31.08.2013 Views

juli PDF - Historische Kring In de Gloriosa

juli PDF - Historische Kring In de Gloriosa

juli PDF - Historische Kring In de Gloriosa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zestig jaren samen slapen<br />

VE S f VI<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

• Op een gegeven moment gaan <strong>de</strong> jaren toch tellen. Daarom werd twee jaar gele<strong>de</strong>n na 58 jaar het abonnement<br />

op De Gooi- en Eemlan<strong>de</strong>r beëindigd en bleef gisteren <strong>de</strong> viering van <strong>de</strong> diamanten bruiloft van het<br />

Kortenhoefse echtpaar &kap.__sDorrestijn e<br />

beperkt tot <strong>de</strong> familiekring. Maar het was daardoor niet min<strong>de</strong>r<br />

gezellig in <strong>de</strong> vroegere tuin<strong>de</strong>rswonmg aan De Kwakel, waar het bejaar<strong>de</strong> paar nu al zestig jaar woont. „En<br />

zet er ook maar in dat we nog steeds samen slapen. Ik heb altijd van het leven gehou<strong>de</strong>n en ook van <strong>de</strong> vrouwen,<br />

maar vooral van die ene naast me. Ook al is ze veel te beschei<strong>de</strong>n", vatte <strong>de</strong> brui<strong>de</strong>gom zestig jaar lief<br />

én<br />

9<br />

leed samen.


Rechter rekent man daad niet aan<br />

Kortenhoever gaat<br />

vrijuit na agressie<br />

AMSTERDAM, HILVERSUM -<br />

De Amsterdamse rechtbank<br />

heeft een 35-jarige man uit Kortenhoef,<br />

die een inwoonster van<br />

Hilversum ernstige verwondingen<br />

toebracht, gisteren ontslagen<br />

van rechtsvervolging.<br />

De man was volgens <strong>de</strong> rechtbank<br />

tij<strong>de</strong>ns zijn agressieve uitbarsting<br />

volledig ontoerekeningsvatbaar<br />

en kan daarom niet wor-<br />

' <strong>de</strong>n gestraft. De rechtbank sluit<br />

zich met zijn oor<strong>de</strong>el aan bij <strong>de</strong><br />

psychiatrische rapportage, die<br />

eer<strong>de</strong>r over <strong>de</strong> man werd uitgebracht.<br />

Een gedwongen psychiatrische<br />

opname die <strong>de</strong>skundigen aanvankelijk<br />

had<strong>de</strong>n geadviseerd. achtte<br />

<strong>de</strong> rechtbank niet meer op zijn<br />

plaats. omdat <strong>de</strong> man inmid<strong>de</strong>ls is<br />

genezen van <strong>de</strong> psychose waaraan<br />

hij leed. De Kortenhoever, een<br />

Bosnische vluchteling die zijn<br />

psychose in <strong>de</strong> oorlog opliep,<br />

raakte op 10 september bij een<br />

verkeersinci<strong>de</strong>nt op <strong>de</strong> Kerkbrink<br />

te Hilversum buiten zichzelf. Hij<br />

sloeg een 52-jarige Hilversumse<br />

autobestuurster met één slag een<br />

jukbeen- en een oogkasbreuk . plus<br />

een hersenschudding.<br />

Na<strong>de</strong>rhand bleek dat <strong>de</strong> man absoluut<br />

niet wist wat hij had gedaan.<br />

Tegen <strong>de</strong> tijd dat hij werd<br />

berecht, had hij echter een succesvolle<br />

behan<strong>de</strong>ling in een psychiatrisch<br />

ziekenhuis achter <strong>de</strong> rug.


Ankeveense<br />

ou<strong>de</strong>ren eren<br />

Blommesteijn<br />

ANKEVEEN - De Ankeveense<br />

Ou<strong>de</strong>rensoos heeft K. Blommesteijn<br />

<strong>de</strong> Ou<strong>de</strong>rentrofee 1995 toegekend.<br />

De wisselbeker met oor-<br />

Lon<strong>de</strong> werd hem dinsdagmiddag<br />

werhandigd door soosvoorzitter<br />

nevrouw Bijloo.<br />

De trofee wordt toegekend voor<br />

succesvolle verrichtingen En als<br />

sodanig beschouwen <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>re<br />

nkeveneners <strong>de</strong> succesvolle terugkeer<br />

van <strong>de</strong> tachtigjarige<br />

Blommesteijn aan het biljart, nadat<br />

hij vorig jaar bij een ongeluk<br />

zijn arm brak.<br />

De ou<strong>de</strong>ren van het dorp komen<br />

elke dinsdagmiddag bijeen in Het<br />

Wapen van Ankeveen. De trofee<br />

werd vorig jaar voor het eerst toegekend.<br />

Hij ging naar Chris Torsing,<br />

voor diens opmerkelijke prestaties<br />

op het groene biljartlaken.


, Bedroefd, maar met een gevoel van<br />

-grote dankbaarheid dat wij hem zo lang<br />

mochten behou<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>len wij me<strong>de</strong> dat<br />

