Een merkwaardige herkenning - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

Een merkwaardige herkenning - Historische Kring In de Gloriosa

Een merkwaardige

herkenning

door Koi.bd.G.A. van Borssum Buisman

Bij het aanschouwen van de bronzen kop van

Kolonel Jonkheer P.J.Six tijdens de viering van

het 10e lustrum van de V.O.C. zal menigeen getroffen

zijn door zowel de artistieke kwaliteiten

als de goede gelijkenis met hét

Daarbij werd ik herinnerd aan een merkwaardig

voorval, een vergelijkbare ervaring, die ik in

1944 baleefde, ni. ca herkenning (identificatie)

van iemand, niet alleen door de gelaatstrekken,

maar veeleer door middel van de habitus van

een geportretteerde voorvader.

Als agent van het "Bureau inlichtingen der Nederlandsche

Regeering" in Londen had ik, na

terugkeer in bezet Nederland, als hoofdopdracht

de verbinding tot stand te brengen met

de commandant van de ondergrondse groepering

de "Ordedienst" (0.D.). Na de arrestaties

van de eerste commandant en diens opvolger,

de Overste Westerveld en Jhr. Schimmelpen-

ninck wist men in Londen in het geheel niet wie

de leiding van de 0.0. had overgenomen. De

mogelijkheden om betrokkene op te sporen waren

summier en dubieus en het was geen sinecure

om met de grote onbekende in contact te

komen. Maar toen dit na verloop van een paar

weken gelukt was en de man tegenover mij verklaarde

Ue leiding van Je 0.0. in handen te hebben

(hij noemde zich Chef-Staf), overhandigde

ik de in een sleutel verborgen, door H.M. de

Koningin gesanctioneerde, Boodschap van de

Minister van Oorlog.

Uit het stuk bleek dat de boodschapper 2e Luitenant

van de Koninklijke Landmacht was,

waarop de heer van Santen, zoals zijn "nom de

guerre" luidde, mij vroeg: "Van welk wapen?".

Toen ik antwoordde: "Van de cavalerie", keek

hij mij doordringend aan, doch reageerde niet.

Vele maanden van intensief contact volgden,


waarbij de berichtenwisseling met Londen, o.m.

ter voorbereiding van het Militair Gezag tijdens

een interregnum bij de aftocht van de duitsers,

allengs frequenter werd. Maar mijn koppelgenoot,

de telegrafist Hein Letteboer, zag steeds

kans de code-telegrammen, niettegenstaande

de veelal voorkomende atmosferische storingen

op tijd eruit te krijgen en te ontvangen.

Ik moest de heer van Santen beloven nimmer

te zullen pogen achtei zijn ware ideiititeit te komen

en hoewel ik opdracht had dit juist wèl te

doen - want Londen wilde weten met wie men

te doen had - bleef mij geen keus, overtuigd als

ik was, om redenen van security, van de juistheid

van zijn conditio sine qua non. Het is hier

niet de plaats - gezien mijn opzet om een speciaal

voorval uit 1944 te releveren - in te gaan

op de organisatie en het werk van de O.D. Volstaan

kan worden met vast te stellen dat de heer

Van Santen, zoals bij de bevrijding bekend werd,

als een "deus ex machina" de touwtjes van de

ondergrondse organisatie in handen had. Hij

fietste pijlsnel op z'n racefiets van de ene ren-

1

Archief/Ver ,

Inv.ni. ................... Reg.nr.

MELDT 199§.

Datum -

dez-vous naar de andere. Zo snel, zeiden zijn

medewerkers, dat razzia's en S.D.-valstrikken

geen vat op hem hadden.

In dit opzicht,ging het met mij minder fortuinlijk

en in februari 1944 werd ik gearresteerd. Na een

"Dauervernehmung" kwam ik in Haaren in de

cel terecht, waar ik vele maanden "einzelhaft"

en zonder ook maar één letter te kunnen lezen

heb doorgebracht. Eindelijk werd toestemming

gegeven een boek uit de bibliotheek aan te vragen,

waarbij mijn keus viel op een werk over de

nederlandse schilderkunst.

Het was een ouderwets standaardwerk en toen,

ai bladerend, het boek op een willekeurige blad-

'ide openviel, vertoonde het een schilderij met

een manspersoon die, kennelijk al sprekende,

oen handschoen aantrekt. "Die lijkt waarempel

op de heer van Santen" was mijn eerste reactie

bij het bezien van het portret.

Er stond geen beschrijving onder de reproductie,

doch alleen maar een nummertje. Bij het opzoeken

ervan in de tekst bleek het een van de

meest bijzondere werken van Rembrandt te zijn:

het portret van de Amsterdamse burgemeester

Jan Six. Het hing en hangt nog steeds in het

Six-huis, Amstel 218, doch ik had het toentertijd

nimmer gezien, noch afgebeeld, noch in werkelijkheid.

In een later stadium van de verhoren vroeg een

S.D.-er mij of ik "der Rittmeister Freiherr von

Six" ook kende. Die kende ik natuurlijk niet,

maar ik schrok wel, want op hetzelfde moment

realiseerde ik mij dat mijn "herkenning door

middel van gelijkenis" juist was geweest en dat

de S.D. hem blijkbaar op de korrel had. Wat dit

laatste betreft is het gelukkig goed afgelopen,

mede dank zij de haarscherpe beoordelingen

van Six in het algemeen en in casu ten aanzien

van de security.

Voor de goede orde teken ik hier nog bij aan dat

ik als jongste 2e luitenant van het Wapen de

toenmalige res. Ritmeester Six vóór de oorlog

in dienst nimmer had ontmoet. Ik begreep dan

ook zijn vorsende blik bij de eerste ontmoeting,

toen bleek dat ik een wapengenoot was, waarbij

zijn ware identiteit in het geding zou kunnen komen.

Nu ik Rembrandt's portret meermalen heb bewonderd,

frappeert mij steeds weer niet alleen

de gelijkenis in de gelaatstrekken (hoewel in

1944 de leeftijden natuurlijk meer accoordeerden),

doch evenzeer een overeenkomst in habitus

tussen de 17e eeuwse burgemeester en oe

huidige nestor van ons Wapen.

Het werpt opnieuw - en wel uit een overwachte

hoek - een zeer speciaal licht op de schilderkunst

van Rembrandt wanneer een nazaat, blijkbaar

dank zij een goede gelijkenis, wordt herkend

van het portret van een voorvader van een

10-tal generaties geleden.


Veel auto's

te hard in

's-Graveland

's-GRAVELAND — Veel autobestuurders

blijken het nog niet zo nauw

te nemen met de maximum toegestane

snelheid op het Noorder- en Zuidereinde

in 's-Graveland, alhoewel dat de

politie herhaaldelijk aan het controleren

is.

Gisteren zijn 116 automobilisten op

de bon geslingerd tijdens korte

snelheidscontroles 's morgens en 's

middags. De snelste reed 86 kilometer

per uur. Op het Noorder- en Zuidereinde

is 50 kilometer per uur toegestaan.


Provincie positief over

Ankeveense sportvelden

's-GRAVELAND — Er is weer hoop

voor de sport in Ankeveen. In antwoord

op wagen van Co de Kloet

(Dorpsbelangen) deelde burgemeester

Van de Walle gisteravond aan de gemeenteraad

mee dat de provinciale

planologische commissie (PPC) een positief

advies heeft geformuleerd ten

aanzien van het bestemmingsplan Ankeveen.

Dat opent wellicht de weg naar

een definitief plan, dat op afzienbare

termijn uitgevoerd zou kunnen gaan

worden

De heer De Kloet vroeg argeloos hoe

het er voor stond met de uitbreiding

van de Ankeveense sportvelden. De

burgemeester deelde mee dat even voor

de raadsvergadering begon hem het

bericht had bereikt dat de PPC eerder

ingenomen afwijzende opvattingen ten

aanzien van het sportgebeuren in Ankeveen

had verlaten.

Woensdag bracht een door burgemeester

Van de Walle geleide gemeentelijke

delegatie een bezoek aan het

provinciekantoor. „Ik heb voor de

commissie zeer indringend gesproken

over de situatie in Ankeveen, en gewezen

op de overeenstemming met Natuurmonumenten

ten aanzien van de

sportvelden", vertelde de burgemeester.

De provinciale instanties, die het bestemmingsplan

Ankeveen al geruime -

tijd ophouden, koesterden tot nu toe

ernstige bezwaren tegen de situering

van de uitbreiding van de velden van

ASV. Een tweede veld moet aan de

overzijde van de wetering ten oosten

van het huidige veld komen te liggen,

en ook zijn in het plan twee tennisbanen

gedacht.

Enige maanden geleden was de gemeente

al begonnen met het voorbereiden

van een verkorte bestemmingsplanprocedure

voor de woningbouw,

die in het bestemmingsplan is opgenomen.

Burgemeester Van de Walle deelde

op vragen van Rob Lichthart (D'66)

mee dat binnenkort een opdracht

wordt geformuleerd voor de uitwerking

van het bestemmingsplan Buitengebied.

In december stelde de raad

voor dit plan al een ton ter beschikking.

Het plan Buitengebied zal vrijwel geheel

Kortenhoef en Ankeveen ten

noorden van het Hilversums kanaal

omvatten, voorzover het gaat om de

gebieden buiten de bebouwde kom.

Voor het plan mag het stedebouwkundig

bureau, dat de opdracht voor het

plan krijgt, gebruik maken van het

beheersplan dat Natuurmonumenten

heeft gemaakt voor haar eigendommen

in dit gebied.


CDA niet eens met financiële kant

Overname van de centrale

antenne maand uitgesteld

(Van onze verslaggever)

's-GRAVELAND - De overdracht

van de centrale antenne-inrichtingen

in Kortenhoef en Ankeveen van de

woningbouwvereniging aan de gemeente

is een maand uitgesteld. Op

voorstel van CDA-fractieleider Harry

Veltman is de behandeling verschoven

naar de raadsvergadering van maart.

De raad ging zonder morren akkoord

en om uiteenlopende redenen in meerderheid

met het voorstel mee.

Het CDA was van mening dat het

voorstel dat het college aan de raad had

voorgelegd te zeer afweek van het

aanvankelijke, in de begrotingsvergaderingen

van januari en februari toegelichte

standpunt van b. en w. Ook

verschilt de wijze waarop het college

de kosten van de overname - ruim 7 ton

- wil financieren in de ogen van het

CDA te zeer van wat in de raadcommissie

voor financieën besproken is.

Daar komt dan nog bij dat volgens de

CDA-fractie een aparte regeling nodig

is voor de status van de Ankeveense

centrale antenne en er nog afspraken

dienen te worden gemaakt voor eventuele

teruggave van de entreegelden.

Ten aanzien van de financiering van de

zeven ton geeft het CDA de voorkeur

aan het opsouperen van de overwinst

van het gasbedrijf van het GEB-Hilversum

boven een lening uit de eigen

saldi-reserves en het vervroegd aflossing

van een lening van f 338.000. Het

college achtte het vertrouwen op die

overwinst een te groot risico.

De afwezigheid van Joke van Raam

(progr.) was voor Rie Boeve (progr) en

Wim de Kwant (Alg. Belang) reden in

te stemmen met het uitstel. Voor wethouder

Carla Folkers (VVD) telde de

ziekte van haar collega Fiering. Alleen

Co de Kloet (Dorpsbelangen) was tegen

het voorstel, temeer omdat de voorbereiding

in de commissie financiën in

zijn ogen bijzonder grondig zijn geweest.


