31.08.2013 Views

januari PDF

januari PDF

januari PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DE SMIDSBRUG IN HET JAAR 1912<br />

'S-GRAVELAND — De Smidsbrug in 1912. De 'tegenwoordige Kerklaan was<br />

nop maar in aanleg aanwezig,, geen Oranjebuurt, Noorder- en Zuidereinde<br />

nog niet bezoedeld door asfalt. De Stichting Belangencentrale, 's-Gravelands<br />

jongste eenheid op het gebied van handel, ambacht en nijverheid, heeft deze<br />

oude foto aangeboden aan het gemeentebestuur. •<br />

Waar de plaat een plaats krijgt is nog niet bepaald.. Waarschijnlijkin de<br />

raadszaal, om de raadsleden bij de beraadslagingen te helpen onthouden dat<br />

's-Graveland eens een werkelijk landelijke gemeente was, en dat het geen<br />

kwaad kan die wetenschap in het moderne tijdsgewricht een rol te laten<br />

spelen in de besluitvorming.


Want ik schaam mij het Evangelie<br />

van Jezus Christus niet.<br />

(Rom. 1 : 16A)<br />

Geheel onverwacht haalde God Thuis Zijn kind,<br />

mijn lieve man, onze zorgzame vader<br />

BERTUS FRANCISCUS CHARLES DE GROOT<br />

predikant der N.H. gemeente te Windesheim<br />

op de leeftijd van 60 jaar.<br />

Windesheim, F. de Groot-Bakker<br />

Breukelen, F. A. de Groote-de Groot<br />

K. de Groote<br />

Australië, A. de Groot<br />

Windesheim, A. de Groot<br />

Kortenhoef, Th. de Groot<br />

Windesheim, 1 <strong>januari</strong> 1973<br />

Pastorieweg 4.<br />

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag<br />

6 <strong>januari</strong> a.s. om 12 uur in de kerk te Windesheim,<br />

waarna de begrafenis vanuit de kèrk zal plaatshebben<br />

op de begraafplaats aldaar.<br />

Gelegenheid voor condoleantie vrijdag van 20-21<br />

uur in de consistoriekamer van de kerk.