.. rustig van ons is heengegaan onze<br />

lieve va<strong>de</strong>r en opa<br />

WILLEM SMEERDIJK<br />

weduwnaar van<br />

Gesiena Maria Vermeulen<br />

eer<strong>de</strong>r weduwnaar van<br />

Gerarda Cornelia Maria Koelink<br />

25 mei 1910<br />

4 <strong>juli</strong> 1995<br />

Kortenhoef: Wilma en Gert<br />

Slappen<strong>de</strong>l-Smeerdijk<br />

Peter en Mariska<br />

Martijn<br />

André<br />

01,csCiAl9n11°ef: Annemarie Smeerdijk<br />

's-Graveland: Jan-Willem énNilly<br />

Smeerdijk-val<strong>de</strong>n Bosch<br />

Helen en Fred<br />

Louise en Wichard<br />

Hendrik-Jan<br />

Kortenhoef: Christa en Frcm;<br />

SchoonenberOmeerdijk<br />

Roel<br />

Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 3,<br />

1243 KG 's-Graveland.<br />

Pnz,%1.7„a<strong>de</strong>r en opa is thuis opgebaard.<br />

lérifrrgelegenheid tot condoleance<br />

don<strong>de</strong>rdag 6 <strong>juli</strong>, van 19.00<br />

tot 20.00 uur.<br />

De begrafenis zal plaatsvin<strong>de</strong>n vrijdag 7<br />

<strong>juli</strong> om 13.00 uur op <strong>de</strong> Algemene<br />

Begraafplaats aan <strong>de</strong> Beresteinseweg te<br />

:'!%:GráVéland.<br />

Teven gelegenheid tot condoleren direct<br />

na <strong>de</strong> teraar<strong>de</strong>bestelling in „Paviljoen<br />

Wildschut" aan <strong>de</strong> Vreelandseweg 50 te<br />

Hilversum.<br />

Tot „onze • diepe droefheid hebben wij<br />

op 4 '<strong>juli</strong>' 1995 afscheid moeten nemen<br />

van onze dierbare zwager en oom<br />

WILLEM SMEERDIJK<br />

Heemste<strong>de</strong>:<br />

W. Vermeulen<br />

W. A. K. Vermeulen-Reijmerink<br />

Hilversum:<br />

J. Vermeulen<br />

H. M. Vermeulen-Spit<br />

's-Graveland:<br />

H. Vermeulen<br />

M. Vermeulen-De Geus<br />

Hilversum:<br />

A.-Vermeulen<br />

H. P. Vermeulen-Ou<strong>de</strong>rdorp<br />

Westervoort:<br />

S. W. ter Stal<br />

A. C. ter Stal-Vermeulen<br />

Hilversum:<br />

J. Vermeulen<br />

A. C. Vermeulen-van Ginkel<br />

Baarn:<br />

A. Zwanenburg<br />

H. H. Zwanenburg-Luijer<br />

en neven en nichten


Totaal overdon<strong>de</strong>rd<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

• Totaal overdon<strong>de</strong>rd was <strong>de</strong> 's-GravelAndse Johanna Mol-Neef (70) gistermiddag.<br />

Ze staat al ruim veertig jaar in <strong>de</strong> winkel op Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

243 en dat wil<strong>de</strong>n haar klanten en an<strong>de</strong>re belangstellen<strong>de</strong>n niet ongemerkt<br />

voorbij laten gaan. Ze kreeg er tranen' van in <strong>de</strong> ogen. Ook burgemeester<br />

W.. Kozijn was even van <strong>de</strong> partij. Hij had een koninklijke<br />

on<strong>de</strong>rscl2eiding meegenomen: <strong>de</strong> eremedaille in zilver verbon<strong>de</strong>n aan<br />

<strong>de</strong> Or<strong>de</strong> van Oranje Nassau. De streetba.nd van BMOL zorg<strong>de</strong> voor een<br />

vrolijke noot. „U begrijpt dat ik niet voor. elke, zeventigjarige mijn<br />

ambtsketen omhang, maar dit heeft een speciale re<strong>de</strong>n", zo zei Kozijn.<br />

De ou<strong>de</strong>rs van Johanna Mol begonnen in 1919 met <strong>de</strong> zaak, waar nog<br />

steeds - huishou<strong>de</strong>lijke artikelen, speelgoed en ca<strong>de</strong>aus wor<strong>de</strong>n verkocht.<br />

Kozijn roem<strong>de</strong> <strong>de</strong> wijze waarop <strong>de</strong> winkelierster altijd voor haar<br />

klanten klaarstaat. „En <strong>de</strong> klanten gaan bijna altijd tevre<strong>de</strong>n <strong>de</strong> winkel<br />

uit", zo wist hij.


FOTO: TON KASTERMANS<br />

• De vlag van het gemeentehn is 's-Graveland ging vanochtend halfstok in verband met <strong>de</strong> begrafenis van <strong>de</strong><br />

gesneuvel<strong>de</strong> oud-plaatsgenoot Van Renssen.<br />

LOENEN (Nieuwsdienst, ANP)<br />

- Met beperkte militaire eer is<br />

vanochtend op het Ne<strong>de</strong>rlands<br />

Ereveld in Loenen op <strong>de</strong> Veluwe<br />

<strong>de</strong> zaterdag in Srebrenica omgekomen<br />

VN-militair Raviv van<br />

Renssen begraven.<br />

De begrafenis van <strong>de</strong> 25-jarige<br />

soldaat uit Hilversum werd bijgewoond<br />

door hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n mensen,<br />

on<strong>de</strong>r wie veeLhooggeplaatste militairen.<br />

Namens <strong>de</strong> gemeente Hilversum<br />

was loco-burgemeester E.<br />

Weijers aanwezig. Ook burgemeester<br />

W. Kozijn van 's-Grave-<br />

VN-soldaat<br />

met militaire<br />

eer begraven<br />

land, Ravivs geboorteplaats, was<br />

bij <strong>de</strong> begrafenis. Bij het gemeentehuis<br />

van 's-Graveland hing vanochtend<br />

<strong>de</strong> vlag 1 - 121fstok.<br />

Soldaat eerste klasse Raviv van<br />

Renssen beman<strong>de</strong> zaterdag <strong>de</strong> ob-<br />

servatiepost Foxtrot in <strong>de</strong> moslimenclave<br />

Srebrenica. Toen <strong>de</strong> post<br />

werd aangevallen door <strong>de</strong> Bosnische<br />

Serviërs trokken <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs<br />

zich terug. Bij het passeren<br />

van stellingen van het Bosnische<br />

regeringsleger raakte Van<br />

Renssen do<strong>de</strong>lijk gewond. De soldaat<br />

heeft in zijn testament gevraagd<br />

om een begrafenis op het<br />

ereveld in Loenen, dat wordt verzorgd<br />

door <strong>de</strong> Oorlogsgravenstichting.<br />

Het is voor zover bekend<br />

<strong>de</strong> eerste keer dat in Loenen<br />

een echte begrafenis plaatsvindt.


Raviv van Renssen naar ereveld<br />

F T : • KAS RMANS<br />

• Raviv van Renssen uit Hilversum heeft gisteren op het ereveld in Loenen op <strong>de</strong> Veluwe zijn laatste rustplaats gekregen. De zaterdag in Srebre<br />

nica gesneuvel<strong>de</strong> VN-soldaat werd op eigen verzoek met militaire eer begraven. VN'ers die met Raviv in Bosnië had<strong>de</strong>n gediend en op verlof zijn<br />

in Ne<strong>de</strong>rland, droegen <strong>de</strong> kist naar het sobere graf. Vele hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n mensen namen daar vervolgens afscheid van Raviv.


