april PDF - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

april PDF - Historische Kring In de Gloriosa

Bestuurders onthullen nieuwe aanwinsten

Feest bij opening va

het speeltuinseizoen

(Van onze medewerkster

ha Vermey)

KORTENHOEF, WEESP — Voor

de speeltuinen in de regio was het

de zaterdag voor Pasen een dag

bij uitstek om de poorten, hekken

en deuren weer te openen. Door de

stralende zon was er veel animo.

Honderden kinderen en hun ouders

bezochten de speeleldorado's.

Vooral daar waar de openstelling

een feestelijk tintje meekreeg

vanwege nieuw aangeschafte

speelobjekten of andere nieuwigheden,

die natuurlijk officiëel

moesten worden ingewijd.

Dat was ook het geval bij speeltuinvereniging

de Eekhoorn aan de

Elbert Mooylaan in Kortenhoef. 's

Morgens werd hier het nieuwe afdak

in gebruik genomen, geschonken'

door --de ,plaatselijke woning

bouvirvereniging. 'Tot de onthulling

was dit afdak aan de speeltuinkant

dichtgeplakt met behangpapier

waarop veel vraag- en uitroeptekens

stonden. Na het zegje van bestuurslid

Van Beesd van de woningbouwvereniging

stormde klokslag tien

uur onder oorverdovend geschreeuw

een aantal kinderen door

deze barrière en zette de 'streetband

van B-mol' uit Kortenhoef, die daarachter

was opgesteld, het op een

spelen.

,,We hebben nu een ruime plek

waar we even kunnen schuilen als

het regent", vertelt secretaresse

Corrie van der Baan van de Eekhoorn.

„Bij georganiseerde activiteiten

in de open lucht, zoals het optreden

van een clown, hadden we

bij twijfelachtig weer in het verleden

altijd problemen. Een alternatief

in de vorm van een eigen onderkomen

bezaten we immers niet."

Reden voor de woningbouwvereniging

om een na te denken over

een cadeau „voor onze jeugd, die de

toekomst heeft. Zij zullen de toe-

komstige volwassen bewoners van

Kortenhoef zijn." Dat resulteerde in

de gift van het afdak, van elf bij vijf

meter met daaronder plaats voor de

tafeltennistafel en bankjes. Een

aanwinst, waarover de vele aanwezigen

erg enthousiast waren.

In tegenstelling tot een eerdere

vermelding zijn de juiste openingstijden

van de Eekhoorn: Dagelijks

van twee tot vijf uur en op zaterdag

van tien tot twaalf en van twee tot

vier uur. In de schoolvakanties ook

's morgens open van tien tot twaalf

uur. Op zon- en feestdagen en bij

slecht weer gesloten.


• Speeltuin de Eekhoorn in Korten hoef tijdens de onthulling van 'het afdak'.

FOTO: TON KASTERMANS


Na een liefdevolle verzorging in „Oudergaard

- te Kortenhoef is toch nog onverwacht

van ons heengegaan onze zorgzame moeder,

grootmoeder en overgrootmoeder

JANSJE BOEKSCHOTEN-MONDRIA

weduwe van Gerrit Boekschoten

op de leeftijd van 84 jaar.

3 april 1991.

Correspdndentie-adres:

Hoflaan 32.

1241 XM Kortenhoef.

G. Boekschoten

M. G. A. Boekschoten-Rukven

C. Boekschoten

C. A. Boekschoten-van der Poel

FL A. Kroon-van Rietschoten

G. Kroon

Kleinkinderen en

achterkleinkinderen

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen

in ..Oudergaard" te Kortenhoef op vrijdag

5 april van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag

6 april om 10.30 uur op de Algemene

Be graafplaats aan de Beresteinseweg te

's-Graveland.


Op aandrang van provincie

Gemeente kiest

voor woonwagens

aan Zuidsingel

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND — Het ziet er naar uit dat aan de Zuidsingel

twee standplaatsen worden ingericht voor woonwagens.

Het kampje is geprojecteerd aan de rand van het terrein dat

in beginsel is gereserveerd voor de bouw van een sporthal.

Met het plan voldoet de gemeente aan de door de provincie

gestelde eis dat de woonwagens, afkomstig van het voormalige

regionale kamp Egelshoek in Hilversum, in het bouwplan

Zuidsingel worden opgenomen.

Er is nog een geringe kans dat de landse vaart enige kans van slagen

woonwagenlocatie aan de Emma- heeft.

weg komt te liggen. Hoewel de „Onze voorkeur ging oorsponke-

kans op slagen nihil wordt geacht, lijk uit naar een plaats aan het

heeft het college de fracties van Zuidereinde. De commissie van de

VVD en CDA beloofd te onderzoe- provincie die daar over gaat, heeft

ken of een voorstel voor de aanleg die plaats afgekeurd. Onder andere

van het kampje langs de 's-Grave- omdat zij te ver verwijderd zou zijn

van de woonbebouwing. Dat zelfde

geldt ook voor de mogelijke locatie

aan de Emmaweg", aldus wethouder

C. de Kloet (Dorpsbelangen).

VVD-woordvoerder 't Hoen verklaarde

als enige de aanleg van de t

standplaatsen in het plan Zuidsin-

gel onaanvaardbaar te vinden. „Aan

de Emmaweg is vroeger al eens een

woonwagenstandplaats geweest en

daar staan ze niemand in de weg",

lichtte hij op verzoek van De Kloet

zijn standpunt toe.

„Het argument dat woonwagens

niet in de weg staan wordt sinds

jaren niet meer aanvaard als argument

op een standplaats aan te wij-


• Het ziet er naar uit dat' binnen afzienbare tijd twee

standplaatsen voor woonwagen worden aangelegd op

zen. Het algemene voorschrift is nu

eenmaal dat ze in een woongebied

dienen te worden ingepast. Daarvan

in duidelijk sprake aan de Zuidsingel",

liet De Kloet nog weten.

Dat weerhield J. van Corteveen er

niet van om namens het CDA te

verklaren dat het zijn fractie slechts

om een voorkeur gaat. „Mocht blij-

ken dat de plaatsing van de woonwagen

aan de Emmaweg onhaalbaar

is, dan schaart het CDA zich

gaarne achter de keuze van het

college", voegde hij er aan toe.

De woonwagenkwestie speelt al

enige jaren. Na veel vijven en zessen

werden gemeente viel de keus

FOTO: TON KASTERMANS

dit terrein aan de Zuidsingel, waar tevens plaats is

ingeruimd voor een sporthal.

van de gemeente op het voormalige

trapveldje aan het Zuidereinde,

naast de toegangsweg naar de I

sportvelden. Hoewel het terrein omgeven

is door woningen en de twee

betrokken woonwagengezinnen

hun met het plan instemden, wees '

de provincie het plan tot in hoogste

instantie af.


Buurman biedt

plaats aan

voor beefden

KORTENHOEF — De Oecumenische

Wijkgemeente in Rortenhoef

heeft een alternatieve lokatie aan-

-geboden gekregen voor de beelden

van de kunstenaar. J. Smits, afkomstig

uit de voormalig DDR,

buurman van de kerk, heeft een

stuk grond en water langs de dijk

voor dit doel ter br...hikkiog ge.

steld.