Ds De Groot<br />

overleden<br />

KORTENHOEF — In Windesheim<br />

overleed op Nieuwjaarsdag plotseling<br />

ds. C. de Groot. Ds. De Groot kwam<br />

van Nijkerk naar Kortenhoef, waar<br />

hij vijf jaar predikant was. Tijdens<br />

zijn predikantschap begon de restauratie<br />

aan de Oude Kerk, die nog<br />

steeds niet is voltooid. Ds. De Groot<br />

werd opgevolgd door de huidige predikant<br />

ds. Fokkenra.<br />

f


De Drie Dorpen kan<br />

veel brandveiligei:<br />

's-GRAVELAND — Het hotel De<br />

Drie Dorpen voldoet niet aan de<br />

brandveiligheidsvoorschriften. Een onderzoek<br />

van de technische dienst van<br />

de gemeente heeft uitgewezen dat er<br />

een aantal punten waren die dringend<br />

verbetering behoeven. De heer Hafkamp<br />

was zeer tevreden met deze informatie<br />

van wethouder P. J. M. van<br />

de Walle. '<br />

De laatste wilde de schuld van de<br />

situatie niet louter op de technische<br />

dienst gooien. Hij wees erop dat het<br />

gebruikelijk is dat deze dienst na voltooiing<br />

van een bouwwerk een controle<br />

uitvoert. De Drie `Dorpenwas<br />

echter niet volledig verbouwd, maar<br />

slechts ten dele, zodat controle -achter=<br />

wege bleef. Er werd aangedrongen op<br />

controle tijdens de diverse stadia van<br />

bouw en verbouwing, terwijl tevens -<br />

werd benadrukt dat inrichtingen voor<br />

het verblijf van mensen pas na een<br />

degelijke controle voor het publiek<br />

mogen worden opengesteld.<br />

De heer Endendijk vroeg nog naar<br />

de brieven. die het gemeentebestuur<br />

naar aanleiding van de controverse<br />

met Hilversum naar Haarlem en naar<br />

het ministerie van verkeer en waterstaat<br />

zou sturen. Het toegezegde concept<br />

is nimmer ter inzage gelegd. Dat<br />

bleek te kloppen. B. en w. hebben nogmaals<br />

een brief naar g.s. gestuurd,<br />

waarin om opheldering van de verkeerssituatie<br />

aan het Zuidereinde ge-<br />

vraagd wordt.<br />

• Antwoord is tot op heden niet ontvangen.<br />

Als binnen korte termijn geen<br />

'bericht .uit Haarlem‘komt, so beioofde<br />

loco-burgemeester Van de Walle, dan<br />

gaat er incirrdaad een brief naar de<br />

minister. • • - .•


Wel stop-<br />

lichten op de<br />

Kerldaan<br />

,s-GRAVELAND — Op de Kerklaan<br />

komen stoplichten. En wel bij het<br />

zebrapad dat b. en w. voornemens zijn<br />

td situeren in de nabijheid van de<br />

Curtevenneweg. De oversteekplaats<br />

krijgt trouwens niet alleen stoplichten,<br />

midden op de Kerklaan is ook een<br />

vluchtheuvel te verwachten.<br />

Dit onverwachte succesje is geboekt<br />

door 'de heren Hafkamp en<br />

Fokke. Het voorstel van de heer Halkamp,<br />

gedaan tijdens de rondvraag,<br />

ging over de plaatsing van tijdelijke<br />

verkeerslichten bij de oversteek. Hij<br />

dacht aan huren. De heer De Kwant<br />

vond het leven van een kind al te belangrijk.<br />

en wilde liever kopen, ongeacht<br />

de prijs. „Wij kijken heus niet op<br />

een duizendje", zei hij. En dat klopte,<br />

want de raad steunde hem zonder uitzondering.<br />

De heer Roëll beval de mogelijkheid<br />

van een tunnel in de aandacht<br />

aan. Hij was een procédé aan de<br />

weet gekomen, waarmee tunnels voor<br />

een betrekkelijk laag bedrag, en zonder<br />

overlast voor het verkeer, aange-<br />

bracht kunnen worden.<br />

/


KORTENHOEF — Bij de voorbereidingen<br />

voor het aanbrengen van eend<br />

definitief plaveisel op de Zuidsingel is<br />

ann het licht gekomen dat de gemeente<br />

's-Graveland een fikse schadepost<br />

wacht. Gebleken is dat indertijd<br />

de voetpaden. het rijwielpad en<br />

de groenstroken enkele decimeters te<br />

hoog zijn aangelegd. Een schadepost<br />

die in de tienduizenden guldens loopt<br />

en ergens binnen het bestemmingsplan<br />

Gorenhoven I moet worden opgevangen.<br />

Het hoogteverschil tussen rijweg en<br />

trottoir was zo groot dat het niet op<br />

