31.08.2013 Views

september PDF

september PDF

september PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nog een<br />

jubileum<br />

liet is deze maand in Ankeveen<br />

wel een jubileummaand. Naast het<br />

70-jarig bestaan van de<br />

" Vriendschapskring viert ook het<br />

dameskoor Inter NOS deze maand<br />

haar 25-jarig jubileum. liet koor,<br />

dat bekendheid geniet ver buiten<br />

' Ankeveen, werd opgericht door de<br />

reeds overleden heer Piet van<br />

Schie.<br />

Onder diens leiding wist het koor<br />

zich op te werken tot de hoogste<br />

graad op zangconcoursen. Vele<br />

lauweren werden dan ook geoogst.<br />

' Jaarlijks werkt het koor mee aan<br />

• talloze activiteiten, zoals de uitvoering,<br />

van de Vriendschapskring,<br />

kerkelijke plechtigheden en<br />

' brengen ze ook zang ten gehore bij<br />

, enige bejaardentehuizen.<br />

Op een besloten feest heeft men<br />

inmiddels dit 25-jarig jubileum<br />

gevierd, waarbij aanwezig was<br />

mevrouw Van Schie. Het koor staat<br />

thans onder leiding van de heer<br />

Jac. Blom, oud-dirigent van het<br />

fanrakorps de Vriendschapskring.<br />

Ankeveens fanffirekmps, van belang voor gemeenscnaj<br />

De Vriendschapskring<br />

bestaat zeventig jaar<br />

ANKEVEEN — De Vriendschapskring,<br />

het deze maand zeventig jaar<br />

bestaande Ankeveense fanfarekorps,<br />

speelt nog altijd een belangrijke rol<br />

binnen de dorpsgemeenschap. Bij alle<br />

plaatselijke gebeurtenissen is het korps<br />

nog steeds van de partij, daarmee<br />

aangevend dat een bloeiend dorp niet<br />

zonder 'plaatselijke muziekvereniging<br />

kan. Jaarlijks opent I)e Vriendschapskring<br />

de Ankeveense kermis, wordt er<br />

vele malen samen met tamboers en<br />

majorettes gemarst door het dorp, en<br />

Ieder jaar opnieuw geeft zij voor donateurs<br />

en belangstellenden een uitvoering<br />

in het Wapen van Ankeveen.<br />

De Vriendschapskring is ook vele<br />

malen uitgerukt voor het brengen van<br />

een serenade ter gelegenheid van een<br />

jubileum, of andere belangrijke gebeurtenis.<br />

Laatst nog presenteerde het<br />

muziekkorps zich nog nadat bekend<br />

was geworden dat de heer P. J. M. van<br />

de Walle 's-Gravelands nieuwe burgemeester<br />

geworden was. I)e serenade<br />

vond plaats één dag na het bekend<br />

worden van de benoeming, en wel voor<br />

de Kortenhoefse woning van de nieuwe<br />

eerste burger.<br />

Voor Ankeveen Is het jubileum dan<br />

ook iets dat uitbundig gevierd gaat<br />

worden, met een besloten avond op 11<br />

<strong>september</strong> voor de leden. Vroeger werd<br />

een dergelijk jubileum gevierd met de<br />

organisatie van een concours, maar dat<br />

is er wegens de hoge kosten tegenwoordig<br />

niet meer bij.<br />

In 1906 was de eerste voorzitter Willem<br />

Winthorst, de eerste secretaris Jan<br />

Meester en de eerste beheerder van de<br />

schatkist der Vriendschapskring Kees<br />

Hagen, „de timmerman", zoals dat in<br />

Ankeveen er aan toegevoegd wordt.<br />

Wat zal zo'n penningmeester toen in<br />

kas hebben gehad, toen er nog met<br />

halve centjes gewerkt werd.<br />

Van overlevering is bekend dat de<br />

eerste muziektent, die geplaatst we ►lr<br />

in de tuin van Dorus Booij, weliswaar<br />

• Het Ankeveens ja njarekorps De<br />

Vriendschapskring op concours in 1938.<br />

Veel leden leven nog, de jongeren zijn<br />

vaak niet alleen in de hoogte maar ook<br />

in de breedte gegroeid, zodat ze moeilijk<br />

te herkennen zijn.<br />

een subsidie opleverde van een of ander<br />

cultureel genootschap, maar dat de<br />

muziekvereniging een bijdrage bij deze<br />

aanschaf moest leveren van één<br />

kwartje.<br />

De vereniging heeft vele dirigenten<br />

gekend, waarvan we als bekendste<br />

zouden willen noemen Eibert Mooij uit<br />

Baarn en Jac. Blom uit Hilversum.<br />

Vooral de eerste heeft tientallen jaren<br />

lang het gezicht van de Vriendschapskring<br />

bepaald. Bij zijn 25-jarig jubileum<br />

in 1951 werd in Ankeveen een<br />

concours georganiseerd. De heer Jac.<br />

Blom heeft in de laatste jaren een belangrijk<br />

aandeel in de successen van_<br />

het korps gehad.<br />

Naast 1951 werden er nog concours<br />

georganiseerd, in 1931 ter gelegenheid<br />

van het 25-jarig jubileum en ter gelegenheid<br />

van het 50-jarig jubileum in<br />

1956. Met de 21 spelende leden die het<br />

korps nu telt, wordt nog een goed<br />

nummertje muziek ten beste gegeven.<br />

Met de oud-papieractie die de leden nu<br />

al vele jaren actief bedrijven werden<br />

steeds de uniformen aangeschaft.<br />

Op de foto het muziekkorps De<br />

Vriendschapskring op concours in<br />

Voorthuizen in het einde van de dertiger<br />

jaren. Naast oud-dirigent Mooij<br />

merken we op deze foto op oud-voorzitter<br />

Piet Taling en oud-wethouder<br />

Henk Torsing. Hoewel de meeste leden<br />

van dit gezelschap nog in leven zijn, is<br />

Dirk Hezerner de enige van dit plaatje<br />

die nog altijd zijn partijtje meeblaast

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!