januari PDF

hk.kortenhoef.nl

januari PDF

DE SMIDSBRUG IN HET JAAR 1912

'S-GRAVELAND — De Smidsbrug in 1912. De 'tegenwoordige Kerklaan was

nop maar in aanleg aanwezig,, geen Oranjebuurt, Noorder- en Zuidereinde

nog niet bezoedeld door asfalt. De Stichting Belangencentrale, 's-Gravelands

jongste eenheid op het gebied van handel, ambacht en nijverheid, heeft deze

oude foto aangeboden aan het gemeentebestuur. •

Waar de plaat een plaats krijgt is nog niet bepaald.. Waarschijnlijkin de

raadszaal, om de raadsleden bij de beraadslagingen te helpen onthouden dat

's-Graveland eens een werkelijk landelijke gemeente was, en dat het geen

kwaad kan die wetenschap in het moderne tijdsgewricht een rol te laten

spelen in de besluitvorming.


Want ik schaam mij het Evangelie

van Jezus Christus niet.

(Rom. 1 : 16A)

Geheel onverwacht haalde God Thuis Zijn kind,

mijn lieve man, onze zorgzame vader

BERTUS FRANCISCUS CHARLES DE GROOT

predikant der N.H. gemeente te Windesheim

op de leeftijd van 60 jaar.

Windesheim, F. de Groot-Bakker

Breukelen, F. A. de Groote-de Groot

K. de Groote

Australië, A. de Groot

Windesheim, A. de Groot

Kortenhoef, Th. de Groot

Windesheim, 1 januari 1973

Pastorieweg 4.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag

6 januari a.s. om 12 uur in de kerk te Windesheim,

waarna de begrafenis vanuit de kèrk zal plaatshebben

op de begraafplaats aldaar.

Gelegenheid voor condoleantie vrijdag van 20-21

uur in de consistoriekamer van de kerk.


Ds De Groot

overleden

KORTENHOEF — In Windesheim

overleed op Nieuwjaarsdag plotseling

ds. C. de Groot. Ds. De Groot kwam

van Nijkerk naar Kortenhoef, waar

hij vijf jaar predikant was. Tijdens

zijn predikantschap begon de restauratie

aan de Oude Kerk, die nog

steeds niet is voltooid. Ds. De Groot

werd opgevolgd door de huidige predikant

ds. Fokkenra.

f


De Drie Dorpen kan

veel brandveiligei:

's-GRAVELAND — Het hotel De

Drie Dorpen voldoet niet aan de

brandveiligheidsvoorschriften. Een onderzoek

van de technische dienst van

de gemeente heeft uitgewezen dat er

een aantal punten waren die dringend

verbetering behoeven. De heer Hafkamp

was zeer tevreden met deze informatie

van wethouder P. J. M. van

de Walle. '

De laatste wilde de schuld van de

situatie niet louter op de technische

dienst gooien. Hij wees erop dat het

gebruikelijk is dat deze dienst na voltooiing

van een bouwwerk een controle

uitvoert. De Drie `Dorpenwas

echter niet volledig verbouwd, maar

slechts ten dele, zodat controle -achter=

wege bleef. Er werd aangedrongen op

controle tijdens de diverse stadia van

bouw en verbouwing, terwijl tevens -

werd benadrukt dat inrichtingen voor

het verblijf van mensen pas na een

degelijke controle voor het publiek

mogen worden opengesteld.

De heer Endendijk vroeg nog naar

de brieven. die het gemeentebestuur

naar aanleiding van de controverse

met Hilversum naar Haarlem en naar

het ministerie van verkeer en waterstaat

zou sturen. Het toegezegde concept

is nimmer ter inzage gelegd. Dat

bleek te kloppen. B. en w. hebben nogmaals

een brief naar g.s. gestuurd,

waarin om opheldering van de verkeerssituatie

aan het Zuidereinde ge-

vraagd wordt.

• Antwoord is tot op heden niet ontvangen.

Als binnen korte termijn geen

'bericht .uit Haarlem‘komt, so beioofde

loco-burgemeester Van de Walle, dan

gaat er incirrdaad een brief naar de

minister. • • - .•


Wel stop-

lichten op de

Kerldaan

,s-GRAVELAND — Op de Kerklaan

komen stoplichten. En wel bij het

zebrapad dat b. en w. voornemens zijn

td situeren in de nabijheid van de

Curtevenneweg. De oversteekplaats

krijgt trouwens niet alleen stoplichten,

midden op de Kerklaan is ook een

vluchtheuvel te verwachten.

