juli PDF

hk.kortenhoef.nl

juli PDF

Korten hoef

Openluchtconcert ter

ere van Prins

Bernhard

KORTENHOEF — Was het zaterdag

tot 's avonds 6 uur het prachtigste zomerweer,

dat men zich denken kan,

rond die tijd kwam er enige neerslag en

vreesde men, dat dit het begin zou zijn

van de door De Bilt voorspelde buien,

waardoor de door de Oranjevereniging

ter gelegenheid van de verjaardag van

prins Bernhard aangeboden muziek- en

zangavond letterlijk in het water zou

vallen. Later zou blijken dat men toch

te pessimistisch was geweest. De muziekvereniging

„Amicitia" trok zich van

de regen niets aan en vertrok, terwijl

de trommen met plastic waren bedekt,

van haar repetitielokaal aan de Emmaweg

onderwijl vrolijke muziek spelend,

naar de muziektent in de tuin van café

„De Trom" aan de Kerklaan. Daar had

men het tekort aan stoelen op vernuftige

wijze opgelost, door het plaatsen

van veilingkisten, waarop stevige planken

waren neergelegd, zodat een ieder

een zitplaats had. Toen „Amicitia" als

eerste het programma opende, had ziet

reeds een vrij talrijk publiek verzameld,

dat later nog toenam toen de regenwolken

de aftocht hadden geblazen, zodat

de toch niet weinige zitplaatsen onvoldoende

bleken en velen zich met een

staanplaats tevreden moesten stellen.

Op zeer vlotte wijze werden de diverse

nummers afgewerkt en in de prachtige

stille avond kon men volop genieten

van op fraaie wijze uitgevoerde muziek

en zang. Dat de aanwezigen het gebodene

zeer op prijs stelden bleek uit het

telkens opklaterend luid applaus.

Behalve door „Amlaitia" werd aan

deze avond medewerking verleend door

het kinderkoor van de zangvereniging

i„Excelsior" te 's-Graveland (prachtig

klonken de frêle kinderstemmetjes), de

gemengde zangvereniging „Crescendo"

uit Kortenhoef, de muziekvereniging


Volksspelen met veel zon op

verjaardag van de prins


Zaterdagmorgen begonnen de feeste -

Port '

engen tijkheden met de kinderspelen. Nadat de

versnaperingen waren uitgedeeld begonnen

de spelletjes.

Uitslagen

De uitslagen waren hier:

Jongens 7 jaar, vlaggetjes steken: 1.

ANKEVEEN - Onder vrolijke klanken

van de Vriendschapskring trok de

Jons Schoure, 2. Piet Ketelaar, 3. Rias

Ankeveense schooljeugd vrijdagavond Bos.

Jongens 8 jaar, hardlopen: 1. Johan

naar de muziektent waar burgemeester

Bührmann het Oranjefeest opende. Spre-

Koster, 2. Peter v. Bennekom, 3. Jan

ker prees het idee van het cornite om

Huisman.

Jongens 9 jaar, broodjes happen: 1.

het Oranjefeest te houden op de verjaardag

van onze prins. Prins Bernhard,

Hans Verdonk, 2. Gerard v. Laere, 3.

zo vervolgde hij, betekent 'zeer veel voor

Henk Keijzer.

ons land en hij schetste hem als een

Jongens 10 en 11.- jaar, hindernis lopen:

1. Gerrit Teunissen, 2. Sjaak v. Heumen,

zeer begaafd man.

3. Koen Holdinga.

De burgemeester die van zeer nabij Jongens van 12 jaar en ouder, fietsen-

met de prins contact heeft gehad, verrace: 1. Henk Berends, 2. Hans v. Houzekerde

dat wanneer de prins niet van ten, 3. Hans Fernhout.

koninklijke bloede was geweest, hij toch Meisjes 7 jaar, vlaggetjes steken: 1.

een zeer voorname positie in onze Bettie Koster, 2. Henriëtte .v. d. Pauw,

economische samenleving zou hebben. 3. Greetje v. Rijn.

Met een driewerf hoera op de jarige Meisjes 8 jaar, aardappel gooien: 1. Jan-

prins verklaarde de burgemeester het nie v. Wettum, 2. Ria Leliveld, 3. Lenie

feest officieel voor geopend en zette de Valkier.

Vriendschapskring het Wilhelmus in. Meisjes 9 jaar, wedloop met el op lepel:

Nadat de muziekvereniging enige 1. Ria v. d. Pauw, 2. Asti Bosse, 3. Rietje

marsen had gespeeld kwam burgemees- Holdinga.

ter Bührmann tot de ontdekking dat hij

Meisjes 10 en 11 jaar, was ophangen:

nog ièts vergeten was, n.l. het 25-jarig

1. Truusje v. Rijn, 2. Lenie v. Dijk Hd.,

jubileum van de heer J. H. Portengen

3, Mia. Swart.

als bestuurslid van het Oranje Comite.

Meisjes 12 jaar en ouder, stoelendans:

Aan de heer Portengen, zo zei hij, heeft

1. Sjaan Splinter, 2. Henny Dubelaar,

Aiakeveen veel te danken om feest te

3. Mary de Groot.

kunnen vieren.

De zangvereniging „Inter Nos", ver

volgde daarna met enige mooie nummers.

Dit dameskoor dat voor het eerst

In het openbaar optrad, maakte een

zeer goede Indruk. Het zal op het

concours te Hoog Soeren o.i.v. de heer

P. van Schie, dan ook goede resultaten

kunnen bereiken.

Hierna vertrokken allen naar het

wapen van Ankeveen, waar gestart

werd voor de ronde van Ankeveen. Deze

jaarlijkse traditie oogste zeer veel publiek

en ware het niet zo warm, er

zouden nog meer deelnemers geweest

zijn.

De Splinters

De heer

De eerste prijs werd gewonnen door

Piet Splinter, de tweede door Beb Splinter

en als derde Wim Hagen. Na dit

festijn kwam er wat sensatie met het

tonnetje steken. Vele natte plekken

werden hiermee opgehaald en het eindresultaat

was: 1. Piet Hagen, 2. Marie

Holdinga, 3. ,Cors Groeneveld. Met het

broodjeshappen voor dames werd de

eerste dag besloten. De resultaten

waren hier': 1. Rie Leurs, 2. Ria Leurs,

3. Toos Huppelschoten en 4. Truus Splinter.

Om ca. 2 uur werden de spelen voor

volwassenen voortgezet met de volgende

resultaten:

Driebeenlopen voor dames: 1. Coby

Vermeulen met Rie Leurs, 2. Lies Hagen

met Nel van Schie, 3. Teuni Vermeer

met Corrie Leurs.

Het gekostumeerd boegsprietlopen trok

weer als andere jaren veel publiek en

deelnemers. De prijzen voor het kostuum

waren als volgt: 1. Joop Veenman, 2.

Dries Groeneveld, 3. "Ton Kasterman, 4.

Cor van Schie.

En voor het boegsprietlopen: 1. Evert

Stalenhoef, 2. Harry Stuiver en 3. Piet

Splinter. •

Zaklopen voor jongens van 14 en 15 jaar:

1. Harrie Torsing, 2. Nico Andriessen

en 3, Wim Hagen.

Zaklopen voor meisjes van 14 en 15 jaar:

1. Rini Leurs, 2. Annie Andriessen en

3. Anneke v. d. Pauw.

Hindernis lopen voor heren: 1. Jan

Hagen, 2. Niek Huisman, 3. Joop Veenman.

Ringrijden met fietsen: 1. Toon Vermeulen,

2. Jan Kasterman en 3. Rie v.

Doorn.

Hardlopen

Om ca. 7 uur werd gestart voor de

nationale ronde van Ankaveen. Voor

deze hardloperij waren 6 deelnemers,

onder wie maar één uit Ankeveen.

Eerste werd hier de winnaar van vorig

jaar n.l. H. Roukens uit Nederhorst den

Berg, zodat hij de beker thans definitief

in zijn bezit heeft. Zijn tijd was rond

21 minuten. 2 werd Dick Kasterman uit

Ankeveen in 221/2 minnut en 3 Nap

in. 23%rninnut.. Hierna ging men weer

naar ?het feestterrein om kruiwagen te

rijden_ De resultaten waren hier: 1. 3- 811

en Door Hagen, 2, Wim v. Doorn en

mevr. Oudshoorn, 3. Jaap Meester en

Rie Leurs,

Hierna volgde de fietsenrace voor heren:

1. Cor de Groot, 2. Eep Floldinga, 3.

Jaap Meester.

'En tot slot de stoelendans voor dames:

1. Coby Verrneulen, 2. Rini v. d. Pauw

en 3. Rietje v. d. Riet.

Te warm

De zeer hoge temperatuur was de

rioorzaak, dat de spelen niet zoveel

deelnemers trokken als andere jaren,

maar de toesehouwerschare was ditmaal

dubbel groot. De door de IJsclub en het

Oranje Comite aangekochte versterker

heeft uitstekend voldaan en ook doorlopend

is er nu muziek geweest.

