31.08.2013 Views

september PDF - Historische Kring In de Gloriosa

september PDF - Historische Kring In de Gloriosa

september PDF - Historische Kring In de Gloriosa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Geslaag<strong>de</strong> wedstrij<strong>de</strong>n in Oud-Kortenhoef<br />

Regen <strong>de</strong>ert <strong>de</strong>elnemers<br />

roeiwedstrij <strong>de</strong>n amper<br />

(Van onze verslaggever<br />

Maarten Steinkamp)<br />

KORTE1VHOEF — Buurtvereniging<br />

Oud-Kortenhoef kan terugkijken<br />

op geslaag<strong>de</strong> wedstrij<strong>de</strong>n. Afgelopen<br />

zaterdag werd voor het<br />

vier<strong>de</strong> jaar geroeid op het Hilversums<br />

kanaal terwijl <strong>de</strong>ze maal ook<br />

het zogenaam<strong>de</strong> tillingvaren in<br />

het programma was opgenomen.<br />

Ondanks het erbarmelijk slechte<br />

weer wisten toch nog enkele hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n<br />

belangstellen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> weg<br />

naar het Dooie End te vin<strong>de</strong>n.<br />

De ochtenduren waren gereseveerd<br />

voor het loodzware tillingvaren<br />

in <strong>de</strong> sloot bij het talud van <strong>de</strong><br />

kanaalbrug. Een tiental <strong>de</strong>elnemers<br />

waag<strong>de</strong>n zich op het houten, drijven<strong>de</strong><br />

brug<strong>de</strong>el om <strong>de</strong> oversteek te<br />

wagen. Moeizaam en vaak hevig<br />

schommelend bereikten alle "schippers"<br />

zon<strong>de</strong>r ongelukken <strong>de</strong> overkant.<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk bleek Mark Vlasblom<br />

<strong>de</strong>ze typisch Kortenhoefse<br />

sport net iets beter te beheersen dan<br />

David van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong> en Jan Griffioen.<br />

,<br />

Vervolgens verplaatsten <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers<br />

en het publiek zich naar het<br />

Dooie End waar het roeion<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

werd afgewerkt. <strong>In</strong> tegenstelling tot<br />

het tillingvaren was het vrouwelijk<br />

geslacht hierbij sterk vertegenwoordigd.<br />

Niet min<strong>de</strong>r dan 16 dames<br />

bon<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rling <strong>de</strong> strijd aan terwijl<br />

daarentegen "slechts" 12 heren<br />

bereid bleken om <strong>de</strong> riemen vast te<br />

pakken. ,<br />

Wisselbeker<br />

De organisatie had kosten nog<br />

moeite gespaard om twee i<strong>de</strong>ntieke<br />

roeiboten op <strong>de</strong> kop te tikken waarmee<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers een traject van<br />

ongeveer tweehon<strong>de</strong>rd meter met<br />

keerpunt moesten afleggen. De absolute<br />

favoriet bij <strong>de</strong> heren was<br />

voormalig dijkbewoner David Pos<br />

uit Ankeveen. De laatste twee jaar<br />

wist hij met overmacht beslag te<br />

leggen op <strong>de</strong> eerste plaats en Pos<br />

zou bij een eventuele herhaling hiervan<br />

<strong>de</strong> wisselbeker mogen behou<strong>de</strong>n.<br />

Er werd op het Scherpst van <strong>de</strong><br />

sne<strong>de</strong> gestre<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> beker toch<br />

vooral in Kortenhoef te hou<strong>de</strong>n. Uitein<strong>de</strong>lijk<br />

bleek Pos niet te Verslaan<br />

zodat hij naast <strong>de</strong> herinneringsbeker<br />

ook <strong>de</strong> glimmen<strong>de</strong> wisselbeker<br />

in ontvangst mocht nemen. Ron<br />

Griffioen en. David van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong><br />

kwamen slechts luttele secon<strong>de</strong>n tekort<br />

en moesten zich met respectievelijk<br />

een twee<strong>de</strong> en <strong>de</strong>r<strong>de</strong> plaats<br />

tevre<strong>de</strong>n stellen.<br />

Bij <strong>de</strong> dames ging Alie Mur met<br />

<strong>de</strong> hoogste eer strijken. Zij bleek te<br />

sterk voor <strong>de</strong> jeugdige Margriet<br />

Griffioen en haar zuster Tineke<br />

Mur. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> tradionele prijsuitreiking<br />

in <strong>de</strong> stal van Jacob Griffioen<br />

zei voorzitter van <strong>de</strong> buurtvereniging<br />

Oud-Kortenhoef Henk (van.<br />

Pus) <strong>de</strong> Kloet: „Ik ben verheugd dat<br />

het allemaal, ondanks het slechte<br />

weer, zo goed verlopen is. Het tillingvaren<br />

kunnen we misschien volgend<br />

jaar vervangen door het tobbedansen."<br />

Komen<strong>de</strong> zaterdag sluit <strong>de</strong><br />

vereniging haar seizoen af met een<br />

gon<strong>de</strong>lvaart aan het Moleneind.


door Fred Lammers<br />

Henry Munnig Schmidt voor zijn 'Hohenzollern'<br />

Foto Erwin Tetheijen.


Normaal zijn ze opgeslagen<br />

in stofvrije vitrines<br />

bij Henry Munnig<br />

Schmidt, thuis in Kor- .<br />

lenhoef en bij zijn zoon in<br />

Loenen. Geregeld wor<strong>de</strong>n<br />

er exemplaren uitgeleend<br />

aan het Scheepvaartmuseum<br />

in Amsterdam en<br />

soortgelijke instellingen<br />

in het buitenland. Want<br />

ook over <strong>de</strong> grenzen is<br />

doorgedrongen dat <strong>de</strong><br />

scheepsmo<strong>de</strong>llen die <strong>de</strong><br />

nu rusten<strong>de</strong> tandarts vervaardigt<br />

uniek zijn.<br />

De maker zelf heeft er altijd heel<br />

beschei<strong>de</strong>n over gedaan. Een<br />

mens moet nu eenmaal een hobby<br />

hebben en bij hem zijn dat<br />

toevallig schepen en dat toegespitst<br />

op het bouwen van tot in<br />

<strong>de</strong> kleinste <strong>de</strong>tails verantwoor<strong>de</strong><br />

mo<strong>de</strong>llen. Secuur werk. Vandaar<br />

dat Henry vaak jarenlang<br />

bezig is met één mo<strong>de</strong>l.<br />

Nu hij. tachtig jaar is gewor<strong>de</strong>n<br />

heeft hij zich laten overhalen<br />

vijftien van zijn toppers - een<br />

paar dagen te kijk te zetten. Dat<br />

gebeur<strong>de</strong> vorige week in het,hervorm<strong>de</strong><br />

kerkje in zijn woonplaats<br />

Kortenhoef.<br />

„Een week speel<strong>de</strong> ik voor kunstenaar"<br />

grapt Henry. „En ik<br />

vond het nog leuk ook te zien en<br />

te horen hoe mensen op mijn<br />

maaksels reageren." Zelf zou hij<br />

niet over exposeren hebben gedacht.<br />

Dat heeft zijn vrouw Totie<br />

georganiseerd.<br />

„Ik zit er dagelijks met mijn<br />

neus bovenop als mijn man met<br />

die scheepsmo<strong>de</strong>llen bezig is. Ik<br />

weet wat er allemaal voor moois<br />

is ontstaan. Daarvan moetje an<strong>de</strong>ren<br />

ook laten genieten. Vandaar<br />

dat ik vorig jaar langs mijn<br />

neus weg eens heb gevraagd bij<br />

<strong>de</strong> stichting 'Kunst aan <strong>de</strong> dijk',<br />

hier in Kortenhoef, of ze met die<br />

scheepsmo<strong>de</strong>llen van Henry iets<br />

kon<strong>de</strong>n doen. Ze waren er meteen<br />

enthousiast over en zo hebben<br />

ze nu ter gelegenheid van<br />

hun eerste lustrum mijn man<br />

zover gekregen", vertelt Totie.<br />

Zeilen .<br />

Zij is zelf ook aangestoken doór<br />

het mo<strong>de</strong>lbouwvirus. Henry: „Er<br />

zijn weken dat ik dagelijks van<br />

's morgens vroeg tot 's avonds<br />

laat met die schepen bezig ben.<br />

Als je vrouw daar geen aardigheid<br />

in heeft wordt het werken<br />

heel moeilijk." De inbreng van<br />

mevrouw Munnig Schmidt bestaat<br />

vooral uit het vervaardigen<br />

van <strong>de</strong> zeilen voor <strong>de</strong> sche-<br />

pen. Dat is evenmin een sinecure.<br />

<strong>In</strong> zo'n scheepszeil, waarvoor altijd<br />

oud linnen wordt gebruikt,<br />

vaak een ou<strong>de</strong> boerenkiel, zitten,<br />

duizen<strong>de</strong>n steekjes. Het linnen<br />

ervoor moest in sommige gevallen<br />

speciaal op breedte wor<strong>de</strong>n<br />

geweven. Ver<strong>de</strong>r helpt Totie bij<br />

het twijnen van touw. Om te<br />

kunnen beschikken over het<br />

juiste materiaal moet het ou<strong>de</strong><br />

ambacht herleven.<br />

Nog heel onlangs heeft Henry<br />

een mo<strong>de</strong>l van een Vollenhovense<br />

schokker vervaardigd, een<br />

scheepstype dat in <strong>de</strong> zeventien<strong>de</strong><br />

eeuw in Blokzijl en Kuinre<br />

werd gebouwd. Daarmee kwam<br />

het aantal mo<strong>de</strong>llen dat hij op<br />

zijn naam heeft staan op 41. Zelf<br />

<strong>de</strong>nkt Henry dat het daarmee<br />

welletjes is, hoewel ... Totie, wijzend<br />

op haar man: „Je kunt het<br />

bij hem nooit zeggen. Hij is wel<br />

eens meer van plan geweest er<br />

mee te stoppen. Maar als hij in<br />

ou<strong>de</strong> boeken gaat snuffelen en<br />

aan het tekenen slaat, dan weet<br />

ik wel hoe <strong>de</strong> zaken ervoor staan.<br />

Het zou me niks verbazen als het<br />

binnenkort weer zover is."<br />

Maar aan echt groot werk zal<br />

Henry zich niet meer wagen. „Ik<br />

heb last van staar. Ze hebben me<br />

aangera<strong>de</strong>n me daaraan te laten<br />

opereren, maar daar voel ik weinig<br />

voor. Ik kan gewoon nog heel<br />

goed zien. Het is alleen dat fijne<br />

werk dat me moeilijker afgaat.<br />

Me op mijn leeftijd aan mijn<br />

ogen laten behan<strong>de</strong>len, met <strong>de</strong><br />

kans dat het verkeerd uitpakt<br />

... Dan ben ik nog veel ver<strong>de</strong>r<br />

van huis."<br />

Elk scheepsmo<strong>de</strong>l heeft zijn eigen<br />

verhaal, vandaar ook dat<br />

Henry geen echte voorkeuren<br />

heeft. Een heel speciale binding<br />

heeft hij met het mo<strong>de</strong>l van zijn<br />

'Hohenzollern'.<br />

Achttien jaar<br />

„Daaraan heb ik achttien jaar<br />

gewerkt. Er zitten meer dan<br />

16 000 arbeidsuren in. Een<br />

prachtig schip. Ik was er al van<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> indruk toen ik er als<br />

jongetje van acht mee werd geconfronteerd<br />

op <strong>de</strong> ENTOS, <strong>de</strong><br />

Eerste Ne<strong>de</strong>rlandse tentoonstelling<br />

op scheepvaartgebied, die in<br />

1913 in Amsterdam werd gehou<strong>de</strong>n.<br />

Uit die tentoonstelling, die<br />

vier maan<strong>de</strong>n duur<strong>de</strong>, is in 1916<br />

het Ne<strong>de</strong>rlands Scheepvaartmuseum<br />

ontstaan.<br />

De 'Hohenzollern' was eigendom<br />

van <strong>de</strong> Duitse keizer Wilhelm <strong>de</strong>


Twee<strong>de</strong>. Maar oorspronkelijk<br />

was het een Hollands mo<strong>de</strong>l, ten<br />

geschenke gegeven aan koning<br />

stadhou<strong>de</strong>r Willem <strong>de</strong> Der<strong>de</strong>.<br />

Via vererving kwam het in han<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> Duitse keizers. <strong>In</strong><br />

1944 is het mo<strong>de</strong>l verloren gegaan<br />

toen <strong>de</strong> Russen het paleis<br />

'Mon Byon' in Berlijn, waar het<br />

stond opgesteld, bombar<strong>de</strong>er<strong>de</strong>n.<br />

Het is mij blijven boeien. <strong>In</strong> het<br />

begin van <strong>de</strong> jaren zestig ben ik<br />

op zoek gegaan naar beschrijvingen<br />

en bouwtekeningen. Die<br />

heb ik gevon<strong>de</strong>n, evenals haarscherpe<br />

<strong>de</strong>tailfoto's. Aan <strong>de</strong><br />

hand daarvan heb ik <strong>de</strong> 'Hohenzollern'<br />

herbouwd.<br />

„Ie<strong>de</strong>reen die het oorspronkelij-<br />

ke mo<strong>de</strong>l heeft gekend zegt: zo<br />

was die. Zelfs <strong>de</strong> tachtig kanons<br />

op het schip staan er weer in<br />

koper gegoten". Alleen over zo'n<br />

kanon <strong>de</strong>ed Henry een paar weken.<br />

En nog is <strong>de</strong> 'Hohenzollern'<br />

niet klaar. „Altijd weer ont<strong>de</strong>k je<br />

oneffenhe<strong>de</strong>n. Ik blijf aan mijn<br />

mo<strong>de</strong>llen sleutelen. Je moet het<br />

nooit af willen hebben, maar blij<br />

zijn dat je er nog een uurtje aan<br />

mag werken."<br />

De moeite waard is ook <strong>de</strong> 'Cortenhoer,<br />

een mo<strong>de</strong>l van het<br />

fluytschip of galjoot, dat volgens<br />

Henry's eigen woor<strong>de</strong>n in 1658<br />

werd gebouwd in opdracht van<br />

„een paar rijke jongens uit 's<br />

Graveland". Het schip werd ingezet<br />

in <strong>de</strong> <strong>In</strong>dische archipel<br />

voor goe<strong>de</strong>renvervoer. Er is ver<strong>de</strong>r<br />

het mo<strong>de</strong>l van <strong>de</strong> 'Aemilia'<br />

het schip waarop Maarten Harpertsz.<br />

Tromp in 1639 voer toen


hij <strong>de</strong> slag bij Duins won. Het is<br />

vervaardigd van kerse- en eikehout.<br />

Complete keuken<br />

Je ziet het er niet direct aan af,<br />

maar alsje binnenin <strong>de</strong> scheepsmo<strong>de</strong>llen<br />

zou kunnen kijken zou<br />

je merken dat ook aan <strong>de</strong> inrichting<br />

is gedacht. Zo heeft <strong>de</strong> 'Hohenzollern'<br />

een complete keuken<br />

waarin zelfs <strong>de</strong> oudhollandse<br />

tegeltjes niet ontbreken. Op<br />

<strong>de</strong> Monnickendammer slof is het<br />

bun<strong>de</strong>k zichtbaar uitgesleten<br />

door <strong>de</strong> klompen van <strong>de</strong> bemanning.<br />

„Dat was ook zo bij <strong>de</strong> botter<br />

die ik in 1943 in <strong>de</strong> haven van<br />

Monnickendam ont<strong>de</strong>kte."<br />

De afgelopen dagen hebben bezoekers<br />

van <strong>de</strong> tentoonstelling<br />

Henry wel eens gevraagd hoe hij<br />

kon zien dat zijn mo<strong>de</strong>llen goed<br />

waren. Zijn lakonieke antwoord<br />

was steevast: „Door ze te water<br />

te laten."<br />

Van zijn maaksels is er in elk<br />

geval één verloren gegaan. Dat<br />

was het mo<strong>de</strong>l van zijn eerste<br />

schip, <strong>de</strong> vrijbuiter 'Jan Haring'<br />

waarmee hij <strong>de</strong> Loosdrechtse<br />

Plassen opging.<br />

Henry toont met foto's uit <strong>de</strong><br />

jaren twintig hoe stil het toen<br />

nog op <strong>de</strong> plassen was. „Het mo<strong>de</strong>l<br />

van dat schip had ik als trekpleister<br />

uitgeleend aan een<br />

kroeg in Loosdrecht. Daar ging<br />

het bij een brand verloren. Ik<br />

heb het niet opnieuw willen maken.<br />

Eén keer is leuk. Maar dan<br />

is <strong>de</strong> lol eraf. Er zijn nog een paar<br />

schepen waarvan ik niet weet<br />

waar ze zijn gebleven.<br />

Ze hebben me bijvoorbeeld lang<br />

gele<strong>de</strong>n overgehaald een<br />

scheepsmo<strong>de</strong>l te bouwen voor<br />

een van <strong>de</strong> grote bazen van Philips.<br />

Ik kon in die tijd wel wat<br />

geld gebruiken, vandaar dat ik<br />

ja heb gezegd. Uitein<strong>de</strong>lijk heb ik<br />

er geen geld voor gevraagd,<br />

maar het geruild voor een mooi<br />

schil<strong>de</strong>rij van een schip en een<br />

antiek handgeknoopt kleed."<br />

Zeezeilen<br />

Munnig Schmidt heeft zelf veel<br />

gevaren: zeezeilen. „Als je<br />

scheepsmo<strong>de</strong>llen bouwt moet je<br />

weten hoe het op zee is. Nou ik<br />

kan daar over meepraten zou ik<br />

<strong>de</strong>nken." Met zijn avonturen op<br />

zee zou hij een boek kunnen vullen.<br />

Die keer in <strong>de</strong> mist, dat hij<br />

bijna werd overvaren door, <strong>de</strong><br />

'Herzogin Cecilia', het vóór <strong>de</strong><br />

oorlog beroem<strong>de</strong> schip aan boord<br />

waarvan Henry eens als bemanningslid<br />

op introductie mee<br />

mocht varen.<br />

„Ik kneep hem wel toen ik <strong>de</strong> 52<br />

"Mto, -------<br />

meter hoge mast werd ingestuurd,<br />

maar nog meer toen ik<br />

in die mist in Het Kanaal ineens<br />

dat schip boven mij zag. En dan<br />

die keer dat door een stommiteit<br />

<strong>de</strong> motor van mijn schip in<br />

brand vloog en <strong>de</strong> zaak voor <strong>de</strong><br />

kust van Normandië bijna ontplofte."<br />

Hoe raakt iemand zo bij die<br />

scheepvaart betrokken? „Dat zit<br />

kennelijk in mijn bloed. Ik ben<br />

geboren op Borneo, waar mijn<br />

va<strong>de</strong>r werkte. Toen ik één jaar<br />

was, verhuis<strong>de</strong>n we naar Amsterdam.<br />

Van daaruit leer<strong>de</strong> ik<br />

<strong>de</strong> Loosdrechtse Plassen kennen.<br />

Ik ging er vaak op <strong>de</strong> fiets<br />

naar toe om te vissen.<br />

Door twee tollen heen. Dat kostte<br />

elke keer tweeëneenhalve<br />

cent, <strong>de</strong> helft van een Kwattareep.<br />

Die kostte vier cent. Dat<br />

was in <strong>de</strong> ogen van een kind in<br />

die jaren een heel bedrag. En<br />

zon<strong>de</strong>r geld begon je niets. De<br />

tolwachters waren streng. Het is<br />

diverse keren gebeurd dat ik na<br />

an<strong>de</strong>rhalf uur fietsen werd teruggestuurd<br />

omdat ik geen cent<br />

op zak had."<br />

Bij die scheepvaarttentoonstelling<br />

in 1913 raakte Henry verslingerd<br />

aan schepen. „Later<br />

werd ik kind aan huis in het<br />

Scheepvaartmuseum, waar ze<br />

er wel lol in had<strong>de</strong>n dat een jongen<br />

van een jaar of twaalf zo<br />

bezeten was van die boten. Het<br />

duur<strong>de</strong> niet lang of ik was het<br />

loopjongetje van het museum."<br />

Tan<strong>de</strong>n<br />

Henry werd tandarts. „Omdat ik<br />

druk bezig was mijn Hilversumse<br />

praktijk op te bouwen, is er<br />

van 1923 tot 1940 niets van mo<strong>de</strong>lbouwen<br />

gekomen. Varen<br />

<strong>de</strong>ed ik wel en ik behaal<strong>de</strong> regelmatig<br />

prijzen. <strong>In</strong> <strong>de</strong> oorlog heb ik<br />

<strong>de</strong> draad van dat zelf bouwen<br />

weer opgenomen en later ben ik<br />

me er steeds meer op gaan storten.<br />

Het lag me dui<strong>de</strong>lijk. Als<br />

tandarts ben je ook altijd aan<br />

het prutsen. Daarin leef<strong>de</strong> ik me<br />

echt uit.<br />

Allerlei rijke dames uit het Gooi<br />

kwamen bij me als ze problemen<br />

had<strong>de</strong>n met hun gebit. Ik had er<br />

aardigheid in daarvoor een oplossing<br />

te vin<strong>de</strong>n. Het betaal<strong>de</strong><br />

trouwens aardig. Maar het was<br />

toch vooral <strong>de</strong> arbeidsvreug<strong>de</strong><br />

die het me gaf. Vaak gebeur<strong>de</strong><br />

het echter dat die dametjes kort<br />

nadat ik het werk hed geklaard<br />

overle<strong>de</strong>n. Dan had ik behoorlijk<br />

<strong>de</strong> smoor in. Daar ging mijn<br />

kunstwerk in het graf. Daarvoor<br />

hoef ik met mijn scheepsmo<strong>de</strong>llen<br />

niet bang te zijn."


t<br />

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij<br />

voor ons betekend heeft, geven wij kennis<br />

dat he<strong>de</strong>n, na een moedige strijd, voor ons<br />

toch nog onverwacht, is heengegaan onze<br />

lieve zorgzame moe<strong>de</strong>r, schoonmoe<strong>de</strong>r, grootmoe<strong>de</strong>r<br />

en overgrootmoe<strong>de</strong>r, onze dierbare<br />

zuster, schoonzuster en tante<br />

APIWINAJZARIASTEENMORDEK-<br />

3ZABLOILSTEN.<br />

weduwe van<br />

Cornelis Johannes Steenvoor<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> leeftijd van 80 jaar.<br />

Sidney (Austr.): N. J. Steenvoor<strong>de</strong>n<br />

P. Steenvoor<strong>de</strong>n-Zon<strong>de</strong>rvan<br />

'.5-Graveland: J. W. C. Steenvoor<strong>de</strong>n<br />

G. J. Steenvoor<strong>de</strong>n-Schriek<br />

Kortenhoef: I. M. Splinter-Steenvoor<strong>de</strong>n<br />

A. G. J. Splinter<br />

Lugano<br />

(Zwitserland): M. A. Formenti-Steenvoor<strong>de</strong>n<br />

F. Formenti<br />

Klein- en achterkleinkin<strong>de</strong>ren<br />

en ver<strong>de</strong>re familie<br />

1 <strong>september</strong> 1986.<br />

Reigerlaan 36,<br />

1241 ED Kortenhoef.<br />

Geen bezoek aan huis.<br />

De overle<strong>de</strong>ne is opgebaard in <strong>de</strong> rouwkamer<br />

„Van Vuure" aan het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 55 te<br />

's Graveland. Aldaar gelegenheid tot condoleance-bezoek,<br />

woensdag 3 <strong>september</strong> a.s.<br />

van 19.00 tot 20.00 uur.<br />

De crematie zal plaatshebben op don<strong>de</strong>rdag<br />

4 <strong>september</strong> om 15.30 uur in het crematorium<br />

„Noor<strong>de</strong>rveld" aan <strong>de</strong> Struktuurbaan te<br />

Nieuwegein.


