31.08.2013 Views

september PDF

september PDF

september PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Moedige beslissing ná emotionele raad.svei2aderir9<br />

1gt.<br />

De 's-Gravelandse gemeenteraad rond<br />

de tafel tijdens het beraad van gisteravond.<br />

Mevrouw Van Wijk (tweede van<br />

Links aan de tafel met hand aan de bril)<br />

kondigde later aan de benoeming te<br />

aanvaarden. De bijzondere raadsvergadering<br />

trok grote belangstelling,<br />

zodat de raadsaal al snel veranderde in<br />

Mevrouw Van Wijk iiknhol" e uwe<br />

wethouder van '--:Graveland<br />

'S-GRAVELAND — Mevrouw van<br />

Wijk, de nieuwe wethouder van<br />

's-Graveland, is een moedige vrouw,<br />

die gisteravond al nagenoeg onmiddellijk<br />

blijk gaf aan haar eigen mening<br />

wel degelijk te kunnen vertolken. In<br />

allereerste Instantie duidelijk geschrokken<br />

van de emoties die haar<br />

kandidatuur bij andere raadsleden<br />

losmaakte, besliste zij binnen vijf minuten<br />

na afloop van de raadsvergadering<br />

positief over haar benoeming.<br />

Zij deed dit, ondanks een aankondiging<br />

van VVD-fractieleider Fokke,<br />

dat deze partij in de komende twee<br />

jaar oppositie tegen het college zou<br />

voeren. Ook Algemeen Belang en de<br />

heer Vroom (KAG-Belang) waren duidelijk<br />

minder gelukkig met de keuze<br />

van de confessionelen.<br />

Ettelijke malen is de wethouders<br />

verkiezing in 's-Graveland uitgesteld,<br />

officieel wegens de wettelijke procedure,<br />

of vakanties. In feite kwam het er<br />

echter op neer dat de „logische" opvolger<br />

van de tegenwoordige burgemeester<br />

P.J.M. van de Walle, CHU-<br />

-raadslid W. Hafkamp, zich terugtrok<br />

zonder dat er direct een nieuwe confessionele<br />

kandidaat beschikbaar was.<br />

In arren moede kozen de christelijke<br />

partijen daarna voor mevrouw Van<br />

Wijk (ARP), die pas sinds 1974 in de<br />

raad zit, aldus onze informatie.<br />

Deze eerste vrouwelijke wer.nouder<br />

van de gemeente 's-Graveland heeft<br />

echter als grote plus het feit dat zij Over<br />

voldoende tijd beschikt haar functie -<br />

waarschijnlijk voornamelijk op het<br />

sociale vlak - te behartigen.<br />

De progressieven weken niet af van<br />

hun beslissing de kandidaat van de<br />

confessionele partijen te steunen. Mevrouw<br />

Van Wijk werd dan ook gekozen<br />

met zeven stemmen voor. Knook (AB)<br />

kreeg er vier, terwijl Fokke (VVD) twee<br />

stemmen vergaarde.<br />

. Het politieke spel wordt van ouds erg<br />

emotioneel gespeeld in 's-Graveland, en<br />

de verkiezingen van mevrouw Van<br />

Wijk was geen uitzondering. Termen<br />

als „paniekvoetbal", „oncollegiaal",<br />

„politiek schandaal" en „volkomen in<br />

strijd met de belangen van de gemeente",<br />

waren een paar van de racties<br />

op de kandidatuur van mevrouw Van<br />

Wijk.<br />

De „Oppositionele" fracties vonden<br />

dat zij te weinig raadservaring heeft,<br />

een „te aardig" persoon is om zich<br />

staande te houden tegen het geweld in<br />

de raad. Daarnaast waren AB, KAG, en<br />

VVD uiterst ontevreden over het feit<br />

dat twee fracties (CDA en progressieven)<br />

toonden gezamenlijk de raad te<br />

kunnen beheersen.<br />

Vooral PvdA-raadslid Kramer<br />

maakte duidelijk dat voor zijn fractie<br />

van overwegend belang was dat vooruitgang<br />

op het gebied van de ruimelijke<br />

ordening, als de democratisering van<br />

het gemeentebestuur overwegingen<br />

van overheersend belang waren bij de<br />

keuze de confessionele kandidaat te<br />

steunen.<br />