De prijzen werden uitgereikt in het

wapen van Ankeveen en velen maakten

van de gelegenheid gebruikt, om, ondanks

de warmte, toch nog een dansje

te maken. Het Comite en de bevolking

van Ankeveen kan daarom op een zeer

geslaagd Oranjefeest terugzien. De

E.H.B.0._post heeft slechts enkele malen

haar hulp moeten verlenen, maar heeft

bewezen toch onmisbaar te zijn bij de

spelen.


« Wn2.14 kergnnering aan

DIARIA 1N1A 111 BIJK

Weduwe van

ANTONIUS ADRIANUS KETELAAR

geboren te Nederhorag den Berg 27 april 1875,

' leden te Ankeveen, na voorzien ie rijn van

.11. Sacramenten der Stervenden, 29 juni

en begraven 2 juli d.a.v. op her R.K.

Kerkhof aldaar.

..

-

WI veel zwoegen en zorgen, na veel vragen

111 /bidden heb ik eindelijk mijn vermoeid

g fd ter ru•Ar mogen neerleggen. Mijn zie'

ik aan mijn Sebepper terug ge,,aever

: leven heeft mij veel zorgen gcbaars1

ar ook veel vreugde hel, ik gekend.

n kinderen hebben mijn levenapad me

pI1 en bestrooid, maar ook doornen hebber

.,riill geprikt en veel leed gedaan. More allen

heb ik bemind met moederlijke li, fde en

als de kralen van mijn rozenkran. nu mijn

vinger. gleden, waren mijn gedachten bij

God, bij Maria en bij 1.1 mijn lieve kinderen.

Nu beveel ik U allen aan God - dient hem

uit geheel Uw kart en hebt elkander hartelijk

lief. .

Dierbare familieleden en kleinkinderen, ik

groet U allen bij mijn intocht in het hemel.

vaderland

Veel heb ik voor U gebeden, bidt ook voor mij

Mijn Jeza• barmharligheid.

fleer geef haar de eeuwige ruit

en hei eeuwige Licht verxchijne han,.

dat zij Faxte in vrede. Amen.

Onze rad., -- ir,.„ „,,g,„,.,


's-Graveland

E.H.B.O. hield voor

het eerst oefening

op straat

Drukte bij gemeentehuis

'S-GRAVELAND — Gisteravond hield

Je Kon. Ned. vereniging E.H.B.O. afd

's-Graveland en omstreken tegenover het

gemeentehuis een grotoese oefenmg.

Deze oefening stelde voor dat een dame

komende van het gemeentehuis aangereden

werd door een naderende auto. De

vrouw, die op de fiets reed, werd door

de auto geschept en tegen het trottoir

geslingerd en kreeg hierdoor een gecompliceerde

onderbeenbreuk. Een tweede

dame in de auto sloeg met het hoofd

tegen de voorruit en liep hierdoor snijwonden

aan het voorhoofd op.

De heer v. Klaveren, grimeur van de

E.H.B.0.-vereniging, had deze dames

goed geschminkt, waardoor deze oefening

bijna niet van een echt ongeluk te

onderscheiden was. Dokter Ruys, die

deze oefening leidde, zag nauwlettend

toe dat er geen verkeerde handelingen

werden verricht.

Ook zuster Haverman was aanwezig.

De E.H.B.0.-ers deden hun werk precies

en nauwkeurig, zodat als er een

werkelijk ongeluk gebeuren zou, men

niet bevreesd behoefde te zijn, dat men

verkeerd verbonden of „mishandeld" zal

worden.

Deze oefening trok natuurlijk veel

belangstelling, want menige niets vermoedende

atobestuurder reed langzaam

om dit „grote ongeluk' goed te kunnen

zien...

iDt was de eerste keer, dat de afd.

's-Graveland en omstreken een oefening

buiten hield en ditmaal dan ook met

voldoening en succes.


Korten hoef

Petroleumstel door

dichtslaande deur

om gevallen

KORTENHOEF -- Al vroeg in de ochtend

ging de brandsirene. Om half zes

had P.S. een keteltje water cp en petroleumstel

gezet. De deur van het

keukentje stond open. Vermoedelijk is

deze dichtgeslagen en heeft daarbij het

petroleumstel geraakt.

Een broer van hem zag de vlammen

in de keuken. Toen de brandweer kwam

was het vuur al gedoofd. Er is schade

In het keukentje aangericht.


KORTENHOEF, — De bliksem is ingeslagen

in twee in aanbouw zijnde woningen

achter de r.-k. kerk. De arbeiders

die op 20 meter van het bouwwerk

stonden te schuilen, waren plotseling

verblind door een vuurbal. Toen men

van de schrik bekomen was zag men

de ravage: een muur en balken waren

gogroffen en lagen als een puinhoop verspreid.


Korten hoef

Hooibroei

KORTENHOEF — Vanochtend werd

le brandweer gealarmeerd voor hooi-

)roei bij de landbouwer L. F. S. Men

onmiddellijk begonnen met het uiteentalen

van het hooi.


T.O.G. behaalde een

eerste prijs

's-GRAVELAND — Op het in Zeist

gehouden concours behaalde gisteren

het 's-Gravelandse dameskoor T.O.G.

onder leiding van zijn dirigent Pierre

Br1l een eerste prijs met een totaal

van 322 punten.

Gezongen werd het verplichte nummer

„Bloemen" van Jacq Scholten en

een vrij nummer „Agnus Dei" van

Hendr. Altink.

Dat TOG een goed koor is, blijkt wel

uit de grote deelname aan dit concours,

want er waren niet minder dan 32 af-

, delingen aanwezig.


Kortenhoef

Ronde van Kortenhoef

houdt beloften in

KORTENHOEF — De Ronde van

Kortenhoef, die zaterdagmiddag zal

worden verreden, mag zich in een grote

belangstelling van prominente wielrenners

verheugen. Bij de meer dan vijftig

amateurs, die aan de start zullen verschijnen

hebben zich thans ook Ben Teilnisse

(Utrecht), Ab van Egmond (Den

Haag) en Mik Snijders (Halfweg) gevoegd.

Ben Teunisse is provinciaal kampioen

van Utrecht en was derde in de Ronde

van Midden-Nederland.

Ab van Egmond is kampioen van de

provincie Zuidholland. Ook Mik Snij.

ders behaalde dit seizoen al enige gemerkelijke

successen. Van een felle

sportieve strijd kan men derhalve verzekerd

.kijri!

De organisatoren, die zich veel moeiten

getroosten en al hun vrije tijd opofferen

om deze wedstrijd over 100 kilometer

in Alle opzichten te doen slagen

en op „rolletjes" te doen verlopen, ontvangen

vele blijken van sympathie.

Zo hebben diverse winkeliers fraaie

premies door te Verrijden• sprints beschlkbaar.ities

d t Sj d .

"Int•.!:0)«

:niet de, afsluithi3Oit g

tot -6 uur, is door B. .Van

Kbrtenhoef bepaald, dat de winkers vtijdagavond

en zaterdagavond tot-10 uur

geopend mogen blijven, zodat men ook

na afloop van de wedstrijd nog inkopen

kan doen.


Ankeveen

Schoorsteenbrandje

- heel hardnekkig -

in „B erkenrode"

ANKE VEEN — Tweede kerstdag

brak er een hardnekkige schoorsteenbrand

uit in de villa „Berkenrode", bewoond

door baron B, A. P. van Harinxma

thoe Slooten. Door omwonenden

werd geprobeerd met zout het vuur

te blussen, maar dit gelukte niet. De

inmiddels gearriveerde brandweren uit

Kortenhoef, 's-Graveland en Neder

horst den Berg zijn nog geruime tijd

bezig geweest voordat het vuur geheel

gedoofd was,


; •

Burgemeester legde eerste,

steen voor 42 woningen

Riolering en cultureel centrum

nu de eerste

Nu de scholen

KORTENHOEF — Op het feestelijk

met vlaggen versierde bouwterrein achter

de Rooms-katholieke kerk vond gisteren

de eerste steenlegging plaats van

een complex van tweeënveertig woningwetwoningen

door burgemeester D.

Wildeboer. Onder de talrijke aanwezigen

merkten we op de wethouders H. Brouwer

en G. A. de Heus, alsmede de raadsleden

J. Blom sr. en C. de Kloet, en de

gemeentearchitect de heer J. W. Stigter.

In zijn toespraak bracht de burgemeester

in herinnering, dat in 1930 een begin

werd gemaakt met de bouw van woningen

aan de overzijde van de Kerklaan,

thans bekend als Oranjebuurt. In de naoorlogse

jaren is dit uitbreidingsplan geheel

volgebouwd en omdat verdere bouw

langs de Kerklaan geen genade kon vinden

in de ogen van desbetreffende instanties

zag het gemeentebestuur zich

genoodzaakt naar andere bouwterreinen

om te zien. Door de bouwkundige, professor

Wieger Bruin werd toen een plan,

ontworpen voor de bouw van ongeveer

honderd woningen achter de r.-k, kerk.

De moeilijkheden waren hiermede evenwel

niet opgelost: er was nu wel bouwgrond,

maar geen bouwvolume.