Dit onverwachte succesje is geboekt

door 'de heren Hafkamp en

Fokke. Het voorstel van de heer Halkamp,

gedaan tijdens de rondvraag,

ging over de plaatsing van tijdelijke

verkeerslichten bij de oversteek. Hij

dacht aan huren. De heer De Kwant

vond het leven van een kind al te belangrijk.

en wilde liever kopen, ongeacht

de prijs. „Wij kijken heus niet op

een duizendje", zei hij. En dat klopte,

want de raad steunde hem zonder uitzondering.

De heer Roëll beval de mogelijkheid

van een tunnel in de aandacht

aan. Hij was een procédé aan de

weet gekomen, waarmee tunnels voor

een betrekkelijk laag bedrag, en zonder

overlast voor het verkeer, aange-

bracht kunnen worden.

/


KORTENHOEF — Bij de voorbereidingen

voor het aanbrengen van eend

definitief plaveisel op de Zuidsingel is

ann het licht gekomen dat de gemeente

's-Graveland een fikse schadepost

wacht. Gebleken is dat indertijd

de voetpaden. het rijwielpad en

de groenstroken enkele decimeters te

hoog zijn aangelegd. Een schadepost

die in de tienduizenden guldens loopt

en ergens binnen het bestemmingsplan

Gorenhoven I moet worden opgevangen.

Het hoogteverschil tussen rijweg en

trottoir was zo groot dat het niet op

te vangen was door het aanbrengen

van extra bitumen op dé weg. De

trottoirbanden moesten een 20 centimeter

omlaag en bijgevolg ook de

putten voor de afvoer van het hemelwater.

Het voetpad, fietspad en de

groenstrook langs de weg moeten nog

volgen. Al met al blijft de weg e laag

liggen ten opzichte van het voetpad.

zodat 10 centimeter extra asfalt nodig

is voor een redelijk hoogteverschil

wordt bereikt.

• Het gevolg van een en ander is dat

de voortuinen van de huizen langs de

Zuidsingel grote kans lopen straks

alle teelaarde te verliezen. Het betreft

overigens niet de gehele Zuidsingel.

maar hoofdzakelijk het deel dat liet

dichtst bij de Emmaweg gelegen is.

Over het hoe en waarom van de

onlangs ontdekte fout is nog weinig

te vertellen, schijnt het, Wellicht

heeft de wens een aansluiting van de

Zuidsingel op een extra brug over de

's-Gravelandsevaart een rol gespeeld.

De kwestie stond ten tijde van de

bouw van Groenhoven I — ruim vier

jaar geleden — in de volle belangstelling.

Het staat echter vast dat door de

gemeenteraad nooit een besluit of

suggestie in die richting is gedaan.

terwijl in het bestemmingsplan er

niets van is terug te vinden. Groenhoven

I wordt overigens gekenmerkt

door moeilijkheden met trottoirs en

wegen. Het raadslid de heer W. Hafkamp:

„Het is gewoon een schandaal, zoals

het er bij ligt, met verzakte trottoirs.

en enorme drempels in die wegen. Ze

liggen gewoonweg verkeerd. Het moet

maar eens goed onderzocht worden

wie hier de schuldige van is. Na de

affaire met het winkelcentrum weer

iets om eens goed over na te denken".i

Na alle moeilijkheden die in Groen- •

hoven I geweest zijn. is het niet

denkbeeldig dat de exploitatieopzet

gevaarlijk dicht in de buurt vaA het

nulpunt komt. Tenslotte is het wach-;

ten nog steeds op een doorbraak van

de Aalscholverlaan naar de Oranjeweg.

7ién van de twee benodigde hui-,

zen is daarvoor al aangekocht. En

ook de aansluiting van Zuidsingel en

Reigerlaan op de Emmaweg is nog

verre van afgerond. •

Het is voor de gemeente een geluk

dat het bestemmingsplan nog niet is

afgerond. Een eventueel tekort in de

exploitatie kan nog op het laatste

kleine stukje verhaald worden.


Paar extra huizen

in Groenhoven I

's-GItAVELAND — De tweede wijziging

van het bestemmingsplan Groenhoven

I is er door. De raad is akkoord

gegaan met het voorstel van b.

en w. de bestemming „bedrijfsterrein",

die gold voor een klein stuk

grond grenzend aan Zuidsingel en

Emmaweg te wijzigen in „woningbouw".

Tegen het plan zijn geen bezwaren

ingebracht.

Het aanzien van Groenhoven I zal

bij realisering van , de mogelijk gemaakte

woningbouw aanzienlijk verbeteren.

