31.08.2013 Views

september PDF

september PDF

september PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zan oo<br />

•<br />

zie op<br />

KORTENHOEF — Terwijl de bouwactiviteiten<br />

rond de Meenthof nog<br />

steeds ongestoord doorgang vinden,<br />

moeten niet zo ver weg een aantal bewoners<br />

van de Kortenhoefsedijk het<br />

uitzicht op het werk missen. Zij zitten<br />

zich te ergeren achter een hoop zand,<br />

die hun uitzicht verspert.<br />

Al een aantal jaren hebben ze deze<br />

hoop voor de deur liggen, en ondanks<br />

toezeggingen van het gemeentebestuur,<br />

ligt hij er nog steeds. Volgens woordvoerder<br />

Haagers kreeg men twee jaar<br />

geleden al bericht dat het zand afgevoerd<br />

zou worden, maar tot twee<br />

weken geleden gebeurde er niets. Toen<br />

vers ert,<br />

eenthof<br />

kwam het grote moment: de hoop werd<br />

afgegraven en eindelijk was het uitzicht<br />

weer vrij.<br />

Niet voor lang echter, want wie beschrijft<br />

de verbijstering wanneer nagenoeg<br />

onmiddellijk het weggehaalde<br />

zand door nieuw aangevoerd materiaal<br />

aangevuld wordt. De bewoners van de<br />

dijk zijn nu weer even ver als vent<br />

heen. Omdat zij er echter weinig vo,.■<br />

voelen nog eens jarenlang tegen hei<br />

zand aan te kijken, trekken zij<br />

aandacht voor hun problemen<br />

middel van in het zand geplaatste boi<br />

den. Van één ervan luidt de tek<br />

„Geen zand weghalen svp, een1<br />

voor b. en w.".

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!