Enige en algemene kennisgeving.<br />

Overle<strong>de</strong>n op 28 augustus 1986 mijn vrouw,<br />

onze moe<strong>de</strong>r en grootmoe<strong>de</strong>r<br />

MAUD ALICE HEMPSTEAD<br />

echtgenote van J. H. Smallenburg<br />

J. H. Smallenburg<br />

Henk<br />

Edward -<br />

Tineke en Stewart<br />

en haar kleinkin<strong>de</strong>ren<br />

Kim<br />

Katie<br />

2 <strong>september</strong> 1986.<br />

Elbert Mooylaan 5,<br />

1241 BA Kortenhoef.<br />

De crematie heeft, overeenkomstig haar<br />

wens, in onze aanwezigheid in stilte plaatsgevon<strong>de</strong>n.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> activiteiten t.g.v. ons 30-jarig bestaan,<br />

waarvoor zij zich, ondanks haar ziekte,<br />

met hart en ziel heeft ingezet, werd uit,<br />

ons mid<strong>de</strong>n weggeroepen ons dierbaar lid<br />

mevrouw<br />

MAUD SMALLENBURG<br />

Haar grote lief<strong>de</strong> voor ons koor zullen wij<br />

nimmer vergeten. Wij wensen haar man en<br />

kin<strong>de</strong>ren veel sterkte in <strong>de</strong>ze moeilijke dagen.<br />

Zangvereniging <strong>In</strong>ternos<br />

Ankeveen


ommissaris heropent<br />

vernieuwd raadhuis<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — Het gaat nog<br />

bijna twee maan<strong>de</strong>n duren, voor<br />

het verbouw<strong>de</strong> en uitgebrei<strong>de</strong><br />

's-Gravelandse gemeentehuis officiëel<br />

in gebruik genomen wordt.<br />

Het zal bijna twee jaar gele<strong>de</strong>n<br />

zijn, dat <strong>de</strong> verbouwing begon, als<br />

<strong>de</strong> commissaris van <strong>de</strong> koningin in<br />

Noord-Holland, drs. R.J. <strong>de</strong> Wit <strong>de</strong><br />

heropening verricht. Met <strong>de</strong> renovatie<br />

van het ou<strong>de</strong> gemeentehuis ,<br />

<strong>de</strong> aanbouw van een nieuwe kantoorvleugel<br />

en <strong>de</strong> herinrichting<br />

van <strong>de</strong> tuin is al met al ruim 2<br />

miljoen gul<strong>de</strong>n gemoeid geweest.<br />

„Na intensief overleg met het kabinet<br />

van <strong>de</strong> • commissaris van <strong>de</strong><br />

koningin," <strong>de</strong>el<strong>de</strong> burgemeester<br />

P.J.M. van <strong>de</strong> Walle <strong>de</strong> gemeenteraad<br />

vorige week mee, „is het gelukt<br />

af te spreken dat <strong>de</strong> heer De<br />

Wit het gemeentehuis op woensdag<br />

22 oktober zal heropenen." De verbouwingswerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

zijn inmid<strong>de</strong>ls<br />

zo goed als afgerond. Het<br />

wachten is nog voornamelijk op <strong>de</strong><br />

komst en plaatsing van het nieuwe<br />

meubilair en kantoorinventaris. Het<br />

is <strong>de</strong> opzet dat het gemeentehuis op<br />

zaterdag 25 oktober open wordt gesteld<br />

voor bezichting door <strong>de</strong> inwoners<br />

van <strong>de</strong> gemeente.<br />

<strong>In</strong>grijpend<br />

Het besluit om over te gaan tot <strong>de</strong><br />

verbouwing en uitbreiding van het<br />

19e eeuwse 's-Gravelandse gemeentehuis<br />

heeft ingrijpen<strong>de</strong> gevolgen<br />

gehad. De gemeente heeft een<br />

aantal procedures moeten , uitvechten,<br />

waaron<strong>de</strong>r een herziening van<br />

het bestemmingsplan Oud 's-Graveland,<br />

voor <strong>de</strong> bouwplannen een concreet<br />

stadium bereikten. Het juridische<br />

touwtrekken werd weliswaar<br />

in grote trekken winnend afgesloten,<br />

maar niet nadat een complete<br />

herziening van het bouwplan had<br />

plaats gevon<strong>de</strong>n.<br />

Nog tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring<br />

van vorige week moesten besluiten<br />

over het vernieuw<strong>de</strong> gemeentehuis<br />

genomen wor<strong>de</strong>n. Zo is nu het besluit<br />

gevallen, dat het verbouw<strong>de</strong><br />

ge<strong>de</strong>elte van het raadhuis door <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> schoonmaakploeg, die in vaste<br />

dienst van <strong>de</strong> gemeente is, on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n<br />

zal wor<strong>de</strong>n. Een bedrijf<br />

krijgt het on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> nieuwe<br />

vleugel te doen_Alleen al voor 1989<br />

is daar een bedrag van f 17.500<br />

mee gemoeid.<br />

Daarnaast gaf <strong>de</strong> raad, met alleen<br />

<strong>de</strong> stemmen van <strong>de</strong> samenwerken<strong>de</strong><br />

progressieven tegen, toestemming<br />

om naast <strong>de</strong> f 153.000 die in juni al<br />

voor <strong>de</strong> inrichting van voor- en achtertuin<br />

van het raadhuis ter beschikking<br />

werd gesteld, nog eens<br />

f 73:000 uit te geven aan <strong>de</strong> raadhuistuin.<br />

Het betreft f 33.000 voor<br />

een veiliger uitrit van het nieuwe<br />

parkeerterrein naar het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>,<br />

en nog eens f 40.000 vdor <strong>de</strong><br />

verfraaiing van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> brug.


• De renovatie van het ou<strong>de</strong> • gemeentehuis en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r han<strong>de</strong>n genomen. De verwachting is dat ook die<br />

aanbouw van een kantoorvleugel heeft bijna twee jaar werkzaamhe<strong>de</strong>n voor 22 oktober afgerond zullen zijn.<br />

in beslag genomen. Op het ogenblik wordt <strong>de</strong> tuin (Foto: Ton Kastermans)<br />

otale kosten ruim twee miljoen


• teams<br />

Ton man<br />

sv.'s-Gravelan<br />

's-GRAVELAND — Sinds vorige<br />

week dinsdag beschikt <strong>de</strong> voetbalvereniging<br />

's-Graveland over een<br />

nieuwe sponsor. Die avond namelijk<br />

werd het sponsorcontract officieel<br />

getekend, waarmee Autobedrijf<br />

Ton Loogman BV, met vestigingen<br />

in 's-Graveland/Kortenhoef<br />

en Hilversum en <strong>de</strong> plaatselijke<br />

„sv" voor twee jaar aan elkaar<br />

verbon<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Eén en an<strong>de</strong>r<br />

houdt in dat zowel het le elftal<br />

van sv 's-Graveland, alsme<strong>de</strong> het<br />

A1-juniorenteam, in tenues zullen<br />

spelen, die voorzien zijn van shirtreclame<br />

voor Loogman BV. De<br />

transactie werd bekrachtigd mid<strong>de</strong>ls<br />

het zetten van <strong>de</strong> diverse<br />

noodzakelijke handtekeningen en<br />

GW's fotograaf was daarbij aanwezig,<br />

om die han<strong>de</strong>ling op <strong>de</strong> gevoelige<br />

plaat vast te leggen. Op <strong>de</strong><br />

foto v.l.n.r.: Bert <strong>de</strong> Kloet en Theo<br />

Steenvoor<strong>de</strong>n van sv 's-Graveland,<br />

Willem Berends van firma Loogman,<br />

Cees Schouten (voorzitter<br />

's-Graveland) en Nico Loogman.<br />

(Foto: Z. Stornebrink)


VVD weigert zetels in te nemen<br />

Commissies 's-Graveland<br />

bron van opschudding<br />

(van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — De VVD maakt geen gebruik van haar<br />

,execht om een raadslid af te vaardigen naar <strong>de</strong> raadscommis-<br />

I -I sies voor welzijn en voor milieu en verkeer. Raadslid Dick 't<br />

Eioen heeft dit gisteravond tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong><br />

commissie welzijn bij herhaling vanaf <strong>de</strong> publieke tribune<br />

meege<strong>de</strong>eld aan wethou<strong>de</strong>r Co <strong>de</strong> Kloet. De argumenten die<br />

't Hoen naar voren bracht wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>els on<strong>de</strong>rschreven door<br />

<strong>de</strong> Progressieven, die <strong>de</strong> hun toekomen<strong>de</strong> zetels wel hebben<br />

ingenomen. Waar het <strong>de</strong> twee oppositie-partijen om gaat is<br />

dat aan <strong>de</strong> raadsfracties is overgelaten om burgerle<strong>de</strong>n voor<br />

<strong>de</strong> twee commissies te recruteren, in plaats dat burgemeester<br />

en wethou<strong>de</strong>rs "<strong>de</strong>skundigen" benoemen.<br />

1)e kwestie kwam aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong><br />

toen Dick 't Hoen liet weten dat hij<br />

geen lid van <strong>de</strong> welzijnscommissie<br />

wenst te wor<strong>de</strong>n, maar daarvoor in<br />

<strong>de</strong> plaats niet één, maar twee burgerle<strong>de</strong>n<br />

wil benoemen. „Dat is toch<br />

een reële zaak," leg<strong>de</strong> hij achteraf<br />

uit. „De Kwant gaat ook niet in<br />

Verkeer en Milieu zitten, en mag<br />

wel een burgerlid voor Dorpsbelangen<br />

aanwijzen. Dan mag ik toch<br />

ook zorgen dat <strong>de</strong> plaatsen die aan<br />

<strong>de</strong> VVD toevallen, geheel bezet wor<strong>de</strong>n."<br />

De verlangens van <strong>de</strong> VVD<br />

wer<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> meer<strong>de</strong>rheid van <strong>de</strong><br />

commissie, die b. en w. ook in <strong>de</strong>ze<br />

zaak adviseer<strong>de</strong>, ter zij<strong>de</strong> gelegd.<br />

„Voor <strong>de</strong> volledigheid moet ik er<br />

bij zeggen, dat <strong>de</strong> voorzitter van het<br />

college een min<strong>de</strong>rheidstandpunt<br />

heeft ingenomen. Hij is bevreesd dat<br />

met <strong>de</strong>ze regeling geen sprake meer<br />

is van voldoen<strong>de</strong> <strong>de</strong>skundigheid in<br />

<strong>de</strong> commissies," dool<strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r<br />

Co <strong>de</strong> Kloet (Dorpsbelangen) mee,<br />

nadat hij had laten weten dat <strong>de</strong><br />

burgerle<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> twee omstre<strong>de</strong>n<br />

commissies inmid<strong>de</strong>ls ook officieel<br />

zijn benoemd.<br />

De omstre<strong>de</strong>n regeling houdt in<br />

dat <strong>de</strong> raadsle<strong>de</strong>n zich in <strong>de</strong> welzijnscommissie<br />

mogen laten vergezellen<br />

door één burgerlid van hun<br />

keuze. Voor <strong>de</strong> commissie milieu en<br />

verkeer is gekozen voor <strong>de</strong> regeling<br />

dat <strong>de</strong> grote fracties (CDA, Dorpsbelangen<br />

en Progressieven) twee burgerle<strong>de</strong>n<br />

aanwijzen, en <strong>de</strong> <strong>de</strong> VVD<br />

en Algemeen Belang elk één. <strong>In</strong> <strong>de</strong><br />

commissie welzijn zijn als burgerle<strong>de</strong>n<br />

benoemd John <strong>de</strong> Bree (progr.),<br />

Hans Tijssen (Dorpsbelangen), Jan<br />

Corteveen (CDA) en namens Algemeen<br />

Belang <strong>de</strong> overigens afwezige<br />

heer Heystee.<br />

De "burger<strong>de</strong>skundigen" in verkeer<br />

en milieu zijn <strong>de</strong> heren Piek en<br />

Van Hooren (progr.), Kortenoever<br />

en Bakker (Dorpsbelangen), Voeten<br />

en Luijer (CDA) en Gijs Knook namens<br />

Algemeen Belang. 't Hoen liet<br />

weten in welzijn Dirk van <strong>de</strong> Broek<br />

en mevrouw Bijloo te willen laten<br />

benoemen, en in milieu en verkeer<br />

graag plaats te maken voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>skundigheid<br />

van Veilig Verkeer en<br />

<strong>de</strong> politie.<br />

Schofterig<br />

't Hoen kreeg steun van Jan van<br />

<strong>de</strong>r Lugt, die <strong>de</strong> afgelopen vier jaar<br />

voorzitter was van <strong>de</strong> welzijnscommissie.<br />

„Het is schofterig gegaan,"<br />

zei hij, sprekend over <strong>de</strong> besloten<br />

verga<strong>de</strong>ring waarin <strong>de</strong> vertegenwoordigers<br />

van <strong>de</strong> raadsfractie een<br />

maand gele<strong>de</strong>n besloten te breken<br />

met het verle<strong>de</strong>n en eer<strong>de</strong>re ingenomen<br />

standpunten. Van <strong>de</strong>r Lugt<br />

meent dat ten onrechte beleidszaken<br />

buiten <strong>de</strong> aanwezigheid van <strong>de</strong> toenmalige<br />

burgerle<strong>de</strong>n zijn besproken.<br />

De verga<strong>de</strong>ring werd achter gesloten<br />

<strong>de</strong>uren gehou<strong>de</strong>n, omdat <strong>de</strong> uit<br />

<strong>de</strong> raad afkomstige commissiele<strong>de</strong>n<br />

zou<strong>de</strong>n overleggen over <strong>de</strong> 16 sollicitanten<br />

voor <strong>de</strong> maximaal 7 beschikbare<br />

burgerplaatsen.<br />

Zowel <strong>de</strong> VVD als <strong>de</strong> progressieven<br />

bleken <strong>de</strong> mening toegedaan dat<br />

met het ter zij<strong>de</strong> schuiven van die<br />

16 sollicitanten gesold is met mensen,<br />

<strong>de</strong> procedure en gewekte verwachting.<br />

Bei<strong>de</strong> partijen verzuim<strong>de</strong>n<br />

dit echter vorige week don<strong>de</strong>rdag<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> te stellen. Wim <strong>de</strong><br />

Kwant (Alg. Belang) gaf toen een<br />

voorzet door te verklaren dat hij<br />

terug kwam op een eer<strong>de</strong>r besluit<br />

geen zitting te nemen in <strong>de</strong> commissie<br />

welzijn, met uitsluitend <strong>de</strong> be-<br />

- peldi [laar 'die " er -<br />

geestverwant in te kunnen laten be-


Nog geen gesprek met woningbouwvereniging<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tij n)<br />

's-GRAVELAND — Van een<br />

werkelijk gezamenlijke toewijzing<br />

van huur- en premiekoopwoningen<br />

in 's-Graveland door <strong>de</strong> woningbouwvereniging<br />

en het gemeentebestuur,<br />

waartoe het college van<br />

burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs vorige<br />

maand heeft besloten, zal voorlopig<br />

nog geen sprake zijn. Penningmeester<br />

Wim Boonstra <strong>de</strong>el<strong>de</strong><br />

gisteren mee dat pas in <strong>de</strong> loop<br />

van volgen<strong>de</strong> week een besluit<br />

valt over <strong>de</strong> vertegenwoordiging<br />

van <strong>de</strong> woningbouwvereniging in<br />

<strong>de</strong> nieuwe woningtoewijzingscommissie.<br />

Daarna kurmen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingen<br />

over gezamelijke toewijzingsen<br />

inschrijvingsnormen pas beginnen.<br />

Wethou<strong>de</strong>r Co <strong>de</strong> Kloet (Dorpsbelangen)<br />

van woonruimtezaken<br />

stelt zich op het standpunt dat in<br />

afwachting van een gezamelijk<br />

standpunt <strong>de</strong> toewijzing van woningen<br />

alleen door het college van b en<br />

w. dient plaats te vin<strong>de</strong>n.<br />

„Lan<strong>de</strong>lijk is het zo, dat <strong>de</strong> woningbouwcorporaties<br />

<strong>de</strong> huurwoningen<br />

toewijzen, en <strong>de</strong> gemeente <strong>de</strong><br />

woningver<strong>de</strong>ling alleen maar toetst<br />

in verband met <strong>de</strong> afgifte van woonvergunningen.<br />

Daarover is in 1982<br />

al een circulaire van het ministerie<br />

verschenen," vat <strong>de</strong> heer Boonstra<br />

het uitgangspunt van <strong>de</strong> woningbouwvereniging<br />

samen.<br />

Het college gaat er op voorhand<br />

vanuit dat het bereiken van overeenstemming<br />

wel enige tijd in beslag<br />

kan nemen, maar niet op fundamentele<br />

problemen hoeft te stuiten.<br />

De kwestie kwam vorige week bij<br />

<strong>de</strong> afsluiting van <strong>de</strong> gemeenteraadsverga<strong>de</strong>ring<br />

even aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. Joke<br />

van Raam (progressieven) die jarenlang<br />

lid is geweest van <strong>de</strong> terzij<strong>de</strong><br />

geschoven woonruimte-adviescommissie,<br />

trachtte Co <strong>de</strong> Kloet tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> rondvraag ter verantwoording te<br />

roépen. „Vreemd dat <strong>de</strong> woningbouwvereniging<br />

mee mag beslissen<br />

over <strong>de</strong> gemeentewoningen," waarschuw<strong>de</strong><br />

Van Raam het college. Co<br />

<strong>de</strong> Kloet leg<strong>de</strong> uit dat <strong>de</strong> criteria die<br />

<strong>de</strong> woonruimte-adviescommissie <strong>de</strong><br />

afgelopen jaren heeft gehanteerd,<br />

ook <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> tijd zullen blijven<br />

gel<strong>de</strong>n.<br />

Op het gemeentehuis ligt al enige<br />

tijd een discussienota van <strong>de</strong> woningbouwvereniging.<br />

„Ik stel me<br />

voor dat die als leidraad van <strong>de</strong><br />

discussie kan gaan dienen," aldus<br />

Boonstra. Tot <strong>de</strong> knelpunten die ter<br />

discussie komen behoort <strong>de</strong> omstandigheid<br />

dat <strong>de</strong> 's-Gravelandse woningbouwvereniging<br />

zich tot nu toe<br />

alleen maar heeft hoeven te buigen<br />

over <strong>de</strong> toewijzing van woningen<br />

aan haar le<strong>de</strong>n. Bijzon<strong>de</strong>re complicaties<br />

doen zich daarbij zel<strong>de</strong>n voor,<br />

omdat naast <strong>de</strong> afstemming van <strong>de</strong><br />

woning op <strong>de</strong> aanvrager alleen<br />

maar gekeken hoeft te wor<strong>de</strong>n naar<br />

<strong>de</strong> datum van inschrijving als lid.<br />

De gemeente hanteert een ingewikkeld<br />

reglement van inschrijving<br />

en urgentie. Het is echter <strong>de</strong> opzet<br />

dat <strong>de</strong> nieuwe woningtoewijzingscommissie<br />

gaat werken met <strong>de</strong> inschrijvings-<br />

en toewijzingnormen,<br />

die op het ogenblik door het gewest<br />

Gooi en Vechtstreék ontwikkeld<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Boonstra: ,,Het gewest is er nog<br />

niet uit, laat staan dat wij nu al<br />

concrete standpunten kunnen innemen.<br />

Maar voorop blijft het belang<br />

van <strong>de</strong> woningzoeken<strong>de</strong>n staan, of<br />

dat nu le<strong>de</strong>n van ons zijn, of niet.<br />

Onze doelstelling is het realiseren<br />

van betaalbare huurwoningen in <strong>de</strong><br />

sociale sector, en niet het realiseren<br />

van betaalbare huurwoningen voor<br />

onze le<strong>de</strong>n."


(Van onze verslaggever<br />

Maarten Steinkamp)<br />

KORTENHOEF — De buurtver-<br />

eniging Oud-Kortenhoef heeft voor<br />

zaterdagavond voor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong><br />

maal een gon<strong>de</strong>lvaart aan het Mo-<br />

leneind georganiseerd. Naar ver-<br />

wachting zal het evenement zeker<br />

tienduizend bezoekers trekken, die<br />

<strong>de</strong> ruim twintig versier<strong>de</strong> vaartui-<br />

gen vanaf 20.00 uur kunnen be-<br />

won<strong>de</strong>ren. De organisatie maakt<br />

zich het meest zorgen over het<br />

dreigen<strong>de</strong> parkeerprobleem en<br />

vraagt dan ook alle dorpsgenoten<br />

<strong>de</strong>ze avond <strong>de</strong> auto thuis te laten.<br />

De Kortenhoefse gon<strong>de</strong>lvaart is<br />

an<strong>de</strong>rs opgezet dan die van buur:<br />

man Loosdrecht. Zo is elke vorm<br />

van commercie min of meer verbo-<br />

Politie zet extra mensen in<br />

Kortenhoef verwacht bij<br />

gon<strong>de</strong>lvaart recorddrukte<br />

<strong>de</strong>n. „Onze doelstelling is om traditionele<br />

evenementen in Kortenhoef<br />

te organiseren zoals <strong>de</strong> volksspelen,<br />

het tillingvaren en <strong>de</strong> roeiwedstrij<strong>de</strong>n.<br />

We zijn van mening dat <strong>de</strong><br />

gon<strong>de</strong>lvaart niet in een reclamekaravaan<br />

moet veran<strong>de</strong>ren. Dat past<br />

helemaal niet bij ons" legt voorzitter<br />

Henk <strong>de</strong> Kloet uit.<br />

Om <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers tegemoet te komen<br />

in <strong>de</strong> kosten wordt het publiek<br />

zaterdagaVond alleen een vrijwillige<br />

bijdrage van één gul<strong>de</strong>n gevraagd.<br />

<strong>In</strong>mid<strong>de</strong>ls is het maximum van<br />

twintig gon<strong>de</strong>ls bereikt die beoor<strong>de</strong>eld<br />

zullen wor<strong>de</strong>n door een jury<br />

uit het Overijsselse Kalenberg.<br />

Om het één en an<strong>de</strong>r mogelijk te<br />

maken is, <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werking van <strong>de</strong><br />

bewoners' aan het Moleneind onontbeerlijk.<br />

Niet min<strong>de</strong>r dan vier brug<strong>de</strong>kken<br />

zullen zaterdagmiddag<br />

"weggetakeld" moeten wor<strong>de</strong>n om<br />

een vrije doorgang voor <strong>de</strong> gon<strong>de</strong>ls<br />

te krijgen. Alle huizen en bomen<br />

langs het parcours, dat van <strong>de</strong> brug<br />

bij jachthaven Bouwman tot aan <strong>de</strong><br />

bocht bij <strong>de</strong> Vreelandseweg loopt,<br />

zullen verlicht zijn en een sprookjesachtig<br />

aanzien geven.<br />

Vanaf 20.00 uur zijn <strong>de</strong> boten bij<br />

Bouwman te bezichtigen waarna <strong>de</strong><br />

vloot zich rond 21.00 uur in beweging<br />

zal zetten. De prijsuitreiking<br />

vindt plaats bij jachthaven Valkenburg,<br />

eveneens aan het Moleneind.<br />

De politie, die voor dit evenement<br />

extra mensen inzet, raadt bezoekers<br />

aan om op <strong>de</strong> grasstrook naast <strong>de</strong><br />

parallelweg te parkeren. Het Moleneind<br />

zal <strong>de</strong>ze avond voor al het<br />

verkeer in bei<strong>de</strong> richtingen wor<strong>de</strong>n<br />

afgesloten.