Voor de woningzoekenden

van de gemeente heeft het echter

weinig om het lijf. Er is "te weinig

grond in handen -van de gemeente,.en

het mogelijke aantal woningen is te

laag om goedkoop te kunnen bouwen.

Op redelijk korte termijn is, zelfs als

eventuele grondonderhandelingen

voorspoedig verlopen, niet meer dan

een zestiental woningen te verwachten,

waarschijnlijk louter in de premiekoop-

en vrije sector.

Groenhoven I zal wat gestoffeerd

worden met de lindebomen die nu op

de B. Udolaan staan. De omwonenden

hebben daar geklaagd over aanslag

op hun onder deze bomen geparkeerde

auto's. De heer Hafkamp stelde

daarom voor de linden met kluit en

al over te plaatsen. De mogelijkheden

hiertoe, en de hieraan verbonden kosten,

zullen door het college onderzocht

worden.


9~-' ravelan, 1972 in

cijfers uitgedrukt

'S-GRAVELAND — Het aantal

inwoners van 's-Graveland is gedurende

1972 gestegen. Op 1 januari

van het afgelopen jaar telde de

gemeente 8191 zielen, op 31 december

wren dat er 8451. Er kwamen

er dus, voor de goede rekenaar,

260 bij. Het geboortecijfer was 138,

te weten 60 jongens en 78 meisjes.

Er overleden 35 mannen en 27

vrouwen, in totaal 662. Het geboorte-overschot

komt daarmee

op 76.

In de gemeente vestigden zich 596

personen, er vertrokken er 411. Als

vestigingssaldo blijft over 185. Een

rekensommetje leert dan dat er eigenlijk

8452 inwoners zijn, maar dat

ene verschil zal wel op een rekenfoutje

berusten. Gebouwd werd er

ook. Een jaar geleden waren er 46

woningen in aanbouw. 7 premie-huur

en 39 vrije sector. Er kwamen er heel

wat meer gereed, namelijk 90. Een

prestatie die op naam van Groenhoven

III Is te schrijven. Behalve de al

genoemde 7 premlehuurwoningen waren

dat 10 premiekoopwoningen, 30

woningwetters en 43 ongesubsidiëerde

huizen.

Op 31 december waren er 26 woningwetwoningen

in aanbouw, 30

premiekoopwoningen en nog eens 27

premieloze woningen. Er werden het

vorig jaar 2 huizen gesloopt, De poli-

,

tie had het druk, 147 misdrijven eisten

de aandacht, terwijl 202 overtredingen

van diverse pluimage geconstateerd

werden.

VERKKEER

Niet minder dan 1044 verkeersovertredingen

traden aan het daglicht,

waarvan 631 wegens het overschrijden

van de maximum snelheid. Het

's-Gravelandse wegennet maakte 244

verkeersongevallen :mee. Nog niet

eens de helft. liep af met lichte materiële

schade. Niet minder dan 10 doden

waren te betreuren, terwijl nog

eens 37 ongelukken met zwaar lichamelijk

letsel geteld werden. Een zelfde

aantal liep af met minder ernstige

verwondingen. Zware materiële schade

werd in 59 gevallen toegebracht. '


ERNSTIGE KRITIEICOP JUSTITIE

;

Winkelier had ongewone

. , ,

ontmoeting met morener

KORTENHOEF — Een inbraak en

twee pogingen tot inbraak waren ten

laste gelegd aan de 42-jarige H. A. J.

uit Kortenhoef, die voor de Amsterdamse

rechtbank terechtstond. Hij

ontkende schuldig te zijn aan een

inbraak, die in de nacht van 24 oktober

werd gepleegd in een winkel in

de Gijsbrecht van Amstelstraat in

Hilversum. Ook ontkende hij de man

te zijn. die door een twee huizen

verderop gevestigde winkelier op zijn

dak werd aangetroffen, waar hij

doende was een ruit te forceren. Deze

winkelier had de inbreker op het dak

geruime tijd aan de praat gehouden

en diens signalement goed in zich

opgenomen. Toen hij er uiteindelijk

niet in slaagde, door het gooien van

steentjes de aandacht van omwonenden

te trekken, liet hij de inbreker

lopen.