De gemeente 's-Graseland heeft

van de kerk geéist dat deze de beelden

weghaalt. De kerk heeft geen

vergunning voor de grote kunstwerken.

Ds. Abraa weigert aan de

eis van de gemeente te voldoen.. De

houding van wethouder G. Torsing

(CDA) omschrijft hij als _autoritair

lomp".

Smits heeft zijn aanbod gedaan

omdat hij, in tegenstelling tot de

gemeente, de beelden goed vindt

passen in Kortenhoef. .1k vind het

zonde als ze weg zouden moeten",

aldus de buurman. Overigens moet

de gemeente ook vergunning verlenen

wanneer de beelden op het terrein

van Smits geplaatst zouden

worden.

Ds. Abma van de Oecumenische

Wijkgemeente heeft een arob-procedure

aangespannen tegen het gemeentebesluit_

Het aanbod van

Smits zegt hij in zijn achterhoofd te

houden.

r. •


Na een. liefdevolle verzorging in „Oudergaard"

te Kortenhoef is toch nog onverwacht

van ons heengegaan onze zorgzame moeder,

grootmoeder en overgrootmoeder

JANSJE BOEKSCHOTEN-MONDRIA

weduwe van Gerrit Boekschoten

op de leeftijd van 84 jaar.

, 3 april 1991. ..,

Correspondentie-adres:

Hoflaan 32,

1241 XM Kortenhoef.

G. Boekschoten

M. G. A. Boekschoten-Rukven

C. Boekschoten

C. A. Boekschoten-van der Poel

H. A. Kroon-van Rietschoten

G. Kroon

Kleinkinderen en

achterkleinkinderen

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen

in „Oudergaard - te Kortenhoef op , vrijdag

5 april van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag

6 april om i n 30 uur op de Algemene

Begraafplaats aan de Beresteinseweg te

's-Graveland.


Megaster Gloria Estefan veroorzaakt hilariteit

KORTENHOEF — Het

is maandag, aan het eind

van de morgen een drukte

van belang bij het AROScomplex

aan de Kortenhoefsedijk.

Bijna honderd

nieuwsgierigen dienen

zich bij het Kraaienest

aan om een glimp op

te vangen van hun idool

Gloria Estefan, die door

drie AROS-medewerkers

is gestrikt voor een' bliksembezoek

aan de lokale

omroep.

Moeders staan Met .hun

ietwat nerveuze kinderen te

wachten tot de limousine arriveert.

Wethouder Co de

Kloet, die tegenover de studio

woont, kijkt vanachter `zijn

keukenraam toe. Ongeduldig

wacht de menigte af.

En dan is het eindelijk

zover.

Spanning

- De zwarte wagen Inet geblindeerde

glazen rijdt het

studioterrein op. De spanning

is te snijden. Het por-

' tier wordt geopend... Bij het

'1 zien van de 'populaire megaster'

slaatIet enthousias-

45 Gloria Estefan in Kortenhoef...

me echter om in teleurstelling

en bij sommigen zelfs

woede. Enkele fans beginnen

zelfs te vloeken. Niet

Gloria Estefan stapt uit de

auto, maar een medewerk-

ster van de AROS, vergezeld

van een bodyguard die een

bordje '1 laat zien. En

dat die 1 april-grap bijzonder

goed geslaagd is, blijkt

wel uit het feit dat ruim hon-

derd mensen erin getrapt

zijn.

Aannemelijk

De verantwoordelijke

grappenmakers -Lex Ton-

deur (KRO), Dick de Winter

(TROS) en Flans Ververs

(AROS)- zijn dan ook bijzonder

tevreden met het

doorslaande succes. De grap

was dan ook erg goed voorbereid.

Bovendien was het

erg aannemelijk dat Gloria

Estefan zou komen, aangezien

deze ster binnenkort

voor een concert in Nederland

is en hiervoor uiteraard

voorbereidingen voor getroffen

moeten worden.

„Het was echt een schitterend

gezicht om te zien hoe

die mensen erin trapten.

Voor sommige kinderen was

het af en toe zielig, want zij

hadden zich echt verheugd

om Gloria Estefan in het

echt te zien: Een meisje had

met moeite geld bijelkaar

gekregen om een gesigneerde

single te kunnen kopen.

Er waren ook veel mensen

die toch wel vermoedden dat

het om een 1 april grap ging,

maar 'voor de zekerheid'

waren ze toch maar gekomen",

vertelt Ververs enthousiast.

Al met al zorgde

het 'bliksembezoek' van

Gloria Estefan vooral voor

veel gezelligheid bij de

AROS, die de fans live in de

uitzending haalden voor

hun reacties op de grap.


Speelruimte

voor klein

Ankeveen

ANKEVEEN — Ankeveen houdt

een trapveldje en krijgt toch een

openbaar speelterrein. Dat heeft

het college van b en w besloten in

overleg met een aantal inwoonsters

van het dorp. Aanvankelijk

wilde het gemeentebestuur alleen

meewerken als er in Ankeveen

een speeltuinvereniging zou worden

opgericht.

De helft van het bestaande trapveldje

op de hoek van Stichtse Kade

en B. Ingellaan wordt nu in gericht

als openbare speelplaats. Min of

meer naar het voorbeeld van het

terrein aan de Bernard van Beeklaan

in Kortenhoef, tegenover de

Van Nes van Meerkerklaan. De gemeente

is bereid er twintig duizend

gulden in te steken.

Dat geld is in feite over van de

herinrichting van de Van Blarcumbuurt.

Het was bestemd voor de

verplaatsing van het op het pleintje

bij de Van Breelaan gelegen speelterrein.

In de loop van de inspraakprocedure

rond het plan verdween

het hele speelterrein echter van de

kaart.


Ontruiming

Ankeveen

voorkomen

ANKEVEEN — De deurwaarder

die gisteren mevrouw

F.W. van Vliet-Taling en haar

twee kinderen uit haar stacaravan

moest zetten, is op het

laatste moment afgebeld.

De Ankeveense kreeg woensdag

een huis aangeboden, na

maanden in onzekerheid te hebben.

Wethouder de Kloet die

veel bij deze zaak betrokken is

geweest, regelde voor haar de

woning in 's-Graveland.

„Ik liep toevallig iemand tegen

het lijf die vertelde dat er

een huis vrijkwam per 1 april",

vertelt de wethouder. heb

meteen mevrouw van 'Vliet gebeld

en sinds gisteren heeft ze

haar intrek genomen in het

huis."


(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — Het college

van b en w van 's-Graveland overweegt

de verkeerslichteninstallatie

op de kruising Klapbrug uit te

schakelen. Wethouder van verkeer

C. de Kloet (Dorpsbelangen) heeft

gisteren meegedeeld dat hij van

plan is het college voor te stellen

de even kostbare als bekritiseerde

installatie buiten de spitsuren te

laten knipperen tot besloten is het

fietspad Noordereinde door te

trekken richting Franse Kampweg.