Geen grote problemen<br />

's-Gravelands<br />

riool is in<br />

re<strong>de</strong>lijke staat<br />

's-GRAVELAND — De toestand me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingen van proviciale zij<strong>de</strong>,<br />

van het grootste <strong>de</strong>el van het dat 's-Graveland binnen Gooi en •<br />

's-Gravelandse rioleringssysteem Vechtstreek behoort tot <strong>de</strong> ge-<br />

is meer dan bevredigend. „Er is meenten met het slechtse riollnet.<br />

geen sprake van een rampzalige 's-Graveland blijkt <strong>de</strong> afgelopen<br />

situatie, waar overhaast veel geld jaren op het gebied van <strong>de</strong> aanleg en<br />

aan moet wor<strong>de</strong>n uitgegeven," al- het herstel van rioleringen bijzondus<br />

<strong>de</strong> directeur Van Putten van <strong>de</strong>r actief te zijn geweest. <strong>In</strong> een<br />

<strong>de</strong> gemeentelijke , af<strong>de</strong>ling voor tijdsbestek van enkele jaren is vrij-<br />

. opènbare werken.. Rij reageer<strong>de</strong> op_ -wel <strong>de</strong> gehele gemeente aangesloten<br />

op <strong>de</strong> riolering, terwijl daar tot voor<br />

kort alleen sprake van kon zijn in<br />

<strong>de</strong> woonkern Kortenhoef, aan weerzij<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> Kerklaan. Over enige<br />

maan<strong>de</strong>n zal 98 procent van <strong>de</strong><br />

woonhiuizen en bedrijven in <strong>de</strong> gemeente<br />

op het rioolnet zijn aangesloten.<br />

De heer Van Putten bevestig<strong>de</strong> dat<br />

er nog wat vervangingswerken op<br />

<strong>de</strong> investeringsprogramma's staan.<br />

Maar nu net een aantal werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

- on<strong>de</strong>rmeer aan <strong>de</strong> Ireneweg<br />

net achter <strong>de</strong> rug zijn, en <strong>de</strong> aanleg<br />

van riolering in De Kwakel en het<br />

laatste stuk van het noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> op<br />

han<strong>de</strong>n is, staan <strong>de</strong> vervangingen<br />

even stil. Op het programma staan<br />

nog een aantal straten ten westen<br />

van <strong>de</strong> E. Blocklaan, en in een veel<br />

later stadium <strong>de</strong> Oranjebuurt, waar<br />

het ou<strong>de</strong> riool bij een controle enkele<br />

jaren gele<strong>de</strong>n verhoudingsgewijs<br />

opmerkelijk gezond bleek.


Goe<strong>de</strong> wijn van Radio AROS<br />

• Voorzitter Wieco Boonstra (rechts) overhandig<strong>de</strong> in koffieshop Thea <strong>de</strong><br />

eerste donateursfiessen aan AROS-veteranen Henk Veldboer (links) en<br />

Andries Oranje. (Foto: Ton Kastermans)<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — <strong>In</strong> koffieshop<br />

Thea aan het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> is gistermiddag<br />

<strong>de</strong> donateuractie van <strong>de</strong><br />

Algemene Radio Omroep 's-Graveland<br />

gestart met een uitgebreid<br />

eerbetoon aan <strong>de</strong> oprichters van<br />

's-Gravelands lokale omroep.<br />

Andries Oranje en Henk Veldboer<br />

ontvingen als symbolisch blijk van<br />

waar<strong>de</strong>ring voor al hun inspanningen<br />

om een lokaal radiostation van<br />

<strong>de</strong> grond te krijgen, uit han<strong>de</strong>n van<br />

voorzitter Wieco Boonstra <strong>de</strong> eerste<br />

flessen AROS-wijn.<br />

Daarmee is tevens een wervingsactie<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> inwoners van <strong>de</strong> drie<br />

dorpen gestart. Sinds gisteren bestaat<br />

<strong>de</strong> mogelijkheid zich tegen betaling<br />

van f 10 aan te mel<strong>de</strong>n als<br />

donateur of begunstiger van <strong>de</strong><br />

stichting. Als tegenprestatie ontvangt<br />

men dan een fles goe<strong>de</strong> wijn,<br />

gedateerd op 25 juni 1986, <strong>de</strong> dag<br />

waarop <strong>de</strong> zo begeer<strong>de</strong> zendmachtiging<br />

voor <strong>de</strong> AROS van kracht<br />

werd. Het is een echte lokale wijn-<br />

."Vin locale <strong>de</strong> Pays <strong>de</strong> Comte, speeialement<br />

sélectioné par le radio locale",<br />

staat op het etiket. Het betekent<br />

zoveel als „'s-Gravelandse<br />

plaatselijke wijn, speciaal uitgezocht<br />

door <strong>de</strong> lokale radio".<br />

Sinds kort is ook het bestuur van<br />

<strong>de</strong> radiostichting <strong>de</strong>finitief samengesteld.<br />

Voorzitter is Wieco Boonstra,<br />

mevrouw A.M. van Ginkel<br />

voert het secretariaat en Hans Veldboer<br />

zorgt behalve voor <strong>de</strong> technische<br />

realisatie ook voor <strong>de</strong> financiën.<br />

De personeelszaken zijn in<br />

han<strong>de</strong>n gelegd van vice-voorzitter<br />

Carla Folkers. Andries Oranje doet<br />

<strong>de</strong> materiële voorzieningen, programmacodrdinator<br />

is Hans Ververs<br />

en Bart Onkenhout is maakt publiciteit.


Schouting-groep bestaat 25 jaar<br />

Dag Hammarskjold-groep<br />

zoekt nieuw on<strong>de</strong>rkomen<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

KORTENHOEF — Een taart met<br />

vijf verdiepingen — voor elke vijf<br />

jaar één - een <strong>de</strong> aanwezigheid<br />

van twee wethou<strong>de</strong>rs en één<br />

raadslid/oud-vethoudster markeer<strong>de</strong>n<br />

zaterdag <strong>de</strong> eerste fase<br />

van <strong>de</strong> viering van het 215-jarig<br />

bestaan van <strong>de</strong> Kortenhoefse zeeverkennersgroep<br />

Dag Hammarsk-<br />

Wd. Zoals het echte scouts betaamt,<br />

trokken <strong>de</strong> verkenners,<br />

welpen en kabouters zich bitter<br />

weinig aan van <strong>de</strong> officiële plichtplegingen<br />

rondom hen.<br />

•Na <strong>de</strong> plechtigheid die nu eenmaal<br />

hoort bij <strong>de</strong> overgang van een handjevol<br />

welpen (jongens) en kabouters<br />

(meisjes) naar <strong>de</strong> verkennersgroep<br />

zetten zij zich onverstoord aan hun<br />

spelprogramma. Maar niet voor zij<br />

zichzelf en hun gasten had<strong>de</strong>n voorzien<br />

van een stukje taart, die werd<br />

aangesne<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> oprichtster<br />

van <strong>de</strong> groep, oud-akela C. van <strong>de</strong>r<br />

Baan.<br />

Akela Van <strong>de</strong>r Baan zal naast vele<br />

an<strong>de</strong>ren uit <strong>de</strong> begintijd van <strong>de</strong><br />

groep ook aanwezig zijn op <strong>de</strong> reunie<br />

die volgen<strong>de</strong> week zaterdag in<br />

het honk aan <strong>de</strong> Kortenhoefse plassen<br />

gehou<strong>de</strong>n wordt. Met die reunie<br />

wordt <strong>de</strong> viering van het zilveren<br />

jubileum van <strong>de</strong> ruim 120 le<strong>de</strong>n tellen<strong>de</strong><br />

scoutinggroep afgesloten.<br />

Geen geld<br />

De Dag Hainmaiskj81dgroep,. genoemd<br />

naar <strong>de</strong> in oktober 1961 in<br />

het huidige Zaïre met zijn vliegtuig<br />

neergeschoten secretaris-generaal<br />

van <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Naties, moet nog<br />

steeds genoegen nemen met, <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>,<br />

loods, die 23 jaar gele<strong>de</strong>n over werd<br />

genomen en herbouwd op <strong>de</strong> ou<strong>de</strong><br />

vuilnisbelt naar <strong>de</strong> gemeentewerf.<br />

Plannen om tot nieuwbouw over<br />

te gaan zijn er wel, maar het geld<br />

ontbreekt. „De ervaring heeft geleerd,<br />

dat je wel heel hard kunt<br />

gaan trekken aan het hou<strong>de</strong>n van<br />

inzamelingsacties, maar dat het netto<br />

resultaat dan is dat je op een<br />

gegeven moment wel met een heel<br />

mooi nieuw gebouw zit, maar zon<strong>de</strong>r<br />

le<strong>de</strong>n," leg<strong>de</strong> , <strong>de</strong> voorzitter van<br />

het stichtingsbestuur, Bernard<br />

Schrage, uit.<br />

De plannen die aleen <strong>de</strong>el van <strong>de</strong><br />

lange weg door het ambtelijk apparaat<br />

hebben afgelegd, en geheel passen<br />

binnen het gel<strong>de</strong>n bestemmingsplan,<br />

zijn voorlopig begroot op omstreeks<br />

4,5 ton. Schrage:,,Oeld inza<br />

melen en veel zelfwerkzaamheid van<br />

<strong>de</strong> grsáep steken in een nieuw honk<br />

gaat ten koste van het spelelement.<br />

En om het spelelement gaat het tenslotte."


FEEËRIEKE KORTENHOEFSE<br />

GONDELVAART GROOT SUCCES<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

KORTENHOEF — Al zijn het er<br />

geen tienduizend gewor<strong>de</strong>n, die<br />

zaterdagavond kwamen genieten,<br />

een succes is <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> Kortenhoefse<br />

gon<strong>de</strong>lvaart wel gewor<strong>de</strong>n.<br />

Meer <strong>de</strong>elnemers, tenminste vierduizend<br />

bezoekers en in tegenstelling<br />

tot vorig jaar prachtig zomeravondweer<br />

<strong>de</strong><strong>de</strong>n <strong>de</strong> Kortenhoefse<br />

buurtvereniging na afloop reppen<br />

van grote, grote tevre<strong>de</strong>nheid. De<br />

jury <strong>de</strong>el<strong>de</strong> vier prijzen uit, waarvan<br />

<strong>de</strong> eerste in <strong>de</strong> wacht gesleept<br />

werd door <strong>de</strong> Kortenhoefse familie<br />

Vos met hun Weerhuisje.<br />

De familie Vos had een werkelijk<br />

indrukwekkend weerhuisje gebouwd.<br />

Omdat <strong>de</strong> regen pas na afloop<br />

van <strong>de</strong> gon<strong>de</strong>lvaart viel, had<strong>de</strong>n<br />

zij gezorgd voor een eigen<br />

plaatselijke hemelwatervoorziening.<br />

De twee<strong>de</strong> prijs werd toegekend aan<br />

<strong>de</strong> spinnen<strong>de</strong> en weven<strong>de</strong> dames van<br />

<strong>de</strong> Ambachtelijke Impressies van <strong>de</strong><br />

familie Huybregtse. De Man<strong>de</strong>nmaker<br />

van Jan Vos en Menno <strong>de</strong> Kloet<br />

werd <strong>de</strong>r<strong>de</strong>, en <strong>de</strong> eskimo's op hun<br />

ijsschots van <strong>de</strong> familie De Kloet<br />

was goed voor een vier<strong>de</strong> plaats.<br />

De prijzen, bestaan<strong>de</strong> uit een wisselbeker<br />

en een beschei<strong>de</strong>n geldbedrag<br />

wer<strong>de</strong>n toegekend door een jury<br />

afkomstig uit het wie<strong>de</strong>ngebied<br />

in noordwest Overijssel. Dit gezelschap<br />

had een bijzon<strong>de</strong>r goe<strong>de</strong> hand<br />

van kiezen, want ook het publiek<br />

wees <strong>de</strong> schepping van <strong>de</strong> familie<br />

Vos aan als mooiste boot.<br />

De gon<strong>de</strong>lvaart werd gehou<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> Kortenhoefse vaart langs het Moleneind<br />

tussen <strong>de</strong> Vreelandseweg en<br />

<strong>de</strong> Graversbrug. Het maximum aan-<br />

tal boten had ingeschreven, en I<br />

versier<strong>de</strong> scheepjes dongen ' me<br />

naar een ereplaats. De bewoners va<br />

het Moleneind had<strong>de</strong>n gezorgd voc<br />

een feeërieke verlichting van het gx<br />

heel, met kleurige lampen langs d<br />

gevels en bij Jachtwerf De KloE<br />

zelfs een compleet draaiorgel.<br />

Over <strong>de</strong> gezellige avond hing eet<br />

ter een dreiging, die niet verooi<br />

zaakt door <strong>de</strong> wolkbreuk, die een e<br />

te abrupt ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> gezellighel<br />

aan <strong>de</strong> waterkant te weeg bracht<br />

Kort voor <strong>de</strong> aanvang van <strong>de</strong> feeste<br />

lijkhe<strong>de</strong>n werd bekend dat het ge<br />

meentebestuur opdracht heeft gege<br />

ven om <strong>de</strong> ophaalbrug in het Mole<br />

neind, <strong>de</strong> Graversbrug, te latei<br />

dichtlassen. Voorzitter Henk d<br />

Kloet van <strong>de</strong> buurtvereniging dip<br />

het evenement organiseert liet we<br />

ten dat dat het ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> Korten<br />

hoefse gon<strong>de</strong>lvaart zal betekenen.


Startsein is gekostumeer<strong>de</strong> optocht<br />

School met <strong>de</strong> Bijbel<br />

viert haar eeuwfeest<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tij n)<br />

'S-GRAVELAND — Met een historische<br />

optocht beginnen morgenochtend<br />

<strong>de</strong> festiviteiten rondom <strong>de</strong><br />

viering van het 100-jarig bestaan<br />

van <strong>de</strong> 's-Oravelandse School met<br />

<strong>de</strong> Bijbel. De stoet vertrekt om 9<br />

uur vanaf <strong>de</strong> Smidsbrug voor een<br />

ron<strong>de</strong> door het dorp, nadat een na<br />

een korte plechtigheid op het<br />

schoolplein <strong>de</strong> oudste en <strong>de</strong> jongste<br />

leerling van <strong>de</strong> school •- die<br />

twee jaar gele<strong>de</strong>n opging in <strong>de</strong><br />

Regenboogbasisschool - het eeuwfeest<br />

zullen hebben geopend. Na<br />

voltooiing van <strong>de</strong> optocht wor<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> speelplaats ballonnen opgelaten.<br />

Het is <strong>de</strong> opzet dat <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren<br />

<strong>de</strong>ze hele week gecostumeerd naar<br />

School zullen gaan. Niet alleen morgen<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> optocht en <strong>de</strong> puzzeltocht<br />

door het dorp zullen <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren<br />

er uit zien alsof het nog 1886 is.<br />

Ook don<strong>de</strong>rdag, vrijdag en zaterdag<br />

blijft <strong>de</strong> schooljeugd een historisch<br />

verantwoor<strong>de</strong> aanblik bie<strong>de</strong>n.<br />

Geheel in stijl zullen vrijdagmorgenop<br />

het schoolplein ou<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>rspelen,<br />

zoals hoepelen, diaboloën,<br />

bikkelen, hinkelen en zweep- en<br />

priktollen zullen herleven. Don<strong>de</strong>rdag<br />

staan een serie historische excursies<br />

op het programma: <strong>de</strong> kaasboer<strong>de</strong>rij<br />

komt aan bod, evenals het<br />

turfsteken en <strong>de</strong> expositie die <strong>de</strong><br />

historische kring <strong>In</strong> <strong>de</strong> <strong>Gloriosa</strong><br />

speciaal voor <strong>de</strong> gelegenheid heeft<br />

ingericht. Op school vindt een <strong>de</strong>-•<br />

monstratie van spinnen en weven<br />

plaats. Vrijdagmiddag wordt het<br />

schoolprogramma afgesloten met <strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>rspeelfilm Dik Trom. <strong>In</strong> plaats<br />

van <strong>de</strong> vertrouw<strong>de</strong> vi<strong>de</strong>o krijgen <strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>ren het ou<strong>de</strong> verhaal voorgeschoteld<br />

in <strong>de</strong> vorm van een zwart-witfilm.


(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND — Tegen <strong>de</strong> tijd<br />

dat <strong>de</strong> verkiezingen na<strong>de</strong>ren, bekruipt<br />

politieke partijen wel eens<br />

<strong>de</strong> neiging ten opzichte van bepaal<strong>de</strong><br />

bevolkingsgroepen voor<br />

suikeroom te gaan spelen. Zo niet<br />

in 's-Gravelandl. Daar bleek gisteravond<br />

dat <strong>de</strong> politieke goedgeefs-<br />

, heid_in–bepaal<strong>de</strong> _kringen een op<br />

zichzelf staand verschijnsel is.<br />

Zon<strong>de</strong>r zich overdadig in te span.:<br />

nen slaag<strong>de</strong> het Comité Bejaar<strong>de</strong>n-<br />

, reizen Kortenhoef erin, om VVD en<br />

CDA te verlokken tot ooverdadige<br />

aanbiedingen in <strong>de</strong> vorm van bijna<br />

700 gul<strong>de</strong>n ongevraag<strong>de</strong> subsidie.<br />

Nadat het college van b. en w. een<br />

week gele<strong>de</strong>n al had laten weten <strong>de</strong><br />

jaarlijkse busreis van <strong>de</strong> Kortenhoefse<br />

bejaar<strong>de</strong>n financiëel mogelijk<br />

te zullen maken, kwam in <strong>de</strong> financiële<br />

commissie <strong>de</strong> hoogte van gemeentelijke<br />

on<strong>de</strong>rsteuning aan <strong>de</strong><br />

or<strong>de</strong>. Hoewel het comité om een aan-<br />

Raad geeft met gulle<br />

hand aan bejaar<strong>de</strong>n<br />

vulling van slechts f 324,60 vroeg,<br />

hield Louis Albeda (VVD) vast aan<br />

zijn voorstel om het comité in staat<br />

te stellen wat royaler te gegroten en<br />

f 1000 te schenken. Bijna door dik<br />

en dun werd hij in zijn streven bijgestaan<br />

door CDA-voorman Harry<br />

Veltman.<br />

Sinterklaas<br />

Een meer<strong>de</strong>rheid van Dorpsbelangen,<br />

progressieven en Algemeen Belang<br />

vond echter dat <strong>de</strong> tijd van<br />

sinterklaas spelen voorbij was. „Er<br />

wordt 324 gul<strong>de</strong>n gevraagd, dan<br />

moet je dat ook geven. Als er per sé<br />

meer geld uitgegeven moet war<strong>de</strong>n,<br />

zijn er nog wel een paar an<strong>de</strong>re<br />

zaken te be<strong>de</strong>nken," schoot Wim <strong>de</strong><br />

Kwant (Alg. Belang) uit zijn slof.<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk werd <strong>de</strong> subsidieaanvraag<br />

ongewijzigd aanvaard.<br />

De bejaar<strong>de</strong>n zijn vanmorgen in<br />

twee bussen op weg gegaan, om <strong>de</strong><br />

feestdag vanavond met een diner in<br />

De Drie Dorpen af te sluiten. Enkele<br />

maan<strong>de</strong>n gele<strong>de</strong>n zag het er nog<br />

naar uit dat <strong>de</strong>ze Kortenhoefse traditie<br />

een zachte dood zou sterven.<br />

Het werk van het ou<strong>de</strong> busreiscomité<br />

werd te elf<strong>de</strong>r ure echter overgenomen<br />

door een nieuwe ploeg enthousiastelingen,<br />

die er dank zij een,<br />

lankmoedig gemeentebestuur, dat<br />

een late subsidieaanvraag accepteer<strong>de</strong>,<br />

in slaag<strong>de</strong> het uitstapje van dit<br />

jaar veilig te stellen.


Mobilisatie<br />

patiënten bij<br />

doktersstrijd<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — De strijd rond <strong>de</strong> vrijkomen<strong>de</strong> praktijk<br />

van <strong>de</strong> 's-Gravelandse huisarts W. W. Schermerhorn is een<br />

volgen<strong>de</strong> fase ingegaan. Het Regionaal Beraad Patiëntenorganisaties<br />

Gooi- en Vechtstreek heeft alle inwoners van <strong>de</strong><br />

gemeente opgeroepen zich in het gewoel te mengen.<br />

<strong>In</strong> het dorpshuis De Dobber begint<br />

morgenavond om 20.00 uur een bijeenkomst<br />

waarop <strong>de</strong> inwoners van<br />

<strong>de</strong> gemeente 's-Graveland kunnen<br />

laten weten wat zij van hun huisarts<br />

verlangen.<br />

De regionale patiëntenorganisaties<br />

zijn via een overkoepelen<strong>de</strong> contactorgaan<br />

vertegenwoordigd in <strong>de</strong><br />

selectiecommissie die zich als eerste<br />

dient te wagen aan een oor<strong>de</strong>el over<br />

<strong>de</strong> 's-Gravelandse gezondheidszorg.<br />

Dit advies wordt uitgebracht aan<br />

het , college van burgemeester en<br />

wethou<strong>de</strong>rs, dat sinds begin dit jaar<br />

<strong>de</strong> plicht heeft <strong>de</strong> eventuele opvolger<br />

van een vertrekken<strong>de</strong> huisarts aan<br />

te wijzen. Dat gebeurt dan door het<br />

afgeven van een vestigingsvergunning.<br />

De heer Schermerhorn heeft voor<br />

zijn 3100 patiënten tellen<strong>de</strong> praktijk<br />

zelf een passen<strong>de</strong> opvolger gevon<strong>de</strong>n.<br />

De twee an<strong>de</strong>re artsen in <strong>de</strong><br />

gemeente, <strong>de</strong> heren Heromes en<br />

Wierema hebben laten weten an<strong>de</strong>re<br />

opvattingen te huldigen over <strong>de</strong> wijze<br />

waarop <strong>de</strong> zorg voor die 3100<br />

patiënten het beste vorm kan krijgen.<br />

Zij suggereer<strong>de</strong>n b. en w. <strong>de</strong><br />

praktijk aan twee nieuwe artsen te<br />

gunnen. <strong>In</strong>mid<strong>de</strong>ls hebben zich echter<br />

nog meer kandidaten gemeld.<br />

Geheimhouding<br />

Het Regionaal Beraad Patiëntenorganisaties<br />

hoopt via <strong>de</strong> bijeenkomst<br />

in De Dobber meer te weten<br />

te komen wat <strong>de</strong> mensen om wiens<br />

gezondheid het uitein<strong>de</strong>lijk gaat,<br />

over <strong>de</strong> kwestie <strong>de</strong>nken. Daarbij<br />

hoeft niemand bang te zijn dat<br />

achteraf problemen ontstaan. „De<br />

uitein<strong>de</strong>lijke meningspeiling geschiedt<br />

schriftelijk en on<strong>de</strong>r geheimhouding,"<br />

aldus <strong>de</strong> uitnodiging.