J. werd kort daarna door de Hil-

versumse politie aangehouden, nadat

die door de eigenaar van de eerste

winkel — waar overigens alleen drie

pakjes batterijen werden ontvreemd

— was gealarmeerd. De aandacht van

de politiepatrouille viel op J., omdat

die probeerde zich van zijn jas, waar-

in zich later pakjes batterijen bleken

te bevinden, te ontdoen en op de

vlucht sloeg. Een buurtbewoner vond

de volgende dag in zijn tuintje een

aantal schroevedraaiers. die hij de

vorige avond had zien weggooien

door een vluchtende man, die door

een politiewagen werd gevolgd. Om-

.

dat de getuige bijziende was, kon hij

niet verklaren, of J. de vluchtende

man was geweest. Veel positiever was

de verklaring van de winkelier, die

op zijn dak de ongewone ontmoeting

met de inbreker had gehad. Hij herkende

zonder enige twijfel J. als de

man, met wie hij enige tijd had staan

praten en die een ongeloofwaardig

verhaal had verteld over iemand die

hij achtervolgde. Een poging tot inbraak

bij een garagebedrijf in Bussum,

waarbij de verdachte begin deze

maand door de politie op heterdaad

werd betrapt, bekende J. tenslotte

wel. e

In zijn requisitoir noemde de officier

van justitie de verdachte een

hopeloos geval, waarvoor hij geen

heil meer zag in een voorwaardelijke

veroordeling. De man is al vele malen

veroordeeld, maar moet volgens de

officier wel als verminderd toerekeningsvatbaar

worden beschouwd. De

officier vorderde een gevangenisstraf

van 8 maanden. De twee raadsvrouwen

van de verdachte haalden in hun

pleidooien fors uit in de richting van

het justitiële apparaat, dat niet in

staat is geweest J. de hulp te geven,

die hij nodig heeft.

„De justitie heeft hopeloos gefaald",

aldus één van de raadsvrouwen, „opsluiten

heeft in dit geval geen enkele

zin, hulp wel". Ook een ter zitting

aanwezige reclasseringsambtenaar liet

zich kritisch uit over het tot dusver

gevoerde beleid. „Er zijn vreselijk

gekke dingen gedaan", luidde zijn

oordeel, „en die waren toen de verdachte

uiteindelijk bij ons kwam met

de beste wil van de wereld niet meer

recht te trekken".

De ernstige misslag in dit verband

was wel, dat J. na een' terbeschikkingstelling

zonder enige hulp of begeleiding

op straat kwam te staan en

met zijn vrouw en vijf kinderen van

j 145 per week aan bijstand moest

zien rond te komen. „De maatschappij

heeft niet adequaat gereageerd op

wat er met deze verdachte aan • de

hand was", vond een raadsvrouwe.

„Voor deze bagatelbedrijven is een eis

van acht maanden volkomen overdreven".

„Die eis gaat op de oude weg

voort en is de officier ingegeven door

het verleden", was de andere raadsvrouwe

het met haar eens. '

De rechtbank wijst over veertien

dagen vonnis.


Brieven naar gemeente en p lder

AN N 11,N. A

VRACHTW_A „)-

NKI: VEEN. 's -GRAVELAND

— Na vijf maanden zijn de bewoners

van de Canneburgerweg

bet ben. Zij hebben genoeg van

zware vrachtwagens die elke dag

bij nacht en ontij vlak langs de

huizen denderen. Zij wensen

wat meer zekerheid dat hun

schoolgaande kinderen in de loop

van de middag weer onbeschadigd

thuis komen. Kortom, zij

willen zo gauw mogelijk een

nieuwe brug bij de Noordersluis.

Want dat is de sleutel van al

bun grieven. Een niet alleen van

de bewoners, ook van de aan de

Slenkweg gevestigde bedrijven.

Maar die hebben zich een paar

maanden geleden al verontrust

tot het gemeentebestuur gewend.

De gezamenlijke bewoners hebben

zich, na een kortstondige

maar succesvolle actie van de

heer B. Bolle, per brief gewend

tot gemeenteraad. college van b.

en w. en de 's-Gravelandse polder.

Een onhoudbare toestand.

vindt de heer Bolle, zelf eigenlijk

maar een nieuwlichter, die pas

een paar maanden aan de Canneburgerweg

woont. Maar zijn

ervaringen met de intensiteit

van het verkeer op het smalle

weggetje zijn er niet minder om.

Baat was de reden dat hij zijn

buren gepolst heeft over een

eventueel te ondernemen actie.

De grootste klacht bleek de snelheid

van de vele tonnen wegende

vrachtkolossen te zijn, en de vele

keren per dag dat zij langs rijden.

De huizen staan gewoon te

trillen, als zo'n ding langs rijdt.

Soms op nog geen halve meter

van een huis. Deze weg wordt

sedert het instorten van de brug

stelselmatig kapotgereden. Hij is

niet bestemd voor zwaar vrachtverkeer,

en het gevolg is dat in

de huizen scheuren komen.