te vangen was door het aanbrengen<br />

van extra bitumen op dé weg. De<br />

trottoirbanden moesten een 20 centimeter<br />

omlaag en bijgevolg ook de<br />

putten voor de afvoer van het hemelwater.<br />

Het voetpad, fietspad en de<br />

groenstrook langs de weg moeten nog<br />

volgen. Al met al blijft de weg e laag<br />

liggen ten opzichte van het voetpad.<br />

zodat 10 centimeter extra asfalt nodig<br />

is voor een redelijk hoogteverschil<br />

wordt bereikt.<br />

• Het gevolg van een en ander is dat<br />

de voortuinen van de huizen langs de<br />

Zuidsingel grote kans lopen straks<br />

alle teelaarde te verliezen. Het betreft<br />

overigens niet de gehele Zuidsingel.<br />

maar hoofdzakelijk het deel dat liet<br />

dichtst bij de Emmaweg gelegen is.<br />

Over het hoe en waarom van de<br />

onlangs ontdekte fout is nog weinig<br />

te vertellen, schijnt het, Wellicht<br />

heeft de wens een aansluiting van de<br />

Zuidsingel op een extra brug over de<br />

's-Gravelandsevaart een rol gespeeld.<br />

De kwestie stond ten tijde van de<br />

bouw van Groenhoven I — ruim vier<br />

jaar geleden — in de volle belangstelling.<br />

Het staat echter vast dat door de<br />

gemeenteraad nooit een besluit of<br />

suggestie in die richting is gedaan.<br />

terwijl in het bestemmingsplan er<br />

niets van is terug te vinden. Groenhoven<br />

I wordt overigens gekenmerkt<br />

door moeilijkheden met trottoirs en<br />

wegen. Het raadslid de heer W. Hafkamp:<br />

„Het is gewoon een schandaal, zoals<br />

het er bij ligt, met verzakte trottoirs.<br />

en enorme drempels in die wegen. Ze<br />

liggen gewoonweg verkeerd. Het moet<br />

maar eens goed onderzocht worden<br />

wie hier de schuldige van is. Na de<br />

affaire met het winkelcentrum weer<br />

iets om eens goed over na te denken".i<br />

Na alle moeilijkheden die in Groen- •<br />

hoven I geweest zijn. is het niet<br />

denkbeeldig dat de exploitatieopzet<br />

gevaarlijk dicht in de buurt vaA het<br />

nulpunt komt. Tenslotte is het wach-;<br />

ten nog steeds op een doorbraak van<br />

de Aalscholverlaan naar de Oranjeweg.<br />

7ién van de twee benodigde hui-,<br />

zen is daarvoor al aangekocht. En<br />

ook de aansluiting van Zuidsingel en<br />

Reigerlaan op de Emmaweg is nog<br />

verre van afgerond. •<br />

Het is voor de gemeente een geluk<br />

dat het bestemmingsplan nog niet is<br />

afgerond. Een eventueel tekort in de<br />

exploitatie kan nog op het laatste<br />

kleine stukje verhaald worden.


Paar extra huizen<br />

in Groenhoven I<br />

's-GItAVELAND — De tweede wijziging<br />

van het bestemmingsplan Groenhoven<br />

I is er door. De raad is akkoord<br />

gegaan met het voorstel van b.<br />

en w. de bestemming „bedrijfsterrein",<br />

die gold voor een klein stuk<br />

grond grenzend aan Zuidsingel en<br />

Emmaweg te wijzigen in „woningbouw".<br />

Tegen het plan zijn geen bezwaren<br />

ingebracht.<br />

Het aanzien van Groenhoven I zal<br />

bij realisering van , de mogelijk gemaakte<br />

woningbouw aanzienlijk verbeteren.<br />

Voor de woningzoekenden<br />

van de gemeente heeft het echter<br />

weinig om het lijf. Er is "te weinig<br />

grond in handen -van de gemeente,.en<br />

het mogelijke aantal woningen is te<br />

laag om goedkoop te kunnen bouwen.<br />

Op redelijk korte termijn is, zelfs als<br />

eventuele grondonderhandelingen<br />

voorspoedig verlopen, niet meer dan<br />

een zestiental woningen te verwachten,<br />

waarschijnlijk louter in de premiekoop-<br />

en vrije sector.<br />

Groenhoven I zal wat gestoffeerd<br />

worden met de lindebomen die nu op<br />

de B. Udolaan staan. De omwonenden<br />

hebben daar geklaagd over aanslag<br />

op hun onder deze bomen geparkeerde<br />

auto's. De heer Hafkamp stelde<br />

daarom voor de linden met kluit en<br />

al over te plaatsen. De mogelijkheden<br />

hiertoe, en de hieraan verbonden kosten,<br />

zullen door het college onderzocht<br />

worden.


