31.08.2013 Views

Een merkwaardige herkenning - Historische Kring In de Gloriosa

Een merkwaardige herkenning - Historische Kring In de Gloriosa

Een merkwaardige herkenning - Historische Kring In de Gloriosa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Een</strong> <strong>merkwaardige</strong><br />

<strong>herkenning</strong><br />

door Koi.bd.G.A. van Borssum Buisman<br />

Bij het aanschouwen van <strong>de</strong> bronzen kop van<br />

Kolonel Jonkheer P.J.Six tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> viering van<br />

het 10e lustrum van <strong>de</strong> V.O.C. zal menigeen getroffen<br />

zijn door zowel <strong>de</strong> artistieke kwaliteiten<br />

als <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> gelijkenis met hét<br />

Daarbij werd ik herinnerd aan een merkwaardig<br />

voorval, een vergelijkbare ervaring, die ik in<br />

1944 baleef<strong>de</strong>, ni. ca <strong>herkenning</strong> (i<strong>de</strong>ntificatie)<br />

van iemand, niet alleen door <strong>de</strong> gelaatstrekken,<br />

maar veeleer door mid<strong>de</strong>l van <strong>de</strong> habitus van<br />

een geportretteer<strong>de</strong> voorva<strong>de</strong>r.<br />

Als agent van het "Bureau inlichtingen <strong>de</strong>r Ne<strong>de</strong>rlandsche<br />

Regeering" in Lon<strong>de</strong>n had ik, na<br />

terugkeer in bezet Ne<strong>de</strong>rland, als hoofdopdracht<br />

<strong>de</strong> verbinding tot stand te brengen met<br />

<strong>de</strong> commandant van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrondse groepering<br />

<strong>de</strong> "Or<strong>de</strong>dienst" (0.D.). Na <strong>de</strong> arrestaties<br />

van <strong>de</strong> eerste commandant en diens opvolger,<br />

<strong>de</strong> Overste Westerveld en Jhr. Schimmelpen-<br />

ninck wist men in Lon<strong>de</strong>n in het geheel niet wie<br />

<strong>de</strong> leiding van <strong>de</strong> 0.0. had overgenomen. De<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n om betrokkene op te sporen waren<br />

summier en dubieus en het was geen sinecure<br />

om met <strong>de</strong> grote onbeken<strong>de</strong> in contact te<br />

komen. Maar toen dit na verloop van een paar<br />

weken gelukt was en <strong>de</strong> man tegenover mij verklaar<strong>de</strong><br />

Ue leiding van Je 0.0. in han<strong>de</strong>n te hebben<br />

(hij noem<strong>de</strong> zich Chef-Staf), overhandig<strong>de</strong><br />

ik <strong>de</strong> in een sleutel verborgen, door H.M. <strong>de</strong><br />

Koningin gesanctioneer<strong>de</strong>, Boodschap van <strong>de</strong><br />

Minister van Oorlog.<br />

Uit het stuk bleek dat <strong>de</strong> boodschapper 2e Luitenant<br />

van <strong>de</strong> Koninklijke Landmacht was,<br />

waarop <strong>de</strong> heer van Santen, zoals zijn "nom <strong>de</strong><br />

guerre" luid<strong>de</strong>, mij vroeg: "Van welk wapen?".<br />

Toen ik antwoord<strong>de</strong>: "Van <strong>de</strong> cavalerie", keek<br />

hij mij doordringend aan, doch reageer<strong>de</strong> niet.<br />

Vele maan<strong>de</strong>n van intensief contact volg<strong>de</strong>n,


waarbij <strong>de</strong> berichtenwisseling met Lon<strong>de</strong>n, o.m.<br />

ter voorbereiding van het Militair Gezag tij<strong>de</strong>ns<br />

een interregnum bij <strong>de</strong> aftocht van <strong>de</strong> duitsers,<br />

allengs frequenter werd. Maar mijn koppelgenoot,<br />

<strong>de</strong> telegrafist Hein Letteboer, zag steeds<br />

kans <strong>de</strong> co<strong>de</strong>-telegrammen, niettegenstaan<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> veelal voorkomen<strong>de</strong> atmosferische storingen<br />

op tijd eruit te krijgen en te ontvangen.<br />

Ik moest <strong>de</strong> heer van Santen beloven nimmer<br />

te zullen pogen achtei zijn ware i<strong>de</strong>iititeit te komen<br />

en hoewel ik opdracht had dit juist wèl te<br />

doen - want Lon<strong>de</strong>n wil<strong>de</strong> weten met wie men<br />

te doen had - bleef mij geen keus, overtuigd als<br />

ik was, om re<strong>de</strong>nen van security, van <strong>de</strong> juistheid<br />

van zijn conditio sine qua non. Het is hier<br />

niet <strong>de</strong> plaats - gezien mijn opzet om een speciaal<br />

voorval uit 1944 te releveren - in te gaan<br />

op <strong>de</strong> organisatie en het werk van <strong>de</strong> O.D. Volstaan<br />

kan wor<strong>de</strong>n met vast te stellen dat <strong>de</strong> heer<br />

Van Santen, zoals bij <strong>de</strong> bevrijding bekend werd,<br />

als een "<strong>de</strong>us ex machina" <strong>de</strong> touwtjes van <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rgrondse organisatie in han<strong>de</strong>n had. Hij<br />

fietste pijlsnel op z'n racefiets van <strong>de</strong> ene ren-<br />

1<br />

Archief/Ver ,<br />

<strong>In</strong>v.ni. ................... Reg.nr.<br />

MELDT 199§.<br />

Datum -<br />

<strong>de</strong>z-vous naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re. Zo snel, zei<strong>de</strong>n zijn<br />

me<strong>de</strong>werkers, dat razzia's en S.D.-valstrikken<br />

geen vat op hem had<strong>de</strong>n.<br />

<strong>In</strong> dit opzicht,ging het met mij min<strong>de</strong>r fortuinlijk<br />

en in februari 1944 werd ik gearresteerd. Na een<br />

"Dauervernehmung" kwam ik in Haaren in <strong>de</strong><br />

cel terecht, waar ik vele maan<strong>de</strong>n "einzelhaft"<br />

en zon<strong>de</strong>r ook maar één letter te kunnen lezen<br />

heb doorgebracht. Ein<strong>de</strong>lijk werd toestemming<br />

gegeven een boek uit <strong>de</strong> bibliotheek aan te vragen,<br />

waarbij mijn keus viel op een werk over <strong>de</strong><br />

ne<strong>de</strong>rlandse schil<strong>de</strong>rkunst.<br />

Het was een ou<strong>de</strong>rwets standaardwerk en toen,<br />

ai bla<strong>de</strong>rend, het boek op een willekeurige blad-<br />

'i<strong>de</strong> openviel, vertoon<strong>de</strong> het een schil<strong>de</strong>rij met<br />

een manspersoon die, kennelijk al spreken<strong>de</strong>,<br />

oen handschoen aantrekt. "Die lijkt waarempel<br />

op <strong>de</strong> heer van Santen" was mijn eerste reactie<br />

bij het bezien van het portret.<br />

Er stond geen beschrijving on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> reproductie,<br />

doch alleen maar een nummertje. Bij het opzoeken<br />

ervan in <strong>de</strong> tekst bleek het een van <strong>de</strong><br />

meest bijzon<strong>de</strong>re werken van Rembrandt te zijn:<br />

het portret van <strong>de</strong> Amsterdamse burgemeester<br />

Jan Six. Het hing en hangt nog steeds in het<br />

Six-huis, Amstel 218, doch ik had het toentertijd<br />

nimmer gezien, noch afgebeeld, noch in werkelijkheid.<br />

<strong>In</strong> een later stadium van <strong>de</strong> verhoren vroeg een<br />

S.D.-er mij of ik "<strong>de</strong>r Rittmeister Freiherr von<br />

Six" ook ken<strong>de</strong>. Die ken<strong>de</strong> ik natuurlijk niet,<br />

maar ik schrok wel, want op hetzelf<strong>de</strong> moment<br />

realiseer<strong>de</strong> ik mij dat mijn "<strong>herkenning</strong> door<br />

mid<strong>de</strong>l van gelijkenis" juist was geweest en dat<br />

<strong>de</strong> S.D. hem blijkbaar op <strong>de</strong> korrel had. Wat dit<br />

laatste betreft is het gelukkig goed afgelopen,<br />

me<strong>de</strong> dank zij <strong>de</strong> haarscherpe beoor<strong>de</strong>lingen<br />

van Six in het algemeen en in casu ten aanzien<br />

van <strong>de</strong> security.<br />

Voor <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> or<strong>de</strong> teken ik hier nog bij aan dat<br />

ik als jongste 2e luitenant van het Wapen <strong>de</strong><br />

toenmalige res. Ritmeester Six vóór <strong>de</strong> oorlog<br />

in dienst nimmer had ontmoet. Ik begreep dan<br />

ook zijn vorsen<strong>de</strong> blik bij <strong>de</strong> eerste ontmoeting,<br />

toen bleek dat ik een wapengenoot was, waarbij<br />

zijn ware i<strong>de</strong>ntiteit in het geding zou kunnen komen.<br />

Nu ik Rembrandt's portret meermalen heb bewon<strong>de</strong>rd,<br />

frappeert mij steeds weer niet alleen<br />

<strong>de</strong> gelijkenis in <strong>de</strong> gelaatstrekken (hoewel in<br />

1944 <strong>de</strong> leeftij<strong>de</strong>n natuurlijk meer accoor<strong>de</strong>er<strong>de</strong>n),<br />

doch evenzeer een overeenkomst in habitus<br />

tussen <strong>de</strong> 17e eeuwse burgemeester en oe<br />

huidige nestor van ons Wapen.<br />

Het werpt opnieuw - en wel uit een overwachte<br />

hoek - een zeer speciaal licht op <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rkunst<br />

van Rembrandt wanneer een nazaat, blijkbaar<br />

dank zij een goe<strong>de</strong> gelijkenis, wordt herkend<br />

van het portret van een voorva<strong>de</strong>r van een<br />

10-tal generaties gele<strong>de</strong>n.


Veel auto's<br />

te hard in<br />

's-Graveland<br />

's-GRAVELAND — Veel autobestuur<strong>de</strong>rs<br />

blijken het nog niet zo nauw<br />

te nemen met <strong>de</strong> maximum toegestane<br />

snelheid op het Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

in 's-Graveland, alhoewel dat <strong>de</strong><br />

politie herhaal<strong>de</strong>lijk aan het controleren<br />

is.<br />

Gisteren zijn 116 automobilisten op<br />

<strong>de</strong> bon geslingerd tij<strong>de</strong>ns korte<br />

snelheidscontroles 's morgens en 's<br />

middags. De snelste reed 86 kilometer<br />

per uur. Op het Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

is 50 kilometer per uur toegestaan.


Provincie positief over<br />

Ankeveense sportvel<strong>de</strong>n<br />

's-GRAVELAND — Er is weer hoop<br />

voor <strong>de</strong> sport in Ankeveen. <strong>In</strong> antwoord<br />

op wagen van Co <strong>de</strong> Kloet<br />

(Dorpsbelangen) <strong>de</strong>el<strong>de</strong> burgemeester<br />

Van <strong>de</strong> Walle gisteravond aan <strong>de</strong> gemeenteraad<br />

mee dat <strong>de</strong> provinciale<br />

planologische commissie (PPC) een positief<br />

advies heeft geformuleerd ten<br />

aanzien van het bestemmingsplan Ankeveen.<br />

Dat opent wellicht <strong>de</strong> weg naar<br />

een <strong>de</strong>finitief plan, dat op afzienbare<br />

termijn uitgevoerd zou kunnen gaan<br />

wor<strong>de</strong>n<br />

De heer De Kloet vroeg argeloos hoe<br />

het er voor stond met <strong>de</strong> uitbreiding<br />

van <strong>de</strong> Ankeveense sportvel<strong>de</strong>n. De<br />

burgemeester <strong>de</strong>el<strong>de</strong> mee dat even voor<br />

<strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring begon hem het<br />

bericht had bereikt dat <strong>de</strong> PPC eer<strong>de</strong>r<br />

ingenomen afwijzen<strong>de</strong> opvattingen ten<br />

aanzien van het sportgebeuren in Ankeveen<br />

had verlaten.<br />

Woensdag bracht een door burgemeester<br />

Van <strong>de</strong> Walle gelei<strong>de</strong> gemeentelijke<br />

<strong>de</strong>legatie een bezoek aan het<br />

provinciekantoor. „Ik heb voor <strong>de</strong><br />

commissie zeer indringend gesproken<br />

over <strong>de</strong> situatie in Ankeveen, en gewezen<br />

op <strong>de</strong> overeenstemming met Natuurmonumenten<br />

ten aanzien van <strong>de</strong><br />

sportvel<strong>de</strong>n", vertel<strong>de</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

De provinciale instanties, die het bestemmingsplan<br />

Ankeveen al geruime -<br />

tijd ophou<strong>de</strong>n, koester<strong>de</strong>n tot nu toe<br />

ernstige bezwaren tegen <strong>de</strong> situering<br />

van <strong>de</strong> uitbreiding van <strong>de</strong> vel<strong>de</strong>n van<br />

ASV. <strong>Een</strong> twee<strong>de</strong> veld moet aan <strong>de</strong><br />

overzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> wetering ten oosten<br />

van het huidige veld komen te liggen,<br />

en ook zijn in het plan twee tennisbanen<br />

gedacht.<br />

Enige maan<strong>de</strong>n gele<strong>de</strong>n was <strong>de</strong> gemeente<br />

al begonnen met het voorberei<strong>de</strong>n<br />

van een verkorte bestemmingsplanprocedure<br />

voor <strong>de</strong> woningbouw,<br />

die in het bestemmingsplan is opgenomen.<br />

Burgemeester Van <strong>de</strong> Walle <strong>de</strong>el<strong>de</strong><br />

op vragen van Rob Lichthart (D'66)<br />

mee dat binnenkort een opdracht<br />

wordt geformuleerd voor <strong>de</strong> uitwerking<br />

van het bestemmingsplan Buitengebied.<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong>cember stel<strong>de</strong> <strong>de</strong> raad<br />

voor dit plan al een ton ter beschikking.<br />

Het plan Buitengebied zal vrijwel geheel<br />

Kortenhoef en Ankeveen ten<br />

noor<strong>de</strong>n van het Hilversums kanaal<br />

omvatten, voorzover het gaat om <strong>de</strong><br />

gebie<strong>de</strong>n buiten <strong>de</strong> bebouw<strong>de</strong> kom.<br />

Voor het plan mag het ste<strong>de</strong>bouwkundig<br />

bureau, dat <strong>de</strong> opdracht voor het<br />

plan krijgt, gebruik maken van het<br />

beheersplan dat Natuurmonumenten<br />

heeft gemaakt voor haar eigendommen<br />

in dit gebied.


CDA niet eens met financiële kant<br />

Overname van <strong>de</strong> centrale<br />

antenne maand uitgesteld<br />

(Van onze verslaggever)<br />

's-GRAVELAND - De overdracht<br />

van <strong>de</strong> centrale antenne-inrichtingen<br />

in Kortenhoef en Ankeveen van <strong>de</strong><br />

woningbouwvereniging aan <strong>de</strong> gemeente<br />

is een maand uitgesteld. Op<br />

voorstel van CDA-fractielei<strong>de</strong>r Harry<br />

Veltman is <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling verschoven<br />

naar <strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring van maart.<br />

De raad ging zon<strong>de</strong>r morren akkoord<br />

en om uiteenlopen<strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen in meer<strong>de</strong>rheid<br />

met het voorstel mee.<br />

Het CDA was van mening dat het<br />

voorstel dat het college aan <strong>de</strong> raad had<br />

voorgelegd te zeer afweek van het<br />

aanvankelijke, in <strong>de</strong> begrotingsverga<strong>de</strong>ringen<br />

van januari en februari toegelichte<br />

standpunt van b. en w. Ook<br />

verschilt <strong>de</strong> wijze waarop het college<br />

<strong>de</strong> kosten van <strong>de</strong> overname - ruim 7 ton<br />

- wil financieren in <strong>de</strong> ogen van het<br />

CDA te zeer van wat in <strong>de</strong> raadcommissie<br />

voor financieën besproken is.<br />

Daar komt dan nog bij dat volgens <strong>de</strong><br />

CDA-fractie een aparte regeling nodig<br />

is voor <strong>de</strong> status van <strong>de</strong> Ankeveense<br />

centrale antenne en er nog afspraken<br />

dienen te wor<strong>de</strong>n gemaakt voor eventuele<br />

teruggave van <strong>de</strong> entreegel<strong>de</strong>n.<br />

Ten aanzien van <strong>de</strong> financiering van <strong>de</strong><br />

zeven ton geeft het CDA <strong>de</strong> voorkeur<br />

aan het opsouperen van <strong>de</strong> overwinst<br />

van het gasbedrijf van het GEB-Hilversum<br />

boven een lening uit <strong>de</strong> eigen<br />

saldi-reserves en het vervroegd aflossing<br />

van een lening van f 338.000. Het<br />

college achtte het vertrouwen op die<br />

overwinst een te groot risico.<br />

De afwezigheid van Joke van Raam<br />

(progr.) was voor Rie Boeve (progr) en<br />

Wim <strong>de</strong> Kwant (Alg. Belang) re<strong>de</strong>n in<br />

te stemmen met het uitstel. Voor wethou<strong>de</strong>r<br />

Carla Folkers (VVD) tel<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

ziekte van haar collega Fiering. Alleen<br />

Co <strong>de</strong> Kloet (Dorpsbelangen) was tegen<br />

het voorstel, temeer omdat <strong>de</strong> voorbereiding<br />

in <strong>de</strong> commissie financiën in<br />

zijn ogen bijzon<strong>de</strong>r grondig zijn geweest.