Het'voorstel van De Kloet volgt op

de brede kritiek deze week in de

raadscommissie voor verkeer op het

functioneren van de verkeerslich-

teninstallatie. Zij zou de oorzaak

zijn van filevorming rond het kruispunt

daardoor meer fungeren als

een verkeershindernis. Voor de omwonenden

betekent dat vooral geluidsoverlast

en luchtverontreiniging...

Tijdens de commissievergadering

heeft de voorzitter van de raadsfractie

van de VVD, D. 't Hoen, aangekondigd

deze maand zo nodig met

een initiatief-voorstel te komen de

installatie buiten gebruik te stellen.

De Kloet: „Het voorstel van 't

Hoen heeft er weinig mee te maken.

Hij heeft het staande de vergadering

rond gedeeld, maar omdat het

voor iedereen als een verrassing

kwam, moest ik besluiten het bui-

ten de discussie te houden. Waar

het mij om gaat is dat er ondanks

een indertijd breed gedragen raadsbesluit

geen meerderheid meer binnen

de raad voor het in. werking

houden van de stoplichten lijkt te

zijn?

Drie jaar geleden stemde alleen de

VVD tegen de plaatsing van de verkeerslichteninstallatie,

een investering

van ruim drie ton. De lichten

waren volgens deskundigen nodig

om de veiligheid van fletsere op de

kruising te garanderen na doortrekking

van het fietspad Herenweg

tot op Klapbrug en aanleg van een

vrijliggend fietspad langs het resterende

deel van het Noordereinde.

Aanvankelijke bezwaren van om-

wonenden leiden niet tot een procedure

bij de Raad van State. De

buurt kwam pas weer in actie, nadat

de installatie eind vorig jaar in

werking werd gesteld. De libhten

zouden nauwelijks enige invloed op

de verkeersveiligheid hebben, maar

wel tot grote verkeersoverlast leiden

op het Noordereinde.

Een handtekeningenactie van het

buurtcomité De Klapbrug en een

optreden van de stichting Bescherm

's-Graveland en haar inwoners konden

het college en de meerderheid

van de raad tot voor kort niet overtuigen.

Geadviseerd door de politie

stelde b en w zich zelfs op het

standpunt dat uitschakelen van de

lichten tot verkeersgevaarlijke situaties

zou leiden.


• Deze cartoon geeft aan hoe velen over de verkeerslichten denken.


DSO op weg naar de aprilvoorstelling

' , Doorspelen, al komt

het plafond omlaag"

Repor-

tage

door Evert

van Tijn

„Als de rest

ook zo gaat,

heb ik nog

maar weinig op

te merken",

luidde regisseuse

Stanny

Koeken gisteravond

de pauze

in de repetities

van toneelvereniging

iDSO.

'Een bemoedigend, geluid, met nog

maar één oefenávond te gaan voor

de generale van 'Op reis naar de

zon' op maandagavond in dorpshuis

De Dobber. Tevreden gaan de

vijf acteurs even aan de koffie.

Het is een niemendalletje, waarmee

DSO zijn leden volgende week

dinsdag, woensdag en donderdag

tegemoet treedt. Een misverstand

tussen meneer en mevrouw Klunderd

leidt ertoe dat hun leegstaande

etage tegelijkertijd aan een alleenstaande

dame en een alleenstaande

heer wordt verhuurd. Beiden weten

van geen wijken en daarmee is dan

de grondslag gelegd voor een even

aardig als voorspelbaar spel volver-

gissingen.

Carla Broekman en Wim Molleman

vertolken de hoofdrollen van'

de zeer tegen hun zin tot samenwonen

veroordeelde oude vrijster en

gescheiden man. Van nauwelijks

Tuinder belang is zijn bijdragen

Claudia Bouwman als meisje Katja

,en van Anny Mol en Pem Hafkamp

als de eigenaars van de etage, die

zonder het te willen in de verwikke- 1

tingen van hun onderhuurders be-

:trokken raken.

Stanny Koeken is een nieuwe

naam binnen DSO. De Kortenhoefse

vereniging slaagt er in de regel in

om binnenshuis in de regie te voorzien,

maar dit voorjaar is er een

uitzondering gemaakt.

De Bussumse docente dramatische

vorming, afgestudeerd aan de

Arnhemse toneelschool, was een

aantal jaren actief binnen het Amsterdams

amateurtoneel. Moederschap

en een verhuizing naar Bussum

betekenden echter een rustperiode,

waar wat haar betreft nu

• Een der, speelsters neemt nog even haar tekst door.

weer een einde aan mag komen.

„Al valt het plafond omlaag, gewoon

doorspelen. E,n denk erom, ik

turf wie er uit z'n rol valt. Wie de

meeste turfjes heeft, geeft straks

een rondje", spoort zij, bijna ten

overvloede, haar spelers aan.

Zoals gebruikelijk kan DSO behalve

voor de acteurs en medewerkers

FOTO: TON KASTERMANS

achter de schermen, ook voor de

aankleding en de fraaie decors terugvallen

op het eigen enthousiaste

ledenbestand. Dat neemt echter niet

weg dat voor de drie voorstellingen

in het Kortenhoefse dorpshuis - op

16, 17 en 18 april - bij gastvrouwe

Wil Hafkamp (tel. 035-61154) nog

enkele kaarten verkrijgbaar zijn.


„Buslijn in

Ankeveen

onrendabel”

ANI VEEN — Uitbreiding van

busdienst 139 via Ankeveen is onrendabeL

De extra kosten, drie

ton, zijn niet op te brengen. Dat

stelt de busmaatschappij Centraal

deriand in een brief aan G.

Knook. Hij startte begin dit jaar

een actie voor behoud van openbaar

vervoer in het dorp.

Op 31 december staakte lijn 132

tussen: Ankeveen en Bussum haar

diensten wegens gebrek aan belangstelling

Maar volgens Knook is er

wel degelijk interesse voor een bus

vanuit het dorp. Centraal Nederland

moet lijn 139 tussen Hilversum en

Weesp omleiden via Ankeveen, aldus

het oud-raadslid.

Dat kost twaalf minuten extra,

zegt Centraal Nederland. Omdat de

bus dan niet tijdig op het vertrekpunt

in Hilversum arriveert, moet

de maatschappij een tweede voertuig

inzetten. Dat kost teveel geld,

vindt Centraal Nederland.

„Ik ga toch nog uitvlooien hee de

berekeningen in elkaar steken",

reageert Knook. „Natuurlijk kan ik

niet zeggen: zet maar een extra bus

in. Dat kost drie ton en tegen zo'n

bedrag kan je nooit opboksen. Ik

.blijf niet eeuwig steggelen.'


Heel verdrietig, maar dankbaar dat verder

lijden hem bespaard is gebleven, delen wij

mede dat heden rustig van ons is heengegaan

mijn lieve, zorgzame en altijd blijmoedige

man, onze zorgzame vader, schoonvader,

opa en overgrootvader, onze dierbare zwager

en oom

BERTUS HARTENBERG Sr.

op de leeftijd van 80 jaar.