HOOP

Veertig handtekeningen heeft

de heer Bolle verzameld, misschien

maakt het indruk. Het is

een zaak van de polder, maar

ck:,er is men heus overtuigd van

re nood die geleden wordt. De

bi ,p in polderkringen op de mogilikheid

de oude sluisbrug to

vervangen ,áOor één met onbeperkt

draagvermogen, is er een

sprekend voorbeeld van.

De bewoners hopen alleen dat

hun brief, en cie er in geuite

vtirtarigerts de uiteindelijk ver-

:4., i ,,raordelijke instantie, in dit

geval gedeputeerde staten, op de

lit,nrie steiler. en de behoefte aan

t,ast bandeiiin weer eens wat on-

2,7..Tstrepen.

Sprekend !!..1i!ai van he, :tinge

den geletkn .UM deze scheur nattwelifics zichtbaar, nu is hij anderhalve

centinieter breed.


Heden overleed mijn lieve man en onze zorgzame

vader, grootvader en overgrootvader

JOHANNES HENDRIKUS STUYVER

op de leeftijd van 84 jaar.

's-Graveland, 27 januari 1973

Huize „Oostereinde"

M. P. Stuyver-Ridder

Kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen

De overledene is opgebaard in het Algemeen

Uitvaartcentrum Huize „Den Huil", Utrechtseweg

11 te Hilversum.

Bezoek aldaar woensdag van 18-20 uur.

Thuis liever geen bezoek

De gezongen uitvaartdienst wordt gehouden

donderdag 1 februari om 10.30 uur in de parochiekerk

van de H. Antonius van Padua te

Kortenhoef, waarna aldaar de begrafenis zal

plaatsvinden op het r.-k. kerkhof.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis

in café „De Tram", Kerklaan 8 te Kortenhoef.


Wij ontvingen het droevige

bericht van het

overlijden van de 84-

j arige

J. H. STUYVER

uit Kortenhoef.

Wij zullen in de toekomst

nog vele malen

terugdenken aan de onvermoeibare

inzet, waarmee

hij onze vereniging

veel heeft gesteund.

Moge deze inzet ook een

grote steun zijn voor

zijn nabestaanden. ,

Muziekvereniging

Amicitia

te Kortenhoef.


NIEUWIGHEIDJE IN 's-GRAVELAND:

E n politiek café

'S-GRAVELAND. — Met ingang

van 27 februari zal 's-Graveland

er een café bij hebben. Niet zomaar

één, maar een bijzonder etablissement.

Op die dinsdag zal in

het zijzaaltje van het Kortenhoefse

Rechthuis, het politiek café ten

doop worden gehouden. De bedoe-

ling is dat de bijeenkomsten maan-

delijks gehouden zullen worden.

De zaalkosten worden gedragen

door de diverse politieke groeperingen

binnen de gemeente, de genoten consumpties

(benen echter uit eigen zak

bekostigd worden. Niettemin is iedereen,

al of niet politiek geëngageerd,

partijlid of buitenstaander, van

harte welkom op het maandelijkse

praatavondje. Het is evenwel nog niet

duidelijk of de café-avonden in dui

delijke samenhang met de raadsvergaderingen

vastgesteld zullen. worden.

De eerste vindt plaats op de laatste

dinsdag van de maand, de raadsvergaderingen

zijn op de laatste donderdag,

in de regel. Als deze verdeling

tot traditie wordt verheven, is het

politiek (mie een uitstekende gelegenheid

voor de belangstellende burger

om van le voren op informele en

ontspannen wijze met de heren

raadsleden van gedachten te wisselen

over de enkele dagen later te behandelen

raadsagenda. Inspraak via een

athterdeurtje, en in het bijzonder

omdat alle partijen •n het café deelnemen.

UNIEK

„Een unieke gelegenheid voor nauwer

contact tussen raadsleden onderling

en tussen de besturen en leden

van de verschillende partijen", zegt

de heer Fokke, die het idee lanceerde

tijdens een gezellig samenzijn na af-

loop van de nieuwjaarsreceptie. Hij

wijst erop dat de meeste politieke

cafés slechts gelijkgestemde gasten

ontvangen. In 's-Graveland is het de

bedoeling dat alle richtingen vertegenwoordigd

zijn, zodat onder een

gezellig drankje een geanimeerde en

vruchtbare discussie kan ontstaan.

Het is de bedoeling dat maandelijks

datum, en de — steeds wisselende —

plaats ruim te voren zullen worden

aangekondigd.

More magazines by this user
Similar magazines