Bij wijze van uitzon<strong>de</strong>ring<br />

's-Gravelandse huizen<br />

ook voor Hilversummers<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

'a-GRAVELAND liet is nog niet<br />

geheel zeker, 'of <strong>de</strong> bouw van <strong>de</strong> zeven<br />

premiekoopwoningen op <strong>de</strong> hoek van<br />

<strong>de</strong> Koningirmeweg en <strong>de</strong> Bernard van<br />

Beeklaan ook werkelijk doorgaat. Gisteravond<br />

hechtte <strong>de</strong> raad in 's-<br />

Graveland wel zijn goedkeuring aan<br />

een exploitatieovereenkomst tussen<br />

gemeente en bouwer Ter Steege uit<br />

Rijssen. Maar tegelijkertijd wer<strong>de</strong>n er<br />

wat wijzigingen in aangebracht. De<br />

bouwer had geëist dat hij van zijn verplichtingen<br />

jegens <strong>de</strong> gemeente zou<br />

wor<strong>de</strong>n ontslagen, als hij <strong>de</strong> zeven woningen<br />

niet op 1 mei verkocht zou hebben.<br />

Dat ging <strong>de</strong> raad eigenlijk wat te<br />

ver.<br />

Er is nu al één van <strong>de</strong> woningen verkocht.<br />

Met het oog op het afsluiten van<br />

hypotheken en aanverwante zaken,<br />

vond <strong>de</strong> raad zeven weken wat al te<br />

kort om <strong>de</strong> woningen aan <strong>de</strong> 's-<br />

Gravelandse woningzoeken<strong>de</strong>n te<br />

slijten. Burgemeester Van <strong>de</strong> Walle<br />

benadrukte echter dat <strong>de</strong> bouwer in<br />

tijdnood zit, omdat <strong>de</strong> premie op <strong>de</strong><br />

woningen vervalt als niet uiterlijk over<br />

vier maan<strong>de</strong>n <strong>de</strong> begane grondvloeren<br />

van alle woningen gelegd zijn. Aangezien<br />

<strong>de</strong> woningen al erg goedkoop zijn,<br />

achtte hij het begrijpelijk dat <strong>de</strong> bouwer<br />

geen eigen risico wenst te nemen.<br />

De VVD bracht uitkomst. Fractievoorzitter<br />

Louis Albeda vroeg of het<br />

niet mogelijk is <strong>de</strong> inschrijving op <strong>de</strong><br />

woningen ook open te stellen voor inwoners<br />

van Hilversum. 's-Graveland<br />

"leent" voor het komen<strong>de</strong> jaar een<br />

aantal aan Hilversum toegewezen<br />

premiekoopwoningen. De aan Hilversummers<br />

gegun<strong>de</strong> woningen zou<strong>de</strong>n in<br />

een later stadium niet meer aan <strong>de</strong><br />

buurgemeente teruggegeven hoeven te<br />

wor<strong>de</strong>n. De raad stel<strong>de</strong> wel <strong>de</strong> eis dat<br />

's-Gravelan<strong>de</strong>rs voorrang genieten<br />

boven Hilversummers.<br />

De 's-Gravelandse bouwnota schrijft<br />

voor dat in <strong>de</strong> gemeente uitsluitend<br />

voor eigen woningzoeken <strong>de</strong> gebouwd<br />

wordt. Omdat <strong>de</strong> woningen, waar al<br />

geruime tijd mee getobd wordt, voor <strong>de</strong><br />

gemeente te behou<strong>de</strong>n, ging <strong>de</strong> raad<br />

met <strong>de</strong> constructie van <strong>de</strong> heer Albeda<br />

akkoord. Al enige tijd wordt in bepaal<strong>de</strong><br />

politieke kringen gedacht over<br />

<strong>de</strong> mogelijkheid <strong>de</strong> bouwnota wat te<br />

versoepelen.


Raad 's-Graveland eens met college<br />

Welzijnsplan lokt geen<br />

politieke discussie uit<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND - „Ik hoop dat ze er<br />

geen genoegen mee nemen", zei Dorpsbelangenraadslid<br />

Co <strong>de</strong> Kloet over <strong>de</strong><br />

vaststelling gisteravond door <strong>de</strong> gemeenteraad<br />

van het gemeentelijke<br />

welzijnsplan. Met het plan stelt <strong>de</strong> raad<br />

vast welke verenigingen en organisaties<br />

wel en welke geen subsidie krijgen,<br />

en hoeveel dat dan wel is. De „hoop"<br />

van <strong>de</strong> heer De Kloet betrof <strong>de</strong> 's-<br />

Gravelandse wereldwinkel, die in het<br />

plan niet meer voorkomt wegens een<br />

interventie van VVD en CDA geduren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> begrotingsbehan<strong>de</strong>ling.<br />

Het was voor niemand een re<strong>de</strong>n om<br />

het welzijnsplan af te wijzen. De<br />

plaatselijke oppositie liet evenwel niet<br />

na <strong>de</strong> beleidsomkering die ten aanzien<br />

Jan <strong>de</strong> wereldwinkel heeft plaatsgewon<strong>de</strong>n,<br />

nog eens voor het voetlicht te<br />

falen. De heer De Kloet ging daarin<br />

ets ver<strong>de</strong>r dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren, en gaf boiendien<br />

als zijn mening dat <strong>de</strong> wereld-<br />

Kinkel een goe<strong>de</strong>•kans op slagen heeft<br />

als het weigeren van <strong>de</strong> subsidie wordt<br />

aangevochten. De wereldwinkel geloot<br />

een gemeentelijke bijdrage van<br />

.ets meer dan driehon<strong>de</strong>rd gul<strong>de</strong>n.<br />

Rie Boeve (progr.) vroeg aandacht<br />

voor een opmerkelijke ten<strong>de</strong>ns in het<br />

welzijnsplan. Terwijl <strong>de</strong> kosten stijgen,<br />

zijn veel subsidies afgenomen. Zij verzocht<br />

het college tijdsig in te grijpen,<br />

als hierdoor het werk van bepaal<strong>de</strong><br />

organisaties, zoals bijvoorbeeld <strong>de</strong>w<br />

peuterspeelzalen, gevaar gaat lopen.<br />

De burgemeester beloof<strong>de</strong> op te zullen<br />

letten.<br />

De heer De Kloet vroeg het college<br />

om na te gaan wat <strong>de</strong> 's-Gravelandse<br />

positie is ten opzichte van <strong>de</strong> Hilversumse<br />

muziekschool, als er in september<br />

een nieuwe regeling komt. Nu al<br />

zou<strong>de</strong>n 's-Gravelandse leerlingen er<br />

erg bekaaid afkomen, se<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> gemeente<br />

<strong>de</strong> subsidiëring van <strong>de</strong> school<br />

heeft gestaakt. Na <strong>de</strong> zomervakantie<br />

zou dat volgens onbevestigen<strong>de</strong> berichten<br />

nog erger wor<strong>de</strong>n.<br />

Ondanks enige discussie kreeg <strong>de</strong><br />

Hilversumse Kin<strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij geen<br />

bijdrage uit <strong>de</strong> 's-Gravelandse pot. De<br />

belangstelling van <strong>de</strong> scholen is te gering,<br />

en op in ondui<strong>de</strong>lijke, niet door <strong>de</strong><br />

Kin<strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij bevestig<strong>de</strong> berichten<br />

over individueel bezoek vanuit 's-<br />

Graveland wil<strong>de</strong> het college niet ingaan.<br />

Evenmin trouwens als een<br />

meer<strong>de</strong>rheid van <strong>de</strong> raad, die liet<br />

doorschemeren dat <strong>de</strong> gemeente voldoen<strong>de</strong><br />

boer<strong>de</strong>rijen telt om <strong>de</strong> plaatselijke<br />

jeugfd geheel en al aan zijn en<br />

haar trekken te laten komen in<br />

agrarich opzicht.<br />

De Kortenhoefse carnavalsvereniging<br />

De Turftrappers kreeg wel<br />

subsidie, en wel ruim 1200 gul<strong>de</strong>n. De<br />

meester raadsle<strong>de</strong>n sputter<strong>de</strong>n over dit<br />

geld. Alleen <strong>de</strong> heer Albeda(s/VD) trok<br />

consequenties uit het gemopper over<br />

ontbreken<strong>de</strong> en ondui<strong>de</strong>lijke cijfers.<br />

Als <strong>de</strong> Turftrappers niet zijn cijfers<br />

over 1983 alsnog in overeenstemming<br />

met zijn statuten laat controleren,<br />

vervalt <strong>de</strong> subsidie, stel<strong>de</strong> <strong>de</strong> heer Albeda<br />

voor.


Prof. Koopmans<br />

(Nobelprijs)<br />

overle<strong>de</strong>n.<br />

NEW HAVEN (AFP, ANP) - De<br />

Amerikaanse econoom van Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

afkomst, prof. Tjalling<br />

C. Koopmans, die in 1975 <strong>de</strong><br />

Nobelprijs voor economie kreeg,<br />

is op 74-jarige leeftijd overle<strong>de</strong>n<br />

in het ziekenhuis van Yale-New<br />

Haven.<br />

Tjalling Charles Koopmans, die<br />

in 1910 in 's-Graveland werd geboren,<br />

promoveer<strong>de</strong> in 1936 in<br />

Lei<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> natuurkun<strong>de</strong>,<br />

waarna hij docent was aan <strong>de</strong><br />

Economische Hogeschool in<br />

Rotterdam (1936-'38) en financieel<br />

<strong>de</strong>skundige bij <strong>de</strong> Volkenbond<br />

(1938-'40). <strong>In</strong> 1940 vertrok<br />

hij naar <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Staten.<br />

Van 1946 tot 1955 doceer<strong>de</strong> hij<br />

aan <strong>de</strong> universiteit van Chicago<br />

en vanaf 1955 aan <strong>de</strong> universiteit<br />

van Yale.<br />

<strong>In</strong> 1975 <strong>de</strong>el<strong>de</strong> Koopmans <strong>de</strong><br />

Nobelprijs voor economie met<br />

Leonid Kantorovitsj uit <strong>de</strong> Sowjet-Unie.<br />

De twee, die los van<br />

elkaar had<strong>de</strong>n gewerkt, kregen<br />

<strong>de</strong> prijs voor het opstellen van<br />

bepaal<strong>de</strong> econometrische mo<strong>de</strong>llen.<br />

Hiermee lever<strong>de</strong>n zij een<br />

wezenlijke bijdage aan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoekingen<br />

naar <strong>de</strong> samenhang<br />

tussen produktie en produktiemid<strong>de</strong>len.


(Van een onzer verslaggevers)<br />

's-GRA'VELAND — Het aantal autoinbraken<br />

in <strong>de</strong> gemeenten 's-<br />

Graveland en Ne<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n Berg is<br />

in 1984 verdubbeld, in vergelijking met<br />

<strong>de</strong> cijfers van het jaar daarvoor. Maar<br />

daar staat tegenover dat het beroep dat<br />

<strong>de</strong> bevolking , op <strong>de</strong> politie <strong>de</strong>ed bij familie-<br />

of burenruzies drastisch terugliep.<br />

Dit is een willekeurige greep uit <strong>de</strong><br />

cijfers van het jaarverslag 1984 van <strong>de</strong><br />

groep 's-Graveland van <strong>de</strong> rijkspolitie.<br />

Het afgelopen jaar is een rustig jaar<br />

geweest, luidt <strong>de</strong> conclusie van groepscommandant<br />

adjudant Bakker, die<br />

drie maan<strong>de</strong>n.gele<strong>de</strong>n aantrad als opvolger<br />

van <strong>de</strong> heer Jager.<br />

Het belangrijkste wapenfeit was het<br />

ingrijpen enkele maan<strong>de</strong>n gele<strong>de</strong>n dat<br />

leid<strong>de</strong> tot het oplossen van een reeks<br />

van misdrijven als overvallen, auto-<br />

Ondanks verdubbeling aantal auto-inbraken<br />

Politie 's-Graveland<br />

beleef<strong>de</strong> rustig 1984<br />

diefstal, verzekeringsfrau<strong>de</strong>, brandstichting<br />

en, bedreiging, in samenwerking<br />

met an<strong>de</strong>re politie-instanties in<br />

het Gooi. Het on<strong>de</strong>rzoek in <strong>de</strong>ze zaak<br />

zal, aldus het rapport, echter nog enige<br />

tijd vergen.<br />

<strong>Een</strong> an<strong>de</strong>re belangrijke prestatie is<br />

dat net als in 1983 geen officiële klachten<br />

tegen <strong>de</strong> politie, wer<strong>de</strong>n ingediend.<br />

Het aantal scha<strong>de</strong>gevallen met sur-<br />

veil lance-auto's liep van 8 naar 3 terug.<br />

Daar staat tegenoVer dat het aantal<br />

overuren van <strong>de</strong> omstreeks twintig le<strong>de</strong>n<br />

tellen<strong>de</strong> groep verdubbel<strong>de</strong> tot in<br />

totaal zo'n 150 mandagen.<br />

<strong>In</strong> het algemeen nam het aantal vernielingen<br />

sterk toe, met 54 tot 86. Het<br />

aantal inbraken bleef gelijk én het<br />

aantal autoinbraken vertweevoudig<strong>de</strong>.<br />

Op het Zui<strong>de</strong>reind, op <strong>de</strong> Vreelandse-<br />

VRIJDAG 8 MAART 1985<br />

weg ter hoogte van <strong>de</strong> kruising met het<br />

Noor<strong>de</strong>rei o<strong>de</strong> en op <strong>de</strong> kruising van <strong>de</strong><br />

Vreelandseweg met <strong>de</strong> Kortenhoefsedijk<br />

vielen drie verkeersdo<strong>de</strong>n te betreuren,<br />

één meer dan in 1983. Gelukkig<br />

stond daar tegenover dat het aantal<br />

gewon<strong>de</strong>n in het verkeer scherp afnam<br />

van 71 naar 48.<br />

Het aantal opgemaakte processenverbaal<br />

bewoog zich in een dalen<strong>de</strong><br />

lijn. Er was een teruggang van bijna<br />

een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> te constateren, van 2446 'luur<br />

1576. De oorzaak mag volgens <strong>de</strong><br />

groepsleiding niet zozeer gezocht wor<strong>de</strong>n<br />

in een meer gezagsgetrouw gedrag<br />

van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>mens, maar in het grote<br />

aantal keren dat <strong>de</strong> groep 's-G ra veland<br />

een <strong>de</strong>el van zijn bezetting heef t moeten<br />

"uitlenen", en enkele ziektegevallen.<br />

Parallel aan <strong>de</strong> daling van <strong>de</strong> bekeuringen<br />

bewoog zich het bedrag van<br />

<strong>de</strong> geïn<strong>de</strong> boetes: een daling met ruim<br />

een kwart tot f 34.300.


Aanleg begint over drie weken<br />

Ruime interesse voor<br />

riolering van Emmaweg<br />

(Van een onzer verslaggevers)<br />

KORTENHOEF — Over ongeveer<br />

drie weken wordt een begin gemaakt<br />

met <strong>de</strong> aanleg van riolering aan <strong>de</strong><br />

Emmaweg in Kortenhoef. Het werk<br />

zal, als alles volgens plan en wens verloopt,<br />

een maand of drie gaan duren.<br />

liet streven van <strong>de</strong> gemeente is dat <strong>de</strong><br />

woningen en bedrijven Met langer dan<br />

één dag geheel onbereikbaar zullen<br />

zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dit<br />

heeft het gemeentebestuur gisteravond<br />

beloofd op <strong>de</strong> verhoudingsgewijs goed<br />

bezochte hoorzitting in <strong>de</strong> brandweerkazerne.<br />

Bij afwezigheid van wethou<strong>de</strong>rs zat<br />

burgemeester P.J.M. van <strong>de</strong> Walle <strong>de</strong><br />

bijeenkomst voor. Hij werd geflankeerd<br />

door <strong>de</strong> top van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />

openbare werken, directeur Van Putten<br />

en adjunct-directeur Terlouw. De<br />

burgemeester leg<strong>de</strong> uit dat dit voorlopig<br />

laatste stukje riolering dat in <strong>de</strong><br />

gemeente wordt aangelegd, een goe<strong>de</strong><br />

800.000 gul<strong>de</strong>n gaat kosten.<br />

Hij vergat er niet bij te zeggen dat <strong>de</strong><br />

gemeente, wat riolering betreft lang<br />

een achtergebleven gebied is gebleven,<br />

en dat pas <strong>de</strong> laatste jaren opdat gebied<br />

actie is on<strong>de</strong>rnomen. Alleen <strong>de</strong> Loodijk,<br />

Leeuwenlaan en <strong>de</strong> 's-Gravenlandse<br />

Vaartweg met Kromme Ra<strong>de</strong>, en<br />

Kleizuwe zullen het voorlopig zon<strong>de</strong>r<br />

riool moeten blijven stellen.<br />

De Emmaweg krijgt een zogenaamd<br />

"drukrioleringssysteem", zoals dat bijvoorbeeld<br />

ook in Ankeveen en langs <strong>de</strong><br />

Kortenhoefsedijk en Moleneind is toegepast.<br />

Het rioolwater wordt on<strong>de</strong>r<br />

druk door <strong>de</strong> smalle (7,5 tot 11 cm) leiding<br />

gepompt. De woningen langs <strong>de</strong><br />

Emmaweg zullen allemaal moeten<br />

aansluiten op het riool. Als dat tegelijkertijd<br />

met <strong>de</strong> aanleg van <strong>de</strong> riolering<br />

en door <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> aannemer gebeurt,<br />

kost dat maximaal f 952.<br />

De gemeente past <strong>de</strong> rest bij. Wie een<br />

eigen aannemer in <strong>de</strong> arm neemt, kan<br />

niet rekenen op een financiële bijdrage<br />

van <strong>de</strong> gemeente. Wel wordt zon<strong>de</strong>r<br />

kosten <strong>de</strong> eventueel aanwezige sceptic<br />

tank geleegd, en met iand gevuld. <strong>In</strong><br />

verband met het aflopen van <strong>de</strong> rijksbijdragen<br />

voor <strong>de</strong> aanleg van riolering<br />

moet het karwei voor 1 juli gereed zijn,<br />

inclusief <strong>de</strong> aansluiting van <strong>de</strong> woningen.<br />

