september PDF

hk.kortenhoef.nl

september PDF

Moedige beslissing ná emotionele raad.svei2aderir9

1gt.

De 's-Gravelandse gemeenteraad rond

de tafel tijdens het beraad van gisteravond.

Mevrouw Van Wijk (tweede van

Links aan de tafel met hand aan de bril)

kondigde later aan de benoeming te

aanvaarden. De bijzondere raadsvergadering

trok grote belangstelling,

zodat de raadsaal al snel veranderde in

Mevrouw Van Wijk iiknhol" e uwe

wethouder van '--:Graveland

'S-GRAVELAND — Mevrouw van

Wijk, de nieuwe wethouder van

's-Graveland, is een moedige vrouw,

die gisteravond al nagenoeg onmiddellijk

blijk gaf aan haar eigen mening

wel degelijk te kunnen vertolken. In

allereerste Instantie duidelijk geschrokken

van de emoties die haar

kandidatuur bij andere raadsleden

losmaakte, besliste zij binnen vijf minuten

na afloop van de raadsvergadering

positief over haar benoeming.

Zij deed dit, ondanks een aankondiging

van VVD-fractieleider Fokke,

dat deze partij in de komende twee

jaar oppositie tegen het college zou

voeren. Ook Algemeen Belang en de

heer Vroom (KAG-Belang) waren duidelijk

minder gelukkig met de keuze

van de confessionelen.

Ettelijke malen is de wethouders

verkiezing in 's-Graveland uitgesteld,

officieel wegens de wettelijke procedure,

of vakanties. In feite kwam het er

echter op neer dat de „logische" opvolger

van de tegenwoordige burgemeester

P.J.M. van de Walle, CHU-

-raadslid W. Hafkamp, zich terugtrok

zonder dat er direct een nieuwe confessionele

kandidaat beschikbaar was.

In arren moede kozen de christelijke

partijen daarna voor mevrouw Van

Wijk (ARP), die pas sinds 1974 in de

raad zit, aldus onze informatie.

Deze eerste vrouwelijke wer.nouder

van de gemeente 's-Graveland heeft

echter als grote plus het feit dat zij Over

voldoende tijd beschikt haar functie -

waarschijnlijk voornamelijk op het

sociale vlak - te behartigen.

De progressieven weken niet af van

hun beslissing de kandidaat van de

confessionele partijen te steunen. Mevrouw

Van Wijk werd dan ook gekozen

met zeven stemmen voor. Knook (AB)

kreeg er vier, terwijl Fokke (VVD) twee

stemmen vergaarde.

. Het politieke spel wordt van ouds erg

emotioneel gespeeld in 's-Graveland, en

de verkiezingen van mevrouw Van

Wijk was geen uitzondering. Termen

als „paniekvoetbal", „oncollegiaal",

„politiek schandaal" en „volkomen in

strijd met de belangen van de gemeente",

waren een paar van de racties

op de kandidatuur van mevrouw Van

Wijk.

De „Oppositionele" fracties vonden

dat zij te weinig raadservaring heeft,

een „te aardig" persoon is om zich

staande te houden tegen het geweld in

de raad. Daarnaast waren AB, KAG, en

VVD uiterst ontevreden over het feit

dat twee fracties (CDA en progressieven)

toonden gezamenlijk de raad te

kunnen beheersen.

Vooral PvdA-raadslid Kramer

maakte duidelijk dat voor zijn fractie

van overwegend belang was dat vooruitgang

op het gebied van de ruimelijke

ordening, als de democratisering van

het gemeentebestuur overwegingen

van overheersend belang waren bij de

keuze de confessionele kandidaat te

steunen.

Het bleek dat dit had gegolden voor

elke kandidaat die de CDA naar voren

schoof.

Na de stemming verklaarde mevrouw

Van Wijk in allereerste instantie

haar beslissing nog even in beraad

te willen houden ,,op aanraden van

mijn achterban". Nagenoeg onmiddellijk

echter na het sluiten van de vergadering

Vertelde zij echter burgemeester

Van de Walle de benoeming

te aanvaarden. Over de verdeling van

de portefeuilles in het nieuwe college is

nog niets bekend, maar zeker lijkt dat

mevrouw Van Wijk de meer sociaal

georiënteerde zaken zal gaan behartigen.