Uitbreiding jachthaven lang niet zeker<br />

Natuurmon a enten wil<br />

vechten voor Wij<strong>de</strong> Blik<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

KORTENHOEF, HAARLEM — De toekomst van <strong>de</strong> Korten-<br />

, hoefse jachthaven De Wij<strong>de</strong> Bliek, gelegen aan het Moleneind<br />

en eigendom van <strong>de</strong> familie De Rid<strong>de</strong>r, staat nog verre<br />

van vast. Een lij<strong>de</strong>nsweg van tien jaar hebben alle betrokkenen<br />

- <strong>de</strong> familie De Rid<strong>de</strong>r zelf, <strong>de</strong> gemeente, <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n,<br />

<strong>de</strong> Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten - al<br />

achter <strong>de</strong> rug. Het ziet er naar uit dat <strong>de</strong> nodige juridische<br />

robbertjes nog gevochten zullen wor<strong>de</strong>n, voor er uitein<strong>de</strong>lijk<br />

dui<strong>de</strong>lijkheid geschapen is. „Dit is voor ons een zeer principiële<br />

zaak. En ik kan nu al zeggen dat wij bereid zijn onze<br />

zaak tot in hoogste instantie te bepleiten," was het schot<br />

voor <strong>de</strong> boeg dat <strong>de</strong> woordvoer<strong>de</strong>r van Natuurmonumenten<br />

gistermiddag gaf.<br />

Dat gebeur<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>ns een gecombineer<strong>de</strong><br />

hoorzitting in het provinciehuis<br />

in Haarlem. Aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> waren<br />

zowel bezwaren tegen <strong>de</strong> bouw van<br />

een loods op het terrein van <strong>de</strong><br />

jachthaven, als plannen om vooruitlopend<br />

op een herziening van het<br />

gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> bestemmingsplan <strong>de</strong> steigers<br />

uit <strong>de</strong> brei<strong>de</strong>n. De opmerkingen<br />

van Natuurmonumenten, verwoordt<br />

door Piet Bakker, gol<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

steigers en <strong>de</strong> daaraan verbon<strong>de</strong>n<br />

veran<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> bestemming van<br />

een nu nog als landschappelijk en<br />

natuurwetenschappelijk belangrijk<br />

stuk water.<br />

De onrust rond <strong>de</strong> jachthaven ontstond<br />

tien jaar gele<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> vaststelling<br />

van het bestemmingsplan<br />

Wij<strong>de</strong> Blik. Op grond van het plan<br />

was er een heleboel niet, en toen<br />

weer een heleboel wel mogelijk. <strong>In</strong><br />

ie<strong>de</strong>r geval is <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisering van<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> jachthaven enige tijd gele<strong>de</strong>n<br />

begonnen, tot schrik en ontzetting<br />

van enige omwonen<strong>de</strong>n. Het<br />

meest rechtstreeks getroffen is wel<br />

buurman De Kloet. Die krijgt naast<br />

zijn huis en stal een grote, negen<br />

meter hoge botenloods:„Die neemt<br />

al mijn licht weg. En vanuit <strong>de</strong> ramen<br />

kunnen ze straks bovendien zo<br />

bij mij op tafel en in <strong>de</strong> slaapkamer<br />

kijken." Meer landschappelijk achtergron<strong>de</strong>n<br />

had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> bezwaren van<br />

<strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n P. Gans en H. C. N.<br />

Munnig Schmidt.<br />

Het probleem bij <strong>de</strong> aanleg van <strong>de</strong><br />

nieuwe steigers is dat <strong>de</strong> herziening<br />

van het bestemmingsplan over ongeveer<br />

twee maan<strong>de</strong>n in procedure<br />

komt. „Dan volgt weer een hoorzitting,<br />

die door <strong>de</strong> betrokken ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

zelf zal wor<strong>de</strong>n geleid," liet<br />

<strong>de</strong> ambtelijke voorzitter van <strong>de</strong> bijeenkomst<br />

weten. Hij suggereer<strong>de</strong><br />

daarmee dat van <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> verklaring<br />

van geen bezwaar om op <strong>de</strong><br />

wijziging van het bestemmingsplan<br />

vooruit te mogen lopen, geen sprake<br />

zou zijn. Zeker niet gezien <strong>de</strong> verzekering<br />

van Natuurmonumenten dat<br />

tot in hoogste instantie zou wor<strong>de</strong>n<br />

doorgeproce<strong>de</strong>erd om <strong>de</strong> in haar<br />

ogen staps-gewijze aantasting van<br />

één van <strong>de</strong> laatste stukjes natuurgebied<br />

langs <strong>de</strong> oever van het Wij<strong>de</strong><br />

Blik te behou<strong>de</strong>n.


(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — „Wij als belanghebben<strong>de</strong>n<br />

zijn van mening<br />

inspraak te mogen hebben," is het<br />

motto waarmee <strong>de</strong> patiënten van<br />

dokter Schermerhorn op het punt<br />

staan zich te mengen in <strong>de</strong> 's-Gravelandse<br />

huisartsen-oorlog.<br />

De heer Schermerhorn is van plan<br />

zich op korte termijn terug te trekken<br />

als huisarts, en heeft een opvolger<br />

gevon<strong>de</strong>n voor zijn 3100 patiënten<br />

tellen<strong>de</strong> praktijk. Zijn twee<br />

plaatselijke collega's hebben echter<br />

laten weten overwegen<strong>de</strong> bezwaren<br />

te hebben tegen zijn keuze, en wensen<br />

dat in <strong>de</strong> vrijkomen<strong>de</strong> praktijk<br />

_twee artsen komen te werken.<br />

Alle veertienhon<strong>de</strong>rd gezinnen die<br />

Bijeenkomst in Dobber uitgesteld<br />

Patiënten eisen rol<br />

op in artsenkwestie<br />

nu nog on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zorg van dokter<br />

Schermerhorn vallen, zijn gisteren<br />

bena<strong>de</strong>rd door een actiecomité. Via<br />

een handtekeningenactie willen <strong>de</strong><br />

patiënten op voorhand hun mening,<br />

en hun keuze kenbaar maken. Het<br />

is <strong>de</strong> opzet dat <strong>de</strong> handtekeningenlijsten<br />

overhandigd wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong><br />

regionale selectiecommissie, die het<br />

college van burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs<br />

adviseert bij het maken van<br />

een keuze. Gistermiddag en gister<br />

avond stroom<strong>de</strong>n <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rteken<strong>de</strong><br />

verklaringen al binnen bij <strong>de</strong> vier<br />

contactadressen van het actiecomité.<br />

De achtergrond van <strong>de</strong> actie is dat<br />

<strong>de</strong> patiënten van mening zijn dat zij<br />

recht hebben op een eigen keuze en<br />

inbreng bij <strong>de</strong> selectie van een nieuwe<br />

huisarts. Daarbij hebben zij het<br />

volste vertrouwen in <strong>de</strong> keuze die<br />

hun arts voor hen gemaakt heeft:<br />

„Op die manier is er <strong>de</strong> beste garantie<br />

dat <strong>de</strong> praktijk in zijn lijn wordt<br />

voortgezet. Wat hebben die an<strong>de</strong>re.<br />

artsen daarmee te maken?"<br />

De bijeenkomst van het Regionaal<br />

Beraad Patiëntenorganisaties Gooi<br />

en Vechtstreek, die aanvankelijk<br />

vanavond zou plaats vin<strong>de</strong>n in<br />

dorpshuis De Dobber, is inmid<strong>de</strong>ls<br />

verplaatst naar maandag 15 <strong>de</strong>cember.<br />

De organisatie wil voor <strong>de</strong> bespreking<br />

van <strong>de</strong> problemen in<br />

's-Graveland, en voor <strong>de</strong> peiling van<br />

<strong>de</strong> meningen, <strong>de</strong> grote zaal ter beschikking<br />

hebben. Die was pas volgen<strong>de</strong><br />

week maandag vrij. Ook dan<br />

begint <strong>de</strong> bijeenkomst om 20 uur.


; ' •<br />

°•••‘. "\>:<br />

• De straten van Kortenhoef kregen een feestelijke, ou<strong>de</strong>rwetse aanblik, toen gistermorgen <strong>de</strong> historisch geconstumeer<strong>de</strong> optocht van <strong>de</strong> Regenboogschool<br />

langs trok Een escorte van filmen<strong>de</strong> en fotograferen<strong>de</strong> va<strong>de</strong>rs en moe<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>ed in omvang en vooral drukte nauwelijks<br />

on<strong>de</strong>r voor <strong>de</strong> officiële stoet. (Foto: Ton Kastermans)<br />

KINDEROPTOCHT START EEUWFEEST<br />

's-GRAVELAND — Het wemel<strong>de</strong><br />

"queues <strong>de</strong> Paris" en boerenkielen,<br />

gistermorgen in <strong>de</strong> straten<br />

van Kortenhoef. De Regenboogschool<br />

trok geconstumeerd en wel<br />

door het dorp om <strong>de</strong> start van <strong>de</strong><br />

viering van het 100-jarig bestaan<br />

van het protestants-christelijk on<strong>de</strong>rwijs<br />

in <strong>de</strong> gemeente kracht bij<br />

te zetten.<br />

Het was wérkelijk een feestelijk<br />

gezicht: <strong>de</strong> frisse afwisseling van<br />

klompen, lange korte broeken, hoepels<br />

met <strong>de</strong> elegante uitdossing van<br />

<strong>de</strong> sommige moe<strong>de</strong>rs en on<strong>de</strong>rwijzeressen,<br />

voorafgegaan door "veldwachter"<br />

Boom in volledig historisch<br />

verantwoord ornaat.<br />

De hele school liep op die wijze<br />

uit, waarbij alleen <strong>de</strong> jongsten het<br />

voorrecht genoten mee te mogen rij<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> karren die boer Van <strong>de</strong><br />

Broek ter beschikking had gesteld.<br />

Het feest duurt <strong>de</strong> hele week nog<br />

voort, met als hoogtepunten <strong>de</strong> revue<br />

vrijdag- en zaterdagavond in De<br />

Dobber, waarmee <strong>de</strong> verkorte geschie<strong>de</strong>nis<br />

van <strong>de</strong> school wordt<br />

vrijdagavond is<br />

gereserveerd voor volwassen oud-leerlingen<br />

van binnen het dorp. Zaterdag<br />

vindt <strong>de</strong> hereniging plaats<br />

van al die oud-leerlingen, die in <strong>de</strong><br />

loop <strong>de</strong>r jaren zijn uitgezwermd,<br />

maar voor <strong>de</strong>ze gelegenheid <strong>de</strong> weg<br />

terug hebben weten te vin<strong>de</strong>n. Ook<br />

voor hen is er 's avonds een revue-<br />

-voorstelling.


Toegang tot gemeentehuis veran<strong>de</strong>rd<br />

Boom sneuvelt voor<br />

parkeerterrein<br />

(Van onze 'verslaggever)<br />

's-GRAVELAND — Het nieuwe<br />

parkeerterrein van <strong>de</strong> gemeente<br />

's-Graveland is gisteren zon<strong>de</strong>r<br />

enige ophef in gebruik genomen.<br />

Tegelijkertijd werd <strong>de</strong> vertrouw<strong>de</strong><br />

toegang via <strong>de</strong> brug naar het voorterrein<br />

van het gemeentehuis voor<br />

alle gemotoriseerd verkeer afgesloten.<br />

Het parkeerterrein is bereikbaar<br />

via <strong>de</strong> inrit naar het<br />

pand. Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 34. Deze inrit<br />

moet nog aan zijn nieuwe taak<br />

wer<strong>de</strong>n aangepast. <strong>In</strong> het ka<strong>de</strong>r<br />

van s=die werkzaamhe<strong>de</strong>n heeft <strong>de</strong><br />

gemeente gisteren <strong>de</strong> karakteristieke<br />

boom die het begin van <strong>de</strong><br />

inrit markeer<strong>de</strong>, laten rooien.<br />

Om een veiliger in- en uitrij<strong>de</strong>n<br />

mogelijk te maken van <strong>de</strong> smalle'<br />

weg naar het parkeerterrein, dat in<br />

<strong>de</strong> plaats is gekomen van <strong>de</strong> tennisbanen,<br />

wordt <strong>de</strong> aansluiting van <strong>de</strong><br />

inrit geheel herzien. De inrit wordt<br />

bre<strong>de</strong>i‘. Het fietspad komt wat ver<strong>de</strong>r<br />

van <strong>de</strong> rijweg af te liggen. Het<br />

toeval wil<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> boom, die moest<br />

sneuvelen om een beter uitzicht te<br />

garan<strong>de</strong>ren, in een bijzon<strong>de</strong>r slechte<br />

conditie verkeer<strong>de</strong>. Volgens <strong>de</strong> gemeente<br />

heeft inpectie uitgewezen<br />

I .dat <strong>de</strong>; beuk wegens vergevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

zwamvorming binnen afzienbare<br />

tijd gerooid had moeten wor<strong>de</strong>n.<br />

Hetzelf<strong>de</strong> geldt voor <strong>de</strong> lin<strong>de</strong>, die<br />

bijna sinds mensenheugenis café-bistro<br />

't Swaentje scheid<strong>de</strong> van het<br />

drukke verkeer op het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>.<br />

Ook die imposante reus is gisteren<br />

gevallen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> zagen van <strong>de</strong><br />

firma Driessen. De gemeente heeft<br />

nog advies ingewonnen van <strong>de</strong> firma<br />

Copijn over <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

boom te behou<strong>de</strong>n. De lin<strong>de</strong> zou al<br />

zo slecht zijn geweest, wat on<strong>de</strong>rmeer<br />

te zien was aan het grote aantal<br />

kale takken - in <strong>de</strong> • kroon, dat<br />

rooien onvermij<strong>de</strong>lijk, was.<br />

• De karakteristieke beuk, die <strong>de</strong> inrit naar Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 34 flankeer<strong>de</strong>,<br />

verkeer<strong>de</strong> al in een zo slechte conditie, dat hij toch binnen afzienbare<br />

tijd het veld had moeten ruimen. (Foto: Ton Kastermans)


Hierme<strong>de</strong> geven wij kennis dat onze dochter<br />

MADELON VEENENDAAL<br />

op don<strong>de</strong>rdag 25 <strong>september</strong> 1986 om 14.00 uur in<br />

het gemeentehuis te Amersfoort in het huwelijk zal<br />

tre<strong>de</strong>n met<br />

DICK SCHEFFERS<br />

Hun adres zal zijn: Agricolastraat 145, 7323 .JH<br />

Apeldoorn.<br />

Receptie van 16.30-18.00 uur in Restaurant „Houtrust",<br />

Hei<strong>de</strong>weg 46. Hooglan<strong>de</strong>rveen.<br />

'S-Graveland, 12 <strong>september</strong> 1986.<br />

J. H. D: M. Veenendaal en<br />

M. Veen<strong>de</strong>ndaal-Mooyaart,<br />

Corn. Tromplaan 17,<br />

1243 LA 's-Graveland.


HONDERD JAAR CHRISTELIJK ONDERWIJS<br />

'S GRAVELAND<br />

REUNIE<br />

OP ZATERDAG,13 SEPTEMBER 1986<br />

in <strong>de</strong>' Schbol met <strong>de</strong> . Bijbel te Kortenhoef.<br />

, Aánvang 15.00 - 'uur,<br />

met 'daaraan aansluitend:<br />

FEESTAVOND IN DORPSHUIS DE DOBBER<br />

Aanvang 19.30 uur<br />

Aanmelding vóór 1 juli 1986 door<br />

overmaking van f 7,50 (t.b.v. broodjes,<br />

koffie e.d.) op postgironr..26135 t.n.v.<br />

' Vereniging voor frotestants Christelijk<br />

On<strong>de</strong>rwijs te 's Graveland o.v.v. „reOnie".


• Ton Stevens: „Ik zal het contact<br />

met <strong>de</strong> mensen vreselijk missen".<br />

(Foto: Tón Kastermans)<br />

Afscheid in 's-Graveland<br />

Ton Stevens laat bij<br />

PTT leven ac


(Van onze verslaggever<br />

Maarten Steinkamp)<br />

's-GRAVELAND — De vaste beioekers<br />

'van het 's-Gravelandse<br />

postkantoor zullen <strong>de</strong> afgelopen<br />

week wellicht een bekend gezicht<br />

gemist hebben. Hoewel ze officieel<br />

pas per 1 oktober het bedrijf verlaat,<br />

werkte Ton Stevens vorige<br />

week vrijdag voor het laatst.<br />

Ruim <strong>de</strong>rtien jaar hebben <strong>de</strong> klanten<br />

kunnen genieten van "hun"<br />

immer goedlachse dame achter het<br />

loket.<br />

„Hoewel ik oorspronkelijk uit <strong>de</strong><br />

Betuwe kom, voel ik me echt thuis<br />

in <strong>de</strong>ze gemeente. Je leert <strong>de</strong> mensen<br />

steeds beter kennen en schept<br />

op die manier een band. Ik heb ook<br />

een tijdje op het hoofdkantoor in<br />

Amsterdam gewerkt maar daar is<br />

het allemaal veel massaler. Dat gemoe<strong>de</strong>lijke<br />

trekt me aan. Ik kom<br />

tenslotte zelf ook uit een klein dorpje",<br />

aldus Stevens die terug kan kij-<br />

ken op veertig dienstjaren bij het<br />

rijk.<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> wereldoorlog begon<br />

ze als meisje van zestien jaar te<br />

werken op het distributiekantoor in<br />

het Gel<strong>de</strong>rse Bemmel. Hoewel <strong>de</strong><br />

angst voor <strong>de</strong> Duitse bezetter overheerste,<br />

ervaart "tante Ton" <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong><br />

als iets speciaals: „Het was in<br />

feite een rot tijd maar on<strong>de</strong>rling<br />

had<strong>de</strong>n we het heel gezellig. Natuurlijk<br />

haal<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> meest vreem<strong>de</strong><br />

trucs uit om on<strong>de</strong>rduikers aan<br />

voedselbonnen te helpen. Op een<br />

dag kwam een NSBér waarschuwen<br />

dat er op ons geloerd werd. Ja, dat<br />

was <strong>de</strong>nk ik één van <strong>de</strong> weinige<br />

goeie".<br />

Viá een administratieve baan bij<br />

een graanfabriek trad Stevens in<br />

1953 in dienst bij <strong>de</strong> PTT. Standplaats<br />

was het kantoortje Huessen.<br />

„Ik rol<strong>de</strong> er eigenlijk in door één<br />

van mijn drie broers die overigens<br />

allemaal bij <strong>de</strong> post hebben gewerkt."<br />

Na enige tijd volg<strong>de</strong> overplaatsing<br />

naar Arnhem waarna Stevens<br />

op <strong>de</strong> loonadministratie in Amsterdam<br />

terecht kwam. Na zeven<br />

jaar werken in <strong>de</strong> hoofstad solliciteer<strong>de</strong><br />

ze op een vakature in 's-Graveland.<br />

„Het was in <strong>de</strong> tijd dat het echtpaar<br />

Teeuw, dat hier ruim twintig<br />

jaar gezeten heeft, ermee stopte. Ik<br />

ben in 1967 samen met <strong>de</strong> latere<br />

Samen met haar levensgezellin is<br />

Stevens van plan om er veel op uit<br />

te trekken. Met name <strong>de</strong> natuur<br />

heeft haar grote aandacht. Haar collega's<br />

zullen haar missen. „<strong>In</strong> al die<br />

,jaren is Ton toch een beetje van ons<br />

gewor<strong>de</strong>n. Bovendien is ze altijd<br />

goed gehumeurd" zo vertel<strong>de</strong> één<br />

van <strong>de</strong> beatellers van het kantoor<br />

aan <strong>de</strong> Leeuwenlaan.<br />

Woensdag 17 <strong>september</strong> is er ter<br />

gelegenheid van het afscheid een<br />

beheer<strong>de</strong>r F. Smit gekomen. Dat<br />

was wel weer even wennen want ik<br />

had tenslotte jarenlang op <strong>de</strong> administratie<br />

gewerkt. Spijt heb ik er<br />

nooit van gehad" zo vertelt Stevens<br />

Al snel waren <strong>de</strong> klanten aan haar<br />

gewend zodat een vertrouwelijke<br />

band ontstond. Soms was dat re<strong>de</strong>n<br />

om <strong>de</strong> giropas of een i<strong>de</strong>ntiteitsbewijs<br />

maar thuis te laten. „Je kent<br />

me toch wel", werd dan vaak geroepen.<br />

„Ach, dat is natuurlijk heel<br />

begrijpelijk. Maar daar kan je eigenlijk<br />

niet aan beginnen." Aan enkelen<br />

die altijd in het voormalige<br />

agentschap van Gees Meester aan <strong>de</strong><br />

Kortenhoefsedijk hun postzaken afhan<strong>de</strong>l<strong>de</strong>n,<br />

was dit wel eens moeilijk<br />

uit te leggen.<br />

„Ik geloof dat ik het contact met<br />

.<strong>de</strong> mensen vreselijk zal missen. Je<br />

raakt daar toch aan gehecht. Aan <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re kant ben ik wel blij dat ik <strong>de</strong><br />

ver<strong>de</strong>re automatisering van <strong>de</strong> PTT<br />

niet meer hoef mee te maken. Dan<br />

moeten er weer allemaal bijscholingscursussen<br />

gevolgd wor<strong>de</strong>n. En<br />

daar heb ik niet zo'n zin meer in.<br />

Het is mooi geweest."<br />

receptie in dorpshuis De Dobber.<br />

Voor een ie<strong>de</strong>r <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

haar <strong>de</strong> hand te drukken „Ik zal in<br />

ie<strong>de</strong>r geval een zakje Tum Tum meenemen<br />

voor eventuele kin<strong>de</strong>ren. Ik<br />

had immers altijd een snoepbakje<br />

achter het loket voor hen staan", zo<br />

besluit Ton Stevens.