De. omstreeks <strong>de</strong>rtig belangstellen<strong>de</strong>n,<br />

op een totaal van iets meer dan<br />

zestig aan te sluiten woningen, bleken<br />

weinig vragen voorradig te hebben<br />

over <strong>de</strong> riolering zelf en <strong>de</strong> mogelijke<br />

problemen die zich daarbij zou<strong>de</strong>n<br />

kunnen voordoen. De uitgebrei<strong>de</strong> toelichting<br />

van <strong>de</strong> heer Van Putten op <strong>de</strong><br />

plannen, verschafte <strong>de</strong> toehoor<strong>de</strong>rs<br />

kennelijk voldoen<strong>de</strong> dui<strong>de</strong>lijkheid .<br />

Ook <strong>de</strong> overeenkomsten, die <strong>de</strong> gemeente<br />

met een aantal bewoners zal<br />

moeten sluiten, omdat in hun grond een<br />

rioolput of een leiding moet komen te<br />

liggen, wekten weinig tot geen<br />

nieuwsgierigheid.<br />

De belangstelling ging meer uit naar<br />

<strong>de</strong> weg. De raad heeft onlangs besloten<br />

dat <strong>de</strong> Emmaweg na <strong>de</strong> rioleringsaanleg,<br />

gereconstrueerd mag wor<strong>de</strong>n.<br />

Dat is on<strong>de</strong>rmeer nodig omdat het riool<br />

in <strong>de</strong> weg komt te liggen. De gemeente<br />

heeft daarvoor gekozen omdat tegelijkertijd<br />

met <strong>de</strong> rioolaanleg <strong>de</strong> nutsbedrijven<br />

nieuwe leidingen willen<br />

aanbrengen.<br />

De klachten over hard rij<strong>de</strong>n waren<br />

in <strong>de</strong> meer<strong>de</strong>rheid. Er werd gevraagd<br />

om verkeersdrempels en om een<br />

trottoir ruwweg tussen <strong>de</strong> Oranjeweg<br />

en het bruggetje ter hoogte van Gooilust.<br />

De heren achter <strong>de</strong> tafel beloof<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n in die richting te<br />

zullen bekijken. De heer Van Putten<br />

leg<strong>de</strong> uit dat <strong>de</strong> weg met <strong>de</strong> reconstructie<br />

niet bre<strong>de</strong>r zal wor<strong>de</strong>n, al zal<br />

wel een aantal onnodig hin<strong>de</strong>rlijke<br />

kronkels verdwijnen,


Als je voor iemand iets betekent,<br />

heb je niet voor niets geleefd.<br />

Hierbij geven wij u kennis dat wij thuis, op <strong>de</strong><br />

plaats waar hij het liefste was, na een moedig<br />

gedragen korte ziekte, afscheid hebben moeten<br />

nemen van mijn onvergetelijke man, onze allerliefste<br />

va<strong>de</strong>r en opa<br />

GIJSBERTUS GERARDUS JANMAAT<br />

GIJS<br />

echtgenoot van<br />

Maria Josephina Janmaat-van Kesteren<br />

op <strong>de</strong> leeftijd van 59 jaar.<br />

Allen die hem gekend hebben<br />

weten wat een leegte hij bij ons achterlaat.<br />

9 maart 1985.<br />

Pieter van <strong>de</strong>r Leelaan 5,<br />

1241 CG Kortenhoef.<br />

M. J. Janmaat-van Kesteren<br />

Mariëlle en Harm<br />

Hiske<br />

Koen en Anneke<br />

Eric en Marjon<br />

Angela en Ad<br />

Samen rond hem vieren wij <strong>de</strong> Avondmis op<br />

dinsdag 12 maart as. in <strong>de</strong> parochiekerk van <strong>de</strong><br />

H. Antonius van Padua, Kerklaan 26 te Kortenhoef,<br />

om 19.00 uur, waarna gelegenheid tot afscheid<br />

nemen in <strong>de</strong> kerk.<br />

Gelegenheid tot condoleren in „'t Achterom",<br />

achter <strong>de</strong> parochiekerk, om 19.45 uur.<br />

De H. Eucharistieviering zal wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n<br />

woensdag 13 maart a.s., om 11.00 uur, in <strong>de</strong> parochiekerk,<br />

waarna aansluitend <strong>de</strong> begrafenis zal<br />

plaatshebben op het St. Antoniuskerkhof aldaar.<br />

Liever geen bezoek aan huis.


<strong>Een</strong> foto van<br />

het echte<br />

bevrijdingsfeest<br />

's-GRAVELAND — Op vrijdag 12 mei<br />

1945, een week na <strong>de</strong> officiële overgave<br />

van <strong>de</strong> Duitse legers, trok een feestelijke<br />

optocht door 's-Graveland en<br />

Kortenhoef. <strong>Een</strong> optocht die, voorafgegaan<br />

door pantserwagens van het<br />

Engelse leger, vanaf <strong>de</strong> Leeuwenlaan<br />

het Noor<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> opging, en vervolgens<br />

na door zowel oud- als nieuw-<br />

Kortenhoef getrokken te zijn via <strong>de</strong><br />

Vreelandseweg terugkeer<strong>de</strong> naar het<br />

Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>.<br />

Het 's-Gravelandse raadslid Dick 't<br />

Hoen is van plan <strong>de</strong> feestelijkhe<strong>de</strong>n<br />

van toen een rol te laten spelen in <strong>de</strong><br />

officiële her<strong>de</strong>nking die dit jaar plaats<br />

vindt bij <strong>de</strong> viering van <strong>de</strong> 40ste bevrijdingsdag.<br />

Hij is daarvoor al geruime<br />

tijd op zoek naar een foto — of een<br />

an<strong>de</strong>re min of meer getrouwe afbeelding<br />

— van het feest zoals dat plaatsvond<br />

op het moment dat <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

Wereldoorlog nog maar net afgelopen<br />

was en op het punt stond om geschie<strong>de</strong>nis<br />

te wor<strong>de</strong>n.<br />

Dick 't Hoen zou graag willen dat<br />

mensen die een <strong>de</strong>rgelijke afbeelding<br />

bezitten, of vermoe<strong>de</strong>n waar er één gevon<strong>de</strong>n<br />

zou kunnen wor<strong>de</strong>n, via <strong>de</strong> gemeente<br />

's-Graveland (telefoon<br />

135-61324) contact met hem opnemen.


Overname van<br />

cai vanavond<br />

in commissie<br />

's-GRAVELAND — De 's-<br />

Gravelandse raadcommssies voor on<strong>de</strong>rwijs<br />

en voor financiën hebben vanavond<br />

verga<strong>de</strong>ring. De commissie on<strong>de</strong>rwijs<br />

gaat voor, en begint om 7 uur,<br />

om een uur later te wor<strong>de</strong>n afgelost<br />

door <strong>de</strong> financiële <strong>de</strong>skundigen. Bei<strong>de</strong><br />

bijeenkomsten zijn openbaar en war<strong>de</strong>n<br />

gehou<strong>de</strong>n in het gemeentehuis.<br />

De verga<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> commissie<br />

on<strong>de</strong>rwijs staat in het teken van <strong>de</strong> wet<br />

op het basison<strong>de</strong>rwijs. On<strong>de</strong>rmeer komen<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> plannen voor <strong>de</strong> Ankeveense<br />

St.Jopsephschool, en <strong>de</strong> huisvestingsoverzichten<br />

van zowel<br />

openbare als bijzon<strong>de</strong>re scholen in <strong>de</strong><br />

gemeente.<br />

Het zwaarste agendapunt van <strong>de</strong><br />

commissie financiën is zon<strong>de</strong>r twijfel<br />

<strong>de</strong> overname van <strong>de</strong> centrale antennesystemen<br />

(cai) door <strong>de</strong> gemeente van <strong>de</strong><br />

woningbouwvereniging. Dit tonnen<br />

kosten<strong>de</strong> project werd an<strong>de</strong>rhalve<br />

week gele<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> gemeenteraad op<br />

voorstel van <strong>de</strong> CDA-fractie naar <strong>de</strong><br />

commissie terugverwezen.<br />

Daarnaast komt in <strong>de</strong> commissie <strong>de</strong><br />

aanschaf van persluchtmaskers voor<br />

<strong>de</strong> vrijwillige brandweer ter bespreking<br />

voor te liggen, en kan het nodige<br />

gezegd war<strong>de</strong>n over <strong>de</strong> leges voor<br />

hin<strong>de</strong>rwetvergunningen.achtervol-<br />

ging


WOENSDAG 13 MAART 1985<br />

Gemeente maakt nota om situatie te wijzigen<br />

Veel 's-Gravelandse<br />

bedrijven negeren<br />

hin<strong>de</strong>rweteisen<br />

g GRAVELAND — Van <strong>de</strong> 175 bedrijven in <strong>de</strong> gemeente á<br />

Graveland die een hin<strong>de</strong>rwetvergunning nodig hebben, voldoen<br />

er. slechts 35 aan <strong>de</strong> regels die er gesteld wor<strong>de</strong>n. Circa <strong>de</strong>rtig<br />

bedrijven beschikken over een inmd<strong>de</strong>ls achterhaal<strong>de</strong> vergunning<br />

en dan resteren nog 105 die hun werkzaamhe<strong>de</strong>n verrichten<br />

zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> papieren.<br />

Dit blijkt uit het hin<strong>de</strong>rwetuitvoeringsprogramma,<br />

in <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>ling<br />

frivool HUP genaamd, dat is opgesteld<br />

door <strong>de</strong> gemeente, die daarin werd bijgestaan<br />

door een advies- en ingenieursbureau.<br />

De volgen<strong>de</strong> stap is nu dat al die bedrijven<br />

in <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren een toepasselijke<br />

vergunning verkrijgen.<br />

Daarbij is het opstellen van een prioriteitenlijst<br />

gewenst.<strong>In</strong> <strong>de</strong> nota wordt<br />

voorgesteld via een puntensysteem een<br />

zekere rangor<strong>de</strong> aan te brengen,<br />

waarbij on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re aspecten als ligging,<br />

het gebruik van chemicaliën ,<br />

stank, geluid en trillingen na<strong>de</strong>r zullen<br />

wor<strong>de</strong>n bekeken. De bedrijven met <strong>de</strong><br />

meeste punten zijn het eerst aan <strong>de</strong><br />

beurt.<br />

De bedoeling is om ie<strong>de</strong>r jaar zo ti 25<br />

bedrijven aldus af te han<strong>de</strong>len., Dat<br />

betekent dat, als het goed is, over vijf<br />

jaar ie<strong>de</strong>reen van een goe<strong>de</strong> hin<strong>de</strong>rwetvergunning<br />

is voorzien.<br />

De afgelopen paar jaar is <strong>de</strong> gemeente<br />

in samenwerking met adviesbureau<br />

doen<strong>de</strong> geweest met het opsporen van<br />

bedrijven.Tot op he<strong>de</strong>n voors Graveland<br />

een nogal passief beleid;slechts in<br />

inci<strong>de</strong>ntele gevallen, namelijk als er<br />

klachten binnenkwamen, werd een inrichting<br />

gecontroleerd.<br />

De voorschriften waaraan een hin<strong>de</strong>rwetplichtige<br />

moet voldoen, wor<strong>de</strong>n<br />

opgesteld door het externe bureau.Per<br />

voorschrift moet dan 35 gul<strong>de</strong>n betaald<br />

wor<strong>de</strong>n,waardoor dit gemid<strong>de</strong>ld gesproken<br />

kosten<strong>de</strong>kkend is.Daarnaast<br />

moet <strong>de</strong> aanvrager betalen voor <strong>de</strong><br />

kosten (on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re advertenties) die<br />

<strong>de</strong> gemeente maakt.Overigens krijgt á<br />

Graveland voor <strong>de</strong> uitvoering van het<br />

HUP een eenmalige Rijkssubsidie.Geraamd<br />

wordt een bedrag 37.500 gul<strong>de</strong>n.<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong> huidige situatie verrichten <strong>de</strong><br />

ambtenaren zowel <strong>de</strong> voorbereiding<br />

van een vergunning als <strong>de</strong> controle op<br />

<strong>de</strong> naleving. <strong>In</strong> <strong>de</strong> toekomst moet het<br />

externe bureau het eerste <strong>de</strong>el overnemen<br />

en resteert voor <strong>de</strong> gemeente<br />

slechts <strong>de</strong> controle<br />

Sancties<br />

Wanneer <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

vergunning niet nageleefd wor<strong>de</strong>n of<br />

geweigerd wordt een vergunning aan<br />

te vragen , staan <strong>de</strong> gemeente sancties<br />

ter beschikking: sluiting van het bedrijf<br />

of opleggen van een dwangsom.<br />

Om die daadwerkelijk te kunnen uitvoeren<br />

is een goe<strong>de</strong> administratie een<br />

eerste vereiste, zo stelt <strong>de</strong> nota .<br />

Tot sluiting dient te wor<strong>de</strong>n overgegaan<br />

als een dwangsom niet tot het gewenste<br />

resultaat leidt of <strong>de</strong> overtreding<br />

zo ernstig is dat er slechts <strong>de</strong> strengste<br />

straf past. „Het college zal in dat soort<br />

gevallen <strong>de</strong>ze ingrijpen<strong>de</strong> maatregel<br />

niet uit <strong>de</strong> weg gaan" aldus <strong>de</strong> nota<br />

enigszins dreigend.Overigens is ook<br />

gebleken dat veelal een <strong>de</strong>rgelijk<br />

dreigement voldoen<strong>de</strong> is voor <strong>de</strong> vergunninghou<strong>de</strong>r<br />

om maatregelen te<br />

treffen.<br />

De nota komt morgenavond ter<br />

sprake in <strong>de</strong> commissie voor economische<br />

aangelegenhe<strong>de</strong>n, nadat <strong>de</strong> hoogte<br />

van <strong>de</strong> leges eer<strong>de</strong>r al was beoor<strong>de</strong>eld<br />

in <strong>de</strong> financiële commissie.


Kortenhoefse bootbouwers weer naar <strong>de</strong> rechter<br />

Fokke wil ein<strong>de</strong><br />

aan beslaglegging<br />

KORTENHOEF — De juridische<br />

strijd tussen <strong>de</strong> Kortenhoefse jachtbouwbedrijven<br />

Fokke bv. en Zproducts<br />

gaat onvermin<strong>de</strong>rd voort.<br />

Gisteren dagvaard<strong>de</strong> Z-products <strong>de</strong><br />

concurrent Fokke om voor een kort<br />

geding voor <strong>de</strong> vice-presi<strong>de</strong>nt van <strong>de</strong><br />

Utrechtse rechtbank, mr. E. W. <strong>de</strong><br />

Kruijff, te verschijnen. Z. products<br />

eiste opheffing van een executoriaal<br />

beslag dat Fokke op een aantal zaken<br />

van <strong>de</strong> concurrent had laten leggen.<br />

Dat was gebeurd omdat Fokke van<br />

mening is dat Z-products zich niet<br />

houdt aan het vonnis van een eer<strong>de</strong>r<br />

kort geding dat door Fokke was aangespannen.<br />

Aan <strong>de</strong>ze affaire gaat een lange geschie<strong>de</strong>nis<br />

vooraf. Ooit was er een werf<br />

(Jachtbouw Zij<strong>de</strong>rveld bv.), die Curtevenne<br />

motorkruisers bouw<strong>de</strong>. Dit bedrijf<br />

ging failliet. De rechten en <strong>de</strong><br />

merknaam Curtevenne wer<strong>de</strong>n door <strong>de</strong><br />

curator aan Fokke verkocht.<br />

Daarop verscheen Z-products ten<br />

tonele. Z-products kwam in „aanvaring"<br />

met <strong>de</strong> curator van Zij<strong>de</strong>rveld bv.<br />

en Fokke omdat zij meen<strong>de</strong> ook <strong>de</strong><br />

Curtevenne te mogen bouwen.<br />

Op 8 februari dit jaar wees <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

vice-presi<strong>de</strong>nt vonnis in een<br />

kort geding van Fokke tegen Zproducts.<br />

Z-products mocht <strong>de</strong> naam<br />

Curtevenne niet meer gebruiken. Ook<br />

mocht <strong>de</strong>ze geen boten meer bouwen<br />

die op <strong>de</strong> Curtevennes lijken. Er werd<br />

een dwangsom bepaald - v an 2500 gul<strong>de</strong>n<br />

voor ie<strong>de</strong>re dag dat Z-products niet aan<br />

dit vonnis zou voldoen. Voor Fokke was<br />

dit vonnis een re<strong>de</strong>n om Z-products<br />

nauwlettend in <strong>de</strong> gaten te hou<strong>de</strong>n. Op<br />

21 februari werd er een <strong>de</strong>urwaar<strong>de</strong>r<br />

om uit gestuurd op <strong>de</strong> stand van zaken<br />

bij Z-products op te nemen.<br />

De <strong>de</strong>urwaar<strong>de</strong>r rapporteer<strong>de</strong> dat er<br />

bij <strong>de</strong> concurrent nog twee bor<strong>de</strong>n<br />

hingen waarop <strong>de</strong> naam Curtevenne<br />

stond. Op <strong>de</strong> zitting zei één van <strong>de</strong> heren<br />

Hogenbrink (eigenaren Z-products:<br />

P. J. J. Hogenbrink en W. Hogenbrink)<br />

daarover dat er voor het woord Curtevenne<br />

„voor heen" op <strong>de</strong> bor<strong>de</strong>n was<br />

geplakt. Het zou<strong>de</strong>n dure bor<strong>de</strong>n zijn<br />

die niet één, twee, drie weggegooid<br />

kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Ze zou<strong>de</strong>n zeer binnenkort<br />

over geschil<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n.<br />

De heer Hogenbrink vertel<strong>de</strong> bovendien<br />

dat hij niet snapte waarom Fokke<br />

zo'n ophef maakte en beslag had laten<br />

leggen. Hij wil<strong>de</strong> zich wel <strong>de</strong>gelijk aan<br />

het vorige vonnis hou<strong>de</strong>n. Uitspraken<br />

die overigens in tegenspraak zijn met<br />

hetgeen hij na <strong>de</strong> vorige uitspraak<br />

tegen een verslaggever van <strong>de</strong> Gooi- en<br />

Eemlan<strong>de</strong>r zei. Hij zou toen hoger beroep<br />

aantekenen en <strong>de</strong> lopen<strong>de</strong> or<strong>de</strong>rs<br />

gewoon afwerken. Het hoger beroep is<br />

nooit aangetekend.<br />

Na het zien van <strong>de</strong> bor<strong>de</strong>n ging <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>urwaar<strong>de</strong>r ver<strong>de</strong>r voor Fokke op<br />

on<strong>de</strong>rzoek uit. Bij <strong>de</strong> Kamer van<br />

Koophan<strong>de</strong>l bleek Z-products nog<br />

steeds geregistreerd te staan on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

naam „Z-products", behan<strong>de</strong>lend on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> naam „Curtevene Jachtbouwers".<br />