De technische dienst ontwierp een

plan voor de bouw van 42 woningen en

de aannemer H. Lagerwey te Nederhorst

den Berg werd bereid gevonden deze

voor de door de regering vastgestelde

prijs te bouwen. Van de provinciale directie

van volkshuisvesting en bouwnijverheid

te Haarlem werd alle mogelijke

medewerking ondervonden zodat de gemeente

binnen niet al te lange tijd in

het bezit was van de rijksvergoeding,

terwijl door Gedeputeerde Staten van

Noordholland extra bouwvolume werd

beschikbaar gesteld voor deze 42 woningen.

Door dokter G. Hemrnes en het hoofd

van het kerkbestuur werd spontaan

medegewerkt aan de tot standkoming

van de toegangswegen tot het terrein.

Allerlei geruchten doen de ronde met betrekking

tot deze 42 woningen, als zouden

deze woningen gebouwd worden voor

niet-ingezetenen enzovoort.

Niets is echter minder waar: zoals bij

de bouw van woningwetwoningen gebruikelijk

Is moet hiervan een percentage

ter beschikking van het rijk gesteld

worden. Ook zal een aantal krotwoningen

moeten worden afgebroken. Voor

deze woningen dus moeten ook woningen

beschikbaar komen.

Nieuwe fase

Met de bouw van deze 42 woningen

Is een nieuwe fase met betrekking tot

de gemeente Kortenhoef ingeluid.

Dit nieuwe uitbreidingsplan stelt

het gemeentebestuur ook v0Or nieuwe

problemen: binnen niet al te

bange ted zullen hier behalve wonin-

1,JUICLM.CIL

Ankeveen - 's-Graveland - -Kertennoef

Archief/Verz

gen ook scholen n andere Oen are

gebouwen verrijzen. Het bestuur van

het Witte-Kruis zal zich moeten beraden

of het wijkgebouw aan de

Kerklaan niet door een groter gebouw

dient te worden vervangen,

meer gelegen in het centrum van

deze uitbreiding.

De stichting van een cultureel centrum

waartoe reeds plannen zijn ontworpen

is zeer belangrijk gezien het gebrek aan

lokaliteiten voor ontwikkeling en ontspanning.

En dit zijn slechts enkele belangrijke

onderwerpen. Met dit alles zal

de stedebouwkundige, professor Wieger

Bruin rekening moeten houden bij het

ontwerpen van de uitbreidingsplannen.

De uitbreiding van de gemeente brengt

ook de noodzaak met zich mee van het

stichten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

„We hopen", aldus de burgemeester,

„dat met de bouw hiervan binnen

niet al te lange tijd kan worden begonnen.

Omdat dit uitbreidingsplan zo'n

belangrijke mijlpaal is in de geschiedenis

van de gemeente Kortenhoef heeft het

gemeentebestuur gemeend aan deze eerste

steenlegging een meer officieel kakarter

te moeten geven. Alvorens ik

overga tot de eerste steenlegging wil ik

de aannemer veel succes toewensen. Ik

hoop, dat allen hier tot tevredenheid

mogen arbeiden en ik hoop ook, dat de

arbeiders hier „tevreden" werk zullen

hebben gevonden. Ook zij zullen meewerken

aan de uitvoering van de uitbreidingsplannen

van de gemeente Kortenhoef

en dus aan de oglossing van de woningnood

in deze gemeente. Want èn

aannemers èn arbeiders moeten begrijpen,

dat zij hier een gemeenschappelijk

doel nastreven. Dat is: zo spoedig mogelijk

een eind te maken aan de woningnood

en speciaal in onze gemeente.

Geld' is er

Een gelukkige omstandigheid is, dat

het gemeentebestuur er in geslaagd j8 de

beschikking te krijgen over de voor de

bouw benodigde gelden onder niet al te

zware voorwaarden. De technische dienst'

heeft met voortvarendheid gewerkt aan

de plannen voor deze woningen en een]

woord van dank aan architect en opzichters

Is hier dan ook zeker op zijn

plaats. Ook een woord van dank voor

de spontane wijze waarop de voorstellen

van burgemeester en wethouders door de

gemeenteraad werden ontvangen".

De burgemeester sprak de wens uit,

dat dit alles het begin moge zijn van een

grote uitbreiding van de .,zelfstandige"

gemeente Kortenhoef. Aannemer A. Lagerwey

sprak tenslotte nog enige woorden

en bood de burgemeester als herinnering

aan deze plechtigheid een fraaie

zilveren „blocnote" aan. De bij deze

bouw betrokken arbeiders werden niet

vergeten daar de burgemeester aan de

aannemer voor hen een enveloppe met

Inhoud Ser beschikking titelde,.

Inv.nr. Reg.nr.

Gooi cle Eerniand.er

«.

)

.4


Inv.nr.

Datum

Joop v. d. Putten (Den Haag)

won Ronde van Kortenhoef

Bertus Lute miste

de slag

De tweede wielerronde van Kortenhoef

is zaterdagmiddag gewonnen

door de 21-jarige Haagse amateureoureur

Joop van de Putten,

die in een felle eindspurt ,zijn rivalen

Ton Lagterop, Ben Tennissen,

Wim Snijders, Ab van Egmond,

Joop Wuurman en Jan Verwey van

de bloementuil wist af te houden.

Hiermede behaalde de kleine Hagenair

zijn negende overwinning

in dit seizoen in de open wedstrijden,

terwijl hij eveneens dit jaar

reeds ereplaatsen wist te bereiken

in de „klassiekers": Ronde van

Noordholland. Ronde van Nw.-

Nederland, Amsterdam-Arnhem en

de eerste etappe van Olympia's

Tour van Nederland.

In het sterk uitgedunde veld van renners

dat deze 100-km.koers uitreed,

waren het de Utrechter Wim de Paauw

en Gerrit Ruttenberg (Soest), die zich

onderscheidden. De Paauw door het

moedige solorijden achter het voortjagende

kopgroepje van zeven en de

„ijzeren" Ruttenberg die in een door

pech verloren wedstrijd toch dapper

door streed. Voor hein werd dan

ook de suikerprijs. Een derde renner

die in deze ronde op de voorgrond

trad was de Utrechter Jan Rademakers,

die door zijn onophoudelijke aanvallen

de strijd een bijzonder karakter

schonk. Juist enige ronden voor het einde

moest deze renner de strijd, na een

valpartij in een der bochten, staken.

Gijs Paauw staakt de strijd

De eerste twintig kilometers die de

renners onder de smalle wieltjes doormaalden

brachten al direct verrassingen.

De grootste was in deze periode

het uitvallen van de favoriet van deze

koers, de Utrechter Gijs Paauw. Na

eerst door pech achtervolgd te zijn en

hierdoor terrein te hebben verloren, gaf

Paauw, nadat hij zich weer in het peleton

had genesteld, na enige kilometers

op. In de voorste gelederen van het

peleton waren het vooral de plaatselijke

favoriet Bertus Lute en Ab van Eg-,

mond die zich danig roerden.

Na ongeveer 35 kilometer was het'

de Utrechter Ftademakers die zich een'

solovlucht permiteerde, doch die na enige

kilometers weer te niet werd gedaan

door een jagend peleton, waarin vooral

Wuurman, Lute, Van Egmond en Teu-

nissen zich dapper weerden. Echter

was het steeds weer de strijdlustige

Radernakers die het lont in het kruit-

vat wierp. Deze renner verkreeg dan

ook na afloop van de wedstrijd de premie

voor de meest strijdlustige renner,

die werd aangeboden door de mannen

van de Rijkspolitie o.l.v. adjudant

Van Amerongen.

Met nog ongeveer veertig kilometer,

te rijden werd de beslissende slag in

deze wedstrijd een feit. Het waren de'

Utrechters Rademakers en Teunissen

gevolgd door Lute en Tony Peters, die

deze inzetten. Toch zouden de renners

Wuurman, Van Egmond en De

Paauw de eerste aanval nog weten

af te slaan en de oproerlingen weer tot

orde weten te roepen. Zodra echter was

het viertal renners weer gepakt of een

nieuwe aanval was alweer in volle

gang. Nu waren het de Utrechters Verweij

en Rademakers, die niet Wuurman

en Van Egmond er tussen uit trokken.

Een tweede groep bestaande uit Hippie

de Boer, Bertus Lute, Tony Peters en

Joop van de Putten volgde de koplopers.

In het peleton zaten op dat moment

nog de favorieten Teunissen,

Snijders, Lagterop en de Amsterdammer

De Vries.

Onhandige dame

Voor laatstgenoemde zou echter

deze ‘vielerwedstrijd een vroegtijdig

einde krijgen toen een oudere dame

zich plotseling op het parcours begaf

om een kurk van een der drinkbekers

van de renners van de weg

af te halen. Zij deed dit echter op

een wel zeer onjuist moment, namelijk

toen het jagende veld renners

haar naderde. De Vries dook

dan ' ook over haar heen en was

voor' de strijd uitgeschakeld.

Met enige schrammen en builen kon

hij zich terugtrekken in het rennerskwartier.