Kortenhoever neett nog hout voor drie STUKS<br />

Botenbouwer<br />

Gert Bakker houdt er<br />

spoedig mee op<br />

• (Van onze me<strong>de</strong>werker<br />

J an-Jaap <strong>de</strong> Kloet)<br />

KORTENHOEF — Na ongeveer<br />

vijftig jaar botenbouwer van beroep<br />

te zijn geweest houdt Gert<br />

Bakker het binnenkort voor gezien.<br />

„Ik heb nog hout voor drie boten en<br />

daarna stop ik ermee", aldus Bakker<br />

die vanaf zijn twaalf<strong>de</strong> jaar in<br />

het vak zit.<br />

Bakker begon zijn loopbaan in<br />

1929 bij De Vries aan het Moleneind<br />

in Kortenhoef. Als „nagel-jongen"<br />

werd hem daar <strong>de</strong> basiskennis van<br />

het botenbouwen bijgebracht. Voor<br />

het riante salaris van 26 gul<strong>de</strong>n per<br />

jaar werkte Bakker daar ongeveer<br />

vijf jaar. „Daar heb ik eigenlijk het<br />

vak geleerd. De Vries heeft mij<br />

nooit iets bijgebracht hoor. Ik leer<strong>de</strong><br />

van het kijken naar zijn boten,<br />

goed je ogen <strong>de</strong> kost geven daar ging<br />

't om".<br />

Als Bakker eenmaal op zijn<br />

praatstoel zit komen <strong>de</strong> verhalen<br />

los. Uit <strong>de</strong> tijd bij De Vries weet hij<br />

nog dui<strong>de</strong>lijk een voorval te herinneren.<br />

„'s Winters moesten we een<br />

keer 25 boten in het ijzer zetten. <strong>In</strong><br />

mijn begintijd wist ik daar nog niet<br />

zoveel vanaf dus ik vraag op een<br />

keer aan De Vries: dat duur zeker<br />

wel een dag. Zegt hij tegen mij: als<br />

jij in één dag een boot in het ijzer zet<br />

krijg je 10 cent meer dan mijn dagloon.<br />

Hij was er van overtuigd dat ik<br />

er langer over zou doen. Maar aan<br />

het ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> werkdag was ik er<br />

wel mooi mee klaar, hoor. Het enige<br />

vervelen<strong>de</strong> was dat <strong>de</strong> rest ook allemaal<br />

in één daggedaan moest wor<strong>de</strong>n".<br />

Na zijn tijd als nagel-jongen ging<br />

Bakker bij Kos in Loosdrecht werken.<br />

De Vries had geen werk meer,<br />

het was in <strong>de</strong> crisistijd van <strong>de</strong> <strong>de</strong>rti-<br />

ger jaren, en kon hem alleen maar<br />

voor zeven gul<strong>de</strong>n per jaar aanhou<strong>de</strong>n.<br />

Bij Kos leer<strong>de</strong> Bakker het maken<br />

van luxe jachten. Eén van zijn eerste<br />

opdrachten was het bouwen van<br />

een zeven en een half meter lang<br />

jacht. Na 22 weken was het karwei<br />

geklaard. Het was één van <strong>de</strong> weinige<br />

luxe jachten die Bakker vervaardig<strong>de</strong>.<br />

Hij was één van <strong>de</strong> weinige<br />

luxe jachten die Bakker vervaardig<strong>de</strong>.<br />

Hij heeft zich daarna<br />

toegelegd op <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> „Kortenhoevers".<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong> oorlogsjaren kon Bakker bij<br />

gebrek aan materiaal geen boten<br />

bouwen. Hij hield zich in die tijd<br />

voornamelijk bezig met stropen van<br />

paling en vis ; <strong>In</strong> die jaren werd hij<br />

een aantal malen bijna opgepakt<br />

maar hij wist er altijd weer on<strong>de</strong>r<br />

uit te komen. Bakker: „Ik leef<strong>de</strong> als<br />

God in Frankrijk. Paling en vis in<br />

overvloed. Elke avond had ik te<br />

eten. Dat kon niet ie<strong>de</strong>reen zeggen<br />

toen".<br />

<strong>In</strong> 1963 verhuist Bakker van zijn<br />

ou<strong>de</strong>rlijk huis naar <strong>de</strong> plaats waar<br />

hij nu woont aan het Moleneind. Hij<br />

ging zich volledig toeleggen op <strong>de</strong><br />

Kortenhoevers wat niet weg nam<br />

dat hij zo nu en dan iets an<strong>de</strong>rs er<br />

tussen door maakte. Ook in tijd dat<br />

er steeds meer boten van polyester<br />

wer<strong>de</strong>n gemaakt bleef Bakker houten<br />

schepen maken. „Plastic stinkt",<br />

aldus Bakker. „Alles wat je daarvan<br />

maakt blijft een drijvend voorwerp.<br />

Het zal nooit een schip wor<strong>de</strong>n.<br />

Hout heeft karakter. Het<br />

spreekt. Als je goed kijkt en er oog<br />

voor hebt kan je zelfs zien hoe het<br />

humeur was van <strong>de</strong> maker".<br />

Bakker beschouwt zichzelf als<br />

een dwarsligger. „Zon<strong>de</strong>r dwarslig-,<br />

gers is er geen rails", voegt hij eraan<br />

toe. „Tegenwoordig moet je altijd in<br />

het gareel lopen. Dat wil ik helemaal<br />

niet". Dat komt door erfelijke<br />

belasting. Het is iets dat ik heb meegekregen<br />

en daar kun je niets aan<br />

doen, hé".<br />

De laatste jaren <strong>de</strong>ed Bakker het<br />

al wat rustiger aan. Bakker: „'s<br />

Morgens werk ik een beetje, want<br />

<strong>de</strong> kost moet verdiend wor<strong>de</strong>n.<br />

Maar 's middags ben ik in <strong>de</strong> loods<br />

aan het biljarten met mijn maat. Ik<br />

kan dan niet gestoord wor<strong>de</strong>n".<br />

<strong>In</strong> al die jaren heeft hij boten voor<br />

an<strong>de</strong>ren heeft gebouwd. Zelf is<br />

Bakker niet in het bezit van een<br />

echte Kortenhoever. Nu zijn materiaal<br />

opraakt <strong>de</strong>nkt hij er sterk over<br />

om er één voor zichzelf te maken.<br />

Tevre<strong>de</strong>n klanten heeft hij altijd<br />

gehad. Nog steeds komen regelmatig<br />

mensen bij hem langs die hem<br />

vertellen over <strong>de</strong> bij hem gékochte<br />

boot. „Er zijn er bij", zo vervolgt<br />

Bakker, „die na vijf jaar lang elk<br />

jaar een flesje jenever komen brengen.<br />

En ie<strong>de</strong>re keer zeggen ze: wat is<br />

het toch een mooie boot die we toen<br />

van je gekocht hebben. Ik wordt<br />

daar niet goed van. Er wordt wat afgeouwehoerd<br />

over die boten. Ik<br />

weet nu zo langzamerhand wel dat<br />

ze goed zijn".<br />

Zelfs met het ein<strong>de</strong> van het bouwen<br />

in zicht blijft Bakker <strong>de</strong> draak<br />

steken met gebruiken. „Vijftig jaar.<br />

Ja, dat is een hele tijd. Ze mogen mij<br />

daar wel eens een lintje voor geven.<br />

Ik hoop maar dat ze dat doen. Dat<br />

kan ik hem tenminste weigeren".


Gert Bakker: ... „Ik ben een dwarsligger"... (Foto: Stevens)


Gedwongen verkoop van kleinste buitenplaats<br />

Landgoed<br />

Swaenenburgh<br />

esselt<br />

van eigenaar<br />

(van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND - Zo'n tien jaar<br />

gele<strong>de</strong>n tel<strong>de</strong> <strong>de</strong> Amsterdamse projectontwikkelaar<br />

Louis Meijer een<br />

slordige 1,8 miljoen gul<strong>de</strong>n neer<br />

en mocht zich vervolgens eigenaar<br />

noemen van het landgoed Swaenenburgh.<br />

liet heeft hem geen geluk<br />

gebracht. Na slepen<strong>de</strong> procedures<br />

moest hij enige jaren gele- ,<br />

<strong>de</strong>n <strong>de</strong>finitief afzien van plannen<br />

om zijn aankoop rendabel te maken<br />

met <strong>de</strong> bouw van tien kostbare<br />

appartementen. liet 12 hectare<br />

grote landgoed, dat ingesloten ligt<br />

tussen <strong>de</strong> bescherm<strong>de</strong> natuurgebie<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> naburige buitens<br />

Bantam en Schaep. en Burgh,<br />

wordt over een maand in openbare<br />

verkoping geveild in 't Spant in<br />

Bussum.<br />

„<strong>In</strong> opdracht van <strong>de</strong> bank. De eigenaar<br />

heeft kennelijk , niet voldaan<br />

aan zijn betalingsverplichtingen,"<br />

verklaart een me<strong>de</strong>werker, van het<br />

Hilversumse notariskantoor Frijns,<br />

De Haas, Stolp <strong>de</strong> achtergrond van<br />

<strong>de</strong> verkoping. Volgens kenners zou<br />

het minst 's-Gravelandse van alle<br />

's-Gravelandse buitens omstreeks<br />

voor omstreeks 1,2 miljoen van eigenaar<br />

kunnen wisselen. Daarbij<br />

blijft als voornaamste hin<strong>de</strong>rpaal <strong>de</strong><br />

bescherming <strong>de</strong> gemeentelijke bescherming<br />

van landgoed en huis.<br />

Het bos, <strong>de</strong> parktuin en <strong>de</strong> weilan- I<br />

<strong>de</strong>n mogen uitsluitend slechts wor<strong>de</strong>n<br />

voor park, woningen en agrarisch<br />

bedrijf, terwijl het grote witte<br />

sprookjeskasteel zelf uitsluitend<br />

dienst mag doen als woning, of als<br />

on<strong>de</strong>rkomen voor culturele of wetenschappelijke<br />

instellingen of organisaties,<br />

voor publieke diensten of<br />

voor volksgezondheid.<br />

Swaenenburg is <strong>de</strong> enige 's-Gravelandse<br />

buitenplaats, die geen bescherming<br />

geniet als monument.<br />

Dat leid<strong>de</strong> tien jaar gele<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong><br />

nodige paniek, toen Meijer plannen<br />

bij het gemeentebestuur <strong>de</strong>poneer<strong>de</strong><br />

om het huis plaats te laten maken<br />

voor <strong>de</strong> bouw van vijftig appartementen.<br />

Het gemeentebestuur nam<br />

daar geen genoegen mee, en nam in<br />

het bestemnmingsplan Oud-'s-Graveland<br />

<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong> op dat het<br />

karakter van het landgoed en buitenplaats<br />

behou<strong>de</strong>n moest blijven.<br />

Meijer verloor <strong>de</strong> strijd, maar ook<br />

het bestemmingsplan haal<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

eindstreep niet ongeschon<strong>de</strong>n, zodat<br />

nu een <strong>de</strong>rtig jaar ou<strong>de</strong> bestemmingsplan<br />

een magere bescherming<br />

biedt voor <strong>de</strong> toekomst van Swaenenburgh.


• Het buiten Swaenenburgh, on<strong>de</strong>rhand een kleine<br />

eeuw gele<strong>de</strong>n ontworpen door <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> hand die ook<br />

het Rijksmuseum en kasteel De Haar (Haarzuilens)<br />

ontwierp. Monumentenzorg heeft echter steeds categorisch<br />

geweigerd er een monument van te maken. (foto:<br />

Peter Stevens


DOBBER TE KLEIN VOOR DOKTERSAFFAIRE<br />

Emoties overheersen<br />

hij <strong>de</strong> artsenkeuze<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'S-GRAVELAND - De stemming<br />

in <strong>de</strong> zaal liet aan dui<strong>de</strong>lijkheid<br />

weinig te wensen over. De grote<br />

zaal van het dorpshuis De Dobber<br />

was te klein om ook maar tegemoet<br />

te komen aan <strong>de</strong> belangstelling<br />

wat zou uitpakken als een<br />

discussie-avond over <strong>de</strong> 's-Gravelandse<br />

huisartsen-kwestie. En op<br />

een handvol moedigen na schaar<strong>de</strong><br />

een ie<strong>de</strong>r die zich liet horen zich<br />

achter <strong>de</strong> visie op <strong>de</strong> 's-Gravelandse<br />

gezondheidszorg van <strong>de</strong> vertrekken<strong>de</strong><br />

dokter Schermerhorn.<br />

,Dat betekent drie full time<br />

'<br />

huisartsen en op langeie termijn<br />

' een part-timer er bij," vatte ge-<br />

1 sprekslei<strong>de</strong>r J. Kooger samen. Van<br />

enige invloed van <strong>de</strong> soms verhitte<br />

gemoe<strong>de</strong>ren in De Dobber op <strong>de</strong><br />

vraag op wie <strong>de</strong> 3100 patiënten<br />

van dokter Schermerhorn straks<br />

als hun arts zullen zien verschijnen,<br />

is echter geen sprake.<br />

Het Regionaal Patiënten Beraad<br />

Gooi en Vechtstreek had <strong>de</strong> avond<br />

belegd om aanhangers van <strong>de</strong> ver-<br />

' schillen<strong>de</strong> stromingen aan het<br />

woord te laten en vervolgens <strong>de</strong> meningen<br />

schriftelijk te peilen. Deze<br />

enquete, waar alle inwoners van <strong>de</strong><br />

gemeente aan <strong>de</strong>el kunnen nemen,<br />

vormt <strong>de</strong> basis voor het advies over<br />

<strong>de</strong> meeste gewenste huisartsensstructuur<br />

in <strong>de</strong> gemeente dat het<br />

patiëntenberaad aan het gemeentebestuur<br />

en in <strong>de</strong> gewestelijke selectiecommissie<br />

zal uitbrengen.<br />

Stembussen<br />

De eerste ingevul<strong>de</strong> formulieren<br />

wer<strong>de</strong>n staan<strong>de</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring al<br />

ingeleverd. Maar wie geen gelegenheid<br />

had om naar De Dobber te komen,<br />

kan <strong>de</strong> vragenlijst, die <strong>de</strong>ze<br />

week ook huis aan huis bezorgd<br />

wordt, nog tot en met don<strong>de</strong>rdagavond<br />

retourneren. Speciaal daarvoor<br />

staan don<strong>de</strong>rdag van 9 tot 17<br />

uur stembussen in het Regthuys in<br />

Ankeveen en Ou<strong>de</strong>rgaard in 's-Graveland,<br />

terwijl men in het gemeentehuis<br />

behalve overdag ook tot 's<br />

avonds 9 uur terecht kan.<br />

Van een werkelijk discussie was<br />

geen sprake. De Dobber was gevuld<br />

met mensen die in overgrote meer<strong>de</strong>rheid<br />

hun standpunt al had<strong>de</strong>n<br />

bepaald. Verbazingwekkend was dat<br />

niet. Want hoewel <strong>de</strong> ruzie tussen<br />

<strong>de</strong> heren Schermerhorn, Wierema<br />

en Hemmes met enige goe<strong>de</strong> wil als<br />

louter een zaak van bena<strong>de</strong>ring kan<br />

wor<strong>de</strong>n uitgelegd, valt er ook meer<br />

in te zien. „Tussen <strong>de</strong> artsen valt<br />

een fundamenteel verschil van in-<br />

zicht te constateren," stel<strong>de</strong> <strong>de</strong> heer<br />

Kooger vast.<br />

Probleem<br />

Het probleem is dat er in 's-Graveland<br />

op termijn plaats is voor vier<br />

huisartsen. Van <strong>de</strong> 8900 inwoners<br />

zijn er 850Q bij <strong>de</strong> huidige drie artsen<br />

geregistreerd. Bij Hemmes en<br />

Schermerhorn ie<strong>de</strong>r 3100, bij dokter<br />

Wierema 2200. Over vier jaar mag<br />

een huisartsenpraktijk nog ten<br />

hoogste 2750 patiënten tellen, en bij<br />

voorkeur slechts 2350. Dat schept<br />

ruimte voor een re<strong>de</strong>lijk levensvatbare<br />

vier<strong>de</strong> praktijk. De heren Hemmes<br />

en Wierema willen daar zo<br />

spoedig mogelijk naar toe door <strong>de</strong><br />

praktijk van hun aanstaan<strong>de</strong> ex-collega<br />

in tweeën te <strong>de</strong>len en steunen<br />

<strong>de</strong> kandidatuur van <strong>de</strong> dames Zeestraat<br />

en Van Drooge - Ter Wee. De<br />

heer Schermerhorn voelt daar niets<br />

voor. Hij heeft met <strong>de</strong> heer Van <strong>de</strong>n<br />

Heuvel overeenstemming bereikt<br />

over <strong>de</strong> overname van zijn praktijk<br />

en praktijkwoning.<br />

Staan<strong>de</strong> <strong>de</strong> bijeenkomst wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

verklaringen van <strong>de</strong> vier betrokken<br />

heren voorgelezen. Hoewel niemand<br />

er over viel, ontbrak merkwaardigerwijs<br />

<strong>de</strong> zienswijze van <strong>de</strong> twee<br />

dames. Nieuwe gezichtspunten bevatten<br />

<strong>de</strong> verklaringen van Schermerhorn,<br />

Van <strong>de</strong>n Heuvel, Hemmes<br />

en Wierema nauwelijks. Uit <strong>de</strong> ver-<br />

klaring bleek niet dat een overdreven<br />

zorg voor <strong>de</strong> patiënten aan <strong>de</strong><br />

wortel ligt van het geschil. Schermerhorn<br />

heeft iemand gevondfn die<br />

zijn prijs kan en wil betalen voor<br />

zijn praktijk, die tot 1 januari 1987<br />

nog vrij verhan<strong>de</strong>lbaar is. Hemmes<br />

en Wierema zien in het vertrek van<br />

Schermerhorn een mogelijkheid om<br />

zon<strong>de</strong>r eigen inbreng snel plaats in<br />

te ruimen voor <strong>de</strong> door alle betrokkenen<br />

wel <strong>de</strong>gelijk gewenste vier<strong>de</strong><br />

huisarts.<br />

111■1•■•••••■••710111.111•.........


Op 1 oktober D.V. hopen onze gelief<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs<br />

en grootou<strong>de</strong>rs<br />

E. BOOM<br />

en<br />

M. BOOM-DE JONG<br />

<strong>de</strong> dag te her<strong>de</strong>nken waarop zij 40 jaar gele<strong>de</strong>n<br />

in het huwelijk zijn getre<strong>de</strong>n.<br />

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is <strong>de</strong><br />

wens van hun kin<strong>de</strong>ren en kleinkin<strong>de</strong>ren.<br />

September 1986<br />

Peppelhof 12, 1241 VT Kortenhoef.<br />

I Een ie<strong>de</strong>r die er belang in stelt hen met <strong>de</strong>ze<br />

• blij<strong>de</strong> dag te feliciteren wordt daarvoor in <strong>de</strong><br />

gelegenheid gesteld op woensdag 1 oktober a.s.<br />

l tussen 16.30 en 18.00 uur in het restaurant „De<br />

• Drie Dorpen", Cannenburgerweg 51 te Ankeben-<br />

ab.■■•■••■■•■••■•••■••■•••■•1111


Na een moedig gedragen lij<strong>de</strong>n is op 13<br />

<strong>september</strong> 1986 van ons heengegaan mijn<br />

lieve, zorgzame vrouw, onze lieve moe<strong>de</strong>r en<br />

oma<br />

HELENA HENDRIKA BON-VAN DE POLL<br />

„Mijn laatste opdracht aan jullie is:<br />

hebt elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad".<br />

op <strong>de</strong> leeftijd van 67 jaar.<br />

Loosdrecht: P. N. Bon<br />

Amsterdam: Ans en Gerrit<br />

Arjan, Erik<br />

Loosdrecht: Elsa en Jan<br />

Petra, Pamela<br />

Vreeland: Henk<br />

Kortenhoef: Marian en Rein<br />

Bianca, Raimond<br />

Wognum: André en Annemiek<br />

Esther, Yoshka, Gabor<br />

Oud Loosdrechtsedijk 148,<br />

1231 NE Loosdrecht.'<br />

Gelegenheid tot afscheidnemen in Uitvaartcentrum<br />

Watergraafsmeer van <strong>de</strong> Codperatie<br />

PC aan <strong>de</strong> Zaaiersweg 2, hoek Mid<strong>de</strong>nweg te<br />

Amsterdam dinsdag en woensdag van<br />

19.30-20.30 uur.<br />

De crematie zal plaatshebben don<strong>de</strong>rdag 18<br />

<strong>september</strong> a.s. tegen 15.00 uur in het crematorium<br />

Westgaar<strong>de</strong>, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.<br />

(bereikbaar met bus 23)


t<br />

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij<br />

voor ons betekend en gedaan heeft, geven wij<br />

u kennis dat he<strong>de</strong>n, geheel onverwacht, van<br />

ons is heengegaan mijn lieve schoonva<strong>de</strong>r en<br />

onze fijne opa<br />

ROMANO DAMO<br />

weduwnaar van Boeltje Pos<br />

op <strong>de</strong> leeftijd van 75 jaar.<br />

14 <strong>september</strong> 1986.<br />

Moleneind 18,<br />

1241 NG Kortenhoef.<br />

Elena Rossetto<br />

Romano en Ellen<br />

Luisa<br />

I (91 1 lp<br />

De overle<strong>de</strong>ne is opgebaard in <strong>de</strong> rouwkamer<br />

„Van Vuure" aan het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> 55 te<br />

's-Graveland. Aldaar gelegenheid tot afscheidnemen<br />

op woensdag 17 <strong>september</strong> a.s.<br />

van 19.00 tot 20.00 uur.<br />

Een gedachtenisdienst zal wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n<br />

op don<strong>de</strong>rdag 18 <strong>september</strong> om 14.00 uur in<br />

„'t Achterom" gelegen achter <strong>de</strong> R.K. kerk<br />

van <strong>de</strong> H. Anthonius van Padua aan <strong>de</strong> Kerklaan<br />

te Kortenhoef, waarna aansluitend tegen<br />

15.00 uur <strong>de</strong> teraar<strong>de</strong>bestelling zal<br />

plaats hebben op <strong>de</strong> Algemene Begraafplaats<br />

achter <strong>de</strong> Ned. Hervorm<strong>de</strong> kerk aan <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk<br />

te Kortenhoef.<br />

Gelegenheid tot condoleren, direct na <strong>de</strong> begrafenis<br />

in Restaurant „Het Rechthuis" aan<br />

<strong>de</strong> Kortenhoefsedijk 157 aldaar.