Voorts vond <strong>de</strong> <strong>de</strong>urwaar<strong>de</strong>r in<br />

een aantal tijdschriften advertenties<br />

waarin Z-products met <strong>de</strong> naam Curtevenne<br />

adverteer<strong>de</strong>. <strong>In</strong> zijn pleitnota<br />

conclu<strong>de</strong>ert <strong>de</strong> raadsman, mr. P. J.<br />

Signer, namens Fokke dat Z-products<br />

vanaf het moment dat <strong>de</strong> <strong>de</strong>urwaar<strong>de</strong>r<br />

zijn on<strong>de</strong>rzoek afsloot 35.000 gul<strong>de</strong>n<br />

aan zijn cliënt schuldig was. (2500 Gul<strong>de</strong>n<br />

voor elke dag dat het vorige vonnis<br />

niet was nagekomen). Om dat bedrag te<br />

krijgen was beslag gelegd op <strong>de</strong> bezittingen<br />

van Z-products.<br />

De advocaat, mr. J. A. Vreeswijk, die<br />

voor Z-products het woord voer<strong>de</strong>,<br />

vond dat op <strong>de</strong> zitting zo veel nieuwe<br />

feiten aan het licht waren gekomen dat<br />

het hem beter leek als <strong>de</strong> zaak werd<br />

aangehou<strong>de</strong>n. Mr. De Kruijff ging op<br />

dat verzoek in en bepaal<strong>de</strong> dat <strong>de</strong><br />

voortzetting van <strong>de</strong>ze zaak komen<strong>de</strong><br />

maandag zal plaatsvindPn


Brand in<br />

leegstaand<br />

restaurant<br />

's-GRAVELAND - De brandweer<br />

van 's Graveland heeft vanochtend<br />

vroeg han<strong>de</strong>lend moeten optre<strong>de</strong>n in<br />

grill-restaurant t Vier<strong>de</strong> aan het<br />

Stichts End. Door nog onbeken<strong>de</strong><br />

oorzaak was in het pand, dat momenteel<br />

niet meer als horeca-etablissement<br />

fungeert maar waarin nog wel spullen<br />

staan, brand uitgebroken.<br />

De brandweer had het vuur snel on<strong>de</strong>r<br />

controle en was tot circa kwart<br />

voor negen bezig met nablussen. Het<br />

gebouw liep <strong>de</strong> nodige brand- en<br />

rookscha<strong>de</strong> op.


Mevrouw Van <strong>de</strong>r Horst vorig jaar september in haar nu helemaal leeg. Het gordijn voor <strong>de</strong> ramen is dicht. De<br />

winkeltje. De op <strong>de</strong> foto nog enigszins gevul<strong>de</strong> rekken zijn winkel is gesloten. (Foto: Stevens)


Na acht maan<strong>de</strong>n nog geen vergoeding<br />

Van <strong>de</strong>r Horst sluit<br />

<strong>de</strong>finitief slijterij<br />

(Van onze me<strong>de</strong>werker<br />

Jan-Jaap <strong>de</strong> Kloet)<br />

's-GRAVELAND — Mevrouw Van<br />

<strong>de</strong>r Horst heeft haar slijterij aan het<br />

Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> in 's-Graveland <strong>de</strong>finitief<br />

gesloten. Uit puur financiële overwegingen<br />

heeft zij tot <strong>de</strong>ze daad besloten.<br />

Rioleringswerkzaamhe<strong>de</strong>n, vorig jaar<br />

uitgevoerd, hebben haar een financiële<br />

klap gegeven die zij niet meer te boven<br />

is gekomen. Wat haar echter het meeste<br />

steekt is het uitblijven van hulp van<br />

het gemeentebestuur.<br />

„Wilt u wel geloven dat ik helemaal<br />

over mijn toeren ben. Ik vind het echt<br />

heel gemeen wat hier is gebeurd," zo<br />

laat mevrouw Van <strong>de</strong>r Horst weten. Zij<br />

heeft achttien jaar haar winkeltje gehad.<br />

Toen <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong><br />

aanleg van het riool begonnen, en <strong>de</strong><br />

doorgaan<strong>de</strong> verbinding in 's-<br />

Graveland werd afgesloten, liepen<br />

haar inkomsten danig terug. Het college<br />

van b en w zeg<strong>de</strong> vorig jaar toe dat<br />

bedrijven die aantoonbaar scha<strong>de</strong><br />

had<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> aanleg voor scha<strong>de</strong>vergoeding<br />

bij <strong>de</strong> gemeente kon<strong>de</strong>n aankloppen.<br />

Met dit in haar achterhoofd heeft<br />

mevrouw Van <strong>de</strong>r Horst begin augustus<br />

1984 haar boeken aan <strong>de</strong> financiële<br />

ambtenaren voorgelegd. Zij moest<br />

echter met meer cijfermateriaal ko-<br />

men. „Ik heb mijn boeken van 1981 tot<br />

en met 1983 aan ze gegeven. Met alle<br />

staten er bij. Alles wat ik had aan gegevens<br />

heb ik opgestuurd. Mijn<br />

raadsman is nog eens vier keer op het<br />

gemeentehuis geweest," zo vervolgt <strong>de</strong><br />

dui<strong>de</strong>lijk aangeslagen Van <strong>de</strong>r Horst<br />

haar' verhaal. „Maar steeds werd er<br />

verteld: ja, we zijn er mee bezig."<br />

<strong>In</strong> <strong>de</strong>cember werd zij door een ambtenaar<br />

opgebeld die haar adviseer<strong>de</strong><br />

om naar een instantie voor het mid<strong>de</strong>nen<br />

kleinbedrijf te gaan. Tot haar verrassing<br />

bleek dat mevrouw Van <strong>de</strong>r<br />

Horst daar voor een uitkering moest<br />

zijn. „Maar ik wil helemaal geen bijstand,"<br />

zo verklaart zij. „Ik wil alleen<br />

een vergoeding voor <strong>de</strong> scha<strong>de</strong> die ik<br />

gele<strong>de</strong>n heb."<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong><br />

economische commissie gisteravond in<br />

het gemeentehuis vroeg mevrouw Van<br />

<strong>de</strong>r Horst aan <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijke<br />

wethou<strong>de</strong>r Carla Folkers waarom het<br />

allemaal zo lang duur<strong>de</strong> voordat zij<br />

, bericht kreeg van <strong>de</strong> gemeente. Folkers,<br />

die <strong>de</strong> discussie niet tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

verga<strong>de</strong>ring wil<strong>de</strong> voeren, verklaar<strong>de</strong><br />

na afloop dat het verificatiebureau,<br />

waar <strong>de</strong> gegevens van mevrouw Van<br />

<strong>de</strong>r Horst naar toe zijn gestuurd, geen<br />

genoegen nam met het verstrekte<br />

cijfermateriaal. Zo was <strong>de</strong> verkoop van<br />

frisdranken niet in <strong>de</strong> boeken opgenomen.<br />

Doordat het bureau vond niet voldoen<strong>de</strong><br />

informatie te hebben gekregen<br />

duur<strong>de</strong> het allemaal zo lang. <strong>In</strong>mid<strong>de</strong>ls<br />

is dit té lang gebleken voor mevrouw<br />

Van <strong>de</strong>r Horst die gisteren verklaar<strong>de</strong><br />

dat zij „met een paar gezon<strong>de</strong> han<strong>de</strong>i<br />

wel ergens aan <strong>de</strong> slag kan komen" om<br />

<strong>de</strong> nog openstaan<strong>de</strong> rekening van <strong>de</strong><br />

leverancier te betalen.


Binnenkort voorlichtingsavond<br />

-nota ook voor<br />

commissie ondui<strong>de</strong>lijk<br />

(Van onze me<strong>de</strong>werker<br />

Jan-Jaap <strong>de</strong> Kloet)<br />

's-GRAVELAND — Het i<strong>de</strong>e om binnen<br />

<strong>de</strong> komen<strong>de</strong> vijf jaar zo veel mogelijk<br />

van <strong>de</strong> achterstand in het uitgeven<br />

van hin<strong>de</strong>rwetvergunningen in te<br />

lopen vond <strong>de</strong> commissie van economische<br />

aangelegenhe<strong>de</strong>n gisteravond een<br />

goe<strong>de</strong> zaak. De le<strong>de</strong>n waren het echter<br />

wel met elkaar eens dat <strong>de</strong> metho<strong>de</strong>n<br />

die <strong>de</strong> gemeente hiervoor gaat hanteren<br />

dui<strong>de</strong>lijk gemaakt moeten wor<strong>de</strong>n<br />

aan het bedrijfsleven in 's-Graveland.<br />

<strong>Een</strong> informatie-avond moet daar binnenkort<br />

voor zorgen.<br />

Dat <strong>de</strong> commissiele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> speciale<br />

HUP-nota (Hin<strong>de</strong>rwet Uitvoerings<br />

Programma) niet helemaal begrepen<br />

bleek al vrij snel. Veel gediscussieer<br />

over punten waar dat eigenlijk niet<br />

nodig was. Twee grote ondui<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n,<br />

het hanteren van het puntensysteem<br />

en het invullen van het formulier<br />

aan <strong>de</strong> hand waarvan <strong>de</strong> vergunning<br />

wordt bepaald, wer<strong>de</strong>n vanaf <strong>de</strong> publieke<br />

tribune opgelost.<br />

<strong>In</strong> het programma staat een lange<br />

lijst van bedrijven die nog geen vergunning<br />

hebben maar die wel behoren<br />

te hebben. .Achter het soort bedrijf<br />

staat een getal. De commissie, inclusief<br />

voorzitter Carla Folkers, verkeer<strong>de</strong> in<br />

<strong>de</strong> veron<strong>de</strong>rstelling dat dit het totaal<br />

aantal punten voorstelt dat een bedrijf<br />

door mid<strong>de</strong>l van het formulier had<br />

verkregen. Het was echter <strong>de</strong> heer<br />

Luijer die vanaf <strong>de</strong> publieke tribune<br />

toelichting gaf.<br />

De getallen zijn biet <strong>de</strong> werkelijke<br />

-„waar<strong>de</strong>ring" maar geven meer <strong>de</strong><br />

prioriteit aan. Bedrijven met een hoog<br />

cijfer kwamen het eerst in aanmerking<br />

voor het aanvragen van een hin<strong>de</strong>rwetvergunning.<br />

<strong>In</strong> dit geval is dat een<br />

opslagbedrijf van ou<strong>de</strong> metalen aan <strong>de</strong><br />

Loodijk in 's Graveland. Bedrijven uit<br />

<strong>de</strong> agrarische sector sluiten <strong>de</strong> rij.<br />

De heer Stoop wil<strong>de</strong> graag weten hoe<br />

<strong>de</strong> procedure verloopt die vooraf gaat<br />

aan het krijgen van een vergunning.<br />

Mevrouw Folkers <strong>de</strong>el<strong>de</strong> hem me<strong>de</strong> dat<br />

<strong>de</strong> gemeente een briefje stuurt aan het<br />

betreffen<strong>de</strong> bedrijf. Hoe het ver<strong>de</strong>r allemaal<br />

in zijn werk gaat wist <strong>de</strong><br />

voorzitster niet zo goed meer. Gelukkig<br />

voor haar zat naast <strong>de</strong> heer Luijer<br />

ambtenaar G. Kerkhof. Hij leg<strong>de</strong> uit<br />

dat bij het briefje van <strong>de</strong> gemeente ook<br />

een formulier zit. Daar op moeten gegevens<br />

over het bedrijf wor<strong>de</strong>n ingevuld.<br />

Deze wor<strong>de</strong>n op het gemeentehuis<br />

gecontroleerd waarna ze wor<strong>de</strong>n<br />

doorgestuurd naar het adviesbureau in<br />

Vught. Dit neemt dan contact op met<br />

het bedrijf en gezamenlijk wordt <strong>de</strong><br />

zaak „doorgelopen". Daarna wordt er<br />

een <strong>de</strong>finitief formulier ingevuld. Dan<br />

pas wordt <strong>de</strong> hin<strong>de</strong>rwetvergunning<br />

afgegeven.<br />

De kosten van <strong>de</strong>ze procedure komen<br />

voor het grootse <strong>de</strong>el voor rekening van<br />

<strong>de</strong> aanvrager. De gemeente zal per keer<br />

vijfhon<strong>de</strong>rd gul<strong>de</strong>n administratiekosten<br />

voor eigen rekening nemen. De totale<br />

kosten voor een bedrijf kunnen in<br />

<strong>de</strong> papieren lopen. Per voorschrift zal<br />

35 gul<strong>de</strong>n moeten wor<strong>de</strong>n betaald.<br />

Daarbij komen nog kosten voor <strong>de</strong> eigenlijke<br />

vergunning. De duurste is er<br />

één voor installaties die tot <strong>de</strong> chemische<br />

of petro-chemische industrie gerekend<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n. Daar voor<br />

wordt 10.000 gul<strong>de</strong>n betaald. r'<br />

Voor bedrijven in 's-Graveland zal<br />

zeer binnenkort een voorlichtingsavond<br />

zijn. Dan zullen <strong>de</strong> HUPnota<br />

en <strong>de</strong> gevolgen dn -, ••••^• •••^' 4 ^"`<br />

uitgelegd.


• De heer A. Grift krijgt van <strong>de</strong> heer Veldkamp een insigne opgespeld. Rechts van bei<strong>de</strong>n <strong>de</strong> heer A. Roosendaal, (Foto:<br />

Kastermans)<br />

Jubilarissen in het zonnetje<br />

's GRAVELAND — Halverwege het<br />

concert werd er zaterdagavond enige<br />

ruimte ingelast voor trouwe le<strong>de</strong>n die<br />

een on<strong>de</strong>rscheiding verdien<strong>de</strong>n. De<br />

heer Veldkamp, vertegenwoordiger<br />

van <strong>de</strong> overkoepelen<strong>de</strong> organisatie<br />

ANUM (Algemene Ne<strong>de</strong>rlandse Unie<br />

van Muziekkorpsen) was aanwezig om<br />

vijf personen <strong>de</strong> versierselen op <strong>de</strong><br />

borst te spel<strong>de</strong>n.<br />

De heer A. Grift, ex-voorzitter na in<br />

het verle<strong>de</strong>n veertig jaar <strong>de</strong>ze functie<br />

te hebben bekleed, kreeg het insigne<br />

met <strong>de</strong> baardjes, zoals dat heet. Grift is<br />

inmid<strong>de</strong>ls al 53 jaar lid van <strong>de</strong> muziekvereniging<br />

en speel<strong>de</strong> trompet en bas.<br />

Het oudste nu nog actieve lid is <strong>de</strong><br />

heer A. Roosendaal die al veertig jaar<br />

z'n bijdragen levert. Ook zijn familie is<br />

volop betrokken bij het verenigingsleven.<br />

Zowel zoon als dochter zijn lid en<br />

z'n echtgenote, die haar man verraste<br />

met veertig rozen, beheert <strong>de</strong> kleding.<br />

<strong>Een</strong> koperen jubileum vier<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

dames L. en I van Weenen, terwijl C.<br />

Reischold voor het voetlicht werd gehaald<br />

omdat ze zeveneneenhalf jaar lid<br />

is van <strong>de</strong> majorettes.