Meerderheid

Van hun kant antwoordden Kramer

(grog.) en Hafkamp (CHU) dat het

nieuwe college kon steunen ob een

meerderheid in de raad. Ook kon op

deze wijze het beleid van het vroegere

college Jansen, Van de Walle, De Kloet

veilig gesteld worden.


Zan oo


zie op

KORTENHOEF — Terwijl de bouwactiviteiten

rond de Meenthof nog

steeds ongestoord doorgang vinden,

moeten niet zo ver weg een aantal bewoners

van de Kortenhoefsedijk het

uitzicht op het werk missen. Zij zitten

zich te ergeren achter een hoop zand,

die hun uitzicht verspert.

Al een aantal jaren hebben ze deze

hoop voor de deur liggen, en ondanks

toezeggingen van het gemeentebestuur,

ligt hij er nog steeds. Volgens woordvoerder

Haagers kreeg men twee jaar

geleden al bericht dat het zand afgevoerd

zou worden, maar tot twee

weken geleden gebeurde er niets. Toen

vers ert,

eenthof

kwam het grote moment: de hoop werd

afgegraven en eindelijk was het uitzicht

weer vrij.

Niet voor lang echter, want wie beschrijft

de verbijstering wanneer nagenoeg

onmiddellijk het weggehaalde

zand door nieuw aangevoerd materiaal

aangevuld wordt. De bewoners van de

dijk zijn nu weer even ver als vent

heen. Omdat zij er echter weinig vo,.■

voelen nog eens jarenlang tegen hei

zand aan te kijken, trekken zij

aandacht voor hun problemen

middel van in het zand geplaatste boi

den. Van één ervan luidt de tek

„Geen zand weghalen svp, een1

voor b. en w.".


Amicitia start

uniformen-actie

KORTENHOEF — Amicitia, de Kortenhoefse

tamboer- en muziek- •

vereniging, heeft nieuwe uniformen

nodig. Maandag begint dan ook een

grote actie om de benodigde financiën

bijeen te brengen. Als voorproefje

wordt er zaterdag een rondgang door

het dorp gemaakt.

Vijftien jaar hebben de nu versleten

uniformen hun goede diensten bewezen,

maar nu zijn ze dan ook hard aan

vervanging toe. De muziekvereniging

vraagt de bewoners van het dorp dan

ook op maandag 20, dinsdag 21 en zaterdag

25 september mee te helpen de

collectebussen te vullen.** -

Op die dagen zal huis-aan-huis in -

Kortenhoef gecollecteerd worden, terwijl

een geluidswagen aankondigt dat

de collectanten in de buurt zijn. De

rondgang van morgen begint om 3 uur.

Samen met de acties van het volgend

jaar, hoopt Amicitia de ƒ 21.000 bijeen te

brengen voor de 55 benodigde uniformen.

De pakken zullen echter aangekocht

worden wanneer de gemeente *

de aangevraagde lening voor dit bedrag

goedkeurt.

De muziekvereniging telt 35 junior- en

20 seniorleden, allen spelend, -terwijl

het merendeel uit - Kortenhoef en

's-Graveland komt.


Nog een

jubileum

liet is deze maand in Ankeveen

wel een jubileummaand. Naast het

70-jarig bestaan van de

" Vriendschapskring viert ook het

dameskoor Inter NOS deze maand

haar 25-jarig jubileum. liet koor,

dat bekendheid geniet ver buiten

' Ankeveen, werd opgericht door de

reeds overleden heer Piet van

Schie.

Onder diens leiding wist het koor

zich op te werken tot de hoogste

graad op zangconcoursen. Vele

lauweren werden dan ook geoogst.

' Jaarlijks werkt het koor mee aan

• talloze activiteiten, zoals de uitvoering,

van de Vriendschapskring,

kerkelijke plechtigheden en

' brengen ze ook zang ten gehore bij

, enige bejaardentehuizen.