Het bleek dat dit had gegolden voor<br />

elke kandidaat die de CDA naar voren<br />

schoof.<br />

Na de stemming verklaarde mevrouw<br />

Van Wijk in allereerste instantie<br />

haar beslissing nog even in beraad<br />

te willen houden ,,op aanraden van<br />

mijn achterban". Nagenoeg onmiddellijk<br />

echter na het sluiten van de vergadering<br />

Vertelde zij echter burgemeester<br />

Van de Walle de benoeming<br />

te aanvaarden. Over de verdeling van<br />

de portefeuilles in het nieuwe college is<br />

nog niets bekend, maar zeker lijkt dat<br />

mevrouw Van Wijk de meer sociaal<br />

georiënteerde zaken zal gaan behartigen.<br />

Meerderheid<br />

Van hun kant antwoordden Kramer<br />

(grog.) en Hafkamp (CHU) dat het<br />

nieuwe college kon steunen ob een<br />

meerderheid in de raad. Ook kon op<br />

deze wijze het beleid van het vroegere<br />

college Jansen, Van de Walle, De Kloet<br />

veilig gesteld worden.


Zan oo<br />

•<br />

zie op<br />

KORTENHOEF — Terwijl de bouwactiviteiten<br />

rond de Meenthof nog<br />

steeds ongestoord doorgang vinden,<br />

moeten niet zo ver weg een aantal bewoners<br />

van de Kortenhoefsedijk het<br />

uitzicht op het werk missen. Zij zitten<br />

zich te ergeren achter een hoop zand,<br />

die hun uitzicht verspert.<br />

Al een aantal jaren hebben ze deze<br />

hoop voor de deur liggen, en ondanks<br />

toezeggingen van het gemeentebestuur,<br />

ligt hij er nog steeds. Volgens woordvoerder<br />

Haagers kreeg men twee jaar<br />

geleden al bericht dat het zand afgevoerd<br />

zou worden, maar tot twee<br />

weken geleden gebeurde er niets. Toen<br />

vers ert,<br />

eenthof<br />

kwam het grote moment: de hoop werd<br />

afgegraven en eindelijk was het uitzicht<br />

weer vrij.<br />

Niet voor lang echter, want wie beschrijft<br />

de verbijstering wanneer nagenoeg<br />

onmiddellijk het weggehaalde<br />

zand door nieuw aangevoerd materiaal<br />

aangevuld wordt. De bewoners van de<br />

dijk zijn nu weer even ver als vent<br />

heen. Omdat zij er echter weinig vo,.■<br />

voelen nog eens jarenlang tegen hei<br />

zand aan te kijken, trekken zij<br />

aandacht voor hun problemen<br />

middel van in het zand geplaatste boi<br />

den. Van één ervan luidt de tek<br />

„Geen zand weghalen svp, een1<br />

voor b. en w.".


Amicitia start<br />

uniformen-actie<br />

KORTENHOEF — Amicitia, de Kortenhoefse<br />

tamboer- en muziek- •<br />

vereniging, heeft nieuwe uniformen<br />

nodig. Maandag begint dan ook een<br />

grote actie om de benodigde financiën<br />

bijeen te brengen. Als voorproefje<br />

wordt er zaterdag een rondgang door<br />

het dorp gemaakt.<br />

Vijftien jaar hebben de nu versleten<br />

uniformen hun goede diensten bewezen,<br />

maar nu zijn ze dan ook hard aan<br />

vervanging toe. De muziekvereniging<br />

vraagt de bewoners van het dorp dan<br />

ook op maandag 20, dinsdag 21 en zaterdag<br />

25 <strong>september</strong> mee te helpen de<br />

collectebussen te vullen.** -<br />

Op die dagen zal huis-aan-huis in -<br />

Kortenhoef gecollecteerd worden, terwijl<br />

een geluidswagen aankondigt dat<br />

de collectanten in de buurt zijn. De<br />

rondgang van morgen begint om 3 uur.<br />

Samen met de acties van het volgend<br />

jaar, hoopt Amicitia de ƒ 21.000 bijeen te<br />

brengen voor de 55 benodigde uniformen.<br />

De pakken zullen echter aangekocht<br />

worden wanneer de gemeente *<br />

de aangevraagde lening voor dit bedrag<br />

goedkeurt.<br />

De muziekvereniging telt 35 junior- en<br />

20 seniorleden, allen spelend, -terwijl<br />

het merendeel uit - Kortenhoef en<br />

's-Graveland komt.