Ol■ Ruim <strong>de</strong>rtig bewoners van <strong>de</strong> Enztnaweg waren gisteravond naar <strong>de</strong> brand weerkazerne gekomen om te horen wat er gaat gebeuren bij <strong>de</strong> aanleg van <strong>de</strong><br />

riolering. Burgemeester Van <strong>de</strong> Walle, met naast zich directeur Van Putten van gemeentewerken en zijn adjunct Terlouw, gaf een toelichting. (Foto: Kustermans).


ethou<strong>de</strong>r: „Wachten op het eindrapport"<br />

een 's-Gravelan<br />

ctie rond belten<br />

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — Het 's-Gravelandse college van burgemeester<br />

en wethou<strong>de</strong>rs heeft nog geen contact opgenomen met<br />

het provinciaal bestuur over <strong>de</strong> eventuele sanering van <strong>de</strong> Kortenhoefse<br />

vuilnisbelten. Wethou<strong>de</strong>r Ben Fiering(CDA) heeft dat<br />

gisteravond laten weten in <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> gemeentelijke<br />

commissie milieubeheer.<br />

Nadat vorige maand bekend werd<br />

dat <strong>de</strong> provincie van plan is <strong>de</strong> 's-<br />

Gravelandse belten van het provinciale<br />

saneringsplan voor <strong>de</strong> eerstkomen<strong>de</strong><br />

jaren te schrappen, nam <strong>de</strong> raad van<br />

's-Graveland met algemene stemmen<br />

een motie aan, die het college opdroeg<br />

het provinciaal bestuur om ophel<strong>de</strong>ring<br />

te vragen.<br />

De wethou<strong>de</strong>r verontschuldig<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

vertraging in <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong><br />

motie met een verwijzing naar het uitblijven<br />

van <strong>de</strong> rapportage over het on<strong>de</strong>rzoek<br />

dat <strong>de</strong> Hei<strong>de</strong>mij in opdracht<br />

van <strong>de</strong> provinciale autoriteiten heeft<br />

uitgevoerd naar <strong>de</strong> mate van vervuiling<br />

van <strong>de</strong> Kortenhoefse bo<strong>de</strong>m. Dit<br />

rapport is, aldus <strong>de</strong> heer Fiering, uiterlijk<br />

in <strong>de</strong> loop van <strong>de</strong> eerste week<br />

van april te verwachten. „Wat u heeft<br />

gekregen, zijn slechts <strong>de</strong> tussenrapporten.<br />

Het heeft weinig zin om daarover<br />

te discussieëren. Het is beter het<br />

eindrapport af te wachten. Daar zit ook<br />

een advies bij over wat er ver<strong>de</strong>r zou<br />

dienen te gebeuren met <strong>de</strong> belten", zei<br />

<strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r.<br />

Tussenrapporten<br />

De commissie kon gisteravond voor<br />

let eerst officieel <strong>de</strong>batteren over het<br />

on<strong>de</strong>rzoek en <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> verslaggeving.<br />

De tussenrapporten, die alweer<br />

geruime tijd gele<strong>de</strong>n uitkwamen, en<br />

ie<strong>de</strong>r verschillen<strong>de</strong> versies ken<strong>de</strong>n,<br />

had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> commissie tot nu toe niet<br />

bereikt. De voorzitter, D'66-raadslid<br />

Rob Lichthart, herinner<strong>de</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r<br />

eraan dat het voorstel om <strong>de</strong> belten<br />

niet te saneren geformuleerd was op<br />

basis van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> tussenrapporten.<br />

De commissiele<strong>de</strong>n. voorgegaan door<br />

lid-<strong>de</strong>skundige H.J. Volkers, nste<br />

geen genoegen te nemen met <strong>de</strong> me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingen<br />

van <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> inhoud<br />

van <strong>de</strong> rapporten van <strong>de</strong> Hei<strong>de</strong>mij.<br />

„Het is aan het college om <strong>de</strong> commissie<br />

van <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> informatie te<br />

voorzien, als het een advies van ons<br />

wenst. Burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs<br />

zijn aan <strong>de</strong> commissie niets verplicht,<br />

wel heeft <strong>de</strong> commissie verplichtingen<br />

naar het college toe,"schetste <strong>de</strong> heer<br />

Volkers <strong>de</strong> han<strong>de</strong>lwijze van burgemeester<br />

en wethou<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>ze kwestie.<br />

Mevrouw Boeve (progressieven) herinner<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r eraan dat op<br />

basis van precies <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> tussenrapportage<br />

wel gezegd kon wor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong><br />

belten geen "directe bedreiging voor <strong>de</strong><br />

volksgezondheid vormen".<br />

Historie<br />

De heer Volkers hekel<strong>de</strong>, als om te<br />

benadrukken dat <strong>de</strong> commissie eer<strong>de</strong>r<br />

ingeschakeld had moeten war<strong>de</strong>n, het<br />

ontbreken van een historisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

naar <strong>de</strong> vervuiling van <strong>de</strong> belten.<br />

"Het is pas dan twintig jaar gele<strong>de</strong>n dat<br />

<strong>de</strong> eerste belten gesloten wer<strong>de</strong>n. De<br />

mensen die er van weten leven nog, en<br />

in die tijd kon<strong>de</strong>n <strong>de</strong> meesten al lezen<br />

en schrijven. Het moet mogelijk zijn<br />

met vrij grote nauwkeurigheid vast te<br />

stellen wat waar gestort is, door wie en<br />

wanneer. Het on<strong>de</strong>rzoek met elektrische<br />

geleiding, dat <strong>de</strong> Hei<strong>de</strong>mij heeft<br />

verricht, is vooral goed om <strong>de</strong> aanwezigheid<br />

van keukenzout vast te stellen.<br />

Het is ook zon<strong>de</strong>r die metho<strong>de</strong> al bekend<br />

dat er chroomzuur is gestort,<br />

waar cyani<strong>de</strong>n liggen, dat er pcb's zijn<br />

aangetroffen. Maar ie<strong>de</strong>re inventarisatie<br />

in die zin ontbreekt. En zon<strong>de</strong>r zal<br />

ie<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek weer tot <strong>de</strong> conclusie<br />

lei<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> volksgezondheid geen direct<br />

gevaar loopt", lichtte hij <strong>de</strong> heer<br />

Fiering in.<br />

De heer Fiering wees hem er evenwel<br />

op dat het bij zijn weten <strong>de</strong> eerste maal<br />

is geweest dat er rapporten over het<br />

on<strong>de</strong>rzoek beschikbaar zijn gekomen,<br />

sinds hij in oktober tot wethou<strong>de</strong>r gekozen<br />

werd. Hij beloof<strong>de</strong> <strong>de</strong> milieucommissie<br />

na binnenkomst van het<br />

eindrapport een verga<strong>de</strong>ring . waarin<br />

een vertegenwoordiger van het on<strong>de</strong>rzoeksbureau<br />

Hei<strong>de</strong>mij antwoord zal<br />

geven op vragen vanuit <strong>de</strong> commissie.


Minister Smit tegen<br />

buurtbus in Ankeveen<br />

HAARLEM (ANP) — <strong>In</strong> Noord-Holland<br />

komen twee nieuwe buurtbusprojecten<br />

en wel in <strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n<br />

Oostwoud/Hauwert/Zwaagdijk-West<br />

en Kronunenieclijk/Oost-Knollendam.<br />

Minister Smit (verkeer) is hiermee akkoord,<br />

aldus dinsdag <strong>de</strong> provincie. <strong>Een</strong><br />

<strong>de</strong>r<strong>de</strong> project, Ankeveen, werd afgewezen.<br />

<strong>In</strong> Noord-Holland beston<strong>de</strong>n al vier<br />

b u urtbusproj ecten. Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

staten waren oorspronkelijk van plan<br />

<strong>de</strong> nieuwe projecten geheel uit eigen<br />

mid<strong>de</strong>len te betalen, omdat <strong>de</strong> rijksnormen<br />

niet wer<strong>de</strong>n gehaald. De minister<br />

heeft die normen inmid<strong>de</strong>ls versoepeld,<br />

zodat alsnog bei<strong>de</strong> genoem<strong>de</strong><br />

projecten in aanmerking komen van<br />

een rijksbijdrage.<br />

De provincie had in het geval van<br />

Ankeveen al gerekend met een afwijzing<br />

door <strong>de</strong> minister. <strong>In</strong> hun aanvraag<br />

had<strong>de</strong>n g.s. al toegegeven dat<br />

Ankeveen niet voldoet aan het criterium<br />

dat er zeker 800 mensen op minimaal<br />

1.250 meter van een bestaan<strong>de</strong><br />

openbaar vervoer-halte moeten wonen.<br />

Men kwam in Ankeveen slechts<br />

tot 700 mensen. Er waren voor Ankeveen<br />

echter voldoen<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re argumenten<br />

om dit gebied in <strong>de</strong> gemeente<br />

's-Graveland toch voor te dragen, aldus<br />

<strong>de</strong> provincie. Niet bekend is of <strong>de</strong><br />

provincie <strong>de</strong> buurtbus in dit geval zelf<br />

betaalt.


Late gasten<br />

„duur" voor<br />

caféhoudster<br />

's-GRAVELAND — Het negeren van<br />

<strong>de</strong> officiële sluitingstijd kwam een 42jarige<br />

's-Gravelandse caféhoudster op<br />

een boete van 250 gul<strong>de</strong>n te staan. Die<br />

werd haar conform <strong>de</strong> eis opgelegd<br />

door <strong>de</strong> kantonrechter in Hilversum.<br />

De vrouw ontken<strong>de</strong> het feit, maar <strong>de</strong><br />

beëdig<strong>de</strong> getuigeveridaring van een<br />

opgeroepen - - verbalisant gaf <strong>de</strong><br />

doorslag.<br />

Hij verklaar<strong>de</strong> dat hij in <strong>de</strong> nacht<br />

van 13 januari er samen met zijn collega<br />

getuige van was geweest dat een<br />

tiental café-bezoekers, ver na<br />

sluitingstijd, <strong>de</strong> zaak op het Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong><br />

had<strong>de</strong>n verlaten. Deze mensen waren<br />

flink aangeschoten en had<strong>de</strong>n zich<br />

beledigend uitgelaten tegen <strong>de</strong> politiemensen.<br />

Toen bei<strong>de</strong>n een on<strong>de</strong>rzoek<br />

wil<strong>de</strong>n instellen, was het licht plotseling<br />

uitgegaan en zat <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur op slot, zo<br />

omschreef <strong>de</strong> getuige het voorval.<br />

De vrouw verklaar<strong>de</strong> al eer<strong>de</strong>r die<br />

avond naar boven te zijn gegaan en<br />

niets gemerkt te hebben van enige<br />

overtreding.<br />

,,U kunt het niet gemerkt hebben<br />

maar <strong>de</strong> getuige naar mijn indruk<br />

wel," zei <strong>de</strong> officier. De rechter vond <strong>de</strong><br />

boete op 'zijn plaats omdat late gasten<br />

een economisch belang dien<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong><br />

vrouw. U moet zich aan <strong>de</strong> wettelijke<br />

s' itingstijd hou<strong>de</strong>n, an<strong>de</strong>rs komt uw<br />

vergunning in gevaar," zo waarschuw<strong>de</strong><br />

hij <strong>de</strong> vrouw.


B en w negeert pleidooi muteucommissie<br />

Taxussen voor <strong>de</strong> bijl<br />

bij nieuwbouw raadhuis<br />

(Van een onzer verslaggevers)<br />

's-GRAVELAND — De taxussen en<br />

h ulstst rui ken links naast het 's-<br />

Gravelandse gemeentehuis zullen naar<br />

het zich laat aanzien binnen enkele<br />

weken letterlijk en figuurlijk voor <strong>de</strong><br />

bijl gaan. Het college van burgemeester<br />

en wethou<strong>de</strong>rs heeft besloten geen<br />

pogingen meer te wagen <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>volk<br />

boomgroep voor het nageslacht te<br />

behou<strong>de</strong>n. De kosten, door het college<br />

begroot op 10.000 gul<strong>de</strong>n, wor<strong>de</strong>n te<br />

hoog bevon<strong>de</strong>n. Daarbij weegt erg<br />

zwaar dat <strong>de</strong> overlevingskans van <strong>de</strong><br />

tenminste 100 jaar ou<strong>de</strong> bomen en<br />

struiken door boomchirurg Gebr. Copijn<br />

op ten hoogste 75 procent is geschat.<br />

De gemeentelijke milieucommissie,<br />

die zich on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re met zulk soort<br />

zaken pleegt bezig te hou<strong>de</strong>n, heeft besloten<br />

zich niet langer tegen <strong>de</strong> aanstaan<strong>de</strong><br />

verdwijning van <strong>de</strong> stemmige<br />

stoffering van het ou<strong>de</strong> gemeentehuis<br />

te verzetten. Bij het nalopen van het<br />

besluitenlijstje van <strong>de</strong> laatste verga<strong>de</strong>ring<br />

stuitte <strong>de</strong> commissie op <strong>de</strong><br />

groenvoorziening van het terrein rond<br />

het gemeentehuis. Op 3 januari liet <strong>de</strong><br />

commissie nadrukkelijk weten van het<br />

college voorstellen te verwachten om<br />

<strong>de</strong> taxussen te red<strong>de</strong>n.<br />

Sindsdien is over het on<strong>de</strong>rwerp<br />

gezwegen, waardoor er inmid<strong>de</strong>ls zoveel<br />

tijd is verstreken dat het nu niet<br />

meer re<strong>de</strong>lijk werd geacht actie te on<strong>de</strong>rnemen<br />

tegen het collegebesluit.<br />

Voorzitter Lichthart (D'66) sloot niet<br />

uit dat over an<strong>de</strong>rhalve week in <strong>de</strong><br />

•aadsverga<strong>de</strong>ring alsnog actie on<strong>de</strong>rnomen<br />

wordt. Ook uit an<strong>de</strong>re politieke<br />

hoek waren <strong>de</strong>rgelijke gelui<strong>de</strong>n te horen.<br />

Co <strong>de</strong> Kloet (Dorpsbelangen) vroeg<br />

vanaf <strong>de</strong> publieke tribune of het in<strong>de</strong>rdaad<br />

zo is dat <strong>de</strong> burgemeester officieel<br />

heeft verklaard dat door <strong>de</strong> uitbreiding<br />

van het gemeentehuis geen<br />

waar<strong>de</strong>volle beplanting in gevaar zal<br />

komen. Van progressieve zij<strong>de</strong> liet Rie<br />

Boeve weten <strong>de</strong> 2 miljoen investering<br />

in het gemeentehuis niet in verhouding<br />

te vin<strong>de</strong>n staan tot een uitgave van<br />

f 10.000 voor het behou<strong>de</strong>n van ou<strong>de</strong> en<br />

waar<strong>de</strong>volle bomen.<br />

Milieuwethourb 5 r Ben nering ver-<br />

<strong>de</strong>dig<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze week het besluit van het<br />

college van b. en w. tegen aanvallen<br />

van <strong>de</strong> milieucommissie. Hij leg<strong>de</strong> uit<br />

dat, nadat het college tot het inzicht<br />

was gekomen dat <strong>de</strong> redding van <strong>de</strong><br />

bomen niet verantwoord was, contact<br />

was opgenomen met <strong>de</strong> vereniging<br />

Curtevenne. Deze had tegen het rooien<br />

van <strong>de</strong> bomen officieel bezwaar aangetekend.


JURIDISCH TOUWTREKKEN GAAT VOORT<br />

Beslag op rekening en boten<br />

Z.Products blijft voorlopig<br />

KORTENHOEF — Hetgeen zich voor<br />

<strong>de</strong> vice-presi<strong>de</strong>nt van <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

rechtbank, mr. E. W. van Kruijff, afspeel<strong>de</strong><br />

in het kort geding van <strong>de</strong> Kortenhoefse<br />

jachtbouwbedrijven Zproducts<br />

tegen Fokke b.v. wordt door<br />

<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> partijen op een eigen<br />

manier geïntrepeteerd. <strong>Een</strong> van <strong>de</strong> directeuren,<br />

Hogenbrink van Zproducts,<br />

vindt dat het geding „een regeling"<br />

heeft opgeleverd. Fokke heeft<br />

het over „winst". Z-products eiste opheffing<br />

van een executoriaal beslag dat<br />

Fokke op een aantal zaken van <strong>de</strong> concurrent<br />

had laten leggen.<br />

Dat beslag was door Fokke op <strong>de</strong><br />

goe<strong>de</strong>ren en een bankrekening gelegd<br />

omdat <strong>de</strong>ze jachtbouwer van mening<br />

was dat Z-products zich niet had gehou<strong>de</strong>n<br />

aan een eer<strong>de</strong>r vonnis van Mr.<br />

<strong>de</strong> Kruijff in een kort geding van Fokke<br />

tegen Z-products. Dat geding ging<br />

over het gebruik van <strong>de</strong> merknaam<br />

„Curtevenne". Z-products was verbo<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong>ze naam nog langer te gebruiken.<br />

Gisteren vertel<strong>de</strong> <strong>de</strong> raadsman, mr.<br />

Signer, namens zijn cliënt Fokke<br />

waarom volgens hem het beslag niet<br />

opgeheven behoef<strong>de</strong> te wor<strong>de</strong>n. Zo zou<br />

tij<strong>de</strong>n na het vonnis bij <strong>de</strong> ingang van<br />

<strong>de</strong> werf van Z-products een bord hebben<br />

gestaan met daarop <strong>de</strong> naam Curtevenne.<br />

Ook was gebleken dat Zproducts<br />

bij <strong>de</strong> Kamer van Koophan<strong>de</strong>l<br />

nog steeds geregistreerd stond on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

naam „Z-products", han<strong>de</strong>lend on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> naam „Curtevenne jachtbouwers".<br />

Hoewel <strong>de</strong> advocaat van Z-products,<br />

mr. J. A. Vreeswijk, gisteren aanvoer<strong>de</strong><br />

dat er op <strong>de</strong> bor<strong>de</strong>n voor het woord<br />

Curtevenne <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n „voor heen"<br />

waren geplakt, stel<strong>de</strong> mr. De Kruijff<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> laatste bijeenkomst op<br />

maandag dat het gebruik van die bor<strong>de</strong>n<br />

onrechtmatig was geweest. De<br />

foute inschrijving bij <strong>de</strong> Kamer van<br />

Koophan<strong>de</strong>l was door eiser Z-products<br />

vlak voor <strong>de</strong> zitting recht getrokken.<br />

Ook aan <strong>de</strong> bor<strong>de</strong>n is inmid<strong>de</strong>ls iets<br />

gedaan.<br />

Te laat<br />

Signer vindt dat Z-products veel te<br />

laat tot actie over is gegaan. Hij wil<strong>de</strong><br />

wel een beetje water in <strong>de</strong> wijn doen<br />

door er niet aan vast te hou<strong>de</strong>n dat Zproducts<br />

vijf weken lang het vorig<br />

vonnis van <strong>de</strong> vice-presi<strong>de</strong>nt aan z'n<br />

laars had gelapt. Maar hij stel<strong>de</strong> wel<br />

dat <strong>de</strong> jachtbouwer twee weken in<br />

Dvertreding is geweest.<br />

De raadsman zorg<strong>de</strong> ervoor dat het<br />

beslag op een aantal boten van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n.<br />

te bij Z-products op het terrein liggen,<br />

werd opgeheven. Wel wil<strong>de</strong> mr. Signer<br />

let beslag handhaven voor een ban-<br />

(rekening en voor twee in aanboud<br />

zijn<strong>de</strong> boten van Z-products. Volgens<br />

Signer heeft zijn cliënt Fokke 35.000<br />

gul<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> concurrent te vor<strong>de</strong>ren<br />

2500 gul<strong>de</strong>n voor elke dag dat het vorig<br />

vonnis niet was nagekomen).<br />

Samen met mr. De Kruijff besloten<br />

partijen voor dat bedrag een verkorte<br />

bo<strong>de</strong>mprocedure te starten. Zolang <strong>de</strong>•<br />

ze procedure nog niets is afgpdaan,<br />

blijft er beslag liggen op <strong>de</strong> twee in<br />

aanbouw zijn<strong>de</strong> schepen en <strong>de</strong> bankrekening<br />

van Z-products.<br />

Z-products vindt <strong>de</strong>ze beslissing om<br />

een bo<strong>de</strong>mprocedure te starten „een<br />

regeling" omdat het bedrag dat Fokke<br />

op <strong>de</strong>ze jachtbouwer te vor<strong>de</strong>ren zou<br />

hebben, niet meer ver<strong>de</strong>r oploopt. Er<br />

komt nu niet elke dag 2500 gul<strong>de</strong>n bij.<br />

„Het is 35.000 gul<strong>de</strong>n en nu moeten ze<br />

maar zien dat ze dat bedrag krijgen",<br />

aldus mr. Vreeswijk.<br />

Fokke sprak van „winst" omdat <strong>de</strong><br />

vice-presi<strong>de</strong>nt tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<br />

van het geding al had laten blijken dat<br />

Z-products met <strong>de</strong> bor<strong>de</strong>n in elke geval<br />

fout had gezeten.