Op een besloten feest heeft men

inmiddels dit 25-jarig jubileum

gevierd, waarbij aanwezig was

mevrouw Van Schie. Het koor staat

thans onder leiding van de heer

Jac. Blom, oud-dirigent van het

fanrakorps de Vriendschapskring.

Ankeveens fanffirekmps, van belang voor gemeenscnaj

De Vriendschapskring

bestaat zeventig jaar

ANKEVEEN — De Vriendschapskring,

het deze maand zeventig jaar

bestaande Ankeveense fanfarekorps,

speelt nog altijd een belangrijke rol

binnen de dorpsgemeenschap. Bij alle

plaatselijke gebeurtenissen is het korps

nog steeds van de partij, daarmee

aangevend dat een bloeiend dorp niet

zonder 'plaatselijke muziekvereniging

kan. Jaarlijks opent I)e Vriendschapskring

de Ankeveense kermis, wordt er

vele malen samen met tamboers en

majorettes gemarst door het dorp, en

Ieder jaar opnieuw geeft zij voor donateurs

en belangstellenden een uitvoering

in het Wapen van Ankeveen.

De Vriendschapskring is ook vele

malen uitgerukt voor het brengen van

een serenade ter gelegenheid van een

jubileum, of andere belangrijke gebeurtenis.

Laatst nog presenteerde het

muziekkorps zich nog nadat bekend

was geworden dat de heer P. J. M. van

de Walle 's-Gravelands nieuwe burgemeester

geworden was. I)e serenade

vond plaats één dag na het bekend

worden van de benoeming, en wel voor

de Kortenhoefse woning van de nieuwe

eerste burger.

Voor Ankeveen Is het jubileum dan

ook iets dat uitbundig gevierd gaat

worden, met een besloten avond op 11

september voor de leden. Vroeger werd

een dergelijk jubileum gevierd met de

organisatie van een concours, maar dat

is er wegens de hoge kosten tegenwoordig

niet meer bij.

In 1906 was de eerste voorzitter Willem

Winthorst, de eerste secretaris Jan

Meester en de eerste beheerder van de

schatkist der Vriendschapskring Kees

Hagen, „de timmerman", zoals dat in

Ankeveen er aan toegevoegd wordt.

Wat zal zo'n penningmeester toen in

kas hebben gehad, toen er nog met

halve centjes gewerkt werd.

Van overlevering is bekend dat de

eerste muziektent, die geplaatst we ►lr

in de tuin van Dorus Booij, weliswaar

• Het Ankeveens ja njarekorps De

Vriendschapskring op concours in 1938.

Veel leden leven nog, de jongeren zijn

vaak niet alleen in de hoogte maar ook

in de breedte gegroeid, zodat ze moeilijk

te herkennen zijn.

een subsidie opleverde van een of ander

cultureel genootschap, maar dat de

muziekvereniging een bijdrage bij deze

aanschaf moest leveren van één

kwartje.

De vereniging heeft vele dirigenten

gekend, waarvan we als bekendste

zouden willen noemen Eibert Mooij uit

Baarn en Jac. Blom uit Hilversum.

Vooral de eerste heeft tientallen jaren

lang het gezicht van de Vriendschapskring

bepaald. Bij zijn 25-jarig jubileum

in 1951 werd in Ankeveen een

concours georganiseerd. De heer Jac.

Blom heeft in de laatste jaren een belangrijk

aandeel in de successen van_

het korps gehad.

Naast 1951 werden er nog concours

georganiseerd, in 1931 ter gelegenheid

van het 25-jarig jubileum en ter gelegenheid

van het 50-jarig jubileum in

1956. Met de 21 spelende leden die het

korps nu telt, wordt nog een goed

nummertje muziek ten beste gegeven.

Met de oud-papieractie die de leden nu

al vele jaren actief bedrijven werden

steeds de uniformen aangeschaft.

Op de foto het muziekkorps De

Vriendschapskring op concours in

Voorthuizen in het einde van de dertiger

jaren. Naast oud-dirigent Mooij

merken we op deze foto op oud-voorzitter

Piet Taling en oud-wethouder

Henk Torsing. Hoewel de meeste leden

van dit gezelschap nog in leven zijn, is

Dirk Hezerner de enige van dit plaatje

die nog altijd zijn partijtje meeblaast


Heden is; na een langdurige ziekte, in de Zekerheid

des Geloofs, van ons heengegaan onze beste broer, "

zwager, oom en neef

CORNELIS BOEKSCHOTEN

op de leeftijd van bijna 78 jaar.