's-Graveland: E. H. Hartenberg-van de Bunt

Den Helder: C. H. Hartenberg

Th. Hartenberg-van Ginkel

Bunschoten: H. B. Hartenberg

A. S. J. Hartenberg-Bosga

Hilversum: B. Hartenberg Jr.

M. Hartenberg-van de Pol

Puth: H. Hartenberg

P. M. Hartenberg-Schoonbrood

'a-Graveland: B. J. W. `Harténberg .

E. H. A. Hartenberg-Makkinje

Zeewolde: G. Hártenberg ' '

B. D. Hartenberg-van Strijland

Kortenhoef: E. Hartenberg

E. Hartenberg-Buitenhuis

Kleinkinderen,

achterkleinkinderen

en verdere familie

'a-Graveland, 9 april 1991.

Correspondentie-adres:

Noordereinde 263,

1243 JW 's-Graveland.

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard inde

rouwkamer „Van Vuure" aan het Noordereinde

55 te 's-Graveland. Aldaar gelegenheid

tot condoleancebezoek op donderdag 11 april

a.s. van 19.00 tot 20.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 12

april tegen 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats

aan ,de Beresteinseweg te 's-Grayeland.

Aansluitend is er aldaar nog gelegenheid

tot condoleren.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij de medische staf

en het verplegend personeel van het Christelijk

Verpleeghuis Hilversum hartelijk dankzeggen

voor de goede verzorging en verpleging

van mijn lieve man, onze zorgzame

vader en opa

BERTUS HARTENBERG Sr.

E. H. Hartenberg-van de Biint

Kinderen,

kleinkinderen en

achterkleinkinderen„De bloemen bloeien, de vogels fluiten

en opeens is het stil..."

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij

voor ons heeft gedaan en betekend, delen wij

mede dat, voor ons geheel onverwacht, in

haar slaap is overleden onze lieve, zorgzame

moeder, grootmoeder en mijn dierbare vriendin

MARIA WINTHORST-WELLE

weduwe van G. W. V. Winthorst

in de leeftijd van 74 jaar.

's-Graveland, 11 april 1991.

Correspondentie-adres:

Lage Naarderweg 16,

1211 AA HilverSum.

Thuïs lieVer 'géenl'étger.

Gerda Winthorst

Jeroen Schutte

Clé Zwartjes

De overledene is overgebracht naar de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Melkpad 21a te

Hilversum. Aldaar gelegenheid tot condoleancebezoek

zatérdag -13 april a.s. van 15.00

tot 16.00 uur.

De H. Uitvaartmis zal worden opgedragen

maandag 15 april om 14.00 uur in de narochiekerk

van de H. Antonius van Padua aan

de Kerklaan te Kortenhoef, waarna aansluitend

de teraardebestelling zal plaatshebben

op het R.K. kerkhof naast de kerk.

Tevens gelegenheid tot condoleren direct na

de begrafenis in „'t Achterom", gelegen achter

voornoemde kerk.


Commissie weigert voorstel b en tv

Privatisering van

De Dobber is nog

niet van de baan

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRA1TELAND — De toekomst

van het Kortenhoefse dorpshuis

De Dobber blijft nog even ongewis.

De 't-Gravelandse raadscommissie

voer algemene aangelegenheden

heeft een voorstel van het

college van b en w om af te zien

van verdere pogingen van gehele

of gedeeltelijke privatisering ondubbelzinnig

afgewezen. Het college

kreeg het verwijt zich al te

gemakkelijk te hebben neergelegd

bij een afwijzend advies van het

Horeca Advies Centrum.

„Ik vraag ne af zelfs af of het

college opzettelijk de confrontatie

met mijn fractie zoekt", vroeg

CDA-woordvoerder W. Troost zich

in arren moede af ,Het heeft zich

er met een Jantje van Leiden vanaf

gemaakt. Er is sprake van een

zwalkend beleid en een slecht voorstel."

Zijn coalitiecollega R. Voigt

(Dorpsbelangen) karakteriseerde Burgemeester Kozijn voelde zich

het HAC-advies, waarop het college pijnlijk teroffen door de zijns in-

zich baseert, als „een veredelde teleziens onterechte kritiek. „Van geen

foonnotitie, in plaats van een uitge- der partijen hebben wij concrete

breid onderzoek". Hij gaf het drin- suggesties op tafel gekregen wat zij

gende advies een nieuw onderzoek voor ogen hebben bij het verbeteren

te laten verrichten door:,,Niet door van de financiële structuur van De

het HAC, waarvan al te voren be- Dobber. Maar los daarvan is toch

kend was wat zij er van vinden." gebleken dat er domweg geen belangstelling

is voor deelname in De

Pijnlijk Dobber. Tenzij wij de ,sociaal-culturele

De twee kregen brede steun van

de oppositie. D. 't Hoen (VVD) vond

dat het college maar eens moet ophouden

om de hete brij heen te'

draaien: „Zo gaat het niet langer.

We moeten maar eens afstappen

van de sociaal-culturele doelstelling

en De Dobber volledig privatiseren.

Dan is het wel goed te runnen."

Met dat laatste was F. Staal

(PvdA/PSP) het Met eens. Maar ook

hij was tot de conclusie gekomen

dat b en w zich maar meer in het

onderwerp hadden mogen verdie-

taak laten vallen. Maar daarmee

zouden wij ons doel toch voorbij

schieten."

Hij benadrukte dat een dorpshuis

Sla De Dobber niet duur is met het

huidige jaarlijkse exploitatietekort

van 125 duizend gulden. De commissie

liet zich daar niet over uit.

Wel werd met instemming vernomen

dat het college bereid is in het

kader van de reconstructie van winkelcentrum

De Meenthof, waar het

dorpshuis deel van uitmaakt, verder

te zoeken naar mogelijkheden

de kosten van De Dobber te matipen.

gen.


Heel verdrietig geven wij u kennis dat, na

een kortstondige ziekte, gesterkt door het H.

Sacrament der Zieken van ons is heengegaan

mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader

en lieve opa

JACOBUS CORNELIS (CO) VAN MIDDEN

op de leeftijd van 63 jaar.

Zijn leven was geven.

Zijn kleinkinderen zijn grootste trots.

Gezelligheid was hem alles.

Helaa-s mocht het niet langer zo zijn.

Wij zullen hem erg missen.

Hilversum: H. C. M. van Midden-Ides

Kortenhoef: Marian en Albert

Jeroen, Richard

Hilversum: Henk en Janice

Patricia

11 april 1991,

Menno Simonszhof 4,

1216 LL Hilversum.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen

zondag 14 april tussen 16.00-17.00 uur,

waarna de gebeden voor de overledene, in de

rouwkamer van het R.K. Ziekenhuis, Koningsstraat

21 (ingang Eikbosserpad) te Hilversum.