Nog een<br />

jubileum<br />

liet is deze maand in Ankeveen<br />

wel een jubileummaand. Naast het<br />

70-jarig bestaan van de<br />

" Vriendschapskring viert ook het<br />

dameskoor Inter NOS deze maand<br />

haar 25-jarig jubileum. liet koor,<br />

dat bekendheid geniet ver buiten<br />

' Ankeveen, werd opgericht door de<br />

reeds overleden heer Piet van<br />

Schie.<br />

Onder diens leiding wist het koor<br />

zich op te werken tot de hoogste<br />

graad op zangconcoursen. Vele<br />

lauweren werden dan ook geoogst.<br />

' Jaarlijks werkt het koor mee aan<br />

• talloze activiteiten, zoals de uitvoering,<br />

van de Vriendschapskring,<br />

kerkelijke plechtigheden en<br />

' brengen ze ook zang ten gehore bij<br />

, enige bejaardentehuizen.<br />

Op een besloten feest heeft men<br />

inmiddels dit 25-jarig jubileum<br />

gevierd, waarbij aanwezig was<br />

mevrouw Van Schie. Het koor staat<br />

thans onder leiding van de heer<br />

Jac. Blom, oud-dirigent van het<br />

fanrakorps de Vriendschapskring.<br />

Ankeveens fanffirekmps, van belang voor gemeenscnaj<br />

De Vriendschapskring<br />

bestaat zeventig jaar<br />

ANKEVEEN — De Vriendschapskring,<br />

het deze maand zeventig jaar<br />

bestaande Ankeveense fanfarekorps,<br />

speelt nog altijd een belangrijke rol<br />

binnen de dorpsgemeenschap. Bij alle<br />

plaatselijke gebeurtenissen is het korps<br />

nog steeds van de partij, daarmee<br />

aangevend dat een bloeiend dorp niet<br />

zonder 'plaatselijke muziekvereniging<br />

kan. Jaarlijks opent I)e Vriendschapskring<br />

de Ankeveense kermis, wordt er<br />

vele malen samen met tamboers en<br />

majorettes gemarst door het dorp, en<br />

Ieder jaar opnieuw geeft zij voor donateurs<br />

en belangstellenden een uitvoering<br />

in het Wapen van Ankeveen.<br />

De Vriendschapskring is ook vele<br />

malen uitgerukt voor het brengen van<br />

een serenade ter gelegenheid van een<br />

jubileum, of andere belangrijke gebeurtenis.<br />

Laatst nog presenteerde het<br />

muziekkorps zich nog nadat bekend<br />

was geworden dat de heer P. J. M. van<br />

de Walle 's-Gravelands nieuwe burgemeester<br />

geworden was. I)e serenade<br />

vond plaats één dag na het bekend<br />

worden van de benoeming, en wel voor<br />

de Kortenhoefse woning van de nieuwe<br />

eerste burger.<br />

Voor Ankeveen Is het jubileum dan<br />

ook iets dat uitbundig gevierd gaat<br />

worden, met een besloten avond op 11<br />

<strong>september</strong> voor de leden. Vroeger werd<br />

een dergelijk jubileum gevierd met de<br />

organisatie van een concours, maar dat<br />

is er wegens de hoge kosten tegenwoordig<br />

niet meer bij.<br />

In 1906 was de eerste voorzitter Willem<br />

Winthorst, de eerste secretaris Jan<br />

Meester en de eerste beheerder van de<br />

schatkist der Vriendschapskring Kees<br />

Hagen, „de timmerman", zoals dat in<br />

Ankeveen er aan toegevoegd wordt.<br />