In de situatie aan de kop

kwam nog even een verandering. Zeven '

koplopr•rs, Ton Lagterop, Joop Wuur-'

man, Joop van de Putten, Ben TeunnissP,

Jan Verweij. Ah van Egmond en

Wim Snijders joegen op de eindstreep

af achtervolgd door een eenzame renner

Wim de Paauw. Na een felle jacht van

de koplopers gelukte het hen zelfs de

staart van het veld renners, de alleenrijdende

Ruttenberg en een groepje met

Keuker, Lute, De Boer en Peters in te lopen,

zodat deze renners op een ronde

achterstand kwamen te staan. De laatste

ronden gingen onder hoogspanning

in. Wie zou uit het zevental renners

de sterkste zijn? Men dacht aan de

Utrechters Verweij en Teunissen, men

dacht aan Snijders en sprak over Lagterop.

Het was Joop van de Putten die

als eerste over de streep flitste gevolgd

op een fietalengte door Lagterop. Derde

werd de • Utrechtse kampioen. Ben Teu-,

"sen.

hisioriscrte

Ankeveen - 's-Graveland :,'Kortenhoef:

Archief/Verz.

-

Gooi & Eemiander •

• Reg.nr.

r 1

........

,

J

,


Burgemeester Wildeboer:

een bekwaam metselaar

Burgemeester Wildeboer beproeft

hier zipt krachten met

troffel en cement bij de eerste

steenlegging van een complex

woningwetwoningen van het

uitbreidingsplan van Kortenhoef.

Maandag heeft burgemeester Wildeboer

met bijzonder vaardige hn-nd

de eerste steen gelegd van een complex

van 42 woningwetwoningen achter

de Kerklaan te Kortenhoef. Overigens

waren er voor dat tijdstip talloze

ininder officiète stenen gelegd:

de eerste woning is al bijna onder de

kap:

De 42 woningen waar men nu mee

bezig is. komen in ieder geval dit '

jaar gereed. Men heeft ze gekregen,

dank zij een extra toewijzing van het

bouwvolume 1956.

Bij deze 42 komen nog eens 18 ivon.ngen

(bouwvolume 19571 waar men

ook nog dit jaar aan hoopt te be-

;innen. -

Iets ten oosten van dit complex

gaat de heer Matser uit Hilversum,

eveneens nog dit jaar, 40 particuliere

(premlei-woningen bouwen. Deze

woningen zijn bestemd voor mensen,

die 'economisch met het. Gooi verbonden'

zijn.

De gemeente Kortenhoef. die het

terrein verkocht, houdt een 'vinger

in de pap' bij de toewijzing.

Wat de toewijzing van de woningwetwoningen

betreft, kon burgemeester

Wildeboer, voor hij met metselen

begon, nadrukkelijk het gerucht,

dat de woningen voor mensen van

buiten Kortenhoef bestemd zijn, tegenspreken.

Men moet wel een zeker

percentage reserveren voor het rijk

(tien percent).

Een deel van de woningen zal bestemd

zijn voor Kortenhoevers, die

nu nog in krotwoningen moeten. buizen.

Die krotwoningen zullen nu.

dank zij het nieuwe complex. spoedig

kunnen verdwijnen. 'Een zeer belangrijke

gebeurtenis voor de volksgezondheid.'

noemde burgemeester

Wildeboer het terecht.

Hij wees er verder op, dat men er

.net de bouw van deze woningen nou

niet is. De consequentie zal immers

zijn, dat er te zijner tijd nieuwe scho-

'

len zullen moeten komen in deze

omgeving. Ook de bouw van een Cultureel

Centrum achtte burgemen tei

Wildeboer zeer noodzakelijk en bovendien

wees hij op de wen ,elnkhod

van een nieuw gebouw voor net

Witte Kruis.

Werklust genoeg

Werklust

Is er dus genoeg in het I

door samenvoegingsplannen bedreigde

Kortenhoef. Alleen de bouw van

60 woningwetwoningen is al een respectobele

prestatie. als men een

woningbezit heeft van in totaal ruim

zeshonderd woningen.

In het nieuwe complex is in ruime

mate rekening gehouden met de

huisvesting van grote gezinnen. Van

de 42 woningen zijn er twaalf bestemd

voor gezinnen met negen personen

en eenzelfde aantal voor gezinnen

met acht personen. Achttien

zullen 'onderdak kunnen bieden aan

zes personen.


Ankeveen

Woningbouw en de

verbreding van de

weg in de raad

Bouw van acht woningen,

ANKEVEEN. — Morgenavond om 8

uur vergaderen In de raadzaal te Ankeveen

de vroede vaderen van deze gemeente.

De agenda vermeldt naast een

vaststelling tot wijziging van salarisverordeningen

en een toekenning van

looncompensatie aan het gemeentepersoneel

in verband met de huurverhoging

ook de vaststelling van de begrotingswijzigingen

van de diensten 1956

en 1957. De verbreding van een gedeelte

van de Dorpsweg tussen Herenweg en

Bergschepad komt ook ter sprake. Het

vaststellen van de kredieten voor de

bouw van acht woningen aan de Blarcumlaan

is tevens in de agenda opgenomen

. Het betreft hier de bouw van twee

en zes woningwetwoningen,


Heden overleed tot onze

diepe droefheid, zacht en

kalm, onze lieve zorgzame

man, vader, behuwden

grootvader

Frederik van den Hoed

in de ouderdom van 70 j.

M. C. van den Hoed-

Welgemoed

M. J. Zijlstra-

van den Hoed

D. Zijlstra

Joke

's-Graveland, 11 juli 1957

Noordereind 130.

De teraardebestelling zal

plaatsvinden maandag,

15 juli a.s., om 14 uur,

op de Algemene begraafplaats

te 's-Graveland.


Kortenhoef

Oudjes bleken nog

zeer danslus lig

Gezellige trip van de

b ejaarden

KORTENHOEF — Het lek of Pluvius,

die de vorige week schitterde door

afwezigheid, een spaak in het wiel zou

steken bij de tocht van ouden van dagen

uit Kortenhoef, die gisteren hun jaarlijks

uitstapje maakten. Gehuld in regenkleding

verzamelde men zich te ongeveer

half elf bij het gemeentehuis, waar men

niettemin vol goede moed vertrok in de

richting Rhenen, waar men omstreeks

half een aan kwam. Onderweg had de

stoet vrolijke oudjes — want de stemming

zat er direct al goed in — gezeten

in twee grote toeringcars en enige

personenwagens al veel bekijks gehad.

Het weer was inmiddels opgeklaard en

velen maakten van de geboden gelegenheid

gebruik om het prachtige dierenpark

te bezichtigen. Het was dan ook

veel te gauw weer half vier, op welk

uur men vertrok naar de tweede pleisterplaats:

Renswoude, waar men in de

speeltuin de stramme leden nog eens

aan schommel en wip waagden.

Er werd door de oudjes gedanst dat

het een lieve lust was en het was

wonderlijk hoe knap sommigen nog op

de dansvloer ronddraaiden. Men was in

staat gebleken de tochtgenoten hier een

verzorgde koffietafel aan te bieden,

waarvan een smakelijk gebruik werd

gemaakt. De terugtocht werd hierna

weer aanvaard, zodat men te ongeveer

kwart voor acht in Kortenhoef terug

was. Daar stond de muziekvereniging

„Amicitia" al klaar om de reizigers met

een muziekje in te halen. In café

t Rechthuis" was men nog geruime

tijd gezellig bijeen. De overgebleven

snoeperijen waren vlug onder de jeugd

verdeeld en toen men uit elkaar ging

was men algemeen van mening, dat het

een heerlijke dag was geweest, waarmee

het comité aller eer had ingelegd.


Geen brandkast

• ANKEVEEY. Een :van de

punten, die gisteren in de raad

onder de hamer doorgingen was

een goedkeuring van G.S. voor

een krediet voor aanschaf van

meubilair voor de secretarie. Archiefkasten

mochten er wel komen,

maar voor de aangevraagde

brandkast werd geen krediet verleend.

Dat deed burgemeester mr.

J. Ch. Billirmann di verzuchting

slaken: „Als de pers dal nu maar

stil houdt, anders komen er vast

dieren op al".


Succesvol zangkoor

jubelend ingehaald

ANKEVEEN — Het dameskoor „Inter

Nos", dat gisteren een eerste prijs

behaalde tijdens het concours in Hoog-

Soeren, Is gisteren niet stilletjes in het

dorp teruggekeerd: te ongeveer acht

uur arriveerden de zangeressen bij café

„'t Centrum", waar inmiddels de

„Vriendschapskring" al klaar stond.

Voorzitter P. Taling complimenteerde

het koor met het behaalde succes en

overhandigde een bloemenhulde. Met

muziek voorop ging het toen naar het

„Polderhuis", waar dirigent P. van Schie

veel lof kreeg toegezwaaid. Ook pas-

, toor A. J. Leber kwam zijn felicitaties

aanbieden. In 't Polderhuis werd nog

een frisse mars gespeeld en waren de

!leden van fanfare en koor nog enige tijd

'genoegelijk bijeen.


Ook oudjes vier'en de

31e augustus

's-GRAVELAND — Evenals andere

jaren zal ook dit jaar de buurtvereniging

„Irene" van 's-Graveland Zuid op

31 augustus een feest organiseren.

