december PDF

hk.kortenhoef.nl

december PDF

Langs deze weg zeggen wij u allen hartelijk dank

voor de overweldigende belangstelling en steun

die wij hebben ontvangen bij het overlijden van

onze onvergetelijke man, vader en grootvader

JOHAN TOONEN

Kortenhoef, december 1973

W. E. Toonen-Rouvoet

Kinderen, kleinkinderen

en vercière familie

De directie en personeel van het bejaardencentrum

„Zuiderheide" willen wij langs deze weg

hartelijk bedanken voor de enorme steun en zorg

die onze ouders hebben ondervonden bij de

zware slagen die hen op deze hoge leeftijd troffen.

Familie Toonen

Korterihoef, december 1973


NIEUWE TOEKOMST

VOOR OUDE BRUG

'S-GRAVELAND — Het is al eens eerder

terloops _opgemerkt in deze krant: de oude

Zwaantjesbrug gaat niet verloren. Het kleine

bruggetje, dat een jaar geleden de oorzaak was

van grote verkeersongemakken langs de Cannenburgerweg,

krijgt een nieuwe standplaats.

Het antieke bouwsel wordt opgezet tegenover

het buiten Gooilust, en zal een extra schakel

vormen bij de eenwording van 's-Graveland en

Kortenhoef. Mar deze vijfde oeververbinding

over de 's-Gravelandse vaart blijft voor altijd

taboe voor, automobielen en ander gewichtig

vervoer. Na de catastrofe in september 1972 bij

de Noordersluis hoeft de oude Zwaantjesbrug

nog slechts fietsers, bromfietsers en wandelaars

te dragen.

De polder 's-Graveland, hoopt het bruggetje

te gelegenertijd een toepasselijke, in het dorp

bekende naam te geven.


Ex-voorzitter Van Dalen:

JEUGDRAAD NIET TEGEN.

KERKELIJK JEUGDWERK

KORTENHOEF — De voormalige

voorzitter van de 's-Gravelandse

jeugdraad, de heer L. C. T. van Dalen,

ziet na alle gekrakeel, nog steeds

geen reden gelukkig te zijn met de

gemeentelijke subsidie voor een gereformeerd

jeugdhonk. „Ik krijg sterk

de indruk dat er allerlei op- en aanmerkingen

gemaakt worden terwijl

men het advies niet eens gelegen

heeft", zegt hij.

De verwijten van kerkelijke zijde

begrijpt de heer Van Dalen niet in

het minst, „Er is in het advies niets

gezegd over het niet meer mogen

organiseren van activiteiten door

kerkgenootschappen. Het gaat alleen

over het organiseren in eigen gebouwen.

Het was de jeugdraad er juist

om te doen de activiteiten van de

gereformeerde kerk, waar'veel waardering

voor bestaat, onder te brengen

in een bestaand gebouw".

De heer Van Dalen benadrukt dat

de jeugdraad, bestaande uit vertegenwoordigers

van de in 's-Graveland

werkzame jeugdverenigingen, niets

uitstaande heeft met de stichting van

een nieuw dorpshuis. Vandaar dat de

jeugdraad zich ook niet heeft verdiept

in de mogelijkheden de gereformeerde

jeugd in een dorpshuis onder

te brengen.

„Ik begrijp het niet, de gereformeerde

kerk heeft van de commissie

nieuw dorpshuis een enquêteformulier

ontvangen, dat met alle andere

enquêteformulieren op het ogenblik

wordt uitgewerkt. Hoe kan gezegd

worden dat, terwijl de plannen voor

een dorpshuis nog niet rond zijn, de

eisen nog gesteld moeten worden aan

de hand van die enquête, de gereformeerde

jeugd er niet in kan?"

De afgetreden voorzitter wijst ten

overvloede nog op een gesprek dat

met vertegenwoordigers van de gereformeerde

kerk. Een gesprek dat volgens

de heer Van Dalen prettig verlopen

is, hoewel men het niet eens

kon worden.

„Maar geluisterd is er wel", zegt de

heer Van Dalen, „en men heeft bepaald

een verkeerd idee van hetgeen

de jeugdraad als advies heeft uitgebracht

als gdacht wordt aan een

PvdA-ideologie, als ook de kerken en

de scholen er bij gehaald worden".