Bij wijze van uitzondering

's-Gravelandse huizen

ook voor Hilversummers

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'a-GRAVELAND liet is nog niet

geheel zeker, 'of de bouw van de zeven

premiekoopwoningen op de hoek van

de Koningirmeweg en de Bernard van

Beeklaan ook werkelijk doorgaat. Gisteravond

hechtte de raad in 's-

Graveland wel zijn goedkeuring aan

een exploitatieovereenkomst tussen

gemeente en bouwer Ter Steege uit

Rijssen. Maar tegelijkertijd werden er

wat wijzigingen in aangebracht. De

bouwer had geëist dat hij van zijn verplichtingen

jegens de gemeente zou

worden ontslagen, als hij de zeven woningen

niet op 1 mei verkocht zou hebben.

Dat ging de raad eigenlijk wat te

ver.

Er is nu al één van de woningen verkocht.

Met het oog op het afsluiten van

hypotheken en aanverwante zaken,

vond de raad zeven weken wat al te

kort om de woningen aan de 's-

Gravelandse woningzoekenden te

slijten. Burgemeester Van de Walle

benadrukte echter dat de bouwer in

tijdnood zit, omdat de premie op de

woningen vervalt als niet uiterlijk over

vier maanden de begane grondvloeren

van alle woningen gelegd zijn. Aangezien

de woningen al erg goedkoop zijn,

achtte hij het begrijpelijk dat de bouwer

geen eigen risico wenst te nemen.

De VVD bracht uitkomst. Fractievoorzitter

Louis Albeda vroeg of het

niet mogelijk is de inschrijving op de

woningen ook open te stellen voor inwoners

van Hilversum. 's-Graveland

"leent" voor het komende jaar een

aantal aan Hilversum toegewezen

premiekoopwoningen. De aan Hilversummers

gegunde woningen zouden in

een later stadium niet meer aan de

buurgemeente teruggegeven hoeven te

worden. De raad stelde wel de eis dat

's-Gravelanders voorrang genieten

boven Hilversummers.

De 's-Gravelandse bouwnota schrijft

voor dat in de gemeente uitsluitend

voor eigen woningzoeken de gebouwd

wordt. Omdat de woningen, waar al

geruime tijd mee getobd wordt, voor de

gemeente te behouden, ging de raad

met de constructie van de heer Albeda

akkoord. Al enige tijd wordt in bepaalde

politieke kringen gedacht over

de mogelijkheid de bouwnota wat te

versoepelen.


Raad 's-Graveland eens met college

Welzijnsplan lokt geen

politieke discussie uit

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - „Ik hoop dat ze er

geen genoegen mee nemen", zei Dorpsbelangenraadslid

Co de Kloet over de

vaststelling gisteravond door de gemeenteraad

van het gemeentelijke

welzijnsplan. Met het plan stelt de raad

vast welke verenigingen en organisaties

wel en welke geen subsidie krijgen,

en hoeveel dat dan wel is. De „hoop"

van de heer De Kloet betrof de 's-

Gravelandse wereldwinkel, die in het

plan niet meer voorkomt wegens een

interventie van VVD en CDA gedurende

de begrotingsbehandeling.

Het was voor niemand een reden om

het welzijnsplan af te wijzen. De

plaatselijke oppositie liet evenwel niet

na de beleidsomkering die ten aanzien

Jan de wereldwinkel heeft plaatsgewonden,

nog eens voor het voetlicht te

falen. De heer De Kloet ging daarin

ets verder dan de anderen, en gaf boiendien

als zijn mening dat de wereld-

Kinkel een goede•kans op slagen heeft

als het weigeren van de subsidie wordt

aangevochten. De wereldwinkel geloot

een gemeentelijke bijdrage van

.ets meer dan driehonderd gulden.

Rie Boeve (progr.) vroeg aandacht

voor een opmerkelijke tendens in het

welzijnsplan. Terwijl de kosten stijgen,

zijn veel subsidies afgenomen. Zij verzocht

het college tijdsig in te grijpen,

als hierdoor het werk van bepaalde

organisaties, zoals bijvoorbeeld dew

peuterspeelzalen, gevaar gaat lopen.

De burgemeester beloofde op te zullen

letten.

De heer De Kloet vroeg het college

om na te gaan wat de 's-Gravelandse

positie is ten opzichte van de Hilversumse

muziekschool, als er in september

een nieuwe regeling komt. Nu al

zouden 's-Gravelandse leerlingen er

erg bekaaid afkomen, sedert de gemeente

de subsidiëring van de school

heeft gestaakt. Na de zomervakantie

zou dat volgens onbevestigende berichten

nog erger worden.

Ondanks enige discussie kreeg de

Hilversumse Kinderboerderij geen

bijdrage uit de 's-Gravelandse pot. De

belangstelling van de scholen is te gering,

en op in onduidelijke, niet door de

Kinderboerderij bevestigde berichten

over individueel bezoek vanuit 's-

Graveland wilde het college niet ingaan.

Evenmin trouwens als een

meerderheid van de raad, die liet

doorschemeren dat de gemeente voldoende

boerderijen telt om de plaatselijke

jeugfd geheel en al aan zijn en

haar trekken te laten komen in

agrarich opzicht.

De Kortenhoefse carnavalsvereniging

De Turftrappers kreeg wel

subsidie, en wel ruim 1200 gulden. De

meester raadsleden sputterden over dit

geld. Alleen de heer Albeda(s/VD) trok

consequenties uit het gemopper over

ontbrekende en onduidelijke cijfers.

Als de Turftrappers niet zijn cijfers

over 1983 alsnog in overeenstemming

met zijn statuten laat controleren,

vervalt de subsidie, stelde de heer Albeda

voor.


Prof. Koopmans

(Nobelprijs)

overleden.

NEW HAVEN (AFP, ANP) - De

Amerikaanse econoom van Nederlandse

afkomst, prof. Tjalling

C. Koopmans, die in 1975 de

Nobelprijs voor economie kreeg,

is op 74-jarige leeftijd overleden

in het ziekenhuis van Yale-New

Haven.

Tjalling Charles Koopmans, die

in 1910 in 's-Graveland werd geboren,

promoveerde in 1936 in

Leiden in de natuurkunde,

waarna hij docent was aan de

Economische Hogeschool in

Rotterdam (1936-'38) en financieel

deskundige bij de Volkenbond

(1938-'40). In 1940 vertrok

hij naar de Verenigde Staten.

Van 1946 tot 1955 doceerde hij

aan de universiteit van Chicago

en vanaf 1955 aan de universiteit

van Yale.

In 1975 deelde Koopmans de

Nobelprijs voor economie met

Leonid Kantorovitsj uit de Sowjet-Unie.

De twee, die los van

elkaar hadden gewerkt, kregen

de prijs voor het opstellen van

bepaalde econometrische modellen.

Hiermee leverden zij een

wezenlijke bijdage aan de onderzoekingen

naar de samenhang

tussen produktie en produktiemiddelen.


(Van een onzer verslaggevers)

's-GRA'VELAND — Het aantal autoinbraken

in de gemeenten 's-

Graveland en Nederhorst den Berg is

in 1984 verdubbeld, in vergelijking met

de cijfers van het jaar daarvoor. Maar

daar staat tegenover dat het beroep dat

de bevolking , op de politie deed bij familie-

of burenruzies drastisch terugliep.

Dit is een willekeurige greep uit de

cijfers van het jaarverslag 1984 van de

groep 's-Graveland van de rijkspolitie.

Het afgelopen jaar is een rustig jaar

geweest, luidt de conclusie van groepscommandant

adjudant Bakker, die

drie maanden.geleden aantrad als opvolger

van de heer Jager.

Het belangrijkste wapenfeit was het

ingrijpen enkele maanden geleden dat

leidde tot het oplossen van een reeks

van misdrijven als overvallen, auto-

Ondanks verdubbeling aantal auto-inbraken

Politie 's-Graveland

beleefde rustig 1984

diefstal, verzekeringsfraude, brandstichting

en, bedreiging, in samenwerking

met andere politie-instanties in

het Gooi. Het onderzoek in deze zaak

zal, aldus het rapport, echter nog enige

tijd vergen.

Een andere belangrijke prestatie is

dat net als in 1983 geen officiële klachten

tegen de politie, werden ingediend.

Het aantal schadegevallen met sur-

veil lance-auto's liep van 8 naar 3 terug.

Daar staat tegenoVer dat het aantal

overuren van de omstreeks twintig leden

tellende groep verdubbelde tot in

totaal zo'n 150 mandagen.

In het algemeen nam het aantal vernielingen

sterk toe, met 54 tot 86. Het

aantal inbraken bleef gelijk én het

aantal autoinbraken vertweevoudigde.

Op het Zuidereind, op de Vreelandse-

VRIJDAG 8 MAART 1985

weg ter hoogte van de kruising met het

Noorderei ode en op de kruising van de

Vreelandseweg met de Kortenhoefsedijk

vielen drie verkeersdoden te betreuren,

één meer dan in 1983. Gelukkig

stond daar tegenover dat het aantal

gewonden in het verkeer scherp afnam

van 71 naar 48.

Het aantal opgemaakte processenverbaal

bewoog zich in een dalende

lijn. Er was een teruggang van bijna

een derde te constateren, van 2446 'luur

1576. De oorzaak mag volgens de

groepsleiding niet zozeer gezocht worden

in een meer gezagsgetrouw gedrag

van de medemens, maar in het grote

aantal keren dat de groep 's-G ra veland

een deel van zijn bezetting heef t moeten

"uitlenen", en enkele ziektegevallen.

Parallel aan de daling van de bekeuringen

bewoog zich het bedrag van

de geïnde boetes: een daling met ruim

een kwart tot f 34.300.


Aanleg begint over drie weken

Ruime interesse voor

riolering van Emmaweg

(Van een onzer verslaggevers)

KORTENHOEF — Over ongeveer

drie weken wordt een begin gemaakt

met de aanleg van riolering aan de

Emmaweg in Kortenhoef. Het werk

zal, als alles volgens plan en wens verloopt,

een maand of drie gaan duren.

liet streven van de gemeente is dat de

woningen en bedrijven Met langer dan

één dag geheel onbereikbaar zullen

zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dit

heeft het gemeentebestuur gisteravond

beloofd op de verhoudingsgewijs goed

bezochte hoorzitting in de brandweerkazerne.

Bij afwezigheid van wethouders zat

burgemeester P.J.M. van de Walle de

bijeenkomst voor. Hij werd geflankeerd

door de top van de afdeling

openbare werken, directeur Van Putten

en adjunct-directeur Terlouw. De

burgemeester legde uit dat dit voorlopig

laatste stukje riolering dat in de

gemeente wordt aangelegd, een goede

800.000 gulden gaat kosten.

Hij vergat er niet bij te zeggen dat de

gemeente, wat riolering betreft lang

een achtergebleven gebied is gebleven,

en dat pas de laatste jaren opdat gebied

actie is ondernomen. Alleen de Loodijk,

Leeuwenlaan en de 's-Gravenlandse

Vaartweg met Kromme Rade, en

Kleizuwe zullen het voorlopig zonder

riool moeten blijven stellen.

De Emmaweg krijgt een zogenaamd

"drukrioleringssysteem", zoals dat bijvoorbeeld

ook in Ankeveen en langs de

Kortenhoefsedijk en Moleneind is toegepast.

Het rioolwater wordt onder

druk door de smalle (7,5 tot 11 cm) leiding

gepompt. De woningen langs de

Emmaweg zullen allemaal moeten

aansluiten op het riool. Als dat tegelijkertijd

met de aanleg van de riolering

en door dezelfde aannemer gebeurt,

kost dat maximaal f 952.

De gemeente past de rest bij. Wie een

eigen aannemer in de arm neemt, kan

niet rekenen op een financiële bijdrage

van de gemeente. Wel wordt zonder

kosten de eventueel aanwezige sceptic

tank geleegd, en met iand gevuld. In

verband met het aflopen van de rijksbijdragen

voor de aanleg van riolering

moet het karwei voor 1 juli gereed zijn,

inclusief de aansluiting van de woningen.