Wat zal zo'n penningmeester toen in<br />

kas hebben gehad, toen er nog met<br />

halve centjes gewerkt werd.<br />

Van overlevering is bekend dat de<br />

eerste muziektent, die geplaatst we ►lr<br />

in de tuin van Dorus Booij, weliswaar<br />

• Het Ankeveens ja njarekorps De<br />

Vriendschapskring op concours in 1938.<br />

Veel leden leven nog, de jongeren zijn<br />

vaak niet alleen in de hoogte maar ook<br />

in de breedte gegroeid, zodat ze moeilijk<br />

te herkennen zijn.<br />

een subsidie opleverde van een of ander<br />

cultureel genootschap, maar dat de<br />

muziekvereniging een bijdrage bij deze<br />

aanschaf moest leveren van één<br />

kwartje.<br />

De vereniging heeft vele dirigenten<br />

gekend, waarvan we als bekendste<br />

zouden willen noemen Eibert Mooij uit<br />

Baarn en Jac. Blom uit Hilversum.<br />

Vooral de eerste heeft tientallen jaren<br />

lang het gezicht van de Vriendschapskring<br />

bepaald. Bij zijn 25-jarig jubileum<br />

in 1951 werd in Ankeveen een<br />

concours georganiseerd. De heer Jac.<br />

Blom heeft in de laatste jaren een belangrijk<br />

aandeel in de successen van_<br />

het korps gehad.<br />

Naast 1951 werden er nog concours<br />

georganiseerd, in 1931 ter gelegenheid<br />

van het 25-jarig jubileum en ter gelegenheid<br />

van het 50-jarig jubileum in<br />

1956. Met de 21 spelende leden die het<br />

korps nu telt, wordt nog een goed<br />

nummertje muziek ten beste gegeven.<br />

Met de oud-papieractie die de leden nu<br />

al vele jaren actief bedrijven werden<br />

steeds de uniformen aangeschaft.<br />

Op de foto het muziekkorps De<br />

Vriendschapskring op concours in<br />

Voorthuizen in het einde van de dertiger<br />

jaren. Naast oud-dirigent Mooij<br />

merken we op deze foto op oud-voorzitter<br />

Piet Taling en oud-wethouder<br />

Henk Torsing. Hoewel de meeste leden<br />

van dit gezelschap nog in leven zijn, is<br />

Dirk Hezerner de enige van dit plaatje<br />

die nog altijd zijn partijtje meeblaast


Heden is; na een langdurige ziekte, in de Zekerheid<br />

des Geloofs, van ons heengegaan onze beste broer, "<br />

zwager, oom en neef<br />

CORNELIS BOEKSCHOTEN<br />

op de leeftijd van bijna 78 jaar.<br />

's-Graveland, 18 <strong>september</strong> 1976<br />

Leeuwenlaan 310<br />

Huize „Oostereinde".<br />

Condoleantie-adres:<br />

J. H. B. Koekkoekstraat 26<br />

Hilversum.<br />

Uit aller naam:<br />

J. Boekschoten<br />

De overledene is opgebaard in het Algemeen Uitvaartcentrum<br />

Huize „Den Hull", Utrechtseweg 11<br />

te Hilversum. Bezoek aldaar van 10.30-12 uur en<br />

van 18.30-20 uur.<br />

Geen bloemen.<br />

De rouwdienst zal gehouden worden in de Ned.<br />

Hervormde Kerk te 's-Graveland op donderdag<br />

23 <strong>september</strong> om 10 uw, waarna aansluitend de<br />

teraardebestelling zal plaatshebben op de Algemene<br />

Begraafplaats aan de Berensteinseweg te<br />

's-Graveland.


WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1976<br />

Opbrengst naar<br />

sportaccommodaties<br />

Commissie<br />

eens met<br />

verkoop van<br />

ambtswoning<br />

burgemeester<br />

's-GRAV,ELAND — In principe heeft<br />

de 's-Gravelandse raadscommissie voor<br />

de financiën zich akkoord verklaard<br />

met de verkoop, bij openbare inschrijving,<br />

van de oude ambtswoning<br />

van de burgemeester aan het Noordereinde.<br />

Maar de commissie vindt dat<br />

het geld bestemd moet worden voor de<br />

verbetering van sportaccoMmodaties in<br />

de gemeente. Net als bij het saldo-overschot<br />

over 1975 zou 70 % naar de<br />

sportzaal in Kortenhoef moeten gaan<br />

en 30 % naar Ankeveen.<br />

De burgemeesterswoning, aan het<br />

Noordereind 208, Werd door de gemeente<br />

gekocht bij de komst van oud-<br />

-burgemeester J. D. Jansen. Hij heeft<br />

inmiddels een flatwoning in Breda<br />

aangeschaft, en burgemeester P. J. M.<br />

van de Walle heeft aangekondigd zijn<br />

tegenwoordige woning niet te willen<br />

verlaten. Daarmee staat de woning aan<br />

het Noordereind leeg.<br />

1)e suggestie cie opbrengst van de<br />

woning voor sportieve doeleinden te<br />

gebruiken, kwam van VVD-er Fokke.'<br />

„Ik geloof dat we het huis moeten verkopen<br />

aan de meest biedende en aan<br />

het geld een bestemmingsreserve moeten<br />

geven." Hij vond dat de opbrengst<br />

niet aan de saldireserve moest worden<br />

toegevoegd.<br />

AB-er Knook vond persoonlijk dat<br />

afstoten het beste was, maar kon nog<br />

niet vnor zijn fractie spreken. Het huis<br />

aanhouden en verhuren was ook nog<br />

een mogelijkheid. CHU-er Hafkamp<br />

zat ook met dit dilemma. Vooral de sociale<br />

aspecten van het verhuren (mogelijk<br />

aan een ambtenaar) spraken hem<br />

aan. maar zakelijk gezien moest het<br />

huis verkocht worden. Ook binnen de<br />

confessionelen moest nog overleg<br />

plaatsvinden.<br />

PvdA-er Kramer kondigde echter<br />

aan dat de meerderheid van zijn fractie<br />

voor verkopen was. Zelf stond hij hier<br />

aarzelend tegenover, omdat de woning<br />

representatief was en een nieuwe burgemeester<br />

bij verkoop van het huis<br />

voor een eigen woning moest zorgen.<br />

Wethouder mevrouw Van Dijk vertelde<br />

de commissie dat jij verhuur van<br />

de woning er kostbare verbeteringen in<br />

aangebracht moesten worden, waardoos<br />

de huurerg hoog zou _komen te<br />

liggen. De commissie ging dan ook<br />

koord met het voorstel Fokke.'<br />

Voor de andere punten op de agenda<br />

gaf de commissie de volgende adviezen<br />

aan het college van b. en w. De raad zal,<br />

net als met de ambtswoning, vermoedelijk<br />

op 30 <strong>september</strong> de beslissingen<br />

nemen.<br />

St. Michael groep van zeeverkenners:<br />

een renteloze lening voor de aanschaf<br />

van één boot (kosten 4500,—); DSO:<br />

na afloop boekjaar opnieuw de subsidie-aanvrage<br />

bekijken; restauratie<br />

Spanderswoud: verdeeld advies Fokke<br />

en Knook — subsidie zo laag mogelijk,<br />

Kramer en Háficamp — 15 % subsidie op<br />

de restauratiekosten; andere subsidie<br />

aanvragen — wachten tot de nieuwe<br />

subsidieverordening gereed is.<br />

Over de grondruil en de twee exploitatie-overeenkomsten<br />

ontstonden<br />

geen problemen.


•<br />

Wegens brandgevaar en ontbreken vergunning<br />

Pensiongedeelte van The<br />

Clansman moet sluiten<br />

's-GRAVELAND — Het Kortenhoefse café-pension The Clansman heeft van de gemeente 's-Graveland opdracht<br />

gekregen het dag- en nachtverblijf van de 84 Schotse studenten te sluiten. De opdracht werd gegeven<br />

naar aanleiding van een inspectie van hoofdbrandmeester Weijermans, van de regionale brandweerorganisatie<br />

Het Gooi en de Vechtstreek. In zijn rapport zegt hij dat „in deinrichting de meest elementaire voorzieningen<br />

betreffende de brandveiligheid ontbreken". Gistermiddag was bij de gemeente nog niets bekend van een kort<br />