's-Graveland, 18 september 1976

Leeuwenlaan 310

Huize „Oostereinde".

Condoleantie-adres:

J. H. B. Koekkoekstraat 26

Hilversum.

Uit aller naam:

J. Boekschoten

De overledene is opgebaard in het Algemeen Uitvaartcentrum

Huize „Den Hull", Utrechtseweg 11

te Hilversum. Bezoek aldaar van 10.30-12 uur en

van 18.30-20 uur.

Geen bloemen.

De rouwdienst zal gehouden worden in de Ned.

Hervormde Kerk te 's-Graveland op donderdag

23 september om 10 uw, waarna aansluitend de

teraardebestelling zal plaatshebben op de Algemene

Begraafplaats aan de Berensteinseweg te

's-Graveland.


WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1976

Opbrengst naar

sportaccommodaties

Commissie

eens met

verkoop van

ambtswoning

burgemeester

's-GRAV,ELAND — In principe heeft

de 's-Gravelandse raadscommissie voor

de financiën zich akkoord verklaard

met de verkoop, bij openbare inschrijving,

van de oude ambtswoning

van de burgemeester aan het Noordereinde.

Maar de commissie vindt dat

het geld bestemd moet worden voor de

verbetering van sportaccoMmodaties in

de gemeente. Net als bij het saldo-overschot

over 1975 zou 70 % naar de

sportzaal in Kortenhoef moeten gaan

en 30 % naar Ankeveen.

De burgemeesterswoning, aan het

Noordereind 208, Werd door de gemeente

gekocht bij de komst van oud-

-burgemeester J. D. Jansen. Hij heeft

inmiddels een flatwoning in Breda

aangeschaft, en burgemeester P. J. M.

van de Walle heeft aangekondigd zijn

tegenwoordige woning niet te willen

verlaten. Daarmee staat de woning aan

het Noordereind leeg.

1)e suggestie cie opbrengst van de

woning voor sportieve doeleinden te

gebruiken, kwam van VVD-er Fokke.'

„Ik geloof dat we het huis moeten verkopen

aan de meest biedende en aan

het geld een bestemmingsreserve moeten

geven." Hij vond dat de opbrengst

niet aan de saldireserve moest worden

toegevoegd.

AB-er Knook vond persoonlijk dat

afstoten het beste was, maar kon nog

niet vnor zijn fractie spreken. Het huis

aanhouden en verhuren was ook nog

een mogelijkheid. CHU-er Hafkamp

zat ook met dit dilemma. Vooral de sociale

aspecten van het verhuren (mogelijk

aan een ambtenaar) spraken hem

aan. maar zakelijk gezien moest het

huis verkocht worden. Ook binnen de

confessionelen moest nog overleg

plaatsvinden.

PvdA-er Kramer kondigde echter

aan dat de meerderheid van zijn fractie

voor verkopen was. Zelf stond hij hier

aarzelend tegenover, omdat de woning

representatief was en een nieuwe burgemeester

bij verkoop van het huis

voor een eigen woning moest zorgen.

Wethouder mevrouw Van Dijk vertelde

de commissie dat jij verhuur van

de woning er kostbare verbeteringen in

aangebracht moesten worden, waardoos

de huurerg hoog zou _komen te

liggen. De commissie ging dan ook

koord met het voorstel Fokke.'

Voor de andere punten op de agenda

gaf de commissie de volgende adviezen

aan het college van b. en w. De raad zal,

net als met de ambtswoning, vermoedelijk

op 30 september de beslissingen

nemen.

St. Michael groep van zeeverkenners:

een renteloze lening voor de aanschaf

van één boot (kosten 4500,—); DSO:

na afloop boekjaar opnieuw de subsidie-aanvrage

bekijken; restauratie

Spanderswoud: verdeeld advies Fokke

en Knook — subsidie zo laag mogelijk,

Kramer en Háficamp — 15 % subsidie op

de restauratiekosten; andere subsidie

aanvragen — wachten tot de nieuwe

subsidieverordening gereed is.