VANAVOND IN POLITIEK CAFé

Alg. Belang bedankt

voor debat De Gaard

's-GRAVELAND — Algemeen Belang

heeft meegedeeld vanavond niet

aanwezig te zullen zijn in het Politiek

Café dat in het Wapen van Amsterdam

wordt gehouden. Onderwerp van

gesprek zou zijn het bouwplan De

Gaard.

Algemeen Belang heeft besloten

niet aan de aangekondigde discussie

te zullen deelnemen, nu er geen voor

hen acceptabele gespreksleider is gevonden.

Het was de bedoeling dat de heren

De Kloet en Fokke de mondelinge

strijd zouden aanbinden met de heren

Knook en Van Bentum. De heer

Knook Meldde vanmorgen echter

ernstig te zijn teleurgesteld nu de

„tegenpartij" niet met een onpartijdige

voorzitter van de discussieavond is

komen aandragen. Die tegenpartij

evenwel deelde desgevraagd mee dat

zeker een tiental suggesties is gedaan,

die van de hand werden gewezen, en

enkel& kandidaten van „politiek onbesproken

gedrag" voor de eer hebben

bedankt.

Ondanks de afwezigheid van Algemeen

Belang zal de avond doorgaan.

Wethouder Van de Walle zal gevraagd

worden het plan uitgebreid,

toe te lichten, zodat alle twijfelpunten

aan de hand van vragen van het

aanwezige publiek toch ter sprake

kunnen komen.


Afscheid ván L. ' Streef

ARTISTIEK LEIDER

DE.

POLDERI

's-GRAVELAND —'Bi het binnenkomen

van het huisje van de heer L.

Streef (70), secretaris` van de liortelihoefse

polder, aan het Zuldeieinde in

's-Graveland, valt al direct de , verwantschap

op, die bewoner heeft met

de streek, waarin hij al jaren woont

en waarvoor hij veel heeft gedaan.

Op vele plaatsen hangen de landschapjes,

die de scheidende secretaris

in de loop der jaren in de omliggende

polders heeft geschilderd. Wanneer

hij tien januari zijn functie neerlegt,

zal hij op een arbeidzaam leven kunnen

terugkijken, waarin hij zijn creativiteit

volop heeft kunnen botvieren.

En niet alleen op kunstzinnig gebied,

maar ook door het uitvoeren van

allerlei maatregelen, die de polder ten

goede zijn gekomen.

á •

Hoewel de heer Streef van geboorte

een Gelderlander is, bracht hij het,

grootste deel van zijn leven in deze

streek door. In zijn jeugd woonde hij

in de omgeving van Weesp, terwijl hij

later een tuinbouwbedrijf in Kortenhoef

begon. Hierdoor vertoefde hij

altijd onder de agrariërs, waarmee hij

samenwerkte en met wier problemen

hij nauw Verbonden was. Toen

dan ook op tien januari 1951 zijn

functie- als secretaris van de Kortenhoefse

polder aanvaardde, kon hij al

vrij spoedig wat voor de boeren en

tuinders 'uit de omgeving gaan doen.

In`die tijd kwamen er namelijk

veel klachten binnen over de te hoge

veelklachten inde 'Polder; wat 'de

gewassen nu niet bepaald ten, goede

kwam. Met toestemming ván de 's-

Graveland.se polder ,werd toen een

gemaal aan het Zuidereinde geplaatst,

waarop zowel de 's-Gravelandse- als

de Kortenhoefse polder voordeel van

hadden. Hoewel de heer Streef verschillende

keren het initiatief tot een

maatregel heeft genomen, zag hij zijn

taak als secretaris toch meer als een

uitvoerende. „De voorzitter is de

woordvoerder en de secretaris de uitvoerder",

volgens de heer Streef.

WAPEN

Een groot aandeel had hij aan het

instellen van een wapen voor de polder

van Kortenhoef. „Toen in 1966 de

gemeente Kortenhoef werd opgeheven

en bij de gemeente 's-Graveland

kwain, vond ik dat zonde; er bleef

niets meer van het oude Kortenhoef

over en toen kreeg ik het idee- een

wapen voor de 'polder van Korten-,

hoef te gaan ontwerpen".

Dit 'wapen Werd in november 1969

goedgekeurd door de Hoge Ra'ad van

Adel. De bovenste helft van het wapen

is het wapen van de oude ge-

De heer L. Streef (70), gedurende 23 jaar secretaris van de polder van Korten-

hoef, hier achter zijn ontwerp van het wapen van de polder vier jaar geleden.

rneente "Kortenhoef, destijds de Heerlijkheid

Kortenh6ef genaamd, terwijl

de heer ' Streef zelf de onderste helft

ontwierp als symbool van de ,polder.