De H. Eucharistie-viering zal gehouden worden

maandag 15 april om 11.00 uur in de

Parochiekerk van St. Jan de Evangelist (De

Waaier), Kerkelandenlaan 5 te Hilversum,

waarna de begrafenis zal plaatshebben tegen

12.00 uur in het familiegraf op de St. Barbarabegraafplaats,

Bosdrift/Nieuwlandseweg aldaar.

Tevens gelegenheid tot condoleren, direct na

de begrafenis, in het Kerkcentrum „De Waaier"


Tot twintig miljoen kuu,b per jaar

Lekkende sluis

Hemeltje bedreigt

natuur Kortenhoef

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND, HILVERSUM —

Ernstige lekkage van de Hilversumse

schutsluis 't Hemeltje bedreigt

de toekomst van de be-

schermde natuurgebieden van

Hortenhoet Via de sluis lekt jaarlijks

tussen de tien en twintig

miljoen kubieke meter vervuild en

fosfaatrijk Vechtwater de polder

in.

Zolang de lekkage niet verholpen

is, kunnen zuiveringschap Amstel

en Gooiland. hoogheemraacIschap

Amstel en Vecht en de gemeente

's-Graveland niet verder met het wateraanvnilir

gsproject Horstermeer.

Dit plan voorziet in het uitbaggeren

van de Kortenhoefse en Ankeveense

pla.nen en gebruik te maken van de

rijke overschotten van de naastgelegen

Horstermeerpolder om het waterniveau

in de plassen- op peil te

houden.

Het bestuur van het zuiveringschap

Amstel en Gooiland heeft de

gemeente Hilversum eind vorig jaar

al dringend verzocht maatregelen te

nemen. Een door Hilversum toegezegd

ambtelijk overleg over een tijdelijke

oplossing is tot nu toe uitgebleven.

Wel heeft Hilversum inmiddels

via de nota Plussen en Minnen

laten weten sluiting van de sluis te

overwegen.

's-Gravelands burgemeester W.

Kozijn, tevens bestuurslid van het

zuiveringschap, vindt de Hilversumse

suggestie om de sluis te

dempen niet het overdenken waard.

„Een dwaas idee. Echt een oplossing

die bedacht is in een jolige bui.

Hilversum zit al jaren met het kanaal

en de sluis in z'n maag. Er is

al eens een vergeefse poging gedaan

- ons. te bewegen kanaal en

sluis over te nemen."

„Kortzichtig vanuit onze positie

geredeneerd zou dat inderdaad de

beste oplossing zijn. Dan zijn we in

elk geval van dat Vechtwater af.

Maar of het realistisch is, kan ik -

niet beoordelen", becommentarieert

drs. P. Verstraelen van het zuiveringschap.

De lekkage heeft wel aan het licht

gebracht dat de waterbehoefte van

de Kortenhoefse polder aanzienlijk

groter is dan de zeven miljoen- kubieke

meter per jaar, die aanvankelijk

werd verondersteld. In extreme

omstandigheden kan dat tot gevolg

hebben dat het terugpompen van

zoet water uit de Horstermeerpolder

niet voldoende is.

Van Straelen: „We zijn in overleg

met de Amsterdamse Waterleidingen

of we in noodgevallen gebr f ulk

kunnen maken van de 'overcapaciteit

van hun inlaatsysteem voor de

Loosdrechtse7 plassen. De plassen

worden aangevuld met gedefosfateerd

water uit het Amsterdam–

Rijnkanaal."

Van die bron zal overigens ook

gebruik moeten warden gemaakt

als het lukt op korte termijn de.

lekkage tot staan te brengen. Als

mogelijke oplossing denkt het zuiveringschap

aan een systeem waarbij

het water uit de sluiskolk teruggepompt

wordt naar de Vecht.


Straatnaam voor jonkheer P. Six

(Van onze verslaggever hal van het gemeentehuis, gestand naar bekende Kartenhoefse plaatsen

Evert van Tijn)

worden gedaan_

en plasseia: Karremot„ Suikerpot,

S-GRAVELAND — Het college Raadsleden D. 't Hoen (VVD) en Zoete Inval, Achter de Kerk, en

van b en w van 's-Graveland gaat W. Troost (CDA) herinnerden bur- dergelijke. •

onderzoeken of het alsnog mogegemeester en wethouders deze week

lijk is een straat te vernoemen net op tijd aan de bijna vergeten. Burgemeester- Kozijn waa zicht-

naar wijlen onkheer P. Siz, de toezegging. Nadat aanvankelijk .het baar verlegen met de terechtwij-

voormalige bewoner j van de bui- oog viel op de toen in aanbouw zing. „Wij zouden natuurlijk de

tenplaats Jagtlu.st aan de Leen- zijnde wijk Heideroord, werd beslo- Zuidsingel kunnen omdopen. Met •

wenlaan.ten

dat het formaat van een man als de bouw van de wijk Zuidsingel is

jhr. Siz beter tot zijn recht zou de straatnaam in •eite achterhaald

komen in de toen nog toekomstige

Daarmee zou een enkele jaren ou- bouwplan Zuidsingel.

de belofte, gedaan ter gelegenheid Juist dat besluit leek in het ver-

van de ontheieng van een berst- geetboek geraakt. Het college was

: beeld verzetsheld en drager van de vast van plan de straten en pleinen

Militaire Willemsorde jhr. Sis in de in de wijk Zuidsingel te vernoemen

-

liet hij een ballonnetje op. Een andere

mogelijk'seid zou het bouwplan

zijn, dan in ontwikkeling is voor

het voormalige B en 0-terrein, tus- -

sen Koninginneweg en Van Nes

van Meerkerldaae
Tot onze diepe droefheid is heden onverwachts

van ons heengegaan, mijn lieve

vrouw en onze zorgzame moeder

CATHARINA MARIA ALIDA

HENDRIKS

echtgenote van

Franz Hendrikus Messing

op de leeftijd van 55 jaar.

11 april 1991.

Arnoud Voetlaan 10,

1244 PJ Ankeveen.

Ankeveen: F. H. Messing

Utrecht: Kees en Diana

Ankeveen: Monique en Gerard

Tiny is opgebaard in het Uitvaartcentrum

Nieuwhof, Utrechtseweg 110a te Weesp. alwaar

geen bezoek.

Maandag 15 april a.s. om 19.00 uur zal tot

haar intentie een avondmis worden opgedragen

in de Parochiekerk van de H. Martinus.

Stichts End 23 te Ankeveen. Gelegenheid tot

condoleren na afloop van de H. Mis.

De H. Eucharistieviering zal worden gehouden

dinsdag 16 april a.s. om 11.00 uur in

voornoemde kerk in Ankeveen, waarna de

crematie zal plaatsvinden om 13.00 uur in

het crematorium Olandhorst, Oostranddreef

te Lelystad.