's-GRAVELANDSE DOKTERSAFFAIRE<br />

Comité zameld 1676<br />

handtekeningen in<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'S-GRAITELAND — „II zult begrijpen<br />

dat wij als college van burgemeester<br />

en wethou<strong>de</strong>rs van bijzon<strong>de</strong>r<br />

goe<strong>de</strong> huize zullen moeten komen,<br />

om af te wijken van het advies<br />

dat <strong>de</strong> selectiecommissie aan<br />

ons uit brengt. Maar aan <strong>de</strong> stemming<br />

die gisteravond hing in <strong>de</strong><br />

Dobber, kunnen wij ook niet zomaar<br />

voorbij gaan."<br />

Met die<br />

woor<strong>de</strong>n nam loco-burgemeester Gerard<br />

Torsing gistermorgen <strong>de</strong> 1676<br />

handtekeningen in ontvangst, die<br />

het comité van patiënten van dokter<br />

Schermerhorn <strong>de</strong> afgelopen week"<br />

in<strong>de</strong>rhaast heeft verzameld. Met <strong>de</strong>.<br />

handtekeningenactie hebben <strong>de</strong> pa-<br />

tiënten hun instemming kenbaar<br />

gemaakt met <strong>de</strong> wijze waarop <strong>de</strong><br />

heer Schermerhorn zijn opvolging<br />

als huisarts heeft geregeld.<br />

Dokter Schermerhorn had aanvankelijk<br />

<strong>de</strong> hoop zijn praktijk op 1<br />

oktober te kunnen overdragen aan<br />

dokter A.A.M. van <strong>de</strong>n Heuvel. Zijn<br />

collega's Wierema en Hemmes lieten<br />

weten zich niet met zijn keuze te<br />

kunnen verenigen, en te zullen streven<br />

naar <strong>de</strong> aanstelling van een<br />

vier<strong>de</strong> huisarts in <strong>de</strong> gemeente.<br />

De aanstelling van huisartsen was<br />

tot voor kort een zaak die <strong>de</strong> artsen<br />

on<strong>de</strong>rling en naar eigen inzicht<br />

mochten regelen. Sinds begin dit<br />

jaar moet het college van burgemeester<br />

en wethou<strong>de</strong>rs aan nieuwe<br />

artsen een vestigingsvergunning<br />

verlenen. Daarbij krijgt het college<br />

goe<strong>de</strong> raad van een selectiecommissie,<br />

waarin alle bij <strong>de</strong> komst van een<br />

nieuwe arts betrokken instanties<br />

zijn betrokken: huisartsen, maatschappelijk<br />

werk, wijkverpleging,<br />

particuliere ziekteverzekeraars en<br />

ziekenfondsen, maar ook <strong>de</strong> patiënten.<br />

Het patiëntencomité liet vorige<br />

week woensdag een oproep om solidariteit<br />

on<strong>de</strong>r alle patiënten van <strong>de</strong><br />

heer Schermerhorn versprei<strong>de</strong>n. Bij<br />

<strong>de</strong> 1676 ingezamel<strong>de</strong> handtekeningen<br />

zijn <strong>de</strong> gezinsle<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rtekenaars,<br />

zoals kin<strong>de</strong>ren en<br />

partners, meegeteld. Dat betekent<br />

dat ruim <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> patiënten<br />

van dokter Schermerhorn spontaan<br />

zijn steun aan <strong>de</strong> actie heeft gegeven,<br />

en het handtekeningenformulier<br />

heeft terugbezorgd.


• On<strong>de</strong>r het toeziend oog van wethou<strong>de</strong>r Co <strong>de</strong> Kloet<br />

nam loco-burgemeester Gerard Torsing gistermorgen<br />

<strong>de</strong> 1876 handtekeningen van patiënten van dokter<br />

Schermerhorn in ontvangst uit han<strong>de</strong>n van comité-woordvoerster<br />

mevrouw Van Loenen. (Foto: Ton Kastermans)


„Wiep” van Dalen<br />

wordt ere-burger<br />

van 's-Gravela A nd<br />

(Van onze verslaggever<br />

Maarten Steinkamp)<br />

's-GRAVELAND — De gemeente<br />

's-Graveland is een ere-burger rijker.<br />

„Louis Cornelis Timotheus<br />

van Dalen wordt ingeschreven in<br />

het Gul<strong>de</strong>n Boek wegens zijn uitzon<strong>de</strong>rlijke<br />

inzet ten behoeve van<br />

het sociaal-cultureel leven in <strong>de</strong><br />

gemeente, waarbij hij zich voor <strong>de</strong><br />

gehele gemeenschap zeer verdienstelijk<br />

heeft gemaakt", zo sprak<br />

burgemeester P.J.M. van <strong>de</strong>n Walle<br />

gistermiddag in een overvol<br />

dorpshuis De Dobber.<br />

Wiep, zoals <strong>de</strong> meeste inwoners<br />

hem zullen kennen, is al ruim twintig<br />

jaar een geliefd figuur binnen<br />

diverse 's-Gravelandse verenigingen.<br />

<strong>In</strong> 1966 werd hij bestuurslid<br />

van <strong>de</strong> speeltuinvereniging De Eekhoorn<br />

aan <strong>de</strong> Elbert Mooijlaan.<br />

Daarna vervul<strong>de</strong> hij een centrale rol<br />

als secretaris bij het realiseren en<br />

draaien<strong>de</strong> hou<strong>de</strong>n van het plaatselijke<br />

dorpshuis.<br />

„Daarnaast maakte hij zich bijzon<strong>de</strong>r<br />

verdienstelijk bij het tot<br />

stand komen van gemeentelijke besluiten<br />

door zijn lidmaatschap van<br />

<strong>de</strong> woonruimte- adviescommissie en<br />

<strong>de</strong> lokale jeugdraad" aldus van <strong>de</strong><br />

Walle. Het reiscomité voor het jaarlijkse<br />

dagje uit voor ou<strong>de</strong>ren, <strong>de</strong><br />

caranavalsvereniging De Turftrappers,<br />

<strong>de</strong> Oranjevereniging, <strong>de</strong> lokale<br />

omroep A.R.O.S. en het organisatiecomité<br />

van <strong>de</strong> St. Nicolaasintochten<br />

kunnen nog immer op zijn steun<br />

rekenen.<br />

Boven alle lof<br />

'De wijze waarop hij zich bij al<br />

<strong>de</strong>ze activiteiten geheel belangeloos<br />

jarenlang heeft ingezet is boven alle<br />

lof verheven en kan wor<strong>de</strong>n gekarakteriseerd<br />

als: actief, slagvaardig<br />

en met open oor voor alle belanghebben<strong>de</strong>n.<br />

Wij spreken <strong>de</strong> hoop uit<br />

dat <strong>de</strong> plaatselijke gemeenschap nog<br />

lange tijd van <strong>de</strong> activiteiten van <strong>de</strong><br />

heer Van Dalen zal kunnen profiteren',<br />

zo vermeldt <strong>de</strong> fraai gecalligraveer<strong>de</strong><br />

oorkon<strong>de</strong> dit gistermiddag<br />

door het college van b. en w. aan<br />

Van Dalen overhandigd werd.<br />

De receptie was tevens georganiseerd<br />

om het 25-jarig ambtenaarschap<br />

van van Dalen bij <strong>de</strong> gemeente<br />

Amsterdam te vieren. Vele hoofdste<strong>de</strong>lingen<br />

waren dan ook naar <strong>de</strong><br />

grote zaal van De Dobber gekomen<br />

om "hun" Wiep hiermee te feliciteren.<br />

„Ik vind het fantastisch, echt<br />

waar; gewoon geweldig. Ik weet<br />

niet wat me overkomt", zo sprak een<br />

diep on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> indruk zijn<strong>de</strong> jubilaris.<br />

• Een overgelukkige Wiep van Dalen met <strong>de</strong> oorkon<strong>de</strong> welke hoort bij het<br />

ere-burgerschap. van <strong>de</strong> gemeente 's-Graveland. V.1.n.r Torsing, Van <strong>de</strong>n<br />

Walle. Raven. Van Dalen en De Kloet. (Foto: Ton Kastermans)


„Opstap” voor belangstellen<strong>de</strong>n<br />

Kano-avond Kortenhoef<br />

KORTENHOEF — Uitgaan<strong>de</strong> van<br />

het gewestbestuur voor Mid<strong>de</strong>n--<br />

Ne<strong>de</strong>rland van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse Kanobond<br />

wordt op don<strong>de</strong>rdag en<br />

vrijdagavond 25 en 26 <strong>september</strong><br />

in Kortenhoef een zogeheten opstapavond<br />

gehou<strong>de</strong>n.<br />

Het is <strong>de</strong> houten-kanobouwer en<br />

voorzitter van <strong>de</strong> kanovereniging De<br />

IJsselstreek" te IJsselstein, Wous<br />

Hilhorst, die als instructeur zal optre<strong>de</strong>n<br />

en daarbij assistentie krijgt<br />

van een paar geroutineer<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers<br />

van Dirk Kuiper-Kanobouw<br />

uit 's-Graveland.<br />

Er zullen ruimschoots voldoen<strong>de</strong><br />

kano's van diverse soorten (één- en<br />

tweepersoons) aanwezig zijn om ie<strong>de</strong>reen,<br />

die er eens mee wil ped<strong>de</strong>len,<br />

daartoe in <strong>de</strong> gelegenheid te<br />

stellen. Diverse grondbeginselen<br />

van het kanovaren wor<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>monstreerd.<br />

Wous Hilhorst heeft <strong>de</strong> ervaring<br />

dat kanotochten of zomaar 'ns een<br />

kano huren voor een weekend en<br />

ook onvoorbereid op vakantie gaan<br />

met <strong>de</strong> kano, op een faliekante mislukking<br />

kan uitlopen. Het blijkt al<br />

te zeer dat op een enigszins verantwoor<strong>de</strong><br />

wijze met een rank geval als<br />

een kano omgaan voor beginners<br />

heus niet zo eenvoudig is.<br />

Hilhorst heeft ook materiaal bij<br />

zich over kanovaren, over het lidmaatschap<br />

van <strong>de</strong> Kanobond enz.<br />

Men kan zich ruimschoots informeren.<br />

De opstapavond wordt gehou<strong>de</strong>n<br />

in het Hilversums Kanaal; vanaf<br />

<strong>de</strong> Vreelandseweg volgt men het<br />

ANWB-bord Kortenhoef en een paar<br />

hon<strong>de</strong>rd meter ver<strong>de</strong>rop ziet men<br />

ter linkerzij<strong>de</strong> vanzelf <strong>de</strong> kom waar<br />

<strong>de</strong> kanovloot ligt te wachten. Vanuit<br />

Hilversum, via <strong>de</strong> Leeuwenlaan, <strong>de</strong><br />

Kortenhoefsedijk op, langs „het<br />

Regthuys" tot aan het ein<strong>de</strong> bij <strong>de</strong><br />

brug. Wie meer wil weten belt <strong>de</strong><br />

heer Hilhorst, in IJsselstein<br />

(03408-82870). Deze kano<strong>de</strong>monstratie<br />

begint om zeven uur.


Posthoorntje voor Ton<br />

• <strong>In</strong> het 's-Gravelandse dorpshuis De Dobber neemt Ton Stevens (rechts)<br />

uit han<strong>de</strong>n van directeur PTT af<strong>de</strong>ling Hilversum, P. Mansens, een gou<strong>de</strong>n<br />

posthoorntje in ontvangst. Deze on<strong>de</strong>rscheiding viel haar ten <strong>de</strong>el na<br />

veertig trouwe overheidsjaren.


„Mijn gena<strong>de</strong> is u genoeg”<br />

2 Corinthe 12 vers 9<br />

He<strong>de</strong>n heeft <strong>de</strong> Heer tot Zich genomen mijn<br />

lieve vrouw, onze lieve moe<strong>de</strong>r' en oma<br />

JACOMLINTJE DE LATER-KLINK<br />

op <strong>de</strong> leeftijd van 73 jaar.<br />

Hilversum: Arie <strong>de</strong> Later<br />

Hilversum: Nel Delforno-<strong>de</strong> Later<br />

Floris Delforno<br />

Erik, Rob<br />

Hilversum: Leny Vermeulen-<strong>de</strong> Later<br />

Jaap Vermeulen<br />

Marco, Monique<br />

Kortenhoef: Betsy Stuyver-<strong>de</strong> Later<br />

"" -- 1-r— Henk Stuyver<br />

Esther, Patrick, Isabel<br />

17 <strong>september</strong> 1986.<br />

Bejaar<strong>de</strong>ncentrum „Zui<strong>de</strong>rhei<strong>de</strong>",<br />

Diependaalselaan 337, kamer 415,<br />

1215 KG Hilversum.<br />

Geen bloemen.<br />

De overle<strong>de</strong>ne is opgebaard in <strong>de</strong> rouwkamer<br />

„Van Vuure" aan het Melkpad 21a te Hilversum.<br />

Aldaar gelegenheid tot condoleancebezoek<br />

zaterdag 20 <strong>september</strong> a.s. van 15.00<br />

tot 16.00 uur.<br />

De rouwdienst, te lei<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> Weleerwaar<strong>de</strong><br />

heer ds. J. W. van Harten, zal wor<strong>de</strong>n<br />

gehou<strong>de</strong>n op maandag 22 <strong>september</strong> om<br />

11.30 uur in <strong>de</strong> aula van <strong>de</strong> begraafplaats<br />

„Zui<strong>de</strong>rhor aan <strong>de</strong> Kolhornseweg te Hilversum,<br />

waarna aansluitend <strong>de</strong> teraar<strong>de</strong>bestelling<br />

aldaar zal plaatshebben.


VVD langs <strong>de</strong> zijlijn bij<br />

twee raadscommissies<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — „Daar weet ik<br />

niets van. Ik zit hier als eenvoudig<br />

burger," liet voorzitter Albeda<br />

van <strong>de</strong> raadsfractie van <strong>de</strong> VVD<br />

vanaf <strong>de</strong> publieke tribune <strong>de</strong> commissie<br />

voor verkeer en milieuzaken<br />

weten. De commissie kwam<br />

gisteren voor het eerst officiëel in<br />

<strong>de</strong> nieuwe samenstelling bijeen,<br />

inclusief burgerle<strong>de</strong>n.<br />

Louis Albeda bevestig<strong>de</strong> met zijn<br />

me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling <strong>de</strong>finitief dat <strong>de</strong> VVD<br />

niet zal <strong>de</strong>elnemen aan het overleg<br />

in <strong>de</strong> raadscommissies voor verkeer<br />

en milieuzaken en voor welzijn,<br />

maar <strong>de</strong> discussie wel vanaf <strong>de</strong> zijlijn<br />

te zullen volgen.<br />

„Wij zijn het niet eens met <strong>de</strong><br />

wijze waarop <strong>de</strong> <strong>de</strong>skundigen in die<br />

commissies zijn benoemd. Wat <strong>de</strong>ze<br />

commissie betreft zijn daarbij voor<br />

verkeer <strong>de</strong> plaatselijkse af<strong>de</strong>ling van<br />

Veilig Verkeer Ne<strong>de</strong>rland en <strong>de</strong><br />

Rijkspolitie buiten <strong>de</strong> boot gevallen.<br />

<strong>In</strong>stanties die naar onze mening bij<br />

uitstek in een verkeerscommissie<br />

thuishoren," leg<strong>de</strong> Albeda nog eens<br />

uit.<br />

De VVD had; net als <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

grote raadsfracties, het recht om<br />

voor <strong>de</strong> commissie verkeer twee <strong>de</strong>s-<br />

kundigen voor benoeming voor te<br />

dragen. De wel benoem<strong>de</strong> <strong>de</strong>skundigen<br />

en raadsle<strong>de</strong>n lieten niet merken<br />

bezwaar te hebben tegen het<br />

verga<strong>de</strong>ren in een commissie van<br />

wat geringere omvang dan aanvankelijk<br />

<strong>de</strong> opzet was.


Complex De Ou<strong>de</strong> Stee na<strong>de</strong>rt legalisering<br />

Echte toegangsweg<br />

voor volkstuintjes<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

KORTENHOEF — De lange rijen<br />

geparkeer<strong>de</strong> auto's langs <strong>de</strong> Vreelandseweg<br />

ter hoogte van Kortenhoef<br />

zullen binnen afzienbare tijd<br />

tot het verle<strong>de</strong>n behoren. De provincie<br />

Noord-Holland heeft het ge-<br />

meentebestuur van 's-Graveland<br />

om toestemming gevraagd het<br />

fietspad langs <strong>de</strong> Vreelandseweg<br />

tussen <strong>de</strong> verkeerslichten bij <strong>de</strong><br />

kruising met <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk<br />

en <strong>de</strong> toegang tot het volkstuinencomplex<br />

te mogen verbre<strong>de</strong>n tot<br />

een parallelweg. Aansluitend zal<br />

op het complex een parkeerterrein<br />

wor<strong>de</strong>n aangelegd. Afgezien van<br />

eventuele bezwaren is het college<br />

van b. en w. is van plan om <strong>de</strong><br />

vergunning te verlenen. Vanaf<br />

volgen<strong>de</strong> week don<strong>de</strong>rdag kan geduren<strong>de</strong><br />

twee weken bezwaar gemaakt<br />

wor<strong>de</strong>n tegen <strong>de</strong> plannen.<br />

• De toegangsweg naar De Ou<strong>de</strong> Stee wordt een voortzetting van <strong>de</strong> al bestaan<strong>de</strong> aansluiting van Moleneind<br />

en Zuwe op <strong>de</strong> Vreelandseweg. (Foto: Ton Kastérmans)<br />

Het plan maakt <strong>de</strong>el uit van <strong>de</strong><br />

procedure die uitein<strong>de</strong>lijk moet lei<strong>de</strong>n<br />

tot een officiële legalisering van<br />

__„De Ou<strong>de</strong> Stee", 's-Gravelands minst<br />

illegale volkstuinencomplex. De<br />

volkstuinen , die ingeklemd liggen<br />

tussen <strong>de</strong> Vreelandseweg en het bescherm<strong>de</strong><br />

natuurgebied van <strong>de</strong> Kortenhoefse<br />

plassen, zijn al vele jaren<br />

een bron van geschillen en ondui<strong>de</strong>lijkheid.<br />

Tien jaar gele<strong>de</strong>n werd het<br />

complex niet opgenomen in het bestemmingsplan<br />

Wij<strong>de</strong> Blik.<br />

Tussen provinciaal bestuur en gemeente<br />

bestaat. inmid<strong>de</strong>ls eenstem-<br />

1'<br />

migheid over het uitgangspunt dat<br />

het complex opgenomen moet wor<strong>de</strong>n<br />

in het bestemmingsplan. Dat is<br />

ook <strong>de</strong> achtergrond van het besluit<br />

van <strong>de</strong> provincie dat <strong>de</strong> provinciale<br />

waterstaat het bestaan<strong>de</strong> fietspad<br />

langs <strong>de</strong> Vreelandseweg mag verbre<strong>de</strong>n<br />

tot een parallelweg, die via<br />

een grote brug verbon<strong>de</strong>n zal wor<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> toegang tot De Ou<strong>de</strong><br />

Stee. De volkstuin<strong>de</strong>rs zullen tegelijkertijd<br />

zorg dragen voor <strong>de</strong> aanleg<br />

van een parkeerterrein op hun eigen<br />

gebied. Vervolgens zal <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />

fietsbrug verdwijnen.<br />

De toekomstige parallelweg wordt<br />

een verlenging van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />

aansluiting van Zuwe en Moleneind<br />

op <strong>de</strong> Vreelandseweg. Een woordvoer<strong>de</strong>r<br />

van <strong>de</strong> provincie schatte te<br />

kosten van <strong>de</strong> nieuwe weg op omstreeks<br />

140.000 gul<strong>de</strong>n. Als er geen<br />

bezwaren tegen het plan wor<strong>de</strong>n ingediend,<br />

kan op korte termijn met<br />

<strong>de</strong> uitvoering begonnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Voor <strong>de</strong> bouw van <strong>de</strong> nieuwe toe-<br />

,gangsbrug hoeft geen toestemming<br />

van <strong>de</strong> gemeentemeer gegeven te<br />

wor<strong>de</strong>n.


Ruiten van<br />

schoolgebouw<br />

gesneuveld<br />

'S-GRAVELAND — Mid<strong>de</strong>nin <strong>de</strong><br />

feestelijkhe<strong>de</strong>n rond het eeuwfeest<br />

van het 's-Gravelandse protestants-christelijke<br />

on<strong>de</strong>rwijs, is <strong>de</strong><br />

Regenboogschool het slachtoffer<br />

gewor<strong>de</strong>n van een inbraak en van<br />

vernielingen.<br />

Zondagmorgen werd ont<strong>de</strong>kt dat<br />

een groot aantal ruiten van <strong>de</strong><br />

school waren gesneuveld. Bij na<strong>de</strong>r<br />

on<strong>de</strong>rzoek kwam aan het licht dat<br />

er een inbraak had plaats gevon<strong>de</strong>n.<br />

De buit daarvan bestond uit wat<br />

han<strong>de</strong>narbeidmateriaal. De politie<br />

veron<strong>de</strong>rstelt dat daarna uit ballorigheid<br />

vanaf het speelplein van <strong>de</strong><br />

school <strong>de</strong> ruiten on<strong>de</strong>r vuur zijn<br />

genomen. Aangenomen wordt dat<br />

omwonen<strong>de</strong>n daar het één en an<strong>de</strong>r<br />

van gemerkt hebben, en wellicht<br />

ook een beschrijving van het gebeur<strong>de</strong><br />

kunnen geven.


Noor<strong>de</strong>rsluisbrug na<strong>de</strong>rt voltooiing<br />

'S-GRAVELAND — Het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

en <strong>de</strong> Cannenburgerweg kunnen<br />

het ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> extra stroom<br />

vrachtverkeer, die <strong>de</strong> afgelopen<br />

maan<strong>de</strong>n doorstaan moest wor<strong>de</strong>n,<br />

tegemoet zien. De nieuwe Noor<strong>de</strong>rsluisbrug<br />

is nu zover gevor<strong>de</strong>rd, dat<br />

het moment waarop het industrieterrein<br />

Slenkweg zijn beloof<strong>de</strong> nieuwe<br />

toegangsweg in gebruik kan nemen,<br />

niet ver meer weg is.<br />

Dat betekent tevens dat <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke<br />

afsluiting van het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

snel dichterbij komt. Het gereedkomen<br />

van <strong>de</strong> Noor<strong>de</strong>rsluisbrug, die<br />

op geen enkele manier meer herrinnert<br />

aan <strong>de</strong> pittoreske ophaalbrug<br />

die vele tientallen jaren <strong>de</strong> sluis een<br />

apart cachet gaf, wordt door <strong>de</strong> gemeente<br />

benut om ook het laatste<br />

stukje van het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> te voorzien<br />

van riolering.<br />

Het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> moest toch even<br />

buiten gebruik wor<strong>de</strong>n gesteld, om<br />

<strong>de</strong> aansluiting van <strong>de</strong> nieuwe kruising<br />

met <strong>de</strong> Slenkweg op het ou<strong>de</strong><br />

wegge<strong>de</strong>elte te vervolmaken. De<br />

planning van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling openbare<br />

werken belooft dat het geheel voor<br />

het invallen van <strong>de</strong> winter volttioid<br />

zal zijn.<br />

(Foto: Ton Kastermans)


Op 16 <strong>september</strong> jl. is zacht en kalm ingeslapen<br />

onze lieve moe<strong>de</strong>r, oma en schoonmoe<strong>de</strong>r<br />

JULIE PETRONELLA HENDRIKA<br />

SIEGERS-SCHOUTEN<br />

in <strong>de</strong> leeftijd van 78 jaar.<br />

Koedijk: C. J. Meijer-Siegers<br />

H. F. Meijer<br />

Kortenhoef: J. J. Schouten-Siegers<br />

D. C. Schouten<br />

Amsterdam: Els Schouten<br />

Utrecht: <strong>In</strong>eke Schouten<br />

Amsterdam, 22 <strong>september</strong> 1986<br />

Correspon<strong>de</strong>ntie-adres:<br />

C. J. Meijer-Siegers<br />

Kanaaldijk 8<br />

1832 AA Koedijk<br />

<strong>In</strong> overeenkomst met haar wens heeft <strong>de</strong> crematie<br />

in besloten kring plaatsgevon<strong>de</strong>n.