Blauwhelm Raviv van Renssen begraven<br />

• Blauwhelmen dragen <strong>de</strong> kist met het stoffelijke overschot van soldaat eerste klas<br />

Raviv van Renssen (25) uit 's Graveland naar zijn laatste rustplaats op het militaire ereveld<br />

bij het Veluwse Loenen.<br />

Achter <strong>de</strong> kist <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r van Raviv met zoon en dochter.<br />

I<br />

FOTO: JAN STAPPENBELD<br />

Van een onzer<br />

verslaggevers<br />

LOENEN, vrijdag<br />

On<strong>de</strong>r grote belangstelling<br />

van<br />

familie, militairen<br />

en vrien<strong>de</strong>n is<br />

gistermiddag <strong>de</strong><br />

gesneuvel<strong>de</strong><br />

blauwhelm Raviv,<br />

van Renssen uit 's<br />

Graveland begraven.<br />

De soldaat eerste<br />

klas vans<br />

Dutchbat, die afgelopenweekein<strong>de</strong><br />

do<strong>de</strong>lijk werd<br />

getroffen door een<br />

granaat van het<br />

Bosnische regeringsleger,<br />

is conform<br />

zijn wens<br />

met beperkte militaire<br />

eer begraven<br />

op het ereveld bij<br />

het Veluwse Loenen.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

plechtigheid betuig<strong>de</strong><br />

minister<br />

Voorhoeve van<br />

Defensie namens ,<br />

<strong>de</strong> regering zijn<br />

me<strong>de</strong>leven met <strong>de</strong><br />

nabestaan<strong>de</strong>n. Na- 1<br />

mens <strong>de</strong> familie<br />

herdachten zus<br />

Zoila (18) en va<strong>de</strong>r<br />

Kees van Renssen<br />

<strong>de</strong> gesneuvel<strong>de</strong><br />

Raviv in korte toespraken. „Ik<br />

zal je moed en doorzettingsvermogen<br />

gebruiken in <strong>de</strong> rest<br />

van mijn leven", zo sprak Zoila.<br />

Volgens humanistisch legerraadsman<br />

is beroepsmilitair<br />

Raviv gedood door <strong>de</strong> mensen<br />

die hij wil<strong>de</strong> beschermen. Hij<br />

werd tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> door <strong>de</strong> Serven<br />

beloof<strong>de</strong> vrije aftocht beschoten<br />

door het Bosnische re-


Eenzaam maar niet alleen is toch nog<br />

onverwacht inaeslapen 1<br />

PETRUS LOUIS SPRONG<br />

* 24 november 1912 † 13 <strong>juli</strong> 1995<br />

Uit aller naam:<br />

J. M. Verhoeve<br />

Correspon<strong>de</strong>ntie-adres:<br />

Moleneind 49,<br />

1241 NJ Kortenhoef.<br />

De overle<strong>de</strong>ne is opgebaard in het uitvaartcentrum<br />

van <strong>de</strong> Gooische Uitvaartverzorging<br />

„Den Hull" aan <strong>de</strong> Utrechtseweg<br />

11 te Hilversum. Gelegenheid tot condoleren<br />

en afscheidnemen aldaar op zondag<br />

16 <strong>juli</strong> van 19.00 tot 19.30 uur.<br />

De crematieplechtigheid zal plaatsvin<strong>de</strong>n<br />

op maandag 17 <strong>juli</strong> om 10.30 uur in aula 2<br />

van het crematorium „Daelwijck", Floridadreef<br />

7 te Utrecht-Noord (Overvecht).<br />

1


Na een leven vol toewijding en zorg<br />

voor zijn gezin is rustig ingeslapen mijn<br />

lieve man, onze va<strong>de</strong>r, schoonva<strong>de</strong>r,<br />

groot- en overgrootva<strong>de</strong>r<br />

NICOLAAS GITSBERTUS JOHANJES<br />

VAN KRALINGEN<br />

Nico<br />

* 23 februari 1917 i 14 <strong>juli</strong> 1995<br />

Hilversum:<br />

H. van Kralingen-Nieuwenhuizen<br />

Kortenhoef:<br />

Ton en Ank<br />

Huizen:<br />

Coba en Jan<br />

Laren:<br />

Nico en Marina<br />

Hilversum:<br />

Piet en Hanneke<br />

Hilversum:<br />

Anne en Mieke<br />

Hilversum:<br />

Yvonne en André<br />

Hilversum:<br />

Henriëtte<br />

Klein- en<br />

achterkleinkin<strong>de</strong>ren.<br />

Ericastraat 67,<br />

1214 EK Hilversum.<br />

Mijn man en onze va<strong>de</strong>r is opgebaard in<br />

het uitvaartcentrum van <strong>de</strong> Gooische<br />

Uitvaartverzorging 'Den Hull' aan <strong>de</strong><br />

Utrechtseweg 11 te Hilversum.<br />

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen<br />

aldaar op dinsdag 18 <strong>juli</strong> van<br />

19.15 tot 19.45 uur.<br />

Geen bezoek aan huis.<br />

De crematieplechtigheid zal plaatsvin<strong>de</strong>n<br />

op woensdag 19 <strong>juli</strong> om 12.00 uur<br />

in het crematorium 'Den en Rust' aan <strong>de</strong><br />

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.<br />

Tevens gelegenheid tot condoleren na<br />

<strong>de</strong> plechtigheid in <strong>de</strong> ontvangkamer<br />

van het crematorium.<br />

Zij die geen rouwkaart hellen ontvangen<br />

gelieve <strong>de</strong>ze advertentie als<br />

zodanig te beschouwen.