Wethou<strong>de</strong>r Folkers: „Dorp wil zelf niet"<br />

Geen gemeentelijke actie<br />

voor buurtklif s Ankeveen<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELAND — „Ankeveen wil<br />

zelf niet. Toen <strong>de</strong> gemeente vrijwilligers<br />

vroeg om het busje te bemannen,<br />

kwam er, als ik het mij goed herinner,<br />

zegge en schrijve één aanmelding.<br />

Toen hield het op. Dus wat moeten wij<br />

als gemeente nu nog voor stappen on<strong>de</strong>rnemen<br />

ten behoeve van een bus<br />

voor Ankeveen?"<br />

's-Gravelands wethou<strong>de</strong>r voor verkeers-<br />

en vervoerszaken Carla Folkers<br />

(VVD) is dui<strong>de</strong>lijk niet van plan binnen<br />

het college van burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze week door minister<br />

Smit van verkeer en waterstaat afgewezen<br />

buurtbus voor Ankeveen aan <strong>de</strong><br />

3r<strong>de</strong> te stellen. De minister heeft, zoals<br />

wij <strong>de</strong>ze week al meld<strong>de</strong>n, wel twee<br />

an<strong>de</strong>re buurtbusprojecten in Noord-<br />

Holland mogelijk gemaakt door en<br />

rijksbijdrage in <strong>de</strong> kosten te verlenen.<br />

Ankeveen viel buiten <strong>de</strong> boot omdat<br />

het dorp on<strong>de</strong>r meer te weinig inwoners<br />

heeft.<br />

Consequentie<br />

Het is overigens niet <strong>de</strong> eerste keer<br />

lat een busproject voor Ankeveen geen<br />

gena<strong>de</strong> heeft gevon<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> ogen van<br />

<strong>de</strong> rijksoverheid. Vijf jaar gele<strong>de</strong>n al<br />

besliste <strong>de</strong> toenmalige minister, met<br />

mevrouw Smit als staatssecretaris, dat<br />

Ankeveen niet op me<strong>de</strong>werking kon<br />

rekenen. <strong>Een</strong> consequente opstelling<br />

van <strong>de</strong> provincie Noord-Holland hield<br />

tot nu toe steeds <strong>de</strong> mogelijkheid van<br />

openbaar vervoer voor Ankeveen open.<br />

Afgezien van het te geringe aantal<br />

inwoners van het dorp Ankeveen,<br />

speelt ook het door wethou<strong>de</strong>r Folkers<br />

genoem<strong>de</strong> ontbreken van animo on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> bevolking om zelf ten behoeve van<br />

<strong>de</strong> bus actie te on<strong>de</strong>rnemen, een rol.<br />

Twee jaar gele<strong>de</strong>n liet het college van<br />

ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> staten van Noord-Holland<br />

al aan <strong>de</strong> gemeente *s-Graveland<br />

weten dat zon<strong>de</strong>r voldoen<strong>de</strong> vrijwilligers<br />

<strong>de</strong> kans op realisatie van het<br />

buurtbusproject vrijwel nihil zou<br />

blijven.<br />

De opzet van <strong>de</strong> buurtbus is dat <strong>de</strong><br />

provinciale en rijksoverheid een-busje<br />

ter beschikking stellen, maar dat <strong>de</strong><br />

belanghebben<strong>de</strong>n — en dus in feite <strong>de</strong><br />

passagiers — zelf een groot <strong>de</strong>el van <strong>de</strong><br />

exploitatie verzorgen.<br />

• Geen animo<br />

De laatste busdienst, die Ankeveen<br />

aan<strong>de</strong>ed, staakte bijna tien jaar gele<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> twee dagelijke ritten in <strong>de</strong> richtingen<br />

Weesp en Hilversum. Het aantal<br />

passagiers op <strong>de</strong> voor Ankeveen vrij<br />

zinloze verbinding bedroeg zel<strong>de</strong>n<br />

meer dan 25 per dag. Wel is steeds tevergeefs<br />

gepleit voor een<br />

openbaarvervoerverbinding met 's-<br />

Graveland en Ne<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n Berg.<br />

Mevrouw Folkers: „Persoonlijk vind<br />

ik het erg jammer. Maar Ankeveen<br />

heeft nu eenmaal geen animo getoond.<br />

<strong>Een</strong> beken<strong>de</strong> Ankevener heeft wel eens<br />

gezegd dat er geen behoefte aan een bus<br />

is, omdat <strong>de</strong> Ankeveners met een auto<br />

klaar staan voor <strong>de</strong>genen zon<strong>de</strong>r auto.<br />

<strong>Een</strong> bus zou dus geen grote noodzaak<br />

zijn. Toch, als er een stuk of twintig<br />

vrijwilligers waren geweest, dan was<br />

ik bereid geweest om met initiatieven<br />

te komen. Nu geloof ik daar niet in."


Acties Amnesty<br />

in Ne<strong>de</strong>rhorst<br />

en 's-Graveland<br />

's-GRAVELAND — De Amnesty <strong>In</strong>ternational<br />

werkgroepen in 's-<br />

Graveland en Ve<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n Berg zijn<br />

vandaag en zondag actief in het ka<strong>de</strong>r<br />

van een lan<strong>de</strong>lijke actieweek. On<strong>de</strong>r<br />

het motto ..Toegang tot gevangenen"<br />

zal aandacht wor<strong>de</strong>n gevraagd voor<br />

politieke gevangenen in Iran, Chili.<br />

Turkije. Zaïre en <strong>de</strong> Sovjet-Unie.<br />

Het gaat <strong>de</strong> strij<strong>de</strong>rs voor <strong>de</strong> menienrechten<br />

om <strong>de</strong> perio<strong>de</strong>s waarin <strong>de</strong><br />

,politieke) gevangenen in <strong>de</strong>ze vijf<br />

lan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> gevangenis zitten zon<strong>de</strong>r<br />

dat ze bezoek mogen ontvangen. Uit<br />

on<strong>de</strong>rzoek is gebleken dat dit <strong>de</strong> perio-<br />

<strong>de</strong>s zijn waarin <strong>de</strong> martelingen plaatsvin<strong>de</strong>n.<br />

De actie tegen die martelingen<br />

is vorig jaar april van start gegaan<br />

maar nu richt Amnesty zich op het bezoek<br />

aan <strong>de</strong> gevangenen.<br />

Tot vanmiddag 4 uur staan op<br />

drukke punten in Ne<strong>de</strong>rhorst <strong>de</strong>n Berg,<br />

Kortenhoef en 's-Graveland een actiewagen.<br />

Daar kunnen belangstellen<strong>de</strong>n<br />

voorbedrukte dubbele briefkaarten<br />

krijgen. Eén helft daarvan moet naar<br />

<strong>de</strong> staatshoof<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n in<br />

kwestie wor<strong>de</strong>n gestuurd. Het an<strong>de</strong>re<br />

<strong>de</strong>el naart Amnesty in Amsterdam.<br />

Zondag wordt <strong>de</strong> aandacht op <strong>de</strong> kerken<br />

in <strong>de</strong> twee gemeenten gericht.<br />

Aan het ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> week<br />

wordt er tij<strong>de</strong>ns een grote manifestatie<br />

op <strong>de</strong> Dam in Amsterdam bekend gemaakt<br />

hoeveel kaarten er zijn verstuurd.<br />

De kaarten die bij het lan<strong>de</strong>lijke<br />

bureau binnen zijn gekomen<br />

wor<strong>de</strong>n dan bij <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> ambassa<strong>de</strong>s<br />

aangebo<strong>de</strong>n.


Verbouwing 's-Gravelands<br />

raadhuis begint twee april<br />

(Van onze verslaggever<br />

Evert van Tijn)<br />

's-GRAVELANI) — Met een beetje<br />

feestelijk vertoon zal op dinsdag 2 april<br />

<strong>de</strong> lang verwachte en veelbesproken<br />

verbouwing en uitbreiding van het 's-<br />

Gravelandse gemeentehuis beginnen.<br />

Burgemeester P.J.M. van <strong>de</strong> Walle zal<br />

die dag eerste symbolische bouwhan<strong>de</strong>ling<br />

verrichten, en naast het gemeentehuis<br />

het eerste stukje stalen<br />

damwand in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m doen verzinken.<br />

De bouw van het gemeentehuis bestaat<br />

uit twee fasen. Eerst wordt gewerkt<br />

aan <strong>de</strong> uitbreiding, die bestaat<br />

uit een kantoorgebouw dat links tegen<br />

het bestaan<strong>de</strong> raadhuis komt aan te<br />

staan. <strong>In</strong> dit gebouw krijgen in beginsel<br />

alle secretarieaf<strong>de</strong>lingen een on<strong>de</strong>rdak.<br />

Als <strong>de</strong> nieuwbouw zover is gevor- ,<br />

<strong>de</strong>rd, dat <strong>de</strong> ambtenaren het bestaan<strong>de</strong><br />

raadhuis helemaal hebben verlaten,<br />

kan daar een herbouwoperatie in gang<br />

wor<strong>de</strong>n gezet.<br />

Het is <strong>de</strong> bedoeling dat het nieuwe<br />

kantoorgebouw alle ambtelijke activiteiten<br />

van <strong>de</strong> gemeente gaat herbergen,<br />

terwijl het bestaan<strong>de</strong> <strong>de</strong>el een meer<br />

representatieve functie is toebedacht.<br />

Daar zullen <strong>de</strong> burgers terecht kunnen,<br />

daar blijft <strong>de</strong> raadzaal, komen bijvoorbeeld<br />

ook <strong>de</strong> kamers van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n<br />

van het college van burgemeester en<br />

wethou<strong>de</strong>rs, en zullen <strong>de</strong> raadsle<strong>de</strong>n<br />

hun arbeid als vertegenwoordigers van<br />

het volk moeten verrichten.<br />

Het besluit om het gemeentehuis te<br />

vergroten en <strong>de</strong> renoveren is al enkele<br />

jaren gele<strong>de</strong>n genomen. De gemeenteraad<br />

stel<strong>de</strong> er toen een krediet van zo'n<br />

2 miljoen gul<strong>de</strong>n voor beschikbaar. Het<br />

raadsbesluit leek het ein<strong>de</strong> van een<br />

discussie die op dat moment al een jaar<br />

of tien gaan<strong>de</strong> was.<br />

Sindsdien is het rumoer eigenlijk pas<br />

goed losgebarsten. Zeker nadat an<strong>de</strong>rhalf<br />

jaar gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> raad met een<br />

krappe meer<strong>de</strong>rheid liet weten dat <strong>de</strong><br />

bouwplannen afhankelijk dien<strong>de</strong>n te<br />

wor<strong>de</strong>n gesteld van <strong>de</strong> financiële gezondheid<br />

van <strong>de</strong> gemeente. De gezondheid<br />

bleek goed, maar on<strong>de</strong>r druk van<br />

verzet vanuit <strong>de</strong> bevolking werd wel<br />

een alternatief bouwplan ontwikkeld.<br />

Ook tegen dat plan bleef enig principieel<br />

verzet, dat nog steeds niet <strong>de</strong>finitief<br />

is gestaakt. <strong>Een</strong> verzoek aan <strong>de</strong><br />

Raad van State om in afwachting van<br />

<strong>de</strong> uitkomst van <strong>de</strong> lopen<strong>de</strong> beroeps-<br />

procedures het starten van <strong>de</strong> bouw te<br />

verbie<strong>de</strong>n werd evenwel verworpen.<br />

Bomen<br />

De boomgroep tussen het gemeentehuis<br />

en het terrein van het bejaar<strong>de</strong>ntehuis<br />

Brugchelen wordt aan <strong>de</strong> uitbreiding<br />

van het raadhuis opgeofferd.<br />

Er zijn wel maatregelen genomen om<br />

een an<strong>de</strong>rhalve eeuw ou<strong>de</strong> hazelaarstruik<br />

voor het raadhuis en <strong>de</strong> twee nog<br />

ou<strong>de</strong>re beuken achter <strong>de</strong> voormalige<br />

villa Westerveld, zoals het raadhuis<br />

vroeger heette, voor aantasting door <strong>de</strong><br />

bouwactiviteiten te behoe<strong>de</strong>n.<br />

Het park rond het raadhuis zal ongetwijfeld<br />

te lij<strong>de</strong>n, hebben van <strong>de</strong><br />

bouw. On<strong>de</strong>r meer om <strong>de</strong> scha<strong>de</strong> zo veel<br />

mogelijk te beperken, zal <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> tennisbaan<br />

gebruikt wor<strong>de</strong>n als opslagterrein<br />

voor <strong>de</strong> bouw. Het terrein<br />

rond het raadhuis zal geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

bouw via on<strong>de</strong>rmeer een hek op <strong>de</strong><br />

toegangsbrug wor<strong>de</strong>n afgesloten in <strong>de</strong><br />

avonduren en <strong>de</strong> weekends. Overdag<br />

blijft het gemeentehuis, zij het met beperkingen<br />

als gevolg van <strong>de</strong> bouw en<br />

het bouwverkeer, bereikbaar.


Twee tientjes boete per vuilniszak<br />

'saliGraveland in actie<br />

tegen straatvervuiling<br />

(Van onze verslaggever)<br />

's-GRAVELAND — Het te vroeg aan <strong>de</strong> straat zetten, of het<br />

daar te lang laten staan, van het huis- en tuinvuil gaat vanaf<br />

woensdag geld kosten in 's-Graveland. <strong>In</strong> samenwerking met <strong>de</strong><br />

politie begint <strong>de</strong> gemeente die dag een actie, die er uitein<strong>de</strong>lijk<br />

toe moet lei<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> burgers van 's-Graveland, Ankeveen en<br />

Kortenhoef hun afval in eigen tuin of schuur bewaren tot <strong>de</strong> dag<br />

waarop <strong>de</strong> ophaaldienst langs komt.<br />

Vuilniszakken in Kortenhoef. Als ze te vroeg wor<strong>de</strong>n neergezet of te lang<br />

blijven staan, wordt een forse rekening gepresenteerd. (Foto: Kastermans).<br />

Op ie<strong>de</strong>re overtreding, en dus op nijvoorbeeld<br />

ie<strong>de</strong>re vuilniszak die buiten<br />

<strong>de</strong> dag waarop <strong>de</strong> ophaaldienst langs<br />

komt op straat wordt aangetroffen,<br />

komt een boete van twee tientjes te<br />

staan. Directeur H.J. van Putten van <strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>ling gemeentewerken, die verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

is voor <strong>de</strong> "reinheid" van<br />

het straatbeeld :„We hou<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze actie<br />

vol, tot ie<strong>de</strong>reen het geleerd heeft".<br />

„Wij zijn het gewoon zat", legt wethou<strong>de</strong>r<br />

Fiering uit. „De ophaaldienst<br />

rijdt op don<strong>de</strong>rdag. Ie<strong>de</strong>reen weet dus,<br />

en al jaren, dat <strong>de</strong> vuilniszakken niet<br />

voor don<strong>de</strong>rmorgen 6 uur aan <strong>de</strong> straat<br />

gezet mogen wor<strong>de</strong>n. Toch beginnen<br />

heel veel mensen daar woensdag ai<br />

mee. Ook is <strong>de</strong> ervaring dat <strong>de</strong> verzamelplaatsen<br />

voor <strong>de</strong> vuilniszakken,<br />

zoals bijvoorbeeld in De Gaard, al na<br />

het weekein<strong>de</strong> gevuld raken met tuinafval.-<br />

Zeker nu het voorjaar begint.<br />

Het gevolg is dat katten en hon<strong>de</strong>n, en<br />

misschien ook wel ongedierte erin gaan<br />

huishou<strong>de</strong>n. De gemeente kan het dan<br />

weer gaan opruimen. Het is veel werk,<br />

en bovendien hebben die mensen wel<br />

wat an<strong>de</strong>rs te doen,"<br />

Het zijn niet alleen <strong>de</strong> voor <strong>de</strong> heer<br />

Fiering genoem<strong>de</strong> verzamelplaatsen,<br />

waar zich <strong>de</strong> problemen voordoen. De<br />

;actie omvat niet voor niets <strong>de</strong> hele gemeente.<br />

De narigheid van <strong>de</strong> verzamelplaatsen<br />

is dat zij zich, zoals natuurlijk<br />

ook steeds <strong>de</strong> bedoeling is geweest,<br />

aanzienlijk beter lenen voor het<br />

opbergen van huisvuilzakken dan <strong>de</strong><br />

stoep. De opzet van <strong>de</strong> "opslagplaatsen"<br />

was oorspronkelijk <strong>de</strong> reinigingsdienst<br />

waar mogelijk <strong>de</strong> rit voor <strong>de</strong> slingeren<strong>de</strong><br />

én doodlopen<strong>de</strong> straten van De<br />

Gaard te besparen en tegelijk <strong>de</strong> rommel<br />

op <strong>de</strong> stoep en in <strong>de</strong> goten te beperken<br />

tot een handvol "vervuilingshaar<strong>de</strong>n".<br />

Vanaf het eerste begin zijn<br />

<strong>de</strong> verzamelplaatsen echter een onstuitbare<br />

bron van misverstan<strong>de</strong>n geweest.