De. omstreeks dertig belangstellenden,

op een totaal van iets meer dan

zestig aan te sluiten woningen, bleken

weinig vragen voorradig te hebben

over de riolering zelf en de mogelijke

problemen die zich daarbij zouden

kunnen voordoen. De uitgebreide toelichting

van de heer Van Putten op de

plannen, verschafte de toehoorders

kennelijk voldoende duidelijkheid .

Ook de overeenkomsten, die de gemeente

met een aantal bewoners zal

moeten sluiten, omdat in hun grond een

rioolput of een leiding moet komen te

liggen, wekten weinig tot geen

nieuwsgierigheid.

De belangstelling ging meer uit naar

de weg. De raad heeft onlangs besloten

dat de Emmaweg na de rioleringsaanleg,

gereconstrueerd mag worden.

Dat is ondermeer nodig omdat het riool

in de weg komt te liggen. De gemeente

heeft daarvoor gekozen omdat tegelijkertijd

met de rioolaanleg de nutsbedrijven

nieuwe leidingen willen

aanbrengen.

De klachten over hard rijden waren

in de meerderheid. Er werd gevraagd

om verkeersdrempels en om een

trottoir ruwweg tussen de Oranjeweg

en het bruggetje ter hoogte van Gooilust.

De heren achter de tafel beloofden

de mogelijkheden in die richting te

zullen bekijken. De heer Van Putten

legde uit dat de weg met de reconstructie

niet breder zal worden, al zal

wel een aantal onnodig hinderlijke

kronkels verdwijnen,


Als je voor iemand iets betekent,

heb je niet voor niets geleefd.

Hierbij geven wij u kennis dat wij thuis, op de

plaats waar hij het liefste was, na een moedig

gedragen korte ziekte, afscheid hebben moeten

nemen van mijn onvergetelijke man, onze allerliefste

vader en opa

GIJSBERTUS GERARDUS JANMAAT

GIJS

echtgenoot van

Maria Josephina Janmaat-van Kesteren

op de leeftijd van 59 jaar.

Allen die hem gekend hebben

weten wat een leegte hij bij ons achterlaat.

9 maart 1985.

Pieter van der Leelaan 5,

1241 CG Kortenhoef.

M. J. Janmaat-van Kesteren

Mariëlle en Harm

Hiske

Koen en Anneke

Eric en Marjon

Angela en Ad

Samen rond hem vieren wij de Avondmis op

dinsdag 12 maart as. in de parochiekerk van de

H. Antonius van Padua, Kerklaan 26 te Kortenhoef,

om 19.00 uur, waarna gelegenheid tot afscheid

nemen in de kerk.

Gelegenheid tot condoleren in „'t Achterom",

achter de parochiekerk, om 19.45 uur.

De H. Eucharistieviering zal worden gehouden

woensdag 13 maart a.s., om 11.00 uur, in de parochiekerk,

waarna aansluitend de begrafenis zal

plaatshebben op het St. Antoniuskerkhof aldaar.

Liever geen bezoek aan huis.


Een foto van

het echte

bevrijdingsfeest

's-GRAVELAND — Op vrijdag 12 mei

1945, een week na de officiële overgave

van de Duitse legers, trok een feestelijke

optocht door 's-Graveland en

Kortenhoef. Een optocht die, voorafgegaan

door pantserwagens van het

Engelse leger, vanaf de Leeuwenlaan

het Noordereinde opging, en vervolgens

na door zowel oud- als nieuw-

Kortenhoef getrokken te zijn via de

Vreelandseweg terugkeerde naar het

Zuidereinde.

Het 's-Gravelandse raadslid Dick 't

Hoen is van plan de feestelijkheden

van toen een rol te laten spelen in de

officiële herdenking die dit jaar plaats

vindt bij de viering van de 40ste bevrijdingsdag.

Hij is daarvoor al geruime

tijd op zoek naar een foto — of een

andere min of meer getrouwe afbeelding

— van het feest zoals dat plaatsvond

op het moment dat de Tweede

Wereldoorlog nog maar net afgelopen

was en op het punt stond om geschiedenis

te worden.

Dick 't Hoen zou graag willen dat

mensen die een dergelijke afbeelding

bezitten, of vermoeden waar er één gevonden

zou kunnen worden, via de gemeente

's-Graveland (telefoon

135-61324) contact met hem opnemen.


Overname van

cai vanavond

in commissie

's-GRAVELAND — De 's-

Gravelandse raadcommssies voor onderwijs

en voor financiën hebben vanavond

vergadering. De commissie onderwijs

gaat voor, en begint om 7 uur,

om een uur later te worden afgelost

door de financiële deskundigen. Beide

bijeenkomsten zijn openbaar en warden

gehouden in het gemeentehuis.

De vergadering van de commissie

onderwijs staat in het teken van de wet

op het basisonderwijs. Ondermeer komen

aan de orde plannen voor de Ankeveense

St.Jopsephschool, en de huisvestingsoverzichten

van zowel

openbare als bijzondere scholen in de

gemeente.

Het zwaarste agendapunt van de

commissie financiën is zonder twijfel

de overname van de centrale antennesystemen

(cai) door de gemeente van de

woningbouwvereniging. Dit tonnen

kostende project werd anderhalve

week geleden door de gemeenteraad op

voorstel van de CDA-fractie naar de

commissie terugverwezen.

Daarnaast komt in de commissie de

aanschaf van persluchtmaskers voor

de vrijwillige brandweer ter bespreking

voor te liggen, en kan het nodige

gezegd warden over de leges voor

hinderwetvergunningen.achtervol-

ging


WOENSDAG 13 MAART 1985

Gemeente maakt nota om situatie te wijzigen

Veel 's-Gravelandse

bedrijven negeren

hinderweteisen

g GRAVELAND — Van de 175 bedrijven in de gemeente á

Graveland die een hinderwetvergunning nodig hebben, voldoen

er. slechts 35 aan de regels die er gesteld worden. Circa dertig

bedrijven beschikken over een inmddels achterhaalde vergunning

en dan resteren nog 105 die hun werkzaamheden verrichten

zonder de benodigde papieren.

Dit blijkt uit het hinderwetuitvoeringsprogramma,

in de wandeling

frivool HUP genaamd, dat is opgesteld

door de gemeente, die daarin werd bijgestaan

door een advies- en ingenieursbureau.

De volgende stap is nu dat al die bedrijven

in de komende jaren een toepasselijke

vergunning verkrijgen.

Daarbij is het opstellen van een prioriteitenlijst

gewenst.In de nota wordt

voorgesteld via een puntensysteem een

zekere rangorde aan te brengen,

waarbij onder andere aspecten als ligging,

het gebruik van chemicaliën ,

stank, geluid en trillingen nader zullen

worden bekeken. De bedrijven met de

meeste punten zijn het eerst aan de

beurt.

De bedoeling is om ieder jaar zo ti 25

bedrijven aldus af te handelen., Dat

betekent dat, als het goed is, over vijf

jaar iedereen van een goede hinderwetvergunning

is voorzien.

De afgelopen paar jaar is de gemeente

in samenwerking met adviesbureau

doende geweest met het opsporen van

bedrijven.Tot op heden voors Graveland

een nogal passief beleid;slechts in

incidentele gevallen, namelijk als er

klachten binnenkwamen, werd een inrichting

gecontroleerd.

De voorschriften waaraan een hinderwetplichtige

moet voldoen, worden

opgesteld door het externe bureau.Per

voorschrift moet dan 35 gulden betaald

worden,waardoor dit gemiddeld gesproken

kostendekkend is.Daarnaast

moet de aanvrager betalen voor de

kosten (onder andere advertenties) die

de gemeente maakt.Overigens krijgt á

Graveland voor de uitvoering van het

HUP een eenmalige Rijkssubsidie.Geraamd

wordt een bedrag 37.500 gulden.

In de huidige situatie verrichten de

ambtenaren zowel de voorbereiding

van een vergunning als de controle op

de naleving. In de toekomst moet het

externe bureau het eerste deel overnemen

en resteert voor de gemeente

slechts de controle

Sancties

Wanneer de voorwaarden van de

vergunning niet nageleefd worden of

geweigerd wordt een vergunning aan

te vragen , staan de gemeente sancties

ter beschikking: sluiting van het bedrijf

of opleggen van een dwangsom.

Om die daadwerkelijk te kunnen uitvoeren

is een goede administratie een

eerste vereiste, zo stelt de nota .

Tot sluiting dient te worden overgegaan

als een dwangsom niet tot het gewenste

resultaat leidt of de overtreding

zo ernstig is dat er slechts de strengste

straf past. „Het college zal in dat soort

gevallen deze ingrijpende maatregel

niet uit de weg gaan" aldus de nota

enigszins dreigend.Overigens is ook

gebleken dat veelal een dergelijk

dreigement voldoende is voor de vergunninghouder

om maatregelen te

treffen.

De nota komt morgenavond ter

sprake in de commissie voor economische

aangelegenheden, nadat de hoogte

van de leges eerder al was beoordeeld

in de financiële commissie.


Kortenhoefse bootbouwers weer naar de rechter

Fokke wil einde

aan beslaglegging

KORTENHOEF — De juridische

strijd tussen de Kortenhoefse jachtbouwbedrijven

Fokke bv. en Zproducts

gaat onverminderd voort.

Gisteren dagvaardde Z-products de

concurrent Fokke om voor een kort

geding voor de vice-president van de

Utrechtse rechtbank, mr. E. W. de

Kruijff, te verschijnen. Z. products

eiste opheffing van een executoriaal

beslag dat Fokke op een aantal zaken

van de concurrent had laten leggen.

Dat was gebeurd omdat Fokke van

mening is dat Z-products zich niet

houdt aan het vonnis van een eerder

kort geding dat door Fokke was aangespannen.

Aan deze affaire gaat een lange geschiedenis

vooraf. Ooit was er een werf

(Jachtbouw Zijderveld bv.), die Curtevenne

motorkruisers bouwde. Dit bedrijf

ging failliet. De rechten en de

merknaam Curtevenne werden door de

curator aan Fokke verkocht.

Daarop verscheen Z-products ten

tonele. Z-products kwam in „aanvaring"

met de curator van Zijderveld bv.

en Fokke omdat zij meende ook de

Curtevenne te mogen bouwen.

Op 8 februari dit jaar wees de Amsterdamse

vice-president vonnis in een

kort geding van Fokke tegen Zproducts.

Z-products mocht de naam

Curtevenne niet meer gebruiken. Ook

mocht deze geen boten meer bouwen

die op de Curtevennes lijken. Er werd

een dwangsom bepaald - v an 2500 gulden

voor iedere dag dat Z-products niet aan

dit vonnis zou voldoen. Voor Fokke was

dit vonnis een reden om Z-products

nauwlettend in de gaten te houden. Op

21 februari werd er een deurwaarder

om uit gestuurd op de stand van zaken

bij Z-products op te nemen.

De deurwaarder rapporteerde dat er

bij de concurrent nog twee borden

hingen waarop de naam Curtevenne

stond. Op de zitting zei één van de heren

Hogenbrink (eigenaren Z-products:

P. J. J. Hogenbrink en W. Hogenbrink)

daarover dat er voor het woord Curtevenne

„voor heen" op de borden was

geplakt. Het zouden dure borden zijn

die niet één, twee, drie weggegooid

konden worden. Ze zouden zeer binnenkort

over geschilderd worden.

De heer Hogenbrink vertelde bovendien

dat hij niet snapte waarom Fokke

zo'n ophef maakte en beslag had laten

leggen. Hij wilde zich wel degelijk aan

het vorige vonnis houden. Uitspraken

die overigens in tegenspraak zijn met

hetgeen hij na de vorige uitspraak

tegen een verslaggever van de Gooi- en

Eemlander zei. Hij zou toen hoger beroep

aantekenen en de lopende orders

gewoon afwerken. Het hoger beroep is

nooit aangetekend.