Twee gewon<strong>de</strong>n op Vreelandseweg<br />

i<br />

FOTO: TON KASTERMANS<br />

• Op <strong>de</strong> VreélanC seweg ter h oogte van Kortenhoef zijn gistermiddag twee gewon<strong>de</strong>n gevallen. Een 28-jarige<br />

An2sterdammer die met zijn auto in een slip raakte, kwam terecht ap <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re weghelft. Een uit <strong>de</strong> richting<br />

Amsterdam komen<strong>de</strong> auto, bestuurd door een 33-jarige inwoner van Ou<strong>de</strong>rkerk aan <strong>de</strong> Amstel, greep<br />

<strong>de</strong> slippen<strong>de</strong> wagen in <strong>de</strong> flank. Bei<strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>rs zin met onbekend letsel opgenomen in het ziekenhuis<br />

van Hilversum.


ongeluk Vreelandseweg<br />

KORTENHOEF — Een 33-jarige man uit Ou<strong>de</strong>rkerk a/d Amstel en een 28-jarige automobilist uit<br />

Amsterdam, zijn dinsdag na een aanrijding op <strong>de</strong> Vreelandseweg met onbeken<strong>de</strong> verwondingen<br />

afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeluk ontstond toen <strong>de</strong> Amsterdammer, komen<strong>de</strong> vanuit<br />

Hilversum, rem<strong>de</strong> in <strong>de</strong> slip raakte. Zijn auto kwam dwars op het wegge<strong>de</strong>elte voor tegemoetkomend<br />

verkeer tot stilstand en werd geramd door <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>r uit Ou<strong>de</strong>rkerk a/d Amstel. (Foto:<br />

Lisette Knoop).


En gij, ga heen naar =zw bestemming<br />

en rust tot uw bester=ing<br />

en herrijs voor uw bestemming<br />

aan het ein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r dagen<br />

Kalm en rustig gleed uit ons mid<strong>de</strong>n<br />

weg onze lieve<br />

DINA ROELANDA CONSTANTIA HANA<br />

(DREUN)<br />

5 maart 1910 17 <strong>juli</strong> 1995<br />

'Huize Brugchelen',<br />

Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 38,<br />

's-Graveland.<br />

Correspon<strong>de</strong>ntie-adres:<br />

Minister Hartsenlaan 2a,<br />

1217 LS Hilversum.<br />

Namens <strong>de</strong> familie:<br />

Franca Evers-Hana<br />

Hermi Hana<br />

Dreum is overgebracht naar het rouwcentrum<br />

'Van Vuure' aan het Melkpad<br />

21a te Hilversum, alwaar geen bezoek.<br />

De afscheidsdienst zalwor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n<br />

vrijdag 21 <strong>juli</strong> a.s. om 10.30 uur in <strong>de</strong><br />

Remonstrantse Kapel. `s-Gravelandseweg<br />

144 te Hilversum.<br />

De teraar<strong>de</strong>bestelling zal aansluitend<br />

tegen 13.30 uur plaats vin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong><br />

Nieuwe Begraafplaats aan <strong>de</strong> Zutphenseweg<br />

te Lochem.<br />

Voorafgaand aan <strong>de</strong> dienst 'is er van<br />

9.45 uur tot 10.15 uur gelegenheid om<br />

afscheid van Dreum te nemen en <strong>de</strong><br />

familie te condoleren in voornoem<strong>de</strong><br />

Remonstrantse Kapel te Hilversum.


Overnachten mag toch<br />

op boot in Wij<strong>de</strong> Blik<br />

KORTENHOEF - De gemeente<br />

's-Graveland on<strong>de</strong>rneemt geen<br />

speciale actie in verband met<br />

rattenoverlast op <strong>de</strong> eilan<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> Wij<strong>de</strong> Blik. Dat wil zeggen<br />

dat er geen verbod komt om in<br />

een afgemeer<strong>de</strong> boot bij <strong>de</strong> eilan<strong>de</strong>n<br />

te overnachten.<br />

Dat heeft het college van b en w<br />

besloten. Daarnaast heeft <strong>de</strong> politie<br />

het verzoek gekregen om een<br />

regelmatiger controle op het kam-<br />

peerverbod voor <strong>de</strong> eilan<strong>de</strong>n zelf<br />

uit te voeren. Het is namelijk wel<br />

toegestaan in een afgemeer<strong>de</strong> boot<br />

te slapen, maar een tent op <strong>de</strong> wal<br />

valt on<strong>de</strong>r het kampeerverbod.<br />

Waterrecreanten klaag<strong>de</strong>n eind<br />

vorige week over een rattenplaag<br />

op <strong>de</strong> drie eilan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> oostelijke<br />

hoek van <strong>de</strong> plas. Een gemeentelijke<br />

woordvoer<strong>de</strong>r zegt dat wel<br />

meevalt: „Een Fiamelen is het echt<br />

niet. Dus is 'een verbod ook niet<br />

nodig".


C. Veenman<br />

uit raad<br />

's-Graveland<br />

's-GRAVELAND - Carel Veenman<br />

verlaat <strong>de</strong> gemeenteraad<br />

van 's-Graveland. Het VVDraadslid<br />

heeft op doktersadvies<br />

besloten zijn zetel met onmid<strong>de</strong>llijke<br />

ingang ter beschikking te<br />

stellen. Veenman (65) kwam in<br />

maart in <strong>de</strong> raad, nadat zijn<br />

voorgangster E. van Hall-Hruijt<br />

onverwacht terugtrad.<br />

Het is nog niet bekend wie Veenmans<br />

opvolger wordt. De eerstvolgen<strong>de</strong><br />

op <strong>de</strong> kieslijst van <strong>de</strong> VVD<br />

is fractie-assistent en partijsecretaris<br />

W. Hafkamp. Deze had in <strong>de</strong><br />

jaren zeventig al zitting in <strong>de</strong><br />

raad, maar toen namens <strong>de</strong> Christelijk<br />

<strong>Historische</strong> Unie, die later in<br />

het CDA opgeging.<br />

Hafkamp heeft laten weten twee<br />

Weken <strong>de</strong> tijd te nemen om tot een<br />

besluit te komen. Als hij bedankt<br />

staat J. van Rijn voor <strong>de</strong> keus zijn<br />

entree " in <strong>de</strong> gemeentepolitie te,<br />

maken.<br />

Veenman was niet bereikbaar<br />

voor een toelichting op zijn besluit.<br />

Hij kwam in 1990 voor het<br />

eerst in <strong>de</strong> raad. Hij viel vorig jaar<br />

net buiten <strong>de</strong> boot, toen zijn partij<br />

bij <strong>de</strong> raadsverkiezingen een een<br />

zetel moest inleveren.