Over de grondruil en de twee exploitatie-overeenkomsten

ontstonden

geen problemen.Wegens brandgevaar en ontbreken vergunning

Pensiongedeelte van The

Clansman moet sluiten

's-GRAVELAND — Het Kortenhoefse café-pension The Clansman heeft van de gemeente 's-Graveland opdracht

gekregen het dag- en nachtverblijf van de 84 Schotse studenten te sluiten. De opdracht werd gegeven

naar aanleiding van een inspectie van hoofdbrandmeester Weijermans, van de regionale brandweerorganisatie

Het Gooi en de Vechtstreek. In zijn rapport zegt hij dat „in deinrichting de meest elementaire voorzieningen

betreffende de brandveiligheid ontbreken". Gistermiddag was bij de gemeente nog niets bekend van een kort

geding dat de eigenaren van het café tegen het besluit aan zouden spannen.

De opdracht werd in een door burgemeester

P. .J. M. van de Walle ondertekende

en aangetekende brief

verstrekt aan G. J. Schiller & Co Ltd,

Bussum. Officiële sluitingsdatum was

16 augustus om 12 uur. De heer Van der

Walle verklaarde echter dat hij nog

hoopte tot een „redelijke overeenkomst"

met de eigenaren te komen. Hij

was ervan op de hoogte gesteld dat het

in de bedoeling lag spoedig het aantal

studenten te verminderen.

• In de brief zegt het gemeentebestuur

dat het aantal personen, en de aard van

hun collectief verblijf. „dreigend gevaar

voor het ontstaan van brand en-of

voor een snelle uitbreiding van brand

bij het ontstaan daarvan" veroorzaakt.

Daarnaast is de gemeente er niet

rechtti idig van op de hoogte gesteld dat

mensen in deze bedrijfsruimte zouden

overnachten, aldus de brief, en ontbreekt

de noodzakelijke vergunning.

Zoals bekend stelt het gemeenschappelijk

administratiekantoor (GAK) een

onderzoek in naar de activiteiten van

de firma, die ervan verdacht wordt als

koppelhaas voor werkstudenten voor

zout-zuurfabriek Luycks op te treden.

Ook bestaat het vermoeden, aldus het

weekblad Vrij Nederland, dat Schiller

geen sociale lasten afdraagt over het

loon dat aan de studenten wordt uitgekeerd.

29 punten

In zijn rapport noemt de heer Weijermans

29 punten waaraan The

Clansman moet voldoen, voor de

brandveiligheid van de gasten verzekerd

is. Uit het rapport blijkt dat dit

op 27 juli, de dag van de inspectie, niet

het geval was.

Zo hadden de wanden. vloeren, trappen

en deuren niet voldoende

brandwerendheid, waren uitgangen en

vluchtwegen versperd en te laag, ontbraken

aanduidingen over doorgangen,

uitgangen en vluchtwegen, was er geen

noodverlichting in de caféruimte, eetzaal

alsmede in de vluchtwegen. en

stonden er verplaatsbare kooktoestellen

en kachels in de gastenruimten. •

Ook ontbraken vlamwerende stalen

prullebakken. voldoende asbakken.

alarmeringsinstallatie. • brandbe-,

strijdingsmiddelen en gebruiksvoorschriften.

Ten slotte sliepen te veel

mannen en vrouwen in de vertrekken.


Dan ga ik op tot Uw altaren.

tot U. o Bron van zaligheid. Ps. 43: 4 ber.

Na lang lijden is in Gods vrede ingegaan onze lieve

mán en vader

BERTUS KERKHOVEN

echtgenoot van Cornelia Verhoeven

op de leeftijd van 56 jaar.

's-Graveland: C. Kerkhoven-Verhoeven

Amsterdam: Kees

Jeanne en Alieke

Bilthoven: Arie en Nicole

's-Graveland: Ton

Atie

's-Graveland, 19 september 1976

Burgerlaan 10.

Vader is opgebaard in het Algemeen Rouwcentrum

„Van Mechelen", Noordereind 254a te 's-Graveland.