Na het zien van de borden ging de

deurwaarder verder voor Fokke op

onderzoek uit. Bij de Kamer van

Koophandel bleek Z-products nog

steeds geregistreerd te staan onder de

naam „Z-products", behandelend onder

de naam „Curtevene Jachtbouwers".

Voorts vond de deurwaarder in

een aantal tijdschriften advertenties

waarin Z-products met de naam Curtevenne

adverteerde. In zijn pleitnota

concludeert de raadsman, mr. P. J.

Signer, namens Fokke dat Z-products

vanaf het moment dat de deurwaarder

zijn onderzoek afsloot 35.000 gulden

aan zijn cliënt schuldig was. (2500 Gulden

voor elke dag dat het vorige vonnis

niet was nagekomen). Om dat bedrag te

krijgen was beslag gelegd op de bezittingen

van Z-products.

De advocaat, mr. J. A. Vreeswijk, die

voor Z-products het woord voerde,

vond dat op de zitting zo veel nieuwe

feiten aan het licht waren gekomen dat

het hem beter leek als de zaak werd

aangehouden. Mr. De Kruijff ging op

dat verzoek in en bepaalde dat de

voortzetting van deze zaak komende

maandag zal plaatsvindPn


Brand in

leegstaand

restaurant

's-GRAVELAND - De brandweer

van 's Graveland heeft vanochtend

vroeg handelend moeten optreden in

grill-restaurant t Vierde aan het

Stichts End. Door nog onbekende

oorzaak was in het pand, dat momenteel

niet meer als horeca-etablissement

fungeert maar waarin nog wel spullen

staan, brand uitgebroken.

De brandweer had het vuur snel onder

controle en was tot circa kwart

voor negen bezig met nablussen. Het

gebouw liep de nodige brand- en

rookschade op.


Mevrouw Van der Horst vorig jaar september in haar nu helemaal leeg. Het gordijn voor de ramen is dicht. De

winkeltje. De op de foto nog enigszins gevulde rekken zijn winkel is gesloten. (Foto: Stevens)


Na acht maanden nog geen vergoeding

Van der Horst sluit

definitief slijterij

(Van onze medewerker

Jan-Jaap de Kloet)

's-GRAVELAND — Mevrouw Van

der Horst heeft haar slijterij aan het

Zuidereinde in 's-Graveland definitief

gesloten. Uit puur financiële overwegingen

heeft zij tot deze daad besloten.

Rioleringswerkzaamheden, vorig jaar

uitgevoerd, hebben haar een financiële

klap gegeven die zij niet meer te boven

is gekomen. Wat haar echter het meeste

steekt is het uitblijven van hulp van

het gemeentebestuur.

„Wilt u wel geloven dat ik helemaal

over mijn toeren ben. Ik vind het echt

heel gemeen wat hier is gebeurd," zo

laat mevrouw Van der Horst weten. Zij

heeft achttien jaar haar winkeltje gehad.

Toen de werkzaamheden voor de

aanleg van het riool begonnen, en de

doorgaande verbinding in 's-

Graveland werd afgesloten, liepen

haar inkomsten danig terug. Het college

van b en w zegde vorig jaar toe dat

bedrijven die aantoonbaar schade

hadden van de aanleg voor schadevergoeding

bij de gemeente konden aankloppen.

Met dit in haar achterhoofd heeft

mevrouw Van der Horst begin augustus

1984 haar boeken aan de financiële

ambtenaren voorgelegd. Zij moest

echter met meer cijfermateriaal ko-

men. „Ik heb mijn boeken van 1981 tot

en met 1983 aan ze gegeven. Met alle

staten er bij. Alles wat ik had aan gegevens

heb ik opgestuurd. Mijn

raadsman is nog eens vier keer op het

gemeentehuis geweest," zo vervolgt de

duidelijk aangeslagen Van der Horst

haar' verhaal. „Maar steeds werd er

verteld: ja, we zijn er mee bezig."

In december werd zij door een ambtenaar

opgebeld die haar adviseerde

om naar een instantie voor het middenen

kleinbedrijf te gaan. Tot haar verrassing

bleek dat mevrouw Van der

Horst daar voor een uitkering moest

zijn. „Maar ik wil helemaal geen bijstand,"

zo verklaart zij. „Ik wil alleen

een vergoeding voor de schade die ik

geleden heb."

Tijdens de vergadering van de

economische commissie gisteravond in

het gemeentehuis vroeg mevrouw Van

der Horst aan de verantwoordelijke

wethouder Carla Folkers waarom het

allemaal zo lang duurde voordat zij

, bericht kreeg van de gemeente. Folkers,

die de discussie niet tijdens de

vergadering wilde voeren, verklaarde

na afloop dat het verificatiebureau,

waar de gegevens van mevrouw Van

der Horst naar toe zijn gestuurd, geen

genoegen nam met het verstrekte

cijfermateriaal. Zo was de verkoop van

frisdranken niet in de boeken opgenomen.

Doordat het bureau vond niet voldoende

informatie te hebben gekregen

duurde het allemaal zo lang. Inmiddels

is dit té lang gebleken voor mevrouw

Van der Horst die gisteren verklaarde

dat zij „met een paar gezonde handei

wel ergens aan de slag kan komen" om

de nog openstaande rekening van de

leverancier te betalen.


Binnenkort voorlichtingsavond

-nota ook voor

commissie onduidelijk

(Van onze medewerker

Jan-Jaap de Kloet)

's-GRAVELAND — Het idee om binnen

de komende vijf jaar zo veel mogelijk

van de achterstand in het uitgeven

van hinderwetvergunningen in te

lopen vond de commissie van economische

aangelegenheden gisteravond een

goede zaak. De leden waren het echter

wel met elkaar eens dat de methoden

die de gemeente hiervoor gaat hanteren

duidelijk gemaakt moeten worden

aan het bedrijfsleven in 's-Graveland.

Een informatie-avond moet daar binnenkort

voor zorgen.

Dat de commissieleden de speciale

HUP-nota (Hinderwet Uitvoerings

Programma) niet helemaal begrepen

bleek al vrij snel. Veel gediscussieer

over punten waar dat eigenlijk niet

nodig was. Twee grote onduidelijkheden,

het hanteren van het puntensysteem

en het invullen van het formulier

aan de hand waarvan de vergunning

wordt bepaald, werden vanaf de publieke

tribune opgelost.

In het programma staat een lange

lijst van bedrijven die nog geen vergunning

hebben maar die wel behoren

te hebben. .Achter het soort bedrijf

staat een getal. De commissie, inclusief

voorzitter Carla Folkers, verkeerde in

de veronderstelling dat dit het totaal

aantal punten voorstelt dat een bedrijf

door middel van het formulier had

verkregen. Het was echter de heer

Luijer die vanaf de publieke tribune

toelichting gaf.

De getallen zijn biet de werkelijke

-„waardering" maar geven meer de

prioriteit aan. Bedrijven met een hoog

cijfer kwamen het eerst in aanmerking

voor het aanvragen van een hinderwetvergunning.

In dit geval is dat een

opslagbedrijf van oude metalen aan de

Loodijk in 's Graveland. Bedrijven uit

de agrarische sector sluiten de rij.

De heer Stoop wilde graag weten hoe

de procedure verloopt die vooraf gaat

aan het krijgen van een vergunning.

Mevrouw Folkers deelde hem mede dat

de gemeente een briefje stuurt aan het

betreffende bedrijf. Hoe het verder allemaal

in zijn werk gaat wist de

voorzitster niet zo goed meer. Gelukkig

voor haar zat naast de heer Luijer

ambtenaar G. Kerkhof. Hij legde uit

dat bij het briefje van de gemeente ook

een formulier zit. Daar op moeten gegevens

over het bedrijf worden ingevuld.

Deze worden op het gemeentehuis

gecontroleerd waarna ze worden

doorgestuurd naar het adviesbureau in

Vught. Dit neemt dan contact op met

het bedrijf en gezamenlijk wordt de

zaak „doorgelopen". Daarna wordt er

een definitief formulier ingevuld. Dan

pas wordt de hinderwetvergunning

afgegeven.

De kosten van deze procedure komen

voor het grootse deel voor rekening van

de aanvrager. De gemeente zal per keer

vijfhonderd gulden administratiekosten

voor eigen rekening nemen. De totale

kosten voor een bedrijf kunnen in

de papieren lopen. Per voorschrift zal

35 gulden moeten worden betaald.

Daarbij komen nog kosten voor de eigenlijke

vergunning. De duurste is er

één voor installaties die tot de chemische

of petro-chemische industrie gerekend

kunnen worden. Daar voor

wordt 10.000 gulden betaald. r'

Voor bedrijven in 's-Graveland zal

zeer binnenkort een voorlichtingsavond

zijn. Dan zullen de HUPnota

en de gevolgen dn -, ••••^• •••^' 4 ^"`

uitgelegd.


• De heer A. Grift krijgt van de heer Veldkamp een insigne opgespeld. Rechts van beiden de heer A. Roosendaal, (Foto:

Kastermans)

Jubilarissen in het zonnetje

's GRAVELAND — Halverwege het

concert werd er zaterdagavond enige

ruimte ingelast voor trouwe leden die

een onderscheiding verdienden. De

heer Veldkamp, vertegenwoordiger

van de overkoepelende organisatie

ANUM (Algemene Nederlandse Unie

van Muziekkorpsen) was aanwezig om

vijf personen de versierselen op de

borst te spelden.

De heer A. Grift, ex-voorzitter na in

het verleden veertig jaar deze functie

te hebben bekleed, kreeg het insigne

met de baardjes, zoals dat heet. Grift is

inmiddels al 53 jaar lid van de muziekvereniging

en speelde trompet en bas.

Het oudste nu nog actieve lid is de

heer A. Roosendaal die al veertig jaar

z'n bijdragen levert. Ook zijn familie is

volop betrokken bij het verenigingsleven.

Zowel zoon als dochter zijn lid en

z'n echtgenote, die haar man verraste

met veertig rozen, beheert de kleding.

Een koperen jubileum vierden de

dames L. en I van Weenen, terwijl C.

Reischold voor het voetlicht werd gehaald

omdat ze zeveneneenhalf jaar lid

is van de majorettes.


Ol■ Ruim dertig bewoners van de Enztnaweg waren gisteravond naar de brand weerkazerne gekomen om te horen wat er gaat gebeuren bij de aanleg van de

riolering. Burgemeester Van de Walle, met naast zich directeur Van Putten van gemeentewerken en zijn adjunct Terlouw, gaf een toelichting. (Foto: Kustermans).


ethouder: „Wachten op het eindrapport"

een 's-Gravelan

ctie rond belten

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — Het 's-Gravelandse college van burgemeester

en wethouders heeft nog geen contact opgenomen met

het provinciaal bestuur over de eventuele sanering van de Kortenhoefse

vuilnisbelten. Wethouder Ben Fiering(CDA) heeft dat

gisteravond laten weten in de vergadering van de gemeentelijke

commissie milieubeheer.

Nadat vorige maand bekend werd

dat de provincie van plan is de 's-

Gravelandse belten van het provinciale

saneringsplan voor de eerstkomende

jaren te schrappen, nam de raad van

's-Graveland met algemene stemmen

een motie aan, die het college opdroeg

het provinciaal bestuur om opheldering

te vragen.

De wethouder verontschuldigde de

vertraging in de uitvoering van de

motie met een verwijzing naar het uitblijven

van de rapportage over het onderzoek

dat de Heidemij in opdracht

van de provinciale autoriteiten heeft

uitgevoerd naar de mate van vervuiling

van de Kortenhoefse bodem. Dit

rapport is, aldus de heer Fiering, uiterlijk

in de loop van de eerste week

van april te verwachten. „Wat u heeft

gekregen, zijn slechts de tussenrapporten.

Het heeft weinig zin om daarover

te discussieëren. Het is beter het

eindrapport af te wachten. Daar zit ook

een advies bij over wat er verder zou

dienen te gebeuren met de belten", zei

de wethouder.