geding dat de eigenaren van het café tegen het besluit aan zouden spannen.<br />

De opdracht werd in een door burgemeester<br />

P. .J. M. van de Walle ondertekende<br />

en aangetekende brief<br />

verstrekt aan G. J. Schiller & Co Ltd,<br />

Bussum. Officiële sluitingsdatum was<br />

16 augustus om 12 uur. De heer Van der<br />

Walle verklaarde echter dat hij nog<br />

hoopte tot een „redelijke overeenkomst"<br />

met de eigenaren te komen. Hij<br />

was ervan op de hoogte gesteld dat het<br />

in de bedoeling lag spoedig het aantal<br />

studenten te verminderen.<br />

• In de brief zegt het gemeentebestuur<br />

dat het aantal personen, en de aard van<br />

hun collectief verblijf. „dreigend gevaar<br />

voor het ontstaan van brand en-of<br />

voor een snelle uitbreiding van brand<br />

bij het ontstaan daarvan" veroorzaakt.<br />

Daarnaast is de gemeente er niet<br />

rechtti idig van op de hoogte gesteld dat<br />

mensen in deze bedrijfsruimte zouden<br />

overnachten, aldus de brief, en ontbreekt<br />

de noodzakelijke vergunning.<br />

Zoals bekend stelt het gemeenschappelijk<br />

administratiekantoor (GAK) een<br />

onderzoek in naar de activiteiten van<br />

de firma, die ervan verdacht wordt als<br />

koppelhaas voor werkstudenten voor<br />

zout-zuurfabriek Luycks op te treden.<br />

Ook bestaat het vermoeden, aldus het<br />

weekblad Vrij Nederland, dat Schiller<br />

geen sociale lasten afdraagt over het<br />

loon dat aan de studenten wordt uitgekeerd.<br />

29 punten<br />

In zijn rapport noemt de heer Weijermans<br />

29 punten waaraan The<br />

Clansman moet voldoen, voor de<br />

brandveiligheid van de gasten verzekerd<br />

is. Uit het rapport blijkt dat dit<br />

op 27 juli, de dag van de inspectie, niet<br />

het geval was.<br />

Zo hadden de wanden. vloeren, trappen<br />

en deuren niet voldoende<br />

brandwerendheid, waren uitgangen en<br />

vluchtwegen versperd en te laag, ontbraken<br />

aanduidingen over doorgangen,<br />

uitgangen en vluchtwegen, was er geen<br />

noodverlichting in de caféruimte, eetzaal<br />

alsmede in de vluchtwegen. en<br />

stonden er verplaatsbare kooktoestellen<br />

en kachels in de gastenruimten. •<br />

Ook ontbraken vlamwerende stalen<br />

prullebakken. voldoende asbakken.<br />

alarmeringsinstallatie. • brandbe-,<br />

strijdingsmiddelen en gebruiksvoorschriften.<br />

Ten slotte sliepen te veel<br />

mannen en vrouwen in de vertrekken.


Dan ga ik op tot Uw altaren.<br />

tot U. o Bron van zaligheid. Ps. 43: 4 ber.<br />

Na lang lijden is in Gods vrede ingegaan onze lieve<br />

mán en vader<br />

BERTUS KERKHOVEN<br />

echtgenoot van Cornelia Verhoeven<br />

op de leeftijd van 56 jaar.<br />

's-Graveland: C. Kerkhoven-Verhoeven<br />

Amsterdam: Kees<br />

Jeanne en Alieke<br />

Bilthoven: Arie en Nicole<br />

's-Graveland: Ton<br />

Atie<br />

's-Graveland, 19 <strong>september</strong> 1976<br />

Burgerlaan 10.<br />

Vader is opgebaard in het Algemeen Rouwcentrum<br />

„Van Mechelen", Noordereind 254a te 's-Graveland.<br />

Gelegenheid tot bezoek: dinsdag 21 <strong>september</strong> van<br />

19-20 uur.<br />

De rouwdienst geleid door de weleerw. heer drs. J.<br />

Ridderbos, zal D.V. gehouden worden donderdag 23<br />

<strong>september</strong> a.s. om 14 uur in de Geref. Kerk, Zuidereinde<br />

382 te 's-Graveland, waarna aansluitend<br />

tegen 15 uur de teraardebestelling zal plaatshebben<br />

op de Algemene Begraafplaats aan de Beresteinseweg<br />

te 's-Graveland. Tevens nog gelegenheid tot<br />

condoleren voor de rouwdienst in de kerk van<br />

13.45-14 uur. Geen toespraken.