Laatste Kerkeveiling voor <strong>In</strong> <strong>de</strong> <strong>Gloriosa</strong><br />

Restauratie van<br />

'Antonius' door<br />

acties verzekerd<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND - De Vrien<strong>de</strong>n van Antonius hou<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> bestaan.<br />

De stichting die zich sinds 1984 met veel succes heeft ingezet<br />

voor on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> restauratie van <strong>de</strong> St. Antoniuskerk aan <strong>de</strong><br />

Kerklaan in Kortenhoef heeft zijn doel meer dan bereikt. Daarom is<br />

besloten <strong>de</strong> organisatie op te heffen. Echter niet zon<strong>de</strong>r een waardig<br />

afscheid in <strong>de</strong> vorm van <strong>de</strong> twaalf<strong>de</strong> en laatste Kerkevefting, waarvan<br />

<strong>de</strong> opbrengst ten goe<strong>de</strong> komt aan <strong>de</strong> historische kring <strong>In</strong> <strong>de</strong> <strong>Gloriosa</strong>.<br />

De jaarlijkse Kerkeveiling is al<br />

die jaren het visitekaartje geweest<br />

van <strong>de</strong> Vrien<strong>de</strong>n. Met het goe<strong>de</strong><br />

doel voor ogen zijn zij run geslaagd<br />

<strong>de</strong> 's-Gravelandse Kortenhoefse<br />

gemeenschap bij elkaar<br />

een klein half miljoen gul<strong>de</strong>n uit<br />

<strong>de</strong> zak te kloppen. Een <strong>de</strong>el is opgegaan<br />

aan <strong>de</strong> noodzakelijke kosten,<br />

maar <strong>de</strong> verwachting is dat<br />

op 30 september <strong>de</strong> nettogrens<br />

van drie ton wordt overschre<strong>de</strong>n.<br />

Antonius-vriend Jan Koster<br />

somt op: „Aan het restauratiefonds<br />

hebben wij 121.000 gul<strong>de</strong>n<br />

geschonken. Daarna hebben we<br />

twee veilingen, oftewel 42.000<br />

gul<strong>de</strong>n. gehou<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> herbouw<br />

van het orgel. Voor het jongerenproject<br />

van pater Lute in Vitoria<br />

is in vier veilingen 100.000<br />

gul<strong>de</strong>n ingebracht. En we hebben<br />

negenduizend gul<strong>de</strong>n geschonken<br />

aan kleinere projecten."<br />

Koster en Lex Soeters, een an<strong>de</strong>re<br />

actievoer<strong>de</strong>r van het eerste<br />

uur, maken er geen geheim van<br />

dat <strong>de</strong> bestuurlijke samenvoeging<br />

van <strong>de</strong> katholieke kerken van<br />

Kortenhoef, Ankeveen en Ne<strong>de</strong>rhorst<br />

<strong>de</strong>n Berg op <strong>de</strong> achtergrond<br />

heeft meegespeeld in het opheffingsbesluit.<br />

Soeters: „Onze<br />

kerk is klaar en eigenlijk zijn er<br />

geen an<strong>de</strong>re doelen meer. Maar in<br />

Ne<strong>de</strong>rhorst staan ze voor <strong>de</strong> - restauratie<br />

van <strong>de</strong> Mariakerk. Wij<br />

hebben geholpen bij <strong>de</strong> kerkeveiling,<br />

die daarvoor in april is gehou<strong>de</strong>n."<br />

Het Kortenhoefse kerkeveilinglokaal<br />

is steeds <strong>de</strong> bloemenhal geweest<br />

van <strong>de</strong> gebroe<strong>de</strong>rs Steenvoor<strong>de</strong>n<br />

aan <strong>de</strong> Emmaweg. Met <strong>de</strong><br />

hulp van veertig tot vijftig vrijwilligers<br />

lukte het steeds weer<br />

een even grote als sfeervolle veiling<br />

te organiseren. Waarbij het<br />

veel min<strong>de</strong>r ging om <strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />

van <strong>de</strong> kavels dan om het zo hoog<br />

mogelijk opdrijven van <strong>de</strong> inzet.<br />

Jan Koster: „De eerste kavel is<br />

<strong>de</strong> trendsetter, weten we nu. Elf<br />

jaar lang is dat een kapotte barometer<br />

geweest. Meestal was één<br />

van <strong>de</strong> Vrien<strong>de</strong>n <strong>de</strong> koper. En al<br />

liep <strong>de</strong> prijs op tot soms wel vijf,<br />

zeshon<strong>de</strong>rd gul<strong>de</strong>n, het jaar daarop<br />

lag die barometer er weer."<br />

Legendarisch is ook het wagenwiel,<br />

dat jaar in jaar uit werd ingebracht.<br />

Zelfs als 'onzichtbare<br />

kavel', toen het een keer niet op<br />

tijd was teruggevon<strong>de</strong>n. Ook <strong>de</strong><br />

diensten die steeds , on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uitmaakten<br />

van <strong>de</strong> veiling droegen<br />

elk jaar weer bij tot <strong>de</strong> hoge opbrengst<br />

van <strong>de</strong> veiling. Het record<br />

staat echter op naam van een een<br />

symbolische pijp van het orgel<br />

van <strong>de</strong> Antonius, dat vijfduizend<br />

gul<strong>de</strong>n in het laatje bracht.<br />

De laatste veiling wordt gehou<strong>de</strong>n<br />

in samenwerking met het comité<br />

Bouwstenen voor <strong>In</strong> <strong>de</strong> <strong>Gloriosa</strong>.<br />

De vereniging heeft zich<br />

diep in <strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n gestoken voor<br />

het nieuwe verenigingsgebouw<br />

dat afgelopen winter in gebruik<br />

werd genomen. Het comité heeft<br />

met on<strong>de</strong>r meer een loterij en <strong>de</strong><br />

verkoop van een vi<strong>de</strong>ofilm over<br />

oud-Ankeveen een aantal geslaag<strong>de</strong><br />

acties achter <strong>de</strong> rug. Met een<br />

klinkend Kerkeveilingresultaat<br />

hoopt het <strong>In</strong> <strong>de</strong> <strong>Gloriosa</strong> ook financieel<br />

weer op het droge te<br />

brengen.<br />

r^-^rvrhi5 r , r7 ,^<br />

4 0.