Tussenrapporten

De commissie kon gisteravond voor

let eerst officieel debatteren over het

onderzoek en de bijbehorende verslaggeving.

De tussenrapporten, die alweer

geruime tijd geleden uitkwamen, en

ieder verschillende versies kenden,

hadden de commissie tot nu toe niet

bereikt. De voorzitter, D'66-raadslid

Rob Lichthart, herinnerde de wethouder

eraan dat het voorstel om de belten

niet te saneren geformuleerd was op

basis van dezelfde tussenrapporten.

De commissieleden. voorgegaan door

lid-deskundige H.J. Volkers, nste

geen genoegen te nemen met de mededelingen

van de wethouder en de inhoud

van de rapporten van de Heidemij.

„Het is aan het college om de commissie

van de benodigde informatie te

voorzien, als het een advies van ons

wenst. Burgemeester en wethouders

zijn aan de commissie niets verplicht,

wel heeft de commissie verplichtingen

naar het college toe,"schetste de heer

Volkers de handelwijze van burgemeester

en wethouders in deze kwestie.

Mevrouw Boeve (progressieven) herinnerde

de wethouder eraan dat op

basis van precies dezelfde tussenrapportage

wel gezegd kon worden dat de

belten geen "directe bedreiging voor de

volksgezondheid vormen".

Historie

De heer Volkers hekelde, als om te

benadrukken dat de commissie eerder

ingeschakeld had moeten warden, het

ontbreken van een historisch onderzoek

naar de vervuiling van de belten.

"Het is pas dan twintig jaar geleden dat

de eerste belten gesloten werden. De

mensen die er van weten leven nog, en

in die tijd konden de meesten al lezen

en schrijven. Het moet mogelijk zijn

met vrij grote nauwkeurigheid vast te

stellen wat waar gestort is, door wie en

wanneer. Het onderzoek met elektrische

geleiding, dat de Heidemij heeft

verricht, is vooral goed om de aanwezigheid

van keukenzout vast te stellen.

Het is ook zonder die methode al bekend

dat er chroomzuur is gestort,

waar cyaniden liggen, dat er pcb's zijn

aangetroffen. Maar iedere inventarisatie

in die zin ontbreekt. En zonder zal

ieder onderzoek weer tot de conclusie

leiden dat de volksgezondheid geen direct

gevaar loopt", lichtte hij de heer

Fiering in.

De heer Fiering wees hem er evenwel

op dat het bij zijn weten de eerste maal

is geweest dat er rapporten over het

onderzoek beschikbaar zijn gekomen,

sinds hij in oktober tot wethouder gekozen

werd. Hij beloofde de milieucommissie

na binnenkomst van het

eindrapport een vergadering . waarin

een vertegenwoordiger van het onderzoeksbureau

Heidemij antwoord zal

geven op vragen vanuit de commissie.


Minister Smit tegen

buurtbus in Ankeveen

HAARLEM (ANP) — In Noord-Holland

komen twee nieuwe buurtbusprojecten

en wel in de gebieden

Oostwoud/Hauwert/Zwaagdijk-West

en Kronunenieclijk/Oost-Knollendam.

Minister Smit (verkeer) is hiermee akkoord,

aldus dinsdag de provincie. Een

derde project, Ankeveen, werd afgewezen.

In Noord-Holland bestonden al vier

b u urtbusproj ecten. Gedeputeerde

staten waren oorspronkelijk van plan

de nieuwe projecten geheel uit eigen

middelen te betalen, omdat de rijksnormen

niet werden gehaald. De minister

heeft die normen inmiddels versoepeld,

zodat alsnog beide genoemde

projecten in aanmerking komen van

een rijksbijdrage.

De provincie had in het geval van

Ankeveen al gerekend met een afwijzing

door de minister. In hun aanvraag

hadden g.s. al toegegeven dat

Ankeveen niet voldoet aan het criterium

dat er zeker 800 mensen op minimaal

1.250 meter van een bestaande

openbaar vervoer-halte moeten wonen.

Men kwam in Ankeveen slechts

tot 700 mensen. Er waren voor Ankeveen

echter voldoende andere argumenten

om dit gebied in de gemeente

's-Graveland toch voor te dragen, aldus

de provincie. Niet bekend is of de

provincie de buurtbus in dit geval zelf

betaalt.


Late gasten

„duur" voor

caféhoudster

's-GRAVELAND — Het negeren van

de officiële sluitingstijd kwam een 42jarige

's-Gravelandse caféhoudster op

een boete van 250 gulden te staan. Die

werd haar conform de eis opgelegd

door de kantonrechter in Hilversum.

De vrouw ontkende het feit, maar de

beëdigde getuigeveridaring van een

opgeroepen - - verbalisant gaf de

doorslag.

Hij verklaarde dat hij in de nacht

van 13 januari er samen met zijn collega

getuige van was geweest dat een

tiental café-bezoekers, ver na

sluitingstijd, de zaak op het Zuidereinde

hadden verlaten. Deze mensen waren

flink aangeschoten en hadden zich

beledigend uitgelaten tegen de politiemensen.

Toen beiden een onderzoek

wilden instellen, was het licht plotseling

uitgegaan en zat de deur op slot, zo

omschreef de getuige het voorval.

De vrouw verklaarde al eerder die

avond naar boven te zijn gegaan en

niets gemerkt te hebben van enige

overtreding.

,,U kunt het niet gemerkt hebben

maar de getuige naar mijn indruk

wel," zei de officier. De rechter vond de

boete op 'zijn plaats omdat late gasten

een economisch belang dienden voor de

vrouw. U moet zich aan de wettelijke

s' itingstijd houden, anders komt uw

vergunning in gevaar," zo waarschuwde

hij de vrouw.


B en w negeert pleidooi muteucommissie

Taxussen voor de bijl

bij nieuwbouw raadhuis

(Van een onzer verslaggevers)

's-GRAVELAND — De taxussen en

h ulstst rui ken links naast het 's-

Gravelandse gemeentehuis zullen naar

het zich laat aanzien binnen enkele

weken letterlijk en figuurlijk voor de

bijl gaan. Het college van burgemeester

en wethouders heeft besloten geen

pogingen meer te wagen de waardevolk

boomgroep voor het nageslacht te

behouden. De kosten, door het college

begroot op 10.000 gulden, worden te

hoog bevonden. Daarbij weegt erg

zwaar dat de overlevingskans van de

tenminste 100 jaar oude bomen en

struiken door boomchirurg Gebr. Copijn

op ten hoogste 75 procent is geschat.

De gemeentelijke milieucommissie,

die zich onder andere met zulk soort

zaken pleegt bezig te houden, heeft besloten

zich niet langer tegen de aanstaande

verdwijning van de stemmige

stoffering van het oude gemeentehuis

te verzetten. Bij het nalopen van het

besluitenlijstje van de laatste vergadering

stuitte de commissie op de

groenvoorziening van het terrein rond

het gemeentehuis. Op 3 januari liet de

commissie nadrukkelijk weten van het

college voorstellen te verwachten om

de taxussen te redden.

Sindsdien is over het onderwerp

gezwegen, waardoor er inmiddels zoveel

tijd is verstreken dat het nu niet

meer redelijk werd geacht actie te ondernemen

tegen het collegebesluit.

Voorzitter Lichthart (D'66) sloot niet

uit dat over anderhalve week in de

•aadsvergadering alsnog actie ondernomen

wordt. Ook uit andere politieke

hoek waren dergelijke geluiden te horen.

Co de Kloet (Dorpsbelangen) vroeg

vanaf de publieke tribune of het inderdaad

zo is dat de burgemeester officieel

heeft verklaard dat door de uitbreiding

van het gemeentehuis geen

waardevolle beplanting in gevaar zal

komen. Van progressieve zijde liet Rie

Boeve weten de 2 miljoen investering

in het gemeentehuis niet in verhouding

te vinden staan tot een uitgave van

f 10.000 voor het behouden van oude en

waardevolle bomen.

Milieuwethourb 5 r Ben nering ver-

dedigde deze week het besluit van het

college van b. en w. tegen aanvallen

van de milieucommissie. Hij legde uit

dat, nadat het college tot het inzicht

was gekomen dat de redding van de

bomen niet verantwoord was, contact

was opgenomen met de vereniging

Curtevenne. Deze had tegen het rooien

van de bomen officieel bezwaar aangetekend.


JURIDISCH TOUWTREKKEN GAAT VOORT

Beslag op rekening en boten

Z.Products blijft voorlopig

KORTENHOEF — Hetgeen zich voor

de vice-president van de Amsterdamse

rechtbank, mr. E. W. van Kruijff, afspeelde

in het kort geding van de Kortenhoefse

jachtbouwbedrijven Zproducts

tegen Fokke b.v. wordt door

de verschillende partijen op een eigen

manier geïntrepeteerd. Een van de directeuren,

Hogenbrink van Zproducts,

vindt dat het geding „een regeling"

heeft opgeleverd. Fokke heeft

het over „winst". Z-products eiste opheffing

van een executoriaal beslag dat

Fokke op een aantal zaken van de concurrent

had laten leggen.

Dat beslag was door Fokke op de

goederen en een bankrekening gelegd

omdat deze jachtbouwer van mening

was dat Z-products zich niet had gehouden

aan een eerder vonnis van Mr.

de Kruijff in een kort geding van Fokke

tegen Z-products. Dat geding ging

over het gebruik van de merknaam

„Curtevenne". Z-products was verboden

deze naam nog langer te gebruiken.

Gisteren vertelde de raadsman, mr.

Signer, namens zijn cliënt Fokke

waarom volgens hem het beslag niet

opgeheven behoefde te worden. Zo zou

tijden na het vonnis bij de ingang van

de werf van Z-products een bord hebben

gestaan met daarop de naam Curtevenne.

Ook was gebleken dat Zproducts

bij de Kamer van Koophandel

nog steeds geregistreerd stond onder de

naam „Z-products", handelend onder

de naam „Curtevenne jachtbouwers".

Hoewel de advocaat van Z-products,

mr. J. A. Vreeswijk, gisteren aanvoerde

dat er op de borden voor het woord

Curtevenne de woorden „voor heen"

waren geplakt, stelde mr. De Kruijff

tijdens de laatste bijeenkomst op

maandag dat het gebruik van die borden

onrechtmatig was geweest. De

foute inschrijving bij de Kamer van

Koophandel was door eiser Z-products

vlak voor de zitting recht getrokken.

Ook aan de borden is inmiddels iets

gedaan.

Te laat

Signer vindt dat Z-products veel te

laat tot actie over is gegaan. Hij wilde

wel een beetje water in de wijn doen

door er niet aan vast te houden dat Zproducts

vijf weken lang het vorig

vonnis van de vice-president aan z'n

laars had gelapt. Maar hij stelde wel

dat de jachtbouwer twee weken in

Dvertreding is geweest.

De raadsman zorgde ervoor dat het

beslag op een aantal boten van derden.

te bij Z-products op het terrein liggen,

werd opgeheven. Wel wilde mr. Signer

let beslag handhaven voor een ban-

(rekening en voor twee in aanboud

zijnde boten van Z-products. Volgens

Signer heeft zijn cliënt Fokke 35.000

gulden van de concurrent te vorderen

2500 gulden voor elke dag dat het vorig

vonnis niet was nagekomen).

Samen met mr. De Kruijff besloten

partijen voor dat bedrag een verkorte

bodemprocedure te starten. Zolang de

ze procedure nog niets is afgpdaan,

blijft er beslag liggen op de twee in

aanbouw zijnde schepen en de bankrekening

van Z-products.

Z-products vindt deze beslissing om

een bodemprocedure te starten „een

regeling" omdat het bedrag dat Fokke

op deze jachtbouwer te vorderen zou

hebben, niet meer verder oploopt. Er

komt nu niet elke dag 2500 gulden bij.