Nadruk in Kortenhoef op accessoires

Grote belangstelling

poppenbeurs De Dobber

(Van onze medewerkster

Ita Vermey)

KORTEN1IOEF — ,.Naast de gewone

klei is er ook klei vermengd

met een soort pluisjes. Dat is sterker

en bovendien lichter. Fijn

werk kan daardoor tegen een

stootje." Een poppenmaakster

geeft tekst en uitleg aan belangstellenden

romdom haar kraam in

De Dobber in Kortenhoef. Hier

werd gisteren een poppenbeurs

gehouden, georganiseerd door de

Loosdrechtse poppenmaakster

Niesj e Wolters.

. Vooral de vele kramen met accessoires

waren bijzonder in trek bij de

bezoekers. Van alles op poppengebied

was er te koop. Van de mooiste'

bandjes, lintjes, strikjes, pruiken en

mutsjes tot de meest exclusieve poppenkostuums,

compleet met hoed.

Maar ook allerlei attributen om bij

poppen te gebruiken, zoals piepkleine

knoopjes, brilletjes, serviesjes,

klompjes en scheepjes tot wat forser

uitgevallen schepjes, bijltjes en

schaatsjes. De kramen stonden vol

met de kleine wereld van miniaturen.

Zelfs instrumenten als viool,

piano en vleugel ontbraken niet.

Allemaal onderdelen om karakterpoppen

nog beter tot hun recht te

laten komen.

Nederland kent veel maaksters en

makers van karakterpoppen, die

graag tijdens een dergelijke beurs

inspiratie komen opdoen bij wat

meer 'professionele' hobby-isten. De

talrijke bezoekers stelden veel vragen.

Zoals bij Marguérite van Eyk

uit 's-Graveland, die al meermalen

in De Dobber exposeerde.

Verder waren er verscheidene

kramen met antieke en oude pop-

• De poppenbeurs in De Dobber in Kortenhoef trok gisteren vele belangstellenden.

pen van porselein, papier marche of

schildpad. Poppen met voor de kenners

de klinkende namen van hun

makers van weleer. Armand Marseille,

Sonnenberge of Heubach.

„Moeilijk is het om aan authentieke

kleding voor die poppen te komen",

vertelt de eigenares. „Daarvoor

moet je overal neuzen en kijken en

op advertenties afgaan."

Een poppendokter mocht tijdens;

de beurs natuurlijk niet ontbreken..

In dit geval een gediplomeerde dok-'

ter: Anje de Graaf uit Bosch en

Duin. Ze krijgt soms antieke exemplaren

onder handen, waarvan nog

maar weinig over is. „Dat is het

leukste werk. Om daar weer iets

moois van te maken is een kunstwerk.

Het vergt weken werk. Maar

gelukkig is het een hobby van me,

want al die uren kun je niet berekenen."

FOTO: TON KASTERMANS


Vrees niet. want Ik heb u verlost.

Ik heb u bij uw naam geroepen, gij

zijt Mijn.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de mooie

jaren, geven wij u kennis van het overlijden

van mijn lieve moedige man, onze zorgzame

vader en grootvader

ALBERT PAUL DE GRAAF

* 12 december 1917 t 15 april 1991

te Amsterdam te Nigtevecht

Nieuweweg 50,

1393 NP Nigtevecht.

Nigtevecht: T. de Graaf-Bouma

Axel: Wybe en Margreet

Jan-Paul

Jeroen

Kortenhoef: Hans en Roelie

Judith

Kirsten

Nigtevecht: Sylia en Inge

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag

18 april a.s., 's middags om 14.00 uur,

in de Kerk te Nigtevecht.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis

te Nigtevecht.

Thuis geen bezoek.

Geen bloemen.


FOTO: TON KASTERMANS

• De bouw van de veertig koopwoningen van de eerste fase van het plan Zuidsingel is inmiddels in

volle gang.

Vijftig mensen helpen met veertig huizen

Woning zoekenden

met bouw Zuidsingel

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — Met de eerste

fase van het plan Zuidsingel kunnen

mogelijk vijftig woningzoekenden

aan een huis geholpen

worden. Dat blijkt uit de evaluatie

van de toewijzing van de veertig

koopwoningen uit het plan.

Het college van b en w heeft de

cijfers aangeboden aan de gemeenteraad.

Aan de Zuidsingel is de bouw van

het plan op het ogenblik in volle

gang. Het betreft twintig premie-

koopwoningen en twintig goedkope'

vrije sectorwoningen met een eenmalige

rijksbijdrage, waarvan er

vier speciaal bestemd zijn voor ouderen.

Zeventien van de premiekoopwoningen

zijn toegewezen aan kandidaten

die op de lijst van woningzoekenden

staan. De resultaten van de

duurdere vrije sector-woningen deden

daar nauwelijks voor onder.

Daar gingen vijftien woningen naar

plaatselijke woningzoekenden.

Daarnaast komen nog eens achttien

huurwoningen vrij als gevolg van

doorstroming.

Al met al meldden zich voor de

veertig woningen 149 gegadigden

aan. Voorrang werd gegeven aan

woningzoekenden met de meeste

urgentiepunten, die bovendien nog

een huurwoning achterlieten.

Het is denkbaar dat het netto-toewijzigingsresultaat

nog stijgt als

gevolg van doorstroming. Dat blijkt

echter pas na de toewijzing van de

zestien huurwoningen, die woningbouwvereniging

Volkshuisvesting

in het plan gaat bouwen.


_Theekoepel net gered

r^ -

FOTO: TON KASTEFIMANS

• De historische theekoepel van de

s-aravelandse buitenplaats Land en

Bosch is gistermiddag ternauwernood

aan de ondergang ontkomen.

Tijdens een hevige stormbul begon-

nen zeven beuken langs de sloot

aan de Leeuwenlaan te wankelen.

Eén boom viel om en miste de theekoepel

op een baar. Tuinlieden van

de nabijgelegen buitenplaats Jagtlust

hielden samen met wegwerkers

de andere bomen tegen. Zij werden

later omgehaald of gekapt door de

te hulp gesnelde brandweer.


• Met oog voor het detail zette DSO gisteren het stuk op de planken.

FOTO: TON KASTERINLAHS

Blijspel 'Geen reis naar de zon'

Aandacht voor details

in sterk spel van DSO

KORTENHOEF — In Dorpshuis

De Dobber in Hortenhoef vond gisteravond

de eerste voorstelling

plaats. in een serie van drie. van

het blijspel 'Geen reis naar de

Zon' van Frans Hydra. Toneelver-

'ontging D50 speelde een celleraar

dlgate voorstelling. die goed ver-

sargd was.

Tijdens de voorstelling werd weer

eens duidelijk hoe belangrijk het is

voor regisseur. inspeciënt en spelers

om op kleine details te letten.

Zo liet hoofdrolspeler Wim Molleman,

als kamerhuurder Bruno Pakarel,

in de beginfase zijn reiskof-

fer per abuis openvallen.

Op het moment dat het publiek

merkt dat deze koffer, die met een

krachtsinspanning getild werd, volkomen

leeg blijkt te zijn, wekt dat

grote hilariteit. Het is een kleine

moeite om dit soort missertjes te

verhelpen door wat kleren in zo'n

koffer te stoppen. Het bleek overigens

een uitzondering,. want 1)50

heeft juist bijzonder sterk op de

kleine details gelet. Om te beginnen

stond er een prima, functioneel decor

gevuld met secuur uitgezochte

requisieten.