9~-' ravelan, 1972 in<br />

cijfers uitgedrukt<br />

'S-GRAVELAND — Het aantal<br />

inwoners van 's-Graveland is gedurende<br />

1972 gestegen. Op 1 <strong>januari</strong><br />

van het afgelopen jaar telde de<br />

gemeente 8191 zielen, op 31 december<br />

wren dat er 8451. Er kwamen<br />

er dus, voor de goede rekenaar,<br />

260 bij. Het geboortecijfer was 138,<br />

te weten 60 jongens en 78 meisjes.<br />

Er overleden 35 mannen en 27<br />

vrouwen, in totaal 662. Het geboorte-overschot<br />

komt daarmee<br />

op 76.<br />

In de gemeente vestigden zich 596<br />

personen, er vertrokken er 411. Als<br />

vestigingssaldo blijft over 185. Een<br />

rekensommetje leert dan dat er eigenlijk<br />

8452 inwoners zijn, maar dat<br />

ene verschil zal wel op een rekenfoutje<br />

berusten. Gebouwd werd er<br />

ook. Een jaar geleden waren er 46<br />

woningen in aanbouw. 7 premie-huur<br />

en 39 vrije sector. Er kwamen er heel<br />

wat meer gereed, namelijk 90. Een<br />

prestatie die op naam van Groenhoven<br />

III Is te schrijven. Behalve de al<br />

genoemde 7 premlehuurwoningen waren<br />

dat 10 premiekoopwoningen, 30<br />

woningwetters en 43 ongesubsidiëerde<br />

huizen.<br />

Op 31 december waren er 26 woningwetwoningen<br />

in aanbouw, 30<br />

premiekoopwoningen en nog eens 27<br />

premieloze woningen. Er werden het<br />

vorig jaar 2 huizen gesloopt, De poli-<br />

,<br />

tie had het druk, 147 misdrijven eisten<br />

de aandacht, terwijl 202 overtredingen<br />

van diverse pluimage geconstateerd<br />

werden.<br />

VERKKEER<br />

Niet minder dan 1044 verkeersovertredingen<br />

traden aan het daglicht,<br />

waarvan 631 wegens het overschrijden<br />

van de maximum snelheid. Het<br />

's-Gravelandse wegennet maakte 244<br />

verkeersongevallen :mee. Nog niet<br />

eens de helft. liep af met lichte materiële<br />

schade. Niet minder dan 10 doden<br />

waren te betreuren, terwijl nog<br />

eens 37 ongelukken met zwaar lichamelijk<br />

letsel geteld werden. Een zelfde<br />

aantal liep af met minder ernstige<br />

verwondingen. Zware materiële schade<br />

werd in 59 gevallen toegebracht. '