„Het is 35.000 gulden en nu moeten ze

maar zien dat ze dat bedrag krijgen",

aldus mr. Vreeswijk.

Fokke sprak van „winst" omdat de

vice-president tijdens de behandeling

van het geding al had laten blijken dat

Z-products met de borden in elke geval

fout had gezeten.


Wethouder Folkers: „Dorp wil zelf niet"

Geen gemeentelijke actie

voor buurtklif s Ankeveen

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND — „Ankeveen wil

zelf niet. Toen de gemeente vrijwilligers

vroeg om het busje te bemannen,

kwam er, als ik het mij goed herinner,

zegge en schrijve één aanmelding.

Toen hield het op. Dus wat moeten wij

als gemeente nu nog voor stappen ondernemen

ten behoeve van een bus

voor Ankeveen?"

's-Gravelands wethouder voor verkeers-

en vervoerszaken Carla Folkers

(VVD) is duidelijk niet van plan binnen

het college van burgemeester en wethouders

de deze week door minister

Smit van verkeer en waterstaat afgewezen

buurtbus voor Ankeveen aan de

3rde te stellen. De minister heeft, zoals

wij deze week al meldden, wel twee

andere buurtbusprojecten in Noord-

Holland mogelijk gemaakt door en

rijksbijdrage in de kosten te verlenen.

Ankeveen viel buiten de boot omdat

het dorp onder meer te weinig inwoners

heeft.

Consequentie

Het is overigens niet de eerste keer

lat een busproject voor Ankeveen geen

genade heeft gevonden in de ogen van

de rijksoverheid. Vijf jaar geleden al

besliste de toenmalige minister, met

mevrouw Smit als staatssecretaris, dat

Ankeveen niet op medewerking kon

rekenen. Een consequente opstelling

van de provincie Noord-Holland hield

tot nu toe steeds de mogelijkheid van

openbaar vervoer voor Ankeveen open.

Afgezien van het te geringe aantal

inwoners van het dorp Ankeveen,

speelt ook het door wethouder Folkers

genoemde ontbreken van animo onder

de bevolking om zelf ten behoeve van

de bus actie te ondernemen, een rol.

Twee jaar geleden liet het college van

gedeputeerde staten van Noord-Holland

al aan de gemeente *s-Graveland

weten dat zonder voldoende vrijwilligers

de kans op realisatie van het

buurtbusproject vrijwel nihil zou

blijven.

De opzet van de buurtbus is dat de

provinciale en rijksoverheid een-busje

ter beschikking stellen, maar dat de

belanghebbenden — en dus in feite de

passagiers — zelf een groot deel van de

exploitatie verzorgen.

• Geen animo

De laatste busdienst, die Ankeveen

aandeed, staakte bijna tien jaar geleden

de twee dagelijke ritten in de richtingen

Weesp en Hilversum. Het aantal

passagiers op de voor Ankeveen vrij

zinloze verbinding bedroeg zelden

meer dan 25 per dag. Wel is steeds tevergeefs

gepleit voor een

openbaarvervoerverbinding met 's-

Graveland en Nederhorst den Berg.

Mevrouw Folkers: „Persoonlijk vind

ik het erg jammer. Maar Ankeveen

heeft nu eenmaal geen animo getoond.

Een bekende Ankevener heeft wel eens

gezegd dat er geen behoefte aan een bus

is, omdat de Ankeveners met een auto

klaar staan voor degenen zonder auto.

Een bus zou dus geen grote noodzaak

zijn. Toch, als er een stuk of twintig

vrijwilligers waren geweest, dan was

ik bereid geweest om met initiatieven

te komen. Nu geloof ik daar niet in."


Acties Amnesty

in Nederhorst

en 's-Graveland

's-GRAVELAND — De Amnesty International

werkgroepen in 's-

Graveland en Vederhorst den Berg zijn

vandaag en zondag actief in het kader

van een landelijke actieweek. Onder

het motto ..Toegang tot gevangenen"

zal aandacht worden gevraagd voor

politieke gevangenen in Iran, Chili.

Turkije. Zaïre en de Sovjet-Unie.

Het gaat de strijders voor de menienrechten

om de periodes waarin de

,politieke) gevangenen in deze vijf

landen in de gevangenis zitten zonder

dat ze bezoek mogen ontvangen. Uit

onderzoek is gebleken dat dit de perio-

des zijn waarin de martelingen plaatsvinden.

De actie tegen die martelingen

is vorig jaar april van start gegaan

maar nu richt Amnesty zich op het bezoek

aan de gevangenen.

Tot vanmiddag 4 uur staan op

drukke punten in Nederhorst den Berg,

Kortenhoef en 's-Graveland een actiewagen.

Daar kunnen belangstellenden

voorbedrukte dubbele briefkaarten

krijgen. Eén helft daarvan moet naar

de staatshoofden van de landen in

kwestie worden gestuurd. Het andere

deel naart Amnesty in Amsterdam.

Zondag wordt de aandacht op de kerken

in de twee gemeenten gericht.

Aan het einde van de volgende week

wordt er tijdens een grote manifestatie

op de Dam in Amsterdam bekend gemaakt

hoeveel kaarten er zijn verstuurd.

De kaarten die bij het landelijke

bureau binnen zijn gekomen

worden dan bij de betreffende ambassades

aangeboden.


Verbouwing 's-Gravelands

raadhuis begint twee april

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELANI) — Met een beetje

feestelijk vertoon zal op dinsdag 2 april

de lang verwachte en veelbesproken

verbouwing en uitbreiding van het 's-

Gravelandse gemeentehuis beginnen.

Burgemeester P.J.M. van de Walle zal

die dag eerste symbolische bouwhandeling

verrichten, en naast het gemeentehuis

het eerste stukje stalen

damwand in de bodem doen verzinken.

De bouw van het gemeentehuis bestaat

uit twee fasen. Eerst wordt gewerkt

aan de uitbreiding, die bestaat

uit een kantoorgebouw dat links tegen

het bestaande raadhuis komt aan te

staan. In dit gebouw krijgen in beginsel

alle secretarieafdelingen een onderdak.

Als de nieuwbouw zover is gevor- ,

derd, dat de ambtenaren het bestaande

raadhuis helemaal hebben verlaten,

kan daar een herbouwoperatie in gang

worden gezet.

Het is de bedoeling dat het nieuwe

kantoorgebouw alle ambtelijke activiteiten

van de gemeente gaat herbergen,

terwijl het bestaande deel een meer

representatieve functie is toebedacht.

Daar zullen de burgers terecht kunnen,

daar blijft de raadzaal, komen bijvoorbeeld

ook de kamers van de leden

van het college van burgemeester en

wethouders, en zullen de raadsleden

hun arbeid als vertegenwoordigers van

het volk moeten verrichten.

Het besluit om het gemeentehuis te

vergroten en de renoveren is al enkele

jaren geleden genomen. De gemeenteraad

stelde er toen een krediet van zo'n

2 miljoen gulden voor beschikbaar. Het

raadsbesluit leek het einde van een

discussie die op dat moment al een jaar

of tien gaande was.

Sindsdien is het rumoer eigenlijk pas

goed losgebarsten. Zeker nadat anderhalf

jaar geleden de raad met een

krappe meerderheid liet weten dat de

bouwplannen afhankelijk dienden te

worden gesteld van de financiële gezondheid

van de gemeente. De gezondheid

bleek goed, maar onder druk van

verzet vanuit de bevolking werd wel

een alternatief bouwplan ontwikkeld.

Ook tegen dat plan bleef enig principieel

verzet, dat nog steeds niet definitief

is gestaakt. Een verzoek aan de

Raad van State om in afwachting van

de uitkomst van de lopende beroeps-

procedures het starten van de bouw te

verbieden werd evenwel verworpen.

Bomen

De boomgroep tussen het gemeentehuis

en het terrein van het bejaardentehuis

Brugchelen wordt aan de uitbreiding

van het raadhuis opgeofferd.

Er zijn wel maatregelen genomen om

een anderhalve eeuw oude hazelaarstruik

voor het raadhuis en de twee nog

oudere beuken achter de voormalige

villa Westerveld, zoals het raadhuis

vroeger heette, voor aantasting door de

bouwactiviteiten te behoeden.

Het park rond het raadhuis zal ongetwijfeld

te lijden, hebben van de

bouw. Onder meer om de schade zo veel

mogelijk te beperken, zal de oude tennisbaan

gebruikt worden als opslagterrein

voor de bouw. Het terrein

rond het raadhuis zal gedurende de

bouw via ondermeer een hek op de

toegangsbrug worden afgesloten in de

avonduren en de weekends. Overdag

blijft het gemeentehuis, zij het met beperkingen

als gevolg van de bouw en

het bouwverkeer, bereikbaar.


Twee tientjes boete per vuilniszak

'saliGraveland in actie

tegen straatvervuiling

(Van onze verslaggever)

's-GRAVELAND — Het te vroeg aan de straat zetten, of het

daar te lang laten staan, van het huis- en tuinvuil gaat vanaf

woensdag geld kosten in 's-Graveland. In samenwerking met de

politie begint de gemeente die dag een actie, die er uiteindelijk

toe moet leiden dat de burgers van 's-Graveland, Ankeveen en

Kortenhoef hun afval in eigen tuin of schuur bewaren tot de dag

waarop de ophaaldienst langs komt.

Vuilniszakken in Kortenhoef. Als ze te vroeg worden neergezet of te lang

blijven staan, wordt een forse rekening gepresenteerd. (Foto: Kastermans).

Op iedere overtreding, en dus op nijvoorbeeld

iedere vuilniszak die buiten

de dag waarop de ophaaldienst langs

komt op straat wordt aangetroffen,

komt een boete van twee tientjes te

staan. Directeur H.J. van Putten van de

afdeling gemeentewerken, die verantwoordelijk

is voor de "reinheid" van

het straatbeeld :„We houden deze actie

vol, tot iedereen het geleerd heeft".

„Wij zijn het gewoon zat", legt wethouder

Fiering uit. „De ophaaldienst

rijdt op donderdag. Iedereen weet dus,

en al jaren, dat de vuilniszakken niet

voor dondermorgen 6 uur aan de straat

gezet mogen worden. Toch beginnen

heel veel mensen daar woensdag ai

mee. Ook is de ervaring dat de verzamelplaatsen

voor de vuilniszakken,

zoals bijvoorbeeld in De Gaard, al na

het weekeinde gevuld raken met tuinafval.-

Zeker nu het voorjaar begint.

Het gevolg is dat katten en honden, en

misschien ook wel ongedierte erin gaan

huishouden. De gemeente kan het dan

weer gaan opruimen. Het is veel werk,

en bovendien hebben die mensen wel

wat anders te doen,"

Het zijn niet alleen de voor de heer

Fiering genoemde verzamelplaatsen,

waar zich de problemen voordoen. De

;actie omvat niet voor niets de hele gemeente.

De narigheid van de verzamelplaatsen

is dat zij zich, zoals natuurlijk

ook steeds de bedoeling is geweest,

aanzienlijk beter lenen voor het

opbergen van huisvuilzakken dan de

stoep. De opzet van de "opslagplaatsen"

was oorspronkelijk de reinigingsdienst

waar mogelijk de rit voor de slingerende

én doodlopende straten van De

Gaard te besparen en tegelijk de rommel

op de stoep en in de goten te beperken

tot een handvol "vervuilingshaarden".

Vanaf het eerste begin zijn

de verzamelplaatsen echter een onstuitbare

bron van misverstanden geweest.


Ruim anderhalve maand geleden

plaatste de gemeentelijke afdeling

voor openbare werken al grote gele

bOrden om de gebruikers nog eens te

wijzen op de officiële spelregels. Herhaaldelijk

heeft de gemeente voor publicaties

gezorgd in de huis-aan-huisbladen.