Ca<strong>de</strong>autje pronkt op jubileumconcert<br />

Een vaan<strong>de</strong>l voor dames<br />

van jubilerend <strong>In</strong>ternos<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

ANKEVEEN — De bra<strong>de</strong>rie die<br />

ondanks <strong>de</strong> stromen<strong>de</strong> regen een<br />

doorslaand succes werd, en ook <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rlinge feestavond in Het Wapen<br />

van Ankeveen liggen al weer<br />

meer dan een week achter ons.<br />

Maar nog zijn <strong>de</strong> festiviteiten rond<br />

het 30-jarig bestaan van het Ankeveens<br />

dameskoor <strong>In</strong>ternos niet af-<br />

, gelopen. Het jarige koor zorgt zondag<br />

28 <strong>september</strong> met een jubileumeoncert<br />

in <strong>de</strong> Ankeveense<br />

Martinuskerk voor een waardig<br />

muzikale hoogtepunt van <strong>de</strong> verjaardagsviering.<br />

Tij<strong>de</strong>ná het concert zal het<br />

30-jarige, maar ook 30 zingen<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n<br />

tellen<strong>de</strong> koor voor het eerst on<strong>de</strong>r<br />

geheel eigen vaan<strong>de</strong>l optre<strong>de</strong>n.<br />

Drie ervaren zangeressen, <strong>de</strong> zusjes<br />

Ali, Nel en Tini Windt, bo<strong>de</strong>n het<br />

vaan<strong>de</strong>l - mosgroen met gou<strong>de</strong>n<br />

tekst' - zaterdag bij verrassing aan<br />

• het bestuur aan. „Vijf jaar gele<strong>de</strong>n,<br />

bij het 25-jarig bestaan, werd er een<br />

medaille aangebo<strong>de</strong>n. Toen al heb-<br />

' ben we tegen elkaar gezegd, dat we<br />

bij het volgen<strong>de</strong> feest voor een vaan<strong>de</strong>l<br />

zou<strong>de</strong>n zorgen," aldus <strong>de</strong> drie<br />

zusjes.<br />

Dat zorgen is een complete familie-aangelegenheid<br />

gewor<strong>de</strong>n, waar<br />

ook <strong>de</strong> echtgenoten hun bijdragen<br />

aan hebben geleverd. Waar <strong>de</strong> één<br />

voor een collega zorg<strong>de</strong> die het ontwerp<br />

teken<strong>de</strong>, lever<strong>de</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r het<br />

koperen geraamte. Het uitein<strong>de</strong>lijke<br />

borduren van het pronkstuk heeft<br />

nog geen half jaar in beslag genomen.<br />

Programma<br />

Voor het jubileumconcert is een<br />

gevariëerd programma samengesteld.<br />

De 30 dames van <strong>In</strong>ternos<br />

weten zich niet alleen gesteund door<br />

hun aanhang, maar ook door het<br />

Hilversumse mannenkoor Zang en<br />

Vriendschap (met wie zij dirigent<br />

Wim Schaap moeten <strong>de</strong>len) en ook<br />

uit Hilversum afkomstige mandolineorkest<br />

Avanti. De dames laten<br />

het aan <strong>de</strong> heren en <strong>de</strong> mandolines<br />

over, om het spits af te bijten. Ilun<br />

bijdrage aan het an<strong>de</strong>rhalf uur duren<strong>de</strong>,<br />

en vrij toegankelijke concert<br />

begint als <strong>de</strong> stemming er al goed in<br />

zit. On<strong>de</strong>rmeer zal dan het Largo<br />

van Han<strong>de</strong>l en een stukje Sound of<br />

Music opklinken, naast melodieën<br />

uit Porgy en Bess en repertoire van<br />

Tom Jones. Als afsluiting klinkt in<br />

samenzang van dames en heren<br />

"Swing durch die Welt". Voor <strong>de</strong><br />

pianobegeleiding zorgt Annemieke<br />

Jussen, en het concert begint om<br />

12.30 uur.


\‘\<br />

s\•, ,~14, "‘k.' 10 KMk s‘›<br />

• De zusjes Ali, Nel en Tini Windt (rechts) en het<br />

bestuur van het Ankeveens dameskoor, met van links<br />

naar rechts Els Statenhoef, Tini Steutel, mevrouw De<br />

Kwant en Rie Torsing, trots naast het vaan<strong>de</strong>l. (Foto:<br />

Ton Kastermans)


• (Van onze verslaggever<br />

Maaten Steinkamp)<br />

KORTENHOEF — De Vrien<strong>de</strong>n<br />

van Antonius maken zich zaterdag<br />

weer op voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> kerkeveiling.<br />

Geduren<strong>de</strong> het gehele jaar<br />

wor<strong>de</strong>n activiteiten ontplooid om<br />

geld bijeen te brengen voor <strong>de</strong> restauratie<br />

van <strong>de</strong> ruim hon<strong>de</strong>rd jaar<br />

ou<strong>de</strong> Antoniuskerk in Kortenhoef.<br />

Evenals voorgaan<strong>de</strong> jaren hoopt <strong>de</strong><br />

organisatie weer vele duizen<strong>de</strong>n<br />

gul<strong>de</strong>ns te kunnen vergaren om <strong>de</strong><br />

zogenaam<strong>de</strong> niet subsidiabele posten<br />

hiermee te <strong>de</strong>kken.<br />

Op <strong>de</strong> kerkeveiling in <strong>de</strong> schuur<br />

van leliekwekerij Steenvoor<strong>de</strong>n aan<br />

<strong>de</strong> Emmaweg wor<strong>de</strong>n naast flink<br />

wat goe<strong>de</strong>ren ook een aantal diensten<br />

geveild. „Zo hebben we dit jaar<br />

al stoelenmatten, een timmerklus<br />

van drie uur en schoorsteenvegen<br />

op <strong>de</strong> lijst staan" zo meldt organisatielid<br />

J. Koster. Al <strong>de</strong>ze diensten<br />

zijn door sympatiseren<strong>de</strong> dorpsgenoten<br />

geheel belangeloos aangebo<strong>de</strong>n.<br />

Niet alleen <strong>de</strong> grote hoeveelheid<br />

Kerkveiling<br />

Vrien<strong>de</strong>n van<br />

Antonius<br />

meubilair, boeken, kleren en bloemen<br />

zullen ongetwijfeld moeiteloos<br />

hun weg naar <strong>de</strong> vele hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n<br />

belangstellen<strong>de</strong>n vin<strong>de</strong>n, ook wor<strong>de</strong>n<br />

een heuse Rij ncruise, een<br />

schaap, een rondvlucht boven het<br />

Gooi en diverse diners on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hamer<br />

van veilingmeesters L. Soeters<br />

en H. van Kesteren gebracht. Eén<br />

en an<strong>de</strong>r is opgetekend in het uit te<br />

reiken veilingboek.<br />

Omafiets<br />

Na het lui<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> kerkbel en<br />

<strong>de</strong> inlei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n van voorzitter<br />

van <strong>de</strong> Vrien<strong>de</strong>n van Antonius,<br />

F. Veltman, zal er tot diep in <strong>de</strong><br />

nacht flink gezwoegd moeten wor-<br />

<strong>de</strong>n om het aanbod weg te werken.<br />

„ Hoewel we natuurlijk elke keer<br />

weer ons hart vasthou<strong>de</strong>n, heb ik <strong>de</strong><br />

indruk dat het dit jaar nog grootser<br />

wordt" aldus Koster. Ie<strong>de</strong>re adspirant<br />

koper zal na het opgeven van<br />

naam en adres een veilingnummer<br />

uitgereikt krijgen waarmee in een<br />

verloterij on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re een "omafiets"<br />

te winnen valt.<br />

De Antoniusvrien<strong>de</strong>n manifesteren<br />

zich het hele jaar op verlerlei<br />

fronten. Zo zijn <strong>de</strong> bra<strong>de</strong>rie van<br />

jeugdsoos Pluto, open dagen en een<br />

zeskamp evenementen waarmee<br />

geld wordt binnengehaald. Ook <strong>de</strong><br />

baten van <strong>de</strong>ze, voor het Gooi unieke,<br />

kerkeveiling komen geheel ten<br />

goe<strong>de</strong> van <strong>de</strong> restauratie van <strong>de</strong><br />

kerk aan <strong>de</strong> Kortenhoefse Kerklaan.<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong> afgelopen jaren werd <strong>de</strong> buitenkant<br />

al grondig on<strong>de</strong>r han<strong>de</strong>n<br />

genomen, dit jaar staat <strong>de</strong> restauratie<br />

van het interieur op het programma.


Onroerend-goedbelasting ongewijzigd<br />

Bouwnota en ogb in<br />

's-Gravelandse raad<br />

'S-GRAVELAND — De kosten<br />

voor een nieuwe gemeentelijke nota<br />

"bevolking en woningbouw"<br />

blijven beperkt tot een bedrag van<br />

nog geen 13 duizend gul<strong>de</strong>n. De<br />

nota, die het fundament moet gaan<br />

wor<strong>de</strong>n voor het 's-Gravelandse<br />

woningbouwbeleid voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

jaren, moet gezien wor<strong>de</strong>n als<br />

het vervolg op <strong>de</strong> het rapport "Bevolking<br />

en wonen, <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> 15<br />

jaar", dat op zijn beurt weer een<br />

uitwerking was van <strong>de</strong> uit 1976<br />

dateren<strong>de</strong> Bouwnota. Het krediet<br />

voor <strong>de</strong> nieuwe bouwnota komt<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> in <strong>de</strong> openbare raadsverga<strong>de</strong>ring<br />

die don<strong>de</strong>rdagavond<br />

om 8 uur begint in <strong>de</strong> brandweerkazerne.<br />

De nieuwe nota moet volgens het<br />

voorstel dat b. en w. aan <strong>de</strong> raad<br />

voorleggen groten<strong>de</strong>els op het gemeentehuis<br />

tot stand komen, waarbij<br />

rekenwerk van het ste<strong>de</strong>bouwkundig<br />

bureau van <strong>de</strong> gemeente en<br />

<strong>de</strong> bouwnota van <strong>de</strong> provincie<br />

Noord-Holland als basis fungeren.<br />

Met <strong>de</strong> nieuwe nota in <strong>de</strong> hand wil<br />

b. en w. een vervolg voorberei<strong>de</strong>n op<br />

<strong>de</strong> woningbouw rond <strong>de</strong> kern Kortenhoef.<br />

De nieuwe veror<strong>de</strong>ning op <strong>de</strong> heffing<br />

van <strong>de</strong> onroerend goedbelasting<br />

vormt het sluitstuk van <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring.<br />

De ou<strong>de</strong> veror<strong>de</strong>ning verliest<br />

op 1 januari van het volgend<br />

jaar zijn geldigheid. B. en w. stellen<br />

<strong>de</strong> raad voor geen wijziging aan te<br />

brengen in <strong>de</strong> tarieven van <strong>de</strong> onroerend<br />

goedbelasting. Dat betekent<br />

dat <strong>de</strong> eigenaren f 3,49 en <strong>de</strong> gebruikers<br />

f 4,36 per 3000 gul<strong>de</strong>n geschatte<br />

waar<strong>de</strong> zullen blijven betalen.<br />

Per 1 januari moet tegelijk <strong>de</strong><br />

waar<strong>de</strong> van het onroerend goed binnen<br />

<strong>de</strong> gemeente wor<strong>de</strong>n vastgesteld.<br />

Het college verwacht echter<br />

niet dat <strong>de</strong> uitkomsten van <strong>de</strong>ze<br />

nieuwe taxatie veel zullen afwijken<br />

van <strong>de</strong> resultaten die sinds 1 janua-.<br />

ri 1982 <strong>de</strong> grondslag voor <strong>de</strong> 's-Gravelandse<br />

onroerend goedbelasting<br />

vorm<strong>de</strong>.<br />

Een meevaller van f 30.000 krijgt<br />

<strong>de</strong> gemeente in <strong>de</strong> schoot geworpen<br />

door <strong>de</strong> brandweer. De ou<strong>de</strong> hulpverleningswagen<br />

van <strong>de</strong> brandweer<br />

is afgekeurd, en in het investeringsplan<br />

van <strong>de</strong> gemeente was voor <strong>de</strong><br />

vervanging van <strong>de</strong> auto was f<br />

180.000 opgenomen. De brandweerlie<strong>de</strong>n<br />

zijn echter van plan <strong>de</strong> nieuwe<br />

wagen zelf af te bouwen, zodat<br />

<strong>de</strong> gemeente slechts an<strong>de</strong>rhalve ton<br />

ter beschikking hoeft te stellen. De<br />

hulpverleningswagen wordt bijvoorbeeld<br />

ingezet als mensen uit autowrakken<br />

moeten wor<strong>de</strong>n bevrijd of<br />

auto's te water zijn geraakt. De wagen<br />

is daartoe voorzien van <strong>de</strong> een<br />

grote hoeveelheid gereedschappen<br />

en materieel.


1946 ~...~..o-..~.~ , e› , ..9~ 1986<br />

Op 9 oktober a.s. hopen onze ou<strong>de</strong>rs en grootou<strong>de</strong>rs,<br />

JAAP GOEDEMANS<br />

en<br />

§, ROOS GOEDEMANS-DE BLOK<br />

<strong>de</strong> dag te her<strong>de</strong>nken, dat zij 40 jaar gele<strong>de</strong>n in het<br />

huwelijk zijn getre<strong>de</strong>n.<br />

Ter gelegenheid hiervan wordt er een Heilige Mis opgedragen,<br />

don<strong>de</strong>rdag 9 oktober 's morgens om 11.00<br />

uur in <strong>de</strong> Anthonius van Paduakerk te Kortenhoef.<br />

Kin<strong>de</strong>ren en kleinkin<strong>de</strong>ren.


Snackbar van<br />

De Meenthof<br />

heeft „oorlog"<br />

'S-GRAVELAND — De snackbar<br />

van het Kortenhoefse winkelcentrum<br />

De Meenthof is dinsdagnacht<br />

voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> maal in drie maan<strong>de</strong>n<br />

tijd het slachtoffer gewor<strong>de</strong>n<br />

van een inbraak. Er wordt weliswaar<br />

niets vermist, maar <strong>de</strong> ongeno<strong>de</strong><br />

bezoekers hebben het nodig,<br />

gevon<strong>de</strong>n om bij gebrek aan buit<br />

een "snackbar-oorlog" te maken,<br />

en hebben het inventaris flink toegetakeld.<br />

Bij <strong>de</strong> laatste inbraak in <strong>de</strong> snackbar,<br />

die schuin tegenover het 's<br />

nachts onbezette politiebureau ligt,<br />

werd wel het één en an<strong>de</strong>r gestolen.<br />

De inbrekers gingen toen aan <strong>de</strong><br />

haal met on<strong>de</strong>rmeer <strong>de</strong> hele voorraad<br />

tabak en sigaretten, maar niet<br />

dan nadat zij zich uitgebreid te goed<br />

had<strong>de</strong>n gedaan aan <strong>de</strong> diverse etenswaren<br />

en snoeperijen die voor liet<br />

grijpen lagen.


Progressieven vragen ophel<strong>de</strong>ring<br />

Geen zicht meer<br />

op woningtoewijzen<br />

in 's-Graveland<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — De opheffing<br />

van <strong>de</strong> woonruimte-adviescommis-<br />

sie, waar het college van burge-<br />

meester en wethou<strong>de</strong>rs twee<br />

maan<strong>de</strong>n gele<strong>de</strong>n toe overging,<br />

vormt <strong>de</strong> achtergrond van <strong>de</strong> vra-<br />

gen die <strong>de</strong> 's-Gravelandse Progres-<br />

sieve Partijen aan het college van<br />

burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs heb-<br />

ben gesteld. De progressieven wil-<br />

len weten hoe <strong>de</strong> gang van zaken<br />

is bij <strong>de</strong> toewijzing van <strong>de</strong> wonin-<br />

gen in <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> fase van het bouwplan<br />

Kortenhoefsedijk-Kerklaan.<br />

Sinds vorige maand berust <strong>de</strong> woningtoewijzing<br />

in <strong>de</strong> gemeente bij<br />

<strong>de</strong> woningtoewijzingscommissie, die<br />

bestaat uit een wethou<strong>de</strong>r en een<br />

vertegenwoordiger van <strong>de</strong> woningbouwvereniging,<br />

en die gesteund<br />

wordt door <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling woonruimtezaken<br />

van <strong>de</strong> gemeentesecretarie.<br />

Aangezien over <strong>de</strong> wijze van toewijzing<br />

nog geen overeenstemming is<br />

bereikt met <strong>de</strong> woningbouwvereni-<br />

ging, geschiedt <strong>de</strong> toewijzing van<br />

woningen in feite rechtstreeks in<br />

overleg tussen het college van b. en<br />

w. en het ambtelijk apparaat.<br />

De progressieven willen van b. en<br />

w. weten of er al woningen zijn<br />

toegewezen, welke criteria voor die<br />

toewijzing zijn gehanteerd, of voorrang<br />

wordt gegeven aan gegadig<strong>de</strong>n<br />

die een huurwonming achterlaten,<br />

of <strong>de</strong> koopwoningen in eerste<br />

instantie alleen aan 's-Gravelandse<br />

woningzoeken<strong>de</strong>n zijn aangebo<strong>de</strong>n ]<br />

en of zich kandidaat-kopers hebben<br />

teruggetrokken.<br />

„Sinds <strong>de</strong> opheffing van <strong>de</strong> woon-<br />

] ruimte-adviescommissie zijn wij het<br />

zicht op <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>ling kwijt. Via <strong>de</strong>ze<br />

vragen hopen wij zoveel mogelijk<br />

informatie te pakken .te krijgen. Als<br />

raadsle<strong>de</strong>n hebben wij bij het besluitenlijstje<br />

van het college wel een<br />

lijst met namen gekregen, maar een<br />

toelichting ontbreekt," aldus het<br />

raadslid Ferry Staal.<br />

De <strong>de</strong>r<strong>de</strong>, en laatste, fase van het<br />

bouwplan Kortenhoefsedijk bestaat<br />

vrijwel geheel uit premie-C-woningen,<br />

waarop <strong>de</strong> kopers een eenmalige<br />

belastingvrije bijdrage van<br />

f 6.500,- krijgen. Daarnaast tel<strong>de</strong><br />

het plan 4 premie-A-woningen, 1<br />

premie-B-woningen en nog een<br />

handvol woningen in <strong>de</strong> vrije sector.<br />

De prijs van <strong>de</strong> meeste woningen<br />

schommelt rond <strong>de</strong> 140 duizend<br />

gul<strong>de</strong>n.


Kraterlandschap op schoolplein<br />

' • KORTENHOEF — Waar eens <strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>ren speel<strong>de</strong>n op het schoolplein<br />

van <strong>de</strong> Regenboogschool aan<br />

<strong>de</strong> Elbert Marejlaan, zijn nu enorme<br />

graafmachines te zien die systema-<br />

tisch hun grijpers in <strong>de</strong> Kortenhoef-<br />

_<br />

Se bo<strong>de</strong>m zetten. Hiermee is <strong>de</strong>ze<br />

week <strong>de</strong> eerste aanzet gegeven tot<br />

<strong>de</strong> bouw van vijf lokalen die eind<br />

februari gereed moeten zijn.<br />

De uit-<br />

breiding is noodzakelijk door het<br />

samenvoegen van <strong>de</strong> <strong>de</strong> Beatrix<br />

kleuterschool, Goe<strong>de</strong> Her<strong>de</strong>rschool<br />

en <strong>de</strong> School met <strong>de</strong>. Bijbel die in<br />

<strong>de</strong>cember hon<strong>de</strong>rd jaar bestaat.<br />

(Foto: Ton Kastérmans)


Zware metalen in Kortenhoefse pol<strong>de</strong>r<br />

Ook stu<strong>de</strong>ntenrapport meldt vuil in belten<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — Een on<strong>de</strong>rzoek<br />

van vier stu<strong>de</strong>nten van <strong>de</strong><br />

Universiteit van Amsterdam op en<br />

om <strong>de</strong> voormalige vuilstortplaats<br />

Groenewoud in Kortenhoef heeft<br />

nogmaals bevestigd dat het gebied<br />

van <strong>de</strong> Kortenhoefse pol<strong>de</strong>r ernstig<br />

verontreinigd is met zware<br />

metalen en organische verbindingen.<br />

Het vakstagerapport milieubiologie<br />

van <strong>de</strong> vier biologiestu<strong>de</strong>nten<br />

vermijdt echter concrete<br />

conclusies. De stu<strong>de</strong>nten hebben<br />

weliswaar tij<strong>de</strong>ns hun on<strong>de</strong>rzoek,<br />

dat tussen november 1983 en juni<br />

1985 heeft plaats gevon<strong>de</strong>n, op een<br />

aantal plaatsen verontrusten<strong>de</strong><br />

concentraties als gevaarlijk bekendstaan<strong>de</strong><br />

stoffen aangetroffen,<br />

maar wegens onzekerhe<strong>de</strong>n ten<br />

aanzien <strong>de</strong> door hen gevolg<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksmetho<strong>de</strong><br />

zijn ondubbelzinnige<br />

uitspraken achterwege gebleven.<br />

De stu<strong>de</strong>nten zijn met hun activiteiten<br />

begonnen in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> dat<br />

het on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> ernst van <strong>de</strong><br />

vervuiling van bo<strong>de</strong>m en grondwa-<br />

ter, dat <strong>de</strong> Hei<strong>de</strong>mij in opdracht van<br />

<strong>de</strong> provincie Noord-Holland heeft<br />

verricht, in volle gang was. De aanleiding<br />

tot het stu<strong>de</strong>ntenon<strong>de</strong>rzoek<br />

was een vraag over <strong>de</strong> milieu-effecten<br />

van <strong>de</strong> vervuiling in Kortenhoef<br />

aan <strong>de</strong> Amsterdamse Wetenschapswinkel.<br />

„De hoge sterfte van <strong>de</strong> driehoeksmosselen<br />

op <strong>de</strong> belt zou veroorzaakt<br />

kunnen zijn door een sterkere<br />

zware metalen-verontreiniging.<br />

Voor een aantal metalen (cobalt, ijzer,<br />

vanadium en aluminium) zijn<br />

<strong>de</strong> concentraties in <strong>de</strong> sloten op <strong>de</strong><br />

belt aanzienlijk hoger dan in Kortenhoef<br />

Oostzij<strong>de</strong> en Kortenhoef<br />

Westzij<strong>de</strong> is aangetroffen. Of er<br />

sprake is van een oorzakelijk verband<br />

tussen <strong>de</strong> mosselsterfte en <strong>de</strong><br />

zware metalen-accumulatie, is echter<br />

ondui<strong>de</strong>lijk," aldus <strong>de</strong> eerste zinnen<br />

van <strong>de</strong> slotdiscussie van het<br />

on<strong>de</strong>rzoeksrapport.<br />

Watervlooien<br />

Een soortgelijk voorbehoud als<br />

ten aanzien van <strong>de</strong> als proefdier gebruikte<br />

mosselsoort maken <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten<br />

ten aanzien van <strong>de</strong> voort-<br />

plantingssnelheid van watervlooien<br />

en <strong>de</strong> verspreiding' van waterplantensoorten<br />

in <strong>de</strong> Kortenhoefse pol<strong>de</strong>r.<br />

„Het is voor dui<strong>de</strong>lijke conclusies<br />

noodzakelijk om <strong>de</strong> gebruikte<br />

metho<strong>de</strong> beter te ontwikkelen en een<br />

grote analyse-capaciteit ter beschikking<br />

te hebben. Om snel een beeld te<br />

krijgen van <strong>de</strong> verontreiniging in<br />

een gebied is <strong>de</strong> gebruikte metho<strong>de</strong><br />

nog niet bruikbaar, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

vanwege <strong>de</strong> vele factoren die een rol<br />

kunnen spelen bij <strong>de</strong> effecten die<br />

gevon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n," erkennen Marijke<br />

Dirkson, Piet Gaarthuis, Jaap<br />

Tuinstra en Karin van Wezel in <strong>de</strong><br />

laatste zinnen van hun on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Het officiële on<strong>de</strong>rzoeksrapport<br />

van <strong>de</strong> provincie spreekt op een enkele<br />

uitzon<strong>de</strong>ring na niet over een<br />

zo ernstige graad van vervuiling in<br />

Kortenhoef, dat er rechtstreeks gevaar<br />

voor <strong>de</strong> volksgezondheid<br />

dreigt. Een uitzon<strong>de</strong>ring werd echter<br />

gemaakt voor <strong>de</strong> vuilstort op het<br />

terrein Boom, ten westen van <strong>de</strong><br />

Kortenhoefsedijk vlakbij <strong>de</strong> gemeentewerf.<br />

Maar enigerlei vorm sanering<br />

heeft <strong>de</strong> overheid, gemeente<br />

noch provincie, tot nu toe niet nodig<br />

geacht. Ten aanzien van Groenewoud,<br />

dat tussen <strong>de</strong> bebouwing van<br />

<strong>de</strong> woonkern Kortenhoef en <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk<br />

ingeklemd ligt, is ook<br />

na het eindrapport twijfel blijven<br />

bestaan, die slechts door een nieuw<br />

on<strong>de</strong>rzoek zou moeten wor<strong>de</strong>n weggenomen.<br />

Stappen in die richting<br />

zijn voorlopig niet te verwachten.