Hafkamp nieuw _<br />

raadslid<br />

's-Graveland<br />

's-GRAVELAND - VVD-fractie-_ j<br />

assistent en partijsecretaris W.<br />

Hafkamp volgt het gemeentet<br />

raadslid C. Veenman op. Veen- -<br />

man stel<strong>de</strong> vorige week op dok;<br />

tersadvies zijn zetel in <strong>de</strong> 's-Gravelandse<br />

gemeenteraad ter beschikking.<br />

Hafkamp was <strong>de</strong> eerstvolgen<strong>de</strong><br />

op <strong>de</strong> VVD-kieslijst, d e voor <strong>de</strong><br />

functie in aanmerking kwam. Het<br />

is .voor Hafkamp niet <strong>de</strong> eersté -<br />

keer dat hij in <strong>de</strong> gemeenteraad<br />

reChekomt, <strong>In</strong> <strong>de</strong> jaren zeventig<br />

had hij ook zitting naamens <strong>de</strong><br />

Christelijk <strong>Historische</strong> Unie, die.<br />

later in het CDA opginz.


Open brief van BLOK over twee huizen<br />

Oud-Kortenhoef<br />

bezorgd over<br />

prijs woningen<br />

(Van onze verslaggeefster Simone Stevens)<br />

KORTENHOEF - De prijs van <strong>de</strong> twee te bouwen woningen bij <strong>de</strong><br />

Ou<strong>de</strong> School aan <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk in Kortenhoef wordt zo hoog<br />

dat inwoners van Kortenhoef buiten <strong>de</strong> boot vallen. Daarom moet <strong>de</strong><br />

gemeente 's-Graveland niet zon<strong>de</strong>r aanbesteding in zee gaan met<br />

één aannemer, die ook <strong>de</strong> verkoop van <strong>de</strong> woningen regelt.<br />

Dat stelt <strong>de</strong> stichting BLOK (Behoud<br />

Leefbaarheid Oud-Kortenhoef)<br />

in een open brief aan het college<br />

van burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs<br />

van 's-Graveland. „De stichting<br />

BLOK streeft op die plek<br />

naar betaalbare huizen. Er moet<br />

wor<strong>de</strong>n geprobeerd <strong>de</strong> kosten<br />

enigszins in <strong>de</strong> hand te hou<strong>de</strong>n",<br />

licht voorzitter H. <strong>de</strong> Kloet (tevens<br />

raadslid Dorpsbelangen) het epistel<br />

<strong>de</strong>sgevraagd toe.<br />

De stichting ziet liever dat <strong>de</strong><br />

bouwtekeningen en <strong>de</strong> grond samen<br />

wor<strong>de</strong>n verkocht aan inwoners<br />

van Kortenhoef. Die dan op<br />

hun beurt zelf een aannemer zoeken.<br />

Volgens <strong>de</strong> stichting zorgt<br />

een aannemer die ook <strong>de</strong> verkoop<br />

gaat regelen alleen maar voor hogere<br />

kosten, omdat hij een extra<br />

schakel vormt. „Naar verluidt<br />

<strong>de</strong>elt <strong>de</strong> gemeente nu in een eventuele<br />

overwinst", spreekt BLOK<br />

ver<strong>de</strong>r haar bange vermoe<strong>de</strong>ns<br />

uit.<br />

Volgens De Kloet heeft het college<br />

bovendien <strong>de</strong> voorkeur voor<br />

één aannemer, omdat <strong>de</strong> werk-<br />

zaamhe<strong>de</strong>n dan beter te controleren<br />

zijn. „Maar dat maakt weinig<br />

uit, of je nou één of twee aannemers<br />

controleert...", zegt hij.<br />

De woningen gaan vermoe<strong>de</strong>lijk<br />

rond <strong>de</strong> zes ton kosten. De oorspronkelijk<br />

geschatte prijs van<br />

vier ton is omhoog gegaan als gevolg<br />

van <strong>de</strong> vervulling in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m.<br />

De grond wordt daarom één<br />

meter diep afgegraven en vervangen<br />

door schone aar<strong>de</strong>. De overige<br />

vervuil<strong>de</strong> grond wordt met een<br />

betonnen plaat afgesloten.<br />

Overdreven<br />

VVD-wethou<strong>de</strong>r D. 't Hoen<br />

(ruimtelijke or<strong>de</strong>ning) reageer<strong>de</strong><br />

vanochtend <strong>de</strong>sgevraagd namens<br />

het college van 's-Graveland. Volgens<br />

hem komt het college <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

maand met een voorstel<br />

aan <strong>de</strong> gemeenteraad om één aannemer<br />

in <strong>de</strong> arm te nemen. Dat <strong>de</strong><br />

woningen onnodig. duur<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n,<br />

vindt hij overdreven gesteld:<br />

„We hebben het hier over huizen<br />

van rond <strong>de</strong> zes tcn. Of die nou<br />

5,5 of 6,5 kosten, dat maakt in die<br />

categorie niet zoveel uit. Het zijn<br />

geen sociale woningen. De grond<br />

is vervuild en voor het afvoeren<br />

daarvan is <strong>de</strong> gemeente verantwoor<strong>de</strong>lijk.<br />

Dat heeft <strong>de</strong> provincie<br />

ons ook dui<strong>de</strong>lijk gemaakt. Daarom<br />

willen we één aannemer."<br />

Volgens 't Hoen wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> woningen<br />

overigens geduren<strong>de</strong> drie<br />

maan<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n aan ingezetenen<br />

van <strong>de</strong> gemeente 's-Graveland.<br />

Wor<strong>de</strong>n ze in die tijd niet<br />

verkocht, :dan wor<strong>de</strong>n ze daarna<br />

op <strong>de</strong> vrije markt aangebo<strong>de</strong>n.<br />

„We zijn best realistisch. Je probeert<br />

het meest voor je waar te<br />

krijgen, maar <strong>de</strong> vraag is of je dat<br />

meet doen met gemeenschapsgeld<br />

en gemeentegron<strong>de</strong>n", zegt De<br />

Kloet. De open brief eindigt dan<br />

ook met het verzoek aan <strong>de</strong> raadsle<strong>de</strong>n<br />

om zich goed te be<strong>de</strong>nken<br />

als hierover een collegevoorstel<br />

wordt gedaan. De stichting hoopt<br />

dat er een besluit komt waarin<br />

alle partijen zich kunnen vin<strong>de</strong>n.<br />

De grond wordt verkocht om<br />

een <strong>de</strong>el (tWee ton) van <strong>de</strong> restauratie<br />

van dè ou<strong>de</strong> school te bekostigen,<br />

een plan dat <strong>de</strong> stichting<br />

lanceer<strong>de</strong>. BLOK wist <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong><br />

450.000 gul<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> restauratie<br />

op tafel te krijgen.