ERNSTIGE KRITIEICOP JUSTITIE<br />

;<br />

Winkelier had ongewone<br />

. , ,<br />

ontmoeting met morener<br />

KORTENHOEF — Een inbraak en<br />

twee pogingen tot inbraak waren ten<br />

laste gelegd aan de 42-jarige H. A. J.<br />

uit Kortenhoef, die voor de Amsterdamse<br />

rechtbank terechtstond. Hij<br />

ontkende schuldig te zijn aan een<br />

inbraak, die in de nacht van 24 oktober<br />

werd gepleegd in een winkel in<br />

de Gijsbrecht van Amstelstraat in<br />

Hilversum. Ook ontkende hij de man<br />

te zijn. die door een twee huizen<br />

verderop gevestigde winkelier op zijn<br />

dak werd aangetroffen, waar hij<br />

doende was een ruit te forceren. Deze<br />

winkelier had de inbreker op het dak<br />

geruime tijd aan de praat gehouden<br />

en diens signalement goed in zich<br />

opgenomen. Toen hij er uiteindelijk<br />

niet in slaagde, door het gooien van<br />

steentjes de aandacht van omwonenden<br />

te trekken, liet hij de inbreker<br />

lopen.<br />

J. werd kort daarna door de Hil-<br />

versumse politie aangehouden, nadat<br />

die door de eigenaar van de eerste<br />

winkel — waar overigens alleen drie<br />

pakjes batterijen werden ontvreemd<br />

— was gealarmeerd. De aandacht van<br />

de politiepatrouille viel op J., omdat<br />

die probeerde zich van zijn jas, waar-<br />

in zich later pakjes batterijen bleken<br />

te bevinden, te ontdoen en op de<br />

vlucht sloeg. Een buurtbewoner vond<br />

de volgende dag in zijn tuintje een<br />

aantal schroevedraaiers. die hij de<br />

vorige avond had zien weggooien<br />

door een vluchtende man, die door<br />

een politiewagen werd gevolgd. Om-<br />

.<br />

dat de getuige bijziende was, kon hij<br />

niet verklaren, of J. de vluchtende<br />

man was geweest. Veel positiever was<br />

de verklaring van de winkelier, die<br />

op zijn dak de ongewone ontmoeting<br />

met de inbreker had gehad. Hij herkende<br />

zonder enige twijfel J. als de<br />

man, met wie hij enige tijd had staan<br />

praten en die een ongeloofwaardig<br />

verhaal had verteld over iemand die<br />

hij achtervolgde. Een poging tot inbraak<br />

bij een garagebedrijf in Bussum,<br />

waarbij de verdachte begin deze<br />

maand door de politie op heterdaad<br />

werd betrapt, bekende J. tenslotte<br />

wel. e<br />

In zijn requisitoir noemde de officier<br />

van justitie de verdachte een<br />

hopeloos geval, waarvoor hij geen<br />

heil meer zag in een voorwaardelijke<br />

veroordeling. De man is al vele malen<br />

veroordeeld, maar moet volgens de<br />

officier wel als verminderd toerekeningsvatbaar<br />

worden beschouwd. De<br />

officier vorderde een gevangenisstraf<br />

van 8 maanden. De twee raadsvrouwen<br />

van de verdachte haalden in hun<br />

pleidooien fors uit in de richting van<br />

het justitiële apparaat, dat niet in<br />

staat is geweest J. de hulp te geven,<br />

die hij nodig heeft.<br />

„De justitie heeft hopeloos gefaald",<br />

aldus één van de raadsvrouwen, „opsluiten<br />

heeft in dit geval geen enkele<br />

zin, hulp wel". Ook een ter zitting<br />

aanwezige reclasseringsambtenaar liet<br />

zich kritisch uit over het tot dusver<br />

gevoerde beleid. „Er zijn vreselijk<br />

gekke dingen gedaan", luidde zijn<br />

oordeel, „en die waren toen de verdachte<br />

uiteindelijk bij ons kwam met<br />

de beste wil van de wereld niet meer<br />

recht te trekken".<br />

De ernstige misslag in dit verband<br />

was wel, dat J. na een' terbeschikkingstelling<br />

zonder enige hulp of begeleiding<br />

op straat kwam te staan en<br />

met zijn vrouw en vijf kinderen van<br />

j 145 per week aan bijstand moest<br />

zien rond te komen. „De maatschappij<br />

heeft niet adequaat gereageerd op<br />

wat er met deze verdachte aan • de<br />

hand was", vond een raadsvrouwe.<br />

„Voor deze bagatelbedrijven is een eis<br />

van acht maanden volkomen overdreven".<br />

„Die eis gaat op de oude weg<br />

voort en is de officier ingegeven door<br />

het verleden", was de andere raadsvrouwe<br />

het met haar eens. '<br />

De rechtbank wijst over veertien<br />

dagen vonnis.