Twee kaarsjes op een klassieke

kast, maken de kast bijvoorbeeld

nèt even klassieker; de manier

waarop de tegenspeelster van Wim

Molleman. Carla Broekman als tuttige

mede-kamerbewoonster. de moderne

kunst aan de wand van haar

kamergenoot bekeek (zijlings draaiend

met haar hoofd), doet de toeschouwer

beter beseffen dat het

tutje de kunst niet begrijpt; het

doffe geluid van het tikje ,wat Bruno

Pakarel op het achterste van zijn

aan de haak geslagen dame geeft,

maakt de dame (die duidelijk niet

vooraan heeft gestaan bij het uitdelen

van de zeven schoonheden) nèt

even iets onappetijtelijker.

Misschien dat het gros van de

toeschouwers dit niet bewust gemerkt

zal hebben, maar zulke kleine

details kunnen een blijspel extra

glans geven. Uiteraard moet het

leeuwendeel van de spelers komen,

Maar dat zit bij "Geen reis naar de

Zon" wel goed. De eerder gencemdg

Carla Broekman en Wim Molleman

speelden goede, degelijke rollen die

duidelijk goed geregiseerd zijn door

Stanny Koeken. Uitblinker was, zaals

vaker, Pem Hafkamp die in het

stuk de rol van huisbaas speelt. Zijn

pretoogjes bij het achteroverslaan

van een borrel of het bekijken van

een mooie dame waren hartveroverend.

En dat ls weer zo'n klein detail.

dat o zo belangrijk blijkt.


2.es

Je hebt geen keus,

leven geeft én neemt,

leven streelt én beukt.

Verdrietig, maar dankbaar dat haar verder

lijden bespaard is gebleven, geven wij u

kennis, dat wij acht maanden na het overlijden

van onze zorgzame vader en opa, toch

nog onverwacht afscheid hebben moeten nemen

van onze lieve moeder en oma

ELBERTINA GERARDA (BEP)

DE JONG-VAN DER PAS

weduwe van

Marinus Johannes de Jong

op de leeftijd van 72 jaar.

Almere-Stad: Elsje en Hans Hak-de Jong

Monique

Workum: Stef en Rgurtje de Jong-Veltma,n

Kostenhoef: Arie en Gaby de Jong-Gattermaier

Hilversum: Marius en Simone de Jong- •

Teu ni sse

Mariska ,j

Hilversum 20 april 1991.


Correspondentie-adres:

Zuidsingel 95,

1241 EL Kortenhoef.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen:

dinsdag 23 april tussen 20.00-20:45

uur, waarna een korte gebedsdienst, in. de

rouwkamer van het R.K. Ziekenhuis, Koningsstraat

21 (ingang Eikbosserpad) te Hilversum.

De H. Eucharistie-viering zal gehouden worden

woensdag 24 april om 13.30 uur in de

parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte

Ontvangenis, Naarderstraa.t 106 te Hilversum,

waarna de crematie zal plaatshebben

om 15.00 uur in aula II van het crematorium

„Daelwijck", Floridadreef 7 te Utrecht-Noord

(Overvecht).

Tevens gelegenheid tot condoleren, na de

plechtigheid, in de ontvangkamer van het

crematorium.

!


B&O-Complex

krijgt naam

Jonkheer

P. Sixhof

's-GRAVELAND — Niet de Zuidsingel.

maar het hofje dat moet

komen op de plaats van het voor-

' malige B&O-complez, wordt vernoemd

naar verzetsstrijder jonkheer

P. J. Sis. Met dit voorstel wil

het college van burgemeester en

wethouders van 's-Graveland rijn

toezegging nakomen een straat te

vernoemen naar de enkele jaren

geleden overleden bewoner van

het buiten Jagtlust.

De vernoeming van de heer Six

kwam voor het college onverwacht

aan de orde bij de invulling van de

straatnamen van het plan Zuidsingel.

Zowel VVD ais CDA wisten zich

de toezegging te herinneren dat er

in het nieuwe bouwplan op zou worden

teruggekomen. Het college

geeft er echter de voorkeur aan in

het plan namen te verwerken van

Kortenhoefse zodden; weidegebieden

en plassen.

De toezegging werd gedaan ter

gelegenheid van de - onthulling door

prins - Bernhard' 'van het borstbeeld

van de keri — diarioca- overleden

oud-commandant 'Val:ei:le Landelijke

verzetbeweging'In"Voor zijl rol in

het verzet werd Six na de Tweede

Wereldoorlog onderscheiden met de

Militaire Willemsorde. --

.Wij vonden het niet passend om

deze naam op te nemen in het plan

Zuidsingel, gelet op de overige daar

te gebruiken namen. Het 'omdopen'

van de Zuidsingel in een Jonkheer

Rix11-9 n of iets dergelijks, zou te

veel praktische problemen met zich

meebrengen voor aanwonenden en

allerlei instanties", aldus het college

in het voorstel aan de raad. •

In de nieuwe wijk Zuidsingel komen,

mits de raad ermee instemt,

oud-Kortenhoefse namen. Tot de

namen die het college voordraagt

behoren, onder andere Bruinjoost,

Salomonstempel, Fuikestee, Hazenest,

Suikerpot en Zoete Inval.


„Wandelpret straks voorbij”

Aanleg fietspad

Alambertskade

stuit op verzet

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

KORTENHOEF. LOOSDRECHT

— Loosdrecht en 's-Graveland zijn

van plan een rijwielpad aan te

leggen op de Alambertskada de

dijk tussen de Hortenhoefse Wijde

Blik en het Loosdrechtse Loenderveen.

Bij voorbaat staat al vaat

dat het toekomstige pad, dat deel

zal uitmaken van zowel het

Utrechtse als Noordhollands* toevistische

fletspadenpLsui, op verzet

zal stuiten.

, _Als het fietspad er komt. is de

wandelpret definitief voorbij. Alle

Het in aanleg zijnde fietspad Horndijk moet straks

'orden verlengd met een fietspad op de Alambertska-

goede bedoelingen ten spijt wordt

wat nu nog een uniek wandelgebied

is, straks overgeleverd aan bromfietsen",

voorziet K. Zeegers uit

Kortenhoef. Weinig anderen zullen

de kade. officieel te boek staand als

wandelpad, beter kennen. Vrijwel

dagelijks maakt hij er zijn ochtendwandeling,

vergezeld van zijn fors

uitgevallen hond.

Het fietspad is de vrucht van innige

samenwerking tussen buurgemeenten

Loosdrecht en 's-Graveland.

Loosdrecht .wilde een fietspad

aanleggen langs de Horndijk, tus-.

een Oud-Looscirechtsedijk en Alam-

de. Er is echter een aantal bezwaren tegen de aanleg

van dit fietspad.

bertskade. Van subsidie kon geen

sprake zijn, omdat het pad geen

deel uitmaakte van een toeristische

route.