Reeds zijn plannen in voorbereiding

onder deskundige leiding van de heer

J. Fokker. Er kan al gezegd worden

dat ook de oudjes niet vergeten zullen

worden; de traditionele wedloop van

het Zuidereind zal worden gehouden en

bovendien zijn er op deze dag kinderen

volksfeesten. 's Avonds is er een gezellig

samenzijn met een echte boerenkapel.

Tevens zal er een ballonwedstrijd

zijn, terwijl er voor de kinderen enige

volkomen nieuwe spelletjes uitgewerkt

warden.

Binnenkort zal aan de bewoners van

het Zuidereind een geldelijke bijdrage

worden gevraagd om ook dit feest, evenals

alle voorgaande feesten, tot een echt

buurtfeest te maken.


N.I.raveland

Kinderen zonder een cent

op 72k op schoolreisje

's-GRAVELAND. — Onder stralend

zomerweer, waarbij toch de temperatuur

niet te hoog was, vertrokken gisteren

80 kinderen van de St.-Antoniusschool

met een schoolreisje. De tocht

voerde langs de Vecht naar Utrecht en

vervolgens naar Den Haag. Om ongeveer

tien uur was men daar en werd

het panorama van Mesdag bezocht.

Vandaar ging men naar het Binnen.

:lof en werd een bezoek aan de Ridderzaal

gebracht. Vervolgens werd halt ge

houden bij Madurodam, daar werd ol;:ik

gegeten. Om ongeveer twee uur vertrok

men naar Scheveningen: daar werd

een rondrit gemaakt over de Boulevard

en langs de Vissershaven. Vanuit Scheveningen

vertrok men naar het dierenpark

Wassenaar. Na dit dierenpark bezichtigd

te hebben ging men naar de

speeltuin „De Toerist" in Mijdrecht en

vervolgens werd de terugreis aanvaard.

Meermalen werden de kinderen getracteerd

op limonade en snoep. Het

was de kinderen verboden geld of snoep

mede te nemen, zodat iedereen evenveel

kreeg en op tijd zelfs werd gezorgd

voor de ansichtkaart die de kinderen

naar huis stuurden. Dat de kinderen

zich kostelijk vermaakten en plezier

hadden moge blijken uit de vele liedjes

die gezongen werden tijdens de reis.

Om 8 uur 's avonds was men weer thuis

terwijl het onderwijzend personeel bedankt

werd voor de goede zorgen aan

hun leerlingen besteed stonden de

ouders reeds klaar om hun voldane en

vermoeide kinderen af te halen.


.kei3Fe0


• ^."ge r artiaiteerd

En dot kost oen ton meer

don een' Min. Icerweg

kNKEVEEN — De raad heeft zie,

gisteravond in wel zeer snel tempo dooi

de agenda heen gewerkt. In dertien

minuten was de openbare zitting afgelopen

en de besloten zitting die op

verzoek van de heer W. G. de

Kwant (K.V.P.) werd gehouden heeft

niet veel langer geduurd. Voeg daarbij

de muzikale onderbreking door de fan.

fare, die met kennelijk plezier het zangkoor

dat als eerste prijswinnaar van

het concours terug kwam, binnen haalde

en men begrijpt de tevredenheid van

burgemeester mr. 3. Ch. Btihrmann, die

in dit verband van een „progressieve

raad" sprak.

Een ton te weinig

Het agendapunt, waar eigenlijk nog

meeste over gezegd werd was de

verbetering van de Dorpsweg tussen de

Herenweg en het .Bergsepad. Het bleek,

dat er in plaats van de geplande (en

door de raad inmiddels ter beschikking

gestelde) f 79.000.— maar liefst 180.000

gulden nodig was; ruim een ton meer

dus. Iets wat burgemeester Bührmann

een catastrofe noemde. De raad echter

in de ware vakantiestemming verleende

na een uitleg van wethouder H. J. Torsing

(K.V.P.) die verklaarde dat er in

plaats van een klinkerweg nu een asfaltweg

komt, ook dit krediet al vreesde

men voor de beslissing van Gedeputeerde

Staten in deze. Er komt dus in plaats

van 360 meter klinkerweg, 526 meter

geasfalteerde straat, behoudens de gebruikelijke

goedkeuring.

De heer W. G. de Kwant vroeg te

zijner tijd dit werk onderhands aan te

besteden om een goede kwaliteit van het

gemaakte te garanderen. De 1 1500.—

voor het stedebouwkundig onderzoek

naar een eventueel uitbreidingsplan

kwamen er ook in vlot tempo, evenals

de kredieten voor de bouw van acht:

woningen. Wel vroeg de heer W. G. de

Kwant (K.V.P.) nog nu ook de jeugd

eens aan woonruimte te helpen. Iets

wat de burgemeester de opmerking

deed plaatsen: „U zit toch in de woningcommissie".

Overigens namen B. en W.

nota van deze vraag. In een commissie

van onderzoek naar de gemeentefinanciën

werden benoemd de heren

V. G. de Kwant, J. Romvlei en E. H.

Portengen. Er was niets voor de rondvraag,

zodat al om kwart over acht

de hamer voor de laatste keer viel.


'14-4raveland

Kinderen wilden niet weg

van De Efteling

's-GRAVELAND. — Gisteren gingen

de leerlingen van de openbare lagere

school op schoolreisje. Het regende

's morgens behoorlijk en het zag er

dan ook naar uit dat de kinderen de

gehele dag in de bun moesten blijven.

Onderweg klaarde het weer al spoedig

op en ook de zon liet zich zien, Ditmaal

was de reis naar de Efteling; om ongeveer

elf uur arriveerde men daar. De

kinderen gingen al dadelijk naar de

grootse speeltuin, waar zij zich kostelijk

vermaakten in de grote draaimolens

en schonunels. Ook het grote spoor

waarvan men de wagens zelf bedienen

.kan werd druk bezocht. De Efteling

zelf was voor de kinderen iets, waarvan

ze alleen maar gehoord en gelezen

'hadden: nu zagen ze het in werkelijkheid.

Toen dan ook nu ongeveer vijf

uur het sein tot vertrekken werd gegeven

konden de kinderen er zich

eigenlijk niet mee verenigen, want ze

zouden nog wel veel, langer willen. blijven.

_

Onderweg werd door de kinderen veel

gezongen en het onderweg,. persone.el

met de. pudercornmigsie .beroonden

dit met verc' tiactittés.' De kinderen

hebben echt genoten en kunnen terugzien

Op eén mooie en prettige dag.


Noordereinde behoeft

slechts revisie

31aar trottoirs zijn dringend

nodig

's GRAVELAND. — De behandeling

van een regeling betreffende het pensioen

aan oud-wethouders van de gemeente

en de weduwen en wezen, alsmede

een lening ad f 125.000 van de

Rijkspostspaarbank, bestemd voor de

bouw van het Witte-Kruisgebouw, maken

agendapunten uit voor de raadsvergadering

van maandagavond a.s. om

acht uur.

Verder zal er bij de ingekomen stukken

een brief worden behandeld van

Gedeputeerde Staten betreffende de bestrating

van weg en trottoirs van het

Noordereinde. De weg zelf behoeft - volgens

G.S. — slechts een revisie, maar

trottoirs acht men dringend nodig. Verder

adviseren B. en W. op een voorstel

van de Bank van Nederlandse Gemeenten

in te gaan en de beschikbaar ge-

!stelde lening ad f 56.200 te accepteren

'teneinde de vlottende schuld aangegaan

voor de woningbouw te consolideren.

Een geringe grondaankoop ten behoeve

van het uitbreidingsplan voor de geprojecteerde

weg van het Zuidereind

naar de J. G. Burgerslaan en een te

verstrekken krediet ten behoeve van de

bouw van een nieuwe balustrade op de

serre van het gemeentehuis (het oude

ontwerp is door de schoonheidscommissie

afgekeurd) maken de agenda rond.

Mutaties ter secretarie

's-GRAVELAND — Met ingang van

1 juli is mej. H. Snapper, klerk ter

secretarie bevorderd tot adjunct-commies.

In de vacature van adjunct-commies

A, ontstaan door het vertrek van

de heer Th. baron de Smeth van Deurne,

is met ingang van 16 augustus benoemd

de heer A. Th. Meester, thans

werkzaam ter gemeentesecretarie van

.

Bussum.