Brieven naar gemeente en p lder<br />

AN N 11,N. A<br />

VRACHTW_A „)-<br />

NKI: VEEN. 's -GRAVELAND<br />

— Na vijf maanden zijn de bewoners<br />

van de Canneburgerweg<br />

bet ben. Zij hebben genoeg van<br />

zware vrachtwagens die elke dag<br />

bij nacht en ontij vlak langs de<br />

huizen denderen. Zij wensen<br />

wat meer zekerheid dat hun<br />

schoolgaande kinderen in de loop<br />

van de middag weer onbeschadigd<br />

thuis komen. Kortom, zij<br />

willen zo gauw mogelijk een<br />

nieuwe brug bij de Noordersluis.<br />

Want dat is de sleutel van al<br />

bun grieven. Een niet alleen van<br />

de bewoners, ook van de aan de<br />

Slenkweg gevestigde bedrijven.<br />

Maar die hebben zich een paar<br />

maanden geleden al verontrust<br />

tot het gemeentebestuur gewend.<br />

De gezamenlijke bewoners hebben<br />

zich, na een kortstondige<br />

maar succesvolle actie van de<br />

heer B. Bolle, per brief gewend<br />

tot gemeenteraad. college van b.<br />

en w. en de 's-Gravelandse polder.<br />

Een onhoudbare toestand.<br />

vindt de heer Bolle, zelf eigenlijk<br />

maar een nieuwlichter, die pas<br />

een paar maanden aan de Canneburgerweg<br />

woont. Maar zijn<br />

ervaringen met de intensiteit<br />

van het verkeer op het smalle<br />

weggetje zijn er niet minder om.<br />

Baat was de reden dat hij zijn<br />

buren gepolst heeft over een<br />

eventueel te ondernemen actie.<br />

De grootste klacht bleek de snelheid<br />

van de vele tonnen wegende<br />

vrachtkolossen te zijn, en de vele<br />

keren per dag dat zij langs rijden.<br />

De huizen staan gewoon te<br />

trillen, als zo'n ding langs rijdt.<br />

Soms op nog geen halve meter<br />

van een huis. Deze weg wordt<br />

sedert het instorten van de brug<br />

stelselmatig kapotgereden. Hij is<br />

niet bestemd voor zwaar vrachtverkeer,<br />

en het gevolg is dat in<br />

de huizen scheuren komen.<br />

HOOP<br />

Veertig handtekeningen heeft<br />

de heer Bolle verzameld, misschien<br />

maakt het indruk. Het is<br />

een zaak van de polder, maar<br />

ck:,er is men heus overtuigd van<br />

re nood die geleden wordt. De<br />

bi ,p in polderkringen op de mogilikheid<br />

de oude sluisbrug to<br />

vervangen ,áOor één met onbeperkt<br />

draagvermogen, is er een<br />

sprekend voorbeeld van.<br />

De bewoners hopen alleen dat<br />

hun brief, en cie er in geuite<br />

vtirtarigerts de uiteindelijk ver-<br />

:4., i ,,raordelijke instantie, in dit<br />

geval gedeputeerde staten, op de<br />

lit,nrie steiler. en de behoefte aan<br />

t,ast bandeiiin weer eens wat on-<br />

2,7..Tstrepen.<br />

Sprekend !!..1i!ai van he, :tinge<br />

den geletkn .UM deze scheur nattwelifics zichtbaar, nu is hij anderhalve<br />

centinieter breed.