De resultaten van al deze inspanningen

waren echter zodanig, dat

het college van b. en w. nu heeft ingestemd

met een harde actie.

Directeur Van Putten: „Al jaren zet-.

ten de mensen hun afval maar neer, op

alle dagen van de week. En dan heb ik

het niet eens over de verpakkingswijze.

Met een klein beetje goede wil is het

toch wel te doen om die vuilniszakken

's ochtends op tijd buiten te zetten. Iemand

heeft al eens een hele fotoreportage

gemaakt van het vol raken van

zo'n bak in de loop van de week. Van

donderdagmiddag, toen de ophaaldienst

net was geweest, tot de

woensdagmiddag vlak voor hij weer

moest komen. Het gaat willens en wetens,

gewoon een kwestie van gemakzucht."

Volgende week gaan de buitendienst

van de gemeente en de politie gezamelijk

op pad. De zakken die voor donderdag

op de openbare weg worden

aangetroffen, worden gelijk onderzocht,

en de schuldigen krijgen vervolgens

een politieagent met een bekeuring

op de stoep. De boete, ƒ 20,- per

vuilniszak moet gelijk betaald worden.

Van Putten: „ We beginnen in De

Gaard, daarna komt het resterende

deel van Kortenhoef ten noorden van

de Kerklaan aan de beurt, dan volgt het

deel ten zuiden van de Kerklaan. Het

Noorder- en Zuidereinde zijn het volgende

doel, dan Ankeveen en tenslotte

oud Kortenhoef.

Wij gaan er net zo lang mee door, tot

iedereen het geleerd heeft, onder het

motto "wie niet horen wil moet maar

voelen". Binnenkort krijgen twee medewerkers

van de buitendienst opsporingsbevoegdheid,

zodat wij geen beroep

meer hoeven te doen op de politie,

om bekeuring uit te delen."


vername cai opnieuw aan de orde

nde ijs miauw i

s-Gravelandse raa

's-GRAVELAND — De wet op het basisonderwijs neemt een

ruime plaats in op de agenda van de vergadering van de 's-

Gravelandse gemeenteraad, die donderdagavond om 8 uur begint.

De raad moet niet alleen het huisvestingsoverzicht voor

zowel de openbare als bijzondere scholen vaststellen, maar ook

besluiten nemen ten aanzien van medewerking aan (ver)bouwplannen

van de Ankeveense St.Josephschool en de nieuwe

protestants-christelijke school De Regenboog in Kortenhoef.

Zoals wij een week geleden al publiceerden,

ligt er bij de gemeente een

verzoek van De Regenboog om medewerking

bij de uitbreiding van de huidige

Goede Herderschool. De Regenboog

is de basisschool die voortkomt ui'

het samengaan van de voormalig'

zelfstandige School met de Bijbel,

Goede Herderschool en Prinses Beatrixkleuterschool.

Een jaar geleden

besloot de raad tot medewerking aan

uitbreiding van de Goede Herderschool

met drie lokalen en een speellokaal.

Daar komt nu een vierde lokaal bij.

De Ankeveense St. Josephschool gaat

samen met de Maria Gorettikleuterschool

een basisschool vormen. In het

gebouw van de St.Josephschool moet

daarvoor een speelgelegenheid geschapen

worden, een aanpassing plaats

vinden van de lokalen en toiletten voor

de jongste leerlingen, en ondermeer

ook de speelplaats op de komst van

kleuters worden voorbereid. In totaal

gaat dat f 57.000,- kosten.

De overgang van het centraal antennesysteem

van de woningbouwvereniging

Volkshuisvesting naar de gemeente

zal na een maand uitstel deze

week opnieuw ter discussie worden

gesteld. Een maand geleden werd de

kwestie op voorstel van het CDA van

de raadsagenda afgevoerd. Het college

van b. en w. adviseert de raad evenwel

het oorspronkelijke voorstel alsnog

aan te nemen.

Het voorstel betekent dat burgemeester

en wethouder geen reden zien

om het advies te volgen van de

raadscommissie voor financiën. Deze

commissie besprak twee wekén geleden

uitgebreid een alternatief voorstel

van de kant van het CDA.,,Het advies

van de commissie heeft geen nieuwe

gezichtspunten opgeleverd, zodat wij

ons voorstel onverkort handhaven",

aldus hetvoorstel van het college aan

de raad.

De overname van' het éehti;áal antennesysteem

door 'de gemeente is een

al geruime tijd slepende affaire, waarvoor

de gemeente overigens diep in de

buidel moet tasten. De raad krijgt het

verzoek om een krediet van f 650.000,beschikbaar

ter stellen. Daarvoor moet

voor een bedrag van f 322.000,- uit de

verschillende reservepotjes worden

geput, dient de gemeente zichzelf f

240.000,- te lenen uit de algemene reserve,

terwijl voor het resterende deel

de winstuitkering gas-exploitatie 1982

wordt benut.


•ielifnkcimend pogkio.toorbeheercieri.' , triáiglig .yeen 4,eitinderigen voor

het publiek". (Fotó: Kastermans) —


J. Wenting opvolger van de heer Smit

Nieuwe chef voor de

's-Gravelandse post

(Van onze verslaggever)

S-GRAVELAND — Het 's-

Gravelandse postkantoor krijgt een

andere beheerder. Vanaf 1 mei zwaait

de heer J. Wenting de scepter in het

statige gebouw op de hoek van de

Leeuwenlaan en het Zuidereinde. De

op de Hilversumse Meent woonachtige

heer Wenting volgt de heer Smit op, die

twaalf jaar lang de posterijen heeft

vertegenwoordigd in de gemeente 's-

Graveland.

De heer Wenting is al actief in het

's-Gravelandse kantoor. Hij vervangt

deze weken zijn voorganger, die met

vakantie is. Bovendien krijgt hij ondertussen

onderricht in de laatste fijne

kneepjes van het vak van postkantoorbeheerder.

Officieel is de datum

van zijn in diensttreding vastgesteld op

1 juni, omdat de heer Smit pas dan al

zijn vakantie- en vrije dagen opgemaakt

zal hebben. In de praktijk heeft

dat tot gevolg dat de heer Wenting al

vanaf 1 mei de lakens mag uitdelen in

's-Graveland.

De nieuwe beheerder werkt al geruime

tijd bij de posterijen. Aanvankelijk

in Amsterdam, de laatste jaren

hij souschef aan- en afvoer geweest oi

het hoofdpostkantoor in Hilversum.

Hoewel een beheerder van een groot

bijkantoor als 's-Graveland een redelijke

mate van zelfstandigheid heeft,

voorziet de heer Wenting geen grote,

voor het publiek merkbare veranderingen

als gevolg van de commandowisseling.


Trouwen en huwelijksnacht onder

hetzelfde dak in 's-Graveland

44: ,■• - ss»,

De aanstaande trouwzaal, met de tap vrijwel

onder handbereik. (Foto: Kastermans)


's-GRAVELAND — De aanstaande verbouwing

van het 's-Gravelandse gemeentehuis zal

grote veranderingen teweeg brengen voor het

gemeentelijk leven en welzijn. Tot de meest ingrijpende

gevolgen mag wel warden gerekend

dat de raadszaal maanden lang niet ter beschikking

zal staan van bruid, bruidegom en

wederzijdse aanhang.

Omdat een rechtsgeldig huwelijk, speciale gevallen

daargelaten eigenlijk alleen maar in het

gemeentehuis gesloten kan worden, dienen op

korte termijn passende maatregelen genomen te

worden. Het gemeentebestuur heeft, naar het

zich laat aanzien het Koetshuis van het 's-

Gravelandse Wapen van Amsterdam uitverkoren

als gemeentelijke trouwzaal. Donderdag mag

de raad het daartoe benodigde besluit nemen.

Het is geen opmerkelijke keuze. Het Koetshuis

geniet toch al een ruime populariteit als trouwzaal,

maar dan voor de plechtigheden na afloop

van de wettelijk vereiste plichtplegingen. „We

kunnen wel package deals gaan maken met onze

klanten" schertst Ynze Klijn, de waard van Het

Wapen van Amsterdam. Hij doelt, op de mogelijkheid

om zonder een stap buiten de deur te

hoeven doen zowel huwelijksvoltrekking, recep-'

tie, diner als huwelijksnacht onder zijn dak tot

stand te brengen. "Maar ik heb het al druk genoeg,

dus zelf ook ambtenaar van de burgelijke

stand worden, dat doe ik niet."

Bijzondere voorzieningen hoeven er niet getroffen

te worden. De gemeente zal het Wapen

van Amsterdam een vergoeding betalen per huwelijk,

maar zelf voor het benodigde decorum

zoals van bode en ambtenaar van de burgelijke

stand zorgen.


(Van onze medewerker

Jan-Jaap de Kloet)

ANKEVEEN - De nieuwe eigenaar

van het voormalige restaurant 't Vierde

aan het Stichts End 9 in Ankeveen,

Wim Hagen, is van plan om het

etablissement weer de kwalitatief goede

naam te geven die het altijd heeft

gehad. Gisteren werden de officiële

papieren voor de overname bij de notaris

getekend waardoor de geplande

veiling van het restaurant met inboedel

niet doorging.

„Ik denk erover om de naam voorlopig

niet te veranderen," zo laat Hagen

(27) weten. „Het plan is om het restaurant

voort te zetten op de manier

zoals dat eigenlijk altijd geweest is.

Kwalitatief van hoog niveau." Daarbij

denkt de nieuwe eigenaar voldoende

steun te kunnen krijgen van een ser-

Wim Hagen (27) nieuwe eigenaar 't Vierde

,,Het was altijd een

hartewens van mij"

veerster die hij nu ook al in dienst heeft

en een bevriende kok. Hagen pacht

momenteel nog het Wapen van Ankeveen.

Die overeenkomst zal op 1 april

officieel aflopen waarna de eigenaar

van het Wapen, Wim de Jong, de zaak

weer zelf gaat beheren.

Er zal dus weinig veranderen aan 't

Vierde. Wel zal het enige tijd vergen

voordat het restaurant geopend kan

worden. Volgens Hagen duurt het zeker

drie weken voordat de voorbereidingen

achter de rug zijn. Daarbij

denkt hij vooral aan het opknappen

van het pand. „Het is niet zo dat het

uitgewoond is. Maar het heeft wel vanaf

december leeg gestaan. De inboedel

die ik erbij heb overgenomen is nog

zeer goed. Daar hoeft dus weinig aan te

gebeuren."

Met de medewerking van de kok

denkt Hagen borg te kunnen staan voor

goed voedsel in zijn zaak. Daar komt

nog bij dat hij zelf ook wel de kneepjes

van het horecavak kent. Bij zijn vakopleiding

die hij in Amsterdam heeft

gevolgd hoorde een stage-periode. Bovendien

heeft hij enige tijd in het buitenland

gewerkt. In Duitsland, Frankrijk

en Engeland heeft hij in de keukens

van restaurants gewerkt. Als

slager heeft hij kennis van vlees kunnen

opdoen.

Het runnen van een eigen zaak is altijd

een grote wens van hem geweest.

Hagen:,, Iets helemaal van mijzelf

waarin ik naar mijn eigen ideeën bezig

kan zijn. Ja, dat is altijd een hartewens

van mij geweest."


Wijziging van

verordeningen

in de raad

's-Graveland

's-GRAVELAND — Iedereen mag

voortaan in 's-Graveland een vergunning

om bomen te rooien aanvragen.

Dat is één van de wijzigingen in de bestaande

gemeentelijke kapvergunning,

die vanavond door de gemeenteraad

behandeld zullen worden.

Een andere wijziging is dat de gemeente

ook nieuwe eigenaren van

grond waarin tot voor de verkoop bomen

stonden, tot het poten van nieuwe

aanplant kan verplichten. De kapverordening

was nog niet overjarig. Vier

jaar geleden stelde de raad hem vast.