Voorzitter P. C'. Vroom (links) van Oudergaarde bedankt burgemeester P. J. M. van de Walle nadat deze het<br />

verzorgingshuis Oudergaarde officieel geopend had. Rechts directrice zuster Voorthuyzen.<br />

Kortenhoevers mogen geen getto<br />

maken van hun verzorgingstehuis<br />

KORTENHOEF — „Laten we met z'n<br />

allen ervoor zorgen dat Oudergaarde<br />

geen getto wordt". Wethouder Co de<br />

Kloet schroomde zaterdagmiddag niet<br />

om als een der sprekers bij de feestelijke<br />

openingsplechtigheid van het<br />

verzorgingstehuis Oudergaarde het<br />

kind bij de naam te noemen. Na alle<br />

loftuitingen, dankwoorden en complimenten<br />

vond hij het tijd voor „een<br />

kritische noot".<br />

Hij wees op de neiging uit „de<br />

plastic-cultuur van de jaren vijftig en<br />

zestig" om 'minderheden in onze samenleving<br />

(geharidicapten, bejaarden<br />

enz.) ten koste van'veel geld „weg te<br />

stoppen". „We hebben in ons land anderhalf<br />

miljoen bejaarden. Een weggooicatego"rie.<br />

Wie zich met bejaarden<br />

bezighoudt is een zak. Een bejaardenverzorgster<br />

wordt algauw een trut genoemd",<br />

citeerde de wethouder een<br />

krante-artikel. In deze woorden vond<br />

hij aanleiding om de Kortenhoevers op<br />

te roepen de bewóners van Oudergaarde<br />

zo weinig mogelijk te isoleren.<br />

Stichtingsvoorzitter S. VrOorn had 'de<br />

hoop uitgesproken dat het huis „een<br />

prettig toevluchtsoord" zou mogen<br />

worden. •De Stichting Belangen<br />

Centrale had voor elke bewoner een<br />

fruitmand .aten bezorger en<br />

SBC-vOorzitter P. Raven (de „gl-penteteventer")<br />

bood het stiChtingoestuur<br />

een in overleg , met liet gemeentebestuur<br />

te ontwerpen brug aan.<br />

In het kader van het wel of niet isoleren<br />

van de Oudergaarders had namelijk<br />

een andere „herder", dominee J.<br />

Ridderbos, gesproken over de gemeentelijke<br />

plannen om de dam in de waterpartij<br />

voor de deur te doorgraven en<br />

te vervangen door een brug. „Maak er<br />

een houten Kortenhoefse brug van", zo<br />

wekte de dominee op. „Eentje waar de<br />

bewoners van kunnen vissen of van in<br />

het water kunnen spuwen". _<br />

De feitelijke opening werd ten<br />

overstaan van de wethouders, oud-<br />

-burgemeester Jansen en andere genodigden,<br />

in de grote zaal van Oudergaarde<br />

verricht door burgemeester P. J.<br />

M. van der Walle. Met hulp van directrice<br />

zr. Voorhuijsen ontstak de heer<br />

Van der Walle de open haard, een geschenk<br />

van aannemer Hein Schilder uit<br />

Volendam.<br />

Voorafgaand aan die handeling sprak<br />

de burgervader slechts een gering<br />

aantal, maar wel sympathieke woorden.<br />

Vóór hem sprak namelijk de heer<br />

Vroom van wie hij zei: „De heer Vroom<br />

hield het voor zijn doen kort".<br />

Oudergaarde is na Oostereinde en De<br />

Wilgenhof het derde bejaardentehuis in<br />

de gemeente 's-Graveland. De directrice<br />

van Oostereinde, zr. E. Bierens,<br />

kwam vergezeld van goede woorden<br />

geld aanbieden voor het aanschaffen<br />

van zogenaamde .„grote letterboeken".<br />

Na alle sprekers konden de genodigden<br />

de gehouden open dag nog eens<br />

dunnetjes over doen. Harmonie- en<br />

majorettenpeloton van BMOL maakten<br />

van de gelegenheid gebruik om op het<br />

voorplein een serenade te komen<br />

brengen. 2<br />

7-9-/97L


Herstel nodig,<br />

kerktoren van<br />

Kortenhoef<br />

KORTENHOEF — De toren van de<br />

hervormde kerk in Kortenhoef<br />

vertoont een aantal gebreken,<br />

waarvan het herstel zo'n f 2300 zal<br />

I gaan kosten. De voorzieningen<br />