Ruim an<strong>de</strong>rhalve maand gele<strong>de</strong>n<br />

plaatste <strong>de</strong> gemeentelijke af<strong>de</strong>ling<br />

voor openbare werken al grote gele<br />

bOr<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> gebruikers nog eens te<br />

wijzen op <strong>de</strong> officiële spelregels. Herhaal<strong>de</strong>lijk<br />

heeft <strong>de</strong> gemeente voor publicaties<br />

gezorgd in <strong>de</strong> huis-aan-huisbla<strong>de</strong>n.<br />

De resultaten van al <strong>de</strong>ze inspanningen<br />

waren echter zodanig, dat<br />

het college van b. en w. nu heeft ingestemd<br />

met een har<strong>de</strong> actie.<br />

Directeur Van Putten: „Al jaren zet-.<br />

ten <strong>de</strong> mensen hun afval maar neer, op<br />

alle dagen van <strong>de</strong> week. En dan heb ik<br />

het niet eens over <strong>de</strong> verpakkingswijze.<br />

Met een klein beetje goe<strong>de</strong> wil is het<br />

toch wel te doen om die vuilniszakken<br />

's ochtends op tijd buiten te zetten. Iemand<br />

heeft al eens een hele fotoreportage<br />

gemaakt van het vol raken van<br />

zo'n bak in <strong>de</strong> loop van <strong>de</strong> week. Van<br />

don<strong>de</strong>rdagmiddag, toen <strong>de</strong> ophaaldienst<br />

net was geweest, tot <strong>de</strong><br />

woensdagmiddag vlak voor hij weer<br />

moest komen. Het gaat willens en wetens,<br />

gewoon een kwestie van gemakzucht."<br />

Volgen<strong>de</strong> week gaan <strong>de</strong> buitendienst<br />

van <strong>de</strong> gemeente en <strong>de</strong> politie gezamelijk<br />

op pad. De zakken die voor don<strong>de</strong>rdag<br />

op <strong>de</strong> openbare weg wor<strong>de</strong>n<br />

aangetroffen, wor<strong>de</strong>n gelijk on<strong>de</strong>rzocht,<br />

en <strong>de</strong> schuldigen krijgen vervolgens<br />

een politieagent met een bekeuring<br />

op <strong>de</strong> stoep. De boete, ƒ 20,- per<br />

vuilniszak moet gelijk betaald wor<strong>de</strong>n.<br />

Van Putten: „ We beginnen in De<br />

Gaard, daarna komt het resteren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el van Kortenhoef ten noor<strong>de</strong>n van<br />

<strong>de</strong> Kerklaan aan <strong>de</strong> beurt, dan volgt het<br />

<strong>de</strong>el ten zui<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Kerklaan. Het<br />

Noor<strong>de</strong>r- en Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong> zijn het volgen<strong>de</strong><br />

doel, dan Ankeveen en tenslotte<br />

oud Kortenhoef.<br />

Wij gaan er net zo lang mee door, tot<br />

ie<strong>de</strong>reen het geleerd heeft, on<strong>de</strong>r het<br />

motto "wie niet horen wil moet maar<br />

voelen". Binnenkort krijgen twee me<strong>de</strong>werkers<br />

van <strong>de</strong> buitendienst opsporingsbevoegdheid,<br />

zodat wij geen beroep<br />

meer hoeven te doen op <strong>de</strong> politie,<br />

om bekeuring uit te <strong>de</strong>len."


vername cai opnieuw aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong><br />

n<strong>de</strong> ijs miauw i<br />

s-Gravelandse raa<br />

's-GRAVELAND — De wet op het basison<strong>de</strong>rwijs neemt een<br />

ruime plaats in op <strong>de</strong> agenda van <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> 's-<br />

Gravelandse gemeenteraad, die don<strong>de</strong>rdagavond om 8 uur begint.<br />

De raad moet niet alleen het huisvestingsoverzicht voor<br />

zowel <strong>de</strong> openbare als bijzon<strong>de</strong>re scholen vaststellen, maar ook<br />

besluiten nemen ten aanzien van me<strong>de</strong>werking aan (ver)bouwplannen<br />

van <strong>de</strong> Ankeveense St.Josephschool en <strong>de</strong> nieuwe<br />

protestants-christelijke school De Regenboog in Kortenhoef.<br />

Zoals wij een week gele<strong>de</strong>n al publiceer<strong>de</strong>n,<br />

ligt er bij <strong>de</strong> gemeente een<br />

verzoek van De Regenboog om me<strong>de</strong>werking<br />

bij <strong>de</strong> uitbreiding van <strong>de</strong> huidige<br />

Goe<strong>de</strong> Her<strong>de</strong>rschool. De Regenboog<br />

is <strong>de</strong> basisschool die voortkomt ui'<br />

het samengaan van <strong>de</strong> voormalig'<br />

zelfstandige School met <strong>de</strong> Bijbel,<br />

Goe<strong>de</strong> Her<strong>de</strong>rschool en Prinses Beatrixkleuterschool.<br />

<strong>Een</strong> jaar gele<strong>de</strong>n<br />

besloot <strong>de</strong> raad tot me<strong>de</strong>werking aan<br />

uitbreiding van <strong>de</strong> Goe<strong>de</strong> Her<strong>de</strong>rschool<br />

met drie lokalen en een speellokaal.<br />

Daar komt nu een vier<strong>de</strong> lokaal bij.<br />

De Ankeveense St. Josephschool gaat<br />

samen met <strong>de</strong> Maria Gorettikleuterschool<br />

een basisschool vormen. <strong>In</strong> het<br />

gebouw van <strong>de</strong> St.Josephschool moet<br />

daarvoor een speelgelegenheid geschapen<br />

wor<strong>de</strong>n, een aanpassing plaats<br />

vin<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> lokalen en toiletten voor<br />

<strong>de</strong> jongste leerlingen, en on<strong>de</strong>rmeer<br />

ook <strong>de</strong> speelplaats op <strong>de</strong> komst van<br />

kleuters wor<strong>de</strong>n voorbereid. <strong>In</strong> totaal<br />

gaat dat f 57.000,- kosten.<br />

De overgang van het centraal antennesysteem<br />

van <strong>de</strong> woningbouwvereniging<br />

Volkshuisvesting naar <strong>de</strong> gemeente<br />

zal na een maand uitstel <strong>de</strong>ze<br />

week opnieuw ter discussie wor<strong>de</strong>n<br />

gesteld. <strong>Een</strong> maand gele<strong>de</strong>n werd <strong>de</strong><br />

kwestie op voorstel van het CDA van<br />

<strong>de</strong> raadsagenda afgevoerd. Het college<br />

van b. en w. adviseert <strong>de</strong> raad evenwel<br />

het oorspronkelijke voorstel alsnog<br />

aan te nemen.<br />

Het voorstel betekent dat burgemeester<br />

en wethou<strong>de</strong>r geen re<strong>de</strong>n zien<br />

om het advies te volgen van <strong>de</strong><br />

raadscommissie voor financiën. Deze<br />

commissie besprak twee wekén gele<strong>de</strong>n<br />

uitgebreid een alternatief voorstel<br />

van <strong>de</strong> kant van het CDA.,,Het advies<br />

van <strong>de</strong> commissie heeft geen nieuwe<br />

gezichtspunten opgeleverd, zodat wij<br />

ons voorstel onverkort handhaven",<br />

aldus hetvoorstel van het college aan<br />

<strong>de</strong> raad.<br />

De overname van' het éehti;áal antennesysteem<br />

door '<strong>de</strong> gemeente is een<br />

al geruime tijd slepen<strong>de</strong> affaire, waarvoor<br />

<strong>de</strong> gemeente overigens diep in <strong>de</strong><br />

bui<strong>de</strong>l moet tasten. De raad krijgt het<br />

verzoek om een krediet van f 650.000,beschikbaar<br />

ter stellen. Daarvoor moet<br />

voor een bedrag van f 322.000,- uit <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> reservepotjes wor<strong>de</strong>n<br />

geput, dient <strong>de</strong> gemeente zichzelf f<br />

240.000,- te lenen uit <strong>de</strong> algemene reserve,<br />

terwijl voor het resteren<strong>de</strong> <strong>de</strong>el<br />

<strong>de</strong> winstuitkering gas-exploitatie 1982<br />

wordt benut.


•ielifnkcimend pogkio.toorbeheercieri.' , triáiglig .yeen 4,eitin<strong>de</strong>rigen voor<br />

het publiek". (Fotó: Kastermans) —


J. Wenting opvolger van <strong>de</strong> heer Smit<br />

Nieuwe chef voor <strong>de</strong><br />

's-Gravelandse post<br />

(Van onze verslaggever)<br />

S-GRAVELAND — Het 's-<br />

Gravelandse postkantoor krijgt een<br />

an<strong>de</strong>re beheer<strong>de</strong>r. Vanaf 1 mei zwaait<br />

<strong>de</strong> heer J. Wenting <strong>de</strong> scepter in het<br />

statige gebouw op <strong>de</strong> hoek van <strong>de</strong><br />

Leeuwenlaan en het Zui<strong>de</strong>rein<strong>de</strong>. De<br />

op <strong>de</strong> Hilversumse Meent woonachtige<br />

heer Wenting volgt <strong>de</strong> heer Smit op, die<br />

twaalf jaar lang <strong>de</strong> posterijen heeft<br />

vertegenwoordigd in <strong>de</strong> gemeente 's-<br />

Graveland.<br />

De heer Wenting is al actief in het<br />

's-Gravelandse kantoor. Hij vervangt<br />

<strong>de</strong>ze weken zijn voorganger, die met<br />

vakantie is. Bovendien krijgt hij on<strong>de</strong>rtussen<br />

on<strong>de</strong>rricht in <strong>de</strong> laatste fijne<br />

kneepjes van het vak van postkantoorbeheer<strong>de</strong>r.<br />

Officieel is <strong>de</strong> datum<br />

van zijn in diensttreding vastgesteld op<br />

1 juni, omdat <strong>de</strong> heer Smit pas dan al<br />

zijn vakantie- en vrije dagen opgemaakt<br />

zal hebben. <strong>In</strong> <strong>de</strong> praktijk heeft<br />

dat tot gevolg dat <strong>de</strong> heer Wenting al<br />

vanaf 1 mei <strong>de</strong> lakens mag uit<strong>de</strong>len in<br />

's-Graveland.<br />

De nieuwe beheer<strong>de</strong>r werkt al geruime<br />

tijd bij <strong>de</strong> posterijen. Aanvankelijk<br />

in Amsterdam, <strong>de</strong> laatste jaren<br />

hij souschef aan- en afvoer geweest oi<br />

het hoofdpostkantoor in Hilversum.<br />

Hoewel een beheer<strong>de</strong>r van een groot<br />

bijkantoor als 's-Graveland een re<strong>de</strong>lijke<br />

mate van zelfstandigheid heeft,<br />

voorziet <strong>de</strong> heer Wenting geen grote,<br />

voor het publiek merkbare veran<strong>de</strong>ringen<br />

als gevolg van <strong>de</strong> commandowisseling.


Trouwen en huwelijksnacht on<strong>de</strong>r<br />

hetzelf<strong>de</strong> dak in 's-Graveland<br />

44: ,■• - ss»,<br />

De aanstaan<strong>de</strong> trouwzaal, met <strong>de</strong> tap vrijwel<br />

on<strong>de</strong>r handbereik. (Foto: Kastermans)


's-GRAVELAND — De aanstaan<strong>de</strong> verbouwing<br />

van het 's-Gravelandse gemeentehuis zal<br />

grote veran<strong>de</strong>ringen teweeg brengen voor het<br />

gemeentelijk leven en welzijn. Tot <strong>de</strong> meest ingrijpen<strong>de</strong><br />

gevolgen mag wel war<strong>de</strong>n gerekend<br />

dat <strong>de</strong> raadszaal maan<strong>de</strong>n lang niet ter beschikking<br />

zal staan van bruid, brui<strong>de</strong>gom en<br />

we<strong>de</strong>rzijdse aanhang.<br />

Omdat een rechtsgeldig huwelijk, speciale gevallen<br />

daargelaten eigenlijk alleen maar in het<br />

gemeentehuis gesloten kan wor<strong>de</strong>n, dienen op<br />

korte termijn passen<strong>de</strong> maatregelen genomen te<br />

wor<strong>de</strong>n. Het gemeentebestuur heeft, naar het<br />

zich laat aanzien het Koetshuis van het 's-<br />

Gravelandse Wapen van Amsterdam uitverkoren<br />

als gemeentelijke trouwzaal. Don<strong>de</strong>rdag mag<br />

<strong>de</strong> raad het daartoe benodig<strong>de</strong> besluit nemen.<br />

Het is geen opmerkelijke keuze. Het Koetshuis<br />

geniet toch al een ruime populariteit als trouwzaal,<br />

maar dan voor <strong>de</strong> plechtighe<strong>de</strong>n na afloop<br />

van <strong>de</strong> wettelijk vereiste plichtplegingen. „We<br />

kunnen wel package <strong>de</strong>als gaan maken met onze<br />

klanten" schertst Ynze Klijn, <strong>de</strong> waard van Het<br />

Wapen van Amsterdam. Hij doelt, op <strong>de</strong> mogelijkheid<br />

om zon<strong>de</strong>r een stap buiten <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur te<br />

hoeven doen zowel huwelijksvoltrekking, recep-'<br />

tie, diner als huwelijksnacht on<strong>de</strong>r zijn dak tot<br />

stand te brengen. "Maar ik heb het al druk genoeg,<br />

dus zelf ook ambtenaar van <strong>de</strong> burgelijke<br />

stand wor<strong>de</strong>n, dat doe ik niet."<br />

Bijzon<strong>de</strong>re voorzieningen hoeven er niet getroffen<br />

te wor<strong>de</strong>n. De gemeente zal het Wapen<br />

van Amsterdam een vergoeding betalen per huwelijk,<br />

maar zelf voor het benodig<strong>de</strong> <strong>de</strong>corum<br />

zoals van bo<strong>de</strong> en ambtenaar van <strong>de</strong> burgelijke<br />

stand zorgen.


(Van onze me<strong>de</strong>werker<br />

Jan-Jaap <strong>de</strong> Kloet)<br />

ANKEVEEN - De nieuwe eigenaar<br />

van het voormalige restaurant 't Vier<strong>de</strong><br />

aan het Stichts End 9 in Ankeveen,<br />

Wim Hagen, is van plan om het<br />

etablissement weer <strong>de</strong> kwalitatief goe<strong>de</strong><br />

naam te geven die het altijd heeft<br />

gehad. Gisteren wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> officiële<br />

papieren voor <strong>de</strong> overname bij <strong>de</strong> notaris<br />

getekend waardoor <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong><br />

veiling van het restaurant met inboe<strong>de</strong>l<br />

niet doorging.<br />

„Ik <strong>de</strong>nk erover om <strong>de</strong> naam voorlopig<br />

niet te veran<strong>de</strong>ren," zo laat Hagen<br />

(27) weten. „Het plan is om het restaurant<br />

voort te zetten op <strong>de</strong> manier<br />

zoals dat eigenlijk altijd geweest is.<br />

Kwalitatief van hoog niveau." Daarbij<br />

<strong>de</strong>nkt <strong>de</strong> nieuwe eigenaar voldoen<strong>de</strong><br />

steun te kunnen krijgen van een ser-<br />

Wim Hagen (27) nieuwe eigenaar 't Vier<strong>de</strong><br />

,,Het was altijd een<br />

hartewens van mij"<br />

veerster die hij nu ook al in dienst heeft<br />

en een bevrien<strong>de</strong> kok. Hagen pacht<br />

momenteel nog het Wapen van Ankeveen.<br />

Die overeenkomst zal op 1 april<br />

officieel aflopen waarna <strong>de</strong> eigenaar<br />

van het Wapen, Wim <strong>de</strong> Jong, <strong>de</strong> zaak<br />

weer zelf gaat beheren.<br />

Er zal dus weinig veran<strong>de</strong>ren aan 't<br />

Vier<strong>de</strong>. Wel zal het enige tijd vergen<br />

voordat het restaurant geopend kan<br />

wor<strong>de</strong>n. Volgens Hagen duurt het zeker<br />

drie weken voordat <strong>de</strong> voorbereidingen<br />

achter <strong>de</strong> rug zijn. Daarbij<br />

<strong>de</strong>nkt hij vooral aan het opknappen<br />

van het pand. „Het is niet zo dat het<br />

uitgewoond is. Maar het heeft wel vanaf<br />

<strong>de</strong>cember leeg gestaan. De inboe<strong>de</strong>l<br />

die ik erbij heb overgenomen is nog<br />

zeer goed. Daar hoeft dus weinig aan te<br />

gebeuren."<br />

Met <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werking van <strong>de</strong> kok<br />

<strong>de</strong>nkt Hagen borg te kunnen staan voor<br />

goed voedsel in zijn zaak. Daar komt<br />

nog bij dat hij zelf ook wel <strong>de</strong> kneepjes<br />

van het horecavak kent. Bij zijn vakopleiding<br />

die hij in Amsterdam heeft<br />

gevolgd hoor<strong>de</strong> een stage-perio<strong>de</strong>. Bovendien<br />

heeft hij enige tijd in het buitenland<br />

gewerkt. <strong>In</strong> Duitsland, Frankrijk<br />

en Engeland heeft hij in <strong>de</strong> keukens<br />

van restaurants gewerkt. Als<br />

slager heeft hij kennis van vlees kunnen<br />

opdoen.<br />

Het runnen van een eigen zaak is altijd<br />

een grote wens van hem geweest.<br />

Hagen:,, Iets helemaal van mijzelf<br />

waarin ik naar mijn eigen i<strong>de</strong>eën bezig<br />

kan zijn. Ja, dat is altijd een hartewens<br />

van mij geweest."