Inmiddels warm de inzichten evenwel

wèer gewijzigd, én 'wat sChoohheidsfoutjes

aan het licht getreden in de

praktijk van alledag.

De raad krijgt nog een verordening

onder ogen. Dat is de bouwverordening,

die op het gebied van geluidwering

niet meer bij de tijd is. Daarnaast

stelt het college de raad voor om te besluiten

tot een vereenvoudiging van de

procedure voor het verlenen van een

bouwvergunning als het gaat om woningen

voor één- en tweepersoonshuishoudens.


Het Rechthuis in Ankeveen dreigt at jaren van de zandplaat te glijden, waar de

bouwmeesters het meer dan drie eeuwen geleden op geplaatst hebben. (Foto:

Kasterraans)

Karwei gaat tot september.' duren

Nieuw onderstel voor

Ankeveens Rechthuis

ANKEVEEN — Na jaren twijfelen en

touwtrekken en een koude winter is

gnlangs de voorlopig definitieve reitauratie

van het Ankeveense Rechthuis

begonnen. Dit gemeentelijke bezit,

het enige bouwwerk met zowel historie

als historische waarde in het dorp,

ireigt al jaren onstuitbaar van de

zandplaat af te glijden, waar de bouwmeesters

het meer dan drie eeuwen

geleden op geplaatst hebben.

De staat van de voormalige boerderij,

die ooit deel uitmaakte van het

landgoed van het toen geroemde Huis

te Ankeveen, is verre van rooskleurig.

Voor een totaalbedrag van zo'n vier ton

wordt het Rechthuis voorzien van een

nieuwe fundering. Daarmee wordt, aldus

directeur gemeentewerken Van

Putten, de verzakking „gestabiliseerd".

Verder scheefhangen van het mooie,

en vooral ook bijzonder mooi gelegen

gebouw mag er niet meer bij zijn. Onder

het bouwwerk wordt door de Nigtevechtse

aannemer Valkenburg een

betonnen funderingsplaat gestort,

waar de muren op en aan bevestigd

worden.

Als dat werk eenmaal achter de rug

is, worden met een speciale installatie,

en volgens een bijzonder systeem betonnen

funderingspalen de ondergrond

in geperst. Dat gebeurt zodanig dat

iedere paal een belasting van 25 ton kan

dragen, zonder ook maar een millimeter

krimp te geven. Deze palen worden

vervolgens vastgehecht in de gaten in

de betonnen funderingsplaat, waar ze

eerst doorheengeduwd zijn.

Het karwei gaat ruim een half jaar

duren, zodat de kastelein van het

Rechthuis, Cor van Schie, tot augustus

of september zal moeten wachten voor

hij weer baas in het eigen (gemeentelijke)

huis mag zijn.


(Van onze medewerker

Jan-Jaap de Kloet)

KORTENHOEF - Het graf van de in

de meidagen van 1940 gensneuvelde

huzaar Jaap van Heumen is gisteren in

ere hersteld. De helm die een aantal

jaren geleden van het graf naast de

Anthoniuskerk in Kortenhoef, was gestolen

is weer geplaatst. Deze handeling

werd verricht door de weduwe van

Van Heumen. Zij werd Vergezeld door

bestuursleden van de 's-Gravelandse

historische kring „in de Gloriosa" en

vier oud-huzaren die Van Heumen

persoonlijk hebben gekend.

Het initiatief tot het in ere herstellen

van het graf was genomen door Bruin

Wallenburg in samenwerking met de

historische kring. Hij is al jaren geinteresseerd

in de tweede wereldoorlog

en heeft daarover ook al veel documentatie

verzameld. Bij het zoeken

naar gegevens stootte hij op het

voorval met van Heumen. Deze

wachtmeester sneuvelde in het begin

van de oorlog, na dapper stand te hebben

gehouden in Achterveld op de Veluwe.

In die plaats heeft Wallenburg veel

informatie vergaard over de te vroeg

gestorven huzaar. Naast gesprekken

met Achtervelders heeft de onderzoemer

veel hulp gekregen van mevrouw

Van Heumen die duidelijk verheugd

was over het feit dat haar man niet in

de vergetelheid is geraakt. Als derde

groep noemde Wallenburg gisteren de

oud-huzaren die uite eigen ervaringen

-een schat aan gegevens hebben kunnen

verstrekken.

Dat de onderlinge band tussen de

soldaten goed was bleek ook na de

oorlog. Ieder jaar komen de ex-militairen

in Barneveld bij elkaar. Vier van

hen, de heren W. Zweers uit Doesburg,

J. Muller uit Doetichem, D. van Schaik

uit Hollandsche Rading en A. van Beek

uit Bussum, waren gisteren speciaal

voor de gelegenheid naar Kortenhoef

gekomen.

Tot slot van zijn korte toelichting liet

Wallenburg nog weten dat In de

Gloriosa in mei een tentoonstelling

over de oorlg organiseert. Daarbij

staan Jaap van Heumen en Geert

Slager, die ook tijdens de oorlog is omgekomen

maar op de Grebbenberg ligt

begraven, centraal. Bovendien zal in de

drie-maandelijkse uitgave van de his-

• Mevrouw Van Heumen plaatst onder

het toeziend oog van Bruin Wallenburg

de helm op het graf van haar man. (Foto:

Kastermans).

torische kring een aantal verhalen aan

dit tweetal worden gewijd.


(Van onze verslaggever)

's-GRAVELAND — De kosten van

het muziekonderwijs, als uitvloeisel

van het financiële debacle dat de Hilversumse

Stichting Verenigde Muzieklycea

vorige jaar trof, baart de 's-

Gravelandse raad grote zorgen. Zowel

naar aanleiding van de notulen als bij

de "ingekomen stukken" als in de

rondvraag kwamen de muzieklessen

aan de orde.

Veel zekerheid ten aanzien van de

toekomst heeft dat evenwel niet gegeven,

afgezien van het feit dat er voor

inwoners van 's-Graveland dit jaar

niet veel kan veranderen. De gemeente

heeft inmiddels door de gemeente Hilversum

overgenomen muziekschool al

voor het hele jaar een subsidie van f

25.000 toegekend.

Wegens hoge kosten voor inwoners

's-Graveland ongerust

over de muzieklessen

Zowel wethouder Ben Fiering(CDA)

als wethouder Carla Folkers(VVD) deden

over de kwestie wat mededelingen.

Mevrouw Folkers bracht verslag uit

van een onlangs gehouden vergade-

ring.,,Er is een gesprek geweest met een

neutrale bemiddelaar over de school.

Dat vindt met alle betrokken gemeenten

plaats,"vertelde mevrouw Folkers.

Echte mededelingen kon zij niet doen,

maar wel bestond op korte termijn een

redelijke kans op concrete mededelingen.

De 's-Gravelandse muziekvereniging

BMOL klaagde per brief over

de kosten van muziekonderwijs voor

haar leden boven de 17 jaar. De heer De

Kloet (Dorpsbelangen) stelde de ongunstige

subsidieregeling van de gemeente

aan de kaak, waardoor inwoners

van 's-Grav eland voor hun muzieklessen

erg duur uit zouden zijn.

De heer Fiering (CDA) vertelde dat

het wachten vooral op Hilversum is.

Pas daarna kan een beleid voor de

randgemeenten geformuleerd worden,

en zijn de kosten voor het volgend jaar

bekend. In totaal zou de muziekschool

in Hilversum ongeveer 40 's-

Gravelandse leerlingen tellen, van wie

overigensa slechts enkele van de muziekverenigingen.


Beschuit met

muisjes voor

de hele raad

's-GRAVELAND — „En dat juist

in Ankeveen. Ga zo door zou ik

bijna zeggen", sprak wethouder

Carla Folkers gisteravond het

CDA-raadslid Paul Procee toe. De

benjamin van de CDA-fractie was

maar kort aanwezig in de gemeenteraadsvergadering.

Maar net lang genoeg om alle

aanwezigen met behulp van beschuiten

met muisjes deelgenoot

te maken van zijn vreugde om de

geboorte van Vera Gesina, die

woensdag 27 maart om 1.14 uur het

levenslicht aanschouwde.

Namens de raad was er,

vooruitlopend op nadere stappen,

een bijzonder fraai boeket in een

mandje, terwijl ook voor de jongste

Ankeveense een geschenkje

klaar lag.

De aansporing van de wethoudster

wilde hij niet persoonlijk opvatten,

maar meer als een aansporing

voor heel Ankeveen, om

op die wijze te werken aan een

stijging van het inwoneraantal en

zodoende een verdere daling van

het toch al zo magere voorzieningenniveau

tegen te gaan. Met toestemming

van burgemeester

P.J.M. van de Walle verliet de heer

Procee vervolgens de vergadering

om zich te kunnen wijden aan zijn

echtelijke en ouderlijke plichten.


OPPERWACHTMEESTER VAN LEEUWEN

Ankeveen heeft weer

een politiecommandant

(Van één onzer verslaggever)

ANKEVEEN — Na vier maanden behelpen

kan de Ankeveense gemeenschap

vanaf maandag weer rekenen op

een volledige bezetting van het plaatselijke

rayonbureau van de politie.

Opperwachtmeester H. F. M. van

Leeuwen.(44) is nu nog bezig zijn nieuwe

huis op te knappen, maar treedt per

1 april officieel in dienst als opvolger

van de heer Groot die in november afscheid

nam als rayoncommandant.

De heer Van Leeuwen is tot vandaag

postcommandant van het in de omgeving

van het Noordhollandse Schagen

gelegen St.Maarten. Een dorp dat zeker

zo landelijk gelegen is als Ankeveen.

Ankeveen was echter onweerstaanbaar

met haar ligging temidden van

plassen, bossen en heide: „Wij wandelen

graag, en kwamen al regelmatig

hier in de omgeving. De natuur is hier

geweldig, daar ben ik eigenlijk op gevallen."

De nieuwe rayoncommandant van

Ankeveen heeft al een fikse politiecarrière

achter de rug. Hij begon, na een

periode bij de marine en de school voor

gemeentepolitie in Wassenaar, als

aankomend agent van gemeentepolitie

in Schiedam. Daar leerde hij het vak.

Vervolgens werkte hij elf jaar in Wormerveer

(later Zaanstad). Opperwachtmeester

Van Leeuwen:,,Na de

vorming van Zaanstad in 1974 kwam ik

bij de recherche. Mijn eerste zelfstandige

zaak was een fietsendiefstal,

het laatste een geval van doodslag.

Beide heb ik opgelost."

Op zoek naar een minder grootschalige

werkomgeving, kwam hij in

1977 terecht bij de rijkspolitie: „Ik

miste de persoonlijke noot, het directe

onderlinge contact, de collegialiteit. Al

na de opheffing van de gemeente Wormerveer

dacht ik er aan weg te gaan,

maar ik heb het nog een paar jaar

aangezien."

Net als zijn voorganger komt de heer

Van Leeuwen naast het groepsbureau

in Kortenhoef te wonen. Ook het werk

vindt plaats vanuit het groepsbureau,

en (nog) niet vanuit een eigen bureau in

Ankeveen. De nieuwe rayoncommandant

is daar niet onverdeeld gelukkig

mee.

„Ik kan niet voorspellen wat er gaat

gebeuren, maar ik heb wel de toezegging

dat als ik de behoefte kan aantonen,

er een kans is dat er in Ankeveen

weer een rayonbureau komt. In ieder

geval wil ik proberen om de mensen

zoveel mogelijk aan te spreken via de

leden van het rayon. Het is natuurlijk

nog even afwachten hoe het publiek

reageert. Ik ben in ieder geval van plan

de belangstelling en de mogelijkheden

te onderzoeken. Ik hoop tenslotte nog

vele jaren hier te kunnen blijven

werken."

• Opperwachtmeester Van Leeuwen

(Foto: Kasternuins)

More magazines by this user
Similar magazines