Gelegenheid tot bezoek: dinsdag 21 september van

19-20 uur.

De rouwdienst geleid door de weleerw. heer drs. J.

Ridderbos, zal D.V. gehouden worden donderdag 23

september a.s. om 14 uur in de Geref. Kerk, Zuidereinde

382 te 's-Graveland, waarna aansluitend

tegen 15 uur de teraardebestelling zal plaatshebben

op de Algemene Begraafplaats aan de Beresteinseweg

te 's-Graveland. Tevens nog gelegenheid tot

condoleren voor de rouwdienst in de kerk van

13.45-14 uur. Geen toespraken.


Voorzitter P. C'. Vroom (links) van Oudergaarde bedankt burgemeester P. J. M. van de Walle nadat deze het

verzorgingshuis Oudergaarde officieel geopend had. Rechts directrice zuster Voorthuyzen.

Kortenhoevers mogen geen getto

maken van hun verzorgingstehuis

KORTENHOEF — „Laten we met z'n

allen ervoor zorgen dat Oudergaarde

geen getto wordt". Wethouder Co de

Kloet schroomde zaterdagmiddag niet

om als een der sprekers bij de feestelijke

openingsplechtigheid van het

verzorgingstehuis Oudergaarde het

kind bij de naam te noemen. Na alle

loftuitingen, dankwoorden en complimenten

vond hij het tijd voor „een

kritische noot".

Hij wees op de neiging uit „de

plastic-cultuur van de jaren vijftig en

zestig" om 'minderheden in onze samenleving

(geharidicapten, bejaarden

enz.) ten koste van'veel geld „weg te

stoppen". „We hebben in ons land anderhalf

miljoen bejaarden. Een weggooicatego"rie.

Wie zich met bejaarden

bezighoudt is een zak. Een bejaardenverzorgster

wordt algauw een trut genoemd",

citeerde de wethouder een

krante-artikel. In deze woorden vond

hij aanleiding om de Kortenhoevers op

te roepen de bewóners van Oudergaarde

zo weinig mogelijk te isoleren.

Stichtingsvoorzitter S. VrOorn had 'de

hoop uitgesproken dat het huis „een

prettig toevluchtsoord" zou mogen

worden. •De Stichting Belangen

Centrale had voor elke bewoner een

fruitmand .aten bezorger en

SBC-vOorzitter P. Raven (de „gl-penteteventer")

bood het stiChtingoestuur

een in overleg , met liet gemeentebestuur

te ontwerpen brug aan.

In het kader van het wel of niet isoleren

van de Oudergaarders had namelijk

een andere „herder", dominee J.

Ridderbos, gesproken over de gemeentelijke

plannen om de dam in de waterpartij

voor de deur te doorgraven en

te vervangen door een brug. „Maak er

een houten Kortenhoefse brug van", zo

wekte de dominee op. „Eentje waar de

bewoners van kunnen vissen of van in

het water kunnen spuwen". _

De feitelijke opening werd ten

overstaan van de wethouders, oud-

-burgemeester Jansen en andere genodigden,

in de grote zaal van Oudergaarde

verricht door burgemeester P. J.

M. van der Walle. Met hulp van directrice

zr. Voorhuijsen ontstak de heer

Van der Walle de open haard, een geschenk

van aannemer Hein Schilder uit

Volendam.

Voorafgaand aan die handeling sprak

de burgervader slechts een gering

aantal, maar wel sympathieke woorden.

Vóór hem sprak namelijk de heer

Vroom van wie hij zei: „De heer Vroom

hield het voor zijn doen kort".

Oudergaarde is na Oostereinde en De

Wilgenhof het derde bejaardentehuis in

de gemeente 's-Graveland. De directrice

van Oostereinde, zr. E. Bierens,

kwam vergezeld van goede woorden

geld aanbieden voor het aanschaffen

van zogenaamde .„grote letterboeken".