' bestaan uit het Opnieuw invoegen<br />

( van de muren, het bijwerken van<br />

scheuren in het metselwerk en het<br />

herstel van het trasraam, dat door<br />

water is uitgesleten.<br />

I Volgens de afdeling openbare<br />

werken van 's-Graveland betreft<br />

het hier een kleine ingreep, nadat<br />

bij een controle de gebreken ontdekt<br />

werden. Het werk moet nog<br />

voor het invallen van de vorst ge-<br />

, beuren.<br />

De voegen moeten worden uit-<br />

, gehakt en opnieuw gevoegd wor-<br />

den. Het trasraam en de treden<br />

1 (uitgesleten) moeten hersteld wor-<br />

, den. Het college van b. en w. vragen<br />

de raad voor een krediet van f 2300<br />

voor het uitvoeren van het werk.<br />

Het punt is „vanwege het spoedei-<br />

, sende karakter" niet aan de betreffende<br />

raadscommissies voorgelegd.<br />

Wel zijn de commissieleden schriftelijk<br />

geinformeerd.


Amicitia krijgt .<br />

ƒ 2210 van de<br />

Kortenhoevers<br />

KORTENHOEF — In drie dagen vorige<br />

week heeft het Kortenhoefse'muziekkorps<br />

Amicitia ruim f 2200 opgehaald.<br />

De huis-aan-huis actie vond<br />

plaats om gelden bijeen te brengen<br />

voor de nieuwe uniformen die het muziekkorps<br />

na vijftien jaar nodig heeft.<br />

Op maandag- en dinsdagavond, en<br />

weer op zaterdag trokken Amicitialeden.<br />

door alle delenvan van Kortenhoef met<br />

de collectebus in de hand. Zaterdag<br />

werden de bussen opengemaakt, waarbij<br />

bleek dat de opbrengst bijna f 1000<br />

meer was dan bij een dergelijke actie<br />

twee jaar geleden. Dit keer gaven de<br />

Kortenhoevers f 2210.84.<br />

Het bestuur, dat de opbrengst vond<br />

meevallen, heeft dan ook besloten<br />

Oud-Kotenhoef en het Moleneind zaterdagmiddag<br />

omstreeks vier uur te<br />

bezoeken, met het korps, om de gulle<br />

gevers daat de bedanken. In andere<br />

dien van Kortenhoef trok Amicitia<br />

rond op 18 <strong>september</strong>, voordat de actie<br />

van start ging.<br />

Giften kunnen overigens nog steeds<br />

achtergelaten worden bij de penningmeester<br />

T. H. van Hoorn, Juliana—<br />

weg 15. Het volgende onderdeel van de<br />

uniformenactie vindt plaats in februari<br />

en maart. Het zal een verloting worden<br />

met met 3000 tot 4000 loten.<br />

Het eerstvolgende „grote" optreden<br />

van Amcitia is op 12 februari, wanneer<br />

de winteruitvoering in het nieuwe<br />

dorpshuis op het programma staat.


HERSTEL NOORDER-<br />

EN ZUIDEREINDE<br />

IN 's-GRAVELAND<br />

's-GRAVELAND — Vandaag en morgen en mogelijk vannacht<br />

zullen gedeelten van 'het Noorder- en Zuidereinde in<br />

's-Graveland afgesloten zijn in verband met herstelwerkzaamheden<br />

aan het wegdek. Dit betekent, dat er geen<br />

doorgaand verkeer mogelijk is, of dat rekening gehouden zal<br />

moeten worden met langdurige vertragingen.<br />

Het werk kost ruim f 10.000 en gebeurt door een aannemer<br />

in opdracht van de gemeente 's-Graveland. Begonnen is<br />

vanochtend bij de Zuidersluisbrug. Morgen zal het gedeelte<br />

van de Leeuwenlaan tot de Klapbrug gebeuren, indien het<br />

weer meewerkt. Het gedeelte van deze brug tot de Noordersluisbrug<br />

heeft vorig jaar al de onderhoudsbeurt gehad.<br />

Het betreft hier noodzakelijk werk, waarbij alle slechte<br />

plekken weggewerkt worden en kuilen, gaten en groeven<br />

opgevuld worden.<br />

Een frasemachine, door de gemeente gehuurd, schaaft een<br />

dun laagje van het wegdek af, waarna met behulp van een<br />

wals een nieuwe laag gelijkmatig wordt aangebracht. Min-<br />

tel tien man zijn nodig bij het werk. 7%,q- .<br />

19 .'7 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!