Wijziging van<br />

veror<strong>de</strong>ningen<br />

in <strong>de</strong> raad<br />

's-Graveland<br />

's-GRAVELAND — Ie<strong>de</strong>reen mag<br />

voortaan in 's-Graveland een vergunning<br />

om bomen te rooien aanvragen.<br />

Dat is één van <strong>de</strong> wijzigingen in <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />

gemeentelijke kapvergunning,<br />

die vanavond door <strong>de</strong> gemeenteraad<br />

behan<strong>de</strong>ld zullen wor<strong>de</strong>n.<br />

<strong>Een</strong> an<strong>de</strong>re wijziging is dat <strong>de</strong> gemeente<br />

ook nieuwe eigenaren van<br />

grond waarin tot voor <strong>de</strong> verkoop bomen<br />

ston<strong>de</strong>n, tot het poten van nieuwe<br />

aanplant kan verplichten. De kapveror<strong>de</strong>ning<br />

was nog niet overjarig. Vier<br />

jaar gele<strong>de</strong>n stel<strong>de</strong> <strong>de</strong> raad hem vast.<br />

<strong>In</strong>mid<strong>de</strong>ls warm <strong>de</strong> inzichten evenwel<br />

wèer gewijzigd, én 'wat sChoohheidsfoutjes<br />

aan het licht getre<strong>de</strong>n in <strong>de</strong><br />

praktijk van alledag.<br />

De raad krijgt nog een veror<strong>de</strong>ning<br />

on<strong>de</strong>r ogen. Dat is <strong>de</strong> bouwveror<strong>de</strong>ning,<br />

die op het gebied van geluidwering<br />

niet meer bij <strong>de</strong> tijd is. Daarnaast<br />

stelt het college <strong>de</strong> raad voor om te besluiten<br />

tot een vereenvoudiging van <strong>de</strong><br />

procedure voor het verlenen van een<br />

bouwvergunning als het gaat om woningen<br />

voor één- en tweepersoonshuishou<strong>de</strong>ns.


Het Rechthuis in Ankeveen dreigt at jaren van <strong>de</strong> zandplaat te glij<strong>de</strong>n, waar <strong>de</strong><br />

bouwmeesters het meer dan drie eeuwen gele<strong>de</strong>n op geplaatst hebben. (Foto:<br />

Kasterraans)<br />

Karwei gaat tot september.' duren<br />

Nieuw on<strong>de</strong>rstel voor<br />

Ankeveens Rechthuis<br />

ANKEVEEN — Na jaren twijfelen en<br />

touwtrekken en een kou<strong>de</strong> winter is<br />

gnlangs <strong>de</strong> voorlopig <strong>de</strong>finitieve reitauratie<br />

van het Ankeveense Rechthuis<br />

begonnen. Dit gemeentelijke bezit,<br />

het enige bouwwerk met zowel historie<br />

als historische waar<strong>de</strong> in het dorp,<br />

ireigt al jaren onstuitbaar van <strong>de</strong><br />

zandplaat af te glij<strong>de</strong>n, waar <strong>de</strong> bouwmeesters<br />

het meer dan drie eeuwen<br />

gele<strong>de</strong>n op geplaatst hebben.<br />

De staat van <strong>de</strong> voormalige boer<strong>de</strong>rij,<br />

die ooit <strong>de</strong>el uitmaakte van het<br />

landgoed van het toen geroem<strong>de</strong> Huis<br />

te Ankeveen, is verre van rooskleurig.<br />

Voor een totaalbedrag van zo'n vier ton<br />

wordt het Rechthuis voorzien van een<br />

nieuwe fun<strong>de</strong>ring. Daarmee wordt, aldus<br />

directeur gemeentewerken Van<br />

Putten, <strong>de</strong> verzakking „gestabiliseerd".<br />

Ver<strong>de</strong>r scheefhangen van het mooie,<br />

en vooral ook bijzon<strong>de</strong>r mooi gelegen<br />

gebouw mag er niet meer bij zijn. On<strong>de</strong>r<br />

het bouwwerk wordt door <strong>de</strong> Nigtevechtse<br />

aannemer Valkenburg een<br />

betonnen fun<strong>de</strong>ringsplaat gestort,<br />

waar <strong>de</strong> muren op en aan bevestigd<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Als dat werk eenmaal achter <strong>de</strong> rug<br />

is, wor<strong>de</strong>n met een speciale installatie,<br />

en volgens een bijzon<strong>de</strong>r systeem betonnen<br />

fun<strong>de</strong>ringspalen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrond<br />

in geperst. Dat gebeurt zodanig dat<br />

ie<strong>de</strong>re paal een belasting van 25 ton kan<br />

dragen, zon<strong>de</strong>r ook maar een millimeter<br />

krimp te geven. Deze palen wor<strong>de</strong>n<br />

vervolgens vastgehecht in <strong>de</strong> gaten in<br />

<strong>de</strong> betonnen fun<strong>de</strong>ringsplaat, waar ze<br />

eerst doorheengeduwd zijn.<br />

Het karwei gaat ruim een half jaar<br />

duren, zodat <strong>de</strong> kastelein van het<br />

Rechthuis, Cor van Schie, tot augustus<br />

of september zal moeten wachten voor<br />

hij weer baas in het eigen (gemeentelijke)<br />

huis mag zijn.


(Van onze me<strong>de</strong>werker<br />

Jan-Jaap <strong>de</strong> Kloet)<br />

KORTENHOEF - Het graf van <strong>de</strong> in<br />

<strong>de</strong> meidagen van 1940 gensneuvel<strong>de</strong><br />

huzaar Jaap van Heumen is gisteren in<br />

ere hersteld. De helm die een aantal<br />

jaren gele<strong>de</strong>n van het graf naast <strong>de</strong><br />

Anthoniuskerk in Kortenhoef, was gestolen<br />

is weer geplaatst. Deze han<strong>de</strong>ling<br />

werd verricht door <strong>de</strong> weduwe van<br />

Van Heumen. Zij werd Vergezeld door<br />

bestuursle<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> 's-Gravelandse<br />

historische kring „in <strong>de</strong> <strong>Gloriosa</strong>" en<br />

vier oud-huzaren die Van Heumen<br />

persoonlijk hebben gekend.<br />

Het initiatief tot het in ere herstellen<br />

van het graf was genomen door Bruin<br />

Wallenburg in samenwerking met <strong>de</strong><br />

historische kring. Hij is al jaren geinteresseerd<br />

in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> wereldoorlog<br />

en heeft daarover ook al veel documentatie<br />

verzameld. Bij het zoeken<br />

naar gegevens stootte hij op het<br />

voorval met van Heumen. Deze<br />

wachtmeester sneuvel<strong>de</strong> in het begin<br />

van <strong>de</strong> oorlog, na dapper stand te hebben<br />

gehou<strong>de</strong>n in Achterveld op <strong>de</strong> Veluwe.<br />

<strong>In</strong> die plaats heeft Wallenburg veel<br />

informatie vergaard over <strong>de</strong> te vroeg<br />

gestorven huzaar. Naast gesprekken<br />

met Achtervel<strong>de</strong>rs heeft <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoemer<br />

veel hulp gekregen van mevrouw<br />

Van Heumen die dui<strong>de</strong>lijk verheugd<br />

was over het feit dat haar man niet in<br />

<strong>de</strong> vergetelheid is geraakt. Als <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

groep noem<strong>de</strong> Wallenburg gisteren <strong>de</strong><br />

oud-huzaren die uite eigen ervaringen<br />

-een schat aan gegevens hebben kunnen<br />

verstrekken.<br />

Dat <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rlinge band tussen <strong>de</strong><br />

soldaten goed was bleek ook na <strong>de</strong><br />

oorlog. Ie<strong>de</strong>r jaar komen <strong>de</strong> ex-militairen<br />

in Barneveld bij elkaar. Vier van<br />

hen, <strong>de</strong> heren W. Zweers uit Doesburg,<br />

J. Muller uit Doetichem, D. van Schaik<br />

uit Hollandsche Rading en A. van Beek<br />

uit Bussum, waren gisteren speciaal<br />

voor <strong>de</strong> gelegenheid naar Kortenhoef<br />

gekomen.<br />

Tot slot van zijn korte toelichting liet<br />

Wallenburg nog weten dat <strong>In</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Gloriosa</strong> in mei een tentoonstelling<br />

over <strong>de</strong> oorlg organiseert. Daarbij<br />

staan Jaap van Heumen en Geert<br />

Slager, die ook tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> oorlog is omgekomen<br />

maar op <strong>de</strong> Grebbenberg ligt<br />

begraven, centraal. Bovendien zal in <strong>de</strong><br />

drie-maan<strong>de</strong>lijkse uitgave van <strong>de</strong> his-<br />

• Mevrouw Van Heumen plaatst on<strong>de</strong>r<br />

het toeziend oog van Bruin Wallenburg<br />

<strong>de</strong> helm op het graf van haar man. (Foto:<br />

Kastermans).<br />

torische kring een aantal verhalen aan<br />

dit tweetal wor<strong>de</strong>n gewijd.


(Van onze verslaggever)<br />

's-GRAVELAND — De kosten van<br />

het muziekon<strong>de</strong>rwijs, als uitvloeisel<br />

van het financiële <strong>de</strong>bacle dat <strong>de</strong> Hilversumse<br />

Stichting Verenig<strong>de</strong> Muzieklycea<br />

vorige jaar trof, baart <strong>de</strong> 's-<br />

Gravelandse raad grote zorgen. Zowel<br />

naar aanleiding van <strong>de</strong> notulen als bij<br />

<strong>de</strong> "ingekomen stukken" als in <strong>de</strong><br />

rondvraag kwamen <strong>de</strong> muzieklessen<br />

aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>.<br />

Veel zekerheid ten aanzien van <strong>de</strong><br />

toekomst heeft dat evenwel niet gegeven,<br />

afgezien van het feit dat er voor<br />

inwoners van 's-Graveland dit jaar<br />

niet veel kan veran<strong>de</strong>ren. De gemeente<br />

heeft inmid<strong>de</strong>ls door <strong>de</strong> gemeente Hilversum<br />

overgenomen muziekschool al<br />

voor het hele jaar een subsidie van f<br />

25.000 toegekend.<br />

Wegens hoge kosten voor inwoners<br />

's-Graveland ongerust<br />

over <strong>de</strong> muzieklessen<br />

Zowel wethou<strong>de</strong>r Ben Fiering(CDA)<br />

als wethou<strong>de</strong>r Carla Folkers(VVD) <strong>de</strong><strong>de</strong>n<br />

over <strong>de</strong> kwestie wat me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingen.<br />

Mevrouw Folkers bracht verslag uit<br />

van een onlangs gehou<strong>de</strong>n verga<strong>de</strong>-<br />

ring.,,Er is een gesprek geweest met een<br />

neutrale bemid<strong>de</strong>laar over <strong>de</strong> school.<br />

Dat vindt met alle betrokken gemeenten<br />

plaats,"vertel<strong>de</strong> mevrouw Folkers.<br />

Echte me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingen kon zij niet doen,<br />

maar wel bestond op korte termijn een<br />

re<strong>de</strong>lijke kans op concrete me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingen.<br />

De 's-Gravelandse muziekvereniging<br />

BMOL klaag<strong>de</strong> per brief over<br />

<strong>de</strong> kosten van muziekon<strong>de</strong>rwijs voor<br />

haar le<strong>de</strong>n boven <strong>de</strong> 17 jaar. De heer De<br />

Kloet (Dorpsbelangen) stel<strong>de</strong> <strong>de</strong> ongunstige<br />

subsidieregeling van <strong>de</strong> gemeente<br />

aan <strong>de</strong> kaak, waardoor inwoners<br />

van 's-Grav eland voor hun muzieklessen<br />

erg duur uit zou<strong>de</strong>n zijn.<br />

De heer Fiering (CDA) vertel<strong>de</strong> dat<br />

het wachten vooral op Hilversum is.<br />

Pas daarna kan een beleid voor <strong>de</strong><br />

randgemeenten geformuleerd wor<strong>de</strong>n,<br />

en zijn <strong>de</strong> kosten voor het volgend jaar<br />

bekend. <strong>In</strong> totaal zou <strong>de</strong> muziekschool<br />

in Hilversum ongeveer 40 's-<br />

Gravelandse leerlingen tellen, van wie<br />

overigensa slechts enkele van <strong>de</strong> muziekverenigingen.


Beschuit met<br />

muisjes voor<br />

<strong>de</strong> hele raad<br />

's-GRAVELAND — „En dat juist<br />

in Ankeveen. Ga zo door zou ik<br />

bijna zeggen", sprak wethou<strong>de</strong>r<br />

Carla Folkers gisteravond het<br />

CDA-raadslid Paul Procee toe. De<br />

benjamin van <strong>de</strong> CDA-fractie was<br />

maar kort aanwezig in <strong>de</strong> gemeenteraadsverga<strong>de</strong>ring.<br />

Maar net lang genoeg om alle<br />

aanwezigen met behulp van beschuiten<br />

met muisjes <strong>de</strong>elgenoot<br />

te maken van zijn vreug<strong>de</strong> om <strong>de</strong><br />

geboorte van Vera Gesina, die<br />

woensdag 27 maart om 1.14 uur het<br />

levenslicht aanschouw<strong>de</strong>.<br />

Namens <strong>de</strong> raad was er,<br />

vooruitlopend op na<strong>de</strong>re stappen,<br />

een bijzon<strong>de</strong>r fraai boeket in een<br />

mandje, terwijl ook voor <strong>de</strong> jongste<br />

Ankeveense een geschenkje<br />

klaar lag.<br />

De aansporing van <strong>de</strong> wethoudster<br />

wil<strong>de</strong> hij niet persoonlijk opvatten,<br />

maar meer als een aansporing<br />

voor heel Ankeveen, om<br />

op die wijze te werken aan een<br />

stijging van het inwoneraantal en<br />

zodoen<strong>de</strong> een ver<strong>de</strong>re daling van<br />

het toch al zo magere voorzieningenniveau<br />

tegen te gaan. Met toestemming<br />

van burgemeester<br />

P.J.M. van <strong>de</strong> Walle verliet <strong>de</strong> heer<br />

Procee vervolgens <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<br />

om zich te kunnen wij<strong>de</strong>n aan zijn<br />

echtelijke en ou<strong>de</strong>rlijke plichten.


OPPERWACHTMEESTER VAN LEEUWEN<br />

Ankeveen heeft weer<br />

een politiecommandant<br />

(Van één onzer verslaggever)<br />

ANKEVEEN — Na vier maan<strong>de</strong>n behelpen<br />

kan <strong>de</strong> Ankeveense gemeenschap<br />

vanaf maandag weer rekenen op<br />

een volledige bezetting van het plaatselijke<br />

rayonbureau van <strong>de</strong> politie.<br />

Opperwachtmeester H. F. M. van<br />

Leeuwen.(44) is nu nog bezig zijn nieuwe<br />

huis op te knappen, maar treedt per<br />

1 april officieel in dienst als opvolger<br />

van <strong>de</strong> heer Groot die in november afscheid<br />

nam als rayoncommandant.<br />

De heer Van Leeuwen is tot vandaag<br />

postcommandant van het in <strong>de</strong> omgeving<br />

van het Noordhollandse Schagen<br />

gelegen St.Maarten. <strong>Een</strong> dorp dat zeker<br />

zo lan<strong>de</strong>lijk gelegen is als Ankeveen.<br />

Ankeveen was echter onweerstaanbaar<br />

met haar ligging temid<strong>de</strong>n van<br />

plassen, bossen en hei<strong>de</strong>: „Wij wan<strong>de</strong>len<br />

graag, en kwamen al regelmatig<br />

hier in <strong>de</strong> omgeving. De natuur is hier<br />

geweldig, daar ben ik eigenlijk op gevallen."<br />

De nieuwe rayoncommandant van<br />

Ankeveen heeft al een fikse politiecarrière<br />

achter <strong>de</strong> rug. Hij begon, na een<br />

perio<strong>de</strong> bij <strong>de</strong> marine en <strong>de</strong> school voor<br />

gemeentepolitie in Wassenaar, als<br />

aankomend agent van gemeentepolitie<br />

in Schiedam. Daar leer<strong>de</strong> hij het vak.<br />

Vervolgens werkte hij elf jaar in Wormerveer<br />

(later Zaanstad). Opperwachtmeester<br />

Van Leeuwen:,,Na <strong>de</strong><br />

vorming van Zaanstad in 1974 kwam ik<br />

bij <strong>de</strong> recherche. Mijn eerste zelfstandige<br />

zaak was een fietsendiefstal,<br />

het laatste een geval van doodslag.<br />

Bei<strong>de</strong> heb ik opgelost."<br />

Op zoek naar een min<strong>de</strong>r grootschalige<br />

werkomgeving, kwam hij in<br />

1977 terecht bij <strong>de</strong> rijkspolitie: „Ik<br />

miste <strong>de</strong> persoonlijke noot, het directe<br />

on<strong>de</strong>rlinge contact, <strong>de</strong> collegialiteit. Al<br />

na <strong>de</strong> opheffing van <strong>de</strong> gemeente Wormerveer<br />

dacht ik er aan weg te gaan,<br />

maar ik heb het nog een paar jaar<br />

aangezien."<br />

Net als zijn voorganger komt <strong>de</strong> heer<br />

Van Leeuwen naast het groepsbureau<br />

in Kortenhoef te wonen. Ook het werk<br />

vindt plaats vanuit het groepsbureau,<br />

en (nog) niet vanuit een eigen bureau in<br />

Ankeveen. De nieuwe rayoncommandant<br />

is daar niet onver<strong>de</strong>eld gelukkig<br />

mee.<br />

„Ik kan niet voorspellen wat er gaat<br />

gebeuren, maar ik heb wel <strong>de</strong> toezegging<br />

dat als ik <strong>de</strong> behoefte kan aantonen,<br />

er een kans is dat er in Ankeveen<br />

weer een rayonbureau komt. <strong>In</strong> ie<strong>de</strong>r<br />

geval wil ik proberen om <strong>de</strong> mensen<br />

zoveel mogelijk aan te spreken via <strong>de</strong><br />

le<strong>de</strong>n van het rayon. Het is natuurlijk<br />

nog even afwachten hoe het publiek<br />

reageert. Ik ben in ie<strong>de</strong>r geval van plan<br />

<strong>de</strong> belangstelling en <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

te on<strong>de</strong>rzoeken. Ik hoop tenslotte nog<br />

vele jaren hier te kunnen blijven<br />

werken."<br />

• Opperwachtmeester Van Leeuwen<br />

(Foto: Kasternuins)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!