Heden overleed mijn lieve man en onze zorgzame<br />

vader, grootvader en overgrootvader<br />

JOHANNES HENDRIKUS STUYVER<br />

op de leeftijd van 84 jaar.<br />

's-Graveland, 27 <strong>januari</strong> 1973<br />

Huize „Oostereinde"<br />

M. P. Stuyver-Ridder<br />

Kinderen, kleinkinderen<br />

en achterkleinkinderen<br />

De overledene is opgebaard in het Algemeen<br />

Uitvaartcentrum Huize „Den Huil", Utrechtseweg<br />

11 te Hilversum.<br />

Bezoek aldaar woensdag van 18-20 uur.<br />

Thuis liever geen bezoek<br />

De gezongen uitvaartdienst wordt gehouden<br />

donderdag 1 februari om 10.30 uur in de parochiekerk<br />

van de H. Antonius van Padua te<br />

Kortenhoef, waarna aldaar de begrafenis zal<br />

plaatsvinden op het r.-k. kerkhof.<br />

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis<br />

in café „De Tram", Kerklaan 8 te Kortenhoef.


Wij ontvingen het droevige<br />

bericht van het<br />

overlijden van de 84-<br />

j arige<br />

J. H. STUYVER<br />

uit Kortenhoef.<br />

Wij zullen in de toekomst<br />

nog vele malen<br />

terugdenken aan de onvermoeibare<br />

inzet, waarmee<br />

hij onze vereniging<br />

veel heeft gesteund.<br />

Moge deze inzet ook een<br />

grote steun zijn voor<br />

zijn nabestaanden. ,<br />

Muziekvereniging<br />

Amicitia<br />

te Kortenhoef.


NIEUWIGHEIDJE IN 's-GRAVELAND:<br />

E n politiek café<br />

'S-GRAVELAND. — Met ingang<br />

van 27 februari zal 's-Graveland<br />

er een café bij hebben. Niet zomaar<br />

één, maar een bijzonder etablissement.<br />

Op die dinsdag zal in<br />

het zijzaaltje van het Kortenhoefse<br />

Rechthuis, het politiek café ten<br />

doop worden gehouden. De bedoe-<br />

ling is dat de bijeenkomsten maan-<br />

delijks gehouden zullen worden.<br />

De zaalkosten worden gedragen<br />

door de diverse politieke groeperingen<br />

binnen de gemeente, de genoten consumpties<br />

(benen echter uit eigen zak<br />

bekostigd worden. Niettemin is iedereen,<br />

al of niet politiek geëngageerd,<br />

partijlid of buitenstaander, van<br />

harte welkom op het maandelijkse<br />

praatavondje. Het is evenwel nog niet<br />

duidelijk of de café-avonden in dui<br />

delijke samenhang met de raadsvergaderingen<br />

vastgesteld zullen. worden.<br />

De eerste vindt plaats op de laatste<br />

dinsdag van de maand, de raadsvergaderingen<br />

zijn op de laatste donderdag,<br />

in de regel. Als deze verdeling<br />

tot traditie wordt verheven, is het<br />

politiek (mie een uitstekende gelegenheid<br />

voor de belangstellende burger<br />

om van le voren op informele en<br />

ontspannen wijze met de heren<br />

raadsleden van gedachten te wisselen<br />

over de enkele dagen later te behandelen<br />

raadsagenda. Inspraak via een<br />

athterdeurtje, en in het bijzonder<br />

omdat alle partijen •n het café deelnemen.<br />

UNIEK<br />

„Een unieke gelegenheid voor nauwer<br />

contact tussen raadsleden onderling<br />

en tussen de besturen en leden<br />

van de verschillende partijen", zegt<br />

de heer Fokke, die het idee lanceerde<br />

tijdens een gezellig samenzijn na af-<br />

loop van de nieuwjaarsreceptie. Hij<br />

wijst erop dat de meeste politieke<br />

cafés slechts gelijkgestemde gasten<br />

ontvangen. In 's-Graveland is het de<br />

bedoeling dat alle richtingen vertegenwoordigd<br />

zijn, zodat onder een<br />

gezellig drankje een geanimeerde en<br />

vruchtbare discussie kan ontstaan.<br />

Het is de bedoeling dat maandelijks<br />

datum, en de — steeds wisselende —<br />

plaats ruim te voren zullen worden<br />

aangekondigd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!