Natuurlijk is dit allemaal maar een

fractie van wat de heer Streef gedurende

deze 23 jaar voor de polder

heeft gedaan. Degenen, die van hem

als secretaris afscheid willen nemen,

kunnen dit morgemniddag tijdens een

afscheidsreceptie van drie tot half vijf

in het Rechthuis in Kortenhoef doen.

INEKE SPOORENBERG


V


!3

Heden nam God tot Zich onze lieve zorgzame,

vader, behuwd-, groot- 'en' overgrootvader

- ARIE SCHOUTEN

weduwnaar van -Elisabeth Schouten

op de leeftijd van 86 jaar.

Kortenhoef, 17 december 1973

Kortenhoefsedijk 173

Kinderen, klein- en

achterkleinkinderen

De rouwdienst zal gehouden worden op donder..

dag 20 december a.s. 's middags om 2 uur in het

woonhuis, waarna de begrafenis om 2.30 uur zal

plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan

de Kortenhoefsedijk te Kortenhoef.


Provincie -akkoord

OK bouw De

'S—GRAVELAND — Tegen een

uur of tien verscheen de bode Van

het 's-Gravelandse gemeentehuis, de

heer Venendaal, onverwacht in het

politiek café. Met een grote enveloppe,

die aan wethouder Van de Walle

werd overhandigd. De wethouder vno

druk doende te antwoorden op allerlei

vragen over het plan De Gaard,

wierp een tersluikse blik op de inhoud

van de enveloppe, en vroeg zijn

collega Vroom bij zich. Enige minuten

later kwam de mededeling dat

gedeputeerde staten alle raadsbesluiten

met betrekking tot De Gaard

hadden goedgekeurd, en dat de verklaring

van geen bezwaar binnen

was.


Snel overleg met de aannemer, een

trouw bezoeker van de politieke bijeenkomsten,

had tot gevolg dat beslo-;

ten werd vanmiddag om vier uur de

eerste spade . in de grond te steken.

met enig ceremoniëel vertoon.

'Zoals al was aangekondigd ging het

debat niet door. Algemeen Belang dat

zich steeds tegen • de bouw van De

Gaard verzet -heeft, en vorige week

nog de verwachting uitsprak dat dit

jaar zeker geen beslissing meer zou

vallen, was niet aanwezig. Maar het

is de vraag of een debat nog -wel zin

zou hebben gehad, nu gebleken is dat

g.s. het standpunt van de meerderheid

van de raad hebben geaccepteerd.

Veel vragen kwamen er niet meer.

Alleen Leo v.d. Berg, bestuurslid van

' de woningbouwvereniging, wilde

graag wat inspraak voor de toekomstige

bewoneq. Niet wat de opzet van

de wijk betreft, maar meer de aankleding,

waar gras, en wat voor bomen

en struiken..

Hij had nog een verlangen: een

ruime termijn voor de bewoners om

te verhuizen, en niet zoals wel in

Groenhoven III gebeurd is, een week

van te voren het bericht krijgen dat

en een huis heeft toegewezen gekregen.

Hij achtte dat vooral van

belang voor de toewijzing van de

bejaardenwoningen.

Wethouder Van de Walle zei moeilijk

te kunnen voldoen aan de vraag

om inspraak, omdat het gaat om een

plan dat niet op gemeentegrond

wordt gebouwd. De gemeente krijgt

de huizen en de bijbehorende grond

pas na voltooiing in handen. Naderhand

zei hij echter verzoeken van

groepen bewoners beslist niet bij

voorbaat te zullen afwijzen, evenmin

als dat inder tijdin Groenhoven I het

geval was.

Wethouder Vroom had al een lijstje

klaar met getallen woningzoekenden.

Het zijn er op hel ogenblik 326. De

voorzichtige schatting is dat de 72

bejaardenwoningen en 60 woningwetwoningen

het tekort aan goedkope

woningen aanzienlijk zullen terugschroeven.

De heer 'Vroom verwachtte

na De Gaard nog een 200 woningzoekenden

te zullen overhouden.

Als belangrijkste effect noemde hij

de ruimte die de gemeente nu krijgt

op eindelijk wat aan sanering en krotopruiming

te gaan doen. De Gaard

kan daarbij de dakloos wordende bewoners

opvangen. 's-Graveland telt

rond de 90 voor sloop of sanering in

aanmerking komende woningen,

waarvan den behoorlijk deel in handen

van de gemeente is.

