunnen worden

getroffen.

Het geld werd in ontvangst genomen

door de heer K Weel, Vechtstreekvertegenwoordiger

in het afdelingsbestuur

van het Rode Kruis, en later

overgedragen aan de Hilversumse

voorzitter de heer Witteveen.

Alle culturele organisaties van 's-

Graveland verleenden medewerking

aan de Dobberavond.


B. en w. verdeeld over

vuilnisbelt Loodijk

's-GRAVELAND — De leden van de

commissie Milieubeheer en zij, die

hebben gesproken op de hoorzitting in

Ankeveen, hebben niet voldoende gefundeerd

kunnen aantonen, dat de belt

aan de Loodijk gesloten zou moeten

blijven. „De bezwaren liggen voor een

belangrijk deel in de emotionele sfeer",

zo vindt de meerderheid van burgemeester

en wethouders. Zij vindt dat

voorshands een geheel afwijzende

houding ten aanzien van een heropening

van de stortplaats niet gerechtvaardigd

is.

De huidige belt vraagt om een passende

en landschappelijk bezien aanvaardbare

afwerking. Hoe en in welke

vorm dit kan geschieden, moet, aldus

de twee leden van b. en w., in overleg

worden bepaald. De emotionele kant

van de zaak, vooral aan de zijde van de

Ankeveense bevolking acht, dit deel

van het college begrijpelijk gelet op de

slechte ervaringen, die in het verleden

met de belt aan de Loodijk zijn opgedaan.

Het standpunt van de meerderheid

van b.en w. is weergegeven in het

voorstel om een bezwaarschrift in te

dienen bij provinciale staten van

Noord-Holland tegen een aantal onderdelen

van het provinciaal afvalstoffenplan.

Een onderdeel van dit plan

is de heropenstelling van de stortplaats

Loodijk.

De meerderheid van het college geeft

hierbij verder aan, dat voor deze

openstelling een hinderwetvergunning

is vereist. Het college heeft de bevoegdheid

om aan te geven, onder welke

voorwaarden de vergunning kar

worden afgegeven. „Uitdrukkelijk

willen wij er nu reeds gewag van maken,

dat wij niet zullen schromen

strenge voorwaarden te stellen, op dE

naleving waarvan eveneens streng zal

moeten worden gecontroleerd. Definitieve

besluiten over de openstelling

kunnen pas worden genomen op basis

van onherroepelijke beschikkingen

geënt op de hinderwet", aldus het

voorstel.

Moeite

Het college heeft moeite met de wijze

waarop steeds uitdrukkelijk is gesteld,

dat de belt zal worden heropend, omdat

er ook nog andere vergunningen zijn

vereist zoals in het kader van de wet

Verontreiniging Oppervlaktewater.

„Naar onze mening is het noodzakelijk

dat ook andere plaatsen in het samenwerkingsgebied

worden onderzocht

om te bezien of deze aanvaardbaar

en wellicht ook beter geacht

kunnen worden om te fungeren voor

het verwerken van bouw- en sloopafval",

aldus het college.

Een wethouder vindt, dat gezien de

opvattingen van de Milieucommissie

en de bevolking van Ankeveen, de belt

aan de Loodijk dicht moet blijven.


Jeugd beplant eigen speelterrein

's-GRA VELAND — De jeugd van 's-Graveland heeft zich vanmorgen in

Ankeveen Verzameld om het lekker in de natuur gelegen speelterrein van een

ferme randbeplanting te voorzien. Om het hek, dat het veld afscheidt van

gebied van Natuurmonumenten onzichtbaar te maken, was gekozen voor een

meidoornhaag. Die struikjes gingen vanmorgen de grond in. Onder de in

I soppige grond potende jeugd bevond zich Edward Swier. Hij hanteerde opa's

schep (Arie van de Koppel), die door opa was gebruikt bij het plaatsen van de

Wilhelminaboom aan het Noordereinde. Dat was in 1909. (Foto: Stevens)


Heden overleed na een kortstondige ziekte, onze

lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en

tante

FRANCINE KNOESTER

geboren Gestman

in de ouderdom van 86 jaar.

Uit aller naam:

Nieuw-Zeeland: J. Kasoester

maart 1980

Huize „Brugchelen"

Noordereinde 38, 's-Graveland.

Correspondentieadres:

L. J. Bakker-van Ast

Zevenheuvelenweg 22, 6561 ES Groesbeek.

De overledene is opgebaard in het Algemeen

Uitvaartcentrum Huize „Den Hull", Utrechtseweg

11 te Hilversum. Bezoek aldaar van 18.30 tot

19.30 uur.

Geen bloemen.

De crematie zal plaatshebben woensdag 2 april

om 9 uur in aula I van het crematorium

„Daelvájck", Floridadreef 7 te Utrecht.

More magazines by this user
Similar magazines