Vervanging hulpverleningswagen, kost f 150.000<br />

'sioGravelandse raad akkoord<br />

.<br />

met nieuw voertuig br andwee rr<br />

(Van onze verslaggever<br />

Maarten Steinkamp)<br />

s-GRAVELAND — De 's-Graveland-<br />

se gemeenteraad heeft gister-<br />

avond groen licht gegeven voor<br />

een krediet van f 150.000 ten be-<br />

hoeve van een nieuw brandweer<br />

voertuig. Bij <strong>de</strong> laatste controle<br />

door <strong>de</strong> <strong>In</strong>spectie voor het Brand-<br />

, weerwezen bleek het hulpverlei<br />

ningsvoeituig in een dusdanig<br />

slechte staat te verkeren dat onmid<strong>de</strong>lijke<br />

vervanging noodzakelijk<br />

geacht wordt.<br />

Dit hulpverleningsvoertuig 'wordt<br />

bijvoorbeeld ingezet bij auto-ongevallen<br />

waarbij mensen bekneld zitten.<br />

De wagen is uitgerust met veel<br />

soorten redgereedschap zoals snijbran<strong>de</strong>rs,<br />

knip- en, spreidscharen,<br />

kettingzagen en hefkussens. <strong>In</strong><br />

1976 werd het twee<strong>de</strong>-hands voer-<br />

tuig door <strong>de</strong> korpsle<strong>de</strong>n opgeknapt<br />

en in gebruik genomen.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> controle is gebleken<br />

dat <strong>de</strong>urstijlen, treeplanken, scharnieren<br />

en plaatwerk op vele plekken<br />

volkomen doorgeroest zijn en dat <strong>de</strong><br />

vering het gewicht niet voldoen<strong>de</strong><br />

kan dragen. <strong>In</strong> het gemeentelijk investeringsschema<br />

staat voor <strong>de</strong> vervanging<br />

van dit voertuig voor volgend<br />

jaar een bedrag van f 180.000<br />

opgenomen. Gezien <strong>de</strong> urgentie van<br />

<strong>de</strong> zaak besloot <strong>de</strong> gemeenteraad<br />

gisteravond. op verzoek van commandant<br />

R. Rehorst een krediet van<br />

f 150.000 beschikbaar te stellen.<br />

De korpsle<strong>de</strong>n hebben zich bereid<br />

verklaard om zelf <strong>de</strong> afwerking en<br />

<strong>de</strong> inrichting van het nieuwe voertuig<br />

op zich te nemen. Door <strong>de</strong>ze<br />

zelfwerkzaamheid wordt een aanzienlijk<br />

bedrag bespaard waarvoor<br />

<strong>de</strong> raadsle<strong>de</strong>n alle lof had<strong>de</strong>n „Een<br />

pluim op <strong>de</strong> hoed voor <strong>de</strong>ze brandweermensen"<br />

aldus F. Staal (Progessieven).<br />

Bijstellen<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze laatste raadsverga<strong>de</strong>ring<br />

in <strong>de</strong> brandweerkazerne, volgen<strong>de</strong><br />

maand wordt immers het<br />

nieuwe gemeentehuis officieel in gebruik<br />

genomen, werd tevens een bedrag<br />

van f 13.000 gevoteerd voor<br />

een evaluatie en het eventueel bijstellen<br />

van het rapport 'bevolking<br />

en wonen, <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> 15 jaar". <strong>In</strong><br />

<strong>de</strong>ze nota is het beleid uitgestippeld<br />

voor <strong>de</strong> woningbouw in 's-Graveland.<br />

Ruim zes jaar gele<strong>de</strong>n werd<br />

<strong>de</strong>ze genuanceer<strong>de</strong> voortzetting van<br />

<strong>de</strong> eer<strong>de</strong>re bouwnota uit 1976 door<br />

<strong>de</strong> raad vastgesteld. •<br />

• Met het oog op <strong>de</strong> ontwikkeling<br />

van nieuwe bestemmingsplannen<br />

voor <strong>de</strong> uitbreiding van <strong>de</strong> woningbouw,<br />

dient eéri en an<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

loep te wor<strong>de</strong>n genomen. Deze nota<br />

zal in samenwerking met <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r<br />

voor volkshuisvesting, C. <strong>de</strong><br />

Kloet (Dorpsbelangen), door een externste<strong>de</strong>bouwkundig<br />

adviesbureau<br />

wor<strong>de</strong>n opgesteld. Door oolt <strong>de</strong> ambtenaren<br />

hierbij in te schakelen kunnen<br />

<strong>de</strong> kosten beperkt blijven tot 13<br />

mille.<br />

Er is nog steeds geen sloopvergunning<br />

door <strong>de</strong> provincie afgegeven<br />

voor <strong>de</strong> duplexwoningen aan <strong>de</strong><br />

Van Blarcumlaan in Ankeveen. Deze<br />

woningen zijn inmid<strong>de</strong>ls ontruimd<br />

en dichtgespijkerd. Na <strong>de</strong> sloop<br />

kunnen op <strong>de</strong>ze plek eengezinswoningen<br />

verrijzen. „Ik hoop dat hier<br />

toch een beetje vaart achter gezet<br />

wordt want voor <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re bewoners<br />

van <strong>de</strong>ze straat is het echt geen<br />

gezicht" aldus W. <strong>de</strong> Kwant (Algemeen<br />

belang).


„Woon veel activiteiten bij”<br />

Handleiding voor<br />

<strong>de</strong> burgemeester<br />

van 's-Graveland<br />

's-GRAVELAND — „Naast wat in het algemeen van een<br />

burgemeester wordt verwacht, wordt van <strong>de</strong> 's-Gravelandse<br />

burgerva<strong>de</strong>r verwacht dat hij <strong>de</strong> zeer vele plaatselijke activiteiten<br />

regelmatig bijwoont. Een vluchtige blik in onze<br />

gemeentegids geeft u direct een indruk van <strong>de</strong> aard en het<br />

aantal verenigingen, stichtingen en instellingen, dat <strong>de</strong><br />

gemeente rijk is. Uit die opsomming blijkt dat <strong>de</strong> drie<br />

dorpen waaruit 's-Graveland bestaat nog op vele gebie<strong>de</strong>n<br />

hun eigen verenigingsleven hebben. De nieuwe burgemeester<br />

dient er daarom rekening mee te hou<strong>de</strong>n dat - vooral 's<br />

zomers - veel beslag op <strong>de</strong> weekein<strong>de</strong>n wordt gelegd door<br />

representatieve verplichtingen."<br />

Zomaar een citaat uit het even<br />

handzame als beschei<strong>de</strong>n en stijlvolle<br />

boekwerkje, dat <strong>de</strong> kandidaten<br />

voor het burgemeestersambt inzicht<br />

en informatie verschaft over het wel<br />

en wee van <strong>de</strong> gemeente 's-Graveland.<br />

Het boekje, dat werd samengesteld<br />

door gemeentesecretaris Adri<br />

Peekstok en zijn vormgeving dankt<br />

aan <strong>de</strong> Ankeveense grafisch ontwerper<br />

Toine Post, werd <strong>de</strong>ze week aangebo<strong>de</strong>n<br />

aan <strong>de</strong> gemeenteraad.<br />

Lofzang<br />

De gemeentelijke' uitgave komt<br />

voort uit het verzoek van <strong>de</strong> commissaris<br />

van <strong>de</strong> koningin aan het<br />

seniorenconvent om een korte notitie<br />

over <strong>de</strong> gemeente ten behoeve<br />

van <strong>de</strong> kandidaten voor <strong>de</strong> opvolging<br />

van burgemeester P.J.M. van<br />

<strong>de</strong> Walle. De burgemeester bereikt<br />

in november <strong>de</strong> pensioengerechtig<strong>de</strong><br />

leeftijd en treedt op 1 <strong>de</strong>cember terug.<br />

Het in een zilvergrijze kaft gestoken<br />

boekje is geen lofzang op <strong>de</strong><br />

schoonheid van 's-Graveland:„Deze<br />

notitie zal zich in hoofdzaak richten<br />

op het bedrijf dat gemeente 's-Graveland<br />

heet. Aan die aspirant-burgemeesters<br />

die meer willen weten over<br />

<strong>de</strong> rijke historie van <strong>de</strong> gemeente<br />

luidt het adviestreedt in contact<br />

met <strong>de</strong> historische - kring <strong>In</strong> <strong>de</strong> <strong>Gloriosa</strong>l<br />

een instelling die over een<br />

scha aan informatie beschikt."<br />

Naast een uittreksel uit <strong>de</strong> gemeentebegroting<br />

van dit jaar, <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling'<br />

van het vernieuw<strong>de</strong> ge-,<br />

meentehuis en een overzicht van <strong>de</strong><br />

politieke en ambtelijke organisatie<br />

van het gemeentebestuur zijn er ook<br />

<strong>de</strong> profielschets van <strong>de</strong> burgemeester<br />

en een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> notulen van<br />

<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re raadsverga<strong>de</strong>ring van<br />

14 augustus opgenomen. <strong>In</strong> die verga<strong>de</strong>ring<br />

kwam commissaris van <strong>de</strong><br />

koningin drs. R.J. <strong>de</strong> Wit <strong>de</strong> raad<br />

informeren over <strong>de</strong> procedure en <strong>de</strong><br />

gang van zaken, terwijl <strong>de</strong> raad van<br />

zijn kant <strong>de</strong> heer De Wit <strong>de</strong> in eenstemmigheid<br />

vastgestel<strong>de</strong> profielschets<br />

kon meegeven.<br />

De verwachting<br />

is overigens dat <strong>de</strong> nieuwe burgemeester<br />

in <strong>de</strong> loop van februari<br />

zijn intre<strong>de</strong> zal kunnen doen.


Nieuwe wagens<br />

voor brandweer<br />

's-Graveland<br />

's-GRAVELAND — Nog vóór <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> zomer zal <strong>de</strong> vrijwillige<br />

brandweer van 's-Graveland over<br />

twee nieuwe voertuigen kunnen<br />

beschikken. Eer<strong>de</strong>r dit jaar werd<br />

een nieuwe hoge/lagedrukspuit<br />

besteld, terwijl nu ook <strong>de</strong> or<strong>de</strong>r<br />

geplaatst is voor een hulverleningsvoertuig.<br />

Deze vernieuwingsron<strong>de</strong> van het<br />

ro<strong>de</strong> wagenpark kost <strong>de</strong> gemeente<br />

rond <strong>de</strong> f 430.000,-.<br />

De huidige voertuigen zijn door<br />

<strong>de</strong> <strong>In</strong>spectie voor het Brandweerwezen<br />

afgekeurd. De korpsleiding<br />

hoopt voor het eind van dit jaar het<br />

nieuwe gecombineer<strong>de</strong> blusvoertuig<br />

te kunnen begroeten. Kosten van dit<br />

snufje techniek zijn f 280.000,-.<br />

Het ligt in <strong>de</strong> bedoeling om het<br />

nieuwe hulpverleningsvoertuig zelf<br />

af te bouwen. Derhalve hoopt men<br />

<strong>de</strong> „kale" wagen voor <strong>de</strong> winter binnen<br />

te hebben. De kosten hiervan<br />

bedragen j' 150.000,-.


`Wees geen krent, houd <strong>de</strong> kerk overend'<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n op<br />

kerkeveiling<br />

(Van onze verslaggever<br />

Maarten Steinkamp)<br />

KORTENHOEF — „Eenmaal, an<strong>de</strong>rmaal...verkocht".<br />

Zo klonk het<br />

zaterdagavond niet min<strong>de</strong>r dan<br />

225 maal tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> kerkeveiling<br />

in Kortenhoef. <strong>In</strong> <strong>de</strong> bloemenhal<br />

van Kick Steenvoor<strong>de</strong>n kwamen<br />

naast een flink aantal goe<strong>de</strong>ren<br />

ook enkele diensten on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hamer.<br />

De opbrengst van <strong>de</strong>ze openbare<br />

verkoop komt geheel ten goe<strong>de</strong><br />

aan het restauratiefonds voor<br />

<strong>de</strong> Antoniuskerk.<br />

Ruim vijfhon<strong>de</strong>rd kooplustigen<br />

had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> weg naar <strong>de</strong> "veilinghal"<br />

aan <strong>de</strong> Kortenhoefse Emmaweg weten<br />

te vin<strong>de</strong>n. Even na achten begonnen<br />

veilingmeesters Lex Soeters<br />

en Henny van Kesteren aan <strong>de</strong> marathon-zitting<br />

die tot diep in <strong>de</strong><br />

nacht zou duren. De mannen met <strong>de</strong><br />

onverbid<strong>de</strong>llijke hamer wer<strong>de</strong>n bijgestaan<br />

door een groot adminstratief<br />

team, dat schijnbaar moeiteloos<br />

nummers, namen, artikelen en prijzen<br />

bij wist te hou<strong>de</strong>n. .<br />

Er werd werkelijk van alles geveild.<br />

Zo werd een paar wollen sokken<br />

in combinatie met een plant<br />

voor f 45,- verkocht. Een zestal<br />

dwergkonijnen bracht f 150 op en<br />

een rondvlucht boven het Gooi ging<br />

voor f 250 van <strong>de</strong> hand. Een heuse<br />

kerkbank bracht f 300,- in het<br />

laatje. Ook slagroomtaarten, een<br />

kubieke meter mest, schoorsteenvegen<br />

en twee avon<strong>de</strong>n oppassen wer<strong>de</strong>n<br />

vlot weggehamerd. De adspirant-kopers<br />

kon<strong>de</strong>n het geheel<br />

moeiteloos volgen aan <strong>de</strong> hand van<br />

het uitgereikte veilingboek.<br />

Deze kerkeveiling was voor <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>r<strong>de</strong> maal georganiseerd door <strong>de</strong><br />

Vrien<strong>de</strong>n van Antonius. Door het<br />

organiseren van allerlei evenementen<br />

wordt getracht <strong>de</strong> niet subsidiabele<br />

posten van <strong>de</strong> restauratie van<br />

<strong>de</strong> kerk. Bij elkaar te krijgen. Begin<br />

dit jaar werd <strong>de</strong> buitenkant van het<br />

ruim hon<strong>de</strong>rd jaar ou<strong>de</strong> gebouw afgerond<br />

waarna begonnen is met het<br />

interieur van <strong>de</strong> kerk.<br />

De veiling van zaterdag bracht<br />

een bedrag op van rond <strong>de</strong> f<br />

18.000,- hetgeen re<strong>de</strong>n was tot tevre<strong>de</strong>n<br />

gelui<strong>de</strong>n. „Moe maar zeer<br />

voldaan. We zijn echt zeer blij dat<br />

het allemaal zo geweldig verlopen<br />

is. Dat geeft vertrouwen voor d€<br />

toekomst", aldus een w000rdvoer<strong>de</strong>r<br />

van <strong>de</strong> Antoniusvrien<strong>de</strong>n. De slogan<br />

"Wees geen krent, houd <strong>de</strong> kerk<br />

overend" had haar uitwerking op<br />

het Kortenhoefse publiek niet gemist.<br />

• De veiling ten behoeve van <strong>de</strong> St. Antoniuskerk werd zaterdagavond door vijfhon<strong>de</strong>rd mensen bezocht.<br />

(Foto :Ton Kastermans )


Actie tegen Hollands<br />

End als sluiproute<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

ANKEVEEN — „Wat er moet ge-<br />

beuren weet ik niet, ik heb geen<br />

verstand van verkeer en wat voor<br />

verkeermaatregelen er allemaal<br />

mogelijk zijn. Maar als je ziet hoe<br />

hard het verkeer raast langs <strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>ren die op op die smalle<br />

stoepjes spelen, dan is dui<strong>de</strong>lijk<br />

dat er wat aan gedaan moet wor<strong>de</strong>n."<br />

Dat is <strong>de</strong> visie van <strong>de</strong> Ankevener<br />

Ben Bun<strong>de</strong>rs op het Hollands<br />

End, <strong>de</strong> kilometer die het<br />

Reghthuys in Ankeveen en <strong>de</strong> Chinese<br />

Muur aan <strong>de</strong> Loodijk van elkaar<br />

scheidt. Een smalle pol<strong>de</strong>rweg<br />

die naar <strong>de</strong> zin van vele omen<br />

aanwonen<strong>de</strong>n te veel en te<br />

haastig snelverkeer te verwerken<br />

krijgt.<br />

Het Hollands End verbindt echter<br />

niet alleen Ankeveen met <strong>de</strong> provin-<br />

ciale weg Hilversum - Bijlmermeer,<br />

maar ook met Kortenhoef, 's-Graveland<br />

en niet te vergeten <strong>de</strong> hele<br />

Horstermeerpol<strong>de</strong>r. De route via Ankeveen<br />

(Herenweg - Stichts End -<br />

Hollands End) geniet on<strong>de</strong>r zowel<br />

plaatselijke als doorgaan<strong>de</strong> verkeer<br />

een opmerkelijke populariteit. Mevrouw<br />

Ne<strong>de</strong>rpelt woont tegenover<br />

het Regthuys, op <strong>de</strong> hoek waar het<br />

verkeer het dorp Ankeveen binnen<br />

komt:,,Je houdt je hart vast, met die<br />

peuterzaal en die kleuterschool hier<br />

om <strong>de</strong> hoek. Het Hollands End is<br />

een sluiproute en <strong>de</strong> mensen vergeten<br />

dat ze er niet har<strong>de</strong>r mogen dan<br />

50 km per uur. En dat vind ik nog<br />

veel te hard, van mij mocht het 30<br />

zijn. Mijn man stond laatst hier<br />

voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur zijn auto te wassen, en<br />

was als volwassene zijn leven al niet<br />

zeker, en moest opzij springen voor<br />

hij uit zijn broek werd gere<strong>de</strong>n."<br />

Bekeuringen<br />

De extra inspanningen van <strong>de</strong><br />

's-Gravelandse politie op het gebied<br />

van snelheidscontroles, die met name<br />

vorig jaar op Noor<strong>de</strong>reind,<br />

Zui<strong>de</strong>reind en Kortenhoefsedijk tot<br />

een fors aantal bekeuringen heeft<br />

geleid, schijnen wat voorbij te zijn<br />

gegaan aan Ankeveen. Bun<strong>de</strong>rs:„<strong>In</strong><br />

<strong>de</strong> vier jaar die ik hier nu woon, heb<br />

ik maar één keer iets in <strong>de</strong> krant<br />

gelezen over een snelheidscontrole<br />

op het Hollands End, En die had<br />

dan ook nog op het verkeer<strong>de</strong> tijdstip<br />

plaats gevon<strong>de</strong>n. Tussen 10 en<br />

11 uur 's morgens. Als ze tussen 4<br />

en 6 's middags controleren, kunnen<br />

ze heel wat meer bekeuringen<br />

uit<strong>de</strong>len, en 's avonds is het met<br />

elke auto raak. Het allerbeste zou<br />

zijn <strong>de</strong> hele nacht te controleren."<br />

De soort maatregelen die nodig<br />

zijn om het verkeer op het Hollands<br />

End tot bedaren te brengen,<br />

laten <strong>de</strong> aanwonen<strong>de</strong>n over aan <strong>de</strong><br />

gemeente. De heer Bun<strong>de</strong>rs:„Daar<br />

heb ik geert verstand van. Ik ervaar<br />

alleen dagelijks dat hier excessief<br />

hard gere<strong>de</strong>n wordt, 80, 90<br />

kilometer per uur en meer. Ik<br />

weet dat je <strong>de</strong> mensen het hardst<br />

treft in hun portemonnee. Dus verkeersdrempels,<br />

of iets <strong>de</strong>rgelijke,<br />

lijkt me niets."


• Het Hollands End is bij het gemotoriseer<strong>de</strong> verkeer erg in trek. Het vormt een sluiproute, waarop erg<br />

hard wordt gere<strong>de</strong>n. (Foto: Ton Kastermans)


Overvaller van<br />

postkantoor<br />

krijgt 2 1 /2 jaar<br />

's-GRAVELAND — De Amsterdamse<br />

rechtbank veroor<strong>de</strong>el<strong>de</strong> gisteren<br />

een 22-jarige Amsterdammer<br />

wegens zijn aan<strong>de</strong>el in <strong>de</strong> gewapen<strong>de</strong><br />

overval in mei op het postkantoor<br />

in 's-Graveland tot een gevangenisstraf<br />

van twee jaar en<br />

zes maan<strong>de</strong>n. officier van justitie<br />

mr. Ch. Fehmers had vier jaar<br />

geëist. De me<strong>de</strong>da<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> Amsterdammer<br />

is nog voortvluchtig.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!