Om, L3cedrecht uit de nood te

helpen, beloofde het 's-Gravelandse

college mee te zullen werken aan de

aanleg van een fietspad op de Alambertskade.

Deze week besluit de

's-Oravelandse gemeenteraad of

geld vrijgemaakt wordt om de voorbereiding

van de aanleg van het

fietspad ta beginnen.

Afgezien van eventuele bezwaren

van particulieren, zoals . Zeegers.

kan het project ook nog gestuit

worden door de gemeente Loenen.

Deze beheert het westelijk deel van

de kade, waar het wandelpad uitkomt

op de oever - van de Vecht. Het

Loenense college van b en w staat

tot nu toe niet te trappelen om mee

werken aan de Loosdrechtse plannen.

„Het enige nut van het pad is

Loosdrecht uit de problemen te helpen

en dat belachelijke fietspad

langs de Horndijk ergens op aan te

laten sluiten", maakt Zeegers zich

boos. Op korte termijn hoeft hij

zich nog geen zorgen te maken. De

aanleg van het fietspad moet in elk

geval wachten de wijziging van het

('s-Gravelandse) bestemmingsplan

een feit ia. .Dat zal wel eind van dit

jaar werden", aldus een woordvoerder

van de gemeente 'a-Graveland.


Gemeente bestaat deze zomer 25 jaar

Historie gezocht

van 's-Graveland

's-GRÁVELAND — De historische

kring In de Gloriosa wil van

de romer ruime aandacht besteden

aan het 25-jarig bestaan van de

nieuwe gemeente 's-Graveland.

Dat moet gebeuren in de vorm van

een tentoonstelling waarin met

name wordt teruggeblikt op de

soms roerige periode 1 augustus

1966 - 1 augustus 1991. Om de

expositie te doen welslagen, doet

In de Gloriosa een beroep op de

inwoners van de dorpen Ankeveen;

Kortenhoef en 's-Graveland

hun fotoalbums en plakboeken

door te spitten op tastbare herinneringen.

De nieuwe gemeente 's-Graveland

ontstond op 1 augustus 1966 door

de samenvoeging van de dorpen

Atkeinieen, Kortenifoif etr'3Gt-atng- 1 •

land.eJ:let stuittkroplel.verzet mst.J:

name van de autochtone bevolking

van Ankeveen en Kortenhoef, die

zich niet graag ingelijfd zag bij die

'stadse 's-Gra.velanders'. Op de eerste

augustus van het jaar 1966 hingen

de vlaggen in Kortenhoef dan

ook half stok", verhaalt de historische

kring.

De rijksoverheid is met de samenvoeging

overigens niet over één

nacht ijs gegaan. De eerste voorboden

dateren al uit 1919, heeft In de

Gloriosa kunnen vaststellen in het

streekarchief in Hilversum waar de

gemeentelijke bescheiden van de

drie voormalige dorpen sinds kort

zijn ondergebracht. In 1953 werden

de pogingen hervat, ditmaal met

succes.

Het gaat de historische kring niet

alleen om de beroering rond de datum

van de samenvoeging: „Er is de

afgelopen 25 jaar heel veel gebeurd.

Hele woonwijken werden gebouwd,

we kregen een winkelcentrum, een,

bejaardenhuis, een dorpshuis, eerai

jeugdsoos, enzovoort: Verenigingen'

gingen ter ziele en werden opgericht,

wethouders kwamen en wethouders

gingen?

In de Gloriosa hoopt op krantenknipsels,

raarnaffiches, foto's, pamfletten

uit de eerste kwart eeuw val'

's-Gravelands nieuwe bestaan. Wie

denkt de vereniging te kunnen helpen,

kan elke woensdagavond terecht

op de wekelijke avonden van

de historische kring in de Kortenhoefse

Antoniusschool aan de Eg.

Blocklaan. Voor telefordsrhe reacties

is Jan Immerzaal beschikbaar

(tel. 035-63291).

AFICHIEFFOTO. STEVENS

• Voormalig burgmeester -. Jansen

van de nieuwe' gemeente 's-Grave- i

land kreeg 25 jaar geleden bloemen ,

van een jonge inwoonster.


VPC-Kortenhoef zoekt deelnemers uit hele land

Kampioenschap palingroken groeit uit jasje

FOTO: TON VASTER

• Menno van 'Loohuizen (l.) en Hans Koopmans met in hun midden de rookton van de laatste.

(Van onze medewerkster

• Ita Verwas')

KORTENROPP zaterdag

24 augustus vanaf twaalf uur

wordt in liorteidioef het eerste

Nederlands kampioenschap palingroken

gehouden. De wedstrijd

vindt plaats hij dorpshuis De Dobber

en is een Initiatief van de

Vechtplassen Palingrook Commissie

(VPC). Voor dit kampioenschap

zoeken we rokers uit alle provim

cies."

Dat zegt Menno Lohuizen uit Kortenhoef,

die samen met Hans Koopmans.

uit 's-Graveland al vier jaar

achtereen een palingrookwedstrijd

in Kortenhoef organiseert. De belangstelling

van deelnemers en pu-,

bliek voor deze wedstrijd nam jaarlijk

dermate toe, dat de VPC besloot

dit Vechtplassen-evenement te laten

uitgroeien tot een landelijke wedstrijd.

Lohuizem „Die plannen koester-

den we al langer. Nog nergens in

Nederland wordt een landelijke

,,wedstrijd palingroken gehouden.

epUeen keer moet je daar gewoon

aan biannen. We zijn naar burge-

ifieestew.Rosijn gestapt en die stond

er meleal bcbter. Dit Jaar vieren we

toeN ons eerste lustrum en dat is meteen

heestártechot, vonden we. Die vijf-

de wedstrijd steken we'iti een moor

lente "

De VPC stelt zich ten doel d,

techniek van het palingroken te behouden

en te stimuleren. Het roker

van paling Is een eeuwenoude bezigheid.

die vooral in het moerasgebied

en vissersdorpen plaatsvont

Door het roken kon vis langer bewaard

blijven, belangrijk in een tijg

zonder koelkast.

„Tegenwoordig wordt palingrin

het groot gerookt door speciale viarokerijen.

Maar er zijn ook =Mein

palingrokers in het hele land, dit

elk op hun eigen manier bezig zijn

Roken van paling is ambachtelijk

werk, zodat hier vaak de beste-re

sultaten behaald worden. We koper.

dat juist die mensen zich opgever

voor het kampioenschap. Zij maker.

vooral kans op de titel.", aldus de

organisatoren Lohuizen. en Koop.

mans, die hun plan geruggestame

zien door burgemeester W. Kozijn

„Hij steekt die dag het eerste vuur

aan in een ton. Het is de bedoeling.

dat er uit alle twaalf provincie drie

deelnemers komen, dus ook uit

voland."

Deelnemers aan liet eerste Neder

landre kampioenschap palingroken

kunnen zich opgeven bij Menno Lohuizen

of Hans Koopmans, telefoon

035-60364 of 63071.

More magazines by this user
Similar magazines