Hilversum in de knel

Grenswijzigingsplannen zijn

fnuikend voor de Gooise

hoofdstad

S


Groeiproces .gestuit

een keursl • •

ij f

Haarlem pokt het

de verkeerde

probleem van

kant aan

door

Waarom werd Hilversum niet

eer er gekend

het niet verder groeien kan wanneer Zeker, Hilversum kende het plan-,

er geen maatregelen woeden getroffen. Ter Veen en omdat het dit kende. heeft

En Hilversum is niet te laat met zijn het ook al het nodige gedaan om begrip

verzoek om uitatel! Het heeft pari hee te wekken bij Gedeputeerde Staten. .

vorig jaar, en dan nog nog slecht. uit Het liet in 1951 een neer gedocumen-

de pers, vernomen van de plannen tot teerde en uitvoerige studie nraken door

samenvoeging der drie gemeenten. het Instltnut voor sociaal onderzoek van

Voor Hilrereum gord

dat hiertoe be- het Nederlandse

volkeum over „Karakter

%loten ie: „hij re °s er U flb ~der ue. en groei efte Hilver " en drie jaar

Wet steekt daar toch echtere Waarom later nog eens over het nijpende en

iq Hilvernurn niet eerder gekend? En actuele rulmleprobleem door protesaor

reef. tot voor kort in het geheel niet Groenman, dle een gedegen rapport

gekende Hilvereum met eijn grote uitbracht over _Do grenzen der geruirnteproblemen

had en heeft er toet. meente Hilversum".

het gierde!. belang - hij te weten wat de Die boekwerken werden Gedeputeer-

plannen van Haarlem naren: II MS 02441 de Staten ter kennisneming toegezon-

harre- der 1111rereum reu speek in 't wiel den, maar dit college trek er zich . popu-

zou eteken en heen men het erenrosijri- laar gezegd, geen steek van aan: het

gingnplan dnerole met een zekere miste toonde tot op heden geen begrip. Het

van geheimzinnigheid voorbereid? Tot ging door met sen grenzwe llgIngeplan-

heden heeft het bij Gedeputeerde Sta- nen ten westen van Hilversum, waar-

r mourni ,rrre .. hmune idi;

bied iirxgerr.fx..2,... . vwa.narzti t7 .gue;

O NLANGS zijn de gemeentebesturen die rechtstreeks of zijde_

betrokken zijn bij de plannen van Gedeputeerde Staten iiì raja• he•rttirrorj. HD4ela.:

van Noord-Holland tot grenswijziging van sommige gemeen- 1...‹.•.idi gi•K durfde mr. Voerden/ui eigen noden volmaakt genegeerd

ten in de Vechtstreek en het plassengebied gehoord. Letterlijk "'d ' stat" snor de "'et." fr "."-i›.." • • • de"

gehoord want Gedeputeerde Staten hebben niet geantwoord. Hun

Dr. ir. Dudok van Heel

antwoord komt eerst later en dat antwoord zal een uitspraak zijn.

Ecn uitspraak. in eerste instantie, want de hele g renswijzat iging ga p daarna naar hogere instanties in Den Haag, tot uiteindelijk de leidooi voor een Gooisehap

Staten Generaal een wetsontwerp krijgen voorgelegd tot wijziging

•• . •

van enkele gemeentegrenzen in onze streek.

Het bedrijfsleven interesseert grenzen niet. . .

• . Sawerking. samenwer Weresse

aamde maai nij meende

men

king! at int

ert het 't bedrijfsleven hoe de gren zen Inpen'

me n aat bu oetere aanwerkIng

veel van die

Er zijn be Erenewijzijelneen "oor- in het zekere besef dat Hilver•

num ala levende gemeenechap niet stil

mag blijven steen of stal Meg werden

gezet.

Kind van de rekening

en la Hilversum niet te laat met zijn

tegenargumenten aan te voeren, er veren« ene, uitstel' Het was toert al

zijn historische en bestuurlijke, er zijn veracheldene jaren bekend, dat dit gegevoel.-

en verstandelijke voor- en vaar dreigde, al vena( het ontwerpen

tegenargumenteil; planologische, demo- van het z.g. plan-Ter Veen In 1946. Dit

grafiache en aociologische voor- en plan heeft ongetwijfeld vele en g-rote

tegenargumenten: aardrijkskundige, verdlennten. o.a. det het er toe geleid

agrarieché, economische en induetriële heeft, dat in de boezem Val] ve rschil ,

reereelleve, functionele. ethische en

lende gemeentebesturen zeer oude beeethetieche

en wellicht nog enkele an- „are, tegen ,,, re envoegieg een ppdere

nonnen argumenten meer, voor geheven.

zowel als Legen..__..

In de jaargang 1928 e•Is ons blad

Niet el deze argumenten zen in Haar- vinden we b re uitvoerige eerslagen van

lCm te berde gebracht zij hebben voo r-

een diaeusere Wenen ',Oraveland ge

namelijk gespeeld in de raadsvergade- Kortenhoef over een eventuele samenringen

der vijf betrokken gemeenten e ,,eging van be ide gemeenten. liet

i Weesp, Weermegkarapel. A nkeeeen. aneexeueg l ee ging destijds uit v an

KOrtenhoef en 'e-Geel:eland) die vol- •s-Graeeinnd en hoewel er in Kortengene

bel elan ren Ged Sinten zullen hoef voorstanders van zulk een samenwoeden

omgevormd tot twee gemeen- voeging waren, was hel verzet in het

ten 1 Weesp en *e-Drevelend-Ko:ten- aloude Curteeenne toch overwegend_

hoef. een dorp :net een dubludnaarni.

Ook hij het nuellge grenswijziging,waarbij

WeeePerknmeel g. 'reet "e orM e rste: was de Kortrnhoefse gemeenteopgedeeld

baad maar net niet 4 • 3 stemmen roer

in Haarlem krirwallewerden de •rgu- en dee nog dank zij het overstag g

rnenten eren op de tegenstelling; merenoch

gereed en stads. (Indredeteen

geleed. lee vAnoode agrarische gemeen.

Ten wennen agrarisch te blijven. mes,

de stad leee.p. dle 1 Pf i le klein le en

geheel orn•haren door hei Iter.j...1. moet

wijdere g . hebben %nor ha. ,

espan•redreng, En betzelfd• geldt snor

Her ere . het dorp. dei ...ried" tin Fijtan

lionderildineend Inweners ie geworden_

aan

Of een industrie in de ene dan wel in de andere nadelen zouden kunnen

rhveodr.rdienteoiendervangen..rdet

gemeente ligt? Als Men maar kan werken, als men

de h j d ven onder. n t

maar de voorwaarden heeft om goed te kunen n

a elen van het ge-

••

werken en als er maar uithreidMgemogebiltheden brek aan nemenwerking

b.v. op het gebied van

zijn. dát is waar het bedrijfsleven belang bij heeft

de woninghouw,

Al het andere zijn maar bestuurs -administratieve

. Het niet aantrekken

kwesties. die ons als industrielen koud laten De von

nieuwe

,neoe„eeee

Situatie van de industrie heeft weinig te maken is jammer vanuit het

met gemeentelijke grenzen. wel heeft zij er Mee standpunt van de Kamer

van Koophandel, doch

te maken dat deze voor haar geen belemmering

ar - da ijl met s aan te doen,.

vormen en wel heeft zij er belang bij dat er een wel echter aan liet. feit.

goede samenwerking ie tussen de verschillende dat er voor de beAtaande

industrwen te weinig uitgemeentebesturen.

breidingsmogelijkheden

Dat Is in het, kort de hetgeen de heer DedOk

mening van dr Ir_ J_ P er n. welke door Ged

Dudoe van Heel. voorzit- Staten meer benaderd

ter van de Kamer van zou moeten woeden dan

Koophandel en Fabrie- nu het geval IS.

ken voor Gooiland. die Heeft dan. zo vroegen

van een raadslid. dat •Ittld tegen was

geweest. 's-GrAveland daarentegen WaS

ee e e lernmig voer.

Doek, zaal reed; opgemerkt,

Hilsereurri werdt het klad 1,5s deer

,k,ning. Hit,,,,,,,,, d.i . uitbeetdingenteg•Iiikherd

dringend rrodla

heeft en alleen noz maar kannen

heeft dl de rechttoe ', 4 •erie el•nd•

hont•nh,..r. de r” hl Mi 1.......d,eht

zijn. De Kamer meende.

dat dit het geval was.

doch dit bleek niet waar

te zijn.

VV1, j

d

, wezen er op zich In zijn nieuwjaar, wij. de Kamer van Kooprede

oen warm voorsten- handel geen atand punt

der heeft getoond van de ten aanzien van de

ineteihng van een Gooi- grenirwrizegingsplannen.

erliep• dit :nl Veeg zee 'e.", theee Aenheneig

willen zien functioneren zijn. waardoor in het noop

de weze waarop de zonder Hilversum zo gesamenwerking

in de dupteed wordt"

Zannatreek verloopt. een Daar is, anlw•oorrlde

soort industrieschap. De de heer Dudok ven Heel.

Zaanstreek, zo meent hij, In de Kamer nooit over

zou niet kunnen bestaan gesproken onrdat de Kazonder

aernenwerking en mor van Koophendel het

VOOr her. Gooi, waar te.. : hele dretrict bestrijkt.

reel gemeenschappelijke MA mijn peraoonhilte

belangen zijn - nok al rnenine wil ik u wel zegis

het Gooi niet in zulk gel". dat ik nl die de.mee

,on crcd> rong., 1i. da ", ,r . -. -•••-•••• • ■ • . -

at

toch ' ...ei

get j.= i

ie . .

citi

p

e - - ,n .,:e% ejoevecere•

artat Of

nee n dree h t en

MeartenAdaik. bn gebrek

Aan uitbreid

kneden binnen

Ing"n""•

de ge-

mccnie.

Ja. antwoordde de heer

Dudok van Heel, maar

moet dat nu allemaal

rnet Annexatie woeden

eleeeldet" waarom f5'

Me' Een Verte gemeente

met veel ambtenaren is

veel nieedrikee te brsturen.