Als geen ernstige vertraging in de

bouw optreedt kan over een maand

of acht de ,eerste woning worden

opgeleverd. Daarna komen wekelijks

drie tot vier woningen gereed, zodat

binnen driejaar het hele plan achter

de rug kan zijn.


Heden is na een langdurige ziekte van ons heen_

gegaan, onze lieve zuster, schoonzuster, tante en

vriendin, mevrouw

- H. MOUW-THEEBE

op de leeftijd van 80 jaar.

Kortenhoef, 20 december 1973

Handweverij „De Knotwilg"

Moleneind 54

Corresp.-adres:

mevrouw C. Koekenbier-van Dijk

Burgemeesterlaan 24, Driebergen

Familie Theebe

Familie Mouw

en vriendinnen

De overledene is opgebaard in de rouwkamer

van het R.K. Ziekenhuis. Koningsstraat 21 te

Hilversum, alwaar geen bezoeken kunnen wor_

den gebracht.

De H. Mis van Requiem zal opgedragen worden

maandag 24 december a.s. om 11.45 uur in de

kapel van het R.K. Ziekenhuis, ingang Eikbosserweg

te Hilversum, waarna de crematie zal

plaatsvinden om 13 uur in aula I van het crema_

torium „Daelwijek-, Floridadreef 7 te Utrecht

Overvecht).

amenkomst familieleden en belangstellenden:

aandag 11.35 uur, kapel R.K. Ziekenhuis. 1


trijdbijl begraven bij start De Gaard

's-GRAVELAND — Met hoorngeschal van politie- en brandweerauto's

schepte burgemeester J. D. Jansen de eerste hap zand uit de bodem van het

plan De Gaard. Raadsleden, vanzelfsprekend het voltallige college van b. en

w., tal van belangstellenden, waaronder drs. Ridderbosch van de gereformeerde

kerk, aanschouwden hoe de eerste burger behoedzaam een begin

maakte met het bouwrijp maken van het terrein.

Tevoren was in de inderhaast opgezette directiekeet één en ander gezegd.

De burgemeester bracht in de eerste plaats dank aan het college van gedeputeerden,

dat in zo grote mate aan liet plan heeft meegewerkt. Daarnaast

natuurlijk de ambtenaren van het gemeentehuis, de raad en wethouder

Van de Walle.

Namens Algemeen Belang was de heer G. Knook aanwezig. Nu de goedkeuring

er eenmaal is, achtte hij het beter de veelvuldig gezwaaide strijdbijl

maar zorgvuldig te begraven, en hij sprak de hoop uit dat er bij alle graafwerk

nog wat zand over zou blijven om over de meningsverschillen te

strooien.

Ook over het plan zelf valt nog een bijzonderheid te melden. Wethouder

Van de Walle is van plan de vijf bruggetjes die De Gaard met Munniksveen

gaan verbinden zodanig te leggen, dat ze een lichte belemmering voor het

verkeer vormen. Dit indachtig het indertijd gelanceerde „verkeersdrempelplan"

van Frans Grosveld.


Arie Schouten ./

(56) overleden

KORTENHOEF — Zesenvijftig jaar

woonde Arie Schouten in het huisje

tegenover de Kortenhoefse hervormde

kerk, waar ds. Fokkema donderdagmiddag

de rouwdienst wegens het

overlijden van de bekende en alom

geliefde Kortehoever leidde. Onder

grote belangstelling werd hij achter

de kerk begraven. Arie Schouten is

86 jaar geworden. Hij was er één uit

een sterk geslacht. Drie broers en een

zuster, allen al over de 80 zijn nog

in leven. De oudste oefent ondanks

zijn hoge leeftijd zo nu en dan nog

zijn kappersvak uit in het kleine dorp.

De laatste 17 jaar was hij weduwnaar.

Zijn dochteArverzorgde hem, als

hij niet in z'n tuin aan het werk was,

of 'in de kerk de restauratiewerkzaamheden

inspecteerde. Bij goed

weer koos hij de melkbussen van

boer Van der Velden, op het bruggetje

tegenover zijn woning, tot zetel,

en sloeg vandaar het verkeer gade, de

dorpsgenoten groetend. Met hem is

een bekend en geliefd Kortenhoever

heengegaan.

More magazines by this user
Similar magazines