Na alle sprekers konden de genodigden

de gehouden open dag nog eens

dunnetjes over doen. Harmonie- en

majorettenpeloton van BMOL maakten

van de gelegenheid gebruik om op het

voorplein een serenade te komen

brengen. 2

7-9-/97L


Herstel nodig,

kerktoren van

Kortenhoef

KORTENHOEF — De toren van de

hervormde kerk in Kortenhoef

vertoont een aantal gebreken,

waarvan het herstel zo'n f 2300 zal

I gaan kosten. De voorzieningen

' bestaan uit het Opnieuw invoegen

( van de muren, het bijwerken van

scheuren in het metselwerk en het

herstel van het trasraam, dat door

water is uitgesleten.

I Volgens de afdeling openbare

werken van 's-Graveland betreft

het hier een kleine ingreep, nadat

bij een controle de gebreken ontdekt

werden. Het werk moet nog

voor het invallen van de vorst ge-

, beuren.

De voegen moeten worden uit-

, gehakt en opnieuw gevoegd wor-

den. Het trasraam en de treden

1 (uitgesleten) moeten hersteld wor-

, den. Het college van b. en w. vragen

de raad voor een krediet van f 2300

voor het uitvoeren van het werk.

Het punt is „vanwege het spoedei-

, sende karakter" niet aan de betreffende

raadscommissies voorgelegd.

Wel zijn de commissieleden schriftelijk

geinformeerd.


Amicitia krijgt .

ƒ 2210 van de

Kortenhoevers

KORTENHOEF — In drie dagen vorige

week heeft het Kortenhoefse'muziekkorps

Amicitia ruim f 2200 opgehaald.

De huis-aan-huis actie vond

plaats om gelden bijeen te brengen

voor de nieuwe uniformen die het muziekkorps

na vijftien jaar nodig heeft.

Op maandag- en dinsdagavond, en

weer op zaterdag trokken Amicitialeden.

door alle delenvan van Kortenhoef met

de collectebus in de hand. Zaterdag

werden de bussen opengemaakt, waarbij

bleek dat de opbrengst bijna f 1000

meer was dan bij een dergelijke actie

twee jaar geleden. Dit keer gaven de

Kortenhoevers f 2210.84.

Het bestuur, dat de opbrengst vond

meevallen, heeft dan ook besloten

Oud-Kotenhoef en het Moleneind zaterdagmiddag

omstreeks vier uur te

bezoeken, met het korps, om de gulle

gevers daat de bedanken. In andere

dien van Kortenhoef trok Amicitia

rond op 18 september, voordat de actie

van start ging.

Giften kunnen overigens nog steeds

achtergelaten worden bij de penningmeester

T. H. van Hoorn, Juliana—

weg 15. Het volgende onderdeel van de

uniformenactie vindt plaats in februari

en maart. Het zal een verloting worden

met met 3000 tot 4000 loten.

Het eerstvolgende „grote" optreden

van Amcitia is op 12 februari, wanneer

de winteruitvoering in het nieuwe

dorpshuis op het programma staat.


HERSTEL NOORDER-

EN ZUIDEREINDE

IN 's-GRAVELAND

's-GRAVELAND — Vandaag en morgen en mogelijk vannacht

zullen gedeelten van 'het Noorder- en Zuidereinde in

's-Graveland afgesloten zijn in verband met herstelwerkzaamheden

aan het wegdek. Dit betekent, dat er geen

doorgaand verkeer mogelijk is, of dat rekening gehouden zal

moeten worden met langdurige vertragingen.

Het werk kost ruim f 10.000 en gebeurt door een aannemer

in opdracht van de gemeente 's-Graveland. Begonnen is

vanochtend bij de Zuidersluisbrug. Morgen zal het gedeelte

van de Leeuwenlaan tot de Klapbrug gebeuren, indien het

weer meewerkt. Het gedeelte van deze brug tot de Noordersluisbrug

heeft vorig jaar al de onderhoudsbeurt gehad.

Het betreft hier noodzakelijk werk, waarbij alle slechte

plekken weggewerkt worden en kuilen, gaten en groeven

opgevuld worden.

Een frasemachine, door de gemeente gehuurd, schaaft een

dun laagje van het wegdek af, waarna met behulp van een

wals een nieuwe laag gelijkmatig wordt aangebracht. Min-

tel tien man zijn nodig bij het werk. 7%,q- .

19 .'7 6

More magazines by this user
Similar magazines