Waniern meet

%I. Ce," ■••III,•,,


Verkeersdiplomais uitgereikt

Burgemeester karteerde op

chocolade

repen

Speldje niet

verliezen

KORTENHOEF. — Hoewel het einde

van de schooltijd om 's middags half

drie Voor de leerlingen van de openbare

lagere • school aanbreekt en zij zich al

spelend huiswaarts kunnen begeven,

vond een aantal leerlingen van de hoogste

klassen het gisteren toch helemaal

niet erg, dat zij niet meteen naar huis

konden gaan. Immers zij hadden met

succes het theoretische en praktische

'gedeelte van het te Bussum gehouden

verkeersexamen afgelegd en werden nu

door burgemeester Wildeboer op het

gemeentehuis verwacht, alwaar door

deze de diploma's zouden worden uitgereikt.

Vergezeld door het hoofd van de

school, de heer P. Troost en de onderwijzeres

mej. A. Vellinga, gingen de

anders toch geheel niet verlegen kinderen

het gemeentehuis binnen en namen

zij schuchter plaats op de met fraai

groen pluche beklede stoelen in de burgemeesterskamer.

Daar was ook aanwezig

de groepscommandant der rijkspolitie,

adjudant D. W. van Amerongen,

die met zijn mannen zo'n belangrijk

aandeel geeft gehad in de praktische

lessen in het verkeer. In zijn toespraak

sprak de burgemeester woorden

van dank tot het onderwijzend per-

soneel en de politie. die de kinderen zo

goed „wegwijs" hadden gemaakt. Het

speet de burgemeester, dat twee leerlingen,

die met gunstig gevolg zich aan

het theoretische gedeelte van het examen

hadden onderworpen, wegens een

ongeval en vertrek niet in staat waren

geweest hun kennis in de praktijk te

laten toetsen. ,.

De htirgemeester wees er op. - dat cic

kinderen vooral niet Moeten denken.

dat zij er nu zijn, doch dat het diploma

hun ook verplichtingen oplegt en dat

zij immers een goed voorbeeld moeten

zijn van hoe men de veiligheid in het

verkeer kan bevorderen. Na hen te

hebben gelukgewenst met het behaalde

resultaat, reikte de burgemeester de diploma's

uit aan de navolgende leerlingen:

Jannie Hagen, Manly Hoogstraten,

Liesje Landwaart, Jannie Schouten,

Geertruida Voorn, Teunis Loenen

en Jan Schipper. '

Speldje:

De burgemeester deelde voorts nog

mede, dat iedere geslaagde nog in het'

bezit zal worden gesteld van een speld- '

je. Dit Is een bewijs van jullie waardigheid,

aldus de burgemeester, en wees

er vooral erg zuinig op, zodat je het

niet verliest en een ander, die hiertoe

niet bevoegd is, het speldje kan dragen.1

Tenslotte kreeg ieder kind nog een'

reep chocolade, waarmede zij nog wel zo'

blij waren.

De heer Troost dankt mede namen:

de kinderen voor de vriendelijke v.roor.

den en bracht dank aan de politie voot

de bij het verkeersonderwijs ondervonden

medewerking, waarbij hij de wens

uitsprak, dat de samenwerking met de

'politie een volgende keer even aangenaam

zal mogen zijn als deze nu is

I geweest.

De burgemeester wenste tenslotte het

i onderwijzend personeel en de kinderen

nog een plezierige vakantie, waarmede

deze plechtigheid was beëindigd.

Rest nog te vermelden, dat de kinderen

na het verlaten van het gemeentehuis

door een schare mede-leerlingen

werden opgewacht, aan wie uiteraard

verslag moest worden uitgebracht en

die natuurlijk het ontvangen diploma

moest worden getoond. Of zij ook een

stukje van de uitgereikte repen chocolade

hebben gekregen, wordt evenwel

ernstig betwijfeld.


Korten hoef

v-oor

alle acht cursisten

KORTENHOEF — Voor een achttal

leden van de afdeling Kortenhoef van

de E.H.B.O. was het een wel zeer bij-!

zondere avond! Gedurende een aantal

i weken waren ze reeds in het St.-Lambertushuis

aan de Kerklaan bijeengekomen

om zich onder de deskundige leiding

van dr. Van Willigen uit Loosdrecht

en de heer Van 't Veld, instructeur

te Hilversum, te bekwamen voor

het vaardigheidsdiploma EHBO. Hoewel

zij zich in een vertiouwde omgeving

bevonden was 't toch anders dar

anders. Ook burgemeester D, Wildeboei

gaf blijk van zijn belangstelling voor

'het wel en wee van deze plaatselijke

afdeling en woonde deze avond bij.

Gisteren moest dan ten overstaan van

examinator D. Treffers uit Baarn de

.vuurproef worden doorstaan en zou

blijken of zij in het bezit kwamen van

het diploma. Een in alle opzichten

prachtig succes voor opleiders en cursisten

was het te vernemen dat alle acht

geslaagd waren,

De beer W. Sukkel, voorzitter van de

plaatselijke afdeling, sprak woorden

ram dank tot dr. v. Willigen en de

leer Van 't Veld en wenste de geslaaglen

geluk. De voorzitter bedankte vervolgens

dr. Treffers voor de aangename

wijze Waarop deze het examen had geleid.

Ook burgemeester Wildeboer sprak

nog een kort woord, waarin hij de geslaagden

feliciteerde met het door hen

bereikte succes. ■

Dr. Treffers merkte in zijn toespraak

op, dat de geslaagden, nu zij eenmaal

het diploma hebben behaald, vooral niet

moeten denken, dat zij nu ook meteen

volslagen E.H.B.0.-ers zijn. Dit wordt

men pas door de nodige praktijk en

ondervinding.

De officiële uitreiking van de diploma's

zal geschieden op een nader vast

te stellen datum in augustus.

De namen der geslaagden zijn: dE

dames Wreesman, Land, J. Barmentioo

en de heren J. Ockhuysen, R. Land, J.

T. van Bijleveld, H. Luijer, allen te Kortenhoef

en de heer Th. van Wijk. 's-Graeeland.


Heden behaagde het de

Heere tot Zich te nemen,

na een langdurig geduldig

gedragen lijden, onze

beste Zwager, Oom en

Oud-oom

Johannes Blom

in de ouderdom van 67 j.

-Uit aller naam:

J. van Rijn.

I 's-Graveland, 22 juli 1957

Heden overleed onze

trouwe medewerker de

heer

Johannes Blom

Zijn trouw en plichtsbetrachting

zal ons steeds

in dankbare herinnering

blijven.

Wasserij

fa. Gebr. Grotendorst

W. Grotendorst

22 juli 1937.


MIS-uitvoering

trok zeer veel

bezoekers

'S-GRAVELAND. — Onder heel grote

belangstelsling hield de 's-Graveiandse

gymnastiekvereniging 0.D.I.S.

gisteravond een grootse demonstratie.

In zijn openingswoord sprak de voorzitter

de heer Zaal een welkomstwoord

tot de aanwezigen en bracht

dank aan de gemeente en het hoofd

van de 0.1. school voor het afstaan

van het terrein. Tevens sprak hij een

woord van dank aan het adres van de

E.H.B.O. die aanwezig was om eventueel

hulp te kunnen verlenen. Verder

hoopte de voorzitter dat onder de aanwezigen

nog mensen zouden zijn die lid

van 0.D.I.S. wilden worden of eventueel

hun kinderen, want de gymnastiekvereniging

streeft naar een goede

geest in een gezond lichaam.

Programma

Vervolgens werden onder bekwame

leiding van mej. A. Jacobs en de heer

Riemersma de oefeningen afgewerkt.

Het programma was als volgt:

1. Trainingsoefening, meisjes; 2.

,ank en lange mat. kleine meisjes; 3.

'orug, kleine jongens; 4. vrije oefening,

7-8 jaar; 5. bank. jongens; 6. brug,

dames; 7. vrije oefening, dames en

meisjes; 8. lange mat, jongens; 9. ringen.

dames; 10. vrije oefening, dames

en meisjes.

Dat 0.D.I.S. grote populariteit geniet

en dat het getoonde geapprecieerd

werd moge blijken uit het luide applaus,

dat na elke oefening gegeven

werd. Het gebodene staat op een goed

peil hetgeen grotendeels te danken is

aan de stuwende kracht van de voorzitter

de heer Zaal en de leidster mej.

A. Jacobs.

In ziln dankwoord dankte de voorzitter

de aanwezigen voor hun opkomst

en belangstelling en deelde mede

dat, om nog meer en betere attr:-

buten aan te schaffen. er aan de uitgang

van het terrein een collecte zou

worden gehouden.