GESNEUVELDE SOLDAAT<br />

SREBRENICA<br />

C)N DER VUUR _BOSMIE<br />

lieóierica<br />

Drina IIERCEGOVINA „<br />

j_S URM<br />

MONTENEGRO<br />

Brattinc<br />

ZATERDAG 8 <strong>juli</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse blauwhelm<br />

bil post Foxtrot gedood<br />

ZONDAG 91uli<br />

Bosnische Serviërs<br />

omsingelen observatieposten<br />

28 Ne<strong>de</strong>rlandse VN-soldaten<br />

afgevoerd naar kazerne in<br />

Bratunac.<br />

'?a - KROATIË<br />

Q: :Pot ca<br />

jt<br />

BESCHER1,40A1<br />

,) GEBIED 1<br />

.<br />

iiks stoten door richting<br />

Srebrenica<br />

, 4,<br />

c Sr,ebraniea<br />

=observatie- D^<br />

postdA Vrn<br />

zijn co<strong>de</strong>namenl<br />

0 , VERVOLG VAN PAGINA 1<br />

Raviv teken<strong>de</strong> na zijn<br />

dienstplicht een meerjarig<br />

contract bij <strong>de</strong> luchtmobiele<br />

briga<strong>de</strong>. Afgelopen januari<br />

reis<strong>de</strong> hij af naar Bosnië.<br />

„Echt bang was hij niet; hoe-<br />

, wel hij natuurlijk wel een testament<br />

heeft gemaakt", ztj.<br />

weet zijn vriend en oud-buur<br />

0 101 5<br />

-omsingel<strong>de</strong> of i0<br />

verover<strong>de</strong> post<br />

ta.<br />

0 M TELEGRAAF<br />

- Vanwege zijn unieke collectie<br />

Brits oorlogsmaterieel<br />

speel<strong>de</strong> Raviv vorig jaar een<br />

prominente rol bij <strong>de</strong> her<strong>de</strong>nking<br />

van <strong>de</strong> bevrijding van<br />

Arnhem. Samen met enkele<br />

vrien<strong>de</strong>n marcheer<strong>de</strong>, hij,' in<br />

,origineel Brits oorlogstenue<br />

gekleed, apetrots <strong>de</strong> stad in,<br />

• Raviv, die volgens dorpsge-'<br />

noten geen contact meer had<br />

" met zijn va<strong>de</strong>r;koos na zijn<br />

man B. Wallenburg uit 's-Gra- mavo-opleiding in Hilversum<br />

velend te' mel<strong>de</strong>n. Ondanks voor een carrière in het leger.<br />

het leeftijdsverschll van 25 Hij specialiseer<strong>de</strong> zich in het<br />

jaar beschouw<strong>de</strong> <strong>de</strong> vijftiger richten van mortieren, iets<br />

Raviv als een kameraad. „Hij<br />

waarmee hij tij<strong>de</strong>ns zijn<br />

kwam hier voor zijn verblijf in<br />

diensttijd kennis had ge-<br />

Bosnië vrijwel dagelijks over maakt.<br />

<strong>de</strong> vloer."<br />

Het duo <strong>de</strong>el<strong>de</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> „Dat hij naar Bosnië moest,<br />

passie: het verzamelen van beschouw<strong>de</strong> hij als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

materiaal uit <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> We- van zijn werk", aldus Wallenreldoorlog.<br />

De collectie uniburg. Hij zag Raviv nog toen<br />

formen, wapens en an<strong>de</strong>re at- <strong>de</strong>ze in april met verlof in Netributen<br />

nam zulke imposante <strong>de</strong>rland was. „We spraken er<br />

vormen aan dat Raviv en Wal- nog over hoe belachelijk het is<br />

lenburg enkele veelbezochte dat <strong>de</strong> VN-militairen bij een<br />

tentoonstellingen in het Gooi inci<strong>de</strong>nt eerst moeten praten<br />

organiseer<strong>de</strong>n.<br />

of weglopen voordat ze een<br />

schot mogen lossen", aldus<br />

een zoon van Wallenburg.<br />

Dorpelingen vragen zich af<br />

waarom Raviv bovenop <strong>de</strong><br />

pantserwagen zat toen hij<br />

werd beschoten. „Je zou toch<br />

<strong>de</strong>nken dat je dan binnen<br />

blijft." Wallenburg,<strong>de</strong>nkt het<br />

antwoord te weten: „Hij wil<strong>de</strong><br />

ie<strong>de</strong>reen altijd helpen, ik <strong>de</strong>nk<br />

dat hij <strong>de</strong> omgeving wil<strong>de</strong> verkennen<br />

voor <strong>de</strong> chauffeur."<br />

Met <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r van Raviv, die<br />

niet met buitenstaan<strong>de</strong>rs over<br />

<strong>de</strong> dood van haar zoon wil praten,<br />

heeft <strong>de</strong> bevrien<strong>de</strong> familie<br />

zaterdagavond al contact gehad.<br />

„Defensie heeft haar beloofd<br />

dat Raviv een militaire<br />

begrafenis krijgt, waar hij in<br />

zijn testament om vroeg."


door Roy Klopper ,„,<br />

's-GRAVELAND,maandag<br />

nog maar een week hoef<strong>de</strong><br />

Raviv van Renssen te dienen<br />

zou zijn gevaarlijke<br />

taak in Srébierlia er op zitten<br />

Afgelopen,_weekein<strong>de</strong> kwam<br />

<strong>de</strong> in 's-Graveland opgegroei<strong>de</strong><br />

blauwhelm èchter om het leven<br />

bij een beschieting door het Bosnische<br />

regeringsleger. Het was<br />

een bewuste aanslag, daarvan zijn<br />

<strong>de</strong> dorpsgenoten overtuigd. „yNmilitairen<br />

dragen een kogelvrij<br />

Vest en een helm. Eerischerpschutter<br />

heeft met opzet van achteren<br />

op zijn nekgericht.",<br />

Het tragische nieuws is hard<br />

aangekomen in het langgerekte<br />

dorp on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> rook van Hilver-<br />

sum.<br />

,,We zijn diep geschokt", aldus<br />

een geëmotioneer<strong>de</strong> burgemees-`<br />

ter Kozijn. De volgens dorpelingen<br />

integere en on<strong>de</strong>rnemen<strong>de</strong><br />

Raviv was er een bekend figuur.<br />

Hoewel hij sinds kort met zijn<br />

vriendin Petra samenwoon<strong>de</strong> in<br />

een appartement aan het Hilversumse<br />

Melkpad, was hij vaak bij<br />

zijn geschei<strong>de</strong>n moe<strong>de</strong>r, mevrouw<br />

Prins.<br />

• Raviv van Renssen<br />

..gesneuveld..