Verwondering over stroeve

verhouding tussen de

Kruisverenigingen

Weer •. wie doet wat -

• de aandacht op, dat de samenwerking

tussen de kruisverenigingen van

veland en Kortenhoef wel iets beter kon

zijn: met name haalde hij een brief

aan de sloten • aan, waarin stond, dat de samenwerking

tussen beide verenigingen niet mo-

's-GRAVELAND — De raad van gelijk bleek. Dit schrijven was afkom-

's-Graveland had gisteravond meer stig van de provinciale Witte Kruisver-

weg van een tweegesprek tussen

burgemeester mr. J. Ch. Billirmann

eniging in Haarlem. De raad toonde zich

hierover nogal verwonderd en vroeg de

en de A.R.-afgevaardigde Hafkartip,

dan van een beraadslaging tussen

meer afgevaardigden. Slechts tij-

burgemeester hierover toch eens nadere

inlichtingen in te winnen: dit zou gebeuren.

Algemeen toonde men zich blij

dens de rondvraag weerden zich nog over de bouw van dit gebouw. Geluk-

enige andere vroede vaderen, maar kig zal er nu een eind komen aan het

verder lieten zij het woord aan de „vermoorden van zusters" zoals een der

heer Hafkamp, die zich kennelijk

goed had voorbereid op deze ver-

raadsleden het noemde.

gadering en ter zake deskundig en

Rijwielpad

vaak ook opbouwend advies gaf. De Verder werd een strook grond aan-

ingekomen stukken werden in vlot vaard waar — mocht eerstdaags de brug

tempo verwerkt, waarbij een brief

van de bovenbewoner van het ge-

klaar komen — het rijwielpad over het

Zuidereinde zal worden aangelegd. Ook

meentehuis de aandacht trok: zijn de verwarming van de openbare lagere

In de vorige raadsvergadering be- school vroeg de aandacht. Er was besproken

schuld aan de gemeente

was inmiddels voldaan. De heer

Hafkarnp meende, dat het gewoonte

was pas in juni dit geld te betalen

cijferd, dat een oliestook-installatie een

belangrijke besparing zou betekenen.

Reden voor de heer Ha.fkamp om te

vragen of dit alles wellicht ook voor

en hij vroeg of hiervan soms in dit andere „openbare" gebouwen zou kun-

geval was afgeweken: burgemeester

Btihrmann wist echter te vertellen,

dat dit niet waar is.

nen worden bekeken. Dat zou gebeuren.

Tijdens de rondvraag kwam de verantwoordelijkheid

voor het onderhoud van

De wegverbetering, zoals door G. S. sloten en walkanten ter sprake. De heer

goedgekeurd leverde ook nog stof tot Jansen (K.V.P.) gooide een balletje op

gesprek: al was het dan een tweege- over de slechte staat van onderhoud van

sprek. De burgemeester vond, dat men sloten en de met brandnetels begroeide

in 's-Graveland dankbaar moest zijn bermen. Dit viel onder de bevoegdheden

dat in elk geval het trottoir op het van het polderbestuur en B. en W. kon-

Noordereind verbeterd wordt: iets in den hier maar weinig aan doen. Niette-

deze tijd van bestedingsbeperking om min toonde men zich hierover nogal

verheugd over te zijn. De heer Hafkamp verbaasd.

antwoordde: Maar we zijn blij

Burgemeester Bührmann adviseerde

De pensioenregeling voor de wethou- de heer Hafkamp een onderhoud aan te

ders vroeg voorts de aandacht: Ze werd vragen met de voorzitter van het pol-

fluks afgedaan. De heer Hafkamp vroeg derbestuur (mederaadslid jhr.

bij een volgende verbouwing van de bo- Het snoeien van de bomen teneinde

venverdieping van het raadhuis de teke- ten volle te profiteren van het licht der

ning te tonen, wanneer deze de schoon- lantarens . de ratten bestrijding en de

heidscommissie is gepasseerd: het ge- verlichting van 't Noordereinde vroegen

vraagde krediet voor de bouw van een verder de aandacht. De vraag naar de

balustrade waf? er toen spoedig. mogelijkheden van de brandweer bracht

Er was verder heuglijk nieuws nog even de waterstand ter sprake, die

over de bouw van het Witte-Kruis- goed te noemen is. Via de Zuidersluis

ge,bonw waarvoor juist gistermor- komt er water binnen: de heer Jansen

gen de rijksgoedkeuring was bin- meend4 echter, dat dit door de begroei-

nengekomen en waar-voor een aan- ing bij de Klapbrug weer werd tegen-

vullend krediet gevraagd en ver- gehouden. Men besloot het advies van

kregen werd.

de brandweer in deze af te wachten.

Wel vestigde de heer Hafkamp er nog Ten besluite beraadde men zich over de

drinkwatervoorziening van de bewoners

der Loodijk, die in overleg met de

P.W.N. nu 'op korte termijn .geregeld

zal worden.


Motorrijder lag met

crebroken been in de

nacht op straat

's-GRAVELAND. — In de afgelopen

nacht, even na middernacht, zag surveillerende

rijkspolitie op de brug over

het Vreelandse kanaal nabij het Zuidereinde

een man op straat liggen. Deze

een zekere J. E. bleek zijn likerdijbeen

gebroken te hebben en bad verschillende

wonden aan zijn hoofd. De motor

van het slachtoffer was zwaar gehavend.

Dokter De Ruys werd gewaarschuwd

en het slachtoffér werd overgebracht

naar de R.K.Z. in Hilversum.

Omtrent de toedracht van dit ongeval

is nog niets bekend.


m-Grettpltind

Weer diensten in de

Geref. kerk

's-GRAVELAND. -- Nu de verbouwing

van de Gereformeerde kerk aan

het Zuidereinde zover gevorderd is, dat

het gebouw weer gebruikt kan worden,

zullen met ingang van a.s. zondag (28

juli) de diensten weer in het eigen

kerkgebouw gehouden worden.

Drie maanden heeft de Gereformeerde

kerk gastvrij onderdak gehad in het gebouw

van de Ned. Hervormde kerk.

De diensten van de Gereformeerde


K orten/oef

St.-Antoniussehool

moet al weer gróter

worden

Twee lokalen er bij

KORTENHOEF — Werd ;de r.-k.

lagere school St.-Antonius alhier 'enige

jaren geleden' geheel verbel4v4 en gemndelmiseerd;

door . to.en'en"" *an het

aantal ,leerlingen -telt de school _nu te

Weinigloltalen. In verband hiermede Is

plaatsing verzocht op de urgentielijst

voor uitbreiding van de school met twee

lokalen.

De stijging van het aantal leerlingen

heeft ten gevolge, dat moest 1.vor e' clen

over


Inkerven

Stuur lege . maag

gekregen bij het

over de kop slaan

ANKEVEEN — Gisteravond rand half

tracht zakte 'n Utrechtse bromfietser or

de Breinweg de macht over zijn stuur

kwijt en sloeg over de kop. Met zijn

stuur in de maagstreek kwam hij in clz

berm van de weg terecht. Mevr. be

Groot verleende eerste hulp. Dokter

Ruys achtte het raadzaam het slachtoffer

te laten vervoeren naar de R.K.Z.


• téit'echtgewczen •

Hij . voeide . zich . voor

leiikédirór'getét -

'S-GRAVELAND „Ik kwalificeer

niet, ik OOrdeel alleen- maar" voegde een

onisternde kantonréchter de heer W. M..

toe' tijdens de . zitting van gisteren toen

deze zei: „u zet me voor leugenaar".

Verdacht van gevaarlijk inhalen op de

Vreelandseweg onder 's-Graveland stond

de automobilist terecht, maar nu ontkende

hij — in tegenstelling met het

verhoor door de politie— wat hem ten

laste werd gelegd. „Ik ben destijds min

of meer verrast dooi het verhoor" . voerde

hij aan, „maar ik kan het achteraf

nooit geweest zijn, want ik reed in de

tegenover gestelde richting". De kantonrechter

was wel van zijn schuld overtuigd

en las hem het proces-verbaal

voor. „Dat is vals" beweerde verdachte.

„Ik za] deze ambtenaren doen oProepen.

Niettemin viel het vonnis: f 15. – of drie

dagen. „U zet mij dus voor leugenaar?"

was de vraag van verdachte, waarop de

kantonrechter het hierboven vermeldd(

antwoordde, „Mooi recht hier, hoor"

kwam de boze automobilist nog. Dat

deed de beker bij de kantonrechter overlopen:

„Uw manieren zijn slecht, ik geef

U de raad u netjes te gedragen. In hoger

beroep kunt u met uw getuigen

deze zaak verder uitzoeken". De klap

waarmee de deur werd dichtgetrokken

achter een erg ontstemde heer betekende

het einde van deze zaak.


Heden is vredig van ons

heengegaan. na voorzien

te zijn geweest van

het H. Sacrament van de

Zalving der Zieken, onze

zorgzame Man, Broeder,

Zwager en Oom

Jacobus Johannes

van der Heijden

In de ouderdom van 75 j.

Uit aller naam:

A. van der Heijden-

de Jongh

Hilversum, 27 juli 1957

Emmastraat 23

De H. Uitvaartdtenst en

de beaarding zullen gehouden

worden woensdag

31 juli as., om 9 uur, In

de Oud-Katholieke Kerk

aan het Melkpad, waarna

de begrafenis zal

plaatshebben ongeveer

11 uur op de Nieuwe Algemene

Begraafplaats

aan de Bosdrift te Hilversum.

More magazines by this user
Similar magazines