's-GRAVELAND —<br />

Terwijl <strong>de</strong> gemeente<br />

een eigen on<strong>de</strong>rzoek<br />

laat uitvoeren naar <strong>de</strong><br />

verkeersproblematiek<br />

in 's-Graveland, heeft<br />

een aantal bewoners<br />

het heft in eigen hand<br />

genomen. Deze dorpelingen,<br />

aangesloten bij<br />

<strong>de</strong> Stichting Bescherm<br />

's-Graveland en het<br />

Comité Verkeersveiligheid<br />

Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>,<br />

hou<strong>de</strong>n -<strong>de</strong>zer dagen<br />

een ianquéte. Ook hebben<br />

<strong>de</strong> verontsgste<br />

woners een handteke- - '<br />

ningenactie opgezet.<br />

De s-Gravelan<strong>de</strong>rs<br />

zijn <strong>de</strong> verkeersoverlast<br />

in hundorp meer<br />

dan beu. On<strong>de</strong>r het<br />

motto 'Nu of Nooit'<br />

zijn zij nu in actie gekomen.<br />

De actie wordt<br />

gesteund door <strong>de</strong><br />

Werkgroep Reconstructie<br />

Herenweg.<br />

De enquêteformulieren zijn<br />

uitge<strong>de</strong>eld on<strong>de</strong>r bewoners<br />

van het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>, het<br />

Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>, <strong>de</strong> Koninginneweg,<br />

<strong>de</strong> Emmaweg, <strong>de</strong> Cannenburgerweg<br />

en <strong>de</strong> Herenweg.<br />

Op het formulier kunnen<br />

<strong>de</strong> bewoners aangeven wat<br />

volgens hen moet gebeuren om<br />

een ein<strong>de</strong> te maken aan <strong>de</strong> verkeersproblematiek.Bovendien<br />

kunnen <strong>de</strong> bewoners zich<br />

uitspreken voor of tegen <strong>de</strong><br />

aanleg van een fietspad langs<br />

het < Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>. Tot slot<br />

wordt ook <strong>de</strong> mening van <strong>de</strong><br />

bewOners gepeild over een mogelijke<br />

afsluiting van an<strong>de</strong>re<br />

doorgaan<strong>de</strong> wegen, al dan niet<br />

volgens" ,het het Telematic-sys-<br />

-,' De b - eWoners van <strong>de</strong> doorgaan<strong>de</strong>'<br />

wegen ijveren al jaren<br />

voor <strong>de</strong> 'aanpak van <strong>de</strong> verkeersoverlast.<br />

Vooral <strong>de</strong> bewoners<br />

van het Noor<strong>de</strong>r- en<br />

Zui<strong>de</strong>reiri<strong>de</strong>, die dagelijks zeven-<br />

tot , negenduizend auto's<br />

langs hun huis zien razen, hebben<br />

het 'zwaar te verduren.<br />

Voor die mensen is het nu echt<br />

,'nu of nooit'. Eer<strong>de</strong>r getroffen<br />

maatregelen hebben volgens<br />

<strong>de</strong> bewoners <strong>de</strong> pijn niet doen<br />

verzachten.<br />

Eerste stap<br />

De gemeente 's-Gravelend<br />

wil het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> (aan <strong>de</strong><br />

kant van <strong>de</strong> Loodijk) en het<br />

Hollands End met behulp van<br />

een flexibele afsluiting in <strong>de</strong><br />

spitsuren dichtgooien. Dit<br />

wordt Telematica genoemd.<br />

Alleen bewoners en belanghebben<strong>de</strong>n<br />

krijgen een gratis<br />

pasje of een zen<strong>de</strong>rtje in hun<br />

voertuig om <strong>de</strong> afsluiting te<br />

bedienen. Bedrijventerrein De<br />

Slenk blijft gewoon bereikbaar.<br />

De actievoer<strong>de</strong>rs staan<br />

achter dit plan en <strong>de</strong>nken dat<br />

dit een goe<strong>de</strong> oplossing is voor<br />

<strong>de</strong> enorme verkeersoverlast.<br />

Met hun actie willen <strong>de</strong> bewoners<br />

ook dui<strong>de</strong>lijk maken<br />

dat het plan van <strong>de</strong> gemeeinte<br />

een eerste stap is. Er zou naar<br />

<strong>de</strong> mening van <strong>de</strong> actievoer<strong>de</strong>rs<br />

ook iets gedaan moeten<br />

wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> hoge snelhe<strong>de</strong>n<br />

van het verkeer. De actie is ook<br />

bedoeld op nogmaals aandacht<br />

te vragen voor een jarenlange<br />

wens van <strong>de</strong> dorpelingen, namelijk<br />

<strong>de</strong> aanleg van een fietspad<br />

langs het Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>. Vorig<br />

jaar is hiervoor actie gevoerd<br />

in <strong>de</strong> vorm van een -zeer<br />

succesvolle- handtekeningenactie.<br />

Lozebeloftes<br />

De actievoer<strong>de</strong>rs hopen te<br />

verkeersoverlast op<br />

omgaan<strong>de</strong> wegen als het<br />

Zui<strong>de</strong>r- en Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> is<br />

on<strong>de</strong>rwerp van gesprek in<br />

's-Greveland. De dorpelingen<br />

zijn nuêll in actie gekomen<br />

met een eigen enquête<br />

en een handtekeningenactie.,<br />

bereiken dat <strong>de</strong> gemeente<br />

straks niet met loze beloftes<br />

komt, maar dat er concreet en<br />

slagvaardig wat aan <strong>de</strong> verkeersproblematiek<br />

gedaan<br />

wordt. Binnenkort wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

uitslagen van <strong>de</strong> enquête en <strong>de</strong><br />

ingezamel<strong>de</strong> handtekeningen<br />

aangebo<strong>de</strong>n aan het gemeentebestuur<br />

van 's-Graveland en<br />

Rijkswaterstaat, die nauw betrokken<br />

is bij het nu lopen<strong>de</strong><br />

verkeerson<strong>de</strong>rzoek.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!